Aile hekimlerinin pandemik influenza (H1N1) afl s na yaklafl m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aile hekimlerinin pandemik influenza (H1N1) afl s na yaklafl m"

Transkript

1 Research Article Türk Aile Hek Derg 2009; 13(4): doi: /tahd Aile hekimlerinin pandemik influenza (H1N1) afl s na yaklafl m The attitudes of family physicians towards the pandemic influenza (H1N1) vaccine Fatih Yüksel 1, lhami Ünlüo lu 2, Murat Ünalacak 3 Özet Summary Amaç: Çal flmam zda akademisyen, uzman ve asistanlar n n bulundu u e-posta grubunda aile hekimlerinin pandemik H1N1 grip afl s na yaklafl mlar n tespit etmeyi ve bu kararlar nda hangi kaynak ve kriterleri önemsediklerini ortaya koymay amaçlad k. Yöntem: Kesitsel araflt rma olarak planlanan çal flman n anket, Google Documents, Forms web taban nda düzenlendi tarihlerinde yürütülen çal flman n linki, aile hekimli i uzman, akademisyen ve asistanlar n üye oldu u elektronik haberleflme grubuna amaçlar ve bilgilendirme metniyle birlikte gönderildi. Anket kapsam nda de iflik tipte toplam 13 soru soruldu. De- erlendirmede tan mlay c oranlardan ve ki-kare testinden yararlan ld. Bulgular: Çal flmaya, 985 üyeden oluflan e-posta grubundan 115 kifli (%11.6) kat ld. Anketi yan tlayanlar n 102 si (%89.5) uzman, 12 si (%10.5) asistand. Grip afl s olacak m s n z?, sorusunu 63 (%54.8) kifli evet, 37 (%32.2) kifli hay r, 15 (%13.0) kifli karars z m fleklinde yan tlam flt. Çal flmaya kat lanlar n ço unlu u (%80.9) hastalar na afl y önerdiklerini belirtti. Kat l mc lar bu kararlar nda bilgi kaynaklar olarak; en çok uluslararas makaleleri (%79.1) ve daha sonra s ras yla uzman görüfllerini, Sa l k Bakanl - n n belgelerini, ulusal makaleleri dikkate ald klar n ifade etti. Bu tercihlerde kaynaklarda en çok olgu say s n n dikkate al nd görüldü. Sonuç: Tüm sa l k sorunlar nda sa l k personelinin bilgilendirilmesine özellikle önem verilmelidir. Bu bilgilendirme, kan t düzeyi yüksek bilimsel verilerle desteklenmeli ve kararlar n olgunlaflmas nda zaman faktörünün de etkisi dikkate al nmal d r. Anahtar sözcükler: H1N1, pandemik influenza, domuz gribi, afl, aile hekimi, kan t. Objective: In our study, we aimed to determine the attitudes of family physicians towards the pandemic H1N1 influenza vaccine, and to reveal which references and criteria were considered in making their decisions, in an group where academicians, specialists and residents of family medicine communicate with each other. Methods: This study was planned as a cross-sectional survey, and was created in the web base of Google Documents, Forms. The study was conducted between The link including the objectives and informative text was sent to the family physicians and residents electronic communication ( ) group. A total of 13 questions of different types were asked. Descriptive rates and Chi-square test was used for statistical analysis. Results: Within the group, 115 (11.6%) of 985 members participated in the study. Of the respondents, 102 (89.5%) were specialists and 12 (10.5%) were residents. The answers to Will You Get the H1N1 Flu Vaccine? question were yes in 63 (54.8%) and no in 37 (32.2%). 15 (%13.0) had not decided whether or not to get the vaccine. The majority of the attendees (80.9%) indicated that they were recommending the vaccines to their patients. Attendees stated that, in their decisions, they had mostly taken articles from international literature (79.1%) and then respectively expert opinions, documents of Ministry of Health and national articles into consideration as their information resources. Conclusions: Special attention should be given to informing the health personnel in all health problems. This information must be backed up with high levels of scientific evidence and time has to be taken into consideration for maturing decisions. Key words: H1N1, pandemic influenza, swine influenza, vaccine, family physician, evidence ) Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal, Aile Hekimli i Uzman, Dr., Eskiflehir 2) Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal, Aile Hekimli i Uzman, Prof. Dr., Eskiflehir 3) Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal, Aile Hekimli i Uzman, Doç. Dr., Eskiflehir 2009 Yay n haklar Türkiye Aile Hekimli i Uzmanl k Derne i (TAHUD)'a aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Medikal Yay nc l k taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 2009 Turkish Society of Family Practice. All rights reserved. Published by Deomed Medical Publishing, Istanbul.

2 Pandemik H1N1 gribi dünyada ilk olarak Mart 2009 tarihinde, Meksika da ortaya ç km fl ve ayn ay içerisinde de Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ) taraf ndan uluslararas öneme sahip bir salg n olarak aç klanm flt r. 1 Bölgesel salg n afl p ülkeden ülkeye ve k tadan k taya bulafl oldu unun gösterilmesiyle de salg n seviyesi, DSÖ taraf ndan 6 ya ç kar larak pandemi ilan edilmifltir. 2 Gribin insandan insana geçifli ve ölümcül oldu unun anlafl lmas yla, önlemler gözden geçirilerek çeflitli araflt rma merkezlerinde afl çal flmalar bafllat lm flt r. Gelifltirilen, H1N1 alt tipi monovalan influenza afl s, FDA taraf ndan 15 Eylül 2009 tarihinde onaylanm fl ve 12 Kas m 2009 tarihinde de afl kapsam n n infant ve çocuklar için geniflletilmesine onay verilmifltir. 3,4 Pandemik A (H1N1) 2009 afl lar, Glaxo Smith Kline, Novartis, Sanofi Pasteur firmalar taraf ndan üretilmifltir. Bu afl lardan, Novartis firmas taraf ndan üretilen (Focetria ) afl s n n teslimat n n yap ld ve afl lar n ülkemizdeki kontrolü tamamland bilgisi Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü taraf ndan Sa l k Müdürlüklerine yaz l belgeyle bildirilmifltir. 5 Ancak bu dönemde ülkemizde medyada ç kan haberler ve yay nlar n da etkisiyle sa l k çal flan da dahil olmak üzere tüm kesimlerde afl lanman n olas zararlar na karfl kayg - lar hissedilmeye bafllanm flt r Toplumda, afl lanma konusunda hissedilen kayg ya yol açan sebepler, temelde önceki bilimsel makalelerin sonuçlar n n tart lmadan medyaya konu olmas ndan ileri gelmifltir. Bu makalelerdeki konulara bak ld nda özetle; afl da antimikrobiyal bir organik civa olan thiomersal e ba l civa zehirlenmesi, 1976 y l nda H1N1 grip afl s n n meydana getirdi i tart fl lan Guillain-Barré Sendromu vakalar, otizm gibi olas nörolojik olgular ve afl n n yumurta kültürlerinde haz rlanmas nedeniyle de alerjik reaksiyonlar geliflebilme olas l gibi bafll klardan bahsedilebilir Ayr ca, afl al m n n yüksek maliyetler gerektirmesi, medyada afl konusunun giderek artan oranda siyasi tart flma konusu olmas na ve rant malzemesi olarak gösterilmesine, sonuç olarak da toplumda afl konusunda verilen kararlarda farkl l klara neden olmufltur. 25 Bu çal flmayla amac m z; pandemik influenza afl s hakk nda aile hekimli i akademisyen, uzman ve asistanlar ndan oluflan e-posta grubundaki görüflü yans tmak ve bu mail grubundaki hekimlerin ald klar kararlarda, önemsedikleri kriter ve etkilendikleri kaynaklar göstermektir. Gereç ve Yöntem Çal flmam z kesitsel anket çal flmas olarak planlanm flt r. H1N1 enfeksiyonu ve afl s hakk nda yo un tart flmalar n yafland 31 Ekim 2009 ve 7 Kas m 2009 tarihleri aras nda, aile hekimli i uzman, akademisyen ve asistanlar n üye oldu u elektronik haberleflme grubuna, anketin bulundu u link, amaçlar ve aç klamalarla birlikte gönderilmifltir. Anket formu, Google Documents, Forms web taban nda düzenlenmifltir. Demografik bilgiler dahil 13 sorudan oluflan anket formu çoktan seçmeli, çoklu seçmeli ve aç k uçlu sorulardan oluflmaktayd. Demografik özellikler olarak yafl, cinsiyet, görev ve görev yeri soruldu. Ankete kat lan hekimlerin afl konusundaki yaklafl mlar na yönelik çoktan seçmeli olarak; H1N1 afl s n kendiniz olacak m s n z?, aile üyelerinize afl yapt r r m s - n z? ve afl y kendi hastalar n za önerir misiniz? sorular soruldu. Ayr ca kat l mc lara çoklu seçmeli soru flekliyle; afl hakk nda en çok güvendi iniz bilgi kaynaklar n z nelerdir? sorusu, aç k uçlu soru olarak; flu anki tereddüt ortam n n nedeninin ne oldu unu düflünüyorsunuz? sorusu, çoktan seçmeli olarak; flu ana kadar flüphelendi iniz vaka oldu mu? sorusu, çoklu seçmeli olarak; gripten korunmak için prati inizde ne yap yorsunuz? ve afl hakk nda elinizdeki verileri de erlendirirken, veri kaynaklar hakk nda hangi kriterleri önemsiyorsunuz? sorular, di- er bir aç k uçlu soru olarak da; bu ortam n netleflmesi için çare ne olmal? sorusu yöneltilmifltir. lk olarak 31 Ekim tarihinde gruba at lan anket formunun linki, daha sonra ayr ca, iki kez 2 Kas m ve 6 Kas m tarihlerinde de hat rlatma amaçl, grubun e-posta adresine gönderilmifltir. De erlendirme aflamas nda tan mlay c oranlar gösterilmifl ve ki-kare testinden yararlan lm flt r. lk sonuçlar 9 Kas m 2009 tarihinde grupla paylafl lm flt r. Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 13 Say

3 Bulgular 31 Ekim 7 Kas m tarihleri aras nda düzenlenen çal flmaya, çal flman n yap ld tarihlerde 985 üyeden oluflan e-posta grubundan 115 kifli (%11.6) kat ld. Kat l mc lar n 29 u (%25.2) 35 yafl alt, 69 u (%60.0) yafllar aras, 17 si (%14.8) yafllar aras idi. Yine kat l mc lar n 72 si (%62.6) erkek, 43 ü (%37.4) kad nd. Anketi yan tlayanlar n 102 si (%89.5) uzman, 12 si (%10.5) asistan idi, 33 ü (%28.7) üniversitelerde, 30 u (%26.1) devlet hastanelerinde, 20 si (%17.4) sa l k ocaklar veya aile sa l merkezlerinde, 18 i (%15.7) özel kurumlarda ve 14 ü (%12.1) di er kurumlarda çal flmaktayd. fiu ana kadar flüphelendi iniz domuz gribi vakas oldu mu? sorusuna, 73 (%63.5) evet, 42 (%36.5) hay r yan t al nd. Gripten korunmak için prati inizde hangi yöntemleri kullan yorsunuz? sorusu çoklu seçmeli olarak soruldu undan yan tlara göre; %97.2 el temizli i, %50.3 maske, %50.5 kalabal k ortamlardan kaç nma fleklinde bir da l m gözlendi. Ayr ca, %8.8 oran ndaki di er seçene inde de temas edilen yerlerin temizli ine, kiflilerle temastan kaç nmaya ve destek yiyeceklerin al nmas na vurgu yap ld. Grip afl s olacak m s n z?, sorusunu 63 (%54.8) kifli evet, 37 (%32.2) kifli hay r, 15 (%13.0) kifli karars - z m fleklinde yan tlad (fiekil 1). Erkeklerin %71.4 ü evet cevab verirken bu oran n kad nlarda %48.2 oldu- u görüldü. Aile bireylerine afl y önerir misiniz?, sorusuna 60 (%52.2) kifli evet, 55 (%47.8) kifli hay r fleklinde yan t verdi. Erkeklerin %64.5 ü aile bireylerine afl y önerirken, kad nlarda bu oran %33.2 idi. Afl y, erkekler aile bireylerine anlaml olarak daha fazla önermekte idi (p<0.05). Hastalar n za afl y öneriyor musunuz? sorusuna hekimlerin %48.7 si öneriyorum, %19.1 i önermiyorum yan t verirken %32.2 si aç klamal yan tlar verdi. Aç klamalarda ço unlukla, rehber ve kaynaklara göre riskli gruptaki hastalara önerildi i fleklinde yorumlara yer verildi. Ayr ca bilgilendirme yap ld ktan sonra karar n kifliye b rak ld, henüz karar vermek için erken oldu unun anlat ld veya yorum yap lmad gözlemlendi. Bu kararlar verirken öncelikli bilgi kaynaklar olarak; 91 (%79.1) hekim uluslararas makaleleri, 60 (%52.2) kifli uzman görüfllerini, 38 (%33.0) kifli bakanl k belge ve dokümanlar n, 21 (%18.3) kifli ulusal makaleleri kulland klar n belirtti (fiekil 2). fiekil 1. Grip afl s olacak m s n z? sorusuna verilen yan tlar n da l m. 176 Yüksel F, Ünlüo lu, Ünalacak M. Aile hekimlerinin pandemik influenza (H1N1) afl s na yaklafl m

4 fiekil 2. H1N1 afl s hakk nda en çok güvendi iniz bilgi kaynaklar n z nelerdir? sorusuna verilen yan tlar n da l m. fiu anki tereddüt ortam n n nedeninin ne oldu unu düflünüyorsunuz? sorusu, aç k soru oldu undan yan tlar ana vurgulara göre grupland r ld. Buna göre; hekimlerin %32.2 si karar n politik olmas nedeniyle güvensizlik; %26.4 ü medyan n yanl fl bilgilendirmesi ve bilgi kirlili i oluflturulmas ; %21.4 ü afl ve hastal k hakk ndaki bilinmezlikler; %13.2 si yetersiz bilgilendirme mekanizmas ; %5.8 i afl n n içeri i, geçmifli ve etkisi konusundaki muhtemel zarar n düflünülmesi ve %3.6 s ise mevcut bilgileri de erlendirmedeki zafiyet oldu unu düflünmekte idi. Çok seçmeli sorulardan bir di eri de afl hakk nda elinizdeki verileri de erlendirirken, veri kaynaklar hakk nda hangi kriterleri önemsiyorsunuz? idi. Al nan yan tlar, da l mlar na göre %80.0 olgu say s, %57.4 yay n veya kayna n ç kt kurum, %45.2 derginin ismi, %46.1 yay n tarihi, %35.7 yazar, %33.0 yay mlanan derginin indeks gücü fleklindeydi (fiekil 3). fiekil 3. Afl hakk nda elinizdeki verileri de erlendirirken, veri kaynaklar hakk nda hangi kriterleri önemsiyorsunuz? sorusuna verilen yan tlar n da l m. Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 13 Say

5 Aç k soru olarak sorulan son sorumuzda da flu anki tedirginlik ortam ndan ç k lmas için çarenin ne olabilece- i sorusu yöneltilmiflti. Bu soruya genifl yelpazede yan tlar geldi. Ço unlukla, bilgilendirmenin üniversiteler, bilim adamlar, bakanl k yetkilileri ve güvenilir kifli veya kurullar taraf ndan aç k bir flekilde yap lmas yla çözülebilece i önerisi getirildi (%48.2). Bunun da yeni çal flmalarla desteklenmesi gerekti i, medyada çok farkl spekülasyonlar yap lmas n n tedirginli i art raca ve bunun durdurulmas gerekti i belirtildi. Baz hekimler (%14.4) tedirginli in en iyi çözümünün zaman oldu unu belirtti. Ayr ca, DSÖ rehber ve önerilerine uyulmas n öneren, bilmiyorum fleklinde yan tlayan ve yorum yapmaktan kaç nan hekimler de mevcuttu. Tart flma Çal flmam za kat lan hekim say s, internet ortam nda düzenlenen di er anket çal flmalar nda oldu u gibi hekim havuzuna oranla düflük olmakla birlikte, henüz yay nlanmam fl veya grup içi de erlendirmelerde kullan lan önceki anket çal flmalar na göre katk da bulunan hekim say s aç s ndan daha iyi seviyededir. 26,27 Önceki anket çal flmalar na oranla daha yüksek kat l m n; afl n n, çal flmam z n grupla paylafl ld dönemde sa l k çal flanlar na uygulamaya bafllanmas na, konunun güncel medyada her gün ifllenmesine, tereddütlerin fazla olmas na ve grupta da hissedilen karars zl k ve soru iflaretlerine yan t aranmas - na ba l olabilece i düflünülmüfltür. Korunma yöntemlerinden el temizli i konusundaki hassasiyetin yüksek oranda (%97.4) oldu u ve maske, kalabal k ortamdan kaç nma gibi faktörler konusunda hekimlerin önerilere ba l kald klar görülmüfltür. Aile hekimleri aras nda afl olmay düflünen kifli oran %54.8 de kalm fl, bunun yan nda kat l mc lar n %32.2 si afl olmayaca n bildirmifl ve %13.0 kifli de karars z oldu- unu belirtmifltir. Bu sonuçlardan tedirginlik ve bilinmezlik ortam aç k olarak görülebilmektedir. Ayn dönemde bafllay p bu yaz n n haz rland dönemde de halen sürmekte olan stanbul l Sa l k Müdürlü ü nün internet sitesindeki benzer bir ankette afl yapt rmay düflünenlerin oran %37.2 ve yapt rmay düflünmeyenlerin oran %62.8 olarak izlenmekteydi. Bu çal flman n bizim çal flmam zdan fark, çal flmaya kat l m n belli bir grupla s n rland r lmamas ve hekim d fl nda da kat l m n olmas d r. stanbul l Sa l k Müdürlü ü nün gerçeklefltirmekte oldu u bu çal flmada da afl y yapt r p yapt rmama konusundaki fikir ayr l gözlenmektedir. 28 Bir di er benzer çal flma Türk Sa l k-sen taraf ndan yürütülmüfl olup, 545 sa l k çal flan kat lm flt r. Buna göre çal flanlar n %50 si afl ile ilgili tart flmalardan tedirginli ini belirtmifl, %34 ü zararl bir afl olabilece ini düflünerek afl olmak istemedi ini vurgulam flt r. Afl lanmamaya neden olarak %13 kat l mc, afl n n yarar n n olmad n düflünmüfltür. 29 Çal flmam zda kat l mc lar n %52.2 si aile bireylerine afl uygulatma e iliminde iken, stanbul l Sa l k Müdürlü ü nde yürütülen çal flmaya göre çocu unuza afl yapt - racak m s n z? sorusuna %33.4 oran nda evet, %66.6 oran nda hay r cevab al nm flt r. 28 Çal flmam zda erkeklerin %63.9 u aile bireylerine afl y önerirken, kad nlarda bu oran n %32.6 da kalmas istatistiksel olarak anlaml yd (p<0.05). Bu duruma sebep olan neden konusunda ileri çal flmalar n yap labilece ini düflünmekteyiz. Farkl olarak hekimlerin kendi hastalar na afl y önerip önermedikleri sorulmufl, ço unluk öneririm fleklinde cevap vermifltir (p<0.05). Önermeyen hekim oran %19.1 iken, önerenlerin oran n %80.9 idi. Önerenlerin %60.2 si öneririm cevab n iflaretlerken di er %39.8 sinin soruya aç k cevap vererek risk gruplar n odak alarak önerdikleri, di er kiflilere ise afl lanman n yarar ve zarar anlat larak yarg y kendilerine b rakt klar anlafl lm flt r. Kiflilerin kendilerine ve ailelerine afl yapt rma oran yla karfl laflt r ld nda, hekimlerin hastalar na afl y daha büyük oranda önerdikleri görülmüfltür (p<0.05). Buradan da anlafl ld üzere hastalar söz konusu oldu unda hekimler, rehberlerin önerilerine daha çok yönelmektedirler. Farkl kararlar n hangi kaynaklardan faydalan larak al nd hakk nda fikir edinilmesi için hekimlerimize güvendikleri kaynaklar sordu umuzda, uluslararas makaleler ön plana ç kmaktayd. Bunu s ras yla, uzman görüflleri, bakanl k belge ve dokümanlar ve son olarak ulusal makaleler izlemekte idi. Burada uluslararas makalelerin 178 Yüksel F, Ünlüo lu, Ünalacak M. Aile hekimlerinin pandemik influenza (H1N1) afl s na yaklafl m

6 izlenmesine karfl n karar verme sürecini çok fazla etkilemedi i düflünülmüfltür. fiu anki tedirginlik ortam n n nedeni soruldu unda ço unluk neden olarak, bilgilendirmenin güvenilir kaynaklardan yap lmamas n ve hekimlerin güven oluflturan kaynaklara eriflimi konusundaki problemleri ileri sürmektedir. Ayr ca yan tlardan, bu güvenilir kifli veya kurumlar n siyasi olmamas gerekti i anlafl lm fl, aç klamalar n objektif ve kan tlar gösterilerek ayr nt l bir flekilde, medya malzemesi haline getirilmeden yap lmas gerekti- i konusunda fikir elde edilmifltir. Bu güvenilir kaynaklar yan tlara göre ba ms z kurulufllar, üniversiteler ve akademisyenler ve Bakanl n resmi aç klamalar d r. Güvenilir kaynaklardan veri elde edilirken, kiflilerin hangi süzgeçten geçirerek klinik pratiklerini etkileyecek karar ald klar soruldu unda, hekimler taraf ndan kan t de erlendirmesinde en fazla önemsenen kriterin, çal flmalardaki olgu say s oldu u görülmüfltür. Bunu, kan t n elde edildi i kurum, dergi ismi, tarihi, yazarlar ve derginin indeks gücü izlemektedir. Birinci basamak hekimli inde, ifl yo unlu unun yan s ra güncel bilgilerin takip edilmesindeki zorluk her zaman problem oluflturmaktad r. 30 Ayr ca elde edilen kan tlar n de erlendirilebilmesi konusundaki becerinin kazan lmas n n da gerekti i düflünülmektedir. 31,32 De erlendirme yapma yetisinin kazan lmas için çeflitli algoritmalar kullan lmakta ve kurslar düzenlenmektedir. 33 Ülkemizde de birinci basamak hekimlerine, en az ndan uzmanl k e itim müfredat na benzer bir yeterlilik e itimi konulmal d r. 34 fiu anki tedirginlik ortam n n sona ermesi için yap lmas gerekenler konusunda fikir elde edilmesi amac yla yöneltilen soruya verilen yan tlar grupland r lm flt r. Bu gruplardan en önemlisi olan bilgilendirme zincirinin sa lamlaflt r lmas, ço u hekimin yorumunda ifllenmifltir. Bilgilendirme yöntemindeki zafiyet ve medyadaki bilgi kirlili inin ortadan kald r lmas, medyan n da konuyu siyasi bak fl aç s yla de erlendiren yetkililerce bilgi vermeyi durdurmas önerilmifltir. Yeni verilerin gereklili i, bunun için de zamana gereksinim duyuldu u, zaman n her fleyi belirginlefltirece i konusunda geri bildirimler yap lm flt r. Kan ta dayal t p yaklafl m konusunda destek al nmas gerekti ini ve aç klamalar n bu temelde güçlendirilmesi gereklili ini vurgulayan hekimler de bulunmaktad r. Sonuç olarak; tüm sa l k sorunlar nda sa l k personelinin bilgilendirilmesine özellikle önem verilmelidir. Bu bilgilendirme, kan t düzeyi yüksek bilimsel verilerle yap lmal ve kararlar n olgunlaflmas nda zaman faktörünün de etkisi dikkate al nmal d r. Kaynaklar 1. Perez-Padilla R, de la Rosa-Zamboni D, Ponce de Leon S ve ark. Pneumonia and respiratory failure from swine-origin influenza A (H1N1) in Mexico. N Engl J Med 2009; 361: Chan M. World now at the start of 2009 influenza pandemic. adresinden 14/11/2009 tarihinde eriflilmifltir. 3. El-Hinnawy P. FDA Approves Vaccines for 2009 H1N1 Influenza Virus, htm adresinden 19/11/2009 tarihinde eriflilmifltir. 4. El-Hinnawy P. FDA Expands Approved Use of H1N1 Vaccines to Include Infants and Children.http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/ PressAnnouncements/ucm htm adresinden 19/11/2009 tarihinde eriflilmifltir. 5. Buzgan T. Pandemik A(H1N1) 2009 Afl s. Ankara: TC Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü, Resmi Evrak Domuz gribi tart flmas. domuz_gribi_asisinin_yan_etkileri adresinden 07/12/2009 tarihinde eriflilmifltir. 7. Domuz gribi afl s n n yan etkileri /Domuz-gribi-asisinin-yan-etkileri.php adresinden 07/12/2009 tarihinde eriflilmifltir. 8. Domuz gribi afl s ndaki gizli tehlike domuz-gribi-asisindaki-gizli-tehlike/ adresinden adresinden 07/12/2009 tarihinde eriflilmifltir. 9. Domuz gribi afl s n n korkunç etkisi. news_detail.php?id= adresinden 07/12/2009 tarihinde eriflilmifltir. 10. Domuz gribi afl s olmal m? asp adresinden 07/12/2009 tarihinde eriflilmifltir. 11. Jones HT. Danger of skin burns from thiomersal. Br Med J 1972; 2: Bigham M, Copes R. Thiomersal in vaccines: balancing the risk of adverse effects with the risk of vaccine-preventable disease. Drug Saf 2005; 28: Clements CJ. The evidence for the safety of thiomersal in newborn and infant vaccines. Vaccine 2004; 22: Koh KJ, Warren L, Moore L, James C, Thompson GN. Wells' syndrome following thiomersal-containing vaccinations. Australas J Dermatol 2003; 44: Weisser K, Bauer K, Volkers P, Keller-Stanislawski B. Thiomersal and immunisations. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 2004; 47: Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 13 Say

7 16. Clements CJ, Ball LK, Ball R, Pratt RD. Thiomersal in vaccines: is removal warranted? Drug Saf 2001; 24: Eisen DP, McBryde ES. Avoiding Guillan-Barre Syndrome following swine origin pandemic H1N influenza vaccination. J Infect Dis 2009; 200: Souayah N, Nasar A, Suri MF, Qureshi AI. Guillain-Barre syndrome after vaccination in United States: data from the Centers for Disease Control and Prevention/Food and Drug Administration Vaccine Adverse Event Reporting System ( ). J Clin Neuromuscul Dis 2009; 11: Guillain-Barre syndrome and influenza vaccine. Br Med J 1977; 1: Langmuir AD. Guillain-Barre syndrome: the swine influenza virus vaccine incident in the United States of America, : preliminary communication. J R Soc Med 1979; 72: Seyal M, Ziegler DK, Couch JR. Recurrent Guillain-Barre syndrome following influenza vaccine. Neurology 1978; 28: Gerber JS, Offit PA. Vaccines and autism: a tale of shifting hypotheses. Clin Infect Dis 2009; 48: Erlewyn-Lajeunesse M, Brathwaite N, Lucas JS, Warner JO. Recommendations for the administration of influenza vaccine in children allergic to egg. BMJ 2009; Nelson MR. Is egg hypersensitivity a contraindication to influenza vaccine? Aust Fam Physician 2003; 32: Grip afl s n n bile böldü ü bir ülke asp adresinden 07/12/2009 tarihinde eriflilmifltir. 26. Ünlüo lu, Ünalacak M. Aile Hekimli i Grubunda Anket Uygulama Deneyimi. Poster Sunumu. 7. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi /05/2006, zmir. 27. Yüksel F, Ünlüo lu, Ünalacak M. Aile Hekimli i Müfredat Hakk nda Grubumuzun Görüflleri. Poster Sunumu. Ulusal Aile Hekimli i Uzmanl k E itimi Sempozyumu: Alan E itimi Nas l Olmal? /03/2009, Yeditepe Üniversitesi, stanbul. 28. Domuz gribi afl s anketi. URL: h1n1anket/anket.php adresinden 18/11/2009 tarihinde eriflilmifltir. stanbul Sa l k Müdürlü ü, stanbul, Sa l kç lar n Yüzde 50'si Afl le ilgili Tart flmalardan Tedirgin, Türk Sa l k- Sen. adresinden 18/11/2009 tarihinde eriflilmifltir. 30. Linzer M, Manwell LB, Williams ES, ve ark. Working conditions in primary care: physician reactions and care quality. Ann Intern Med 2009; 151: Alper BS, Stevermer JJ, White DS, Ewigman BG. Answering family physicians' clinical questions using electronic medical databases. J Fam Pract 2001; 50: Ely JW, Osheroff JA, Chambliss ML, Ebell MH, Rosenbaum ME. Answering physicians' clinical questions: obstacles and potential solutions. J Am Med Inform Assoc 2005; 12: Leipzig RM, Wallace EZ, Smith LG, Sullivant J, Dunn K, McGinn T. Teaching evidence-based medicine: a regional dissemination model. Teach Learn Med 2003; 15: Allan GM, Korownyk C, Tan A, Hindle H, Kung L, Manca D. Developing an integrated evidence-based medicine curriculum for family medicine residency at the University of Alberta. Acad Med 2008; 83: Gelifl tarihi: Kabul tarihi: Çıkar çakıflması: Çıkar çakıflması bildirilmemifltir. letiflim adresi: Dr. Fatih Yüksel Eskiflehir Orhangazi Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal Eskiflehir Tel: (0538) e-posta: 180 Yüksel F, Ünlüo lu, Ünalacak M. Aile hekimlerinin pandemik influenza (H1N1) afl s na yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2

Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2 Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2 1 SB. Bak rköy Dr. Sadi Konuk E itim ve Araflt rma Hastanesi, Göz Klini i, stanbul 2 SB. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, 2.Göz

Detaylı

Clinical Biochemistry Laboratories Assessment Questionnaire

Clinical Biochemistry Laboratories Assessment Questionnaire Türk Klinik Biyokimya Derg 2011; 9(1): 23-30 Araflt rma Klinik Biyokimya Laboratuvarlar n De erlendirme Anketi Clinical Biochemistry Laboratories Assessment Questionnaire Metin Demir Serap Çuhadar Özgür

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Bürokratik fllemlerin lkyard m Uygulamalar na

Bürokratik fllemlerin lkyard m Uygulamalar na Bürokratik fllemlerin lkyard m Uygulamalar na Olan Etkilerinin ncelenmesi Türkiye Acil T p Dergisi 2005; 5(2): 73-77 The effect of bureaucratic issues on the medical first aid providers Ekfli A 1, Çelikli

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

INCREASING THE PERIOD OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING WITH EDUCATION OF MOTHERS. Key words: Exclusive breastfeeding, health education, breastfeeding

INCREASING THE PERIOD OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING WITH EDUCATION OF MOTHERS. Key words: Exclusive breastfeeding, health education, breastfeeding Türk Aile Hek Derg 1998; 2(3): 125-129 TEK BAfiINA ANNE SÜTÜ LE BESLENME SÜRES N N ANNE E T M LE UZATILMASI INCREASING THE PERIOD OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING WITH EDUCATION OF MOTHERS Erdal Koç, 1 Arkan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Hemflirelerin Klinik E itim Hemflireli i Konusundaki Görüflleri Nurses Opinions about Clinical Training Nursing

Hemflirelerin Klinik E itim Hemflireli i Konusundaki Görüflleri Nurses Opinions about Clinical Training Nursing ARAfi TIRMA Hemflirelerin Klinik E itim Hemflireli i Konusundaki Görüflleri Nurses Opinions about Clinical Training Nursing AYSUN ÇAKIR * SEV M ULUPINAR ALICI** Gelifl Tarihi: 7..1, Kabul Tarihi: 1.8.1

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

MEZUNİYET ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü. Bu önemli geri bildirim için TEŞEKKÜR EDERİZ! Adı Soyadı Öğrenci Numarası Adresi

MEZUNİYET ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü. Bu önemli geri bildirim için TEŞEKKÜR EDERİZ! Adı Soyadı Öğrenci Numarası Adresi MEZUNİYET ANKETİ İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü Tarih:././ Değerli öğrencilerimiz, Çevre Mühendisliği programımızı geliştirmek için aşağıda verilen soruların cevaplandırılması konusunda yardımınıza ihtiyacımız

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Yar k rsal Alanda Yaflayan Kiflilerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi ve Tutumlar

Yar k rsal Alanda Yaflayan Kiflilerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi ve Tutumlar Yar k rsal Alanda Yaflayan Kiflilerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi ve Tutumlar Elçin YOLDAfiCAN 1, Serap BANAK 2 1 Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi, Halk Sa l Anabilim Dal, 2 Adana l Sa l k Müdürlü

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Kahraman Marafl ta Difl Hekimleri ve Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans

Kahraman Marafl ta Difl Hekimleri ve Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans Hasan UÇMAK 1, Ömer Faruk KÖKO LU 1, Mustafa ÇEL K 2, Nuretdin KUZHAN 1, Remzi TOPRAK 1 1 Kahraman Marafl Sütçü mam Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ege Üniversitesi T p Fakültesinde Çal flan Hekim, Hemflire, Teknisyen ve ntörnlerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi, Tutum ve Davran fllar

Ege Üniversitesi T p Fakültesinde Çal flan Hekim, Hemflire, Teknisyen ve ntörnlerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi, Tutum ve Davran fllar Ege Üniversitesi T p Fakültesinde Çal flan Hekim, Hemflire, Teknisyen ve ntörnlerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi, Tutum ve Davran fllar Meltem IfiIKGÖZ TAfiBAKAN, Tansu YAMAZHAN, Güray ARSU, Hüsnü

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR

TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR fiibli GÜNEfi* 1- G R fi Ülkemizin özellikle teknoloji a rl kl sanayisinin geliflmesi için 26.06.2001 tarih ve 4691 say l Teknoloji

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Academic promotions in the discipline of family medicine and oral exams for associate professorship. Summary

Academic promotions in the discipline of family medicine and oral exams for associate professorship. Summary Türk Aile Hek Derg 2013;17(3):137-141 TAHUD 2013 Position Paper doi:10.2399/tahd.13.00002 Aile hekimli i disiplininde akademik yükselmeler ve doçentlik s navlar Academic promotions in the discipline of

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

2- Bilim ve Danışma Kurulu Onayına Sunulacak Eserlere Đlişkin Yayın

2- Bilim ve Danışma Kurulu Onayına Sunulacak Eserlere Đlişkin Yayın SĐGORTA ARAŞTIRMALARI DERGĐSĐ GENEL YAYIN ĐLKELERĐ VE YAZIM KURALLARI Sigorta Araştırmaları Dergisi ne çalışma göndermek için gerekli kriterler şunlardır: 1- Çalışmanın Genel Yayın Đlkeleri ne uygun olması,

Detaylı

www.turkailehekderg.org Birinci basamak hekimleri serviks kanseri ve HPV afl s ile ilgili ne biliyorlar?

www.turkailehekderg.org Birinci basamak hekimleri serviks kanseri ve HPV afl s ile ilgili ne biliyorlar? Türk Aile Hek Derg 2011;15(1):1-6 www.turkailehekderg.org Research Article doi:10.2399/tahd.11.001 Birinci basamak hekimleri serviks kanseri ve HPV afl s ile ilgili ne biliyorlar? What do primary care

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(2):88-92 KL N K ARAfiTIRMA Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri Demographic Characteristics

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

Klinik Biyokimya E itimi ve Uzmanl k Önemini De erlendirme Anketi

Klinik Biyokimya E itimi ve Uzmanl k Önemini De erlendirme Anketi Türk Klinik Biyokimya Derg 2011; 9(2): 39-45 Araflt rma Klinik Biyokimya E itimi ve Uzmanl k Önemini De erlendirme Anketi Evaluation of the Importance of Clinical Biochemistry Education and Expertise in

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 123-128 Hastane İnfeksiyonları Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i http://rega.basbakanlik.gov.tr/* * Bu yönetmelik T.C. Resmî Gazete 11 A ustos

Detaylı

Pratisyen hekimlerin hepatit B ve hepatit C hakk ndaki bilgi düzeyleri

Pratisyen hekimlerin hepatit B ve hepatit C hakk ndaki bilgi düzeyleri ÖZGÜN ARAfiTIRMA Pratisyen hekimlerin hepatit B ve hepatit C hakk ndaki bilgi düzeyleri Knowledge levels of general practitioners employed in Mersin province about hepatitis B and hepatitis C Erdinç NAYIR

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı: Sistemin İşleyişinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Çalışması *

İş Güvenliği Uzmanlığı: Sistemin İşleyişinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Çalışması * İş Güvenliği Uzmanlığı: Sistemin İşleyişinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Çalışması * Özge Akboğa Ege Üniversitesi ozgeakboga.ege@gmail.com Selim Baradan Ege Üniversitesi sbaradan@gmail.com

Detaylı