Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Çocukluk çağı otizm etiyolojisi ile gastro intestinal kanalda bulunan Clostridium cinsi anaerop bakterilerin ilişkilerinin araştırılması. Recep Keşli1,, Cem Gökçen2, Ufuk Buluğ3, Yüksel Terzi4. 1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Konya, 2Gaziantep Üniversitesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Gaziantep, 3Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Konya, 4 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik AD, Samsun, Türkiye.

2 Giriş ve Amaç-1 Otizm, yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren, sosyal ilişkiler, iletişim, anlayış, dil kullanımı, davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapma ile beraber rutin davranışlarda ısrarlı olma ve değişime karşı direnme ve tipik sosyal ilişkilerde zorluklar yaşama ile karakterize nöropsikiyatrik bir bozukluktur (1). Hastalık genellikle erken infant döneminde ortaya çıkmakla beraber hastaların en azından 1/3 hastalığın başlangıcı ay yaşına kadar gecikebilmektedir (2). Etyoloji ve patogenez henüz tam olarak bilinmemekle birlikte çeşitli genetik, prenatal, erken postnatal, mikrobiyolojik, biyokimyasal olaylar ve çevresel faktörler otizm etiyo-patogenezinde suçlanmış ancak tam olarak aydınlatılamamıştır (3,4).

3 Giriş ve Amaç-2 Otistik çocukların kulak yapılarının anatomik olarak farklı olduğu ve bu nedenle aynı yaştaki çocuklar ile karşılaştırıldığında daha fazla sıklıkla kulak enfeksiyonlarına maruz kaldıkları ve kulak enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan oral antibiyotiklerin, otistik çocukların barsaklarında mayaların ve anaerop bakterilerin aşırı çoğalmasına neden olduğu belirlenmiş ve bildirilmiştir (5-7). Son yıllarda gastrointestinal kanalda lokalize olan Clostiridium cinsi anaerop bakteriler ve bu bakterilerin bazı metabolik ürünlerinin otizm etyolojisi ile ilişkisi üzerinde durulmaktadır (8).

4 Giriş ve Amaç-3 3-(3 (3-hidroksi fenil)-3-hidroksipropionik asit (HPHPA), tirozin analoğu olan m-tirozinin (3-Hidroksifenilalanin) metabolik ürünüdür ve bu ürün beyinde katekolaminlerin deşerjına neden olmak sureti ile otizmin bulgularının ortaya çıkmasına yol açmaktadır (9,10). HPHPA Clostirdium cinsi anaerop bakterilere özgü metabolizma ürünü olarak açığa çıkmakta ve idrar ile atılmaktadır (9,10). Bu çalışmada çocukluk çağı otizm etiyolojisi ile gastro intestinal kanalda bulunan Clostirdium cinsi anaerop bakterilerin ilişkilerinin araştırılması amaçlandı.

5 Gereç ve Yöntemler-1 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatri polikliniğine başvuran yaşları 5-15 arasında 30 otizm tanılı çocuk hasta ile herhangi bir noro-psikiyatrik bozukluğu olmayan ve hasta grubu ile aynı yaş ve cinsiyet dağılımında 30 sağlıklı çocuk çalışmaya alındı. Her iki gruptan idrar örnekleri alınarak -20 0C derin dondurucuda saklandıktan sonra, yüksek rezolüsyon gaz kromatografi/kütle spektrometri cihazı ile (Agilent GC/MS System, Agilent Technologies LSCA, Wilmington, Delaware USA) gastrointestinal kanalda lokalize olan Clostridium cinsi anaerop bakterilerde fenilalanin metabolizmasının anormal bir metaboliti olan HPHPA seviyelerinin ölçümleri yapıldı.

6 Gereç ve Yöntemler-2 İdrar HPHPA miktarındaki artış gastro nitestinal kanalda yerleşmiş olan Clostirdium cinsi anaerop bakterilerin varlıklarını ve miktarlarını göstermektedir. Otizm tanılı çocuk hastalara ait idrar örneklerindeki HPHPA miktarındaki artış sağlıklı olan kontrol grubu ile karşılaştırıldı. İstatistik analizlerinde iki oran testi (two-proportions test) kullanıldı, p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Çalışma için Gaziantep Üniversitei Tıp Fakültesi Etik Komitesi onayı alındı.

7 Bulgular-1 Çalışmaya alınan toplam 30 hastanın 25 i (% 83) erkek, 5 i kız (%17). Hasta grubunun yaş ortalaması (± SD) 8,37±2,89 yıl (Erkek hastalar 8,48±3,04 yıl, kız hastalar 7,8±2,16 yıl). Otizm tanılı 30 hastaya ait örneklerin 26 sında HPHPA düzeylerinde artış bulunurken (26/30), 4 örnekte artışa rastlanmadı (4/30). Kontrol grubunda ise 30 örnekten 15 inde HPHPA düzeylerinde artış belirlendi (15/30), 15 örnekte artış rastlanmadı (15/30).

8 Bulgular-2 (İstatistik Verileri) 1- Hasta grubu ile kontrol grubu HPHPA artış oranları birbirileri ile karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı bir fark bulundu (p<0.05). 2- Kontrol grubu ile hasta grubu HPHPA atılımı normal sonuçları birbirleri ile karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı bir fark bulundu (p<0.05). 3- Hasta grubunda ve kontrol grubunda HPHPA atlımı artmış olan hastalar cinsiyetleri açısından karşılaştırıldığında kızlar ile erkekler arasında her iki grupta da istatistiksel anlamlı bir fark bulunmadı (p1>0.05, p2>0.05).

9 Tartışma-1 Finegold ve ark. (12), 10 otistik ve 10 sağlıklı kontrol grubunu üst ve alt gastrointestinal sistemden fekal, gastrik ve ince barsak örneklerinde anaerop bakterilerin varlıkları, tiplendirilmesi ve miktarlarını PZR,16SrRNA gen sekanslama. Sonuç: gaita örneklerinde varlıkları belirlenen Clostridium cinsi anaerop bakterilerin sayılarının otistik çocuklarda, kontrol grubundan daha fazla olduğunu, otistik çocuklarda varlıkları ispat edilen 9 farklı Clostridium cinsi bakterilerin kontrol grubunda bulunmadığını, bulmuşlardır.

10 Tartışma-2 Song ve ark. (13) nın UCLA, VA onbeş otistik çocuk ile kontrol gruplarından fekal örneklerde TaqMan real time PCR üç farklı Clostridium kümeleri C. bolteae varlıklarını ve miktarlarını karşılaştırmışlardır. Sonuç olarak otistik çocuklar ile kontrol gruplarının fekal örneklerinde C. bolteae (46 kat daha fazla, p=0.01) ile küme I (9 kat daha fazla, p=0.014) ve XI (3.5 kat daha fazla, p=0.004) Clostridium gruplarına ait hücre sayıları istatistiki olarak anlamlı olarak farklı bulunurken küme XIVab Clostridium grubuna ait hücre sayılarında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

11 Tartışma-3 Parracho ve ark. (14) İngiltere, 58 otistik çocuklar kontrol grubunun barsak mikrofloralarını barsak mikroflorasının dominant komponenentlerini belirlemeyi hedefleyen oligonükletid probların kullanıldığı in-situ hibridizasyon yöntemi ile karşılaştırmışlardır. Sonuç Clostridium histolyticum grubu (Clostridium kümeleri I ve II) bakterilerin barsakta insidanslarının otistik çocuklarda, sağlıklı çocuklara nispetle daha yüksek olarak bulunduğunun belirlemişlerdir.

12 Tartışma-4 Finegold ve ark. (15), 2010 yılında 33 adet ağır otistik çocuklarının fekal mikrobiyal floralarını kontrol grubu ile pyrosequencing yöntemi ile tür tayini yaparak karşılaştırdıkları bir çalışmada Sonuç ağır otistik çocuklarda filum seviyesinde Bacteroidetes in ağır otistik çocuklarda kontrol grubuna göre daha yüksek oranda bulunduğu, Bacteroidetes ten daha az ancak anlamlı olmak üzere Actinobacterium, Proteobacterium phyla, Desulfovibrio türleri ile Bacteriodies vulgatus un da aynı şekilde otistik çocukların mikroflorasında daha fazla sayıda yer aldıklarını bulmuşlardır.

13 Tartışma-5 William Shaw (16), 2010 yılında 262 otistik çocuk kontrol gruplarında ve akut psikotik episod döneminde olan bir erişkin şizofren tanılı hastaya ait idrar örneklerinde, Clostiridium cinsi bakterilerin fenilalanin metabiolizmasının anormal bir metaboliti olan 3-(3 (3- hidroksi fenil)-3-hidroksipropionik asit (HPHPA) seviyelerini gaz kromatgorafi kütle spektrometri (GC MS) yöntemi ile ölçümlerini gerçekleştirmiştir. Sonuç otistik çocukların idrarlarında HPHPA atılım oranının, kontrol grubuna göre istatistiki olarak anlamlı olacak şekilde, % 49 oranında daha fazla olduğunu, Akut psikotik episod döneminde olan bir adet erişkin şizofren tanılı hastaya ait idrar örneğinde ise ilgili metabolik ürünün atılım oranının kontrol örneğine göre 300 kat daha fazla olduğunu bulmuştur.

14 Sonuçlar 1- Bu çalışmadan elde edilen veriler otizm etiyolojisi ile gastrointestinal kanalda lokalize Clostridium cinsi bakteriler arasında anlamlı bir ilişki varlığını ortaya koymaktadır. 2- Ülkemizde, bu konuda daha fazla vaka sayıları ile gerçekleştirilebilecek yeni araştırmaların planlanmasına ve gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır. 3- Bu test ülkemiz genelinde yenidoğanlarda otizm tanısı için genel bir tarama testi olarak uygulanabilir.

15 Referanslar-1 1- Rutter M. Autistic children: infancy to adulthood. Semin Psychiatry. 1970; 2: Rapin I. Autism. N Engl J Med 1997; 337: Bryson SE. Brief report: epidemiology of autism. J Autism Dev Disord 1996; 26: Herbert MR. Autism: A brain disorder, or a disorder that affects the brain? Clin Neuropsychiatr 2005;2: Kontstantareas M, Homatidis S. Ear infections in autistic and normal children. J Autism Dev Disord 1987; 17: Ostfeld E,Rubinstein E,Gazit E et al.effect of systemic antibiotics on the microbial flora of the external ear canal in hospitalized children. Pediatrics 1977; 60: Bartlett J. Antibiotic-associated diarrhea. Clin Infect Dis 1992; 15:

16 Referanslar-2 8- Helena M, Parracho RT, Bingham M et al. Differences between the gut microflora of children with autistic spectrum disorders and that of healthy children. J Med Microbiol 2005; 54: Shaw W, Kassen E, Chaves E. Increased excretion of analogs of Krebs cyclemetabolites and arabinose in two brotherswith autistic features. Clin Chem1995; 41: Dyck LE, Kazakoff CW, Dourish CT. The role of catecholamines, 5-hydroxytryptamine and m-tyramine in the behavioural effects of mtyrosine in the rat. Eur J Pharmacol 1982; 84: Sandler RH, Finegold SM, Bolte ER et al. Short-term term benefit from oral vancomycin treatment for regressive-onset autism. J Child Neurol 2000;15:

17 Referanslar Finegold SM, Molitoris D, Song Y et al. Gastrointestinal microflora studies in late-onset autism. Clin Infect Dis 2002; 35(Suppl 1):S Song Y, Liu C, Finegold SM. Real-Time PCR quantitation of Clostridia in feces of autistic children. Appl Environ Microbiol, 2004;70: Parracho HMRT, Bingham MO, Gibson GR, McCartney AL. Differences between the gut microflora of children with autistic spectrum disorders and that of healthy children. J Med Microbiol 2005;54: Finegold SM, Dowd SE, Gontcharova V et al. Pyrosequencing study of fecal microflora of autistic and control children. Anaerobe 2010;16: Shaw W. Increased urinary excretion of a 3-(3 (3-hydroxyphenyl) -3-hydroxypropionic acid (HPHPA), an abnormal phenylalanine metabolite of Clostridia spp. in the gastrointestinal tract, in urine samples from patients with autism and schizophrenia. Nutr Neurosci 2010;13:

18 İlgi ve sabrınız için teşekürler. İlgi ve sabrınız için teşekkürler İl

İntestinal Mikrobiyota ve Fekal Transplantasyon

İntestinal Mikrobiyota ve Fekal Transplantasyon güncel gastroenteroloji 17/2 İntestinal Mikrobiyota ve Fekal Transplantasyon Gürkan ÇELEBİ, Ahmet UYGUN GATA Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara GİRİŞ İnsan vücudunda birçok organ ve dokuda kolonize olmuş

Detaylı

Otistik spektrum bozukluklarında SLC6A4 geni ekspresyonunun araştırılması

Otistik spektrum bozukluklarında SLC6A4 geni ekspresyonunun araştırılması JCEI / 2015; 6 (2): 165-169 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.02.0510 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Otistik spektrum bozukluklarında SLC6A4 geni ekspresyonunun

Detaylı

Selektif IgA eksikliği ve X e bağlı agammaglobülinemi olgularında ağız mikroflorasının sağlam grupla karşılaştırılması

Selektif IgA eksikliği ve X e bağlı agammaglobülinemi olgularında ağız mikroflorasının sağlam grupla karşılaştırılması 204 Özgün Araştırma Original Article DOI: 10.4274/tpa.438 Selektif IgA eksikliği ve X e bağlı agammaglobülinemi olgularında ağız mikroflorasının sağlam grupla karşılaştırılması Comparison of oral microflora

Detaylı

Serbest radikaller, bir atom ya da molekül yörüngesinde

Serbest radikaller, bir atom ya da molekül yörüngesinde Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklarda Plazma Malondialdehit ve Glutatyon Düzeylerinin Araştırılması Dr. Mücahit Öztürk 1, Dr. Yalçın Güzelhan 1, Dr. Kemal Sayar 2, Dr. Ümran Tüzün 3 ÖZET: YAYGIN

Detaylı

Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Anne Babaların Çocuklarında Psikopatoloji

Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Anne Babaların Çocuklarında Psikopatoloji Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(2):133-140 Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Anne Babaların Çocuklarında Psikopatoloji Dr. Devrim AKDEMİR 1, Dr. Bahar GÖKLER 2 Özet / Abstract Amaç: Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Otistik Çocuklarda Ne Zaman EEG ve Kraniyal MRG İstiyoruz?

Otistik Çocuklarda Ne Zaman EEG ve Kraniyal MRG İstiyoruz? Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:147-154 DOI: 10.5350/DAJPN2014270207 Otistik Çocuklarda Ne Zaman EEG ve Kraniyal MRG İstiyoruz? Kısa Araştırma / Brief Report Sema

Detaylı

Saç R 1 Dallar Y 1 Sarıyıldız E 1 Aral Y Z 2 Acar B 1. Özet. Summary

Saç R 1 Dallar Y 1 Sarıyıldız E 1 Aral Y Z 2 Acar B 1. Özet. Summary Araştırma Makalesi / Research Paper Özet Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 47(3) :187-192, 2008 Akut gastroenteritli çocuklarda klinikte varsayılan ve gerçek dehidratasyonun karşılaştırılması Comparison

Detaylı

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUKLARDA DİSPEPSİ SEMPTOM ÖLÇEĞİNİN FONKSİYONEL-ORGANİK DİSPEPSİYİ AYIRMADAKİ DEĞERİ DR. OĞUZ CANAN PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ,

Detaylı

Çocukluk Çağında Serum Transaminazlarını Yükselten Nedenler*

Çocukluk Çağında Serum Transaminazlarını Yükselten Nedenler* Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2008; 33 (4) ; 175 181. Research Article [Araştırma Makalesi] Yayın tarihi 23 Ocak, 2009 TurkJBiochem.com [Published online 23 January,

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA METİLFENİDAT HCL TEDAVİSİNE YANIT İLE SNAP-25 GEN POLİMORFİZMİNİN İLİŞKİSİ UZMANLIK

Detaylı

Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar Đlişkisi

Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar Đlişkisi Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar Đlişkisi Ali Rıza KIZILER a1, Birsen AYDEMĐR 1, Erdal KURTOĞLU 2, Ayşegül UĞUR 3 1 Đstanbul Üniversitesi

Detaylı

Serbest radikaller, bir atom ya da molekül yörüngesinde. Şizofrenide Serbest Radikaller

Serbest radikaller, bir atom ya da molekül yörüngesinde. Şizofrenide Serbest Radikaller Şizofrenide Serbest Radikaller Dr. Yalçın Güzelhan 1, Dr. Kemal Sayar 1, Dr. Mücahit Öztürk 1, Dr. İhsan Kara 2 ÖZET: fi ZOFREN DE SERBEST RAD KALLER Amaç: fiizofrenide serbest radikallerin rolü son y

Detaylı

KADINLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA HİJYENİK ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

KADINLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA HİJYENİK ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2000, 4 (2) KADINLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA HİJYENİK ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ A. Canan DEMİRBAĞ* ÖZET Bu çalışma, idrar yolu enfeksiyonu (İYE)

Detaylı

Multipl skleroz hastalarında otonom sinir sistemi ile ilişkili sempatik cilt yanıtlarının değerlendirilmesi ve yorgunluk skorları

Multipl skleroz hastalarında otonom sinir sistemi ile ilişkili sempatik cilt yanıtlarının değerlendirilmesi ve yorgunluk skorları JCEI / Yetik ve ark. MS hastalarında sempatik cilt yanıtları ve yorgunluk skorları 2012; 3 (3): 387-391 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.03.0184 RESEARCH

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Van Tıp Dergisi: 12 (2):140-144, 2005 Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Selda Hızel*, Cihat Şanlı**, Sedat Kaygusuz***, Alp Tunç****

Detaylı

Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı

Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı Özgün Araştırma Original Article 215 DOI: 10.4274/tpa.493 Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı Frequency of respiratory viruses in children with lower respiratory

Detaylı

BASKIDA. İlk Atak Depresyon Hastalarında Azalmış Frontal Korteks Hacimleri. Türk Psikiyatri Dergisi 2010; 21( )

BASKIDA. İlk Atak Depresyon Hastalarında Azalmış Frontal Korteks Hacimleri. Türk Psikiyatri Dergisi 2010; 21( ) Türk Psikiyatri Dergisi 2010; 21( ) İlk Atak Depresyon Hastalarında Azalmış Frontal Korteks Hacimleri BASKIDA Mustafa Melih BİLGİ 1, Özgün ÖZALAY 2, Dr. Mehmet ÇAĞDAŞ EKER 3, Dr. Ömer KİTİŞ 4, Dr. Erol

Detaylı

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Başvuran Bazı Hastaların Aciliyet Durumlarının Karşılaştırılması Eren Çamur, Hasan

Detaylı

Serum 25(OH) D vitamin düşüklüğü çocukluk çağı pnömonileri için bir risk faktörü müdür?

Serum 25(OH) D vitamin düşüklüğü çocukluk çağı pnömonileri için bir risk faktörü müdür? Dicle Tıp Dergisi / T. Ünal ve ark. Çocuklarda vitamin D eksikliği ve pnömoni 2012; 39 (4): 531-535 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0195 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Serum

Detaylı

Complementary and alternative medicine in children with asthma and/or allergic rhinitis

Complementary and alternative medicine in children with asthma and/or allergic rhinitis Astım ve/veya allerjik rinitli çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları Complementary and alternative medicine in children with asthma and/or allergic rhinitis ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE Asthma

Detaylı

Emin Özkaya, Soner Sazak, Ahmet Güzelçicek, Nedim Samancı

Emin Özkaya, Soner Sazak, Ahmet Güzelçicek, Nedim Samancı Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical E. Özkaya Journal ve ark. Farklı beslenme modellerinin büyümeye etkisi Cilt / Vol 37, No 4, 339-345 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Farklı beslenme modellerinin hayatın

Detaylı

İdiyopatik Hiperkalsiürik Çocukların Kemik Yoğunluğunun Değerlendirilmesi

İdiyopatik Hiperkalsiürik Çocukların Kemik Yoğunluğunun Değerlendirilmesi 1 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article İdiyopatik Hiperkalsiürik Çocukların Kemik Yoğunluğunun Değerlendirilmesi Evaluation of Bone Density in Children with Idiopathic Hypercalciuria Meryem ÖNDER 1,

Detaylı

Hipokrom Mikrositer Anemide Demir Eksikliği Anemisi ve Talasemi Taşıyıcılığı Oranları

Hipokrom Mikrositer Anemide Demir Eksikliği Anemisi ve Talasemi Taşıyıcılığı Oranları Hipokrom Mikrositer Anemide Demir Eksikliği Anemisi ve Talasemi Taşıyıcılığı Oranları Fatma OĞUZ *, Tuğçe AKSU UZUNHAN **, Fatih Köksal BİNNETOĞLU ***, Hayriye ERTEM VEHİD **** Hipokrom Mikrositer Anemide

Detaylı

Orta ve ağır akciğer tutulumu olan kistik fibrozlu hastalarda ölüme etki eden diğer risk etmenleri

Orta ve ağır akciğer tutulumu olan kistik fibrozlu hastalarda ölüme etki eden diğer risk etmenleri Özgün Araştırma Original Article 267 DO I: 10.4274/tpa.901 Orta ve ağır akciğer tutulumu olan kistik fibrozlu hastalarda ölüme etki eden diğer risk etmenleri Other risk factors associated with mortality

Detaylı

www.egepediatribulteni.org EDİTÖR MEHMET KANTAR YARDIMCI EDİTÖRLER CAN BALKAN FİGEN GÜLEN GÜLDANE KOTUROĞLU YAYIN KURULU

www.egepediatribulteni.org EDİTÖR MEHMET KANTAR YARDIMCI EDİTÖRLER CAN BALKAN FİGEN GÜLEN GÜLDANE KOTUROĞLU YAYIN KURULU ISSN 1300 9745 EGE PEDİATRİ BÜLTENİ CİLT : 17 SAYI : 1 2010 Ege Çocuk Vakfı (EÇV) Bilimsel Yayın Organıdır www.egepediatribulteni.org EDİTÖR MEHMET KANTAR YARDIMCI EDİTÖRLER CAN BALKAN FİGEN GÜLEN GÜLDANE

Detaylı

Nevşehir Yöresindeki Yeni Doğan İshalli Buzağılarda Cryptosporidiosis in Real Time PCR ve Nested PCR Yöntemleri ile Saptanması*

Nevşehir Yöresindeki Yeni Doğan İshalli Buzağılarda Cryptosporidiosis in Real Time PCR ve Nested PCR Yöntemleri ile Saptanması* J Fac Vet Med Univ Erciyes 9(2) 79-87, 2012 A.T. ŞİMŞEK, A. İNCİ, A. YILDIRIM, A. ÇİLOĞLU, Z. Araştırma BİŞKİN, Ö. Makalesi DÜZLÜ Research Article Nevşehir Yöresindeki Yeni Doğan İshalli Buzağılarda Cryptosporidiosis

Detaylı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 77-82/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Nasal MRSA Carriages in Nursing Home Residents Ekrem KİREÇCİ

Detaylı

Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travması, depresyon, anksiyete ve alkol/madde kullanımı ile ilişkisi

Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travması, depresyon, anksiyete ve alkol/madde kullanımı ile ilişkisi 30 Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve... Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travması, depresyon, anksiyete ve alkol/madde kullanımı ile ilişkisi Cüneyt

Detaylı

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri 60 Orijinal Araştırma / Original Article Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri Clinical Features and Prognosis of Juvenil Alopecia Areata Patients Müge Güler Özden, Nilgün

Detaylı

Servikal örneklerde human papillomavirus sıklığı ve genotip dağılımı

Servikal örneklerde human papillomavirus sıklığı ve genotip dağılımı Araştırma: Servikal örneklerde human papillomavirus sıklığı ve genotip dağılımı Duygu Fındık 1, Hatice Türk Dağı 1, Uğur Arslan 1, Yücel Fındık 2 1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji,

Detaylı