T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI SÜPEROKSİT DİSMUTAZ ENZİMİNİ KODLAYAN GEN (SOD2) İLE OTİZM HASTALIĞININ İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMAN MARAŞ Temmuz-2008

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI SÜPEROKSİT DİSMUTAZ ENZİMİNİ KODLAYAN GEN (SOD2) İLE OTİZM HASTALIĞININ İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMAN MARAŞ Temmuz-2008

3 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI SÜPEROKSİT DİSMUTAZ ENZİMİNİ KODLAYAN GEN (SOD2) İLE OTİZM HASTALIĞININ İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Kod No : Bu Tez 25/07/2008 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir. Doç.Dr. Metin DIĞRAK Doç.Dr. Yüksel BÖLEK Yrd.Doç.Dr. İsmail AKYOL DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof.Dr. Süleyman TOLUN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ÖZET... ABSTRACT..... ÖNSÖZ..... ÇİZELGELER DİZİNİ..... ŞEKİLLER DİZİNİ..... SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ.... SAYFA 1.GİRİŞ Serbest Radikaller ve Antioksidan Sistemler Beyinde Reaktif Oksijen Türlerinin (ROS) Oluşum Mekanizmaları Beyinde Antioksidan Savunma Sistemleri Etyopatogenezinde Reaktif Oksijen Türlerinin (ROS) Olduğu İddia Edilen Bazı Nöropsikiyatrik Hastalıklar Manganez Süperoksit Dismutaz (Mn-SOD) Geninin Polimorfizmi Otizm ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL VE METOT Materyal Kullanılan Cihazlar Hasta ve Kontrol Gruplarından Alınan Kan Örnekleri Süperoksit Dismutaz (SOD) Gen Bölgesi Sekansı Metot Kandan DNA İzolasyonu Alanin/Valin Mutasyonunu Belirleyen Primerlerin Tasarlanması Moleküler Teknikler PCR Şartları PCR Sonrası Jel Analizi PCR Ürünlerinin Restriksiyon Endonükleaz ile Kesilmesi ve Jel Analizi Data Analizi BULGULAR VE TARTIŞMA SOD2 Geninin PCR Amplifikasyonu Amplifiye PCR Ürünlerinin Kesilmesi DNA Örneklerinin Genotiplenmesi. 18 I I III IV V VI VII VIII

5 İÇİNDEKİLER 4.4. Data Analizinin Yapılması Allel ve Genotip Frekanslarının Hesaplanması Hardy-Weinberg Denge Testi nin Uygulanması Nei nin Genetik Uzaklık Hesabı SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ II

6 ÖZET T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖZET SÜPEROKSİT DİSMUTAZ ENZİMİNİ ÖZET KODLAYAN GEN (SOD2) İLE OTİZM HASTALIĞININ İLİŞKİSİ DANIŞMAN : Doç.Dr. Metin DIĞRAK Yıl : 2008 Sayfa : 32 Jüri :Doç.Dr. Metin DIĞRAK Doç.Dr. Yüksel BÖLEK Yrd.Doç.Dr. İsmail AKYOL Süperoksit dismutaz, reaktif oksijen türlerinin (ROS) neden olduğu zararlara karşı korumada rol alan bir enzimdir. Ancak; insanda 6q25 bölgesine yerleşmiş olan Mn-SOD un -9. amino asidi olan Valin yerine, gendeki bir nükleotid değişimi sonucu (T-C) Alanin amino asidi gelmektedir. Bu durum ise enzim fonksiyonu için engel oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Mn-SOD da meydana gelen bu mutasyonun otistik hastalardaki polimorfizmi incelenmiştir. Bunun için, otistik olduğu bilinen hasta grubu (n=81) ile sağlıklı kontrol grubuna (n=35) ait DNA lar polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) metoduyla amplifiye edilmiş ve bir restriksüyon endonükleaz olan NgoMIV ile kesilmiştir. Elde edilen sonuçlar, mitokondriyal sekanstaki SOD2 polimorfizminin (Ala-9Val) hasta grubunda kontrol grubuna kıyasla daha fazla bulunduğunu göstermektedir. Bu durum, Mn-SOD da meydana gelen bir bazlık mutasyonun (T-C) otizmin ortaya çıkmasında bir etken olabileceğini ifade etmektedir. Anahtar kelimeler: Otizm, MnSOD, Polimorfizm III

7 ABSTRACT UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES DEPARTMENT OF BIOLOGY MSc THESIS ABSTRACT ASSOCIATION BETWEEN SUPEROXIDE DISMUTASE GENE (SOD2) AND OTISM SUPERVISOR : Assoc.Prof. Dr. Metin DIĞRAK Year : 2008 Pages : 32 Jury : Assoc.Prof. Dr. Metin DIĞRAK : Assoc.Prof. Dr. Yüksel BÖLEK : Asist.Prof. Dr. İsmail AKYOL Superoksit dismutase is a protective enzyme against the hazards caused by reactive oxygen species (ROS). However, in human, instead of Val which is the 9 th aminoacid of Mn-SOD sublocalised to 6q25 region, (T-C) Ala aminoacid is replaced as a result of a nucleotide changing in gene. This is an obstacle for the enzyme function. In this research, the effects of this mutation occuring in Mn-SOD was examined for otism. For this aim, the DNA of the people who were known to be otistic (n=81) and that of healthy control group (n=35) were amplified with the method of polymerase chain reaction (PCR) and were cut with NgoMIV, which is a restriction endonuclease. The results showed that SOD2 polymorphism in mitocondrial sequence (Ala-9Val) in diseased group was higher than that of control group. This situation states that a base of mutation taking place in Mn-SOD (T-C) might be a factor causing otism. Key Words: Otism, MnSOD, Polymorphism IV

8 ÖNSÖZ ÖNSÖZ Biyolojik olarak en önemli serbest radikaller oksijenden oluşan radikallerdir. Moleküler oksijen DNA üzerinde herhangi bir olumsuz etki yapmamasına rağmen, oksijenin daha fazla elektron içeren formları olan süperoksit radikalleri(o 2 - ), hidrojen peroksit (H 2 O 2 ) ve hidroksil radikalleri DNA nın mutasyonuna sebep olmaktadır. Bu formlar organizmada serbest radikal olarak hareket ederler ve organizmanın bir çok hayati bölgesinde çok önemli zararlara sebebiyet verirler. Süperoksit formlarının vücudumuza verdiği zararlar ve üzerinde etkili olduğu hastalıkların bazıları bugün bilinmekle beraber bir çoğu bilinmemektedir. Yapılan bu çalışmada ise, süperoksit radikallerinin neden olduğu mutasyonların otism üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Tez konusunun belirlenmesi, çalışmanın yürütülmesi ve yazım aşamasında yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Doç.Dr. Metin DIĞRAK a, değerli hocalarım Yrd.Doç.Dr. İsmail AKYOL, Doç.Dr. Emin ÖZKÖSE ve Doç.Dr. M. Sait EKİNCİ ye, Arş.Gör. Uğur ÇÖMLEKÇİOĞLU ve Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği Laboratuarı çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım. Temmuz 2008, KAHRAMANMARAŞ V

9 ÇİZELGELER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 4.1. Hasta ve kontrol gruplarında gözlenen genotipler.. 18 Çizelge 4.2. Hasta ve kontrol grupları için hesaplanan allel ve genotip frekans değerleri Çizelge 4.3. Hasta ve kontrol grubu için χ 2 testi.. 19 Çizelge 4.4. Hasta ve kontrol grubuna ait allel frekansı ile heterozigotlukhomozigotluk oranları 20 Çizelge 4.5. Hasta ve kontrol grubu için genetik uzaklık matriksi VI

10 ŞEKİLLER DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 3.1. Kan örneklerinden izole edilen SOD2 gen bölgesinin şematik gösterimi. 13 Şekil 3.2. Tasarlanan primer çifti ve PCR ile çoğaltılan gen bölgesi Şekil 4.1. Amplifiye olan SOD2 geninin jel görüntüsü Şekil 4.2. Kesme enzimi, kesme bölgesi ve enzimin tanıdığı bölgede bulunan mutasyon 17 Şekil 4.3. Kesme reaksiyonu sonrası jel analizi Şekil 4.4. Genetik uzaklık değerlerine ilişkin matristen yararlanılarak çizilen UPGMA dendogramı 20 Şekil 4.5. SOD gen bölgesine ait aminoasit dizilimi VII

11 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ A : Amper A : Adenin nükleotid a.a. : Amino asid Ala : Alenin aminoasid ALD : Alkol indüklü karaciğer hastalığı BD : Behçet hastalığı BD : Bipolar ben bozukluğu bp : Baz çifti C : Sitozin nükleotid C : Santigrat derece CAT : Katalaz cdna : Kromozomal DNA COPD : Kronik obstrüktif akciğer hastalığı Cu-Zn SOD, SOD1 : Bakır çinko süperoksit dismutaz dk : Dakika DNA : Deoksi Ribonükleik Asid EC-SOD, SOD3 : Ekstrasellüler süperoksit dismutaz EDTA : Etilen diamin tetra asit enos : Endotelyal nitrik oksit sentaz ER : Endoplazmik retikulum F : Forward Fe-SOD : Demir süperoksit dismutaz G : Guanin nükleotid GSH : Redükte glutatyon GSSG : Okside glutatyon MDD : Büyük depresif bozukluklar mm : Mili molar Mn-SOD, SOD2, soda : Mangan süperoksit dismutaz MSS : Merkezi sinir sistemi µg/ml : Mikrogram/mililitre µl : Mikrolitre ng/ml : Nanogram/mililitre NOS : Nitrik oksit sentaz PCR : Polimeraz zincir reaksiyonu pmol : piko mol R : Rewerse RFLP : Restriksiyon fragmenti uzunluk polimorfizmi ROS : Reaktif oksijen türleri RT-PCR : Rewerse transkripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu sn : Saniye SOD : Süperoksit dismutaz T : Timin nükleotid TBE : Tris-Brote-EDTA TD : Tardif disknezi UPGMA : Unweigthed pair-group method UV : Ultra viyole VIII

12 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ Val W : Valin aminoasid : Wolt IX

13 GİRİŞ 1. GİRİŞ 1.1. Serbest Radikaller ve Antioksidan Sistemler Ortaklanmamış elektron taşıyan ve diğer biyolojik materyallerle reaksiyona girme eğilimi taşıyan atom veya moleküllere serbest radikal adı verilmektedir (Ames ve ark., 1993; Holley ve Cheeseman, 1993). İnsan vücudunda bütün hücrelere hiçbir zorlukla karşılaşmadan giren ve en çok kullanılma özelliğine sahip olan moleküler oksijen (O 2 ), yapısı itibariyle radikal olmaya çok uygun olduğundan serbest radikal denilince aslında serbest oksijen radikalleri, daha genel bir tabirle reaktif oksijen türleri (ROS) akla gelmektedir (Slater, 1984; Oyanagui, 1991; Frei, 1994). İnsan vücudunda serbest radikallerin fizyolojik koşullarda oluşturulduğu birçok mekanizma ve metabolik yol vardır (Cheeseman ve Slater, 1993; Akkuş, 1995; Bast ve ark., 1997). Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 1) Mitokondrial elektron transport zinciri: Normal elektron akışı esnasında en son oluşan ürün şudur: O 2 + 4H + + 4e - 2H 2 O Halbuki elektronların elektron transport zincirinden kaçıp moleküler oksijenle direkt olarak reaksiyona girmesi süperoksit radikalini oluşturur. O 2 + e - O 2.- Mitokondriyal solunum zincirinde akan elektronların yaklaşık olarak %1-2 si bu şekilde toksik bir ürünü oluşturmak üzere sızıntıya uğrar. Süperoksit radikallerinin üretimi ve salınımı iç mitokondri membranından sitozolik tarafa doğru olur. Bununla beraber, mangan süperoksit dismutaz (Mn-SOD) aktivitesinin oldukça yüksek olmasına bağlı olarak mitokondrideki süperoksit düzeyi denge halinde tutulur ve yalnızca hidrojen peroksit, mitokondri membranını geçerek sitoplazmaya ulaşabilir (Freemean ve Crapo, 1982; Grisham ve Granger, 1989; Basaga, 1990). 2) Mikrozomal elektron transport zinciri: Endoplazmik retikulumda özellikle ksenobiyotiklerin metabolizmaları esnasında ve diğer endojen maddelerin metabolizması esnasında yan ürün olarak serbest radikaller üretilir. Burada elektronların kaçak yaptığı en önemli yapı NADPH sitokrom P450 redüktaz enzimidir (Freemean ve Crapo, 1982). 3) Karışık fonksiyonlu oksidazlar: Amino asit oksidaz, sitokrom oksidaz, monoamin oksidazlar, ksantin oksidaz en önemlileridir. Bunlardan özellikle ksantin oksidaz pürin katabolizmasının en son iki reaksiyonunu katalizleyen enzim olarak bazı özel durumlarda fazla miktarda O 2.- üretir (Akkuş, 1995; Dikici, 1999). 4) Solunum patlaması: Nötrofiller fagositoz esnasında, membran ve sitoplazmalarında bulundurdukları NADPH oksidaz ve miyeloperoksidaz enzimleri ile hem serbest oksijen radikalleri hem de aşırı okside edici HOCl gibi ajanları üreterek karşılaştıkları virus, bakteri, mantar gibi ajan patojenleri yok ederler. Bu işlemler esnasında 1

14 GİRİŞ hem ana hem de ara ürün olarak çok fazla miktarda ROS oluşur (Akkuş, 1995; Freeman ve Crapo, 1982; Huysal, 1999). 5) Prostaglandinlerin sentezi: Prostaglandinlerin sentez edildiği lipooksijenaz ve siklooksijenaz ana metabolik yollarında farklı basamaklarda ROS üretilir. Bunların dışında ayrıca bazı küçük moleküllerin oto-oksidasyonu (tiyoller, katekolaminler, hidrokinonlar, flavinler, antibiyotikler gibi) ROS oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Son olarak kişilerin maruz kaldığı bazı eksojen ajanlar da vücutta ROS oluşumuna sebep olmaktadır. Bunlar (stres, radyasyon, antineoplastik ajanlar, ksenobiyotikler, bağışıklık yapan bazı maddeler, hiperoksi, pestisitler, aromatik hidrokarbonlar, anastezik maddeler, sigara dumanı vb.) serbest radikallerin eksojen kaynakları olarak da adlandırılmaktadır (Özyurt, 2002). İnsan vücudunda fizyolojik olarak veya maruz kalınan anormal koşullara bağlı olarak patolojik bir şekilde üretilen bu serbest radikalleri her seviyede engelleyebilecek antioksidan sistemler bulunmaktadır. Bu antioksidanlar etki etme tiplerine göre; baskılayıcı antioksidanlar (vitaminler, flavonoidler, mannitol, trimetazidin), yok edici antioksidanlar (mitokondri, sitoplazma ve hücre dışı alanda görev yapan antioksidan enzimlerin hepsi), zincir kırıcı antioksidanlar (fenoller ve aromatik aminler) ve tamir etkisine sahip antioksidanlar olmak üzere sınıflandırılabilir. Genel olarak bakıldığında endojen ve eksojen kaynaklı enzim olmayan antioksidanlardan bazıları şunlardır: glutatyon (β-alanil sisteinil glisin), A, C ve E vitaminleri, bilirubin, ürik asit, çift bağ ve redoks potansiyeline sahip grup taşıyan amino asitler, seruloplazmin, laktoferrin, transferrin, albumin, hemoglobin, taurin, pirüvat, glukoz, melatonin, oksipurinol, ve son olarak demir şelatörleri olan karnozin ve homokarnozin (Rice Evans ve ark., 1991; Akkuş, 1995) Beyinde Reaktif Oksijen Türlerinin (ROS) Oluşum Mekanizmaları Beyinde başlıca ROS oluşum mekanizmaları kısaca şunlardır: - Katekolaminler ve özellikle dopaminin monoamin oksidaz tarafından katalizlenen oksidasyonu. Katekolaminlerin toksik kinon metabolitleri beyinde ROS üretiminde ve dolayısı ile birçok patolojik sürecin başlamasında önemli bir role sahiptirler. Şizofrenide ve Parkinson hastalığında nigrostriatal ve mezolimbik sistemlerdeki dopaminerjik nöronların dejenerasyonu söz konusudur. Bu dejenerasyonun sebebi olarak anormal miktarda üretilen serbest radikaller gösterilmektedir. Ayrıca adrenalinin oksidasyon ürünü olan adrenokrom da nörotoksik ve psikomimetik özelliklere sahiptir. Dopaminerjik sistemde dopamin o- kinona, o da aminokroma dönüşerek redoks bir siklus oluşturur. - Prostaglandin metabolizması - Fenton reaksiyonu ile demir tarafından serbest radikallerin oluşturulması. - Makrofaj fonksiyonu gören mikroglial hücrelerin aktivasyonu - Beyin endoteli ve nöronlarda nitrik oksit üretimi (Cheeseman ve Slater, 1993). 2

15 GİRİŞ 1.3. Beyinde Antioksidan Savunma Sistemleri 1) Glutatyon Peroksidaz: Vücudun bütün doku ve hücrelerinde bulunmakla birlikte organlara göre farklılıklar mevcuttur. Beyindeki aktivitesi diğer bazı dokulara göre daha azdır. Hücre içinde sitoplazmada ve mitokondride daha yoğun olarak bulunur. Vücutta hidrojen peroksitin (H 2 O 2 ) detoksifikasyonunda ve ayrıca lipid hidroperoksitlerin detoksifikasyonunda görev alır. Koenzim olarak glutatyonu (GSH) kullanır (Paglia ve Valentine, 1967; Jones ve ark., 1981; Flohe, 1988; Michiels ve ark., 1994; Akkuş, 1995; Dikici, 1999). H 2 O 2 + 2GSH 2H 2 O + GSSG 2) Katalaz: Dört adet alt üniteden oluşmuş glikoprotein yapısında bir hemoproteindir. Beyindeki aktivitesi diğer birçok dokuya göre azdır (spesifik aktivite olarak). Hücrenin özellikle peroksizom partikülleri ve mitokondrilerinde, daha az yoğunlukta ise sitoplazma ve endoplazmik retikulumunda bulunur. Özellikle H 2 O 2 miktarının aşırı arttığı durumlarda devreye girerek büyük bir spesifiklikle bu molekülü suya çevirir (Tudhope, 1967; Akkuş, 1995; Dikici; 1999). 2H 2 O 2 2H 2 O + O 2 3) Glutatyon Redüktaz: Glutatyon peroksidazın reaksiyonu esnasında oluşan okside glutatyonu (GSSG) redükte glutatyona (GSH) dönüştürerek, direkt değil de dolaylı olarak antioksidan etki gösteren bir enzimdir. Bu katalizi gerçekleştirirken koenzim olarak NADPH kullanır (Rice-Evans ve ark., 1991; Akkuş, 1995; Dikici, 1999). 4) Süperoksit Dismutaz: Süperoksit radikallerini direkt olarak hidrojen peroksite ve moleküler oksijene çevirmektedir (Mc Cord ve Fridovich, 1969; Fridovich, 1975; Henry ve ark., 1976; Flohe ve Otting, 1984; Gonzales ve ark., 1984; Cerutti ve ark., 1988; Wheeler, 1990; Bast ve ark., 1997). 2O H + H 2 O 2 + O 2 Ökaryotlarda SOD enziminin üç adet izoenzimi vardır (Fridovich, 1975; Asada, 1976; Asada ve ark., 1980; Allen ve ark., 1984; Smirnoff ve Palanca, 1995). Bunlar taşıdıkları prostetik grup olan metallere ve lokalizasyonlarına göre; bakır-çinko SOD (Cu,Zn-SOD), mangan SOD (Mn-SOD, SOD 2) ve ekstrasellüler SOD (EC-SOD) şeklinde sınıflara ayrılırlar. Bunların dışında ökaryotlarda bulunmayıp prokaryotlarda bulunan demir SOD (Fe-SOD) mevcuttur. Ayrıca, beyinde bulunan ve enzim olmayan antioksidan ajanlar şunlardır: suda eriyen C vitamini, yağda eriyen E vitamini, GSH, demir şelatörü olan karnozin ve homokarnozin ve melatonin (Marklund, 1984; Dikici, 1999) Etyopatogenezinde Reaktif Oksijen Türlerinin (ROS) Olduğu İddia Edilen Bazı Nöropsikiyatrik Hastalıklar 1) Down Sendromu: Cu,Zn-SOD enzim geninin 21. kromozom üzerinde lokalize olması ve trizomi 21 li kişilerin eritrositlerinde SOD aktivitesi ve ekspresyonunun artmış bulunması, bu hastalığın patogenezinde ROS un bulunabileceğini akla getirmektedir. 3

16 GİRİŞ Down sendromlu hastaların bazılarında 4. dekattan sonra tipik olarak Alzheimer demansının görülmesi, ROS un Alzheimer hastalığında oynadığı olası rolü anlamak için kullanılabilecek önemli bir model oluşturmuştur (Kedziora ve Bartosz, 1988). 2) Parkinson Hastalığı: Nigrostriatal dopaminerjik nöronların selektif ve ilerleyici hasarı ile karakterize bir hastalıktır. Bu hasara sebep olan mekanizmalardan biri de ROS aracılı mekanizmadır. Burada aracı mekanizma olarak da dopaminin oksidatif metabolizmasına bağlı olarak gelişen H 2 O 2 ve bir nörotoksin olan 6-hidroksidopamin birikimi gösterilmektedir. Ayrıca substansia nigrada GSH konsantrasyonunun diğer beyin bölgelerine göre azalmış olarak bulunması Parkinson hastalığında ROS un muhtemel rolünü kuvvetlendirmektedir (Adams ve Odunze, 1991). 3) Alzheimer Hastalığı: Bu hastalığın tanı koydurucu bir bulgusu olan ekstrasellüler senil plaklarda amiloid depoları ve nöronlarda filamentlerin görülmesi, ROS ile bir ilişkinin olabileceğini akla getirmektedir (Velicer ve Crino, 1990). Alzheimerli hastalarda beyin glukoz-6-fosfat dehidrogenaz aktivitesinin, eritrosit glutatyon peroksidaz aktivitesinin ve membran lipid peroksidasyonunun artması ve ayrıca antioksidan vitaminler olan A ve E vitaminlerinin plazma düzeyinin düşük bulunması (Zaman ve ark., 1992), bu hastalığa oksidatif stresin direkt veya indirekt katkısının olabileceğini göstermektedir. 4) İkiuçlu (Bipolar) Duygulanım Bozukluğu: Hem bir nörotransmitter hem de serbest oksijen radikali olarak bilinen nitrik oksit (NO) düzeyi bipolar hastaların plazmalarında yüksek bulunmuş, bu bileşiğin süperoksit radikali ile verdiği peroksinitrit ürününün oldukça potent bir oksidan ajan olduğu ve membran yapılarını etkileyerek nöron fonksiyonlarında bozukluk yapabileceği bildirilmiştir (Savaş ve ark., 2002). Bir başka çalışmada yine depresyonda antioksidan savunma sisteminin azaldığı bulunmuştur (Kuloğlu ve ark., 2002). Ayrıca Eritrosit SOD aktivitesinin şizofrenik hastalarda arttığı (Vaiva ve ark., 1994), değişmediği (Herken ve ark., 2001) veya azaldığı (Mukerjee ve ark., 1996) bulunmuştur. Önceki çalışmalar variant-9ala allelinin sporadik motor nöron hastalığı (Van-Landeghem ve ark., 1999), diyabetik nefropaty (Nomiyama ve ark., 2003), meme kanseri (Ambrosone ve ark., 1999) ve ankylosing spondylitis (Yen ve ark., 2003) ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bunların hepsi oksidatif stres ve serbest radikalden korunma mekanizmasının anormal olması ile alakalıdır Manganez Süperoksit Dismutaz (Mn-SOD) Geninin Polimorfizmi Bir toplumda sadece tekrarlayan mutasyonlarla sürdürülemeyecek oranlarda varolan, nadir sıklıktaki, devamlılık göstermeyen iki veya daha fazla genetik özelliğin birlikte oluşumu durumuna polimorfizm adı verilmektedir. Eğer toplumun %2 veya daha fazlası nadir bir alleli taşıyorsa, bu durum polimorfiktir. Polimorfizmler insan genetik araştırmalarında anahtar bir fonksiyon üstlenmiştir ve genetik bir marker gibi görev yapmaktadır. SOD enziminin insanda üç adet izoenzimi tariflenmiştir. Bunlardan mitokondrial izoenzim olan Mn-SOD, indüklenebilir olma özelliğinden dolayı ayrı bir öneme sahiptir. Süperoksit üretiminin artması ile enzimin transkripsiyon yoluyla üretimi de artmaktadır. 4

17 GİRİŞ SOD2 olarak da adlandırılan insan Mn-SOD enzimi 6q25 bölgesine yerleşmiştir (Church ve ark., 1992). Homotetramerik bir molekül olup, her bir alt ünitesi 222 amino asitten oluşmaktadır. Önce sitoplazmada sinyal sekansı içeren prekürsör bir molekül olarak sentezlenmekte, daha sonra mitokondri içine girerek bu sinyal sekansını kaybetmektedir (Wispe ve ark., 1989). İnsan Mn- SOD geninin amino asit dizisi ile beraber nükleotid dizisi de tam olarak aydınlatılmış olup toplam olarak 1026 baz çiftinden oluşmaktadır. Mn-SOD enzim proteininin sentez edildikten sonra, -9. aminoasit olan Val yerine gendeki bir nükleotid değişimi sonucu Ala amino asiti gelebilmekte, bu da enzimin mitokondriye girişini ve dolayısıyla fonksiyon görmesini etkileyebilmektedir (Shimoda-Matsubayashi ve ark., 1996). İlgili genin allellerinin tercihli formlarından herhangi birinin farklı çıkması mitokondri gibi ROS oluşumunun çok yoğun olduğu bir organelde ve dolayısıyla hücrenin tümünde bazı anormalliklerle sonuçlanmaktadır. Ön kabule göre, hücrelerde SOD enziminin ve asıl olarak bunun önemli bir izoenzimi olan Mn-SOD enziminin daha az çalışan polimorfik bir tipinin sentezlenmesi membranlar başta olmak üzere hücrenin bütün kesimlerini etkileyebilecek olayların başlamasına sebep olabilir. Bilindiği gibi hücrelerin sentez ettiği enerjinin büyük bir kısmı hücre membranlarının bütünlüğünün korunması ve içeriye ve dışarıya yapılacak madde transferlerinin gerçekleştirilmesi için harcanmaktadır. Mn-SOD enziminin daha az efektif çalışması sonucunda dolaylı olarak ROS un artması ile membranlarda lipid peroksidasyonu zincir reaksiyonları şeklinde başlar ve membran fonksiyonlarını bozacak şekilde ilerleyebilir. Membranlarda lokalize olan birçok yapısal ve fonksiyonel protein bu olaylar zincirinden etkilenir. Özellikle taşıma ve pompa görevi yapan proteinler, lipid peroksidasyonuna bağlı değişikliklerden etkilenerek üç boyutlu değişime uğrarlar. Ayrıca üç boyutlu yapısı değişen membran enzimlerinin aktivitesi de bu değişikliklerden etkilenir. Bütün bu değişiklikler, membran fonksiyonlarının büyük ölçüde bozulması anlamını taşır. Bu şekilde olayların meydana geldiği hastalarda beyin bölgelerine göre bilişsel, fonksiyonel, motor ve psikosomatik bulgular ortaya çıkabilir (Horrobin ve ark., 1994) Otizm Otizm, sosyal etkileşimde bozukluk, dil, konuşma ve sözel olmayan iletişimde gerilik ile birlikte tekrarlayıcı ve stereotipik hareketler ile karakterize MSS nin gelişimsel bir bozukluğudur (Davidovicz, 1996; Volmar ve Pauls, 2003; Wing, 1997; Folstein ve Rosen- Sheidley, 2001). Otizm, kronik bir bozukluktur, yaşam boyu sürer, yaşla ve olgunlaşma ile semptomların görünüm ve şiddetinde değişiklik görülür. Günümüze kadar etiyolojisi tam olarak saptanamamıştır (Lamb ve ark., 2000; Newschaffer ve ark., 2002) yılında otizm, doğumsal bir hastalık olarak tanımlamış, 1956 yılında ise anormal çocuk bakımına bir reaksiyon olarak ortaya çıktığı bildirilmiştir (Kanner, 1943; Kanner ve Eisenberg, 1956). Yani çocuğun emosyonel ihtiyaçlarına yanıt vermeyen soğuk anne çocuklarında meydana geldiği şeklinde fikrini değiştirmiştir. Ancak daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda bu durumu kanıtlayan bir sonuca ulaşılamamıştır yıllarında biyolojik teori otizmin etiyolojisinde kabul görmüştür. Bu teoride otizmin bilinen tıbbi bir hastalık veya doğum travması sonucu ortaya çıktığı kabul edilmiştir. Bu hastalarda mental gerilik ve epilepsinin yüksek sıklıkta görülmesi biyolojik temelli bir hastalık olduğuna kanıt sayılmış, otizmin Merkezi Sinir Sistemini etkileyen bir veya daha fazla faktörün sebep olduğu bir davranış sendromu olduğu görüşü hakim olmuştur. Son 5

18 GİRİŞ yirmi yıldan beri ise altta yatan biyolojik ve psikolojik olaylarda göz ardı edilmeksizin etiyolojide spesifik genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörlerin de etkili olduğu anlaşılmıştır (Yüksel, 2005). Otizmin bazı genetik hastalıklar ile ilişkili olduğu görülmüştür. Otistik hastaların %10-15 inde çeşitli genetik hastalıklar saptanmıştır (Gillberg ve Coleman, 1996). Etyolojinin belirli olduğu ikincil otizmin gözlenebileceği tek gen bozuklukları arasında; frajil X sendromu, tuberoskleroz, fenilketonüri, Rett Sendromu, Nörofibromatozis I, Sotos sendromu, Joubert sendromu ve Smith- Lemli-Opitz sendromu bulunmaktadır (Reddy, 2005). Günümüze kadar yapılan aile ve ikiz çalışmaları hastalığın etiyolojisinde genetik faktörlerin önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Hastalığın hem lokus hem de allelik heterojenite gösterdiği, kalıtım tipinin ise eşik değerli multifaktöryel kalıtım modeli ile uygunluk gösterdiği saptanmıştır (Yüksel, 2005). Günümüzde otizm genetiğiyle ilgili, kromozom anomalilerinin incelenmesinde, ilişki çalışmalar ve genetik bağlantı analiz çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Otistik olgularda hem yapısal hem de sayısal çok sayıda kromozom anomalisi bildirilmiştir. İlişki ve genetik bağlantı çalışmalarında hasta seçme kriterlerinin farklı olması, farklı genetik markırların kullanılması, genetik harita ve istatistik analizlerinin değişkenliğinden dolayı farklı sonuçlar bulunmuştur. Bununla birlikte 7 kromozom bölgesinde (2, 3, 7, 11, 15, 17, X kromozomları) maksimum Lod skor anlamlı bulunmuştur. Günümüzde otistik hastalarda, kromozom 3 te GAT1 ve OXTR, kromozom 7 de FOXP2, WNT2, RELN, HOXA1 ve HOXB1, kromozom 11 de HRAS, kromozom 15 de GABRB3, GABRA5, GABRG3, UBE3A ve ATP10C, kromozom 17 de 5-HTT, kromozom X de MeCP2, NLGN3 ve NLGN4 genlerinde çeşitli değişiklikler saptanmıştır (Yüksel, 2005). Yapılan bu çalışmada ise, otizm konu alınacak ve bu hastalıkların genetik düzeyde süperoksit dismutaz enziminin mutasyonuyla ne derecede ilgili olduğu araştırılacaktır. Bu sayede, gen düzeyinde bir polimorfizmin varlığı tespit edilecektir. 6

19 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Süperoksit radikallerinin insanlar ve diğer organizmalar üzerinde sebep olduğu zararlar ve bunlardan doğal bir korunma mekanizması olan süperoksit dismutaz ve katalaz gibi enzimler üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bunlardan bazıları şu şekildedir: Hori ve ark. (2000), manganez süperoksit dismutaz gen polimorfizmi ve şizofrenitardif disknezi (TD) ilişkisi başlıklı çalışmalarında insan manganez (Mn) SOD genindeki fonksiyonel polimorfizim (Ala-9Val) ve şizofreni veya TD arasındaki genetik ilişkiyi araştırmışlardır (192 şizofrenik hasta: 39 u TD li ve 153 ü TD siz, 141 control). Sonuçta şizofrenler ve kontrol grupları arasındaki allelik veya genotipik dağılımda önemli farklılıklar gözlenmemiştir. Bununla birlikte TD li şizofrenikler ve TD siz şizofrenikler (p=.03) arasındaki genotipik dağılımda önemli bir farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca, TD li olan hastalar arasında, azalan -9Ala (mutant) alleli bulunmuştur (p =.02; olasılık oranı = 0.29; %95 güven aralığı = ). TD örneklerinde artan serbest radikaller ve azalan SOD aktivitesi gibi eski bulgularla birlikte, bu sonuçlar, -9Ala (yüksek aktiviteli) MnSOD allelinin şizofreniklerde TD ye olan duyarlılığa karşı korumada bir rol üstlenebileceğini göstermişlerdir. Zhang ve ark. (2002), TD si olan ve olmayan şizofreni hastalarında yaptıkları Mn- SOD polimorfizm çalışmasında, genetik analizlerle beraber ilgili enzimin aktivitesini de ölçmüşler ve polimorfizm ile enzim aktivitesi arasında herhangi bir ilişki bulamamışlardır. Mn-SOD enzim aktivitesi TD si olan hastalarda TD si olmayan hastalar ve kontrollere göre önemli ölçüde yüksek bulunmuştur. TD olup olmamasına göre herhangi bir ayrım yapılmaksızın enzim aktivitesi ile genotipler karşılaştırıldığında Val/Val genotipine sahip hastaların Mn-SOD aktivitesi Ala/Val genotipine sahip hastalara göre daha yüksek bulunmuş ancak fark istatistiksel olarak anlamlı görülmemiştir. Aynı farklılık TD si olan hastaların kendi içinde de mevcuttur. Val/Val genotipine sahip TD li hastaların Mn-SOD aktivitesi Ala/Val genotipine sahip olan TD li hastalara göre daha yüksek bulunmuştur. Stewart ve ark. (2002), yaptıkları çalışmada şöyle bir sonuca ulaşmışlardır: Alkolün indüklediği karaciğer hastalıklarının (ALD) patojenezisinde, genetik faktörlerin rolünün dikkat çekici bir şekilde attığı tahmin edilmektedir. Son zamanlarda, manganez süperoksit dismutaz ın (Mn-SOD) mitokondriyal hedef sekansında alenine değişen bir valin homozigotisinin ağır ALD için bir risk faktörü oluşturduğu rapor edilmiştir. 281 ileri ALD li hasta (siroz/fibroz) ve 218 karaciğer hastalıkları bulunmayan içicilerde Mn- SOD daki valin-alanin polimorfizmi genotiplendiğinde, alanin allelinin homozigot (%19 - %23) veya heterozigot (%50 - %55) frekansları arasında farklılık olmadığı gösterilmiştir. Sonuç olarak ele alınan popülasyonda, Mn-SOD daki Val-Ala polimorfizmi ne alkolün indüklediği karaciğer fibrosisinde ne de alkolün indüklediği oksidatif streste duyarlılığı etkilememiştir. Reaktif oksijen türleri (ROS), şizofreninin fizyopatolojisi açısından çok önemli bir rol oynamaktadır. Önemli intrasellular (hücreler arası) enzim olan sitoplazmadaki bakırçinko süperoksit dismutaz ve mitokondrideki manganez süperoksit dismutaz (Mn-SOD) enzimleri, süperoksit radikallerini hızlı ve spesifik bir şekilde hidrojen perokside redükler. Antioksidan enzimleri kodlayan genlerdeki polimorfizm, şizofreniye yatkınlığa neden olabilmektedir. Akyol ve ark. (2005), bu konu ile ilgili olarak, şizofreni ve Mn-SOD 7

20 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR geninin Ala-9Val polimorfizmi arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada, şizofrenik hastalarda (n=153) insan Mn-SOD genindeki fonksiyonal bir polimorfizm (Ala-9Val) ve sağlıklı kontroller (n=196) arasındaki genetik ilişki PCR/RFLP metodu kullanılarak ortaya konulmuştur. Şizofrenikler ve kontroller arasındaki genotipik dağılımda önemli farklılıklar ortaya konulmuştur. Şizofreniklerde genetik dağılım kontrollerden farklı olarak, Ala/Ala 14 (%9.2), Ala/Val 106 (%69.3) ve Val/Val 33 (%21.6) şeklindeyken, kontorollerde ise genetik dağılım sırasıyla 46 (%23.5), 83 (%42.3) ve 67 (%34.2) şeklindedir (p0.0001). Şizofrenili hastalar paranoit ve rezial olarak organize edilmemiş iki alt gruba bölündüğünde, alt gruplar arasındaki genotipik dağılımda önemli bir faklılık olduğunu belirtmişlerdir (x 2 =11.35, df=4, p=0.023). Şizofreni ve -9Ala Mn-SOD alleli arasındaki bu ilişki ortaya koymaktadır ki -9Ala varyantı, şizofreninin fizyopatogenezisinde etkili olabileceğini göstermişlerdir. Pae ve ark. (2006), manganez süperoksid dismutaz (MnSOD: Ala-9Val) gen polimorfizmi ve duygudurum bozukluğu ile ilgili yaptıkları çalışmalarında, MnSOD gen polimorfizmi (Ala-9Val) ile büyük depresif bozukluklar (MDD) ve bipolar ben bozukluğu (BD) gibi duygudurum bozuklukları arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Bu çalışmada 80 BD li, 61 MDD li hasta ve kontrol olarak 106 sağlıklı insan kaydedilmiştir ve PCR metodu kullanılarak genotiplenmiştir. Sonuç olarak, Ala-9Val polimorfizminde MDD ve BD li hastaların ve kontrol gruplarının genotip ve allellerinin dağılımı benzer bulunmuştur. Ala- 9Val polimorfizminin, duygudurum bozukları veya bunların klinik parametreleriyle ilişki olmadığını belirtmişlerdir. Antioksidantlar, muhtemel kanserojenlerin etkisine karşı önemli bir rol oynarlar. Ho ve ark. (2006), bu konuyla ilgili olarak, Manganez Süperoksit Dismutaz ve Katalazın Genetik Polimorfizmi, Aktivite Oranları ve Akciğer Kanseri Riski başlıklı çalışmalarında, akciğer kanseri gelişimi riskinin manganez süperoksit dismutaz (MnSOD) ve katalazın genetik polimorfizmi ile ilgisini ve eritrosit antioksidant aktivitesi ile olan ilişkisini araştırmışlardır. Örnekolay ve kontrol grupları, akciğer kanseri olduğu tespit edilmiş hastalardan ve yaş grupları aynı olan sağlıklı kontrollerden oluşmaktadır. Periferal beyaz hücrelerden ekstrakte edilen DNA larda MnSOD ve katalazın genotiplenmesi, polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon fragmenti uzunluk polimorfizmi (PCR/RFLP) metodu kullanılarak yapılmıştır. Eritrosit süperoksit dismutaz ve katalaz aktiviteleri, kimyasal kinetik reaksiyonlar kullanılarak spektrofotometrik olarak ölçülmüştür. Çalışma esnasında, akciğer kanseri olan 240 hasta (%63 erkek, yaş /- 11.9, %58 adenokarsinoma, %85 klinik safha III veya IV) ve yaşları benzer olan 240 sağlıklı kontrol kullanılmıştır. Akciğer kanseri hastaları ve kontrollerin her ikisinde de MnSOD geninin Val alleli ve katalaz geninin C allelinin frekansı benzer dağılım ile ortaklık gösterir (sırasıyla %86 ve %90). MnSOD ve katalazın homozigot varyant genotipleri, akciğer kanseri riskinin artması ile ilişkili olmadığını tespit etmişlerdir. Eritrosit SOD ve katalaz aktivitesinin, genotipleri hesaba katmaksızın, kontrollerle karşılaştırıldığında akciğer kanseri olan hastalar arasında önemli ölçüde daha düşük olduğu bulunmuştur. Oysa, adenokarsinomalı olan ve olmayan hastalar, kontrollerle yapılan karşılaştırmada farklı genotipler arasında SOD ve katalaz aktivitelerindeki farklılıkları göstermiştir. Sonuçta, katalaz geninin promotor bölgesinde ortak olan Val116Ala MnSOD polimorfizmi ve C-T substitisyonunun, Hong Kong daki Çinliler üzerinde akciğer kanseri riskini arttırmadığı veya redüklemediği anlaşılmıştır. 8

BEHÇET HASTALARINDA BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BEHÇET HASTALARINDA BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2012/127 Projenin Başlığı: BEHÇET HASTALARINDA BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Sonuç Raporu. Proje No: 2012/81. Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr.

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Sonuç Raporu. Proje No: 2012/81. Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. i T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2012/81 Projenin Başlığı FİBROMİYALJİ İ HASTALARINDA PARAOKSONAZ 55 L/M VE 192 Q/R POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öznur AKYÜZ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç.Dr. Necip Fazıl KİSHALI Doktora

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ UĞUR DARDAĞAN

Detaylı

LEPTİN RESEPTÖRÜ VE HİPOKSİ-İNDÜKLENEBİLİR FAKTÖR-1ALFA GENLERİNDEKİ POLİMORFİZMLERİN OSAHS LA İLİŞKİSİ

LEPTİN RESEPTÖRÜ VE HİPOKSİ-İNDÜKLENEBİLİR FAKTÖR-1ALFA GENLERİNDEKİ POLİMORFİZMLERİN OSAHS LA İLİŞKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LEPTİN RESEPTÖRÜ VE HİPOKSİ-İNDÜKLENEBİLİR FAKTÖR-1ALFA GENLERİNDEKİ POLİMORFİZMLERİN OSAHS LA İLİŞKİSİ Sümeyra ÇETİNKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ TIBBİ BİYOLOJİ

Detaylı

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ İbrahim GECİLİ Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Biyoteknoloji

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır MÜHRÜSÜLEYMAN (Polygonatum orientale) BİTKİSİNİN İN VİTRO ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ VE BAZI VİTAMİN İÇERİKLERİ Elif AKTÜRK Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010

Detaylı

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof.Dr.Seralp ŞENER II. Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Tammam SİPAHİ ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Detaylı

OBEZ KİŞİLERDE VE SAĞLIKLI KONTROLLERDE KAN ADMA, ADİPONEKTİN, ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

OBEZ KİŞİLERDE VE SAĞLIKLI KONTROLLERDE KAN ADMA, ADİPONEKTİN, ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OBEZ KİŞİLERDE VE SAĞLIKLI KONTROLLERDE KAN ADMA, ADİPONEKTİN, ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI Arş. Gör. Muhammet ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOKİMYA

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi)

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi) T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON HASTALIĞI ETYOPATOGENEZİNDE SERULOPLAZMİNİN YERİ VE PROTON MR SPEKTROSKOPİ İLE VERİFİKASYONU

Detaylı

KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ

KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ Hazırlayan Sibel DEMĠR ÖZTÜRK Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat ÖZMEN TAVUK TRAKELERİNDE MYCOPLASMA GALLISEPTICUM UN REAL-TİME PCR TEKNİĞİ İLE SAPTANMASI VE İSTATİSTİK ANALİZİ BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM

Detaylı

OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN İMPLANTASYON ÖNCESİ EMBRİYO GELİŞİMİ VE GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ

OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN İMPLANTASYON ÖNCESİ EMBRİYO GELİŞİMİ VE GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN İMPLANTASYON ÖNCESİ EMBRİYO GELİŞİMİ VE GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ Tıbbi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ p53 YOLAĞINDA YER ALAN MDM2 VE p53 GENLERİNDE GÖRÜLEN TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZİMLERİNİN MEME KANSERLİ HASTALARDA ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DOĞAL FLORASINDA YETİŞEN Papaver CİNSİ Oxytona SEKSİYONUNA AİT GEN HAVUZUNUN ISSR TEKNİĞİ İLE GENETİK KARAKTERİZASYONU Tuğba GÜRKÖK Yüksek

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA PTEN GEN MUTASYONLARININ TANIMLANMASI MERİÇ TUĞBA AKGÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ Biyoloji Anabilim Dalı Haziran-2012 KONYA Her Hakkı

Detaylı

DENEYSEL AKUT MİYOGLOBİNÜRİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ C VİTAMİNİNİN ETKİLERİ

DENEYSEL AKUT MİYOGLOBİNÜRİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ C VİTAMİNİNİN ETKİLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Sedat ÜSTÜNDAĞ DENEYSEL AKUT MİYOGLOBİNÜRİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ C VİTAMİNİNİN ETKİLERİ

Detaylı

Sevil Sema Atuğ ÖZCAN Ortodonti Anabilim Dalı

Sevil Sema Atuğ ÖZCAN Ortodonti Anabilim Dalı SABİT ORTODONTİK TEDAVİ GÖREN BİREYLERDE OKSİDATİF STRES BELİRTEÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevil Sema Atuğ ÖZCAN Ortodonti Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. İsmail CEYLAN Doktora Tezi-2013 T.C. ATATÜRK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Müzeyyen İZMİRLİ PROSTAT KANSERİNİN ELAC2 VE SRD5A2 GENLERİNDEKİ POLİMORFİZMLER İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ADANA, 2010

Detaylı

TİOPÜRİN S-METİLTRANSFERAZ GENOTİPLERİNİN BELİRLENMESİ

TİOPÜRİN S-METİLTRANSFERAZ GENOTİPLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TİOPÜRİN S-METİLTRANSFERAZ GENOTİPLERİNİN BELİRLENMESİ Ahmet GENÇ DOKTORA TEZİ DANIŞMANI Doç. Dr. M. Akif ÇÜRÜK ADANA 2009

Detaylı

ERZURUM BÖLGESİNDE 0-5 YAŞ ARASI GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA TESPİT EDİLEN ROTAVİRUSLARIN MOLEKÜLER TİPLENDİRİLMESİ. Hakan AYDIN

ERZURUM BÖLGESİNDE 0-5 YAŞ ARASI GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA TESPİT EDİLEN ROTAVİRUSLARIN MOLEKÜLER TİPLENDİRİLMESİ. Hakan AYDIN ERZURUM BÖLGESİNDE 0-5 YAŞ ARASI GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA TESPİT EDİLEN ROTAVİRUSLARIN MOLEKÜLER TİPLENDİRİLMESİ Hakan AYDIN Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. Osman AKTAŞ Doktora

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR

SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR Yaşam için oksijen (O 2 ) Havasız yerde yaşayamayız. Yaşamımızı sürdürmek için havanın moleküler oksijenini (O 2 ) tükettiğimizi biliyoruz. Total oksijen tüketimimizin

Detaylı

SĠYAH ve YEġĠL ÇAY ĠLE ATIKLARININ ANTĠOKSĠDAN ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

SĠYAH ve YEġĠL ÇAY ĠLE ATIKLARININ ANTĠOKSĠDAN ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SĠYAH ve YEġĠL ÇAY ĠLE ATIKLARININ ANTĠOKSĠDAN ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Adem DEMĠR Tez DanıĢmanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Avni UYDU YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

Detaylı

FERTİL VE İNFERTİL SEMEN ÖRNEKLERİNDE ENERJİ ÜRETİMİNDE GÖREV ALAN BAZI SİTOZOLİK VE MİTOKONDRİYAL ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

FERTİL VE İNFERTİL SEMEN ÖRNEKLERİNDE ENERJİ ÜRETİMİNDE GÖREV ALAN BAZI SİTOZOLİK VE MİTOKONDRİYAL ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI FERTİL VE İNFERTİL SEMEN ÖRNEKLERİNDE ENERJİ ÜRETİMİNDE GÖREV ALAN BAZI SİTOZOLİK VE MİTOKONDRİYAL ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI Fulya TEVRÜZ Ekim, 2011 DENİZLİ i ii PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ

SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI VDJ YL- 2013-003 SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI

Detaylı

DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ

DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ -T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Dikmen DÖKMECİ DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU

Detaylı

DOXORUBİSİN UYGULANAN RATLARDA CoQ 10 VE VİTAMİN E NİN LİPİT PEROKSİDASYONU, ANTİOKSİDAN PROFİL VE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ

DOXORUBİSİN UYGULANAN RATLARDA CoQ 10 VE VİTAMİN E NİN LİPİT PEROKSİDASYONU, ANTİOKSİDAN PROFİL VE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOXORUBİSİN UYGULANAN RATLARDA CoQ 10 VE VİTAMİN E NİN LİPİT PEROKSİDASYONU, ANTİOKSİDAN PROFİL VE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ Kimyager

Detaylı