AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)"

Transkript

1 T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR Kamu Özel ĠĢbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun Tasarısı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Tasarısı ve Askerlik Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel iģbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun Tasarısı Alt Komisyon Toplantısı Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Yeraltı Suları Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILAN TOPLANTILAR KiĢisel Verilen Korunması Kanun Tasarısı Basın Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Yeni Anayasa ÇalıĢmaları Kapsamında Yargıya ĠliĢkin ÇalıĢma Hukuk Eğitiminde YaĢanan Sorunlar ve Bu Sorunların Tespiti ÇalıĢması sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 2559 sayılı Vazife ve Salahiyet Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi DĠĞER KURUMLARDA YAPILAN TOPLANTILAR Sayılı Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesine Dair Kanun un 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu Bağlantısı Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı MATRA-Yargıda Ġfade Özgürlüğüne Yönelik Farkındalığın Arttırılması Uluslararası Aile ve Sosyal Politikalar Paneli nin 03 /01/2013 tarihinde yapılan Aile Sorunları ve Hukuksal Düzenlemeler Hukuki Müzakere Toplantıları E-Tebligat Projesi Toplantısı Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi ġiddet Önleme ÇalıĢtay Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Ses ve Görüntü BiliĢim Sistemi /8

2 Libya nın Adalet Alanındaki Öncelikleri ve Ġhtiyaçlarının KarĢılanması , 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 5000 ve 5147 sayılı Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Ġdari Yargı Sisteminde YaĢanan Sorunlar ÇalıĢtayı Ġcra ve Ġflas Kanunu Gereğince OluĢturulan ÇalıĢma Grubu Adliye Müdürleri ÇalıĢtayı Orman Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı sayılı Yargı Hizmetlerinin EtkinleĢtirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla ĠĢlenen Suçlara ĠliĢkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunla, Ġcra ve Ġflas Kanununda Yapılan DeğiĢiklikler ve Yeni Düzenlemeler Ġstinaf El Kitaplarını Güncelleme ÇalıĢması Ġcra ve Ġflas Kanunu Gereğince OluĢturulan ÇalıĢma Grubu Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında 6. Yürütme Kurulu Toplantısı Sayılı SözleĢmeli ErbaĢ ve Er Kanunu ile 3269 Sayılı Uzman ErbaĢ Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Dönem KĠK Kurulu Kararı sayılı Serbest Bölgeler Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı YOĠKK ġirket ĠĢlemleri ve Kurumsal Yönetim Teknik Komitesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Alt Düzenlemelerin ġirket ĠĢlemlerine Etkisinin Ġncelenmesi Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı YURTDIġINDA YAPILAN TOPLANTILAR ULUSLARARASI ÇALIġMALAR /8

3 T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) 1- DĠĞER FAALĠYETLER 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR Kamu Özel ĠĢbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu koordinatörlüğünde 08/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen Kamu Özel ĠĢbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun Tasarısı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Daire BaĢkanı Doç. Dr. Mustafa TaĢkın ile Tetkik Hâkimleri Mehmet Tekkoyun ve Ahmet Akbaba katılmıģlardır Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Tasarısı ve Askerlik Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu koordinatörlüğünde 10/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Tasarısı ve Askerlik Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Daire BaĢkanı Dr. Ekrem Çetintürk ile Tetkik Hâkimi Hakan ġeker katılmıģlardır Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel iģbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun Tasarısı Alt Komisyon Toplantısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu koordinatörlüğünde /01/2013 tarihlerinde gerçekleģtirilen Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel iģbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun Tasarısı Alt Komisyon Toplantısı na Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Ahmet Akbaba katılmıģtır Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Ticaret Endüstri ve Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu koordinatörlüğünde 23/01/ /01/2013 tarihlerinde gerçekleģtirilen Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Aynur Oral ile Ali Mete katılmıģlardır Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu BaĢkanlığı koordinatörlüğünde 24/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı hakkında yapılan toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür 3 / 8

4 Yardımcısı Dr. Zeki Yıldırım, Daire BaĢkanları Dr. Ekrem Çetintürk, Yılmaz Erdem, Tetkik Hâkimleri Hacı Sarıgüzel, Sinan Genç, Ömer Faruk Aydın, Dr. Ali Rıza Töngür katılmıģlardır Yeraltı Suları Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve KöyiĢleri Komisyonu koordinatörlüğünde 31/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen EskiĢehir Milletvekili Kazım Kurt, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup BaĢkanvekili Ġzmir Milletvekili Oktay Vural, Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Ġzmir Milletvekili Ali AĢlık ile 12 Milletvekilinin Yeraltı Suları Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ne konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi Hafize Yavuz katılmıģtır GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILAN TOPLANTILAR KiĢisel Verilen Korunması Kanun Tasarısı Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde 02-03/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen KiĢisel Verilen Korunması Kanun Tasarısı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Daire BaĢkanı Doç. Dr. Mustafa TaĢkın ile Tetkik Hâkimleri Metin Çokmutlu ve Gökmen Girgin katılmıģlardır Basın Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde 04/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen Basın Kanununda DeğiĢiklik Yapılması konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Muhammed Talha Alkan katılmıģtır Yeni Anayasa ÇalıĢmaları Kapsamında Yargıya ĠliĢkin ÇalıĢma Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde 16/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen Yeni Anayasa ÇalıĢmaları Kapsamında Yargıya ĠliĢkin ÇalıĢma konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Ahmet Akbaba ve Ali Mete katılmıģlardır Hukuk Eğitiminde YaĢanan Sorunlar ve Bu Sorunların Tespiti ÇalıĢması Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde 16/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen Hukuk Eğitiminde YaĢanan Sorunlar ve Bu Sorunların Tespiti ÇalıĢması konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hakimi Mehmet Tekkoyun katılmıģtır sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 2559 sayılı Vazife ve Salahiyet Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde gerçekleģtirilen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 2559 sayılı Vazife ve Salahiyet Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi konulu toplantıya Tetkik Hâkimi Atilla Öztürk katılmıģtır DĠĞER KURUMLARDA YAPILAN TOPLANTILAR Sayılı Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesine Dair Kanun un 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu Bağlantısı Ankara Barosu BaĢkanlığı koordinatörlüğünde 03/01/2013 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezinde gerçekleģtirilen 6284 Sayılı Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesine Dair Kanun un 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu Bağlantısı konulu ÇalıĢtay a Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi Aynur Oral katılmıģtır Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı BaĢbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde 03/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı konulu toplantıya Genel 4 / 8

5 Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Hakan ġeker, Hacı Sarıgüzel ve Gürhan HaskırıĢ katılmıģtır MATRA-Yargıda Ġfade Özgürlüğüne Yönelik Farkındalığın Arttırılması Türkiye Adalet Akademisi BaĢkanlığı Koordinatörlüğünde 02/01/ /01/2013 ve 23/01/ /01/2013 tarihleri arasında gerçekleģtirilen MATRA-Yargıda Ġfade Özgürlüğüne Yönelik Farkındalığın Arttırılması konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Dr. Zeki Yıldırım ve Daire BaĢkanı Yılmaz Erdem katılmıģtır Uluslararası Aile ve Sosyal Politikalar Paneli nin 03 /01/2013 tarihinde yapılan Aile Sorunları ve Hukuksal Düzenlemeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde 02-03/01/2013 tarihlerinde Ankara Riksos Otel de gerçekleģtirilen Uluslararası Aile ve Sosyal Politikalar Paneli nin 03 /01/2013 tarihinde yapılan Aile Sorunları ve Hukuksal Düzenlemeler oturumuna Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi Muhammed Talha Alkan, BoĢanmıĢ ve Tek Ebeveynli Ailelere Yönelik Hizmetler oturumuna Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi Servet Kaya katılmıģtır Hukuki Müzakere Toplantıları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu koordinatörlüğünde 03-06/01/2013 tarihlerinde gerçekleģtirilen Hukuki Müzakere Toplantıları konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hakimi Ahmet Akbaba katılmıģtır E-Tebligat Projesi Toplantısı BaĢbakanlık Ġdareyi GeliĢtirme BaĢkanlığı koordinatörlüğünde 07/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen E-Tebligat Projesi Toplantısı na Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Osman ÇalıĢkan katılmıģtır Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Personel Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 10-12/01/2013 tarihleri arasında Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Antalya'da gerçekleģtirilen Hukuk Muhakemeleri Kanunu konulu ÇalıĢtay a Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdürümüz Yüksel Hız, Genel Müdür Yardımcıları Muharrem Barut ve Osman ÇalıĢkan ile Tetkik Hâkimleri Bahattin Yurt, Ahmet Akbaba ve Hacı Sarıgüzel katılmıģlardır ġiddet Önleme ÇalıĢtay Ankara Barosu BaĢkanlığı koordinatörlüğünde 11/01/2013 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezinde gerçekleģtirilen ġiddet Önleme ÇalıĢtay ına Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Servet Kaya katılmıģtır Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı BaĢbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 11/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hakimi Metin Çokmutlu katılmıģtır. 5 / 8

6 Ses ve Görüntü BiliĢim Sistemi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 14/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen Ses ve Görüntü BiliĢim Sistemi konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Atilla Öztürk ve Hakan ġeker katılmıģlardır Libya nın Adalet Alanındaki Öncelikleri ve Ġhtiyaçlarının KarĢılanması Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 15/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen Libya nın Adalet Alanındaki Öncelikleri ve Ġhtiyaçlarının KarĢılanması konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Daire BaĢkanı Dr. Ekrem Çetintürk ile Tetkik Hâkimi Muhammed Talha Alkan katılmıģlardır , 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 5000 ve 5147 sayılı Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde 16/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen 551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 5000 ve 5147 sayılı Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı na konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Hacı Sarıgüzel ve Süleyman Kuyumcu katılmıģlardır Ġdari Yargı Sisteminde YaĢanan Sorunlar ÇalıĢtayı Hukuk ĠĢleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 21/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen Ġdari Yargı Sisteminde YaĢanan Sorunlar ÇalıĢtayı na Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Mehmet Tekkoyun, Bahattin Yurt ve Muhammed Talha Alkan katılmıģtır Ġcra ve Ġflas Kanunu Gereğince OluĢturulan ÇalıĢma Grubu Personel Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 22/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen Ġcra ve Ġflas Kanunu Gereğince OluĢturulan ÇalıĢma Grubu konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Hafize Yavuz katılmıģtır Adliye Müdürleri ÇalıĢtayı Personel Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 22/01/2013 tarihinde Ankara Crowne Plaza Otelde gerçekleģtirilen Adliye Müdürleri ÇalıĢtayı na Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdürümüz Yüksel Hız katılmıģtır Orman Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı BaĢbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 23/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen Orman Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Hafize Yavuz katılmıģtır sayılı Yargı Hizmetlerinin EtkinleĢtirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla ĠĢlenen Suçlara ĠliĢkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunla, Ġcra ve Ġflas Kanununda Yapılan DeğiĢiklikler ve Yeni Düzenlemeler Personel Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 24/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin EtkinleĢtirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla ĠĢlenen Suçlara ĠliĢkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunla, Ġcra ve Ġflas Kanununda Yapılan DeğiĢiklikler ve Yeni Düzenlemeler konulu toplantı ve sunuma Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Bahattin Yurt katılmıģtır. 6 / 8

7 Ġstinaf El Kitaplarını Güncelleme ÇalıĢması Eğitim Dairesi BaĢkanlığı koordinatörlüğünde 24/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen Ġstinaf El Kitaplarını Güncelleme ÇalıĢması konulu çalıģma toplantısına Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Bahattin Yurt katılmıģtır Ġcra ve Ġflas Kanunu Gereğince OluĢturulan ÇalıĢma Grubu Personel Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 25/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen Ġcra ve Ġflas Kanunu Gereğince OluĢturulan ÇalıĢma Grubu konulu toplantısına Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Süleyman Kuyumcu katılmıģtır Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında 6. Yürütme Kurulu Toplantısı Personel Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 24/01/2013 tarihinde Ankara Crowne Plaza Otelde gerçekleģtirilen Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında 6. Yürütme Kurulu Toplantısı na Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Osman ÇalıĢkan Tetkik Hakimleri Doç. Dr. Mustafa TaĢkın ile Tetkik Hakimi Süleyman Kuyumcu katılmıģtır Sayılı SözleĢmeli ErbaĢ ve Er Kanunu ile 3269 Sayılı Uzman ErbaĢ Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı BaĢbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 24/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen 6191 Sayılı SözleĢmeli ErbaĢ ve Er Kanunu ile 3269 Sayılı Uzman ErbaĢ Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Muhammed Talha Alkan katılmıģtır Dönem KĠK Kurulu Kararı ĠçiĢleri Bakanlığı Kaçakçılık Ġstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi BaĢkanlığı koordinatörlüğünde 31/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen 121. Dönem KĠK Kurulu Kararı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hakimi Atilla Öztürk katılmıģtır sayılı Serbest Bölgeler Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı BaĢbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 30/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı taslağına konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Süleyman Kuyumcu katılmıģtır YOĠKK ġirket ĠĢlemleri ve Kurumsal Yönetim Teknik Komitesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Alt Düzenlemelerin ġirket ĠĢlemlerine Etkisinin Ġncelenmesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ġç Ticaret Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 31/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen YOĠKK ġirket ĠĢlemleri ve Kurumsal Yönetim Teknik Komitesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Alt Düzenlemelerin ġirket ĠĢlemlerine Etkisinin Ġncelenmesi konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Servet Kaya katılmıģtır Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı BaĢbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 31/01/2013 tarihinde gerçekleģtirilen Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı taslağı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Servet Kaya katılmıģtır. 7 / 8

8 1.4- YURTDIġINDA YAPILAN TOPLANTILAR Ocak ayı içinde yurtdıģında yapılan toplantı bulunmamaktadır ULUSLARARASI ÇALIġMALAR Ocak ayı içinde yapılan uluslararası çalıģma bulunmamaktadır. 8 / 8

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/ /03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/ /03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/05/2013-31/05/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/05/2013-31/05/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/06/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/05/2013-31/05/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.1.1-AteĢli Silahlar ve

Detaylı

1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR

1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR 1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR 1.1.1-Kolluk Gözetimi Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/11/2012-30/11/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/11/2012-30/11/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/12/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/11/2012-30/11/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.3- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/08/2012-31/08/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/08/2012-31/08/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/09/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/08/2012-31/08/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 4 1.1- KABUL EDĠLEN KANUNLAR... 4 1.1.1 6325 sayılı Hukuk UyuĢmazlıklarında

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 3 1.1- KANUNLAR... 3 1.1.1-6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu... 3

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/05/2014-31/05/2014)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/05/2014-31/05/2014) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/06/2014 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/05/2014-31/05/2014) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 10 1.1- KABUL EDĠLEN KANUNLAR... 10 1.2- YAYIMLANAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/10/ /10/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/10/ /10/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13/11/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/10/2013-31/10/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 10 1.1- KABUL EDĠLEN KANUNLAR... 10 1.2- YAYIMLANAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER...

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUġ 1 I. GENEL BĠLGĠLER 3

İÇİNDEKİLER. SUNUġ 1 I. GENEL BĠLGĠLER 3 NĠSAN 2013 İÇİNDEKİLER SUNUġ 1 I. GENEL BĠLGĠLER 3 A. MĠSYON VE VĠZYON 3 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 3 1. CEZA HUKUKU BÜROSU 5 2. ÖZEL HUKUK BÜROSU 6 3. ANAYASA VE ĠDARE HUKUKU BÜROSU 7 4. KADIN,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2013-28/02/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2013-28/02/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12/03/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2013-28/02/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 11 1.1- KABUL EDĠLEN KANUNLAR... 11 1.1.1-6415 sayılı Terörizmin Finansmanının

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ġstanbul Milletvekili

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları OLAYLAR TBB Olağan Genel Kurulu Toplandı Baro Genel Kurulu Toplantısı Başkanın Açış Konuşması ve Kararlar Anayasa Mahkemesi Madenler Hakkındaki Yasanın İptali İstemini Reddetti Vergiler Temyiz Komisyonu

Detaylı

ULUSLARARASI KONFERANS TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNE İLİŞKİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

ULUSLARARASI KONFERANS TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNE İLİŞKİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Türk Ceza Adalet Sİstemİnİn EtkİnlİğİnİN GELİŞTİRİLMESİ Ortak Projesİ ULUSLARARASI KONFERANS TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNE İLİŞKİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Program 25-26 Kasım 2014 Yer: The Marmara TAKSİM Otel

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 85 Tarih : 18.03.2015 Toplantıda Bulunanlar : 1- Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Güzel Sanatlar,

Detaylı

EĞİTİM 2005-2011 Kamu Hukuku Doktora Programı Tez başlığı: İnsan Ticareti Suçu Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

EĞİTİM 2005-2011 Kamu Hukuku Doktora Programı Tez başlığı: İnsan Ticareti Suçu Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Gülşah Kurt EĞİTİM 2005-2011 Kamu Hukuku Doktora Programı Tez başlığı: İnsan Ticareti Suçu Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 2007 Mülteci Hakları Eğitim Sertifikası, Uluslararası

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL B070BHM0360000 045020700 B070BHM0350000 045020600 B070BHM0340000 045020500 B070BHM0330000 045020400 B070BHM0320000 045020300 B070BHM0310000 045020200 B070BHM0300000 045020100 KURUM STANDT VE MADDE NUMAS

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi Ġzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğü

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM Dekan Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER Dekan Yardımcısı Prof. Dr.Filiz ÖZÇELĠK Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent AKAY Fakülte Sekreteri Nezihe ER Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/ /02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/ /02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

CITES 16. Taraflar Konferansı Bangkok TAYLAND

CITES 16. Taraflar Konferansı Bangkok TAYLAND CITES 16. Taraflar Konferansı Bangkok TAYLAND 03-14 Mart 2013 Murat TOPLU Grup Sorumlusu Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İÇERİK - CITES NEDĠR? - CITES IN TÜRKĠYE DEKĠ KURUMSAL YAPISI - 16. TARAFLAR

Detaylı

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ocak - 2010

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ocak - 2010 TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI Ocak - 2010 BU SONUÇLAR, SONAR YAYINCILIK LTD. ġtġ RAPOR ABONELERĠ ĠÇĠN GERÇEKLEġTĠRĠLEN ARAġTIRMADAN ALINMIġTIR. 2 AMAÇ Bu çalıģmanın ana amacı, Türk

Detaylı

III. MEVZUAT DĐZĐNĐ A. ALMAN MEVZUATI

III. MEVZUAT DĐZĐNĐ A. ALMAN MEVZUATI Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 2009, c.i. (www.idare.gen.tr/idarehukuku.htm) III. MEVZUAT DĐZĐNĐ PLÂN: A. Alman Mevzuat B. Fransız Mevzuatı C. Türk Mevzuatı 1. Anayasalar 2. Kanunlar 3. Kanun

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

29 EYLÜL - 01 EKİM 2017 LIONEL HOTEL, İSTANBUL. Adli Belge İnceleme Kursu Eylül

29 EYLÜL - 01 EKİM 2017 LIONEL HOTEL, İSTANBUL. Adli Belge İnceleme Kursu Eylül 29 EYLÜL - 01 EKİM 2017 LIONEL HOTEL, İSTANBUL Adli Belge İnceleme Kursu - 27 28 Eylül 2017 UNVAN İSİM KURUM Em. Uzm. Avukat Av. Hakim Em. Polis Md Avukat Em. Jdr. Alb. Uzm. Dr. Em. Msc. Abdi ÖZASLAN Ali

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 6 1.1- BAKANLIĞIMIZA GELEN SORU ÖNERGELERĠ... 6 1.1.1-2002-2013

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAĞDUR HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAĞDUR HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAĞDUR HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2015 MAĞDUR HAKLARI DAĠRE BAġKANLIĞI NCA GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Genel Muhasebe II Melike ÖZDEMĠR 26 Mayıs 2014 Pazartesi 13:30 Ġstatistik Öğr.Gör. Alper Turan DEVLĠ 27 Mayıs 2014 Salı 13:30 Bilgisayar Büro Programları Öğr.Gör. Onur

Detaylı

SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI

SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI Japonca Yoko TAKABE 12 Haziran 2014 PerĢembe 15:30 Siyasal DüĢünce Tarihi Yakup KARACA 12 Haziran 2014 PerĢembe 15:30 Protokol Yönetimi Fazilet KÖMÜRCÜLER 12 Haziran

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 307 Öğrenci Sağlık ĠĢleri SAĞLIK HĠZMETLERĠ Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline ilk yardım ve acil sağlık hizmeti vermek. Psikolojik DanıĢmalık ve Rehberlik hizmeti sunulması Yükseköğretim Kurumları,

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU

HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU Mehmet Akif Aydemir Yönetim Kurulu BaĢkanı 1963 yılında Ankara'da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ġktisat Bölümünden mezun oldu. 20.10.1986

Detaylı

2 MART 2017 SUNUŞ VE SİNEVİZYON GÖSTERİMİ: (17:00-17:15) AÇILIŞ KONUŞMALARI: (17:15-18:30) Yılmaz ÇOLAK Polis Akademisi Başkanı

2 MART 2017 SUNUŞ VE SİNEVİZYON GÖSTERİMİ: (17:00-17:15) AÇILIŞ KONUŞMALARI: (17:15-18:30) Yılmaz ÇOLAK Polis Akademisi Başkanı PROGRAM 2 MART 2017 SUNUŞ VE SİNEVİZYON GÖSTERİMİ: (17:00-17:15) AÇILIŞ KONUŞMALARI: (17:15-18:30) Yılmaz ÇOLAK Başkanı Selami ALTINOK Emniyet Genel Müdürü Fatma Betül SAYAN KAYA (Teşrifleri halinde) Aile

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 01 Oturum : 1 Konusu : Meclis Tatil Ayı BaĢkanlık Makamından havaleli Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı ibareli 27.12.2016 tarih ve 39241447-301.01-E.1104 sayılı yazı Belediye Meclisinin

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ. Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin

TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ. Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin Esas No : 2/2397, 2/2380, 2/2101, 2/2209, 2/2418 Karar No : 32 HÂKĠMLER VE SAVCILAR KANUNU ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER R A P O R KONU Adalet Bakanlığı (Yeni) Stratejik Planında (2015-2019) Başkanlığımıza verilen görev ve sorumluluklar hakkındadır. BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 3 ORGANĠZASYON

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

Celal TURAN Fatma EVCĠMĠK Sayim FERSAK Meclis BaĢkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Meclis 1.BaĢkanvekili

Celal TURAN Fatma EVCĠMĠK Sayim FERSAK Meclis BaĢkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Meclis 1.BaĢkanvekili TOPLANTI TARĠHĠ : 01.06.2015 TOPLANTI GÜN VE SAAT : PAZARTESĠ 16.00'da KATILANLAR : 37 MAZERETLĠ : - Belediye Meclisinin 01 HAZĠRAN PAZARTESĠ günü saat 16.00 da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ KASIM KARAGÖZ ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı. Doğum Yeri ve Yılı: Yeşilhisar/KAYSERİ, 03.04.1973.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

1 NĠSAN 30 HAZĠRAN 2014 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

1 NĠSAN 30 HAZĠRAN 2014 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1 NĠSAN 30 HAZĠRAN 2014 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. HAKKINDA ÖZET BĠLGĠ... I YÖNETĠM KURULU BAġKANI VE GENEL MÜDÜR ÜN DEĞERLENDĠRMESĠ... 1 ÖZET

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 26 Ağustos 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28037 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN

Detaylı

SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU 2013 1 2 İçindekiler 1. SunuĢ... 4 2. Genel Bilgiler... 5 3. Amaç ve Hedefler... 5 4. Faaliyetlere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler... 7 4.1 ÇalıĢma Programında

Detaylı

Meclis BaĢkanı Belediye BaĢkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza)

Meclis BaĢkanı Belediye BaĢkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza) SAAT : 14:30 KARAR NO 104-105- 106-107- 108 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU Belediye BaĢkanı Üye Üye Zeki

Detaylı

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V.

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V. 22.10.2013 Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak sayılı, yangın nedeniyle zarar gören avukatlık bürosu için İzmir Barosu'ndan yardım isteminin Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Bürosu Temmuz 2014 / ANKARA 0 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 4 1. OCAK 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 1.1. PERSONEL GİDERLERİ...

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: PROF.DR.SÜLEYMAN YALMAN Doğum Tarihi: 01.05.1967 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Özel

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/5-1 (40) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 15/04/2014 tarih ve 10949 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisi, Üyeleri arasında en az

Detaylı

AYLIK FAALİYET RAPORU (01/04/2012-30/04/2012)

AYLIK FAALİYET RAPORU (01/04/2012-30/04/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/05/2012 AYLIK FAALİYET RAPORU (01/04/2012-30/04/2012) İÇİNDEKİLER 1- MEVZUAT... 9 1.1- KABUL EDİLEN KANUNLAR... 9 1.1.1 6291 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ANAYASA HUKUKU (I). ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARINI SEÇME SINAVI SORULARI

İÇİNDEKİLER ANAYASA HUKUKU (I). ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARINI SEÇME SINAVI SORULARI İÇİNDEKİLER ANAYASA HUKUKU Mayıs 1998 Adli Yargı Hakim Adaylığı Sınavı...5 Kasım 1998 Adli Yargı Hakim Adaylığı Sınavı...7 Mart 2000 Adli Yargı Hakim Adaylığı Sınavı...11 Mart 2002 Adli Yargı Hakim Adaylığı

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI GENEL BİLGİ Anabilim dalımızın amacı; uluslararası hukuka uygun olarak, bilimsel veriler ışığında,

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 87 Özü: Serdivan Ġlçesi Esentepe Mahallesi 1/1000 Karar Trh : 01.07.2015 Ölçekli Revizyon Uygulama Ġmar Planı na askı süreci içinde yapılan itirazlar.

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 548)

TBMM (S. Sayısı: 548) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ PERSONEL EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ 2 Haziran 8 Ekim 2012 tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü Web Sitesi üzerinden sunulan online anket OGM DıĢ ĠliĢkiler

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Ġstiklal, istikbal, hürriyet, her Ģey adaletle kaimdir! Mustafa Kemal ATATÜRK 2 SUNUġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek

Detaylı

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA PROGRAM ADI: KAMU HUKUKU YÜKSEK LĠSANS Siyasi Partiler Hukuku- Doç.Dr. Oğuz ġimģek *Les Principes Generaux Du Droit Administratif- Yrd.Doç.Dr. Muhlis Öğütçü *Comperative Constitutional Jurisdiction- Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Doç. Dr. RİFAT ERTEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Doç. Dr. RİFAT ERTEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. RİFAT ERTEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Rifat ERTEN, 1971 yılında Kırıkkale de doğmuģtur. 1989 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN SAĞLIK TURĠZMĠ POTANSĠYELĠ

TÜRKĠYE NĠN SAĞLIK TURĠZMĠ POTANSĠYELĠ TÜRKĠYE NĠN SAĞLIK TURĠZMĠ POTANSĠYELĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVĠ HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SAĞLIK TURĠZMĠ KOORDĠNATÖRÜ) DR. DURSUN AYDIN 5.5. ANTALYA SUNUM ĠÇERĠĞĠ Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü Sağlık

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU İLİŞKİSİ: PERFORMANS BİLGİLERİ TABLOLARI

PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU İLİŞKİSİ: PERFORMANS BİLGİLERİ TABLOLARI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU İLİŞKİSİ: PERFORMANS BİLGİLERİ TABLOLARI Doç. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz 10 Mart 2010 Her İşin Başı: Politika Oluşturma, Planlama ve Bütçeleme Yönetimsel Başarı: Başarılı

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/05/2013-31/05/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/05/2013-31/05/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/06/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/05/2013-31/05/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 14 1.1- KABUL EDĠLEN KANUNLAR... 14 1.2- YAYIMLANAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER...

Detaylı