Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur?"

Transkript

1 TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu ve Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu

2 TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Toraks Derne i Yay n d r Toraks Derne i E itim Kitaplar Serisi, solunum hastal klar konusundaki güncel bilgiler ile hastal klardan korunma, önlem ve tedavi bilgilerinin, anlafl l r ve kolay uygulan r flekilde hastalara ve birinci basamak sa l k hizmeti veren görevlilere aktar ld bir kitap serisidir. Sahibi: Toraks Derne i ad na Dr. Ali Kocabafl Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Dr. Lütfi Çöplü Editörler Dr. Muzaffer Metintafl Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Eskiflehir Tel: (0222) / Faks: (0222) e-posta: Dr. Mecit Süerdem Selçuk Üniversitesi Meram T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Konya Tel: (0332) e-posta: Editör Yard mc lar Dr. Sinan Erginel, Dr. Öznur Akkoca,Dr. Esin Tuncay Yay n Kurulu Dr. Gazanfer Aksako lu, Dr. Metin Görgüner, Dr. Celal Karl kaya, Dr. Tu rul Erbaydar, Dr. Tansu Ulukavak Çiftçi Toraks Derne i Turan Günefl Bulvar, No: 175/19 Oran, Ankara Tel: (0312) , Faks: (0312) e-posta: web sitesi: Yay n Yayın Hizmetleri ve Bas m Haz rl : Turgut Sentez Yay nc l k Yayıncılık 2004 Yay n Adres: Koordinatörü: İstanbul Caddesi Sumru A ryürüyen İstanbul Çarşısı 48/10 İskitler-Ankara Çizimler: Tel: 0312 shak 341 Öztürk Turgut Baskı Yay nc l k Tarihi: Kasım ve Ticaret 2013 A.fi. Bomonti F r n Sk. No: 61/ fiiflli/ stanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) E-posta: Web sitesi: Ofset Haz rl k: Mavi (0212) Bask ve Cilt: Golden Print; 100 Y l Matbaac lar Sitesi 1. Cadde No: 88 Ba c lar/ stanbul; Tel: (0212) /25 Bask tarihi: Ekim 2004 Toraks Derne i E itim Kitaplar Serisi nde yay mlanan tüm kitaplar n bas m ve yay n hakk Toraks Derne i ne aittir. Toraks Derne i nin yaz l izni olmaks z n bu kitaplar n hiçbir bölümü bas lamaz, elektronik ve mekanik bir flekilde ço alt lamaz ve kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz.

3 TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S SAYI A4 Zatürre: Nedir? Nas l Korunulur? Haz rlayanlar (Alfabetik s raya göre) Dr. Aykut Çilli Dr. Osman Nuri Hatipo lu Dr. O uz K l nç Dr. Tevfik Özlü Dr. Ayflin fiakar Dr. Erhan Tabako lu Dr. Esin Tuncay Toraks Derne i Solunum Sistemi E nfeksiyonlar Çal flma Grubu ve Pediatrik Akci er Hastal klar Çal flma Grubu

4 TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Ç NDEK LER ZATÜRRE NED R? Bulaflma S kl k ve Önem Risk Faktörleri Zatürre Belirtileri Ne Zaman Doktora Baflvurmal? Zatürre Teflhisi Ay r c Tan Zatürre Tedavisi ZATÜRREDEN KORUNMA Zatürre ve Grip liflkisi Grip Afl lar Pnömokok Afl s Afl lar n Güvenilirli i

5 ZATÜRRE: NED R? NASIL KORUNULUR? Zatürre Nedir? Zatürre (pnömoni) akci er dokusunun iltihaplanmas d r. Bakteriler baflta olmak üzere çeflitli mikroorganizmalara ba l olarak meydana gelir. Bulaflma Baz zatürre türlerinde hasta kifliden sa lam kiflilere do rudan bulaflma riski vard r. Ama, hastal k ço unlukla, hastan n kendi a z, bo az veya sindirim kanal nda bulunan mikroplar n akci ere ulaflmas yla meydana gelmektedir. Normal durumlarda hastal a neden olmayan bu mikroplar, vücut savunmas zay f düflmüfl kiflilerde zatürre oluflturur. Dolay s yla zatürrenin ortaya ç kmas nda bulaflmadan çok, kiflinin vücut direncini k ran risk faktörleri rol oynar. Zatürreye zemin haz rlayan grip ve benzeri viral solunum yolu enfeksiyonlar ise çok bulafl c d r. Hapfl r k ve öksürükle yay labildikleri gibi, a z ve burun sekresyonlar yla bulaflm fl bardak, mendil, çatal-kafl k, kap kolu gibi eflyalar arac l yla di er kiflilere geçebilirler. S kl k ve Önem Zatürreler tüm dünyada ve ülkemizde en s k görülen ve en fazla ölüme neden olan hastal klar aras ndad r. Türkiye de beflinci s radaki ölüm sebebidir. Özellikle, bebeklerde, çocuklarda, yafll larda ve bilinen baflka bir hastal olan kiflilerde zatürreler daha ölümcül olabilmektedir. 3

6 TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Dünyada her y l 5 yafl n alt nda 10 ile 12 milyon çocuk zatürre nedeniyle ölmektedir. Bu ölümlerin %90 geliflmekte olan ülkelerde olmaktad r. Ülkemizde 1-12 ayl k bebek ölümlerinin %48 inden zatürre sorumludur. Bir ile dört yafl grubunda bu oran %42 dir. Risk Faktörleri Bir kiflinin zatürreye yakalanmas n kolaylaflt ran çeflitli risk faktörleri vard r. Bunlardan korunmak mümkün olabilirse, zatürreeler önlenebilir. Tablo I. Zatürre oluflumunu kolaylaflt ran risk faktörleri Eriflkinler leri yafl Müzmin (kronik) hastal klar Akci er hastal klar (KOAH, bronflektazi, akci er kanseri) Kalp hastal klar Böbrek hastal klar Karaci er hastal klar fieker hastal Sinir sistemi hastal klar (Kas hastal klar, inmeler, bunama) Yutma güçlü ü yapan durumlar (çene, kas, sinir hastal klar, tümörler, yemek borusu hastal klar ) Ba fl kl k sistemi hastal klar (AIDS, kan ve lenf bezi kanserleri) Sigara kullan m Alkol al m Kusmalar Geçirilmifl uzun süren ameliyatlar Grip salg nlar Çocuklar <2 yafl Düflük do um a rl Erken do um Anne sütü ile beslenememe Yeterli beslenememe D vitamini eksikli i Düflük sosyoekonomik düzey Kalabal k yaflam koflullar Sa l k hizmetlerinden yeterince yararlanamama Altta yatan kronik hastal klar n varl Do umsal kalp, akci er hastal, fleker hastal vb Yetersiz afl lanma K zam k ve bo maca afl lar n n etkin bir flekilde uygulanmamas Baflta sigara olmak üzere hava kirlili i K fl mevsimi Anne yafl ve e itimi 4

7 ZATÜRRE: NED R? NASIL KORUNULUR? Zatürre Belirtileri Baz zatürre türleri üflüme-titreme, C ye varan yüksek atefl, öksürük, kirli, iltihapl (yeflil, sar, pasrengi) balgam ç karma ve yan a r s yla ani olarak ortaya ç kar. Baz lar nda ise, sinsi bir bafllang ç söz konusudur. Birkaç gün devam eden ifltahs zl k, halsizlik, eklem ve kas a r lar n takiben kuru öksürük, atefl yükselmesi, bulant, kusma, bafl a r s gibi belirtiler görülebilir. Çocuklarda zatürre belirtileri çocu un yafl na ve zatürreye yol açan etkene göre de iflim gösterebilir. Zatürresi olan çocuklarda bazen tek bulgu h zl soluma olabilir! Zatürre akci erlerin karna yak n alt k s mlar n etkiledi inde, solunum sistemi ile ilgili hiçbir bulgu olmaks z n çocuklarda sadece atefl, kar n a r s ve kusma flikâyeti olabilir! Tablo II. Çocuklarda zatürre belirtileri Atefl Titreme Öksürük Balgam H zl soluma Nefes darl, çekilmelerin varl (gö üs kafesinin alt ndaki ve kaburgalar n aras ndaki kaslar n her nefes alma ile içeri çekilmesi) Gö üs a r s Bafl a r s Kas a r s Azalm fl aktivite Büyük çocuklarda ifltah azl ya da küçük çocuklarda beslenememe! Kusma Kar n a r s Nadiren dudaklarda ve t rnaklarda morarma 5

8 TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Ne Zaman Doktora Baflvurmal? Zatürre düflündüren yukar daki flikâyetlerin bir veya birkaç n n varl nda doktora baflvurulmal d r. Çocuklar söz konusu oldu unda özellikle afla daki bulgular n varl nda, bebek veya çocuk acil olarak doktora götürülmelidir: nefes darl, h zl nefes al p verme, ateflin 38.9 C den, 6 aydan küçük çocuklarda ise 38 C den yüksek olmas. Zatürre Teflhisi Zatürre ihmal edilmemesi gereken bir sa l k sorunudur. Erken teflhis edilmesi ve gecikmeden tedaviye bafllanmas n n ölümleri azaltt bilinmektedir. Hastan n yak nmalar zatürreyle uyumlu ise, genellikle yap lan muayene ve akci er röntgenindeki bulgularla teflhis konulabilir. Gerekli durumlarda kan ve balgam tahlilleri yap labilir. Ay r c Tan Zatürre bazen grip, so uk alg nl ve bronflit gibi hastal klarla kar flt r labilir. Bu gibi hastalarda, ateflin üflüme-titremeyle yükselmesi ve C ye kadar ç kmas, hastan n genel durumunun bozulmas, hastal n a r seyredip uzun sürmesi, koyu renkli, kanl balgam ve gö üs a r s n n efllik etmesi durumunda, mutlaka zatürre olas l dikkate al narak araflt rma yap lmal d r. 6

9 ZATÜRRE: NED R? NASIL KORUNULUR? Zatürre Tedavisi Birçok vakada zatürre evde tedavi edilebilir. A r olgular n, yafll hastalar n, oksijen tedavisi veya yo un bak m deste i gerektiren hastalar n hastaneye yatmas gerekir. Tedavi hastaya göre de iflir. Tedaviye erken baflland nda ve ayaktan tedavi edilebilen olgularda, sonuçlar yüz güldürücüdür. Ancak, teflhis ve tedavisi gecikmifl, a r zatürre olgular nda ölüm oran yüksektir. Zatürreden Korunma Zatürreden korunmak için zatürre oluflumunu kolaylaflt ran olumsuz faktörler düzeltilmelidir. Bu amaçla müzmin hastal klar n uygun flekilde takip ve tedavisi, stresten kaç nma, dengeli beslenme ve hijyenik bar nma koflullar n n sa lanmas, alkol, tütün ve ilaç ba ml l n n kontrolü ile a z ve mide içeri inin solunum yollar na kaçmas na (aspirasyon) yol açan risk faktörlerinin azalt lmas gerekir. Yüksek riskli kişilerin zatürreye karşı bağışıklığının arttırılmasına yönelik olarak, pnömokok aşıları ve yıllık grip aşısı uygulamaları da zatürreden korunma stratejileri arasında yer alır. Zatürreye yol açabilen veya kolaylaflt r c olan grip salg nlar s ras nda kalabal kla temas n azalt lmas, maske kullan lmas 7

10 TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S ve özellikle yüksek riskli gruba grip bulaflt rabilecek kiflilerin afl lanmas, korunma için önerilen hususlardan baz lar d r. Yeterli beslenememe çocuklarda zatürre geliflimini kolaylaflt ran en önemli faktördür. Ülkemizde bebeklerin %10 dan az, do umu izleyen üç ay içinde sadece anne sütüyle beslenebilmektedir. Anne sütü bebeklerin ba fl kl k sistemini güçlendirmekte ve afl lara daha iyi yan t verilmesini sa lamaktad r. Bu nedenle, yeterli anne sütü al m n n teflvik edilmesi gerekmektedir. Ülkemizde afl lanma oranlar oldukça düflüktür (%54,2). K zam k, bo maca ve tüberküloz çocuklarda en önemli zatürre etkenleridir. Bu nedenle, söz konusu hastal klara ait afl lar n yap lmas zatürre s kl n azaltacakt r. Yine çocuklarda zatürre nedenleri aras nda s k rastlanan bir bakteri olan Haemophilus influenzae ye karfl gelifltirilen H. influenzae tip b afl s n n çocuklardaki rutin afl lama program na dahil edilmesi gerekmektedir. Çocuklar n sigaraya maruz kalmas zatürre s kl n, bu nedenle hastaneye yat fllar ve ölümü art rmaktad r. Ülkemizde çocuklar n yaklafl k %70 i sigaraya maruz kalmaktad r. Çocuklar n sigaraya maruz kalmas n n önlenmesi zatürre ile iliflkili sa l k sorunlar n azaltacakt r. 8

11 ZATÜRRE: NED R? NASIL KORUNULUR? Zatürre ve Grip liflkisi Grip virüsünün bizzat kendisi zatürreye yol açabildi i gibi, di er mikroorganizmalara ba l zatürre türlerinin ortaya ç kmas n da kolaylaflt rabilir. Gribin a r seyretti i ve ölümcül oldu u olgular, ço unlukla zatürrenin gribe efllik etti i olgulard r. Bu nedenle, zatürrelerin ve buna ba l ölümlerin önlenmesi için grip salg nlar n n da önlenmesi gerekmektedir. Grip Afl lar Gripten korunmak üzere afl lar gelifltirilmifltir. Bu afl lar bir y l süreyle korunma sa lar. Grip afl lar her y l eylül, ekim aylar nda ya da en geç kas m ay nda, bir doz, kas içine yap lmal d r. Çocuklara ilk kez afl lama yap l yorsa, bir ay arayla iki doz uygulan r. Grip afl s sa l kl ve genç eriflkinler ile çocuklara önerilmez. Ancak, gribe yakalanma riski yüksek veya grip oldu unda gribin a r ve ölümcül seyredebilece i kiflilere uygulanmal d r. Yine, bu risk grubundaki kiflilere grip virüsünü tafl yabilecek olan kifliler de afl lanmal d r. Arka sayfadaki tabloda grip afl s yap lmas önerilen gruplar görülmektedir. 9

12 TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Tablo III. Y ll k grip afl s yap lmas önerilen, gribe yakalanma riski yüksek ve gribin a r seyredebilece i kifliler Eriflkinler Pnömokoksik hastalık riskinin artmış olduğu kişiler. 65 yafl ve üzerinde olan kifliler Müzmin akci er-kalp hastal olanlar Müzmin böbrek hastal olanlar Hastal k veya tedaviye ba l olarak ba fl kl bask lanm fl olanlar Baz kan hastal klar na yakalanm fl olanlar fieker hastalar Huzurevi sakinleri Çocuklar Müzmin akci er ve kalp hastal olanlar Uzun süre aspirin tedavisi almakta olan çocuklar Müzmin metabolik hastal klar olan çocuklar Ayr ca, yüksek risk grubundaki kiflilere hastal tafl ma potansiyeli olan yak nlar, sa l k ve huzurevi personeli ile kalabal klarla sürekli temas olan kifliler ve afl lama mevsiminde 4-9 ayl k gebe olanlar veya s k seyahat etmesi gereken kifliler de grip afl s yapt rabilirler. Pnömokok Afl s Zatürre nedenleri arasında tüm dünyada en sık rastlanan mikroorganizma Streptococcus pneumoniae dır. Kısaca pnömokok dediğimiz bu bakteriye karşı hazırlanmış iki aşı bulunmaktadır. Pnömokoklar başta üst solunum yollarında olmak üzere, zatürre dışında enfeksiyonlara da yol açabilir. Pnömokok aşıları, yüksek riskli kişilere uygulandığında, özellikle ağır enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilmektedir. Aşılanması önerilen kişiler Tablo IV te gösterilmiştir. Aşı bir kez kas içine yapılmaktadır. Kullanılan aşıya göre bir kez tekrarı yapılabilir veya yapılmayabilir. Riskli grupta olup olmadığınızı öğrenmek için bir göğüs hastalıkları uzmanına danışınız. 10

13 ZATÜRRE: NED R? NASIL KORUNULUR? Tablo IV. Pnömokok afl s önerilen kifliler Eriflkinler Ba fl kl k sistemi normal olup kalp hastal, akci er hastal, fleker hastal, alkolizm, siroz, beyin-omurilik s v kaça gibi müzmin hastal olanlar Ba fl kl k sistemi yetersiz olup, pnömokoksik hastal k riskinin artm fl oldu u dala al nm fl kifliler, baz kan hastal klar, müzmin böbrek hastal bulunanlar ve organ nakli yap lm fl olanlar AIDS tafl y c s eriflkinler 65 yafl ve üzerindekiler Çocuklar Akci er, kalp ve böbrek hastal, orak hücre hastal, nefrotik sendrom, dala n al nm fl olmas, beyin-omurilik s v s kaça, ba fl kl bask layan durumlar gibi müzmin bir hastal olan 2 yafl ndan büyük çocuklar (benzer durumdaki 2 yafl ndan küçüklere ise konjüge afl önerilir) 2 yafl ndan küçük AIDS tafl y c lar Afl lar n Güvenilirli i Grip ve pnömokok afl lar yüksek ateflli bir hastal n seyri s ras nda yap lmaz. Grip afl s, yumurta allerjisi olanlara uygulanmamal d r. Bunun d fl nda her iki afl da oldukça güvenlidir. Afl uygulanan yerde a r ve k zar kl k geliflebilir. Ayr ca, atefl, halsizlik, k r kl k gibi baz yan etkiler görülebilir. Ancak, bunlar geçici ve hafiftir. 11

14

15

16

ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI

ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 141-146 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

Parkinson Patiënten Vereniging Parkinson Hastalar Derne i Postbus 46 3980 CA Bunnik Telefon: 030-6 56 13 69 E-Mail: info@parkinson-vereniging.

Parkinson Patiënten Vereniging Parkinson Hastalar Derne i Postbus 46 3980 CA Bunnik Telefon: 030-6 56 13 69 E-Mail: info@parkinson-vereniging. Parkinson Patiënten Vereniging Parkinson Hastalar Derne i Postbus 46 3980 CA Bunnik Telefon: 030-6 56 13 69 E-Mail: info@parkinson-vereniging.nl Bir ceviz kabu unda parkinson Parkinson Hastalar Derne inden

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 19-35 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ ANKARA, 2011 Sağl k Bakanl ğ Yay n No: 862 ISBN: 978-975-590-411-5 Bask : Başak Matbaac

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

ADHS ile ilgili en önemli sorulara yan tlar

ADHS ile ilgili en önemli sorulara yan tlar Sonuçlar a r olan bir hastal n boyutlar nternette ADHS: www.mehr-vom-tag.de ADHS ile ilgili en önemli sorulara yan tlar çindekiler 1 ADHS ne demektir?................................... 4 2 Tipik ADHS

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas genetik Kromozom genetik DNA (Deoksiribonükleik asit) genetik Baz Dizilifli Cinsiyet Kromozomlar kizlik DNA Parmakizi genetik genetik genetik genetik genetik Kök Hücreler Kal tsal Hastal klar Genetik Testler

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti...

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti... ARALIK 2007 S A Y I 4 8 1 3,5 YTL DERG N ZLE B RL KTE GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE 212110 2007/12 Organ Nakli... Atletik Performans... Çernobil in Sa l m za Etkisi... Einstein stanbul da... lkö retime Y ld z Tak

Detaylı

Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE. Key words: Cluster headache, diagnosis, treatment.

Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE. Key words: Cluster headache, diagnosis, treatment. Türk Aile Hek Derg 2006; 10(3): 117-122 Derleme Review Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE smet M. Melek 1, Esra Okuyucu 1, Taflk n Duman 2 Özet Küme bafl a r s birkaç hafta boyunca; her gün ya da günde birkaç

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı