PazaR. o bir be adam deðil o bir çiçek ama cemil(e) deðil o baðýran bir yasemin... ada/m/ýn isyan ettiðinin resmidir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PazaR. o bir be adam deðil o bir çiçek ama cemil(e) deðil o baðýran bir yasemin... ada/m/ýn isyan ettiðinin resmidir"

Transkript

1 PazaR Tarih: 13 Þubat 2011 YIL: (5) SAYI: (305) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ ada/m/ýn isyan ettiðinin resmidir 28 OCAK 2011 Ýnönü Meydaný Lefkoþa o bir be adam deðil o bir çiçek ama cemil(e) deðil o baðýran bir yasemin... Fotoðraf: M. Tevfik ÝLERÝ

2 2 Pazar 13 Þubat 2011 Pazar Ümit Ýnatçý Almýþlar ellerine birer büyültülmüþ KKTC kimlik kartý kopyasý, bir da pankart üzerinde "Or... Çocuklarý" yazýlý, dayanmýþlar Afrika'nýn kapýsýna. "Erkeklik" gösterisinde bulunmak bir mertebe olsa gerek onlar için. Birileri onlara aferin diyecek onlar da kendilerini sýmsýký bir mücahit sanarak böbürlenecekler. Ne zavallý bir durum deðil mi? Babalarýmýzýn abilerimizin mücahitlik adýna neler yaþadýklarýný gözümün önünden geçirdiðim zaman, þu vitrin biblosu gibi mücahitlik pozlarýna giren çoluk çocuðun aslýnda kimlere hakaret ettiðini anlamak zor olmaz. Artýk çoðunun bir ayaðýnýn çukurda olduðu o "inanmýþ" Mücahit takýmýnýn bu palyaçoluklar karþýsýnda neler düþündüðünü merak ediyorum aslýnda. Yaz kýþ demeden üç kuruþ paraya liselisinden öðretmenine her kesimden insanýn gece gündüz sýnýrlarda nöbet tutarak yaþam tükettiðini düþününce, bu pankart kahramanlarýnýn ne kadar zibidi bir durum içinde olduklarýný görmek zor deðil. Elbette ki, siyasi bir analiz yaptýðýnda "mücahitlik" denilen milisleþmenin bir soðuk savaþ stratejisi olarak Ýngiliz- Amerikan cephesi tarafýndan programlandýðý sonucuna varmak zor olmaz. "Ya Taksim Ya Ölüm" diyerek adanýn bölünmesine kadar gelecek olan süreç aslýnda iyi yazýlmýþ bir senaryoydu. Kýbrýslýrumlarýn "Enosis"i ve Kýbrýslýtürklerin "Ya Taksim Ya Ölüm"ü bir bütünün iki simetrik parçasýndan baþka birþey deðildi. Ýçinde yaþadýðýmýz durum bu projenin ne denli baþarýlý olduðunun kanýtýdýr. O zamanlar da bizleri beslediler; amaçlarý Taksim'di... þimdi de bizleri besliyorlar çünkü amaçlarý hâlâ Taksim'dir. Bizler bu konuda ne kadar uyanýðýz diyorsanýz, bu konuda pek de iyimser olamayýz kanýsýndayým. "Besleme" olmaya devam ettiðimiz sürece 50'li yýllardan bu yana yazýlan senaryonun figüranlarý olmaktan hâlâ kurtulamadýðýmýzý kanýtlamaktan baþka bir þey yapmýyoruz. Yine þu "Genç Mücahitler"e dönelim. Beyinleri hangi deterjanla yýkandý bilemeyeceðim ama insani düþünceye zarar veren kimyasallarla üretildiði belli. Ýçinde yaþadýðýmýz þu küçücük toprak parçasýnda barýþ ve dostluk içinde yaþamak varken, ýrkçý ve þoven tavýrlarla kendi varlýklarýný saðlama aldýklarýný sanmalarý aslýnda hastalýk derecesindeki düþünce yapýlarýný ele verir. Ýnsan, sevgisiyle övünmeli nefretiyle deðil. Sizin o "Or... çocuklarý" dediðiniz insanlar hepsi sapýna kadar BÝR KIVILCIM SÖNÜYOR mücahitliklerini yapmýþ ama kendi þereflerine düþkün ve besleme olmayý da haysiyetsizlik sayan insanlardýr. Üstelik kendilerini adam yerine koymayan ve her daim aþaðýlayan bir yetkeye karþý da "Has...tir" çekecek kadar cesaretlidir. Bu cesaret de her zaman çiçeði burnunda bir cesaret olmaya devam edecektir. Çocukluðumu hatýrlýyorum. Bizler hepimiz ailece Baflýyýz. Atmýþlý yýllarýn baþýydý, babam Limasol'da görevliydi. Hem polisti hem de istihbarattan sorumlu askeri subay... TMT yani. 63 olaylarýndan sonra Limasol'un Türk mahallesine yýðýlmýþtý tüm ahali. Bizim içinde yaþadýðýmýz ev de ayný zamanda mücahitlere eðitim verilen evdi. Biz silahlarýn içinde uyuyorduk. Elbiselerimin içinde olduðu dolap silah deposuydu. Odamýzýn dýþarýya açýlan penceresi de kum torbalarýndan yapýlma bir mevziydi. Ben de beþ altý yaþlarýnda eðitime katýlýr komutan taklidi yaparak mücahitlere "esas turunç" emri verirdim; Pazar Sahibi: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Editör: Faize ÖZDEMÝRCÝLER Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Matbaa Teknikeri: Bünyamin NAZÝK Görsel Tasarým: Ýlter YÜKSEL & Erdem YORGUNOÐLU Web sayfasý:

3 13 Þubat 2011 Pazar Pazar 3 Medyada gevezelik yapmayý býrakarak çocuðun adýný koyun. "Hem istemem hem da koy cebime" olmaz. Bak nasýl adam "hem bize söverler hem de gönderdiðimiz önüçüncü maaþlarý kývýrýp ceplerine oturtmasýný da bilirler" diye dalgasýný geçmeye devam ediyor. 2 Mart'ta yeniden meydanlara inilecekmiþ. Meydanlar artýk ödlek çýðýrtkanlýklardan yoruldu. Ýnsanlar oraya býkkýnlýklarýný ve öfkelerini ifade etmek için gidiyorlar; örgütlerin bunu boþa çýkarmaya haklarý yoktur. Yapýlacak tek iþ vardýr; Büyük Ýskender gibi bir kýlýçla düðümü kesip atmak. Bakalým o zaman seni aþaðýlar mý aþaðýlamaz mý(?) Kasýmpaþa külhanisi... MÜCAHÝD'ÝN ÝÇÝNDE ben ne bileyim "esas duruþ"u... Bir defasýnda sokak arkadaþlarýmla dalaþtýktan sonra evdeki stenlerden birini alýp adam vurmaya çýktým. Elimden zor aldýlar steni. Öylesine sakat büyüdük iþte, ama doðru yolu bulduðum için de þanslýyým. Babam da mücahitti ama bana nefret etmesini öðretmedi. Sadece erdemli insan olmanýn önemini bildik. Bizim kuþaða "Cumhuriyet Çocuklarý" derler. Küçük yaþlarda savaþý öðrendik. Savaþlarda büyüdük... çocukluðumuzu bilemedik. Þimdi þu vitrin mücahitlerinin cinnet hallerine bakýnca ne kadar komik olduklarýný görüyorum. Bizler olsak olsak er çocuklar oluruz "or... çocuklar" deðil; ama onlarýn aklý buna basar mý? Daha doðrusu kafalarýndaki akýl kendilerine mi ait? Ýnsan bazý yaþanmýþlýklarý sýrtýnda taþýyabiliyorsa ve bir vicdan ve mantýk muhasebesi yaptýktan sonra nerede duracaðýný bilebiliyorsa gözünü korkutacak birþey olamaz. Çýkmýþ üçbeþ uzaktan kumandalý çocuk külhanilik yapacak ve gözümüzü korkutacak... yahu yürüyün iþinize; uðraþmayýn böyle iþlerle. Kendi geliþiminiz için çaba harcayýn onun bunun da kurþun askeri olmayýn. Yok da buna meyilli iseniz eðer, baþka kapýlarda boy gösterin, bunlar bize sökmez. Sizi oralara yollayanlar birilerine vazife yaptýklarýný göstermek istiyorlar. Onlarýn hayatlarý öyle geçti... hâlâ emir komuta silsilesiyle yaþamaya devam etmek isteyen o soðuk savaþ artýklarýnýn baþka oyuncaklarý yok ki; nasýl zevk alacaklar hayattan?.. Bakýnýz, hâlâ pankart krizinin þamatalarý devam ediyor. Esas meselenin ne olduðu konusunda derinlemesine kafa yormak yerine üslup ve adap tartýþmalarýnda zaman kaybediyorlar. Dedik ya, her ezilenin, aþaðýlanýn aðzýný bozmak hakkýdýr diye. Yarým asýrdan fazladýr Ýngiliz emperyalizminin maskaralarý gibi kullanýldýðýmýz yetmezmiþ gibi bir de Türk siyasetinin ikide bir cimciklediði baldýr olmaya hâlâ talim mi yapalým? Çek git kardeþim; ne beni besle ne de baþýmýn aðrýsý ol. Asimilasyon baskýlarýnýn ters teptiðini gördüðünüz anda içinizdeki kiri yüzümüze kusmaya gerek yok. Bizim kara gözümüz kara kaþýmýz için buralarda askercilik ve fetihçilik oynamadýðýnýzý biliyoruz zaten. Ne var ki, "bu iþ Türkiye'siz olmaz" diyerek Tayyip'le ittifak kuran CTP hâlâ bir özeleþtiri yapmaktan kaçýnýyor. Bizleri "konjünktür" masallarýyla aldatarak Türkiye'nin çözümden yana olduðuna ikna eden CTP ve Talat takýmý hâlâ sanki hiçbir þey olmamýþ gibi davranmaya devam ediyor. Buna siyaset mi denir bilemem ama bildiðim bir þey vardýr: artýk o pankart sayesinde ezber bozulmuþtur. Siz o pankartý inkar etseniz de etmeseniz de artýk hiçbir þeyin eskisi gibi olmayacaðý ortada. Yani artýk CTP de AKP'nin gözünde "nankörler" takýmýnda yer alýyor. Durum buyken korkunun ecele faydasý yok. Hiç olmazsa biraz cesaret takýnýp restleþmesini bilin. Çok çok size de bir grup Asmaaltý Mücahidi yollayýp "Or... Çocuklarý" diye küfür edecekler. Peki "besleme" daha terbiyeli bir taným mý? Besleme demek de piç demek. Ha piç ha bilmem ne çocuðu... Siyasi partiler ve siyasi partilerin kuyrukçuluðunu yapan ya da hâlâ Anavatan baðýmlýsý olan örgütlerin hem nala hem mýha vurarak bir yere varamayacaklarý ortada. Her kýrýlma noktasýna gelindiðinde bir Japon yapýþtýrýcýsý bulup kitlelerin öfkesini meydanlara gömen partiler ve örgütler artýk ne istedikleri konusunda bir karara varsýnlar. Bu cerahat baðlamýþ göbek baðýndan kurtulacak mýsýnýz, yoksa kurtulmayacak mýsýnýz? Bu adada çözüm ister misiniz istemez misiniz? Artýk biberondan kesilmek ister misiniz istemez misiniz? Medyada gevezelik yapmayý býrakarak çocuðun adýný koyun. "Hem istemem hem da koy cebime" olmaz. Bak nasýl adam "hem bize söverler hem de gönderdiðimiz önüçüncü maaþlarý kývýrýp ceplerine oturtmasýný da bilirler" diye dalgasýný geçmeye devam ediyor. 2 Mart'ta yeniden meydanlara inilecekmiþ. Meydanlar artýk ödlek çýðýrtkanlýklardan yoruldu. Ýnsanlar oraya býkkýnlýklarýný ve öfkelerini ifade etmek için gidiyorlar; örgütlerin bunu boþa çýkarmaya haklarý yoktur. Yapýlacak tek iþ vardýr; Büyük Ýskender gibi bir kýlýçla düðümü kesip atmak. Bakalým o zaman seni aþaðýlar mý aþaðýlamaz mý(?) Kasýmpaþa külhanisi... Velhasýl çocukluk anýlarýmý belleðimde depreþtiren fotoðraf albümünü bir karýþtýrdým... analarýmýz or... muydu diye geçmiþimi bir yokladým. Baktým ki bu or... çocuklarý halt yemiþ. Ama onlarý kýnamayan ne kadar kurum kuruluþ varsa -Mücahitler Derneði TMT'ciler dahilonlar da halt yemiþler... þimdi söyleyin bakalým bu hilkat garibelerine topyekün hasstir çekmek reva mý deðil mi? Yoksa ne idüðü belirsiz birilerinin bir gün gelip sizlerin namusuna küfür etmesi için mi mücahitlik yaptýnýz o zor yýllarda? Ve kardeþler, bir kývýlcým sönüyor Mücahid'in içinde... ve sakýnola bir daha söndürmeyin o kývýlcýmý Ýnönü Meydaný'nda...

4 4 Pazar 13 Þubat 2011 Pazar ASIL UTANMAZLAR AYNAYA KIZANLARDIR Ali Doðanbay Kimin 'beslemesi' olduðum konusunda emin deðilim. Zira sömürgecinin sömürgesine birazcýk da olsa bahþetmesi gereken þeyin sömürülenin sömürge tarafýndan 'beslenmesi' deðil midir? TC Baþbakanýna göre sömürge haklarýmýz da mý yoktur? Durmadan, yatýp kalkýp itaat etmek durumunda mýyýz? Hem 'sömür' hem 'besle-me' olacak þey deðil. TC Baþbakaný demokrasi kavramýný kendi ülkesine getirdiðini hatta iki vites daha attýrarak 'ileri demokrasiye' geçtiklerini söylemiyor muydu? 'Ýleri Demokrasi' nedir? Mýsýr'da Tahrir Meydaný'nda olunca 'hak' Lefkoþa'da olunca 'utanmazlýk' mý? TC Baþbakaný 'baþörtülü kýzlar'ýn üniversitelere alýnmayýþýný 'zulüm' addediyordu fakat Beyazýt Meydaný'nda 'Parasýz Eðitim' diyen çocuklar polislerce analarý aðlatýlarak dövülürken 'caným böyle demokrasi mi olur' oluyordu? Demokrasi nasýl oluyordu? Bir demokrasinin olmasý için gerekli þartlar nelerdi? TC Baþbakanýnýn istekleri mi? Keza Tekel iþçileri için de ya da Ankara Kýzýlay'da Torba Yasaya karþý yürüyen topluluða da 'böyle demokrasi anlayýþý olmaz' diyordu. Demokrasi bir anlayýþ mýdýr? Yoksa 'demokrasi' sadece Baþbakanýn anladýðý mýdýr? Demokrasinin de sýnýrlarý vardý, ve bu sýnýrlar, TC Baþbakaný'nýn öngördüðü ve çizdiði yere kadardý, ötesi 'provokatif eylemdi' ya da 'baþka güçler tarafýndan kullanýlmak'tý. Zaten Samanyolu TV izlemiyorsak, Rasim Ozan Kütahyalý okumuyorsak, Star gazetesi-taraf Gazetesi-Sabah Gazetesi almýyorsak ya provokatif taraftandýk ya da baþka güçler tarafýndan kullanýlmaktaydýk. Çünkü kendi ülkesini öyle bir yere getirmiþtir ki eðer anti- AKP'ci durumunuz varsa darbeci- Ergenekoncu tayfadandýnýz. Çünkü 'üçüncü bir yol vardýr' ya da, 'ey arkadaþlar ikiniz de doðru deðilsiniz' denilemiyordu. Çünkü 'aksýrýncaya týksýrýncaya elleriniz patlayýncaya kadar' TC Baþbakaný'ný alkýþlayamalýydýnýz. Öyle yalandan, kibarca göstermelik bir sevgi de deðil, itaat etmeli, 'her þeyi siz deðiþtirdiniz, demokrasi, insan haklarý, ekonomi, ülke itibarý, dýþ siyaset ne varsa sizinle deðiþti siz en büyük Baþbakansýnýz' demeliydiniz. TC Baþbakaný'nýn açýklamasýný okuyunca þöyle düþündüm: TC Baþbakaný'nýn evine 1 aylýðýna kalmaya gitsek. Bütün aile. Sonra TC Baþbakaný'na desek ki 'yahu senin çalýþmana gerek yok ben eve erzak alýrým, evin ne ihtiyacý varsa karþýlarým, sen bana bir iþ bulana kadar evini aç' desek ve kalmaya baþlasak. Fakat evinden çýkmasak, çýkmadýðýmýz gibi evin orasýna burasýna durmadan tadilat yapsak. Sonra da kendisi bize 'çýkýn artýk evimden' dediðinde 'Seni ben besliyorum ulan, evinin herþeyini ben alýyorum, bu evde artýk benim de haklarým var, kimi kovuyorsun sen' desek dostluðumuz arkadaþlýðýmýz yaptýðýmýz iyilik þizofrenik bir hal almaz mý? Hayýr, neden ev sahibinin gözünden kimse konuya bakmýyor? Bak kendi aðzýnla diyorsun, evin konumu falan güzel, buradan bakýnca bütün mahalle elimin altýnda ve fakat misafirim, ev benim. Bir zahmet çýkabilir misin? Hayýr, ben seni besliyorum, mademki besliyorum, çýkamam, eve geldiðimde bu kadar pahalý deðildi buralar, senin ev çok pahalý oldu, ben de isterim, ben de isterim denmesi evi de mahalleyi de akýl hastanesine çevirmez mi? Tabii bu esnada çekirdek aile kývamýndan çýkýlarak amcalar, teyzeler, halalar, yeðenler, amca çocuklarý, dayýlar, dayý çocuklarý, dayý çocuðunun akrabasý, dayý çocuðunun akrabasýnýn arkadaþý, amca çocuðunun uzaktan akrabasýnýn yakýn arkadaþý falan gibi mitozlamasýna bölünerek çoðalmalardan bahsetmiyorum. Hayýr, var ise böyle ev sahibi, böyle enayi bir ev sahibi, ben de kiralanmak istiyorum, beslenmesi neyse alýþveriþini yaparýz. Utanmazlýðýn büyüðü þudur TC Baþbakaný: Ankara politikalarý olarak ürettiðiniz 'memur devletinden' bir müddet sonra 'kara para aklama' ve 'kumarhane ve kerhane cumhuriyetine' eriþtirdiðiniz buralara þimdi 'asalakmýþ' gibi davranýyor olmanýz. O fabrikalarý ben kapatmadým. O portakal bahçelerini ben kesmedim. Narenciyeyi ben bitirmedim. Beslemek nedir anlatayým mý? Beslemek, kendi ürettiðini seni tanýdýðýný iddia eden ve adýna 'Anavatan' denen ülkeye satamamaktýr. Beslemek, 'Rum tohumlarý' deyip iþine geldiðinde aþaðýlama yöntemi olarak saldýrdýðýn bu halkla, devlet olarak 'Yavruvatan' dediðin yerle deðil de 'Rum tohumlarýyla' ticaret yapmaktýr. Bu nedir? Yüz bile kýzarmayacak kadar olup az utanç veren bir þey midir? Ticaret yaptýrmadýðýn yere beslemem mi diyorsun? E ne olacaktý TC Baþbakaný? Sen çocuða yürüme öðrettin de çocuk mu emekledi? Kendi yolunu bile yapamaz hale getirdiðin, üretimini sýfýrladýðýn, iþ gücünü yok ettiðin, kendi malýný elinde patlattýðýn, ticaretini tuzla buz ettiðin, durmadan 'iþsiz ve yoksul insanlarýný' daha da iþin içinden çýkýlmaz hale gelsin diye pompaladýðýn bu yere 'besleme' mi diyorsun? Kusura bakma TC Baþbakaný, iyi besleyememiþsin o zaman. Ayrýca her sömürge halký gibi 'besleme haklarýmdan' yararlanmak istiyorum. O kadar çok 'özmalýmý' sömürdün, o kadar çok 'benim olaný' aldýn ki. Üstü kalsýn desem 'utanmazlýk' olur mu? Bazý kesimlerin "Ankara'ya karþý deðil bu tutumumuz, biz 'defol' derken 'bu hükümetin' yaptýklarýna diyoruz, yoksa Ankara'yla hiçbir sorunumuz yok" halleri de beni öldürecek. Þizofreni bir klinik vaka mý ülkem ve komple ülkeyi kliniðe mi kapatmalýyýz? Ankara dediðiniz nedir? Soyut bir þeyden konuþuyor muyuz gibi oluyor; ne oluyor arkadaþlar, deliriyor muyuz? Ankara dediðin baya AKP Hükümeti, baya Cemil Çiçek, baya Tayyip Erdoðan iþte. Ankara, her zaman bunlar, isimler neyi deðiþtirir ki, dün Özal, Erbakan, Çiller, Demirel. Sen Ankara'nýn politikalarýna 'artýk yeter' demedikten sonra. Hayýr, Ulusalcýlar iktidarý býrakýnca ya da sanki CTP ya da DP hükümete geçince her þey tozpembe olacakmýþ gibi davranmak da nedir? Zamanýnda CTP'li dostlarýmýza bu hükümet bu adaya barýþ falan getirmez dediðimizde Tayyip Erdoðan'ýn ne kadar demokrat ve barýþçýl olduðundan konuþuyorlardý. Alýn size demokrasi! Alýn size allý pullu barýþ. Sana besleme diyen, utanmazlar diyen bir TC Baþbakaný ile yürüyün þimdi Barýþ'a, demokrasiye. Velhasýl bu þizoid durumdan acilen kurtulmalýyýz. Ankara'ya diyoruz, baþka kime diyeceðiz. Ankara'da yýllardýr kimler varsa onlara diyoruz. Elbette o kadar sapýtmadýk, her defasýnda diyoruz, neden Ýzmitli bir adama, hangi zaman bu adaya gelirse gelsin ya da hiç gelmesin, faþizan bir tutumla davranmadýktan sonra, neden karþý olalým ki!.. Anadolu'dan bir sürü adam tanýdým, hepsi kardeþimdir, çoðu zaman dünyanýn en güzel adamlarý olarak geldiler. Fakat evde karýsýný döveni, hangi halk olursa olsun ya da hangi insankendisinden baþka olaný, kendi gibi olmayaný aþaðýlayaný-dýþlayaný-baský kuraný sevmedim, karþýsýnda oldum, Japon bir tanýdýk olsaydý bu, onun da karþýsýnda olurum. Delirmeyelim lütfen. Adýný koymazsak teþhisi yapamayýz. Ey TC Baþbakaný; bu halký Ýngilizler uslandýramadý. Bu halký faþist Yunan cuntasý uslandýramadý. Bize tarih ajitasyonu yapmayýn. Kimsenin, hiçbir zaman beslemesi olmadýk. Kimsenin besmelesine de ihtiyacýmýz yok. Ne yaptýysan, sen yaptýn. Ýyi bak buralara, ne görüyorsan senin eserindir. O yüzden 'utanmazlýk' dediðin, týpký o çocuklarýn tarihi yanýlgýya düþüp pervasýzca ettikleri

5 13 Þubat 2011 Pazar Pazar 5 MARAZEMEKÇÝSÝ Boþ bir beþik kaldý içimde sallanan Göç yolundaki marazemekçi umuttan "sallanmasýn boþsa, durdur" der öksüz bir ses Hani kaybetmiþti herþeyini o da daim dillenen ateþte Kaldýrýrým ellerimi Avuçlarýmda son dem Aðýrlaþýr, taþýyamam gelen acýyla tabanlarýmdan küfrün nereye gittiðini bilmeden açtýklarý pankart gibi yersiz oldu. Çünkü bu yer hiçbir zaman benim olmadý. Hep senindi. Ben 'benim olsun' diye kavga ediyorum. Aynaya kýzýyorsun. Kýzdýðýn, küfrettiðin, baðýrdýðýn aynadýr. Aramýzdaki ne fark var biliyor musun sen aynaya kýzýyorsun, biz -artýk- aynayý kýrmak istiyoruz. Bunlarýn hepsini yapacaklar bize. Daha da acýmasýzca saldýracaklar. Hazirandaki seçimden sonra burayý daha da uslandýrma projeleri mutlaka olacak. Hepimiz için tasarladýklarý uslu-puslu plan Lefkoþa Terminali'ndeki külliye benzeridir. Yavaþ yavaþ yükselecek, yavaþ yavaþ olacak. Ham meyvayý koparmýyorlar dalýndan, biliyorsunuz. Ama yýlmadýðýmýz sürece ve baþýmýzý dik tuttukça, evet sendeleyebilirsin, yere de düþebilirsin fakat hiçbir zaman direnen bir halkýn yenildiði görülmemiþtir. Sen, senin olaný istiyorsun. Sen, senden alýnaný geri istiyorsun. Sen en onurlu þeyi yapýyorsun; kendini istiyorsun, seni alanlarýn elinden, seni kendine yamalayanlarýn elinden, seni santim santim sömürenlerin elinden kendini alýyorsun. Görürüz görmeyiz, ama çok iyi biliyorum, sen yürüdükçe ve meydanlarda daha da kalabalýklaþtýkça, kendine benzeyeceksin. O kendimiz hiç kimse imzalý yaftalanmayacak iþte. Dedem, madem kayýtlara geçiyor, isminin söylenmemesi 'utanmazlýk' olur; Mulla Emin Soyudal. Onurlu bir insanýn elleriyle dokundu durdu Yenikapý'nýn surlarýna, o kadar aksiyon, o kadar ölüm, o kadar insan öldü yaný baþýnda, insan bir kere yüksek sesle konuþmaz mý, aðzýndan bir kere kötü söz çýkmaz mý? Savaþýrken insan olabilir mi insan, insan kalabilir mi savaþýn içinde insan? Onursuz muydu benim dedem? Besleme miydi Yenikapý'nýn surlarýnda düþmaný beklerken? Bütün o yoksulluðun içinde nerdeydiniz, hanginiz vardý? Dedem, önce memleketinin peþinden koþtu, sonra çocuklar peþinden deli diye. Ne zaman dedemi hatýrlasam, dedemin yaþadýklarýný, dedemin hayatýný ülkeme benzetirim. Þimdi peþimizden Cemil Çiçekler, Tayyip Erdoðanlar koþuyor 'utanmaz' diyorlar, 'Rumcu' diyorlar, 'dinsiz' diyorlar, 'anamýza' sövüyorlar ve dedem gibi ancak Yenikapý'nýn surlarýna kaçýnca gizlice, elinde tahta bir silahla, belki insan olduðumuz hatýrlayalým diye belki de insanlar o kadar insan olmadýðý için, kaçamýyoruz iþte. Eðer bir gün, mücadeleyi öðrenecek olursam, orada Maðusa Kabristanlýðý'nda uzanýyor, ondan öðreneceðim, sizlerden deðil. Kimseye sebat etmek durumunda deðiliz. Ve TC Baþbakaný, sizin aðzýnýzla söylüyorum: Bizler sizin memurun deðiliz. Siz buyurunca öyle yapmak zorunda deðiliz. Ve evet demokrasi zordur, herkes için adaletli bir þeyi savunmak zordur, kendin için bencil bir istekten öteye gitmezse, deðildir. Ne kadar UBPHükümeti kukla vaziyetini senelerdir korusa da; onlarýn yerine diyeyim, 'Cumhurbaþkanýndan Baþbakanýna herkes tavrýný net koymalý' diye buyuramazsýnýz. Daha evvel de yazdým; buradan konuþurken Trabzon'dan, Amasya'dan, Konya'dan bahseder gibi konuþamazsýnýz. Fakat güzel çeliþkilere gebe oluyor bakýnýz ki, hem kendi ayaklarý üstünde duran, özgür seçimlerin yapýldýðý, bir baþka ülkedir diyorsunuz, iþinize geldiðinde - ki bu iþiniz kaç sularýnda iþe gidiyor anlamadým, tamamen iþine geldiði gibi çalýþýyor- fakat sonra da bizim paramýzla beslediðimiz yer, bize nasýl böyle yapar utanmazlýktýr diyorsunuz. TC Baþbakaný size yapýlacaklar, Lefkoþa'da, Beyazýt Meydanýnda, Diyarbakýr'da, Mülkiye'de, nereye kadardýr; buyurunuz, demokrasi çizgimiz nereye kadar çizilmiþtir, nereden sonra 'birilerinin uþaðý ya da provokatif oluyoruz? Ne orospu çocuðuyuz, ne beslemeyiz, ne Rumcuyuz, ne dinsiziz, ne de utanmazýz. Kimseden icazet alacak da deðiliz, kimsenin istediði gibi davranacak da deðiliz. Kimse de bizi kurtarmadý. Eðer biri kurtardýysa da dedem kurtardý. Madem akýl hastanesine çevirdiniz, hepimizi Galatyalýlar kurtardý, oldu mu? Ama hikâyenin sonuna geldiðinde bu kez -and olsun ki- dedemin sonuna benzemeyeceðiz, çünkü bundan hiç 'utanmýyoruz', 'utanmadan da yürümeye devam edeceðiz'. Çünkü biz 'karar' verdik 'utanmaz' olsak da 'onurlu bir halk' olarak yaþayacaðýz Bahaneler birbirine toslar göz gözü görmez dumandan kimdir gemisini kurtaran? Batýk gemide kalan kim? burun direðimden önce Tatsýz bir et kokusu kýrar avuçlarýmdakini kan sýzar kollarýmdan Tutsam vay Tutmasam vay!... Fatma Akilhoca

6 6 Pazar 13 Þubat 2011 Pazar Ortadoðu'da demokrasi dalgasý solun yeþermesine imkan sunuyor Mýsýr'daki halk ayaklanmasý ilk tepe noktasýna 1 Þubat'ta ulaþtý ve Mübarek'i taviz veren bir açýklama yapmaya zorladý. Bu, otokrat lider açýsýndan açýk bir geri çekilme hamlesi oldu. Mübarek daha ileri gitmeyeceðini gösterdi. Orduyu da yanýna alarak kitle hareketini de kendisinden reform isteyen Batý'yý da susturmayý amaçlýyordu. Fakat hareket o günden bu yana radikalleþti ve Mübarek'in istifasýndan baþka bir þeyle yetinmeyeceðini gösterdi; çoðu eylemci onun mahkemeye çýkarýlmasý talebini dillendirdi. Dahasý, rejimin temel yapýlarý göstericilerce gayrýmeþru ilan edildi. Sonuçta muhalefetin bir kýsmý anayasa mahkemesi baþkanýnýn geçici devlet baþkaný olmasýný ve ülkeyi bir kurucu meclis seçimine götürmesini istiyor. Diðerleri geçiþ sürecini denetleyecek ve muhaliflerden oluþan bir komite kurulmasýný da talep ediyor. Bu talepler radikal demokratik bir perspektif içeriyor. Bunu gerçekleþtirebilmek için kitle hareketinin rejimin omurgasý olan Mýsýr ordusunu kýrmasý ya da istikrarsýzlaþtýrmasý gerekir. Mýsýr, sivil yüzlü bir askeri diktatörlüktür.(türkiye ve Pakistan gibi ülkelerden bile fazla..) Sorun þu ki, Müslüman Kardeþler dahil, muhalefetin çoðunluðu ordunun "desteði" deðilse bile "tarafsýzlýðý" hakkýnda bir yanýlsamaya kapýldý. Ordu protestolarý bastýrmak için kullanýlmadýysa, bu, Mübarek ve genelkurmayýn bu yola baþvurmamasýndan kaynaklanýyor. Bu yüzden rejim karþý gösteriler düzenlemeye ve serserileri protestoculara saldýrtmaya yöneldi. Rejim Mýsýr'ý iki kampa bölünmüþ gibi yansýtarak, ordunun hakem olarak müdahalesinin meþru olacaðý bir algý yaratmak istedi. Eðer ciddi bir karþý hareket oluþursa ordu da devreye girebilir ve "herkes evine" diyebilir. Mýsýr muhalefetinde çok farklý güçler yer alýyor. Wafd gibi liberal diye nitelenebilecek legal partiler var. Müslüman Kardeþlerin kapladýðý bir gri bölge var. Yasal olmasa da rejim tarafýndan tolere ediliyor. Tüm yapýsý gözler önünde, yeraltýndaki bir örgüt deðil. Müslüman Kardeþler açýk farkla muhalefet içindeki en büyük güç. 2005'te ABD'nin baskýsýyla muhalefete biraz yer açýlýnca Müslüman Kardeþler parlamentonun yüzde 20'sini aldý seçimlerinde bu kapý kapanýnca sadece bir milletvekili kaldý. Soldaki güçlerin en geniþi yasal olan beþ milletvekili bulunan Tagammu partisi. Nasýr'ýn mirasýna dayanýyor. Ýçinde komünistler var. Temel olarak reformist sol bir parti ve rejime tehdit olarak görülmüyor. Mýsýr'da Nasýrcý radikal sol gruplar da var; küçük ama hareketliler ve protestolara canlý þekilde katýlýyorlar. Sivil toplum hareketleri var, farklý muhalif gruplardan Ýkinci Filistin Ýntifadasý için 2000'de bir araya gelenlerin oluþturduðu Kefaya gibi. Bu koalisyon daha sonar Irak'ýn iþgaline de karþý çýktý ve Mübarek rejimine karþý demokratikleþme kampanyasý yürüterek ünlendi arasýnda Mýsýr'da birkaç kitlesel grevi de içeren yeni bir iþçi hareketi dalgasý yaþandý. Mýsýr'da, baðýmsýz bir iþçi sendikasý yok. Emekçi kitlesinin gövdesinin kendisini temsil ettiði bir yapý yok. 6 Nisan 2008'de iþçilerle dayanýþma için genel grev çaðrýsý, 6 Nisan Gençlik Hareketi'nin oluþmasýna yol açtý. Muhammed El Baradey 2009'da Mýsýr'a döndüðünde, Nobel Barýþ Ödülü'nün prestijiyle etrafýnda liberaller ve soldan oluþan bir koalisyon toplandý; Müslüman Kardeþler'se ýlýmlý yaklaþtý. Muhalefetteki çoðu insan uluslar arasý alanda da tanýnan Baradey'i Mübarek karþýsýnda güçlü bir aday olarak gördü. Onun etrafýnda da Deðiþim Ýçin Ulusal Birlik örgütü kuruldu. Bütün bu güçler þu anki kalkýþmada yer alýyor. Fakat sokaktaki insanlarýn çoðunun siyasi bir angajmaný yok. Bu, despot bir rejim altýnda yaþamaktan duyduðu zul kötüleþen ekonomik koþullarla ve artan iþsizlikle katlanan dev bir kitle. Bu durum sadece Mýsýr deðil bölge ülkelerini hepsi için geçerli. Tunus'ta parlayan taeþin kýsa sürede yayýlmasý da bu sebepten. Demokrasi yokluðunun kökten dinci güçlerin böylesi bir zemin kazanmasýna yol açtýðýný düþünüyorum. Toplumsal adaletsizliðin arttýðý ve ekonomik çöküþün hýzlandýðý bir ortamda, baský ve siyasi özgürlüklerin yokluðu, olasý bir solcu, iþçi sýnýfý ya da feminist hareketin ortaya çýkmasýný engelledi. Bu koþullarda kitlesel tepkinin en kolay yöneleceði kanal, halihazýrda varolan olanaklarý en fazla kullanan olacaktýr. Muhalefetin dini ideolojilere ve programlara sahip hareketlerin egemenliðine girmesi bu þekilde gerçekleþti. Biz bu güçlerin fikirlerini özgürce savunabileceði ama tüm siyasi akýmlar arasýnda açýk ve demokratik bir rekabetin yaþanacaðý bir toplumu savunuyoruz. Ortadoðu halklarýnýn, dinin siyasi istismarýna þüpheyle yaklaþýlan 1950 ve 1960'lardaki gibi yeniden siyasi sekülerleþme yoluna girmesi için ancak uzun süreli demokrasi deneyiminin saðlayabileceði çeþit bir siyasi eðitime ihtiyaçlarý var. Bunu söylemekle birlikte, dinci partilerin iþlevleri ülkeden ülkeye deðiþiyor. Tunus'ta Raþid Ganuþi'nin ülkeye döndüðünde binlerce insan tarafýndan karþýlandýðý doðru ama onun Nahda hareketinin Tunus'taki gücü,

7 13 Þubat 2011 Pazar Pazar 7 Fransa Afrika'da Halklara Karþý Diktatörlerin Yanýnda Lübnanlý Fransýz akademisyen Prof. Gilbert Achcar, Mýsýr'da muhalefetin farklý renklerden oluþtuðunu ve sokaða çýkanlarýn çoðunun bir siyasi angajmaný olmadýðýný anlatýyor. Aksi yorumlara karþýn ordunun göstericilerin yanýnda yer almadýðýný söyleyen Achcar'a göre, bölgeye yayýlan gösteriler demokrasi talebini kabarttý ve bu durum bastýrýlan solun kendini alternatif olarak kurabilmesi için ideal koþullar sunuyor... Müslüman Kardeþler'in Mýsýr'daki gücüne kýyasla çok küçük. Tabii bunun bir sebebi el Nahda'nýn 1990'lardan bu yana ciddi baský görmesi. Batýlýlaþmada aldýðý yol, eðitim düzeyi ve tarihi nedeniyle Tunus halký köktendinci fikirlere Mýsýrlýlara göre daha uzak. Fakat Ýslamcý partilerin tüm bölgedeki muhalefet içinde önemli güçler haline geldiði yadsýnamaz. 30 yýldýr esen rüzgarýn yönünü deðiþtirmek için yoðunlaþtýrýlmýþ bir demokrasi deneyimine ihtiyaç var. Aksi ihtimal, ordunun 1992'de seçimleri darbeyle engellediði ve ardýndan yaþanan iç savaþýn bedelini hala ödeyen Cezayir'de yaþananlardýr. Ortadoðu'da gerçekleþecek özgür seçimleri kim kazanýrsa kazansýn demokrasi talebi üçlü bir toplumla karþýlaþmak zorunda kalacak. Herhangi bir partinin bu yönelimi rayýndan çýkarmasý çok zor. Ýmkansýz olduðunu söylemiyorum. Ama süren olaylarýn ana sonuçlarýndan biri demokrasi talebinin büyük güç kazanmasý oldu. Bu hareketler solun kendini bir alternatif olarak yeniden yaratabilmesi için de ideal olanaklar sunuyor. (EÜ) ZNet'te yayýnlanan röportajdan... Hýrsýz diktatör Zeynel Abidin Ben Ali'nin bir halk ayaklanmasýyla iktidardan uzaklaþtýrýldýðý Tunus ekonomisinin kalbinde tam 1250 Fransýz þirketi yer alýyor. Bu þirketler tekstilden ev aletlerine, mikrolektronikten otomobil, havacýlýk ve hizmetlere kadar ekonominin hemen bütün sektörlerine yayýlýyor. Resmi rakamlara göre 2009'da 140 milyar Euro'ya yaklaþan Fransýz yatýrýmlarý Fransa'yý bu Magrib ülkesinin baþ ekonomik partneri haline getiriyordu. Bu Fransýz þirketlerinin pek çoðunun Ben Ali ailesiyle sýký baðlarý var. Örneðin telekomünikasyon operatörü Orange Tunisie'nin yüzde 49'u Fransa devlet tekeli France Telecom'un elinde. Geri kalan yüzde 51'i ise Ben Ali'nin damadý, yolsuzluk suçlamalarý altýndaki Marvan Mabruk'un sahibi olduðu yatýrým þirketine ait. Tunus'taki bu ekonomik varlýk ve Fransýz þirketleriyle kokuþmuþ rejim arasýndaki bu danýþýklý dövüþ 1987'den bu yana François Mitterrand'dan Nicholas Sarkozy'ye kadar bütün Fransýz hükümetlerinin hakkýndaki bütün büyük çaplý rüþvet ve yolsuzluk ve insan haklarý ihlelleri iddialarýna karþýn neden Ben Ali'ye kol kanat gerdiðini açýklýyor. Ben Ali'ye yönelik bu Fransýz gönüldeþliði Tunuslu diktatörün 14 Ocak'ta ülkeden kaçýþý öncesinde doruðuna varmýþtý. Diktatör ülkesinden kaçmadan sadece iki gün önce, Ben Ali rejiminin halk isyanýnýný kanla bastýrmasý sonucunda yüzü aþkýn insan hayatýný kaybederken dýþiþleri bakaný Michelle Alliot-Marie, Tunus hükümetine ülkeyi "sukûnete kavuþturmak" üzere polisiye ve askeri yardým önermiþti.alliot- Marie gösteri hakkýna da güvenlik hakkýna eþdeðer saygý duyulmasý gerektiðini vurguladý ama güvenlik yardýmý önerisine Fransa Cumhurbaþkaný Nicholas Sarkozy'den acil destek vardý. Kültürden sorumlu bakan, Frédéric Mitterrand da "Tunus'un bir diktatörlük olduðunu söylemek abartma olur" dedi. Ben Ali'nin 14 Ocak'ta ülkeyi terk etmek zorunda kaldýðýnda bu beyanatlar Fransýz diplomasi için büyük bir utanç oldu. Paris Nanterre Üniversitesi siyaset felsefesi profesörü Etienne Balibar önderliðindeki bir grup Fransýz aydýný, Fransa dýþ politika geleneðinin "Tunus'taki diktatörlüðe yönelik onursuz bir gönüldeþlikle karakterize edildiði"ni anýmsattýlar. Balibar, Ben Ali'nin devrilmesinden sonra, Fransa'nýn görevinin Tunus halkýnýn meþru demokratik taleplerini desteklemek olduðunu söyledi. Balibar geçmiþte Tunus diktatörlüðünü, desteklemek adýna ileri sürülen, sözüm ona terörle mücadele dâhil bütün gerekçelerin yanlýþlýðýnýn ortaya çýktýðýna dikkat çekti. Nisan 2008'de Tunus'u ziyareti sýrasýnda, Sarkozy Ben Ali'nin Ýslami muhalefeti ezmesine övgüler düzmüþtü. Ben Ali'nin Ýslami olsun olmasýn bütün muhalefeti ezdiði bir gerçekti ama asýl çýplak gerçek þuydu: Radikal Ýslam hiçbir zaman Tunus için gerçek bir tehdit oluþturmuþ deðildi. Le Monde gazetesine Fransýz gizli servislerinden sýzan raporlar da bu deðerlendirmeyi doðruluyor. Le Monde'a göre Fransýz gizli servisleri Tunus'taki radikal Ýslamcýlara "ihtiyatlý bir iyimserlik"le yaklaþýyorlar. Mamadou Tandja yönetiminin Þubat 2010'da bir askeri darbeyle devrildiði Nijer'de de Fransa'nýn önemli ekonomik baðlantýlarý var. Cunta cumhurbaþkanlýðý görevini üçüncü dönem sürdürmek için 2009 sonlarýnda referandum çaðrýsýnda bulunan Tandja'nýn anayasayý ihlal ettiðini ve Fransýz devlet þirketi Areva'ya verilen uranyum maden arama imtiyazlarýndan çýkar saðladýðýný ileri sürüyor. Uranyum ülkenin toplam ihracatýnýn yüzde 70'ini oluþturuyor. Areva da Nijer'deki en büyük yatýrýmcý þirket. Ayný þekilde, uluslararasý gözlemcilere göre 2010 seçimlerini kaybetmiþ olan Fildiþi Sahili baþkaný Laurent Gbagbo'ya karþý Fransa'nýn tutumunu da bu ülkedeki Fransýz ekonomik ve askeri varlýðý belirlemiþ olduðunu söylemek mümkün. Kakao üretim ve ihracatýndan elde ettikleri muazzam kârlardan, altyapý ve telekomünikasyon yatýrýmlarýna kadar Fildiþi Sahili ekonomisini, 700 büyük Fransýz þirketi kontrol ediyor. Resmi rakamlara göre, ülkedeki toplam vergi gelirinin yaklaþýk yüzde 50'sini de Fransýz þirketleri saðlýyor. Gbagbo demokratik olmayan seçimler sonrasýnda sonlarýnda göreve geldiði 2000'den beri bu Batý Afrika ülkesinde süren huzursuzluðun baþlýca sorumlusu olarak görülüyor. Gbagbo ülkede yaþayan yüz binlerce göçmenin medeni haklardan yoksun býrakýlmasý amacýyla anayasaya ýrkçý "Fildiþili" kavramýný sokmasýyla da biliniyor. Uluslararasý gözlemcilere göre geçtiðimiz yýl Kasým'daki seçimleri kazanan ana muhalefet lideri Burkinabe kökenli Alassane Ouattara bir zamanlar "Fildiþili" olmadýðý gerekçesiyle siyaset dýþý býrakýlmýþtý. 2002'den bu yana, Fildiþi Sahilleri pratikte ikiye bölünmüþ durumda. Güneybatýda özellikle siyasi baþkent Yamoussoukro ve ekonomik merkez Abidjan, Gbagbo'nun denetimindeyken, ülkenin kuzeyi bir silahlý isyancý grubun iþgalinde. Fransýz askerlerinin komutasýndaki bir BM barýþ koruma gücü ülkenin bölünmüþlüðünü güvenceye alarak Gabagbo'nun kalelerinin koruyuculuðunu üstlendi ve 2008 seçimleri ertelenerek Gbagbo'nun iktidarýný sürdürmesine izin verildi. Ýþin tuhaf tarafý Fransýz þirketleri iç savaþýn patlak vermesinden bu yana bu Batý Afrika ülkesine 270 milyar Euro yatýrým yaptýlar. Hal böyle olunca Gbagbo'nun seçim yenilgisini kabul etmeyiþine þaþmamak gerek. Gbagbo'nun iþ baþýnda kalmaya devam etmesi dünyada ne kadar öfke doðursa da Fransýz ordusu ve þirketlerinin ona verdiði desteðin daha etkili olduðu ortada. (bianet.org) n Julio GODOY

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı

SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE

SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE PazaR Tarih: 7 Eylül 2014 YIL:(8) SAYI: 483 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE Fotoðraf: Mustafa Erkan Ümit Ýnatçý Bu sayýda; Ümit Ýnatçý, Filiz Naldöven, Emre Ýleri,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

TARÝH: 23 Eylül 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4291 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)

TARÝH: 23 Eylül 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4291 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Çýralý çýra gibi yanýk konuþtu... Narenciye ülkesiyiz, ama yýlda 4 milyon dolarlýk portokal suyu ithal ediyormuþuz! Maþallah! Narenciyeyi çürüttük, suyunu da dýþarýdan içiyoruz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile!

Detaylı

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR Sol bir alternatifin gerekliliði - Sayfa 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 238 31 Mayýs 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Emekçiler yeni-liberal politikalara karþý çýktý EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

Detaylı

Bugün günlerden mümkün

Bugün günlerden mümkün PazaR Tarih : 15 Temmuz 2012 YIL:(7) SAYI:377 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Bugün günlerden mümkün Bugün tanklarý alkýþlayacaksýnýz Bugün tanklar geçmiþinize bir kez daha basýp geçecek Ve siz bir kez

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4836 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4836 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kýbrýs'ý ziyaret eden Yunanistan Meclis Baþkaný, Kavazoðlu ile Miþaulis'in mezarlarýna çelenk koydu... Þimdiye dek bu mezarlara hiç çelenk koymayan Kýbrýslý Türk yetkililere örnek olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK Süpergüç yeniliyor sayfa: 6-7 ANTÝKAPÝTALÝST sosyalist iþçi nin ekidir Yeni bir dünyanýn ayak sesleri Küresel ýsýnma Dünyanýn solundaki kýta sosyalist iþçi ile birlikte isteyin sosyalist isci www.sosyalistisci.org

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca.

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca. PazaR Tarih: 26 Nisan 2015 YIL:(9) SAYI: 513 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Fatma Akilhoca Dilsiz Uþak Nehir Demirel ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ Oscar baþým sýzlýyor. Lev Atikoðlu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Önce Özdil Nami gidip geldi ABD'ye, ardýndan da Kudret Özersay uçtu... Ne oluyoruz? Özersay Nami'nin eksiklerini tamamlamaya mý gitti, yoksa onu yalanlamaya mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2014

Detaylı

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem En çok vergi ödeyen casinolar deðil, gece kulüpleri de deðil, üniversiteler de deðil, galericiler de deðil... Ya kim? Bankacýlar! Kumar ve fuhuþ cenneti sanýrsýnýz ama banka adasý aslýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

yoksullar daha yoksul

yoksullar daha yoksul Ýslam/Arap düþmanlýðý - sayfa: 11 ABD hegemonyasýný durdurmak zorundayýz - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 224 23 Eylül 2004 1.000.000 TL. 1 yýlda en zengin % 20 ile en yoksul %20 arasýndaki fark arttý Ýþte

Detaylı

Ýncirlik Üssü KAPATILSIN! 1mayýs a. Antikapitalist. savaþ karþýtlarý. Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor

Ýncirlik Üssü KAPATILSIN! 1mayýs a. Antikapitalist. savaþ karþýtlarý. Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor Mevcut politik ortam ve sosyalistler için yeni olanaklar - sayfa: 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 234 1 Nisan 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor Kýrgýzistan:

Detaylı

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler Nepal de yaþanan devrim sayfa: 7 21. yüzyýlda maoculuk Alex Callinicos sayfa: 6 Zeynep Çalýþkan Karl Marks: Ýlk antikapitalist "Filozoflar dünyayý çeþitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asýl

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Haziran 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4186 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DOÐANIN DÝRENÝÞÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Haziran 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4186 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DOÐANIN DÝRENÝÞÝ Absürd þakalarý ile bilinen Egemen Baðýþ bu kez çok öfkelendi ve "Köpekler istedi diye atlar ölmez" dedi. Çok doðru Hani köpekler istedi diye Kýbrýs'taki atlar öldü mü? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata!

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! PazaR Tarih: 24 Kasým 2013 YIL:(8) SAYI: 445 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! Aziz Þah Bu sayýda; Aziz Þah, Ümit Ýnatçý, Sungur Savran, Fatma Akilhoca,

Detaylı

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Laik - þeriatçý diye bölünmeyeceðiz IMF ve savaþa karþý BÝRLEÞECEÐÝZ SAYI: 267 12 Ocak

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı