Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me"

Transkript

1 This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me Human Rights Education/Izmir Rights of persons with disabilities April, 29, 2014 Anton Senf, transforma

2 This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me Engellilerin Hakları Anton Senf, transforma

3 Why the HR rights of the persons with disabilities? Article 1 Declaration of Human Rights, 1948 All human beings are born free and equal in dignity and rights... 3

4 Neden engelli hakları? İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 1948 Madde 1. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar... 4

5 Why the HR rights of the persons with disabilities? Eleanor Roosevelt in 1958 : at tenth anniversary of Declaration of Human Rights Where start the human rights? At small places, near at home, the most little spot on the map. But those spots are the world of individual people. The neighbourhood in which they live, the school which she visits, the factory, the office where they work, the house where they are living. If these rights have no meaning for individual people, they have little meaning somewhere else 5

6 Neden engelli hakları? İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 10 yaşında, yıl 1958 Eleanor Roosevelt: İnsan hakları nerede başlar? Küçük yerlerde, evin yakınında, harita üzerindeki en küçük noktada. İşte o küçük noktalar birey olarak her bir insanın dünyasıdır. Yaşadığı mahalle, gittiği okul, fabrika, çalıştığı işyeri, yaşadığı ev. Eğer bu hakların bireyler için bir anlamı yoksa, başka yerde çok az şey ifade ederler. 6

7 Why the HR rights of the persons with disabilities? Human Rights start in the world of Individual people: Born free and equal in dignity and rights If these rights have no meaning in Netherlands, Europe, Turkey for individual people, they have little meaning somewhere else Human Rights are the rights for you and me, for men and women, for children and.. For the persons with disabilities? 7

8 Neden engelli hakları? İnsan hakları her bir bireyin dünyasında başlar: Onur ve haklar bakımında eşit ve hür doğar. Eğer bu hakların bireyler için bir anlamı yoksa, başka yerde çok az şey ifade ederler. Benim için, senin için, kadınlar ve erkekler için, çocuklar için ve. insan hakları Engelli bireyler için? 8

9 HR rights of the persons with disabilities INTRODUCTION Some Facts One in Six people in EU and One in Eight in Netherlands has a disability From mild to severe, in principle long-term of nature Disabilities: physical, psychic, intellectual, mentally, sensory For example: deaf, blindly, walking difficulties, syndrome of Down, dyslexia, autism 9

10 Bazı Gerçekler Engellilerin İnsan Hakları GİRİŞ AB de her altı kişiden biri, Hollanda da her sekiz kişiden biri engelli Hafiften ileri düzeye temelde uzun süreli Engellilik: fiziksel, ruhsal, zihinsel, duyusal Örneğin: işitme engelliliği, görme engelliliği, yürüme zorlukları, Down sendromu, okuma güçlüğü, otizm 10

11 HR rights of the persons with disabilities INTRODUCTION Some Facts One in Four people in Netherlands has a chronic illness For people with disabilities the rate of poverty is 70% higher than the average partly due to limited access to employment. Children with disabilities? Often, they stay at home, school don t allow their restrictions Adults with disabilities? Can get no work, because of preconceptions of employer 11

12 Bazı Gerçekler Engellilerin İnsan Hakları GİRİŞ Hollanda da her dört kişiden birinin kronik rahatsızlığı var. Kısmen istihdama sınırlı erişim dolayısıyla fakirlik oranı engellilerde ortalamaya göre yüzde 70 daha yüksek. Engelli çocuklar? Okullar uygun koşulları sağlayamadığı için genellikle evde kalıyorlar. Engelli yetişkinler? İşveren önyargısı nedeniyle iş bulamıyorlar. 12

13 HR rights of the persons with disabilities United Nations Convention & EU declaration The EU and its Member States have a strong mandate to improve the social and economic situation of people with disabilities. The UN convention (2006) requires Members to protect and safeguard all human rights and fundamental freedoms of persons with disabilities 13

14 Engellilerin İnsan Hakları BM Sözleşmesi ve AB Şartı AB ve Üye Devletlerin engelli insanların toplumsal ve ekonomik durumlarını iyileştirmek için güçlü yasal düzenlemeleri var. BM Sözleşmesi (2006), Üyelerinin engelli vatandaşlarının insan hakları ve temel özgürlüklerini sağlama ve koruma altına almalarını şart koşmaktadır. 14

15 HR rights of the persons with disabilities United Nations Convention & EU declaration Summary of the UN rights of persons with disabilities (2006) 1. Equal treatment and equality for the law 2. Accessibility and mobility 3. Independence 4. Education and Employment 5. Considerable standard of living 6. Social protection 15

16 Engellilerin İnsan Hakları BM Sözleşmesi ve AB Deklarasyonu BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (2006) - ÖZET 1. Eşit muamele ve kanun önünde eşitlik 2. Erişebilirlik ve hareketlilik 3. Bağımsızlık 4. Eğitim ve istihdam 5. İyi yaşam standardı 6. Sosyal güvence 16

17 HR rights of the persons with disabilities EU declaration Human Rights & Netherlands EU Article 1 of the Charter Fundamental Rights of EU (2010, ratified): human dignity is inviolable It must be respects the right of persons with disabilities to benefit from measures designed to ensure their independence, social and occupational integration and participation in the life of the community. Article 21 of this EU Charter: prohibits any discrimination on the basis of disability. 17

18 Engellilerin İnsan Hakları AB Temel Haklar Şartı ve Hollanda AB AB Temel Haklar Şartı (2010, yürürlüğe girme), m. 1: insan onuru ihlal edilemez M. 26: Birlik, engelli kişilerin, bağımsızlıklarını, toplumsal ve mesleki yaşamla bütünleştirilmelerini ve toplum yaşamına katılmalarını sağlamaya yönelik önlemlerden yararlanma hakkını tanımakta ve saygı göstermektedir. M. 21: Engelliliğe dayalı her tür ayrımcılığı yasaklar. 18

19 HR rights of the persons with disabilities EU declaration Human Rights & Netherlands Netherlands Netherlands has signed but not yet ratified the UN treaty concerning the rights. Netherlands is slow, the other Member States have ratified The UN urges the government of the Netherlands to ratify to the statement, under the condition, that following obligations can be carried out gradually. 19

20 Hollanda Engellilerin İnsan Hakları AB Temel Haklar Şartı ve Hollanda Hollanda, ilgili BM sözleşmesini imzalamış ancak henüz onaylamamıştır. Diğer Üye Devletlerin onayladığı gözönüne alındığında Hollanda yavaştır. BM, yükümlülüklerin aşama aşama yerine getirileceği koşuluyla Hollanda yı onay için zorlamaktadır. 20

21 HR rights of the persons with disabilities The meaning of these rights for the civil society 1. Active participation in the civil society: nothing without us 2. Sensed injustice: why do you exclude us? 3. Paradigm shift: - from the medical to the social model - from care to rights 21

22 Engellilerin İnsan Hakları Bu hakların sivil toplum için anlamı 1. Sivil topluma aktif katılım: hiçbir şey bizsiz olmaz! 2. Hissedilen adaletsizlik: Bizi neden dışlıyorsunuz? 3. Düşünce değişimi: - Sağlıktan sosyal modele - Bakımdan haklara 22

23 HR rights of the persons with disabilities The meaning of these rights for the civil society 4. Social model - A disability is a threshold and no exclusion at the participation in the society - For this reason is reconciliation necessary between person with functional limitations and opportunities in the society. - Participate actively in the society 23

24 Engellilerin İnsan Hakları Bu hakların sivil toplum için anlamı 4. Sosyal model - Engellilik bir eşiktir ve toplum yaşamından dışlanmak değildir. - Bu yüzden işlevsel sınırlılıkları olan birey ile toplum imkanları arasında bir uzlaşmaya gereksinim vardır. - Toplum hayatına etkin katılım 24

25 HR rights of the persons with disabilities The meaning of these rights for the civil society Paradigm shift 1. Rights instead of medical care 2. No new rights 3. However, NEW Rights? 25

26 Engellilerin İnsan Hakları Bu hakların sivil toplum için anlamı Düşünce değişimi 1. Tıbbi bakım yerine haklar 2. Yeni haklara gereksinim yok 3. Yine de, YENİ haklar mı? 26

27 HR rights of the persons with disabilities The meaning of these rights for the civil society 1. Rights instead of care People with disabilities: are no longer objects of only medical care and charity learn to take autonomous decisions about their lives 27

28 Engellilerin İnsan Hakları Bu hakların sivil toplum için anlamı 1. Bakım yerine haklar Engelli insanlar: Artık tıbbi bakım ve merhamet nesneleri değildir. Kendi yaşamlarına ilişkin özerk kararlar almayı öğrenirler. 28

29 HR rights of the persons with disabilities The meaning of these rights for the civil society 2. No new rights what is the meaning and influence of the existing rights for persons with disabilities it is an explication of the right to education and child right treaty 29

30 Engellilerin İnsan Hakları Bu hakların sivil toplum için anlamı 2. Yeni haklara gereksinim yok varolan hakların engelli insanlar için anlam ve etkisi nedir? Eğitim hakkı ve çocuk hakları sözleşmesinin bir yorumudur. 30

31 HR rights of the persons with disabilities The meaning of these rights for the civil society 3. However, new rights? every people have the right to live in his own community: no segregation right to personal mobility right to accessibility right to independent lives and participation to the society 31

32 Engellilerin İnsan Hakları Bu hakların sivil toplum için anlamı 3. Yine de yeni haklar? Herkesin kendi topluluğunda yaşama hakkı vardır: ayrımcılık olamaz Seyahat etme hakkı Erişebilirlik hakkı Bağımsız yaşam sürdürme ve toplum yaşamına katılma hakkı 32

33 HR rights of the persons with disabilities The meaning of these rights for the schools 1. Excluding education: care instead of rights 2. Including education: rights instead of care 33

34 Engellilerin İnsan Hakları Bu Hakların Okullar İçin Anlamı 1. Dışlayan eğitim: Haklar yerine bakım 2. İçeren eğitim: Bakım yerine haklar 34

35 HR rights of the persons with disabilities The meaning of these rights for the schools 1. Excluding education: care instead of rights Since sixties of 20th century: development of schools for pupils with disabilities Special programs, small groups, schools were growing to fast Consequences of this design: too much dependence, problems with the labour market for people with disabilities, these schools are very expensive. 35

36 Engellilerin İnsan Hakları Bu Hakların Okullar İçin Anlamı 1. Dışlayan eğitim: Haklar yerine bakım 60 lı yıllardan beri: engelli öğrenciler için eğitim ve okulların gelişmesi Özel programlar, küçük gruplar, hızla büyüyen okullar Tasarımın olumsuz etkileri: aşırı bağımlılık, işgücü piyasasının engellilere ilişkin sorunları, çok pahalı eğitim. 36

37 HR rights of the persons with disabilities The meaning of these rights for the schools 2. Including education: rights instead of care Right to including education for each pupils/students since 2013/2014 following the education at the normal schools 37

38 Engellilerin İnsan Hakları Bu Hakların Okullar İçin Anlamı 2. İçeren eğitim: Bakım yerine haklar eğitim-öğretim yılıyla beraber, engelli öğrencilere normal okullarda eğitim görme imkanı sağlayan içeren eğitim hakkı 38

39 HR rights of the persons with disabilities The meaning of these rights for the schools How to manage this including educational shift at school? 1. Adaptations 2. Ownership 3. Practice 39

40 Engellilerin İnsan Hakları Bu Hakların Okullar İçin Anlamı Okulda içeren eğitim yaklaşımı nasıl yönetilmeli? 1. Uyarlamalar 2. Sahiplenme 3. Uygulama 40

41 HR rights of the persons with disabilities The meaning of these rights for the schools 1. Adaptations School must allow reasonable adaptations the school does not stipulate what is only disproportional of course there are limits 41

42 Engellilerin İnsan Hakları Bu Hakların Okullar İçin Anlamı 1. Uyarlamalar Okul makul uyarlamalara izin vermeli Okul sadece orantısız olanı şart koşmamalı Elbette «belli sınırlar içinde» 42

43 HR rights of the persons with disabilities The meaning of these rights for the schools 2. Ownership Government is responsible for the legalization of the including educational system. Schools must offer her education to the educational needs of person with disabilities in a normal classroom 43

44 Engellilerin İnsan Hakları Bu Hakların Okullar İçin Anlamı 2. Sahiplenme Hükümet içeren eğitim sisteminin yasallaşmasından sorumludur. Okullar, engelli öğrenciye eğitim gereksinimlerine uygun olarak normal bir sınıfta eğitim hizmeti sunmalıdır. 44

45 HR rights of the persons with disabilities The meaning of these rights for the schools 3. Practice - Practice the rights which you preach. - The civil society is yours.. - The school is the society. - An individual person with disabilities is a normal member of our community/school 45

46 Engellilerin İnsan Hakları Bu Hakların Okullar İçin Anlamı 3. Uygulama - Vaaz ettiğiniz hakları yaşama geçirin. - Sivil toplum sizindir.. - Okul bu toplumdur. - Engelli bir kişi toplumumuzun/okulumuzun normal bir üyesidir. 46

47 Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Giriş... 5 Avrupa Birliği Müktesebatında Engelli Personel... 6 Portekiz de

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/NEU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/NEU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/NEU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Editör/ Editor: Aykut Polatoğlu Yardımcı Editör/Assistant Editor: Ali Dayıoğlu Yazı Kurulu/Editorial Board Ali Dayıoğlu Fehiman Eminer Ahmet Ertugan

Detaylı

EKİM ZAMANI SOWING SEASON. Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri. Sabancı Foundation Grant Program Stories

EKİM ZAMANI SOWING SEASON. Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri. Sabancı Foundation Grant Program Stories EKİM ZAMANI SOWING SEASON Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories

Detaylı

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter.

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter. Sunuş - Editorial UCLG-MEWA UCLG-MEWA Newsletter dergisinin beşinci sayısı ile yeniden sizlerleyiz. Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı 1980 li yıllarda üç ayaklı olarak yapılmıştı: ekonomik büyüme, toplumsal

Detaylı

TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU TURKEY LABOR MARKET STUDY. Özet. Summary. 14 Nisan 2006 April 14, 2006. Dünya Bankası Yayını Document of the World Bank

TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU TURKEY LABOR MARKET STUDY. Özet. Summary. 14 Nisan 2006 April 14, 2006. Dünya Bankası Yayını Document of the World Bank TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU Özet TURKEY LABOR MARKET STUDY Summary 14 Nisan 2006 April 14, 2006 Dünya Bankası Yayını Document of the World Bank Türkiye de istihdam yaratmaya yönelik işgücü piyasası

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and The Republic of Turkey. T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY

Detaylı

Sayı: 22, Sene 2012. e-bülten. E-Bülten Sayı 22, 2012. Türkiye Biyoetik Derneği. Sayı: 22

Sayı: 22, Sene 2012. e-bülten. E-Bülten Sayı 22, 2012. Türkiye Biyoetik Derneği. Sayı: 22 Türkiye Biyoetik Derneği e-bülteni Sayı: 22, Sene 2012 e-bülten E-Bülten Sayı 22, 2012 Türkiye Biyoetik Derneği e-bülten Sayı: 22 1 İÇİNDEKİLER 3 Türkiye Biyoetik Derneği Etkinlikleri 6 EACME 2011 Raporu-

Detaylı

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010 BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 444 0 428 info@bilgi.edu.tr www.bilgi.edu.tr Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER

Detaylı

Expanding Opportunities for underrepresented groups in Turkish higher education

Expanding Opportunities for underrepresented groups in Turkish higher education Expanding Opportunities for underrepresented groups in Turkish higher education Lessons learned through peer learning on the social dimension of the Bologna Process Recommendations for a national strategy

Detaylı

Increasing Employability of Disabled People Tutor s Note. Engellilerin İstihdamının Artırılması Eğitici Notları

Increasing Employability of Disabled People Tutor s Note. Engellilerin İstihdamının Artırılması Eğitici Notları Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr ) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak

Detaylı

ÖNSÖZ. Saygılarımla Canan Güllü, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı

ÖNSÖZ. Saygılarımla Canan Güllü, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Saygılarımla Canan Güllü, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak 2010 senesinden beri Türkiye nin ensest gerçeği üzerine çalışıyoruz. Çocukluk çağında

Detaylı

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 751 Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Milletlerarası Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme ile İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2004/6958

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE KADIN Women in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

The Future We Want. stedi imiz Gelecek

The Future We Want. stedi imiz Gelecek The Future We Want United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) Rio de Janeiro, Brazil 20-22 June 2012 Outcome of the Conference stedi imiz Gelecek Birleflmifl Milletler Sürdürülebilir

Detaylı

GOOD PRACTICE CATALOGUE (İYİ UYGULAMALAR KATOLOĞU)

GOOD PRACTICE CATALOGUE (İYİ UYGULAMALAR KATOLOĞU) Raising Awareness & Corporate Employment opportunities for people with disabilities in Turkey LEONARDO DA VINCI Transfer of Innovation 2011-1-TR1-LEO05-27961 GOOD PRACTICE CATALOGUE (İYİ UYGULAMALAR KATOLOĞU)

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

Kadın İstihdamında Eğretileşme Eğilimleri Ve Atipik İstihdam Gündemi. Eylül 2014

Kadın İstihdamında Eğretileşme Eğilimleri Ve Atipik İstihdam Gündemi. Eylül 2014 Kadın İstihdamında Eğretileşme Eğilimleri Ve Atipik İstihdam Gündemi Eylül 2014 kadın İstİhdamında eğretileşme eğilimleri ve atipik İstİhdam gündemi Eylül 2014 kadın emeği ve istihdamı girişimi women's

Detaylı

Research on Students' Quality of Life and Risky Living Conditions

Research on Students' Quality of Life and Risky Living Conditions Eurasian Journal of Educational Research, Issue 37, Winter 2010, 55-70 Research on Students' Quality of Life and Risky Living Conditions İbrahim Cılga * Suggested Citation: Cılga, İ. (2010). Research on

Detaylı

SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013

SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013 ISBN: 9789944048651 Uluslararası Katılımlı SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013 2830 Kasım 2013, Kocaeli Türkiye de Çocuğun Refahı ve Korunması Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı Gündem Çocuk Derneği Türkiye de Çocuğun

Detaylı

Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Ruh Sağlığı ve Toplum Temelli Rehabilitasyon 30 Mayıs- 1 Haziran 2013 Hacettepe Kültür Merkezi, Ankara Bildiri Kitabı ISBN: 978-605-4628-70-4

Detaylı

ALTERNATİF BİR EĞİTİM MODELİ OLARAK EV OKULU Dr. Murat Taşdan Dr. Özden Demir Kafkas Üniversitesi Özet Öğrenmede bireylerin bağımsız öğrenme yeteneğine kavuşması, günümüzde giderek artan bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. European Charter of Local Self - Government

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. European Charter of Local Self - Government Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı European Charter of Local Self - Government Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı United Cities and Local Governments Middle

Detaylı

Bölüm 1. Çözüm Paketi'nin Kullanım Amaçları

Bölüm 1. Çözüm Paketi'nin Kullanım Amaçları ITHACA Çözüm Paketi 5 Bölüm 1. Çözüm Paketi'nin Kullanım Amaçları Bu Çözüm Paketi'nin kullanım amacı; ruh sağlığı ve sosyal bakım kurumlarında, sağlıklı olma hakkı dahil insan hakları uygulamalarını denetlemede

Detaylı

MÜLTECİ ÖLÜMLERİ RAPORU 2014

MÜLTECİ ÖLÜMLERİ RAPORU 2014 Göçmenlerin ve Sığınmacıların Yaşadığı Tekne Faciaları Hakkında MÜLTECİ ÖLÜMLERİ RAPORU REPORT OF REFUGEES' DEATH CASES on Boat Disasters Befallen by Immigrants and Refugees İMKANDER (İnsanı Müdafaa ve

Detaylı

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION DEĞİŞEN DÜNYADA BİYOETİK BIOETHICS IN A CHANGING WORLD

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION DEĞİŞEN DÜNYADA BİYOETİK BIOETHICS IN A CHANGING WORLD TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION DEĞİŞEN DÜNYADA BİYOETİK BIOETHICS IN A CHANGING WORLD İSTANBUL, 2012 Değişen Dünyada Biyoetik TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION

Detaylı