TUBİTAK AR-GE BİRİMLERİ VE DESTEKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUBİTAK AR-GE BİRİMLERİ VE DESTEKLERİ"

Transkript

1 TUBİTAK AR-GE BİRİMLERİ VE DESTEKLERİ Veri Tabanı Açılımı Kayıt Adresi İlgili Destek ARBİS Araştırmacı Bilgi Sistemi https://arbis.tubitak.gov.tr/pages/bilgipinari/inde x.htm --- ARDEB Araştırma Destek Başkanlığı /decument/tubitak_ardeb.pdf 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 1002 Hızlı Destek Programı 1003 Öncelikli Alanlar Destekleme Programı 1007 Kamu Projeleri Programı 1008 Patent Başvurusu Teşvik Programı 1010 Evrensel Araştırmacı Programı (EVRENA) 1011 Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı 3501 TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı 1301 Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Destekleme Programı (İŞBAP)

2 TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Başkanlığı Patent Başvu rusu Teşvik v e Desteklem e P r ogr amı Bir e ys el Girişi mcili k Aşamalı Destek Bil im sel ve Tekn. İşbl ğ. A ğları v e P latf. K urma Girişim i P roj. ( İŞ BAP) TÜB İTAK S an a yi Ar -Ge P roj eleri Dest ekleme P rogramı P roje P az arı Deste kleme P rogramı TÜB İTAK K OB İ Ar -Ge B aşlan gıç Dest ek TÜBİT AK Önc eli kli Alanlar Araştı rma T eknoloj i Geli şti rme ve Yenilik P. D. P Kamu Kuruml a rı Araştı rma ve Geli şti rme Projelerini D.P Üniversite-S an a yi İşbirli ği Destek P Girişimcilik Destek mcilik/ulusal-destekprogramlari#destekler_girisimcilik_ana_say fa_akordiyon-block_1-0 ro gram ı Bir e ys el Girişi mcili k Aşamalı Destek Girişim cil ik ve Yenil ikçili k Yarışmaları Progr amı Girişim cil ik ve Yenil ikçili k Eğit. ve Araş. Faali yetl e rini Dest. P Girişim cil ik ve Yenil ikçili k Etki nli klerini Destekleme

3 Etkinlik Destekleme Programı BİDEB Bilim İnsanı Destekleme Başkanlığı el-etkinlik/desteklenenetkinlikler#destekler_bilimsel_etkinlik_ana _sayfa_akordiyon-block_1-3 Bilim Adamı yetiştirmek için geliştirilmiş 27 burs destek programı Lis ansüst ü Yaz Okulu ve Benz eri Di ğer Et kinl ikl eri D. P Yurt İçi Bil im sel Et kinl ikl eri Destekleme Lisans ve Lis an s Öncesi, Öğrt. ve Ö ğr c. Yöneli k Bil im sel Etk. D. P Bil im sel İşbi rliğine Yöneli k Etki nli kleri Destekleme P roje E ğit im i Et kinli klerini Destekleme Pr ogr amı 7. ÇP Avrupa https://www.fp7.org.tr/register.do Birliği 7. Çerçeve Programı EUREKA https://www.eureka.org.tr/saveregistration.d o ERANET Ayrupa Araştırma Alanı Ağı /uluslararasi-ortakli-destekprogramlari/icerik-1509-tubitakuluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleridestekleme-programi CONCERT JAPAN CROSSTEXNET ECO-INNOVERA ERA-IB-2 ERA.NET TRANSPORT Geothermal ERA.NET

4 ÇTP Çok Taraflı Programlar rarasi/icerik-cok-tarafli-programlar LEAD ERA MANUNET II MATERA + MARTEC II M-ERA.NET SOLAR ERA.NET C OST (Bil im sel ve Tekn ik Araştı rma Alanında A vrupa İşbirli ği) EMBO (Av rupa Mol ekül er Bi yoloj i Ör gütü) IC GE B ( Ulusl arar ası Ge n Mühendisl iği ve Bi yote knoloj i Araştı rma Merkezi) NAM S &T ( Ba ğlantıs ız ve Diğer G eli şmekte ola n Ülkeler Bil im ve Teknoloji Merkezi) NATO SP S (Barış ve Gü venli k için Bil im ) KE İ (K arad eniz Ekonomi k İşbirli ği Ör gütü) UF Uluslararası Fırsatlar rarasi/icerik-uluslararasi-firsatlar Uz a y İşbirli kleri İİP İkili İşbirliği rarasi/icerik-basvuruya-acik-programlar ABD Ulusal Bil i m Vakfı (NS F ) ile İkil i İş birliği P rogramı Bulgaristan Bilimler Akademi si ( BAS) il e İkil i İşbirli ği

5 Fr ansa Ulusal Bil im sel Arş. Me rkez i (CNR S ) ile İkil i İşbirli ği Hindis tan Bil im sel ve Endüs tri yel A rş. Ko nse yi (CS IR ) ile İkil i İşbirli ği P rogramı Alman ya Ar aştı r malar Ko nse yi ( DFG ) ile İkil i İşbirli ği Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkil i İşbirli ği P rogram Alman ya E ğt. ve Arş. B akanlı ğı (BM B F) i le Araştırma Enstitüleri İkil i İşbirl i ği MAM Marmara Araştırma Merkezi Ç evre Ensti tüsü Enerji Enst it üsü Gen Mühendisl iği ve Bi yoteknoloji E. Gıda Ensti tüsü Kim ya Ensti tüsü Malz eme Ensti tüsü Yer ve Deniz Bil im leri Enst it üsü

6 Merkez - Enstitüler B İLGEM Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezş Bil işi m Teknoloj il eri E. İle ri Teknoloj i Araştı rma Ensti tüsü S iber Güvenli k E. Temel Bilimler Ar aştı rma Ensti tüsü Ulusal El ektronik ve Kri ptol oji Araştı rma E. Yaz ıl ım Teknoloj il eri Araştı rma Ensti tüsü Ar-Ge Birimleri Araştırma ve Geliştirme Birimleri S avunma Sana yii A raştı r ma ve Geli şti rme Ensti tüsü (S AGE) Uz a y Teknoloj il eri A raşt ırma E. (U ZAY ) Ulusal Metroloji E. (UME) Türki ye S ana yi S evk ve İdare E. ( TÜSS İDE) Ar-Ge Kolaylık Birimleri TEKSEB ve TEKNOPARK Ulusal Akademi k A ğ ve Bil gi M. ( U LAK B İM) Bursa T est ve An ali z Lab oratuvarı ( BUT A L) TÜBİT AK Ulusal Göz le mevi (TUG)

ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı

ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB, üniversitelerden, kamu Ar-Ge enstitülerinden ve özel sektörden önerilen araştırma projelerine destek vermektedir. SBAG SOBAG TOVAG TBAG H 2 0 TÜBİTAK

Detaylı

B Ü L T E N T E M M U Z

B Ü L T E N T E M M U Z temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T E M M U Z n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 7 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 2 Biz uygarl ktan,

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

2010 YILI ULUSAL VE ULUSLARARASI KAYNAKLARDAN DESTEKLENEN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİ

2010 YILI ULUSAL VE ULUSLARARASI KAYNAKLARDAN DESTEKLENEN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİ 2010 YILI ULUSAL VE ULUSLARARASI KAYNAKLARDAN DESTEKLENEN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİ ODTÜ Araştırmalar Koordinatörlüğü Aralık 2010 Bu raporun amacı, 2010 yılında ulusal ve uluslararası kaynaklardan

Detaylı

TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz!

TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Turkey TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Temiz teknoloji iş fikirlerini arıyor, kaynak sağlıyor ve hayata geçirebilmeniz için birlikte çalışıyoruz. PROGRAM KATEGORİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ

Detaylı

BÜLTEN Haziran. Orta Asya Bilim-Teknoloji Sistemlerinin Batı ya Entegrasyonu Konferansı TÜBİTAK da yapıldı. Sayı: 11

BÜLTEN Haziran. Orta Asya Bilim-Teknoloji Sistemlerinin Batı ya Entegrasyonu Konferansı TÜBİTAK da yapıldı. Sayı: 11 BÜLTEN Haziran Sayı: 11 2002 T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U Türkiye, NATO ile Orta Asya Arasında Bilimde de Köprü... Orta Asya Bilim-Teknoloji Sistemlerinin

Detaylı

Kadir Has. Türkiye nin En Önemli Sorunu: İşsizlik. Doç. Dr. Meltem Ucal a UNDP den Hibe Desteği

Kadir Has. Türkiye nin En Önemli Sorunu: İşsizlik. Doç. Dr. Meltem Ucal a UNDP den Hibe Desteği 1-15 Şubat 2014 / Sayı 47 Doç. Dr. Meltem Ucal a UNDP den Hibe Desteği Türkiye nin En Önemli Sorunu: İşsizlik Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl gerçekleştirilen, Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2014 EDİTÖRDEN

OCAK-ŞUBAT-MART 2014 EDİTÖRDEN OCAK-ŞUBAT-MART 2014 EDİTÖRDEN Siz değerli akademisyen ve sanayicilerden gelen istek üzerine E-Bültenimizi hem web sitemizde yayınlayacağız hem de basılı olarak sizlere ulaştıracağız. Bültenimizin 2. Sayısındaki

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve ÖZEL SEKTÖRÜ GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Originally published

Detaylı

Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı T.B.M.M. Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile Internet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Kurulan

Detaylı

Bilge Sözen S ahne, Selen Yegĕnog lu, Dilek Aslan, Nüket Örnek Büken, Christine Urban, Michael Strähle, Klaus Hadwiger

Bilge Sözen S ahne, Selen Yegĕnog lu, Dilek Aslan, Nüket Örnek Büken, Christine Urban, Michael Strähle, Klaus Hadwiger Bilge Sözen S ahne, Selen Yegĕnog lu, Dilek Aslan, Nüket Örnek Büken, Christine Urban, Michael Strähle, Klaus Hadwiger SUNUM PLANI Hacettepe Üniversitesi Bilim Ofisi INPROFOOD Avrupa Farkındalık Senaryo

Detaylı

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası TÜSI AD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ve Ulusal I novasyon Girişimi Yol Haritası Serisi 1: Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası 2009 2009 REF, Tüm Hakları Saklıdır Uzay Ve Havacılık Teknolojileri

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

İkinci Danışma Kurulu Toplantısı

İkinci Danışma Kurulu Toplantısı Yeşil Endüstri Platformu İkinci Danışma Kurulu Toplantısı 22 Eylül 2014 The Westin New York Grand Central 212 East 42nd Street, New York, NY 10017 WWW.GREENINDUSTRYPLATFORM.ORG 1 WWW.GREENINDUSTRYPLATFORM.ORG

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 10. KALKINMA PLANI (2014 2018) SANAYİ, KALKINMA, BÖLGESEL FARKLILIKLAR, MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER, YATIRIMLAR, KİT LER VE ENERJİ BÖLÜMLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLER (Özet Değerlendirme)

Detaylı

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 09 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 09 İçindekiler AB Programları 1 Birlik Programları Listesi: 2 Türkiye nin Katılım Sağladığı Birlik Programları 4 1. Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning

Detaylı