Tablo 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý"

Transkript

1 Adaylara yardýmcý olmak üzere ders yýlýnda Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alýnmasý Konten PROGRAMIN düþünülen yükseköðretim KODU VE ADI programlarý aþaðýdaki ten- tabloda PROGRAMIN gösterilmiþtir. KODU Bu VE programlarla ADI ilgili olarak uygulanacak ten- PROGRAMIN iþlemler KODU ve gerekli VE ADI koþullar ilgili yükseköðretim kurumlarýnca önkayýt sýrasýnda adaylara duyurulacaktýr. Bu programlardan bazýlarý özel yetenek sýnavý yapmaksýzýn sadece YGS puanýna göre öðrenci alabilmektedir. Programlarla ilgili bazý özel koþul ve açýklamalar, programýn yanýnda (Bk. 1), (Bk. 2) vb. þeklinde gösterilmiþtir. Bu koþullarýn neleri içerdiði, bu tablonun sonunda "TABLO 5'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI" baþlýðý altýnda, numara sýrasýna göre açýklanmaktadýr. Adaylar, öðretim sýrasýnda ödenecek olan ücretler, harçlar, burslar, hazýrlýk eðitimi, programýn öðretim dili vb. bilgileri ilgili yükseköðretim kurumlarýndan edinmelidirler. Merkezi yerleþtirme sistemiyle herhangi bir yükseköðretim programýna kayýt hakký kazanmýþ olan adaylar da bu tabloda gösterilen programlara baþvurabilirler. Bu tabloda yer alan programlara YGS ve/veya Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alýnýrken, yükseköðretim programý yetkilileri, adayýn aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puaný ile mezun olduðu alaný da göz önünde tutacaklardýr. Konten PROGRAMIN KODU VE ten- ADI Konten ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði (ÝÖ) (Bk.2) Resim Seramik 25 ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ (AYDIN) Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Piyano Yaylý Çalgýlar Müzik Öðretmenliði Resim Ýþ Öðretmenliði 30 AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (AFYONKARAHÝSAR) Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar Piyano Türk Halk Müziði Çalgý Eðitimi Türk Halk Müziði Ses Eðitimi Türk Sanat Müziði Ses Eðitimi Türk Sanat Müziði Temel Bilimler Yaylý Çalgýlar Resim 30 AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði 50 AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ (KIRÞEHÝR) Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði 35 AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) Antalya Gitar Klasik Bale Oyunculuk Piyano Türk Halk Müziði Türk Sanat Müziði Üflemeli ve Vurmalý Çalgýlar Yaylý Çalgýlar Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Fotoðraf Grafik Halý, Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Heykel Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Müzik Resim Resim (ÝÖ) (Bk.2) Seramik 20 AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði 40 AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði 40 ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR) Açýköðretim Fakültesi (Batý Avrupa) Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim) (Önlisans) (Bk.3,16) Dýþ Ticaret (Önlisans) (Bk.3,12) Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Önlisans) (Bk.3,12) Ýlahiyat (Önlisans) (Bk.4,5,12) Sosyoloji (Bk.4,12) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Önlisans) (Bk.3,12) Türk Dili ve Edebiyatý (Bk.4,12) 500 Ýktisat Fakültesi (Batý Avrupa) Ýktisat (Açýköðretim) (Bk.3,12) Kamu Yönetimi (Açýköðretim) (Bk.3,12) Ýþletme Fakültesi (Batý Avrupa) Ýþletme (Açýköðretim) (Bk.3,12) Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Arp Genel Müzikoloji Gitar Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar Opera Piyano Tiyatro Yaylý Çalgýlar Yaylý Çalgýlar Yapýmý Resim-Ýþ Öðretmenliði 55 Engelliler Entegre Yüksekokulu (Bk.6) Grafik Sanatlarý (Lisans) Seramik Sanatlarý (Lisans) Baský Sanatlarý Cam Çizgi Film (Animasyon) Grafik Heykel Ýç Mimarlýk Resim Seramik 30 Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Hava Trafik Kontrol Pilotaj 15 ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Keman Kontrabas Modern Dans Piyano Þan Viyola Viyolonsel Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi Tiyatro 25 ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Rekreasyon (ÝÖ) (Bk.2) Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) Geleneksel Türk El Sanatlarý Grafik Heykel Müzik Bilimleri Müzik Bilimler (ÝÖ) (Bk.2) Resim Resim (ÝÖ) (Bk.2) Sahne Sanatlarý 20 Kazým Karabekir Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði 45 ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Güzel Sanatlar Tasarým ve Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstri Ürünleri Tasarýmý (Tam Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý (%50 Burslu) Grafik Tasarýmý Grafik Tasarýmý (Tam Burslu) Grafik Tasarýmý (%50 Burslu) Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Tam Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý Moda ve Tekstil Tasarýmý (Tam Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý (%50 Burslu) 6 BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Fotoðraf ve Video Fotoðraf ve Video (Tam Burslu) 5 BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) Baský Sanatlarý Resim 20 Necatibey Müzik Öðretmenliði 40 BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði 50 BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Güzel Sanatlar Tasarým ve Grafik Tasarýmý Grafik Tasarýmý (Tam Burslu) Grafik Tasarýmý (%25 Burslu) Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (%25 Burslu) 4 Konservatuvar Kompozisyon ve Müzik Teorisi 7

2 Konten Kompozisyon ve Müzik Teorisi (Tam Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi (%25 Burslu) Opera, Koro ve Popüler Müzik Þarkýcýlýðý Opera, Koro ve Popüler Müzik Þarkýcýlýðý (Tam Burslu) Opera, Koro ve Popüler Müzik Þarkýcýlýðý (%25 Burslu) Piyano, Arp, Gitar Piyano, Arp, Gitar (Tam Burslu) Yaylý Çalgýlar Yaylý Çalgýlar (Tam Burslu) Yaylý Çalgýlar (%25 Burslu) 2 Saðlýk Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Spor Bilimleri (Tam Burslu) Spor Bilimleri (%25 Burslu) 2 BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ Fen-Edebiyat Fakültesi Kültür Varlýklarýný Koruma ve Onarým Kültür Varlýklarýný Koruma ve Onarým (ÝÖ) (Bk.2) 25 BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Grafik Tasarým (Tam Burslu) Grafik Tasarým (%25 Burslu) Ýletiþim ve Tasarým (Tam Burslu) Ýletiþim ve Tasarým (%25 Burslu) Oyunculuk (Tam Burslu) Oyunculuk (%50 Burslu) Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi (Tam Burslu) Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi (%50 Burslu) Tekstil ve Moda Tasarýmý (Tam Burslu) Tekstil ve Moda Tasarýmý (%25 Burslu) 58 Mühendislik Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) 10 BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Güzel Sanatlar Tasarým ve Grafik Tasarým Grafik Tasarým (Tam Burslu) Resim Resim (Tam Burslu) 1 Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik (Piyano, Yaylý Çalgýlar, Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar, Þan, Teori-Kompozisyon) Müzik (Piyano, Yaylý Çalgýlar, Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar, Þan, Teori-Kompozisyon) (Tam Burslu) Tiyatro Tiyatro (Tam Burslu) 2 CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ (MANÝSA) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) 35 CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ (SÝVAS) Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Heykel Müzik Bilimleri Müzik Teknolojisi Resim 20 ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Çini Grafik Tasarýmý Oyunculuk Resim Seramik Tekstil Tasarýmý 15 ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Mühendislik Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk (%50 Burslu) Ýç Mimarlýk (%25 Burslu) 29 ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ Grafik Tasarýmý Resim Seramik 15 ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar Opera Piyano Tiyatro (Oyunculuk) Yaylý Çalgýlar Resim-Ýþ Öðretmenliði 40 DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Ses Eðitimi Temel Bilimler Türk Halk Oyunlarý 30 Ziya Gökalp Resim-Ýþ Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði (ÝÖ) (Bk.2) 30 DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstri Ürünleri Tasarýmý (Tam Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý (% 50 Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý Görsel Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (% 50 Burslu) Grafik Grafik (Tam Burslu) Grafik (% 50 Burslu) Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk (% 50 Burslu) Resim Resim (Tam Burslu) Resim (% 50 Burslu) 5 DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Buca Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Aksesuar Tasarýmý Canlandýrma Filmi Tasarým ve Yönetimi Dramatik Yazarlýk-Dramaturji Eski Çini Onarýmlarý Film Tasarým ve Yazarlýk Film Tasarým ve Yönetmenliði Fotoðraf Grafik Tasarýmý Halý, Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Heykel Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi Moda Giyim Tasarýmý Müzik Bilimleri Müzik Teknolojisi Oyunculuk Resim Sahne Tasarýmý Seramik ve Cam Tasarýmý Tekstil Tasarýmý Tezhip (Süsleme) 10 Ýzmir Bale Kompozisyon ve Orkestra Þefliði Üfleme ve Vurma Çalgýlar Opera Piyano Yaylý Çalgýlar 20 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði 30 DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ (KÜTAHYA) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Rekreasyon (ÝÖ) (Bk.2) Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) Çizgi Film (Animasyon) Grafik Grafik (ÝÖ) (Bk.2) Resim Resim (ÝÖ) (Bk.2) Seramik 30 EGE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) 30 Çeþme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Animasyonu 20 Devlet Türk Musikisi Konservatuvarý Çalgý Yapým Ses Eðitimi Temel Bilimler Türk Halk Oyunlarý Resim-Ýþ Öðretmenliði 20 ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ (KAYSERÝ) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Rekreasyon (ÝÖ) (Bk.2) Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) Çalgý Görsel Ýletiþim Tasarýmý Heykel Müzik Resim Seramik ve Cam Tasarýmý 10 ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Müzik Öðretmenliði 30 FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Geleneksel Türk Sanatlarý Geleneksel Türk Sanatlarý (Tam Burslu) Geleneksel Türk Sanatlarý (%50 Burslu) 10 FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (ELAZIÐ) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði 50

3 Konten Temel Bilimler Resim Ýþ Öðretmenliði 40 GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Rekreasyon (ÝÖ) (Bk.2) Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) 40 Gazi Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði (ÝÖ) (Bk.2) Görsel Ýletiþim Tasarýmý Resim El Sanatlarý Tasarýmý ve Üretimi Grafik Tasarýmý Moda Tasarýmý Tekstil Tasarýmý ve Üretimi 12 GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) 30 Türk Musikisi Ses Eðitimi Ses Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Temel Bilimler Temel Bilimler (ÝÖ) (Bk.2) Türk Halk Oyunlarý 26 GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ (TOKAT) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Müzik Öðretmenliði Resim Ýþ Öðretmenliði 25 GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði (Tam Burslu) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði (%50 Burslu) 20 GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ Türk Halk Oyunlarý 30 HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Ankara Bale Dansçýlýðý Bando Þefliði Caz Gitar Kompozisyon Müzikoloji Opera Oyunculuk Piyano Üflemeli ve Vurmalý Çalgýlar Yaylý Çalgýlar Grafik Heykel Resim Seramik ve Cam 30 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Spor Bilimleri 30 HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (Tam Burslu) Antrenörlük Eðitimi (%50 Burslu) Rekreasyon Rekreasyon (Tam Burslu) Rekreasyon (%50 Burslu) Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (Tam Burslu) Spor Yöneticiliði (%50 Burslu) Grafik Tasarýmý Grafik Tasarýmý (Tam Burslu) Tekstil ve Moda Tasarýmý Tekstil ve Moda Tasarýmý (Tam Burslu) 4 Konservatuvar Opera ve Konser Þarkýcýlýðý Opera ve Konser Þarkýcýlýðý (Tam Burslu) Tiyatro Tiyatro (Tam Burslu) Türk Musikisi Türk Musikisi (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) 7 HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ (ÞANLIURFA) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Müzik Öðretmenliði Resim Ýþ Öðretmenliði 40 HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ (ÇORUM) Antrenörlük Eðitimi 60 IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstri Ürünleri Tasarýmý (Tam Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý (%50 Burslu) Görsel Sanatlar Görsel Sanatlar (Tam Burslu) Görsel Sanatlar (%50 Burslu) Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarým Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarým (Tam Burslu) Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarým (%50 Burslu) Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk (%50 Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý Moda ve Tekstil Tasarýmý (Tam Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý (%50 Burslu) 10 ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ (MALATYA) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Engellilerde Egzersiz ve Spor Eðitimi Piyano Yaylý Çalgýlar Türk Halk Müziði Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Müzik Teknolojisi Müzik Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.2) Müzikoloji Müzikoloji (ÝÖ) (Bk.2) Resim Seramik 15 ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Grafik Tasarýmý Grafik Tasarýmý (Tam Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý Moda ve Tekstil Tasarýmý (Tam Burslu) Mühendislik Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) 6 ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Drama ve Oyunculuk (Tam Burslu) Drama ve Oyunculuk (%50 Burslu) Drama ve Oyunculuk (%25 Burslu) Grafik Tasarým (Tam Burslu) Grafik Tasarým (%50 Burslu) Grafik Tasarým (%25 Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý (Tam Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý (%50 Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý (%25 Burslu) Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi (Tam Burslu) Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi (%50 Burslu) Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi (%25 Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%50 Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%25 Burslu) 5 Mühendislik Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk (%50 Burslu) 34 ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Fen-Edebiyat Fakültesi Müzik Müzik (Tam Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý Görsel Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi (Tam Burslu) 5 Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Moda Tasarýmý Moda Tasarýmý (Tam Burslu) 6 ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Grafik Tasarýmý Grafik Tasarýmý (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Tam Burslu) Ýletiþim Tasarýmý Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý Moda ve Tekstil Tasarýmý (Tam Burslu) 5 ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNÝVERSÝTESÝ Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Grafik Tasarým (Tam Burslu) Grafik Tasarým (%50 Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý (Tam Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý (%50 Burslu) Plastik Sanatlar (Tam Burslu) Plastik Sanatlar (%50 Burslu) Taký Tasarýmý (Tam Burslu) Taký Tasarýmý (%50 Burslu) 40 ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Tam Burslu) Ýletiþim Tasarýmý Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) 10 ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Ýstanbul Türk Musikisi Kompozisyon Müzik Teorisi Müzikoloji Müzikoloji (Ýngilizce) Türk Halk Oyunlarý 20 Tekstil Teknolojileri ve Tasarýmý Fakültesi Moda Tasarýmý (UOLP-SUNY Fashion Institute of Technology) (Bk.15) Tekstil Geliþtirme ve Pazarlama (UOLP-SUNY Fashion Instutute of Technology) (Bk.15) 30

4 Konten ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%50 Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%25 Burslu) 48 Mühendislik ve Tasarým Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarýmý (%50 Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý (%25 Burslu) 24 ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Spor Yöneticiliði Arp Bale Dansçýlýðý Fagot Flüt Gitar Keman Klarnet Kontrabas Korno Obua Opera Orkestra Þefliði Oyunculuk Piyano Saksafon Teori Trombon Trompet Tuba Viyola Viyolonsel Vurmalý Çalgýlar 2 Edebiyat Fakültesi Taþýnabilir Kültür Varlýklarýný Koruma ve Onarým Tiyatro Eleþtirmenliði ve Dramaturji 30 ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Uygulamalý Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Mutfak Sanatlarý ve Yönetimi Mutfak Sanatlarý ve Yönetimi (Tam Burslu) Mutfak Sanatlarý ve Yönetimi (%50 Burslu) 10 ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Tam Burslu) 6 KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstri Ürünleri Tasarýmý (Tam Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý (%50 Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý (%25 Burslu) Grafik Tasarýmý Grafik Tasarýmý (Tam Burslu) Grafik Tasarýmý (%50 Burslu) Grafik Tasarýmý (%25 Burslu) Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (%50 Burslu) Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (%25 Burslu) Tiyatro Tiyatro (Tam Burslu) Tiyatro (%50 Burslu) Tiyatro (%25 Burslu) 15 KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ (KARS) Piyano Üflemeli ve Vurmalý Çalgýlar Yaylý Çalgýlar 5 Sarýkamýþ Beden Eðitimi ve Spor Y.O Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) 50 KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Resim 20 KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ Hasan Doðan Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði 60 Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Müzik Resim 25 KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (TRABZON) Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði 30 Devlet Konsevatuvarý Müzikoloji 20 Fatih Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði (ÝÖ) (Bk.2) Resim 15 KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ (KARAMAN) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði 50 KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði 80 KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Müzik Bilimleri Müzik Bilimleri (ÝÖ) (Bk.2) 25 KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Rekreasyon (ÝÖ) (Bk.2) Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) 40 Devlet Konsevatuvarý Flüt Genel Müzikoloji Gitar Keman Klarnet Kompozisyon Kontrobas Piyano Trombon Türk Halk Müziði Viyola Viyolonsel Dramatik Yazarlýk Fotoðraf Grafik Heykel Müzik Oyunculuk Resim Sahne Tasarýmý Seramik Görsel Ýletiþim Tasarýmý 40 MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Oyunculuk (Tam Burslu) Oyunculuk (%50 Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý Görsel Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%50 Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%25 Burslu) 20 MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Atatürk Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Endüstri Ürünleri Tasarýmý Fotoðraf Geleneksel Türk Sanatlarý Grafik Heykel Ýç Mimarlýk Müzik Resim Seramik ve Cam Tekstil 30 MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ (BURDUR) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Müzik Öðretmenliði Resim Ýþ Öðretmenliði Resim Ýþ Öðretmenliði (ÝÖ) (Bk.2) 30 MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Kompozisyon ve Orkestra Þefliði Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar Piyano Þan Yaylý Çalgýlar Grafik Heykel Resim Seramik Tekstil 10 Taký Teknolojisi ve Tasarýmý Yüksekokulu Taký Teknolojisi ve Tasarýmý 40 MÝMAR SÝNAN GÜZEL SANATLAR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Fotoðraf Geleneksel Türk Sanatlarý Grafik Tasarým Heykel Resim Sahne Dekorlarý ve Kostümü Seramik ve Cam Tasarýmý Tekstil ve Moda Tasarýmý 20 Ýstanbul Bale Kompozisyon ve Orkestra Þefliði Müzikoloji Üfleme ve Vurma Çalgýlar Piyano-Arp-Gitar Opera Tiyatro Yaylý Çalgýlar Endüstri Ürünleri Tasarýmý Ýç Mimarlýk 30 MUÐLA ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði 30

5 Konten Grafik Heykel Resim 15 MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ (HATAY) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Rekreasyon (ÝÖ) (Bk.2) Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) Resim-Ýþ Öðretmenliði Heykel Heykel (ÝÖ) (Bk.2) Resim Resim (ÝÖ) (Bk.2) 15 Ýskenderun Mustafa Yazýcý Þan 15 NEVÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Resim Resim (ÝÖ) (Bk.2) 30 NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði 30 OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstri Ürünleri Tasarýmý (Tam Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý (%50 Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý (%25 Burslu) Fotoðraf Fotoðraf (Tam Burslu) Fotoðraf (%50 Burslu) Fotoðraf (%25 Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý Görsel Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%50 Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%25 Burslu) Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk (%50 Burslu) Ýç Mimarlýk (%25 Burslu) Moda Tasarýmý Moda Tasarýmý (Tam Burslu) Moda Tasarýmý (%50 Burslu) Moda Tasarýmý (%25 Burslu) Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik) Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik) (Tam Burslu) Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik) (%50 Burslu) Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik) (%25 Burslu) 15 ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ (SAMSUN) Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði (ÝÖ) (Bk.2) 60 Yaþar Doðu Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) 60 ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ Devlet Konsevatuvarý Geleneksel Türk Müziði Müzik 30 PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ (DENÝZLÝ) Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði 30 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Spor Yöneticiliði 30 SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Rekreasyon (ÝÖ) (Bk.2) Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) Temel Bilimler Türk Halk Oyunlarý Türk Müziði Geleneksel Türk El Sanatlarý Görsel Ýletiþim Tasarýmý Resim Seramik ve Cam 20 SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ (KONYA) Ahmet Keleþoðlu Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði (ÝÖ) (Bk.2) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) Geleneksel Türk Sanatlarý Grafik Heykel Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Seramik Resim Resim (ÝÖ) (Bk.2) 20 Dilek Sabancý Þan Tiyatro Türk Sanat Müziði 20 SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ (ISPARTA) Dramatik Yazarlýk Grafik Halý-Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Müzik Bilimleri Oyunculuk Resim Sahne Tasarýmý Seramik Tekstil ve Moda Tasarýmý Tezhip 15 Saðlýk Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Spor Bilimleri (ÝÖ) (Bk.2) 40 TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstri Ürünleri Tasarýmý (Tam Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý Görsel Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Tam Burslu) 5 TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ (EDÝRNE) Müzikoloji Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar Piyano Yaylý Çalgýlar Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Grafik Heykel Resim 30 Kýrkpýnar Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) 40 ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (BURSA) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði (ÝÖ) (Bk.2) Fagot Flüt Keman Klarnet Kontrabas Korno Obua Piyano Trombon Trompet Viyola Viyolonsel Vurma Çalgýlar Dramatik Yazarlýk Oyunculuk Resim 25 UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ Seramik 15 YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Grafik Tasarýmý Grafik Tasarýmý (Tam Burslu) Grafik Tasarýmý (%50 Burslu) Grafik Tasarýmý (%25 Burslu) Piyano-Gitar Piyano-Gitar (Tam Burslu) Piyano-Gitar (%50 Burslu) Piyano-Gitar (%25 Burslu) Þan Þan (Tam Burslu) Þan (%50 Burslu) Þan (%25 Burslu) Yaylý Çalgýlar Yaylý Çalgýlar (Tam Burslu) Yaylý Çalgýlar (%50 Burslu) Yaylý Çalgýlar (%25 Burslu) 4 YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Endüstri Tasarýmý Endüstri Tasarýmý (Tam Burslu) Endüstri Tasarýmý (%50 Burslu) Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý (Tam Burslu) Grafik Tasarýmý Grafik Tasarýmý (Tam Burslu) Grafik Tasarýmý (%50 Burslu) Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý Moda ve Tekstil Tasarýmý (Tam Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý (%50 Burslu) 15

6 Konten Plastik Sanatlar (Resim, Heykel ve Seramik) (Tam Burslu) Plastik Sanatlar (Resim, Heykel ve Seramik) (%50 Burslu) Sanat (Tasarým) Yönetimi Sanat (Tasarým) Yönetimi (Tam Burslu) Sanat (Tasarým) Yönetimi (%50 Burslu) Sanat Tasarýmý (Ýtalyanca) Sanat Tasarýmý (Ýtalyanca) (Tam Burslu) Sanat Tasarýmý (Ýtalyanca) (%50 Burslu) Tiyatro Tiyatro (Tam Burslu) Tiyatro (%50 Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý Görsel Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%50 Burslu) 15 YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Görsel Sanatlar (Resim, Grafik) Görsel Sanatlar (Resim, Grafik) (Tam Burslu) Görsel Sanatlar (Resim, Grafik) (%50 Burslu) Görsel Sanatlar (Resim, Grafik) (%25 Burslu) Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk (%50 Burslu) Ýç Mimarlýk (%25 Burslu) Sahne Sanatlarý Sahne Sanatlarý (Tam Burslu) Sahne Sanatlarý (%50 Burslu) Sahne Sanatlarý (%25 Burslu) 4 YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Bileþik Sanatlar Dans Duysal (Ses) Sanatlarý Tasarýmý Fotoðraf ve Video Ýletiþim Tasarýmý Müzik Topluluklarý Sanat Yönetimi 15 YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ (VAN) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði (ÝÖ) (Bk.2) Resim 15 ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ (GAZÝANTEP) Mimarlýk ve Tasarým Fakültesi Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk (%50 Burslu) Ýç Mimarlýk (%25 Burslu) 12 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNÝVERSÝTESÝ Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Opera Yaylý Çalgýlar Yaylý Çalgýlar Yapýmý Resim 20 HOCA AHMET YESEVÝ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNÝVERSÝTESÝ (TÜRKÝSTAN-KAZAKÝSTAN) (Bk. 7) Spor ve Sanat Fakültesi Resim 4 KIRGIZÝSTAN-TÜRKÝYE MANAS ÜNÝVERSÝTESÝ (BÝÞKEK-KIRGIZÝSTAN) (Bk. 8) Grafik Resim Antrenörlük Eðitimi ve Spor Yöneticiliði Beden Eðitimi Öðretmenliði 10 Konservatuvar Müzik Sahne Sanatlarý 3 DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-GAZÝMAÐUSA) Müzik Öðretmenliði Müzik Öðretmenliði (Tam Burslu) Müzik Öðretmenliði (%50 Burslu) Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%50 Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstri Ürünleri Tasarýmý (Tam Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý (%50 Burslu) Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk (%50 Burslu) Ýç Mimarlýk (Türkçe) Ýç Mimarlýk (Türkçe) (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk (Türkçe ) (%50 Burslu) 10 Saðlýk Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Spor Bilimleri (Tam Burslu) Spor Bilimleri (%50 Burslu) Spor Bilimleri (%25 Burslu) 15 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Rekreasyon Rekreasyon (Tam Burslu) Rekreasyon (%50 Burslu) 10 GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-GÝRNE) Mimarlýk, Tasarým ve Grafik Tasarým Grafik Tasarým (Tam Burslu) Grafik Tasarým (%50 Burslu) Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk (%50 Burslu) 85 Sahne Sanatlarý Yüksekokulu Dans Dans (Tam Burslu) Dans (%50 Burslu) 25 Spor Yüksekokulu Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Beden Eðitimi Öðretmenliði (Tam Burslu) Beden Eðitimi Öðretmenliði (%50 Burslu) Rekreasyon Yönetimi Rekreasyon Yönetimi (Tam Burslu) Rekreasyon Yönetimi (%50 Burslu) Spor Yönetimi Spor Yönetimi (Tam Burslu) Spor Yönetimi (%50 Burslu) 50 LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-LEFKE) Ýletiþim Bilimleri Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%25 Burslu) 70 Mimarlýk ve Mühendislik Fakültesi Ýç Mimarlýk 100 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-LEFKOÞA) Resim-Ýþ Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði (Tam Burslu) Resim Ýþ Öðretmenliði (%50 Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstri Ürünleri Tasarýmý (Tam Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý (%50 Burslu) Grafik Tasarým Grafik Tasarým (Tam Burslu) Grafik Tasarým (%50 Burslu) Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk (%50 Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý Görsel Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%50 Burslu) 20 YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-LEFKOÞA) Antrenörlük Eðitimi (%50 Burslu) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði (%50 Burslu) Rekreasyon (%50 Burslu) Spor Yöneticiliði (%50 Burslu) 75 Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Grafik Tasarým (%50 Burslu) Plastik Sanatlar (%50 Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%50 Burslu) Ýç Mimarlýk (%50 Burslu) 150 Sahne Sanatlarý Fakültesi Dramaturji-Dramatik Yazarlýk (%50 Burslu) Oyunculuk (%50 Burslu) 40 AZERBAYCAN DEVLET MEDENÝYET VE ÝNCE SANAT ÜNÝVERSÝTESÝ (BAKÜ-AZERBAYCAN) (Bk. 9, 10, 11, 13, 14) Müzik Rejisörlük (Sahne Yönetmenliði) 10 AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (BAKÜ-AZERBAYCAN) (Bk. 9, 10, 11, 17) Pedagoji Fakültesi Müzik Öðretmenliði 20 NAHCÝVAN DEVLET ÜNÝVERSÝTESÝ (NAHCÝVAN- AZERBAYCAN) (Bk. 9, 10, 11, 18 ) Ýnce Sanatlar ve Fortepiano Müzik 5 207

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

Tablo 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý

Tablo 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý Adaylara yardýmcý olmak üzere 2010-2011 ders yýlýnda Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alýnmasý Konten PROGRAMIN düþünülen yükseköðretim KODU VE ADI

Detaylı

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları Adaylara yardımcı olmak üzere 2014-2015 ders yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınması düşünülen PROGRAMIN yükseköğretim KODU VE ADI programları

Detaylı

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları Adaylara yardımcı olmak üzere 2015-2016 ders yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci Konten PROGRAMIN alınacak yükseköğretim KODU VE ADI programları

Detaylı

4 30 TECHNOLOGY) GAZİ Ü.-GÜZEL SANATLAR F. 4 15 İST. GELİŞİM Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(TAM BURSLU) 4 5

4 30 TECHNOLOGY) GAZİ Ü.-GÜZEL SANATLAR F. 4 15 İST. GELİŞİM Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(TAM BURSLU) 4 5 YÜKSEK PROGRAMLARININ ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI 744 ÜNİVERSİTELER TOPLAMI 22422 UYGULAMALI SOSYAL BİLİMLER 12491 İŞLETME 50 TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 20 TURİZM ANİMASYONU 20 EGE Ü.-ÇEŞME T.VE OTEL.YO.

Detaylı

KONTENJAN G E N E L T O P L A M DEVLET KONSERVATUVARI 24 KORO 4 24 DEVLET KONSERVATUVARI 15 YAYLI ÇALGILAR 4 10 REKREASYON 4 35

KONTENJAN G E N E L T O P L A M DEVLET KONSERVATUVARI 24 KORO 4 24 DEVLET KONSERVATUVARI 15 YAYLI ÇALGILAR 4 10 REKREASYON 4 35 G E N E L T O P L A M 26337 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 245 EĞİTİM FAKÜLTESİ 70 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 55 SERAMİK 4 25 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 120 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 104 GÜZEL SANATLAR

Detaylı

202 2000 ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI

202 2000 ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI 202 YÜKSEK PROGRAMLARININ PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI G E N E L T O P L A M 13615 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 240 EĞİTİM FAKÜLTESİ 120 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 40 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 4 40 GÜZEL SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan üniversiteler ve bölümler

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan üniversiteler ve bölümler On5yirmi5.com Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan üniversiteler ve bölümler İşte 2016 ÖSYS Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan üniversiteler ve bu üniversitelerdeki bölümler... Yayın Tarihi : 24 Temmuz

Detaylı

2012YGS-LYS larý Bölüm Adý - Türü - Üniversite Adý Acil Yardým ve Afet Yönetimi(YGS-2) ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART Ü. 62 323,973 ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART Ü. (ÝÖ) 62 310,125 GÜMÜÞHANE Ü. 47 300,870 GÜMÜÞHANE Ü.

Detaylı

Tablo 5 Özel Yetenek S nav Sonuçlar na Göre Ö renci Alan Yüksekö retim Programlar

Tablo 5 Özel Yetenek S nav Sonuçlar na Göre Ö renci Alan Yüksekö retim Programlar Adaylara yard mc olmak üzere 2014-2015 ders y l nda Yüksekö retime Geçi S nav (YGS) ve/veya Özel Yetenek S nav sonuçlar na göre ö renci al nmas Konten PROGRAMIN dü ünülen yüksekö retim KODU VE ADI programlar

Detaylı

TABLO-3. LÝSANS MEZUNLARININ TERCÝHLERÝ ARASINDA GÖSTEREBÝLECEÐÝ KADROLAR VE POZÝSYONLAR

TABLO-3. LÝSANS MEZUNLARININ TERCÝHLERÝ ARASINDA GÖSTEREBÝLECEÐÝ KADROLAR VE POZÝSYONLAR 45 ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (MERKEZ) 3176421 AVUKAT (BOLU)... AH 6 1... 1213, 4419, 7207 ADALET BAKANLIÐI (MERKEZ) 3176423 MÜHENDÝS (ANKARA)... TH 6 2... 1223, 4531, 6003, 7225, 7257, 7265 3176424

Detaylı

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir!

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! On5yirmi5.com Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! Yetenekleriniz size üniversite kapılarını açabilir. İşte özel yetenek sınavlarıyla girebileceğiniz bölümler... Yayın Tarihi : 23 Eylül 2010 Perşembe (oluşturma

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN GASTRONOMİ OKAN ÜNİV. (İST.) Gastronomi (Tam Burs) YGS- 4 410.17048 480.54548 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. Gastronomi YGS- 4 370.26257 439.92981 OKAN ÜNİV. (İST.) Gastronomi (%50 Burs) YGS- 4 361.40437

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI 2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI PROGRAM KODU LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ. PROGRAM ADI KONTENJAN ABANT

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları Adaylara yardımcı olmak üzere 2012-2013 ders yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınması PROGRAMIN düşünülen yükseköğretim KODU VE ADI programları

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 102810095 ÇANKIRI KARATEKİN Üniv. Devlet ÇANKIRI TM-2 45 + 2 52 52 294,526 186000 175.000 104510268 GİRESUN Üniv. Devlet GİRESUN TM-2 60 + 2 67 67 293,642 194000 177.000 106110512 KARABÜK Üniv. Devlet

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik Uçak Gövde - Motor Bakım 101010988 ANADOLU Üniv. Devlet ESKİŞEHİR MF-4 52 52 408,629 47.100 106910531 KOCAELİ Üniv. Devlet KOCAELİ YGS-1 25 + 1 31 31 420,908 49700 55.500 106930377 KOCAELİ Üniv. (İÖ) Devlet

Detaylı

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Genel Kontenjan En Küçük Puan Genel Kontenjan En Büyük Puan ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY-1 31 31 323.702 376.154

Detaylı

DALI (DR) 0 5 GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DALI (SY) 0 5

DALI (DR) 0 5 GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DALI (SY) 0 5 ÜNİVERSİTE ENSTİTÜ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Doktora ABANT İZZET BAYSAL EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (DR) 0 3 ABANT İZZET BAYSAL EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (YL) 3 0 ABANT İZZET

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İST.) HALKLA İLİŞKİLER Halkla İlişkiler (İng.) (Tam Burs) TS- 1 445.82327 482.46071 İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. (İST.) Halkla İlişkiler

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ADNAN MDERES (AYDIN) ADNAN MDERES (AYDIN) ADNAN MDERES (AYDIN) ADNAN MDERES (AYDIN) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ

Detaylı

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR Sayfa 1 KÇ NET AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS 2 4 69,91 20,75 31,5 10 22 0 0 0 0 0 84,25 377,14 AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (İÖ) ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-2 389,

İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-2 389, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyaset Bilimi ve Ulus. İlişkiler (İng.) 93 TM-2 466,971 1.860 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ulus. İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 10 TM-2 463,313 2.160 İPEK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat (İngilizce) (Tam Burslu) 3 DİL-1 507,023 229 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mütercim-Terc. (İng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) 5 DİL-1 496,128 414 BOĞAZİÇİ

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-5. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-5. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-5 Dosya : 1112/17 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.)

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 62 YGS-4 409,95634 56.900 438,46947 405,71863 405,93047 İlahiyat 62 62 YGS-4 379,60527

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2016 EN KÜÇÜK PUAN 2016 BAŞARI SIRASI 2015 EN KÜÇÜK PUAN 2016 KON YER KON. PUAN TÜRÜ

2016 EN KÜÇÜK PUAN 2016 BAŞARI SIRASI 2015 EN KÜÇÜK PUAN 2016 KON YER KON. PUAN TÜRÜ BÖLÜMÜN ADI ÜNİVERSİTE 2015 KON. 2016 KON. 2016 YER. PUAN TÜRÜ 2015 EN KÜÇÜK PUAN 2016 EN KÜÇÜK PUAN 2015 BAŞARI SIRASI Çocuk Gelişimi AHİ EVRAN ÜNV (KIRŞEHİR) 57 57 57 YGS-5 348,87851 382,18915 135000

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 3A GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Adalet MYO Adalet YGS-3 388,141 427,210 50 3A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANTALYA Adalet MYO Adalet

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) (*)

Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) (*) Tablo Tablo 5 (Devam) 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) (*) Adaylara yardýmcý olmak üzere 2006-2007 ders yýlýnda Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğr. (Tam Burslu) 4 YGS-5 367,391 93.900

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğr. (Tam Burslu) 4 YGS-5 367,391 93.900 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) 62 YGS-5 412,903 35.800 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Okul Öncesi Öğr. (İng.) (Tam Burslu) 5 YGS-5 408,272 40.000 TURGUT ÖZAL

Detaylı

Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012

Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012 Sevgili gençler, 2012 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı 2012 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği MF-4

Bilgisayar Mühendisliği MF-4 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) Özel 602 1070 516,9039

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2013 ÖSYS LİSANS RPOGRAMLARI TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAMA KİTAPÇIĞI

2013 ÖSYS LİSANS RPOGRAMLARI TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAMA KİTAPÇIĞI ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DİL1 103410033 İzmir Ege Ü. Edebiyat Fak. Örgün 308,386 18.067 16.700 17.133 72 72 0 104810035 Ankara Hacettepe Ü. Edebiyat Fak. Örgün 297,086 19.685 20.400 21.106 103 103 0 100710675

Detaylı

YGS 5 PUAN TÜRÜYLE YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü

YGS 5 PUAN TÜRÜYLE YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü YGS PUAN TÜRÜYLE YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 201 BAŞARI SIRASI 201 TABAN PUANI Çocuk Gelişimi Aydın Devlet Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

PROGRAM KODU. En Küçük Puan. ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI

PROGRAM KODU. En Küçük Puan. ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI En Küçük Puan En Büyük Puan 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE DEVLET Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı