ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM?"

Transkript

1 KTAP NCELEMES ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? Prof. Dr. Mehmet Emin AY Ahmet ERKOÇ Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din E!itimi Bilim Dal/ Giri Mehmet Emin Ay /n kaleme ald/!/ ve Tima4 yay/nlar/ taraf/ndan bask/s/ yap/lan kitab/n, bu makalede 23. bask/s/ tan/t/lmaya ve incelenmeye çal/4/lacakt/r. Bir yüksek lisans tezi olarak haz/rlanan bu eserin ilk bask/s/ 1987 y/l/nda yap/lm/4 ve 2007 y/l/nda da 23. bask/s/ haz/rlanarak 204 sayfa olarak okuyucunun be!enisine sunulmu4tur. Kitaptaki konular/n görsellerle desteklenmesi konular/n daha kolay anla4/lmas/nda okuyucuya yard/mc/ olacak niteliktedir. Önsözde de belirtildi!i üzere dipnotlar/n sayfa sonlar/nda verilmi4 olmas/, okuma esnas/nda okuyucunun dikkatinin da!/lmamas/ için olumlu bir özelliktir. Kitab/n gerek bilimsel bilgiler /4/!/nda ele al/narak bilimsel cümlelere s/k s/k yer verilmi4 olmas/, gerekse de okuyucuyu s/kmamak ve kitaba olan ilgisini art/rmak için önemli ki4ilerin an/lar/na ve 4iirlerine yer verilmi4 olmas/ kitab/n bir di!er olumlu özelli!idir. Kitab/n ka!/t kalitesi oldukça iyi ve fiyat/ herkesin kolayl/kla alabilece!i kadar ekonomiktir. Kitab/, yazar, babas/na ithaf etmi4 ve kitab/n haz/rlanmas/nda Halis Ayhan, Haluk Yavuzer ve Mustafa Kara gibi önemli bilim insanlar/ndan destek alm/4 ve onlar/n derin bilgilerinden ziyadesiyle faydalanm/4t/r. Din e!itimi alan/nda yap/lan çal/4malar/n ülkemizde oldukça yetersiz oldu!u dü4ünüldü!ünde kendi alan/ndaki çok önemli çal/4malardan biri olan bu eser, din e!itimcilerine bir rehber ve deniz feneri hükmündedir. Özellikle ilkö!retim 4. s/n/ftan itibaren okullarda din e!itiminin verilmeye ba4lad/!/ dikkate al/nd/!/nda bu döneme kadar ailelerin çocuklar/na din e!itimi konusunda, seviyelerine uygun ve do!ru bilgiler vermeleri çok önemlidir. Ailelerin bu ihtiyaçlar/na yönelik olarak dü4ünülebilecek bu eser, din kültürü ve ahlak bilgisi ö!retmenlerinin de faydalanabilecekleri bir akademik çal/4ma hüviyetindedir. Kitap genel olarak bir giri4 ve dört ana bölümden olu4maktad/r. Giri4 bölümünde yazar dinin tüm toplumlarda var oldu!u, insan/n dinsiz ya4ayamayaca!/ ve inanma duygusunun sebepleri üzerinde durmu4tur. Birinci bölümde çocuk psikolojisi ve dini geli4im bilimsel veriler /4/!/nda ele al/nmaktad/r. kinci bölümde ise çocukta din duyusu ve Allah tasavvuru üzerinde durulmaktad/r. Üçüncü bölümde yazar, islam/n çocu!a ve onun e!itimine verdi!i de!eri ortaya koymaktad/r. Dördüncü bölümde çocuklara Allah ö!retiminin nas/l yap/laca!/ üzerinde durularak, örneklemeler yoluyla bu durum kavrat/lmaya çal/4/lmaktad/r. Özellikle din e!itimi 1

2 ve ö!retiminin esas al/nd/!/ bu bölüm, ö!retim yöntem ve tekniklerine ili4kin oldukça geni4 bilgiler ve örnekler sunmaktad/r. Özet 1.Bölüm: Çocuk Psikolojisi ve Dini Geliim ( 2-10 ya ): Yazara göre iyi bir din e!itimi ve ö!retiminin yap/labilmesi için psikoloji ve pedagojinin verilerinden azami derecede faydalanmak gereklidir. Çocu!un içinde bulundu!u geli4im evrelerinin özelliklerinden yola ç/k/larak bilimsel verilere uygun olarak yap/lacak bir din e!itimi, dinin do!ru bir 4ekilde anla4/lmas/ için elzemdir. Özellikle bu tür bir e!itimin en önemli k/sm/n/ olu4turan Allah ö!retiminde ve iman duygusunun i4leni4inde çocu!un psikolojik yap/s/n/n çok iyi bilinmesi gereklidir. Rousseau bu konuda çocuk zekasn çok iyi tanyan bir zatn onlara mahsus bir akaid kitab yazmasn pek isterim. diyerek bu konunun ehemmiyetine i4aret eder. Çocu!un psikolojik yap/s/n/ daha iyi tan/yabilmek için yazar, çocukluk ça!/n/ çe4itli devrelere ay/rarak incelememiz gerekti!ini söyler. Kitapta ilk geli4im dönemi olarak geli4im safhalar/ dikkate al/nm/4t/r. lk çocukluk dönemlerini olu4turan 2-6 ya4lar/, çocu!un gelece!i aç/s/ndan büyük önem arz eder. Özellikle 2.ya4 hayat/n saadet y/l/ olarak kabul edilir. Bu ya4larda çocuk yürüme ve konu4ma gibi iki önemli yetene!i kazanm/4t/r. Art/k yürüme yetene!ini geli4tirmek için çe4itli etkinlikler içerisine girecek olan çocuk; durmadan konu4acak ve s/k/lmadan ard/ ard/na birçok soru soracakt/r. Bu dönemlerde çocuk duygusal bir yap/ya sahip oldu!undan ak/lc/ dü4ünemez. Yolda kar4/la4t/!/ iki ki4iden hangisi kendisine daha fazla sevgi gösterirse ona daha fazla yak/nl/k hisseder. lerleyen ya4larda çocuk art/k itaat etmekten vazgeçer ve kendi istedi!ini yapmak ister. Söylenenlerin ço!u kez tersini yapar, inatç/l/k zirve bir noktaya ula4/r. 3. y/ldan itibaren çocuk iyi haline tekrar dönmü4 ve çevresiyle olan ili4kilerinde olumlu özellikler görülmeye ba4lam/4t/r. Karde4lerini ho4nut edecek davran/4lar göstermesinin yan/nda payla4maya da al/4m/4t/r. 4. ya4/na girdi!inde ise tam bir ele4tirmendir. Ne, nerede ve nas/l sorular/n/ s/k s/k kullanmaya ba4lar. Bu dönemde çocuk allah / do!al nesnelerle kar4/la4t/rma yoluna gidebilir ve allah bu a!açtan da m/ büyüktür? gibi bir soru sorabilir. Yazara göre çocuk, bu ya4larda masal ve hikayelere büyük bir ilgi gösterir. Anlat/lan masal ve hikayelerin iman konular/yla alakadar olmas/ çocu!un zihninde e4yan/n arkas/nda ve içinde gizil bir gücün varl/!/n/ hissetmeye ba4lamas/na sebep olacakt/r. Bu dönemde ayr/ca çocuk ben merkezci bir yap/ya da sahiptir. Çocuk gördü!ü her 4eyin kendisine ait oldu!u zanneder. 5. ya4ta çocuk neyin niçin oldu!unu anlamaya ba4lar ve kürek, kazmak içindir. gibi cümleler kurarak e4yay/ tan/mlamaya ba4lar. 5. ve 6. ya4larda genelde taklitçilik hakimdir. Baba namaz k/larken çocuk da namaz k/l/yormu4 gibi namaz/n ritüellerini yerine getirir. Yazar ilk çocukluk döneminin bu özellikleri dikkate al/narak çocu!a dini bir e!itimin verilmesi gerekti!ini söyler. Özellikle hikaye ve masallardan olabildi!ince faydalan/lmal/d/r. Yapt/!/ resimlerde çocuk dini mimariye yönlendirilmeli ve dinin bu tür motifleri kavrat/lmaya çal/4/lmal/d/r. Bu dönemde çocuk her 4eyi çevresiyle ve ya4ad/klar/yla ili4kilendirece!i için, somut veriler /4/!/nda, e!itimin yak/ndan uza!a ilkesinin uygulanmas/na özen gösterilmelidir. Son çocukluk dönemi 6-11 ya4lar/n/ kapsamaktad/r. 7. ya4ta çocuk okuma, yazma ve temel hesaplama i4lemlerinin yan/nda bir arkada4 çevresi de olu4turmaya ba4lam/4t/r. Bu dönemde çocuk konu4ur, hüküm verir ve sonuç ç/kar/r. Ay/rma ve genelleme yolu ile bir tak/m kavramlar edinir. Bu dönem için Piaget, çocu!un rahatça nereden, nereye sorular/n/ sorabildi!ini söyler ya4lar/ çocukta ahlaki geli4imin h/zl/ oldu!u ve dinin derin bir 4ekilde mündemiç hale getirilmeye ba4lanmas/yla birlikte bu geli4meye yard/mc/ olundu!u bir dönemdir ya4lar/nda çocuk art/k iyi ile kötünün, do!ru ile yanl/4/n, hakl/ ile haks/z/n 2

3 ay/rd/na varabilmektedir. Son çocukluk döneminde dini e!itim verilirken somut verilerden faydalanmak oldukça önemlidir. Soyut dü4üncenin somut dü4ünceye göre daha az geli4ti!i bu dönemde Allah ö!retiminin anlat/lmas/nda oldukça güçlükler çekilmektedir. Bu dönemde çocu!a art/k dini ibadetler emredilmeye ba4lanmal/ ve yapmas/ için te4vik edilmelidir. badetleri yerine getiren çocu!a, onu motive edecek sözlerin söylenmesi, ibadetlerde devaml/l/!/n sa!lanmas/na yard/mc/ olacakt/r. Bu bölümün di!er k/sm/n/ duygusal geli4im dönemi olu4turmaktad/r. Sevgi, korku ve ba!lanma gibi duygusal bir tak/m veriler üzerinde durulan bu bölümde, çocuk; annenin ilgisi, 4efkati ve s/cakl/!/na muhtaçt/r. Anne onun için en büyük saadet kayna!/d/r. Sevgi ile büyüyen çocu!un tüm melekelerinin en güzel bir 4ekilde geli4ti!ini söyleyen yazar anne sevgisini büyüme vitamini olarak adland/r/r. Ba!lanma çocukta do!u4tan getirilen f/tri bir ihtiyaçt/r. Çocuk, do!du!u andan itibaren kuvvetli birinin sevgi ve 4efkatine, korumas/na muhtaçt/r. Yazar burada himaye edilme duygusunun dini duygular/n da olu4mas/nda önemli bir etken oldu!unu belirtir. Di!er bir duygu olan korkunun hatal/ e!itim sonucunda daha da kuvvetlenerek ortaya ç/kt/!/n/ belirten yazar, ayr/ca korkuyu görünen ve görünmeyen tehlikelere verilen en tabii tepki olarak tan/mlar. Yazar bu bölümde bilimsel veriler /4/!/nda tespit edilmi4 olan korkunun sebeplerini ortaya koyar ve din e!itiminde korku unsurunun sevgi unsurunun önüne geçmemesi gerekti!ini söyler. Ona göre din e!itiminde sevgi ba4at rolü te4kil etmelidir. Zihinsel geli4im bölümünde ise zihnin tan/m/ yap/ld/ktan sonra; zeka ve geli4imi, dil geli4imi ve çocuk zihniyetinin temel yap/lar/ olarak bilinen egosantrizm ve artifisializm üzerinde durulmaktad/r. Genellikle 1,5 ile 2 ya4lar/nda geli4meye ba4lad/!/ kabul edilen zeka, 4-6 ya4lar/nda h/zlanmaktad/r. Ayr/ca bu dönem kelime da!arc/!/n/n da h/zl/ bir 4ekilde geli4ti!i dönemdir. Ara4t/rmalar zekan/n her çocukta ayn/ h/zda geli4medi!ini göstermektedir. Bunda kal/t/m ve çevre 4artlar/n/n etkisi oldukça büyüktür. Dil geli4imi kitapta, zihni geli4imin bir bölümü olarak ele al/nmaktad/r. Bu geli4im evresinde yazar eski kaynaklara da müracaat etmektedir. Genelinde Piaget in dil geli4imi ile ilgili fikirlerine ve tespitlerine yer verilen bu bölümde, dil geli4imi monolog dönemi, kollektif monolog olmak üzere iki bölümde incelendikten sonra, ba4ka ara4t/rmac/ ve psikologlar/n dil geli4imi ile ilgili tespitlerine de yer verilmektedir. Dil geli4iminde çevrenin etkisi, dilin konu aç/s/ndan önemi, peygamberin konu ile ilgili hadisleri ve Anadolu da s/k s/k kullan/lan soru-cevap metodu hakk/nda ayr/nt/l/ anlat/mlar ve örneklemeler ileriki sayfalarda zikredilmektedir. Yazara göre egosantrizm bencillik demek de!ildir. Bu özellik küçük ya4larda çok iyi bir 4ekilde yönlendirilebilirse kendine ve ba4kalar/na sayg/ gibi olumlu bir hal al/r. Yazar, çocu!un payla4may/ ö!renebilmesi için karde4 ve arkada4 çevresinin önemine i4aret etmektedir. Çocuk bu dönemde, her 4eyin bir amaca binaen yarat/ld/!/n/ dü4ünür. Güne4in varl/!/ onu ayd/nlatmak için, nehrin varl/!/, üzerinde kay/kla yüzebilmesi içindir. Yazar zihni geli4imin ba4lamas/yla animizm döneminin de ba4lad/!/n/ ileri sürer. Bu dönemde çocuk çevresinde gördü!ü, oyun oynad/!/ bir tak/m e4ya ve nesneleri canl/ zanneder. Kendisinin ac/kmas/ gibi oyuncak bebe!inin de ac/kaca!/n/ dü4ünür. Bu bölümde konunun uzmanlar/n/n bulgular/na yer verilmi4tir. Özellikle Piaget ve Jacquin in konu ile alakal/ bulgular/ ayr/nt/l/ bir 4ekilde i4lenmektedir. 2.Bölüm: Çocukta Din Duygusu ve Allah Tasavvuru: Dört alt ba4l/!a ayr/lan bu bölümün ilk alt ba4l/!/n/ Çocukta Dini Duygunun Varl/!/ olu4turmaktad/r. Bu bölümde yazar; ülkemizde ve yurt d/4/nda yap/lan ara4t/rmalara göre çocukta dini duygunun geli4imini inceledikten sonra, Kuran ve hadislere göre de konuyu de!erlendirmekte ve sonuçta islam alimlerinin konuya bak/4 aç/s/n/ irdelemektedir. Ülkemizde çocu!un dini duygusunun 3

4 geli4imine yönelik yap/lan ara4t/rmalar yok denecek kadar azd/r. Kerim Yavuz un 7-12 ya4 grubunu olu4turan çocuklar üzerinde yapt/!/ ara4t/rmalar ülkemizdeki bu konu ile ilgili çal/4malara örnek olarak verilebilir. Bat/l/ psikologlar/n ara4t/rmalar/na yer verildi!i di!er bölümde ise bat/l/ ara4t/rmac/lardan; C.G. Jung, Remplein, Gemelli ve A. Vergote nin bulgular/ ve görü4leri dile getirilmektedir. Yazar, bu dü4ünürlerin görü4lerinde ortaya ç/kan do!al dinsel i4lev, dini e!ilim ve duygu, dini inanç tohumlar/, insiyaki temayül, dini potansiyel gibi kavramlar/n islam inanc/ndaki f/trat deliline benzerli!ine dikkatleri çeker. Kuran ve hadislere göre çocuktaki dini duygunun varl/!/n/n incelendi!i bölümde ise yazar konu ile ilgili ayet ve hadislere yer verir. Ayr/ca islam dü4ünürlerinden Elmal/l/ Hamdi Yaz/r, Malik b. Bedri, bn Manzur, bn Miskeveyh, bn Sina, bn Hazm, Gazzali ve bn Tufeyl in konu ile ilgili görü4lerine yer vermekte ve tüm bu dü4ünürlerde din duygusunun f/traten varoldu!u konusunda ayn/ görü4e sahip oldu!unu belirtmektedir. kinci alt ba4l/kta ise Çocukta Din ve Allah nanc/n/n Geli4mesi konu edilmektedir. Bu bölümde Allah inanc/n/n geli4imini etkileyen iki önemli faktör tespit edilmekte ve bunlara iç ve d/4 faktörler ismi verilmektedir. ç ve d/4 faktörlerin neler oldu!u maddeler halinde bu k/s/mda s/ralanmaktad/r. Yazar çocu!un inanan biri olmas/n/ bu iç ve d/4 faktörlere ba!lamaktad/r. Üçüncü alt ba4l/kta yazar Çcocukta Dini lgi ve nanma htiyac/ n/ irdelemektedir. Küçük ya4lardan itibaren inanma ihtiyac/n/n geli4meye ba4lad/!/, ö!renim ve imkanlara göre inanman/n farkl/ varyantlar/n/n ortaya ç/kabilece!ini söyleyen yazar, 7. ya4la beraber çocukta dini ilgi ve istekte bir yay/lma gözlemlendi!ini belirtir. Çocuklarda emniyet, güven ve ba!lanma, sevgi, dayanma, korunma ve teslim olma ihtiyac/ndan do!an sonsuz bir kuvvet aray/4/n/n varl/!/ndan söz eder ya4 çocuklar/ üzerinde yap/lan ara4t/rmalar da bu durumu desteklemektedir. Dördüncü alt bölümde ise Çocuklarda Allah Tasavvuru üzerinde durulmaktad/r. lk olarak yazar tasavvur kelimesinin manas/n/ verir. Daha sonra somut ve soyut tanr/ tasavvurlar/ üzerinde durur. Somut Allah tasavvurunda çocuklar/ özellikle somut i4lemler döneminde böyle dü4üncelere sahip oldu!u anla4/lmaktad/r. Bu dönemde çocuk Allah / güç ve kudreti yönünden babas/na benzetir ve Allah / büyük bir insan gibi tasavvur eder. Bu dönem çocuklar/n/n; Allah nerededir?, Allah kiminle birlikte kal/yor?, Allah görülebilir mi?, Allah insanlar/ sever mi?, çocuklar Allah tan korkar m/? gibi sorular/ sordu!u gözlemlenebilir. Yazar bu sorular/ ayr/nt/l/ bir 4ekilde inceledikten sonra Mualla Selçuk un bu sorularda çocu!a nas/l yakla4/lmas/ gerekti!i konusundaki görü4lerini naklederek aç/klar. Özellikle çocu!un bu tür sorular/nda çocuk neyi sormu4sa ona cevap verilmesi önemlidir. Verilen cevap çocu!un tecrübe ve anlay/4/na göre ayarlanmal/ ve çocu!a verilecek cevapta samimi olunmal/d/r. Soyut olarak Allah /n dü4ünülmeye ba4lanmas/na ilkö!retimin ilk be4 y/l/n/n etkisi oldukça büyüktür. Bu dönemde çocuk Allah / insani özelliklerden yava4 yava4 ay/rmaya ba4lar. Bunda ailenin ve e!itimin etkisi oldukça büyüktür. Çocuk bu dönemde Allah / mü4ahhas bir varl/k olmaktan kademeli olarak ç/karm/4 O nu, mücerred bir varl/k konumuna yükseltmi4tir. Yazara göre art/k çocuk, Allah / her olay/n arkas/ndaki etken bir fail olarak dü4ünmektedir. Yazar, 7-9 ya4lar/n/n bu dü4üncenin 4ekillenmesinde önemine i4aret eder. Bu ya4larda çocuklar genellikle Allah /n zat/ ile ilgili sorular/ s/k s/k sormaktad/rlar ya4/nda çocuklar art/k Allah /n her yerde ve her zaman var oldu!unu kabul etmektedirler. 3. Bölüm: slam da Çocu:un De:eri ve Ailenin Önemi: iki alt ba4l/kta ele al/nan bu bölümün ilk konusunu slam/n Çocuklara Verdi!i De!er olu4turmaktad/r. Kuran ayetleri Hz.Peygamber in hadislerine dayanarak konu ele al/n/r. Hz.Peygamber in çocuklara verdi!i 4

5 önem ve onlara nas/l davrand/!/ ile ilgili rivayetler bu bölümde birle4tirilerek bir bütün halinde okuyucuya sunulmaktad/r. Bu bölümün ikinci alt ba4l/!/n/ ailenin din e!itimindeki önemi olu4turmaktad/r. Özellikle peygamber ve ailesinin çocuklara davran/4lar/ndan örnekler burada sunulmaktad/r. slam dü4ünürlerinin, ailenin din e!itimindeki yeri ve önemi konusundaki görü4 ve dü4üncelerinin de aktar/ld/!/ bu bölümde, Ömer Seyfettin in konu ile ilgili hat/ralar/na da yer verilir. Çocu!un dini dü4ünceyi kavramada sosyal ve kültürel faktörlerin etkili oldu!unu zikreden yazar, bunlar/n da en önemlisinin aile oldu!unun alt/n/ çizmektedir. Bu bölümde k/saca; ailenin hal ve hareketlerinin çocuk üzerindeki etkisine dikkat çekilir ve ailenin bir model olarak, hal diliyle dinin nas/l ya4anaca!/n/ ve anla4/lmas/ ve çocu!a a4/lamaya çal/4mas/ gerekti!i üzerinde durulur. 4. Bölüm: Çocuklara Allah a man Ö:retimi: Ebeveyn ve ö!reticiler için önemli bir bölümü olu4turan bu k/s/m, di!er bölüm de oldu!u gibi iki alt ba4l/kta ele al/nmaktad/r. Birinci bölümde Allah a iman ö!retiminde temel duygular üzerinde durulmaktad/r. Ümit ve ba!lanma, Allah sevgisi ve korkusu gibi duygular/n aç/klanmaya çal/4/ld/!/ bu bölümde ümit ile korkunun Psikanaliz in verilerine dayan/larak en temel iki duygu oldu!u üzerinde durulur. Ümit ve ba!lanman/n duygusal yönünün zihinsel yönünden önce geldi!ine dikkat çekilen bu bölümde çocu!un kalbinin kazan/larak bu duygular/n geli4tirilmesi gerekti!i söylenir. Allah sevgisi de insanda yarat/l/4tan mevcut olan bir duygudur. Sevgi dinle en fazla ilintili olan bir duygudur. Yazar günümüz e!itim anlay/4/nda en fazla üzerinde durulmas/ ve geli4tirilmesi gereken duygunun sevgi oldu!unu belirtir ve konu ile ilgili yanl/4 telkinlere ili4kin örnekler sunar. Allah korkusu anne babalar taraf/ndan çocuklar/ istenmeyen davran/4lardan uzakla4t/rmak için bir silah gibi kullan/l/r. Çocuk bir hata yapt/!/nda allah seni cehennemine atar. gibi kullan/mlar/n çocuklardaki Allah sevgisinin önüne, Allah korkusunun geçmesine sebep olaca!/ ve bu durumun da ileriki ya4larda çocu!un Allah ile olan ili4kilerinde istenmeyen durumlara yol açabilece!i üzerinde duran yazar; ayr/ca, Allah korkusunun faziletli bir bireyin yeti4mesinde önemli oldu!unu söyleyerek M.Akif ten ve Hz.Peygamber den yapt/!/ al/nt/lar ile de görü4ünü peki4tirir. Allah a iman duygusunun ruh sa!l/!/ aç/s/ndan önemine de!inilen son k/s/mda ise modern toplumlarda çok fazla görülen ruhi bozukluklar/n ve sinir hastal/klar/n/n manevi bo4luklardan kaynakland/!/n/ ileri sürülür; inanç sahibi ki4ilerde bu tür bunal/m ve bozukluklara daha az rastlan/ld/!/n/ belirtilir. Bu bölümün ikinci alt ba4l/!/nda Allah a iman ö!retiminde izlenecek temel prensipler üzerinde durulmaktad/r. Özellikle çocuklar/n davran/4lar/nda onlara nas/l davran/lmas/ gerekti!i üzerinde durulan bu bölümde, ilk olarak, çocuklara davran/4lar/m/zda allah sevgisini esas almam/z gerekti!i belirtilir. Çe4itli karikatürlerin kullan/larak anlat/lanlar/n desteklendi!i ve kuran, hadis, islam ve bat/ dü4ünürlerinden örneklerin sunuldu!u bölümde, tüm örnekler, çocu!a sevgi ile yakla4man/n de!i4ik ve çarp/c/ örneklerini olu4turur. Yazar, çocuk ruhunun Allah korkusuyla bir müddet için disipline edilebildi!ini ancak; bunun do!ru bir yol olmad/!/n/, kal/c/ olmad/!/ için de ileriki ya4larda ciddi sorunlara yol açabilece!i konusunda uyar/larda bulunur. Çocuklara davran/4lar/m/zda dikkat edilecek di!er bir konu da onlara müsamahal/ ve ho4görülü olmaktan geçer. Bunun için bize ancak bir muallim olarak göderilen Hz.Peygamber in çocuklara yakla4/m/na bakmak gerekir. Özellikle bizi rahats/z eden sorular/na kar4/ onlara ho4görülü davranmak gerekir. Bu durumda çocuk soru sormaya te4vik edilerek akli muhakeme gücü geli4tirilmelidir. Yine yanl/4 üslupla konu4mamaya ve cümleler kullanmamaya dikkat etmek gerekir. Allah a iman ö!retiminde tedricilik esas olmal/d/r. Allah hakk/nda sorular/n sorulmaya ba4land/!/ andan itibaren do!ru ve çocu!un seviyesine uygun dü4ecek cevaplar verilmeli ve ona tekrar soru sorma f/rsat/ tan/nmal/d/r. Bu tür kademeli yakla4/ma örneklerin de verildi!i bu bölümde küçük ya4larda dini bir tak/m cümleler ya da 5

6 kelimeler ezberletilerek ileriki ya4lara haz/rl/k yap/lmal/d/r. Yer ve zaman faktörlerinin de dikkate al/nmas/ gerekti!i vurgulanan bu bölümde özellikle bayram ve kandil günlerinde faydalan/labilir. Bu günlerde onlara hediyeler al/narak günün önemine dikkat çekilir. Bu sayede çocuk, bu günler hakk/nda soru sorma ihtiyac/ duyacakt/r. Yine burada di!er bölümlerde oldu!u gibi; Yahya Kemal, Halide Edip ve Muallim Naci gibi yazarlar/n hat/ralar/na ve eserlerine ba4 vurularak örneklemeler yap/lmaktad/r. deal 4ahsiyetlerin ya4amlar/ndan örnekler verilmesi ve bu 4ahsiyetlerin davran/4lar/n/n model olarak al/nmas/n/n da istendi!i bu bölümde çocu!un gönlüne hitap edilmesi gerekti!i vurgulanmaktad/r. Çocu!un çevresini tan/mas/na ve kainat denilen kitab/ okumas/na yard/mc/ olunmal/d/r. Bunun için çocuklar/n, ara s/ra k/rlara ve çay/rlara ç/kar/larak, Allah /n yaratt/!/ güzellikler üzerinde dü4ünmesinin sa!lanmas/ yazar taraf/ndan belirtilmektedir. Sonuç Din e!itimi ve ö!retiminin bir bölümünü olu4turan Allah ö!retimini konu alan bu kitap; Allah ö!retiminde bilimsel verilerden yola ç/karak ö!reticilere bir yol haritas/ çizmektedir. Özellikle çocu!un geli4im dönemlerine ve bu konu ile ilgili e!itim yöntem ve tekniklerine uygun olarak verilecek bir Allah ö!retimi çocukta yanl/4 kavramsalla4t/rmalar/n önüne geçilmesine sebep olacakt/r. Allah ö!retiminin çe4itli boyutlardaki faktörler dikkate al/narak anlat/lmaya çal/4/ld/!/ anla4/lan bu kitap; inanan ebeveynlerin çocuklar/n/ dini yönden sa!lam yeti4tirmelerine katk/ sa!layacak niteliktedir. Kitab/n; görseller ve çe4itli tarihi 4ahsiyet, bilim insanlar/, Kuran ve hadis ekseninde ele al/nm/4 olmas/ onun olumlu bir özelli!ini olu4turmaktad/r. Ak/c/ ve sade bir dilin kullan/lm/4 olmas/ kitab/n kolay anla4/lmas/na yard/mc/d/r. Kitap fiyat/n/n ekonomik olmas/ nedeniyle herkesin rahatça ula4abilece!i bir özelli!e de sahiptir. Son zamanlarda bu konu ile ilgili çal/4malar/n artm/4 olas/na ra!men, bas/lan eser say/s/n/n yetersizli!i dikkat çekmektedir. Özellikle son y/llarda yap/lan Hüseyin Zahit in Anneci!im Bana Allah / Anlat/r M/s/n?, Ali Çank/r/l/ n/n Çocu!un Manevi E!itimi ve Süleyman Karacelil in Çocu!uma Dinini Ö!retiyorum adl/ kitaplar/ bu konu ile ilgilenenlere yard/mc/ olacak nitelikteki eserlerdir. KAYNAKÇA AY, Mehmet Emin; Çocuklarmza Allah Nasl Anlatalm, Tima4 Yay/nlar/, 23.bask/, stanbul,

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik Otistik birey sosyal etkile?im, sözel ve sözel olmayan ileti?im, ilgi ve etkinliklerdeki s?n?rl?l??? erken çocukluk döneminde ortaya ç?kan ve bu özellikleri nedeniyle özel e?itim ile destek e?itim hizmetine

Detaylı

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM A. Kadir Çüçen nsan haklar düüncesinin geliimini açklarken belli bir bak açsndan hareket edeceim. Benim konuya bak açm, yani insan haklar kavramnn tarihsel geliimini ortaya

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ Tamamı Çözümlü Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ 2004 SORULAR 2002 2001 2003 2005 2006 2007 Gelişim Psikolojisi Öğrenme Psikolojisi Rehberlik Program Geliştirme Öğretim

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Ramazan GÜRBÜZ* ÖZET Bu aratrmann amac, aratrmac tarafndan gelitirilen somut öretim nesneleri, çalma

Detaylı

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM Sinan T. ERDOAN naat Müh. Bölümü Teksas-Austin Üniversitesi, ABD Turhan Y. ERDOAN naat Müh. Bölümü ODTÜ, Ankara Özet T.A. Edison,

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 EM ÖRETM YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU EKM Ekim aynda düzenlenen ilk toplantda, okulumuz öretmenlerine program hakknda bilgilendirme yapld. Okulumuzda,

Detaylı

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Elementary Education Online, 9(1), tp: 1-6, 2010. lkö retim Online, 9(1), ou:1-6, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Fatih KARAKU+ Karadeniz

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken!

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S!* BASIN B!LD!R!S! * UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! Dikkat Dikkat: Okullar Aç"l"yor!! 2012-2013!E"itim!Ö"retim!y#l#!17!Eylül!2012 de,!ilkokula!yeni!ba$layan!ö"renciler!ise!10!eylül!2012

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi

TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi Kütüphane Tantm TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi Mustafa Birol ÜLKER * Türkiye Diyanet Vakf slâm Aratrmalar Merkezi (SAM), slâmî ilimler alannda aratrmaclarn yetimesine katkda bulunmak,

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ 1. Giri 2006 LKÖRETM MÜZK DERS ÖRETM PROGRAMI VE YEN YAKLAIMLAR Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 21. yüzyla

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı

Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs

Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 28-39 (2006) Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs Fatma Nilgün Cevher*, Mustafa Bulu** ÖZET Bu aratrmann

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi le lgili Tespitler Deerlendirmeler ve Öneriler

Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi le lgili Tespitler Deerlendirmeler ve Öneriler Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi le lgili Tespitler Deerlendirmeler ve Öneriler Mustafa Cemilolu Uluda Üniversitesi Eitim

Detaylı

HEIDEGGER N VARLIK TARHYLE HESAPLAMASI Bulem Ermi

HEIDEGGER N VARLIK TARHYLE HESAPLAMASI Bulem Ermi HEIDEGGER N VARLIK TARHYLE HESAPLAMASI Bulem Ermi Varoluçuluk, postyapsalclk ve postmodernizm üzerine kalc etkiler brakan ünlü Alman düünürü Heidegger, hayat boyunca varln anlam nedir? sorusuna cevap aram

Detaylı

LSE ÖRENCLERNN TARH DERSNN AMAÇLARINA YÖNELK GÖRÜLER

LSE ÖRENCLERNN TARH DERSNN AMAÇLARINA YÖNELK GÖRÜLER LSE ÖRENCLERNN TARH DERSNN AMAÇLARINA YÖNELK GÖRÜLER smail H. DEMRCOLU * Özet Lise örencilerinin tarih dersinin amaçlar hakkndaki düünceleri, bu dersin ilenii ve örencilerin tarih dersine yönelik görülerini

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Prof.Dr.Berna Musal Yard.Doç.Dr.Sema Özan DEÜ Tp Fakültesi Tp E itimi Anabilim Dal Sunum Çerçevesi Yetikinlerin

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

LKÖRETM II. KADEMEDE ÜÇ BOYUTLU SANAT UYGULAMALARININ YARATICILIIN GELMESNE ETKS *

LKÖRETM II. KADEMEDE ÜÇ BOYUTLU SANAT UYGULAMALARININ YARATICILIIN GELMESNE ETKS * LKÖRETM II. KADEMEDE ÜÇ BOYUTLU SANAT UYGULAMALARININ YARATICILIIN GELMESNE ETKS * Özet / Abstract Özcan ÖZKARAKOÇ ** Sanata ilikin en önemli özellik, anlatmdr. Sanata dair deerlerin bireye kavratlmas

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

KSEL GÜVENLK VE SUÇU ÖNLEME PUÇLARI

KSEL GÜVENLK VE SUÇU ÖNLEME PUÇLARI ARABA HIRSIZLIININ DURDURULMASINA YARDIMCI OLUN Ksa süre için de olsa, arabanz gözetimsiz braktnzda, tüm pencereleri kapatn, anahtar kontaktan çkarn ve tüm kaplar kilitleyin. Unutmayn, Avustralya Yol Kurallar

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

OKUMA E T M. Gyasettin AYTA *

OKUMA E T M. Gyasettin AYTA * OKUMA E T M Gyasettin AYTA * Özet Bu makalede vurgulanan, okumann gözlem ve dinleme kadar önemli olduu ve bu iki becerinin tamamlanmasnda da önemli bir rol oynaddr. Okuma eitimindeki çalmalarn yetersiz

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ TÜRKYE DEK ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSELER MÜZK BÖLÜMLER ÖRENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ MÜZKSEL TME-ALGILAMA BOYUTUNUN DEERLENDLMES

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

Terapötik ileti imin bile enleri;

Terapötik ileti imin bile enleri; HASTA ve HASTA YAKINLARIYLA TERAPÖTK LETM letiim: "Kii ve çevresi arasnda iki yönlü ilikiyi ilgilendiren tüm aamalar" olarak tanmlanabilir. Terapotik letiim: Tedavi edici ya da tedaviye yardm eden, bir

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE. Cihangir DOAN *

SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE. Cihangir DOAN * SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE Cihangir DOAN * Özet Türkiye de Cumhuriyetin bandan itibaren snf öretmeni yetitirilmeye önem verilmi ve günümüzde

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Prof. Dr. smail Tufan Birlemi Milletler 8-12 Nisan 2002 tarihinde spanya nn Bakenti Madrid de yal nüfusun yaam kalitesinin iyiletirilmesi, topluma katlm, geçim ve salk

Detaylı

lkö retim Matematik Ö retmen Adaylar n Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavray lar

lkö retim Matematik Ö retmen Adaylar n Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavray lar lköretim Matematik Öretmen Adaylarn Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavraylar Yasemin ESEN a1, Erdinç ÇAKIROLU b a Kocaeli Üniversitesi b Ortadou Teknik Üniversitesi Özet: Bu çalmada öretmen adaylarn

Detaylı

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI Mustafa KALE Özet Aratrmann temel amac, Resmî ve Özel Fen nin örgütsel örenme açsndan bir karlatrmasnn yaplmasdr. Bu amaca yönelik olarak

Detaylı

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ Ankara Nisan 2001 ÇNDEKLER Sayfa No 1. GR... 1 2. AB DE DPLOMALARIN VE YETERLKLERN MESLEK VE AKADEMK TANINIRLII...

Detaylı

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 349 - L-Moment Yöntemi le Bölgesel Takn Frekans Analizi ve Genelletirilmi Lojistik Dalm le Dou Karadeniz Havzas Örnei Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE)

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) brahim KOCABA * Turgut KARAKÖSE ** Bu aratrmada, öretmenlerin motivasyonuna etki eden faktörleri belirlemek

Detaylı

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER *

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Yrd. Doç. Dr. Ayehan ÇAKICI ** ÖZET Kadn giri$imcilerin i$ ya$amnda

Detaylı

ORTAÖRETM ÖRENCLERNN ANNE BABAYA GÜVENL BALANMA DÜZEYLERNN DN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BLGS DERSNE YÖNELK TUTUMLARINA ETKS

ORTAÖRETM ÖRENCLERNN ANNE BABAYA GÜVENL BALANMA DÜZEYLERNN DN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BLGS DERSNE YÖNELK TUTUMLARINA ETKS ORTAÖRETM ÖRENCLERNN ANNE BABAYA GÜVENL BALANMA DÜZEYLERNN DN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BLGS DERSNE YÖNELK TUTUMLARINA ETKS Özet / Abstract Mehmet Kamil COKUN Aratrmann amac, ortaöretim örencilerinin anne babalarna

Detaylı

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü lköretim Anabilim Dal Snf Öretmenlii Bilim Dal

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü lköretim Anabilim Dal Snf Öretmenlii Bilim Dal T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü lköretim Anabilim Dal Snf Öretmenlii Bilim Dal Hayat Bilgisi Dersi Kazanmlarnn Ortak ve Derse Özgü Becerileri Kazandrmadaki Etkililiinin

Detaylı

Fen Eitimi Ve Yaratclk

Fen Eitimi Ve Yaratclk Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 77-83 (2006) Fen Eitimi Ve Yaratclk Hilal Aktam*, Ömer Ergin** ÖZET Son yllarda Fen eitiminde yaratcla verilen önem giderek artmaya balamtr. Alan

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

www.muzikegitimcileri.net

www.muzikegitimcileri.net Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ KONTRBAS ENDE ÇADA TÜRK MÜZ ESERLERN YER VE DEERLENDLMES ÖZET H. Özgür AKKOR Yrd. Doç. Dr. Uur TÜRKMEN Afyon Kocatepe Ü.Devlet Konservatuvar

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı

LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES. Hafize KESER *

LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES. Hafize KESER * LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES Hafize KESER * Özet Bu çalmann hedefi, Türkiye deki ilköretim bilgisayar ders kitaplarnn önceden belirlenmi olan 48

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir MTMTK TST. 46 4,6 23 23 + : ileminin sonucu kaçt%r? 0,23 2323 ) 000 ) 0 ) 0 ) 0 5. limpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir önceki gün kotu9u mesafenin 5 6 kat% kadar kouyor. u atlet ilk gün 625

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı