YGS TEMEL MATEMA MA T TEMA T K KONU ANLATIMLI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGS TEMEL MATEMA MA T TEMA T K KONU ANLATIMLI"

Transkript

1 YGS TEMEL MATEMAT K KONU ANLATIMLI

2 YGS KONU ANLATIMLI TEMEL MATEMAT K Bas m Yeri ve Y l stanbul / 0 Bask Cilt Ek Bil Matbaac l k Tel: 0 () 87 ISBN Copyright Ayd n Bas n Yay n Matbaa Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. Bu kitab n tamam n n ya da bir k sm n n, kitab yay mlayan flirketin önceden izni olmaks z n elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kay t sistemi ile ço alt lmas, yay mlanmas ve depolanmas yasakt r. Bu kitab n tüm haklar, Ayd n Bas n Yay n Matbaa Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. ne aittir.

3 . DO AL SAYILAR TAM SAYILAR Temel Kavramlar, Say lar n S n fland r lmas Say Basamaklar ve Taban Aritmeti i, Faktöriyel Kavram Do al Say larda Bölme, Bölünebilme Kurallar, Asal Say lar Asal Çarpanlar, Ortak Katlar n En Küçü ü, Ortak Bölenlerin En Büyü ü RASYONEL ONDALIK SAYILAR Rasyonel Say lar, Kesir Çeflitleri, Rasyonel Say larda fllemler, Rasyonel Say larda S ralama Ondal k Say lar, Ondal k Say larda Dört fllem, Devirli Ondal k Say lar GERÇEK SAYILAR BAS T Efi TS ZL KLER Gerçek Say lar, Basit Eflitsizlikler MUTLAK DE ER Mutlak De erin Tan m, Mutlak De ere Ait Baz Özellikler Mutlak De erli Denklemler Mutlak De erli Eflitsizlikler ÜSLÜ SAYILAR Üslü Say n n Tan m, Üslü Say larda fllemler, Üslü Denklemler, Üslü Say lar n S ralanmas KÖKLÜ SAYILAR Köklü fadelerin Tan m, Köklü fadelerin Özellikleri, Köklü fadelerde S ralama, Köklü fadelerde Dört fllem, Paydan n Rasyonel Yap lmas ÖZDEfiL KLER ÇARPANLARA AYIRMA Özdefllikler, Pascal Üçgeni, Çarpanlara Ay rma Yöntemleri Rasyonel fadelerin Sadelefltirilmesi ORAN ORANTI Oran Orant, Orant n n Özellikleri, Orant Çeflitleri Ortalama Çeflitleri I. DERECEDEN DENKLEMLER I. Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler, Eflitli in Özellikleri, a+b=0 Denkleminin Kümesinin Bulunmas, I. Dereceden ki Bilinmeyenli Denklemler, I. Dereceden ki Bilinmeyenli Denklem Sisteminin Kümesinin Bulunmas, Özel Denklemler DENKLEM KURMA PROBLEMLER Matematik Diline Çevirme, Say Kesir Problemleri Yafl Problemleri flçi Havuz Problemleri Hareket Problemleri Yüzde Problemleri Faiz Problemleri Kar fl m Problemleri Say sal Yetenek Problemleri

4 . MANTIK Mant k, Terim, Tan ml Tan ms z Terimler, Önerme, Bileflik Önermeler, Niceleyiciler, Aksiyom, Teorem ve spat KÜMELER Küme, Kümelerle lgili Temel Kavramlar, Kümelerle Yap lan fllemler, Küme Problemleri BA INTI FONKS YON Ba nt, Ba nt n n Özellikleri Fonksiyon filem fllem, fllemin Özellikleri MODÜLER AR TMET K Modüler Aritmetik, Denklik Özellikleri PERMÜTASYON KOMB NASYON OLASILIK Sayman n Temel lkeleri ve Faktöriyel Kavram, Permütasyon, Kombinasyon, Olas l k Cevap Anahtar

5 . ÜN TE DO AL SAYILAR TAM SAYILAR Rakam ile say kavramlar n aç klar. Say kümelerini aç klar ve sembolleriyle gösterir. Bu kümelere örnek say lar verir. Toplamlar sabit olan iki say n n, ait oldu u say kümesindeki çarp m n n en büyük ve en küçük de erini bulabilir. Çarp mlar sabit olan iki say n n ait oldu u say kümesindeki toplam n n en büyük ve en küçük de erini bulabilir. Tam say çeflitlerini (tek, çift, pozitif, negatif) aç klar. Bunlarla ilgili uygulamalar yapabilir. Ard fl k say lar aç klar, ard fl k say lar n sonlu toplam n bulabilir. SAYILARIN SINIFLANDIRILMASI Do al Say lar Do al say lar kümesi N harfi ile gösterilir. N = {0,,,, } kümesinin elemanlar n n her biri birer do al say d r. S f r haricindeki do al say lara pozitif do al say lar ya da sayma say lar denir. N + sembolü ile gösterilir. N + = {,,, } kümesinin elemanlar n n her biri birer sayma say s d r. TEMEL KAVRAMLAR Rakam Say lar ifade etmek için kullan lan sembollere rakam denir. {0,,,,,, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlar onluk sayma sisteminde kullan lan rakamlard r. a ve b birer rakam olmak üzere, 0 a + = b oldu una göre, a n n alabilece i de erlerin toplam kaçt r? A) 7 B) 9 C) D) 9 E) 0 Say Rakamlar n bir çokluk belirtecek flekilde bir araya getirilmesiyle oluflturulan ifadelere say denir. 0 Bu eflitlikte a bir rakam oldu undan bir do al b say olmal d r. Bunun için, b rakam,, olabilir. b = için 0 a + = a = ve Tüm rakamlar birer say d r. Fakat her say bir rakam de ildir. ve 8 hem birer rakam hem de birer say d r. Buna karfl l k 8 bir say d r, fakat rakam de ildir. b = için 0 a + = a = 7 dir. 0 b = için a + = a = 0 oldu undan a bir rakam de ildir. Buna göre, a n n alabilece i de erlerin toplam + 7 = 9 bulunur. Yan t B

6 DO AL SAYILAR TAM SAYILAR a ile b birer rakam ve a b olmak üzere, a + b = eflitli ini sa layan kaç farkl a rakam vard r? A) B) C) 6 D) 7 E) 8 a = 9 için b =... (9 ) a = 8 için b =... (8 ) a = 7 için b =... (7 ) a = 6 için b = 6... (6 6) olup a b flart n sa layan farkl a rakam vard r. Yan t A a + b = eflitli inde a ile b birbirine yaklaflt kça çarp mlar büyür ve birbirinden uzaklaflt kça çarp mlar küçülür = için a.b = 7.6 = + = için a.b =. = olur. Buna göre, a.b çarp m n n en büyük de eri ve en küçük de eri oldu undan, bu de erlerin toplam + = bulunur. Yan t D Çarp mlar sabit olan iki do al say n n toplam, say lar birbirine yaklaflt kça küçülür, birbirinden uzaklaflt kça büyür.,, 7, 8 rakamlar n birer kez kullanarak yaz - labilen iki basamakl iki do al say n n toplam - n n en küçük de eri kaçt r? A) 7 B) 8 C) 96 D) 0 E) 0 Onlar basama ve, birler basama 7 ve 8 olarak seçilen iki basamakl say lar 7 ve 8 fleklinde (veya 8 ve 7) oluflturulursa elde edilen say lar n toplam en az 7 olur. Yan t A Toplamlar sabit olan iki do al say n n çarp - m, say lar birbirine yaklaflt kça büyür, say lar birbirinden uzaklaflt kça küçülür. a ile b birer do al say olmak üzere, a.b = 6 oldu una göre, a + b toplam n n en büyük de- eri ile en küçük de erinin fark afla dakilerden hangisidir? A) 0 B) C) D) 8 E) a b = 6 eflitli inde a ile b birbirine yak nlaflt kça toplamlar küçülür, birbirinden uzaklaflt kça büyür. 8 7 = 6 için a + b = = 6 = 6 için a + b = 6 + = 7 olur. Buna göre, a + b toplam n n en büyük de eri 7 ve en küçük de eri oldu undan bu de erlerin fark 7 = olarak bulunur. Yan t B a ile b sayma say s olmak üzere, a + b = oldu una göre, a.b çarp m n n en büyük ve en küçük de erlerinin toplam kaçt r? A) B) C) D) E) 6 a ile b birer do al say olmak üzere, a.b = a.c = 0 oldu una göre, a + b + c toplam n n en büyük de eri ile en küçük de erinin toplam kaçt r? A) 7 B) 78 C) 8 D) 8 E) 89 6

7 DO AL SAYILAR TAM SAYILAR Her iki çarp mda da bulunan a say s de erini ald nda a + b + c toplam en büyük olur. a say s en büyük de erini ald nda (Burada a en büyük 8 olur.) a + b + c toplam en küçük olur. a = için b = ve c = 0 oldu undan a + b + c = = 6 olur. a = 8 için b = ve c = oldu undan a + b + c = = 6 olur. Bu de erlerin toplam = 8 dir. Yan t C a = 0 için b = bulunur. Daha sonra a n n de erleri b nin katsay s kadar art - r l rsa b nin de erleri a n n katsay s kadar azal r. a + b = oldu undan b nin alabilece i de erlerin toplam = 6 olarak bulunur. Yan t A a ile b do al say olmak üzere, a + b = 0 oldu una göre, a say s kaç farkl de er alabilir? A) B) C) D) E) 6 Önce a = 0 için b = 0 bulunur. Daha sonra a n n de erleri b nin katsay s kadar art r l rsa b nin de erleri de a n n katsay lar kadar azal r. a + b = N oldu undan a say s farkl de er al r. Yan t B ile y do al say olmak üzere, + y = 8 oldu una göre, + y + 8 toplam n n en küçük de eri kaçt r? A) 8 B) 7 C) 6 D) E) Toplam n en küçük olabilmesi için katsay s büyük olan de iflkeni en küçük seçilmelidir. Buna göre; = 0 ve y = 8 için, + y + 8 = = = bulunur. Yan t E a ile b do al say olmak üzere, a + b = eflitli ini sa layan b de erlerinin toplam kaçt r? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 a, b ve c birbirinden farkl do al say lar olmak üzere, a + b + c = 8 oldu una göre, a n n alabilece i en büyük de er kaçt r? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 7

8 DO AL SAYILAR TAM SAYILAR a n n en büyük de eri alabilmesi için b + c nin en küçük seçilmesi gerekir. a + b + c = 8 b = 0 ve c = için a = 9 olur. Yan t D Her biri iki basamakl, rakamlar farkl üç do al say - n n toplam 7 tir. Bu say lar n en büyü ü en çok kaçt r? A) B) C) D) 6 E) 7 Her biri iki basamakl, üç do al say n n toplam 7 tir. Bu say lar n en büyü ü en çok kaçt r? A) B) C) D) 6 E) 7 En büyük say olsun. Di er say lar rakamlar farkl olarak en küçük de erlerini ald nda; = 7 = olur. Ancak bu say n n rakamlar farkl olmad için küçük say lardan birinin de ifltirilmesi gerekir. Bu durumda; = 7 = olur. Yan t A Bu üç say dan birinin en büyük olabilmesi için di er say lar n en küçük seçilmesi gerekir = 7 = olur. En büyük say olarak seçilen say s en çok olur. Yan t C Her biri iki basamakl üç farkl do al say n n toplam 7 tir. Bu say lar n en büyü ü en az kaçt r? A) B) C) 6 D) 7 E) 8 Her biri iki basamakl üç farkl do al say n n toplam 7 tir. Bu say lar n en büyü ü en çok kaçt r? A) B) C) D) 6 E) 7 En büyük say olsun. Di er say lar, birbirinden farkl olarak en küçük de erlerini ald nda; = 7 = olur. Yan t B En büyük say n n en az olabilmesi için di er say lar en büyük de erlerini almal d r. Bu da ancak bütün say lar n birbirine en yak n seçilmesiyle mümkündür. Birbirine en yak n say lar, birbirine eflit olan say lard r. Bu durumda her bir say ; olarak bulunur. Say lar n birbirinden farkl olmas istendi inden say - lardan biri art r larak (di er say lardan biri de eksiltilerek) en büyük say bulunmufl olur. Bu durumda; 6 olup en büyük say en az 6 olarak bulunur. Yan t C 8

9 DO AL SAYILAR TAM SAYILAR Tam Say lar Tam say lar kümesi Z harfi ile gösterilir. Z = {,,,, 0,,,, } kümesinin elemanlar n n her biri birer tam say d r. Tam say lar kümesi; negatif tam say lar, pozitif tam say lar ve s f r n birleflim kümesine eflittir. a = b ve b = c oldu undan, 8a = b = c olur. Burada a =, b = 0 ve c = 8 de erini ald - nda a + b + c toplam en çok ( ) + ( 0) + ( 8) = bulunur. Yan t D Negatif tam say lar: Z = {,, } Pozitif tam say lar: Z + = {,, } Buna göre, Z = Z Z + {0} d r. a, b ve c birer tam say olmak üzere, S f r bir tam say d r, ancak pozitif veya negatif de ildir. Rakamlar farkl üç basamakl en büyük negatif tam say ile iki basamakl rakamlar farkl en küçük tam say n n toplam kaçt r? A) 00 B) 0 C) 0 D) 0 E) 0 a.b = 6 b.c = 6 oldu una göre, a.b.c çarp m n n en büyük de eri kaçt r? A) 8 B) 8 C) 96 D) 0 E) Her iki çarp mda da bulunan b say s de erini ald - nda a.b.c çarp m en büyük de erini al r. Buna göre; b = için a = 6 ve c = 6 bulunur. Bu durumda a.b.c = ( 6).().( 6) = 96 bulunur. Yan t C a, b ve c tam say olmak üzere, ( 0) + ( 98) = 00 olur. Yan t A < a < b < c < c b oldu una göre, ifadesinin alabilece i en a büyük tam say de eri ile en küçük tam say de erinin toplam kaçt r? A) B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 a, b ve c negatif tam say olmak üzere, a = b ve b = c oldu una göre, a + b + c toplam n n en büyük de- eri kaçt r? A) 0 B) C) 7 D) E) c b a n n en büyük tam say de eri 0 = = c b 6 n n en küçük tam say de eri = dir. a Bu iki de erin toplam + = 6 bulunur. Yan t B 9

10 DO AL SAYILAR TAM SAYILAR a ile b tam say olmak üzere, + b Z a ve b = a oldu una göre, kaç farkl a say s vard r? A) B) C) D) E) Seçenekler tek tek incelenirse; A) 009 T ve 979 T T T= Ç B) 9 T ve 9 T T+ T= Ç C) 7 T ve Ç T.Ç = Ç D) 8 Ç, 9 T ve 0 T Ç + T + T = Ç E) T, Ç, T T(Ç T) T.T = T olur. Yan t E a a b = = = a a a a + a = için b = = = Z + a = için b = = = Z + a = için b = = + = Z 7 + a = için b = = + = Z oldu undan farkl a say s vard r. Tam Say Çeflitleri Çift ve Tek Say lar Yan t C Birler basama {0,,, 6, 8} rakamlar ndan biri olan tam say lara çift say, {,,, 7, 9} rakamlar ndan biri olan say lara tek say denir. Ç çift bir say y, T tek bir say y göstermek üzere, A, B ve C do al say lar afla daki özellikleri sa lamaktad r. A tek say ysa B ve C nin her ikisi de çift say d r. A çift say ysa B de çifttir. B ve C den en az biri tek say d r. Buna göre, bu say lardan hangileri çifttir? A) Yaln z A B) Yaln z B C) Yaln z C D)AveB E)BveC. 009 Mat Birinci önerme ile üçüncü önermenin her ikisinin de sa lanabilmesi için A tek olmamal d r. Bu durumda A çifttir. O hâlde A çift, B çift, C tek olmal d r. Yan t D Ç ± Ç = Ç Ç.Ç = Ç Ç n = Ç (n N + ) T± T= Ç T.T= T T n = T (n N + ) Ç ± T = T Ç.T = Ç n do al say olmak üzere, (n 8 + ) say s çift say oldu una göre, afla dakilerden hangisi tek say d r? A) n 7 B) n + C)(n+) n D) (n ). n E)n+8. Afla daki say lar n hangisi bir tek say d r? A) B) C) 7. D) E) ( ). n 8 + = Ç ise n 8 T olmal d r. n 8 = T ise n T olmal d r. Buna göre (C) seçene indeki (n + ) n say s n n, (T + ) n (T + Ç) n T n T oldu u görülür. Yan t C 0

11 DO AL SAYILAR TAM SAYILAR a, b ve c birer tam say olmak üzere, (a.b) + a = c + oldu una göre, afla dakilerden hangisi do rudur? A) a çift, b tek say d r. B) a ve b tek say d r. C) a ve b çift say d r. D) a tek, b çift say d r. E) a + b çift say d r..a.b + a = c + a(b + ) = c + olur. c + daima tek say oldu undan, a ve b + say - lar n n her ikisinin de tek olmas gerekir. b + tek say ise b çift say d r. Buna göre, a tek, b çift say olmal d r. Yan t D a, b ve c birer tam say olmak üzere, (a.b) = c + a + b oldu una göre, afla dakilerden hangisi do rudur? A) a tek, b çift say d r. B) a çift, b tek say d r. C) a ve b tek say d r. D) a ve b çift say d r. E) a.b tek say d r.. Pozitif ve Negatif Say lar Say do rusu üzerinde s f r n sa nda kalan say lara pozitif say lar, solunda kalan say lara negatif say - lar denir. (+) pozitif bir say y, ( ) negatif bir say y ve n bir tam say y göstermek üzere, (+). (+) = (+) ( ). ( ) = (+) ( ). (+) = ( ) (+). ( ) = ( ) () + ( ) () (), (), ( ), ( ) ( ) () + = + ( ) = + + ( ) = () + = (+) n = (+), ( ) n = (+), ( ) n = ( ) olur : ( ) [ 7 ( + )] iflleminin sonucu kaçt r? A) 6 B) C) 0 D) 6 E) : ( ) [ 7 ( + )] = 8 ( 7 + ) = 6 ( 6) = = Yan t E.a.b = c + a + b.a.b (a + b) = c T T Ç Ç Ç Ç oldu undan.a.b tek iken a + b tek veya.a.b çift iken a + b çift olmal d r..a.b tek iken hem a hem de b tek olmal d r. Bu durumda a + b tek olamaz..a.b çift iken hem a hem de b çift olursa a + b çift olabilir. Buradan a ve b çift say d r. sonucu bulunur. Yan t D : [6 +. :] iflleminin sonucu kaçt r? A) B) 9 C) 7 D) E) : [6 +. :] = : (6 + ) = : 6 = = Yan t A

12 DO AL SAYILAR TAM SAYILAR 8. y. z 7 < 0 y. z > 0. y < 0 oldu una göre,, y ve z say lar n n iflaretleri s ras yla afla dakilerden hangisidir? A) +, +, + B) +,, C),, + D),, E) +,, +. En küçük say olsun. + ( + ) + ( + ) = + 6 = = 8 = 6 oldu undan en büyük, + = 6 + = 0 bulunur. Yan t C Tek kuvvetli say lar n üslerini, çift kuvetli say lar n da kendilerini atarak bu tür sorular n çözümünü kolaylaflt rm fl olursunuz. 8 y z 7 < 0 y z < 0 y z > 0 z > 0 y < 0 y < 0 elde edilir. z > 0 ve y z < 0 oldu undan y < 0 d r. y < 0 ve y < 0 oldu undan > 0 d r. Bu durumda, y ve z nin iflaretleri s ras yla (+,, +) olur. Yan t E Ard fl k Say lar Belli bir kurala göre ayn miktarda artan veya azalan say dizilerine ard fl k say lar denir. n bir tam say olmak üzere; Ard fl k tam say lar n, n +, n +, Ard fl k çift say lar n, n +, n +, Ard fl k tek say lar n, n +, n +, in kat olan ard fl k say lar n, n +, n + 0, fleklinde gösterilebilir. Ard fl k üç tek say n n toplam n + oldu una göre, bu say lardan en büyü ünün n türünden efliti afla dakilerden hangisidir? n + n + A) B) C) n +0 n + 9 D) E). En küçük say olsun. + ( + ) + ( + ) = n = n + = n = oldu undan en büyük say n n + = + n = + olur. n + Yan t C (a + ) ve (a ) ard fl k iki tek say oldu una göre, a n n alabilece i de erlerin toplam kaçt r? A) B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 Ard fl k üç pozitif çift say n n toplam tür. Bu say lar n en büyü ü kaçt r? A) 6 B) 8 C) 0 D) E) Ard fl k iki tek say aras ndaki fark oldu undan; (a + ) (a ) = veya (a ) (a + ) = olmal d r. (a + ) (a ) = a + a + = a = 6

13 DO AL SAYILAR TAM SAYILAR (a ) (a + ) = a a = a = 0 oldu undan, a n n alabilece i de erlerin toplam = 6 bulunur. Yan t B toplam n n sonucu kaçt r? A) B) 0 C) D) 0 E) Ard fl k say lar dizisinin terim say s, Son terim lk terim Art fl miktar + dir., 7,,, 97 dizisinin kaç terimi vard r? A) B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 Bu dizideki art fl miktar 7 = tür. Son terim 8 ve ilk terim oldu una göre, 8 Terim say s = + = 9 dur. ( + Toplam = 9 8 ) = bulunur. Yan t E Bu dizideki art fl miktar 7 = tür. Son terim 97 ve ilk terim oldu una göre, Terim say s 97 = + = 7 olur. Yan t C m = toplam nda her terim art r l rsa, m nin de eri kaç artar? A) 00 B) 0 C) 0 D) E) Terim say s = + = oldu undan, her say art r ld nda, m nin de eri. = 0 artar. Yan t B Sonlu ard fl k pozitif tam say lar n toplam T olsun. Son terim + lk terim T = (Terim say s ).( ) formülüyle bulunur. T n(n + ) toplam nda her terimin birinci çarpan art r l rsa T toplam ndaki art fl afla dakilerden hangisi olur? A) n + n B) n +n+ C)n + n D) n +n+ E)n +n+. T = (+). + (+). + (+) (n+)(n+) = n(n+) +(n+) = n(n+) (n+) = T + [ (n+)] ( n+ )( n+ ) = T + = T + (n + )(n + ) = T + n + n T T = n + n ( ) nn n = Yan t A

14 DO AL SAYILAR TAM SAYILAR Bölüm Kazan m Testi. a tek, b çift do al say oldu una göre, afla daki ifllemlerden hangisinin sonucu daima tek say d r? A) a +b B) b + a C) a.b D)a+b a b E). a. 8 [8 + ( 9 : ( ))] : ( 9) iflleminin sonucu kaçt r? A) B) 8 C) D) E) 7. a, b, c birer sayma say s d r. a + b + c = oldu una göre, afla dakilerden hangisi kesinlikle do rudur? A) a çifttir. B) b tektir. C) c çifttir. D) c tektir. E) a tektir.. 6. Rakamlar farkl, dört basamakl en küçük çift pozitif tam say ile rakamlar farkl üç basamakl en büyük negatif tam say n n toplam kaçt r? A) 6 B) 9 C) 9 D) 90 E) 89., y ve k tam say d r. + y = k oldu una göre, afla dakilerden hangisi kesinlikle do rudur? A) y çift say d r. B) k çift say d r. C) çift say d r. D) k tek say d r. E) y tek say d r.. 7. < y < z ve, y, z ard fl k tek say d r. Buna göre, kaçt r? ( ) ( y). y z ( z) ifadesinin de eri A) B) C) D) E). a ve b sayma say s d r. a = b oldu una göre, afla dakilerden hangisi kesinlikle do rudur? A) b tek say d r. B) b çift say d r. C) a.b tek say d r. D) a tek say d r. E) a çift say d r.. 8. a, b, c say lar a < b < c koflulunu sa layan en küçük do al say lard r. Buna göre, b+ c a+ b+ c ifadesinin de eri kaçt r? A) B) C) D) E) 6

15 DO AL SAYILAR TAM SAYILAR Bölüm Kazan m Testi 9. Ard fl k çift say n n toplam 70 tir. Bu say lar n en küçü ü kaçt r? A) 0 B) C) D) 6 E) : ( ) + [ 8 ( )] iflleminin sonucu kaçt r? A) 9 B) 8 C) 7 D) 9 E) 8 0. Ard fl k üç çift say n n toplam afla dakilerden hangisi olamaz? A) 8 B) C) 8 D) E) 6. : [ + : ] iflleminin sonucu kaçt r? A) B) C) D) E) 7. a, b, c sayma say lar ve a b = b c = koflullar veriliyor.. a ve b pozitif tam say olmak üzere, a b çarp m nda a ya eklenip, b den ç kar l rsa a b çarp m azal yor. b nin en büyük de eri için c a b iflleminin so- Buna göre, a ve b için afla daki eflitliklerden hangisi do rudur? nucu kaçt r? A) b = a B) a = b C) b = a A) B) C) D) 6 E) 9 D) b = a E) a = b. 6. ve y pozitif tam say d r.. ve y pozitif tam say lard r. + y = oldu una göre,.y + ifadesinin en küçük de eri kaçt r? A) B) C) D) E) 6.y = 0 y y. < 0 oldu una göre, + y toplam n n en küçük de- eri kaçt r? A) B) C) D) E) 0

16 DO AL SAYILAR TAM SAYILAR Bölüm Kazan m Testi. a pozitif tek say d r. Buna göre, afla dakilerden hangisi çift say - d r? A) a a B)a 0 a 0 C) a +a 0 D) a + a E) a+.., y ve z do al say lar olmak üzere, + y + z = oldu una göre,.y.z çarp m n n en büyük de- eri kaçt r? A) 6 B) 60 C) 8 D) 6 E) 0. a tek tam say d r. Buna göre, afla dakilerden hangisi daima çift say d r? A) a (a+) B)a + C) a.(a + ) D) (a + ) E) (a) a +6.. a, b, c, d birbirinden farkl dört do al say d r. a + b + c + d = 9 oldu una göre, d en fazla kaç olabilir? A) B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 6. a, b ve c ard fl k üç tam say d r. Buna göre, a + b + c toplam afla dakilerden hangisi olamaz? A) 6 B) C) 8 D) E) 6 7. a ve b negatif çift tam say d r. a + b = oldu una göre, b nin en büyük de eri için a kaçt r? A) B) C) 0 D) 8 E)., y, z birbirinden farkl üç do al say d r. + y + z = oldu una göre,.y.z çarp m n n en büyük de- eri kaçt r? A) 6 B) 60 C) 8 D) 6 E) 0 8. a, b, c reel say lar için a 8.b.c < 0 koflulu veriliyor. Buna göre, afla dakilerden hangisi kesinlikle do rudur? A) a > 0 B) a < 0 C) b > 0 D)b<0 E)c<0. 6

17 DO AL SAYILAR TAM SAYILAR Bölüm Kazan m Testi 9. a. b < 0, a. b > 0, b. c > 0 oldu una göre, a, b, c nin iflaretleri s ras yla afla dakilerden hangisidir? A) +, +, B), +, C) +,, D),, E) +, +, +.. a, b, c birbirinden farkl pozitif tam say lard r. a + b + c = 8 oldu una göre, b en fazla kaçt r? A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 0. a, b, c pozitif tam say d r. a = b b = c oldu una göre, a + b + c toplam afla dakilerden hangisi olabilir? A) 0 B) 0 C) D) 70 E) 7. a ile b reel say ve a.b = dir. a say s artt r l p, b say s azalt l p çarp l rsa yeni çarp m 0 a eflit oluyor. Buna göre, a b fark kaçt r? A) B) C) D) 0 E). a, b, c birer pozitif tam say d r. ac a = b oldu una göre, a + b + c toplam n n en küçük de eri kaçt r? A) 7 B) 6 C) D) E). T = toplam nda her terimin. çarpan fler azalt - l rsa T toplam kaç azal r? A) 0 B) 8 C) 8 D) 0 E) 09. a, b, c birer tam say d r. a.b = 7 ve b < 0 oldu una göre, b.c + = eflitli inde c afla- dakilerden hangisi olabilir? A) B) C) D) E) iflleminin sonucu kaçt r? A) 66 B) 70 C) 7 D) 77 E) 8 7

18 DO AL SAYILAR TAM SAYILAR Bölüm Kazan m Testi. Birbirinden farkl a, b, c pozitif tam say lar için a.b.c = 0 eflitli i veriliyor. Buna göre, b + c toplam n n en büyük de eri kaç olabilir? A) B) C) 7 D) 8 E) 0. ve y pozitif tam say lard r. = 7 y 6 oldu una göre, in alabilece i en büyük de er kaçt r? A) B) C) 0 D) 8 E) 6. ve y negatif tam say lard r. y + = 7 oldu una göre, y nin alabilece i en büyük de- er kaçt r? A) B) C) D) E) 6. ve y pozitif tam say lard r. + y = 7 oldu una göre, y nin en büyük de eri için kaçt r? A) 6 B) C) D) E) 6. a ve b birbirinden farkl pozitif tam say lard r. a + b = 70 oldu una göre, b kaç farkl de er al r? A) 8 B) 7 C) 6 D) E) 7. a ve b pozitif tam say lard r. a b + = oldu una göre, a n n en büyük de eri için b kaçt r? A) B) C) 6 D) 7 E) 8. a, b ve c s f rdan farkl tam say lard r. a + b = c oldu una göre, a + b + c toplam afla dakilerden hangisi olabilir? A) 0 B) 8 C) D) E) 7 8. ve y pozitif tam say ve y.( ) = 0 oldu una göre,.y çarp m n n en küçük de eri kaçt r? A) 0 B) C) D) E) 8 8

19 DO AL SAYILAR TAM SAYILAR Bölüm Kazan m Testi 9. a, b ve c tam say lar için a < 0 < c < b s ralamas veriliyor. a.b = 6 ve b.c = oldu una göre, b kaçt r? A) B) C) D) E) 6. a ve b pozitif tam say lard r. a.b 9a = eflitli ini sa layan a ve b say lar için a.b çarp m n n en büyük de eri kaçt r? A) 0 B) 0 C) 00 D) 0 E) a, b ve c birer do al say d r. b say s c den, a say s b den er fazlad r. Buna göre, a + b + c toplam afla dakilerden hangisi olamaz? A) B) 6 C) 9 D) 6 E). ki tanesi den büyük befl do al say n n toplam 6 oldu una göre, en büyü ü en çok kaçt r? A) 07 B) 09 C) 0 D) E) 6. a ve b pozitif tam say lar aras nda, 8 b = = c a ba nt s vard r. Buna göre, c nin en büyük de eri için a + b + c toplam kaçt r? A) B) C) 0 D) 6 E). T = oldu una göre, toplam n n T türünden de eri afla dakilerden hangisidir? A) T + 69 B) T 6 C) T + 7 D) T 7 E) T a, b ve c birbirinden farkl pozitif tam say lard r. a + b = 9 ve a + b = b.c oldu una göre, c nin alabilece i de erler toplam kaçt r? A) B) C) D) 6 E) 7 6., y, z, ard fl k üç çift tam say ve < y < z olmak üzere, + y + z = A oldu una göre, y ile z aras ndaki tam say n n A türünden de eri afla dakilerden hangisidir? A + A A) B) C) A 9 A + 6 A 6 D) E). 9

20 DO AL SAYILAR TAM SAYILAR Bölüm Kazan m Testi. a tek, b çift pozitif tam say oldu una göre, afla dakilerden hangisi daima çift say d r? A) a + b B) a. b + C) a + b. Ard fl k tek tam say n n toplam 6 oldu una göre, bunlar n en büyü ü kaçt r? A) 7 B) C) D) E) 9 D) a. b + E)( a + b ).. a ve b pozitif tam say d r. a+b = c oldu una göre, afla dakilerden hangisi kesinlikle çift say d r? a. b a + b A) B) a + b + c C) c c D)a+b+c E)a+b+c.. (a + b + c) toplam bir tek say d r. Buna göre, afla dakilerden hangisi kesinlikle do rudur? (a, b, c pozitif tam say d r.) A) a tek iken, b tek veya çift ise c çifttir. B) a çift, b tek ise c çifttir. C) a tek, b çift ise c tektir. D) a tek, b tek ise c tektir. E) a tek, b tek veya çift ise c tektir. 6. Ard fl k 6 çift say dan en büyü ü ile en küçü ünün fark n n kat, bafltan üçüncü olan say ya eflittir. Buna göre, bu say lar n en büyü ü kaçt r? A) 6 B) C) D) 0 E) 6 7. a, b, c negatif tam say lar için, a = b b = c eflitlikleri veriliyor. Buna göre, (a + b + c) toplam n n en büyük de eri kaçt r? A) 7 B) C) D) E) 0. Beflin kat olan ard fl k tane tek do al say n n toplam 60 oldu una göre, en küçük olan kaçt r? A) B) C) D) E) 8. ki basamakl, rakamlar farkl ve birbirinden farkl dört do al say n n toplam 80 oldu una göre, en büyü ü en çok kaçt r? A) B) C) 6 D) 7 E) 8 0

21 DO AL SAYILAR TAM SAYILAR Bölüm Kazan m Testi 9. Rakamlar farkl, üç basamakl üç çift do al say n n toplam oldu una göre, en küçü ü en az kaçt r? A) B) C) 6 D) 8 E) 0. a, b ve c pozitif tam say d r. (a b).c = oldu una göre, (a b c) nin en büyük ve en küçük de erlerinin toplam kaçt r? A) B) 0 C) 8 D) E) 0. Toplamlar olan birbirinden farkl do al say dan en büyü ü en az kaç olabilir? A) B) 6 C) 7 D) 8 E) 9. Birbirinden farkl dört do al say n n toplam 0 oldu una göre, en büyü ü en az kaçt r? A) B) C) D) E) 6. a, b ve c negatif tam say lard r. 6 < a < b < c oldu una göre, (a + b + c) toplam n n en büyük de eri kaçt r? A) B) C) D) 0 E) 6. ve y pozitif tam say d r. y + = 6 ve < oldu una göre, + y toplam kaçt r? A) B) C) 6 D) 7 E) 8. a ve b pozitif tam say lar için, a b + =7 eflitli i veriliyor. Buna göre, a + b toplam n n en küçük de eri kaçt r? A) 9 B) 0 C) D) E) 6., y ve z birbirinden farkl pozitif tam say lard r. + y + z = oldu una göre, ( + y + z) toplam afla - dakilerden hangisi olabilir? A) B) C) 9 D) E)

22 DO AL SAYILAR TAM SAYILAR SAYI BASAMAKLARI VE TABAN AR TMET Basamak Kavram Say Basama Bir say y oluflturan rakamlar n her biri bu say n n bir basama n oluflturur. Bu aç l mdan faydalanarak; abc = 00a + 0b + c biçiminde yaz labilir. 0 luk sistemdeki bir do al say n n basamaklar n belirleyerek say y çözümler. leme ile ilgili uygulamalar yapar. Bir do al say n n herhangi bir tabana göre yaz lmas n göstererek de iflik tabanlarda verilen say lar aras nda ifllemler yapar. Faktöriyel kavram n aç klar ve uygulamalar yapar. a b c : Üç basamakl bir do al say olsun. Taban Birler basama (c.) Onlar basama (b.0) Yüzler basama (a.00) ab basamakl bir do al say ise ab = 0.a + b abcd basamakl bir do al say ise abcd = 000.a + 00.b + 0.c + d yaz labilir. Bir say n n tan mland sayma sistemine bu say n n taban denir (Taban, den büyük pozitif bir tam say olmak zorundad r). (76) 9 : 9 taban na göre dört basamakl say () : taban na göre üç basamakl say (79) 0 : 0 taban na göre iki basamakl say Herhangi bir tabanda verilen say y oluflturan basamaktaki rakamlar, tabandan büyük veya eflit olamaz. Say n n lenmesi Bir say n n verildi i taban n tam say kuvvetlerine göre yaz lmas na bu say n n çözümlenmesi denir. = (0) = (0,) 6 = ki basamakl bir say n n, rakamlar n n yerleri de ifltirilirse say 7 büyüyor. Bu say n n rakamlar aras ndaki fark kaçt r? A) B) C) D) E) ÖSS ki basamakl say ab olsun. Rakamlar n yerleri de ifltirilerek oluflturulan say ba olur. Buna göre, ba ab = 7 0b + a (0a + b) = 7 9b 9a = 7 9(b a) = 7 b a = bulunur. Yan t C Taban belirtilmedi i zaman 0 luk sayma sistemi geçerlidir (Taban 0 dur). Üç basamakl ABC ve iki basamakl AB say lar n n toplam 9 dir. Buna göre, A + B + C toplam kaçt r? A) 7 B) 9 C) D) E) 9 00 YGS

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

MAT-1 DERS NOTLARI. Türkiye Matematik Ö retmenleri Zümresi TMOZ un Katk lar yla MY MAT-1. Mustafa YA CI

MAT-1 DERS NOTLARI. Türkiye Matematik Ö retmenleri Zümresi TMOZ un Katk lar yla MY MAT-1. Mustafa YA CI MAT-1 DERS NOTLARI Türkiye Matematik Ö retmenleri Zümresi TMOZ un Katk lar yla MY MAT-1 Mustafa YA CI ALTIN NOKTA YAYINEV ADANA 2011 Ç NDEK LER Bölüm Konu Sayfa Bölüm Konu Sayfa 1 Say Kümeleri 005-007

Detaylı

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor.

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor. Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B)

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK SOYUT CEBİR LİNEER CEBİR

İLKÖĞRETİM MATEMATİK SOYUT CEBİR LİNEER CEBİR ÖABT 205 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK SOYUT CEBİR LİNEER CEBİR Konu Anlatımı Özgün Sorular Ayrıntılı Çözümler Test Stratejileri

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Atomun Yap s ve Periyodik Özellikler... 2 G R fi... 3 ATOMUN KUANTUM KURAMI... 4 ATOMUN DALGA FONKS YONLARI... 5 Dalga Fonksiyonlar... 5 Orbitallerin Enerji S ralamas...

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

OLASILIK OLASILIK ÇÖZÜM: Örnek Uzay: A= {1, 2, 3, 4, 5, 6}, s(e)= 6 İstenilen Olay: A = { }, s(a) = 0 Zarın 8 gelme olasılığı:

OLASILIK OLASILIK ÇÖZÜM: Örnek Uzay: A= {1, 2, 3, 4, 5, 6}, s(e)= 6 İstenilen Olay: A = { }, s(a) = 0 Zarın 8 gelme olasılığı: OLASILIK OLASILIK OLASILIK Değişik renkteki topların bulunduğu bir kutudan rastgele alınan bir topun hangi renkte olduğu, bir para atıldığında yazı veya tura gelmesi... v.b gibi sonucu kesin olarak bilinmeyen

Detaylı

SAYILAR. Temel Kavramlar. 5) a, b, c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere A = a + b c ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

SAYILAR. Temel Kavramlar. 5) a, b, c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere A = a + b c ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Bu testi çözmen gereken dakika DGS'de bu testten çıkan soru sayısı Temel Kavramlar ) 6-(-) + 8.(-) işleminin sonucu kaçtır? A) -6 B) -0 C) -4 D) 4 E) 6 ) a, b, c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL

ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL 1. 1. B R MOL GAZIN KAPLADI I HAC M 1.2. K NET K TEOR 1.3. YAYILMA HIZI 1.4. GAZ BASINCI VE ÖLÇÜLMES 1.5. GAZ HACM N N SICAKLI A BA LILI I 1.6. K NET K TEOR VE AVOGADRO H POTEZ

Detaylı

Einstein n Mucize Y l

Einstein n Mucize Y l Einstein n Mucize Y l Özel Görelilik Albert Einstein için 1905 çok verimli bir y ld. Bu y l yay mlad çok say da bilimsel makalesinin içinde özellikle üç tanesi birçok biliminsan taraf ndan devrimsel olarak

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ç MEN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Deniz HÜR (Ünite ) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BERBER (Ünite 3)

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

Üst Üçgensel Matrisler

Üst Üçgensel Matrisler Ders Notlar Üst Üçgensel Matrisler Ali Nesin / anesin@bilgi.edu.tr 1. Lineer Cebir Tekrar V, bir K cismi üzerine n > 0 boyutlu bir vektör uzay olsun. V nin K-vektör uzay olarak andomorfizmalar, V nin lineer

Detaylı

Gürültü: Temel Kavramlar

Gürültü: Temel Kavramlar Gürültü: Temel Kavramlar Prof. Dr. Mehmet Çal flkan; Mak. Yük. Müh. ÖZET Tesisat Mühendisli i uygulamalar nda akustik konfor koflullar n n yeri ve önemi yads namaz. Bu çal flmada ses ve gürültü ile ilgili

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES Yazarlar Prof.Dr. Nalan AKDO AN (Ünite 1) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 2, 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

7. ÜN TE. IfiIK VE SES. 1. IfiIK LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 2. AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI. 3. SES LE MADDEN N KARfiILAfiMASI

7. ÜN TE. IfiIK VE SES. 1. IfiIK LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 2. AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI. 3. SES LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 7. Ü TE 7. IfiIK VE SES 1. IfiIK LE MADDE KARfiILAfiMASI 2. AYALAR VE KULLAIM ALALARI 3. SES LE MADDE KARfiILAfiMASI 1. IfiIK LE MADDE KARfiILAfiMASI Ifl k Kaynaklar Cisimleri görmemizi sa layan; yak lan

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... xi Kimya Endüstrisi... 2 ENDÜSTR YEL K MYA... 3 K MYA ENDÜSTR S... 3 K MYANIN ÖNEM... 4 Fiziksel fllem (Süreç veya Proses)... 5 Kimyasal fllem (Süreç veya Proses)...

Detaylı

Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim

Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim T Taban Fiyat [Alm. Mindestpreis] [Fr. Prix minimum] [ ng. Minimum price] Taban fiyat veya asgari fiyat, üreticiye mal n devletin tespit ve ilan etti i fiyattan, görevli kurulufla satma olanak ve garantisini

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz...

iii çindekiler çindekiler Önsöz... çindekiler iii çindekiler Önsöz... x Atomik ve Moleküler Spektroskopide Temel Kavramlar ve Prensipler... 2 G R fi... 3 SPEKTROSKOP K YÖNTEMLER... 5 ELEKTROMANYET K SPEKTRUM... 12 Spektroskopide Temel Nicelikler

Detaylı

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2428 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1409 FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME Yazarlar Doç. Coflgül YÜKSEL (Ünite 1) Prof. Tevfik Fikret UÇAR (Ünite 2) Özcan YURDALAN

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı

Bu konuflmada sizlere, matemati in nas l bafllad

Bu konuflmada sizlere, matemati in nas l bafllad Matematik Dünyas, 2003 K fl Matemati in K sa Bir Tarihi-I M s r ve Mezopotamya Matemati i Ali Ülger* / aulger@ku.edu.tr Ali Ülger in bu yaz dizisi, ki asl nda bir konuflmad r, birkaç say sürecektir. Bu

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı