Tablo 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý"

Transkript

1 Adaylara yardýmcý olmak üzere ders yýlýnda Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alýnmasý Konten PROGRAMIN düþünülen yükseköðretim KODU VE ADI programlarý aþaðýdaki ten- tabloda PROGRAMIN gösterilmiþtir. KODU Bu VE programlarla ADI ilgili olarak uygulanacak ten- PROGRAMIN iþlemler KODU ve gerekli VE ADI koþullar ilgili yükseköðretim kurumlarýnca önkayýt sýrasýnda adaylara duyurulacaktýr. Bu programlardan bazýlarý özel yetenek sýnavý yapmaksýzýn sadece YGS puanýna göre öðrenci alabilmektedir. Programlarla ilgili bazý özel koþul ve açýklamalar, programýn yanýnda (Bk. 1), (Bk. 2) vb. þeklinde gösterilmiþtir. Bu koþullarýn neleri içerdiði, bu tablonun sonunda "TABLO 5'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI" baþlýðý altýnda, numara sýrasýna göre açýklanmaktadýr. Adaylar, öðretim sýrasýnda ödenecek olan ücretler, harçlar, burslar, hazýrlýk eðitimi, programýn öðretim dili vb. bilgileri ilgili yükseköðretim kurumlarýndan edinmelidirler. Merkezi yerleþtirme sistemiyle herhangi bir yükseköðretim programýna kayýt hakký kazanmýþ olan adaylar da bu tabloda gösterilen programlara baþvurabilirler. Bu tabloda yer alan programlara YGS ve/veya Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alýnýrken, yükseköðretim programý yetkilileri, adayýn aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puaný ile mezun olduðu alaný da göz önünde tutacaklardýr. Konten PROGRAMIN KODU VE ten- ADI Konten ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði (ÝÖ) (Bk.2) Resim Seramik 25 ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ (AYDIN) Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Piyano Yaylý Çalgýlar Müzik Öðretmenliði Resim Ýþ Öðretmenliði 30 AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (AFYONKARAHÝSAR) Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar Piyano Türk Halk Müziði Çalgý Eðitimi Türk Halk Müziði Ses Eðitimi Türk Sanat Müziði Ses Eðitimi Türk Sanat Müziði Temel Bilimler Yaylý Çalgýlar Resim 30 AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði 50 AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ (KIRÞEHÝR) Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði 35 AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) Antalya Gitar Klasik Bale Oyunculuk Piyano Türk Halk Müziði Türk Sanat Müziði Üflemeli ve Vurmalý Çalgýlar Yaylý Çalgýlar Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Fotoðraf Grafik Halý, Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Heykel Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Müzik Resim Resim (ÝÖ) (Bk.2) Seramik 20 AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði 40 AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði 40 ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR) Açýköðretim Fakültesi (Batý Avrupa) Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim) (Önlisans) (Bk.3,16) Dýþ Ticaret (Önlisans) (Bk.3,12) Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Önlisans) (Bk.3,12) Ýlahiyat (Önlisans) (Bk.4,5,12) Sosyoloji (Bk.4,12) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Önlisans) (Bk.3,12) Türk Dili ve Edebiyatý (Bk.4,12) 500 Ýktisat Fakültesi (Batý Avrupa) Ýktisat (Açýköðretim) (Bk.3,12) Kamu Yönetimi (Açýköðretim) (Bk.3,12) Ýþletme Fakültesi (Batý Avrupa) Ýþletme (Açýköðretim) (Bk.3,12) Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Arp Genel Müzikoloji Gitar Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar Opera Piyano Tiyatro Yaylý Çalgýlar Yaylý Çalgýlar Yapýmý Resim-Ýþ Öðretmenliði 55 Engelliler Entegre Yüksekokulu (Bk.6) Grafik Sanatlarý (Lisans) Seramik Sanatlarý (Lisans) Baský Sanatlarý Cam Çizgi Film (Animasyon) Grafik Heykel Ýç Mimarlýk Resim Seramik 30 Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Hava Trafik Kontrol Pilotaj 15 ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Keman Kontrabas Modern Dans Piyano Þan Viyola Viyolonsel Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi Tiyatro 25 ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Rekreasyon (ÝÖ) (Bk.2) Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) Geleneksel Türk El Sanatlarý Grafik Heykel Müzik Bilimleri Müzik Bilimler (ÝÖ) (Bk.2) Resim Resim (ÝÖ) (Bk.2) Sahne Sanatlarý 20 Kazým Karabekir Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði 45 ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Güzel Sanatlar Tasarým ve Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstri Ürünleri Tasarýmý (Tam Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý (%50 Burslu) Grafik Tasarýmý Grafik Tasarýmý (Tam Burslu) Grafik Tasarýmý (%50 Burslu) Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Tam Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý Moda ve Tekstil Tasarýmý (Tam Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý (%50 Burslu) 6 BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Fotoðraf ve Video Fotoðraf ve Video (Tam Burslu) 5 BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) Baský Sanatlarý Resim 20 Necatibey Müzik Öðretmenliði 40 BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði 50 BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Güzel Sanatlar Tasarým ve Grafik Tasarýmý Grafik Tasarýmý (Tam Burslu) Grafik Tasarýmý (%25 Burslu) Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (%25 Burslu) 4 Konservatuvar Kompozisyon ve Müzik Teorisi 7

2 Konten Kompozisyon ve Müzik Teorisi (Tam Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi (%25 Burslu) Opera, Koro ve Popüler Müzik Þarkýcýlýðý Opera, Koro ve Popüler Müzik Þarkýcýlýðý (Tam Burslu) Opera, Koro ve Popüler Müzik Þarkýcýlýðý (%25 Burslu) Piyano, Arp, Gitar Piyano, Arp, Gitar (Tam Burslu) Yaylý Çalgýlar Yaylý Çalgýlar (Tam Burslu) Yaylý Çalgýlar (%25 Burslu) 2 Saðlýk Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Spor Bilimleri (Tam Burslu) Spor Bilimleri (%25 Burslu) 2 BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ Fen-Edebiyat Fakültesi Kültür Varlýklarýný Koruma ve Onarým Kültür Varlýklarýný Koruma ve Onarým (ÝÖ) (Bk.2) 25 BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Grafik Tasarým (Tam Burslu) Grafik Tasarým (%25 Burslu) Ýletiþim ve Tasarým (Tam Burslu) Ýletiþim ve Tasarým (%25 Burslu) Oyunculuk (Tam Burslu) Oyunculuk (%50 Burslu) Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi (Tam Burslu) Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi (%50 Burslu) Tekstil ve Moda Tasarýmý (Tam Burslu) Tekstil ve Moda Tasarýmý (%25 Burslu) 58 Mühendislik Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) 10 BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Güzel Sanatlar Tasarým ve Grafik Tasarým Grafik Tasarým (Tam Burslu) Resim Resim (Tam Burslu) 1 Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik (Piyano, Yaylý Çalgýlar, Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar, Þan, Teori-Kompozisyon) Müzik (Piyano, Yaylý Çalgýlar, Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar, Þan, Teori-Kompozisyon) (Tam Burslu) Tiyatro Tiyatro (Tam Burslu) 2 CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ (MANÝSA) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) 35 CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ (SÝVAS) Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Heykel Müzik Bilimleri Müzik Teknolojisi Resim 20 ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Çini Grafik Tasarýmý Oyunculuk Resim Seramik Tekstil Tasarýmý 15 ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Mühendislik Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk (%50 Burslu) Ýç Mimarlýk (%25 Burslu) 29 ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ Grafik Tasarýmý Resim Seramik 15 ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar Opera Piyano Tiyatro (Oyunculuk) Yaylý Çalgýlar Resim-Ýþ Öðretmenliði 40 DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Ses Eðitimi Temel Bilimler Türk Halk Oyunlarý 30 Ziya Gökalp Resim-Ýþ Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði (ÝÖ) (Bk.2) 30 DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstri Ürünleri Tasarýmý (Tam Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý (% 50 Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý Görsel Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (% 50 Burslu) Grafik Grafik (Tam Burslu) Grafik (% 50 Burslu) Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk (% 50 Burslu) Resim Resim (Tam Burslu) Resim (% 50 Burslu) 5 DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Buca Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Aksesuar Tasarýmý Canlandýrma Filmi Tasarým ve Yönetimi Dramatik Yazarlýk-Dramaturji Eski Çini Onarýmlarý Film Tasarým ve Yazarlýk Film Tasarým ve Yönetmenliði Fotoðraf Grafik Tasarýmý Halý, Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Heykel Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi Moda Giyim Tasarýmý Müzik Bilimleri Müzik Teknolojisi Oyunculuk Resim Sahne Tasarýmý Seramik ve Cam Tasarýmý Tekstil Tasarýmý Tezhip (Süsleme) 10 Ýzmir Bale Kompozisyon ve Orkestra Þefliði Üfleme ve Vurma Çalgýlar Opera Piyano Yaylý Çalgýlar 20 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði 30 DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ (KÜTAHYA) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Rekreasyon (ÝÖ) (Bk.2) Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) Çizgi Film (Animasyon) Grafik Grafik (ÝÖ) (Bk.2) Resim Resim (ÝÖ) (Bk.2) Seramik 30 EGE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) 30 Çeþme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Animasyonu 20 Devlet Türk Musikisi Konservatuvarý Çalgý Yapým Ses Eðitimi Temel Bilimler Türk Halk Oyunlarý Resim-Ýþ Öðretmenliði 20 ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ (KAYSERÝ) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Rekreasyon (ÝÖ) (Bk.2) Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) Çalgý Görsel Ýletiþim Tasarýmý Heykel Müzik Resim Seramik ve Cam Tasarýmý 10 ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Müzik Öðretmenliði 30 FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Geleneksel Türk Sanatlarý Geleneksel Türk Sanatlarý (Tam Burslu) Geleneksel Türk Sanatlarý (%50 Burslu) 10 FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (ELAZIÐ) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði 50

3 Konten Temel Bilimler Resim Ýþ Öðretmenliði 40 GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Rekreasyon (ÝÖ) (Bk.2) Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) 40 Gazi Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði (ÝÖ) (Bk.2) Görsel Ýletiþim Tasarýmý Resim El Sanatlarý Tasarýmý ve Üretimi Grafik Tasarýmý Moda Tasarýmý Tekstil Tasarýmý ve Üretimi 12 GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) 30 Türk Musikisi Ses Eðitimi Ses Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Temel Bilimler Temel Bilimler (ÝÖ) (Bk.2) Türk Halk Oyunlarý 26 GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ (TOKAT) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Müzik Öðretmenliði Resim Ýþ Öðretmenliði 25 GEDÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði (Tam Burslu) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði (%50 Burslu) 20 GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ Türk Halk Oyunlarý 30 HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Ankara Bale Dansçýlýðý Bando Þefliði Caz Gitar Kompozisyon Müzikoloji Opera Oyunculuk Piyano Üflemeli ve Vurmalý Çalgýlar Yaylý Çalgýlar Grafik Heykel Resim Seramik ve Cam 30 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Spor Bilimleri 30 HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (Tam Burslu) Antrenörlük Eðitimi (%50 Burslu) Rekreasyon Rekreasyon (Tam Burslu) Rekreasyon (%50 Burslu) Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (Tam Burslu) Spor Yöneticiliði (%50 Burslu) Grafik Tasarýmý Grafik Tasarýmý (Tam Burslu) Tekstil ve Moda Tasarýmý Tekstil ve Moda Tasarýmý (Tam Burslu) 4 Konservatuvar Opera ve Konser Þarkýcýlýðý Opera ve Konser Þarkýcýlýðý (Tam Burslu) Tiyatro Tiyatro (Tam Burslu) Türk Musikisi Türk Musikisi (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) 7 HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ (ÞANLIURFA) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Müzik Öðretmenliði Resim Ýþ Öðretmenliði 40 HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ (ÇORUM) Antrenörlük Eðitimi 60 IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstri Ürünleri Tasarýmý (Tam Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý (%50 Burslu) Görsel Sanatlar Görsel Sanatlar (Tam Burslu) Görsel Sanatlar (%50 Burslu) Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarým Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarým (Tam Burslu) Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarým (%50 Burslu) Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk (%50 Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý Moda ve Tekstil Tasarýmý (Tam Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý (%50 Burslu) 10 ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ (MALATYA) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Engellilerde Egzersiz ve Spor Eðitimi Piyano Yaylý Çalgýlar Türk Halk Müziði Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Müzik Teknolojisi Müzik Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.2) Müzikoloji Müzikoloji (ÝÖ) (Bk.2) Resim Seramik 15 ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ Grafik Tasarýmý Grafik Tasarýmý (Tam Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý Moda ve Tekstil Tasarýmý (Tam Burslu) Mühendislik Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) 6 ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ Drama ve Oyunculuk (Tam Burslu) Drama ve Oyunculuk (%50 Burslu) Drama ve Oyunculuk (%25 Burslu) Grafik Tasarým (Tam Burslu) Grafik Tasarým (%50 Burslu) Grafik Tasarým (%25 Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý (Tam Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý (%50 Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý (%25 Burslu) Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi (Tam Burslu) Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi (%50 Burslu) Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi (%25 Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%50 Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%25 Burslu) 5 Mühendislik Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk (%50 Burslu) 34 ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Fen-Edebiyat Fakültesi Müzik Müzik (Tam Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý Görsel Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi (Tam Burslu) 5 Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Moda Tasarýmý Moda Tasarýmý (Tam Burslu) 6 ÝSTANBUL GELÝÞÝM ÜNÝVERSÝTESÝ Grafik Tasarýmý Grafik Tasarýmý (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Tam Burslu) Ýletiþim Tasarýmý Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý Moda ve Tekstil Tasarýmý (Tam Burslu) 5 ÝSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNÝVERSÝTESÝ Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Grafik Tasarým (Tam Burslu) Grafik Tasarým (%50 Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý (Tam Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý (%50 Burslu) Plastik Sanatlar (Tam Burslu) Plastik Sanatlar (%50 Burslu) Taký Tasarýmý (Tam Burslu) Taký Tasarýmý (%50 Burslu) 40 ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Tam Burslu) Ýletiþim Tasarýmý Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) 10 ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Ýstanbul Türk Musikisi Kompozisyon Müzik Teorisi Müzikoloji Müzikoloji (Ýngilizce) Türk Halk Oyunlarý 20 Tekstil Teknolojileri ve Tasarýmý Fakültesi Moda Tasarýmý (UOLP-SUNY Fashion Institute of Technology) (Bk.15) Tekstil Geliþtirme ve Pazarlama (UOLP-SUNY Fashion Instutute of Technology) (Bk.15) 30

4 Konten ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%50 Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%25 Burslu) 48 Mühendislik ve Tasarým Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarýmý (%50 Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý (%25 Burslu) 24 ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Spor Yöneticiliði Arp Bale Dansçýlýðý Fagot Flüt Gitar Keman Klarnet Kontrabas Korno Obua Opera Orkestra Þefliði Oyunculuk Piyano Saksafon Teori Trombon Trompet Tuba Viyola Viyolonsel Vurmalý Çalgýlar 2 Edebiyat Fakültesi Taþýnabilir Kültür Varlýklarýný Koruma ve Onarým Tiyatro Eleþtirmenliði ve Dramaturji 30 ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Uygulamalý Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Mutfak Sanatlarý ve Yönetimi Mutfak Sanatlarý ve Yönetimi (Tam Burslu) Mutfak Sanatlarý ve Yönetimi (%50 Burslu) 10 ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Tam Burslu) 6 KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstri Ürünleri Tasarýmý (Tam Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý (%50 Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý (%25 Burslu) Grafik Tasarýmý Grafik Tasarýmý (Tam Burslu) Grafik Tasarýmý (%50 Burslu) Grafik Tasarýmý (%25 Burslu) Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (%50 Burslu) Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (%25 Burslu) Tiyatro Tiyatro (Tam Burslu) Tiyatro (%50 Burslu) Tiyatro (%25 Burslu) 15 KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ (KARS) Piyano Üflemeli ve Vurmalý Çalgýlar Yaylý Çalgýlar 5 Sarýkamýþ Beden Eðitimi ve Spor Y.O Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) 50 KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Resim 20 KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ Hasan Doðan Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði 60 Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Müzik Resim 25 KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (TRABZON) Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði 30 Devlet Konsevatuvarý Müzikoloji 20 Fatih Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði (ÝÖ) (Bk.2) Resim 15 KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ (KARAMAN) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði 50 KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði 80 KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Müzik Bilimleri Müzik Bilimleri (ÝÖ) (Bk.2) 25 KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Rekreasyon (ÝÖ) (Bk.2) Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) 40 Devlet Konsevatuvarý Flüt Genel Müzikoloji Gitar Keman Klarnet Kompozisyon Kontrobas Piyano Trombon Türk Halk Müziði Viyola Viyolonsel Dramatik Yazarlýk Fotoðraf Grafik Heykel Müzik Oyunculuk Resim Sahne Tasarýmý Seramik Görsel Ýletiþim Tasarýmý 40 MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Oyunculuk (Tam Burslu) Oyunculuk (%50 Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý Görsel Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%50 Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%25 Burslu) 20 MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Atatürk Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Endüstri Ürünleri Tasarýmý Fotoðraf Geleneksel Türk Sanatlarý Grafik Heykel Ýç Mimarlýk Müzik Resim Seramik ve Cam Tekstil 30 MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ (BURDUR) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Müzik Öðretmenliði Resim Ýþ Öðretmenliði Resim Ýþ Öðretmenliði (ÝÖ) (Bk.2) 30 MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Kompozisyon ve Orkestra Þefliði Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar Piyano Þan Yaylý Çalgýlar Grafik Heykel Resim Seramik Tekstil 10 Taký Teknolojisi ve Tasarýmý Yüksekokulu Taký Teknolojisi ve Tasarýmý 40 MÝMAR SÝNAN GÜZEL SANATLAR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Fotoðraf Geleneksel Türk Sanatlarý Grafik Tasarým Heykel Resim Sahne Dekorlarý ve Kostümü Seramik ve Cam Tasarýmý Tekstil ve Moda Tasarýmý 20 Ýstanbul Bale Kompozisyon ve Orkestra Þefliði Müzikoloji Üfleme ve Vurma Çalgýlar Piyano-Arp-Gitar Opera Tiyatro Yaylý Çalgýlar Endüstri Ürünleri Tasarýmý Ýç Mimarlýk 30 MUÐLA ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði 30

5 Konten Grafik Heykel Resim 15 MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ (HATAY) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Rekreasyon (ÝÖ) (Bk.2) Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) Resim-Ýþ Öðretmenliði Heykel Heykel (ÝÖ) (Bk.2) Resim Resim (ÝÖ) (Bk.2) 15 Ýskenderun Mustafa Yazýcý Þan 15 NEVÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Resim Resim (ÝÖ) (Bk.2) 30 NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði 30 OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstri Ürünleri Tasarýmý (Tam Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý (%50 Burslu) Endüstri Ürünleri Tasarýmý (%25 Burslu) Fotoðraf Fotoðraf (Tam Burslu) Fotoðraf (%50 Burslu) Fotoðraf (%25 Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý Görsel Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%50 Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý (%25 Burslu) Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk (%50 Burslu) Ýç Mimarlýk (%25 Burslu) Moda Tasarýmý Moda Tasarýmý (Tam Burslu) Moda Tasarýmý (%50 Burslu) Moda Tasarýmý (%25 Burslu) Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik) Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik) (Tam Burslu) Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik) (%50 Burslu) Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik) (%25 Burslu) 15 ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ (SAMSUN) Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði (ÝÖ) (Bk.2) 60 Yaþar Doðu Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) 60 ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ Devlet Konsevatuvarý Geleneksel Türk Müziði Müzik 30 PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ (DENÝZLÝ) Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði 30 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Spor Yöneticiliði 30 SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ Antrenörlük Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Rekreasyon (ÝÖ) (Bk.2) Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) Temel Bilimler Türk Halk Oyunlarý Türk Müziði Geleneksel Türk El Sanatlarý Görsel Ýletiþim Tasarýmý Resim Seramik ve Cam 20 SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ (KONYA) Ahmet Keleþoðlu Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði (ÝÖ) (Bk.2) Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) Geleneksel Türk Sanatlarý Grafik Heykel Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Seramik Resim Resim (ÝÖ) (Bk.2) 20 Dilek Sabancý Þan Tiyatro Türk Sanat Müziði 20 SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ (ISPARTA) Dramatik Yazarlýk Grafik Halý-Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Müzik Bilimleri Oyunculuk Resim Sahne Tasarýmý Seramik Tekstil ve Moda Tasarýmý Tezhip 15 Saðlýk Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Spor Bilimleri (ÝÖ) (Bk.2) 40 TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstri Ürünleri Tasarýmý (Tam Burslu) Görsel Ýletiþim Tasarýmý Görsel Ýletiþim Tasarýmý (Tam Burslu) Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Tam Burslu) 5 TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ (EDÝRNE) Müzikoloji Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar Piyano Yaylý Çalgýlar Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Grafik Heykel Resim 30 Kýrkpýnar Antrenörlük Eðitimi Antrenörlük Eðitimi (ÝÖ) (Bk.2) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Rekreasyon Spor Yöneticiliði Spor Yöneticiliði (ÝÖ) (Bk.2) 40 ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (BURSA) Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Müzik Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði Resim-Ýþ Öðretmenliði (ÝÖ) (Bk.2) Fagot Flüt Keman Klarnet Kontrabas Korno Obua Piyano Trombon Trompet Viyola Viyolonsel Vurma Çalgýlar Dramatik Yazarlýk Oyunculuk Resim 25 UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ Seramik 15 YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Grafik Tasarýmý Grafik Tasarýmý (Tam Burslu) Grafik Tasarýmý (%50 Burslu) Grafik Tasarýmý (%25 Burslu) Piyano-Gitar Piyano-Gitar (Tam Burslu) Piyano-Gitar (%50 Burslu) Piyano-Gitar (%25 Burslu) Þan Þan (Tam Burslu) Þan (%50 Burslu) Þan (%25 Burslu) Yaylý Çalgýlar Yaylý Çalgýlar (Tam Burslu) Yaylý Çalgýlar (%50 Burslu) Yaylý Çalgýlar (%25 Burslu) 4 YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Endüstri Tasarýmý Endüstri Tasarýmý (Tam Burslu) Endüstri Tasarýmý (%50 Burslu) Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý (Tam Burslu) Grafik Tasarýmý Grafik Tasarýmý (Tam Burslu) Grafik Tasarýmý (%50 Burslu) Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk (Tam Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý Moda ve Tekstil Tasarýmý (Tam Burslu) Moda ve Tekstil Tasarýmý (%50 Burslu) 15

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları Adaylara yardımcı olmak üzere 2014-2015 ders yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınması düşünülen PROGRAMIN yükseköğretim KODU VE ADI programları

Detaylı

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları Adaylara yardımcı olmak üzere 2013-2014 ders yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınması düşünülen PROGRAMIN yükseköğretim KODU VE ADI programları

Detaylı

Kontenjan Quota ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY (BOLU)

Kontenjan Quota ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY (BOLU) 2015-YÖS ları (Özel Yetenek) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY (BOLU) Antrenörlük Eğitimi Coaching Training 4 3 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Teacher Training in

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN GASTRONOMİ OKAN ÜNİV. (İST.) Gastronomi (Tam Burs) YGS- 4 410.17048 480.54548 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. Gastronomi YGS- 4 370.26257 439.92981 OKAN ÜNİV. (İST.) Gastronomi (%50 Burs) YGS- 4 361.40437

Detaylı

Tablo 4 ÖSYM Tarafından Merkezî Yerleştirme Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri (*)

Tablo 4 ÖSYM Tarafından Merkezî Yerleştirme Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri (*) ÖN LİSANS PROGRAMLARI Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 YGS-2 Adalet 2 YGS-3 Adalet (Açıköğretim) 2 YGS* Ağız ve Diş Sağlığı 2 YGS-2 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 YGS-1 Ameliyathane Hizmetleri

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Program ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15, 17,

Detaylı

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL En 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 232 8342 5 5 27215056 6,728 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

ABC. Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012

ABC. Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012 Sevgili gençler, 2012 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı 2012 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih

Detaylı

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAR REHBERİ

ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAR REHBERİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Program Türü :Lisans Puan Türü :MF3 www.salimunsal.com İstanbul 207610036 Vakıf Biruni Ü. Sağlık Bilimleri Fak. Tam Burslu - 303,026 108.000 307,503 106.000 4 4 - İstanbul

Detaylı

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci sütun önlisans mezuniyet alan programýnýn kodu, ikinci sütun bu programýn adýný, üçüncü sütun ise mezuniyet alan kodunu göstermektedir. Bu tablodan mezun

Detaylı

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi 300212002 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %75 Burslu - 5 0 0 300212011 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %50 Burslu - 5 0 0 300512326 LEFKOŞA Yakın

Detaylı

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU NİTELİK 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4012 4013 4015 4016 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 Herhangi bir lisans programından mezun Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

Sıra No. Nitelik Kodu ÖĞRENİM NİTELİĞİ

Sıra No. Nitelik Kodu ÖĞRENİM NİTELİĞİ 1/ 15 Not: Kamu kurum ve kuruluşları, yürütülebilmesi için her hangi bir mesleki veya teknik öğrenim görmüş olmayı gerektirmeyen Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru v.b. kadroları için personel talebinde

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARI Kodu Adı

LİSANS PROGRAMLARI Kodu Adı 3101 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ 3102 AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 3103 AKTÜARYA / AKTÜERYA 3105 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ 3106 AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI

Detaylı

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU 4001 Herhangi bir lisans programından 4002 Arnavut Dili ve Edebiyatı lisans 9346 4003 Türk Dili ve Edebiyatı lisans 3342 4004 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans 3372 4005 Türkçe Öğretmenliği lisans

Detaylı

LİSANS BÖLÜMLER VE EN SON TABAN PUANLAR 2014/2 Herhangi bir lisans programından mezun olmak. 87,80165 Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından

LİSANS BÖLÜMLER VE EN SON TABAN PUANLAR 2014/2 Herhangi bir lisans programından mezun olmak. 87,80165 Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından LİSANS BÖLÜMLER VE EN SON TABAN PUANLAR 214/2 Herhangi bir lisans 87,8165 Türk Dili ve Edebiyatı lisans Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans Türkçe Öğretmenliği lisans Türkoloji lisans programından

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

1 www.acidershaneleri.com.tr - www.aciyayinlari.com.tr

1 www.acidershaneleri.com.tr - www.aciyayinlari.com.tr Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih dönemleri: 7 Temmuz- 17 Temmuz 2014

Detaylı

Kod Ad 3101 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ 3102 AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 3103 AKTÜARYA / AKTÜERYA 3105 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ 3106 AMERİKAN KÜLTÜRÜ

Detaylı

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2014 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARI Kod Ad

LİSANS PROGRAMLARI Kod Ad Kod Ad 8342 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ 8297 ADALET YÜKSEKOKULU (B) (EKSTERN) 9416 ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ 3101 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ 4203 AĞAÇ İŞLERİ

Detaylı

TABLO-4C Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları

TABLO-4C Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları 8342 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ 8297 ADALET YÜKSEKOKULU (B) (EKSTERN) 3101 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ 4203 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ 8145 AĞAÇ İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Üniversite Adı Bölüm/Program Burs Durumu Öğretim Türü

Üniversite Adı Bölüm/Program Burs Durumu Öğretim Türü Program Kodu Üniversite Türü Üniversite Adı Bölüm/Program Burs Durumu Öğretim Türü Eğitim Dili Uyruk Durum Puan Türü 2015 Kont. 2015 Yerlş. 2015 Boş Kalan Kont. 2015 Doluluk Oranı En Küçük Puan En Büyük

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı