Newsletter.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Newsletter. www.future-fish.com"

Transkript

1 Newsletter BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GERE NCE TOBB (TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL ) ZN LE DÜZENLENMEKTED R. THIS FAIR IS HELD UPON THE AUTHORIZATION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY, IN ACCORDANCE WITH LAW NUMBER 5174.

2 Say n Kat l mc ve Ziyaretçilerimiz, Türkiye de su ürünleri sektörünün tek fuar olan Future Fish Eurasia Uluslararas Su Ürünleri hracat ve flleme, Akuakültür ve Bal kç l k Teknolojileri Fuar bu y l 6 yafl na giriyor. lk günden bu yana tüm sektörün tam deste i ile organize etti imiz fuar, Türk su ürünleri sektörünün h zl büyümesine paralel olarak, her geçen y l geliflerek sektöre hizmet etmeye devam ediyor. Future Fish Eurasia 2012 Fuar na yurtiçinden ve d fl ndan gösterilen yo un ilgi de bu geliflimi kan tlar nitelikte. Elinizde bulunan Newsletter da, Future Fish Eurasia 2012 Fuar kat l m sözleflmelerini erken imzalayarak kontenjana giren s n rl say daki kat l mc m z n k sa tan t mlar yer al yor. Burada amaç, fuarda sergilenecek ürün ve hizmetler konusunda bir ön bilgi vermek. Fuarda, burada yer almayan daha birçok kat l mc firma ve ürün grubunu yak ndan tan ma flans n z olacak. Böylece sektördeki son geliflmeleri ve en yeni teknolojileri takip etme f rsat bulabileceksiniz. Ayr ca, Future Fish Eurasia Fuar kapsam nda, her y l oldu u gibi bu y l da, zengin bir etkinlik program yer al yor. Özellikle sektörün güncel sorunlar n n mercek alt na al nd ve çözüm önerilerinin sunuldu u çal fltay ve seminerler çok faydal olacakt r. Future Fish Eurasia Fuar, T.C. Tar m ve Köy flleri Bakanl, Ege hracatç Birlikleri, Su Ürünleri Tan t m Grubu, Su Ürünleri Mühendisleri Derne i, zmir Ticaret Odas, KOSGEB ve sektörün tüm kurum ve kurulufllar n n tam deste iyle düzenlenmektedir. Bu vesile ile, fuar destekleyen tüm kurum ve kurulufllara bir kere daha çok teflekkür ediyoruz. Avrasya Fuarc l k ekibi olarak, 7 9 Haziran 2012 tarihlerinde, zmir de, tüm sektörü bir kere daha Future Fish Eurasia Fuar nda buluflturacak olman n büyük heyecan içerisindeyiz. Görüflmek üzere Sayg lar m zla, Levent Akdo an Genel Müdür, Avrasya Fuarc l k Dear Exhibitors & Visitors; Future Fish Eurasia, Turkey s only fair for fish imports/exports, processing, aquaculture & fisheries will be 6 years old this year. Organised with the full support of the industry from day one, Future Fish Eurasia continues to grow and serve Turkish fisheries & aquaculture industry. The major interest shown from International and local companies is evidence of this growth in this years edition. The Future Fish Eurasia 2012 Newsletter consists of short introductions of the first fifty to sixty companies who managed to confirm their participation. The aim is to give visitors a taste of products and services to be on display at the show. You will have an opportunity to see these and much more as we are unable to introduce each and every exhibiting company in the newsletter. Be assured that a wide range of machinery and equipment of the latest technology will be under spotlight. Also, Future Fish Eurasia 2012 will host a series of workshops where the problems and solutions of the industry will be evaluated. Future Fish Eurasia is organised with the full support of The Turkish Ministry Of Agriculture & Rural Affairs, Aegean Exporters Assoc., Fish Promotion Group, Fisheries & Aquaculture Engineers Assoc. KOSGEB and many other organisations and societies. I would like to take this opportunity to thank everyone once again for their support. The Eurasia Trade Fairs Team is looking forward to 7 9 June 2012 where the industry will meet again. See you then Yours Sincerely, Levent Akdo an General Manager, Eurasia Trade Fairs INTRANEMMA PROJES / INTRANEMMA PROJECT ETK NL K PROGRAMI / ACTIVITIES AB Destekli bir e itim projesi olan INTRANEMMA projesi, Akdeniz Su Ürünleri Yetifltiricili i (Kültür Bal kç l ) endüstrisindeki öncelikli mesleki beceri ihtiyaçlar n tan mlayacak ve buna cevaben özellikle Akdeniz Bölgesi için mesleki becerileri gelifltirmeye ve levrek ve çipura bal yetifltiricili inde sürdürebilirli i sa lamaya yönelik sektör önderli inde yenilikçi programlar gelifltirecek, bunlara k lavuzluk edecektir. INTRANEMMA, e itim uzmanlar ile toplam ton deniz levre i ve çipura bal üreten (küresel üretimin %84'ü), yaklafl k kifliyi istihdam eden ve Yunanistan, Türkiye ve spanya'ya toplam 880 milyon Euro gelir kazand ran toplam 330 KOB üyesinden (650 bal k çiftli i) oluflan bir ifl gücü pazar aras nda çok uluslu iflbirli ini önemli ölçüde art racakt r. AMAÇLAR: Yenili in entegrasyonu Uzmanlaflm fl ifl gücünün oluflturulmas nda rol oynamak E itimden üretim prosedürüne geçiflin daha güçlü hale getirilmesi Profesyonellerin ifl gücü pazar n n sürekli de iflen taleplerinden do an ihtiyaçlar n n karfl lanmas Alt kesimlerin ifl gücü pazar na entegre edilmesine katk da bulunulmas Ayr nt l bilgi için, adresinden, Sn. Levent Kay ile irtibat kurun. The INTRANEMMA project - supported by EU - will identify priority vocational skill needs in the Mediterranean mariculture Industry and in response to develop and pilot a innovative sector led programmes specifically for the Mediterranean region, aimed towards improving vocational skills and ensuring sustainability in sea bass and sea bream aquaculture. INTRANEMMA will significantly increase multi national cooperation between training professionals and the labour market of a combined total of 330 SME members (650 fish farms) which refers to a total production of tons of sea bass and sea bream (84% of the global production) employing approximately people and creating 880 mil? in income to Greece, Turkey and Spain. TARGETS: To play a role in the creation of specialised manpower To make stronger the transition from training to productive procedure To meet the needs of professionals, which are created by the continuously changing demands of the labour market To contribute to the integration of the disadvantaged in the labour market Please contact Mr. Levent Kay on for further information. WORKSHOP ON UTILIZATION OF COPPER ALLOY NETS IN AQUACULTURE Speakers: Prof. Dr. Barbaros Celikkol / University of New Hampshire, Mechanical and Ocean Engineering, USA Assist. Prof. Dr. Judson DeCew / University of New Hampshire, Ocean Engineering, USA Assoc. Prof. Dr. Murat Yigit / Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Fisheries, TR Meeting Program: 7June 2012 (Thursday) 14:00-14:20 Construction and Deployment of Aquaculture Cages with Copper Alloy Nets (Celikkol B., DeCew J., Yigit M.,) Speaker: Prof. Dr. Barbaros Celikkol (UNH-USA) 14:30-14:50 Engineering Studies on Copper Alloy Nets (DeCew J., Celikkol B., Yigit M.) Speaker: Assist. Prof. Dr. Judson DeCew (UNH-USA) 15:00-15:20 Experimental Fish Farm in Canakkale and the Economics of Using Copper Alloy Nets (Yigit M., Celikkol B., DeCew J.) Speaker: Assoc.Prof.Dr. Murat Yigit (COMU-TR) 15:30 Coffe & Cookies Contacts: Assoc. Prof. Dr. Murat Yigit Mobile: Tel: / ext Fax : / K L GÖRÜfiME ETK NL 8 Haziran 2012 günü fuar kapsam nda yerli ve yabanc firmalar n kat l m yla ikili görüflme etkinli i dü-zenlenecektir. ÖNEML TAR HLER: 25 MAYIS 2012 : K L GÖRÜfiMELER N ONL NE SEÇ M 4 HAZ RAN 2012 : TOPLANTI SEÇ MLER SONU 6 HAZ RAN 2012 : TOPLANTI TAKV M N N OLUfiTURULMASI 8 HAZ RAN 2012 : K L GÖRÜfiMELER (09:00-17:00) Ayr nt l Bilgi için; adresini ziyaret edin KATILIMCI PROF L Havuzlar, tanklar A boyalar Kafes a lar Afl ve laç sanayi Kuluçkahaneler Laboratuar cihazlar Oksijenlendirme, nkübasyon sistemleri Yem ve yem katk sanayi Yaz l m programlar Su ürünleri ithalat/ihracatç lar Bal k çiftlikleri Su ürünleri toptanc lar Can ve ifl güvenli i araçlar Dal fl ekipmanlar G da güvenli i ve hijyen Su ürünleri iflleme makinalar Paketleme ekipmanlar So utma sistemleri Buz makinalar Kalite kontrol ekipmanlar Kalite kontrol ekipmanlar Deniz motorlar Jeneratör sistemleri Akü sistemleri Akaryak t ve motor ya lar Radar, sonar, bal k bulma cihazlar Telsiz ve telekomünikasyon sistemleri Bal k a lar Halatlar, flamand ralar, mantarlar Su alt ve su üstü fl k sistemleri Vinç, rgat, dümen vb. güverte ekipmanlar SU ÜRÜNLER NDE B L MSEL VE TEKNOLOJ K GEL fimeler TOPLANTISI Konu / Topic : Su Ürünlerinde Bilimsel ve Teknolojik Geliflmeler Yer / Venue Tarih / Date : Toplant Salonu 1 / Meeting Room 1 : Saat / Time : 09:00-18:00 I. OTURUM: Su Ürünlerinde Bilimsel ve Teknolojik Geliflmeler Konuflmac lar: Prof. Dr. Mesut ÖNEN, Durali Koçak, Prof. Dr. Cande er Y lmaz II. OTURUM: Su Ürünleri Sektöründe E itim, Ekonomik ve Yasal Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konuflmac lar: Dr. Güngör Muhtaro lu Akvatek, Prof. Dr. Semra C R K, Prof. Dr. Osman Özden, Prof. Dr. Adnan Tokaç, Prof. Dr. fiükran Çalk, Prof. Dr. A. Alpbaz, Prof. Dr. Mustafa Sar, Dr. Hayri Deniz, Faruk Coflkun, Mehmet Aksoy, Sinan K z ltan Organizatör: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi LARVAL BESLENMEDE SON GEL fimeler SEM NER THE LAST DEVELOPMENTS OF LARVAL NUTRITION Konu / Topic : Larval Beslemede Son Geliflmeler The Last Developments of Larval Nutrition Yer / Venue : Toplant Salonu 2 / Meeting Room 2 Tarih / Date : Saat / Time : 13:30-17:30 Konuflmac lar / Speakers: Bernard Devresse, Pascal Boisot, Diogo Thomaz, Doç. Dr. Fatih Baflaran Organizatör: Nektar Yem Ltd. fiti. 02

3 ABALIO LU YEM SANAY A.fi. STAND NO: 223 G da, Tar m ve Hayvanc l k sektörlerinde 43 y ld r faaliyet gösteren ABALIO LU, 2010y l nda ilk 500 firma aras nda 70.s rada yer almaktad r y l ndan itibaren Türkiye nin ilk extrude bal k yemi üreticisi olarak faaliyet gösteren ABALIO LU zmir Karaburun daki çiftliklerinde çipura ve levrek üretmektedir. Taze ve donuk bütün bal n yan s ra ifllenmifl bal k üretimi de yapmaktad r. LEZ TA markas yla iç piyasaya sürülen bal k ürünlerinin ihracat da gerçeklefltirilmektedir. AGROMEY GIDA VE YEM A.fi. Agromey; bal k yemi üretimi, bal k yetifltiricili i bal k iflleme - paketleme tesislerinin baflar l entegrasyonu ile Su Ürünleri Sektörünün en güçlü temsilcilerindendir. Global G.A.P, IFS, BRC,ISO 9001 ve ISO kalite standart sertifikalar ve sahip oldu u Yem fabrikas nda üretilen yemler bal k üreticilerine tedarik edilmektedir. Türkiye de zincir marketlerin bafll ca tedarikçisi ve en büyük ihracatç lar ndan biri olan Agromey, Agromey Hollanda B.V ile de yurt d fl müflterilerine en iyi flekilde hizmet vermektedir. STAND NO: 115 Abal o lu which has been in food, agriculture and livestock sector for 43 years, takes its 70th place among the 500 biggest industrial organizations in Turkey in Abal o lu, the first producer of extruded fish feed in Turkish Aquaculture Sector since The company established a fish farm in zmir, Karaburun in On this farm Abal o lu produces sea bass and sea bream. The company produces both fresh andfrozen, processed products. These are served in domestic market under the name of Lezita brand as well as the exportations carried out to many countries. Markalar: LEZ TA (Bal k) - BLUEAQ (Yem) Agromey is one of the best represantatives of the Fisheries Sector by an accomplished integration of fish feed production, fish farming and fish processing packaging facilities. Agromey supplies the customers, such as fish producers, with its own fish feeds which produce in its own plants with the quality certificate of Global G.A.P, IFS, ISO 9001 and ISO Agromey is the major supplier of the chain markets in Turkey an done of the biggest exporter as serves as best to the overseas clients by the company established in Haolland, Agromey Holland B.V. ABP MAK NA LTD. fit. AEGEAN SU ÜRÜNLER A.fi. Aegean Su Ürünleri, çipura ve levrek üretimi yapmaktad r ton üretim kapasiteli 5 adet bal k çiftli i, ton üretim kapasiteli 1 adet iflleme ve paketleme fabrikas ve 1 adet lojistik destek ve sat fl üniteleri ile yap lanmaktad r. ISO 9001 ve Çevre Yönetim Sistemleri sayesinde, ürünlerinin kalitesi, tazelik ve izlenebilirlikleri, süratli teslimatlar ile Aegean Su Ürünleri, sektördeki en de erli tedarikçi firmalardand r. STAND NO: 237 ABP Muyang, sa l kl geliflim ve ideal a rl k için haz rlanan bal k yemi üretiminde, 200 micron a kadar K rma, Homojen Kar fl m, Extruder, Kurutucu ve Ya Kaplama ekipmanlar ile sizlere hizmet vermektedir. Ayr ca Perten DA7200 yem&yem ham maddesi analiz cihaz, Neogen h zl mikrobiyolojik, toksikolojik ve alerjen test kitlerimizi de stand m zda inceleyebilirsiniz. ABP Muyang in the production of fish feed prepared for the healthy development and ideal weight, serves you with Grinding (up to 200 micron), Speed Mixer, Extruder, Dryer and Vacuum Oil Coater. Also in our stand,you can view Perten DA7200 feed&feed stuff analyser, Neogen kits to detect bacteria, mycotoxins, allergens, GMO. STAND NO: 422 Aegean is an integrated aquaculture company with its tons production and tons packing and processing capacity. Aegean is one of the leader company of this sector with quality assurance policy, freshness of the products, prompt and traceable deliveries with the help of certificates ISO 9001 and EMS. AKUAK M K MYASAL LAÇ-YEM AKUAMAKS SU ÜRÜNLER Partner firmalar m z n iflbirli i ile sundu umuz; üstün kaliteli bal k yemleri, kuluçkahane, kapal devre, kafes yetifltiricilik sistemleri&ekipmanlar, Ozon&UV sterilizasyon sistemleri, yem katk lar, kimyasallar, laboratuar sarf malzemeleri&ekipmanlar, AB ruhsatl ilaç, vitamin; üretimini gerçeklefltirdi imiz tambur filtre, torba filtre, otomatik filtre, biyolojik filtre ve hassas filtrasyon sistemleri, PS, diffüserler, özel tasar m ekipman ve sistemleri kapsayan 400 kalemi aflk n ürün ve teknik hizmetle ülkemizde ve dünyada sizlere hizmet veriyoruz. Bizimle güvendesiniz. STAND NO: 517 BALIK AfiILARI ÜRET C S V BR OVAC KOK - V BR OVAC YERS N AVAC Akuakim Türkiye deki tek ruhsatl bal k afl lar üreticisidir. Üretti imiz bal k afl lar yüksek kalitede, güvenli, vibriosis yersiiniozis ve laktokokkozise karfl uzun süre koruyuculuk sa layan immersiyon veya enjeksiyon yoluyla deniz ve tatl su bal klar nda uygulanabilen inaktif afl lard r. FISH VACCINES PRODUCER Akuakim is unic liecenced vaccine producer for fish in Turkey. We are procucing top quality, safe and long time protecting inactivated, immersion and injection types of vaccines against vibriosis, yersiniosis and lactococcosis infections in fresh water and marine fish. STAND NO: 310 In cooperation with our partner companies we offer you; high quality feeds, hatchery, resirculating and offshore cage farming systems&equipments, Ozone&UV Sterilization systems, feed additives, chemicals, laboratory supplies&equipments, EU licensed medicines, vitamins, and our own made products;drum fitler, bag fitler, automatic fitler, biological filters and fine filtration systems, PS, oxygen diffusers, custom-designed equipments&systems - over 400 items and technical service, in our country and abroad. You are safe with us. AKUAKARE SU ÜRÜNLER LTD. fit. STAND NO: 235 AKUAKARE, Türkiye de kültür bal kç l tedarikçili i ve dan flmanl n yürüten bir firmad r. Bizim amac m z, 15 y ldan beri süregelen tecrübemizle birlikte uygun hizmetleri, know-how deste ini, dan flmanl k ve gerekli malzemeleri sa layarak kültür bal kç l ekipmanlar, anahtar teslim bal k çiftli i, kapal devre ve kuluçkahane projeleri haz rlamak ve teslim etmektir. AKUAKARE, geliflen teknolojiler ile birlikte sürekli güncelleflen ürün gam yla birlikte sektörün lider firmas d r. Akuakare is an Aquaculture Supplier and Consultant Company in Turkey. Our aim is to provide aquaculture equipments, turnkey fish farm RAS and hatchery projects by supplying convenient and appropriate services, knowhow support, consultancy and required materials with our 15 years of experience. AKUAKARE keeps its leadership in the market with the products which are currently updated with developing technologies. AKUVATUR SU ÜRÜNLER A.fi. STAND NO: 201 Bir Akdeniz Bal kç s ; Akuvatur Nesilleri tükenmekte olan Akdeniz Bal klar n, do al ortamlar nda özel ve do al yemlerle yetifltirerek ilk günkü tazeli i ve lezzeti ile sofralar n za getiren Akuvatur, güçlü da t m ve sat fl a ile yurt içinde ve d fl nda Sinarit, Trança, Antenli Mercan, Premium Levrek ve Premium Çipura ile sa l k ve lezzeti bir arada sunuyor. A Mediterranean Fisherman; Akuvatur Akuvatur that brings first day freshness and taste to your tables by culturing dying out Mediterranean Fishes with special and natural feeds in their natural environment, presents health and taste together by Real Dentex, Pink Dentex, Bluespotted SeaBream, Premium Seabass and Premium Seabream with its powerful distribution and sales network at home and abroad. 03

4 AKVA GROUP STAND NO: 211 AKVA group, Türkiye'nin ve Dünya'n n akuakültür endüstrisi için yemleme sistemleri, kameralar, sensörler, kafesler, yaz l m ve dubalar vs. tedarik eden, en büyük tedarikçisidir. H zl ve güvenilir servis ve yedek parça ile profesyonel ürünlerimiz, sertifikasyonlar m z, kiralama (bal k say c lar vs.) yat r mlar üzerinden finansman imkan ile, AKVA group, müflterilerine karl bir yat r m için eflsiz olanaklar sunar. Dahas, yüzey ve sualt kamera sistemlerimiz, hat r say l r miktarda yem tasarrufu ile, profesyonel ve ekonomik yetifltiricilik sa lar. Son olarak, gözlem kameralar m z, dubalar ve kafesleri uzaktan ve kablosuz veya kablolu olarak kontrol edebilir. Stand m za gelin, konuflal m ve daha iyi bir profesyonel ve ekonomik yetifltiricilik için size yard m edelim. AL MA SU ÜRÜNLER A.fi y l nda su ürünleri sektörüne girifl yapm flt r y l nda m 2 lik kapal alan içerisinde 6000 m 2 lik en son teknolojiyle donat lm fl iflleme ve de erlendirme fabrikas n faaliyete geçirmifltir. Ayn zamanda yetifltiricilik yönünü de gelifltirerek Malatya, Elaz ve Tunceli illerine baraj gölü havzalar nda off-shore kafes sistemleri kurarak yetifltiricilik faaliyetlerine h zla devam etmektedir. Kahramanmarafl Elbistan ilçesinde kuluçkahane tesisi yap m aflamas nda devam etmektedir. STAND NO: 329 Fabrikam z bünyesinde müflterilerimizden gelen talepler do rultusunda; taze so utulmufl, içi al nm fl dondurulmufl, fileto ç kar lm fl ve füme bal k ürün imalatlar yap lmaktad r. Üretimde baflar ve süreklili in teminat hizmette dürüstlük ve kalitedir prensibi ile çal flan Alima Su Ürünleri A.fi, sektörün gelece ine yön verecektir. AKVAPLAST PLAST K LTD. fit. STAND NO: 106 Ürünlerimiz: TAZE SO UTULMUfi (Bütün) ALABALIK, TAZE SO UTULMUfi TEM ZLENM fi ALABALIK, TEM ZLENM fi DONDURULMUfi ALABALIK, TAZE VEYA DONDURULMUfi ALABALIK F LETO, ALABALIK FÜME (TÜTSÜLENM fi-dumanlanmifi) F LETO AKVAPLAST, Güner Marine Plastik firmas n n kardefl kuruluflu olarak 2000 y l ndan bu yana denizde kullan lan malzemelerin imalat nda uzmanlaflm flt r. 12m çapl çift s ra yüzdürücülü kafesten 50m çapl 3 s ra yüzdürücülü ve 60m çapl 2 s ra yüzdürücülü kafeslere kadar her çapta dairesel kafesler firmam zca üretilmektedir.17 farkl dizayn ve modelde 32 adet braket kal b m zla ve 4 ayr kurulum ekibimizle müflterilerimizin ihtiyaçlar na k sa sürede cevap verebilmekteyiz. Established as a brother company of Güner Marine Plastik, AKVAPLAST is a leading manufacturer and constructor of aquaculture farms in Turkey. We can produce cages from 12m diameter with double pipes up to 50m with triple pipes and 60m diameter cages with double pipes. With our 17 different designs and 32 different models of brakets, together with our 4 montage teams, we can satisfy the needs of our customers in very short time. ALLTECH TÜRK YE STAND NO: 134 Ürünler / Hizmetler: Alltech, yem endüstrisine ve üreticilere yönelik do al yem katk maddeleri gelifltirme üzerine uzmanlaflm fl, global bir hayvan sa l firmas d r y l nda kurulan ve merkezi Lexington da (Kentucky, ABD) bulunan Alltech, bugün dünyan n 128 ülkesinde, 2500 ü aflk n çal flan yla faaliyet göstermektedir. Uzmanl k alanlar maya ve fermentasyon, peptid ve alk teknolojileridir. Markalar: Aquate, Bio-Mos, NuPro, Sel-Plex, Bioplex, Allzyme SSF, Mycosorb, De-Odorase Products / Services: Alltech is a global animal health and nutrition company specialised on developing natural solutions for the feed industry since With its headquarters located in Lexington (Kentucky, USA) Alltech now operates in more than 128 countries with over 2500 employees. Alltech has pioneered natural yeast fermentation, solid-state fermentation, peptide and algae technologies for aquaculture. Brands: Aquate, Bio-Mos, NuPro, Sel-Plex, Bioplex, Allzyme SSF, Mycosorb, De-Odorase ART - AKUA YEM VE YEM KATKI LTD. fit. Art-Akua, bal k kuluçkahaneleri sektörünün ihtiyaçlar do rultusunda 2008 y l nda kurulmufltur. Bal k larvas n n hayata bafllad safhadaki en büyük ihtiyac olan kuru Artemia yumurtas ve kuru alg getiren flirketimiz Artemia Koral (Rusya), SBAE (Belçika), Daesang (Kore), New Horizons Global ( ngiltere) flirketlerinin akuakültür ile ilgili ürünlerinde Türkiye ve Yunanistan distribütörüdür. STAND NO: 523 Art-Akua has established in 2008 June and sells good quality Russian Artemia cyst which is the most important food for young fish larvae. Art-Akua is distributor of aquaculture products of Artemia Koral (Russia), SBAE (Belgium), Daesang Korea and New Horizons Global (England) in Turkey and Greece. AK-YA DEN ZC L K LTD. fit. STAND NO: 403 Su ürünleri yat r mlar n n projelendirilmesi, fizibilite ve ÇED raporlar n n haz rlanmas, Afl uygulama, boylama,say m (11 y ll k saha tecrübesi, dairesel vaki boylama makinalar, aquascan say m makinalar ekipmanlar ile) Anahtar teslim sistem kurulumlar Çeflitli aç larda polietilen boru kaynak imalat (konfeksiyon malzeme) Merkezi oksijen ölçüm ve kontrol sistemleri Her türlü alet ekipman tedari i Polietilen, polyester ve saçtan istenilen ebatlarda tekne tedari i Konular nda yurt içi ve yurt d fl ba lant lar ile her zaman yan n zdad r. Preparation of aquaculture feasibility and EIA reparts, projecting investmerts. Fish szing, counting oral vaccine applications. By using circular vaki sizing machines and aquascan counting machines.11 years of freld experience. Turn key system installation. Polyethylene pipe welding at various angles. Oxygen measuremant and control systems for hateherys and land based aquaculture farms. Production and supply of various aquaculture tools. Polyethylere, polyestor and ran bot production for all sizes boats. AVITECH LAÇ LTD. fit. Sektörü iyi bilen meslek yaflamlar n bu konuya adapte eden teknik alt yap lar güçlü kifliler taraf ndan kurulmufl ve kültür bal kç l sektörünün önemli bir eksi ini tamamlam flt r. Misyonumuz, sadece ilaç üretmek de il, iflletmelerimizin teknik ihtiyaçlar n tamamlamak, kaliteden ödün vermemek ve üretimimizin arkas nda durabilmektir. STAND NO: 431 Bu misyonumuz en büyük gücümüzdür. Ürün skalam z; Antibiyotikler, Vitaminler, Vitamin ve Aminoasit kombinasyonlar ve Dezenfektanlardan oluflan toplamda 14 adet oldukça efektif güçlü bir kolleksiyonla sektörümüzün hizmetine sunulmufltur. Has been filled to very important deficiency of aquaculture sector with technical background and qualified technical persons who is expert on this field. Our mission is not only produce medicine but also give technical support to our business partners, not give up our quality and stand behind our products. Our mission is our greatest power. Our Products; 14 very powerful products contains: Antibiotics, Vitamins, Combination of vitamins and Aminoacids and disinfectans. 04

5

6 ANC HAYVAN SA LI I LTD. fit. STAND NO: 130 Ürünler / Hizmetler Bal k Sa l ve Beslenmesi alanlar nda faaliyet gösteren ANC A.fi., ülkemiz su ürünleri sektörünün geliflimine ürünleri ve servisleri ile katk da bulunmaktad r. ANC A.fi. nin uygulad Total Koruma Stratejisi; bal k hastal klar na karfl etkili koruma, hastal klar n tedavisi, çiftli e özel yaklafl mlar, stresin minimize edilmesi ve tüm bu aflamalarda çiftli in normal operasyonlar n n devam n içerir. Products/Services ANC A.fi. is active in the fields of health and nutrition of aquaculture species. ANC A.fi. is providing innovative aquaculture health products as well as knowledge and expertise of leading animal health companies for the changing needs of the Turkish Aquaculture Industry. The Total Protection Strategies for disease prevention, provide on farm flexibility and optimum protection, while minimizing stress, handling of fish and overall disruption within the fish farming operation. AYGEM PLAST K LTD. fit. STAND NO: 200 AYGEM 2006 y l ndan beri FLYTRAP markal sinek öldürme cihazlar n, paslanmaz çelik Turnikeli & evyeli el ve ayak dezenfektan hatlar n üretip; ISO belgeli firmalara satarak sektöründe lider konuma gelmifltir. De iflmez kalitesi, g da sektöründeki tecrübesi ve donan ml kadrosu ile müflteri istek ve de iflik tasar mlara uygun yeni ürünler imal edip gelifltirmeye devam edecektir. Since 2006 by producing and selling FLYTRAP patented insect killers, stainless steel hygiene equipments such as hand and foot disinfection units with turnstiles & washbasins for ISO certified companies, AYGEM took a leading position in the sector. With its constant quality, experience and well equipped staff AYGEM will continue producing customer oriented new products. ARMAPLAST LTD. fit. STAND NO: 136 Armaplast Fiberglass Türkiye de kültür bal kç l ekipmanlar konusunda öncü firmad r. Bünyesinde bar nd rd imalat yöntemi seçenekleri sayesinde sektörün ihtiyac olan birçok ürünü korozyona dayan kl malzemeler kullanarak imal edebilmektedir. Sektöre hizmet eden baz ürünleri; canl bal k nakil tanklar, larva ve bal k gelifltirme havuzlar, larva ele i ve dolab, bal k boylama sistemleridir. Armaplast Fiberglass is the leading manufacturer of Aquaculture industry equipment s. With its various kinds of production methods Armaplast can produce numerous products for Aquaculture industries using anticorrosive materials. Some products that Armaplast produces for Aquaculture industry are; live fish transportation tanks, larva and fish growth pools, larva screens and closets. AS P HALAT A.fi. STAND NO: 205 As p Halat San ve Tic A.fi y l ndan beri son teknoloji yat r mlar ile verimlili ini ve üretimindeki kalitesini en yüksek noktaya ç kar p halatlar n deniz flartlar na dayan kl UV stabilizatörleri ile desteklenmifl olarak yurtiçi ve yurtd fl KÜLTÜR BALIKCILI I müflterilerine MARINE, TEKNE BALIKÇILI I müflterilerine de MARTI markas ile sunmaktad r. Kullan m yerlerine göre halatlar m z Polipropilen, Polyester, ve Poliamid hammaddeden 3 KOL BÜKÜMLÜ ve ÖRME olarak üretilmektedir. AS P HALAT SAN VE T C A.fi. was founded in 1991 and has been serving both domestic and international customers with ropes manufactured using latest available high technology machineries. AS IP HALAT serves its AQUACULTURE customers with MARINE brand and BOAT FISHERIES with MARTI brand ROPES. Depending where it is used Polypropylene, Polyester and Polyamide materials are used to manufacture 3 STRAND TWISTED and BRAIDED ropes that are UV stabilized to stand still against marine weather. ÇOBANLAR GRUP STAND NO: 125 Alabal k seköründe Çobanlar Grup bünyesinde 8 flirket olarak Fethiye, Kayseri ve Gaziantep tesislerimizde 2011 y l nda ton alabal k, 30 ton alabal k havyar, 50 milyon yavru alabal k,100 milyon gözlenmifl yumurta satm fl bulunmaktay z hedefimiz; ton alabal k, 100 ton havyar, 200 milyon gözlenmifl yumurta ve 100 milyon yavru üretimi yapmakt r. As a Çobanlar Group, we have 8 companies which are operating in Fethiye, Kayseri and Gaziantep facilities based on Trout sector. We have sold around tonnes of trout, 30 Tonnes of trout caviar, 50 million trout fry and 100 million trout eggs in In 2012, we aim to produce around tonnes of trout, 100 tonnes of trout caviar, 200 million trout eggs and 100 million trout fry with regards to our best quality vision. BALIK TEKN K SU ÜRÜNLER STAND NO: 348 Bal k üretim ve yetifltirme tesislerinin makina ihtiyaçlar n karfl lamak üzere kurulmufl ve özellikle bal k boylama makinalar yla Türkiye nin hemen her noktas nda yerleflmifl iflletmelerde hizmet vermektedir. malat yap lan makinalar 0,5 gram a rl ktaki yavrudan 400 gr boyundaki porsiyon bal k boyuna kadar genifl bir boylama aral nda bal k boylamaktadir. Bal k transfer pompas yla saatte 15 tona kadar bal k boylayabilmektedir. The company is product some mechanics especially fish grading machine for fish farms requirments. Now that machines are works Turkey and some Asia countrys. Grading is untill 0,5 grams fry to 400 grams table size trout. And sometimes the sistems is workng with together fishpomps and they are grading 15 tons per hour. ÇA ATAY YEM LTD. fit. STAND NO: 120 ECOBIO ve AQUAMAR markalar ile 200 mikrondan 20 mm e kadar yavru, büyütme ve anaç - dam zl k olmak üzere Levrek, Çipura, Alabal k, Mercan, Fangri, Sinarit, Mersinbal, Sazan, Somon, Ton Bal, Karides akuakültür yemleri üretilmektedir y l nda ekstruder teknolojisini Türkiye de ilk defa komple sistem olarak hayata geçiren Ça atay Yem Sanayii yüksek kalitede bal k yemi üretmektedir. Hedefimiz, uluslararas standarttaki ürünlerimizle ihracat art rmak ve kaliteden ödün vermeden hizmetin süreklili ini sa lamakt r. With the brands of ECOBIO and AQUAMAR; starter, grow-out and broodstock fish feeds that have pellet size range from 200 microns to 20 mm, for the species Seabream, Seabass, Trout, Red Sea Bream (pagrus species), Sturgeon, Carp, Salmon, Tuna, Shrimp are produced. Ça atay Yem Sanayii has been producing high quality fish feed since 1998; and is the first company to introduce extruder technology in Turkey as a complete facility. Our goal is enhancing the outward trade of our international standard products and to support our customers consistently. ÇAKIR BALIKÇILIK LTD. fit. STAND NO: 219 Sektörümüze kuruldu u günden beri en yeni teknoloji ürünler ve üstün hizmet anlay fl yla hizmet veren firmam z ÇAKIR BALIKÇILIK LTD., dünyan n en güçlü ipli i Dyneema ile üretilmifl Badinotti marka dü ümsüz a sat fl na artan miktarlarda devam etmektedir. hracat çal flmalar n da sürdüren firmam z, Azerbaycan, Rusya, talya, spanya, Fransa, Danimarka ve Tunus için nylon ve Dyneema kafes a, yapmaktad r. Türkiye nin ve Avrupa n n en büyük lojistik tesisi olan fabrikam z, 2010 y l ndan beri Bodrum da hizmet vermeye bafllam flt r. Since our sector was established, CAKIR FISHING EQUIPMENTS LTD. has been giving service with the latest technology and the superior service manner. CAKIR sells Badinotti nets made of the world s strongest fiber, Dyneema. In the meantime we are making Nylon&Dyneema net cage productions for Azerbeijan Russia, Italy, Spain, France, Denmark and Tunisia. We already increased our production capacity 3 times by building the biggest logistic center and net loft of Turkey and Europe in

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR Newsletter BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. THIS FAIR IS HELD UPON THE AUTHORIZATION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES

Detaylı

5-7 / 06 / 2014 www.future-fish.com

5-7 / 06 / 2014 www.future-fish.com AGROMEY GIDA VE YEM SAN. TİC. A.Ş. Agromey, balık yetiştiriciliği, balık işleme, paketleme ve balık yemi üretiminde tam donanımlı tesisleri ile akuakültür sektöründe Türkiye nin en güçlü temsilcilerindendir.

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality 1976 senesinde bir flah s flirketi olarak açt zücaciye ma azas ile ticaret hayat na bafllayan Süleyman

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

faaliyet raporu annual report 2001

faaliyet raporu annual report 2001 faaliyet raporu annual report 2001 çindekiler Vizyon ve Misyon 01 Finansal Göstergeler 02 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi fllemleri 03 K saca Petrol Ofisi 05 Yönetim in Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated fiirket Profili / Company Profile Temel

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding 2-3 Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated 4-5 fiirket Profili / Company Profile

Detaylı

7. Uluslararas Su Ürünleri hracat ve flleme, Akuakültür ve Bal kç l k Teknolojileri Fuar

7. Uluslararas Su Ürünleri hracat ve flleme, Akuakültür ve Bal kç l k Teknolojileri Fuar 7. Uluslararas Su Ürünleri hracat ve flleme, Akuakültür ve Bal kç l k Teknolojileri Fuar KATILIMCI PROF L Aç k deniz kafes sistemleri Havuzlar, tanklar Tekneler A boyalar Kafes a lar Afl ve laç sanayi

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul

Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 1 Aydo anlar Plaza - stanbul Prof. Muammer Aksoy Caddesi No: 5 Zeytinburnu - STANBUL Tel: (0212) 665 84 84 (pbx) Faks: (0212) 679 25 07 Aydo anlar fl Merkezi

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

Toprak Seramik ve nflaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret

Toprak Seramik ve nflaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret 32 Quality Policy The story of Toprak Seramik started with the opening of the factory, Toprak Seniteri ve zolatör Sanayi A.fi., in Bozüyük in 1980. With the additional investments, the factory started

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

6-7 8-9 10-13 14-18 19-22 23 24 25 26

6-7 8-9 10-13 14-18 19-22 23 24 25 26 1 Biz Kimiz? Who we are? Tarihçe Our History Misyonumuz Our Mission & Vizyonumuz Our Vision Yönetim Felsefemiz ve Değerlerimiz Our Management Philosophy and Values Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı A Message

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 144 HAZ RAN / JUNE 2008 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde ELYAF İPLİK FIBRE YARN MPS CoolFlex-Kontrollü Bir

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü. www.turkcoat.com

A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü. www.turkcoat.com ISTANBUL A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü www.turkcoat.com 3 rd Coatings, Inks, Adhesives, Sealants, Construction Chemicals, Production Technologies, Conference and Exhibition

Detaylı

Merkez Head Office. fiube Branch Office

Merkez Head Office. fiube Branch Office Merkez Head Office Türker Caddesi, Beyan Sokak, zosan fl Merkezi No: 64 Kat: 2-5 Yukar Dudullu, Ümraniye, stanbul - TÜRK YE T: +90 (216) XXX XX XX F: +90 (216) XXX XX XX E-mail: info@caliskanyapi.com.tr

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. 20 04 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. // içindekiler // contents // 01 _Kurumsal Profil _Company Profile // 03 _ Sunufl _Introduction // 04 _ Misyon/Vizyon/De

Detaylı

A mendments made to the Free Zones Law in 2004

A mendments made to the Free Zones Law in 2004 KOCAELI SHIPYARDS: CALM BEFORE THE STORM... KOCAEL TERSANELER : K NC TUZLA OLMAK STEM YORUZ... 2 004 y l nda Serbest Bölgeler Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin vergi

Detaylı

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU TURCAS PETROL A.fi. 05 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER CONTENTS Vizyon 01 K saca Turcas Petrol 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 12 Yönetim 13 Sermaye

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair GL s Biggest Containership GL in En Büyük Konteyner Gemisi he biggest containership T ever classed by Germanischer Lloyd (GL) was delivered in mid-december at Samsung Heavy Industry Shipyard in Geoje,

Detaylı