I. TİYATRO KURULTAYI BİLDİRİSİ / İSTANBUL 1990

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. TİYATRO KURULTAYI BİLDİRİSİ / İSTANBUL 1990"

Transkript

1 I. TİYATRO KURULTAYI BİLDİRİSİ / İSTANBUL 1990 Değerli üyeler, 1991 yılında ülkemizde yapılacak olan "Uluslararası Tiyatro Enstitüsü" kongresinin öncesinde gerçekleştirilen bu kurultayı, sevinçle karşıladığımızı öncelikle belirtmek isterim. Bu ülkede tiyatro sanatını omuzlayan ve göğüsleyen insanların, biraraya gelerek, görüşlerini ve özlemlerini dile getirmesi; sanat kurumlarının özerkliği düşüncesinin yurdumuzda yerleşmesini özleyen biz tiyatrocular için, umut verici bir gelişmedir. Nihai hedefi özerklik olarak belirlersek; bu tür girişimler, uygun zeminler oluşturmakta son derece yararlıdır. Bu açıdan ilgililere teşekkür etmeyi görev sayarım. Umalım ki, başta "sanat kurumlarının özerkliği" düşüncesi olmak üzere, kurultayın ışık düşüreceği birçok konuda, temelli ortak görüşler oluşsun ve bu görüşler doğrultusunda belirlenecek somut öneriler de, zaman yitirmeden hayata geçirilsin. Umalım ki, sevincimiz ve heyecanımız pörsümesin; umalım ki, bu kurultayı 10 yıl, 20 yıl sonra yılgınlık ve buruklukla anmayalım. Bu açıdan bizlere düşen görev, en esnek yaklaşımla asgari müştereklerde buluşmaya çalışmak; yönetimle yükümlü olanlara düşen görev de, asgari müştereklerin hayata geçirilmesi için gerekli çabayı göstermektir. Böyle bir bildiriye, ülkemizde "reji anlayışı" diye adlandırılan aşınmış şablonların analizi ile başlamak mümkündü. Ya da son derece anlamsız bir "yazara sadakat" paradoksunun tiyatro hayatımıza nasıl acımasızca abanmış olduğundan sözedebilirdim. Oyun sahneleme adına tornada üretilen yüzlek mantıksızlıklardan başlayıp, "biz oyunu modern yorumladık" oportünizmi ve sahte moderncilik üzerine sürdürebilirdim konuşmamı. "Zalimin zulmü varsa, cahilin cüreti var" ortamından dem vurup; "okuması yazması olmayan körleri rejisör yapıyorlarmış" diyebilirdim. Tiyatroseverlerimizin çoğunun, romantiklerin torunlarına taş çıkartacak antika değerler olduğu savını öne sürebilir; opera sanatının tiyatromuza olan kötü etkileri ile bir bağlantı kurmaya çalışabilirdim. Mizansen anlayışında WM sisteminin de bir sistem olduğundan; ama "gerçeklik duygusu" olmadan hiç bir sistemin işlemeyeceğinden dem vurabilirdim. "İtalyan kutu sahne aptal, hacim tiyatrosu zekidir. Birincisi idealist, ikincisi marksisttir." şeklinde aforizmalarla yola çıkıp, hep birlikte biraz eğlenmemize yolaçabilirdim. Ama öyle yapmayacağım. Bütün bunların hiçbirini burada konu etmeyeceğim. Konuya rejisörlük gibi önemli bir ana başlıktan girmemize rağmen; sizlere bütün bu sanatsal ve estetik sorunlardan ya da açmazlardan sözetmeyeceğim. Ve konuşmamda, başka bir yol tutmaya çalışacağım. Hatta belki de yer yer, bu komisyonun çalışmalarını ilgilendirmez gibi görünen konulara da uzanmak durumunda kalacağım. Öyle sanıyorum ki, kurultayın çalışmalarında iki ana görev sözkonusudur: Bir yandan ülkemizde tiyatronun varlığı ve gelişmesiyle ilgili bir durum 1

2 değerlendirmesi yapmak; diğer yandan bu değerlendirmenin ışığında yeni, somut hedeflere yönelmek. Önce, bir durum değerlendirmesine altlık edecek birkaç noktaya değinmek isterim: Rejisörlüğün bence iki tanımı var. Birisi meslekten olanlar için. O bakımdan kısa: Rejisörlük, renkleri birleştirip güneş tayfında beyazı oluşturmaktır. Ya da günışığını ayrıştırıp gökkuşağını oluşturmak İkinci tanım, meslekten olmayanlar için. Aslında burada gereksiz. Ama konuştuklarımız tarihe belgeler biçiminde yansıyacağına göre, sabrınıza sığınarak ikinci tanımı da yapayım: İnsan denen varlığın, hayata ve dünyaya bir şekil verme, yeniden düzenleme, dönüştürme ve yeniden yaratma çabası var. Bu çabanın gerçekleştiği ya da en azından dışavurduğu alanlardan biri de sanat. İnsan, sanat yoluyla, varlığını daha anlamlı kılmaya çaba gösteriyor. Resimle, müzikle, yazınla, tiyatroyla. Ama tiyatro sanatı, özellikle bir oyunun sahneye getirilme aşamasında, diğerlerine oranla daha karmaşık bir süreç yaşıyor. Yazınsal, görsel, işitsel, düşünsel ve duyumsal bir çok unsurun bir bileşimi olmak zorunda. Düşünün ki, işin içinde yazar var, oyuncular var, sahne ve giysi tasarımı, ışıklandırma var, tiyatro yapılan alanın ya da uzamın getirdiği fiziksel koşullar var, yerine göre müzik ve dans var. Öte yanda da bütün bunların bileşimini bekleyen ve kendince algıladıktan sonra katlayan seyirci var, eleştirmen var. Doğal ki bütün bu unsurları salt yanyana ya da arka arkaya dizilmiş gibi düşünmek biraz safdillik olur. Çünkü bütün bunlar arasında uyum ya da kakışım sorunları da var. İşte bu kadar çok ve değişik bileşenin varlığı; tiyatro olayının belli bir yorum, belli bir tercihler skalası, belli bir perspektif ve belli estetik kategoriler içinde gerçekleşmesini zorunlu kılıyor. Ortaya tercihler koyacak, buna göre unsurları dengeleyecek, herşeyin amaca uygun bir biçimde aksamasız yürümesini sağlayacak ve süreci bütünleyecek bir sanatçı gerekiyor. Yazardan oyuncuya, tasarımcıdan müzikçiye, ışıkçıdan perdeciye kadar bu işe katkısı olan herkesin, emeğini ve yaratıcılığını, temsil hedefine doğru damıtacak bir başka yaratıcı gerekiyor. İşte günümüzde bu sanatçının adına rejisör ya da yönetmen deniyor. Yönetmenin işlevi de, oyunun yaratım aşamasında bütün bu süreci, tam sorumluluk ve tam yetkiyle kucaklamak şeklinde biçimleniyor. Yönetmenlikle ilgili temel tanımları verdikten sonra, bu konudaki spekülatif bazı görüşlere ve yanılgılara da kısaca değinmek isterim; çünkü bunlar durum değerlendirmesinde önem taşıyor: Çevremizde sık rastlanan bir yanılgı var. Bu yanılgı şöyle dile geliyor: "Rejisör neymiş? Eskiden rejisör mü vardı? Pekala rejisör olmadan da tiyatro yapılır, yapılmıştır!" Bu eğilimdekiler, "yönetmen tiyatronun vazgeçilmez bir parçası değildir" demeye getiriyorlar. Bu ağır bir yanılgıdır. Çünkü tiyatroda "rejisör olmasın" derseniz; ya "daha az rejisör bir oyuncu"nun eline kalırsınız, ya da "daha az rejisör birçok oyuncunun"! Yani bir başka deyişle: yalnızca rejisörün işini paylaşmaya yeltenmiş olursunuz. Yönetmenliğin bir sanat alanı olarak bugünkü tanımına kavuşması, yakın çağlarda olmuştur belki, evet. Ama asal işleviyle yönetmen tiyatroda hep varolagelmiştir. Temsilin tümüyle seçimsiz, denetimsiz ve kaotik olduğu bir tiyatro türü 2

3 ya da biçimi yoktur, olmayacaktır. Sonuç olarak, az ya da çok, sıkı ya da gevşek, yetkin ya da değil, yetenekli ya da yeteneksiz, objektif ya da sübjektif, amatör ya da profesyonel; yönetmen, tiyatroda hep varolmuştur. Eski Mısır rahiplerinden, İsa'nın göğe uçuş törenlerine, Commedia dell'arte nin grup liderinden, ortaoyunundaki kolbaşına, Shakespeare'den Moliere'e kadar bu böyledir. Yalnızca sistemleşme geç olmuştur. Bir başka yanılgı da şudur: Sanılır ki rejisör, yalnızca oyunlar sahnelemekle yükümlü biridir Oysa tiyatroda yönetmen, politikalar üreten, repertuvar planlamasında etkinliği olan, yazarlar üzerinde etkinliği olabilen, provalar sırasında bir tür meslekiçi eğitim görevi üstlenen, uluslararası planda etkinlik şansı bulunan ve belki hepsinden de önemlisi, işi gereği öğretmenlik sıfatı taşıyan bir sanatçıdır. Bir başka deyişle: Yönetmen, genel olarak ülke tiyatrosunun, özelde de çalışmakta olduğu tiyatronun; kimlik, kişilik ve profil kazanmasında, özgül ağırlıkların belirlenmesinde ve geleceğe yönelik birikmelerde etkili olan bir sanatçı türüdür. Buraya kadar sıralamış olduğum görüşleri özetlemek gerekirse; yönetmen, tiyatronun "olmazsa olmaz"larından biridir. Ağır sanayi kapsamına girer. Tanımlara değindik; gelelim bugünkü durum saptamasına: Yazık ki, ülkemizde bugün hala "rejisör olmasa da olur" düşüncesinden öteye bir adım atılabilmiş değildir. Çünkü, hala rejisörlük eğitimi yapan bir kurum ya da kuruluşa sahip değiliz. Yani tiyatro alanında ağır sanayiden yoksunuz. Yani makina üreten makinaları üretemiyoruz. Bu doğrultuda son sıralarda üniversitelerin tiyatro bölümlerinde tek tük girişilen yüksek lisans çalışmalarını, ya da bizzat benim üniversitede beş yıl süreyle verdiğim bir "tanışıklık dersi"ni, reji eğitimi diye adlandırmaya kalkışmak, hem konuyu örtbas etmek anlamına gelir, hem de bir bakıma safdillik olur kanısındayım. Yazık ki, ülkemizin tiyatro eğitimi alanındaki sorumlu ve yetkilileri, bu alana genellikle sözünü ettiğim yanılgılar doğrultusunda bakmış; ya da en azından bu doğrultuda davranmışlardır. Bu alandaki sorumlular, belki de rejisörlüğün bir ileri türev olduğu düşüncesiyle, hep "şimdilik erken" ya da "iyi ama kim öğretecek?" tuzağına düşmüş ve bu alanda yurdumuzda atılımlar yapılmasını geciktirmişlerdir. Eğitim kurumlarımız ve icra kuruluşlarımız, rejisörlük alanında uzun erimli planlamalar bir yana, kısa erimli önlemler bile almaya yeltenmemişlerdir. Durumun ne kadar acıklı olduğu apaçık gözler önündedir. Türkiye'de şu ya da bu yolla kendini yetiştirmiş üç-beş rejisörün varlığı, bizi yanıltmasın. Genel manzara, ya tiyatro patronlarının, ya bilgisiz heveslilerin; ya da aktör, dramaturg ve müdür eskilerinin, rejisörlüğe yeltenme hakkını kendilerinde görmelerinden ibarettir. Bu arada "iyi" yönetmenlerin varolması, bunun bir yöntem olduğunu kanıtlamaz. Belki de tam tersine, bu alanda eğitim yolunu açmakta ne denli gecikmiş olduğumuzu kanıtlar. Bazan düşünüyorum da: "Acaba ülkemizde rejisör yetiştiren bir kurumun olmayışı, başta rejisör sayılanlarımız olmak üzere, yazarlarımızın, eleştirmenlerimizin, yöneticilerimizin, oyuncularımızın, tasarımcılarımızın, bilim adamlarımızın, özetle tiyatro alanında at oynatan insanlarımızın işine mi geliyor? " Belki bu düşüncemi böyle açıklıkla dile getirmeme kızanlar olacaktır. Ama kimbilir belki de artık sorumluları kızdırmak gerekiyor. Çünkü bu ülkede tiyatro eğitiminde yetkili ve sorumlu 3

4 insanlar vardır. Ola ki, kızgınlıkla harekete geçerler. Çünkü tiyatro alanının en temel unsurlarından biri olan rejisörün yetişmesi, yaban gülleri gibi raslantıya bırakılmıştır ve kimsenin kılı kıpırdamamaktadır. Bu bakımdan, kızanları da, kızmayıp haklı görenleri de, bu yönde adım atmaya çağırıyorum. ºstelik şunu da belirtmek zorundayım ki: "Rejisörlük eğitimine gerek yoktur" biçiminde düşüncesini açıkça deklare etmeyenlerin hepsini, bu konuda görevli sayıyorum. Hangi kurumda ve hangi konumda olursa olsun Şurası yadsınamayacak bir gerçek ki: Türkiye'de reji alanında öğretimin yolunu açmadan, Türk Tiyatrosu'nun çağdaşlığı ya da çağdaşlaşması yolunda söyleyeceğimiz her söz, biraz havada, biraz içtensiz, biraz eksik biraz da yanlış kalacaktır. Oysa rejisörler yetiştirebildiğimiz gün, yalnızca daha iyi sanatçılara değil, aynı zamanda daha iyi tiyatro yöneticilerine, daha iyi tiyatro yazarlarına, daha iyi tiyatro okullarına, daha iyi tiyatro öğretmenlerine, daha iyi oyunculara ve sonuç olarak daha iyi bir tiyatroya kavuşmanın olasılığı artacaktır. Konuya bir başka temel sorunumuz açısından da yaklaşmakta yarar görürüm. Bu temel sorun, Türkiye'de tiyatronun yaygınlaşması, yurtçapında dengeli ve nitelikli olarak hayatın bir parçası haline gelmesi sorunudur. "Türkiye'de tiyatronun geleceği nasıl olmalı?" sorusu sorulduğu zaman; kaçınılmaz bir biçimde karşımıza "yaygınlaşma" konusu çıkmaktadır. Bu konuda çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir yapılan tartışmalar, artık açıklıkla ortaya koymuştur ki: Yurdun gelişmekte olan merkezlerinde tiyatro okulları kurmak, verimli ve doğru olan yoldur. Bilimsel araştırma sonucu belirlenecek bazı merkezlerde kurulacak tiyatro okulları, hem dört yıl gibi kısa bir sürecin sonunda kendi tiyatrolarını oluşturacak, hem de hinterlandlara tiyatro hizmeti vermeye yöneleceklerdir. ºstelik hem büyük kentlerden bölgelere sanatçı taşıma sıkıntısı ortadan kalkacak; hem de bölgede yetişen ve kendi ortamlarını iyi tanıyan sanatçılar, koşullara uygun ve özgün sanat yapmakta daha şanslı olabileceklerdir. Yani tiyatro okulları, Türkiye'nin makina üreten makinaları durumuna gelecektir. Zaman, bina, araç-gereç gibi unsurlar, bir tiyatro açılmasında da aynen sözkonusu olacağı için, bu düşüncenin önünde bir engel sayılmamak gerekir. Bu konuda şimdiye kadar dile getirilen en önemli itiraz şu olmuştur: "Peki ama açılacak tiyatro okullarında ders verecek öğretmenleri nereden bulacağız?" Bu itiraz gerçekten de ilk bakışta aşılması zor bir engel gibi görünmektedir. Oysa rejisörlük eğitimi alanından bu noktaya uzatacağımız bir köprü, bu engelin aşılabilmesi yolunda çözüm getirecek gibi görünmektedir. Şöyle ki: Bugün bilim dalının yanısıra, oyunculuk, yazarlık ve sahne tasarımı gibi alanlarda eğitim verebilen tiyatro okullarımızdan birinin ya da birkaçının, "rejisörlük" ve "sahne öğretmenliği" gibi alanlara temelli bir yaklaşım göstererek bu alana organize olması, yine dört yıllık bir süreç içinde, gereksinimlere yanıt verebilecektir. Böylece bölgelerdeki tiyatro okullarında ve tiyatrolarda, "öğretmenlik", "rejisörlük" ve hatta "yöneticilik" görevini üstlenecek "öncü"ler yetiştirilmiş olacaktır. Kuşkusuz bu yönde mevcut tiyatrolarımızın ve sanatçılarımızın da katkıları olacaktır. İşin bu yanı, bir özendirme ve olanak yaratma sorunudur. Ama temelde yöntem, yurdun bir yöresindeki okulda görev yaparak; tiyatroyu kuracak ve tiyatroyu yapacak olan insanların yetişmesine yardımcı olacak öncüleri yetiştirmek olmalıdır. 4

5 Burada bir soru akla gelebilir: Devlet Tiyatroları, bugüne kadar üstlenmiş olduğu yaygınlaşma görevini bir kenara mı bırakacaktır? Kuşkusuz hayır. Ne ki, Devlet Tiyatroları da artık bu ağır görevin altında ezilmeye, özellikle de nitelik açısından örselenmeye başlamıştır. Altyapı hazırlanmadan tayinle yeni açılan bölgelere gönderilen sanatçılar, ağır sıkıntılarla karşı karşıya kalmakta; ürünler nitelik ve nicelik olarak özlenenden uzak kalabilmektedir. "Taşıma su ile değirmen döndürmeye çabalamak" gibi bir kısır döngüye girilmektedir. Bu bakımdan Devlet Tiyatroları, yeni tiyatrolar açma görevini, 3-4 yıllık periyodlar içinde, olgunlaştırarak, uygun formüller geliştirerek sürdürmeli; ama asıl büyük atılım, açılacak tiyatro okulları ve bu okullarda görev yapacak sanatçıların yetiştirilmesi doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Hiç kuşku yok ki, yeterli sayıda yetişkin rejisöre sahip ödenekli tiyatrolar, yaygınlaşma alanında da görevini daha iyi yerine getirme şansına sahip olacaklardır. Burada izninizle rejisörlük açısından önemli saydığım bir başka noktaya daha değinmek isterim: Ödenekli tiyatrolarımız, bugün artık Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerimizde, birden çok sahnede etkinlik sunmaktadır. Bu sahnelerimizde artık ayrı sanatsal çizgilere ve savlara yönelmenin zamanı gelmiştir. Her sahne için, iki-üç yıllık süreyle sorumluluğu ve yetkiyi taşıyacak bir sanat yönetmeni gereklidir. Uygun yöntemlerle, bir sahnede çalışacak sanat yönetmeni ve çalışma arkadaşları belirlenirse; sanatçılar ve diğer çalışanlar, tiyatroya kimlik kazandırma ve bir profil oluşturma yolunda, kendilerini daha özgür ve yaratıcı hissedebileceklerdir. Kadroyu sürekli harmanlayarak, bütün sahneleri üç aşağı beş yukarı aynı sanatsal tercihlerin damgası altında tutmak; sanatçılarımızı zaman zaman bir kısır döngüye, bıkkınlık, umursamazlık ve yılgınlığa sürüklemek anlamına gelebiliyor. Bu tutumun, ekip anlayışının gelişmesi bakımından da çok elverişli olmadığı açıkça görülüyor. Oysa belli bir süre birlikte tiyatro yapma durumunda olan insanların, abartısız bir yarış psikolojisiyle, bütçesini ve kadrosunu önceden bilerek, repertuvarını ve işbölümünü kendileri düzenleyerek tiyatro yapmaları, hiç kuşku yok ki çok daha dinamik, sevecen ve heyecan verici olacaktır. Böylece sanatçılarımız "Dur bakalım piyangodan ne çıkacak?" psikolojisi içinde bekleyen, edilgen varlıklar olmaktan bir dereceye kadar sıyrılacak; değişik repertuvar savları, değişik sanatsal çizgiler ve estetik kategoriler içinde, değişik tiyatro kimlikleri oluşturmaya yönelerek; etken bir konuma doğru yöneleceklerdir. Burada hemen bir itirazın yükseldiğini duyar gibi oluyorum: "Bu yolla prenslikler oluşur!" Buna hemen polemik bir yanıt vermek mümkün: "Oluşsun; ne çıkar? İmparatorluklardan ne gördünüz ki?" Ama bence bu tür yakıştırmalar, yalnızca bizi yanılgıya sürükler. Konumuz, tiyatrolarımızın daha diri, daha verimli, daha düzeyli, daha iddialı ve -ne olur artık biraz da- daha birbirinden farklı çizgiler aramasıdır. Özetle tiyatrolarımızın memur yatağı olmaktan çıkıp, dirim kaynağı olmasıdır. Bu yolda İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında 10 yılı aşkın bir süre önce bir deney de yaşanmıştır. Kanımca bu deneyin olumlu yanları ağır basmıştır. Olumsuz yönleri ise, bir ilk denemenin doğal sonuçlarıdır. Kaldı ki: hatalar tekrarlanmak için değil, ders almak içindir. Sahnelerimizi ve insanlarımızı, sözünü ettiğim bağımsız, ya da yarı-bağımsız birimler halinde çalışabilme düzlemine getirebilirsek; rejisörlük alanında da önümüzde yeni bazı boyutlar açılacaktır. Sanatsal yarış ortamı, "rejisörlük" sıfatını haksız bir biçimde işgal edenleri ya eğitecek, ya da kısa yoldan asıl mesleklerine iade 5

6 edecek en etkili yoldur. Sanatsal yarış ortamı, aynı zamanda genç yeteneklere de şans kapısını aralayacak bir yoldur. Biliyorsunuz ki, bir tiyatronun varlığını haklı kılan tek şey, özgün kimliği ile estetik çizgisidir. Ama bir tiyatronun kimlik, kişilik, karakter ve profil kazanması da, ancak rejisörlerin ve sanatçıların süreklilik gösteren ortak çabalarıyla mümkündür. Kendi ülkesinde ve uluslararası düzeyde etkili olabilmiş tiyatrolara bakın; bu böyledir. Buraya kadar açıklamaya çalıştığım temel yaklaşımlar ötesinde, tiyatroda rejisörlük alanına olumlu katkılarda bulunacak ve kısa vadede gerçekleştirilmesi mümkün, birkaç somut öneriyi de burada dile getirmek isterim: * Ödenekli kurumlarımızın, rejisör açığını kapatmak üzere, bu alanda meslekiçi eğitim programları yaparak uygulamaya koyması, * Uluslararası çapta yönetmenlerin, Türkiye'de oyun sahnelemenin ötesinde, reji alanında seminerler yönetmek üzere davet edilmeleri, * Yetenekli ve eğilimli elemanların, önceden karşılıklı olarak programlanmış alan çalışması için yurtdışına gönderilmeleri, * Reji alanında telif ve çeviri eserler ısmarlanarak, genç kuşaklara kaynak sağlanması, * Banka, oda, sendika, vakıf ve benzeri kuruluşların, kültür ve sanat alanına katkıda bulunmak amacıyla açtıkları yarışmalarda, "reji çalışmaları"nın, başlıbaşına bir alan olarak ele alınıp değerlendirilmesi, * Ödenekli kurumlarımızın yarı-profesyonel de olsa, bir video kayıt sistemine kavuşturularak, eksiksiz tüm sahneleyişlerin kaydedilmesi ve arşivlenmesi, * Ödüllendirilmiş reji çalışmalarıyla, oluşturulacak bir kurul tarafından belirlenecek "övgüye değer" sahneleyişlerin, geciktirilmeden televizyon çekimlerinin yapılarak bir ulusal arşiv oluşturulması, * Televizyona aktarılarak bir bakıma tarihe maledilecek tiyatro çalışmalarında, rejisörlerle geniş söyleşiler yapılarak belgesel niteliğin yoğunlaştırılması, * Kurumlararası ilişkilerde, özellikle de Ankara, İstanbul gibi merkezlerin dışındaki bölgelerde, reji telif ücretinin özendirici boyutlara getirilmesi, * Uluslararası ilişkilerde, yabancı ülkelerden yönetmen çağrılırken, "mütekabiliyet"/karşılıklılık ilkesine uyularak; Türk rejisörlerine de alan açılması, kuşkusuz bu alanda yararlı olacak, büyük zahmetler gerektirmeyen, kısa erimde ulaşılabilecek bazı önlemler olarak dikkati çekiyor. Kurultayın "Tiyatroda Rejisörlük - Tasarımcılık - Mekan" konusunda çalışacak bu komisyonunda, alt temalar olarak belirlenen "Rejisörlük Anlayışı", "Sahne Tasarımı", "Kostüm Tasarımı", "Işık Tasarımı", "Tiyatro Mimarisi" ve "Tiyatroda Gelenekten Evrensele" başlıklarının hiçbirine değinmedim. Oysa bu konularda da söylenecek, tartışılacak, önerilecek pek çok şey vardır. Ne ki, bunları, böyle bir bildiriye sığdırabilmenin mümkün olmadığı ortada. 6

7 Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, tiyatromuzun başta gelen eksiklerinden ya da sorunlarından biri olan "rejisörlük" konusuna temelli bir yaklaşım getirmek isteği; bu bildiriyi, izlediğiniz biçimde sınırlandırma sonucunu doğurdu. Bu zorunlu duruma ve daha konuşup tartışacak pek çok konumuz olduğu gerçeğine yaslanarak; burada, konuyla ilgili hemen tüm meslekdaşların bulunduğu bu ortamda, bir öneriyi de oylarınıza sunmak istiyorum: Gelin, elbirliği ederek, kurumlarımızdan birinin çatısı altında, en kısa sürede, "Türkiye'de Tiyatro Rejisörlüğü ve Sorunları" konulu bir küçük kurultayda toplanalım. Konularımızı ve sorunlarımızı, en geniş biçimiyle konuşup tartışalım, çözümler öne sürelim ve buluşabileceğimiz asgari müşterekleri hayata geçirmek için yöntemler arayalım. En azından, bir kere daha buluştuğumuz zaman, sanatsal konulara da eğilebilmeye, bir şans kapısı aralayalım. Bakalım ki: "Eldeki bir kuş mu daha kuştur, daldaki iki kuş mu daha kuştur?" Kurultaya çalışmalarında başarılar diliyor, teşekkür ediyorum. Yücel Erten Devlet Tiyatroları Rejisörü 7

= ~ =:.::: HI =!~. :..: _:: =..: _

= ~ =:.::: HI =!~. :..: _:: =..: _ ~ _ ~.. _.. i _--..,,..' _ -_,...r........... ~ ~... _... _.....ı 1 ' 1. L..J _... - --.... - -. 1., -.- - -... - 1., _ ~ _... ii _...... " i.. -_ ı.. -. -_... i i,... i.' -.... _._.... _1.1 -...... _.

Detaylı

pecya GENİŞ DÜŞ FIAT MAREA Geniş hareket özgürlüğü Geniş kullanım alanı

pecya GENİŞ DÜŞ FIAT MAREA Geniş hareket özgürlüğü Geniş kullanım alanı FIAT MAREA GENİŞ DÜŞ Geniş hareket özgürlüğü Marea üstünlüklerine 'çok amaçlı kullanım' boyutunu da ekleyen yeni bir otomobil: Marea Weekend. Otomobil tasarımına özgün bir yenilik getiren, geniş pencereli

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik Türkiye Planlama Okulları Birliği III. Koordinasyon Toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi Buluşması Notları Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon ve Mesleki

Detaylı

ANKARA DEVLET KONSERVATUV ARI TİYATRO BÖLÜMÜNDE EGİTİM NASIL YAPILMAKTADm - NASIL YAPıLMALıDıR

ANKARA DEVLET KONSERVATUV ARI TİYATRO BÖLÜMÜNDE EGİTİM NASIL YAPILMAKTADm - NASIL YAPıLMALıDıR ANKARA DEVLET KONSERVATUV ARI TİYATRO BÖLÜMÜNDE EGİTİM NASIL YAPILMAKTADm - NASIL YAPıLMALıDıR Can GÜRZAP TİYATRO BÖLüMÜ - OYUNCULUK BÖLÜMÜ Bugün, ülkemizde oyunculuk eğitimi dediğimiz aman aklımıza ilk

Detaylı

ÜNĠVERSĠTELERDE SEÇĠM SĠSTEMLERĠ

ÜNĠVERSĠTELERDE SEÇĠM SĠSTEMLERĠ ÜNĠVERSĠTELERDE SEÇĠM SĠSTEMLERĠ REKTÖRLÜK SEÇĠMLERĠ BÖLÜM BAġKANLIĞI SEÇĠMLERĠ DEKANLIK SEÇĠMLERĠ ELEġTĠRĠLER ÖNERĠLER MODELLER Prof. Dr. Ġbrahim ORTAS, Çukurova Üniversitesi, iortas@cu.edu.tr Yazı Dizisi

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İstanbul 2012 MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Meslek Liselerinin Sorunları adlı çalıştayın bant

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

Yaşamını Tiyatro Serüvenine Adamış Bir Cumhuriyet Kadını: Ülker KÖKSAL la Tiyatro Üzerine Bir Söyleşi. Sedat MADEN. Ülker Köksal.

Yaşamını Tiyatro Serüvenine Adamış Bir Cumhuriyet Kadını: Ülker KÖKSAL la Tiyatro Üzerine Bir Söyleşi. Sedat MADEN. Ülker Köksal. Yaşamını Tiyatro Serüvenine Adamış Bir Cumhuriyet Kadını: Ülker KÖKSAL la Tiyatro Üzerine Bir Söyleşi söyleşi Sedat MADEN Ülker Köksal 1970 li yıllardan bu yana Türk tiyatrosuna, özellikle çocuk tiyatrosuna,

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 SUNUCU- Değerli konuklar, Danıştay ın 137 nci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Danıştay ve İdarî Yargı Günü kutlama törenine

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER

YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER t TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ XII. EĞİTİM TOPLANTISI 17-18 Kasım 1988 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ No.XII Yayına Hazırlayanlar:

Detaylı

BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME. Öğreniyorum, öyleyse varım

BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME. Öğreniyorum, öyleyse varım BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME Öğreniyorum, öyleyse varım Okulda bir şeyler öğrenip, sonra kalan hayatımızda bilgi ve becerilerimizi kullanmak fikri artık geçerli değildir. Dünya hızlı hareket etmekte

Detaylı

KENT HAFIZA MERKEZLERİ Kent İhtisas Kütüphaneleri, Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri SEMPOZYUMU BİLDİRİLER VE TARTIŞMALAR KİTABI

KENT HAFIZA MERKEZLERİ Kent İhtisas Kütüphaneleri, Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri SEMPOZYUMU BİLDİRİLER VE TARTIŞMALAR KİTABI DETAY YAYINLARI : 386 1. Baskı : Aralık 2010 ISBN : 978-605-5681-97-5 Yayıncı Sertifika No : 13188 Erciyes Üniversitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM) KENT HAFIZA MERKEZLERİ Kent İhtisas

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ SPOR HUKUKU KOMİSYONU SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER VE SORUNLAR - V SEMPOZYUMU SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 26 OCAK 2013 CUMARTESİ POINT HOTEL, İSTANBUL

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beş gençten dördünün daha ileri bir eğitim görme olanağı bulunmuyor. Her yıl

Detaylı

Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi

Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Gönüllü Kuruluþlar ve Ýyi Yönetiþim Dr. Yýlmaz Argüden Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Pýnar Ilgaz Gönüllü Kuruluşların Yönetimi Dr.Yılmaz ARGÜDEN Pınar ILGAZ ARGE Danışmanlık

Detaylı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı MAMÖK 1. Maden Mühendisliği Öğrencileri Tartışıyor. Eğitim Yetkin-Uzman Mühendislik İşsizlik

TMMOB Maden Mühendisleri Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı MAMÖK 1. Maden Mühendisliği Öğrencileri Tartışıyor. Eğitim Yetkin-Uzman Mühendislik İşsizlik TMMOB Maden Mühendisleri Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı MAMÖK 1 Maden Mühendisliği Öğrencileri Tartışıyor Eğitim Yetkin-Uzman Mühendislik İşsizlik 13-14 Nisan 2007 Ankara TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

SUNUM Değerli misafirler, Stratejik Teknik Ekonomik Araştırma Merkezi tarafından, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ana sponsorluğunda, Tariş Menkul, Dow Jones ve Stoxx sponsorluğunda düzenlenen Vadeli İşlem

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Orta Öğretim Kurumlarında YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ve SORUNLARI t------------------------------------------\ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI v J Orta Öğretim Kurumlarında YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ve SORUNLARI TÜ

Detaylı

Yeni Mezunun İş Rehberi

Yeni Mezunun İş Rehberi Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin Yazı İşleri Asuman Korugan Eda Çapa Görsel Koordinatör Alper Ergenekon Reklam Rezervasyon Yeliz Yamak Baykal mezunrezervasyon@yenibiris.com Ofset

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL SEMPOZYUM EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR (03-04 NİSAN 2008) Harp Akademileri

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Konuklar, Değerli Çalışanlarımız, Sevgili Öğrenciler,

Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Konuklar, Değerli Çalışanlarımız, Sevgili Öğrenciler, 1 Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Konuklar, Değerli Çalışanlarımız, Sevgili Öğrenciler, Uludağ Üniversitesi her yıl olduğu gibi yeni öğretim yılına ülkemize hizmet etmenin heyecanı ve gururu

Detaylı

ALEVĐ AKADEMĐSĐ KURULUŞU GELĐŞMESĐ KONUMU VE ETKĐNLĐKLERĐ (1997 2007)

ALEVĐ AKADEMĐSĐ KURULUŞU GELĐŞMESĐ KONUMU VE ETKĐNLĐKLERĐ (1997 2007) ALEVĐ AKADEMĐSĐ KURULUŞU GELĐŞMESĐ KONUMU VE ETKĐNLĐKLERĐ (1997 2007) Alevi Akademisi Bilim ve Yönetim Kurulları toplantısından bir görünüm Alevi Akademisi Yol ve Erkân Enstitüsü (Bielefeld) Çoçuk Eğitimi

Detaylı

TEKNİK ELEMANLAR VE SENDİKALAR SEMPOZYUMU

TEKNİK ELEMANLAR VE SENDİKALAR SEMPOZYUMU BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI Teknik Elemanlar Bürosu TEKNİK ELEMANLAR VE SENDİKALAR SEMPOZYUMU 22-23 Mayıs 1999 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Adres: Tünel Yolu Cad. No.2 81110 Bostancı - İstanbul Tel: (0216)

Detaylı

2008/3. ISSN 1300-7319 Üç ayda bir yayınlanır Sayı: 43

2008/3. ISSN 1300-7319 Üç ayda bir yayınlanır Sayı: 43 ISSN 1300-7319 Üç ayda bir yayınlanır Sayı: 43 PLANLAMA TMMOB ȘEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI Journal of the Chamber of City Planners UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS İçindekiler Sunuș...

Detaylı

...üniversiteden bir öncesi...

...üniversiteden bir öncesi... ...üniversiteden bir öncesi... Diplomalarımız tüm Avrupa ve Eylem olmadan vizyon bir rüyadır, vizyon olmadan eylem vakit geçirmektir, eyleme sahip bir vizyon ise dünyayı değiştirmektir. Entegre Ülkelerde

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı