2. DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR DONANIMI 2.1. GENEL ÖZELLĠKLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR DONANIMI 2.1. GENEL ÖZELLĠKLERĠ"

Transkript

1 1

2 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarına Donanım ve Ağ Altyapısını Ġçeren Alım ĠĢidir. KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede geçen ve aģağıda listelenen kısaltmalar metin içerisinde açıkça baģka anlamda kullanıldığı ifade edilmediği sürece karģılarında belirtilen anlama gelecektir: MEB EĞĠTEK Okul Sınıf "Ġstekli" :Milli Eğitim Bakanlığı, :Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, :Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumu, :Eğitim öğretim ortamı, :Ġhale Ģartlarını kabul etmiģ firma, "Yeniden Yükleme (Recovery)":Dizüstü bilgisayarın tek tuģ ile ilk kurulum formatına geri dönmesidir. "Bağlantı Prizi" "Veri AkıĢı" :Kablolamanın sonlandırıldığı ve RJ-45, USB, HDMI, 220V luk priz portlarını üzerinde bulunduran metal muhafazalı yapıdır. :HDMI için ses ve görüntü aktarımı, RJ-45 için internet bağlantısı, USB için bellekten dosya aktarımı sağlayacak konumda olmasıdır. GĠRĠġ ĠĢ bu Ģartname, zengin öğretme-öğretme ortamlarının oluģturulması için Fatih Projesi kapsamında ortaöğretim okullarına donanım ve ağ altyapısını içeren, alım amacı ile oluģturulan komisyonun görevleri doğrultusunda hazırlanmıģtır. AMAÇ Bu Teknik ġartname, Fatih Projesi kapsamında ortaöğretim okullarına donanım ve ağ altyapısının oluģturulması amacıyla satın alım ve kurulum için hazırlanmıģtır. KAPSAM Ülkemizde ki tüm MEB Ortaöğretim okullarındaki derslik, labaratuar, idari odalar ve sosyal alanlar da öğretmen, öğrenci ve idarecilerimizin öğrenme - öğretme ortamlarından faydalanmaları için donanım, ağ altyapısının oluģturulması amacıyla kurulum ve dağıtımlarını kapsamaktadır. Var olan yapılar göz ardı edilerek yeni alt yapı oluģturulacaktır. 2

3 1. GENEL ġartlar 1.1. Teklif edilen tüm donanım birimleri (özel olarak belirtilenler hariç) 220 ± %10 Volt AC ve 50 ± %2 Hz frekanslarında çalıģacaktır Bütün kullanıcı kılavuzları, referans kitapları ve belgeler vs. Türkçe olacaktır Teklif edilen yazılım ve donanımlar için, Türkçe font uyumsuzluğu kabul edilmeyecektir Tüm bilgisayarlar iģletim sistemleri kurulu, yazılım, bios ve firmware güncelleģtirmeleri yapılmıģ, kullanıcı ayarları tamamlanmıģ olarak standart aksesuarları ile birlikte iģler halde teslim edilecektir Ġhale sürecinde teklif edilen dizüstü bilgisayar, kurulum sırasında üretimden kalkmıģ ise bunların yerine, teknik Ģartnameyi karģılayan aynı markaya ait daha üst bir ürün verilecektir Teklif edilen tüm donanım birimleri orijinal ve kullanılmamıģ olacaktır Dizüstü bilgisayar ekran kapağı üst kısmının renk ve Fatih Projesi amblemi ayrıntıları EK-5 de verilen özelliklerde olacaktır Kazanan istekli, Teknik Komisyonun üretim esnasında ve üretim bandında, yurt çapında dağıtıma baģlamadan önce depoda ön muayene yapabilmesini sağlayacaktır. 2. DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR DONANIMI 2.1. GENEL ÖZELLĠKLERĠ Bu tüm bilgisayarlar iģletim sistemleri kurulu, yazılım güncelleģtirmeleri yapılmıģ, kullanıcı ve ağ ayarları tamamlanmıģ olarak teslim edilmelidir Monitörde ölü veya parlak nokta çıkarsa bire bir değiģimi yapılacaktır Bilgisayarlarda iģletim sistemi ve tüm sürücüleri geri yüklemek için sabit diskin bir bölümü yedekleme ve sistem geri yükleme amacıyla kullanılmıģ olmalıdır. Geri yükleme sonucu bilgisayar aktivasyon Ģifresi istememelidir. Windows aktivasyonu BIOS String üzerinden SLP 2.1 teknolojisi kullanılarak yapılacaktır Teklif edilen tüm bilgisayarlara iģletim sisteminin en son Service Pack ve tüm kritik yamaları ile tüm programlar, geri yükleme iģlemlerini anlatan yardım dosyası yüklendikten sonra oluģturulan imaj, dizüstü bilgisayar yeniden yükleme (Recovery) içerisinde bulunmalıdır Önerilen sistem USB üzerinden BOOT edilebilmelidir ĠĢletim Sistemi 64 bit olarak yüklenecektir Ġsteklilerin teklif ettikleri ürünler; Microsoft Windows 7 donanım uyumluluk listesinde (HCL) bulunmalı ve ihale dosyasında bu durum belgelenmelidir. Microsoft uyumluluk (HCL) belgesi internet sitesinden çıktısı, internet sitesindeki ürüne ait yerin linki ile birlikte verilecektir Teklif edilen ürünün Kablosuz eriģim-iletiģim sistemlerinde çalıģması Wi-Fi uyumluluk belgeleri ile açıklanacaktır. Bu belgeler teklifin ekinde verilmeli, sitesinde yayınlanmıģ olmalıdır. 3

4 Millî Eğitim Bakanlığı ile Microsoft Firması arasında tarihinde imzalanan ve 2009 yılında yenilenen Partners in Learning (Eğitimde iģbirliği) protokolü gereği, Microsoft Windows 7 Professional for academic customers Türkçe teklif edilecektir. Üretici firma tarafından duyurusu yapılmıģ olan, iģletim sisteminin güncelleme, güvenlik vb. amaçlı tüm yama sürümleri yüklenecektir. Microsoft Windows 7 Professional for academic customers Türkçe lisanslama dokümanları MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü BiliĢim Hizmetleri Daire BaĢkanlığına verilecektir Dizüstü bilgisayara Open Office Türkçe son sürümü yüklecektir Teklif edilecek dizüstü bilgisayar bios password imkânına sahip olacaktır Teklif edilecek dizüstü bilgisayar bios yazılımında boot özelliği en az HDD, DVD sürücüden ve USB den açılıģı destekler olmalıdır Her bilgisayara anti virüs yazılımının makine güncellemeleri de dâhil olacak Ģekilde en az beģ (5) yıllık on-line güncelleme süresine sahip son sürümü yüklenecektir. Her bilgisayar için en az 1 (bir) anti virüs lisanslı kurulum medyası teslim edilecektir. Söz konusu yazılım, en az aģağıdaki özelliklere sahip olacaktır Antivirus yazılımı internetten otomatik olarak güncelleģtirilebilecek ve bilgisayarı virüslere karģı eģ zamanlı olarak koruyacaktır Antivirus yazılım üreticisi, yüksek (high level) seviyedeki virüslerin sistemleri etkilemeye baģladığı 3 (üç) gün içerisinde ilgili virüslere karģı güncellemesini çıkarabilmeli ve bunun kurulu yazılımlara kolayca eklenebilmesini sağlamalıdır Antivirus yazılım üreticisi, orta ve düģük (midium and low levels) seviyedeki virüslerin sistemleri etkilemeye baģladığı 3 (üç) gün içerisinde ilgili virüslere karģı güncellemesini çıkarabilmeli ve bunun kurulu yazılımlara kolayca eklenebilmesini sağlamalıdır Antivirus yazılımı anti-casus yazılım programına sahip olacaktır Antivirus yazılımı sıkıģtırılmıģ dosyaları tarayabilecektir Antivirus yazılımı mesajlaģma yazılımlarını kontrol edebilecektir Antivirus yazılımı periyodik olarak tarama yapabilecektir Antivirus yazılımı worm, trojan ve dialer virüslerini tarayabilecektir Antivirus yazılımı merkezi bir yönetim konsolu tarafından yönetilebilme özelliğine sahip olmalıdır Antivirus yazılımı istemci bilgisayarlar üzerinde oluģan olayları merkezi bir raporlama konsolu üzerinden raporlayabilme özelliğine sahip olmalıdır Bilgisayarların performanslarını ölçmek amacıyla yapılacak Mobilmark 2007 testleri öncesi hazırlık adımları EK - 2 aģağıda tanımlandığı gibi olacaktır. SPEC int_rate 2006 testleri programın resmi web sayfasında belirttiği adımlara göre yapılmalıdır Bilgisayarlarda kullanılan tüm bileģenler (iģlemci, bellek, disk, anakart gibi) fabrika ayarları olarak ön görülen değerlerin üzerinde veya altında 4

5 çalıģtırılmayacak, hiç bir bileģen yazılımsal ya da donanımsal olarak overclock edilmeyecektir Bilgisayarlar, DüĢük Voltaj Yönetmeliği (2006/95/EC) ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/EC) kapsamında EN :2006, EN 55022: A1: 2007, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN :2006 ve EN :1995+A1:2001+A2:2005 standartları veya TS EN : 2008, TS EN 55022: A1: 2009, TS EN 55024: IS1: 2008, TS EN : 2010 ve TS EN : A2: 2006 standartları veya güncel versiyonları ile eklerinde belirtilen ölçüm değerlerine uygun olmalıdır. Aday veya istekli, Muayene ve Kabul Komisyonunca değerlendirilmek üzere, teklif edilen bilgisayarları, TS EN ISO/IEC 17025:2005 veya EN ISO/IEC 17025:2005 akreditasyonuna veya güncel versiyonuna sahip ve yukarıda belirtilen standartlarda test yapmaya akredite olan bir kuruluģta (laboratuar) test ettirecek ve test raporlarını teklifle birlikte verecektir. Belirtilen standartlar ile ilgili tüm testler yapılacaktır. Test edilen tüm donanımların marka/model ve teknik özellikleri detaylı test raporu ekinde yer alacaktır. Test raporlarında belirtilen tüm donanım özellikleri ile isteklinin, Teknik ġartname Ek-1 de yer alan marka model tablosunda belirttiği tüm özellikler birebir aynı olmalıdır. Aday veya istekli Teknik ġartname Ek-3 de yer alan EMC Test Adımları Formu ile Ek-4 de yer alan LVD Test Adımları Formu nu testi yapan laboratuara onaylatarak ilgili test raporu ekinde Ġdare ye verecektir. Ġhale Komisyonu/Muayene Kabul Komisyonu test sonuçları konusunda gerekli gördüğü takdirde testleri firmalara komisyon huzurunda yaptırabilecektir Önerilen sistem USB üzerinden BOOT edilebilmelidir Bilgisayarlara Mobilmark 2007, SPEC int_rate 2006, EMC testi, LVD testi, Drop testi, MenteĢe testi, Kilitleme istasyonu testi, klavye sağlamlık testi, yapılacaktır. Mobilmark 2007 testinde yapılacak ayarlar Mobilmark 2007 test adımlarında belirtilmiģtir. Bunun dıģında iģletim sistemi ayarlarında veya anakartın BIOS yazılımında ayarlama yapılmayacaktır. Aksi belirtilmediği sürece Mobilmark 2007 ile EMC, LVD testinde bilgisayarın BIOS ayarları aynı olacaktır. Mobilmark 2007, EMC, LVD testinde iģletim sistemi üzerinde ya da BIOS üzerinde yazılımsal ya da donanımsal modifikasyon yapılmayacaktır. Mobilmark 2007, EMC, LVD testlerinde anakarta ait ihale tarihi öncesindeki en son BIOS versiyonu kullanılacaktır. Test adımlarında belirtilen yazılımlar haricinde hiçbir yazılım çalıģmayacaktır. EMC, LVD testlerinin aynı laboratuarda yaptırılması zorunludur EMC TESTĠ EMC test raporunda ürünün detay bilgileri, BIOS versiyonu ve ayarları, test yazılımı (BurnInTest) ve yük değerleri olacaktır. Testlerin deney düzenekleri resim olarak her bir deneyin sonuna eklenecektir Bilgisayarlara uygulanacak EMC Test adımları aģağıda tanımlandığı gibi olacaktır Bilgisayarın BIOS undan USB 2.0 desteği açılacaktır. 5

6 Bilgisayarın BIOS undan varsa seri port ve paralel port açılacaktır EMC testlerinde teklifte verilen CE belgesine sahip usb flash bellek kullanılacaktır TS EN 55022:2009 veya EN 55022:2006 içerisinde yer alan cihaz test konfigürasyonu portları doluluğu aģağıdaki gibi olacaktır; Cihaz üzerindeki USB çıkıģına 1 adet CE sertifikalı USB taģınabilir disk takılmalıdır Cihaz üzerindeki Ethernet portu doldurulacaktır Cihaz üzerindeki USB çıkıģına 1 adet CE belgeli USB flash bellek takılacaktır Cihaz üzerindeki kart okuyucusuna SD kart takılacaktır Tüm testler sadece bir bilgisayar kullanılarak tamamlanacaktır. Testler esnasında herhangi bir nedenden dolayı komponent değiģtirilmeyecektir Bilgisayarın testlerde sorun yaģaması durumunda, sorunu ortadan kaldırmak için üretimi etkileyecek bir debugging iģlemi yapılmayacaktır EMC testleri esnasında bilgisayarın varsa "spread spectrum" özelliği kapalı olacaktır. Bu ayar BIOS üzerinden kapatılacak, eğer BIOS üzerinde yok ise kullanılmadığı kontrol edilecektir Bilgisayarın iģlemcisi, iģlemci üreticisinin resmi web sitesi ya da resmi teknik bilgi broģürü üzerinde tanımlamıģ olduğu standart değerlerde çalıģacaktır Sistem performansı ve ayarlarını (çeģitli ısı değerleri, voltaj değerleri, frekans ve fan hızı ayarları gibi) etkileyecek yardımcı program(lar) kurulu olmayacaktır LVD TESTĠ Bilgisayar ve çevre birimlerine ait kullanma klavuzu IEC/EN normuna uygun olarak hazırlanacaktır Bilgisayarlara uygulanacak LVD Test adımları aģağıda tanımlandığı gibi olacaktır; Bilgisayarın BIOS undan varsa USB 2.0 desteği açılacaktır. Bilgisayarın BIOS undan varsa seri port ve paralel port açılacaktır LVD test adımlarından olan ısı testi 40 C de yapılacaktır LVD testinde "Clearances, creepage distances and distances through insulation" fiziki olarak kontrol edilecektir Tüm testler sadece bir bilgisayar kullanılarak tamamlanacaktır. Testler esnasında herhangi bir nedenden dolayı komponent değiģtirilmeyecektir Bilgisayarın testlerde sorun yaģaması durumunda, sorunu ortadan kaldırmak için üretimi etkileyecek bir debugging iģlemi yapılmayacaktır. 6

7 LVD testleri esnasında bilgisayarın varsa "spread spectrum" özelliği kapalı olacaktır. Bu ayar BIOS üzerinden kapatılacak, eğer BIOS üzerinde yok ise kullanılmadığı kontrol edilecektir Bilgisayarın iģlemcisi, iģlemci üreticisinin resmi web sitesi ya da resmi teknik bilgi broģürü üzerinde tanımlamıģ olduğu standart değerlerde çalıģacaktır Sistem performansı ve ayarlarını (çeģitli ısı değerleri, voltaj değerleri, frekans ve fan hızı ayarları gibi) etkileyecek yardımcı program(lar) kurulu olmayacaktır MOBĠLMARK 2007 TEST ADIMLARI Bilgisayarların performanslarını ölçmek amacıyla yapılacak Mobilmark 2007 testleri öncesi hazırlık adımları aģağıda tanımlandığı gibi olacaktır. Bilgisayarlarda kullanılan tüm bileģenler (iģlemci, bellek, disk, anakart gibi) fabrika ayarları olarak ön görülen değerlerin üzerinde veya altında çalıģtırılmayacak, hiç bir bileģen yazılımsal ya da donanımsal olarak overclock edilmeyecektir Sabit disk tek bir bölüm (partition) halinde NTFS olarak formatlanacaktır Yeni bir iģletim sistemi kurulmalıdır. Kurulum iģletim sistemi CD sinden yapılmalı ve herhangi bir program ile imaj olarak alınmayacak ve imaj olarak kurulum yapılmayacaktır Standart Mobilmark 2007 prosedürü için Ġngilizce dilinde iģletim sistemi kurulmuģ olacaktır Puanlama hususları Microsoft Windows 7 (64 bit) i hedeflemektedir. Bu nedenle, Microsoft Windows 7 Professional (64 bit) kurulacak ve en son güncellemeler yapılacaktır BIOS ihale tarihi öncesindeki en son versiyonu ile güncellenmiģ olacaktır Ana kartın yonga sürücülerinin en son versiyonu yüklenmiģ olacaktır Veri depolama birimleri (RAID/ACHI) varsa bunların sürücüleri yüklenecektir Ağ birimi (LAN) sürücülerinin en son versiyonu yüklenecektir Grafik birimi sürücülerinin en son versiyonu yüklenecektir. Grafik çözünürlüğü 32 bit ve 1024x768 çözünürlüğünde olacaktır Ses birimi sürücülerinin en son versiyonu yüklenecektir Görev çubuğu kilidi kaldırılacaktır Geri dönüģüm kutusu devreden çıkarılacaktır Windows teması klasik olarak seçilecektir. (Sağ klik (Personalize Basic and High Contrast Themes Windows Classic) Bilgisayarın uyuma konumundaki güç özellikleri never (asla) olarak seçilecektir. (Sağ klik (Personalize Screen Saver Change Power Settings Balanced (recommended) Change Plan Settings) 7

8 Windows Firewall kapatılacaktır. Ayrıca servislerden de Windows Firewall durdurulup kapatılacaktır. (My Computer Manage Services and applications services Windows Firewall) Servislerden Windows Defender kapatılacaktır. (My Computer Manage Services and applications Services Windows Defender) Otomatik güncelleme özelliği kapatılacaktır. (My Computer Properties Windows Update Change Settings Important updates Never check for updates Bilgisayarın Windows update ve Windows Firewall un kapatılmasından dolayı oluģan uyarma mesajı kapatılacaktır. (Control Panel Security Center) Uzaktan eriģim kapatılacaktır. (My Computer Properties Advanced System Settings Remote) Sistem geri yükleme kapatılacaktır. (My Computer Properties Advanced System Settings System Protection) Görsel efektler kapatılacaktır. En iyi performans seçeneği seçilecektir. (My Computer Properties Advanced System Settings Advanced Performans Settings Visual Effects Adjust for best performans) Sanal bellek, hem baģlangıç hem de maksimum değerleri iki defa karģılayacak Ģekilde kurulacaktır. Sanal belleği Windows un belirlemesine izin verilmeyecektir. Örneğin bilgisayar üzerindeki 4096MB Ram varsa baģlangıç ve maksimum değerler 8192MB bit te olabilir kalmalı olarak ayarlanmalıdır. (My Computer Properties Advanced System Settings Advanced Performans Settings Advanced Change) User Account Control (UAC) kapatılacaktır. (Control Panel System and Security Action Center Change User Account Control Settings Never notify) Bilgisayara Ģifre ile giriģ özelliği kapatılacaktır Kullanıcı administrator haklarına sahip olacaktır Bilgisayarın BIOS undan varsa USB 2.0 desteği kapatılacaktır Bilgisayarın BIOS undan varsa seri port ve paralel port kapatılacaktır Bilgisayarın BIOS undan varsa Speed Spectrum özelliği kapatılacaktır Mobilmark 2007 programı kurulmalı, varsa patchleri yüklenecek ve sistem yeniden baģlatılacaktır. Test baģlamadan önce bilgisayarın network bağlantısı kesilecektir Sabit disk defrag iģlemi gerçekleģtirilecektir. (C:\defrag c: -f) Mobilmark 2007 programı 3 (üç) kez tekrar edecek Ģekilde administrator olarak çalıģtırılacak ve mobilmark 2007 iģlemi süresince arayüz birimlerine (klavye, fare) dokunulmamasına dikkat edilecektir. 8

9 2.6. DĠZÜSTÜ MENTEġE DAYANIKLILIK TESTĠ Dizüstü bilgisayar menteģe dayanıklılık testine tabii tutulacaktır. Test herhangi bir konuda akrediteye sahip laboratuar tarafından yapılmalıdır. Test ilerleme adımları resim görüntüleri ile kayıt edilmelidir Dizüstü bilgisayarın ekranı defa açma kapama iģlemine tabii tutulacaktır. iģlem sonucu cihazda (özelikle menteģe bölgesinde) deformasyon olmayacaktır. Testin ilerleme adımları aģağıdaki Ģartları içermelidir Dizüstü bilgisayar, klavye bölgesinden test yapılacak yüzeye menteģe hareketleri sırasında hareket etmeyecek Ģekilde tutturulmalıdır Aç-Kapa hareketi dizüstü bilgisayar ekranından üst kenarından, tek noktadan en fazla 3cm² lik kare bir alandan tutturularak yapılmalıdır Aç-Kapa hareketi dakikada en az 15 defa yapılmalıdır Dizüstü bilgisayara güç kablosu takılı vaziyette çalıģır konumda olmalıdır Dizüstü bilgisayara ekran güç seçenekleri asla uyumayacak ve kapanmayacak Ģekilde ayarlanmalıdır Dizüstü bilgisayarda ekran kilidi varsa pasif hale getirilecektir Dizüstü yaklaģık 0 dan (ekran olabildiğince kapalı konum) 15 ye, 15 den 130 ye, 130 den tekrar 0 konumuna gelecek Ģekilde ekran hareketleri ard arda defa devam etmelidir Ekranın gerçekleģecek tam hareketi mekanik bir düzenek tarafından gerçekleģtirilmelidir Ekranının defa ( hareketi) gerçekleģen hareketi bir numaratör tarafından kaydedilecektir Teste iliģkin resim, ve onaylanmıģ test raporu ihale dokümanları ile birlikte verilecektir Test raporu sonuç bölümünde "Ekranının defa ( hareketinden) menteģe hareketlerinden sonra, Dizüstü bilgisayar fiziki yapısında herhangi bir deformasyon olmamıģtır. Dizüstü bilgisayarın kullanımını ve çalıģmasını engelleyecek herhangi bir olumsuzluk yaģanmamıģtır." ifadesi yer almalıdır. Rapor akredite Laboratuar-laboratuar yetkilisi tarafından onaylanmalıdır Ġhale komisyonu/muayene komisyonu ihtiyaç hissettiğinde testin MEB teknik komisyonu gözetiminde yinelenmesini isteyebilir. Test yenilemenin tüm giderleri istekli tarafından karģılanacaktır. 9

10 2.7. KĠLĠTLEME ĠSTASYONU (DOCKING STATION) GENEL ÖZELLĠKLERĠ En az 3 (üç) adet USB, en az 1 (bir) adet VGA, en az 1 (bir) adet HDMI, en az 1 (bir) adet RJ-45 portu bulunmalıdır Dizüstü kilitleme istasyonuna kablosuz (direkt) port ile takılıp çıkartılabilmeli, veya tek bir kablo bağlantısı ile (adaptör gibi) dizüstünün tüm bağlantı ihtiyacını gidermelidir Kilitleme istasyonu ile birlikte tüm aksesuarları verilecektir Kilitleme istasyonu (docking) testi, dizüstü bilgisayarın kilitleme (docking) yapısına bağlı olarak (Alttan direkt portlu kilitleme istasyonu/kablolu porta sahip kilitleme istasyonu/yandan direkt portlu kilitleme istasyonu ) ilgili maddeler doğrultusunda yapılacaktır Dizüstünde Kilitleme Ġstasyonu Genel Özellikleri Dizüstü bilgisayar, kilitleme istasyonu portuna en az defa takılıp çıkartılabilecek dayanıklılığa sahip olmalıdır Kablolu porta sahip ise kilitleme istasyonu port kablosu en az 60cm olmalıdır Kilitleme Ġstasyonu (Docking) Testi defa gerçekleģecek tak-çıkart iģlemi mekanik bir düzenek tarafından gerçekleģtirilmelidir Tak-çıkart iģlemi dizüstü bilgisayar ekran kapağı kapalı iken yapılacaktır Kilitleme istasyonu üzerindeki güç kablosu, HDMI, RJ-45, bir USB portu takılı vaziyette ve çalıģır/hazır konumda olmalıdır. Portların gerçekleģtirilecek tak-çıkart iģleminden dolayı gevģememesi için gerekli tedbirler alınabilir Dizüstü bilgisayar enerjisi kapalı konumda iken tak-çıkart iģlemi yapılacaktır Tak-çıkart iģlemi sırasında kilitleme istasyonu portu ile dizüstü bilgisayar arası en az 100mm açıklık oluģmalıdır adetlik tak-çıkart iģleminden sonra dizüstü bilgisayar kilitleme portu üzerinden çıkartılmadan çalıģtırılacak ve USB, HDMI, RJ-45 portlarının çalıģıp çalıģmadığı gözlemlenecektir Tak-çıkart iģleminin inci iģlemlerinin sonunda kilitleme istasyonunun ve dizüstü bilgisayarın birbirine bağlantı portlarında, kablosunda ve genel yapılarında deformasyona neden olmamalıdır Tak-çıkart iģleminin gerçekleģen hareketi bir numaratör tarafından kaydedilecektir. Numaratör sadece "Tak" iģlemini sayacaktır Test herhangi bir konuda akrediteye sahip bir laboratuar tarafından yapılmalıdır. Test ilerleme adımları resim görüntüleri ile kayıt edilmelidir Teste iliģkin resim ve onaylanmıģ test raporu ihale dokümanları ile birlikte verilecektir. 10

11 Test raporu sonuç bölümünde " Kilitleme istasyonu ile dizüstü bilgisayarın inci tak-çıkart iģleminin sonunda USB, HDMI, RJ-45 ve güç bağlantılarının çalıģmasında herhangi bir sorun yaģanmamıģtır. Tak-çıkar iģlemi kilitleme istasyonunun ve dizüstü bilgisayarın birbirine bağlantı portlarında ve genel yapılarında deformasyona neden olmamıģtır. Dizüstü bilgisayar, kilitleme istasyonu ile sorunsuz çalıģmaktadır. " ifadesi yer almalıdır. Rapor akredite Laboratuar-laboratuar yetkilisi tarafından onaylamalıdır Ġhale komisyonu/muayene komisyonu ihtiyaç hissettiğinde testin MEB teknik komisyonu gözetiminde yinelenmesini isteyebilir. Test yenilemenin tüm giderleri istekli tarafından karģılanacaktır KLAVYE TUġ TESTĠ Bilgisayar sürekli çalıģır vaziyette iken bir kelime iģlemci programı dosyası açıkken "A" tuģu, "Enter" tuģu, her biri defa kullanılmalıdır TuĢların kullanım iģlemi mekanik bir düzenek tarafından gerçekleģtirilmelidir. GerçekleĢen hareket bir numaratör tarafından sayılacaktır Numaratörün yapmıģ olduğu sayım ile gerçekleģen "A"harf sayısı ve "enter" sayısı bire bir olmalıdır Her biri defa kullanılan klavye tuģları ve dizüstü, bu iģlem sonunda deforme olmamalıdır Test herhangi bir konuda akrediteye sahip bir laboratuar tarafından yapılmalıdır. Test ilerleme adımları resim görüntüleri ile kayıt edilmelidir Teste iliģkin resim, ve onaylanmıģ test raporu ihale dokümanları ile birlikte verilecektir Test raporu sonuç bölümünde " Her biri defa kullanılan "A" ve "Enter" klavye tuģları sağlıklı çalıģmaktadır. TuĢ takımında kırılma, çatlama, yerinden çıkma olmamıģtır. Dizüstü, bu iģlem sonunda deformasyona uğramamıģtır." ifadesi yer almalıdır. Rapor akredite Laboratuar-laboratuar yetkilisi tarafından onaylamalıdır Ġhale komisyonu/muayene komisyonu ihtiyaç hissettiğinde testin MEB teknik komisyonu gözetiminde yinelenmesini isteyebilir. Test yenilemenin tüm giderleri istekli tarafından karģılanacaktır KLAVYE SIVI TESTĠ Dizüstü bilgisayar çalıģıyor konumda iken, klavye üzerine 90 C sıcaklığında, 200 ml sıvı döküldüğünde, bilgisayarın fiziksel yapısı deformasyona uğramamalı, çalıģmasını etkilememelidir Klavye, üzerine dökülen sıvı 5cm-15cm aralığındaki yükseklikten dökülmelidir Klavye, üzerine dökülen sıvıyı tahliye edecek özellikte olmalıdır Sıvı testi birer saat aralıklarla 3 defa tekrarlanacaktır. Her sıvı dökümünde bir saat beklenecektir. 11

12 Teste iliģkin resim, ve onaylanmıģ test raporu ihale dokümanları ile birlikte verilecektir Test herhangi bir konuda akrediteye sahip bir laboratuar tarafından yapılmalıdır. Test ilerleme adımları resim görüntüleri ile kayıt edilmelidir Test raporu sonuç bölümünde " Üç defa tekrarlanan klavye sıvı testinde dizüstü bilgisayar, fiziki deformasyona uğramamıģtır ve çalıģmasını etkilememiģtir." ifadesi yer almalıdır. Rapor akredite Laboratuar-laboratuar yetkilisi tarafından onaylamalıdır Ġhale komisyonu/muayene komisyonu ihtiyaç hissettiğinde testin MEB teknik komisyonu gözetiminde yinelenmesini isteyebilir. Test yenilemenin tüm giderleri istekli tarafından karģılanacaktır DĠZÜSTÜ DROP TESTĠ TS EN standardına göre düģme testi yaptırılacaktır. Bu test akreditasyona sahip bir test kuruluģunda yaptırılacak ve raporlandırılacaktır DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ ĠġLEMCĠ Bilgisayar en az MobilMark 2007 kapsamında 200 (Ġkiyüz), Mobil Mark 2007 Battery Life 200 (ikiyüz) puana sahip olacaktır. Ayrıca Spec_Ġnt_Rate 2006 testinden en az 42 puan alacaktır. Ġhale Komisyonu/Muayene kabul komisyonu istediği takdirde testleri firmalara komisyon huzurunda yaptırabilecektir. Veri yolu hızı en az 1066 MHz olmalıdır Çift çekirdek mimarisinde olmalıdır ANA BELLEK En az 4 GB kapasitede ve en az 1066 MHz hızında çalıģan en az DDR3 SDRAM bellek bulunmalıdır Dual Channel DDR3 desteği olmalıdır DĠSK BĠRĠMLER En az 128 GB kapasitede, SSD SATA mimarisinde disk bulunmalıdır Teklif edilecek SSD diskin iki hücre arasındaki hata oranı (meen time between failure) 1/ (bir milyon) saat olduğu üreticisi tarafından belgelenmelidir. Ġlgili belge ihale dokümanları ile birlikte verilmelidir GĠRĠġ / ÇIKIġ ĠġLEME ÜNĠTESĠ En az 3 adet dahili USB 2.0 (Haricen takılan USB hub vb gibi çözümler kabul edilmeyecektir), en az 1 adet VGA, en az 1 adet HDMI, en az 1 adet RJ-45, en az 1 adet kilitleme (docking) portlarına sahip olmalıdır En az 1 adet SD slotuna sahip olmalıdır. 12

13 BütünleĢik yüksek tanımlı ses aygıtı, en az 1,3 Megapixel Web Kamerası, stereo kulaklık çıkıģı, bütünleģik stereo hoparlörü bulunacaktır MONĠTÖR Sistem en az 12.1" WXGA TFT özelliklerini taģıyan bir monitör bulunmalıdır. Arkadan aydınlatmalı, LED teknolojili ekrana sahip olmalıdır Monitör 1280x800 veya 1366x768 çözünürlüğü desteklemelidir KLAVYE Türkçe F Klavye bulunmalıdır Klavye, üzerine dökülen sıvıyı tahliye edecek özellikte olmalıdır EKRAN KARTI En az 512 MB ekran kartı olacaktır ĠLETĠġĠM /100/1000Mbps hızlarını destekleyen entegre ağ kartı bulunmalıdır a/b/g/draft-n Wireless adaptör olmalıdır Entegre Bluetooth arayüzüne sahip olmalıdır SES KARTI Dahili ses kartı ve stereo speaker bulunmalıdır DĠĞER ÖZELLĠKLER Bilgisayarlar üzerinde TouchPad bulunmalıdır Her türlü malzemeye ait kullanım ve yardım kılavuzları da teslim edilmelidir Bilgisayarlar taģınabilmelerini sağlayacak çantasıyla birlikte teslim edilmelidir Bilgisayarlarda, Microsoft Windows 7 Professional for academic customers iģletim sisteminin son sürümü lisanslı olarak yüklü olmalıdır. Ürünün Microsoft uyumluluğu adresinden alınan döküm ile teyit edilmelidir Dizüstü bilgisayar ağırlığı 2 kg dan (batarya dahil) ağır olmamalıdır USB BELLEK GENEL ÖZELLIKLERĠ Kapasitesi en az 16 GB olmalıdır Veri hızı Hi-Speed USB 2.0'a uyumlu olacaktır En az 3 (üç) yıl garantili olacaktır Windows XP, Vista, 7.0, Mac 10.1 iģletim sistemlerinde kullanılabilmelidir En az okuma hızı 10MB/sn. ve 5MB/sn yazma veri aktarım hızları olacaktır. 13

14 2.22. DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR TAġIMA ÇANTASI ÖZELLĠKLERĠ Dizüstü bilgisayar çantasının ön yüzünde EK-6 da özellikleri belirtildiği gibi Fatih Projesi amblemi iģlenmiģ (çıkmayacak, silinmeyecek, düģmeyecek) olarak yer alacaktır Dizüstü bilgisayar çantası, dizüstü en boy ebatlarından en fazla 4cm daha uzun olacaktır. Çanta kalınlığı dizüstü kalınlığından en fazla 3cm daha uzun olacaktır. Ölçüler alınırken çantanın kenar dikiģleri arası uzunluklar baz alınacaktır Dizüstü bilgisayar çantasının doküman gözü de olmalıdır Dizüstü bilgisayar çantası el ve omuz taģımasına müsait olmalıdır Ġstekli numune çantayı Teknik Komisyonun ön muaye yapmasını sağlayacaktır. Ġstekli Teknik Komisyonun olumlu cevabından sonra tamamını temin edecektir STANDART, KALĠTE VE GARANTĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR Teklif edilen tüm donanımlar ve çanta en az 3 yıl garanti kapsamı içinde olmalıdır. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Her bir donanıma ait CE belgesi verilecektir Dizüstü bilgisayar bataryası 3 yıl üretici firma garantili olmalıdır ve bu belgelenmelidir Yüklenici firma arıza yapan garantili cihazın onarımını, kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren beģ (5) gün içinde cihaza müdahale edecek ve en geç onbeģ (15) gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıģtıracaktır Teklif edilen taģınabilir bilgisayar FCC, CE ve GS belgelerinden en az ikisine sahip olması gereklidir Energy Star Sertifikasına sahip olmalı ve teklif edilen sistemin Energystar uyumluluğu ilgili veya sitesinden alınacak dökümle belgelendirilmelidir SEVKE HAZIRLAMA, AMBALAJ ve ETĠKETLEME Dizüstü Bilgisayarlar, tüm aksesuarları ile birlikte orijinal ambalajları içerisinde olacaktır. Her bir dizüstü bilgisayar için Ģartnamede tanımlanan taģıma çantası ve USB bellek verilecektir Her derslik için Ģartnamede tanımlanan bir kilitleme istasyonu verilecektir Dizüstü Bilgisayar ve aksesuarlarının orijinal kullanma ve bakım kılavuzu, yurt çapındaki servis merkezlerini gösterir liste ve garanti belgesi naylon kılıf içerisinde ambalajların içerisine konulacaktır Dizüstü bilgisayarın alt yüzeyinin uygun bir noktasına; proje adı, yüklenici firmanın adı, telefon ve faks numarasını (alan kodu ile birlikte), garanti baģlangıç ve bitiģ tarihleri gösteren PVC kaplı en az mm ebadındaki form (yırtılmayacak, yazılan bilgiler silinmeyecek ve kolayca çıkmayacak özellikte) yapıģtırılacaktır. 14

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2 2. TANIMLAR 2 3. GENEL HÜKÜMLER 2 4. TEKNİK ÖZELLİKLER 3 5. GARANTİ, ÇAĞRI HÜKÜMLERİ,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

OF TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERNEĞĠ BAġKANLIĞI

OF TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERNEĞĠ BAġKANLIĞI OF TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERNEĞĠ BAġKANLIĞI Fakültemiz laboratuar ve bağlı birimlerinin donanımında ihtiyaç duyulan aģağıda cinsi miktarı yazılı 9 kalem cihaz 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19.maddesine

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ANAKARTLAR VE KASALAR 481BB0011 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANMA KILAVUZU GNB 1545 A1 MT

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANMA KILAVUZU GNB 1545 A1 MT DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANMA KILAVUZU GNB 1545 A1 MT UYARILAR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANMA KILAVUZU. GNB 1455 A1 i3

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANMA KILAVUZU. GNB 1455 A1 i3 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANMA KILAVUZU GNB 1455 A1 i3 UYARILAR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ SORUNLARINI GĠDERME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ve Sağlık Kampüs ağına hizmet

Detaylı

16.1. Çok Fonksiyonlu Yazıcı/Tarayıcı/Fotokopi/Faks Kullanım Talimatı;... 89 16.2. Projeksiyon cihazı... 90 16.3. Akıllı Tahta... 93 16.4.

16.1. Çok Fonksiyonlu Yazıcı/Tarayıcı/Fotokopi/Faks Kullanım Talimatı;... 89 16.2. Projeksiyon cihazı... 90 16.3. Akıllı Tahta... 93 16.4. 1 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 BT KULLANIM KILAVUZ VE TALĠMATLARI... 3 1. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU... 3 1.1. Windows XP Kurulumu... 3 1.2. Windows 7 Kurulumu... 13 2. OFĠS PROGRAMLARI KURULUMU (OFFĠCE

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ ĠÇ DONANIM BĠRĠMLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ ĠÇ DONANIM BĠRĠMLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ ĠÇ DONANIM BĠRĠMLERĠ 481BB0091 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar. GNB 1460 A1 i3

Dizüstü Bilgisayar. GNB 1460 A1 i3 Dizüstü Bilgisayar GNB 1460 A1 i3 TR UYARILAR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR : Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır.

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar. GNB 1586 B1 i5

Dizüstü Bilgisayar. GNB 1586 B1 i5 Dizüstü Bilgisayar GNB 1586 B1 i5 TR UYARILAR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

ADALET BAKANLIĞI BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR 3. GENEL HÜKÜMLER 4. GARANTİ, DESTEK, BAKIM VE ONARIM 5. AMBALAJ VE İŞARETLEME 6. BİLGİSAYAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ 2 2 3 3 5 5 1/ 1. AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname ( Ġġ BU ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname; ĠHALE KONUSU YAPILACAK Ġġ, Ġġ KALEMĠ

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ EĞİTİMDE FATİH PROJESİ YEREL ALAN AĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/60 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR STANDARTLAR I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER 1. GENEL HÜKÜMLER II. BÖLÜM: PASİF ALTYAPI BİLEŞENLERİ 2. PASİF ALTYAPI

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

SR Ek 12 Sözleşmeye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi TEKLĠF DOSYASI

SR Ek 12 Sözleşmeye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi TEKLĠF DOSYASI TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK BİLGİSAYAR VE DONANIM MAL ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1/17 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI AKTİF CİHAZ VE PASİF KABLOLAMA EKİPMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

Copyright 2009 All Right Reserved - Printed in China Orijinal basım: 2009/07

Copyright 2009 All Right Reserved - Printed in China Orijinal basım: 2009/07 Copyright 2009 All Right Reserved - Printed in China Orijinal basım: 2009/07 Bu kitap size Notebook PC nizin ayarları ve kullanımı konusunda yardımcı olacaktır. Verilen bilgiler herhangi bir hataya karşı

Detaylı