ISSN Yıl: 6 Sayı: 24 Ekim/Kasım/Aralık 2003

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN 1301-1650 Yıl: 6 Sayı: 24 Ekim/Kasım/Aralık 2003"

Transkript

1 ISSN Yıl: 6 Sayı: 4 Ekim/Kasım/Aralık 003 İMKB Mali Sektör Şirketleri nin Sistematik ve Sistematik Olmayan Risklerinin İncelenmesi Hatice oğukanlı & Songül Kakilli Acaravcı & Serkan Yılmaz Kandır İstanul Menkul Kıymetler Borsası nda Betaların eğişkenliği Üzerine Bir İnceleme Atilla Odaaşı Türkiye de Finans ve Büyüme: Nedensellik İlişkisi Ensar Yılmaz & Özgür Kayalıca

2 Elektronik Eriþim: ÝMKB ergisi, 3 Aylýk Finans ve Ekonomi Süreli Yayýný Ýstanul Menkul Kýymetler Borsasý tarafýndan yayýnlanýr. ÝMKB ergisi nin 10. sayýsýndan aþlamak üzere ütün makalelere tam-metin olarak internette pdf. formatýnda eriþim saðlanailmektedir. ÝMKB ergisinin tam metnine paralý eriþim sistemi ile aonelerimiz kendilerine tahsis edilecek ir þifre ile ulaþaileceklerdir. Makale Özetleri: ÝMKB ergisi nde yayýmlanan tüm makale özetleri ÝMKB we sitesinde verilmektedir. Bu veritaaný derginin yayýn hayatýna aþladýðý 1997 tarihinden itiaren yayýmlanan tüm makale özetlerini içermektedir. Makale özetleri derginin yayýmlanmasýný müteakip her üç ayda ir ücretsiz olarak verilmektedir. ÝMKB ergisi Yýl 6 Sayý 4 Ekim/Kasým/Aralýk 00 Eriþim: (1) () Seçenek: ÝMKB ergisi Ayrýntýlý ilgi, yorum ve önerileriniz için lütfen aþaðýdaki numara ve adresten izi arayýnýz. Tel: (90.1) ÝMKB ergisi Aonelik Formu ÝMKB ergisi ne ir yýllýk aone olmak için lütfen ilgili kutularý iþaretleyiniz TL (asýlý yayýn no., 3, 4, 5) (her ir sayý TL.) TL ( no., 3, 4, 5 elektronik posta ile) (her ir sayý için TL.) Adý Soyadý Ünvaný Þirket Adý Adres Posta Kodu Þehir Telefon (Kodu ile irlikte) Faks Elektronik Posta ÝÇÝNEKÝLER ÝMKB Mali Sektör Þirketleri nin Sistematik ve Sistematik Olmayan Risklerinin Ýncelenmesi Hatice oðukanlý & Songül Kakilli Acaravcý & Serkan Yýlmaz Kandýr Ýstanul Menkul Kýymetler Borsasý nda Betalarýn eðiþkenliði Üzerine Bir Ýnceleme Atilla Odaaþý Türkiye'de Finans ve Büyüme: Nedensellik Ýliþkisi Ensar Yýlmaz & Özgür Kayalýca Gloal Sermaye Piyasalarý ÝMKB Piyasa Ýstatistikleri Kitap Tanýtým ÝMKB Yayýn Listesi Aonelik ücretleri T. Ýþ Bankasý Borsa Þuesi no lu hesaa yatýrýlmalýdýr. * Akademisyen ve öðrencilere %30 indirim uygulanacaktýr den itiaren Institute of European Finance in (IEF) yayýnladýðý World Banking Astracts endeksi kapsamýnda olan ÝMKB ergisi, Temmuz 000 itiariyle, American Economic Association tarafýndan yayýnlanan Econlit (Jel on C) endeksleri kapsamýna alýnmasý kaul edilmiþtir.

3 ÝMKB ergisi Cilt: 6 Sayý: 4 Ekim/Kasým/Aralýk 00 ISSN ÝMKB 1997 ÝMKB MALÝ SEKTÖR ÞÝRKETLERÝ NÝN SÝSTEMATÝK VE SÝSTEMATÝK OLMAYAN RÝSKLERÝNÝN ÝNCELENMESÝ Hatice OÐUKANLI * Songül Kakilli ACARAVCI ** Serkan Yýlmaz KANIR *** Özet Türkiye de son yýllarda yaþanan krizler, sistematik riskin ne kadar önemli olduðunu ir kez daha göstermiþtir. Son dönemde ir çok ankanýn TMSF ünyesine geçmesi, u geliþmelerin ir sonucu olmaktadýr. Türkiye de u riskler içerisinde sistematik riskin daha önemli ir yer tuttuðuna inanýlmaktadýr. Temel sistematik risk kaynaklarýndan; GSMH üyüme oraný, enflasyon oraný, faiz oraný ve döviz kurundan kaynaklanan riskler tüm firmalarý etkilemektedir. Bu risklerin finansal kuruluþlar üzerindeki etkisi daha fazla önem arz etmektedir. Çünkü faiz oraný ve döviz kuru riskleri, finansal sektör þirketlerini ve özellikle ankalarý daha yakýndan ilgilendirmektedir. Bu çalýþmada, 3 mali sektör þirketine ait hisse senetlerinin risklerinin, tekli endeks modeli kullanýlarak sistematik risk ve sistematik olmayan risk olarak ayrýþtýrýlmasý gerçekleþtirilmiþtir yýlýnýn Ocak ayý ile 001 yýlýnýn Aralýk ayý arasýndaki 7 aylýk dönem araþtýrma kapsamýna alýnmýþtýr. Sonuç olarak, mali sektör þirketlerinde sistematik olmayan riskin, sistematik riskten daha önemli olduðu söyleneilir. Buna karþýlýk, þirketlerin tamamýnda u durum görülmemektedir. Mali sektör içindeki þirketlerin gerek toplam riskleri gerekse risk ileþimleri farklýlýk göstermektedir. I. Giriþ Hisse senedi yatýrým kararý verilirken yatýrýmýn eklenen faydasýný maksimum yapmak isteyen yatýrýmcý risk ve getiri olmak üzere iki önemli faktöre gereksinim * Prof. r. Hatice oðukanlý, Çukurova Üniversitesi, ÝÝBF, Ýþletme Bölümü, Balcalý, Adana 01330, Türkiye. Tel: (03) Fax: (03) E-posta: ** Arþ. Gör. Songül Kakilli Acaravcý, Çukurova Üniversitesi, ÝÝBF, Ýþletme Bölümü, Balcalý, Adana 01330, Türkiye. Tel: (03) Fax: (03) E-posta: *** Arþ. Gör. Serkan Yýlmaz Kandýr, Çukurova Üniversitesi, ÝÝBF, Ýþletme Bölümü, Balcalý, Adana 01330, Türkiye. Tel: (03) Fax: (03) E-posta: Hatice oðukanlý & Songül Kakilli Acaravcý & Serkan Yýlmaz Kandýr duymaktadýr. Getirilerin olasýlýk daðýlýmý ilindiðinde, eklenen getiri kullanýlýrken; tarihi veriler söz konusu olduðundan ortalama getiri eklenen getiririnin yerini almaktadýr. Riskin genel kaul görmüþ ölçütü olarak ise varyans veya standart sapma kullanýlmaktadýr. Toplam riskin ir kýsmý pazar risklerinden oluþurken; ir kýsmý da firmaya özgü risklerden oluþmaktadýr. Markowitz e göre portföy riskinin ölçümü portföyde yer alan varlýklarýn kovaryanslarý ile ilintili olduðundan, portföydeki hisse senedi sayýsý arttýkça u hesaplamalar oldukça güçleþmektedir. Pazar endeksi ile hisse senedi getirileri arasýndaki yüksek korelasyona dayanýlarak, hisse senedi getirilerini açýklamak için tekli endeks modeli (pazar modeli) geliþtirilmiþtir. Pazar modeli hisse senedi getirilerini tek ir faktöre, pazar endeksine, aðlý olarak açýklamakta ve unun sonucu olarak varyansý ve kovaryansý, pazar ile iliþkiyi temel alarak yeniden hesaplamaktadýr. Tekli endeks modeline göre varyans hesaplamak, hem oldukça kolaydýr, hem de riski kaynaklarý itiariyle göstermeye imkan saðlamaktadýr. Riski ayrýþtýran azý çalýþmalarda sistematik riskin ölçütü olarak sadece alýnmaktadýr. Oysa, katsayýsý sistematik riskin ir göstergesi iken tek aþýna sistematik riski ölçmeye yetmemektedir. Bu çalýþmada u sakýncalar da dikkate alýnarak sistematik risk, i s m ile ölçülürken; sistematik olmayan risk, s ei þeklinde ölçülmektedir. Bu çalýþmada, mali sektör þirketlerine ait hisse senetlerinin risklerinin sistematik risk ve sistematik olmayan risk olarak ayrýþtýrýlmasý gerçekleþtirilmiþtir. Çalýþmanýn izleyen ölümünde konu ile ilgili literatür incelenmiþ; üçüncü ve dördüncü ölümlerinde ise sýrasýyla çalýþmada kullanýlan veriler ve yöntem açýklanmýþtýr. Beþinci ölümde, riskin, sistematik risk ve sistematik olmayan risk olarak ayrýþtýrýlmasý gerçekleþtirilmiþtir. Altýncý ölümde ise uygulama sonuçlarý sunulmuþtur. II. Sistematik Risk ve Sistematik Olmayan Risk ile Ýlgili Çalýþmalar Sistematik risk ve sistematik olmayan risk ile ilgili çok sayýda ampirik çalýþma yapýlmýþtýr. Aþaðýda u çalýþmalardan önemli ulunanlarýna deðinilmiþtir. Beaver, Ketler ve Scholes (1970), temel firma deðiþkenleri ve ir hisse senedinin etasý arasýndaki iliþkiyi incelemiþlerdir. Bu deðiþkenler: karpayý üyümesi (kar payý/ kazançlar), varlýklarýn üyümesi (toplam varlýklardaki yýllýk deðiþim), kaldýraç (menkul kýymetler/toplam varlýklar), likidite (dönen varlýklar/kýsa vadeli orçlar), varlýk üyüklüðü (toplam varlýklar), kazançlarýn deðiþkenliði (kazançlar fiyat rasyosunun standart sapmasý) ve hesaplanan etasýdýr (kazançlarýn etasý). Çalýþmada, karpayý ödemesi ve eta arasýnda negatif ir iliþki eklenirken üyüme ve eta arasýnda pozitif ir iliþki

4 ÝMKB Mali Sektör Þirketleri nin Sistematik ve Sistematik Olmayan Risklerinin Ýncelenmesi 3 4 Hatice oðukanlý & Songül Kakilli Acaravcý & Serkan Yýlmaz Kandýr eklenmektedir. Yüksek üyüme hýzýna sahip olan firmalarýn, düþük hýzla üyüyen firmalardan daha riskli olduðu ifade edilmektedir. Kaldýraç, kazancýn deðiþkenliðini arttýrmaktadýr. Kaldýraç arttýkça, risk ve eta da artmaktadýr. Likiditenin eta ile negatif iliþkili olduðu elirtilmiþtir. Yüksek likiditeye sahip firmanýn, düþük likiditeye sahip firmadan daha az riskli olduðu söyleneilmektedir. Büyük firmalarýn küçük firmalardan daha az riskli olduðu görüþü ifade edilmektedir. Ayrýca Beaver, Ketler ve Scholes (1970), yaptýklarý ampirik çalýþma sonucunda yukarýda önerilen iliþkileri doðrulamýþlardýr. Elton ve Gruer (1971), risk ve getiri arasýndaki iliþkiyi incelemiþler ve tekli endeks modeline ilave endeksler eklemenin riski daha iyi açýklamayý saðladýðýný, una karþýlýk performansýn daha düþük elirlenmesine neden olduðunu ileri sürmüþlerdir. aha fazla endeks eklemek tarihi korelasyon matrisinin daha iyi yorumlanmasýný saðlamasýna raðmen, geleceðe iliþkin korelasyon matrisinin daha zayýf tahmin edilmesine ve her risk düzeyinde, daha düþük getirilere sahip portföylerin seçimine neden olmaktadýr. Blume (1971), Ocak 196-Haziran 1968 dönemini kapsayan çalýþmasýný sistematik risk üzerinde yoðunlaþtýrmýþtýr. Blume (1971), inceleme dönemini yediþer yýllýk alt dönemlere ayýrmýþ ve etanýn zaman içindeki tutarlýlýðýný incelemiþtir. Çalýþma sonuçlarýna göre, eta, zaman içinde deðiþiklik göstermektedir. üþük etalý portföylerde eta yükselme eðilimi gösterirken; yüksek etalý portföylerde eta düþme eðilimi göstermiþtir. Geçmiþ veriler, gelecek verileri tahmin etmede yetersiz kalmýþlardýr. Ancak u hatalý tahmine karþý ir yöntem geliþtirilmiþtir. Bu yönteme göre, her dönemin etasý ile önceki dönemin etasý arasýnda regresyon analizi yapýlarak düzeltilmiþ eta elde edilmiþ ve düzeltilmiþ etalar gelecek etanýn tahmininde kullanýlmýþtýr. Bu yöntemle elde dilen sonuçlar geleceðin daha iyi tahmin edilmesini saðlamýþtýr. Buna göre düzeltilmiþ etanýn kullanýlmasý daha saðlýklý sonuçlar saðlamýþtýr. Jaco (1971), Aralýk 1945-Aralýk 1965 tarihlerini kapsayan çalýþmasýna 593 menkul kýymeti dahil etmiþ ve çalýþma dönemini dört alt döneme ayýrmýþtýr. 40 aylýk veri kullandýðý çalýþmada aylýk getirileri, ay sonu ve ay aþý menkul kýymet fiyatý arasýndaki farký ay aþý fiyatýna oranlayarak hesaplamýþtýr. 593 menkul kýymetin fiyatlarýna dayanarak eþit aðýrlýklý ir endeks oluþturmuþ ve u endeksi pazar endeksi olarak kullanmýþtýr. Çalýþma sonuçlarýna göre, portföylerin ortalama getirileri, etalarý ile uyumluluk göstermemektedir. Bu tutarsýzlýðýn nedeni olarak ise þu gerekçeler elirtilmiþtir: (1) Getirilerin hesaplandýðý zaman periyodunun uzunluðu. () Söz konusu dönemde pazar getiri oraný. (3) Elde tutma döneminin uzunluðu. (4) Yatýrýmcýnýn portföyündeki menkul kýymet sayýsý. (5) Yatýrýmcýnýn portföyüne dahil edeceði menkul kýymetleri seçmede kullandýðý yöntem. Rosenerg ve McKien (1973), yýllarý arasýný ve 578 hisse senedini kapsayan çalýþmalarýnda eta için 3 elirleyici saptamýþlardýr. Bu elirleyicileri, muhasee temelli, pazar temelli ve pazar deðeri temelli olmak üzere üç alt sýnýfa ayýrmýþlardýr. Çalýþmada hem tarihi veriler hem de muhasee temelli veriler kullanýlmýþtýr. Söz konusu veriler regresyon analizi kullanýlarak eta ile iliþkilendirilmiþtir. Muhasee temelli verilerin kullanýlmasý, geleceði tahmin gücünü önemli ölçüde artýrmýþtýr. Blume (1975), dönemini kapsayan ayný örneklemi kullandýðý ikinci çalýþmasýnda da enzer sonuçlar elde etmiþtir. Buna göre, aþýrý yüksek ve aþýrý düþük etaya sahip firmalarýn etalarý zaman içinde u aþýrý deðerlerden normal deðerlere yaklaþmaktadýr. iðer ir ifadeyle söz konusu aþýrý uçlardaki etalar ortalamaya yaklaþma eðilimi göstermektedir. Çalýþmada, u normalleþmenin nedeninin, firma yönetimlerinin aþýrý riskli projeleri sýnýrlandýrmasý veya aþýrý riskli projelerin daha az riskli hale gelmesi olaileceði elirtilmiþtir. Thompson II (1976), Ocak 1949-Haziran 1966 döneminde aylýk veriler kullandýðý çalýþmasýnda hisse senedi etalarýnýn üyüklüðünü açýklamayý amaçlamýþtýr. Bu çerçevede etayý, muhasee verilerine dayanarak, þirket riski azýnda açýklamaya çalýþmýþtýr. Betanýn açýklanmasý için toplam 43 risk faktörü kullanýlmýþtýr. 90 firmanýn araþtýrma kapsamýna alýndýðý çalýþmada, ayrýca, faktörlerin eta üzerindeki etkilerinin tutarlýlýðýnýn saptanmasý amacýyla araþtýrma dönemi iki alt döneme ayrýlmýþtýr. Çoklu regresyon analizi ve korelasyon analizi yapýlarak eta ve risk faktörleri arasýndaki iliþki elirlenmiþtir. Sonuçlara göre, incelenen faktörlerin çoðunun eta üzerinde etkili olduðu elirlenmiþtir. Ayrýca eta ile risk faktörleri arasýndaki iliþkinin tutarlý olup olmadýðý incelendiðinde söz konusu iliþkinin zaman içinde üyük ölçüde dalgalanma gösterdiði sonucu elde edilmiþtir. Aydoðan (1989), ÝMKB de iþlem gören hisse senetleri için yýllarý arasýndaki risk-getiri iliþkisini incelemiþtir. Çalýþmada, hisse senetleri iki grua ayrýlmýþtýr. Buna göre, irinci grupta sadece etasý irden üyük olan hisse senetleri yer almýþtýr. Ýkinci grua ise tüm hisse senetleri dahil edilmiþtir. Bu iki gruun risk primleri farklý olmuþtur. Çalýþma sonuçlarý, hisse senetlerinin ortalama getirisi ile sistematik riskleri arasýnda önemli düzeyde pozitif ir iliþkinin ulunduðunu göstermektedir. Pettengill, Sundaram ve Mathur (1995) tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþma hisse senedi etalarý ve getirileri arasýndaki iliþkiyi incelemektedir yýllarýný kapsayan dönemde hisse senetlerine iliþkin aylýk getirilerin kullanýldýðý çalýþmada çok deðiþkenli regresyon analizi yapýlarak eta ve getiri arasýndaki iliþki elirlenmeye çalýþýlmýþtýr. Regresyon katsayýlarý incelendiðinde eta ve

5 ÝMKB Mali Sektör Þirketleri nin Sistematik ve Sistematik Olmayan Risklerinin Ýncelenmesi 5 6 Hatice oðukanlý & Songül Kakilli Acaravcý & Serkan Yýlmaz Kandýr getiri arasýnda sistematik fakat koþullara aðlý ir iliþki elirlenmiþtir. Risk ve getiri arasýndaki iliþkinin dönemsel olup olmadýðý da incelenmiþ ve 1 aydan altýsýnda negatif ir iliþki elirlenmiþtir. iðer ir ifade ile eklenenden farklý ir iliþkiye rastlanmýþtýr. Ancak genel olarak ulaþýlan sonuç, eta ile getiri arasýnda pozitif ir iliþki olduðu yönündedir. Ugan (1997), çalýþmasýnda vadeli endeks iþlemlerinin ir sistematik risk yönetim aracý olarak geliþmekte olan hisse senedi piyasalarýnda uygulanailirliðini irdelemektedir. Çalýþmada ilk önce, geliþmekte olan piyasalardaki sistematik risk seviyesini elirlemek için ir risk-getiri analizi yapýlmýþtýr. Piyasalarýn sistematik riskleri, ir risk ölçüm yöntemi olan deðiþim katsayýsý ile söz konusu piyasalarýn haftalýk getirileri üzerinden hesaplanmýþtýr. Bu analizin sonuçlarýna göre, geliþmekte olan piyasalarýn, geliþmiþ piyasalardan iki kat daha fazla risk taþýdýðý tespit edilmiþtir. Geliþmekte olan piyasalarýn taþýdýðý söz konusu risk, piyasa yapýsýnýn ve finansal ve ekonomik göstergelerin geliþmiþ piyasadakilerle karþýlaþtýrýlmasý yoluyla açýklanmaya çalýþýlmýþtýr. Buna göre, vadeli endeks iþlemlerinin piyasalara uygunluðu, söz konusu piyasanýn risk derecesine göre elirleneilmektedir. Karaýyýk (1998), çalýþmasýnda geliþen ülke yatýrýmlarýndan elde edilen getirinin geliþmiþ ülke yatýrýmlarýndan elde edilen getiriden daha fazla olduðunu elirtmiþtir. Geliþen piyasalara örnek olarak gösterileilen ÝMKB de uluslararasý yatýrýmcý sayýsýnýn arttýðý gözlenmiþtir. ÝMKB, geliþmiþ ülkelerdeki menkul kýymet yatýrýmcýlarý için ir çeþitlendirme alternatifidir. AB ülkelerinin yýllarý arasýndaki kümülatif orsa iþlem hacmi 6 kat artýþ gösterirken, ÝMKB iþlem hacmi 1800 kat artmýþtýr. Geliþmiþ ülkelerdeki fon sahipleri sermaye piyasalarý geliþen ülkelerdeki menkul kýymetlere yatýrým yaparak elveriþli risk-getiri olanaklarýndan yararlanmak istemektedir. Ancak, geliþen piyasalara yatýrýmýn riskinin yüksek olduðu, risk ve getirinin ayný yönde hareket ettiði de dikkate alýnmalýdýr. Balaan (1999), Ocak 1987-Aralýk 1997 dönemleri arasýnda ÝMKB üzerinde yaptýðý çalýþmasýnda, orsada risk ve getiri arasýnda anlamlý ir iliþki olup olmadýðýný incelemiþtir. Analiz sonucunda, tüm dönem ve T1 kuralýnýn geçerli olduðu dönem alýnýrsa, risk ve getiri arasýnda anlamlý ve pozitif ir iliþki olduðu görülmüþtür. Bu durum orsa yatýrýmcýlarýnýn riskten kaçýnma özelliðini göstermektedir. Ancak T dönemi incelendiðinde ise risk-getiri iliþkisinin pozitif olmakla irlikte anlamlý olmadýðý elirlenmiþtir. Bu ulgu, anýlan dönemde, yatýrýmcýlarýn riskten kaçýnma derecelerinin azaldýðýný göstereileceði gii, standart sapma veya varyansýn uygun risk ölçütleri olmadýðýna ve yarývaryans gii aþka risk ölçütlerinin kullanýlmasý gerektiðine de iþaret edeilir. Yýlgör (001) çalýþmasýnda, Türkiye deki Kasým ve Þuat krizlerinin sistematik risk üzerindeki etkisini incelemiþtir. Analizde ÝMKB-30 hisse senetleri, sýnai, hizmet, mali ve teknoloji sektörlerinin dönemlerine ait haftalýk veriler kullanýlmýþtýr. katsayýlarýnýn yüksekliði ÝMKB de hisse senetlerinin endeksteki deðiþimlere duyarlýlýðýnýn yüksek olduðunu ifade etmektedir. Kriz öncesi dönemde de toplam riskin önemli ir miktarýnýn sistematik riskten kaynaklanmasýna karþýn u payýn kriz sonrasý dönemde daha da arttýðý görülmüþtür. iðer ir ifadeyle, krizlerin hem toplam riski hem de sistematik riski artýrýcý etkisi olmuþtur. III. Sistematik ve Sistematik Olmayan Risklerin Ölçümü Portföy teorisine göre hisse senedi riski, hisse senedi getirilerinin varyansý ile ölçülmektedir. Ancak varyans, hisse senedinin tüm riskini ölçmektedir. Bir hisse senedinin riski ise sistematik risk ve sistematik olmayan risk olarak ikiye ayrýlmaktadýr. Pazar tarafýndan açýklanamayan risk, çeþitlendirileilir veya sistematik olmayan risk olarak ilinmektedir. Pazar ile ilgili risk, tüm hisse senetlerini etkilediðinden dolayý çeþitlendirilemez ve ortadan kaldýrýlamaz. Bu tür ir risk sistematik risk olarak adlandýrýlmaktadýr. Sistematik riskin hesaplanmasýnda hisse senedinin pazara duyarlýlýðý olan eta kullanýlmaktadýr (Farrell, 1997). Türkiye de risk, yatýrýmlara yön vermede önemli rol oynamaktadýr. Gerek yatýrým araçlarýnýn gerekse makroekonomik deðerlerin deðiþkenliði, dolayýsýyla risk oldukça yüksektir. Türkiye için önemli yatýrým araçlarý ve makroekonomik verilerin deðiþkenliði Talo 1 de özetlenmiþtir. Talo 1: Türkiye deki Önemli Yatýrým Araçlarý ve Makroekonomik Verilerin eðiþkenliði Yatýrým Aracý veya Makroekonomik Büyüklük Mevduat Faiz Oranlarý ÝMKB- Endeksi öviz Kuru ($) Altýn (Külçe Altýn) Altýn (Cumhuriyet Altýný) GSMH Enflasyon (TEFE) Veri Sýklýðý Aylýk Günlük Yýllýk Aylýk Aylýk Yýllýk Yýllýk Veri Aralýðý Nisan Nisan 003 Ocak Nisan eðiþkenlik (Standart Sapma) 0,005 0,035 0,339 0,0904 0,0916 0,56 0,3057

6 ÝMKB Mali Sektör Þirketleri nin Sistematik ve Sistematik Olmayan Risklerinin Ýncelenmesi 7 8 Hatice oðukanlý & Songül Kakilli Acaravcý & Serkan Yýlmaz Kandýr Talo 1 de görüldüðü gii gerek yatýrým araçlarýnýn gerekse makroekonomik üyüklüklerin deðiþkenliði oldukça fazladýr. Bu deðiþkenlerin tamamý sistematik risk kaynaðý olup, yatýrýmcýlar veya þirketler tarafýndan u riskin yok edilmesi mümkün deðildir. Sistematik risk kaynaklarý içerisinde ilk sýrayý döviz kuru riski alýrken; unu enflasyon oraný riski ve üyüme hýzý riski izlemiþtir. Yatýrýmcýlarýn veya þirketlerin yok edeileceði risk sadece sistematik olmayan risktir. Bu çerçevede, hisse senetlerinin toplam risklerinin ne kadarýnýn sistematik risk ve ne kadarýnýn sistematik olmayan risk olduðu üyük önem kazanmaktadýr. Beta, genel olarak iki temel yöntemle hesaplanmaktadýr. Birinci yöntemde eta, hisse senedi getirileri ve pazar endeksi getirileri arasýnda regresyon analizi yapýlarak elde edilmektedir. Söz konusu regresyon modeli, aþaðýdaki gii formül ile gösterileilir (Klemkosky ve Martin, 1975): R i a i i R m e i Burada, R i i nci hisse senedinin getirisini, a i i nci hisse senedinin pazarda aðýmsýz getirisini, i i nci hisse senedi getirisinin pazar endeksine olan duyarlýlýðýný, R m Pazar endeksi getirisini, e i Rasgele hata terimini göstermektedir. Bu eþitliðe göre, ir hisse senedi veya portföyün fiyatýný elirleyen en önemli etken, söz konusu hisse senedi veya portföyün etasýdýr. Ancak varlýklarýn toplam risklerinin veya kendilerine özgü risklerinin de ilinmesi gerekeilmektedir. Bu durumda aþaðýdaki eþitlik kullanýlarak toplam risk, etaya aðlý olarak hesaplanailmektedir (Ben-Horim ve Levy, 1980): s i i s m s ei Bu eþitlikten, menkul kýymete özgü risk ise aþaðýdaki içimde hesaplanailir: s ei s i - ( i s m ) Burada, s i menkul kýymetin getirilerinin varyansýný (toplam riskini), s m Pazar getirilerinin varyansýný, i menkul kýymetin etasýnýn karesini, s ei menkul kýymetin kendine özgü riskini göstermektedir. Ýkinci hesaplama yönteminde, eta hisse senedi getirisi ile pazar endeksi getirisi arasýndaki kovaryansýn, pazar getirilerinin varyansýna oranlanmasý yolu ile ele edilmektedir. Bu hesaplama yöntemi, aþaðýdaki formül ile gösterileilir (Chen, 003): Burada, Cov i,m i hisse senedinin getirileri ile pazar endeksi getirileri arasýndaki kovaryansý göstermektedir. IV. Araþtýrma Verileri ve Araþtýrma Yöntemi a) 1996 yýlýnýn Ocak ayý ile 001 yýlýnýn Aralýk ayý arasýndaki 7 aylýk dönem oyunca, faaliyette ulunan 3 mali sektör þirketi araþtýrma kapsamýna alýnmýþtýr. ) Çalýþmada, hisse senetlerinin 7 ay oyunca saðladýklarý getiriler hesaplanmýþtýr. Getiriler, hisse senetlerinin fiyatlarýndan yararlanýlarak hesaplanmýþtýr. 1 Elde edilen hisse senedi fiyatlarý sermaye artýrýmlarýna göre düzeltilmiþ olup, çalýþmada herhangi ir düzeltme yapýlmasýna gerek görülmemiþtir. Her aya ait kapanýþ fiyatý ile ir önceki ayýn kapanýþ fiyatý arasýndaki farkýn, ir önceki ayýn kapanýþ fiyatýna oranlanmasý yoluyla aylýk getiri hesaplanmýþtýr. Aylýk getirinin hesaplanmasý, aþaðýdaki içimde formül ile gösterileilir: r i hisse senedinin aylýk getiri oranýný, F t hisse senedinin ay sonu kapanýþ fiyatýný F t-1 hisse senedinin ay aþýndaki kapanýþ fiyatýný göstermektedir. c) Sistematik ve sistematik olmayan risk hesaplamasýnda kullanýlan endekslerden irisi, ÝMKB- endeksidir. Çalýþmada, ÝMKB- endeksinin hesaplanmýþ deðerleri, adresli internet sitesinden elde edilmiþtir. aha sonra ÝMKB- endeksi getirileri, hisse senetlerinin getirilerine enzer þekilde aþaðýdaki yöntemle hesaplanmýþtýr. 1 i Cov i,m / s m r i (F t - F t-1 ) / F t-1 r e (E t - E t-1 ) / E t-1 /isapi/hisse_anket.asp?url /isapi/at01/fiyat01out.asp

7 ÝMKB Mali Sektör Þirketleri nin Sistematik ve Sistematik Olmayan Risklerinin Ýncelenmesi 9 10 Hatice oðukanlý & Songül Kakilli Acaravcý & Serkan Yýlmaz Kandýr r e ÝMKB- endeksinin getiri oranýný, E t ÝMKB- endeksinin ay sonundaki düzeyini, E t-1 ÝMKB- endeksinin ay aþýndaki düzeyini göstermektedir. Çalýþmanýn uygulama kýsmýnda, Türkiye de mali sektörde faaliyet gösteren 3 þirketin hisse senetlerinin riskleri sistematik ve sistematik olmayan risk olarak ikiye ayrýlmýþtýr. Ýlk aþamada, araþtýrma kapsamýndaki 3 hisse senedi ile ÝMKB- endeksinin aylýk getirileri önceki ölümde elirtildiði içimde hesaplanmýþtýr. Ýkinci aþamada, hisse senetlerinin ve ÝMKB- endeksinin getirilerinin varyanslarý hesaplanmýþtýr. Üçüncü aþamada hisse senetleri ve ÝMKB- endeksinin riskinin sistematik risk ve sistematik olmayan risk olarak ayrýþtýrýlmasý gerçekleþtirilmiþtir. Çalýþmanýn üçüncü ölümünde elirtildiði gii ir menkul kýymetin toplam riski aþaðýdaki içimde ikiye ayrýlailmektedir: s i i s m s ei Bu eþitlikte, menkul kýymetin sistematik olmayan riski s ei ve sistematik riski i s m dir. Her ir hisse senedinin etasý ise, hisse senedi getirisi ile pazar endeksi getirisi arasýndaki kovaryansýn, pazar getirilerinin varyansýna oranlanmasý yolu ile elde edilmiþtir. Bu hesaplama yöntemi, üçüncü ölümde gösterildiði gii aþaðýdaki formül kullanýlarak gösterileilir: i Cov i,m / s m V. Uygulama Sonuçlarý Talo de mali sektör içerisinde yer alan ankalar, finansal kiralama-faktöring þirketleri, sigorta þirketleri ve yatýrým ortaklýklarýna ait varyans, sistematik risk ve sistematik olmayan riskler gösterilmektedir. Talo : Mali Sektör Þirketlerinin Risklerinin Ayrýþtýrýlmasý Aylar Banka 1 Banka Banka 3 Banka 4 Banka 5 Banka 6 Banka 7 Banka 8 Banka 9 Banka 10 Banka 11 Bankacýlýk Sektörü Ortalamasý Fin. Kir. Fak. Þirketi 1 Fin. Kir. Fak. Þirketi Fin. Kir. Fak. Þirketi 3 Fin. Kir. Fak. Þirketi 4 Fin. Kir. Fak. Þirketi 5 Fin. Kir. Fak. Þirketi 6 Fin. Kir. Fak. Þirketi 7 Fin. Kir. Fact. Sektörü Ortalamasý Sigorta Þirketi 1 Sigorta Þirketi Sigorta Þirketi 3 Sigorta Þirketi 4 Sigorta Þirketi 5 Sigorta Sektörü Ortalamasý Yatýrým Ortaklýðý Þirketi 1 Yatýrým Ortaklýðý Þirketi Yatýrým Ortaklýðý Þirketi 3 Yatýrým Ortaklýðý Þirketi 4 Yatýrým Ortaklýðý Þirketi 5 Yatýrým Ortaklýðý Þirketi 6 Yatýrým Ortaklýðý Þirketi 7 Yatýrým Ortaklýðý Þirketi 8 Yatýrým Ortaklýðý Þirketi 9 Yatýrým Ortaklýklarý Ortalamasý Varyans 0,0587 0,1397 0,0597 0,069 0,0673 0,0587 0,070 0,0497 0,0639 0,048 0,154 0,0810 0,0788 0,1314 0,050 0,1019 0,0545 0,0850 0,1018 0,086 0,071 0,0683 0,0881 0,101 0,0711 0,0838 0,0684 0,086 0,117 0,4451 0,0986 0,4 0,0615 0,158 0,0580 0,190 Sistematik Olmayan Risk 0,019 0,1053 0,0181 0,0173 0,088 0,0387 0,0 0,085 0,0151 0,059 0,145 0,04 0,0680 0,0835 0,0198 0,049 0,0375 0,0646 0,0616 0,0549 0,015 0,055 0,041 0,1051 0,0345 0,0457 0,063 0,0406 0,0967 0,4311 0,0497 0,060 0,0390 0,1 0,0301 0,0973 Sistematik Risk 0,0395 0,0345 0,0416 0,0456 0,0385 0,000 0,0498 0,011 0,0488 0,0169 0,0701 0,0388 0,0108 0,0479 0,0305 0,057 0,0170 0,004 0,040 0,0314 0,0498 0,048 0,0460 0,0150 0,0366 0,0380 0,041 0,0457 0,005 0,0139 0,0489 0,0385 0,06 0,056 0,079 0,0317

8 ÝMKB Mali Sektör Þirketleri nin Sistematik ve Sistematik Olmayan Risklerinin Ýncelenmesi 11 1 Hatice oðukanlý & Songül Kakilli Acaravcý & Serkan Yýlmaz Kandýr Mali sektör içerisindeki alt sektörlere ait varyans, sistematik risk ve sistematik olmayan risk yapýsý, Grafik 1 de görülmektedir. Tüm alt sektörlerde sistematik olmayan risk, sistematik riske göre daha fazla aðýrlýða sahiptir. Bankalarda ve sigorta þirketlerinde sistematik risk ve sistematik olmayan risk dengeli ir daðýlýma sahiptir. Yatýrým ortaklýklarý ve finansal kiralama ve factoring þirketleri için ise dengesiz ir daðýlým sözkonusudur. Yatýrým ortaklýklarýnýn sistematik ve sistematik olmayan risk daðýlýmý ise eklentilere uygun deðildir. Çeþitlendirilmiþ menkul kýymet portföylerine yatýrým yapan yatýrým ortaklýklarýnýn sistematik olmayan riskinin düþük düzeyde olmasý eklenirken sistematik riske göre çok yüksek düzeyde olduðu görülmektedir. Bu sonuç yatýrým ortaklýklarýnýn aþarýlý ir çeþitlendirme yapamadýðýnýn göstergesi olarak yorumlanailir. Grafik 1: Mali Sektör Alt Sektörlerine Ait Risk Yapýsý 0,1400 0, 0,0 0,0800 0,0600 0,0400 0,000 0,0000 Her alt sektör kendi içerisinde incelendiðinde, firma azýnda hem risk düzeylerinin hem de riskin daðýlýmýnýn farklýlýk gösterdiði görülmektedir. Grafik : Bankacýlýk Risk Yapýsý 0,500 0,000 0,1500 0,0 0,0500 0,0000 Bankalar Fakt. Leas. Sigortalar Yatýrým Ortaklýklarý Banka 1 Banka Banka 3 Banka 4 Banka 5 Banka 6 Banka 7 Banka 8 Banka 9 Banka 10 Banka 11 Sistematik Risk Sis. Olm. Risk Sistematik Risk Sis. Olm. Risk Grafik de görüldüðü gii hisse senedi getirileri en yüksek toplam riske sahip ankalar Banka 11 ve Banka dir. Buna karþýlýk en düþük riske sahip anka ise Banka 10 dur. Banka 1, Banka 3, Banka 4, Banka 5, Banka 7 ile Banka 9 un sistematik riskleri, sistematik olmayan risklerinden daha yüksektir. iðer yandan unlarýn dýþýndaki ankalarda sistematik olmayan risk daha yüksektir. Grafik 3: Finansal Kiralama ve Faktoring Sektörü Risk Yapýsý 0,1400 0, 0,0 0,0800 0,0600 0,0400 0,000 0,0000 Fin.Kir.Fak. Þirketi 1 Fin.Kir.Fak. Þirketi Fin.Kir.Fak. Þirketi 3 Fin.Kir.Fak. Þirketi 4 Fin.Kir.Fak. Þirketi 5 Fin.Kir.Fak. Þirketi 6 Fin.Kir.Fak. Þirketi 7 Sistematik Risk Sis. Olm. Risk Grafik 3 de görüldüðü gii hisse senetleri en yüksek toplam riske Fin.Kir.Fak.Þirketi, Fin.Kir.Fak.Þirketi 4 ve Fin.Kir.Fak.Þirketi 7 sahiptir. Buna karþýlýk Fin.Kir.Fak.Þirketi 3 ve Fin.Kir.Fak.Þirketi 5, daha düþük riske sahiptir. Fin.Kir.Fak.Þirketi 3 haricinde tamamýnýn sistematik olmayan riski, sistematik risklerinden daha yüksektir. Grafik 4 : Sigorta Sektörü Risk Yapýsý 0,1400 0, 0,0 0,0800 0,0600 0,0400 0,000 0,0000 Sigorta Þirketi 1 Sigorta Þirketi Sigorta Þirketi 3 Sigorta Þirketi 4 Sigorta Þirketi 5 Sistematik Risk Sis. Olm. Risk Grafik 4 de görüldüðü gii sigorta þirketlerinin genel olarak tamamýnýn yüksek ir riske sahip olduðu söyleneilir. Bununla eraer, Sigorta Þirketi 1 ve Sigorta Þirketi nin sistematik riski daha yüksektir. Sigorta Þirketi 3 ve Sigorta Þirketi 5 in ise dengelidir. iðer sigorta þirketlerinde ise sistematik olmayan riskin daha yüksek olduðu görülmektedir.

9 ÝMKB Mali Sektör Þirketleri nin Sistematik ve Sistematik Olmayan Risklerinin Ýncelenmesi Hatice oðukanlý & Songül Kakilli Acaravcý & Serkan Yýlmaz Kandýr Grafik 5: Yatýrým Ortaklýklarýnýn Risk Yapýsý 0,5000 0,4500 0,4000 0,3500 0,3000 0,500 0,000 0,1500 0,0 0,0500 0,0000 Yatýrým Ortaklýðý Þirketi 1 Yatýrým Ortaklýðý Þirketi Yatýrým Ortaklýðý Þirketi 3 Yatýrým Ortaklýðý Þirketi 4 Yatýrým Ortaklýðý Þirketi 5 Yatýrým Ortaklýðý Þirketi 6 Yatýrým Ortaklýðý Þirketi 7 Yatýrým Ortaklýðý Þirketi 8 Yatýrým Ortaklýðý Þirketi 9 Sistematik Risk Sis. Olm. Risk Grafik 5 de görüldüðü gii en yüksek toplam riske Yatýrým Ortaklýðý Þirketi 4 sahiptir. iðer yatýrým ortaklýklarýnýn tümü enzer düzeyde riske sahiptir. Ayrýca Yatýrým Ortaklýðý Þirketi 4 ün sistematik olmayan riski sistematik riskinden çok daha yüksektir. Buna karþýlýk Yatýrým Ortaklýðý Þirketi 1 ve Yatýrým Ortaklýðý Þirketi 5 in sistematik riskleri, sistematik olmayan risklerinden daha yüksek seviyededir. VI. Sonuç Risk, menkul kýymet deðerlemesinde çok üyük öneme sahip ir kriterdir. Bu çerçevede, risk-getiri iliþkisini konu alan çok sayýda çalýþma yapýlmýþtýr. Bu çalýþmalarda, genellikle etanýn özellikleri ve etanýn getiri ile iliþkisi incelenmiþtir. Çalýþmalarýn sonuçlarýna göre, risk ve getiri arasýnda pozitif ir iliþki ulunmaktadýr. Ancak azý çalýþmalarda, portföylerin ortalama getirilerinin, etalarý ile uyumluluk göstermediði elirlenmiþtir. Ayrýca risk ve getiri arasýndaki iliþki, zaman içinde dalgalanma göstermektedir. Bu çalýþmada, Türkiye de mali sektörde faaliyet gösteren 3 þirketin hisse senetlerinin riskleri, sistematik risk ve sistematik olmayan risk olarak ikiye ayrýlmýþtýr yýlýnýn Ocak ayý ile 001 yýlýnýn Aralýk ayý arasýndaki 7 aylýk dönem araþtýrma kapsamýna alýnmýþtýr. Çalýþma üç aþamada gerçekleþtirilmiþtir: Ýlk aþamada, araþtýrma kapsamýndaki 3 hisse senedi ile ÝMKB- endeksinin aylýk getirileri hesaplanmýþtýr. Ýkinci aþamada, hisse senetlerinin ve ÝMKB- endeksinin getirilerinin varyanslarý hesaplanmýþtýr. Üçüncü aþamada ise hisse senetleri ve ÝMKB- endeksinin riskinin sistematik risk ve sistematik olmayan risk olarak ayrýþtýrýlmasý tekli endeks modeli kapsamýnda gerçekleþtirilmiþtir. Mali sektör içerisindeki alt sektörlere ait varyans, sistematik risk ve sistematik olmayan risk yapýsý incelendiðinde, tüm alt sektörlerde sistematik olmayan riskin, sistematik riske göre daha fazla aðýrlýða sahip olduðu görülmektedir. Bankalarda ve sigorta þirketlerinde sistematik risk ve sistematik olmayan risk dengeli ir daðýlým gösterirken; yatýrým ortaklýklarý ile finansal kiralama ve factoring þirketleri ise dengesiz ir daðýlým göstermektedir. Sonuç olarak, mali sektör þirketlerinde sistematik olmayan riskin, sistematik riskten daha önemli olduðu söyleneilir. Sistematik olmayan risk, firmanýn kendi kontrolünde olan; azaltýlmasý hatta yok edilmesi mümkün olan risklerdir. Ýncelenen finansal kuruluþlarda u risklerin yüksek oluþu, u kuruluþlarýn risk yönetiminde aþarýlý olup olmadýðý sorusunu gündeme getirmektedir. Buna karþýlýk, þirketlerin tamamýnda u durum görülmemektedir. Mali sektör içindeki þirketlerin gerek toplam riskleri gerekse risk ileþimleri farklýlýk göstermektedir. Finansal varlýklarý fiyatlama modeli, piyasada sadece sistematik riskin fiyatlandýðýný, sistematik olmayan riske karþýlýk ir risk primi sunulmadýðýný ifade etmektedir. Sonuç olarak, mali sektör hisse senetlerine yatýrým yapmayý düþünen yatýrýmcýlara iki öneri sunulailmektedir. Sistematik olmayan riskler iyi ir çeþitlendirmeyle yok edileileceðinden; aralarýnda negatif korelasyon ya da düþük korelasyon ulunan yüksek sistematik olmayan riske sahip hisse senetleri portföye alýnarak portföy riski düþürüleilir. Ayrýca, toplam riskin deðil sadece sistematik riskin fiyatlamaya esas olduðu da unutulmamalýdýr.

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý7 Kasým 2005 Limit Neresi? Hisse senedi endekslerine dayalý vadeli iþlem sözleþmeleri Geliþmekte olan piyasalarda türev sözleþmeleri Vadeli iþlemler

Detaylı

Türkiye'de Kamu Kesimi Ýç Borçlanmasýnýn Özel Yatýrým Harcamalarý Üzerindeki Etkisi

Türkiye'de Kamu Kesimi Ýç Borçlanmasýnýn Özel Yatýrým Harcamalarý Üzerindeki Etkisi Türkiye'de Kamu Kesimi Ýç Borçlanmasýnýn Özel Yatýrým Harcamalarý Üzerindeki Etkisi Sami TABAN Doç.Dr., K. Maraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi Ýktisat Bölümü staban@ksu.edu.tr Akif KARA Öðr. Gör., K. Maraþ Sütçü

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

ÝMALAT SANAYÝ SEKTÖRLERÝ REKABET GÖSTERGELERÝ RAPORU Mayýs 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-05/551 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý12 Temmuz 2009 VOB DA PÝYASA YAPICILIÐI DÖVÝZDE FÝZÝKÝ TESLÝMAT DURMUÞ YILMAZ ÝLE RÖPORTAJ GARANTÝ FONU DÜNYA BORSALARINDA POZÝSYON LÝMÝTÝ UYGULAMALARI

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2004

Türkiye Ekonomisi 2004 MAYIS 2004 Türkiye Ekonomisi 2004 2003 Yýlý Deðerlendirmesi 2004 Yýlý Beklentileri MÜSÝAD ýn Ekonomide Yeniden Yapýlanma Önerileri Bu rapor, MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu yönetiminde MÜSÝAD Ekonomik

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

TÜRLERÝ, NEDENLERÝ VE GÖSTERGELERÝYLE FÝNANSAL KRÝZLER Dr. Ahmet TURGUT*

TÜRLERÝ, NEDENLERÝ VE GÖSTERGELERÝYLE FÝNANSAL KRÝZLER Dr. Ahmet TURGUT* TÜRLERÝ, NEDENLERÝ VE GÖSTERGELERÝYLE FÝNANSAL KRÝZLER Dr. Ahmet TURGUT* GÝRÝÞ 1970'lerde baþlayýp 1980'lerde aynen devam eden finansal liberalleþme/entegrasyon süreci, 1990'lardan sonraki dönemde küreselleþmenin

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

ALBARAKA TÜRK FAALÝYET RAPORU 2002 ALBARAKA TÜRK Faaliyet Raporu 2002 Aksaray yöresinde dokunan kilim, koyun yününden imâl edilip kök boyayla renklendirilmiþtir. Dokumada kullanýlan Elibelinde motifi,

Detaylı

2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel

2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel 2. YATIRIM ORTAMI 14 2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel Bir Bakýþ Türkiye geçmiþte önemli miktarda doðrudan yabancý yatýrým çekme baþarýsý gösteremedi. 15 20 yýlý hariç tutulursa 1980

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

Ölüm Kaygýsý Ölçeðinin Uyarlanmasý: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý

Ölüm Kaygýsý Ölçeðinin Uyarlanmasý: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý ARAÞTIRMA Ölüm Kaygýsý Ölçeðinin Uyarlanmasý: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý Figen Akça 1, Ý. Alper Köse 2 1 Psk.Yrd.Doç., Aksaray Üniversitesi Eðitim Fakültesi, 2 Ölçme ve Deðerlendirme Uzmaný, Milli

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

Ýçindekiler. VII. Kontrol Edilebilir Alanlar 15

Ýçindekiler. VII. Kontrol Edilebilir Alanlar 15 Ýçindekiler I. Katký Koyan Kuruluþlardan Önsöz 3 Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO) Yatýrým Geliþtirme Ajansý (YAGA) Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) II. Rapor Özeti 4 VII. Kontrol Edilebilir Alanlar 15 VIII.

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

TSPAKB TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI ARACI KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ REEL SEKTÖRÜN FÝNANSMANINDA SERMAYE PÝYASASININ ROLÜ Ýstanbul, 12 Aralýk 2002 Yayýn No. 7 ISBN: 975-6483-01-6 M A T B A A S A N A Y Ý V E T Ý C

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Taþýnmaz Geliþtirmede Risk Analizi Bülent BOSTANCI 1, Hülya DEMÝR 2 Özet Taþýnmaz geliþtirme, arazi, sermaye ve proje

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ÝÇÝN ELEKTRÝK PÝYASASI MEKANÝZMALARINA ÝLÝÞKÝN ÖNERÝLER TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 2 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi,

Detaylı

İMKB Dergisi. 3 Aylık Finans ve Ekonomi Süreli Yayını. Kudret VURGUN Kudret SEROVA Aydın SEYMAN İlker KIZILKAYA

İMKB Dergisi. 3 Aylık Finans ve Ekonomi Süreli Yayını. Kudret VURGUN Kudret SEROVA Aydın SEYMAN İlker KIZILKAYA Ý s t a n b u l M e n k u l K ý y m e t l e r B o r s a s ý ISSN 1301-1650 Yýl: 6 Sayý: 23 Temmuz/Aðustos/Eylül 2002 Çoklu Nakit Beta Dönüþ Finansal Süresi, Varlýklar Nakit Yönetim Deðerleme ve Karlýlýk:

Detaylı

YAPI KREDÝ KORAY GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIÐI 2008 FAALÝYET RAPORU Faaliyet Raporu 08 Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza C Blok Kat:2 Levent 34330 ÝSTANBUL Tel: +90 212 284 13 56 Faks: +90 212 284 13 58

Detaylı

YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te

YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te B Ý L Ý M S E L Y A Y I N O R G A N I TMSF yýl: 8 sayý: 35 Ekim-Kasým-Aralýk 2013 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te BANKACILIK PÝYASASINDA YENÝ

Detaylı