Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10"

Transkript

1 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik hududu yoktur. K. Atatürk Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK 28 Aralık 2002 Tarihinde Ankara 1 No.lu F Tipi Kapalı Cezaevinde İncelemelerde Bulundu Ada let Ba ka nı Sa yın Ce mil Çi çek be ra ber le rin de Müs te şar Yar dım cı sı ve Müs te şar Ve ki li Bü lent Gök göz, Müs te şar Yar dımcı sı Su na Tür koğ lu, Ce za ve Tev kifev le ri Ge nel Mü dü rü Ali Su at Er to sun, An ka ra Cum hu ri yet Başsav cı sı Fah ri Ka sır ga ve Cum hu riyet Baş sav cı Ve ki li Be kir Sel çuk ol du ğu hal de, 28 Ara lık 2002 ta rihin de An ka ra 1 No lu F Ti pi Ka pa lı Ce za evi ni zi ya ret et miş ler dir. Söz ko nu su zi ya ret es na sın da Ce za evi Cum hu ri yet Sav cı sı Fik ri Pa laz ve Ku rum Mü dü rü Ce mil Çe ri ba şı ta ra fın dan Sa yın Ba kan a ce za evi nin ya pı sı, iş le yi şi ve açıldı ğı ta rih ten bu gü ne ka dar yü rü tülen fa ali yet ler hak kın da bil gi su nulmuş tur. Zi ya ret es na sın da yıl ba şı ve si lesi ile açık gö rüş ya pıl dı ğın dan Sa yın Ba kan, zi ya re te ka tı lan hü küm lü, tu tuk lu ve ai le ler ile gö rü şe rek, on la rın so run la rı ve ta lep le ri ni de din le miş ler dir. Ada let Ba ka nı Sa yın Ce mil Çi çek, ku rum per so ne li ile de gö rüş me ler ya pa rak, per so ne lin öz lük hak la rı nın iyi leş ti ril me si ile il gi li ça lış ma la rın de vam et ti ği ni be yan et miş ler dir. Ay rı ca ce za evinin tüm ih ti yaç la rı nın gi de ri le ce ği Sa yın Ba kan ta ra fın dan ifa de olunmuş tur. Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevinde Diploma Töreni Bur sa E Ti pi Ka pa lı Ce za evinde ta rih leri ara sın da ya pı lan, top lam 25 ki şi nin ser ti fi ka al dı ğı I. Ka de me Ço cuk lar, Ye tiş kin ler ve Ba yan lar Oku ma-yaz ma Kur su ile ta rih le ri ara sın da ya pı lan ve top lam 14 ki şi nin ser ti fi ka al ma ya hak ka zandı ğı Bil gi sa yar Ope ra tör lü ğü kursunun bi ti mi ne de niy le, 18 Ka sım 2002 ta ri hin de Bur sa Cum hu ri yet Baş sav cı sı Emin Öz ler ve ge niş bir da vet li kit le si nin ka tı lı mıy la ser ti fi ka tö re ni ya pıl mış tır. Bur sa Cum hu ri yet Baş sav cı sı Emin Öz ler, tö ren de yap tı ğı ko nuş ma da; Geç miş te, is yan, iş gal, ölüm oruç la rı ve aç lık grevle ri ile gün de me ge len ce za ev le rimiz; Ada let Ba kan lı ğı nın baş latmış ol du ğu ye ni den ya pı lan ma ve de ği şim sü re ci içe ri sin de, eği tim mer kez le ri hâ li ne dö nüş müş, mo dern in faz an la yı şına uygun olarak in san hak la rı na say gı lı, toplam ka li te yi ya ka la yan, Bir leş miş Mil let ler stan dart la rı se vi ye sin de, hat ta ba zı yön le riy le Bir leş miş Mil let ler stan dar tla rı nı aş mış bi rer ku rum ol muş lar dır. Bu fi zi kî alt ya pı ve eği tim mo der ni zas yo nu ya nın da, bu na pa ra lel ola rak ya sal dü zen le me ça lış ma la rı da hız la sür mek te dir. İn faz Hâ kim li ği, Ce za İn faz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri İz le me Ku rul la rı fa ali ye te geç miş tir. Ar tık ce za ev le ri ka pa lı ku tu de ğil dir. Yö ne tim ve hiz met şef faf tır. Bur sa E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, hü küm lü ve tu tuk lu la rın ço cuk la rı için kre şi, ti yat ro ve kon fe rans sa lo nu, 4 ders ha ne si, zi ya ret çi ço cuk la rı nın is ti fa de ede ce ği oyun par kı, zi ya ret çi le re ka yıt ya pıl ma dan ön ce ka fe ter ya hiz me ti ve ren bir sa lo nu, be bek leri nin ba kı mı nı ya pa bi le cek le ri be bek ba kım ve em zir me oda sı, 20 ya tak lı re vi ri, ek sik siz mu ayene oda sı ve diş üni te si, tam do nanım lı am bu lan sı, hij ye nik şart la ra ha iz tüm hü küm lü ve tu tuk lu lar la per so ne lin ye me ği nin ha zır lan dı ğı ve ser vi si nin ya pıl dı ğı mut fa ğı, in faz, gü ven lik, gö ze tim, sağ lık, eği tim, psi ko-sos yal yar dım servis le ri ve tek nik ser vis le riy le Birleş miş Mil let ler stan dart la rı na uy gun çağ daş bir in faz ku ru mudur. Hat ta bir çok yö nüy le bu ra da olan uy gu la ma ve dü şün ce zengin li ği Av ru pa ce za ev le rin de da hi yok tur. Çağ daş in fa zın asıl ama cı, hü küm lü ve tu tuk lu yu ye ni den top lu ma ka zan dır mak tır. Bu he defe ulaş mak için ya pı lan lar; hü kümlü ve tu tuk lu la rın eği ti mi, re ha bi litas yo nu, mes lek sa hi bi ol ma sı nı sağ la ya cak kurs lar aç ma, fi zik sel ve ruh sal sağ lık la rı nı ko ru ma, toplu ma ye ni den dön dük le rin de ya şam la rı nı ra hat de vam et ti re bile cek le ri bir iş ve mes lek sa hi bi ol ma la rı nın sağ lan ma sı dır. de miş tir. Ce aza evi Mü dü rü Ali Şa noğ lu ise: Bur sa E Ti pi Ka pa lı Ce zaevin de ba rın dı rı lan hü küm lü ve tu tuk lu la rın tah li ye le rin den son ra ha yat la rı nı ka za na bi le cek le ri bir iş, bir sa nat öğ ret mek ve ser best ha yat ta ba şa rı gös te re bil me le ri ama cıy la, Os man ga zi Ro tary Ku lü bü ve Ko met Bil gi sa yar Eğitim Mer ke zi iş bir li ği ile ha zır lana rak 24 Ey lül 2002 ta ri hin de baş la yan, 7 haf ta bo yun ca de vam eden bil gi sa yar ope ra tör lü ğü kursu 31 Ekim 2002 ta ri hin de so na er miş tir. Bil gi sa yar ope ra tör lü ğü kur su Bur sa Ce za evin de ilk kez ya pılmış ay nı öğ re ti ci ekip ile grup lar hâ lin de kurs la rı mız de vam edecek tir. Ce za evi Eği tim Bi ri mi, Ni lü fer Halk Eği tim Mer ke zi ile Ye şil-gök de re Ro tary Ku lüp le ri işbir li ği ile ha zır la na rak, 24 Ey lül 2002 ta ri hin de baş la yıp, 4 Ka sım 2002 ta ri hin de so na eren 1. Ka deme Oku ma Yaz ma Kur su; ba yanlar, ço cuk lar ve ye tiş kin ler ol mak üze re 3 grup hâ lin de ya pıl mış tır. Ar tık eği tim ve kül tür mer ke zi hâ li ne dö nü şen ce za evi miz de tüm ça lış ma la rı mız da ol du ğu gi bi eğitim ve öğ re tim fa ali yet le rin de de bit mez tü ken mez ener ji si miz le ça lış ma ya de vam ede ce ğiz. me sa jı nı ver miş tir.

2 Sayfa 2 İzmir F Tipi Kapalı Cezaevinde Kitap Okuma Durumu Üzerine Bir Değerlendirme 15 Ocak 2003 Dün ya ya en çok ışık ve ren, mat baa mü rek ke bi dir der, Balzac. Bir ce za in faz ku ru mu na en faz la ışık ve ren de ku rum kü tüpha ne si dir. Bel ki de bun dan do layı, F ti pi ce za ev le rin de ku rum kü tüp ha ne le ri pe rso nel, tu tuk lu ve hü küm lü le rin ih ti yaç la rı na, en iyi şe kil de ce vap ve re bi le cek bir me kân da, ce za evi nin tam mer ke zin de ku rul muş tur. Bi ze gö re, kü tüp ha ne nin mer kez de ol ma sı, F ti pi ce za evle ri nin bil gi mer kez li ol ma sı an la mı na ge lmek te dir. Bil gi mer kez li ol ma nın so nu cu, F ti pi ce za ev le rin de bol bol ki tap okun ma k ta dır. Bu nun ne de ni bel ki, hü küm lü ve tu tuklu la rın boş za man la rı nı ki tap oku ya rak de ğer len di r me le ri, bel ki de sı kın tı ve yal nız lık la rından kur tul mak is te me le ri dir. Öğ ren mek, vak ti ni en ve rim li şe kil de de ğer len dir mek, ye ni ufuk la ra yel ken aç mak ya da bir ge ce de oku nan bir ki ta bı ya zabil mek, se ne ler ce ça lı şıp saç la rını ağar tan ya zar ve şa ir le rin duy gu ve dü şün ce le ri ni kav rayıp an la ya bil mek ve ha ya ta tatbik ede bil mek de di ğer ne den leri oluş tur mak ta dır. Bir ger çek var ki, F ti pi ce zaev le rin de çok ki tap oku nu yor. Ko nu nun so mut ola rak or taya ko nul ma sı açı sın dan, ön ce Tür ki ye ge ne lin de ki ki tap okuma du ru mu na bir göz ata lım. PİAR ın 1982 de yap tı ğı bir araş tır ma ya gö re, Tür ki ye de ki tap oku yan la rın top lam nü fu sa ora nı dir. Üni ver si te genç li ği üze rin de ya pı lan bir di ğer an ke te gö re; ders ki ta bı dı şın da bir ki tap okuma dık la rı nı söy le yen öğ ren ci lerin ora nı % 22 den az de ğil dir. Baş ka bir ifa de ile her beş öğ renci den bi ri, ders ki ta bı dı şın da ki tap oku ma mak ta dır. Türk Genç li ği nin Prob lemle ri Bek len ti le ri Eği tim ve Kültür Ba kı mın dan Dü şün ce le ri ad lı 1989 yı lı Dev let Ba kan lı ğı araş tır ma sı na gö re (araş tır ma yaş gru bun dan 5139 genç ile yüz yü ze ya pıl mış tır); gençle rin % 69 nun adı nı ha tır la maya cak ka dar uzun za man dır ki tap oku ma dık la rı gö rül müş tür. Tür ki ye ge ne lin de ki bu ka ram sar tab lo dan son ra, İz mir F Ti pi Ce za evin de ki ki tap okuma du ru mu na bir göz ata lım. Ku rum kü tüp ha ne sin den im za kar şı lı ğı alı na rak oku nan ki tapla rın sa yı sı, üç ay lık dö nem de ki şi ba şı na yak la şık ola rak adet tir. Bu da, bir tu tuk lu ve hü küm lü nün bir ay da en azından 4 adet ki tap oku du ğu an lamı na gel mek te dir. (Hü küm lü ve tu tuk lu la rın dı şa rı dan ge tir miş ol du ğu ki tap, der gi v.s. bu nun dı şın da dır.) Oku ma zev ki ni ta dan ba zı hü küm lü ve tu tuk lu lar, Ku rum kü tüp ha ne sin de bu lun ma yan ba zı ki tap la rın te mi ni için di lekçe ver mek te, biz de Ku rum olarak bu ki tap la rı, İl Halk Kü tüpha ne sin den te min et mek su re ti ile bu ih ti ya cı kar şı la mak ta yız. Hü küm lü ve tu tuk lu lar, hafta nın be lir li gün le rin de Ku rum kü tüp ha ne si ne çık mak ta dır lar. Böy le ce oku mak is te dik le ri ki tap la rı in ce le me im kâ nı bularak oku ma is tek le ri art mak tadır. Hü küm lü ve tu tuk lu la rın ba zı la rı nın (% 20) de ği şik se bep ler le kü tüp ha ne den is ti fade et me dik le ri ni ve bun dan do la yı ki tap oku ma ora nı nı dü şür dük le ri ni dik ka te al sak bi le, yu ka rı da ki tab lo bir ger çeğe işa ret et mek te dir ki; F Ti pi Ce za ev le rin de çok ki tap okunmak ta dır. Gün lük ga ze te oku ma du rumun da da oran bun dan pek farklı de ğil dir. Tür ki ye ge ne lin de iyim ser bir tah min le % 10 olan gün lük ga ze te oku ma ora nı, İz mir F Ti pi Ce za evin de % la ra var mak ta dır. F ti pi ce za evin de oku ma oranı nın yük sek ol du ğu nu söy lerken hep Tür ki ye ge ne li ni göz önün de bu lun dur duk. Bu du rum, ge liş miş ül ke ler ile kı yas la nın ca el bet te ye ter li de ğil. Ge liş miş ül ke in san la rı nın tren de, va purda, oto büs te her fır sat ta oku dukla rı nı gö rün ce, in sa nın içi nin bur kul ma ma sı müm kün de ğil. Ne den bi zim in sa nı mız oku muyor? Za ten oku ma gös ter ge si de ge liş miş li ğin bir gös ter ge si de ğil mi? Çağ daş me de ni yet ler se viye si ne oku ma dan na sıl ula şı lacak ki? Me tin KAR TAL İz mir F Ti pi Bir Cezaevi Cumhuriyet Savcısının Hayata Bakış Açısı 1995 yı lı nın ocak ayı içe risin de sta ja baş la yıp, yak la şık 3 yıl lık bir staj dan son ra mes le ğe ka bul edil dim. Çek ti ğim ku r a so nu cu ta yin ol du ğum Ka raman da Cum hu ri yet Baş sav cı sının tak dir le ri so nu cu ce za evi sav cı lı ğı gö re vi ni yü rüt tüm. Bu sü re zar fın da, mes lek ha ya tım bo yun ca edi ne me ye cek ter cü bele re sa hip ol dum. Bun la rı saymak la bi ti re mez sem de, önem li gör dük le ri mi bir kaç baş lık al tında siz ler le pay laş ma ge re ği ni his se di yo rum. En baş ta, du ruş ma lar da ta lep et ti ğim mah kû mi yet ka rar la rı nın ta bi ri ca iz se ete ve ke mi ğe dö nüş tü ğü nü göz le dim. Ve ri len ce za nın he sap la ma lar dan öte, mah kûm üze rin de ki et ki si ni bizzat gö re rek, cay dı rı cı et ki si olup ol ma dı ğı nı de ğer len dir dim. Ha zır lık so ruş tur ma la rın da ki dos ya lar da, sa nı ğın tu tuk la ma ya sev ki ko nu sun da, es ki den yap tığım gi bi sa de ce ka nu nî şart la ra bak ma dan, sa nı ğın için de bu lundu ğu ruh hâ li ni ve ce za evi ko şul la rı nı göz önün de bu lun durup, da ha ti tiz dav ran ma ya, ku ru ya sa uy gu la yı cı sı ya sa cı ol mayıp, hu kuk çu ol ma ya ve olay la ra ge niş bir açı dan bak ma ya baş ladım. Ha ya tı da ha ras yo nel bir gözle gör me k ve gün lük ya şan tı mın her ka re si ni boş ye re de ğil, in san lık için bir şey ler yap mak ve bu na ça ba la mak la ge çir mek ge rek ti ği ni öğ ren dim. Et ra fım da ki in san la rın do yum suz ol du ğu nu, ha k et medi ği ma kam ve mev kile re gel me uğ ru na ki şi lik le rin den ta viz verdik le ri ni da ha net bir şe kil de göz lem le dim. Ce za evin de bu lu nan ve normal ya şan tı la rı za ma nın da iyi bir ko num da olan in san la rı gö rün ce, ha yat bo yun ca hırs lı ol ma mak ge rek ti ği ni, in san la rın kü çük şey ler le mut lu luk la rı nı ara ma la rı nın asıl amaç ol ma sı ge rek ti ği ni an la dım. Ce za evi per so ne li nin ken dile ri ni ge nel ola rak yal nız his settik le ri ni, sü rek li mah kûm lar ile uğ raş tık la rı için ha ya ta da ha ka ram sar bak tık la rı nı göz lem ledim. Bu ne den le ce za evin de ça lı şan per so ne lin ad li ye de ki per so nel ile sı kı bir di ya log kurma la rı nın sağ lan ma sı nın, özel gün le rin de ki top lan tı ve da vet lere ka tı lım la rı nın des tek len me si ge rek ti ği ni öğ ren dim. Ce za ev le rin de ki ya şan tı yı gö rün ce, nor mal ya şan tı mız da en çok far kı na va ra ma dı ğı mız öz gür lü ğün, hiç bir şe ye de ği şilme ye ce ği ni an la dım. Fa ruk Erem Ho ca mı zın de diği gi bi suç lu yu ka zı yın ca al tında in san çı kar sö zü nün doğ ruluğu nu, mah kûm lar ile ko nuş tuğum da, ya şa ya rak öğ ren dim. Da ha mes le ğin ba şın da olan bir Cum hu ri yet sav cı sı ola rak ken di mi şans lı gö rü yor, ce za evi sav cı lı ğı gö re vi ni yü rüt me nin bir kül fet de ğil, bi la kis in san lara ya rar lı ol ma nın bir anah ta rı ol du ğu nu an lı yo rum. Ay dın AK TAŞ Ala dağ Cum hu ri yet Sav cı sı

3 15 Ocak 2003 Sayfa 3 Rü ya olur du şu dün ya, eğer tüm in san lar ço cuk ka la bil sey di. Ço cuk kalma yıp ta ne olu yor lar? Bü yü yor lar ha!? Bü yü mek de ğil bu yaş lan mak ve es kimek, önem li olan da vü cu dun es ki me si de ğil, vü cut tan ar ta ka lan ne var sa onun es ki me si, önem li olan ruh lar, es ki me şin ce ket ler gi bi es ki yor, kir le ni yor. Ba kın kü çük bir ço cu ğun yal var ması, ya kar ma sı ne ka dar iç ten; Sev gi li Al lah ım! şu ıs pa na ğa koy muş ol du ğun vi ta min le ri ora dan al da pas ta la ra koy, olur mu?... An ne si oğ lu na sa ati öğ re ti yor du İşte sa at ler, da ki ka lar, sa ni ye ler bu ra da gö rü nü yor. Ço cuk bu bil gi ler le ye tinmi yor, so ru yor. İyi ama an ne ha ni sen bir an bek le di yor sun, o an de di ğin ne rede?. Ço cuk lar be ce re bil se ler de, ken di leri ni ye tiş ti ren le rin bağ la rın dan ko pa bilse ler ola ca ğı şu; ön le rin de ders ala cak kö tü ör nek bu lun ma ya cak, ço cuk lar da gö rü nen yan lış dav ra nış lar, on la rın bü yük le ri tak lit et me sin den kay nak lanma ya cak. Si ze bir ör nek ve re yim; Öğ ret men ço cu ğun an ne si ne, okuma, yaz ma öğ ret mek te zor lan dı ğın dan bah se di yor du. Ye ni zen gin ha nı me fen dinin ce va bı ise ol duk ça il ginç ti; Za ra rı yok, na sıl ol sa sek re te ri ola cak. Bu ka fa da olan an ne-ba ba nın, de ğil ço cuk ye tiş tir me sin den, kaz ye tiş tir mesin den bi le bü yük teh li ke ler do ğar. Si ze bir kaç mi sal ver mek is ti yo rum iz ni niz le. Ço cu ğun ya şı he nüz on, ama ka fa sı da ha bü yük ol sa ge rek, so ru yor öğ ret meni ne; Ben ga ze te ler de, der gi ler de ba zı ka ri ka tür ler gö rü yo rum. Al tın da ya zı sız ya zı yor, ne den böy le? Öğ ret men de her so ru ya il le bir kar şı lık ver mek ge rek ti ğini sa nı yor ya Mer ha ba, be den le ri tut sak fa kat ruhla rı öz gür lük ok ya nu su na yel ken aç mış can dost lar. Ya d el ler de gur bet acı sıy la, has ret pran ga la rı nı ku şa nıp, göz le ri ufuk lar da sev dik le ri ni ara yan, ya ban cı du var la rın ara sın da, so ğuk de mir le ri, da ral mış gök yü zü nü ve kuş la rı bu la bi len biz le ri, aca ba ne ka dar ta nı yor dı şar da kiler. Biz le ri ka der le ri ge re ği içe ri dü şen, to puk la rı nı vu ra vu ra ge zi nip, son ra ba cak la rı ye ter di ye fer yat edin ce ye ka dar vol ta at ma yı sür dü ren Ta tar Ra mazan tip le me si gi bi mi gö rü yor lar aca ba? Yok sa ge ce le rin en uzun ol du ğu bu taş me kân da, geç mek bil me yen sa at le ri, bir bir say dı ğı mı zı mı dü şü nü yor lar? Ka derle ri ne kü süp, ha ya ta sır tı nı dö nen, boş, ümit siz, amaç sız bir ya şa ma dal dı ğı mı zımı dü şü nü yor lar? Kuş ku suz bu du rum da olan ar ka daşlar var dır ve ola cak tır. Özel lik le bu zo run lu me kâ nın ye ni le ri, bir ge çiş dö nemi psi ko lo ji si içe ri sin de ol duk la rın dan bu şe kil de dav ra na bi lir ler. An cak za man geç tik çe ve bu ka pa lı dün ya ya alış tık ça, bu şe kil de uzun bir dö nem ya şa na ma yaca ğı nı an la ma la rı zor ol ma ya cak tır. Ha yat ta ulaş mak is te di ği he de fi ni ve ya şa ma se vin ci ni kay be den ki şi ler ümitsiz ve ka ram sar olur lar. Ha ya tı boş ve an lam sız bu lur, ken di ne ve et ra fın da ki ki şi le re kü ser ve za ten bir çok şey den mah rum ken bir de içer de ki ler den de olur ve yal nız, ya şan maz bir çi le gir da bın da Çocuklar Üzerine Bizi Nasıl Bilirler? On lar oku ma yaz ma bil me yen ler için de yip ge çi yor Hal bu ki öğ ret men böy le saç ma sa pan bir ce vap ve re ce ği ne Bil mem. de se da ha man tık lı bir şey söy le miş ol maz mı ve ya ne den her şe yin bi li ne me ye ce ği ni an lat sa, asıl unu tul maz der si o za man ver miş ola cak. He le bir de bi lin mi ye nin na sıl öğ re ni le ce ği ni öğ retse... Si ze bir ör nek da ha ver mek is ti yorum. Sı nıf ta ak si bir öğ ret men (Bey) söz le ri ni şöy le ta mam lı yor. İş te gör dük ki er kek le rin bey ni ka dın de ni len ya ratık la rın bey nin den bü yük tür. Söy le yin ba ka lım bun dan na sıl bir ders ve ya so nuç çı ka rır sı nız?. Bu nun üze ri ne bir kız öğ ren ci şöy le bir yo rum ya par: So ru nun, ni ce lik le çö zül me di ği so nu cu or ta ya çı kar.. Bir za man ge lir kız lar la an ne ler ve oğul lar la ba ba lar ara sın da ar ka daş lık baş lar. Ço cuk la rın ye tiş kin ler den al dıkla rı en iç ten ce vap lar da bu ar ka daş lık yü zün den alı nır. Sa nı rım ki bü yük ler ço cuk la ra; Ço cuk luk et me! gi bi sin den akıl ve rerek, ço cuk luk et me me li dir. Ço cu ğun, ço cuk luk et me sin den da ha ta bii ne ola bilir ki? Ama bü yük le rin ço cuk lu ğu za man aşı mı na uğ ra mış zo ra ki lik tir. Si ze son bir mi sal ve re ce ğim. Sa nırım bir ço ğu nuz bu ün lü ki şi nin adı nı duy muş su nuz dur. Eins te in i İs viç re den Ber li n e ün lü Max Plank ge tirt miş ve bir gün be ra ber lo kan ta da ye mek yer ken Eins te in onun ayak la rı nı is kem le ye bağ la mış. Ta ri he geç miş in san la rın yap tık la rı na ba kın! Be re ket ço cuk lar, ye tiş kin le rin ço cuk luk la rın dan ders al mı yor lar. Ne den ders ala cak la rı nı bi le cek ka dar bü yük do ğu yor lar, za man la da kü çü lü yor lar. Sa di OL CAY Niğ de Ta rım Açık Ce za evi bo ğu lur gi der ler. Be ra ber ya şa ma ya mec bur ol du ğu in san la ra da ken di ne de çok sı kın tı lar çek ti rir, mut suz ve hu zursuz olur so nuç ta, in san in sa nın en bü yük so ru nu olur. Hal bu ki olan ol du, bun dan son ra sı na bak ma lı yım, ha yat de vam edi yor ve dı şar da se ven le rim be ni bek li yor, sağ lıklı ve dinç ol ma lı yım, sa yı lı gün ge çer gi der, za man dur ma dan akıp git mek te, gün ge le cek kur tu la ca ğım bu ra dan, dü şün ce ve ümi di in sa nı ra hat la tır ve zin de tu tar. Ha ya tta tu tu nu la cak bü tün bir dal olur bu fi kir ve dü şün ce ler, iyi his se der sin o za man, ge le ce ğe umut la ba kar sın. İn sa nın en bü yük ve muh teşem ese ri, bir amaç la ya şa ma yı bil mektir di yor Mon ta ig ne... Ya ni as lın da ya şa ya bil mek, eğil me den, yı kıl ma dan ayak ta du ra bil mek ve bu nu ya par ken de bir ama ca sa hip ola bil mek tir. Var mak is te di ğin bir he def, ula şa ca ğın bir is tasyon ol ma lı. Ve onu göz le me li sin. Ona ulaş mak için ge rek li do na nı mı ku şan malı sın. Ha yat ipi ne umut la asıl ma lı sın. Ne ka dar zor ve zah met li de ol sa di ren me lisin bu acı ha ya ta... Bı rak ma yın ken di ni zi. Ken di ni zi bı rak ma yın. Ken di ni zi ken di ni ze bı rak ma yın. Meh met Ali AR PA Bit lis E Ti pi Ka pa lı Ce za evi Ya sa la rın en bü yük ek sik li ği ge nel ol ma la rın da ya tar. Çün kü ya sa ko yu cu bü tü nü gö ze te rek, ge nel lik le ço ğun luğa uy gun dü şen ya sa lar ya par. Bu ne den le hiç bir ya sa, her kes için en iyi ve en doğ ru ola nı, ay nı za man da bir bü tün ola rak kap sa ya maz. Çün kü in san lar la, on la rın ey lem le ri ara sın daki ay rı lık; hiç bir şe yin, hiç bir za man ol du ğu yer de dur ma ma sı, hiç bir ku ruma, her han gi bir ko nu hak kın da, her za man ve her du rum için mut lak bir ku ral koy ma ola na ğı ver mez. İş te bu nok ta da ya sa la rı uy gu la yan la rın ro lü önem ka za nır. Her öz nel du rum için el le rin de ki mut lak ku ral lar içe ren ya sa la ra ruh ve iş ler lik sağ la ma gö re vi on la rın işi dir. Yok sa test sı na vı nı de ğer len di ren öğ ret me nin elin de ki şab lo nu kul lan ma sı gi bi bir uy gu la ma ada le tin in ci til me si an la mı na ge lir. Da ima sa ğı mız da du rup se vap la rımı zı not eden me le ğin se yir def te ri ni su nup, so lu muz da ki me le ğin jur na li ni ha sı ral tı et me ye kal kış mak doğ ru ol maz. Yi ne ay nı man tık la, yan lış la rımı zı de po nun en iz be kö şe si ne kaldırıp; doğ ru la rı mı zı da vit ri nin en gö zü ken ye rin de ser gi le mek ob jek tif bir dav ra nış ol ma sa ge re kir. Ya ni kendi mi zi me lek ko nu mu na çı ka rıp, ya sa uy gu la yı cı la rı nı şey tan sı fa tı na in dirge mek de bir hak sız lı ğa ne den ola caktır. An cak, ada le tin mut lak te cel li Mizahın Amacı Yüz yı lı mı za ka dar miz ah de yin ce ço ğu kim se nin ak lı na ilk ge len gülmey di. Mi za hın gül mek ten da ha çok yü ce amaç la rı ol du ğu nu kav ra yan ki şi le rin sa yı sı çok de ğil dir. Mi zah sa na tı Ko med ya da da doğru dan doğ ru ya bu lu nur. Sha kes peare in en acık lı oyun la rın da bi le or ta ya çı kan pal ya ço lar se yir ci nin duy gu lanma den ge si ni bü tün ler, hat ta ak tör ler en acık lı sah ne ler de bi le ken di le ri ni ala ya alır lar... Git miş bu lun du ğum dra ma tik bir ti yat ro da oyu nun adı Kı sa sa Kı sas tı. Ora da ki idam mah kû mu nun son ge cesin de ge le nek ge re ği bir is te ği nin olup ol ma dı ğı so ru lu yor du. Ce vap ise ba na çok hoş ve mi za hî gel di. Di yor ki; Ne ya zık ki ida mım da bu lu na maya ca ğım, çok uy kum var. Mi zah, ti yat ro da ve her sa nat tü rün de var. Ede bi ya tın ya zı lı mi za hî ya nın da, çi zili mi zah, ya ni ka ki ka tür ler de ye ri ni alır. Ne şe len dir mek için ya pı lan bes teler de var dır. Mi zah, in san ak lı nın sa na tı dır. Çün kü, yal nız in san lar için ve in san lar ko nu sun da var dır. Hiç bir can sız ya da bit ki, in san lar onu tu haflaş tır ma dık ça mi zah ko nu su de ğil dir. Hay van lar da ise mi zah gü cü yok... On la rın mi zah yap tık la rı nın sa nıl ma sı an cak in san la ra ben ze til di ği za man müm kün... Bir ör nek ve rir sem: İki oku muş eşek ko nu şu yor muş, bi ri öte ki ne de vam lı şi kâ yet te bu lu nuyor muş. De miş ki : Ben bu in san la rın Kanun ve Adalet et me si ni is te mek en azın dan in san ol ma nın bir ge re ği di ye dü şü nü yo rum. Za ten ada let ya nıl sa bi le hiç bir suç lu, ken di yar gıç lı ğın dan as la kur tu la maz. O hâl de mut lak ada le tin te cel li si ni na sıl sağ la ya ca ğız? Bu yüz yıl lar dır sü re ge len bir uğ raş tır ve ke sin lik le in san lık ta ri hi nin so nu na ka dar da de vam ede cek tir. An cak, ada let ana nın üvey ev lât la rı olup ce za ya çarp tır dı ğı biz le rin de kö tü lü ğün ön len me si me tod la rı, iyi li ğin ta ri fi, ada le tin öz nel her du rum için mut lak ger çek liği ko nu la rın da fi kir üre te bil me miz ge re kir. Eli ni ete ği ni top lum dan çe kip, fil di şi ku le sin de ko za sı nı ören in san ti pi, pen ce re den göz le di ği kom şu kı zı için sa ra rıp so lan plâ to nik aşık ti pi ka dar mo da sı geç miş bir ya ra tık tır. Onun için kö şe le ri niz de otu rup kalma yın; dü şü nün, dü şün dük le ri ni zi an la tın; an la ta mı yor sa nız ya zın, an cak mut la ka pay la şın. Şu nu da unut ma yın; ger çek ada let, öz gür le rin umar sız gö rüş le rin de de ğil, taş med re se sa kinle ri nin ışık sız ıs tı rap la rın da sak lı dır. Ol ma sı ge re ken mut lak ada le tin, ol ma ma sı ge re ken ada let siz li ğin diz bo yu yük sel di ği gü nü müz de, kor kak göl ge le rin sin miş li ğin de kal ma sı, çok şey söy le ye bi le cek olan la rın hiç bir şey söy le me me si dir. So ner AL KÂLP Ba lı ke sir Ka pa lı Ce za evi ede bi ya tı nın zev ki ne va ra mı yo rum bir tür lü... Gül de nen çi çe ğe ba yı lı yor lar, şi ir le rin de de vam lı gül den bah se di yorlar, ben de bu bir me rak ol du ve me rakı mı yen mek için ge çen yaz bir gül ye dim hiç bir şey an la ma dım. Gö rü lü yor ki in san lar ya şa yış içinde bir bir le ri ne ço ğu kez mi zah tu zakla rı ku rar lar, o mi za hın zev ki ne varmak ta se yir ci ve ya din le yi ci nin an layı şı na ka lır. Ye ni ta nış mış iki ki şi ko nu şu yorlar dı. Ne za ket söz le rin den son ra de likan lı genç ha nı ma; Bu yol da çok ün ka zan mış sı nız, kar şı nız da ki ki şi nin dü şün ce le ri ni oku ma gü cü nüz var, doğ ru mu? Genç kız alım lı ve ha zır ce vap; Evet doğ ru dur de yin ce, de li kan lı o za man hak kı nız da dü şün dük le rim için lüt fen ba na kız ma yın, olur mu? kar şı lı ğı nı ver miş. Ba zı fık ra la rın esp ri sin den an lamak ve zevk al mak her kes için mümkün ol maz, bu yüz den bir ör nek da ha ver mek is ti yo rum. Tu tuk suz yar gı lan mak ta olan sa nığa hâ kim, bir ne den le 1 ay ha pis ce zası ver miş. Ce za yı te cil et me miş ve pa ra ce za sı na çe vir me miş. Son kez bir di ye ce ği nin olup ol ma dı ğı nı sor muş, hâ kim. Sa nık; Evet hâ kim bey, ka rı ma te le fon edip bir sü re için eve ye me ğe ge le mi ye ce ği mi sö yler mi si niz lütfen! de miş. Sa di OL CAY Niğ de Ta rım Açık Ce za evi

4 Sayfa 4 15 Ocak 2003 Ne Olur? Do kun ma yın çi çek le re bü yü sün ler, Ve ri len su la rı nı iç sin ler uyu sun lar, Gü zel lik le ri, gü zel dur sun lar, Çi çek le ri se ven, sev da lı olur, Do ğa sev gi si, bir baş ka olur, Acı yı has re ti, çok iyi bi lir, Do ğa sev gi si ni, bi len ler bi lir, Bu çi çek ler de, do ğa da olur, Bin bir çi çek te arı lar olur, Do ğa sev gi si bir baş ka dır, bir baş ka, İn san la rı dö nüş türün aş ka, Ba ha rın ge li şi bir baş ka, Her kes do ğa yı sev se ne olur. Bü tün gü zel lik le rin ana sı do ğa, Bak sa na çi çek siz, ağaç sız da ğa, Süs ler mi Ana do lu yu, böy le bir ova, Te miz ha va, te miz su ara da, Ne gör dün çi çek siz, ağaç sız ova da, Gü zel li ğin hep si var dır do ğa da, Em rul lah DUR MUŞ Sulh Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü/Rize V BULMACA V SOL DAN SA ĞA: 1. Kıy me ti is te nil di ği şe kil de tes bit edi le bi len sa yı, ara de ğer - Bo ru se si 2. Yüz yıl - Bir so ru eki - Öğütçü, na si hat çı 3. Av kö pe ği - Bü yük ce - Lo ca nın ün süz le ri 4. Renk in ün süz le ri - Çok bil miş - Ma sal da ğı 5. Du man ki ri - Kü çük ne bat lar - Hay van ke silen yer 6. Ke mir gen ve gör me yen bir hay van - Po lonya hal kın dan olan 7. Ha ra nın ün süz le ri - Bir sa yı - Ça ma şı rı bir bi ri ne sür te rek yı ka ma işi 8. Bir hay van - En kü çük as ke rî bir lik 9. Ni ke lin ru mu zu - Ba ğış lama, sa lı ver me - Al tın pa ra 10. Ku ran da bir su re - İrade dı şı ya pı lan kas ha re ke ti 11. Zırh lı as ker ya da po lis ara cı 12. Bü yük şe hir. YU KA RI DAN AŞA ĞI 1. Pat ri ğin ma ka mı, 2. Yük sek bi na lar da yük ve in san ta şı yan ci haz - Ya ba nî hay van yu va sı 3. Yi ye cek şey, azık - Üs tün al tın da olan 4. Saf ka rı şık sız - Muh ta riyet, özerk lik 5. Me me li hay van lar da, ana ile ce ni ni bağ la yan et par ça sı - İtal ya da ova 6. Ke di, kö pek yav ru su - Et ke sip sa tan kim se 7. Ölen den ar ta ka lan şey ler - Kı sa ca nu ma ra 8. Bir renk - İşi ne son ver me, az let me 9. İka met gâh - Çiz mek ten emir 10. Al kol öl çer 11. Mal alım sa tı mı 12. İşa ret, im - Öl çü dı şı, uy gun suz - Ateş. İsa Kİ BA ROĞ LU An ka ra Açık Ce za evi/in faz ve Ko ru ma Me mu ru Geçen sayıdaki bulmacanın çözümü Öz gür lü ğe Gi den Yol He de fi be lir len me miş bir yol da yü rü mek, hem boş hem de teh li ke li dir. Zi ra, böy le bir yol da as la ne ti ce ye va rı la ma ya ca ğından, so nun da ümi din fel ce uğ rama sı, inanç ve az min de bü tünüy le yi ti ril me si ih ti ma li var dır. Her han gi bir işi ya par ken ön ce ko lay ta ra fın dan baş la yıp ahes te iler le di ği miz gi bi, aş ma mec buri ye tin de ol du ğu muz zor luk la rı çö zer ken de on la rı par ça la ya rak, me sa fe le re bö le rek geç me ye ça lış ma lı yız ki, aşıl maz gi bi gö rü nen yol lar da ümit siz li ğe dü şüp he de fi mi ze yü rü mek ten vazgeç me ye lim. İn faz et mek te ol du ğu muz ce za la rı mı zı da ken di içe ri sin de kı sım la ra ayı rıp bö le rek, öz gürlü ğe gi den bu yol da ka pı la rı açacak olan anah ta rın ken di eli mizde ol du ğu nu unut ma ma lı yız. Bu nun için dir ki da ima yo lun so nun da va ra ca ğı mız he de fi dü şü ne rek üs tü mü ze ka pa lı olan de mir ka pı la rı, iyi hâ li miz le açıp, öz gür lü ğe gi den bu yol da emin adım lar la ışı ğa doğ ru yü rüye lim. Böy le ce ge çen za man içe ri sin de yap tı ğı mız her iş te, at tı ğı mız adım la rı ahes te ahes te ken di ta biî sey ri içe ri sin de ele ala cak olur sak, bu bi ze bir şey ler yap tı ğı mız dür tü sü nü ya ra ta cak ve az mi mi mi zi kam çı la ya cak tır. Der ken bir gün önü müz de ki hü küm leş miş ko ca yıl la rı aşa rak yo lun so nu na var dı ğı mız da, nü fus cüz dan la rı mı zı eli mi ze alıp öz gür lü ğün kar şı sın da mutlu luk tan se vinç ka nat la rı ta karak, biz le ri bek le yen se ven le rimi ze doğ ru uça ca ğız. Hiç bir za man ya şa dı ğı mız birçok olum suz luk la ra kar şı ya şa ma gü cü nü el den bı rak mayıp, ha ya tın zor luk la rı nı ge ri de bı ra ka rak, olum lu yön de iler leme ye de vam et me li yiz. Yü re ğimiz de ki gü zel lik le ri as la yi tirme yip, on la rı pay la şa bi le cek birçok in sa nın et ra fı mız da ola ca ğını dü şü nü yor ve yü rek le ri mi zin bir ol du ğu nu, SES LE NİŞ te duy gu do lu söz le ri mi zi ve dü şün ce le ri mi zi pay la şa lım di yo rum. Ka ran lı ğın ar dın da ki ışı ğı as la unut ma yı nız Se nai KES KİN Ün ye Özel Tip Ka pa lı Ce za evi FIKRA Tavuk Var mı? Te mel bir gün ec za ne ye gir miş. Ec za cı ya Tavuk var mı? di ye sor muş. Ec za cı da kı za rak, karde şim bu ra sı ec za ne bu ra da ta vuk ol maz de miş. Te mel üs te le ye rek; Ne den sat mı yor su nuz? de miş. Ec za cı Te me l i ba şın dan sav mak için; Ta vuk kal ma dı, kal ma dı de miş. Te mel de o za man Ne den ca ma ta vuk kal madı. di ye yaz mı yor su nuz, di ye rek ec za cı ya üs te lemiş. Ec za cı şaş kın bir va zi yet te bir ka ğı da; Ta vuk kal ma dı di ye ya zıp, ca ma as mış. Te mel bu du rum kar şı sın da ec za ne den çık mış git miş. Ara dan 1 sa at geç tik ten son ra, Te mel tek rar ec za ne önün de gö rün müş, bu nu gö ren ec za cı te laşla ka pı yı açıp, Ar ka daş bak, ca ma ta vuk kal madı di ye ya zı da yaz dık, da ha ne ye ge li yor sun de miş. Te mel de; Ula uşa ğım, ta vuk ne za man ge lecek di ye sor ma ya gel dim de miş. Saf fet ER YIL MAZ İn faz ve Ko ru ma Baş Me mu ru

5 15 Ocak 2003 Sayfa 5 İzmir F Tipi Cezaevinin 1 Yıllık Değerlendirmesi 1 No lu F Ti pi Ce za evi miz, 2 Ağus tos 2001 ta ri hin den bu ya na hü küm lü ve tu tuklu ka bul ede rek ça lış ma ya baş la mış tır. Açı lış ta ri hin den ön ce ki sü re de gö revlen di ri len, ge çi ci per so nel ile Cum hu ri yet Sav cı sı Fat ma Tan kut ve Ce za evi Mü dü rü Faz lı Bo zer baş kan lı ğın da sü rek li top lan tılar ve fi ilî tat bi kât lar ya pı la rak, iş le yi şin en olum lu bi çi min de ger çek leş me si tü zük ve yö net me lik le rin tüm per so nel ta ra fın dan ay rın tı lı bi çim de öğ re ni le rek uy gu lan ma sı sağ lan mış tır. Açı lı şın dan kı sa bir sü re sonra or tak alan lar dan spor sa lo nu fi ilen kul lanı ma açıl mış tır yı lı so nu na ka dar 78 or ga ni ze suç tan hü küm lü ve tu tuk lu spor fa ali ye tin den ya rar lan mış tır Ocak ayın dan iti ba ren iş yur du ve kü tüp ha ne da hil ol mak üze re tüm or tak alan lar ta lep eden hü küm lü ve tu tuk lu lar ta ra fın dan kulla nıl ma ya baş lan mış tır. Grup la rın oluş turul ma sı ti tiz bir ça lış ma ile ger çek leş ti rilmek te olup, bu doğ rul tu da bu gü ne de ğin bu ça lış ma lar da hü küm lü/tu tuk lu lar ara sında her han gi bir so run ya şan ma mış tır. Bu gü ne de ğin 167 or ga ni ze, 37 te rör hü küm lü ve tu tuk lu or tak alan lar dan fay dalan mış tır. Bu nun dı şın da kü tüp ha ne den ki tap alıp, oda la rın da oku ma yö nün de, ki şi le rin il gi si nin ol duk ça yo ğun ol du ğu mev cu dun %70 nin kü tüp ha ne den ki tap alıp, ay da en az 1 ki tap oku du ğu tes pit edilmiş tir. Ge çi ci gö rev li per so ne lin gö rev sü re leri nin bi ti min de ki şi le re grup lar ha lin de, ye mek li ve da top lan tı la rı dü zen le ne rek, Mü dür lü ğü müz ta ra fın dan ha zır la nan te şek kür bel ge si ken di le ri ne da ğı tıl mış tır. Ce za evi Mü dü rü Faz lı Bo zer in önemle üze rin de dur du ğu per so ne lin ken di ni ifa de ede bil me si ni bil gi ve dü şün ce le ri ni ya zı lı ola rak tüm ku rum ça lı şan la rı na ak tar ma sı nı amaç la yan bir du var ga ze te si çı ka rıl ma sı plân lan mış tır. Ma yıs 2002 ta rihin den iti ba ren ce za evin de per so ne lin ya zı, şi ir, der le me, fık ra gi bi kat kı la rıy la, Ka pıal tı isim li ay lık du var ga ze te si çı ka rıl maya baş lan mış tır. Ga ze te ay nı za man da ar şiv len mek te dir. İş yurt la rın da re sim, ba kır iş le me ci li ği, ah şap oy ma ve ima lat dal la rın da ça lış ma lar ya pıl mak ta ay rı ca hü küm lü ve tu tuk lu la rın ken di ça ba ve ola nak la rı ile bon cuk iş çi li ği da lın da üre tim ger çek leş ti ril mek te dir. Yıl: 1 Sayı: Ocak 2003 Yayın Kurulu M. Yılmaz SAĞLAM Mustafa SALDIRIM Yayın Kurulu Başkanı Tetkik Hâkimi Özlem ZAFERŞAHİNKOL Nur KUMTEPE Şube Müdürü Sosyal Hizmet Uzmanı Aytaç DİNÇER Sosyal Hizmet Uzmanı Ankara Açık Cezaevi Adına Sahibi Mahir ÖZDAĞ Kurum Müdürü Yazı İşleri Müdürü Yayın Koordinatörü Üzeyir KAYA Recai YILDIZ 2. Müdür Öğretmen Dizgi-Montaj-Baskı Ankara Açık Cezaevi Matbaası Tel: Faks: ANKARA Cum hu ri yet Sav cı sı Fat ma Tan kut un özel lik le üze rin de dur du ğu iş yur du ça lışma la rı söz ko nu su alan lar da ti tiz lik le yü rütül müş, re sim, ba kır ve ah şap ko nu sun da üre ti len ürün ler ta le bi olan hü küm lü/tu tuklu la ra, per so ne le ve zi ya ret ka bul sa lo nunda açı lan ser gi bö lü mün de zi ya ret çi le re sa tı şa su nul muş tur. Dış zi ya ret ka bul bö lü mün de açı lan ser gi de yağ lı bo ya tab lo lar, ba kır ka bart ma pa no lar, iş len miş ah şap tep si ler, çe şit li ev ak se su ar la rı ser gi len mek te ve il gi gör mekte dir. Ku ru mu mu za iki kez Av ru pa İn san Hak la rı ve İş ken ce yi Ön le me Ko mi te si Tem sil ci le ri zi ya re te gel miş, ge rek ida re ve ge rek se psi ko-sos yal ça lış ma lar dan olum lu iz le nim ler le ay rıl mış lar dır. Ce za evi miz; es ki Ada let Ba ka nı Hikmet Sa mi Türk ta ra fın dan ga ze te ci ler le bir lik te zi ya ret edil miş, Sa yın Ba kan bu zi ya ret ten son ra yap tı ğı ba sın top lan tı sında, mem nu ni ye ti ni ifa de et miş tir. İh ti yaç sa hi bi ve pa ra sı gel me yen hü küm lü ve tu tuk lu la ra psi ko-sos yal ser vis ve in faz ve ko ru ma baş me mur lu ğu nun ön der li ğin de tüm per so ne lin ka tı lı mıy la gün lük ih ti yaç la rı nı kar şı la ma ya yö ne lik, kı sıt lı da ol sa mad dî yar dım lar ya pıl mış ve ya pıl ma ya de vam edil mek te dir. Ay rı ca, İl Müf tü lü ğün den ce za evin de gö rev len di ri len va iz ta ra fın dan, ma hal lî im kân lar de ğer len di ri le rek pa ra ve gi ye cek yar dı mı top lan mış; per so ne lin de kat kı larıy la, eği tim ve psi ko-sos yal ser vi sin tes pit et ti ği ih ti yaç sa hi bi ki şi le re den ge li bir bi çim de da ğı tıl mış tır. Yi ne, va izin kat kı larıy la bir hü küm lü nün göz lük ih ti ya cı kar şılan mış, bir hü küm lü nün de ÖSS sı na vı na gi re bil me si için mad di kat kı da bu lu nulmuş tur. 2002/2003 dö ne mi ye ni yıl kut la ma sı ama cıy la, ta ri hin de per so nel ile top lan tı dü zen len miş tir. Bu top lan tı ile ki şi le rin bir ara ya ge le rek hem eğ len me leri, hem de so run la rı nı ra hat ça ifa de ede bile cek le ri bir or tam ya ra tıl ma sı he def lenmiş tir. Eko no mik im kân lar çer çe ve sin de perso nel ile ce za evi or ta mı dı şın da eğ len ce amaç lı top lan tı lar ya pıl ma sı da plân lan mıştır. Özgürlük İç ti ğim ça yın açık ren gin de, So ğuk zin cir ke lep çe için de, At tı ğım vol ta nın her met re sin de, Öz le dim öz gür lük se ni öz le dim. Göz le rim yaş do lar ağ la rım, Ça re siz der di me der man ara rım, Dört du var ara sın da gü nler sa ya rım, Öz le dim öz gür lük se ni öz le dim. Gü ne şin ren gi ni unut tum ney di, Ça re siz lik be ni ye di bi tir di, Hüc re nin için de öm rüm bit ti, Öz le dim öz gür lük se ni öz le dim. Sı kıl dık ça av lu da vol ta atarak, Te sel li yi tes pi him de bu lu rum, Ben de bir gün hür olu rum, Öz le dim öz gür lük se ni öz le dim. İh san TE KİN CTE Gn.Md.İşyurtları Gazetesi Yayın Kurulu Başkanlığına Bir sü re dir biz le re ge len, ses siz le re ses olan SES LE NİŞ Ga ze te si nin do ku zun cu sa yı sı nı al dım. Hü küm lü kar deş le ri mi zin sözle ri, öz le ri ve gö nül le ri ka dar açık, hoş olan ya zı la rı nı oku dum. Ya yım la nan şi ir ler, ka ri ka tür ler ve de ne me ya zıl arı o ka dar gü zel ki, bir ara ge le ce ğin şa ir ve edip le ri ni gö rür gi bi ol dum. Bu ne den le tak dir le ri mi sun ma yı ken di me gö rev say dım. İz le me Ku ru lu na se çil me den ön ce ce za evle ri ni so ğuk yer ler ola rak gö rür düm. Bu gö reve baş la dık tan son ra ne za man gön lüm de bir so ğuk luk his set sem, ce za evi ne gi di yor ve orada ki ar ka daş la rı mın sı cak ba kış la rı ile gön lümü ısı tı yo rum. On la rın göz le rin de ki sev gi yi gör dük çe bü tün dert le ri mi unu tu yo rum ve da ha gü zel hiz met et me nin yol la rı nı arı yo rum. Bu yol da da çok me sa fe kat et ti ği mi ze ina nıyo rum. Hakan Özyürek Söğüt Kapalı Cezaevi Hakan Özyürek Söğüt Kapalı Cezaevi Ga ze te niz de ce za evin den ya zı gön de ren kar deş le ri miz den ri cam, ken di le ri ne bir def ter alıp, duy gu ve dü şün ce le ri ni bu def te re yazma la rı dı r. Yaz mak, yaz mak ve usan ma dan tek rar yaz mak Çün kü, kay nak su la rı nın gö ze nek le ri ne ka dar çok açı lır sa o ka dar kuvvet li su çı kar. Duy gu ve dü şün ce ler de böy ledir. Bü yük şa ir ve edip ler böy le ye ti şir ler. Bü yük ya zar lar, bü yük ol mak için ya zı yaz maz lar, za man on la rı bü yü tür. Bir de ba kar lar ki -ken di le ri de inan maz lar bi lebü yük bir ya zar olu ver miş ler dir. Ga ze te niz gül ve çi çek bah çe si ni an dırmak ta dır. Han gi ya zı ya bak sam her bi rin de ay rı bir ko ku, ay rı bir gü zel lik al gı la mak tayım. Ni ce gül ler ve çi çek ler gör mek ve kok lamak te men ni le riy le... Ya yın Ku ru lu nu zu bu gü zel ça lış ma la rından do la yı kut lar, mut lu yıl lar di le ğiy le say gılar su na rım. Dr. Mus ta fa Fİ DAN Yoz gat Ce za İn faz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri İz le me Ku ru lu Baş ka nı

6 Sayfa 6 Aydınlık Yolu Oku rum oda da tek ba şı ma, Ki tap lar yar dım eder, bil gi gü cü me, Ki tap oku mak gi der ho şu ma, Ki tap gü zel, okul gü zel, dil gü zel. Bitti mi? Ne oldu birden sana, Sevgin hemen bitti mi? Çok sevdiğini derdin bana, Rüzgar alıp gitti mi? 15 Ocak 2003 Yo lu muz ay dın lık, di li miz; Türk çe, Bil gi kay na ğı, okul bil dik çe, Ki tap ta ki bil gi le ri, ka fa mı za yaz dık ça, Ki tap gü zel, okul gü zel, dil gü zel. Ata türk ten, he di ye dir bi ze, Al fa be yi, oku ta lım her ke se, İn sa nı mız, ilim, ir fan gör dük çe, Ki tap gü zel, okul gü zel, dil gü zel. Telefonda bana Utanıyorum dedin. Seven insan böyle der mi? Ne yaptık ki seni üzecek İnanan hemen pes eder mi? Kalamadığımıza göre yanyana, Bir dakika, bir saat de olsa, Neden karar verdin ayrılmaya, Ne olursun anlatsana Bir gün ge lir, an la ya cak lar bu nu, Çok gü zel dir, oku ma nın so nu, Ki tap lar da ya zı lı, ay dın lı ğın yo lu, Ki tap gü zel, okul gü zel, dil gü zel. Em rul lah DUR MUŞ Sulh Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü/Rize Sevgim utanç veriyorsa, Güzel kelimelerim ağır geliyorsa, Beni bırak deme bana, Saygı duy artık aşkıma Ruhi Öztürk İstanbul 2. İcra Müdürü Basında Cezaevleri KARADENİZ OLAY KARADENİZ AKŞAM HABER

7 15 Ocak 2003 Sayfa 7 Yetişkin Eğitimi Açısından Personel ile Hükümlü ve Tutuklu Eğitimi Üzerine Düşünceler (3) Mustafa SALDIRIM/Tetkik Hâkimi Bun dan ön ce ki iki sa yı da perso nel ile hü küm lü ve tu tuk lu eğiti mi üze ri ne dü şün ce le ri me esas ol mak üze re, Ya şam Bo yu Eği timin Ka li te Gös ter ge le ri Üze ri ne Ra por isim li Av ru pa Bir li ği Ça lış ma Bel ge si hak kın da açık lama lar da bu lun muş tum. Ça lış mamın bu bö lü mün de ise ge çen sa yıda gi riş yap tı ğım per so nel ile hü küm lü ve tu tuk lu eği ti mi ne, bu Ça lış ma Bel ge sin de ile ri sü rü len dü şün ce le rin na sıl uy gu la na bi lece ği ni, Av ru pa Bir li ği Ko mis yonu nun Ya şam Bo yu Öğ re nim Üze ri ne Me mo ran dum u ve Ye tiş kin Eği ti mi İçin Av ru pa Teş ki lâ tı nın Av ru pa Bir li ği Ko mis yo nu nun Ya şam Bo yu Öğ re ni me İliş kin Me mo ran du muna Ya nıt isim li ça lış ma sın dan da ya rar la na rak açık la ma ya ça lı şa cağım. Eği tim den an la dı ğı mız sa yı sal bil gi, oku ma-yaz ma ve bu gün için bil gi sa yar kul lan ma ise hü küm lü ve tu tuk lu lar ile per sone lin, en azın dan önem li bir bö lümü nün eği til di ği ni ke sin lik le söyle ye bi li riz. Eği tim den an la dı ğımız; sos yal, po li tik ve eğit sel de ğer le ri, eği ti min be ce ri ve iş ler li ği eş li ğin de den ge li ola rak yük selt mek ise, so ru na bi raz da ha fark lı bak mak ta ya rar var dır. Ya şam bo yu öğ re ni me iliş kin eko no mik dü şün ce ler le sos yal ve kül tü rel amaç la rın bir leş ti ril me sine yö ne lik çok amaç lı po li ti ka la ra doğ ru bir de ği şi min ol du ğu Me mo ran dum da ifa de edil mekte dir. Sos yal bo yu tun ko nu ya da hil edil me si nin, sa de ce ça lışma ya öde me ya pıl ma sı an la mı na gel me di ği ne dik kat et mek ge rekir. Ye tiş kin Eği ti mi İçin Av ru pa Teş ki la tı nın sö zü nü et ti ğim Ça lış ma Bel ge sin de ya şam bo yu öğ re ni min, in sa nın iş bul ma sı nı sağ la ya cak ni te lik ka zan ma sı ve iş gü cü pi ya sa sı nın ih ti yaç la rı nı kar şı la ma sı nın ya nı sı ra, bi rey ve top lu mun, sos yal ve de mok ra tik de ğer ler den ya rar lan ma sı nın da eşit de re ce de önem li ol du ğu vurgu la na rak, Me mo ran dum do lay lı şe kil de eleş ti ril miş tir. Üret ken ve tat min edi ci bir ya şam ya nın da, ça lış ma şart la rı da ha ya tî bir öneme sa hip tir. Ha yal gü cü ve ya ra tıcı lı ğı olan in san lar, bu ye te nek le ri bas tı rıl mış olan in san la ra gö re da ha çok ge li şir ler. Akıl lı, mantık lı, yar dım se ver bir oto ri te, aşırı lık la rı gi de rir ve ka rar lı lık la, hak sız lık ve ada let siz lik le re kar şı ko yan la rı ye te ri ka dar ce sa ret lendi rir. İle ri de ye te nek li, ça lı şa bi lir, dü şün me ye te ne ği ne sa hip tu tuklu ve hü küm lü ler ile per so ne li he def alan eğit sel prog ram lar da ki den ge ler bu ko nu da biz le re yol gös te re bi lir. Bu nok ta da, ki şi le re eşit fır sat lar ve ril me si nin de önem li ol du ğu dik ka te alın ma lıdır. Bir şey ya pıl ma sı nın yön te mini te sis et mek için uğ raş ma mak ya da bu yön te mi de ğiş tir mek için ça ba gös ter me mek, per so nel ile tu tuk lu ve hü küm lü eği ti mi önünde ki en bü yük en gel ler den bi ri dir. Bir dü şü nü rün So ru nu ya ra tan man tık la so run çö zü le mez. sö zü, ka nım ca çok an lam lı dır. Ce za evle ri nin, in ti kam ve nef ret duy gusu nun sür dü rül dü ğü ce za lan dır ma yer le ri de ğil, eği tim ku ru luş la rı ol ma sı ge re kir. En azın dan dü şünce ba zın da bu yak la şım, hü küm lü ve tu tuk lu la rın ku rum ya şan tı sında doğ ru dan ve ya do lay lı ola rak gö rev alan her kes ta ra fın dan yaygın bir ka bul gör me li, top lum da bu dü şün ce yi red det me me li dir. Bu yak la şım, suç la il gi li ge niş bir yel pa ze de ve ay nı şe kil de her çe şit suç lu ya uy gu lan ma ya bi lir. An cak genç in san lar dan olu şan ce za evi nü fu su mu zun bü yük ço ğun lu ğu için bu dü şün ce egemen kı lın ma lı dır. Hü küm lü ve tu tuk lu eği ti minde önem li en gel ler den bi ri de gü ven lik kay gı sı nın eği tim ve iyileş tir me ça lış ma la rı nı bas tır ma sı, bu tür et kin lik ler ne de niy le ce zaevi ne gi ren mal ze me, eği ti ci, öğ ret men ve ya si vil top lum ku rulu şu üye le ri nin gü ven lik açı sından bir teh dit oluş tur du ğu inan cıdır. Ce za ev le ri nin eği tim ku rumla rı hâ li ne dö nüş me si dü şün ce sinin ha kim ol du ğu bir ce za evi or ta mı, mah pus ve per so ne lin gü ven li ği ile eği tim ve iyi leş tir me fa ali yet le ri çer çe ve sin de şe kil lenen in san hak la rı na uy gun bir yö ne tim ara sın da, adil bir den genin sağ lan ma sı dü şün ce si ne da yanır. Ce za evi gü ven li ği ile eği tim ve iyi leş tir me fa ali yet le ri bir bi rinin al ter na ti fi de ğil, dü zen li bir ku rum ya şan tı sı için ge rek li iki te mel un sur dur. Gü ven li ol ma yan bir ce za evi or ta mın da hü küm lü ve tu tuk lu la rın tah li ye son ra sı sos yal ya şa ma ha zır lan ma la rı müm kün ol ma dı ğı gi bi, salt bu ki şi le rin ce za evin den kaç ma sı nı ön le me yi amaç la yan ka tı bir di sip lin an la yışı, ça ğı mız da bu ku rum la ra yükle nen top lu ma ye ni den ka zan dırma gö re vi nin red de dil me si an lamı na ge lir. Hal bu ki ar tık ça ğı mızda ce za ev le ri nin bi re yi top lu ma ka zan dır ma gö re vi, ev ren sel bir il ke ola rak ka bul edil mek te dir. Ulus lar Ara sı Me de nî ve Si ya sî Hak lar Söz leş me si nin 10 un cu mad de si nin 3 ün cü ben di ne gö re Ce za evi re ji mi, hü küm lü le rin iyi leş ti ril me si ve top lu ma ye niden ka zan dı rıl ma la rı na yö ne lik bir uy gu la ma yı içe rir şe kil de dü zen le ne cek tir. Bir leş miş Millet ler As ga rî Stan dart Ku ral la rının 65 ve 66 ncı mad de le ri ne gö re de ce za evi yet ki li le ri nin asıl ama cı, mah pus la rın tah li ye sonra sın da ya sa la ra say gı lı ve ken di ken di le ri ne ye te bil dik le ri bir ya şam sür me le ri için ha zır lan mala rı na yar dım cı ol mak tır. Bu ne den le gü ven lik ile eği tim ve iyi leş tir me fa ali yet le ri ara sında sağ lık lı bir den ge nin na sıl ku ru la bi le ce ği, üze rin de dü şü nülme si ge re ken bir ko nu dur. Han gi yön tem ler le bu den ge ku ru la bi lir? Bu amaç la han gi araç lar dan ya rar la nı la bi lir? Ko nuy la il gi li adil bir den ge nin var lı ğı ne gi bi gös ter ge ler le sap ta na bi lir? Per sonel eği ti mi açı sın dan da çok önem li olan bu so ru la rın ya nıt ları nın açık bir şe kil de ve ril me si ge rek mek te dir. De vam ede cek Ağ rı Özel Tip Ka pa lı Ce za evin de hü küm lü ve tu tuk lu la rın ki şi lik ve ah la kî de ğer le ri ge liş miş iş so rum lulu ğu du yan, çev re sin de ki in san lar ile iş bir li ği ya pa bi len ve ül ke kal kınma sın da hiz met edin me yi amaç la yan iyi bir yurt taş ol ma la rı ama cıy la Ağ rı Halk Eği tim Mü dür lü ğü ile ya pı lan iş bir li ğiy le 1 in ci - 2 nci ka de me oku ma yaz ma (23 hü küm lü ve tu tuklu), aş çı lık (10 hü küm lü) ve sıh hî te si sat çı lık (15 hü küm lü ve tu tuk lu) kurs la rı açıl mış tır. Ağrı Özel Tip Kapalı Cezaevi Kısa Kısa Kurs la ra ka tı la cak hü küm lü ve tu tuk lu la rın def ter, ka lem ve sil gi ih ti yaç la rı Ağ rı Cum hu ri yet Baş savcı sı Ali YEL DAN ta ra fın dan kar şılan mış tır ta ri hin de ce zaevin de ya pı lan tö ren le, kur si yer hü küm lü ve tu tuk lu la ra açı lan kursla rın ama cı an la tıl mış ve Ce za evi Mü dü rü Meh met GÜR CAN ta ra fından eği tim mal ze me le ri kur si yer hü küm lü ve tu tuk lu la ra ve ril miş tir. Ay rı ca Ba kan lı ğı mı zın Ça lış ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lı ğı ile yap tı ğı Pro to kol çer çe ve sin de, Ağ rı İş Ku ru mu Mü dür lü ğü ile iş bir li ği ya pı la rak hü küm lü ve tu tuk lu la ra yö ne lik ber ber lik, ka ro, fa yans dö şeme ci li ği ve ba yan lar için ku aför lü k kurs la rı nın açı la bil me si için ge rek li ça lış ma lar sür dü rül mek te dir. Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde Fotoğraf Sergisi Açıldı Ma hal li ya zar Ze ki ye Ço mak lı nın Er zu rum Ti ca ret Bor sa sı spon sor lu ğun da dü zenle di ği 54 fo toğ raf tan olu şan Nos tal jik Er zu rum Fo toğ rafla rı ser gi si Ada let Ba kan lı ğından alı nan izin ile Ce za evi üst mal ta sın da, ye rel ve ulu sal ba sı nın da ka tı lı mı ile ta ri hin de, iki gün sü re ile ser gi len miş, hü küm lü ve tu tuk lu la rın ta ma mı nın ka tılı mı sağ lan mış ve bü yük bir be ğe ni ka zan mış tır. Er zurum un ta nın mış şa ir le ri ile Er zu rum Ata türk Üni ver si te si Öğ re tim Gö rev li le rin den oluşan bir grup ta ra fın dan ce za evi çok amaç lı sa lo nun da Şi ir Din le ti si ile ye rel halk mü zi ği sa nat çı la rı nın su na cak la rı bir prog ram için Ada let Ba kan lığın dan izin is ten miş tir. Suç iş le ye rek ce za evi ne ge len hü küm lü ve tu tuk lu la rın ye ni den top lu ma ka zan dı rıl mala rı ve in sa nî hak la rın dan mahrum bı ra kıl ma ma sı için Mü dürlü ğü müz ta ra fın dan ça lış ma lar sü rek li ola rak de vam et mek te olup, bu ça lış ma la ra Bir leş miş Mil let ler As ga rî Stan dart Ku ral la rı nın üze rin de de vam edil mek te dir.

8 Sayfa 8 15 Ocak 2003 Trabzon Kapalı Cezaevinde Eğitim Öğretim Faaliyetleri Trab zon Ka pa lı Ce za evin de ye ni den dü zen le nen eği tim bö lü mün de 80 met re ka re lik kü tüp ha ne, 25 er met reka re lik 2 sı nıf ve bir öğ ret men oda sı, 240 met re ka re lik bir kon fe rans sa lonu ve ay rı ca çok amaç lı spor sa lo nu bu lun mak ta dır. Ba kan lı ğı mız Ge nel ge le ri doğ rul tu sun da eği tim-öğ re tim ça lış ma la rı dü zen li ola rak yü rütül mek te dir. Açı lan bi rin ci ve ikin ci ka deme oku ma-yaz ma kurs la rı nı ku rum öğ ret me ni yü rüt mek te ve bu kurs la ra 6 hü küm lü ve tu tuklu ka tıl mak ta dır. Açık İl köğ re tim Oku lun da top lam 38; Açı köğ re tim Li sesin de ise 14 hü küm lü ve tu tuk lu öğ re tim gör mek te dir. Açı k Öğ re tim Fa kül te sin de bir ba yan tu tuk lu eği ti me de vam et mek te dir yı lın da ya pı la cak olan ÖSYM sı nav la rı na 5 hü küm lü ve tu tuk lu baş vu ru da bu lun muştur Eği tim Öğ re tim yı lı için açı lan dak ti lo kur su na 10 hü küm lü ve tu tuk lu, ka lo rifer ateş çi li ği kur su na 11 hü kümlü ve tu tuk lu, ba yan la ra yö ne lik açı lan fol yo ka bart ma kur su na 5 ba yan hü küm lü ve tu tuk lu ka tılmak ta dır. Ba kan lı ğı mız ile Ça lış ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lı ğı arasın da im za la nan İş Bir li ği Proto ko lü çer çe ve sin de İş Ku ru mu Trab zon İl Mü dür lü ğü ile ya pılan gö rüş me ler so nu cu tah li ye son ra sı, ken di iş le ri ni kur ma ya yö ne lik mo bil ya cı lık kur su nun tüm fi nans ma nı nın İş-Kur ta rafın dan kar şı la nma sı ko şu lu ile açıl ma sı plân lan mış tır. Kurs prog ra mı il gi li Ge nel Mü dürlük ten onay lan dık tan son ra 2003 yı lı içe ri sin de açı la cak tır. Trab zon Ka pa lı Ce za evin de gö rev ya pan Psi ko log Der ya KA YA LI ta ra fın dan ta ri hin de Ce za evin de bu lu nan 316 hü küm lü ve tu tuk lu üze rinde ya pı lan SCL-90 semp tom ta ra ma en van te ri dü zen le ne rek bir su re ti Ge nel Mü dür lü ğü müz Eği tim Bi ri mi ne su nul muş tur. Oku yan in san bi len in sandır il ke sin den yo la çı kan Trabzon Ka pa lı Ce za evi Yö ne ti mi, Ku rum Kü tüp ha ne sin de ki ki tap sa yı sı nı ar tır mak ve gün cel ki tap lar ka zan dır mak ama cı ile Ni san 2002 ta ri hin de ge niş kapsam lı bir ki tap ba ğış kam pan yası nı Tür ki ye ge ne lin de baş latmış tır. Kam pan ya sü re sin ce 540 ki tap kü tüp ha ne ye ka zan dı rılmış tır. Ku rum Kü tüp ha ne sin de ki ki tap la rın Dewey Onlu Sis temi ne gö re tas ni fi ya pıl mış olup gün cel leş ti ri len ki tap lık lis te le ri her oda ya ve ril miş tir. Ku rum kü tüp ha ne sin de top lam 7570 adet ki tap bu lun mak ta dır. Halk Eği tim Mer ke zi Mü dürlü ğü ile ya pı lan iş bir li ği so nu cu 2003 Ocak ayı içe ri sin de folk lor ve saz bağ la ma kurs la rı açı lacak tır. Ata nın Seymenleri Ayaş Açık Cezaevinde ta ri hin de Ayaş Açık Ce za evi kon fe rans sa lonun da ma hal li sa nat çı la rın ka tılı mı ile Türk Halk Mü zi ği konse ri ve An ka ra Sey men Ekibi nin ka tı lı mı ile mü zik eğ lence prog ra mı dü zen len di. Program da An ka ra Sey men Ekibi nin gös te ri le ri bü yük bir be ğe ni ile iz len di. Prog ra ma da ha ön ce ce za evin de bu lu nan bi ri nin sa nat çı ola rak ka tıl ma sı, hü küm lü ler de iyim ser lik duy gula rı nı can lan dır dı. Prog ram da Türk Halk Mü ziği nin se vi len par ça la rı ma hal li Bir leş miş Mil let ler ce 2001 yı lı nın Irk çı lı ğa, Irk Ay rı mı na, Ya ban cı Düş man lı ğı na ve Bunlar la İl gi li Hoş gö rü süz lü ğe Karşı Ha re ke te Geç me Yı lı ilan edil me sin den son ra İn san Hakla rı Eği ti mi On Yı lı Ulu sal Ko mi te si ta ra fın dan ce za ev lerin de Irk çı lık ve Ay rım cı lık la Mü ca de le Yol la rı ko nu sun da dü zen le nen ya rış ma da, re sim da lın da de re ce ye gi re rek ödül ka za nan Ça nak ka le Açık Ce zaevi hü küm lü sü Da vut KA RA KU LAK a dü zen le nen tö re nle ödü lü ve ril di. Ulu sal ve ye rel ba sı nın il gi gös ter di ği tö re nde Ça nak ka le Cum hu ri yet Baş sav cı sı Ab dulka dir İL HAN yap tı ğı ko nuş mada; Ce za ev le rin de eği tim le il gili ya pı la cak ça lış ma la ra her za man des tek ve ri le ce ği ni be lirt ti. Hü küm lü Da vut KA RA KU sa nat çı lar ta ra fın dan ses len di rildi. Sey men eki bi ken di le ri ne öz gü kı ya fet le ri ile gös te ri le ri ni sun du lar. İz le yi ci ler, Mus ta fa Ke mal Ata türk ü An ka ra ya ilk gi ri şin de kar şı la yan Sey men Eki bi nin gös te ri le ri ni me rak et tik le ri ni ama bir tür lü iz le me im kâ nı bu la ma dık la rı nı be lirt tiler. Türk Halk Mü zi ği ile baş layıp 2 sa at sü ren prog ram, Türk Halk Mü zi ği ile son lan dı rıl dı. Çanakkale Açık Cezaevinde Ödül Töreni LAK a pa ra ödü lü nü ise Ulu sal Ko mi te üye si Prof.Dr. İpek GÜR KAY NAK ver di. Prof.Dr. GÜR KAY NAK, ce za evi yet ki lile ri ne eği ti me kar şı gös ter dik le ri il gi ve ça ba la rın dan do la yı te şekkür ede rek ba şa rı la rı nın de va mını di le di. Ce za evi adı na ko nu şan Ku rum Mü dü rü Se dat KA RA CA da; Eği ti me her şey den da ha faz la önem ver dik le ri ni, fa aliyet le rin bun dan son ra da ar ta rak de vam ede ce ği ni be lir te rek, yıl için de ya pı lan ve ya pı la cak ça lış ma lar hak kın da bil gi ler verdi. Ko nuş ma sın da, iş ve mes lek Eği ti mi kurs la rı ve çe şit li kül türel fa ali yet ler le hü küm lü le rin bil gi ve be ce ri le ri ni art tı rır ken, dü zen le nen ti yat ro ve spor et kinlik le ri ile de hü küm lü le rin sosyal leş me le ri ve ken di le ri ni toplu ma ye ni den ka bul et tir me lerin de on la ra yar dım cı olun du ğu be lir tti.

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Sesleniş. 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8. Cezaevi Lojmanlarında Örnek Çalışma

Sesleniş. 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8. Cezaevi Lojmanlarında Örnek Çalışma 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8 Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. K. Atatürk Zonguldak Özel Tip Kapalı Cezaevinde Sergi Açılışı ve Belge Töreni Tekirdağ 1 Nolu

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Sesleniş. Afganistan Adalet Bakanı Sayın Abdullah Rahim Kerimi ve beraberindeki heyet. Ba ka nı Sa yın Ce mil Çi çek ile.

Sesleniş. Afganistan Adalet Bakanı Sayın Abdullah Rahim Kerimi ve beraberindeki heyet. Ba ka nı Sa yın Ce mil Çi çek ile. 15 Nisan 2003 Salı Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 13 Yasalarımız millî ihtiyaçlara ve hukuk ilminin ilkelerine göre yeni baştan düzeltilecek ve tamamlanacaktır. Bütün yasalarımızın düzenlenmesinde,

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

Gazi an tep E Ti pi Ka pa lı Ce za evinde. Cumhuriyetimizin 79. Yılını Kutlama Etkinlikleri

Gazi an tep E Ti pi Ka pa lı Ce za evinde. Cumhuriyetimizin 79. Yılını Kutlama Etkinlikleri 3 Kasım Genel Seçimlerinden sonra kurulan 58. Hükûmet in Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek 18 Kasım 2002 günü görevini Prof. Dr. Sayın Aysel Çelikel den devraldı. Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevinde Cumhuriyetimizin

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri İçindekiler Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri Brüksel den Dublin e Cezayir Savaşında Yaşananlar ve Cumhuriyette Bozulmanın

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar 3 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Ağustos 2009 2 SU NUŞ Başa rıy la ta mam la dı ğı mız 2008 2009 ama tör fut bol se zo nu nun ar dın dan ye ni

Detaylı

Moral gününde sertifika sevinci

Moral gününde sertifika sevinci Moral gününde sertifika sevinci Meslek edindirme kurslarını tamamlayarak sertifikalarını alan tutuklu ve hükümlü bayanlar, artık iş atölyelerinde çalışacaklar. Ankara Aç k Cezaevinde 30 A ustos kutlamas

Detaylı

Sesleniş. 15 Şubat 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 11

Sesleniş. 15 Şubat 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 11 The Bri tish Co un cil iş bir li ği ile Ulus la ra ra sı Ce za evi Ça lış ma la rı Mer ke zi (ICPS) ve Ada let Ba kanlı ğı Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dür lü ğü ara sın da yü rü tü len mah pus

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2011 SAYI: 25 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin Sigortaya Etkisi Sigorta flirketleri, yang na karfl

Detaylı

PUSULASI. Başkanlık Konseyi. Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Paket ve Tahkim. Başkanlık Konseyi Nereye? Tasfiyeciliğe Karşı Mücadele

PUSULASI. Başkanlık Konseyi. Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Paket ve Tahkim. Başkanlık Konseyi Nereye? Tasfiyeciliğe Karşı Mücadele S I N I F PUSULASI İki Aylık Teorik Dergi Ağustos-Eylül 1999 Fiyatı: 500.000 TL (kdv dahil) Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Paket ve Tahkim Başkanlık Konseyi Nereye? Tasfiyeciliğe Karşı Mücadele Türk fiovenizminin

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı