ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ"

Transkript

1 ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Hanifi AVCI Genel Müdür 11-Ağustos-2014

2 ULUSAL HAVZA YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ Ulusal Havza Yönetimi Strateji Belgesi tarihinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylandı ve tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

3 UHYS SÜRECİ BAŞLICA UHYS FAALİYETLERİ TARİHİ I. UHYS Çalıştayı (4 adet) Mart 2010-Nisan 2012 Sektör Notu Hazırlandı Kasım 2010 UHYS Yönlendirme Komitesi Toplantıları yapıldı (5 adet) Mart 2011-Eylül 2012 UHYS Teknik Komite Toplantıları yapıldı (9 adet) Mart 2011-Eylül 2012 görüşleri doğrultusunda Taslak UHYS geliştirildi Mart 2011-Eylül 2012 Kamuoyu görüşleri alındı Nisan 2012 Taslak UHYS ne son şekli verildi Eylül 2012 Taslak UHYS Kalkınma Bakanlığına gönderildi Aralık 2012 YPK tarafından onaylandı Haziran 2014 Resmi Gazetede yayınlandı Temmuz 2014

4 ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ (UHYS) Gayesi; Ülkemiz su havzalarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yararlanılması ile ilgili uzun vadeli kararlara ve yatırım programlarına rehberlik sağlamak, farklı kurumlarca yürütülecek çalışmaların eşgüdümlü ve bütünleşik olarak gerçekleşmesi için ortak bir çerçeve oluşturmaktır. lar; 30 kamu kurum ve kuruluşu, Üniversiteler, Belediyeler ve STK lar. Koordinasyon; Strateji Belgesinin hazırlık çalışmaları ÇEM tarafından yürütülmüştür.

5 HAVZA YÖNETİMİ İLE İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB): ÇEM, OGM, DSİ, SYGM, DKMP, MGM, BİD, SGB, SUEN. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: TRGM, BÜGEM, TAGEM, BSGM, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, CBS Daire Başkanlığı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, ÇED, ÇYGM, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Altyapı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: MİGEM Kültür ve Turizm, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları Başbakanlık: Hazine Müsteşarlığı; AFAD Kalkınma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı: (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) Yerel İdareler: Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, diğer birimler Bölge Kalkınma İdareleri Kalkınma Ajansları

6 HAVZA YÖNETİMİ İLE İLGİLİ DİĞER PAYDAŞLAR Sivil Toplum Kuruluşları (toprak ve su kaynakları, biyolojik çeşitlilikle ve kırsal kalkınma ile ilgili STK lar, dernekler vb.); Meslek Kuruluşları, Odalar; Havza Birlikleri (HB); Havzalarda yaşayan kırsal topluluklar; Kentsel topluluklar; Bilim, ve eğitim kuruluşları (TÜBİTAK, Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, vb.); İlgili özel sektör kurum ve kuruluşları.

7 UHYS NİN KAPSAMI Ulusal Havza Yönetim Stratejisi; 7 Amaç 9 Alt Amaç 46 Hedef 72 Performans Göstergesi ihtiva etmektedir.

8 UHYS NİN BÖLÜMLERİ ULUSAL HAVZA YÖNETİMİ STRATEJİSİ Önsöz Kısaltmalar Tanımlar GİRİŞ Ulusal Havza Yönetim Stratejisi nin Amacı ve Kapsamı Ulusal Havza Yönetim Stratejisi nin Dayanakları Ulusal Havza Yönetim Stratejisi nin Hazırlanması Süreci HAVZA YÖNETİMİNİN MEVCUT DURUMU Türkiye Havzalarının Mevcut Durumu Havza Yönetimi ile İlgili lar Havza Yönetiminin Güçlü, Zayıf Yönleri, Fırsatları, Tehditleri VİZYON, İLKELER, AMAÇLAR, HEDEFLER Vizyon İlkeler Amaçlar Hedefler ve Hedeflere Ulaşmak için Uygulanacak Stratejiler

9 UHYS NİN BÖLÜMLERİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ UYGULAMASININ KOORDİNASYONU, İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Strateji Uygulamasının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Kurumsal Düzenlemeler ve Sorumluluklar Performans Göstergeleri Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Eylem Planı nın Hazırlanması EKLER EK 1 Tablo 2: Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Özet Tablosu EK 2 Tablo 3: Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Hedefleri için Performans Göstergeleri ve Kurumsal Sorumluluklar EK 3 Tablo 4: Havza Önceliklendirme Kriterleri

10 Vizyon UHYS VİZYON VE İLKELER Ülkemiz havzalarının eşgüdümlü, katılımcı ve ekosistem odaklı yönetimi ile havza kaynaklarını ve biyolojik çeşitliliğini korumak, geliştirmek, havzaların çevresel, ekonomik, sosyo-kültürel hizmet ve faydalarını sürdürülebilir olarak temin etmek suretiyle yaşam kalitesinin ve refah düzeyinin artırılmasına, ülkenin kalkınmasına gerekli katkıları sağlamak `tır. İlkeler Sürdürülebilirlik Katılımcılık Eşgüdüm Verimlilik Etkinlik: Çevreye duyarlılık Şeffaflık Hesap verebilirlik Bilimsellik Kalite Ulaşılabilirlik Ulusal kalkınma politikaları ve diğer ulusal strateji belgeleri ile uyum Uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükleri yerine getirme Maliyet ve faydaların adil paylaşımı.

11 UHYS AMAÇLARA GÖRE ALT AMAÇ, HEDEF VE GÖSTERGE SAYILARI AMAÇ ALT AMAÇ SAYISI HEDEF SAYISI GÖSTERGE SAYISI TOPLAM

12 UHYS AMAÇLARI AMAÇLAR AMAÇ.1 AMAÇ.2 AMAÇ.3 AMAÇ.4 AMAÇ.5 AMAÇ.6 AMAÇ.7 Havzaların sürdürülebilir yönetimi için yasal ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi, kurumlar ve paydaşlar arasında eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması. Havzaların su kaynaklarının sürdürülebilir olarak yönetimi ve kullanımı Havza alanlarında ve doğal kaynaklarında tahribatın ve erozyonun önlenmesi, bozuk havza alanlarının ıslahı ve sürdürülebilir kullanımı Havzaların biyolojik çeşitliliğinin, doğal ve kültürel peyzaj kaynak değerlerinin korunması ve yönetimi ile ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması. Havzalarda yaşayan halkın bilinçlendirilmesi, yaşam kalitesinin ve refah düzeyinin yükseltilmesi ve doğal kaynaklar üzerine baskılarının azaltılması. Havza yönetiminde doğal afetler ve zararlarına karşı önlem ve mücadele mekanizmalarının entegrasyonu, geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi. Havza yönetimine iklim değişikliğinin muhtemel etkilerinin ve bu etkilere uyumun dahil edilmesi, uyum ve mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi

13 Amaç Alt Amaç Hedef (H) Perf. Göst. (G) Kurumsal Sorumluluklar Amaç, Alt-amaç, Hedef, Gösterge tanımları 1.Der. Sor. 1 Havzaların sürdürülebilir yönetimi için yasal ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi, kurumlar ve paydaşlar arasında eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması. H.1.1 Havza çalışmalarına temel teşkil edecek, havza, alt havza ve mikrohavza sınırları ve alanlarını gösteren ve ilgili kurumların üzerinde uzlaştıkları, bir ulusal havza sınıflama sistemini geliştirmek. G Havza, alt havza ve mikrohavza sınırlarını ve alanlarını gösteren ve kurumların üzerinde uzlaştıkları havza sistemi haritası. H.1.2 Havzaların yönetimi ile ilgili politika kararlarının alınmasının, uygulama sonuçlarının üst düzeyde izlenmesi ve değerlendirmesinin ilgili kurumların ve paydaşların yetkili temsilcilerinin katılımıyla eşgüdümlü olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak ulusal ve havza düzeyinde kurumsal düzenlemeleri gerçekleştirmek. G Ulusal Su Yönetimi Yönlendirme Koordinasyon Kurulunun oluşum, yetki ve görevlerinin havza yönetimi çalışmalarının ulusal bazda koordinasyonunu da kapsayacak şekilde geliştirilmesi için düzenleme. G Havzalar düzeyinde kurulmuş olan HYK sayısı. BİD SYGM DSİ, SYGM, ÇEM, OGM, DKMP, MGM, ÇŞB, GTHB, diğer bakanlıklar, Üni. ARGE-KR, STK lar, ilgili dernekler, İÖİ, YY, DSİ, OGM, ÇEM, DKMP, MGM, BİD, ÇŞB,KB, GTHB,diğer bakanlıklar, STK lar, YY, üniversiteler

14 Amaç Alt Amaç Hedef (H) Perf. Göst. (G) Amaç, Alt-amaç, Hedef, Gösterge tanımları Kurumsal Sorumluluklar 1.Der. Sor. 1 Havzaların sürdürülebilir yönetimi için yasal ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi, kurumlar ve paydaşlar arasında eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması. H.1.3 İlgili kurum ve kuruşlar tarafından yürütülen havza yatırımları ve faaliyetlerinin uygun önceliklere göre gerçekleştirilebilmesi için havzaları gelişme ihtiyaç ve potansiyelleri itibariyle önceliklendirmek. G Önceliklendirmesi tamamlanmış nehir havzası sayısı. SYGM DSİ, ÇEM, OGM, DKMP, MGM, BİD, ÇŞB, GTHB, KB, YY, ARGE-KR, STK, Üniversiteler, MİGEM H.1.4 Havza yatırımları ve uygulamalarının etkilerinin ve sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirmesini etkinleştirecek coğrafi bilgi sistemi tabanlı Ulusal Entegre Havza Yönetim Bilgi Sistemi ni (UHYBS) oluşturmak. G UHYBS bağlantılı Su Bilgi Sistemi. SYGM DSİ G UHYBS bağlantılı Orman Bilgi Sistemi. G UHYBS bağlantılı Tarım Bilgi Sistemi. G UHYBS bağlantılı Çevre Bilgi Sistemi. G UHYBS bağlantılı Doğal Afetler Veri Tabanı ve İzleme Sistemi. G UHYBS bağlantılı Arazi Örtüsü Veri Tabanı ve İzleme Sistemi. OGM GTHB ÇŞB AFAD BİD MGM, ÇEM, DSİ OGM, GTHB

15 Amaç Alt Amaç Hedef (H) Perf. Göst. (G) Amaç, Alt-amaç, Hedef, Gösterge tanımları Kurumsal Sorum. 1.Der. Sor. 1 Havzaların sürdürülebilir yönetimi için yasal ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi, kurumlar ve paydaşlar arasında eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması. H.1.4 Havza yatırımları ve uygulamalarının etkilerinin ve sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirmesini etkinleştirecek coğrafi bilgi sistemi tabanlı Ulusal Entegre Havza Yönetim Bilgi Sistemi ni (UHYBS) oluşturmak. G UHYBS bağlantılı Erozyon-Çölleşmeyle Mücadele İzleme Sistemi. ÇEM G UHYBS bağlantılı Korunan Alanlar Veri Tabanı (Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı destekli) ve İzleme DKMP ÇŞB Sistemi. G Havzalar bazında demografi, sosyal ve ekonomik veri tabanı. ÇEM G UHYBS bağlantılı Meteoroloji Bilgi Sistemi. MGM G Havzalarda tesis edilecek meteoroloji otomatik gözlem ve izleme istasyonu sayısı (halen 519 adet) MGM G UHYBS bağlantılı Ulusal Toprak Veri Tabanı. GTHB BİD GTHB, OGM BİD, GTHB G UHYBS bağlantılı Kuraklık İzleme Sistemi. GTHB ÇEM, BİD G UHYBS bağlantılı Çevre Düzeni Planları Bilgi Sistemi. ÇŞB BİD G UHYBS bağlantılı Arazi Kullanım Planları Bilgi Sistemi. GTHB BİD

16 Amaç Alt Amaç Hedef (H) Perf. Göst. (G) Amaç, Alt-amaç, Hedef, Gösterge tanımları Kurumsal Sorumluluklar 1.Der. Sor. 2 Havzaların su kaynaklarının sürdürülebilir olarak yönetimi ve kullanımı 2.1 Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında, havza bazında çalışmalara ortak temel oluşturacak yasal düzenlemelerin, plan, program ve stratejilerin tamamlanması ve uygulamaya konması. H H H Ulusal Su Planını Hazırlamak G Hazırlanan Plan sayısı Tüm (25) nehir havzalarının Koruma Eylem Planlarını tamamlamak. G Hazırlanan HKEP sayısı. *2014yılı Ocak ayında tamamlandı 2015 yılına kadar 4 Nehir Havza Yönetim Planını, 2020 yılına kadar ise tüm (25) nehir havzaları için Havza Yönetim Planlarını hazırlamak ve uygulamaya koymak. G Tamamlanan NHYP sayısı. SYGM SYGM SYGM DSİ, ÇEM, OGM, DKMP, AFAD, ÇŞB, HB, GTHB, Belediyeler, Bilim Sanayi Tek Bak., İÖİ, Sağlık Bak., TÜİK, Üniversiteler, ARGE DSİ,ÇEM, OGM, DKMP, AFAD, ÇŞB, HB, GTHB, MİGEM, Belediyeler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bak., İÖİ, Sağlık Bak, TÜİK, Üniversiteler, ARGE-KR DSİ, ÇEM, OGM, DKMP, AFAD, ÇŞB, HB, GTHB, Belediyeler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bak., İÖİ, Sağlık Bak., TÜİK, Üniversiteler, ARGE-KR

17 Amaç Alt Amaç Hedef (H) Perf. Göst. (G) Amaç, Alt-amaç, Hedef, Gösterge tanımları Kurumsal Sorumluluklar 1.Der. Sor. 2 Havzaların su kaynaklarının sürdürülebilir olarak yönetimi ve kullanımı 2.1 Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında, havza bazında çalışmalara ortak temel oluşturacak yasal düzenlemelerin, plan, program ve stratejilerin tamamlanması ve uygulamaya konması. H H H H Havza master planlarını güncellemek G Yenilenen havza master planı sayısı. Havza bazında sektörel su tahsislerinin planlamasını tamamlamak. G Su tahsisleri tamamlanmış havza sayısı. Havza Koruma Eylem Planları tamamlanan havzalar için kısa vadeli tedbir strateji belgesini UHYS eylem planı olarak hazırlamak. G Tamamlanan strateji belgesi Su kütlelerinin kalitesini korumak ve iyileştirmek, bu maksatla alınması gereken tedbirleri belirlemek ve uygulamaların takibini yapmak ile Su Kalite Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planını hazırlamak ve uygulamaya koymak G Hazırlanan Strateji belgesi DSİ SYGM SYGM SYGM SYGM, ÇEM, OGM, DKMP, BİD, MGM, GTHB, ÇŞB, STK, Üniversiteler, ARGE-KR DSİ, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bak., GTHB, Belediyeler DSİ, ÇEM, ÇŞB, OGM,DKMP, GTHB, İÖİ Belediyeler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bak., Sağlık Bak., TÜİK, KB DSİ,ÇEM, ÇŞB, OGM, GTHB, Belediyeler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bak., İÖİ, Sağlık Bak., TÜİK,KB, Üni., ARGE

18 Amaç Alt Amaç Hedef (H) Perf. Göst. (G) Amaç, Alt-amaç, Hedef, Gösterge tanımları 2 Havzaların su kaynaklarının sürdürülebilir olarak yönetimi ve kullanımı 2.2 Su kullanım verimliliğinin ve tasarrufunun artırılması. Kurumsal Sorumluluklar 1.Der. Sor. H Su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülerek, su potansiyelinin etkin kullanımını artırmak. DSİ ÇŞB, Belediyeler G Kullanılan toplam su miktarı. H H Havza bazında yeraltı suyu işletme rezervini esas alan beslenim-boşaltım dengesine 2023 yılında ulaşmak. G Yeraltı suyu işletme rezervini esas alan beslenim-boşaltım dengesine ulaşma oranı. Havzada suyun ekolojik bütünlüğü destekleyecek şekilde verimli kullanımına yönelik tedbirleri gerçekleştirmek G Hazırlanan ve uygulamaya konan Su Tasarrufu Eylem Planı. G Teknik ve ekonomik uygulanabilirlik dikkate alınarak halihazırda % 60 olan su kayıp kaçak oranının düşürülmesi. DSİ SYGM GTHB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bak., ÇŞB, DSİ, MGM, MİGEM, STKlar Belediyeler, ARGE-KR, Üniversiteler

19 Amaç Alt Amaç Hedef (H) Perf. Göst. (G) Amaç, Alt-amaç, Hedef, Gösterge tanımları 2 Havzaların su kaynaklarının sürdürülebilir olarak yönetimi ve kullanımı Kurumsal Sorumluluklar 1.Der. Sor. 2.3 Kentsel ve kırsal yerleşim yerlerinin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının yeterli miktar ve kalitede karşılanması. H Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamını sağlamak. G Su ihtiyacı karşılanan nüfusun ülke nüfusuna oranı. DSİ ÇŞB İÖİ İller Bankası, Belediyeler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bak. H H H Ülke genelindeki tüm yerleşimler için atık su toplama ve arıtma sistemlerinin kurulmasını ve standartları sağlayacak şekilde çalıştırılmasını sağlamak. G Atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun ülke nüfusuna oranı. Mevzuat çalışmaları çerçevesinde korunmasına rağmen su kalitesi bozulan yüzeysel sular için Özel Hüküm Belirleme çalışmalarını yapmak. G Tamamlanan Özel hüküm belirleme çalışması sayısı. Mevzuat çalışmaları çerçevesinde korunmasına rağmen su kalitesi bozulan yeraltı suları için Özel Planlama çalışmalarını yapmak. G Tamamlanan Özel Planlama çalışması sayısı. ÇŞB SYGM DSİ SYGM DSİ, Belediyeler, Üniversiteler, ARGE-KR, İller Bankası OSİB, Belediyeler, ÇSB, İÖİ, GTHB, Sağlık Bak. OSİB, Belediyeler, ÇSB, İÖİ, GTHB, Sağlık Bak.

20 Amaç Alt Amaç Hedef (H) Perf. Göst. (G) Amaç, Alt-amaç, Hedef, Gösterge tanımları 2 Havzaların su kaynaklarının sürdürülebilir olarak yönetimi ve kullanımı Kurumsal Sorumluluklar 1.Der. Sor. 2.4 Tarımsal sulama alanlarının havzanın iklim, toprak ve su koşullarına uygun şekilde genişletilmesi, sulama sistemleri ve sulama verimliğinin geliştirilmesi. H sonu itibarıyla sulamaya açılan 5,6 milyon ha alanı artırarak, teknik ve ekonomik olarak sulanabilir alanını 2023 yılında 8,5 milyon ha a ulaştırmak G Sulanan toplam tarım alanı. DSİ GTHB, SB, İÖİ DSİ H H Modern sulama yöntemlerinin (yağmurlama, damla) kullanılabileceği potansiyel tarım arazilerini belirlemek ve modern sulama yöntemine uygun mevcut sulama tesislerinin teknik ve ekonomik imkânlar çerçevesinde dönüşümünü sağlamak. G Yağmurlama ve damla sulama potansiyel alanları belirlenmiş havza alanları yüzdesi. G Yağmurlama ve damla sulama tesisleri kurulan alan Arıtılmış atık suyun tarımsal sulamada kullanımını sağlamak. G Tarımsal sulamada kullanılan arıtılmış atık suyun oluşan atık suya oranı. DSİ GTHB SB, İÖİ SYGM DSİ ÇŞB DSİ GTHB GTHB, Belediyeler, Üniversiteler

21 Amaç Alt Amaç Hedef (H) Perf. Göst. (G) Amaç, Alt-amaç, Hedef, Gösterge tanımları 2 Havzaların su kaynaklarının sürdürülebilir olarak yönetimi ve kullanımı Kurumsal Sorumluluklar 1.Der. Sor. 2.5 Havzalardaki hidroelektrik enerji potansiyelinden yararlanmanın geliştirilmesi, HES yatırımlarının çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin uygun değerlendirmelere dayalı olarak gerçekleştirilmesi. H Sürdürülebilir hidroelektrik potansiyelinden 2023 yılına kadar tam olarak yararlanmak. H G Kamu ve özel sektör tarafından geliştirilen hidroelektrik kurulu gücü HES projelerinin kümülatif etkilerinin (ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin, maliyetlerinin, faydalarının) belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili yöntemleri ve mevzuatı geliştirmek, kurumsal kapasiteleri güçlendirmek. G Geliştirilen kümülatif etki değerlendirmesi kılavuzu sayısı. DSİ ÇŞB Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak., EPDK DSİ, SYGM, DKMP, ARGE-KR Üniversiteler

22 Amaç Alt Amaç Hedef (H) Perf. Göst. (G) Amaç, Alt-amaç, Hedef, Gösterge tanımları Kurumsal Sorumluluklar 1.Der. Sor. 3 Havza alanlarında ve doğal kaynaklarında tahribatın ve erozyonun önlenmesi, bozuk havza alanlarının ıslahı ve sürdürülebilir kullanımı 3.1 Tarımsal sulama alanlarının havzanın iklim, toprak ve su koşullarına uygun şekilde genişletilmesi, sulama sistemleri ve sulama verimliğinin geliştirilmesi. H Tarım alanlarının ve kaynaklarının korunması, ıslahı, geliştirilmesi, sürdürülebilir kullanımı. G Toplulaştırılması tamamlanan tarım alanı. (2011 sonuna kadar toplulaştırılmış alan= ha) GTHB (TRGM) DSİ, İÖİ, yerel halk. H Tarım arazilerinin yanlış kullanımlara tahsisinin, toprak ve su kirlenmesinin önlenmesi, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak. GTHB OSİB, yerel halk G İyi tarım uygulamaları gerçekleştiren üretici sayısı ( Kişi ) 3.2 Mera ve otlak alanlarının korunması, ıslahı, sürdürülebilir kullanımı. H yılına kadar ha, 2023 yılına kadar ha bozuk mera alanlarında ıslah ve erozyon önleme tedbirlerinin alınmasını sağlamak. G Islah çalışmaları gerçekleştirilen mera alanı. GTHB OGM, yerel halk, STK lar

23 Amaç Alt Amaç Hedef (H) Perf. Göst. (G) Amaç, Alt-amaç, Hedef, Gösterge tanımları Kurumsal Sorum. 1.Der. Sor. 3 Havza alanlarında ve doğal kaynaklarında tahribatın ve erozyonun önlenmesi, bozuk havza alanlarının ıslahı ve sürdürülebilir kullanımı 3.3 Orman alanları ve kaynaklarının korunması, ıslahı, geliştirilmesi, sürdürülebilir kullanımı. H yılına kadar ha alanda erozyon kontrolü, ağaçlandırma ve orman içi mera ıslahı çalışmaları ve tedbirlerini gerçekleştirmek. G Erozyon kontrolü tedbirleri alınan alan. G G Ağaçlandırma alanı. Islah edilen orman içi mera alanı. OGM H Bozuk orman alanlarında gerçekleştirilecek rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmaları ile havzalardaki ormanların halen %50 sini oluşturan normal/verimli orman alanlarını 2023 yılında OGM % 75 e çıkarmak. G Normal/verimli ormanların toplam orman alanı içindeki oranı. H Gerçekleştirilecek erozyon kontrolü tedbirleri ile halen yılda 250 milyon ton olan erozyonla taşınan rusubat miktarını 2023 yılında 150 milyon tona indirmek. OGM G Erozyonla taşınan rusubat miktarı (250 milyon ton/yıl Yılı). ÇEM, DSİ, STK lar, YY ÇEM, DSİ, STK lar, YY ÇEM, DSİ, GTHB, STK lar, YY

24 Amaç Alt Amaç Hedef (H) Perf. Göst. (G) Amaç, Alt-amaç, Hedef, Gösterge tanımları Kurumsal Sorum. 1.Der. Sor. 3 Havza alanlarında ve doğal kaynaklarında tahribatın ve erozyonun önlenmesi, bozuk havza alanlarının ıslahı ve sürdürülebilir kullanımı 3.4 Kentsel alanlar ve yerleşim yerleri çevresindeki havzalarda yoğun ve düzensiz yapılaşmanın ve bunun neden olduğu toprak, bitki örtüsü, su kaynakları ve doğal denge bozulumunun önlenmesi. H H Çevre Düzeni Planlarının (ÇDP) ve 5403 sayılı Kanun çerçevesinde Arazi Kullanım Planlarının tamamlanmasını ve uygulamalarının etkinleştirilmesini sağlamak G G Çevre Düzeni Planları tamamlanan alanların oranı. Arazi Kullanma Planları tamamlanan alanların oranı. ÇŞB GTHB OSİB, diğer ilgili bakanlıklar, YY, MİGEM, STK lar. Havzalarda yaşanan katı atık, tehlikeli atık, vb. çevresel kirliliğin önlenmesi için gerekli tesislerin tamamlanmasını sağlamak (2023). ÇŞB Belediyeler G Belediyeler ve belediye birlikleri tarafından yapılacak katı atık düzenli depolama tesisi sayısı.

25 Amaç Alt Amaç Hedef (H) Perf. Göst. (G) Amaç, Alt-amaç, Hedef, Gösterge tanımları Kurumsal Sorum. 1.Der. Sor. 4 Havzaların biyolojik çeşitliliğinin, doğal ve kültürel peyzaj kaynak değerlerinin korunması ve yönetimi ile ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması. H.4.1. Havzadaki kendine özgü, tüm hassas ekosistemleri, sulak alanları, önemli biyolojik çeşitlilik sahalarını, doğal ve kültürel peyzaj değerleri açısından önem taşıyan alanlar ve korunan alanları havzalar itibariyle belirlemek, veri tabanını hazırlayarak havzalarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların yararlanmasına sunmak. G G G G Önemli biyolojik çeşitlilik sahaları ve korunan alanları belirlenmiş ve veri tabanı tamamlanmış havza sayısı. Doğal ve kültürel peyzaj elemanları açısından önemli alanları belirlenmiş ve bununla ilgili veri tabanı tamamlanmış havza sayısı. Havzalarda çalışan değişik kurumlarca projelerin hazırlanması ve uygulamaları sırasında biyolojik çeşitlilik ve peyzaj üzerindeki etkilerin değerlendirilmesi ile ilgili kılavuzlar. Biyoloijk çeşitlilik açısından hassas alanlar ile korunan alanları belirlemeye yönelik geliştirilen doküman, form, sistem sayısı. DKMP ÇŞB, GTHB, BİD, Harita Genel Komutanlığı, DSİ, SYGM, OGM, MGM, TUİK, YY, ÇEM, ARGE- KR, Üniversiteler

26 Amaç Alt Amaç Hedef (H) Perf. Göst. (G) Amaç, Alt-amaç, Hedef, Gösterge tanımları Kurumsal Sorum. 1.Der. Sor. 4 Havzaların biyolojik çeşitliliğinin, doğal ve kültürel peyzaj kaynak değerlerinin korunması ve yönetimi ile ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması. H.4.2. H.4.3. H.4.4 Havzalardaki korunan ve hassas alanların sürdürülebilir yönetimini sağlamak G G G Korunan alanlar için hazırlanan plan sayısı. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımını destekleyen etkinliklerin (ekoturizm ve alan kılavuzluğu uygulamaları vb.) sayısı. Korunan alanlarda yapılan peyzaj restorasyon oranı. Havzada ekosistemlerde, türlerde ve genetik çeşitlilikte ortaya çıkan değişiklikleri belirlemek ve izlemek amacıyla araştırma, envanter-izleme yöntem ve programlarının geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak (2023). G Biyolojik çeşitlilik ve biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı hakkında yapılacak araştırma raporu sayısı. G Ekosistem bazlı biyoloijk çeşitlilik izleme programı. Havzalarda ekosistem hizmetlerini belirlemek G Ekosistem hizmetleri çalışması yapılan alan sayısı. DKMP DKMP DKMP ÇŞB, GTHB, OGM, ARGE- KR, Üniversiteler ÇŞB, GTHB, OGM, ARGE- KR, Üniversiteler ÇŞB, GTHB, OGM, ARGE Üniversiteler

27 Amaç Alt Amaç Hedef (H) Perf. Göst. (G) Amaç, Alt-amaç, Hedef, Gösterge tanımları Kurumsal Sorum. 1.Der. Sor. 5 Havzalarda yaşayan halkın bilinçlendirilmesi, yaşam kalitesinin ve refah düzeyinin yükseltilmesi ve doğal kaynaklar üzerine baskılarının azaltılması. H.5.1. H.5.2 Havza koruma ve rehabilitasyon çalışmalarının doğal kaynaklar üzerinde baskı oluşturan düşük gelirli halkın yaşam ve gelir koşullarının iyileştirilmesi faaliyetleri ile beraber yürütülmesine yönelik büyük ölçekli entegre ve katılımcı havza rehabilitasyon projelerini uygun havzalarda hazırlamak ve uygulamak. ÇEM OGM G.51.1 Hazırlanan ve uygulanan büyük ölçekli entegrekatılımcı havza rehabilitasyon projesi sayısı. Odun dışı orman ürünlerinden yararlanmayı geliştirmek, üretilen ve pazarlanan ürün miktarını ve yerel köylülerin bu ürünlerden gelirlerini en az % 25 artırmak. OGM G Odun dışı ürünlerin üretiminde ve gelirlerinde artış oranı. GTHB, ÇŞB, YY, MİGEM, STK, Üniversiteler, ARGE-KR ORKOOP, GTHB

28 Amaç Alt Amaç Hedef (H) Perf. Göst. (G) Amaç, Alt-amaç, Hedef, Gösterge tanımları Kurumsal Sorum. 1.Der. Sor. 6 Havza yönetiminde doğal afetler ve zararlarına karşı önlem ve mücadele mekanizmalarının entegrasyonu, geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi. H.6.1 H.6.2. H.6.3. H.6.4 Doğal ve insan kaynaklı afetler için havzalar itibariyle bütünleşik afet tehlike ve risk haritalarını tamamlamak. G Afet tehlike ve risk haritaları için hazırlanan broşür sayısı. G Dönem sonunda afet tehlike ve risk haritaları tamamlanan il sayısı Havza bazlı Taşkın Risk haritaları ve Yönetim Planları nı ilgili kurum ve kuruluşlar işbirliği ile tamamlamak. G Taşkın risk haritaları ve yönetim planları tamamlanmış havza sayısı. Havzalarda afet (sel, taşkın, çığ, vb.) tahmin ve erken uyarı sistemlerinin kurulması ve güçlendirilmesini sağlamak. G Afet uyarı sistemi kurulmuş havza sayısı. Havzalarda derelerin ıslahı, taşkınların önlenmesi ve düzenlenmesi için gerekli ve uygun su yapılarını tesis etmek. G Toplam taşkın koruma tesisleri sayısı. AFAD SYGM AFAD AFAD MGM DSİ DSİ DSİ, ÇEM, OGM, SYGM, MGM, YY, MİGEM, HB, STK, ARGE-KR, Üniversiteler, Belediyeler DSİ, ÇEM, OGM, SYGM, MGM, ARGE-KR, YY, Üniversiteler, Belediyeler SYGM, ÇEM, OGM, YY, HB, STK, Üniversiteler, ARGE-KR OGM, ÇEM, MGM, AFAD, YY, HB, Belediyeler

29 Amaç Alt Amaç Hedef (H) Perf. Göst. (G) Amaç, Alt-amaç, Hedef, Gösterge tanımları Kurumsal Sorum. 1.Der. Sor. 6 Havzaların biyolojik çeşitliliğinin, doğal ve kültürel peyzaj kaynak değerlerinin korunması ve yönetimi ile ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması. H.6.5. Yukarı havza alanlarında doğal afetlere karşı havza ıslahı, sel, çığ ve heyalan projelerini hazırlamak ve uygulamak. G G G G Havza ıslah proje sayısı Sel proje sayısı Heyelan proje sayısı Çığ proje sayısı ÇEM OGM DSİ, SYGM, MGM, ARGE- KR, YY, Üniversiteler, Belediyeler

30 Amaç Alt Amaç Hedef (H) Perf. Göst. (G) Amaç, Alt-amaç, Hedef, Gösterge tanımları Kurumsal Sorum. 1.Der. Sor. 7 Havza yönetimine iklim değişikliğinin muhtemel etkilerinin ve bu etkilere uyumun dahil edilmesi, uyum ve mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi H.7.1 H.7.2. H.7.3. Bilimsel araştırmalar ve modelleme çalışmalarıyla havzalar için iklim değişikliği projeksiyonları geliştirmek ve iklim değişikliğine karşı en hassas havza alanlarını belirlemek. G Model çalışması yapılan havza sayısı. İklim değişikliğinin havzaların su, tarım, mera, orman ve diğer havza alanları ve faaliyetleri üzerindeki olası etkilerini bilimsel araştırmalar ve değerlendirme çalışmaları ile belirlemek, uyum stratejilerini geliştirmek ve uygulamaya koymak. G Uyum stratejisi hazırlanan havza sayısı. Havzaların orman sahalarında halen yılda 15,5 milyon ton olan yıllık karbon yutak kapasitesini 2023 yılında 20 milyon ton a çıkarmak. G Orman alanlarında ulaşılacak yıllık karbon yutak miktarı. ÇŞB MGM ÇŞB OGM Üniversiteler, ARGE-KR, GTHB, DSİ, OGM, ÇEM, SYGM, AFAD, HB, MGM, DSİ, Üniversiteler, ARGE-KR, ÇEM, DKMP, GTHB, OGM, SYGM, AFAD, HB ÇEM, ÇŞB, Üniversiteler, ARGE-KR

31 AMAÇ.1 UHYS AMAÇLARI ve ÇEM İLE İLGİLİ GÖSTERGE SAYILARI AMAÇLAR Havzaların sürdürülebilir yönetimi için yasal ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi, kurumlar ve paydaşlar arasında eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması. SORUMLU OLDUĞU GÖSTERGE SAYISI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK GÖSTERGE SAYISI 2 6 AMAÇ.2 Havzaların su kaynaklarının sürdürülebilir olarak yönetimi ve kullanımı - 6 AMAÇ.3 AMAÇ.4 AMAÇ.5 AMAÇ.6 Havza alanlarında ve doğal kaynaklarında tahribatın ve erozyonun önlenmesi, bozuk havza alanlarının ıslahı ve sürdürülebilir kullanımı - 5 Havzaların biyolojik çeşitliliğinin, doğal ve kültürel peyzaj kaynak değerlerinin korunması ve yönetimi ile ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması. - 4 Havzalarda yaşayan halkın bilinçlendirilmesi, yaşam kalitesinin ve refah düzeyinin yükseltilmesi ve doğal kaynaklar üzerine baskılarının azaltılması. 1 - Havza yönetiminde doğal afetler ve zararlarına karşı önlem ve mücadele mekanizmalarının entegrasyonu, geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi. 4 5 AMAÇ.7 Havza yönetimine iklim değişikliğinin muhtemel etkilerinin ve bu etkilere uyumun dahil edilmesi, uyum ve mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi 3 TOPLAM 7 29

32 ÇEM İN BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU OLDUĞU GÖSTERGELER VE YAPILAN ÇALIŞMALAR Performans Göstergesi Gösterge Tanımı Birim Hedefleri Hedefleri 2023 Toplam Yılı Miktar Yılı Miktar Miktar Açıklama G UHYBS bağlantılı Erozyon-Çölleşmeyle Mücadele İzleme Sistemi. Adet Çalışmalar devam ediyor. G Havzalar bazında demografi, sosyal ve ekonomik veri tabanı. Adet yılında yapılacak G Hazırlanan ve uygulanan büyük ölçekli entegre-katılımcı havza rehabilitasyon projesi sayısı. Adet yılı itibarı ile 2 adet proje yapılmıştır. (MHRP- İFAD ile SAY-FAO)

33 Performans Göstergesi ÇEM İN BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU OLDUĞU GÖSTERGELER VE YAPILAN ÇALIŞMALAR Gösterge Tanımı Birim Hedefleri Hedefleri 2023 Toplam Yılı Miktar Yılı Miktar Miktar Açıklama G Havza ıslah proje sayısı (M.H) Adet yılı itibarı ile 2 adet proje* yapılmış, 3 adet proje yapım aşamasındadır. G Sel proje sayısı Adet G Heyelan proje sayısı Adet G Çığ proje sayısı Adet yıl sonu itibarı ile 42 adet projeye ulaşılacaktır yıllarında 3 adet proje yapıldı de 3 adet yapılacak yıllarında 5 adet proje yapıldı de 2 adet yapılacak. *MH Projeleri: Tektek Dağları Entegre Sel Kontrolü, Gökdere MH Entegre Rehabilitasyon Projeleri

34 ÇEM İN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI FAALİYETLER (1) PERFORMANS GÖSTERGESİ G G G G G GÖSTERGE TANIMLARI Havza, alt havza ve mikrohavza sınırlarını ve alanlarını gösteren ve kurumların üzerinde uzlaştıkları havza sistemi haritası. Ulusal Su Yönetimi Yönlendirme Koordinasyon Kurulunun oluşum, yetki ve görevlerinin havza yönetimi çalışmalarının ulusal bazda koordinasyonunu da kapsayacak şekilde geliştirilmesi için düzenleme. Önceliklendirmesi tamamlanmış nehir havzası sayısı. UHYBS bağlantılı Erozyon-Çölleşmeyle Mücadele İzleme Sistemi. Havzalar bazında demografi, sosyal ve ekonomik veri tabanı. KURUMSAL SORUMLULUKLAR Birincil Derecede Sorumlu Kurum BİD SYGM SYGM ÇEM ÇEM ÇEM in Sorumluluğu G UHYBS bağlantılı Kuraklık İzleme Sistemi. GTHB

35 ÇEM İN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI FAALİYETLER (2) PERFORMANS GÖSTERGESİ GÖSTERGE TANIMLARI KURUMSAL SORUMLULUKLAR Birincil Derecede Sorumlu Kurum ÇEM in Sorumluluğu G Hazırlanan Plan sayısı SYGM G Hazırlanan HKEP sayısı. SYGM G Tamamlanan NHYP sayısı. SYGM G Yenilenen Havza Master Planı Sayısı. DSİ G Tamamlanan Strateji Belgesi SYGM G Hazırlanan Strateji belgesi SYGM

36 ÇEM İN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI FAALİYETLER (3) PERFORMANS GÖSTERGESİ GÖSTERGE TANIMLARI KURUMSAL SORUMLULUKLAR Birincil Derecede Sorumlu Kurum ÇEM in Sorumluluğu G Erozyon kontrolü tedbirleri alınan alan. OGM G Ağaçlandırma alanı. OGM G Islah edilen orman içi mera alanı. OGM G Normal/verimli ormanların toplam orman alanı içindeki oranı. OGM G Erozyonla taşınan rusubat miktarı (250 milyon ton/yıl-2010 Yılı). OGM

37 ÇEM İN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI FAALİYETLER (4) PERFORMANS GÖSTERGESİ G G G G G GÖSTERGE TANIMLARI Önemli biyolojik çeşitlilik sahaları ve korunan alanları belirlenmiş ve veri tabanı tamamlanmış havza sayısı. Doğal ve kültürel peyzaj elemanları açısından önemli alanları belirlenmiş ve bununla ilgili veri tabanı tamamlanmış havza sayısı. Havzalarda çalışan değişik kurumlarca projelerin hazırlanması ve uygulamaları sırasında biyolojik çeşitlilik ve peyzaj üzerindeki etkilerin değerlendirilmesi ile ilgili kılavuzlar. Biyoloijk çeşitlilik açısından hassas alanlar ile korunan alanları belirlemeye yönelik geliştirilen doküman, form, sistem sayısı. Hazırlanan ve uygulanan büyük ölçekli entegrekatılımcı havza rehabilitasyon projesi sayısı. KURUMSAL SORUMLULUKLAR Birincil Derecede Sorumlu Kurum DKMP DKMP DKMP DKMP OGM-ÇEM ÇEM in Sorumluluğu

38 ÇEM İN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI FAALİYETLER (5) PERFORMANS GÖSTERGESİ G G G GÖSTERGE TANIMLARI Afet tehlike ve risk haritaları için hazırlanan broşür sayısı. Dönem sonunda afet tehlike ve risk haritaları tamamlanan il sayısı Taşkın risk haritaları ve yönetim planları tamamlanmış havza sayısı. KURUMSAL SORUMLULUKLAR Birincil Derecede Sorumlu Kurum AFAD AFAD SYGM-AFAD ÇEM in Sorumluluğu G Afet uyarı sistemi kurulmuş havza sayısı. AFAD-MGM G Toplam taşkın koruma tesisleri sayısı. DSİ

39 ÇEM İN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI FAALİYETLER (6) PERFORMANS GÖSTERGESİ GÖSTERGE TANIMLARI KURUMSAL SORUMLULUKLAR Birincil Derecede Sorumlu Kurum ÇEM in Sorumluluğu G Havza ıslah proje sayısı OGM-ÇEM G Sel proje sayısı OGM-ÇEM G Heyelan proje sayısı OGM-ÇEM G Çığ proje sayısı OGM-ÇEM G Model çalışması yapılan havza sayısı. ÇŞB-MGM G Uyum stratejisi hazırlanan havza sayısı. ÇŞB G Orman alanlarında ulaşılacak yıllık karbon yutak miktarı. OGM

40 HAVZALARIN ÖNCELİKLENDİRME KRİTERLERİ No 1 Kriter Doğal Kaynakların Durumu ve Bozulumu İle İlgili Kriterler Alt Kriter Sayısı Gösterge Sayısı Su Kaynakları İle İlgili Kriterler Sosyo-ekonomik Kriterler Havza Biyolojik Çeşitlilik Ve Korunan Alanlar Kriterleri 1 4 Toplam 18 48

41 HAVZALARIN ÖNCELİKLENDİRME KRİTERLERİ No Kriter Değerlendirme Göstergesi 1 Doğal Kaynakların Durumu ve Bozulumu İle İlgili Kriterler Erozyon derecesi ve riski durumu Havzalar itibariyle Yıllık Ortalama Sediment Miktarları Havza alanlarının erozyon şiddetine göre dağılımı Havzada taşınan toprak miktarı (ortalama) Birim alanda taşınan ortalama toprak miktarı Toplam sediment miktarı (ortalama) Veri Temin Edilecek Kaynak BİD erozyon riski veri tabanı. ÇEM, OGM BİD, ÇEM BİD, ÇEM, DSİ

42

43

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ (2014-2023) 2014 ÖNSÖZ Ulusal Havza Yönetim Stratejisi nin (UHYS) amacı, ülkemiz su havzalarının ve onların doğal kaynaklarının korunması,

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ TASLAĞI

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ TASLAĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ TASLAĞI (2012-2023) (TASLAK) 19.04.2012 iii ÖNSÖZ Ulusal Havza Yönetim Stratejisinin (UHYS) amacı, ülkemiz su havzalarının doğal kaynaklarının

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (TASLAK)

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2012-2023) (TASLAK) Kasım 2012 ÖNSÖZ Ulusal Havza Yönetim Stratejisinin (UHYS) amacı, ülkemiz su havzalarının ve onların

Detaylı

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS YAPISI 08.12.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Sunum Planı Geçmiş Süreçler Gelecek

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Küreselden Yerele Su Yönetimi ve Enerji

Küreselden Yerele Su Yönetimi ve Enerji Küreselden Yerele Su Yönetimi ve Enerji İMO Antalya Şubesi- 15 Kasım 2013-Antalya Dursun YILDIZ İnş.. Müh-Su M Politikaları Uzmanı DSİ Eski YöneticisiY TEMA Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Su Yönetiminin Sorunları

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU KARAR 1. Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele edilmeli, etkilenen alanların ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. a) Çölleşme ve erozyon kontrolü çalışmaları

Detaylı

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ DR.HAVVA KAPTAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

12 Mayıs 2016 PERŞEMBE

12 Mayıs 2016 PERŞEMBE 12 Mayıs 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29710 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: TAŞKIN YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

2011-2015 ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2011-2015 ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1. SULAK ALANLARDA ENVANTER, DEĞERLENDİRME VE İZLEME 1.1. yılı sonuna kadar Ulusal sulak alan envanterini Ramsar Bilgi Formu temelinde hazırlayarak bir rapor

Detaylı

KIRSAL KALKINMA. Ülkemizin Ulusal Kırsal Kalkınma Politikalarının belirlendiği strateji belgeleri;

KIRSAL KALKINMA. Ülkemizin Ulusal Kırsal Kalkınma Politikalarının belirlendiği strateji belgeleri; KIRSAL KALKINMA Ülkemizde kalkınma girişimleri, 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren "kırsal kalkınma" olarak kavramsallaştırılmış olup, Kırsal Kalkınma, ekonomik ve sosyal sektörleri ilgilendiren

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

ORMANLARIMIZ ve ORMANCILIĞIMIZ OLASI İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNE KARŞI DİRENEBİLİR Mİ?

ORMANLARIMIZ ve ORMANCILIĞIMIZ OLASI İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNE KARŞI DİRENEBİLİR Mİ? ORMANLARIMIZ ve ORMANCILIĞIMIZ OLASI İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNE KARŞI DİRENEBİLİR Mİ? Yücel ÇAĞLAR ormanlarindelisi@gmail.com (Resim:Jakub Roszak (Yaş 8) Nedenleri mi? Sonuçları mı? Önlemleri mi? Ekolojik

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ MEDA FONU TÜRKİYE DEKİ ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ PROJESİ: TAMAMLANDI 1 AVRUPA BİRLİĞİ İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİSİ PROJESİ: TAMAMLANDI

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ HAVZA YÖNETİMİ DERSİ Havza Ekosistemini Oluşturan Sosyo-Ekonomik Özellikler Dr. Şevki DANACIOĞLU Doğal Kaynakların Tahribine Neden Olan

Detaylı

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU Çölleşme: Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumu

Detaylı

IV. ARAZİ YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI

IV. ARAZİ YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI IV. ARAZİ YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI Arazi Yönetiminde Afet Tehlike Haritaları: Politikalar, Planlama ve Mevzuat Arş. Gör. S. Sefa BİLGİLİOĞLU Doç. Dr. Selçuk REİS Problem Tanımı Doğal Afet Tehlike bölgeleri ve

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

İçerik. Türkiye de Su Yönetimi. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışmaları

İçerik. Türkiye de Su Yönetimi. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışmaları İçerik Türkiye de Su Yönetimi İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışmaları 2 Türkiye nin Su Potansiyeli Yıllık Yağış : 501 milyar m 3 Yıllık Kullanılabilir Yerüstü Suyu : 98 milyar m 3 Yıllık

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Afet Yönetiminde Teknoloji Kullanımı, 12, Bilkent Otel, Ankara 1 CBS Genel Müdürlüğü Amaçlarımız ve Görevlerimiz Amacımız; ihtiyaç

Detaylı

Minamata Sözleşmesi Türkiye de Ön Değerlendirme Projesi. Bursev DOĞAN ARTUKOĞLU Ankara

Minamata Sözleşmesi Türkiye de Ön Değerlendirme Projesi. Bursev DOĞAN ARTUKOĞLU Ankara Minamata Sözleşmesi Türkiye de Ön Değerlendirme Projesi Bursev DOĞAN ARTUKOĞLU 13.09.2017 Ankara Sunum İçeriği Minamata Sözleşmesi Türkiye de Mevcut Durum Cıvaya İlişkin Ön Değerlendirme Projesi Yürütülecek

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grubu Koordinatörü (2011-)

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grubu Koordinatörü (2011-) Adı Soyadı Ünvan Telefon E-mail Doğum Tarihi - Yeri KİŞİSEL BİLGİLER Şule KÜÇÜKCOŞKUN Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grup Koordinatörü 0 312 3157623/1312 Direkt Hat: 0312 307 60 22 suysal@tagem.gov.tr

Detaylı

http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi

http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi KENTSEL VE KURUMSAL KARBON YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI Kentsel ve Kurumsal Karbon Yönetimi Danışmanlığı kapsamında,

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 15. Toplantısı. Kararlar. 07 Mart 2007 TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Toplantı Salonu, Ankara

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 15. Toplantısı. Kararlar. 07 Mart 2007 TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Toplantı Salonu, Ankara Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 15. Toplantısı Kararlar 07 Mart 2007 TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Toplantı Salonu, Ankara Not: Gelişmelere ilişkin değerlendirmeler ve karar eklerini de içeren daha geniş bir

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Ayla EFEOGLU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü AB İle İlişkiler Şube Müdürü İÇERİK AB Su Çerçeve Direktifi hakkında genel

Detaylı

SYGM ÇEVRE MÜHENDİSİ SEMİH EMLEKÇİ

SYGM ÇEVRE MÜHENDİSİ SEMİH EMLEKÇİ SYGM ÇEVRE MÜHENDİSİ SEMİH EMLEKÇİ SONUÇ VE DEĞERLENDİRME İÇERİK SUYUN ÖNEMİ TÜRKİYE DE SU AVRUPA BİRLİĞİ NDE SU KAYNAKLARI AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNİN ANA PRENSİPLERİ TÜRKİYE DE SU

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI NO BELGESİ KODU YAYIN TARİHİ 52 53 54 55 Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Bitki Besleme ve

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar

Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması 21.yy da insanlığın en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Dünya nüfusundaki hızlı artışla beraber, doğal kaynakların

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Çalışmaları

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Çalışmaları Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Çalışmaları Türkiye Coğrafi Veri Altyapısı Kurulması Türkiye Coğrafi Veri Altyapısının Kurulması e-dönüşüm Türkiye eylem 47, 36, ve 75 Bu problemleri aşmak üzere

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ULUSAL STRATEJİSİ ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ULUSAL STRATEJİSİ Bu Bu strateji ve eylem planı, Türkiye

Detaylı

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum 6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum Su kalitesi istatistikleri konusunda, halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada nehir ve göl suyu kalitesi izleme çalışmaları

Detaylı

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ TEKIRDAĞ İLI, TÜRKMENLI GÖLETI İÇME SUYU HAVZASıNı ETKILEYEN UNSURLARıN TESPITI VE HAVZANıN KORUNMASıNA YÖNELIK YAPıLMASı GEREKENLER ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME Sema KURT Tekirdağ

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

YILLAR KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE

YILLAR KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

Su Yönetimi ve Ekosistem Hizmetleri Çalıştayı

Su Yönetimi ve Ekosistem Hizmetleri Çalıştayı Doğa Koruma Merkezi Nature Conservation Centre Su Yönetimi ve Ekosistem Hizmetleri Çalıştayı Uğur Zeydanlı, Özge Balkız, Pınar Pamuçu-Albers, Elif Deniz Ülker Çevre Doğa Koruma Jargonu Koruma Alanı Biyolojik

Detaylı

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7),

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7), ULUSAL M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ FAALİYETLER YETLERİ LİTİ Mehrali ECER Şube Md. V. Sektörel İklim Koruma Potansiyelleri Türk Alman Ortak Çalıştayı 6 Mayıs 2010, ANKARA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (BMİDÇS)

Detaylı

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008)

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008) GAP EYLEM PLANI (14 Mart 2008) GAP ın Gelişme Aşamaları 1960 Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yürütülen çalışmalar 1977 Çalışmaların GAP adı altında birleştirilmesi (GAP Su Kaynakları Geliştirme Proje

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Projesi ve Uyum Stratejisi

Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Projesi ve Uyum Stratejisi ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Projesi ve Uyum Stratejisi Kadir DEMİRBOLAT Şb. Md. V. 21 Nisan 2012 Antalya İklim Değişikliğine

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

İZLEME YÖNLENDİRME KURULU Dördüncü Toplantısı. Mayıs 2012 Ankara

İZLEME YÖNLENDİRME KURULU Dördüncü Toplantısı. Mayıs 2012 Ankara İZLEME YÖNLENDİRME KURULU Dördüncü Toplantısı Mayıs 2012 Ankara SUNUM PLANI KENTGES i Hatırlayalım KENTGES 2011 Faaliyet Raporu KENTGES İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları 4. İYK Gündem Başlıkları Page

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU. Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU. Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr 3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr İSTANBUL- NİSAN 2013 TAŞKIN VE SEL KORUMADA YUKARI HAVZADA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN

Detaylı

1.Kamuoyu Oluşturma (Süreçleri ve aktörleri etkileyerek çölleşme ve arazi bozulumuyla mücadele alanındaki çalışmaları

1.Kamuoyu Oluşturma (Süreçleri ve aktörleri etkileyerek çölleşme ve arazi bozulumuyla mücadele alanındaki çalışmaları 2014 YILINA AİT CMUSEP ÖZET RAPORU 1.Kamuoyu Oluşturma (Süreçleri ve aktörleri etkileyerek çölleşme ve arazi bozulumuyla mücadele alanındaki çalışmaları yaygınlaştırmak, destek ve katkıları arttırmak.)

Detaylı

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 1 SUNUM PLANI KÖYDES Projesi Genel Bilgi KÖYDES Projesi Sayısal Haritaların (Altlık Verilerin) Oluşturulması) KÖYDES Projesi CBS Çalışmaları KÖYDES

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon. Türkiye deki Atıksu Altyapısı ve Atıksu Mevzuatı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon. Türkiye deki Atıksu Altyapısı ve Atıksu Mevzuatı CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Türkiye deki Atıksu Altyapısı ve Atıksu Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye deki Mevcut Atık Su Altyapısı Su kullanımı ve atık

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-4315 11 NİSAN 2007

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-4315 11 NİSAN 2007 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-4315 11 NİSAN 2007 Konu : Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 7 Mart 2007 Tarihli Kararları. GENELGE 2007/8

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, AB SÜRECİ VE ÇEVRE

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, AB SÜRECİ VE ÇEVRE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, AB SÜRECİ VE ÇEVRE Dr. Mustafa ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 2. ULUSLARARASI İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ 2 Kasım 2010, istanbul SUNUM İÇERİĞİ İklim değişikliği AB Süreci Çevre Yönetimi AB

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Yaban Kuşlarının Korunması Direktifi 2009/147/EC İçerik Kuş Direktifi Ön DEA raporu Rapor sonrası yapılanlar İstişare Süreci

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi 1 Projenin Amacı ve Kapsamı Projenin Amacı Bakanlığımız bünyesinde çok çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU Tarih: 12 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 23 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

3 Kasım 2014 Antalya 1

3 Kasım 2014 Antalya 1 3 Kasım 2014 Antalya 1 SUNUM İÇERİĞİ Su Potansiyeli ve Kullanım Alanları Su Yönetimi Su Çerçeve Direktifi, Nehir Havza Yönetim Planı Türkiye de Su Yönetimi Kurumsal Yapı Yasal Durum Ulusal Havza Yönetim

Detaylı

İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARI

İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARI İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARI 1 2 Toplam Su Kayıpları Fiziki Kayıplar İdari Kayıplar 3 İklim ve Yer Hareketleri Su Şebekesinin Zamanla Bozulması/ Yaşlanması Suyun Kimyasal İçeriği

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı