DERLEME /REVIEW. Mehmet HALIGÜR*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERLEME /REVIEW. Mehmet HALIGÜR*"

Transkript

1 Kanatlılarda Çiçek Hastalığı Mehmet HALIGÜR* Öz: Bu derlemede kanatlı çiçek hastalığının etiyolojisi, epizootiyolojisi, patogenezi, klinik ve patolojik bulguları ile etkenin yapısı hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Anahtar sözcükler: Patoloji, Kanatlı çiçek hastalığı, çiçek virusu. Avian Pox Disease Abstract: In this review, the findings about etiology, epizootiology, pathogenesis, clinical and pathological features of avian poxvirus disease and the structure of the viral agent were evaluated. Key words: Pathology, avian poxvirus diseases, poxvirus. Giriş Kanatlı çiçeği, ibik ve sakal gibi tüysüz deri kısımlarında ufak nodül veya siğil benzeri proliferatif (deri formu) ya da üst solunum yolu mukozasında fibrino-nekrotik ve proliferatif lezyonlar (difteroid form) ile karakterize sık görülen, kontagiyöz viral bir hastalıktır (23,24,36). Hastalığın, ülkemiz dâhil dünyada yaygın olduğu, tüm kanatlılarda görüldüğü ve yetiştiricilikte önemli rol oynadığı kaydedilir (5 7,51). Doğal enfeksiyonlarda mortalitenin genellikle düşük olduğu; ancak, bu oranın difteroid formda veya diğer enfeksiyonlarla komplikasyonda durumunda ya da kötü çevresel şartlarda artabileceği görülmüştür (49,51). Hastalığın görülme sıklığı aşı uygulamaları sayesinde azalmakla birlikte yine de zaman zaman ciddi salgınlar hâlâ önemini korumaktadır (23). Kanatlı çiçeği memelilere bulaşmadığı için halk sağlığı açısından önemli değildir. Ancak, bir gergedandan tavuk çiçek virusuna benzer bir virus izole edilmiş ve bunun memelilerde kanatlı çiçek virusunun tek izolasyonu olduğu kaydedilir (25). Bu derlemede kanatlı çiçek hastalığının etiyolojik, epizootiyolojik, patogenez, klinik ve patolojik bulgularının literatür düzeyinde bir araya toplanması amaçlanmıştır. Etiyoloji Tüm kanatlı çiçek virusları (Avian poxvirus lar) Poxviridae familyasının Avipoxvirus cinsine dâhildir (23,51). Önceleri tüm kuşların çiçek hastalığı Fowl pox terimi ile ifade edilirken, bugün bu terim genellikle tavuk ve hindi gibi ticari amaçlı hayvanların hastalığı için kullanılmaktadır (51). Kanatlı çiçek virusu, bilinen en büyük ve en kompleks yapılı deoksiribonükleik asit (DNA) içeren, oval veya tuğla biçiminde ve 300x250x100 nm büyüklüğünde bir virustur (7,23,50,52). Kanatlıların diğer viruslarına oranla çevreye ve kimyasal maddelere karşı daha dayanıklıdır. Serbest halde 50ºC de 30 dakikada, 60ºC de 8 dakikada inaktive olmasına rağmen çiçek lezyonlarında, özellikle de kabuklar içinde 60ºC de 90 dakika canlı kalır. Buzlukta saklanan kabuklarda ise yıl kadar canlılığı korur. Eter ve kloroforma karşı duyarlıyken, alkali antiseptikler ve sublime ile 5 dakikada inaktive olur (7,10,48,54). Virus enfekte ettiği hayvan türüne göre isimlendirilmiş, ancak, genellikle Tavuk Çiçek Virusu, Hindi Çiçek Virusu, Güvercin Çiçek Virusu ve Kanarya Çiçek Virusu olarak 4 grup içinde değerlendirilmiştir (23,51). Bu viruslar immunolojik yönden birbirlerine yakın olup; patojenite yönünden farklı özellikler gösterirler (7). Yapılan bir çalışmada deve kuşundan izole edilen deve kuşu çiçek virus suşunun tavuk çiçek virusu ile antijenik, genetik ve biyoloik özellikleri bakımından benzerlik göster- * Yrd. Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji A.D. 39

2 diği kaydedilmiştir (44). Tavuk çiçek virusu ilk olarak 1902 yılında Marx ve Sticker tarafından tespit edilmiştir (1,6). Bu tarihlerde kanatlı hayvanların çiçek ve difteri hastalıkları ayrı hastalıklar olarak ele alınmış ise de 1908 yılında Carnwarth hastalığın gerek deri ve gerekse difteri şeklinin aynı virustan ileri geldiğini bildirmiştir (6,7). Hastalık için karakteristik çiçek inkluzyon cisimcikleri Bollinger cisimcikleri 1873 yılında, bunların içindeki daha küçük elementer cisimcikler veya viral partiküller Borrel cisimcikleri ise 1904 yılında ortaya konulmuştur (8,52). Bollinger cisimciklerinin hastalık etkeninin ufak bir kolonisi olduğu ve bu cisimciklerin virusun replikasyon bölgesi ya da çeşitli gelişim safhalarındaki viral partiküllerin yerleşim alanı olduğu bildirilmiştir (8,20,41). Epizootiyoloji Enfeksiyon her yaşta görülmekle birlikte, özellikle de yaşlı kanatlılarda görülür. Hastalığın insidensi hijyenik-proflaktik yetersizlik, bakım besleme hataları ve coğrafik şartlara göre bölgeden bölgeye değişik tablo çizer (7,49,53). Evcil kanatlılardan tavuk ve hindilerde salgınlar (epizootik) halinde gözlenirken; kuşlar arasında, özellikle de kanaryalarda, enzootik seyredip kısa zamanda da ölüme neden olur (3). Bulaşma, virusun özellikle kalabalık kümeslerde gagalama sırasında tüysüz deri bölgelerinde meydana gelen sıyrık veya yaralara temasıyla oluşur (10,12,23,51). Sivrisinek gibi sokucu insekt ve mite ların da hastalığın mekanik vektörleri olarak rol oynadığı kaydedilir (9,11,23,52). Bu nedenle de insektlerin yoğunlaştığı sıcak mevsimlerde hastalık oranının arttığı görülür (9). Hindilerde bulaşmanın suni tohumlama ile de şekillenebileceği bildirilir (11). Virusun üst solunum ve ağız mukozasına bulaşması aerosol yolla, bazen de gözde şekillenmiş lezyonlardan lakrimal kanal aracılığıyla larengiyal bölgeye ulaşmasıyla olur (14). Enfeksiyon evcil kanatlılarda yumurta veriminde geçici azalmaya ve genç hayvanlarda yetersiz gelişmeye sebep olur. Morbidite ve mortalite oranı sürünün duyarlılığı, virus suşunun virulensi, çevresel faktörler, kümesteki hayvanların yoğunluğu ve sürüde başka enfeksiyonların bulunmasına göre değişir (36,49,51). Deri formunda, göz kapağı veya müköz membranlarda lezyonlar şekillenmediyse mortalite oranı düşüktür. Lezyonlar bir veya her iki göz kapağında şekillendiğinde ise gözler kısmen veya tamamen kapanır. Böyle durumlarda hayvanlar su ve yiyeceğe ulaşamaz ve virulent bir virus suşunun bulunmasında duyarlı sürülerde morbidite ve mortalite oranı %50 ye kadar çıkabilir (7,49). Difteroid formda, ağız ve solunum mukozası etkilendiğinden, beslenme ve solunum güçlüğü şekillenir. Böylece anoreksi, kilo kaybı ve sonuçta da ölüm görülür. Tüm çiçek virus enfeksiyonları içinde en öldürücü olanı kanarya çiçek virusu olup, mortalite oranı % e kadar ulaşabilmektedir (16,23,49,51). Bir çalışmada güvercin çiçek virusunun diğer kanatlı çiçek viruslarına oranla daha virulent olduğu rapor edilmektedir (53). Patogenezis Olgun virus (virion, elementer cisimcik) epitel hücresine plazma membranına füzyon veya endositozis (invaginasyon) yoluyla girer (3,14). Virus konakçı hücresine girdiğinde yapısındaki proteinler transkriptaz, fonksiyonel cappe ve poliadenilat mrnas gibi enzimlerin etkisiyle degrede olur; viral DNA ile enzimler serbest kalır (2,14,23). Serbest kalan viral enzimler, replikasyon siklusunu başlatmak üzere, kalıp olarak DNA yı kullanarak yeni enfeksiyöz virionlar için gerekli olan viral proteinleri, enzimleri ve yeni DNA yı meydana getirirler (23). Gelişen veya gelişimini tamamlayan virionların bir kısmı sitoplazmada serbest bulunursa da önemli kısmı bir dış membran ile çevrili amorf materyal yapısındaki inkluzyon cisimciği içinde toplanır. Lezyon üzerinde kabuk şekillendiğinde virionlar hâlâ bu hücrelerdeki inkluzyon cisimciğinde bulunur. Dolayısıyla kabuk, virusun çevreye yayılmasında önemli bir enfeksiyon kaynağıdır (23). Virusun sitoplazma dışına atılması Golgi cisimciğinden şekillendiği düşünülen bir membranla sarılı olarak ekzositozis ya da mikrovilliler yoluyla olur. Mamafih, birçok virusun hücre yıkımlanması sonucunda serbest kalabildikleri de görülür (14,27). Membranla sarılı veya membransız her iki yoldan serbest hale gelen virusun enfektif olduğu kabul edilir (14). Virus epitel hücrelerine girdiğinde, epidermal büyüme faktörün etkisiyle prolifere olan hücrelerde lokal olarak hücreden hücreye yayılır. Bazıları da kana geçerek viremiye neden olur. Ancak, kanla git- 40

3 tiği organlarda makroskopik değişiklikler şekillendirmez. Bununla birlikte karaciğer, dalak gibi parankim organlarda az da olsa viral replikasyonun olabileceği ve sekunder vireminin meydana gelebileceği de bildirilmiştir. Bu dönemde, ender de olsa virusun tekrar epitel hücrelerine girip generalize hastalık tablosu oluşturduğu da kaydedilir (23,24,43,49). Civcivlerde yapılan deneysel çalışmalarda, enfeksiyonun şekillenmesinde virusun veriliş yolunun da önemli olduğu görülür. Minbay ve Kreier (1973) intradermal inokulasyonda vireminin şekillenmediğini bildirirken; Singh ve ark. (1987) intradermal inokulasyon bölgesinde 2. günde, akciğerde 4. günde, karaciğer, böbrek, dalak ve beyinde de 5. günde virusun bulunduğunu saptamışlardır. İntravenöz inokulasyonun da önemli olduğu ve organizmanın birçok bölgesinde lezyonların şekilleneceği bildirilmiştir (14,47). İntratraheal inokulasyondan ise az çok intradermal inokulasyona benzer sonuç alınmıştır (43). Klinik Bulgular: Doğal enfeksiyonda inkubasyon süresi 3-14 gün arasında değişir (1,7). Her ne kadar hastalığın deri veya difteroid formundan söz edilirse de salgınların çoğunda deri formu ile karşılaşılır. Ancak, her iki formun aynı hayvanda görülebileceği de vurgulanmıştır (23,51,52). Deri lezyonları ibik, sakal, gaga ve göz çevre derisinde kabuklu nodüler yapıda görülür. Bu formda hastalık çoğu kez sürüde tek tük olaylar halinde başlar; lezyonlar belirginleşinceye kadar fark edilmez (7). Bazen sadece kilo kaybına, hareketlerde yavaşlamaya ve direnç eksikliğine neden olur. Yumurtacı tavuklarda yumurta verimi düşer (23,24,49,51). Lezyonlar göz kapağı derisinde şekillendiğinde, gözlerde orta derecede blefaritis ve konjunktivitis gelişir; gözden berrak sulu bir akıntının geldiği de olur. Böyle hallerde göz kapağı ödemli ve kısmen kapalıdır. Zamanla göz kapağı kenarında ülserler şekillenir. Yangının göz yaşı bezi kanalına ve infraorbital sinüslere yayılması halinde başta şişkinlik oluşur (7,12,36). Ayrıca göz lezyonları bazen körlükle de sonuçlanabilir (23,24,40,49). Hastalık seyrini yaklaşık 3-4 haftada tamamlar. Ancak, komplikasyon varsa bu süre daha da uzayabilir. Hindilerde komplike olmamış orta dereceli lezyonlar 2-3 hafta; şiddetli olgular ise 6-7 ve hatta 8 hafta sürebilir (6,7,51). Difteroid formda ağız, larinks, farinks, trahea ve burun mukozasını kaplayan proliferatif ve eksudatif lezyonlar şekillenir. Bu lezyonlar burun boşluğunu, larinksi ve traheayı tıkadığında solunum güçlüğü (dsypnea) şekillenir (6,12,16,49). Bulgular ilerleyerek şiddetlenirse enfeksiyonun 10. gününde mortalite % seviyesine ulaşır (23,49). Hastalığın difteroid formu tavuk ve hindiler dışında diğer kanatlılarda hızlı seyreder. Özellikle güvercin, bıldırcın ve kanarya gibi kanatlılar klinik semptom göstermeden aniden ölür (16). Patolojik Bulgular (Makroskobik ve mikroskobik) Deri Formu: Doğal enfekte tavuk ve hindilerde deri lezyonları, genellikle ibik ve sakal üzerinde başlar. Şiddetli olgularda bu lezyonlara, özellikle ibik, sakal, göz kapakları, komissurada; bazı olgularda ise bunların yanı sıra boyunda, nadiren de bacak, parmak ve kanat altı derisinde rastlanır (19,23,38,44,55). Bazı olgularda da bunlara ilaveten göz kapakları ve dış kulakta da lezyonlar görülür (39). Ayrıca, damızlık hindilerde kloaka çevresindeki deride, kloaka ve daha az olarak da ovidukt mukozasında yüzeyi hiperemik ve ülserli olan proliferatif lezyonlar görülmüştür (30). Bazen gençlerin baş, bacak ve ayaklarının tamamen püstüllerle kaplı olduğu da dikkati çeker. Hatta böyle olaylarda lezyonların vücudun tüylü bölgelerine yayıldığı da olur (5,26,51). Kanatlı çiçek hastalığında lezyonlar başlangıçta küçük nodül veya siğil benzeri papüller şeklindedir. İlerleyen dönemlerde yüzeyleri pürüzlü, gri veya koyu kahverenkte kabukla örtülür (18). Eğer kabuk erken dönemde kaldırılırsa yerinde nemli, kanlı, seropurulent bir eksudat gözlenir (23,49). Kabuk altı rejenerasyonla iyileşme olduğunda kabuklar iz bırakmadan düşer. Ülser şekillenmiş ise kabuklar ayrıldıktan sonra yerlerini skatriks dokusuna terk ederler (23,51). Benzer lezyonlar güvercin (5,28), sığırcık kuşu (10), şahin (42), filamingo (4), serçe ve kanaryalarda (16) da rastlanmıştır. Bazı olgularda tüy foliküllerinde yıkım, lumbar bölge derisi üzerinde siyah kabuklanma (13), özellikle butların iç kısımlarında küçük, hafif kabarık, kahverengi lezyonlar bulunur (20). Zayıf hayvanlarda 41

4 da pektoral kaslarda atrofi görülebilir (37). Muhabbet kuşundaki bir salgında ise frontal ve pariyetal kemikler üzerindeki deri altında; multiple, birbirinden ayrı, yuvarlak beyaz nodüller kaydedilmiştir (52). Deri lezyonlarının mikroskopik incelemesinde: Epitel hücrelerinde şiddetli hiperplazi, balonumsu dejenerasyon ve içlerinde elementer cisimcikleri (Borrel cisimcikleri) içeren büyük eozinofilik intrasitoplazmik inkluzyon cisimcikleri (Bollinger cisimcikleri) görülür. Epiteldeki bu değişikliklere subepiteliyal dokudaki mononüklear hücrelerden oluşan yangı da katılır (13,18,23,44,51). Flamingolar üzerinde yapılan bir çalışmada, bu bulgulara ilaveten lezyonun merkezinde liquefaktif nekrozun da şekillendiği bildirilmiştir (4). Damızlık hindilerde ise kloak mukozasının papillar kıvrımlar bölgesinde şekillenen lezyonların epitel hücrelerinde hiperplazi ve metaplazi ile submukozal bez epitellerinde hiperplaziye rastlanır. Bu epitel hücrelerinde de eozinofilik intrasitoplazmik inkluzyon cisimcikleri görülür (30). Difteroid Form: Doğal enfekte tavuk ve hindilerde, bu forma ilgili lezyonların sıklıkla dilin kenarları, damak, farinks, larinks ve epiglottiste, nadiren de özofagus ve trahea mukozasında lokalize olduğu görülür. Bunlar başlangıçta hafifçe kalkık, beyaz-opak renkte nodüller şeklinde olup; ilerleyen dönemlerde ise sarımsı renkte, peynirimsi yapıda, nekrotik veya difteroid yalancı membranlar halinde fark edilir (12,17,22,51). Bu tip lezyonlara en fazla ağızda rastlanır (23). Bunlar çoğu kere larinks, farinks, trahea ve özofagus lumenini tıkar (17,26). Benzeri lezyonlara güvercin (6), papağan (26), muhabbet (52) ve deve kuşunda (39,40,44) da rastlanır. Kanaryalarda ise bu bulgulara ilaveten vücut boşluklarında kanlı sıvı, seröz membranlarda ve perikardiumda hemoraji de görülür (7,52). Enfeksiyon alt solunum sistemine de yayılabilir. Kanarya ve güvercinlerde akciğerin tüm loblarına yayılan soluk veya koyu kırmızı renkte hafifçe sert küçük nodüllere (1-6 mm çapında) veya geniş pnömoni alanlarına rastlanır (21,29). Ayrıca, hava keselerinin başlangıçta hafif sarımsı kahverenginde görüldüğü, ilerleyen dönemde ise duvarının kalınlaşarak sarı jelatinimsi bir yapı kazandığı kaydedilir (11,21). Geniş pnömoni alanlarına kesit yapıldığında, bunların ortasında nekrotik bir merkez dikkati çeker (21). Bu formun mikroskopik incelemesinde: Difteroid lezyonların, ağız, larinks, farinks, trahea ve özofagus gibi mukozalardaki epitel hücrelerinin hiperplazisi ile başladığı görülür. Bunu epitel hücrelerindeki balonumsu dejenerasyon ve intrasitoplazmik inkluzyon cismciklerinin şekillenmesi izler (49). İlerleyen dönemde epitel hücrelerinde dökülmeler görülür, daha sonra da mukozanın nekrotik ürünler, fibrin, heterofil lökositler, bakteri kolonileri ve amorf yapıdaki eozinofilik materyalden ibaret değişik kalınlıkta yalancı membranla örtüldüğü görülür. Bu bölgenin altındaki lamina propriada heterofil lökosit ve mononüklear hücre infiltrasyonu mevcuttur (17,26). Nekrozun hafif olduğu trahea lezyonlarında nekrotik alanların çevresindeki epitel hücrelerinde hafif proliferatif değişiklikler seçilir (26). Bu olgularda lamina propriada çok sayıda lenfosit ile plazma hücresinin bulunduğu ve kapillar damarların dolgun olduğu görülür (17). Bazı olgularda özefagusta fokal ülseratif granülomatöz özefajitisin şekillendiği ve bu hücrelerde intrasitoplazmik inkluzyon cisimciklerine rastlandığı bildirilir. Kanarya ve serçeler üzerinde yapılan bir çalışmada burun mukozasında hafiften şiddetliye kadar değişen lokal proliferatif rinitis tablosunun şekillendiği (11); bazen de burun lumeninin proliferatif hiperkeratotik kitlelerle tamamen dolu olduğu gözlenir (54). Akciğerdeki nodüler tipteki lezyonların, primer ve sekunder bronşlardan köken alan hava yolları üzerinde yerleşim gösterdiği ve her nodülün, bazı bölgelerde düzenli bantlar oluşturan mekik şeklinde, bazı bölgelerde ise düzensiz, çoğunlukla epitel hücrelerine benzer yapıda yoğun hücre birikiminden oluştuğu bildirilmiştir (29). Bazı kafes kuşlarında görülen pnomönide nekrozun ön planda olduğu olgularda bronşitis nekrotikans ile bazı bronş epitellerinde hafif proliferasyon görülür (11,21,54). Ancak, inkluzyon görülmez (21). Proliferatif lezyonların ön planda olduğu olgularda ise hava yolları epitelindeki proliferasyon en önemli bulgudur (12,21); ancak bu olgularda, akciğer parankiminde serpilmiş halde koagulasyon nekroz odaklarına da rastlanır. Böyle olgularda bazı sekunder ve tersiyer bronş lumenlerinin prolifere epitel hücreleri ile dolu olduğu ve bu hücrelerin çoğunda da piknoz ve karyoreksisin şekillendiği görülür (21). Bu lezyonlarda epitel hücrelerinde tipik intrasitoplazmik inkluzyon cisimciklerine de 42

5 rastlanır (12,21). Bazı olgularda da peribronşiyal bezlerde benzer bulgular gözlenir (21). Proliferatif bronkopnömoni, alveollerin adenomatöz hiperplazisi ve proliferatif airsakkulitisin görüldüğü olgular da mevcuttur (12). Bir muhabbet kuşunda ise parabronşlarda ve alveol epitel hücrelerinde fokal hiperplazi ile intrasitoplazmik inkluzyon cisimciklerine rastlanmıştır (54). Deneysel enfekte civcivlerde çiçek aşı virusunun aerozol yolla verilmesiyle şiddetli bronkopnömoni, bronş epitel hücrelerinde proliferasyon şekillenmiş ve uygulamadan 6 gün sonra parabronşiyal epitel hücrelerinin sitoplâzmasında inkluzyon cisimcikleri saptanmıştır. Bu uygulamada bronşların çevresindeki lenfoid foliküllerin de belirginleştiği dikkati çekmiştir. Aynı virusun içme suyuna katılması veya kanat veninden intravenöz verilmesiyle de benzer değişiklikler şekillenmiştir (33). Civcivlerde yapılan bir başka deneysel araştırmada ise timusun medullasında belirgin lenfosit artışı ile Hassal korpusküllerinin epiteliyal retikulum hücrelerinde proliferasyon ve bu hücrelerde tipik intrasitoplazmik inkluzyon cisimcikleri ile az sayıda heterofil hücre infiltrasyonuyla karşılaşılmıştır. Dalakta arterlerin çevresindeki retiküler (dendritik retiküler) hücrelerde; beyaz pulpadaki lenf foliküllerinde hiperplazi görülmüş, hastalığın ilerlemesiyle de dalaktaki lenf foliküllerine bitişik bölgelerde intrasitoplazmik IgG içeren plazma hücrelerinin gözlendiği vurgulanmıştır. Aynı çalışmada böbrek korteksindeki tubul epitel hücrelerinin de prolifere olduğu; hastalık ilerledikçe de bu hücrelerde intrasitoplazmik inkluzyon cisimciklerinin şekillendiği ve tubulusların normal yapılarını kaybettiği görülmüştür. Hastalığın daha da ilerlediği dönemlerde ise intersitisyumda yer yer serpilmiş lenfoid foliküllerine ve tubul yapılarında bozukluklara rastlanmıştır (47). Gerek deri gerekse difteroid formda saptanan tüm inkluzyon cisimciklerinin Hematoksilen-Eozin, Mallori nin floksin metilen-mavisi ve Lendrum un inkluzyon boyasıyla kırmızı, azur eozinat boyasıyla pembe, safranin O-eriosiyanin A boyasıyla mavi ve akridin oranj boyasıyla soluk yeşilimsi renge boyandığı kaydedilir (48). İmmunohistokimyasal Bulgular: Bu konudaki ilk çalışma indirekt immunoflouresan boyama yöntemi ile yapılmış ve intravenöz enfekte edilen civcivlerde timusta prolifere epiteliyal retikülum hücre sitoplâzmalarında viral antijen saptanmıştır (47). Solunum yoluyla enfekte edilen civcivlerde yapılan immunoperoksidaz (IP) boyamalarda ise akciğerlerde intrasitoplazmik viral antijene rastlanmış, bu hücrelerin tipi kolayca ayırt edilememekle beraber, makrofaj olabilecekleri düşünülmüştür (33). Doğal enfekte tavuk çiçeğinin deri lezyonları da IP boyama yöntemiyle incelenmiş ve prolifere epitel hücrelerindeki inkluzyon cisimcikleri içinde veya serbest olarak bol miktarda intrasitoplazmik viral antijen saptanmıştır. Burada, inkluzyon cisimciklerinin henüz şekillenmediği hiperplazik lezyonlarda, viral antijenin saptanması ise bu yöntemin erken tanıda önemini ortaya koymuştur(20). Benzer bulgular bıldırcınlar üzerinde yapılan bir çalışmada da rastlanmıştır (19). Deneysel olarak korio-allantoik membranda şekillenen çiçek lezyonlarında da IP yöntemiyle yapılan boyamalarda ektodermal ve mezodermal hücrelerde serbest veya inkluzyon cisimciklerinde viral antijenin varlığı ortaya konulmuştur (32,50). Elektron Mikroskobik Bulgular: Çiçek virusları bir membranla çevrelenmiş granüler yapıdaki viroplazma ile ortada nükleus benzeri bir cisimcikten (nükleoid) oluşan oval şekildeki etkenlerdir (34). Virusun gelişimi ve yapısı üzerindeki en aydınlatıcı bilgiler Tajima ve Ushijima (1966) tarafından verilmiştir. Çalışmada tavuk, kanarya ve güvercin çiçek virusları doku ve hücre kültürlerine inokule edildikten sonra elektron mikroskopta incelenmiş ve her üç virusun da gelişimini 5 aşamada tamamladığı tespit edilmiştir. Bunlar olgunlaşmamış form, sferikal form, erken ara dönem formu, sonraki ara dönem formu ve olgun form (virion) olarak isimlendirilmiş; bunların ilk 4 ü gelişim sonuncu ise gelişimin tamamlandığı aşama olarak tanımlanmıştır (46). Olgunlaşmamış formda, viral partiküller tam olmayan bir membranla sarılmıştır ve az yoğunlukta, ince granüler ve fibriller yapıda bir viroplazmaya sahiptir. Bu form, virusun sitoplâzmada yoğunlaştığı ilk aşama olarak kabul edilir. Sferikal formda viral partiküller yuvarlak veya oval şekildedir. Çift katlı tam sınırlayıcı bir membran ile çevrilmiştir. Bu formda viroplazma görünüş ve elektron yoğunluğu bakımından tam olmayan forma benzer. Viral partikülün erken ara dönem formu da sferikal form ile aynı morfolojik özelliğe sahiptir. Ancak, içinde ortalama 70x 95 μm büyüklüğünde, elektron yoğun, ekzantrik bir nükleoid bulunur ve bu nükleoid daha az yoğun olan bir halka ile viroplazmadan ayrıl- 43

6 mıştır. Sonraki gelişim formunda ise viral partikül önceki formlardan biraz daha uzundur. Bu formda nükleoid partikülün merkezinde yerleşir; hacminde artma, yoğunluğunda ise azalma vardır. Nükleoidi çeviren az yoğun halka o kadar geniştir ki, sanki nükleoidin hacmında artış varmış izlenimini uyandırır (46). Olgun formda, virion 300x250x100 nm hacmına ulaşır; içten dışa doğru değişik yapıya sahiptir. Oval veya tuğla benzeri şekildeki olgun virus bikonkav bir merkez veya nükleoid ile onu çevreleyen 2 lateral cisimciğe sahip bir ara membrandan oluşur. Bunu da tubuler yapıda, lipoprotein tabiatındaki bir dış kılıf çevreler (11,21,51). Bir konak hücresinde tüm bu gelişim formlarına rastlamak mümkündür (46). Hücreye giren virus iki tip Sitoplazmik İnkluzyon cisimciğine sebep olur. Bu cisimciklerin biri ışık mikroskopta görülmeyen Matriks inkluzyon cisimcikleri (15); diğeri ise ışık mikroskopta görülebilen Klasik inkluzyon cisimcikleri dir (2,3,8,46). İnkluzyonların kanarya çiçek virusu ile enfekte hücre kültürü hariç, tüm konakçı hücrelerinde kolaylıkla saptanabileceği ve aynı hücrede her iki cisimciğin birlikte bulunabileceği bildirilmiştir (46). Matriks İnkluzyon Cisimciğinin Ultrastrukturel Yapısı Bu tip inkluzyon cisimciği ince granüler ve fibriller materyalden oluşan, elektron yoğun boyanan sitoplazmik bir bölge olarak tanımlanır. Genelde bu bölgede virusun çeşitli gelişim formları, özellikle de ilk 4 formu bulunur (2,3,15,46). Tajima ve Ushijima (1966) hangi tip kanatlı çiçek virusu ile enfekte edilirse edilsin konakçı hücrelerinin her tipinde belirgin matriks inkluzyonlarını demostre etmişler ve bir hücrenin sitoplâzmasında bir ile birkaç matriks inkluzyonunun bulunabileceğini kaydetmişlerdir. Bunların virus replikasyonunda önemli bir rol oynadıkları görülmüş ve bu inkluzyondaki viral partiküllerin olgunlaşmasını takiben yaptıkları kümeleşmelerle klasik inkluzyon cisimciklerinin şekillendiği bildirilmiştir (3,8,46). Klasik İnkluzyon Cisimciğinin Ultrastrukturel Yapısı: Klasik inkluzyon cisimcikleri başlangıçta bir membranla çevrelenmiş, az sayıdaki viral partikülden oluşan ufak bir yapı sergiler (2). Gelişmiş haldeki cisimcik ise amorf bir merkez ile çok sayıda virusun yer aldığı kortikal bir halkadan oluşur. Zamanla bu tip inkluzyonların büyüdüğü; merkezindeki bölgenin inkluzyon cisimciğinin esas kısmını oluşturduğu; virus içeren korteksin ise dar bir bant şeklini aldığı görülür. Ancak, merkez ve korteksinin genişliği ne olursa olsun tüm inkluzyonların yapısının bu kompozisyonda olduğu kaydedilir (8). İnkluzyon cisimciğinin amorf merkezinde çok sayıda osmiofilik granüller yer alır. Korteksinde ise değişik gelişim aşamasındaki virus bulunur ve aktif olan bu bölgede birbiriyle kaynaşmış üç farklı halka yer alır. Amorf merkezi çevreleyen iç halkada, yoğun ozmiofilik granüller ve uzun granüler çubuklar görülür. Bunların arasında çok az sayıda virusun gelişim formlarına rastlanır. Daha geniş olan ara halkada çok sayıda viral partikül bulunur. Bunlar, sıklıkla iç halkaya benzer ozmiofilik granüllü materyal ile yakın ilişkidedir. Bu bölgedeki gelişmiş partiküller çiçek virus yapısını sergiler; ancak bunlar en dış tabakada bulunan ve olgun virion olarak bilinen elementer cisimciklerden biraz farklıdır. En dıştaki ince halkada sadece olgun viruslar yer alır. Aralarındaki stromada granüler yapı azalmış durumdadır. Bu halkadaki bazı olgun viruslar, inkluzyon cisimciğini sınırlayan membranla sıkı ilişkidedir (2,8). Bazı olgularda inkluzyon cisimciğinin merkezinde yıkımın görüldüğü ve eski inkluzyon cisimciklerinde ise bunun çevreye doğru yayıldığı da bildirilmiştir (2). Klasik inkluzyon cisimcikleri genellikle yuvarlak-oval şekilde olup, perifere doğru bazen hücre membranına kadar uzanan parmak benzeri uzantılar verir (2,8). Ayrıca, virusun inkluzyon cisimciğinden sitoplâzmaya geçmesi halinde cisimciğin dış membranı miyelin figürlere benzer bir yapı alır (2). Tanı Enfeksiyonun tanısı: Klinik bulgularla, deri ve mukozadaki lezyonların makroskobik yapısıyla, histopatolojik olarak klasik inkluzyon cisimciklerinin, immunohistokimyasal yöntemlerle dokuda viral antijenin, elektron mikroskopik olarak da matriks ve klasik inkluzyon cisimciklerinin görülmesiyle; korio-allantoik memebranda, lezyonların makroskobik, mikroskobik ve immunohistokimyasal olarak değerlendirilmesiyle; virusun izolasyon-identifikasyonuyla ve serolojik testlerle konulur (23,48,52). 44

7 Tedavi-Koruma Vet Hekim Der Derg, 79(1): 39-46, 2008 Kanatlı çiçeği için kesin sonuç veren bir tedavi yönteminin bulunmadığı; ancak, hastalığın aşılarla önlenebileceği bildirilmiştir. Bu amaçla canlı aşılar kullanılmaktadır (5,35,52). Kaynaklar 1. Alpar S (1959): Kanatlı çiçeği. Bornova Vet. Araş. Enst. Derg., 2, Arai S, Arai C, Fujimaki M, Iwamoto Y, Kawarada M, Satio Y, Nomura Y, Suzuki T (1991): Cutaneous tumorlike lesions due to poxvirus infection in Chilean Flamingos. J. Comp. Path., 104, Arhelger RB, Darlington RW, Gafford LG, Randall CC (1962): An electron microscopic study fowlpox infection in chick scalps. Lab. Invest., 11, Arhelger RB, Randall CC (1964): Electron microscopic observation on the development of fowlpox virus Chorioallatoic membrane. Virol., 22, Atılgan M (1967): Kısaca ve topluca önemli güvercin hastalıkları. Bornova Vet Araş Enst Derg., 16, Atılgan M, Atılgan T (1968): Tavuk çiçeği, aşıları ve aşılamaları üzerinde pratik bilgiler. Bornova Vet Araş Enst Derg., 17: 37-47, Başkaya H, Minbay A (1979): Kümes Hayvanları Hastalıkları. AÜ Vet Fak Yay, 354, , AÜ Basımevi Ankara. 8. Beaver DL, Cheatham WJ, Moses HL (1963): The relationship or the fowl pox inclusion to viral replication. Lab. Inves., 12, Da Massa AJ (1966): The role of Culex tarsalis in the transmission of fowl pox virus. Avian Dis., 10, Docherty DE, Long RIR, Flickinger EL, Locke LN (1991): Isolation of poxvirus from debilitating cutaneous lesions on four immature Grackles. Avian Dis., 35, Donnelly TM, Crane LA (1984): An epornitic of avian pox in a research aviary. Avian Dis., 28, Eleazer TH, Harrel JS, Blalock HG (1983): Transmission studies involving a wet fowl pox isolate. Avian Dis., 27, Fallavena LCB, Rodrigues NC, Scheufler W, Martins NRS, Braga AC, Salle CTP, Moraes HLS (1993): Atypical fowlpox in broiler chickens in southern Brazil. Vet. Rec., 132, Fenner F, Bachman PA, Gibbs EPJ, Murhy FA, Studdert MJ, Withe DO (1987): Veterinary Virology. Vol. II. Florida: Academic Press, Inc, Chapter Gaylord WH, Melnick JL (1953): Intracellular forms of pox viruses as shown by the electron microscope ( vaccinia, electromellia molluscum contagiosum). J. Exp. Med., 98, Giddens WE, Swango LJ, Henderson JD, Lewis RA, Farner DS, Carlos A, Dolowy WC (1971): Canary pox in sparrows and canaries (fringillidae) and in weavers (ploceidae). Vet. Path., 8, Griffiths GL, Purcell DA (1986): Fowl pox in the trachea of point-of-lay hens. Aust Vet J., 63, Gustafson CR, Bickford AA, Cooper GL (1997): Sticktight fleas associated with fowl pox in a Backyard chicken flock in California. Avian Dis, 41, Gülbahar MY, Çabalar M, Boynukara B (2005): Avipoxvirus infection in quails. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 29, Halıgür M (2003): Tavuklarda doğal poxvirus (Tavuk çiçeği) enfeksiyonunda patolojik ve immunohistokimyasal çalışmalar. AÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 21. Johnson BJ, Castro AE (1986): Canary pox causing high mortality in an aviary. J.A.V.M.A., 189, Jones RC, Jordan FTW (1976): Atypical fowl pox in chickens. Vet. Rec., 99, Jordan FTW, Pattison M (1996): Fowl Pox and Other Avian Poxes In Poultry Diseases, Fourth edition, W.B. Saunders Company Ltd. London, England. 24. Keymer IF, Arnal L (1975): Pox or avian diphtheria In Bird Disease. Bailliere Tindall, London, England. 25. Mayr A, Mahnel H (1970): Characterization of a fowl pox virus isolated from a rhinocercos. Arch Gesamte Virusforsch 31, Tripathy DN, Cunningham CH (1988) Avian Pox In Hofstad, MS, Barnes HJ, Calnek BW, Reid WM, Yoder HW, Disease of Poultry. Eighth. Ed., Iowa State University Press, Iowa, USA. 26. McDonald SE, Lowenstine LJ, Ardans AA (1981): Avianpox in blue-fronted amazon parrots. J. A.V.M.A., 179, Mcferran JB, McNulty MS (1993): Avipox viruses In McFerran JB, McNulty MS, Virus Infection of Birds. Elsevier Sicence Publishers B. V., Amsterdam, Netherlands. 28. Medina FM, Ramirez GA, Hernandez A (2004): Avian pox in White-tailed Laurel-pigeons from the Canary Island. J. Wild.Dis., 40, Mete A, Borst GHA, Dorrestein GM (2001): Atypical poxvirus lesions in two Galapagos doves. Avian Path., 30,

Koksidioz (broilerde) Koksidiozis (hindilerde) Kolera

Koksidioz (broilerde) Koksidiozis (hindilerde) Kolera ANA SAYFA Aflatoxikozis/ Mycotoxikozis İç parazitler Koksidioz (broilerde) Paratifo Şişkin Baş Syn. (S.H.S) Ascites İnfeksiyöz Anemi Koksidiozis (hindilerde) Perozis Tifo Aspergilozis İnfeksiyöz Laringotrahitis

Detaylı

KLİNİK UYGULAMA SORU VE YANITLARI PATOLOJİ ANABİLİM DALI 2013-2014 Eğt.Öğrt. Dönemi

KLİNİK UYGULAMA SORU VE YANITLARI PATOLOJİ ANABİLİM DALI 2013-2014 Eğt.Öğrt. Dönemi KLİNİK UYGULAMA SORU VE YANITLARI PATOLOJİ ANABİLİM DALI 2013-2014 Eğt.Öğrt. Dönemi Soru 1. Ölüm Belgeleri nelerdir? 1. Ölüm Soğukluğu (Algor mortis): Ölümden sonra ½-24 saat içerisinde gelişir ve her

Detaylı

BROYLERDE ASİTES. Ascites in Broilers. Fulya OCAK 1

BROYLERDE ASİTES. Ascites in Broilers. Fulya OCAK 1 DERLEME (Review Article) BROYLERDE ASİTES Ascites in Broilers Fulya OCAK 1 Özet : Asites, broylerlerde peritoneal boşluklarda aşırı sıvı toplanması ile karakterize noninfeksiyoz bir hastalıktır. Metabolik

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERLERİNDE; HUMAN PAPİLLOMAVİRÜS VARLIĞI, TP53 VE E-KADERİN EKSPRESYONLARI VE BULGULARIN KLİNİKOPATOLOJİK

Detaylı

Kriptokokkozis. Crryptococcosis

Kriptokokkozis. Crryptococcosis AVKAE Derg. 2013, 3(1),58-68 Derleme/ Review -- Kriptokokkozis Gamze Özge ÖZMEN 1 Hasan SOLMAZ 2 1 Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji ABD, Hatay, 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

AĞIZ İÇİNDE GÖRÜLEN BEYAZ LEZYONLAR

AĞIZ İÇİNDE GÖRÜLEN BEYAZ LEZYONLAR T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı AĞIZ İÇİNDE GÖRÜLEN BEYAZ LEZYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Eren ALPAY Danışman Öğretim Üyesi:Prof.Dr.Sevtap

Detaylı

VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK. Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL

VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK. Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Patoloji Birimi VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL Dişhekimliği Kütüphanesi Bornova. İzmir 2007 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ERZURUM BÖLGESİNDE 0-5 YAŞ ARASI GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA TESPİT EDİLEN ROTAVİRUSLARIN MOLEKÜLER TİPLENDİRİLMESİ. Hakan AYDIN

ERZURUM BÖLGESİNDE 0-5 YAŞ ARASI GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA TESPİT EDİLEN ROTAVİRUSLARIN MOLEKÜLER TİPLENDİRİLMESİ. Hakan AYDIN ERZURUM BÖLGESİNDE 0-5 YAŞ ARASI GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA TESPİT EDİLEN ROTAVİRUSLARIN MOLEKÜLER TİPLENDİRİLMESİ Hakan AYDIN Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. Osman AKTAŞ Doktora

Detaylı

Avrupa ve Amerika da Salmonella Kontrolündeki Başarı ve Gelişmeler. Kanatlılarda Beslenme Hastalıkları Gut

Avrupa ve Amerika da Salmonella Kontrolündeki Başarı ve Gelişmeler. Kanatlılarda Beslenme Hastalıkları Gut Avrupa ve Amerika da Salmonella Kontrolündeki Başarı ve Gelişmeler Kanatlılarda Beslenme Hastalıkları Gut Kanatlı Eti Üretiminde Salmonella Kontaminasyon Kaynakları Aromatik Bitkiler ve Tavuk Beslemede

Detaylı

VİRAL DERİ HASTALIKLARI

VİRAL DERİ HASTALIKLARI VİRAL DERİ HASTALIKLARI Viruslar zorunlu hücre içi parazitlerdir. Viruslar deriyi, direkt inokülasyon, sistemik enfeksiyon veya iç odaktan lokal yayılım olmak üzere 3 şekilde atake edeler. Dermatolojik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Avian İnfluenza (Kuş Gribi)

Avian İnfluenza (Kuş Gribi) Avian İnfluenza (Kuş Gribi) Gül Ruhsar YILMAZ*, Mustafa Aydın ÇEVİK** * Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ** Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Avian Influenza: Son Vakalar, Epidemiyoloji ve Kontrol. Avıan Influenza (Kuş Gribi) ve Halk Sağlığı. Avian Influenza

Avian Influenza: Son Vakalar, Epidemiyoloji ve Kontrol. Avıan Influenza (Kuş Gribi) ve Halk Sağlığı. Avian Influenza Avian Influenza: Son Vakalar, Epidemiyoloji ve Kontrol Avıan Influenza (Kuş Gribi) ve Halk Sağlığı Avian Influenza facebook.com/tavder twitter.com/tavder Eriyip Gidiyor-Tav/Vet(21x29)-ORJ.indd 1 04.10.2013

Detaylı

Deniz Memelilerinde Morbillivirus Enfeksiyonları

Deniz Memelilerinde Morbillivirus Enfeksiyonları J Fac Vet Med Univ Erciyes 9(1) 33-41, 2012 A. Derlemeler GENÇAY Review Articles Deniz Memelilerinde Morbillivirus Enfeksiyonları Ayşe GENÇAY Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim

Detaylı

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ T IP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI DR. FATMA POLAT SEMERCİ UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI PROF.

Detaylı

ORAL MUKOZANIN PİGMENTE LEZYONLARI. Bitirme Tezi

ORAL MUKOZANIN PİGMENTE LEZYONLARI. Bitirme Tezi T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ORAL MUKOZANIN PİGMENTE LEZYONLARI Bitirme Tezi Stj. Diş Hekimi Özge Çiloğlu Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. İdil ÜNAL İZMİR-2014 ÖNSÖZ Oral

Detaylı

Toxoplasmosis, hücre içi protozoon olan Toxoplasma gondii nin meydana

Toxoplasmosis, hücre içi protozoon olan Toxoplasma gondii nin meydana TOXOPLASMOSĐS Dr. Taraneh ÖNCEL toncel@penvet.gov.tr Toxoplasmosis, hücre içi protozoon olan Toxoplasma gondii nin meydana getirdiği zoonotik karakterli bir hastalık olup bütün memeli hayvanlarda, insanlarda

Detaylı

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi : Doç. Dr. Feyzullah ÇETİNKAYA İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE

Detaylı

1. Giriş. Fatma Yaman 2, Selçuk Seçer 3, A. Kadir Halkman 4

1. Giriş. Fatma Yaman 2, Selçuk Seçer 3, A. Kadir Halkman 4 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 01 Sayı: 02 Sayfa: 1-36 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030201.pdf Ağ Kafeslerde Yetiştiriciliği Yapılan Çipura (Sparus aurata L.) ve Levrek (Dicentrarchus

Detaylı

Bitki Koruma (Fitopatoloji)

Bitki Koruma (Fitopatoloji) Bitki Koruma (Fitopatoloji) Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2014 B itki hastalıkları ve yabancı otlar başta insanın beslenmesinde doğrudan gıda olarak kullanılan ayrıca

Detaylı

YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU. Uz.Dr. Oğuzhan Okutan

YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU. Uz.Dr. Oğuzhan Okutan 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU Uz.Dr. Oğuzhan Okutan GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

GENEL BİLGİLER PROSTAT ANATOMİSİ

GENEL BİLGİLER PROSTAT ANATOMİSİ GİRİŞ VE AMAÇ Prostat kanseri erkeklerde ensık görülen tümördür ve malignite nedeniyle meydana gelen ölümlerde ikinci sırada yer almaktadır (13-16). Prostat kanseri histolojik olarak heterojen bir neoplazmdır.

Detaylı

FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİYLE HELICOBACTER PYLORI KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI

FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİYLE HELICOBACTER PYLORI KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. A. Okan GÜRSEL FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Semıha ÖZKAN

Yrd. Doç. Dr. Semıha ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. Semıha ÖZKAN Halk Sağlığına katkıda bulunan bilim adamları: Sağlıklı ve uzun yaşam isteği her dönem insanlar için önemli olmuştur. Bunun için insanların bir takım önlemler alma çabaları insanlık

Detaylı

TEK VE ÇOĞUL TUTULUMLU AKCİĞER KİST HİDATİK OLGULARINDA MORBİDİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TEK VE ÇOĞUL TUTULUMLU AKCİĞER KİST HİDATİK OLGULARINDA MORBİDİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Yener YÖRÜK TEK VE ÇOĞUL TUTULUMLU AKCİĞER KİST HİDATİK OLGULARINDA MORBİDİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER (Uzmanlık

Detaylı

Cryptosporidium parvum İLE DENEYSEL ENFEKTE BUZAĞILARDA SERUM DEMİR, BAKIR VE ÇİNKO KONSANTRASYONLARININ İNCELENMESİ

Cryptosporidium parvum İLE DENEYSEL ENFEKTE BUZAĞILARDA SERUM DEMİR, BAKIR VE ÇİNKO KONSANTRASYONLARININ İNCELENMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VİH-YL-2014-0002 Cryptosporidium parvum İLE DENEYSEL ENFEKTE BUZAĞILARDA SERUM DEMİR, BAKIR VE ÇİNKO KONSANTRASYONLARININ

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ VE QUANTİFERON-TB GOLD IN TUBE TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ VE QUANTİFERON-TB GOLD IN TUBE TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Uz. Dr. Sami Hatipoğlu TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN

Detaylı