Mustafa KAHYAOĞLU * Abstract

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mustafa KAHYAOĞLU * Abstract"

Transkript

1 28 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Dersinde Çevresel Problemlerin Öğretimine Yönelik Bakış Açıları, Hazır Bulunuşlukları ve Öz-Yeterliliklerinin Belirlenmesi Perspectives, Readiness and Self-efficacy of Pre-service Teachers Related to Teaching Environmental Problems in The Context of Science and Technology Education Mustafa KAHYAOĞLU * Özet Fen ve Teknoloji dersinin amacı, öğrencilere fen ve teknolojinin doğasını, fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimlerini anlama, çevre sorunlarını fark etme, sorgulama, doğal çevreye değer verme, bu değerlere uygun bir şekilde hareket etmelerini sağlanmaktır. Bu araştırmada, İlköğretim öğretmen adaylarının Fen ve Teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretimine yönelik bakış açıları, hazır buluşluluk düzeyleri ve öz-yeterlilikleri belirlemeye çalışılmıştır. Araştırma Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi nde bulunan İlköğretim Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği programı öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Çalışmada ölçme aracı olarak beş dereceli likert tipi tutum ölçeği kullanılmıştır. Cronbach alfa ile güvenirlik testi yapılmıştır (Alpha=,8522). Veri çözümlemede, t-testi, varyans analizi ve aritmetik ortalama istatistiki teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretimine yönelik bakış açıları, hazır bulunuşlukları ve öz yeterliliklerinin birbirinden farklılıklar gösterdiği bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Çevre, Çevresel Problemler, Fen ve Teknoloji Abstract The purpose of science is to teach students both science and technology, as well as helping them to understand the many interactions among science, technology, and societal and environmental problems. The intention is to provide the students suitable conditions in order for them to be aware of related social, economical, and moral environments. In addition, focus was instigated in order to teach eager students comprehension; cognition, interrogation and natural environment in order to help students act reasonably, while interacting with their society and environment. In this study, primary school candidate teachers were investigated in order to find attitudes in teaching environmental problems in society and technology. Self-efficacy and ready found attitudes toward teaching in environmental problems between Science and Technology was investigated. This study has been applied to candidate teachers practiced in primary school science and class teaching at the Siirt Education Faculty of Dicle University. The Likert Scale study of five degrees has been used as a means of measuring. Cronbach alpha was used for reliability testing (Alpha=,8522). In the analysis of dates, some statistical techniques were used such as the t-test, variance analysis, and arithmetic means. As a result, one finds that the candidate teachers have different self-efficacy and perspectives towards teaching the environmental problems of science and technology. Key words: Environmental, environmental problems, science and technology Giriş Bilimsel bilginin katlanarak arttığı, teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla ilerlediği fen ve teknolojinin etkilerinin yaşamımızın hemen her alanında belirgin bir şekilde görülmeye başladığı günümüzde, öğrencilerin bu bilgileri edinmelerinde fen ve teknoloji derslerinin önemi büyüktür. Bu sebeple yaparak * Yrd. Doç. Dr., Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

2 29 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, ve yaşayarak öğrenmenin bir yolu olan ve bilinen gerçekler, prensipler, kavramlardan meydana gelmiş ve herkesin öğrenebileceği nitelikte fen ve teknoloji derslerine tüm bireylerin ihtiyacı vardır. Fen ve teknoloji dersinin amacı; öğrencilere fen ve teknolojinin doğasını, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlama, öğrencilerin fen ve teknoloji ile ilgili sosyal, ekonomik, etik, çevre ve çevre sorunlarını fark etmelerini sağlama, bilmeye ve anlamaya istekli olma, sorgulama, doğal çevreye değer verme, bireylerin toplum ve çevreyle etkileşirken bu değerlere uygun hareket etmelerini sağlanmak şeklinde ifade edilmektedir (Çepni, 2005). Çevre Eğitimi İlköğretim birinci kademe fen ve teknoloji dersinde; çevre eğitimi ile ilgili olarak öğrencilere sosyal, fiziksel ve biyolojik çevre öğelerini bir bütün olarak verme, çevre ve sağlık arasındaki ilişkiyi kavratma, çevreyi etkileyen faktörleri, bozulan çevrenin insan ve toplum için doğuracağı olumsuz etkileri ve doğal kaynakların savurganlığının olumsuz sonuçlarını kavratma, savurganlığı önleyici davranışlar kazandırma ve çevreye değer vermenin önemini kavratma şeklinde belirtilmektedir (Çepni, 2005). Çevre sorunlarının ortaya çıkarmasında etkili olan bireylerin bu sorunların giderilmesinde de üzerine düşen görevlerinin neler olduğu ile ilgili bilincin kazandırılması ancak etkin bir çevre eğitimi ile mümkündür. Çevre eğitimi bireylerin doğal çevreyi algılamasını sağlamak, çevreyle ilgili değerleri ve davranışları olumlu yönde geliştirmek için verilmektedir. Temel amaç; çevre bilinci, doğal çevreyi koruma ve kullanmaya yönelik duyarlılığı artırmaktır (Altın ve diğ., 2002; Başal, 2003). Yapılan çalışmalar çevre bilgisinin çevreye yararlı davranışlar oluşturması üzerine olan etkisinin zayıf olduğunu ve çevreye yönelik tutumlarının da çevre bilincinin oluşmasında çok fazla anlamlı olmadığını göstermektedir (Yücel ve Morgil, 1998; Soran, 2000; Özkan ve diğ., 2001;Şahin, 2004). Çevre eğitiminde bireyin çevresiyle uyum içerisinde yaşayacağı bilgi ve beceriler kazanması, su tüketiminden, çöp üretimine, enerji tüketiminden doğal kaynakların kullanımına ve sorunların çözümünde aktif katılım sağlanması kadar her konuda sorumluluk sahibi insanlar yetiştirmek şeklinde açıklanabilir. Çevre eğitimi evde, yerel topluluklarda ve okulda olmak üzere üç ortamda verilmektedir. Evde aile ortamında kazandırılan çevre anlayışı, okulönce ve ilköğretim okullarında verilen örgün eğitimle geliştirilmektedir (Demirkaya, 2006). Okulöncesi eğitimde oyunlar, dramalar, çizgi filmler, geziler, boyama kitapları ve bunlara uygun öğretim programları, araç ve gereçlerle çevre eğitimi gerçekleştirilmektedir. Çocuklarda çevreye yönelik zihinsel duyarlılığın 9-10 yaşlarında gelişme gösterdiği bilinmektedir. Bu dönemde öğrencilere özellikle Gardner ın çoklu zeka kuramında yer alan doğa zekası konusunda bilgi verilerek, öğrencilerdeki doğa zekanın ön plana çıkartılması için gerekli çalışmalar yapılması gerektiği belirtilmektedir. Çevre eğitimi dersi bazı ülkelerde müstakil bir ders olarak okutulurken, diğer bazı

3 30 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, ülkelerde konuyla ilgili dersler içerisindeki konulara serpiştirilerek verilmektedir. Çevre eğitimi dersi, eğer diğer dersler içerisinde veriliyorsa okul öncesinden lise son sınıfa kadar düzenli ve planlı bir şekilde birbirinin devamı niteliğinde verilemesinin önemli olduğu belirtilmektedir (Haktanır ve Çabuk, 2000; Erten, 2005). Yılmaz ve arkadaşları (2002); orta ve yüksek öğretim öğrencilerinin çevre sorunları ile ilgili olarak bilgilerinin yetersiz olduğunu ve çevre sorunlarını tam olarak bilmediklerini bildirmişlerdir. Pooley ve O Connor (2000); ders programlarının çevre ile ilgili tutum ve davranışların oluşturulmasında yeterli olmadığını, ders programlarının daha çok çevre ile ilgi bilgilere yer verdiğini, çevre eğitiminin amacının ağırlıklı olarak bilgi vermek olmadığını, çevreyle dost insanların yetiştirilmesi olduğunu, bunun içinde ders programlarında çevre eğitimine yönelik tutum ve davranışlara önem verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Çevre Eğitimine Yönelik Yaklaşımlar Çevre eğitiminin kökleri doğayı ve doğal kaynakları korumaya dayanmaktadır. Ancak çevre hareketi doğayı koruma etkinliklerinden farklı olduğu gibi çevre eğitimi de doğayı ve doğal kaynakları koruma etkinliklerinden farklıdır. Çevre eğitimi, insanları çevre hakkında bilgilendirmekten öteye gidip onları çevre yönetiminde istekli ve becerikli katılımcılar haline getirmeyi hedefleri arasına almıştır (Altın ve diğ., 2002; Başal, 2003). Çevre eğitimi, 1970 li yıllarda siyaset, eğitim ve bilim alanında önde gelen liderlerin giderek artan çevre sorunlarını ve doğurduğu sonuçları görmeye başlamasıyla başlamıştır. Geray (1995); çevre sorunlarının insanoğlunun yaşamını sürdürdüğü çevresini, sürekli daha fazla kazanmak amacıyla alabildiğine sömürmesinden, bireysel çıkarlarını toplumun ortak çıkar ve değerlerinden daha üstün tutmasından kaynaklandığını belirtmiştir. Genellikle çevre eğitimine yönelik üç farklı yaklaşımdan söz edilmektedir (Demirkaya, 2006). 1- Çevre eğitimi; fiziksel ve beşeri sistemler ile bu sistemlerin karşılıklı etkileşimlerinin algılanmasını ve öğrenilmesini teşvik eder. Bu yaklaşım Çevre yönetimi ve kontrolü için eğitim olarak tanımlanmaktadır. 2- Çevre yoluyla eğitim öğrencilerin çeşitli bilgi ve beceri kazanmalarını sağlar. Öğrenci merkezli arazi gezileri vasıtasıyla öğrenmeye yönelik ilgi ve uğraşları teşvik eder. Bu yaklaşım çevre bilinç ve yorumu için eğitim olarak tanımlanır. 3- Çevre eğitimi; öğrencileri kendi davranışlarından sorumlu olmaya teşvik eden bir çevre etiği ve cesareti kazandıran, bilgiye dayalı konuların yer aldığı önceki iki yaklaşım üzerine inşa edilmiştir. Bu yaklaşım sürdürülebilirlik için eğitim olarak tanımlanmaktadır.

4 31 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, Araştırmanın Amacı ve Önemi Dünyadaki endüstrileşme ile birlikte insanoğlunun doğayı kirletmesi, doğayı kendi çıkarları doğrultusunda kullanması bugün karşılaşmakta olduğumuz çevre problemlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu çevre problemlerinin neden ve sonuçlarını bilmek çevrenin korunmasına yönelik davranışlarımızda önemli rol oynar. Çevre problemleri sadece teknoloji veya yasalarla çözülebilecek bir problem değildir. Bireysel davranışların değişmesi ile mümkündür. Davranışların değişmesinde ise tutum ve değer yargıları önemlidir. Çevreye karşı pozitif tutum ve değer yargılarının oluşması ancak iyi bir eğitimle olur. Burada çevre ile ilgili davranışların oluşturulmasında öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, ilköğretim sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretimine yönelik bakış açıları, hazır bulunuşlukları ve öz-yeterliliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır. 1- Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji ile çevresel problemler arasındaki ilişkiye yönelik görüşleri nasıldır? 2- Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretimine yönelik öz-yeterlilikleri nasıldır? 3- Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretiminden sonra öğrencilerde meydana gelecek davranışlara yönelik görüşleri nasıldır? 4- Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretiminde yöntem ve teknikleri kullanmaya yönelik tutumları nasıldır? Bu araştırmadan elde edilecek veriler, öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretimine yönelik tutumları ve görüşleri bakımından farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi açısından da önemlidir. Varsayımlar 1) Araştırma için seçilen deneklerin, belirlenen ve bilinen sınırlar içinde, alındıkları evreni temsil edebilecekleri varsayılmıştır. 2) Araştırmacı tarafından uygulanan tutum ölçeğinin amaç için gerekli bilgileri ortaya çıkaracak nitelikte olduğu varsayılmıştır. 3) Aday öğretmenlerin, tutum ölçeği sorularına verdikleri cevapların doğru ve güvenilir olduğu varsayılmıştır. Sınırlılıklar Bu araştırma; eğitim-öğretim yılı güz döneminde, Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ve İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarında öğrenim görmekte olan 4. sınıf öğrencileriyle sınırlıdır.

5 32 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, Bu araştırma betimsel bir çalışmadır. Yöntem Evren ve Örneklem Bu araştırmanın evrenini öğretim yılı güz döneminde Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi İlköğretim sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği programında okuyan 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem grubunda ise araştırmaya gönüllük ilkesi ile katılan ilköğretim sınıf öğretmenliğinde öğrenim gören 130 ve İlköğretim fen bilgisi öğretmenliğinde öğrenim gören 46 olmak üzere toplam 176 dördüncü sınıf öğretmen aday bulunmaktadır. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının % 26 sını kızlar %74 ünü erkekler oluşturmaktadır. Verileri Toplama Aracı Araştırmaya temel teşkil eden veriler, öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretimine yönelik bakış açılarını belirlemek amacıyla hazırlanmış bir tutum ölçeği ile toplanmıştır. Tutum ölçeği maddeleri, alanla ilgili kaynak taraması sonucunda uzman görüşleri alınarak oluşturulan bir soru havuzundan seçilmiştir. Araştırmada madde analizi ve faktör analizi uygulandıktan sonra 46 maddelik taslak ölçekten 26 maddelik beşli likert tipi ölçek kullanılmıştır. Cronbach alfa güvenirlik katsayısı,8522 olarak bulunmuştur. Olumlu maddeler tamamen katılıyorum seçeneğinden başlamak üzere 5 den 1 e doğru; olumsuz maddeler ise tamamen katılıyorum seçeneğinden başlamak üzere 1 den 5 e doğru puanlanmıştır. Bu şekli ile, tutum ölçeğinden alınabilecek en düşük toplam puan 26 ve en yüksek toplam puan 130 dur. Verilerin faktör analize uygunluğu Kaiser-Meyer Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi ile incelenmiştir. KMO katsayısı verilerin ve örneklem büyüklüğünün seçilen analize uygun ve yeterli olduğunu belirlemede kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. KMO nun 0.60 dan büyük ve Barlett testinin anlamlı çıkması verilerin faktör analizine uygun olduğunu gösterir. Yapılan analiz sonucunda KMO değeri olarak bulunmuştur. Barlett s testi verilerin çok değişkenli normal dağılımdan gelip gelmediğini kontrol etmek için kullanılabilecek istatistiksel bir tekniktir. Çalışma içerisinde yapılan analiz sonucunda Barlett testi anlamlı bulunmuştur ( =1971,80). Yapılan faktör analizi sonucunda fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretimine yönelik tutum ölçeğini oluşturan maddeler fen ve teknoloji, çevresel problemlerin öğretiminde öz-yeterlilik, çevresel problemlerin öğretiminde geleneksel yöntemler, çevresel problemlerin öğretiminde modern yöntemler ve çevresel problemlerin öğretimi sonunda meydana gelecek davranışlar olmak üzere 5 faktörde toplanmıştır. Maddelerin faktör yükleri 0,536-0,789 arasındadır. Birinci faktör toplam varyansın %15,36 sını, ikinci faktör %14,79 unu, üçüncü faktör %14,16 sını, dördüncü faktör %7,62 sini ve beşinci faktör %7,15 ini açıklamaktadır. Ölçek toplam varyansın %59,08 ini açıklamaktadır.

6 33 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, Toplanan veriler, öğretmen adaylarının üniversitede öğrenim gördükleri alan ve cinsiyetleri esas alınarak SPSS for Windows paket programında çözümlenmiştir. Bulgular Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji ile Çevresel Problemlere Yönelik Bakış Açıları İle İlgili Bulgular Tablo.4.1. Fen ve teknoloji ile çevresel problemlere yönelik bakışları Maddeler Sınıf N X SS t p Fen ve Teknoloji, her zaman belirsiz Sınıf Öğr 130 2,11 1,21 düşünceler içerir. Fen Bil. Öğr 46 2,31 1,37-1,17,098* Fen ve Teknoloji, çevresel problemlerin başlıca Sınıf Öğr 130 2,57 1,21 sorumlusudur. Fen Bil. Öğr 46 2,82 1,37-1,15,087* Fen ve Teknoloji, çevresel problemleri çözme Sınıf Öğr 130 3,53,96-1,07,789* aracıdır. Fen Bil. Öğr 46 3,71,98 Fen ve Teknoloji değerlerden yoksundur. Sınıf Öğr 130 2,19 1,01-161,001** Fen Bil. Öğr 46 3,19 1,20 * p>0,05, ** p<0,05 Tablo.4.1. incelendiğinde tutumları test edilen ilköğretim sınıf öğretmeni ve fen bilgisi öğretmen adayları arasında anlamlı bazı farkların olduğu görülmüştür. İlköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının 3,19 ortalama puan ile fen ve teknoloji, değerlerden yoksundur şeklinde görüşleri İlköğretim sınıf öğretmenliği programı öğretmen adaylarında 2,19 a düşmektedir. Bu farkın (p< 0.05) anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. İlköğretim Fen bilgisi öğretmenliği öğretmen adaylarının Fen ve Teknoloji, her zaman belirsiz düşünceler içerir, Fen ve Teknoloji, çevresel problemlerin başlıca sorumlusudur ve Fen ve Teknoloji, çevresel problemleri çözme aracıdır şeklindeki ifadelere verdikleri cevapların ortalama puanlarının ilköğretim sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarında daha yüksek olduğu fakat aralarında anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Fen ve Teknoloji İle Çevresel Problemlere Yönelik Bakış Açıları Cinsiyete Göre Anlamlı Bir Farklılık Gösterip Göstermediğine Yönelik Bulgular Tablo-4.2. Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre fen ve teknoloji ile çevresel problemlere yönelik bakışları ile ilgili t-testi sonuçları CİNSİYET p>0,05 N x S t p Bayan 68 3,33,365,866,790 Erkek 109 3,28,374 Tablo 4.2 de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının Fen ve Teknoloji ile çevresel problemlere yönelik görüşleri cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermemektedir (p>0,05 ). Ortalama puanlarına bakıldığında bayanların x =3,33 ve erkeklerin ise x =3,28 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, erkek öğretmen adaylarının bayan öğretmen adaylarına göre fen ve teknoloji ile çevresel problemlerin öğretimine yönelik tutumlarının biraz daha yüksek olduğunu göstermektedir.

7 34 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, Fen ve Teknoloji Dersinde Çevresel Problemlerin Öğretiminde Öğretmen Adaylarının Özyeterliliklerine İlişkin Bulgular Tablo.4.3. Çevresel problemlerin öğretiminde öğretmen adaylarının öz-yeterlilikleri Maddeler Sınıf N X SS t p Çevresel problemleri öğretecek gerekli beceriye Sınıf Öğr 130 3,71,95 sahibimdir. Fen Bil. Öğr 46 3,60 1,15,603,118* Öğrencilerin çevresel problemlere ilişkin soruları Sınıf Öğr 130 3,79,85 cevaplayabilirim Fen Bil. Öğr 46 3,32 1,09 2,61,009** Çevresel problemlere ilişkin fen deneyleri yapmakta Sınıf Öğr 130 3,46,91 güçlük çekmem. Fen Bil. Öğr 46 3,28 1,14,959,036** Çevresel problemlerin öğretiminde etkili olmak için Sınıf Öğr 130 3,30,97 bu problemlere ilişkin kavramları çok iyi biliyorum. Fen Bil. Öğr 46 3,08 1,02 1,26,385* Genel olarak çevresel problemleri etkili biçimde Sınıf Öğr 130 3,69,87 öğretebilirim. Fen Bil. Öğr 46 3,34 1,07 1,95,018** Etkinlikleri organize etmede ve kontrolünü Sınıf Öğr 130 3,71,89 sağlamada kendimi yeterli görüyorum. Fen Bil. Öğr 46 3,24 1,15 2,49,005** Çevresel problemlere ilişkin kavramları etkili Sınıf Öğr 130 3,42,91 biçimde öğretmek için gerekli aşamaları biliyorum. Fen Bil. Öğr 46 3,28,98,849,607* * p>0,05, ** p<0,05 Tablo 4.3. de Fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretiminde öğretmen adaylarının özyeterliliklerine yönelik tutumlarına ilişkin veriler yer almaktadır. Buna göre öğrencilerin çevresel problemlere ilişkin sorularını cevaplayabilirim, çevresel problemlere ilişkin fen deneylerini yapmakta güçlük çekmem, genel olarak çevresel problemleri etkili biçimde öğretebilirim, etkinlikleri organize etmede ve kontrolünü sağlamada kendimi yeterli görüyorum diyen ilköğretim sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının ortalama puanları fen bilgisi öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarından daha yüksektir. Bu farkın (p<0,05) anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen Adaylarının Çevresel Problemlerin Öğretiminde Öz-Yeterliliklerinin Cinsiyet Göre Anlamlı Bir Farklılık Gösterip Göstermediğine Yönelik Bulgular Fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretimine yönelik öğretmen adaylarının özyeterliliklerinin cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğine yönelik yapılan t testi sonuçları tablo 4.4 de gösterilmektedir. Tablo-4.4. Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre fen ve teknoloji ile çevresel problemlere yönelik bakışları ile ilgili t-testi sonuçları CİNSİYET p>0.05 N x S t p Bayan 68 3,52,641 -,141,366 Erkek 109 3,54,734 Tablo 4.4 e göre, Fen ve teknoloji dersinde öğretmen adaylarının çevresel problemlerin öğretimine yönelik öz-yeterliliklerinin cinsiyetlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmektedir (t=-0.141,

8 35 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, p>0,05). Ortalama puanlarına bakıldığında bayan öğretmen adaylarının x =3,52 ve erkek öğretmen adaylarının ise x =3,54 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretimine yönelik öz-yeterliliklerinin bayan öğretmen adayları ile erkek öğretmen adaylarının hemen hemen aynı olduğu tespit edilmiştir Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Dersinde Çevresel Problemlerin Öğretiminden Sonra Öğrencilerde Meydana Gelecek Davranışlara Yönelik Bakış Açılarına İlişkin Bulgular Öğretmen adaylarının çevresel problemlerin öğretiminden sonra öğrencilerde meydana gelecek davranışlara yönelik bakış açılarıyla ilgili bulgular Tablo 4.5. de yer almaktadır. Tablo.4.5. Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretiminden sonra öğrencilerde meydana gelecek davranışlara yönelik bakış açıları Maddeler Sınıf N X SS t P Öğrenciler, çevresel problemlere ilişkin daha Sınıf Öğr 130 4,10,76 2,18,003** bilgili olacaklardır. Fen Bil. Öğr 46 3,73 1,03 Öğrenciler, çevresel problemlerle ilgili daha Sınıf Öğr 130 4,13,76 olumlu tutum, inanç ve değerlere sahip Fen Bil. Öğr 46 3,70,97 2,63,023** olacaklardır. Öğrenciler, çevresel problemleri çözümlemede Sınıf Öğr 130 3,96,81 1,75,044** gerçek deneyim kazanacaklardır. Fen Bil. Öğr 46 3,69,93 Sınıf Öğr 130 4,06,70 Öğrenciler, etraflarındaki çevresel problemlerin önemini daha iyi anlayacaklardır. Fen Bil. Öğr 46 3,76 1,03 1,82,000** Öğrenciler, çevresel problemleri çözümlemede Sınıf Öğr 130 3,95,78 daha etkin olacaklardır. Fen Bil. Öğr 46 3,93,82 Öğrenciler, çevresel problemleri çözümlemede Sınıf Öğr 130 3,92,89 gerekli becerilere sahip olacaklardır. Fen Bil. Öğr 46 3,76 1,03 * p>0,05, ** p<0,05,136,556*,944,095* Yapılan çalışma sonunda ilköğretim sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği öğretmen adayları arasında bazı farkların olduğu görülmüştür. Buna göre öğrenciler, çevresel problemlere ilişkin daha bilgili olacaklardır, öğrenciler, çevresel problemlerle ilgili daha olumlu tutum, inanç ve değerlere sahip olacaklar, öğrenciler, çevresel problemleri çözmede gerçek deneyimler kazanacaklardır, öğrenciler, etraflarındaki çevresel problemlerin önemini daha iyi anlayacaklar diyen ilköğretim sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının ortalama puanları fen bilgisi öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p< 0.05). Bununla birlikte tutum ölçeğinde yer alan öğrenciler, çevresel problemleri çözümlemede daha etkin olacaklardır ve öğrenciler, çevresel problemleri çözümlemede gerekli becerilere sahip olacaklardır şeklindeki ifadelerde ilköğretim sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının ilköğretim fen bilgisi

9 36 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, öğretmenliği öğretmen adaylarından daha yüksek olmasına rağmen (p> 0.05) aralarında anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Öğretmen Adaylarının Çevresel Problemlerin Öğretiminden Sonra Öğrencilerde Meydana Gelecek Davranışlara Yönelik Bakış Açılarının Cinsiyet Göre Anlamlı Bir Farklılık Gösterip Göstermediğine Yönelik Bulgular Tablo-4.6. Öğretmen adaylarının çevresel problemlerin öğretiminden sonra öğrencilerde meydana gelecek davranışlara yönelik bakış açıları ile ilgili t-testi sonuçları CİNSİYET p>0.05 N x S t p Bayan 68 3,78,463,563,208 Erkek 109 3,74,567 Fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretiminden sonra öğrencilerde meydana gelecek davranışlara yönelik öğretmen adaylarının tutumlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğine yönelik t testi yapılmıştır. Tablo 4.6 ya göre, öğretmen adaylarının fen ve teknoloji ile çevresel problemlerin öğretiminden sonra öğrencilerde meydana gelecek davranışlara yönelik bakış açıları cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermemektedir (p>0,05 ). Ortalamalara bakıldığında bayan öğretmen adaylarının x =3,78 ve erkek öğretmen adaylarının ise x =3,74 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretiminden sonra öğrencilerde meydana gelecek davranışlara yönelik bayan öğretmen adaylarının görüşleri erkek öğretmen adaylarından biraz yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Dersinde Çevresel Problemlerin Öğretiminde Kullanacakları Yöntem ve Tekniğe Yönelik Anlamlı Bir farklılık Gösterip Göstermediğine İlişkin Bulgular İlköğretim Sınıf öğretmenliği ve İlköğretim Fen bilgisi öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının Fen ve Teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretiminde kullanacakları yöntem ve tekniğe ilişkin bulgular tablo 4.7 de verilmiştir. Tablo-4.7. Öğretmen adaylarının çevresel problemlerin öğretiminde kullanacakları yöntem ve tekniğe ilişkin bulgular Maddeler Sınıf N X SS t P Sınıf Öğr 130 3,45,82 Alan gezileri/ Sınıf dışı aktiviteler,225,008** Fen Bil. Öğr 46 3,41 1,12 Sınıf Öğr 130 3,35,87 - Rehberli keşfetme yönelik etkinlikler,133* Fen Bil. Öğr 46 3,39 1,04,218 Sınıf Öğr 130 3,50,84 Deneyler yoluyla öğretim -997,407* Fen Bil. Öğr 46 3,67 1,01 Sınıf Öğr 130 3,64,87 - Bağımsız veya grup projeleri Fen Bil. Öğr 46 3,78,84,759*,922 Sınıf Öğr 130 3,90,80 Görsel İşitsel/ Simülasyonlar 1,28,000** Fen Bil. Öğr 46 3,65 1,21

10 37 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, Bilgisayar destekli öğrenme aktiviteleri Değerlerin Ağırlıkta Olduğu Aktiviteler Davranış Ağırlıklı Aktiviteler Beyin fırtınası Bireysel veya grup tartışmaları * p>0,05, ** p<0,05 Sınıf Öğr 130 3,50,90 Fen Bil. Öğr 46 3,56 1,14 Sınıf Öğr 130 3,44,88 Fen Bil. Öğr 46 3,36 1,27 Sınıf Öğr 130 3,78,74 Fen Bil. Öğr 46 3,47 1,22 Sınıf Öğr 130 3,79,86 Fen Bil. Öğr 46 3,55 1,34 Sınıf Öğr 130 3,73,89 Fen Bil. Öğr 46 3,41 1,37 -,308,048**,377,001** 1,99,000** 1,10,000** 1,46,000** Yukarıdaki tabloya göre İlköğretim sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretiminde alan gezileri/sınıf dışı aktiviteler, görsel-işitsel simülasyonlar, değerlerin ve davranışların ağırlıkta olduğu aktiviteler, beyin fırtınaları ve bireysel ve grup tartışmaları ortalama puanlarının İlköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarına göre daha yüksek olduğu ve aralarındaki farklılıkların (p<0,05) anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte ilköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının rehberlik ve keşfetmeye yönelik etkinlikler, deney yoluyla öğretim, bağımsız veya grup projelerine yönelik ortalama puanlarının ilköğretim sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarından daha yüksek çıktığı fakat aralarında anlamlı bir farklılık (p>0,05) göstermediği tespit edilmiştir. Sonuçlar ve Öneriler Bu çalışmada ilköğretim sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretimine yönelik bakış açıları, hazır bulunuşluluk ve öz-yeterlilikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışma sonunda öğretmen adaylarının hazır bulunuşluklarının, bakış açılarının ve öz-yeterliliklerinin farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Fen ve teknoloji ile çevresel problemler arasındaki ilişkiye bakış açılarında, ilköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının fen ve teknolojinin her zaman belirsiz düşünceler içerdiğini, fen ve teknolojinin çevresel problemlerin başlıca sorumlusu olduğunu ve aynı zamanda fen ve teknolojinin çevresel problemleri çözme aracı olduğuna yönelik görüşleri ilköğretim sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji ile çevresel problemlere yönelik görüşlerinde cinsiyet bakımından anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. Şama (2003); öğretmen adayların çevresel sorunlara yönelik tutumları üzerine yaptığı çalışmada; kız öğretmen adaylarının çevresel sorunlara yönelik tutumlarının erkek öğretmen adaylarına göre daha olumlu olduğunu belirtmiştir. Eğitim ve öğretimde, öğrencilerin istenilen seviyeye gelebilmeleri için öğretmenlerin bazı alanlarda öz-yeterliliklere sahip olmaları gerekmektedir. Öz-yeterlilik bireyin, belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip başarılı bir şekilde yapma kapasitesine ilişkin kendi yargısıdır. Öz-yeterlik bireyin becerilerinin bir fonksiyonu değil, bireyin becerilerini kullanarak yapabildiklerine ilişkin yargılarının bir ürünüdür. Öz-yeterlik, yaşantılar aracılığıyla gelişir. Kişi kendi eylemlerinin etkililiğini değerlendirir ve bu eylemleri başka kişilerin eylemleri ile kıyaslar.

11 38 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, Yetenekli olduğuna inanan bir birey (yetenekli olmasa bile) pozitif bir öz-yeterlik duygusu geliştirirken, aksi olarak, öz-yeterlik duygusu zayıf olduğunda daha etkisiz davranışlar sergileme eğilimindedir (Fidan, ve Erden, 1994; Bjorklund ve David, 1995; Kuran, 2002). İlköğretim sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretimine yönelik öz-yeterliklerine ilişkin görüşleri incelendiğinde öğretmen adayları öğrencilerin çevresel problemlere ilişkin sorularını cevaplayabileceklerini, çevresel problemler ilişkin fen deneylerini yapmakta güçlük çekmeyeceklerini genel olarak çevre problemlerini etkili bir biçimde öğretebileceklerini ve etkinlikleri organize etmede, kontrolünü sağlamada kendilerini yeterli gördüklerini belirtmişlerdir. İlköğretim sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öz-yeterliliklerinin ilköğretim fen bilgisi bölümü öğretmen adaylarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretimine yönelik özyeterliliklerinin cinsiyete göre farklılık göstermediği hemen hemen aynı olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen, öğrenmeyi kılavuzlayan ve sağlayan kişidir. Öğretmenin görevi, çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanarak öğrenme yaşantıları düzenlemek ve istendik davranışların öğrenci tarafından kazanılıp kazanılmadığını değerlendirmektir (Uzun, 2006). Fen ve Teknoloji dersinde çevre problemlerin öğretiminden sonra öğrencilerde meydana gelecek davranışlara yönelik olarak öğretmen adayları öğrencilerin çevresel problemlere ilişkin daha bilgili olacaklarını, çevresel problemlerle ilgili daha olumlu tutum, inanç ve değerlere sahip olacaklarını, etraflarındaki çevresel problemlerin önemini daha iyi anlayacaklarını ve çevresel problemleri çözümlemede gerçek deneyimler kazanacaklarını belirtmişlerdir. İlköğretim sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretiminden sonra öğrencilerde meydana gelebilecek davranışlara yönelik olumlu tutumlarının ilköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretiminde kullanacakları yöntem ve teknikle ilgili olarak ilköğretim sınıf öğretmenliği ile fen bilgisi öğretmenliği öğretmen adayları arasında anlamlı farkların olduğu tespit edilmiştir. Özellikle ilköğretim sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının çevresel problemlerin öğretiminde alan gezileri ve sınıf dışı aktiviteler yapma, görsel ve işitsel simülasyonlar yapma, değerlerin ve davranışların ağırlıkta olduğu aktiviteler yapma ve beyin fırtınası uygulama yönelik görüşleri ilköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarından daha yüksek çıktığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda ülkemizdeki çevre eğitiminin uluslararası modellerle karşılaştırıldığında elde edilen bulguların verilen eğitimin istenilen düzeyde olmadığını, kavram yanılgılarının olduğu ve çevre eğitiminin ezberlerden kurtulması gerektiği bildirilmiştir (Haktanır ve Çabuk, 2000; Yılmaz ve diğ., 2002; Şahin, 2004). Yapılandırıcı yaklaşıma göre öğrenme; öğrenmenin bilgiyi edilgin olarak edinmesi değil, bilgiyi anlaması, yorumlaması, farklı bakış açılarını tanıyıp kendi bakış açısını geliştirmesi, geliştirdiği bakış açısını savunabilmesi ve öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilmesi görüşüne dayanmaktadır.

12 39 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, Uzun (2006); Çevre eğitiminin en önemli amacının çevreye dost bireyler yetiştirmek olduğunu, çevrenin ihtiyaç duyduğu davranışların oluşumunda hem kuramsal hem de uygulama bilgisinin önemli olduğunu belirtmiştir. Johnson ve arkadaşları (2004); çevre ile ilgili olumlu davranışları çevreyi anlama ve yorumlama, geri dönüşüme katılma, çevresel gruplarına katılma, dış alandaki (piknik, doğa yürüyüşleri vb.) etkinliklere katılma gibi davranışlar olarak belirtmişlerdir. Bütün canlılar bir çevrede ve karşılıklı etkileşim içinde yaşarlar. İnsanların çevreleri ile sürekli mücadele halinde olmaları bazı çevre sorunlarına neden olmaktadır. Bu sorunların çözümünde bilinçli bireyler yetiştirmek oldukça önemlidir. Bu ancak etkili çevre eğitimi ile mümkün olabilir. Öneriler Çevre eğitiminin temel hedefi toplumun tüm kesimlerini çevre konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve bireylerin aktif katılımlarını sağlamaktır. Bu hedeflere ulaşabilmek için öğretmen adaylarına büyük görevler düşmektedir. Bunun için ilköğretim öğretmen adaylarının fen ve teknoloji derslerinde çevresel problemlerin öğretimine yönelik öz-yeterliliklerin geliştirilmesi için uygun ortamlar hazırlanmalı, üniversite de çevre eğitimi veya çevresel problemlerle ilgili konuları teorik bilgilerden çok uygulamaya yönelik olmalı, öğretmen adaylarına fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretiminden sonra öğrencilerde meydana gelebilecek hedef davranışlar hakkında daha fazla bilgi verilmeli, çevre sorunlarının çözümünde öğretmen adaylarının aktif katılımları sağlanmalı ve öğretmen adayları her ortamı çevre eğitimi ve çevresel problemlerin öğretimi için araç olarak kullanabilecekleri gerekli beceriler kazandırılmalıdır. Kaynaklar Altın, M., Bacanlı, H., Yıldız, K. (2002). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumları. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi. ODTÜ Eylül Ankara. Başal, H.A. (2003). Okul Öncesi Eğitimde Uygulamalı Çevre Eğitimi. Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: MORPA Kültür Yayınları. Bjorklund, David F. (1995). Children s Thinking: Developmental Function and Individual Differences, Brooks/Cole Pub. Çepni, S. (2005). Fen ve Teknoloji Öğretimi Kuramdan Uygulamaya, PEGEM Yayıncılık. Ankara. Demirkaya, H. (2006). Çevre Eğitiminin Türkiye deki Coğrafya Programları İçerisindeki Yeri ve Çevre Eğitimine Yönelik Yeni Yaklaşımlar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16: (1), Erten, S. (2005). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Çevre Dostu Davranışların Araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28:

13 40 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, Fidan, N., Erden, M. (1994). Eğitime Giriş. 5. Baskı. Meteksan Matbaacılık Ankara. Geray, C. (1995). Çevre Koruma ve Bilinci Duyarlılığı için Halkın Eğitimi, Yeni Türkiye Özel Sayısı.5: s: 665. Haktanır, G., Çabuk, B. (2000). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Çevre Algıları. IV. Fen Bilimleri Eğitim Kongresi. s: Hacettepe Üniversitesi Ankara. Johnson, C.Y., Bowker, J.M., Cordell, H.K. (2004). Ethnic Variation in Environmental Belief and Behavior. Environmental and Behavior, 36:(2), Kuran, K., (2002). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Öğretmenlik Mesleği (Niteliği ve Önemi). (Ed. Adil TÜRKOĞLU). Ankara: Mikro Yayınları. s: Özkan, Ö., Tekkaya, C., Geban, Ö. (2001). Ekoloji Konularındaki Kavram Yanılgılarının Kavramsal Değişim Metinleri İle Giderilmesi. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumu s: Eylül Maltepe Üniversitesi, İstanbul. Pooley, J.A., O Connor, M. (2000). Enviromental Education and Attitudes. Environment and Behavior, 32 (5): Soran, H., Morgil, İ., Alev E., Işık, S. (2000). Biyoloji Öğrencilerinin Çevre Konularına Olan İlgilerinin Araştırılması ve Kimya Öğrencileri İle Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Şahin, N.F., Cerrah, L., Saka, A., Şahin, B. (2004). Yüksek Öğretimde Öğrenci Merkezli Çevre Eğitimi Derine Yönelik Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3) Şama, E. (2003). Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2) Uzun, N., (2006), Çevre Bilinci Geliştirmede Portfolyo Değerlendirmenin Katkısı Konusunda Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Dergisi, Yılmaz, A., Morgil, İ., Aktuğ, P., Göbekli, İ. (2002). Orta Öğretim ve Üniversite Öğrencilerinin Çevre, çevre Kavramları ve Sorunları Konusundaki Bilgileri ve Önerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, Yücel, S.A., Morgil, İ. (1998). Yüksek Öğretimde Çevre Olgusunun Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ- YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ- YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 73-84 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ- YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Mustafa KAHYAOĞLU, Selami YANGIN Dicle Üniversitesi, Siirt Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hilmi DEMİRKAYA * Kenan ARIBAŞ ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler Eğitimi 3. Sınıf

Detaylı

Attitudes of Primary Candidate Teachers about Environmental. Mustafa KAHYAOĞLU 1 Şerafettin DABAN 2 Selami YANGIN 3

Attitudes of Primary Candidate Teachers about Environmental. Mustafa KAHYAOĞLU 1 Şerafettin DABAN 2 Selami YANGIN 3 D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 11, 42-52 (2008) İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARI Attitudes of Primary Candidate Teachers about Environmental Mustafa KAHYAOĞLU 1 Şerafettin

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ Dündar YENER 1 Fatih AYDIN 1 Niğmet KÖKLÜ 2 1 Yrd. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI : BULDAN ÖRNEĞİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI : BULDAN ÖRNEĞİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI : BULDAN ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Kutret GEZER, Yard. Doç. Dr. Hulusi ÇOKADAR, Dr. Sacit KÖSE, Araş. Gör. Kadir BİLEN PAÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM VE YÜKSEK ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE INCELENMESĠ

ORTAÖĞRETĠM VE YÜKSEK ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE INCELENMESĠ ORTAÖĞRETĠM VE YÜKSEK ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE INCELENMESĠ Mustafa KAHYAOĞLU* H. CoĢkun ÇELĠK* *Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi/SİİRT

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASINA NEDEN OLAN ETMENLERLE, BİLGİNİN DOĞRUDAN AKTARIMI ANLAYIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Gürcan UZAL (1) Aytekin ERDEM (1) Yaşar ERSOY (2) (1) Yrd.Doç.Dr.;.; Namık Kemal Üniv. Teknik

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) Öğr. Gör. Yusuf Ergen Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

Özel Öğretim Yöntemleri I

Özel Öğretim Yöntemleri I Özel Öğretim Yöntemleri I Dersin Adı Dersin Kodu 1206.6306 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 2 Haftalık Laboratuar Saati 0 Dersin

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri

Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 11, Nisan / April 2017: 73-87 Araştırma Makalesi / Research Article Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri EMİNE TEYFUR a Geliş Tarihi:

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (5,6, 7 ve 8. Sınıflar ) Öğretim Programı

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (5,6, 7 ve 8. Sınıflar ) Öğretim Programı İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (5,6, 7 ve 8. Sınıflar ) Öğretim Programı Bölüm Programın Temelleri Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı İki ana bölümden oluşmuştur: Programın Temelleri Öğrenme Alanları

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE BİLİNCİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE BİLİNCİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE BİLİNCİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Eda ÖZDOĞRU 1, F. Yasemin GÜNAY 2 ve Sevinç KAÇAR 1 (1) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI PROFİLLERİ

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI PROFİLLERİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI PROFİLLERİ Hülya HAMURCU 1, Yasemin GÜNAY 2, Güzin ÖZYILMAZ 1 1 DEÜ. Buca Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ Buket AKYOL 1, Hülya KAHYAOĞLU 2 1 Mili Eğitim Bakanlığı Fen ve Teknoloji Öğretmeni 2 N.Ü. Eğitim Fakültesi

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

Huriye Deniş * Hasan Genç ÖZET ABSTRACT

Huriye Deniş * Hasan Genç ÖZET ABSTRACT Huriye DENİŞ ve Hasan GENÇ Çevre Bilimi Alan ve Almayan Sınıf Öğretmenliği lerinin ÇEVRE BİLİMİ DERSİ ALAN VE ALMAYAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE İLİŞKİN TUTUMLARI VE ÇEVRE BİLİMİ DERSİNDEKİ

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar

Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 211-215 Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar The Principles That Shape The Proffessional Knowledge and Skills

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 485 Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algıları ile Meraklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki Gülten, Dilek Çağırgan, İlköğretim Bölümü Matematik

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science (1), 44-50, 013 (1), 44-50, 013 Araştırma Makalesi / Research Article Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Karşı Tutumlarının ve Fen Etkinliklerine

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç.Dr. Aycan ÇİÇEK SAĞLAM Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü aycancicek@hotmail.com ÖZET

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI II Ders No : 0310190177 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ- YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ- YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 102 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2013) 102-116 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ- YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A Study on Determining

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI Temel Tanım ve Kavramlar... 28 Öğrenme ile İlgili İlkeler... 31 Öğrenme Yaşantılarının Temelleri... 31 Öğrenim Yaşantılarını Planlama ve Yönetme ile İlgili İlkeler...

Detaylı

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Üniversitelerde Sunulan Öğrenme Fırsatlarının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bağlamında İncelenmesi: Türkiye Örneği Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER Önsöz İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN TANIMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 11 Giriş 12 Hayat ve Sosyal Bilgilerin Tanımı 13 Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler Farkı 13 Demokratik

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİDE ÖLÇME TEKNİKLERİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir.

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. BÖLÜM 1 GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. 1.1.Problem Durumu İlkokul eğitim-öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturmakta ve kişinin geleceğinin

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı