Kümelenme Yaklaşımı ve Türkiye. - Bu sektörler için yerel oyuncu sayısının yeterliliğinin araştırılması,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kümelenme Yaklaşımı ve Türkiye. - Bu sektörler için yerel oyuncu sayısının yeterliliğinin araştırılması,"

Transkript

1 Büyüteç Kümelenme Yaklaşımı ve Türkiye Doç. Dr. Erol SAYIN ODTÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. Küme Tanımı ve Kümelenme Süreci Kümelenme yaklaşımında temel felsefe, sektörel değer zincirinde yer alan ve sektörde birbirleriyle girdi ve çıktı ilişkisinde bulunan, mal ve hizmet üreten tüm kurum ve kuruluşların belli bir coğrafi mekanda toplanması ve böylece toplam katma değerin söz konusu mekanda oluşmasını sağlamaktır. Hızlı ulaşım, yüksek hızda iletişim ve açık pazar unsurlarından oluşan küresel rekabet ortamına rağmen, küme kavramını bu bağlamda ilk kullanan rekabet stratejileri kuramcısı Michael Porter, uygulamada coğrafyanın rekabette hala en önemli faktör olduğu görüşündedir (1). Kümelenme programları genellikle üç aşamadan oluşmaktadır: a. Küme Analizi: Varolan durumun saptanması: - Öncelikle rekabet gücü yüksek yıldız sektör lerin belirlenmesi, - Bu sektörler için yerel oyuncu sayısının yeterliliğinin araştırılması, - Yönetişim yaklaşımının bölgedeki benimsenmişlik düzeyinin saptanması, - Bölgenin kendi içinde ve bölgenin ulusal oyuncular ile kurmuş olduğu işbirliği ve ortaklıkların incelenmesi, - Kümelenme haritasının eldesi. b. Küme Geliştirme: Kümenin oluşumu ve rekabet gücünün geliştirilmesi: - Devletin yönlendirmesiyle, - Yerel toplumsal olguların tesadüfen yol açmasıyla, - Bölgede varolan doğal bir kaynak çevresinde kendiliğinden. c. Olgunlaşma: Kümenin oluşumunu tamamlandıktan sonra sürdürülebilir konuma gelme süreci. Başarılı uygulama örneklerinden yola çıkılarak Küme Analizi aşaması için üç yıl, Küme Oluşumu aşaması için de üç ila beş yıllık bir süre öngörülmektedir. Kümenin olgunlaşma evresi için tahmin edilen süre yaklaşık iki yıldır (2). II. Kümelerin Özellikleri ve Kümelenmeden Beklentiler Her sanayi ya da hizmet sektörü birbirinden farklı ortamlar olmakla birlikte kümelenmelerin ortak özellikleri şöyle sıralanabilmektedir: a) Kümelerde paylaşılan bir kimlik ve gelecek vizyonu vardır; b) Kümelerde her zaman bir türbülans söz konusudur, yani varolan firmalardan ayrılanlar yeni firmalar kurar, kümeye dışarıdan yeni yatırımcılar dahil olur, mevcut firmalardan birleşenler olur; c) Düşey girdi-çıktı ilişkileri, tedarik zincirleri ve firmalararası yatay ağlar yoğun ve değişkendir; 58

2 Kümelenme iktisadi olduğu kadar toplumsal bir olgudur. Sürdürülebilir rekabeti hedefler ama yerel işbirliği kültürü olmazsa olmaz önkoşuldur. Bölgesel/yerel bir kalkınma arad) Kümeyi dışarıda temsil etmek üzere bölgede oluşturulmuş yönetişim birlikleri aynı zamanda ortak gereksinilen hizmetleri sağlar ve hükümet nezdinde lobi etkinliği yapar; e) Kümelerde rekabet ve işbirliği tezat gibi görünse de birarada bulunur; f) Kümeler küresel bağlantıları olsa bile belirli bir coğrafyaya aittir; g) Belirli bir alanda/sektörde uzmanlaşmışlardır; h) Bilim ve araştırma-geliştirme temelli (teknokentler) veya geleneksel tabanlı (sanayi bölgeleri) olabilirler. Yirmi Avrupa ülkesindeki 59 geleneksel ve 25 bilim temelli kümenin incelendiği bir araştırmada kümelerle nebulalar arasında yapısal benzerlik ilişkisi kurulmuştur (3). Kümelenmeden beklenen yararların başında tanımda değinildiği gibi bölgedeki rekabet edebilirlik düzeyinin yükseltilmesi gelmektedir. Bu ana amacı destekleyecek diğer beklentiler; dış yatırımcılardan bölgeye kaynak akışı, bölgedeki eğitim ve beceri düzeyinin gelişmesi, yerel bilgilenme ağlarının oluşması ve güçlenmesi sayılabilir. Bunların sonucunda, günümüzde kalkınmanın itici gücü sayılan yerel innovasyon düzeyinin de yükseleceği umulmaktadır (4). III. Küme Çeşitleri ve Evreleri Küme çeşitleri ve oluşum süreçlerine ilişkin önemli sayıda araştırma ve yayın yapılmış olmasına karşın, bu yazı kapsamında diğer çalışmaları da temsil eder nitelikte olduğundan önemli gördüğümüz ikisine yer vereceğiz. Kümelenme üzerine en çok araştırma ve yayın yapan uluslararası kuruluşlardan biri olan OECD, kümeleri yapılarına göre şu şekilde sınıflandırmaktadır (5): a) Mega kümeler (makro ölçek) b) Sektörlerarası kümeler (mezo ölçek) c) Firma ağları (mikro ölçek) Dornberger ve Utama nın oluşum sürecine bağlı sınıflandırması ise şöyledir (6): a) Embiriyo Evresi b) Kuruluş Evresi c) Olgunluk Evresi d) Gerileme Evresi IV. Küme Gerçekleştirme Yaklaşımı ve Sınırları Küme oluşumunda yer alacak oyuncular üç ana grupta toplanabilir: Bölgedeki lider firmalar, yerel temin-tedarik ağı ve katalizatör kurumlar (kamu yönetimi birimleri, yerel yönetim, yerel eğitim kurumları, bilgiye erişim ortamları, bölgedeki insan kaynağı, fiziki altyapı gibi). En önemli oyuncu girişimci ler olmakla birlikte, aralarından belirlenecek olan yıldız sektörler, lider firmalar ve kanaat önderleri kümelenme projesinin başarısı açısından yaşamsal önemdedir. İşbirliği kültürünün ve motivasyon unsurlarının saptanması ve geliştirilmesi için yapılacak nitel çalışmalar da çok önemlidir. Kuşkusuz sektörler bazında rekabet gücü analizi, iç ve dış finansman olanaklarının tesbiti gibi nicel etütlerin de yapılması gereklidir. Küme projelerini başarıya götüren dört faktör şöyle sayılabilir: a) Kümeyi oluşturacak/oluşturan oyuncuların heyecanı, b) Oyuncuların sürece duyduğu ilgi ve katılım, c) Oyuncuların kümelenme sürecini sahiplenmeleri, Kuramsal çalışmalar, uygulama örnekleri ve yorumların ışığında sonuç olarak kümelenmenin Türkiye ye uygun bir model olduğunu söyleyebiliriz. d) Bölgedeki firma, kurum ve kuruluşların işbirliği yapma niyetleri ve bölgedeki yönetişim yapılanma düzeyi. 59

3 cıdır ancak bu yöndeki bir ulusal politikanın temel belirleyicisi olamaz. Kümelerin başarısızlık nedenlerini, TOBB da bu konuda bir konferans vermiş olan, öndegelen küme kuramcısı Prof. Cooke şöyle sıralamaktadır: (7) a) Küme oyuncularının arasında uzlaşma sağlanamaması veya uzlaşma ortamının zamanla kaybolması b) Vizyonsuzluk veya vizyonun yitirilmesi, c) Ağ bağlantılarının düşük düzeyde olması, d) Bütçe yetersizliği, e) Bölgede marka yaratamama. Bunlara sinerjinin sağlanamaması durumunda arzulanan katma değer zincirinin yaratılamaması da eklenmelidir. Cobral, kümelerin sürdürülebilirliğini ağırlıklı olarak değişim maliyetlerinin düşük tutulmasına bağlı görmekte, büyüme ile gelişme kavramlarının karıştırılmaması gerektiğinin altını çizmektedir (8). V. Uygulama Örnekleri ve Yorumlar Küresel değer zincirine eklemlenerek yerel rekabet edebilirlik düzeyini yükselten kümelenmelere dünyada örnek olarak seramik sektörü gösterilmektedir. İki küme; İtalya daki Sassuolo ve İspanya daki Castellan sadece kendi ülkelerinde ve Avrupa da sektör belirleyici olmalarının ötesinde küresel ölçekte de teknoloji önderi ve öndegelen seramik ihracatçılarıdır (9). Kümelenme literatürü içinde sıkça incelenen başarılı sanayi ve hizmet kümeleri arasında Kaliforniya Şarap Kümelenmesi (Ek 1), ABD San Diego İlaç ve Biyotekneloji Kümelenmesi, İngiltere Northwest Tekstil Kümelenmesi, Norveç Deniz Kümelenmesi (Ek 2), İskoçya Gıda ve İçecek Kümelenmesi, İsveç Are Turizm Kümelenmesi, Cambridge ve Costa Rica Bilgi Teknolo- jileri Kümelenmeleri, Tayland ve Avusturya Otomotiv Kümelenmeleri sayılabilir (10 ve 11). Türkiye deki başlıca kümelenme uygulamaları arasında İstanbul Moda ve Tekstil Kümesi (4) ve Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim Kümesini (14) saymak gerekir. Sultanahmet Turizm Kümelenmesi (11) küçük ölçekli ve nüve girişim olmakla birlikte ilk uygulama denemelerinden birisidir. Ankara OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, İş ve İnşaat Sektörü Kümelenme Projesi için Çankaya Üniversitesi ile, Ankara Orta Anadolu Makine İhracatçıları Birliği ise Makine İmalatı Kümelenme Projesi için ODTÜ ile işbirliği yapmaktadır. Küme projelerini başarıya götüren dört faktör şöyle sayılabilir: Kümeyi oluşturacak/oluşturan oyuncuların heyecanı, oyuncuların sürece duyduğu ilgi ve katılım, oyuncuların kümelenme sürecini sahiplenmeleri, bölgedeki firma, kurum ve kuruluşların işbirliği yapma niyetleri ve bölgedeki yönetişim yapılanma düzeyi. GAP-GİDEM (Girişimci Destekleme Merkezleri) Projesi, önce GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, sonra da Avrupa Birliği desteğiyle yılları arasında Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde uygulanmış ve ardından yerel kuruluşlara devredilerek süreç tamamlanmıştır. Bölgesel gelişme amaçlı projede Sektörel Fırsat Pencereleri çerçevesinde - Adıyaman da tekstil ve hazır giyim, - Şanlıurfa da organik tarım, - Diyarbakır da mermer, odaklı kümelenme çalışmaları yapılmış, her üç il için de kümelenme haritası çıkarılmış, analiz aşamasının gerekleri ancak orada sağlanabildiği için küme geliştirme aşamasına sadece Adıyaman da geçilebilmiştir (12). 60

4 Özlem Öz, Türkiye küme deneyimini anlattığı kitabında Ankara Siteler de mobilya, Denizli de havlu ve bornoz, Gaziantep te halı ve İstanbul da deri giyim kümelenmeleri olduğunu varsaymaktadır (13), ancak bunlar henüz embriyo evresindedir. Prof. Cooke un saptamalarına göre (14); - Gevşek bağlarla gruplaşmış firmaların arasında, hiyerarşik ve monolitik firma yapılarına göre bilgi akışı daha verimli olarak gerçekleşmektedir; - Silikon Vadisi örneğinde de görüldüğü gibi kümelerde mühendis ve araştırmacıların firmalar arasındaki dolaşımı, firmaları teknik bilgiye son derece açık hale getirmektedir; - Kümeler, KOBİ ağırlıklı olmaları nedeniyle üretken olmayan proje/girişimleri iflaslar yoluyla erkenden tasfiye edebilirken, büyük firmalarda tasfiye mekanizmaları ağır işleyen süreçler sergilemekte, bu da üretkenliği ve verimlliği olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla kümeler daha üretken ve verimli ortamlar olmaktadır. Asheim ın kuramsal çözümlemesinde, küreselleşen dünya ekonomisi birbiriyle çelişen iki değişik rotada ilerlemektedir (15): -Neo-Fordist rota, 1970 lerin uluslararası iş bölümü nde kaynaklanan ve olabilen en düşük girdi maliyetlerini temel alan karşılaştırmalı üstünlük ilkesinden sapmamıştır. Lojistik ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile uluslararası ticaret ve finansman piyasalarının liberalleşip deregüle olmaları ile bu akım daha da güçlenmiştir. - Post-Fordist rota ise öğrenen ekonomiler yaklaşımını izlemiştir. Sürekli innovasyonun zorunlu olduğu girdilerin daha üretken kullanımını temel almış ve karşılaştırmalı üstünlük ilkesini dinamik bir baza oturtmuştur. 61

5 VI. Sonuç Kuramsal çalışmalar, uygulama örnekleri ve yorumların ışığında sonuç olarak kümelenmenin Türkiye ye uygun bir model olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda Dış Ticaret Müsteşarlığı nın, Avrupa Birliği desteğiyle yürütmekte olduğu Türkiye Kümelenme Politikaları Projesi (16) sonuçlandığında daha somut öngörü ve önerilerde bulunmak mümkün olacaktır. Ancak bir yandan kümelenmenin bölgesel kalkınma bağlamında pek çok sektörel sorunumuzu çözmekte yararlı olabileceğini vurgularken, öte yandan bu modelin ulusal iktisadi kalkınma açısından katkıları olabileceğinin, ancak ulusal iktisadi bir politika olamayacağının da bilincinde olmak gerekir. İşbirliği ve karşılıklı güven esasına dayanan bir model olduğu için kültürel ve davranışsal özelliklerimizin bu esasa nasıl uydurulabileceğinin araştırılması gerekmektedir. Konunun nicel boyutları olduğu kadar nitel boyutları da önemlidir REFERANSLAR Meral Sayın, Yerel Ekonomik Kalkınmada Kümelenme Yaklaşımı, sunuş, 4 Eylül 2007, Konya Sanayi Odası, Konya 3. EU Commission DG-Enterprise, Project on Enterprise Clusters and Networks, 2002, Brussels 4. İTKİB-Fashion and Textile Project, Cluster Handbook, 2005, Istanbul 5. Brian Wixted, Nations and Supranational Clusters, University of Sydney, 2000, Sydney 6. U.Dornberger ve I.B.Utama, Collective Efficiency and Enterprise Performance in Different Stages of the Cluster Life Cycle, kümelenme konferansında sunuş, 2006, Lyon 7. Phil Cooke, Notes on Industrial Clusters, sunuş, 24 Şubat 2003, TOBB, Ankara 8. Regis Cabral, Clusters, Innovation and Regional Growth: Policy Recommendations from a Network Perspective, II.Teknoparklar Zirvesi Bildiriler Kitabı, s.18, 2005, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimagosa 9. J.Meyer-Stammer, C.Maggi ve S.Seibel, Improving upon Nature: Creating Competitive Advantage in Ceramic Tile Clusters in Italy, Spain and Brazil, 2001, INEF-Report, Gerhard-Mercator University, Duisburg 10. Metin Durgut, Kent Rekabetçiliği, Ağyapılar ve Kümeler, sunuş, Şubat 2007, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir 11. Melih Bulu, Kümelenme ve Rekabet İlişkisi, sunuş, Nisan 2004, Ulusal Rekabet Araştırma Kurumu, İstanbul 12. Meral Sayın, Girişimci Destekleme Merkezleri ve Kümelenme Yaklaşımı, sunuş, Adıyaman Tekstil 13. Özlem Öz, Clusters and Competitive Advantage: The Turkish Experience, 2004, Palgrave-Macmillan, Hampshire 14. Philip Cooke, Clusters as Key Determinants of Economic Growth, Cluster Policies-Cluster Development, 2001, Stockholm 15. Bjorn Asheim, Localized Learning, Innovation and Regional Clusters, ClusterPolicies-Cluster Development, 2001, Stockholm 16.

TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ Demet EROL 1 ÖZET Kübra YILDIRIM 2 Oluşan ekonomik krizler sebebiyle 1970 li yıllardan itibaren dünya çapında birçok alanda görülen

Detaylı

KÜMELENMEYE İLİŞKİN LİTERATÜR TARAMASI

KÜMELENMEYE İLİŞKİN LİTERATÜR TARAMASI KÜMELENMEYE İLİŞKİN LİTERATÜR TARAMASI Osman EROĞLU Öz İşletmelerin coğrafi yakınlık ve karşılıklı bağımlıktan gelen yoğunlaşmasıyla birlikte oluşan sinerjiye kümelenme adı verilir. Bir küme içerisindeki

Detaylı

SEKTÖR RAPORU 2015 STM

SEKTÖR RAPORU 2015 STM KÜMELENME ANALİZİ SEKTÖR RAPORU 2015 STM İÇİNDEKİLER 1 Giriş...3 2 Kümelenmenin Önşartları...3 3 Küme Analizi (Porter Elmas Modeli)...4 3.1 Faktör (Girdi) Koşulları...4 3.2 Firma Yapısı, Stratejisi ve

Detaylı

KÜMELENME TEORİSİ VE PORTER ELMAS MODELİ

KÜMELENME TEORİSİ VE PORTER ELMAS MODELİ KÜMELENME TEORİSİ VE PORTER ELMAS MODELİ Hazırlayan: Zeynep HAS İZMİR KASIM 2013 PORTER ELMAS MODELİ Giriş Günümüz ekonomi dünyasında, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde kümelenme ve kümelenme

Detaylı

Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları. Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu

Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları. Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu 2013 İÇİNDEKİLER Kümelenmenin Tanımı...3 Kümelenmenin Nedenleri ve Ekonomiye Etkisi...4 Kümelenme Evreleri...6

Detaylı

KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI innocentric Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır.

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Kısa Dönemli Uzman, Ümit Evren ve Funda Karabak

Detaylı

ANKARA DA İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ (İŞİM) KÜMESİNİN YENİLİKÇİLİK ANALİZİ

ANKARA DA İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ (İŞİM) KÜMESİNİN YENİLİKÇİLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ANKARA DA İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ (İŞİM) KÜMESİNİN YENİLİKÇİLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan N. Şerif ÇAKIRSOY Tez

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır. Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan

Detaylı

Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı

Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı T.C. MUĞLA VALİLİĞİ AĞUSTOS - 2010 (Versiyon Beta) İçindekiler Proje Ekibi... 3 Görüşleriyle Yön Veren Kurumlar... 4 Önsöz...

Detaylı

Büyük Düşünen KOBİ ler

Büyük Düşünen KOBİ ler YIL: 25 SAYI: 298 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOBİ lerin Risk ve Fırsatları Büyük Düşünen KOBİ'lerde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulaması Uluslararasılaşma ve KOBİ

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

Merzifon Ankastre Kümelenmesi

Merzifon Ankastre Kümelenmesi Merzifon Ankastre Kümelenmesi www.innocentric.com.tr 03124343366 Bu rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR83/2010/DFD/01/59/02 referans numaralı Doğrudan Faaliyet Desteği programı

Detaylı

BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Şirin Elçi İhsan Karataylı Selçuk Karaata Aralık 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-12/477) Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı/İstanbul Telefon:

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

ISBN 978-975 19 4256-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4256-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4256-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

ÖRNEK SAYI. enerji. çevre. şebekeleşme. ekoloji. destek

ÖRNEK SAYI. enerji. çevre. şebekeleşme. ekoloji. destek ÖRNEK SAYI enerji şebekeleşme çevre ekoloji destek TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TTGV Yayın Sahibi Dr. A.Mete ÇAKMAKÇI Yayın Yönetmeni Tülay AKARSOY ALTAY İdare Merkezi Türkiye Teknoloji Geliştirme

Detaylı

Günümüzde hızla yașanan ekonomik ve

Günümüzde hızla yașanan ekonomik ve Firma Kümeleșme Eğilimleri Üzerine Ampirik Bir Araștırma: İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Örneği Neslihan KARATAȘ Günümüzde hızla yașanan ekonomik ve sosyal değișimlerle birlikte mekâna bakıș açısı

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

bölgesel kalkınma 113

bölgesel kalkınma 113 bölgesel kalkınma 113 Degerli Okurlarımız, Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Sekreter Dergimizin 5. sayısı ile karşınızdayız. 2002 sonrası yakalanan siyasi istikrarla birlikte, hızlı bir ekonomik ve sosyal kalkınma

Detaylı

Transformation in Regional Policy: Changes in Regional Policies in Development Plans in Turkey

Transformation in Regional Policy: Changes in Regional Policies in Development Plans in Turkey MPRA Munich Personal RePEc Archive Transformation in Regional Policy: Changes in Regional Policies in Development Plans in Turkey Hidayet Keskin and Onur Sungur Süleyman Demirel Üniversitesi, Süleyman

Detaylı

Türkiye için bir rekabet endeksi

Türkiye için bir rekabet endeksi Türkiye için bir rekabet endeksi EDAM ve Deloitte Türkiye ortak yayını Ocak 2009 2008 yılında kaybettiğimiz ve bu çalışmaya büyük emeği geçen Genel Sekreterimiz Gaye Eslen Özerkan anısına... Önsöz Günümüz

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMADA İNOVASYON SİSTEMLERİ YAKLAŞIMI: KOP BÖLGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

BÖLGESEL KALKINMADA İNOVASYON SİSTEMLERİ YAKLAŞIMI: KOP BÖLGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME BÖLGESEL KALKINMADA İNOVASYON SİSTEMLERİ YAKLAŞIMI: KOP BÖLGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Birol Mercan * Mustafa Gömleksiz ** ÖZET İnovasyon sistemleri özellikle geçtiğimiz son yirmi yıllık süreçte gerek akademik

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

Kümelenme Teorisi: Kavramsal Bir Çerçeve 1

Kümelenme Teorisi: Kavramsal Bir Çerçeve 1 Kümelenme Teorisi: Kavramsal Bir Çerçeve 1 Sema Yiğit Yrd. Doç. Dr., Ordu Üniversitesi İşletme Bölümü semayigit@yahoo.com Kümelenme Teorisi: Kavramsal Bir Çerçeve Özet Kümelenme kavramı araştırmacıların

Detaylı

Muğla Bölgesi Turizm Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi

Muğla Bölgesi Turizm Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi Muğla Bölgesi Turizm Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi T.C. MUĞLA VALİLİĞİ AĞUSTOS - 2010 İçindekiler Kısaltmalar...4 Yönetici Özeti...5 1. Giriş...6 2. Araştırmanın Yöntemi...7 2.1 Araştırmanın

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği İçin KOBİ lerin

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ

BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ ÖZET Nihal KARGI 1 Küreselleşme süreci içinde bölge kavramının tanımı ve bölgesel kalkınma

Detaylı

Muğla İli Turizm Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi

Muğla İli Turizm Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi Muğla İli Turizm Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi T.C. MUĞLA VALİLİĞİ AĞUSTOS - 2010 (Versiyon Beta) İçindekiler Proje Ekibi... 4 Görüşleriyle Yön Veren Kurumlar... 5 Önsöz... 6 Kısaltmalar...

Detaylı