Newsletter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Newsletter. www.future-fish.com"

Transkript

1 Newsletter BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GERE NCE TOBB (TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL ) ZN LE DÜZENLENMEKTED R. THIS FAIR IS HELD UPON THE AUTHORIZATION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY, IN ACCORDANCE WITH LAW NUMBER 5174.

2 Say n Kat l mc ve Ziyaretçilerimiz, Türkiye de su ürünleri sektörünün tek fuar olan Future Fish Eurasia Uluslararas Su Ürünleri hracat ve flleme, Akuakültür ve Bal kç l k Teknolojileri Fuar bu y l 6 yafl na giriyor. lk günden bu yana tüm sektörün tam deste i ile organize etti imiz fuar, Türk su ürünleri sektörünün h zl büyümesine paralel olarak, her geçen y l geliflerek sektöre hizmet etmeye devam ediyor. Future Fish Eurasia 2012 Fuar na yurtiçinden ve d fl ndan gösterilen yo un ilgi de bu geliflimi kan tlar nitelikte. Elinizde bulunan Newsletter da, Future Fish Eurasia 2012 Fuar kat l m sözleflmelerini erken imzalayarak kontenjana giren s n rl say daki kat l mc m z n k sa tan t mlar yer al yor. Burada amaç, fuarda sergilenecek ürün ve hizmetler konusunda bir ön bilgi vermek. Fuarda, burada yer almayan daha birçok kat l mc firma ve ürün grubunu yak ndan tan ma flans n z olacak. Böylece sektördeki son geliflmeleri ve en yeni teknolojileri takip etme f rsat bulabileceksiniz. Ayr ca, Future Fish Eurasia Fuar kapsam nda, her y l oldu u gibi bu y l da, zengin bir etkinlik program yer al yor. Özellikle sektörün güncel sorunlar n n mercek alt na al nd ve çözüm önerilerinin sunuldu u çal fltay ve seminerler çok faydal olacakt r. Future Fish Eurasia Fuar, T.C. Tar m ve Köy flleri Bakanl, Ege hracatç Birlikleri, Su Ürünleri Tan t m Grubu, Su Ürünleri Mühendisleri Derne i, zmir Ticaret Odas, KOSGEB ve sektörün tüm kurum ve kurulufllar n n tam deste iyle düzenlenmektedir. Bu vesile ile, fuar destekleyen tüm kurum ve kurulufllara bir kere daha çok teflekkür ediyoruz. Avrasya Fuarc l k ekibi olarak, 7 9 Haziran 2012 tarihlerinde, zmir de, tüm sektörü bir kere daha Future Fish Eurasia Fuar nda buluflturacak olman n büyük heyecan içerisindeyiz. Görüflmek üzere Sayg lar m zla, Levent Akdo an Genel Müdür, Avrasya Fuarc l k Dear Exhibitors & Visitors; Future Fish Eurasia, Turkey s only fair for fish imports/exports, processing, aquaculture & fisheries will be 6 years old this year. Organised with the full support of the industry from day one, Future Fish Eurasia continues to grow and serve Turkish fisheries & aquaculture industry. The major interest shown from International and local companies is evidence of this growth in this years edition. The Future Fish Eurasia 2012 Newsletter consists of short introductions of the first fifty to sixty companies who managed to confirm their participation. The aim is to give visitors a taste of products and services to be on display at the show. You will have an opportunity to see these and much more as we are unable to introduce each and every exhibiting company in the newsletter. Be assured that a wide range of machinery and equipment of the latest technology will be under spotlight. Also, Future Fish Eurasia 2012 will host a series of workshops where the problems and solutions of the industry will be evaluated. Future Fish Eurasia is organised with the full support of The Turkish Ministry Of Agriculture & Rural Affairs, Aegean Exporters Assoc., Fish Promotion Group, Fisheries & Aquaculture Engineers Assoc. KOSGEB and many other organisations and societies. I would like to take this opportunity to thank everyone once again for their support. The Eurasia Trade Fairs Team is looking forward to 7 9 June 2012 where the industry will meet again. See you then Yours Sincerely, Levent Akdo an General Manager, Eurasia Trade Fairs INTRANEMMA PROJES / INTRANEMMA PROJECT ETK NL K PROGRAMI / ACTIVITIES AB Destekli bir e itim projesi olan INTRANEMMA projesi, Akdeniz Su Ürünleri Yetifltiricili i (Kültür Bal kç l ) endüstrisindeki öncelikli mesleki beceri ihtiyaçlar n tan mlayacak ve buna cevaben özellikle Akdeniz Bölgesi için mesleki becerileri gelifltirmeye ve levrek ve çipura bal yetifltiricili inde sürdürebilirli i sa lamaya yönelik sektör önderli inde yenilikçi programlar gelifltirecek, bunlara k lavuzluk edecektir. INTRANEMMA, e itim uzmanlar ile toplam ton deniz levre i ve çipura bal üreten (küresel üretimin %84'ü), yaklafl k kifliyi istihdam eden ve Yunanistan, Türkiye ve spanya'ya toplam 880 milyon Euro gelir kazand ran toplam 330 KOB üyesinden (650 bal k çiftli i) oluflan bir ifl gücü pazar aras nda çok uluslu iflbirli ini önemli ölçüde art racakt r. AMAÇLAR: Yenili in entegrasyonu Uzmanlaflm fl ifl gücünün oluflturulmas nda rol oynamak E itimden üretim prosedürüne geçiflin daha güçlü hale getirilmesi Profesyonellerin ifl gücü pazar n n sürekli de iflen taleplerinden do an ihtiyaçlar n n karfl lanmas Alt kesimlerin ifl gücü pazar na entegre edilmesine katk da bulunulmas Ayr nt l bilgi için, adresinden, Sn. Levent Kay ile irtibat kurun. The INTRANEMMA project - supported by EU - will identify priority vocational skill needs in the Mediterranean mariculture Industry and in response to develop and pilot a innovative sector led programmes specifically for the Mediterranean region, aimed towards improving vocational skills and ensuring sustainability in sea bass and sea bream aquaculture. INTRANEMMA will significantly increase multi national cooperation between training professionals and the labour market of a combined total of 330 SME members (650 fish farms) which refers to a total production of tons of sea bass and sea bream (84% of the global production) employing approximately people and creating 880 mil? in income to Greece, Turkey and Spain. TARGETS: To play a role in the creation of specialised manpower To make stronger the transition from training to productive procedure To meet the needs of professionals, which are created by the continuously changing demands of the labour market To contribute to the integration of the disadvantaged in the labour market Please contact Mr. Levent Kay on for further information. WORKSHOP ON UTILIZATION OF COPPER ALLOY NETS IN AQUACULTURE Speakers: Prof. Dr. Barbaros Celikkol / University of New Hampshire, Mechanical and Ocean Engineering, USA Assist. Prof. Dr. Judson DeCew / University of New Hampshire, Ocean Engineering, USA Assoc. Prof. Dr. Murat Yigit / Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Fisheries, TR Meeting Program: 7June 2012 (Thursday) 14:00-14:20 Construction and Deployment of Aquaculture Cages with Copper Alloy Nets (Celikkol B., DeCew J., Yigit M.,) Speaker: Prof. Dr. Barbaros Celikkol (UNH-USA) 14:30-14:50 Engineering Studies on Copper Alloy Nets (DeCew J., Celikkol B., Yigit M.) Speaker: Assist. Prof. Dr. Judson DeCew (UNH-USA) 15:00-15:20 Experimental Fish Farm in Canakkale and the Economics of Using Copper Alloy Nets (Yigit M., Celikkol B., DeCew J.) Speaker: Assoc.Prof.Dr. Murat Yigit (COMU-TR) 15:30 Coffe & Cookies Contacts: Assoc. Prof. Dr. Murat Yigit Mobile: Tel: / ext Fax : / K L GÖRÜfiME ETK NL 8 Haziran 2012 günü fuar kapsam nda yerli ve yabanc firmalar n kat l m yla ikili görüflme etkinli i dü-zenlenecektir. ÖNEML TAR HLER: 25 MAYIS 2012 : K L GÖRÜfiMELER N ONL NE SEÇ M 4 HAZ RAN 2012 : TOPLANTI SEÇ MLER SONU 6 HAZ RAN 2012 : TOPLANTI TAKV M N N OLUfiTURULMASI 8 HAZ RAN 2012 : K L GÖRÜfiMELER (09:00-17:00) Ayr nt l Bilgi için; adresini ziyaret edin KATILIMCI PROF L Havuzlar, tanklar A boyalar Kafes a lar Afl ve laç sanayi Kuluçkahaneler Laboratuar cihazlar Oksijenlendirme, nkübasyon sistemleri Yem ve yem katk sanayi Yaz l m programlar Su ürünleri ithalat/ihracatç lar Bal k çiftlikleri Su ürünleri toptanc lar Can ve ifl güvenli i araçlar Dal fl ekipmanlar G da güvenli i ve hijyen Su ürünleri iflleme makinalar Paketleme ekipmanlar So utma sistemleri Buz makinalar Kalite kontrol ekipmanlar Kalite kontrol ekipmanlar Deniz motorlar Jeneratör sistemleri Akü sistemleri Akaryak t ve motor ya lar Radar, sonar, bal k bulma cihazlar Telsiz ve telekomünikasyon sistemleri Bal k a lar Halatlar, flamand ralar, mantarlar Su alt ve su üstü fl k sistemleri Vinç, rgat, dümen vb. güverte ekipmanlar SU ÜRÜNLER NDE B L MSEL VE TEKNOLOJ K GEL fimeler TOPLANTISI Konu / Topic : Su Ürünlerinde Bilimsel ve Teknolojik Geliflmeler Yer / Venue Tarih / Date : Toplant Salonu 1 / Meeting Room 1 : Saat / Time : 09:00-18:00 I. OTURUM: Su Ürünlerinde Bilimsel ve Teknolojik Geliflmeler Konuflmac lar: Prof. Dr. Mesut ÖNEN, Durali Koçak, Prof. Dr. Cande er Y lmaz II. OTURUM: Su Ürünleri Sektöründe E itim, Ekonomik ve Yasal Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konuflmac lar: Dr. Güngör Muhtaro lu Akvatek, Prof. Dr. Semra C R K, Prof. Dr. Osman Özden, Prof. Dr. Adnan Tokaç, Prof. Dr. fiükran Çalk, Prof. Dr. A. Alpbaz, Prof. Dr. Mustafa Sar, Dr. Hayri Deniz, Faruk Coflkun, Mehmet Aksoy, Sinan K z ltan Organizatör: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi LARVAL BESLENMEDE SON GEL fimeler SEM NER THE LAST DEVELOPMENTS OF LARVAL NUTRITION Konu / Topic : Larval Beslemede Son Geliflmeler The Last Developments of Larval Nutrition Yer / Venue : Toplant Salonu 2 / Meeting Room 2 Tarih / Date : Saat / Time : 13:30-17:30 Konuflmac lar / Speakers: Bernard Devresse, Pascal Boisot, Diogo Thomaz, Doç. Dr. Fatih Baflaran Organizatör: Nektar Yem Ltd. fiti. 02

3 ABALIO LU YEM SANAY A.fi. STAND NO: 223 G da, Tar m ve Hayvanc l k sektörlerinde 43 y ld r faaliyet gösteren ABALIO LU, 2010y l nda ilk 500 firma aras nda 70.s rada yer almaktad r y l ndan itibaren Türkiye nin ilk extrude bal k yemi üreticisi olarak faaliyet gösteren ABALIO LU zmir Karaburun daki çiftliklerinde çipura ve levrek üretmektedir. Taze ve donuk bütün bal n yan s ra ifllenmifl bal k üretimi de yapmaktad r. LEZ TA markas yla iç piyasaya sürülen bal k ürünlerinin ihracat da gerçeklefltirilmektedir. AGROMEY GIDA VE YEM A.fi. Agromey; bal k yemi üretimi, bal k yetifltiricili i bal k iflleme - paketleme tesislerinin baflar l entegrasyonu ile Su Ürünleri Sektörünün en güçlü temsilcilerindendir. Global G.A.P, IFS, BRC,ISO 9001 ve ISO kalite standart sertifikalar ve sahip oldu u Yem fabrikas nda üretilen yemler bal k üreticilerine tedarik edilmektedir. Türkiye de zincir marketlerin bafll ca tedarikçisi ve en büyük ihracatç lar ndan biri olan Agromey, Agromey Hollanda B.V ile de yurt d fl müflterilerine en iyi flekilde hizmet vermektedir. STAND NO: 115 Abal o lu which has been in food, agriculture and livestock sector for 43 years, takes its 70th place among the 500 biggest industrial organizations in Turkey in Abal o lu, the first producer of extruded fish feed in Turkish Aquaculture Sector since The company established a fish farm in zmir, Karaburun in On this farm Abal o lu produces sea bass and sea bream. The company produces both fresh andfrozen, processed products. These are served in domestic market under the name of Lezita brand as well as the exportations carried out to many countries. Markalar: LEZ TA (Bal k) - BLUEAQ (Yem) Agromey is one of the best represantatives of the Fisheries Sector by an accomplished integration of fish feed production, fish farming and fish processing packaging facilities. Agromey supplies the customers, such as fish producers, with its own fish feeds which produce in its own plants with the quality certificate of Global G.A.P, IFS, ISO 9001 and ISO Agromey is the major supplier of the chain markets in Turkey an done of the biggest exporter as serves as best to the overseas clients by the company established in Haolland, Agromey Holland B.V. ABP MAK NA LTD. fit. AEGEAN SU ÜRÜNLER A.fi. Aegean Su Ürünleri, çipura ve levrek üretimi yapmaktad r ton üretim kapasiteli 5 adet bal k çiftli i, ton üretim kapasiteli 1 adet iflleme ve paketleme fabrikas ve 1 adet lojistik destek ve sat fl üniteleri ile yap lanmaktad r. ISO 9001 ve Çevre Yönetim Sistemleri sayesinde, ürünlerinin kalitesi, tazelik ve izlenebilirlikleri, süratli teslimatlar ile Aegean Su Ürünleri, sektördeki en de erli tedarikçi firmalardand r. STAND NO: 237 ABP Muyang, sa l kl geliflim ve ideal a rl k için haz rlanan bal k yemi üretiminde, 200 micron a kadar K rma, Homojen Kar fl m, Extruder, Kurutucu ve Ya Kaplama ekipmanlar ile sizlere hizmet vermektedir. Ayr ca Perten DA7200 yem&yem ham maddesi analiz cihaz, Neogen h zl mikrobiyolojik, toksikolojik ve alerjen test kitlerimizi de stand m zda inceleyebilirsiniz. ABP Muyang in the production of fish feed prepared for the healthy development and ideal weight, serves you with Grinding (up to 200 micron), Speed Mixer, Extruder, Dryer and Vacuum Oil Coater. Also in our stand,you can view Perten DA7200 feed&feed stuff analyser, Neogen kits to detect bacteria, mycotoxins, allergens, GMO. STAND NO: 422 Aegean is an integrated aquaculture company with its tons production and tons packing and processing capacity. Aegean is one of the leader company of this sector with quality assurance policy, freshness of the products, prompt and traceable deliveries with the help of certificates ISO 9001 and EMS. AKUAK M K MYASAL LAÇ-YEM AKUAMAKS SU ÜRÜNLER Partner firmalar m z n iflbirli i ile sundu umuz; üstün kaliteli bal k yemleri, kuluçkahane, kapal devre, kafes yetifltiricilik sistemleri&ekipmanlar, Ozon&UV sterilizasyon sistemleri, yem katk lar, kimyasallar, laboratuar sarf malzemeleri&ekipmanlar, AB ruhsatl ilaç, vitamin; üretimini gerçeklefltirdi imiz tambur filtre, torba filtre, otomatik filtre, biyolojik filtre ve hassas filtrasyon sistemleri, PS, diffüserler, özel tasar m ekipman ve sistemleri kapsayan 400 kalemi aflk n ürün ve teknik hizmetle ülkemizde ve dünyada sizlere hizmet veriyoruz. Bizimle güvendesiniz. STAND NO: 517 BALIK AfiILARI ÜRET C S V BR OVAC KOK - V BR OVAC YERS N AVAC Akuakim Türkiye deki tek ruhsatl bal k afl lar üreticisidir. Üretti imiz bal k afl lar yüksek kalitede, güvenli, vibriosis yersiiniozis ve laktokokkozise karfl uzun süre koruyuculuk sa layan immersiyon veya enjeksiyon yoluyla deniz ve tatl su bal klar nda uygulanabilen inaktif afl lard r. FISH VACCINES PRODUCER Akuakim is unic liecenced vaccine producer for fish in Turkey. We are procucing top quality, safe and long time protecting inactivated, immersion and injection types of vaccines against vibriosis, yersiniosis and lactococcosis infections in fresh water and marine fish. STAND NO: 310 In cooperation with our partner companies we offer you; high quality feeds, hatchery, resirculating and offshore cage farming systems&equipments, Ozone&UV Sterilization systems, feed additives, chemicals, laboratory supplies&equipments, EU licensed medicines, vitamins, and our own made products;drum fitler, bag fitler, automatic fitler, biological filters and fine filtration systems, PS, oxygen diffusers, custom-designed equipments&systems - over 400 items and technical service, in our country and abroad. You are safe with us. AKUAKARE SU ÜRÜNLER LTD. fit. STAND NO: 235 AKUAKARE, Türkiye de kültür bal kç l tedarikçili i ve dan flmanl n yürüten bir firmad r. Bizim amac m z, 15 y ldan beri süregelen tecrübemizle birlikte uygun hizmetleri, know-how deste ini, dan flmanl k ve gerekli malzemeleri sa layarak kültür bal kç l ekipmanlar, anahtar teslim bal k çiftli i, kapal devre ve kuluçkahane projeleri haz rlamak ve teslim etmektir. AKUAKARE, geliflen teknolojiler ile birlikte sürekli güncelleflen ürün gam yla birlikte sektörün lider firmas d r. Akuakare is an Aquaculture Supplier and Consultant Company in Turkey. Our aim is to provide aquaculture equipments, turnkey fish farm RAS and hatchery projects by supplying convenient and appropriate services, knowhow support, consultancy and required materials with our 15 years of experience. AKUAKARE keeps its leadership in the market with the products which are currently updated with developing technologies. AKUVATUR SU ÜRÜNLER A.fi. STAND NO: 201 Bir Akdeniz Bal kç s ; Akuvatur Nesilleri tükenmekte olan Akdeniz Bal klar n, do al ortamlar nda özel ve do al yemlerle yetifltirerek ilk günkü tazeli i ve lezzeti ile sofralar n za getiren Akuvatur, güçlü da t m ve sat fl a ile yurt içinde ve d fl nda Sinarit, Trança, Antenli Mercan, Premium Levrek ve Premium Çipura ile sa l k ve lezzeti bir arada sunuyor. A Mediterranean Fisherman; Akuvatur Akuvatur that brings first day freshness and taste to your tables by culturing dying out Mediterranean Fishes with special and natural feeds in their natural environment, presents health and taste together by Real Dentex, Pink Dentex, Bluespotted SeaBream, Premium Seabass and Premium Seabream with its powerful distribution and sales network at home and abroad. 03

4 AKVA GROUP STAND NO: 211 AKVA group, Türkiye'nin ve Dünya'n n akuakültür endüstrisi için yemleme sistemleri, kameralar, sensörler, kafesler, yaz l m ve dubalar vs. tedarik eden, en büyük tedarikçisidir. H zl ve güvenilir servis ve yedek parça ile profesyonel ürünlerimiz, sertifikasyonlar m z, kiralama (bal k say c lar vs.) yat r mlar üzerinden finansman imkan ile, AKVA group, müflterilerine karl bir yat r m için eflsiz olanaklar sunar. Dahas, yüzey ve sualt kamera sistemlerimiz, hat r say l r miktarda yem tasarrufu ile, profesyonel ve ekonomik yetifltiricilik sa lar. Son olarak, gözlem kameralar m z, dubalar ve kafesleri uzaktan ve kablosuz veya kablolu olarak kontrol edebilir. Stand m za gelin, konuflal m ve daha iyi bir profesyonel ve ekonomik yetifltiricilik için size yard m edelim. AL MA SU ÜRÜNLER A.fi y l nda su ürünleri sektörüne girifl yapm flt r y l nda m 2 lik kapal alan içerisinde 6000 m 2 lik en son teknolojiyle donat lm fl iflleme ve de erlendirme fabrikas n faaliyete geçirmifltir. Ayn zamanda yetifltiricilik yönünü de gelifltirerek Malatya, Elaz ve Tunceli illerine baraj gölü havzalar nda off-shore kafes sistemleri kurarak yetifltiricilik faaliyetlerine h zla devam etmektedir. Kahramanmarafl Elbistan ilçesinde kuluçkahane tesisi yap m aflamas nda devam etmektedir. STAND NO: 329 Fabrikam z bünyesinde müflterilerimizden gelen talepler do rultusunda; taze so utulmufl, içi al nm fl dondurulmufl, fileto ç kar lm fl ve füme bal k ürün imalatlar yap lmaktad r. Üretimde baflar ve süreklili in teminat hizmette dürüstlük ve kalitedir prensibi ile çal flan Alima Su Ürünleri A.fi, sektörün gelece ine yön verecektir. AKVAPLAST PLAST K LTD. fit. STAND NO: 106 Ürünlerimiz: TAZE SO UTULMUfi (Bütün) ALABALIK, TAZE SO UTULMUfi TEM ZLENM fi ALABALIK, TEM ZLENM fi DONDURULMUfi ALABALIK, TAZE VEYA DONDURULMUfi ALABALIK F LETO, ALABALIK FÜME (TÜTSÜLENM fi-dumanlanmifi) F LETO AKVAPLAST, Güner Marine Plastik firmas n n kardefl kuruluflu olarak 2000 y l ndan bu yana denizde kullan lan malzemelerin imalat nda uzmanlaflm flt r. 12m çapl çift s ra yüzdürücülü kafesten 50m çapl 3 s ra yüzdürücülü ve 60m çapl 2 s ra yüzdürücülü kafeslere kadar her çapta dairesel kafesler firmam zca üretilmektedir.17 farkl dizayn ve modelde 32 adet braket kal b m zla ve 4 ayr kurulum ekibimizle müflterilerimizin ihtiyaçlar na k sa sürede cevap verebilmekteyiz. Established as a brother company of Güner Marine Plastik, AKVAPLAST is a leading manufacturer and constructor of aquaculture farms in Turkey. We can produce cages from 12m diameter with double pipes up to 50m with triple pipes and 60m diameter cages with double pipes. With our 17 different designs and 32 different models of brakets, together with our 4 montage teams, we can satisfy the needs of our customers in very short time. ALLTECH TÜRK YE STAND NO: 134 Ürünler / Hizmetler: Alltech, yem endüstrisine ve üreticilere yönelik do al yem katk maddeleri gelifltirme üzerine uzmanlaflm fl, global bir hayvan sa l firmas d r y l nda kurulan ve merkezi Lexington da (Kentucky, ABD) bulunan Alltech, bugün dünyan n 128 ülkesinde, 2500 ü aflk n çal flan yla faaliyet göstermektedir. Uzmanl k alanlar maya ve fermentasyon, peptid ve alk teknolojileridir. Markalar: Aquate, Bio-Mos, NuPro, Sel-Plex, Bioplex, Allzyme SSF, Mycosorb, De-Odorase Products / Services: Alltech is a global animal health and nutrition company specialised on developing natural solutions for the feed industry since With its headquarters located in Lexington (Kentucky, USA) Alltech now operates in more than 128 countries with over 2500 employees. Alltech has pioneered natural yeast fermentation, solid-state fermentation, peptide and algae technologies for aquaculture. Brands: Aquate, Bio-Mos, NuPro, Sel-Plex, Bioplex, Allzyme SSF, Mycosorb, De-Odorase ART - AKUA YEM VE YEM KATKI LTD. fit. Art-Akua, bal k kuluçkahaneleri sektörünün ihtiyaçlar do rultusunda 2008 y l nda kurulmufltur. Bal k larvas n n hayata bafllad safhadaki en büyük ihtiyac olan kuru Artemia yumurtas ve kuru alg getiren flirketimiz Artemia Koral (Rusya), SBAE (Belçika), Daesang (Kore), New Horizons Global ( ngiltere) flirketlerinin akuakültür ile ilgili ürünlerinde Türkiye ve Yunanistan distribütörüdür. STAND NO: 523 Art-Akua has established in 2008 June and sells good quality Russian Artemia cyst which is the most important food for young fish larvae. Art-Akua is distributor of aquaculture products of Artemia Koral (Russia), SBAE (Belgium), Daesang Korea and New Horizons Global (England) in Turkey and Greece. AK-YA DEN ZC L K LTD. fit. STAND NO: 403 Su ürünleri yat r mlar n n projelendirilmesi, fizibilite ve ÇED raporlar n n haz rlanmas, Afl uygulama, boylama,say m (11 y ll k saha tecrübesi, dairesel vaki boylama makinalar, aquascan say m makinalar ekipmanlar ile) Anahtar teslim sistem kurulumlar Çeflitli aç larda polietilen boru kaynak imalat (konfeksiyon malzeme) Merkezi oksijen ölçüm ve kontrol sistemleri Her türlü alet ekipman tedari i Polietilen, polyester ve saçtan istenilen ebatlarda tekne tedari i Konular nda yurt içi ve yurt d fl ba lant lar ile her zaman yan n zdad r. Preparation of aquaculture feasibility and EIA reparts, projecting investmerts. Fish szing, counting oral vaccine applications. By using circular vaki sizing machines and aquascan counting machines.11 years of freld experience. Turn key system installation. Polyethylene pipe welding at various angles. Oxygen measuremant and control systems for hateherys and land based aquaculture farms. Production and supply of various aquaculture tools. Polyethylere, polyestor and ran bot production for all sizes boats. AVITECH LAÇ LTD. fit. Sektörü iyi bilen meslek yaflamlar n bu konuya adapte eden teknik alt yap lar güçlü kifliler taraf ndan kurulmufl ve kültür bal kç l sektörünün önemli bir eksi ini tamamlam flt r. Misyonumuz, sadece ilaç üretmek de il, iflletmelerimizin teknik ihtiyaçlar n tamamlamak, kaliteden ödün vermemek ve üretimimizin arkas nda durabilmektir. STAND NO: 431 Bu misyonumuz en büyük gücümüzdür. Ürün skalam z; Antibiyotikler, Vitaminler, Vitamin ve Aminoasit kombinasyonlar ve Dezenfektanlardan oluflan toplamda 14 adet oldukça efektif güçlü bir kolleksiyonla sektörümüzün hizmetine sunulmufltur. Has been filled to very important deficiency of aquaculture sector with technical background and qualified technical persons who is expert on this field. Our mission is not only produce medicine but also give technical support to our business partners, not give up our quality and stand behind our products. Our mission is our greatest power. Our Products; 14 very powerful products contains: Antibiotics, Vitamins, Combination of vitamins and Aminoacids and disinfectans. 04

5

6 ANC HAYVAN SA LI I LTD. fit. STAND NO: 130 Ürünler / Hizmetler Bal k Sa l ve Beslenmesi alanlar nda faaliyet gösteren ANC A.fi., ülkemiz su ürünleri sektörünün geliflimine ürünleri ve servisleri ile katk da bulunmaktad r. ANC A.fi. nin uygulad Total Koruma Stratejisi; bal k hastal klar na karfl etkili koruma, hastal klar n tedavisi, çiftli e özel yaklafl mlar, stresin minimize edilmesi ve tüm bu aflamalarda çiftli in normal operasyonlar n n devam n içerir. Products/Services ANC A.fi. is active in the fields of health and nutrition of aquaculture species. ANC A.fi. is providing innovative aquaculture health products as well as knowledge and expertise of leading animal health companies for the changing needs of the Turkish Aquaculture Industry. The Total Protection Strategies for disease prevention, provide on farm flexibility and optimum protection, while minimizing stress, handling of fish and overall disruption within the fish farming operation. AYGEM PLAST K LTD. fit. STAND NO: 200 AYGEM 2006 y l ndan beri FLYTRAP markal sinek öldürme cihazlar n, paslanmaz çelik Turnikeli & evyeli el ve ayak dezenfektan hatlar n üretip; ISO belgeli firmalara satarak sektöründe lider konuma gelmifltir. De iflmez kalitesi, g da sektöründeki tecrübesi ve donan ml kadrosu ile müflteri istek ve de iflik tasar mlara uygun yeni ürünler imal edip gelifltirmeye devam edecektir. Since 2006 by producing and selling FLYTRAP patented insect killers, stainless steel hygiene equipments such as hand and foot disinfection units with turnstiles & washbasins for ISO certified companies, AYGEM took a leading position in the sector. With its constant quality, experience and well equipped staff AYGEM will continue producing customer oriented new products. ARMAPLAST LTD. fit. STAND NO: 136 Armaplast Fiberglass Türkiye de kültür bal kç l ekipmanlar konusunda öncü firmad r. Bünyesinde bar nd rd imalat yöntemi seçenekleri sayesinde sektörün ihtiyac olan birçok ürünü korozyona dayan kl malzemeler kullanarak imal edebilmektedir. Sektöre hizmet eden baz ürünleri; canl bal k nakil tanklar, larva ve bal k gelifltirme havuzlar, larva ele i ve dolab, bal k boylama sistemleridir. Armaplast Fiberglass is the leading manufacturer of Aquaculture industry equipment s. With its various kinds of production methods Armaplast can produce numerous products for Aquaculture industries using anticorrosive materials. Some products that Armaplast produces for Aquaculture industry are; live fish transportation tanks, larva and fish growth pools, larva screens and closets. AS P HALAT A.fi. STAND NO: 205 As p Halat San ve Tic A.fi y l ndan beri son teknoloji yat r mlar ile verimlili ini ve üretimindeki kalitesini en yüksek noktaya ç kar p halatlar n deniz flartlar na dayan kl UV stabilizatörleri ile desteklenmifl olarak yurtiçi ve yurtd fl KÜLTÜR BALIKCILI I müflterilerine MARINE, TEKNE BALIKÇILI I müflterilerine de MARTI markas ile sunmaktad r. Kullan m yerlerine göre halatlar m z Polipropilen, Polyester, ve Poliamid hammaddeden 3 KOL BÜKÜMLÜ ve ÖRME olarak üretilmektedir. AS P HALAT SAN VE T C A.fi. was founded in 1991 and has been serving both domestic and international customers with ropes manufactured using latest available high technology machineries. AS IP HALAT serves its AQUACULTURE customers with MARINE brand and BOAT FISHERIES with MARTI brand ROPES. Depending where it is used Polypropylene, Polyester and Polyamide materials are used to manufacture 3 STRAND TWISTED and BRAIDED ropes that are UV stabilized to stand still against marine weather. ÇOBANLAR GRUP STAND NO: 125 Alabal k seköründe Çobanlar Grup bünyesinde 8 flirket olarak Fethiye, Kayseri ve Gaziantep tesislerimizde 2011 y l nda ton alabal k, 30 ton alabal k havyar, 50 milyon yavru alabal k,100 milyon gözlenmifl yumurta satm fl bulunmaktay z hedefimiz; ton alabal k, 100 ton havyar, 200 milyon gözlenmifl yumurta ve 100 milyon yavru üretimi yapmakt r. As a Çobanlar Group, we have 8 companies which are operating in Fethiye, Kayseri and Gaziantep facilities based on Trout sector. We have sold around tonnes of trout, 30 Tonnes of trout caviar, 50 million trout fry and 100 million trout eggs in In 2012, we aim to produce around tonnes of trout, 100 tonnes of trout caviar, 200 million trout eggs and 100 million trout fry with regards to our best quality vision. BALIK TEKN K SU ÜRÜNLER STAND NO: 348 Bal k üretim ve yetifltirme tesislerinin makina ihtiyaçlar n karfl lamak üzere kurulmufl ve özellikle bal k boylama makinalar yla Türkiye nin hemen her noktas nda yerleflmifl iflletmelerde hizmet vermektedir. malat yap lan makinalar 0,5 gram a rl ktaki yavrudan 400 gr boyundaki porsiyon bal k boyuna kadar genifl bir boylama aral nda bal k boylamaktadir. Bal k transfer pompas yla saatte 15 tona kadar bal k boylayabilmektedir. The company is product some mechanics especially fish grading machine for fish farms requirments. Now that machines are works Turkey and some Asia countrys. Grading is untill 0,5 grams fry to 400 grams table size trout. And sometimes the sistems is workng with together fishpomps and they are grading 15 tons per hour. ÇA ATAY YEM LTD. fit. STAND NO: 120 ECOBIO ve AQUAMAR markalar ile 200 mikrondan 20 mm e kadar yavru, büyütme ve anaç - dam zl k olmak üzere Levrek, Çipura, Alabal k, Mercan, Fangri, Sinarit, Mersinbal, Sazan, Somon, Ton Bal, Karides akuakültür yemleri üretilmektedir y l nda ekstruder teknolojisini Türkiye de ilk defa komple sistem olarak hayata geçiren Ça atay Yem Sanayii yüksek kalitede bal k yemi üretmektedir. Hedefimiz, uluslararas standarttaki ürünlerimizle ihracat art rmak ve kaliteden ödün vermeden hizmetin süreklili ini sa lamakt r. With the brands of ECOBIO and AQUAMAR; starter, grow-out and broodstock fish feeds that have pellet size range from 200 microns to 20 mm, for the species Seabream, Seabass, Trout, Red Sea Bream (pagrus species), Sturgeon, Carp, Salmon, Tuna, Shrimp are produced. Ça atay Yem Sanayii has been producing high quality fish feed since 1998; and is the first company to introduce extruder technology in Turkey as a complete facility. Our goal is enhancing the outward trade of our international standard products and to support our customers consistently. ÇAKIR BALIKÇILIK LTD. fit. STAND NO: 219 Sektörümüze kuruldu u günden beri en yeni teknoloji ürünler ve üstün hizmet anlay fl yla hizmet veren firmam z ÇAKIR BALIKÇILIK LTD., dünyan n en güçlü ipli i Dyneema ile üretilmifl Badinotti marka dü ümsüz a sat fl na artan miktarlarda devam etmektedir. hracat çal flmalar n da sürdüren firmam z, Azerbaycan, Rusya, talya, spanya, Fransa, Danimarka ve Tunus için nylon ve Dyneema kafes a, yapmaktad r. Türkiye nin ve Avrupa n n en büyük lojistik tesisi olan fabrikam z, 2010 y l ndan beri Bodrum da hizmet vermeye bafllam flt r. Since our sector was established, CAKIR FISHING EQUIPMENTS LTD. has been giving service with the latest technology and the superior service manner. CAKIR sells Badinotti nets made of the world s strongest fiber, Dyneema. In the meantime we are making Nylon&Dyneema net cage productions for Azerbeijan Russia, Italy, Spain, France, Denmark and Tunisia. We already increased our production capacity 3 times by building the biggest logistic center and net loft of Turkey and Europe in

7 ÇAMLI YEM BES C L K A.fi. STAND NO: 121 Türkiye de entegre kültür bal üretiminin öncüsü olarak 1985 y l nda faaliyete bafllayan Çaml, Çeflme deki Kültür Bal Yetifltirme Tesisi ve zmir deki Bal k flleme Tesisi ile hijyenik, yüksek kaliteli üretim yaparak, sa l kl ve do al deniz ortam nda yetifltirdi i bal klar taze, dondurulmufl, fileto ya da füme fleklinde tüketicilere sunuyor. Yurtiçi ve yurtd fl tüketicilere uygun fiyatl ve yüksek kaliteli deniz ürünleri sunan Çaml, sa l kl beslenen nesiller yetifltirmeyi amaçl yor. Çaml, started integrated aquaculture production in Turkey in 1985 as a pioneer in the industry. We offer a large product range including fresh, frozen, filleted and smoked seafood products to consumers by producing hygienic, healthy, high quality and natural products both in our Fish Farming Plant in Cesme and in our Fish Processing Factory in zmir. We offer affordable and high quality seafood products to both the domestic and the international market, with an aim of raising well-nourished generations. DE RMEN A.fi. STAND NO: 331 D F M MAK NE LTD. fit. BALIK A I OVERLOK MAK NALARI 12-20mm overlok, 20 mm kal nl k, 4-12mmdikifl eni Alt Üst çektirme EFKA motor Pneumatic servo-7/24 servis an n nda yedek parça temini. SEFAR PLANKTON VE SEFAR AQUACULTURE PLANTON NETS YAVRULUK A LARI FISHNET OVEREDGING MACHINE mm overedging-20 mm tickness 4-12 mm stitch width-lower-upper feding-efka electric motorpneumatic servo-7/24 aftersales service-quick spare parts delivery M COMETER ELEK AÇIKLI I CM ELEK EN NAYLON/POLYESTER ELEK STAND NO: 409 Su Ürünleri Yetifltirme Makineleri, Hatchery Ekipmanlar Canl k Bal k Pompalama, Boylama, Sayma Sistemleri Otomatik Afl lama, Sayma ve Boylama Makineleri Su Ürünleri flleme Makineleri Otomatik Tart m, Boylama ve Gruplama Sistemleri Markalaflma ve zlenebilirlik için Tam Otomatik ve Yar Otomatik Etiketleme (Küpeleme) Sistemleri Kesim & ç Alma ve Tek / Kelebek Fileto Ç kartma Makineleri MDM / Seperatör Makineleri. Bal k Y kama Makineleri S cak & So uk Fümeleme F r nlar Füme Talafl Haz rlama Makineleri leri fllem Hatlar Deri & K lç k Alma Makineleri Spiral Freezer Sistemleri Plate Freezer Sistemleri Endüstriyel Yaprak Buz Makineleri Temsilcilik; ciddi bir ifltir. Biz, iflimizi ciddi yap yoruz. DER N SU ÜRÜNLER LTD. fit. Kuruluflundan bu yana k sa süre içinde sektörün öncü firmalar aras na girmeyi baflarm fl olan Derin Su Ürünleri, distribütörlü ünü yapm fl oldu u Norveç orijinli Morenot ve NetKem firmalar n n kalite güvencesiyle, teknik bilgi ve tecrübesini de birlefltirerek, A dikimi, A Boyama, A Y kama ve A Bak m hizmetleri alan nda öncü olma misyonunu baflar ile sürdürmektedir. STAND NO: 320 Soon after its establishment Derin Su Urunleri has found a place among the leading companies of the sector. thanks to the tecnical knowledge and experience combined with the quality that comes through its distributorship with Norwegian-origin companies Morenot and NetKem,his mission of leadership in the services of Net sewing, Net dying,net washing and Net maintenance will be continuing with succes. DSM BES N MADDELER LTD. fit. STAND NO: 124 DSM, Hayvan Besleme & Sa l bölümü dünya vitamin, karotenoid, öbiyotik ve yem enzimleri tedari inde liderdir. Vitaminler, mineraller ve karotenoidler, geliflme, sa l k, üreme, pigmentasyon ve et kalitesi için esansiyeldir. Genifl ürün portföyümüz kalite ve sürdürülebilirli e çok yönlü yaklafl m m z yans tmaktad r: Carophyll Pink, ROVIMIX STAY- C 35, RONOZYME P, vb. DSM Animal Nutrition & Health is the world s leading supplier of vitamins, carotenoids, eubiotics, and feed enzymes. Vitamins, minerals, and carotenoids are essential for growth, health, reproduction, pigmentation and flesh quality. Our extensive product portfolios reflect this comprehensive approach to quality and sustainability: Carophyll Pink, ROVIMIX STAY-C 35, RONOZYME P, etc. EGE BALIK A LARI LTD. fit. STAND NO: y l nda üretime bafllayan firmam z kurumsallaflma yolunda hersene biraz daha emin ad mlarla ilerleyip art yönde bir ivme kazanm flt r. Bugün bal k a lar sektöründe söz sahibi olarak ülke piyasas ndaki arz n belirli yüzdesini oluflturmaktad r. lerleyen zaman içerisinde makine portföyümüzüde geniflleterek hertür ve ebatta bal k a imalat m z artan bir grafik çizmifltir. Ürün gam m zda monofilament a lar, multifilament a lar ve dü ümsüz a imalat m z vard r. Ege Bal k A lar started production in 1997 and continous development and improvement leads us to prosperous future with safe steps. We are one of the leading company in Turkey on fishnet business. Every year we increased and gave varieties to our all type of fishnet products with upmost technology possible. At the moment we produce monofilament nets, multifilament nets and racheal net(knotless nets). EGE TECHNA LTD. fit. STAND NO: 301 Eylül 2002 de kurulan Ege Techna bir Türk- Frans z ortakl d r. Frans z Techna (1964) ve Türk Ege Vet (1988) firmalar n n birleflmesinden do an Ege Techna, bütün türler için (kanatl, ruminant, tavflan ve akuakültür), teknik servis yan nda genifl ürün yelpazesini de müflterilerinin hizmetine sunmaktad r. Ege Techna firmas n n amac ; Müflterilerine rutin olarak yapt ziyaretleri ile, karma yem formülasyonlar, bitmifl mamul, hammadde analizleri ve idare (manejman) konular nda destek sa layarak onlar n üretim maliyetlerini düflürerek karl l klar n artt r p gelece e güvenle bakmalar n sa lamakt r. Ürünleri aras nda; ön kar fl mlar, premiksler, verim artt r c lar ve özel ürünler bulunmaktad r. 07

8 STAND NO: 305 Standartlar yla yurt içi ve yurt d fl kültür bal kç l yavru üretiminde örnek teflkil ederek yavru kalitesi aç s ndan tercih edilen bir konuma ulaflm fl olan EgeMar, 40 milyon adet olan y ll k kapasite ile gerçeklefltirdi i çipura, levrek, sar a z, sivriburun karagöz ve minekop üretiminin yan s ra, gerek kendi bünyesinde gerekse çeflitli kurulufl ve üniversitelerle yürüttü ü Lahoz (Ephinephelus aeneus) gibi alternatif tür üretimleri, genetik seleksiyon ve monosex stok oluflturma teknikleri gibi AR-GE projelerini de baflar yla yürütmektedir. EgeMar, having reached the desired position in terms of fry quality, successfully conducts R&D projects such as the production of alternative species of white grouper (Ephinephelus aeneus) and the techniques of genetic selection and mono-sex stock formation it conducts either by itself or within the framework of the cooperation with various establishments and universities, alongside with its production of seabream, (Sparus aurata),sea-bass (Dicentrarchus labrax), meagre (Argirosomus regius), sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo) and shi drum (Umbrina cirrosa) with a total 40 million annual capacity. EMEL BALIK VE BALIK A I LTD. fit. STAND NO: 101 Firmam z 1992 y l nda ilk A kafes dikimini gerçeklefltirerek Türkiye de bafll bafl na bir sektör yaratm flt r. Dünyaca kalitesi tescillenmifl Norveç Egersund Firmas n n a lar n n ve Antifouling a boyas n n ithalatç s d r. Firmam z Bal k çiftli i projelendirilmesi, A kafes dikimi, Antifouling A Boyama, A y kama, A tamiri, Kufl koruma a, Sualt hizmetleri, fiamand ralar, Çakarlar, Halatlar ve di er yard mc materyaller ile tüm su ürünleri yetifltiricili inin hizmetindedir. Original The Emel Fishing company had started in 1992 making the first construction of the netting would be named as the initiator of sector. With the educated workforce, Emel Fish is the world wide know Egersund Company s net system and antifouling paint importer. The area of activities are; net sewing, antifouling paint application, net wash, net repair, bird-protection net, underwater appliances, buoys, ropes and supply of side materials. FAT H POLYESTER LTD. fit. STAND NO: Y l nda hsan ve Fatih Ya nl ortakl ile ifl yaflam na bafllam fl olan firmam z, 1996 y l nda Fatih Polyester Turizm ve G da Sanayi D fl Tic. Ltd. Sti. ünvan ile kendini yenileyen, e itimli - bilinçli eleman kadrosuyla, CTP mamülleri imalât sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmam z faaliyet konusunda günden güne kendini yenilemekte, teknolojiye ayak uydurmaktad r. In 1987 began hsan Ya nl and Fatih Ya nl 's business life of charity and the company in partnership with the Conqueror, Fatih Polyesters Tourism and Food Industry Foreign Trade in Ltd. Sti. with the title ofself-renewal, trained - staff in the conscious element, GRP products in the manufacturing sector of activitygöstermektedir. Firmam z renews itself day by day, keeps up with technology. FER NfiAAT LTD. fit. STAND NO: 402 FER YATAY KULUÇKA DOLABI YUMURTA SA LI INDA EN YÜKSEK VER M. ALANDAN VE SUDAN KAZANÇ SA LAR 5 VE 10 SIRALI MODELLER MEVCUTTUR. AL M NYUM ÇERÇEVE KOROZYONA DAYANIKLI GÖVDE VE TAVALAR HAVA KABARCI I OLUfiTURMAYAN TEK D RENAJLI SU AKIfi D ZAYNI KORUYUCU ELEK LE KAPLANMIfi YUMURTA HAZNES AYRILAB L R ÖZELL KTED R YUMURTA KAPAS TE ERHANLAR GROUP STAND NO: 531 Erhanlar, 1993 y l nda Uluslararas tafl mac l k hizmeti vermek amac yla kurulmufltur. fiirket %100 Türk sermayeli ve ba ms z olup, uluslararas tafl mac l k sektöründe tüm Avrupa ülkelerine hizmet vermektedir. Erhanlar (-) derecelerde tafl nmas gereken dondurulmufl ürünlerle, (+) derecelerde tafl nmas gereken taze ürünleri bir arada tafl maktad r. Farkl s larda tafl nmas gereken ürünleri hem tazeli inden hiçbir fley kaybetmeden tafl makta, hem de ayn t r içinde farkl ürün gruplar n nakledebilmektedir. FAIVRE SARL STAND NO: 304 FAIVRE Lyon ve Strasbourg aras nda Baume-les-Dames da bir Frans z firmas d r. 2,500 m 2 kapal alanda FAIVRE akuakültür için ekipman tasarl yor, üretiyor ve pazarl yor. 3 boyutlu tasar mdan lazer kesime kadar fabrikam z en son teknolojiye sahiptir. En çok satan ürünler aras nda bal k boylama makinesi, bal k sayma sistemi, drum filtreler, aeratorlar var. Sizleri stand m za bekliyoruz. FAIVRE is a French company located at Baume-les-Dames between Lyon and Strasbourg. On an area of 2,500 m 2, FAIVRE Sarl designs, manufactures and sells equipment for aquaculture. The design and production of the equipment are modern and efficient: machines designed in 3D, digitally-controlled lathe and folder, latest generation laser cutting... FET ELETRON K LTD. fit. STAND NO: 438 Firmam z; FET Markal Alabal k Kuluçka Dolab (inkübatör) malat yapan Konya merkezli bir flirkettir y l ndan bugüne imalat m z devam etmektedir. Ürünlerimiz Yurtiçi ve Yurtd fl birçok iflletmede kullan lmaktad r. Fuara kat lma amac m z; 2010 y l nda oldu u gibi Siz de erli Müflterilerimizle buluflmak, Kuluçka dolaplar m zdaki yenilikleri anlatmak, Müflteri isteklerini de erlendirmek ve Kuluçka dolaplar m z n her modelini görsellefltirmektir. Yine ayn stantta buluflmak dile iyle. Our company is based in Konya and we have been producing FET incubators for trout since Our products are being used in many hatcheries locally and internationally. Our aim in exhibiting this year is to meet with our valuable clients, explain the new developments in our incubators, interact with our clients. Hope to meet you in the same booth as the last show. F BERPLAST PLAST K LTD. fit. STAND NO: 401 Pürüzsüz yüzeyi, anti-korozif yap s, ekonomik fiyat ile iflletmenize de er katacak, y llarca sorunsuz hizmet verecek AquaTank Bal k Havuzlar n n yan s ra canl bal k yemi üretimi için gelifltirdi imiz yeni ürünümüzü de görebilece iniz ve C.T.P nin (Cam Takviyeli Polyester) kültür bal kç l ndaki tüm avantajlar n sizlerle paylaflabilmemiz için sizleri stand m za bekliyoruz. With its flat and smooth surface, anti-corrosive structure, economical price; a product that add value to your facility, can serve for long years, AquaTank.The new system that we developed for growing live fish food. We are waiting for your visit to show you our products and to share all the advantages of G.R.P in aquaculture industry. 08

9

10 F BERYAP NfiAAT LTD. fit. STAND NO: 127 Canl Bal k Transfer Arac Canl bal k naklinde kullan lan fiberglas tanklar, yüksek dansiteli poliüretanla yal t lm fl hijyenik olup transfer için garantilidir.özellikleri; a) 3000lt. 6 adet fiberglas tank, b) Metal aksamlar 304 kalite paslanmaz, c) Oksijen da t c lazer delikli ithal hortum, d) Oksijen terapisi için flowmetre cihaz, e) Tafl ma süresi, su s cakl ve stok yo unlu u önemli kriterlerdir. Fish Transport Truck Fiberglass tanks used to transport live fish, it is hygienic, high density polyurethane insulation are guaranteed to transfer. Features; a) 3000lt. 6 piece of fiberglass tanks, b) Metal part are 304 stainless, c) Oxygen dispenser, imported laser, perforated hose, d) Flowmeter unit for oxygen therapy, e) Transportation time, water temperature and stocking density are very important criteria. FPT GIDA fileme TEKNOLOJ LER LTD. fit. FPT G da flleme Teknolojileri SU ÜRÜNLER fileme ve AKUAKÜLTÜR sektörlerinde çözüm orta n zd r. Deneyimli kadrosu, uluslararas partnerleri ve kaliteli makine ve ekipman seçenekleri ile iflleme & paketleme tesislerine hizmet vermektedir. STAND NO: 215 Akuakültür de ise sektöre kuluçkahane ekipmanlar ndan anahtar teslim kapal devre üretim tesislerine kadar sunmaktad r. Y lbafl nda açm fl oldu umuz Bodrum flubemizle de teknik servis aç s ndan bir telefon kadar yak n n zday z. FPT Food Processing Technologies provides turn-key solutions for the FISH PROCESSING & AQUACULTURE industries. FPT Works with leading countries worldwide and ensures good quality machinery and equipment at an affordable price. Based in stanbul with a branch office in Bodrum, FPT provides technical service and spare parts to Turkey and its neighbouring countries. INVE EURASIA A.fi. STAND NO: 207 INVE Aquaculture karides ve bal k üreticilerine yüksek kalitede besleme ve sa l k ürünleri ile yenilik ve geliflimi sunmaktad r. Belçika daki merkezimiz, Tayland daki üretimimiz ve dünyan n birçok yerindeki bölgesel ofislerimiz ve test merkezlerimizle müflterilerimize hizmet vermekteyiz. INVE Eurasia A.fi. Inve Grup un 1998 de kurulmufl olan ve zmir de yerleflik Türkiye flubesidir. Ürün portföyü içerisinde bulunan ürün gruplar afla daki gibidir: Artemia ve Özellikli Artemia yumurtas Zenginlefltirme grubu ürünleri ve kültür yemleri Kuru Yemler Sa l k ürünleri INVE Aquaculture has strived for innovation and offering the highest quality products in nutrition and health for fish and shrimp hatcheries and farms. With headquarters in Belgium, production facilities in Thailand and regional offices and test centers across the world, we are able to use our global range to effectively reach out to our customers worldwide. INVE Eurasia A.S. is the Turkish subsidiary company of the Inve Group founded in 1998 and is located in Izmir. For aquaculture the most reputable products include: Artemia and Specialty Artemia Cysts Range of enrichment products & culture diets Dry Diets Health products FORM ATILIM MAK NA LTD. fit. STAND NO: 316 Canl bal k için hayati önemdeki oksijen ölçüm ve kontrolü konusunda uzmanlaflan firmam z, OxyGuard sistemlerinin Türkiye tek yetkilisidir. Oksijen ölçümünün canl bal k için hayati önemde oldu u Kuluçkahaneler Kafes Bal kç l Kara Havuz Sistemleri Canl Bal k Nakil Dahil tüm canl bal k uygulamalar nda Oksijen S cakl k ph Karbondioksit ölçüm ve kontrol çözümlerini oluflturmakta, kurulum ve teknik deste ini sa lamaktad r. Firma elemanlar teknik destek ve çözümler konusunda deneyimli olup tüm gerekli yedek parçalar stokta bulundurulmaktad r. GÜMÜfiDO A SU ÜRÜNLER A.fi. STAND NO: 105 Gümüfldo a Su Ürünleri, 1997 y l nda Halil Gümüflel taraf ndan Mu la'da kurulmufltur. Gümüfldo a A.fi., Mu la'da 7 çiftlikte 8000 ton/y l kapasite ile çipura ve levrek; Mu la, Kütahya ve Burdur'da 6 çiftlikte ise 4000 ton/y l kapasite ile alabal k üretimi yapmaktad r. Grup flirketlerinden Hakan Yem fabrikas nda kuruluflundan bu yana kendi yemini üreten Gümüfldo a A.fi., 2009 y l itibar ile yeni kurulan extruder yem fabrikas nda mevcut son teknolojiyi kullanarak üretim kapasitesini 10 ton/sa'e ç kartm flt r. Gümüfldo a Su Ürünleri A.fi was established in 1997 in Mu la by Mr.Halil Gümüflel. Company is recently producing 8000 tons of bass and bream in 7 seven sea farms and 4000 tons of rainbow trout in 6 lake and river farms yearly. Company has been producing extruder fish feed in a newly built factory with 10ton/hour capacity since December Gümüfldo a is now aiming to produce best quality fish feed with the highest standards for all aquaculture producers. LKNAK SU ÜRÜNLER A.fi. STAND NO: 319 Ilknak zmir'in kuzeyinde bulunan Dikili de kurulu entegre bir su ürünleri yetifltiricili i flirketidir. Geçmifli 1996 y l na dayanan lknak Su Ürünleri, 1 kuluçkahane, 2 bal k yetifltirme çiftli i ve AB ihracat numaras na sahip bir paketleme ünitesi olarak faaliyet göstermektedir. Ilknak levrek ve çipura yavrusu üretimi yan nda levrek, çipura, sivriburun karagöz, sar a z (granyöz) ve minekop gibi çeflitli türlerin pazar boyuna kadar yetifltiricili ini yapmaktad r. Ilknak is an integrated fish farming company located in Dikili, north of Izmir. It was established in 1996 and it operates 1 state of the art hatchery, 2 fish farms and a packaging unit granted the EU export code. Ilknak produces seabass and seabream juveniles and a variety of market size farmed fish: seabass, seabream, sharpsnout bream, meagre and shi drum. KANYON SU ÜRÜNLER LTD. fit. STAND NO: 427 Kanyon Su Ürünleri, 4 y ld r faaliyet gösteren bir firmad r. Su ürünleri sektörüne; Türkiye nin her yerinde, ulusal ve uluslararas firmalar n temsilcilikleri ile, antibiyotik, vitamin, dezenfektan, çeflitli kimyasallar, ekipmanlar, yem katk lar ve ba fl k art r c ürünlerle kesintisiz hizmet, koruyucu hekimlilik ve veterinerlik hizmeti vermektedir. 180 kiflilik deneyimli kadrosu ile 2011 sezonu 150 milyon adet bal n afl lama ve boylamas, 6 ekip halinde günlük 1 milyon adet bal k afl lama hizmeti verilmifltir sezonu hedefimiz günlük adet bal k afl uygulamas yapmakt r. 10

11 STANBUL GLOBAL LAÇ LTD. fit. STAND NO: 338 Türkiye veteriner ilaç pazar nda faaliyet göstermek üzere 2005 y l nda kurulan stanbul Global laç, özellikle kanatl hayvan ve bal k sa l na yönelik ürünler üzerinde uzmanlaflm fl bir firmad r. Kuruldu u ilk y llarda çeflitli yurt içi ve yurt d fl distribütörlüklerle sektöre hizmet etmifl, 2010 y l nda ise Netfarma laç kurarak ilaç ve premiks üretimine bafllam flt r. stanbul Global ve Netfarma grubu uzman kadrosu ve dinamik yap s ile yurt içi ve yurt d fl pazarlarda büyümesini devam ettirmektedir. MEDICAVET TARIM LAÇ LTD. fit. STAND NO: 309 Medicavet laç, ürün gam ; veteriner afl lar, ilaç ve yem katk lar n n oluflturdu u Türkiye nin h zl büyüyen firmalar ndand r ten beri, deneyimli ve profesyonel kadrosu, kalitesi, güçlü teknik deste i ile Türkiye nin en iyi veteriner firmalar ndan birisi olmufltur. ISO-9001:2008 Toplam Kalite Yönetimi felsefesine uygun flekilde, bilimsel kural ve flartlara uygun ürettirerek, kaliteyi ve müflteri memnuniyeti ön planda tutmaktad r. Medicavet, one of the fastest growing companies in Turkey, accredited with ISO-9001:2008, sells and markets veterinarian vaccines, medicines, feed additives. Serving since 2003, it s experienced and professional team, increasing product range, technical backups, placed her among best veterinarian companies in Turkey. Istanbul Global Pharma, founded in 2005 to operate in Turkey veterinary medicine market, has consolidated its place by specializing in poultry and aquaculture market. In the first years of establishment it sold products of leading domestic and international producers with distributing agreements and then started production of medicine and premix by establishing Netfarma in Istanbul Global and Netfarma group with expert staff and dynamic structure will keep its rapid growth pace in domestic and international markets. TS SO UTMA LTD. fit. STAND NO: 333 TS GRUP 14 y ll k bilgi ve tecrübelerin bulufltu u bir firmad r. So uk Hava Depolar, Fabrika, Sanayi Yap lar, Depo, Antrepo, Hangar, G da Depolar, Zirai Amaçl Yap lar, Üretim Tesisleri, Sanayi Binalar, Endüstriyel üretim yapan sektördeki yurtiçi ve yurtd fl öncü ve lider firmalara; çat, cephe ve so uk depo paneli sat fl, çözüm ortaklar m z ile birlikte taahhüt ve montaj uygulamalar n yapmaktay z. ITS GROUP is a company with 14 years of knowledge and experience meet. Cold Storage, Factory, Industrial Buildings, Warehouse, hangar, Food Warehouses, Agricultural Purpose Buildings, Manufacturing Plants, Industrial Buildings, Industrial pioneer and leader in the domestic and international companies engaged in the manufacturing sector; roof, front and sale of cold storage panel, the solution partners with a commitment to making and assembly applications. KILIÇ DEN Z ÜRÜNLER A.fi. STAND NO: 109 Ürünler / Products: Seabit Florfish Diatri-Aqua Oksifish Ertruth Mediquinol Medox Medsultan Medicamox Zist-Aqua Phytocee-Aqua Klormid Bedgen Meselen E Megamix Aminovit Medliquid Adec Bevitamino NEKTAR YEM LTD. fit. STAND NO: y l ndan beri Bernaqua N.V. nin Türkiye distribütörlü ünü yürüten flirketimiz Türkiye deki tüm kuluçkahanelere iyi kalite larva yemi temin etmektedir. Çipura, levrek ve yeni türlere yönelik larva yemi ve canl yem zenginlefltiricileri sa layan flirketimiz, 2010 y l nda Dezofarm-50 ad ndaki ekolojik dezenfektan n akuakültürdeki distribütörlü ünü alm fl ve larva, canl yem, anaç, yumurta ve ortam dezenfeksiyonu için sat fl na bafllam flt r. Our company distributor of Bernaqua N.V in Turkey since 2001 and it supplies good quality larvae feed to hatcheries. Our company sells sea bass, sea bream and new species larvae feed and live food enrichments beside these Nektar Yem started to do distributor of Dezofarm-50 which is the ecological disinfectant of larvae, life food, broodstock, egg and all hatchery in aquaculture. K l ç Deniz Ürünleri, kuluçkahaneleri, yem fabrikalar, bal k çiftlikleri, iflleme paketleme tesisleri ve bal k marketleri ile Avrupan n ve dünyan n önde gelen entegre akvakültür grubudur. Müflteri memnuniyeti ilkesi ile çal flan grubun ürünleri, yavru bal k, bal k yemi, EPS kutu ile taze so utulmufl, dondurulmufl, fileto, füme ve müflterinin iste ine göre ifllenmifl, çipura, levrek, granyöz ve alabal kt r. K l ç seafood is the leading integrated company of Europe and the world, operating in aquaculture industry with hatcheries, feed factories, fish shops and fish farms. The group is working with the customer satisfaction manner with the products of, juveniles, fish feed, EPS package,and fresh& chilled, frozen, filet, smoked and prosessed seabass, seabream, meagre and trout in accordance with the customer needs. MARTEK LTD. fit. STAND NO: y l nda zmir'de kurulmufltur. Bal k çiftli i kafes braketleri, hasat tanklar, canl bal k tafl ma tanklar, kufl kafesleri, kelepçeler, polietilen tekneler, IALA seyir flamand ralar, yüzer iskeleler, can yelekleri, can simidleri... usturmaçalar, v.b'leridir. htiyaçlara yüksek kaliteyle cevap verme ilkesi ile deniz malzemeleri konusundaki projelerine devam etmektedir. Martek has been founded in 1994 in Izmir. Our main products are fish cage brackets, harvest tank, fish transportation tanks, floating clamps, net towers, boats, lifejackets, lifebuoys, mooring buoys, fenders, rescue apparatus, pantoon e.t.c Martek is continuing to its new projects for satisfying the needs of marin market with high quality. 11

12 NILKAMAL LTD. STAND NO: 239 Nilkamal 30 y ld r enjeksiyon kal p plastik tafl ma kasalar, tanklar ve mobilya üretmektedir. ISO 9001: 2000 belgesine sahip yedi fabrikas, otuzüç deposu ve 350 k fl l k sat fl ekibiyle daimi stok ve h zl teslimat garanti eder. Nilkamal fuara Roto yal t ml polietilen bal k tafl ma tanklar yla kat lacakt r. Tanklar g daya uygun USDA / FDA / AB onayl polietilen ile üretilmifltir. PU dolguludur ve UV stabilize edilmifltir. Nilkamal for 3 decades has been manufacturing injection moulded plastic material handling crates, bins and furniture. With seven ISO 9001: 2000 Certified factories, thirtythree warehouses and 350 sales people across the country, Nilkamal ensures constant stock and quick supply to its customers. NOVUS YEM KATKILARI LTD. fit. STAND NO: 110 Novus Akuakültür sektörüne 4 stratejik programla katk da bulunmaktad r; 1-Yem Maliyetinin Azalt lmas : Meramet/MHA (methionine hydroxy analogue). 2-Beslenme yoluyla Sa l k: z Mineral fielatlar m z Mintrex/MAAC/Zorien (Zn, Cu, Mn, Fe, Se), Sindirim sistemi düzenleyicileri (Meracid, ActivateDA veya Next Enhance 150) veya yeni prebiotik markam z Previda. 3-Yem ve hammadde kalitesi: Santoquin (antioksidan) 4-Fonksiyonel yemler: Astacol (astaxanthin) ve Trevera (DHA Alg kaynaklar ndan). Novus Aquaculture is focused on solutions for the aquaculture sector with four strategic programs: 1-Feed Cost Reduction: Meramet/MHA (methionine hydroxy analogue). 2-Health Through Nutrition: our trace mineral chelates Mintrex/MAAC/Zorien (Zn, Cu, Mn, Fe, Se), our gut environment modifiers (Meracid, ActivateDA or Next Enhance 150) or Previda, our brand new prebiotic. 3-Feed and raw material quality: with Santoquin (antioxidant) 4-Functional Feeds: Astacol (astaxanthin) and Trevera (DHA from algal source). ONAY AMBALAJ STAND NO: 511 Onay Ambalaj, bal k, sebze ve meyvelerin birinci tercihi Onay Makina A.fi. stanbul da 90 l y llardan bu yana ambalaj ve dekorasyon sektöründe hizmet veriyor. 3 y l aflk n bir süredir de, Bodrum bölgesindeki bal k çiftliklerinin kulland bal k kutusu ihtiyac n karfl lamak amac yla, bölgede bir tesis kurarak, Onay Ambalaj olarak sektördeki yerini ald. Günlük kutu üretiminin 30 bin adedi buldu u firmam zda, Tar m Bakanl ndan izinli EPS g da ambalaj olarak 2 kilograml k, 5 kg.l k, 6 kilograml k (S ve Derin), ve 10 kilograml k kapasiteli üç çeflit strafor bal k kutular m z n yan s ra, bal kç l k için önemli bir ürün olan strafor flamandralar m z da imalattaki yerini alm flt r. Ayr ca, kendi makinelerimizi üretmenin verdi i avantaj ile strafor kutular m zda, müflteri iste i do rultusuyla firmalar n kendi ölçülerine ve tasar mlar na uygun olarak her türlü özel imalat yap lmaktad r. ORBIT GMT AS STAND NO: 128 YEMLEME, ZLEME VE UZAKTAN KONTROL UYGULAMALARINDA UZMAN Kafeslerin ve tesislerin kamera ile izlenmesi ve uzaktan kontrolü Bal k çiftlikleri için merkezi yemleme sistemi uygulamalar Çevre, bal k ve yem tüketiminin tam kontrolü Bal k çifliklerinde tam güvenlik SPECIALIST IN FEEDING, MONITORING AND REMOTE CONTROL OPERATIONS Camera monitoring and remote operation of the cages and plants Central Feeding Solutions for fish farm and hatchery Full control of environmental conditions, fish and feed intake Full security at fish plants PACIFIC TRADING STAND NO: 132 Pacific Trading Japonya dan kuluçkahane yemleri tedarik etmektedir: SÜPER TAZE CHLORELLA ALGAE SV- 12 de DHA EPA VE B-12 V TAM N mevcuttur ve en yüksek besin de erlerini garanti eder. Japonya dan her hafta uçak ile taze teslim edilmektedir. OTOHIME ve KAIO kuluçkahane yemleri ise Japonya n n en çok tercih edilen ve satan yemleridir. Her tür için ideal dengeli diyet sa lar. Pacific Trading distribute high quality hatchery supplies from Japan: SUPER FRESH ENRICHED CHLORELLA ALGAE SV-12: Live Chlorella algae for cost effective and reliable rotifer cultivation every time. Each cell of SV12 Chlorella contains DHA, EPA AND VITAMIN B-12 ensuring optimal enrichment. LARVAL FEEDS: OTOHIME and KAIO Premium Japanese manufactured larval fish diets No 1 sellers in Japan. Balanced Diet ideally suited to virtually any fin fish species. Amazing Cleanliness with high shape retention in water Contains a high percentage of Quality Krill Meal for better colour enhancement of fish larvae and higher attractiveness. fiah N BUZ MAK NELER LTD. fit. STAND NO: 104 Profesyonellerin Tercihi fiahin Buz Makinalar, YAPRAK BUZ MAK NALARI konusunda yurt içinde ve yurtd fl nda birçok baflar l proje gerçeklefltirmifltir. Firmam z, belli bir alanda uzmanlaflarak en iyi ürünü üretebilmek prensibiyle sadece Yaprak Buz Makinas na odaklanm fl ve sadece Yaprak Buz Makinas üretmektedir. Buz yap c silindiri dahil kendi imalat m z olup, yurt içinde ve yurt d fl nda birçok müflterimiz y llard r memnuniyetle kullanmaktad r. Makinalar m z tamamen paslanmaz çelikten imal edilmektedir. malat m z olan yaprak buz makinalar, deniz suyundan da buz yapmaya uygun materyalden üretilmektedir. Bu sebeple, fiahin Buz makinalar, yurt içinde birçok sayg n bal kc l k firmas na ilaveten, yurtd fl ndaki bal kç teknelerinde de y llard r memnuniyetle kullan lmaktad r. 20 y l aflk n mühendislik tecrübemiz ve bu 20 y l boyunca dünyan n birçok ülkesinde bulunarak teknolojik geliflimleri takip etmemiz; amac m za ulaflarak müflterilerimize daha iyi ürünler sunmam z, daha kaliteli servis vermemizi sa lam flt r. S n rs z müflteri memnuniyetini kendine ilke edinen firmam z bugüne kadar gerçeklefltirdi i projelerden alm fl oldu u olumlu tepkilerle hedeflerine ulaflman n mutlulu unu yaflamaktad r. POLER F BERGLASS LTD. fit. STAND NO: 225 Akuakultur Teknolojileri ve Ekipmanlar uretimi gerceklefltiren firmam z, 29 y ll k polyester urun uretim tecrubesiyle, ifl becerileri ve gerceklefltirdi i projeleriyle, uygun kalite ve fiyat avantajlar yla her zaman Turk ve Dunya su urunleri ureticilerinin hizmetindedir. Ürünler; Weaning (Rearing) Tank, Raceway Tank, Sorvaj Tank, Inkubasyon Tank, Bal k Afl lama ve Boylama Masas, Protein Skimmer Bal k Transfer Tank POLER FIBERGLASS with 25 year polyester product manufacture experiments, work skills and projects is always ready to serve the Turkish and World aquaculture producers with appropriate quality and best price. 12

13 POLSER ÇATI ÜRÜNLER A.fi. STAND NO: 545 POLSER fieffaf Çat Örtüleri Afi olarak 1986 y l ndan beri Kontini sistem (sürekli kal plama) Ctp (cam elyaf takviyeli polyester) levha ve panellerin üretimini yapmaktay z. Ürünlerimiz TS EN 1013/2 ye uygun, ISO 9001:2000 normlar nda, yüksek kalitede üretim ile baflta Avrupa ülkeleri olmak üzere, birçok yurtd fl ülkelerine ihracat yapmaktad r. Since 1986,as POLSER fieffaf Çat Örtüleri Afi we are producing FRP sheets and panels (fiberglas reinforced plastic GRP)with continous system Polser's products has been certified by the Turkish Standards Institute's TS EN 1013 and ISO 9001: 2000 Quality Certificate. We produce a wide variety of quality products. We are exporting our products to more than 40 countries worldwide. SKRETTING YEM A.fi. STAND NO: 317 Türkiye de ithalat yoluyla sat fl faaliyetine 2000 y l nda bafllayan flirket, ba l bulundu u Nutreco Holding bünyesindeki 20. bal k yemi fabrikas n n Güllük te 2009 y l Eylül ay nda iflletmeye al nmas yla üretime bafllad. Skretting, müflteri odakl sat fl ve pazarlama anlay fl sonucu kaliteden taviz vermeden üretmifl oldugu bal k yemlerini uygun fiyatlardan ve zaman nda bal k üreticilerine tedarik etmektedir. Ayni anlay fl n sonucu olarak, üreticilerin sorun ve ihtiyaçlar n de erlendirerek uygun ürünler ve yöntemler öneren yerli ve yabanc uzmanlardan oluflan teknik destek ekibi Skretting müflterilerinin önemli bir ayr cal olmaya devam edecektir. Skretting; dünya çap nda AR-GE ye ay rd dev bütçeler sayesinde üretti i kuluçkahane, içsu ve deniz bal klar n n farkl dönemlerdeki yem ihtiyaçlar na cevap verecek genifl ürün yelpazesiyle bölge kültür bal kç l n n hizmetindedir. REED MARICULTURE INC. STAND NO: 300 Biz Kimiz Reed Mariculture dünyan n en büyük deniz mikroalgi üreten flirketidir. Bizim Instant Algae larva yemlerimiz dünyada 70 ten fazla ülkede 500 den fazla kuluçkahanede, üniversitelerde ve deniz kökenli iflletmelerde kullan lmaktad r. Ayr ca zooplankton, copepod ve yavru bal k yemleri de üretmekteyiz. Ürünlerimizden Nanno 3600 Türkiye de kuluçkahanelerde baflar ile kullan lmaktad r. Who We Are Reed Mariculture is the world's largest producer of marine microalgae concentrates. Our Instant Algae larviculture feeds are used by over 500 hatcheries, universities, and marine ornamental operations in more than 70 countries around the world. We also produce zooplankton, copepods, and weaning feeds. ROT FER SU ÜRÜNLER LTD. fit. STAND NO: y l nda kurulan Rotifer Su Ürünleri, Amerika Great Salt Lake Artemia (GSLA), Biomarine Aquafauna artemia ve rotifer zenginlefltiricileri (Algamac), New Life Spectrum, Dainichi, Ocean Nutrition, Rotifish Akvaryum Bal klar yemlerinin Türkiye Distribütörlü ünü yapmaktad r. fiekermaksan LTD. fit. STAND NO: 543 BALIK SINIFLANDIRMA MAK NALARI / FISH GRADERS MACHINE Teknik Özellikler / Technical Specifications Yüksek hassasiyetle s n fland rma./ Hight accuracy grading Kolay ayarlanabilir s n fland rma özelli i./ Easy grade adjustment Sa lam paslanmaz çelik/alüminyum gövde./ Reliable robust stanless steel/aliminium frame and body Hafif ve kolay tafl nabilme./ Light&handling by a single operator Kullan c dostu./ User-friendly. Az bak m gerektirir. / Robust and low on maintenance. Boylama büyüklü ü kolay ayarlanabilir. / Easy grade adjustment. Sa lam, hafif ve kolay tafl nabilir. / Compact, light & easy handling. Tek kifli taraf ndan kullan labilir. / Simple to operate by a single operator ton/saat yüksek boylama kapasitesi. / High capacity up to ton/hour. Çal flma aral +7 C ile +40 C. / Temperature Range +7 C to +40 C (+45 F to 104 F). F-350 makinemiz: 3 gramdan 350 gr büyüklü e kadar yüksek hassasiyetle s n fland rma. F 1500 Makinemiz: 100 gramdan 1500 gr büyüklü e kadar yüksek hassasiyetle s n fland rma / Accurate grading of fish from 5 gram to/350 gram Rotifer Su Urunleri is established in 2007 for importing and distributing Artemia Cyst to the hatcheries. Rotifer is distributor of Great Salt Lake Artemia (GSLA), Biomarine Aquafauna (Algamac), New Life Spectrum, Dainichi, Ocean Nutrition ve Rotifish aquarium fish foods in Turkey. TAMAY ENDÜSTR YEL ÜRÜNLER SANAY 1946 y l nda zmir de kurulan firmam z, kullan c ya profesyonel çözümler sunan, hijyen, fonksiyonellik, estetik ve güçlü mukavemet yap s gözetilerek üretti i paslanmaz çelikten mamul G da flleme Ekipmanlar ve At k Su Drenaj Kanallar ve Süzgeçleri ile inflaat, g da ve sanayi sektörünün ihtiyaçlar na k sa sürede cevap verebilmektedir. Our company was founded in 1946 with an idea of offering custom professional solutions to industries related with food processing equipment as well as other custom stainless steel products such as drainage systems. With a quick turn around time, we offer functional, hygienic, and strong stainless steel products. STAND NO: 213 TERMOD ZAYN TERM K C HAZLAR LTD. fit. So uk Zincirin En Sa lam Halkas, Termodizayn, ülkemizde ve uluslararas arenada, Buz makinalar n n ve So uk Oda sistemlerinin imalat, özel so utma proseslerinin kurulmas ve gerekli koflullar sa lamas yla bilinen, sektörünün profesyonel firmalar ndan biridir. Panel Tip So uk Hava Depolar, Paket So utma Cihazlar, Buz Makinalar, -40 C fioklama Üniteleri, Tafl nabilir Konteyner tip depolar The Strongest Link Of The Cold Chain, TERMOD ZAYN is noted a manufacturer of cold storage, flake ice machines, shock units equipments, refrigeration systems and conditioners for the air and also constructor of prefabricated rooms. The firm is located in Turkiye. Prefabricated Cold Storage Rooms, Refrigerating Systems, Flake Ice Machinery, Containerized Cold Storages Special For Shock Units (-40 C Blast Freezing System), STAND NO:

14 TE-TA TEKN K TARIM LTD. fit. STAND NO: 507 Andritz Feed & Biofuel yüksek kaliteli yemin endüstriyel üretimini sa layan makine ve sistemleri gelifltiren, üretim ve sat fl n yapan dünyan n en büyük gruplar ndan biridir. 5 farkl üretim tesisinde ve genifl bir küresel sat fl a ile çal flmaktad r. Üretti i kaliteli ekipmanlar sayesinde Andritz Feed & Biofuel, yüksek kaliteli yem üretiminin garantisidir: Hayvan yemi peletleme ve ekspander tesisleri Suürünleri yemi ekstrusyon tesisleri Evcil hayvan yemi ekstrusyon tesisleri Kuru hammadde iflleme tesisleri Ayr ca Andritz Feed & Biofuel, geri dönüflüm ve at k endüstrilerine ekipman temin etmektedir. Bu biyolojik at k iflleme alan nda, çok genifl bir hammadde yelpazesinin ifllemesine yönelik ekipmanlar bulunmaktad r. Bu hammaddeler a aç, plastik, ka t, kanalizasyon at, sanayi at, kimyasallar, belediye at klar, stabilizatörler, minerallar, gübreler olabilmektedir. TROUTLODGE INC STAND NO: 230 Troutlodge Isle Of man de yumurta üretimindeki geliflmelerini sunmaktan mutluluk duyuyor. Buradaki çiftliklerimizden birini gelifltirerek y ll k üretim kapasitesini 100 milyon yumurtaya art rmay planl yoruz. Mevcut 500 milyon üretmiyle Troutlodge Avrupa, Orta Do u ve Orta Asya ya yumurta ihraç etmektedir. Troutlodge is pleased to present our further developments in egg production on the Isle of Man. With recent expansion of one of our farms there, we now plan to produce 100 million eggs each year to supply to farmers in Europe, the Middle East, and Central Asia, in addition to the 500 million eggs produced by Troutlodge USA. U URLU BALIK ÜRET M SAN. T C. A.fi. Son teknolojinin kullan ld entegre tesislerinde her y l binlerce ton bal k üreten, iflleyen ve birçok ülkeye ihracat yapan U urlu Bal k, 1986 y l nda do adan yakalad 600 adet çipura yavrusu ile üretime bafllam flt r. U urlu Bal k bugün Su Ürünleri flleme, Paketleme Tesisleri nde bal k yetifltiricili in yan s ra bal k at klar n, bal k unu ve bal k ya olarak de erlendirmektedir. Ayr ca yem fabrikas nda ekstruder yöntemiyle bal k yetifltiricilerinin yem ihtiyac n da karfl lamaktad r. STAND NO: 404 ÜSSAN SO UTMA LTD. fit. STAND NO: 229 ÜSSAN -40 C floklama ve -60 C/-80 C derin dondurucu sistemlerimiz; Karides, kalamar, ton bal ve ahtapot gibi deniz ürünlerinin k sa süre içinde floklanmas nda ve derin muhafazas nda kullan lmaktad r. Bu sistemlere özellikle bal kç teknelerinde ve limanlar nda ihtiyaç duyulur. ÜSSAN Buz makinelerimiz; Hipermarketlerde, Bal k Çiftliklerinde, Bal kç Gemilerinde, Et fllemede, Tavukçulukta, Bal k Sat fl Ma azalar nda, So uk Odada Bal k Muhafazas nda, Bal k Nakliyat nda kullan lmaktad r. Üssan Buz makinas, buzu yaprak buz fleklinde üretti inden, buz bal k üzerine ve alt na kolayl kla da t l r, uzun ömürlüdür cabuk erimez. A r olmad ndan bal zedelemez.so uk transferi mükemmeldir. ÜSSAN, denizsuyu veya tatl su kullan m na uygun olarak müflterinin iste ine uygun buz makinesi üretimi yapmaktad r. VASEP TRAINING AND TRADE PROMOTION VASEP in (Vietnam Deniz Ürünleri Üreticiler ve hracatç lar Birli i) 2012 y l itibariyle 300 üyesi mevcuttur. Üyelerinin ana ürün kalemleri: Siyah Tiger Karides, beyaz, pembe karides, Pangasius, Tilapia, deniz bal klar, yumuflakçalar, midye, kurutulmufl deniz ürünleri, konserve deniz ürünleri ve katma de er eklenmifl deniz ürünleri. VASEP is non-governmental orgnization Vietnam seafood enterprises. In 2012, VASEP has more than 300 members. Our member s main products are: Black Tiger Shrimp, Pangasius, Tilapia, marine fish, brackish shrimp (white, pink, cat shrimp), Cephalopods, Clam, Dried /Canned seafood and other Value-added products. STAND NO: 342 U urlu Bal k began production with the 600 seabream fry they caught from the wild back in Today they produce, process and export thousands of tons to many countries every year. Besides their fish farm and processing plant, U urlu Bal k has a fishmeal plant where the fish waste is utilised. They also own an extruder fish feed plant where they produce fine quality fish feed for their own fish farm and also supply other fflish farms in the region. USB ULUSAL S STEM BELGELEND RME LTD. fit. STAND NO: 314 USB - Ulusal Sistem Belgelendirme Hizmetleri; 1998 y l ndan bugüne sektörel bilgi ve tecrübeye sahip profesyonel denetçi ve e itmen kadrosu ile hizmet veren belgelendirme ve e itim firmas d r. USB; T.C. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ndan bitkisel, hayvansal üretim ve su ürünleri kapsam nda onayl d r ve TS EN ISO 45011:2001 Standard "na göre TÜRKAK dan akreditedir. USB, ANAB dan akredite ASR ile, ESYD'den akredite QMSCert ile ve TURKAK tan akredite UDEM ile; Kalite, Çevre, G da Güvenli i, fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemleri Standartlar belgelendirme hizmeti sunmaktad r. USB, UKAS dan akredite NSF-CMi ile ulusal ve uluslararas tar m ve g da güvenli i standartlar belgelendirme hizmeti sunmaktad r. NSF-CMi, tar m/hayvanc l k/g da iflleme alan nda GLOBALGAP, BRC, IFS gibi g da güvenli i düzenlemelerinde dünya liderlerindendir. YUNUSLAR SU ÜRÜNLER A.fi. STAND NO: 122 Firmam z, ton/y l üretim kapasitesiyle, Türkiye'nin en büyük kapasiteye ve çeflitlili e sahip a üreticisi olup, ISO 9001:2008 kalite belgesine sahiptir. plik üretim, A üretim, a dizayndonam ve kafes a donam tesisini de içinde bar nd ran fabrikam z tam entegre bir bal k a tesisidir. A üretim tesisimiz, 20 adet dü ümlü, 3 adet dü ümsüz a üretim makinesi ve yard mc makineleri ile y lda 1000 ton dü ümlü ve dü ümsüz bal k a üretecek kapasiteye sahiptir. Our company, as the most capatively net producer in Turkey with its 1000 metric ton / year product capacity has ISO 9001:2008 quality sertificate. Our factory which contains yarn production, net production, net design-equipment and cage net equipment facility is a full equipped integrated facility. Our net production facility has a capacity for producing 1000 metric ton of knotted and kontless fishing nets per year with 20 knotted and 3 knotless net production machine and auxiliary machines. 14

15 Akuakültür sektörünün de iflen dünyas n Fish Farming International ile takip edin! Intrafish Media ve Avrasya Fuarc l k, Future Fish Eurasia 2012 Fuar n ziyaret eden herkese, on-line Fish Farming International dergisine 3 ay ücretsiz abonelik sunuyor. Fuar giriflinde ücretsiz abone kayd n z yapt rmay unutmay n! With the ever changing world of Aquaculture, make sure you keep up to date with Fish Farming International! Get your 3 month free trial when you visit Future Fish Eurasia 2012! Fish Farming International and Seafood International are the world s leading publications in the industry! YUNUSLAR SU ÜRÜNLER A.fi. EN BÜYÜK KAPAS TE: 1000 TON/YIL BALIK A I THE MOST CAPATIVELY: NET PRODUCER IN TURKEY WITH 1000TON/YEAR EN FAZLA ÇEfi T: DÜ ÜMLÜ, DÜ ÜMSÜZ, BÜKÜMLÜ, ÖRGÜLÜ A ÜRET M THE MOST DIVERCITY: KNOTTED, KNOTLESS, TWISTED, BRAIDED NET PRODUCTION 1925 ten beri / Since 1925 YUNUSLAR SU ÜRÜNLER ve A SANAY T CARET Afi. / Merkez: / Fabrika: hat

16 FUTURE FISH EURASIA 7-9/ 06/ 2012 Stand No FUAYE Firma / Company ABALIO LU YEM SAN. A.fi. AEGEAN SU ÜRÜNLER AGROMEY GIDA VE YEM SAN. A.fi. AK - YA DEN ZC L K VE SU ÜRÜNLER AKUADAN SU ÜRÜNLER - NOVARTIS ANIMAL VACCINES - EU - RICH SA - Greece - CATVIS BV - The Netherlands AKUAK M AKUAKARE SU ÜRÜNLER AKUAMAKS SU ÜRÜNLER - DANA FEED A/S - Denmark - TIMEX TÜRK YE - WEDECO - Germany AKUVATUR SU ÜRÜNLER AKVA GROUP - AKVASMART - Norway - FISH TALK - Norway - WAVEMASTER - Ireland - POLARCIRKEL - Norway AKVAPLAST PLAST K LTD. fit. - GUNER MARIN ALIMA SU URUNLERI ALLTECH ANC SU ÜRÜNLER AQUALIFE OF TURKEY ARMAPLAST ART AKUA YEM KATKI MADDELER LTD. fit. AS IP HALAT A.S. AVITECH AYGEM BALIK TEKN K SU ÜRÜNLER ÇA ATAY YEM SAN. LTD. fit. ÇAKIR BALIKÇILIK LTD. fit. - BADINOTTI SPA - Italy - FLEXABAR - USA - GIASCO - Italy - MADANMAOF TRADING - Israel - PLASTIC FABRICATION - Australia - ROSSI AS - Denmark - SAEPLAST (PROMENS) - Iceland - SEALITE - Australia - TUFROPES - India ÇAMLI YEM BES C L K A.fi. ÇANAKKALE 18 MART ÜN VERS TES DE RMEN A.fi. DER N SU ÜRÜNLER LTD. fit itibariyle KATILIMCI L STES EXHIBITORS LIST As of Stand No Firma / Company D F M MAK NE LTD. fit. - BRUCKS KLOCKNER GMBH - Germany - DSI A/S - Denmark - FISHTECHNIK GMBH - Germany - GUNTER MASCHINENBAU GMBH - Germany - ICS B.V. - The Netherlands - K.M. FISH MACHINERY A/S - Denmark - KROMA A/S - Denmark - NIEROS METAL D.O.O. - Slovenia - NORDIC SUPPLY A/S - Norway - PENTAVAC S.R.L. - Italy - REICH KLIMA - Germany - SAMITECH S.R.L. - Italy - SCANIMA A/S - Denmark - TECNOVAC S.R.L. - Italy - VACUUM BOSS KG - Germany - VENDEE CONCEPT S.A. - France - VISSE KRAMER - Italy DSM BES N MADDELER LTD. fit. EB LTEM / EB C EGE EGE BALIK A LARI EGE ÜN VERS TES SU ÜRÜNLER FK. EGE TECHNA EGEMAR EMEL BALIK A.fi. - EGERSUND - Norway ERHANLAR GROUP FAIVRE SARL - France FAT H POLYESTER FER NfiAAT FET ELEKTRON K F BERPLAST PLAST K F BERYAP FORM ATILIM MAK NE LTD. - OXYGUARD - Denmark Stand No. Firma / Company 215 FPT GIDA fileme TEKNOLOJ LER - CRETEL NV. - Belgium - MORA OF SWEDEN - Sweden - IRAS - Denmark - PISCES FISH MACHINERY - USA - SALMCO TECHNIK - Germany - TRIO FTC SWEDEN - Sweden - REX-POL - Poland 106 GAL PO LU SU ÜRÜNLER 105 GÜMÜfiDO A SU ÜRÜNLER A.fi. 207 INVE EURASIA A.fi. 319 LKNAK SU ÜRÜNLER A.fi. 338 STANBUL GLOBAL - NETFARMA 333 TS SO UTMA 427 KANYON SU ÜRÜNLER 109 KILIÇ DEN Z ÜRÜNLER A.fi. - BAFA SU ÜRÜNLER 325 MARTEK LTD. fit. 309 MED CAVET LTD. fit. 125 MERSU MU LA ÜN VERS TES SU ÜRÜNLER FK. 519 NEKTAR YEM LTD. fit. - BERNAQUA N.V. - Belgium 128 NESNE DANIfiMANLIK 239 NILKAMAL - India 110 NOVUS 511 ONAY AMBALAJ 128 ORBIT GMT AS - Norway 132 PACIFIC TRADING - Ireland 528 PHARMAQ 121 PINAR DEN Z ÜRÜNLER 225 POLER F BERGLASS LTD. fit. 545 POLSER 300 REED MARICULTURE - USA 142 ROT FER SU ÜRÜNLER LTD. fit. 522 SDU E RD R SU ÜRÜNLER FK. 317 SKRETTING YEM TURK YE SU ÜRÜNLER MÜHEND SLER DERNE 411 SU ÜRÜNLER TANITIM GRUBU STG 104 fiah N SO UTMA 543 fiekermaksan MAK NE LTD. fit. 213 TAMAY ENDÜSTR YEL ÜRÜNLER TARIM TÜRK DERG S 415 TERMOD ZAYN TERM K C HAZLAR 507 TE-TA TEKN K TARIM LTD. fit. 230 TROUTLODGE - USA 314 USB - ULUSAL S STEM BELGELEND RME 229 ÜSSAN SO UTMA LTD. fit. 342 VIETNAM ASSOCIATION OF SEAFOOD EXPORTERS (VASEP) 122 YUNUSLAR BALIK A I * Yayınlanmakta olan katılımcı listesi tarihi itibari ile katılımı kesinleflmifl firmalardan oluflmaktadır. Listeye her gün yeni katılımcılar eklenmektedir. Belirtilen tarihten sonra eklenen katılımcıların da yer aldı ı güncel listeyi Avrasya Fuarcılık tan temin edebilirsiniz. Genel Bilgiler / General Info Fuar Alan / Exhibition Venue Uluslararas zmir Fuar Alan, Salon 2 International zmir Expo Centre, Hall 2 Kültürpark - zmir / Turkey Ziyaret Saatleri/ Visiting Hours * Uluslararası htisas Fuarı'dır. Sektör profesyonelleri kartvizit ya da davetiye ibraz ederek ücretsiz olarak ziyaret edebilirler. DESTEKLEYEN KURULUfiLAR / SUPPORTED BY Organizatör / Organizer: Avrasya Fuarc l k/eurasia Trade Fairs tel: fax: web: Future Fish Eurasia Fuar n facebook ta takip edin. Follow Future Fish Eurasia on Facebook.

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

7. Uluslararas Su Ürünleri hracat ve flleme, Akuakültür ve Bal kç l k Teknolojileri Fuar

7. Uluslararas Su Ürünleri hracat ve flleme, Akuakültür ve Bal kç l k Teknolojileri Fuar 7. Uluslararas Su Ürünleri hracat ve flleme, Akuakültür ve Bal kç l k Teknolojileri Fuar KATILIMCI PROF L Aç k deniz kafes sistemleri Havuzlar, tanklar Tekneler A boyalar Kafes a lar Afl ve laç sanayi

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Kılıç Genel Bakış. Türkiye ve Avrupanın Lider Aquakültür firması 2. Tam entegre üretim yapısı. Sektörün uluslararası en önemli oyuncusu 3

Kılıç Genel Bakış. Türkiye ve Avrupanın Lider Aquakültür firması 2. Tam entegre üretim yapısı. Sektörün uluslararası en önemli oyuncusu 3 Kılıç Sunum Bodrum Kılıç Genel Bakış 1 Türkiye ve Avrupanın Lider Aquakültür firması 2 Tam entegre üretim yapısı 8 Sektörün uluslararası en önemli oyuncusu 3 Geniş ürün yelpazesi 7 Sürekli ve uygulanabilir

Detaylı

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir.

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. 1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. Modern tesisleri ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

Detaylı

m a k i n e s a n a y i

m a k i n e s a n a y i GIDA MAKİNELERİ Taneli Dolum Makinesi Granular Filling Machine Z Elevatör Z Elevator Tamburlu Yıkama Makinesi Tumbler Washing Machine GIDA MAKİNELERİ Kasa Yıkama Makinesi Box Washing Machine Kavanoz Yıkama

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Hakkımızda About Us 1976 Yılında ESKİŞEHİR de ilk olarak Baksan Sanayi Sitesinde faaliyetine başlamıştır.firmamız, daha sonra 2005 Yılında Organize Sanayi Bölgesi 14. cadde de yeni kurduğumuz fabrikaya

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

HURSAN HURSAN. What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz...

HURSAN HURSAN. What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz... What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. YEARS HURSAN STAINLESS STEEL SCRAP PROCESSING PASLANMAZ ÇEL K GER DÖNÜfiÜM TES SLER YEARS HURSAN STAINLESS STEEL SCRAP

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS AYÇİÇEK YAĞLARI SUNFLOWER OILS MISIR YAĞLARI CORN OILS KANOLA YAĞLARI CANOLA OILS BİTKİSEL YAĞLAR VEGETABLE OILS www.soyyigit.com.tr / www.kentboringer.com.tr

Detaylı

8. Uluslararas Su Ürünleri hracat ve flleme, Akuakültür ve Bal kç l k Teknolojileri Fuar

8. Uluslararas Su Ürünleri hracat ve flleme, Akuakültür ve Bal kç l k Teknolojileri Fuar 8. Uluslararas Su Ürünleri hracat ve flleme, Akuakültür ve Bal kç l k Teknolojileri Fuar KATILIMCI PROF L Bal k çiftlikleri Su ürünleri iflleme ve paketleme firmalar Su ürünleri iflleme ve paketleme makinalar

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı

Product Code / Ürün Kodu : DT0500 DL0500 Diameter / Çap (mm) 108.9 114.0 Flush Volume / Silme Dolum (cc) 675 - Fill Volume / Seviye Dolum (cc) 500 - Height / Yükseklik (mm) 81.5 - Weight / A rl k 23,0

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD Yorulmaz Yat, quateq su yapıcılarının üretimine 2004 yılında başlamıştır. quateq su yapıcıları yüksek kalite malzeme kullanılarak en son teknoloji ile üretilmektedir. yrıca, quateq su yapıcılarının montajında,

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal www.yuratek.com Hakk m zda About Us Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal sektöründe hizmet vermekteyiz. Yurtiçinde hastane, poliklinik ve özel muayenehaneler ile yurt dışında çeşitli firmalara hizmet

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company.

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company. Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company www.akua-pet.com QUALITY KALİTE HAKKIMIZDA Akua Pet Preform A.Ş. Gaziantep. Organize Sanayi Bölgesinde 011 yılının ilk

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

DİZAYN EKOL PLASTİK, katılmış olduğu yurt iç ve yurt dışı fuarlar ile DİZAYN EKOL markasını duyurmaya çalışmaktadır.

DİZAYN EKOL PLASTİK, katılmış olduğu yurt iç ve yurt dışı fuarlar ile DİZAYN EKOL markasını duyurmaya çalışmaktadır. DİZAYN EKOL PLASTİK, mobilya sektörü başta olmak üzere plastik aksesuar ve bağlantı ekipmanları üretimi alanında faaliyet göstermek üzere İnegöl de kurulmuştur. Kısa zaman içerisinde yapmış olduğumuz yenilik

Detaylı

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS BISCUIT CHEESE SUNFLOWER OIL Makarna Özenle seçilmiş, mükemmel

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 İÇİNDEKİLER (INDEX) 1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type Welded Panelboards) Dikili Tip Modüler Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

VİZYONUMUZ.. Uluslararası seviyede endüstriyel ürünler geliştirmek ve AR-GE konusunda lider bir firma olmak.

VİZYONUMUZ.. Uluslararası seviyede endüstriyel ürünler geliştirmek ve AR-GE konusunda lider bir firma olmak. MİSYONUMUZ.. Plastik ve kalıp teknolojilerinde, çevreye ve insan sağlığına duyarlı kaliteli rekabetçi üstün nitelikli ürünler geliştirmek. VİZYONUMUZ.. Uluslararası seviyede endüstriyel ürünler geliştirmek

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE Billurtuz, the first and largest refined salt factory of Turkey, started production in 1964 in Izmir, Turkey. The initial production capacity of 12.000 tons/year increased

Detaylı

MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING. Termoform teknolojisinde dünya kalitesi. Thermoforming technology, the quality of the world

MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING.  Termoform teknolojisinde dünya kalitesi. Thermoforming technology, the quality of the world MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING Termoform teknolojisinde dünya kalitesi Thermoforming technology, the quality of the world Ambalaj ve Paketleme Dünyasında Aranan Marka A Brand to be Sougntin a World

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

Plastik Dübeller Plastic Dowel

Plastik Dübeller Plastic Dowel DİZAYN EKOL PLASTİK mobilya sektörü başta olmak üzere plastik aksesuar ve bağlantı ekipmanları üretimi alanında faaliyet göstermek üzere İnegölde kurulmuştur. Kısa zaman içerisinde yapmış olduğumuz yenilik

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, www.sibaltd.com Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

1 Downsized %50 from the original picture size

1 Downsized %50 from the original picture size C o l l e c t i o n 2012 Decorative Profiles D e c o r a t i v e F u r n i t u r e P r o f i l e s 1 Downsized %50 from the original picture size Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Decorative

Detaylı

bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection

bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection 1987 yılında İnegöl de Zülay Mobilya adıyla bir aile şirketi olarak kurulan, ahşap mobilya üretimiyle hizmet veren firmamız 2008 yılında

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi,

SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi, www.sekap.com.tr 1 [www.sekap.com.tr] SERT KROM KAPLAMA HARD CHROME PLATING KURULUŞ YILI FOUNDED ÜRETİM ALANI PRODUCTION AREA 1980 4000 m² SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi, deneyimli personeli ve alt yapısıyla

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products Meriç Süt ürünleri... 1998 yılında,200m² kapalı alanı,8 personeli ve 2.000 litrelik günlük süt işleme kapasitesi ile üretime başlayan Meriç İşletmeleri, kısa sürede tesislerini genişleterek kapalı alanını

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

As we said at the beginning,we are BTO.

As we said at the beginning,we are BTO. 2017 Catalogue We are BTO. We are working hard to generate new growth for BTO by enhancing our management expertise, raising the value of our subsidiaries and affiliates, reviewing each of our businesses

Detaylı

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 . HANAFI ( ) SHAFI ( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 Company Profile Firmamız 2002 yılında Zeyko Tarım Gıda Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti. olarak kuruldu. Yaklaşık 19-20 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Detaylı

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION ABOUT US Our company, who has begun its services in machining sector in OSTIM in 1987, has been operating as a sub-contractor for defence industry. Production for spare parts for Defence Industry, Aviation

Detaylı

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor ASANSÖR Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan Serimas Asansör, kurulduğu günden itibaren kaliteyi ve kalıcılığı kendine ilke edinmiş ve müşteri memnuniyetini hep ön planda tutulmuştur. Serimas Asansör bugün,

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı