Otizm spektrum bozukluklar nda T2 relaksasyonla belirlenen gri cevher anormallikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Otizm spektrum bozukluklar nda T2 relaksasyonla belirlenen gri cevher anormallikleri"

Transkript

1 N_ /26/06 9:58 AM Page 632 Otizm spektrum bozukluklar nda T2 relaksasyonla belirlenen gri cevher anormallikleri H. Petropoulos, BE; S.D. Friedman, PhD; D.W.W. Shaw, MD; A.A. Artru; G.Dawson, PhD ve S.R.Dager, MD Özet Amaç: Otistik çocuklarda serebral beyaz cevher içeri ini de erlendirmek üzere nicel T2 relaksasyon ölçümlerini yapmak. Metotlar: Otizm spektrum bozuklu u (ASD) bulunan 2-4 yafl aras 60, geliflim gerili i (DD) olan yafl-eflli 16 ve tipik geliflimli (TD) 10 çocuk, (2.5 mm kal nl nda, 0 mm aral kl ) dual eko fast spin eko görüntülerin elde edilebilmesi amac ile 1.5 T GE MRI taray c ile görüntülendi. Görüntüler gri ve beyaz cevhere ayr flt r ld ve her bir doku tipi T2 sinin hesaplanmas için ilgili bölgenin maskelenmesi amac ile kullan ld. Gruplar aras nda T2 leri karfl laflt rmak üzere, yafl ve cinsiyet kovaryat olacak flekilde varyans analizi yap ld ve T2 ve IQ ölçümlerinin karfl laflt r labilmesi için korelasyon kullan ld. Sonuçlar: ASD li çocuklarda kortikal gri cevher T2 de TD li çocuklara göre uzama mevcutken beyaz cevher T2 de anlaml bir fark tespit edilmedi. DD li çocuklarda ASD veya TD li çocuklara göre hem gri hem de beyaz cevher T2 si daha uzundu. T2 ölçümleri ile IQ aras nda anlaml bir iliflki saptanmad. Yorum: Geliflme gerili i olan çocuklarda gri ve beyaz cevher T2 de uzama, muhtemelen nöronal geliflim ve matürasyonunda bir gecikmenin emaresidir. Otistik çocuklarda gri cevher T2 de uzama olurken beyaz cevher T2 de olmamas, otizme özgü anormal geliflim süreçlerine iflaret ediyor olabilir. NEUROLOGY 2006;67: Otizm spektrum bozukluklar (ASD), tipik olarak erken çocukluk döneminde tan konulan ve dil ve iletiflim yetersizlikleri, sosyal desifitler ve tekrarlay c hareketler ile karakterize bir davran fl sendromudur. 1,2 Önceki MRI volümetrik çal flmalar nda genel beyin hacmi yan nda, belli alt bölgelerde hacim art fl tespit edilmifltir, ancak serebral beyaz ve gri cevherde ve subkortikal bölge hacimlerindeki bu belirgin art fl n diferansiyel da l m de iflkenlik göstermifltir. Beyin hacmindeki art fl okul öncesi ASD li çocuklarda 3-5 ergen ve yetiflkinlere 6,7 göre daha s k bildirildi- inden ve do umda bafl çevresi ölçümlerinin normal olmas ndan dolay serebral genifllemenin ASD nin erken evresinde h zlanm fl beyin matürasyonu veya afl r büyümesini yans tt hipotezi ileri sürülmüfltür. 8,9 Nicel T2 relaksasyon de erlendirmeleri beyin matürasyonunun zamansal geliflimini karakterize etmek üzere kullan lmaktad r Bu çal flmada ADS li çocuklarda serebral beyaz cevher ve kortikal gri cevher T2 relaksasyonlar n n, tipik geliflimli (TD) veya geliflim gerili i (DD) olan yafl-eflli toplumlarla karfl laflt rmal olarak nicel bir de erlendirmesini yapt k. Bu çocuklar 3 4 yafl nda ve T1 volümetrik görüntüleme verilerinden, ASD li vakalarda di er tan sal gruplara göre daha belirgin bir serebral genifllemenin oldu u anlafl lm fl toplumun, geniflletilmifl bir örne ini teflkil etmekteydiler. 3 Hipotezimiz fluydu: e er genifllemifl serebral hacim normal beyin büyüme h z n n artmas na ba l ise, ASD li çocuklarda gri ve beyaz cevher T2 leri TD li çocuklara göre beyin matürasyonunun daha ileri bir evresini an msatacak flekilde azalm fl olmal d r. Aksine, DD li çocuklarda gecikmifl beyin geliflimi yan nda T2 relaksasyonunda da uzama olacakt r. Metotlar. Bu çal flmada olgular n toplanma ve klinik de erlendirme metodolojisinin detaylar daha önceden anlat lm flt. 3 Olgular. Üç çocuk grubu çal flma kohortunu oluflturdu: 1) ASD li (48 erkek çocuk, 12 k z çocuk; ortalama yafl 41.6 ± 10.9 ay SS, ay) 60 çocuk, 2) DD li (7 erkek çocuk, 9 k z çocuk; ortalama yafl 44.8 ± 9 ay SS, ay) 16 çocuk ve 3) TD li (8 erkek çocuk, 2 k z çocuk; ortalama yafl 36.9 ± 11.6 ay SS, ay) 10 çocuk. T1- a rl kl görüntüleme verileri önceden verilen3 çocuklar, e er T2/proton dansite (PD) görüntüleme sekanslar görüntülemenin süresi nedeni ile baflar ile elde edilememiflse (n = 9) veya görüntüler artefaktlar nedeni ile kullan lam yorsa (n = 2) çal flmadan d flland. Kat l mc lar bölgesel ebeveyn dayan flma gruplar ndan, devlet okullar ndan, Geliflimsel Dizabilite Bölümü nden, kliniklerden, hastanelerden ve Washington Üniversitesi Bebek ve Çocuk Olgu Havuzundan topland. Çal flmaya kat lacak çocuklar n ebeveyn/bak c lar ndan yaz l onam al n- Radyoloji Bölümü nden (H.P., S.D.F, D.W.W.S., S.R.D.), Anestezi (A.A.A.), Psikoloji (G.D.), Psikiyatri (S.R.D.) ve Biyomühendislik (S.R.D.), Washington Üniversitesi T p Okulu, Seattle. NI n n Çocuk Sa l ve nsan Geliflimi ile Sa rl k ve letiflim Bozukluklar proje program burslar ile desteklenmifltir. Aç klama: Yazarlar ç kar çat flmas bildirmemektedirler. 14 Kas m 2005 de al nd. Son hali 25 Nisan 2006 da kabul edildi. Adres ve yeniden bas m istekleri için Dr. S.R. Dager, Neuroimaging Research Group, Radyoloji Bölümü, University of Washington School of Medicine, 1100 NE 45 St., Suite 555, Seattle, WA 98105; E 632 Copyright 2006 by AAN Enterprises, Inc.

2 N_ /26/06 9:58 AM Page 633 d ve bu onamlar Washington Üniversitesi Internal Review Board taraf ndan onayland. ASD ve DD grubuna dâhil çocuklar standart entelektüel ve adaptif yeti testlerinde belirgin DD tespit edildi ve DD leri bilinen genetik anormalliklere (frajil X sendromu, Norrie sendromu, nörofibromatosis, tüberoz skleroz, fenilketonüri, Down sendromu gibi), do um öncesi ve sonras beyin travmas na veya tan mlanm fl di er hastal klara ba l de ildi. Bu çocuklar n her biri, ASD li veya DD li çocuklar n tan s n n konuldu u veya orijinal tan n n do ruland bir multidisipliner araflt rma merkezinde de erlendirildi. ASD tan s, Otizm Tan sal Anketi Gözden Geçirilmifl (ADI-R) 14 ve Otizm Tan sal Gözlem fiemas Jenerik (ADOS-G) 1,15 ile konuldu. Ek olarak, deneyimli bir klinisyenin klinik de erlendirmesi tan y do rulad. Asperger sendromu kesin kriterlerini karfl layan çocuklar çal flmadan d flland. DD li veya TD li çocuklara ADOS-G uyguland. Bu çocuklar n ADOS-G veya klinik de erlendirme ile ADS kriterlerini tamamlamad klar veya bu ölçümlerde otizm belirtilerinin fliddetinde art fl olmad belirlendi. Etkilenen çocuklar klinik tan konulduktan hemen sonra çal flmaya al nd. Çocuklar n hiçbiri ilaç kullanm yordu veya biliflsel davran flsal giriflim tedavisi alt nda de ildi. TD olgular e er Vineland Adaptif Davran fl Ölçekleri 16 skorunun 1 SS alt veya üstünde skor ald lar ise çal flmaya dâhil edildiler. TD örne inde, dil, sosyal, motor, biliflsel gerilik, konuflma terapisi, psikiyatrik bozukluk veya ö renme zorlu u öyküsü yoktu. Tüm tan sal gruplara mensup olgulardan nöbet, serebrovasküler hastal k, ciddi duysal veya motor bozukluk (sa rl k, körlük) öyküsü, ciddi akci er hastal, unstabil kardiyovasküler durum, majör fiziksel anormallik, belgelenmifl do um öncesi veya sonras kafa travmas, protez gibi metal implantlar bulunan veya düzenli psikoaktif ilaç kullananlar çal flmaya dahil edilmedi. ASD veya DD li çocuklarda sözel ve sözel olmayan IQ skorlar Mullen Erken Ö renme Ölçekleri 17 (dil, görsel uzaysal ve motor kabiliyetlerin geçerli, normalize ölçümü) ile de erlendirildi. Birleflik IQ oran, yafla uygun skorun çocu un kronolojik yafl na bölünmesi ile hesapland (Mullen grup ortalamalar : ASD=58.6 ± 19.4 SS, DD= 58.9 ± 14.7 SS). MRI. Otuzalt aydan küçük ASD veya DD li çocuklar (n = 18) (100 mg/kg, maksimum 2 g, görüntülemeden dakika önce uygulanan) kloral hidrat ile sedatize edildi. Otuzalt ay ve üstü ASD ve DD li çocuklar (n = 58) ise (dakikada μg/kg) propofol ile sedatize edildi. TD li çocuklar n çekimi ise gece ve çocuk uyurken gerçeklefltirildi. TD li baz çocuklara daha önce verildi inde sedasyona neden oldu u biliniyor ise parenteral difenhidramin hidroklorid (n = 4, 25 mg PO) uyguland. Aksiyel PD ve T2-a rl kl MR görüntülemeleri fast spin ekonun kullan ld (yank tekrar uzunlu u -ETL- = 8, [etkili] eko zaman = 13/91 milisaniye, tekrarlama zaman = 2000 milisaniye, görüfl alan = 22 cm, matriks ve 2.5 mm dilim kal nl, 0 mm bant geniflli i) 1.5 T GE Signa (GE, Milwaukee, WI) ile elde edildi. Her MRI bord sertifikal bir pediyatrik nöroradyolog taraf ndan de erlendirildi. DD li bir çocuk d fl nda hiçbir çocukta gros anatomik anormallik tespit edilmedi. PD ve T2 görüntüleri, gri/beyaz cevher ayr m belirgin hale gelmifl bir görüntü elde etmek üzere birlefltirildi. T2-a rl kl görüntüler, doku/bos ayr m n gösteren bir görüntü elde etmek üzere PD görüntülerden ç kar ld. Eklenen ve ç kar lan görüntüler radyofrekans (RF) inhomojenite için homomorfik filtreleme ile düzeltildi. 19 fllem, eklenen her bir görüntünün logunun al nmas ve tahmini RF bias logundan ç kar lmas ndan ibaretti. Sonuç, düzeltilmifl görüntüler elde etmek üzere güçlendirildi (exponentiate). RF bias, PD görüntülerinden sadece doku içeren bölgeleri dikkate alan normallefltirilmifl konvolüsyon kullan larak hesapland. Bu, herhangi bir zemin gürültüsünün maskelenmesi ve ard ndan maskelenmifl doku görüntüsünün ve maskenin kendisinin alçak geçiren filtreden geçirilmesi ile baflar ld. nhomojenite tahmini içeren bir görüntü elde etmek üzere filtre edilmifl maske, filtre edilmifl maskeli doku görüntüsüne bölündü. Eklenen ve ç kar lan görüntülerin her birinde, 1) eklenen görüntülerde gri ve beyaz cevheri ve 2) ç kar lan görüntülerde beyin dokusu ve BOS u ay rabilmek için k-means algoritmas kullan ld. Bölünmüfl gri cevher ve BOS un ikili görüntüleri, gri cevher ölçümlerinde T2 yi yanl fl yüksek gösterebilecek BOS alanlar n d fllamak üzere Boolean (mant ksal) operatörlerini kullanarak birlefltirildi. 20 Benzer flekilde, bölünmüfl beyaz cevher ve BOS un ikili görüntüleri ventriküler BOS u d fllamak üzere mant ksal olarak birlefltirildi. Subkortikal yap lar manüel olarak ç - kart ld. Gri ve beyaz cevherin karakteristik segmentasyonu resim 1 de Resim 1. (A) Proton dansite görüntülemesi; (B) T2 a rl kl görüntüleme; (C) kortikal gri cevher segmentasyonu; (D) beyaz cevher segmentasyonu görülmektedir. T2, ifllenmemifl ve düzeltilmemifl MR görüntülerinden singular value decomposition routine in IDL (v 6.0; Research Systems, Boulder, CO) kullan larak pixel-by-pixel hesapland. Her bir doku tipinin ortalama T2 de erleri, karfl l k gelen gri ve beyaz cevher maske alanlar ndan elde edildi. Bir hesaplanm fl T2 örne i resim 2A da ve her bir doku tipinde karakteristik T2 da l mlar n gösteren histogramlar resim 2B de görülmektedir. statistiksel analizler SPSS (Macintosh için v 11.0; Chicago, IL) ile gerçeklefltirildi. Ana tan gruplar (ASD, DD ve TD) aras nda, ortalama gri ve beyaz cevher T2 lerini karfl laflt rmak üzere yafl ve cinsiyetin katk - lar n kontrol ederek tek yönlü kovaryans analizi ile yap ld. Serebral hacim aç klay c efl de iflken olarak kullan ld nda hiçbir modelde anlaml l k kazanamad ve bu nedenle d flland. Anlaml l k kazanan ana analizler için posthoc (Tukey) testi yap ld. ASD li çok say da bireyde (yaklafl k %70) ana otizm bulgular yan nda mental retardasyon da bulundu undan, DD li yafl eflli çocuklardan oluflan grupla karfl laflt rman n ortak veya ayr biyolojik faktörlerin de erlendirilmesinde kullan labilirli i anlafl ld. T2 ile IQ aras ndaki iliflkinin de erlendirilmesi için her bir etkilenen (ASD ve DD) grup için k smi korelasyonlar ayr ayr gerçeklefltirildi. Bu Resim 2. (A) Hesaplanm fl T2 haritas ; (B) her bir ikili maskeye karfl l k gelen bölge için karakteristik T2 da l m histogramlar. August (2 of 2 ) 2006 NEUROLOGY

3 N_ /26/06 9:58 AM Page 634 Resim 3. Otizm spektrum bozuklu u (ASD) veya geliflim gerili i (DD) olan çocuklar aras nda, birbiriyle ve tipik geliflim (TD) gösteren çocuklarla karfl laflt r ld nda anlaml derecede uzam fl de erleri olan her bir çocuk grubunda yafla göre düzeltilmifl ortalama kortikal gri cevher T2 leri. Resim 4. Geliflim gerili i (DD) olan çocuklar aras nda otizm spektrum bozuklu u (ASD) ve tipik geliflim (TD) gösteren çocuklarla karfl laflt r ld nda anlaml derecede uzam fl de erleri olan her bir çocuk grubunda yafla göre düzeltilmifl ortalama serebral beyaz cevher T2 leri. korelasyon analizlerine yafl efl de iflken olarak eklendi. Sonuçlar. Tan gruplar aras nda ay cinsinden yafl aral klar farkl de ildi (F[1,83] = 1.8, p = 0.172). Gruplar aras nda cinsiyet fark gösterildi (χ 2 = 21.6, df = 1, p < 0.001). Nedeni ASD grubunda (%80) DD (%44) (χ 2 = 0.3, df = 1, p = 0.617) ve TD (%80) (χ 2 = 3.6, df = 1, p = 0.058) grubuna göre daha çok say da erkek bulunmas yd. Yafl n anlaml bir efl de iflken oldu u modelde (F[1,83] = 188.9, p < 0.001), gruplar aras nda gri cevher T2 fark mevcuttu (F[2,83] = 8.6, p < 0.001). Cinsiyet de model içinde e ilim düzeyinde anlaml yd (F[1,83] = 3.9, p = 0.053). Posthoc analizlerde ASD ve TD li (%1, p = 0.009), ASD ve DD li (?%1, p < 0.001) ve DD ve TD li (%2.0, p = 0.008) çocuklar aras nda farklar ortaya ç kt. Resim 3 de görüldü ü gibi, tahmini marjinal ortalamalar ve SS afla daki gibiydi: ASD =119.3 ± 1.6 SS milisaniye, DD = ± 3.3 SS milisaniye, TD =118.1 ± 4 SS milisaniye. Yafl n anlaml bir efl de iflken oldu u modelde (F[1,83] = 95.7, p < 0.001), gruplar aras nda beyaz cevher T2 fark mevcuttu (F[2,83]= 6.2, p = 0.003). Cinsiyet de model içinde e ilim düzeyinde anlaml yd (F[1,83]= 3.5, p = 0.067). Posthoc analizlerde ASD ve DD li (?%1.5, p = 0.002) ve DD ve TD li (%2.1, p = 0.003) çocuklar aras nda farklar ortaya ç karken ASD ve TD li (%0.6, p = 0.359) çocuklar aras nda anlaml bir fark görülmedi. Resim 4 de görüldü ü gibi, tahmini marjinal ortalamalar ve SS afla daki gibiydi: ASD = ± 2 SS milisaniye, DD=103.1 ± 4 SS milisaniye, TD = 101 ± 4.9 SS milisaniye. Gri cevher relaksasyonu ne ASD (birleflik, r = 0.249, p = 0.171; sözel, r = 0.414, p = 0.204; sözel olmayan, r = 0.417, p = 0.195) ne de DD örneklerinde (birleflik, r = 0.255, p = 0.187; sözel, r = 0.362, p = 0.642; sözel olmayan, r = 0.032, p = 0.975) IQ skorlar ile korelasyon gösterdi. Yine, beyaz cevher relaksasyonu da ne ASD (birleflik, r = 0.391, p = 0.255; sözel, r = 0.367, p = 0.318; sözel olmayan, r = 0.389, p = 0.262) ne de DD li çocuklarda (birleflik, r = 0.332, p = 634 NEUROLOGY 67 August (2 of 2 ) ; sözel, r = 0.164, p = 0.924; sözel olmayan, r = 0.423, p = 0.524) IQ skorlar ile korelasyon gösterdi. Tart flma. Çal flmam zda ASD li çocuklarda serebral gri ve beyaz cevher T2 relaksasyonunu nicel olarak ve DD veya TD li çocuklara göre de erlendirdik. ASD li çocuklarda TD li çocuklara göre tüm beyin kortikal gri cevher T2 uzam flken tüm beyin beyaz cevher T2 istatistiksel bir farka ulaflamam flt. DD li çocuklarda ASD veya TD lilere göre kortikal gri ve beyaz cevher T2 uzam flt, bu gözlemin nedeni muhtemelen gecikmifl nöronal yap sal geliflme ve miyelinasyondur. ASD li çocuklarda gri cevher T2 de ifliklikleri, bu vakalarda gri cevher anormallikleri varl n bildiren di er çal flmalarla 21,22 ve kimyasal konsantrasyonlarda bölgesel düflüfl ve T2 de uzaman n 13 ço unlukla gri cevhere özgü oldu unu bildiren son bir çal flma ile uyumludur. Her ne kadar bu ortak gözlemler ASD de patolojik bir gri cevher sürecini desteklese de, geliflimin geç evresinde ilerleyici beyaz cevher etkilenimi olas l halen mevcuttur. Bu görüflü desteklemek üzere, son bir yay nda bölgesel gri cevher T2 uzamas n n yan nda otizmli daha büyük (9.2 ± 3 yafl) çocuklarda beyaz cevher T2 uzamas genel bir denge içinde oldu u anlafl lm flt r. 24 Doku de iflimlerinde geliflim evresi ile iliflkili ek özelleflmeler da bu bulgulara daha fazla iflaret etmektedir. ASD li çocuklarda tan konulduktan hemen sonra elde etti imiz T2 gri cevher bulgular, bu bozuklukta suçlanan nöroinflamasyona yol açan beyin mekanizmalar n yans tabilir. Bu tür süreçler tipik olarak ödeme efllik edebilir ve uzam fl T2 relaksasyonu ile sonuçlanacakt r. Örne in, otizmle iliflkili farkl korteks bölgelerinde mikrogliyal aktivite ve sitokin düzeyinde yükselme bildirilmifltir. 25 Ek olarak, frontal ve pariyetal korteksle birlikte serebellumda gliyal fibriler asidik protein düzeylerindeki art fl da inflamatuar de ifliklikleri desteklemektedir. 26 O halde, otizmde serebral kortekste özellikle belirlenen otoimmün belirteçler ASD örneklerinde gözlenen T2 gri cevherde uzama-

4 N_ /26/06 9:58 AM Page 635 ya yönelik olas bir mekanizma olabilir. Otizmin seyrinin erken dönemlerinde, di er anormal nörokimyasal ve histolojik süreçler de ASD li çocuklarda aberan nöronal yap sal konfigürasyona neden olabilir ve ayr c gri cevher T2 bulgular ndan sorumlu olabilir. Anormal nöronal migrasyon veya sinaptik plastisite yolaklar nda nöroregülatuar protein Reelin defisitleri suçlu olabilir. 27 Yine, ASD li çocuklar n %30 unda bildirilen plazma serotonin düzeylerindeki art fl daha az say da serotonerjik lif oluflumuna, serotonin terminal say s nda düflüfle ve sinaptogenezde azalmaya yol açabilir. 28 Do um sonras beyin geliflimi s ras nda düflük serotonin sentez h z da kortikal kolümner geliflim ve konnektivitedeki aberasyonlarla ba daflt r lm flt r. 29 Otizm postmortem çal flmalar nda, kortikal minikolon say s n n normale göre daha yüksek oldu- u, ancak boyutlar n n normale göre daha küçük, interselüler dispersiyonunun ise daha genifl oldu u bulgusu da bu bulguyu desteklemektedir. 30 Bunun da ötesinde, otizmde kortikal sulkal anormallikler de gözlenmifltir. 31 Her ne kadar ASD li çocuklarda korteks yüzey alan daha genifl olsa da, otizmde biriken gözlemler genifl, ancak ünite alana düflen hücre say s n n düflük oldu u gri cevher modeline do ru yönlenmektedir. Bu ba lamda, su protonlar gri cevherde fiziksel olarak daha az s n rland r lm fl olacak ve T2 relaksasyonu uzayacakt r, ki bu görüfl ASD li çocuklardaki gözlemlerimizle uyumludur. ASD sonuçlar n genellefltirme çabas nda sorun sendroma efllik eden de iflik düzeyde mental retardasyon varl - d r. Çal fl lan çocuklar n büyük k sm nda (ASD grubunun %67 si ve DD grubunun %79 u) 70 in alt nda IQ skoru ile tespit edilen ciddi biliflsel bozukluk mevcuttu. T2 relaksasyon ile mental retardasyon aras ndaki olas iliflkiyi özellikle de erlendirdi imizde, hiçbir IQ skoru ile anlaml bir iliflki saptanamamas genel T2 ölçümlerinin, biliflsel yeti veya davran flsal performans n alt nda yatan geliflimsel süreçlere özgü bir belirteç olmayabilece ini düflündürmektedir. MRI tipik bir beyin geliflim sürecinin karakterize edilmesinde önemli bir rol oynar. Do umda çekilen T1-a rl kl görüntülerde miyelinsiz beyaz cevher gri cevhere göre daha hipointens ve T2-a rl kl görüntülerde de daha hiperintens gözükmektedir. Beyin olgunlaflt kça serebral beyaz cevher içindeki suyun yerini miyelin ve çap geniflleyen aksonlar almaktad r, buna karfl n gri cevherde farkl laflan nöronal anatomi nedeni ile su içeri i azalmaktad r Sonuçta T1 ve T2 relaksasyon süreleri k salmakta, buna ba l olarak da efllik eden sinyal intansiteleri de iflmektedir. Relaksasyon süreleri ilk 6 ay içinde dramatik bir k salma göstermekte, sonraki aylar içinde k salma daha yavafl bir h zla devam etmekte ve 18. ayda geliflime efllik eden de ifliklikler doku tiplerinin nispi intansitelerini ters yönde de ifltirmekte ve gri/beyaz cevher doku ayr m yetiflkinlerde görülen halini almaktad r. Genelde, T1-a rl kl görüntüler do umla 3 6 ay aras dönemde geliflimsel süreçlere daha duyarl d r; bu tarihten itibaren matürasyonel de ifliklikler T2-a rl kl görüntülemede daha iyi ortaya konulabilmektedir. Sa l kl çocuklarda beyin geliflim sürecini takip etmek üzere T2 sinyal de ifliklikleri kullan lmaktad r ve bu de ifliklikler geliflim gerili i olan çocuklarda gecikmifl demiyelinasyona dair kan tlar sa lamaktad r. 35 Nicel T2 relaksasyon ölçümleri beyinde öncelikle hücre içi ve d fl s v art miyelin içeren multiexponential bileflenler ile karakterize kompleks faktörleri yans tmaktad r. Kesin T2 relaksivite ölçümleri kullan larak yap lan multikompartmental analizler için zaman al c görüntü zenginlefltirilmesi ile birlikte çok say da eko gerekmektedir. Öyle de olsa, hem konvansiyonel dual eko zenginlefltirilmesi hem de fast spin eko dual time points ile elde edilen T2 hesaplamalar, normal görünümlü gri ve beyaz cevherde beyin patolojisini ay rt etmek üzere güçlü veriler sunmaktad r, %2 gibi minik relaksasyon farklar n n bile spesifik aktif hastal k süreçlerini ortaya ç kard bulunmufltur Verilerimize dayanarak hesaplad m z gri cevher için ortalama milisaniye ve beyaz cevher için milisaniyelik T2 relaksasyon süreleri di er yay nlarda benzer yafl aral için hesaplanan T2 de erleri ile uygundur. 10 Ek olarak, verilerimizde yafl ve T2 ölçümleri aras nda gözlemledi imiz s k iliflki, bu ölçümlerin k salt lm fl geliflim penceresinde beyin matürasyonunun ilerlemesini karakterize etmedeki do rulu unu göstermektedir. Bu çal flmadan elde edilen sonuçlar n yorumlanmas nda önemli sorun T2 üzerinde anlaml etkileri oldu u bilinen 18 propofol veya kloral hidratla birlikte suplemental O2 uygulan fl olmas d r. Bazal metabolik süreçlerin anesteziden etkilenmesi, 40 bölgesel serebral kan ak m nda ve buna ba l manyetik duyarl l kta olas de iflikliklere yol açarak relaksasyonu etkileyebilir41. T2 nin bu faktörlerden etkilenip etkilenmedi ini d fllamak zor olsa da, her ikisi de anestezi alt nda çal fl lm fl olan ASD veya DD li çocuklardan elde edilen sonuçlar n farkl olmas bu bulgular n geçerlili ini art rmaktad r. Volümetrik ASD çal flmalar ndan elde edilen bulgular, otizmde beynin erken afl r büyümesi ile birlikte gri ve beyaz cevher hacimlerinde bölgesel heterojenlik ve beyaz cevher ba lant lar nda azalma 5,42-44 kavram n n iyi karakterize edilmesine yönelik ilgi oluflmas n sa lad. Sonuçlar - m z, beynin otizmde özellikle etkilenebilecek muhtemel lokalize bölgelerini göstermemektedir, ancak serebral korteksin genifl alanlar nda mevcut ve farkl laflm fl gri cevher hücre mimarisi veya patolojisini düflündüren yap sal ve metabolik farkl l klar göstermektedir. Bu ilk T2 de erlendirmemize subkortikal gri cevheri dâhil etmemifl olsak da, ileriki çal flmalar volümetrik ve ifllevsel farkl l klar oldu u bildirilen 3,45 neokorteks ve beyaz cevher alt bölgeleri ile (hipokampus, amigdala ve talamus gibi) farkl nükleuslara da yönelik olacakt r. T2 relaksasyonunun multikompartmental analizini sa layan uzun ETL tetkikleri veya MRI difüzyon tensör görüntüleme kullan larak yap lacak çal flmalar da duyarl l daha da art rabilir ve otizmde gri ve beyaz cevher mikroyap sal farkl l klar n daha iyi anlamam z sa layabilir. Teflekkür Yazarlar çocuklara ve ailelerine kat l mlar için teflekkürle- August (2 of 2 ) 2006 NEUROLOGY

5 N_ /26/06 9:58 AM Page 636 rini sunarlar. Yazarlar, ayr ca verileri kontrolündeki deste- i ve klinik konulardaki katk lar ndan dolay Jeff Munsan a ve CPEA Core A personeline de teflekkürlerini sunarlar. Kaynaklar 1. Lord C, Risi S, Lambrecht L, et al. The autism diagnostic observation schedule-generic: a standard measure of social and communication deficits associated with the spectrum of autism. J Autism Dev Disord 2000;20: Dawson G, Webb S, Schellenberg GD, et al. Defining the broader phenotype of autism: genetic, brain, and behavioral perspectives. Dev Psychopathol 2002;14: Sparks BF, Friedman SD, Shaw DW, et al. Brain structural abnormalities in young children with autism spectrum disorder. Neurology 2002;59: Courchesne E, Karns CM, Davis HR, et al. Unusual brain growth patterns in early life in patients with autistic disorder. Neurology 2001;57: Carper RA, Moses P, Tigue ZD, Courchesne E. Cerebral lobes in autism: early hyperplasia and abnormal age effects. Neuroimage 2002;16: Courchesne E, Redcay E, Kennedy DN. The autistic brain: birth through adulthood. Curr Opinion Neurol 2004;17: Aylward EH, Minshew NJ, Field K, Sparks BF, Singh N. Effects of age on brain volume and head circumference in autism. Neurology 2002;59: Courchesne E. Brain development in autism: early overgrowth followed by premature arrest of growth. Ment Retard Dev Disabil Res Rev 2004; 10: Lainhart JE, Piven J, Wzorek M, et al. Macrocephaly in children and adults with autism. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997;36: Ding XQD, Kucinski T, Wittkugel O, et al. Normal brain maturation characterized with age-related T2 relaxation times: an attempt to develop a quantitative imaging measure for clinical use. Invest Radiol 2004;39: Baratti C, Barnett AS, Pierpaoli C. Comparative MR imaging study of brain maturation in kittens with T1, T2, and the trace of the diffusion tensor. Radiology 1999;210: Miot-Noirault E, Barantin L, Akoka S, Le Pape A. T2 relaxation time as a marker of brain myelination: experimental MR study in two neonatal animal models. J Neurosci Methods 1997;72: Friedman SD, Shaw DW, Artru AA, et al. Regional brain chemical alterations in young children with autism spectrum disorder. Neurology 2003;60: Lord C, Rutter M, Le Couteur A. Autism Diagnostic Interview Revised: a revised version of a diagnostic interview for caregivers of individuals with possible pervasive developmental disorders. J Autism Dev Disord 1994;24: Lord C, Rutter M, Goode S, Heemsbergen J, Jordan H, Mawhood L, et al. Autism diagnostic observation schedule: a standardized observation of communicative and social behavior. J Autism Dev Disord 1989;19: Sparrow S, Balla D, Cicchetti D. Vineland Adaptive Behavior Scales Mullen E. Mullen Scales of Early Learning Amundsen LB, Artru AA, Dager SR, et al. Propofol sedation for longitudinal pediatric neuroimaging research. J Neurosurg Anesthesiol 2005;17: Guillemaud R. Uniformity correction with homomorphic filtering on region of interest. IEEE Int Conf Image Proc 1998;2: Petropoulos H, Sibbitt WL, Brooks WM. Semi-automated segmentation of dual echo MR images. IEEE Proceedings of the 20th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Eng Med Biol Soc 1998;20: Palmen SJMC, van Engeland H, Hof PR, Schmitz C. Neuropathological findings in autism. Brain 2004;127: Santangelo SL, Tsatsanis K. What is known about autism genes, brain, and behavior. Am J Pharmacogenet 2005;5: Friedman SD, Shaw DW, Artru AA, Dawson G, Petropoulos H, Dager SR. Gray and white matter brain chemistry in young children with autism. Arch Gen Psychiatry 2006;63: Hendry J, DeVito T, Gelman N, et al. White matter abnormalities in autism detected through transverse relaxation time imaging. Neuroimage 2006; 29: Vargas DL, Nascimbene C, Krishnan C, Zimmerman AW, Pardo CA. Neuroglial activation and neuroinflammation in the brain of patients with autism. Ann Neurol 2005;57: Laurence JA, Fatemi SH. Glial fibrillary acidic protein is elevated in superior frontal, parietal, and cerebellar cortices of autistic subjects. Cerebellum 2005;4: Fatemi SH, Snow AV, Stary JM, et al. Reelin signaling is impaired in autism. Biol Psychiatry 2005;57: Whitaker-Azmitia PM. Behavioral and cellular consequences of increasing serotonergic activity during brain development: a role in autism? Int J Dev Neurosci 2005;23: Chugani DC. Serotonin in autism and pediatric epilepsies. Ment Retard Dev Disabil Res Rev 2004;10: Casanova MF, Buxhoeveden DP, Switala AE, Roy E. Minicolumnar pathology in autism. Neurology 2002;58: Levitt JG, Blanton RE, Smalley S, et al. Cortical sulcal maps in autism. Cereb Cortex 2003;13: Paus T, Collins DL, Evans AC, Leonard G, Pike B, Zijdenbos A. Maturation of white matter in the human brain: a review of magnetic resonance studies. Brain Res Bull 2001;54 (3): Barkovich AJ. Concepts of myelin and myelination in neuroradiology. AJNR Am J Neuroradiol 2000;21: Inder TE, Huppi PS. In vivo studies of brain development by magnetic resonance techniques. Mental Retard Dev Disabil Res Rev 2000;6: Dietrich RB, Bradley WG, Zaragoza 4th EJ, et al. MR evaluation of early myelination patterns in normal and developmentally delayed infants. AJR Am J Roentgenol 1988;150: Petropoulos H, Sibbitt WL, Brooks WM. Automated T2 quantitation in neuropsychiatric lupus erythematosus: a marker of active disease. J Magn Res Imag 1999;9: Woermann FG, Steiner H, Barker GJ, et al. A fast FLAIR dual-echo technique for hippocampal T2 relaxometry: first experiences in patients with temporal lobe epilepsy. J Magn Res Imag 2001;13: Okujava M, Schulz R, Ebner A, Woermann FG. Measurement of temporal lobe T2 relaxation times using a routine diagnostic MR imaging protocol in epilepsy. Epilepsy Res 2002;48: Laule C, Vavasour IM, Moore GRW, et al. Water content and myelin water fraction in multiple sclerosis. J Neurol 2004;251: Veselis RA, Feshchenko VA, Reinsel RA, Beattie B, Akhurst TJ. Propofol and thiopental do not interfere with regional cerebral blood flow response at sedative concentrations. Anesthesiology 2005;102: Anderson CM, Kaufman MJ, Lowen SB, Rohan M, Renshaw PF, Teicher MH. Brain T2 relaxation times correlate with regional cerebral blood volume. Magma 2005;18: Courchesne E, Pierce K. Brain overgrowth in autism during a critical time in development: implications for frontal pyramidal neuron and interneuron development and connectivity. Int J Dev Neurosci 2005;23: Hazlett HC, Poe MD, Gerig G, Smith RG, Piven J. Cortical gray and white brain tissue volume in adolescents and adults with autism. Biol Psychiatry 2005;62: Herbert MR, Ziegler DA, Makris N, et al. Localization of white matter volume increase in autism and developmental language disorder. Ann Neurol 2004; 55: Munson J, Dawson G, Abbott R, et al. Amygdalar volume and behavioral development in autism. Arch Gen Psychiatry 2006;63: NEUROLOGY 67 August (2 of 2 ) 2006

Temporal lob epilepsisinde bellek ve dil bozukluklar n n difüzyon tensör görüntüleme ile iliflkisi

Temporal lob epilepsisinde bellek ve dil bozukluklar n n difüzyon tensör görüntüleme ile iliflkisi Temporal lob epilepsisinde bellek ve dil bozukluklar n n difüzyon tensör görüntüleme ile iliflkisi C.R. McDonald, PhD M.E. Ahmadi, MD D.J. Hagler, PhD E.S. Tecoma, MD, PhD V.J. Iragui, MD, PhD L. Gharapetian,

Detaylı

Yeni Parkinson hastal substansiya nigras nda yüksek çözünürlüklü difüzyon tensor görüntülemesi

Yeni Parkinson hastal substansiya nigras nda yüksek çözünürlüklü difüzyon tensor görüntülemesi 06_4-30 (1378-1384) 7/9/09 3:03 AM Page 4 Yeni Parkinson hastal substansiya nigras nda yüksek çözünürlüklü difüzyon tensor görüntülemesi D.E. Vaillancourt, PhD M.B. Spraker, BS J. Prodoehl, PhD, PT I.

Detaylı

Otizmin Nöroanatomisi

Otizmin Nöroanatomisi Otizmin Nöroanatomisi David G. Amaral, Cynthia Mills Schumann ve Christine Wu Nordah The M.I.N.D. Enstütüsü, Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Departmanı, University of California Sinirbilim Departmanı,

Detaylı

ÖZEL MAKALE. Bulgular: Mikrosefali önemli bir nörolojik bulgudur, ancak tan m ve tetkikinde ortak bir yaklafl m yoktur.

ÖZEL MAKALE. Bulgular: Mikrosefali önemli bir nörolojik bulgudur, ancak tan m ve tetkikinde ortak bir yaklafl m yoktur. ÖZEL MAKALE Stephen Ashwal, MD David Michelson, MD Lauren Plawner, MD William B. Dobyns, MD Yaz flma adresi ve reprint istekleri için American Academy of Neurology, 1080 Montreal Avenue, St. Paul, MN 55116

Detaylı

fiizofrenide Silik Nörolojik Belirtiler ile Tek Foton Emisyon Bilgisayarl Tomografi (Spect) ile Ölçülen Beyin Kan Ak m Anas ndaki liflki

fiizofrenide Silik Nörolojik Belirtiler ile Tek Foton Emisyon Bilgisayarl Tomografi (Spect) ile Ölçülen Beyin Kan Ak m Anas ndaki liflki ARAfiTIRMA/RESEARCH fiizofrenide Silik Nörolojik Belirtiler ile Tek Foton Emisyon Bilgisayarl Tomografi (Spect) ile Ölçülen Beyin Kan Ak m Anas ndaki liflki Mehmet Ersoy*, Baybars Veznedaro lu**, Bülent

Detaylı

Vineland Uyum Davran fl Ölçe i - Araflt rma Formu nun Do umdan 47 Ayl a Kadar Olan Türk Bebekleri çin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çal flmas

Vineland Uyum Davran fl Ölçe i - Araflt rma Formu nun Do umdan 47 Ayl a Kadar Olan Türk Bebekleri çin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çal flmas Türk Psikoloji Dergisi 2003, 18 (52), 57-71 Vineland Uyum Davran fl Ölçe i - Araflt rma Formu nun Do umdan 47 Ayl a Kadar Olan Türk Bebekleri çin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çal flmas Baflak Alpas*

Detaylı

Antisosyal Kiflilik Bozuklu unda Sald rganl n Nedenini Anlamaya Yönelik Olarak Kortikal Eksitabilite ve nhibisyonun Elektrofizyolojik ncelenmesi

Antisosyal Kiflilik Bozuklu unda Sald rganl n Nedenini Anlamaya Yönelik Olarak Kortikal Eksitabilite ve nhibisyonun Elektrofizyolojik ncelenmesi 44 Özgün Makale / Original Article Antisosyal Kiflilik Bozuklu unda Sald rganl n Nedenini Anlamaya Yönelik Olarak Kortikal Eksitabilite ve nhibisyonun Elektrofizyolojik ncelenmesi Electrophysiological

Detaylı

Araflt rmalar/researches N. Ku u, G. Akyüz, E. Bolay r. fiizofrenide Dil fllevleri ve N400

Araflt rmalar/researches N. Ku u, G. Akyüz, E. Bolay r. fiizofrenide Dil fllevleri ve N400 Araflt rmalar/researches N. Ku u, G. Akyüz, E. Bolay r fiizofrenide Dil fllevleri ve N400 Dr. Nesim Ku u 1, Dr. Gamze Akyüz 1, Dr. Ertu rul Bolay r 2 ÖZET: fi ZOFREN DE D L filevler VE N400 fiizofreninin

Detaylı

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT:

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT: Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? Seher Sofuo lu 1, Hasan Basri zgi 2, Akif Asdemir 3 ÖZET: Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu

Detaylı

Yayg n Geliflimsel Bozukluklarda Sosyal Bilifl

Yayg n Geliflimsel Bozukluklarda Sosyal Bilifl Gözden Geçirmeler / Reviews Yayg n Geliflimsel Bozukluklarda Sosyal Bilifl Burcu Özbaran 1, Sezen Gökçen Köse 2, Serpil Erermifl 3 ÖZET: Yayg n geliflimsel bozukluklarda sosyal bilifl Otizmin de içinde

Detaylı

Medyan n Çocuk ve Gençler Üzerine Olumsuz Etkileri; fiiddet E ilimi ve nternet Ba ml

Medyan n Çocuk ve Gençler Üzerine Olumsuz Etkileri; fiiddet E ilimi ve nternet Ba ml Medyan n Çocuk ve Gençler Üzerine Olumsuz Etkileri; fiiddet E ilimi ve nternet Ba ml Ayflegül Yolga Tahiro lu*, Gonca Gül Çelik**, Kayhan Bahal ***, Ayfle Avc **** * Yrd. Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Temporal lob epilepsisinde double inversion recovery sekans : ön sonuçlar

Temporal lob epilepsisinde double inversion recovery sekans : ön sonuçlar Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2004) 10:182-188 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Temporal lob epilepsisinde double inversion recovery sekans : ön sonuçlar Kamran Mahmutyaz c o lu, Hüseyin Özdemir, Ahmet

Detaylı

Mizaç ve Karakter Envanteri (Türkçe TCI): Geçerlik, Güvenirli i ve Faktör Yap s *

Mizaç ve Karakter Envanteri (Türkçe TCI): Geçerlik, Güvenirli i ve Faktör Yap s * Araflt rmalar/researches S. Köse, K. Sayar, Ü. Kalelio lu, N. Ayd n,. Ak,. K rp nar, R. A. Reeves, T. R. Przybeck, C. R. Cloninger Mizaç ve Karakter Envanteri (Türkçe TCI): Geçerlik, Güvenirli i ve Faktör

Detaylı

Mizaç ve Karakter Envanteri (Türkçe TCI): Geçerlik, Güvenirli i ve Faktör Yap s

Mizaç ve Karakter Envanteri (Türkçe TCI): Geçerlik, Güvenirli i ve Faktör Yap s Araflt rmalar/researches S. Köse, K. Sayar,. Ak, N. Ayd n, Ü. Kalelio lu,. K rp nar, R. A. Reeves, T. R. Przybeck, C. R. Cloninger Mizaç ve Karakter Envanteri (Türkçe TCI): Geçerlik, Güvenirli i ve Faktör

Detaylı

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R OBEZ TE MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR Gamze ÇITAK AKBULUT (Uzm. Dyt.) Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doç Dr M Mahir ÖZMEN Ankara Numune EAH Genel Cerrahi Klinik

Detaylı

Van der Knaap ve ark. taraf ndan 1995 y l nda infantil başlang çl

Van der Knaap ve ark. taraf ndan 1995 y l nda infantil başlang çl Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:446-451 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Van der Knaap lökoensefalopatisi: T, MRG, MR spektroskopi ve difüzyon MRG bulgular Faz l Gelal, Melda Apayd n, Cem Çall,

Detaylı

Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü

Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü Perinatoloji Dergisi Cilt: 15, Say : 1/Nisan 2007 1 DERLEME Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü Ayflegül fller Ege Üniversitesi, Çocuk Sa l ve Hastal

Detaylı

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Orijinal Araflt rma / Original Article 1 Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Interactions Between Psychiatric Symptoms and Disability

Detaylı

Serebral Palsili Hastalarda Gastrointestinal Sistem ve Beslenme Problemleri

Serebral Palsili Hastalarda Gastrointestinal Sistem ve Beslenme Problemleri 150 Derleme / Review Serebral Palsili Hastalarda Gastrointestinal Sistem ve Beslenme Problemleri Gastrointestinal System and Feeding Problems in Patients with Cerebral Palsy Gülten ERK N*, Sabite KACAR**,

Detaylı

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum Nöropsikiyatrik Bozukluklar ve Tedavileri Baflak Yücel stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Nörolojik klinik tablolar n psikiyatrik yans malar çok s k karfl

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 23, SAYI: 2, Haziran 2007 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik

Detaylı

Burcu Çakaloz, Aynur Pekcanlar Akay, Ece Böber

Burcu Çakaloz, Aynur Pekcanlar Akay, Ece Böber Araflt rmalar/researches Dikkat eksikli i hiperaktivite bozuklu u ve efllik eden karfl t olma karfl gelme bozuklu u olan prepubertal erkek çocuklarda plazma kortizol düzeylerinin de erlendirilmesi Dikkat

Detaylı

Akut Stres Bozuklu unda Bir Müdahale Tekni inin Uygulanabilirli i: Göz Hareketleri ile Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR)

Akut Stres Bozuklu unda Bir Müdahale Tekni inin Uygulanabilirli i: Göz Hareketleri ile Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR) Akut Stres Bozuklu unda Bir Müdahale Tekni inin Uygulanabilirli i: Göz Hareketleri ile Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR) Psk. Ebru S N C *, Doç Dr. H.Gülsen ERDEN**, Yrd. Doç. Dr. Yüksel YURTTAfi*

Detaylı

Pediatrik multipl sklerozda siklofosfamid tedavisi

Pediatrik multipl sklerozda siklofosfamid tedavisi Pediatrik multipl sklerozda siklofosfamid tedavisi N. Makhani, MD M.P. Gorman, MD H.M. Branson, MD L. Stazzone, NP B.L. Banwell, MD T. Chitnis, MD Yaz flma adresi ve reprint istekleri için Dr. Tanuja Chitnis,

Detaylı

Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu

Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu ESC K lavuzlar European Heart Journal (2006) 27, 1341 1381 doi:10.1093/eurheartj/ehl001 Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i Kararl Angina Pektoris Tedavisi Görev Grubu Yazarlar/Görev

Detaylı

Metabolik sendromda hipogonadizm

Metabolik sendromda hipogonadizm Derleme ERKEK C NSEL SA LI I Metabolik sendromda hipogonadizm Doç. Dr. Ali Atan, Dr. Y lmaz Aslan Sa l k Bakanl, Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, 3. Üroloji Klini i Metabolik sendrom (MS)

Detaylı

Girifl. H zl uyar lar oluflturan odak? / "reentry" bafllayabilmesi ve devaml l ndaki potansiyel rollerinin incelenmesi ve tart fl lmas amaçlanm flt r.

Girifl. H zl uyar lar oluflturan odak? / reentry bafllayabilmesi ve devaml l ndaki potansiyel rollerinin incelenmesi ve tart fl lmas amaçlanm flt r. 244 Atriyal Fibrilasyonun Elektrofizyolojik Temelleri Dr. Özgür Aslan, Dr. Sema Güneri Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, zmir Özet : Atriyal fibrilasyonun elektrofizyolojik

Detaylı

Panik Bozuklu u: Solunumsal Alt Tipler, Yak n ve Geçmifl Yaflam Olaylar n n Rolü

Panik Bozuklu u: Solunumsal Alt Tipler, Yak n ve Geçmifl Yaflam Olaylar n n Rolü 05-27/7/07 18:58 Page 128 Panik Bozuklu u: Solunumsal Alt Tipler, Yak n ve Geçmifl Yaflam Olaylar n n Rolü Çetin ET K*, Ender TANER**, Selçuk ASLAN***, Erdal IfiIK**** * Uzm. Dr., Ifl klar Ruh Sa l ve

Detaylı

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar 66 Derleme / Review Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar Relationship Between Dizziness and Anxiety: New Clinical Syndromes Elif ONUR, Tunç ALKIN Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi

Detaylı

tedaviye haz r olma ve tedavi için

tedaviye haz r olma ve tedavi için Araflt rmalar/researches De iflime Haz r Olma ve Tedavi ste i Ölçe i (SOCRATES) Türkçe Versiyonu nun yatarak tedavi gören erkek alkol ba ml s hastalarda faktör yap s, geçerli i ve güvenirli i De iflime

Detaylı