T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 60 SAYI: 2011/03 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7269,7414, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 60 NUMBER: 2011/03 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7269, 7414, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan iii

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library iv

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. v

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. vi

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L ROMAN D LLER FRANSIZCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...81 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER...166

8 660 K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...198

9 000 GENEL KONULAR Çelik, Burce. Sosyal Medya ve Direnifl: Tunus, M s r ve S radakiler. Birikim (263) , ss SB , 000 Ifl k, O uz - Mahmut Akbolat. Bilgi Teknolojileri ve Hastane Bilgi Sistemleri Kullan m : Sa l k Çal flanlar Üzerine Bir Araflt rma. Bilgi Dünyas 11(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) K l ç, Ebru - fiirin Karadeniz. Farkl Hiper Ortam Tasar mlar n n Etkilili i. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 26(3) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370 K z laslan, Halil - Hayati Gönültafl. Biliflim Teknolojisinin Tar m Ürünlerinin Pazarlamas ndaki Konum ve Önemi (E-Pazarlama) Gaziosmanpafla Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 28(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB , 050, 010 Najjari, Torab. Tebriz Üniversitelerindeki Ö retim Üyelerinin Bilgi Arama Davran fllar ve Bilgi- letiflim Tenolojilerinin Bu Davran fllar Üzerindeki Etkisi. Bilgi Dünyas 11(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Örnek, Ali fiahin. Dijital Kültürün Ürünü Olan Sosyal Medya ve Facebook Fenomeni. Yönetim Bilimleri Dergisi 9(1) 2011, ss SA , (2) Vural, Y lmaz - fieref Sa ro lu. Kurumsal Bilgi Güvenli inde Güvenlik Testleri ve Öneriler. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 26(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Yeflilbudak, Mehmet - Hamdi Tolga Kahraman - Hacer Karacan. Veri Madencili inde Nesne Yönelimli Birlefltirici Hiyerarflik Kümeleme Modeli. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 26(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA B BL YOGRAFYA Babo lu, Mehmet Uzun. Türk Ocaklar n n Kuruluflundan Günümüze Ç kard Süreli Yay nlar s. Türk Yurdu 31(283) , ss. 010 (1) Tafl, Hakan. Durmufl Hocao lu [ ] s. Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi (24) 2011, ss SA , 320 1

10 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Al, Umut - rem Soydal. Bilgibilim Alan nda Kendine At f Üzerine Bir Çal flma. Bilgi Dünyas 11(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Çetinkaya, Merve - B. Ya mur Kurflun. Kullan c Odakl Olarak Kurulan Büyük Kütüpnane'de Staj. Türk Kütüphanecili i 25(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Darvish, Hamid. Intellectual Freedom and Libraries: A Quantitative Discourse Analysis. Bilgi Dünyas 11(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (4) Duman, Hasan. Türk Kütüphaneciler Derne i'nin 60. Y l : XVI. Dönem/24 Eylül Eylül 1996 (Baz Ça r fl mlarla) Bilgi Dünyas 11(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (6) Külcü, Özgür. Belge Yönetiminde Yeni F rsatlar: Dijitallefltirme ve çerik Yönetimi Uygulamalar. Bilgi Dünyas 11(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (7) Külcü, Özgür - Yurdagül Ünal. AccessIT Projesi Kapsam nda Gerçeklefltirilen Faaliyetler ve Gelifltirilen Elektronik Sistemler. Türk Kütüphanecili i 25(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (8) Mccutcheon, Sevim. School Libraries in Istanbul, Turkey. Bilgi Dünyas 11(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (9) Najjari, Torab. Tebriz Üniversitelerindeki Ö retim Üyelerinin Bilgi Arama Davran fllar ve Bilgi- letiflim Tenolojilerinin Bu Davran fllar Üzerindeki Etkisi. Bilgi Dünyas 11(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 020 (5) 020 (10) Kayadevir, Aytaç. Tüketim Odabafl, Hüseyin - Coflkun Polat. Toplumu/Kültürü Ba lam nda Bofl Türkiye'de Üniversite Kütüphanelleri Zaman ve Halk Kütüphanelerine Standartlar. Atatürk Üniversitesi Etkisi Üzerine Bir Deneme. Türk Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Kütüphanecili i 25(1) , Dergisi 17(45) 2011, ss ss. Türkçe ve ng. özet. Türkçe ve ng. özet SA SA , 300 2

11 020 (11) Taflk n, Zehra. lkça Uygarl klar nda Kitap ve Kütüphane: Efes Celsus Kütüphanesi. Türk Kütüphanecili i 25(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (12) Taflk n, Zehra - Tolga Çakmak. Bafllang c ndan Bugüne Bilgi Dünyas Dergisi'nin Bibliyometrik Profili. Bilgi Dünyas 11(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (13) Topalo lu, Abdullah. IRCICA Kütüphanesi UHF RFID Çözümleri. Türk Kütüphanecili i 25(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (14) 1987 SA 57 Tümer, Deniz - Özgür Külcü. lk ve 300, 020 Ortaö retim Okullar nda Belge Yönetimi Programlar ve Türkiye'deki Durum. Bilgi Dünyas 11(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (15) Uysal, Mavifle P nar. K br s Türk Kütüphanecili inin Bugünü ve Yar n. Türk Kütüphanecili i 25(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (16) Y lmaz, Bülent. Ankara'daki Halk Kütüphanesi Sistemi: Niceliksel Bir Analiz. Türk Kütüphanecili i 25(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 020 (17) Y lmaz, Bülent. Dijital Kütüphane Becerileri Konusunda Türkiye'de Durum: AccessIT Projesi Çerçevesinde Bir De erlendirme. Türk Kütüphanecili i 25(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (18) Y lmaz, Bülent. Türkiye'nin Bilgi Toplumu Politikas nda Kütüphane Kurumuna Yaklafl m. Bilgi Dünyas 11(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Y lmaz, Murat. Cinsel E itimde Kütüphanelerin Rolü. Türk Kütüphanecili i 25(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 050 GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 050 (1) Atefl, Erdal. Köken Dergisi ve Sayfalar nda Kalanlar. Evrensel Kültür (231) , ss SB Babo lu, Mehmet Uzun. Türk Ocaklar n n Kuruluflundan Günümüze Ç kard Süreli Yay nlar

12 s. Türk Yurdu 31(283) , ss SB , 050, 010 Güz, Nurettin. Türk Ocaklar ve Türk Yurdu'ndan Halkevlerine. Türk Yurdu 31(283) , ss SB , 370, 050 Onaran, Mustafa fierif. 30. Ölüm Y ldönümünde Yaflar Nabi ve "Varl k" Varl k 78(1242) , ss. Trakya Tar msal Ekonomisi. Tarih Araflt rmalar Dergisi 30(49) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 060 Ünal n, Çetin. II. Meflrutiyet Döneminde Mimar ve Mühendislerin Kurdu u Dört Dernek ve Yay mlad klar Frans zca Üç Dergi. Mimarl k (358) , ss SB , 050, SB , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Taflk n, Zehra - Tolga Çakmak. Bafllang c ndan Bugüne Bilgi Dünyas Dergisi'nin Bibliyometrik Profili. Bilgi Dünyas 11(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050 Ünal n, Çetin. II. Meflrutiyet Döneminde Mimar ve Mühendislerin Kurdu u Dört Dernek ve Yay mlad klar Frans zca Üç Dergi. Mimarl k (358) , ss SB , 050, GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Gümüflsoy, Emine. Halep'te Dukanizâde Mehmed Pafla Külliyesi. Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi (24) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. Bibliydgrafya 2000 SA , 060, 720 Orbay, Kayhan. Gazi Süleyman Pafla Vakf 'n n Mali Tarihi ve 17. Yüzy lda (1) Güzel, Serkan. "Meydan" Gerçekli i ve Kentsel Cisimleflme. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7) , ss. Türkçe ve ng.özet SA , (2) Kavak, Nusret - Yüksel Tufan - Havva Demirelli. Fen-Teknoloji Okuryazarl ve nformal Fen E itimi: Gazetelerin Potansiyel Rolü. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 26(3) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Önder, Ifl k. Kitap ve Dünyada Elektronik Kitap Yay nc l. Türk Kütüphanecili i 25(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA

13 100 FELSEFE VE PS KOLOJ T p-felsefe liflkisi. Kutadgubilig (19) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (1) 100, B çak, Ayhan. stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü. 100 (7) Kutadgubilig (19) , Köktürk, Milay. Türk Felsefisinin ss. ng. ve Türkçe özet. Varl ve mkân Problemi. Türk 2002 SA , SB Yurdu 31(283) , ss. 100 (2) 100 (8) Çapku, Ahmet. Bahâ Tevfik'in Öner, Necati. [Felsefe ve Çeflitli Bat c l k Düflüncesinde Felsefenin Konularda Mülakat] Konuflan: Ahmet Yeri ve Kamûsu. Kutadgubilig (19) nam, Kutadgubilig (19) , , ss. ng. ve Türkçe ss. özet SA SA , (3) Halilov, Selahaddin. Do u'dan Bat 'ya Felsefe Köprüsü [Kitap Tan tma] Tan tan: Nebi Mehdiyev, slâm Araflt rmalar Dergisi (19) 2008, ss. 100 (9) Poyraz, Hakan. Türk Felsefesi: mkândan Gerçekli e. Türk Yurdu 31(283) , ss SB SB 278 Soykan, Ömer Naci. Türk Dili 100 Aç s ndan Türk Tarihine Felsefi Bir Bak fl. Türk Yurdu 31(283) , 100 (4) ss. lyasov, Reflad. Küreselleflme ve Ça dafllaflma Sürecinde Felsefenin Önemi [ lham Memmedzade'nin Ayn Adl Eseri Üzerine] Kutadgubilig (19) , ss SA , SB , 100, (5) 2009 SB 766 Karaböcek, Can. Nermi Uygur'un 100, 320 Felsefe Anlay fl. Kutadgubilig (19) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (6) Kaya, M. Cüneyt. Tabibin Felsefeye 2002 SA 20 htiyac Var m? bn Hindû'ya Göre 100, (10) fiimflek, Mehmet E. [Hanifi Macit'in "Max Stirner (Anarflist-Egoist-Nihilist" Adl Eseri Üzerine] Ayraç (17) , ss. 100 (11) Utku, Ali. R za Tevfik: Dârülfünün Kürsüsünden Metafizik ve Estetik Dersleri. Kutadgubilig (19) , ss. ng. ve Türkçe özet.

14 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Üzerine Bir Derkenar" Muhafazakâr Düflünce 7(27) , ss SA , 120 Aslan, Adnan. Kötülük Problemi: Spekülatif-Teorik Yaklafl ma Karfl Dinî-Pratik Yaklafl m. slâm Araflt rmalar Dergisi (19) 2008, ss. ng. özet SB SA , , 120 Saruhan, Müfit Selim. Dini Ahlak Neden Küçümsenir? Kutadgubilig (19) , ss. ng. ve Türkçe özet. Gönenç, Mehmet. Kant' n Ahlak 120 (2) Metafizi i. Kutadgubilig (19) Türker, Habib. A Critique of Gettier's , ss. ng. ve Türkçe Argument. slâm Araflt rmalar özet. Dergisi (19) 2008, ss. ng SA 20 özet. 150, SB zmir, Mutluhan. Lacan' n Kuram Freud'ün Hegel'ci Yeniden Okumas d r. Bilim ve Ütopya 17(201) , 4-5. ss. 140 BEL RL FELSEF OKULLAR 1995 SC , (1) 110 (1) Aliy, Abdurrahman. Alman dealizmi fiat r, Seçil - Oktay Taftal. Tasar m Yetisinin Deneysel ve deal mkânlar ve Fichte'nin Sübjektif dealist Tanr Kavram. Kutadgubilig (19) , Üzerine. Kutadgubilig (19) , ss. ng. ve Türkçe özet ss. ng. ve Türkçe özet SA SA , , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 2002 SA (1) 140, 400 Buluto lu, Seval. Takiyettin Mengüflo lu Felsefesinin Anahatlar. Kutadgubilig (19) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 140 Palab y k, Adem. Epistemik Cemaat; Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi "Kitab (2) Alt nörs, Atakan. Condillac'ta Düflünce-Dil liflkisi. Kutadgubilig (19) , ss. ng. ve Türkçe özet. Buluto lu, Seval. Takiyettin Mengüflo lu Felsefesinin Anahatlar. Kutadgubilig (19) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 140

15 3.2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 150 PS KOLOJ 1988 SA (1) Akbaba, Fatih. "Kainat, Hâlâ Dönüyorsa, Gönül Diliyle Konuflup Gönül Gözüyle Gören Gönül nsanlar n n Sayesindedir" [Söylefli] Konuflan: Mustafa Bektaflo lu, Diyanet (243) , ss SC SA (2) 370, 150 Akçay, Vildan Hilal. Pozitif Psikolojik Sermaye Kavram ve flletmelerde Sürdürülebilir Rekabet Üstünlü ünü Sa lamadaki Rolü. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 13(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Arslano ul, Kaan. Sa lam Beden Sa lam Ruhta Bulunur. Bilim ve Ütopya 17(201) , ss SC , 1988 SA (4) Bahçekap l, Hasan G. Olas l ksal Düflünme: statistik ve Psikoloji. Bilim ve Ütopya 17(201) , ss SC (5) B çak, Ayhan. Düflünce Üretimi ve Süreklilik Sorunu. Türk Yurdu 31(283) , ss SB Coflkun, Mehmet Kamil. Ortaö retim Ö rencilerinin Anne Babaya Güvenli Ba lanma Düzeylerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlar na Etkisi. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 9(17) , ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (7) Dindar, Cemal. Ruhsall k Bilgisi için Dokuz Tez. Bilim ve Ütopya 17(201) , ss SC (8) Ery lmaz, Ali. Ergen Öznel yi Oluflunun, Öznel yi Oluflu Artt rma Stratejilerini Kullanma ile Yaflam Amaçlar n Belirleme Aç s ndan ncelenmesi. Düflünen Adam 24(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (9) Gönenç, Mehmet. Kant' n Ahlak Metafizi i. Kutadgubilig (19) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (6) Büro Çal flanlar nda Pazartesi Kayg s. Düflünen Adam 24(1) 150, (10) flletme çi Faktörlerin Çal flanlar n Stres Düzeyi Üzerine Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araflt rma. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 13(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA 21 7

16 150 (11) Karakafl, Sirel. Psikoloji Nas l "Bilimsel" Olabilmifltir? Bilimselli in 'Olmazsa Olmazlar ' Nelerdir? Bilim ve Ütopya 17(201) , ss. Türkçe özet SC Zeynalova, Dilbar. Edebiyat Rüya ve Onun Etkileri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 17(45) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (12) Mehdiyev, Nebi. Psikanaliz Bilimsel Bir Teori mi? lham Dilman' n Freud Yorumu. Kutadgubilig (19) , ss. ng. ve Türkçe özet. 170 (1) 2002 SA (13) Öniz, Adile - Murat Özgören. Günümüz Biliminde Çoklu Yöntem ve Çoklu Disiplin Bak fl : Psikolojinin Yeri. Bilim ve Ütopya 17(201) , ss SC (14) Özmen, Ahmet. Seçim Kuram na ve Gerçeklik Terapisine Dayal Öfkeyle Bafla Ç kma E itim Program n n ve Etkileflim Grubu Uygulamas n n Sürekli Öfke Düzeyi Üzerindeki Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 26(2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA ET K (AHLAK FELSEFES ) Anay, Harun. Hilmi Ziya Ülken'in Yararc l a Elefltirileri. Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi (24) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. Bibliydgrafya 2000 SA , (2) Osmana ao lu, fiule. Bilimsel Çal flmalarda Deney Hayvan Kullan m na Farkl Yaklafl mlar. Bilim ve Ütopya 17(201) , ss SC , (3) Saruhan, Müfit Selim. Dini Ahlak Neden Küçümsenir? Kutadgubilig (19) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (15) 170 (4) Ünalan, Zeynep. Kalabal klar n Ünal, Aylin. Çal flma Ahlak Dinami i. Bilim ve Teknik 44(520) Kavram na Kültürel Bir Bak fl ve , ss. Türkiye'de Çal flma Ahlak. stanbul 1968 SA 27 Üniversitesi Siyasal Bilgiler 150, 300 Fakültesi Dergisi (44) , ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (16) 1984 SB 48 Yaman, Ertu rul. letiflimde Gönül 170 Dili. Diyanet (243) , ss SC 6 150, 300 8

17 180 ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (5) Hine, Harry M. Roma'da Felsefe Anl, Ömer Faik. Bilimsel Kurumsallaflman n lk Örnekleri mi Yoksa Metafizik mi? Antik Yunan'da Arkhe Aray fl. Bilim ve Ütopya 17(201) , ss SC , (1) Birgül, Mehmet. Mevzû'Âtu'l-Ulûm'da Felsefe Tasavvuru. Kutadgubilig (19) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 297 Çapku, Ahmet. Bahâ Tevfik'in Bat c l k Düflüncesinde Felsefenin Yeri ve Kamûsu. Kutadgubilig (19) , ss. ng. ve Türkçe Faaliyetleri ve Seneca Üzerine K sa Bir Söylefli. Konuflan ve çeviren: C. Cengiz Çevik, Kutadgubilig (19) , ss SA özet SB SA , (6) fienel, Cahid. Nihat Keklik: Hayat ve Çal flmalar. Kutadgubilig (19) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (7) Wisnovsky, Robert. Avicenna's Metaphysics in Context [Kitap Tan tma] Tan tan: brahim Halil Üçer, slâm Araflt rmalar Dergisi (19) 2008, ss. 180 (2) 190 MODERN BATI FELSEFES Çetinkaya, Bayram Ali. smail Hakk zmirli. Kutadgubilig (19) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (3) Deniz, Gürbüz. nsan Hürriyetinin Metafizik Temelleri [Kitap Tan tma] Tan tan: Ahmet Çapku, Kutadgubilig (19) , ss SA (4) Gafarov, Anar. Nasîruddîn Tûsî Felsefesinde Nefsin Soyut Bir Cevher Oluflunun Temellendirilmesi. slâm Araflt rmalar Dergisi (19) 2008, ss. ng. özet SB Anay, Harun. Hilmi Ziya Ülken'in Yararc l a Elefltirileri. Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi (24) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. Bibliydgrafya 2000 SA , (1) Atak, Seyit Ahmet. Hoflgörü Kavram n n Voltaire Felsefesine Çeflitli Yans malar. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 9(17) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Duman, Olcay Özkaya. Tarih Bilimi ve Bilgisi Aç s ndan Ayd nlanmadan Günümüze Sorularla Tarih Felsefeleri

18 ve Kavray fllar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7) , ss. Türkçe ve ng.özet SA , SB (2) 190 (7) Güngören, Birden. Hegel'in Ceza Teorisi: Suçlunun ade-i tibar. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2(1) 2011, ss SA SA , (6) Öçal, fiamil. Cumhuriyet Dönemi Felsefecilerinden Macit Gökberk ve Hilmi Ziya Ülken'e Göre Din Bilim ve Ayd nlanma. Türk Yurdu 31(283) , ss. Y ld z, Yakup. Mehmet Ali Ayni: Felsefi Kiflili i ve Darülfünun'daki Felsefe Tarihi Dersleri. Kutadgubilig (19) , ss. ng. ve Türkçe özet. mamo lu, Tuncay. Din ve Modern Düflünce Üzerine. Muhafazakâr Düflünce 7(27) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) zmir, Mutluhan. Lacan' n Kuram Freud'ün Hegel'ci Yeniden Okumas d r. Bilim ve Ütopya 17(201) , 4-5. ss SC , (4) Kad o lu, Sevtap - Gaye fiahinbafl Erginöz. stanbul'da Bir Alman Filozof: Hans Reichenbach ( ) Kutadgubilig (19) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , D N 200 (1) Aslan, Adnan. Kötülük Problemi: Spekülatif-Teorik Yaklafl ma Karfl Dinî-Pratik Yaklafl m. slâm Araflt rmalar Dergisi (19) 2008, ss. ng. özet SB , (2) mamo lu, Tuncay. Din ve Modern Düflünce Üzerine. Muhafazakâr Düflünce 7(27) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M 190 (5) Aliy, Abdurrahman. Alman dealizmi Mehdiyev, Nebi. Rus Düflünce Tarihi: ve Fichte'nin Sübjektif dealist Tanr Ayd nlanmadan Marksizme [Andrzej Kavram. Kutadgubilig (19) , Walicki'nin Ayn Adl Eseri Üzerine] ss. ng. ve Türkçe özet. Kutadgubilig (19) , ss SA SA ,

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/02 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/02 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/2 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı