FADE EDC DL BECERLER SINIRLI OLAN ZHNSEL ENGELL ÇOCUKLARIN DL GELMLERN DESTEKLEMEK ÇN ÖRETMENN SINIF ORTAMINDA YAPACAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FADE EDC DL BECERLER SINIRLI OLAN ZHNSEL ENGELL ÇOCUKLARIN DL GELMLERN DESTEKLEMEK ÇN ÖRETMENN SINIF ORTAMINDA YAPACAKLARI"

Transkript

1 FADE EDC DL BECERLER SINIRLI OLAN ZHNSEL ENGELL ÇOCUKLARIN DL GELMLERN DESTEKLEMEK ÇN ÖRETMENN SINIF ORTAMINDA YAPACAKLARI Rüya GÜZEL ÖZMEN Özet Yetersizlikten etkilenmi çocuklar için ana dilinin kazanımı sorunlu olabilecek alanlardan biridir. Çeitli derecelerde zihinsel yetersizlikten etkilenmi çocuklarda hem alıcı hem de ifade edici dil geliimlerinde problemler görülebilir. Yakın geçmiten günümüze kadar yapılan aratırmalarda sosyal etkileimci teorinin temellerine dayanan doal dil saaltım yaklaımının yetersizlikten etkilenmi çocuklara ana dilinin kazandırılmasında etkili olduu görülmektedir. Bu çalımada, sınırlı ifade edici dil becerileri olan zihinsel engelli çocukların ifade edici dilini gelitirmek için doal dil yaklaım teknikleri temel alınarak öretmenin sınıf ortamında yapması gerekenler açıklanmıtır. Çalımada çocukların dil geliimini desteklemek amacıyla aktivite önerileri de yer almaktadır. Anahtar sözcükler: Dil edinimi, zihinsel engelli, doal dil yaklaımı Abstract Mother tongue acquision is one of the potential problem areas for children suffering from disability. It is possible for children suffering from various degrees of mental disability to have problems in the development of both their receptive and their productive language skills. Recent research shows that the naturalistic approach to the betterment of their language, based on the social interaction theories, has been effective in the teaching of their mother tongue to the mentally handicapped children. In this study, based on the techniques of the naturalistic approach, what the teacher should do in the classroom environment in order to help the mentally handicapped children to develop their communicative language skills has been explained. The study also covers a range of activities suggested to help these children to improve their language skills. Key words: Language acqusition, mentally handicapped, naturalistic language approach letiim, insan etkileiminin temelidir. Dil bu etkileimin salanmasında bir araç görevini görür. Çocuun sözel dildeki yeterlilii onun sosyal ve akademik ortamlardaki baarısında rol oynar. Dil geliimindeki aksamalar ve gerilikler çocukların dier alanlarındaki geliimlerini etkiler. Sözel dil problemleri sıklıkla bebeklik döneminde ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden dil problemlerinin erken tanılanması ve saaltılması dil geliiminin desteklenmesinde ve daha sonraki yıllarda akademik becerilerin kazanılmasında önem taır (Brown, 1988). Yazıma Adresi: Yard. Doç. Dr. Rüya Güzel Özmen, Gazi Üniversitesi, Gazi Eitim Fakültesi Özel Eitim Bölümü Teknikokullar/Ankara.

2 Sözel iletiimin salanmasında bu derece önemli olan dil, Bloom ve Lahey e (1978) göre birbiriyle etkileim hâlinde bulunan üç bileenden meydana gelir. Bunlar biçim, içerik ve kullanımdır. Dilin biçim bileeni, dildeki konuma seslerini, sözcüklerdeki kök ve ekleri ve sözcüklerin cümle içinde diziliini inceler. Dilin içerik bileeni, dilin anlam yönüyle ilgilidir. Anlam bilim tek tek sözcüklerin anlamları ve sözcüklerin farklı ekillerde bir araya getirilmesinden oluan cümle anlamlarıyla ilgilenir (McLoughlin ve Lewis, 2002). Bloom ve Lahey e göre dil kullanımının iki yönü bulunmaktadır. Birincisi ilevler, ikincisi balamlardır. levler, kiinin konuma amacını belirler. Bir kii ihtiyacını karılamak için, bakalarını yönlendirmek için, etkileimde bulunmak için, duygularını anlatmak için, çevresindeki nesne ve olaylar hakkında bilgi edinmek için, bilgi sunmak için dili kullanabilir. Bu amaçların doru mesajlar eklinde sözlü iletiimde bulunan kiiye ulatırılabilmesi için doru balamların seçilmesi gerekir. Bu da doru sözcüklerin ve cümle biçimlerinin seçimiyle gerçekleir. Örnein, ders anlatırken seçtiimiz sözcük ve cümlelerle bir arkadaımızla aynı konu hakkında tartıırken seçtiimiz sözcük ve cümleler farklılaır. Her ikisinde de bilgi sunma amacı taımamıza ramen ortamlar ve dinleyiciler farklılatıı için dili kullanma eklimiz de deiir. Dilin kullanımı bu iki yönünü kapsayacak ekilde, konuan kiinin iletiimde bulunma amacı ve bu amacı gerçekletirmek için dili ortamına uygun kullanma biçimi olarak tanımlanabilir (McLoughlin ve Lewis, 2002). Biçim, içerik ve kullanım bileenlerinin karılıklı ilikileri ve bir bütün olarak kaynamaları herhangi bir dili konuan kiinin yetikin düzeyindeki dil yeterliliini oluturur (Tüfekçiolu, 1998). Yatmadan önce süt içen bir çocuun, annesine Sütümü istiyorum. demesi dilin üç bileenine göre incelendiinde çocuun biçim yönünden konuma seslerine uygun konutuu, söz düzeni bakımından nesne-eylem bildiren bir cümle yapısını kullandıı, anlam yönünden incelendiinde sütün bir nesne olduunu düündüünde sütle ilgili nesne bilgisine ve istemekle ilgili eylem bilgisine sahip olduunu görürüz. Kullanım olarak incelendiinde ise çocuk, gereksinimlerini karılamak amacıyla dili doru balamda kullanmaktadır. Çocuklara dilin seslerini, cümle yapılarını öreterek veya sadece taklit yoluyla kelimeleri söyleterek, cümleleri tekrar ettirerek dili kazandıramayız. Bu durumda sadece dilin biçim boyutuna önem vermi oluruz. Önemli olan çocuun söyledii cümle ve kelimeleri, konumanın amacına uygun olarak doru anlamda kullanabilmesidir. Bu nedenle çocukların dili kullanmasına yol açacak ortamlar hazırlanarak, bu ortamlarda dilin biçimsel ve anlamsal özelliklerinin kazandırılmasına önem verilmelidir. Normal geliim çizgisi gösteren çocuklar dilin bileenlerini çevreleriyle etkileime girerek doal olarak kazanırlar. Çocuklar üç-dört yalar arasında kendi ana dillerinin temel yapılarını örenirler (Dönmez ve Arı, 1987). Be yaına kadar ve daha sonraki yıllarda çocuun dili aama aama geliir. Yetersizlikten etkilenmi çocuklar için dilin kazanımı sorunlu olabilecek alanlardan biridir. Dil geliiminde yetersizliklerin ortaya çıkmasında geliimsel gerilikler, iitme engeli, otizm rol oynar. Dil geliimini olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri de zihinsel yetersizliktir. Çeitli derecelerde zihinsel yetersizlikten etkilenmi çocuklarda hem alıcı hem de ifade edici dil geliimlerinde problemler görülebilir. Zihinsel yetersizlikten etkilenmi çocukların alıcı dil boyutunda verilen çeitli tipteki yönergeleri anlama, dil bilgisi kurallarını anlama, kendisine okunan öyküyü anlama gibi alanlarda problemleri olabilir. fade edici dil boyutundaki problemler ise, anlamlı sesler

3 çıkarmama, yetersiz kelime hazinesi veya kullanılan kelime ve cümlelerin çeitliliinde sınırlılık, söz dizim yapısında problemler, okuduunu ve dinlediini anlamada zorluk çekme, yazılı ifadedeki problemlere kadar geniletilebilir. fade edici dil becerisi sınırlı olan zihinsel engelli çocuklar, konuma seslerini çıkarabilen, belirli sözcükleri veya cümleleri olan fakat sözcük türleri ve kurdukları cümle yapıları çeitlilik göstermeyen, dili birçok amaç için kullanamayan çocuklardır. Bu çocukların ifade edici dili normal geliim gösteren yaıtlarına göre geridir. Sınırlı ifade edici dil becerileri olan zihinsel engelli çocukların ifade edici dilini, dilin üç bileenini birbiriyle etkileim hâlinde kullanarak gelitirmek için amaçlar aaıdaki gibi sıralanabilir (Pieterse, Treloar ve Cairns, 1996): Daha fazla sözcüü anlaması ve kullanması Daha çeitli durumlarda dili kullanması Karılıklı konumalarda sıra alma becerisini gelitirmesi Sözcük ve cümlelerle daha zengin anlamları ifade etmesi, yani sadece nesneleri isimlendirmek için deil bu nesnelerin ne yaptıkları, neye benzedikleri, kime ait oldukları hakkında konuması Dil geliimine uygun dil bilgisi kurallarını kullanması (çoullar, zaman ekleri, iyelik ekleri, zamirler gibi) Telâffuz becerilerini ya ve geliim düzeyine uygun olarak gelitirmesi Cümleler kurması veya cümleler kuruyorsa daha uzun cümleler ve çeitli yapıda cümleler kurması fade edici dil becerisi sınırlı olan zihinsel engelli çocuklara yukarıdaki amaçların kazandırılması için saaltım uygulanmalıdır. Geçen 30 yıl süresinde yeni bulgular ııında aratırmalarda doal dil saaltım yöntemleri önem kazanmıtır (Warren ve Yoder, 1994) Bu tür düzeltme yaklaımları sosyal etkileimci teorilere dayanmaktadır. Bu teoriye göre çocuk sosyal ortamlarda etkileim sonucunda dil edinir (Warren ve Yoder 1994). Birçok aratırmada çeitli performanslardaki, yetersizlikten etkilenen çocuklarda doal dil saaltım yönteminin etkili olduu bulunmutur (Cole ve Dale, 1986 ve 1991; Elliot, Hall ve Soper, 1991; Hemmeter, Ault, Collins ve Meyer, 1996; Koegel, O Dell ve Koegel, 1987; Losardo ve Bricker,1994). Ayrıca çocukların örendiklerini genelleme de doal dil yaklaımlarının etkili olduu aratırmalarda görülmektedir (Elliot, Hall ve Soper, 1991; Koegel, O Dell ve Koegel, 1987; Losardo ve Bricker,1994). Delprato (2001), küçük yataki otistik çocuklara dil öretmek amacıyla tek denekli deneysel yöntemlerle yapılan dorudan öretim ve doal dil yaklaımlarının karılatırmaya yönelik sekiz aratırmayı incelemitir. Bu sekiz çalımanın ana sonucu olarak incelenen tüm aratırmalarda doal dil yaklaımının yapılandırılmı bir yöntem olan dorudan öretime göre daha etkili olduu sonucu elde edilmitir. Dört aratırmada genellemeye bakılmı üçünde doal dil yaklaımıyla yapılan öretimlerin genellemeyle sonuçlandıı bulunmutur. Ülkemizde zihinsel yetersizlikten etkilenmi çocuklara doal dil yaklaımlarıyla dil öretmek amacıyla yapılan aratırmalar bulunmamaktadır. Bu tür çalımaların yapılması için öncelikle doal dil yaklaım tekniklerinin açıklanması gerekmektedir. Doal dil yaklaımında çocuun dil geliimine göre konulan amaçlarla, çocuun ilgisine yönelik hazırlanan ortamlarda öretmenin model olarak dili kazandırması amaçlanmaktadır (Cole ve Dale, 1986; 1991; Delprato, 2001; Warren ve Yoder 1994). letiim, çocuklar ortamda bulunan nesne veya aktiviteyle ilgili etkileime girmeye hazır olduu zaman balar (Cole ve Dale, 1986; 1991; Delprato, 2001). letiimi balatan

4 çocuktur. Öretmen, çocuun iletiimi balatması için ortamı çocuun ilgisine yönelik düzenleyerek ve geciktirme tekniklerini kullanarak gerekli ip uçlarını verir (Lowenthal,1995; Kaiser, Hendrickson ve Alpert, 1991). Çocuk iletiimi balattıktan sonra öretmen, çocuun ilgilendii nesne veya olayla ilgili sözel model olur, geniletmeler ve düzeltmeler yapar (Kaiser, Hendrickson ve Alpert, 1991; Lowenthal, 1995). Çocuk, öretmenin çevredeki nesneler veya olaylarla ilgili kullandıı dili model alarak örenir. Öretmen çocuu sözel dili kullanması için cesaretlendirir. Bunu çocuk iletiime katıldıı zaman çocuun iletiime girme giriimini ve sözel ifadelerini onaylayarak ve doal pekitireçler kullanarak yapar (Cole ve Dale, 1986; 1991; Delprato, 2001; Koegel, O Dell ve Koegel,1987). Doal dil yaklaımlarında çocua dil kazandırmak için kendiliinden oluan fırsatların deerlendirilmesine önem verilir (Barnett ve Carey, 1993; Kaiser, Hendrickson ve Alpert, 1991). Çocuun bulunduu tüm ortamlar dilin kazandırılması için uygun ortamlardır. Doal dil yaklaımları birçok teknikten oluur. Bu tekniklerin açıklanması öretmenin sınıf ortamında yapması gerekenlere yol gösterecektir. Bu nedenle çalımada ilk olarak, doal dil öretim yöntemlerinin uygulanmasında, çocuklarla etkileimin balatılmasında, sürdürülmesinde ve sözlü iletiim sürecinin gerçekleebilmesinde rol oynayan sözel iletiim becerilerinin neler olduu, çocua kazandırılması için neler yapılması gerektii açıklanacaktır. kinci olarak, doal dil saaltım yönteminin tekniklerine dayanılarak ifade edici dil becerisi sınırlı olan çocuklara yukarıda belirlenen amaçlar çerçevesinde dili kazandırmak için öretmenin sınıf ortamında yapacakları sıralanacak ve son olarak da doal dil saaltım yöntemiyle uygulanabilecek aktiviteler önerilecektir. Sözel iletiim ögeleri Zihinsel engelli çocuun dil ediniminde çevrenin önemi büyüktür. Çocukların çevresindeki uyaranlar ne kadar çok zenginse çocuun dil kazanım süreci o derece hızlanır. Çocukların, dili doru balamda doru cümleler kurarak kullanması onlara salanan yaantıların çeitliliine balıdır. Bu yaantılardan çocukların dil edinim boyutunda yararlanabilmeleri için öretmenin ve ailenin çocukla iletiim kurarken üç temel sözel iletiim ögesine dikkat etmesi gerekir. Bunlar göz kontaı kurma, ortak ilgi kurma ve sıralı konumadır. 1-Göz kontaı kurma : Yüze bakmak, dikkati yöneltmek hem kiisel ve toplumsal geliim hem de alıcı dil ve ifade edici dilin kazanılması için gereklidir. Yüze bakmak göz kontaı kurmanın ilk basamaıdır. Karılıklı konumalarda birbirimizin yüzüne bakarız. lettiimiz mesajlarla birlikte yüz ifademiz, insanlara konutuklarımız hakkında fikir verir. Çocukların iletiime girerken yüze bakmaları onların iletilen mesajı anlamlandırmasını salar. Çocuunuzla göz kontaı kurmak için neler yapmalısınız? Çocuun adını söyleyin ve size bakmasını isteyin. Bakmazsa, tekrar adını söyleyip size tepki vermesini bekleyin. Adını söylediiniz hâlde bakmazsa, hafifçe baını size doru çevirin veya ses tonunuzu deitirin. Bakmasını ödüllendirin. Kullanacaınız materyali yüzünüze yakın tutun, bakınca ödüllendirin.

5 Çocuunuzun sizin yüzünüzden ve sesinizden mimik ve tonlamalarla holanmasını arttırın. Çocuunuza, sizin iletiim kurma çabalarınıza cevap vermesi için fırsat tanıyın. 2-Ortak ilgi kurma: Sözlü iletiimin gerçeklemesi için aynı konu üzerinde konuulmalıdır. Öretmen küçük çocuklarla çalıırken onların ilgilendii ile ilgilenmeli, yava yava bu ilgiyi kendi ilgilendii yöne çekmelidir. Çocuunuzla ortak ilgi kurmak için neler yapmalısınız? Çocuunuzun sevdii oyuncaklarla oynayın veya sevdii aktiviteler yapın. Çocuunuzun ilgilendii eyle ilgili konuun. Çevrede olup bitene dikkatini çekin. Çocuunuzun oyununa katılın. 3-Sıralı konuma: Sıra alma karılıklı konumanın temelidir. Konuma karılıklı bir top oyununa benzer. Biz topu atarız, karıdaki kii topu tutar ve bize atar. Sözlü iletiimin salıklı olarak gerçeklemesi için konuan kiilerin birbirini dinlemesi gerekir. Sıra alma, daha konumaya balamadan önce çocua öretilmelidir. Sıra almayı çocuunuza nasıl öretebilirsiniz? Oyun oynarken imdi benim sıram imdi senin sıran gibi cümlelere yer vererek sırayla oynayın. Çocuunuzun da sıraya uymasını salayın. Çocuunuz konumasa bile çıkardıı sesleri dinleyin sonra konuun. Konuurken arada duraklayarak onun cevabını beklediinizi gösterin. Öretmenin sözel iletiimin gerçeklemesi için gerekli olan üç temel ögeye dikkat ederek sınıf ortamında ifade edici dil becerisi sınırlı olan zihinsel engelli çocua dil kazandırmak için yapması gerekenler bu bölümde sıralanmıtır. Öretmenin Sınıf Ortamında Dil Kazandırmak çin Yapması Gerekenler 1. Öretmen öretimi düzenlerken çocukların performans düzeyini dikkate almalı bunun içinde çocuu deerlendirmeli, amaçları belirlemelidir. Tüm programlarda olduu gibi dil programı hazırlarken çocukların performansları göz önüne alınmalıdır. Çocuun dil performansının deerlendirmesi, saaltım plânı hazırlamak için gereklidir. Çeitli deerlendirme yöntemlerinden yararlanarak öretmen çocuun ifade edici ve alıcı dil beceri düzeylerini belirlemelidir. Sınıfta çeitli düzeylerde sınırlı ifade edici dil becerisi olan çocuklar olabilir. Bu çocukların her biri için konulacak amaçlar farklıdır. Ayrıca çocukların ilgi alanlarına yönelik deerlendirme de yapılmalıdır (Kaiser,

6 Hendrickson ve Alpert, 1991). Çünkü doal dil öretiminde çocuun ilgi alanlarına yönelik ortamların hazırlanması temel alınır. Bu nedenle, yapılan deerlendirmelerle saaltımda kullanılacak aktivite ve materyale karar verilmelidir. Tek tip deerlendirmeyle çocuun dil düzeyine yönelik bilgi sahibi olmak kolay deildir. Doal deerlendirme teknikleri, çocukların okul ortamında hangi iletiimsel davranıları gerçekletirdiiyle ilgili bilgiyi öretmene verir. Doal deerlendirmelerin en önemli avantajı dilin kullanımına yönelik bilgiyi öretmene vermesidir (Schoenbrodt ve Kumin,1997). Doal deerlendirme teknikleri; aile ile yapılan görümeleri, anekdot kayıtlarını, dil örneklerinin alınmasını, yapılan tüm deerlendirme sonuçlarının normal dil geliimine göre hazırlanmı kontrol listelerine ilenerek çocuun düzeyinin belirlenmesini içerir (Lowenthal,1995; Pieterse, Treloar ve Cairns, 1996; Schoenbrodt ve Kumin,1997). Aile ile yapılan görümelerde çocuun alıcı ve ifade edici dilini deerlendirmeye yönelik sorular sorularak aileden çocuk hakkında bilgi alınabilir. Anekdot kayıtlar çocuun sınıfta, yemekhanede, bahçede farklı ortamlarda gözlenerek belirli bir süre için tutulmalıdır. Çocukların farklı ortamlarda ne yaptıklarının ve ne söylediklerinin yazılması bize hangi ortamlarda ne tür iletiim becerilerini kullandıı, arkadalarıyla nasıl iletiime geçtii, hangi balamlarda neler söyledii hakkında bilgi verir. Dil örneklerin toplanması, çocuun dilin üç bileeni bakımından dil performansının belirlenmesinde öretmene önemli bilgiler veren bir deerlendirmedir. Dil örnekleri çocuun her söylediini yazmak yoluyla yapılır. Dil örnekleri yapılandırılmı ortamlarda alınabilir. Öretmen çocuun sevdii ve hakkında konumak istedii bazı aktiviteleri seçerek dil örnekleri alabilir. Dil örnei tüm gün boyunca da alınabilir. Çocuun oyun ortamında, günlük aktiviteler sırasında tüm konumaları yazılmalı veya video ile kayıt edilmelidir. Öretmen dil örnekleri alırken çocuun söyledikleriyle birlikte çocukla konuan kiinin ne söyledii ve bu sözel davranıların hangi ortamda gerçekletiini yazmalıdır. Böylece çocuun sadece ne söyledii deil aynı zamanda bu sözcüklerin hangi amaçla kullanıldıı deerlendirilebilir (Pieterse, Treloar ve Cairns, 1996). Ayrıca dilin deerlendirilmesinde normal dil geliim aamalarına göre hazırlanmı kontrol çizelgelerinden de yararlanılmalıdır. Kontrol listeleriyle, davranıın çocukta olup olmadıı deerlendirilir (Pieterse, Treloar ve Cairns, 1996). Toplanan dil örneklerinden, anekdot kayıtlardan ve görümelerden elde edilen bilgiler kontrol listelerine ilenerek çocuun düzeyi belirlenir. Çocuun dil düzeyi belirlendikten sonra normal dil geliimini temel alarak ilevsel dil amaçları seçilmeli ve bu amaçları öretmek için saaltım düzenlenmelidir. Amaçlar çocua belli bir kelime veya cümle öretmek amacıyla deil biçim, kullanım ve anlam boyutunda dilini gelitirmek için düzenlenmelidir. Örnein ifade edici dil becerisi sınırlı olan bir çocuun ifade edici dilini incelendiimizde, daha çok isim niteliinde kelimeler kullandıı, çok az sayıda iki kelimelik cümleleri olduu ve kullanım boyutunda ise dili etkileimde bulunmak için kullanamadıını belirledik. Öretmen bu çocuun kullandıı sözcüklerin niteliini çeitlendirmeli, çocuk genellikle tek kelimelerle konutuu için çeitli nitelikteki sözcükleri (eylem bildiren, tekrar bildiren, yer bildiren vb) iki kelimelik cümleler kurarak gelitirmesine yönelik amaç koymalıdır. Ayrıca dilin kullanım yönünde de gelitirmek amacıyla etkileim ortamlarını hazırlamalı ve etkileimde bulunmak amacıyla dili kullanması için fırsatlar salamalıdır.

7 Öretmen ifade edici dil becerisi sınırlı olan çocuklara dil kazandırmak için doal dil yaklaımlarından yararlanarak sınıf ortamında öretimi düzenlerken aaıdaki ilkelere dikkat etmelidir: 2. Öretmen, çocuklara model olmalıdır. Doal dil saaltım yaklaımlarında çocua model olunarak dil öretilir. Çocuunuza nasıl model olmalısınız? Öretimden önce çocuun ilgi alanı belirlenmelidir. Öretim amacına ve çocuun ilgi alanına yönelik materyaller veya aktiviteler ortamda bulundurulmalıdır (Kaiser, Hendrickson ve Alpert, 1991). Örnein çocuk, bebeklerden holanabilir. Öretmen bir bebek yıkama aktivitesi düzenleyebilir. Ortak ilgi kurularak, ortamdaki materyal veya aktiviteye yönelik çocuun ilgisi deerlendirilmelidir. Bu ilgisine yönelik olarak öretmen, çocuktan iletiimi balatmasını beklemelidir (Cole ve Dale, 1986; 1991; Delprato, 2001; Kaiser, Hendrickson ve Alpert, 1991). Bunu öretmen, çocuu bekleyerek soru sorar gibi ona 15 saniye bakarak yapmalıdır. Bu süre, öretmen uygun dille ilgili model olmadan önce çocua tepki verme fırsatı salar (Lowenthal, 1995). Örnein, çocuun önüne bebek yıkamak için gerekli materyaller (leen, ampuan, lif, bebek) konarak öretmen çocua bakabilir. Çocuk konumasa bile ampuana elini uzatması iletiimi balatması için uygun bir davranıtır. Çocuk sözel bir tepki vermiyorsa fakat öretmen onun ortamda kullanılacak sözel ifade ile ilgili söyleyecei sözcük veya cümlelerinin olduunu biliyorsa imdi ne yapacaız? gibi bir soru ile veya Of bu bebek çok pis kokuyor. gibi bir ifade ile çocuu sözel iletiime girmesi için cesaretlendirmelidir. Çocuun ilgi odaına yönelik sözel model oluturulmalıdır (Kaiser, Hendrickson ve Alpert, 1991). Öretmen, çocuun ilgilendii eyle ilgili konumalıdır. Çocuun ampuana elini uzatması sonucu öretmenin Bebei mi yıkayacaksın? demesi çocuun ilgi odaına yönelik sözel model oluturmaya örnek olarak verilebilir. Öretmen, çocuun doru tepkilerini onaylayarak doal pekitireçlerle hemen pekitirmelidir (Delprato, 2001). Yani sözel olarak ifade ettii materyale ulaım salanmalıdır. Doru tepkilere dil girdisi verilmelidir. Çocuk sözel tepki üretmediinde veya doru olmayan sözel tepki ürettiinde bu düzeltilmeli ve tekrar model olunmalıdır. kinci kez model olunduunda çocuk doru tepkide bulunursa öretmen doru tepkiyi onaylayarak dil girdisi vermeli ve materyale ulaım salanmalıdır. Eer çocuk doru tepkiyi bildii hâlde model olunduunda tepki vermiyorsa çocua soru sorularak doru tepki vermesi salanmalıdır (Kaiser, Hendrickson ve Alpert, 1991). Model olma sürecinde de görüldüü gibi öretmen dil girdisi vermekte, düzeltmeler yapmakta ve pekitirmelere yer vermektedir. Model olma sürecinin daha iyi anlaılması için sırasıyla bu kavramlar açıklanacak, öretmenin doru modeller oluturabilmesi için yapacakları sıralanacaktır.

8 Öretmen çocua model olurken dil girdisi vermelidir. Çocua sadece uygun yaantılar salamak yeterli deildir. Önemli olan bu yaantılar hakkında çocukla konumaktır. Öretmenin çocukla konuurken doru sözel modelleri oluturması için dil girdisinin hangi durumlarda nasıl verileceini bilmesi gerekir. Dil girdisi üç durumda verilir: Çocuun hareketlerine, çocuun söylediklerine ve çocuun çevresinde olanlarla ilgili dil girdisi verilir. Çocuun hareketlerine dil girdisi verme, çocuun davranılarıyla anlattıklarını öretmenin sözel olarak ifade etmesidir. Lowenthal (1995), doal dil saaltım teknii olan bu teknii paralel konuma olarak isimlendirmitir. Paralel konuma çocuun yaptıının ya da gördüünün tanımlanmasıdır. Çocuk arabayla oynarken öretmenin Innn, ınnn araba gidiyor. demesi veya oyuncak çekicini masaya vuran çocua Çekici mi vuruyorsun bak tak tak ses çıkarıyor. demesi çocuun hareketlerine dil girdisi vermeye örnek olarak verilebilir. Çocuun söyledikleri geniletilerek ve söylediklerine ekleme yapılarak dil girdisi verilir. Geniletme, konumacının anlamsal bir bilgi eklemeksizin yeni söz dizimi eliinde önceki ifadeyi genilettii ifadedir (Moseley, 1990). Geniletme, konuan fakat cümle kuramayan veya ancak iki kelimelik cümleler kuran ifade edici dil becerileri sınırlı olan çocuklar için yararlıdır (Lowenthal, 1995). Geniletmede öretmen, çocuun söylediini dinler, onun söylediini anlamaya çalıır, cümleyi tüm ve basit bir ekilde söyler. Böylece öretmen tüm cümle ile model olur. Aaıda bunun bir örnei verilmitir: Çocuk:Boya (boyayı göstererek) Öretmen: Boya istiyorum. Çocuk: Boya Öretmen: Boyanı mı istiyorsun? Çocuk : Boya istiyorum. Öretmen : Evet. Al sana boya. Öretmen çocuun söylediine ekleme yaparak da dil girdisi vermelidir. Ekleme, konumacının önceki ifadesini geniletmeye ek olarak yeni anlamsal bilginin eklenmesidir (Moseley, 1990). Ekleme yaparak dil girdisi verme ifade edici dil becerileri sınırlı olan zihinsel engelli çocukların daha uzun cümle kurmaları ve dillerinin anlam yönünden zenginlemesinde yararlı olan bir tekniktir. Aaıda ekleme ile ilgili bir örnek verilmitir: (Öretmen ve çocuk resimli kitaba bakıyorlar.) Çocuk: Ördek Öretmen: Evet ördek yüzüyor.(geniletme) Çocuk: Ördek yüzüyor. Öretmen: Bak ördein sarı bir gagası var. Sarı gagalı ördek yüzüyor. (ekleme) Çocuun çevresinde olanlarla ilgili dil girdisi verilmelidir. Dil öretimi sadece dil dersleri için belirlenen amaçların öretimiyle sınırlı deildir. lenen birçok derste dil edinimi salanabilir (Brown, 1988).

9 Bu nedenle dil girdileri kendiliinden oluan tüm fırsatlar deerlendirilerek verilmelidir. Örnein, sınıfa yeni ayakkabılarıyla gelen bir çocuk, ders ilerken dıarıda karın yamaya balaması, birlikte yapılan gezi sırasında küçük bir kediyi görmek kendiliinden oluan örenme ortamları hazırlar. Öretmen bu fırsatları deerlendirerek model olmalıdır. Dil girdisi verirken nelere dikkat edilmelidir? Gerçekletirmek istediimiz amaçlara göre sözel model olmalıdır. Dil girdisi verirken çocuun öretmeni dinlediinden emin olunmalıdır. Çocuk konumasına ara verince dil girdisi vermelidir. Sıralı konumaya dikkat edilmelidir. Öretmen model olurken çocukların çıkardıı sesleri, kelimeleri ödüllendirmelidir. Çocuun, söylediklerinin ilginizi çektiini fark etmeye ve sizin tarafınızdan anlaıldıını hissetmeye ihtiyacı vardır. Doal dil saaltım yaklaımlarında doal pekitireçler kullanılır (Delprato, 2001). Doal pekitireçler çocuun ortamda ilgilendii nesne veya olaydır. Öretmen çocuun tepkilerini deerlendirerek iletiimsel davranılarını onaylamalı ve çocuun doru olarak ifade ettii nesne ve olaylarla ilgili ödüller kullanmalıdır. Model olma öretim süresinde de görüldüü gibi öretmen ve çocuk bebek yıkarken çocuun Bebei yıkayacaım. demesi sonucunda öretmenin Evet bebei yıkayacaız. diyerek bebei vermesi ödüllendirmeye örnek olarak verilebilir. Öretmen model olurken çocukların çıkardıı sesleri, kelimeleri ödüllendirmelidir. Çocuun, söylediklerinin ilginizi çektiini fark etmeye ve sizin tarafınızdan anlaıldıını hissetmeye ihtiyacı vardır. Doal dil saaltım yaklaımlarında doal pekitireçler kullanılır (Delprato, 2001). Doal pekitireçler çocuun ortamda ilgilendii nesne veya olaydır. Öretmen çocuun tepkilerini deerlendirerek iletiimsel davranılarını onaylamalı ve çocuun doru olarak ifade ettii nesne ve olaylarla ilgili ödüller kullanmalıdır. Model olma öretim süresinde de görüldüü gibi öretmen ve çocuk bebek yıkarken çocuun Bebei yıkayacaım. demesi sonucunda öretmenin Evet bebei yıkayacaız. diyerek bebei vermesi ödüllendirmeye örnek olarak verilebilir. Öretmen model olurken, çocukların konuurken yaptıkları hataları düzeltmelidir. Düzeltme anlamsal, biçimsel ve kullanımsal olarak çocuun yaptıkları yanlıların öretmen tarafından dorusunun söylenmesi eklinde olur. Çocuun, dili kurallara uygun olarak kullanabilmesi dilin doru kullanımını duyması ile mümkündür. Çocuun konuma sırasında yaptıı hataları düzeltmek için konumasının bitmesi beklenmelidir. Aksi hâlde konumanın akıcılıı bozulur. Çocuun konuma cesareti kırılabilir.

10 3. Öretmen geciktirme tekniklerini kullanarak çocuu konumaya tevik etmelidir. uygulanabilir. Geciktirme, konumayı uyaran bir doal dil saaltım tekniidir. Bu teknik çeitli ekillerde Beklenen sosyal rutin geciktirilerek uygulanabilir. Bu durumda çocuk, yapılan deiiklikle ilgili fikrini söyler (Kaiser, Hendrickson ve Alpert, 1991; Lowenthall, 1995). Çocua gerekli bir materyal verilmeyerek bir davranıı gerçekletirmesi istenebilir. Örnein, boyama yapmasını istediimiz çocua resim kâıdını verip boya kalemlerini vermemek bu uygulamaya bir örnek oluturabilir. Çorabını giymesini istediimiz çocua çorabın bir tekinin verilip dierinin verilmemesi de sosyal rutinin geciktirilmesine örnek olarak verilebilir. Oluturulmu bir rutini bozarak da çocuk konumaya tevik edilebilir (Kaiser, Hendrickson ve Alpert, 1991; Lowenthal,1995). Bebein apkasının ayaa giydirilmesi bu teknie örnek oluturur. Ayrıca yardım gerektiren iler verilmesi çocuu konumaya uyarıcı bir uygulamadır (Kaiser, Hendrickson ve Alpert, 1991). Örnein, kolu çıkmı bir bebein verilmesi veya legoların verilerek köprü yapmasının istenmesi sırasında çocuk yardıma ihtiyaç duyabilecektir. Bu da onu konuma durumunda bırakacaktır. Verilen materyalin parçalara sahip olması öretmenin bu parçaları çocuk istedikçe vermesi geciktirmeye örnek olarak verilecek uygulamalardandır (Kaiser, Hendrickson ve Alpert, 1991). Oyuncak bebei vererek giysilerini giydirmesini istediimizde, giysilerini çocuk istedikçe vermemiz onun giysi isimlerini söylemesine ortam hazırlar. Çocua seçenek sunma da geciktirme uygulamalarından biridir (Kaiser, Hendrickson ve Alpert, 1991). Toplar gösterilerek hangi topu istiyorsun denmesi, istedii topu tanımlamasını gerektirir. Geciktirme uygulamaları sırasında çocuktan doru sözel tepki gelmediinde veya çocuk tepkisiz kaldıında öretmen ya model olmalı ya da çocuk doru cevabı biliyorsa sorularla doru tepki alınmalıdır. Bu teknikler uygulanarak çocuun konuması için fırsatlar yaratılmalıdır. 4. Öretmen kendi kendine konuma tekniini uygulamalıdır. Kendi kendine konuma teknii de bir doal dil saaltım tekniidir. Öretmenler ne yaptıkları, ne gördükleri veya hissettikleriyle ilgili çocuk yanlarındayken konuur (Lowenthal,1995). Örnein, öretmen oyuncak yemek takımlarıyla oynarken Bebeimiz acıkmı. Ona yemek piireceim. Acaba hangi yemei yapsam?, diyerek çocua baktıktan sonra çocuktan tepki gelirse deerlendirerek O zaman ona çorba yapalım. Önce suyu tencereye koyuyorum. Tencereyi ocaa koyuyorum. Ocaın altını yaktım. imdi suyun kaynamasını bekliyorum. çine hazır çorbamızı döküyorum. Evet... çorba piti. imdi artık tabaa koyup bebeimize yedirebiliriz. diyerek kendi kendine konuma tekniini uygulayabilir. Kendi kendine konuma teknii çocua

11 gelimi cümleler, paragraflar, yeni kelimeler duyma fırsatı salar (Lowenthal,1995). Özellikle ifade edici dil becerisi olan sınırlı çocukların dil bilgisi kurallarını örenmeleri daha çeitli cümleleri kurmaları açısından yararlı bir tekniktir. Bu teknik kullanılırken basit ve kısa cümlelerle konuulmalıdır. Hareketler ve düünceler açıklanmalıdır. Öretmen, çocuun ilgilendii bir aktivite veya nesne ile ilgili konumalı, arada çocua bakarak ve konumasına ara vererek, sorular sorarak çocuktan tepkide bulunmasını beklemeli ve çocuu yaptıı aktiviteye katmalıdır. Çocukların tam olarak öretmeni taklit etmesi beklenmemelidir. Kendi kendine konuma, paralel konumada olduu gibi çocuun daha karmaık dil modellerini duyması ve dilin iletiim için kullanılan bir araç olduunu anlaması için kullanılır (Lowenthal,1995). 5. Öretmen çocukla sözel iletiim kurarken, sözel olmayan iletiimden de yararlanmalıdır. Çoumuz sözel iletiim kurarken yüz ifadelerimiz ve jestlerimizle söylediklerimizi destekleriz. Bu tür sözel olmayan iletiim biçimleriyle ifadelerimizi desteklememiz, konumanın anlaılırlıını artırdıı gibi ifadelerimizi de destekler. Jestler sözel bir mesaja elik ettiinde konumayı pekitirirler. Konumada ifade edilen anlamı destekleyici jestlerin yapılması mesajların daha kolay anlaılmasını salar (McNeil, Alibali ve Evans, 2000). McNeil, Alibali ve Evans (2000) okul öncesi ve ana okulu çocukları üzerine yaptıkları aratırmada, konumayı pekitirici jestlerin karmaık olan sözel mesajları anlamayı kolaylatırdıını bulmulardır. Özellikle alıcı dili yetersiz olan çocuklarda abartılı olmamak üzere doal jestlerin kullanılması anlamayı kolaylatırır. 6. Öretmen çocukla tonlamalı ve ritmik konumalıdır. Tekdüze konuma hepimizin bir müddet sonra konuulan eye karı ilgimizi kaybetmemize neden olur. Özellikle çocuklarla kurulan iletiimde ses ini çıkılarının yapılması, onların konumaya dikkat etmesini salar. Hatta çocuklarla konuurken bunu biraz abartılı yaparak ortak ilgiyi kurabiliriz. Çocukla konuurken sesimiz ho bir tonda, ne çok yüksek ne de çok düük bir iddete sahip olmalıdır. Açıklamalar, pekitirmeler ve sorular içten bir ses tonu ile yapılmalı, ses mekanik ve donuk olmamalıdır (Kaiser, Hendrickson ve Alpert, 1991). 7. Öretmen, çocukların davranılarını kontrol etmelidir. Çocuun davranı problemi iletiimin salanamamasına neden olabilir. Dil saaltım çalımaları sırasında ortak ilgi kurulmalıdır. Ortak ilginin kurulması için çocukları bir alanda tutabilme, birbirleriyle etkileime girme, materyalleri uygun kullanma davranılarının olması gerekir. Bu nedenle öretmen ortak ilgiyi salayacak ve sürdürecek kuralları belirlemeli ve çocukların bu kurallara uyması için gerekli davranı yönetimi tekniklerine bavurmalıdır. 8. Öretmen, yönergelerinin açık, net, anlaılır ve çocuun performansına göre olmasına dikkat etmelidir. Yönergeler çocuun alıcı ve ifade edici dilini gelitirir. Çocuklar yönergeleri anlamadıı zaman ya yaparak göstermeli ya da görsel, sözel ipuçları verilmelidir. Ayrıca bir etkinlii gerçekletirmeleri için hep aynı

YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA

YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE Yard. Doç. Dr. Alev GRL; D.E.Ü. E. Bil. Fak. PDR AB Dalı KAYNATIRMA Yetersizlii olan bireylerin eitimleriyle ilgili düzenlemeler, yatılı

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ Öz Bir okul öncesi eitim kurumunun iç ve dı fiziki yapısının taıması

Detaylı

DRAMA VE DRAMANIN ÖNEM

DRAMA VE DRAMANIN ÖNEM DRAMA VE DRAMANIN ÖNEM Aysel KÖKSAL AKYOL Özet Drama, lider ve katılımcıların atölye ortamında rol oynama, doaçlama gibi tiyatro tekniklerini kullanarak bir olayı, anıyı, kavramı, konuyu, düünceyi canlandırması

Detaylı

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS ! "#$#%$#%&$#' #$$ PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS Ara. Gör. M. Akif HELVACI Ankara Üniversitesi Eitim

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW?

YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? Cihan AYDODU* Özet Son yıllarda, otonom örenciler yetitirmenin gereklilii eitim/öretim

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching Elementary Education Online, 6(2), 264-283, 2007. lköretim Online, 6(2), 264-283, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

duygu.akbasogul@istanbul.edu.tr * * *Ör. Gör., Ankara Üniversitesi, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Aratırma Merkezi-TÖMER, Taksim/Beyolu-STANBUL,

duygu.akbasogul@istanbul.edu.tr * * *Ör. Gör., Ankara Üniversitesi, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Aratırma Merkezi-TÖMER, Taksim/Beyolu-STANBUL, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 015 June 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKÇE SÖZLÜ SÖYLEMDE

Detaylı

DOĞAL DİL ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE SÖZ ÖNCESİ İLETİŞİM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI UYGULAMA ÖRNEĞİ

DOĞAL DİL ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE SÖZ ÖNCESİ İLETİŞİM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI UYGULAMA ÖRNEĞİ DOĞAL DİL ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE SÖZ ÖNCESİ İLETİŞİM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI UYGULAMA ÖRNEĞİ Sinem ALTUNORDU, Hatice ABAZ, Reyhan BAYRU KESKİN Sinem_23m@hotmail.com,haticeabaz@hotmail.com,bayrum17@hotmail.com

Detaylı

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE Özet Çevre sorunlarının hızla artıı günümüzde çevre eitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir.

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Uzm. Psk.

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ENFORMASYON KURAMI

Detaylı

Key Words: Autism, Autism Spectrum Disorder, Social Story

Key Words: Autism, Autism Spectrum Disorder, Social Story OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE SOSYAL ÖYKÜ KULLANIMI: ALANYAZIN TARAMASI Özcan KARAASLAN Anadolu Ün. Engelliler Arş. Ens. Arş. Gör. ozcanka@gmail.com Metehan KUTLU Anadolu Ün. Özel Eğt. Böl.

Detaylı

Teaching Listening Skill within the Context of Primary School 2 nd Grade English Course: A Case Study

Teaching Listening Skill within the Context of Primary School 2 nd Grade English Course: A Case Study Volume 3 / Issue 2,2015 ğ Ġlkokul Ġkinci Sınıf Ġngilizce Dersi Bağlamında Dinleme Becerisi Öğretimi: Bir Durum Çalışması 7 Teaching Listening Skill within the Context of Primary School 2 nd Grade English

Detaylı