SAĞLIK-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası KAMU İŞVEREN HEYETİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası KAMU İŞVEREN HEYETİ"

Transkript

1 SAĞLIK-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası İLE KAMU İŞVEREN HEYETİ ARASINDA SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER HİZMET KOLUNDAKİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN AKTEDİLEN 2. DÖNEM KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞMESİ Yürürlük Süresi: /

2 I. BÖLÜM: TARAFLAR - AMAÇ - KAPSAM - YÜRÜRLÜK MADDE 1 - TARAFLAR: Bu toplu sözleşmenin tarafları Kamu İşveren Heyeti ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) dır. MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN AMACI: Bu sözleşmesinin amacı, sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolundaki kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile işverenin hak ve borçlarını saptayarak bunların uygulanmasını sağlamak, taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözüm yollarını göstermek işyerlerinde düzenli, etkin ve verimli çalışmayı sağlamak, hizmet kalitesini artırmak ve karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamaktır. MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KAPSAMI: Bu sözleşmenin kapsamı; kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, döner sermaye ek ödemesi, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, nöbet ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsar. MADDE 4 - TANIMLAR: Bu Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinde; a) Kamu Görevlisi : Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan personeli, b) Sendika : Sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolunda en çok üyeye sahip yetkili sendika kamu görevlisi sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık- Sen) i, c) Şube : Yetkili sendikaların Şube Başkanlıklarını, d) İşveren : Kamu İşveren Heyeti, e) İşveren vekili : İşveren adına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimseleri, f) Sendika üyesi kamu görevlisi : Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan işçi dışındaki personelden sendikalara üye olanları, g) Toplu sözleşme : Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda mutabık kalınması durumunda taraflarca imzalanan sözleşmeyi, 2

3 h) Toplantı tutanağı : Yetkili Kamu Görevlileri Heyeti ile Kamu İşveren Kurulu arasında yapılan görüşmeler sonucunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, tarafların uzlaştığı konular ile üzerinde uzlaşılamayan konuların belirtildiği tutanağı, ı) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu : Toplu Sözleşme görüşmelerinde toplantı tutanağı imzalanması halinde uyuşmazlık konuları üzerinde nihai karar vermeye yetkili olan kurulunu, ifade eder. MADDE 5 - SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ: Bu toplu sözleşmenin hükümleri, sözleşmeden yararlanan kamu görevlileri yönünden, sözleşmenin yürürlük süresinin hitamından itibaren yeni bir sözleşme yapılıncaya kadar toplu sözleşme hükmü olarak devam eder. MADDE 6 - YARARLANMA: Toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere, sendika üyesi olan ve olmayan tüm sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolunda çalışanlar toplu sözleşmeden yürürlük tarihinden itibaren yararlanır. MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI: Bu Toplu Sözleşmenin teminatı konusunda Anayasanın 53. ve 128. Maddeleri ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uygulanır. MADDE 8 - YÜRÜTME: Sözleşmenin yürütülmesini Kamu İşvereni ve Taraf Sendika birlikte sağlar. Sendika; Yönetim Kurulu ve yetkilileri tarafından, İşveren de vekilleri veya yetkilileri tarafından temsil edilirler. Sendikaya bağlı Şubeler, faaliyet alanları dahilindeki işyerlerinde Sendika üyelerini ilgilendiren uygulamaları izlemeye, İşverenler veya İşveren vekilleriyle temas etmeye yetkilidirler. MADDE 9 UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ: Bu toplu sözleşmenin yorumlanmasından veya uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar taraflardan birinin başvurusu üzerine 15 gün içinde Kamu İşvereni ve Taraf Sendika temsilcilerinin katılımıyla yapılacak toplantıda çözümlenir. Çözüme kavuşturulamaması halinde İdare Mahkemelerine başvuru yolu açıktır. MADDE 10 - YÜRÜRLÜK VE SÜRE: Bu Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi tarihinde yürürlüğe girmek ve tarihinde sona ermek üzere 2 yıl süre ile geçerlidir. 3

4 II. BÖLÜM: MALİ HAKLAR MADDE 11 UYGULAMAYA DEVAM EDİLECEK HÜKÜMLER: 01 Haziran 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu nun tarihli ve 2012/1 sayılı Kararının Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar başlıklı İkinci Bölümünün III. Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Hükümler başlıklı kısmında yer alan 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44. maddeleri işbu sözleşme süresi boyunca uygulamaya devam edilir. Gerekçe : 2012 yılında imzalanan toplu sözleşme hükümlerinin bu toplu sözleşme ile de geçerli olması ve uygulanması. MADDE 12 EK GÖSTERGE: sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumların kadrolarında bulunan sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin aylıkları; görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak aşağıda gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. UNVANI Derece Ek Göstergeler SINIFI III SAĞLIK HİZMETLERİ a) Uzman Tabipler b) Tabip ve Diş Hekimleri c) Eczacı, Biyolog ve Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan; 1. Yüksek öğrenim görenler

5 2. Diğerleri sayılı Devlet Memurları Kanunu na ekli I Sayılı Ek Gösterge Cetveli nin II.Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı bölümünün (b) bendinde yer alan Kimyager unvanlı kadroda görev yapanlar (a) bendinde görev yapanlarla aynı ek gösterge oranlarından yararlanır. Gerekçe : Sağlık çalışanlarının ek göstergelerinin düşük olmasından dolayı, çalışırken aldıkları ücretleri ile emekli olmaları halinde aldıkları maaşları arasında bir uçurum oluşmaktadır. Bu farkın kapanması için ek göstergelerin arttırılması gerekmektedir. Ek göstergelerin mevcut hali ile talep edilen hali aşağıdaki gibidir. UNVANI Derece Mevcut Ek Göstergeler Talep Edilen Ek Göstergeler III SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI a) Uzman Tabipler b) Tabip ve Diş Hekimleri c) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan; 1. Yüksek öğrenim görenler

6 Diğerleri Örnek verecek olursak 3000 olan ek göstergenin 3600 e çıkarılması halinde 600 puanlık artışın maaşa etkisi 46,00 TL olacaktır. Söz konusu cetvelin II- Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı bölümünün (a) bendinde yer alan Kimyagerlerin, 527 sayılı KHK ile (b) bendine aktarılması sonucu açılan davalarda Anayasa Mahkemesinin gün ve E. 2001/411 K. 2001/348 sayılı kararı ile (b) bendinde yer alan Kimyager sözcüğünün Anayasa ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesi kararına istinaden Kimyagerlere de 3600 ek gösterge rakamının uygulanması gerekmektedir. MADDE 13 ÖZEL HİZMET TAZMİNATI: Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 152 nci maddesine dayalı olarak Bakanlar Kurulu nun 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı kararıyla kabul edilen ve tarihli ve 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi ile 2012 yılında uygulanmasına devam edilmesine karar verilen Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ın II. sayılı cetvelinin (F) Sağlık Hizmetleri başlıklı bölümündeki özel hizmet tazminatı oranları 46 puan artırılarak uygulanır Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 152 nci maddesine dayalı olarak Bakanlar Kurulu nun 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı kararıyla kabul edilen ve tarihli ve 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi ile 2012 yılında uygulanmasına devam edilmesine karar verilen Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ın II. sayılı cetvelinin (F) Sağlık Hizmetleri başlıklı bölümündeki ek tazminat oranları 20 puan ilave edilerek uygulanır. 3. Nüfusu 2 milyondan fazla olan şehirlerdeki hizmet kolumuza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapanlara 20 puan ek tazminat uygulanır. 4. Hizmet kolumuza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 152 nci maddesine dayalı olarak Bakanlar Kurulu nun 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı kararıyla kabul edilen ve tarihli ve 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi ile 2012 yılında uygulanmasına devam edilmesine karar verilen Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ın III. sayılı cetvelinin (G) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıflarında çalışıp da özel hizmet tazminatı ile bu cetvelin yukarıdaki sıralarında sayılan tazminatlardan yararlanamayan personelden bölümünde yer alan personelden yükseköğrenim görmüş olanların tazminat oranları 5 puan ilave edilerek uygulanır. 6

7 Gerekçe : 1. Son yıllarda değişik hizmet sınıflarının özel hizmet tazminatlarında iyileştirmeler yapılmıştır. Bunun yanında 2006 yılından itibaren döner sermaye almayan kurumlarda çalışan personel 375 sayılı KHK kapsamında ek ödemeden yararlandırılırken, Sağlık Bakanlığında çalışan personel bu ek ödemeden yararlandırılmamıştır. Bu nedenle diğer hizmet sınıflarında çalışanların ücretlerinde ciddi oranlarda artış sağlanmış, sağlık çalışanları bu artışlardan faydalanamamıştır. Değişik meslek sınıfları ile sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin özel hizmet tazminatları mukayese edildiğinde sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin özel hizmet tazminatlarının düşüklüğü göze çarpmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için özel hizmet tazminatlarının arttırılması gerekmektedir. Artırımla birlikte sağlık çalışanlarının özel hizmet tazminatları aşağıdaki gibi olacaktır. Kadroları Sağlık Hizmetleri Sınıfında bulunan Tazminat Mevcut ve fiilen görev yapanlardan : Oranı (talebimiz): Oranlar: 1) a) Klinik Şefi... : b) Klinik Şef Yardımcısı... : c) Başasistan... : d) Uzman Tabiplerden; -1-4 derecelerden aylık alanlar... : Diğer derecelerden aylık alanlar... : e) Asistan Tabiplerden; -1-4 derecelerden aylık alanlar... : Diğer derecelerden aylık alanlar... : f) Pratisyen Tabiplerden; -1-4 derecelerden aylık alanlar... : Diğer derecelerden aylık alanlar... : ) Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlarla, aynı dallarda doktora yapmış olanlardan; -1-4 derecelerden aylık alanlar... : Diğer derecelerden aylık alanlar... : ) Diş Tabiplerinden; -1-4 derecelerden aylık alanlar... : Diğer derecelerden aylık alanlar... : ) Eczacılardan; -1-4 derecelerden aylık alanlar... : Diğer derecelerden aylık alanlar... : ) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında; Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuarlarında; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma Enstitüleri, Islah Kurumları ve Bölge Laboratuarlarında (İl laboratuarları hariç); Adli Tıp Kurumunda; Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda;Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Laboratuarlarında görevli mesleki sağlık yüksek öğrenim görmüş sağlık personelinden; a) Öğrenim süreleri en az 4 yıl olanlardan; -1-4 derecelerden aylık alanlar... : Diğer derecelerden aylık alanlar... : b) Öğrenim süreleri 4 yıldan az olanlardan; -1-4 derecelerden aylık alanlar... : Diğer derecelerden aylık alanlar... : ) Yukarıda sayılmayan sağlık personelinden; a) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli; 1) Öğrenim süreleri en az 4 yıl olanlardan; -1-4 derecelerden aylık alanlar... : Diğer derecelerden aylık alanlar... : ) Öğrenim süreleri 4 yıldan az olanlardan; -1-4 derecelerden aylık alanlar... :

8 -Diğer derecelerden aylık alanlar... : b) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli; -1-4 derecelerden aylık alanlar... : Diğer derecelerden aylık alanlar... : c) Ortaokul dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli; derecelerden aylık alanlar... : Diğer derecelerden aylık alanlar... : Eğitim Öğretim Tazminatı: Kararnamedeki Diğer Tazminat Oranları Tazminat Oranı (%) I- a) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlardan; -1-2 derecelerden aylık alanlar...: derecelerden aylık alanlar...: 95 -Diğer derecelerden aylık alanlar...: 85 b) (a) bendinde sayılanlardan Uzman Öğretmen unvanını kazanmış olanlara ayrıca; -1-2 derecelerden aylık alanlar...: 20 -Diğer derecelerden aylık alanlar...: 15 c) (a) bendinde sayılanlardan Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara ayrıca; -1-2 derecelerden aylık alanlar...: 40 -Diğer derecelerden aylık alanlar...: sayılı Kanun 152. Maddedeki Diğer Tazminat Oranları DİN HİZMETLERİ TAZMİNATI a) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi ve mesleği ile ilgili yüksek öğrenim mezunu olup "Vaiz" kadrosuna atananlar için %175'ine, b) Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan; 1. Yükseköğrenim mezunu olanlar için % 95'ine, 2. İmam-Hatip Lisesi mezunları için % 93'üne, 3. Diğerleri için % 89'una, EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI A) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;. 10. Diğerlerinden; - 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 118'ine, - 5, 6 ve 7 nci derecelerden aylık alanlar için % 111'ine, - 8, 9, 10 ve 11 inci derecelerden aylık alanlar için % 102'sine, 11. Çarşı ve Mahalle bekçileri için % 72'sine, Sağlık hzimetleri sınıfında 46 puanlık özel hizmet tazminatı oranı artışının maaşa katkısı 336,00 TL olacaktır. 8

9 2. Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışanlara verilen ek tazminat oranları 20 puan arttırılarak, bu yörelerde çalışma özendirilmelidir. 20 puanlık artış 146,00 TL ye tekabül etmektedir. 3. Satınalma gücü büyükşehirlerde daha düşüktür. Bu nedenle büyükşehirlerde görev yapan personelin de ek tazminattan yararlanması sağlanmalıdır. 4. Genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında yükseköğrenim görmüş personelin özel hizmet tazminatları 5 puan arttırılarak, yükseköğrenim görmüş personele avantaj sağlanmalıdır. MADDE 14 ÜST ÖĞRENİM: 1. Kurumların sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek bir üst öğrenimi bitirenlere, bitirdikleri üst öğrenimleri esas alınarak zam ve tazminat ödenir. 2. Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelden yüksek lisans mezunu olanların hizmet alanı-kadro unvan katsayısı ve tavan ek ödeme oranı %10 oranında, doktora yapanların ise hizmet alanı-kadro unvan katsayısı ve tavan ek ödeme oranı %20 oranında artırılır. Gerekçe : toplu sözleşmesinde sözleşmeli personel için alınan bu hak, kadrolu personelin zaten bu haktan yararlanması gerektiğine dair Maliye Bakanlığı yetkililerinin görüşü nedeniyle reddedilmiş idi. Ancak geçen yılki toplu sözleşmeden beri Maliye Bakanlığı konuyla ilgili sendikamıza olumlu görüş vermemiştir. Kurum İdari Kurullarda gündeme getirdiğimiz bu konu Sağlık Bakanlığı tarafından da Maliye Bakanlığı na yazı ile yazılmış idi. Ancak Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı na da herhangi bir cevap vermemiştir. Bu nedenle kadrolu sağlık çalışanları, sözleşmelilerin yararlandığı bu haktan yararlanamamaktadır. Ek olarak bumko nun görüşü sunulacak. (Teknik hizmetler sınıfı için verdiği karar) 2. Sağlık hizmetleri sınıfında eğitimin teşvik edilmesi amacıyla yükseklisans ve doktora yapanlara ücret farklılığının olması gerekmektedir yılı toplu sözleşmesinde eğitim hizmet kolunda ek ders ücretinin yükseklisans yapan öğretmenlere %5, doktora yapan öğretmenlere %15 artırımlı ödeneceği karara bağlanmış idi. Aynı şekilde sağlık hizmet kolunda yükseklisans ve doktora eğiminin döner sermaye ek ödemelerine katkısının olması gerekmektedir. MADDE 15 4/C DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ: 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (C) fıkrasına tabi geçici personel de 209 sayılı Kanunun 5. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi, 2659 sayılı Kanunun 30. maddesi kapsamında ek ödemeden yararlandırılır. Gerekçe : 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi personele de döner sermaye ödemesi yapılabilmesi için madde kapsamına alınmışlardır. 9

10 Konuyla ilgili birçok idare mahkemesi kararı vardır. Bu kararlar ek olarak sunulacaktır. MADDE 16 EK ÖDEME KESİNTİLERİ: Alternatif sayılı Kanunun 5. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi ve 2659 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca yapılan ek ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulamaz. Alternatif sayılı Kanunun 5. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi ve 2659 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca ek ödemeden yararlananların ek ödeme dahil bir ayda aldıkları maaş ve ek ödeme toplam tutarının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9. maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derecesi ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların bir ayda aldıkları maaş ve ek ödeme toplam tutarından az olması halinde aradaki fark ay sonunda döner sermaye bütçesinden ödenir. Alternatif sayılı Kanunun 5. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi ve 2659 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca ek ödemeden yararlananların ek ödemelerinin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9. maddesi uyarınca ödenen ek ödemeye tekabül eden kısmı için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9. maddesi hükümleri uygulanır. Gerekçe : 375 sayılı KHK uyarınca ödenmekte olan ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmazken, döner sermaye gelirlerinden ödenmekte olan ek ödeme gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Ayrıca maaş ile döner sermayenin matrahlarının birlikte hesaplanması nedeni ile döner sermayeden ek ödeme alan personel, 375 sayılı KHK uyarınca ek ödeme alan emsali personele göre çok daha fazla gelir vergisi ödemektedir. Bu nedenle, döner sermayeden ödenen ek ödemenin de gelir vergisinden muaf tutulması gerekmektedir yılı toplu sözleşmesinde Fark ödemesi başlığı altında yıllık mahsuplaşma olarak adlandırdığımız sistem getirilmiştir. Bu sistemde yıl sonunda sağlık çalışanlarının eline geçen maaş+döner sermayeleri ile diğer kurumlardaki emsali personelin maaş+ek ödemesi hesaplanmaktadır. Sağlık çalışanlarının yıl sonunda eline geçen gelirinin emsali personelden az olması halinde aradaki fark iade edilecektir. Bundan yararlanan personel sayısı oldukça azdır. Yıl boyunca ek ödeme kadar döner sermaye almış olanlar yararlanabilmektedir. Ayrıca yıl sonunda iade edilen meblağ TL arasında olmaktadır. Bu nedenle, bu toplu sözleşmede vergi muafiyetinin kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. MADDE 17 DÖNER SERMAYE KATSAYILARI: 1. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında görev yapan personel için; sayılı Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasındaki oranlar şube müdürü için yüzde 225'i, diğer personel için ise yüzde 200' olarak uygulanır. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, 10

11 enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli ile kemik iliği üniteleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, acil servis, 112 acil sağlık hizmetleri ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 200 oranı, yüzde 250 olarak uygulanır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır sayılı Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasındaki oranlar personele her ay yapılacak ek ödemede sabit olarak uygulanır. Personele bu oranların altında ek ödeme verilemez. 3. Mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara bu fıkradaki oranların yüzde 30'unu, diğer personele yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılır. Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez. 2. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan personel için 2547 sayılı Kanunun Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin hesabında toplanan döner sermaye gelirleri bakiyesinden dağıtılacak ek ödemeye dair (c) bendinin 2 nolu alt bendindeki oranlar aşağıdaki gibi uygulanır. (2) Diğer öğretim elemanlarına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel (döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık personeli dahil) ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personele ek ödeme matrahının; uzman tabipler için yüzde 600 ünü, hastaneler başmüdürü ve eczacılar için yüzde 250'si, hastane müdür yardımcısı ve başhemşireler için yüzde 225'i, diğer öğretim elemanları ile diğer personel için yüzde 200'ü oranında aylık ek ödeme yapılır. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 200 oranı yüzde 250 olarak uygulanır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Sözleşmeli personele yapılacak ek ödeme matrahı, sözleşmeli personelin çalıştığı birim ve bulunduğu pozisyon unvanı itibarıyla aynı veya benzer unvanlı memur kadrosunda çalışan, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel dikkate alınarak belirlenir. Emsali bulunmayan sözleşmeli personelin ek ödeme matrahı ise brüt sözleşme ücretlerinin yüzde 25'ini geçemez. 3. Adli Tıp Kurumunda görev yapan personel için; Yapılacak ödeme, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının; a) Adlî Tıp Kurumu Başkanı için % 700'ünü, Başkan yardımcıları için % 650'sini, İhtisas kurulu başkanları için % 625'ini, İhtisas kurulu üyeleri ile grup başkanları için % 600'ünü, İhtisas dairesi başkanları, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatı hükümlerine göre 11

12 uzman olanlar ile uzman diş tabipleri için % 550'sini, Asistan tabip, pratisyen tabip ve diş tabipleri için % 500'ünü geçemez. b) Alanında doktora derecesi almış olan mühendis, psikolog, biyolog, kimyager, fizikçi, pedagog, raportör, eczacı, antropolog, astronom ve sosyal hizmet uzmanları ile diğer uzman personel için % 275'i, mühendis, psikolog, biyolog, kimyager, fizikçi, pedagog, raportör, eczacı, antropolog, astronom ve sosyal hizmet uzmanları için % 250'si, hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk ve risk derecesi yüksek olduğu Başkanlar Kurulu kararı ile belirlenen personel ile otopsi görevlileri için % 225'i, diğer personel için % 200'ü oranında ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Gerekçe : Döner sermaye katsayılarındaki adaletsizliğin bu toplu sözleşme ile çözülmesi gerekmektedir. Zaten kurumda çalışan hekimle hekim dışı personel arasındaki ek ödeme oranları ciddi farklılıklar göstermektedir. Geliri iyi olan bir hastanede görev yapıp da, iş yükü fazla olmayan bir personel döner sermayeden iyi bir gelir elde ederken, geliri iyi olmayan bir hastanede görev yapıp da çok yoğun çalışan bir personel hak ettiği döner sermaye gelirini elde edememektedir. Bu adaletsizliklerin nihayete ermesi için hekim dışı personele döner sermaye gelirleri artırılmalı ya da yukarıda belirtilen oranlar garanti gelir olarak verilmelidir. MADDE ARTIRILMASI: SAYILI KHK DAKİ EK ÖDEME ORANLARININ sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek (I) sayılı cetvelinde sağlık çalışanları için belirlenen oranlar 20 puan artırılır sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek (I) sayılı cetvelindeki ek ödeme oranları Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde görev yapan Kaptanlar için 50 puan, Teknisyenler (makinist) için 45 puan ve Gemi adamları için 40 puan artırımlı uygulanır. Gerekçe : 1. Sağlık çalışanlarının hem hak ettikleri ücreti alamadıkları, hem de döner sermaye mağduriyetleri ortadadır. Bu sıkıntıların bir nebze olsun çözülebilmesi için 375 sayılı KHK daki ek ödeme oranlarının 20 puan artırılması gerekmektedir. 20 puanlık artışın ek ödemeye etkisi 146,00 TL olacaktır. 2. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde görev yapanların 666 sayılı KHK ile ek ödeme oranları düşmüştür. Kaptan, teknisyen (makinist) ve gemi adamlarının bu hiyerarşiye göre ek ödemelerinin artırılması gerekmektedir. MADDE 19 ÖZELLİK ARZ EDEN BİRİMLERE KISMİ SÜRELİ HİZMET VERENLER: Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında görev yapan personelden özellik arz eden birimlerde kısmi süreli çalışan personel, çalıştığı süre kadar özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir. 12

13 Gerekçe : Riskli birimlere hizmet vermek suretiyle geçici süreli çalışan personelin kısmi süreli riskli birim katsayısından yararlandırılması tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yönetmelik kapsamından çıkarıldı. Bu nedenle laboratuar ve röntgen gibi hem hastanenin tamamına hem de özellikli birimlere hizmet veren birimlerde çalışanlar riskli birim katsayısından yararlanamamaktadır. Oysaki bu personelin riskli birim katsayısından yararlanması Danıştay tarafından da haklı bulunmuş idi. Danıştay kararı eklenecek. MADDE 20 ENTEGRE HASTANELERDE ÖZELLİK ARZ EDEN BİRİM KATSAYISI: 209 sayılı Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrası ikinci cümlesinde öngörülen katsayılar Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı entegre hastaneler için de uygulanır. Gerekçe : Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ile entegre hastanelerdeki özellik arz eden birim katsayısı kaldırılmıştır. Oysaki bu hastanelerde de özellikle acil, diğer sağlık tesislerindeki gibi çalışmaya devam etmektedir. Bu nedenle riskli birim katsayısı yeniden uygulanmalıdır. MADDE 21 LİSANS MEZUNU SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNİN HİZMET ALANI-KADRO UNVAN KATSAYILARI: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında sağlık hizmetleri sınıfı personeli için 0,40 olan hizmet alanı-kadro unvan katsayıları lisans mezunu sağlık çalışanları için 0,75 olarak uygulanır. Gerekçe : Sağlık çalışanlarının döner sermaye yönetmelikleri kapsamında hizmet alanı kadro-unvan katsayıları 0,40 olarak uygulanmaktadır. Ancak bu oranın belirlenmesinde personelin eğitim durumuna bakılmamaktadır. Lisans mezunu olan sağlık çalışanlarında bu katsayının artırılması gerekmektedir. MADDE 22 GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEDE DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ: Geçici veya resen görevlendirilen personele asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan kurum veya kuruluş rakamları üzerinden ek ödeme yapılır. Gerekçe : Döner Sermaye Yönetmeliğine göre geçici olarak görevlendirilen personele görevlendirildiği kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılmaktadır. Bu durumda döner sermaye ek ödemesi yüksek olan bir kurumdan, düşük olan bir kuruma geçici olarak görevlendirilen personel görevlendirme süresince mağdur olmaktadır. Bu mağduriyetin önüne geçebilmek için söz konusu personelin asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek, hangisinin ek 13

14 ödeme meblağı yüksek ise o kurum veya kuruluşun rakamları üzerinden ek ödeme yapılması gerekmektedir. MADDE 23 KOMİSYONDA GÖREVLİ PERSONELE EK PUAN: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesislerinde döner sermaye komisyonu ve hasta hakları kurulları ve birimlerinde görev yapan personele hastane hizmet puan ortalamasının %10'u oranında ek puan verilir. Gerekçe : tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ile komisyonlarda görev yapan personelin ek puanları kaldırıldı. Kaldırılan bu ek puanlar komisyonlarda görev yapanların hakkı olup, kendilerine verilmesi gerekmektedir. MADDE 24 B TİPİ 112 İSTASYONLARINA EK PUAN: Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı B tipi 112 istasyonları için de İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele verildiği gibi %40 oranında ek puan verilir. Gerekçe : Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Birimlerde Görevli Personel İçin Ek Ödeme Hesaplaması başlıklı bölümünün 13. maddesinin (ı) bendinde 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapanlara %40 oranında ek puan verileceği belirtilmektedir. Ancak Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı B tipi 112 istasyonları için böyle bir hükme yer verilmemektedir. Söz konusu istasyonlara da aynı ek puanın verilmesi gerekmektedir. Mezkur Yönetmeliğin 13. maddesinin (ı) bendi şu şekildedir: Muayene komisyonu üyeleri için il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %5'i, ihale-satın alma komisyonu üyeleri, o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, piyasa gözetimi ve denetimi yapan personele, il birim performans ve kalite koordinatörlüğünde görevli personele, organ nakli ulusal koordinasyon merkezinde çalışan personel ile Bakanlıkça öngörülen çalışmanın raporlanması ve il sağlık müdürlüğünce onaylanması kaydıyla bölge koordinatörü ve yardımcılarına il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %10'u, il merkezinde bulunan (merkez ilçeler dahil) il sağlık müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan personele il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %10'u, merkez ilçeler hariç olmak üzere ilçelerde bulunan birimlerde görev yapan personele il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %15'i oranında, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %40'ı oranında ve İ-1, İ-2, İ-3 ve İ-4 grubu olan illerin il sağlık müdürlerine il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %35'i, İ-5 grubu olan illerin il sağlık müdürlerine il sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %25'i, İ-6 grubu olan illerin sağlık müdürlerine il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %20'si ve İ-7 grubu olan illerin il sağlık müdürlerine il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 15'i oranında ek puan verilir. Ancak, o dönem 14

15 yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir. MADDE 25 KAMU HASTANE BİRLİKLERİNDEKİ TABİP DIŞI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SABİT EK ÖDEMESİ: Kamu Hastane Birliklerinde sözleşmeli statüde istihdam edilen personelden tabip dışı personele sabit ek ödeme (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan net tutardan az olmayacak olan ek ödeme) yapılacaktır. Gerekçe : Birliklerde sözleşmeli statüde görev yapan personelden tabip unvanlılar 209 sayılı Kanunun ek 3. maddesindeki garanti gelir olarak adlandırılan sabit ek ödemeden yararlanmaktadır. Hatta söz konusu hekimler kamu görevlisi olmadan sözleşme imzalamış olsa dahi bu haktan yararlanabilecektir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu nun tarih ve 1188 sayılı yazısında şu açıklamaya yer verilmektedir: Bakanlığımız kadro ve pozisyonlarında bulunmayıp, özel sektörde çalışan ya da emekli olan tabiplerden kamu hastaneleri birliklerinde sözleşme imzalayan tabiplere de 209 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesinde uyarınca döner sermaye sabit ek ödemesi yapılacak ve yapılan döner sermaye sabit ek ödemesi 5510 sayılı Kanun uyarınca prim kesintisine tabi tutulacaktır. Ancak hekim dışı sözleşmeli personel sabit ödemeden yararlanamamaktadır. Aynı yazıda Birliklerde sözleşmeli statüde istihdam edilen personele 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında ek ödeme yapılmadığından, mezkûr Yönerge kapsamında ek ödeme yapılacak olan tabip dışı personele sabit ek ödeme (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan net tutardan az olmayacak olan ek ödeme) yapılmayacaktır. Söz konusu personele her ayın 15 inde yalnızca genel bütçeden sözleşme ücreti yapılacak, bu Yönerge kapsamında aynı aya ilişkin hesaplanan ek ödeme ise takip eden ayın başında yapılacaktır. denmektedir. Bu personele de sabit ek ödeme verilmesi gerekmektedir. MADDE 26 SAĞLIK TESİSİ KALİTE KATSAYISI: Sağlık tesisi kalite katsayısı çarpanı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8. maddesindeki dağıtılabilecek döner sermaye hesabının belirlenmesindeki etken olmaktan çıkarılır. Gerekçe : Mezkur Yönetmelik hükmü Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirler. Sağlık tesisi döner sermaye komisyonunca belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarı genel sekreterin onayıyla kesinleşir. 15

16 Oysaki madde metnindeki sağlık tesisi kalite katsayısını belirleyen etkenler çalışanların inisiyatifinde olmayan, çalışanların değiştiremeyeceği, düzeltemeyeceği kriterlerdir. Bu kriterler nedeniyle döner sermayelerinin düşecek olması kabul edilemez. MADDE 27 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPANLARIN KADRO/GÖREV UNVAN KATSAYILARI: Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Ek-1 sayılı Kadro/Görev Unvan Katsayısı Cetvelindeki katsayılardan yüksek olanı uygulanır. Bu noktada yönetim kurullarına herhangi bir takdir hakkı verilemez. Gerekçe : Mezkur Yönetmelik ekinde personelin döner sermaye kadro/görev unvan katsayıları aralık oralık gösterilmekte ve bu aralıktaki katsayıyı belirleme yetkisi yönetim kuruluna bırakılmaktadır. Bu nedenle de her üniversitede farklı katsayılar uygulanmaktadır. Hem çalışanların mağdur olmaması, hem de uygulama birliğinin sağlanması için takdir yetkisi yönetim kuruluna bırakılmaksızın yüksek olan katsayının uygulanması gerekmektedir. Yönetmelik ekindeki cetvel aşağıdaki gibidir. EK-1 SAYILI CETVEL (KADRO/GÖREV UNVAN KATSAYI CETVELİ) Kadro/Görev Unvanı Rektör/Rektör Yardımcısı Dekan/Başhekim, Dekan Yardımcısı/Başhekim Yardımcısı Prof.Dr. Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Öğretim Görevlisi, Uzman Doktor, Araştırma Görevlisi, Tabip, Hastane Başmüdürü Başhemşire, Saymanlık Müdürü, Fakülte Sekreteri, Hastane Müdürü, Uzman Hastane Müdür Yrd., Eczacı Hemşire, Radyoloji Teknikeri, Laboratuvar Teknikeri, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Diyetisyen, Fizyoterapist, Gıda Mühendisi, Mühendis, Odyolog, Psikolog, Veteriner Hekim, Okutman, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Pedagog, Öğretmen, Kimyager, Fizikçi, Tekniker, Teknisyen, Ayniyat Saymanı, Veznedar Katsayı Aralığı ,50 3,50-4,00 3,00-3,50 2,50-3,00 2,00-2,50 1,20-2,20 1,00-1,70 0,80-1,40 0,60-1,30 0,40-1,00 Aşçı, Tıbbi Sekreter, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Bekçi, Bilgisayar İşletmeni, Gassal, Güvenlik Görevlisi, Hastabakıcı, Hizmetli, İmam, Memur, Şoför, Terzi 0,35-0,90 16

17 MADDE 28 YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARI VE ADLİ TIP KURUMUNDAKİ HEKİMLERİN SABİT EK ÖDEMESİ: Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine atanan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 58. maddesine göre ek ödeme alan ve Adli Tıp Kurumuna atanan ve 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunun 30. maddesine göre ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180'i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu kapsamda her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu madde kapsamında yapılan aylık ek ödeme tutarı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesi ve 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunun 30. maddesi uyarınca aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. Bu maddeye göre yapılan ek ödemenin 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi uyarınca aynı aya ilişin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz. Bu madde kapsamında ödeme yapılanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre ek ödeme yapılmaz. Gerekçe : Sağlık Bakanlığında görev yapan hekimlere döner sermayeden mahsup edilmek üzere garanti gelir verilmekte ve bu tutar emekliliğe yansıtılmaktadır. Üniversite hastanelerinde ve Adli Tıp Kurumunda çalışan hekimlerin bu imkandan faydalanmaması eşitsizliğe yol açmaktadır. Üniversite hastanelerinde ve Adli Tıp Kurumunda çalışan hekimlerin mağduriyetinin giderilmesi için bu imkandan yararlanmaları sağlanmalıdır. Sağlık Bakanlığında, Birliklerde görevlendirilen ve kamu görevlisi olmayan hekimler dahi garanti gelirden yararlandırılmaktadır. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu nun tarih ve 1188 sayılı yazısında şu açıklamaya yer verilmektedir: Bakanlığımız kadro ve pozisyonlarında bulunmayıp, özel sektörde çalışan ya da emekli olan tabiplerden kamu hastaneleri birliklerinde sözleşme imzalayan tabiplere de 209 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesinde uyarınca döner sermaye sabit ek ödemesi yapılacak ve yapılan döner sermaye sabit ek ödemesi 5510 sayılı Kanun uyarınca prim kesintisine tabi tutulacaktır. Bu durumda kamu görevlisi olan diğer hekimlerin de garanti gelir hakkından yararlandırılması gerekmektedir. MADDE 29 BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN FİNANSMANI : Üniversite ve eğitim araştırma hastaneleri bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanı genel bütçeden karşılanır. 17

18 Gerekçe : Bilimsel araştırmaların finansmanının döner sermayeden karşılanması dağıtılabilecek döner sermayenin de düşmesine sebebiyet vermektedir. Bu nedenle bilimsel araştırmalarının finansmanı genel bütçeden karşılanmalıdır. MADDE 30 ARAŞTIRMACI KADROSUNA ATANANLAR: 1. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı emrinde görev yapan ve araştırmacı kadrosuna atananların maaşları, araştırmacı kadrosuna geçmeden önceki kadrolarına ilişkin özel hizmet tazminatları ve ek göstergeleri üzerinden hesaplanır. 2. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan ve 663 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atananların; yeni kadroları ile eski kadrolarına ilişkin mahsuplaşmasına, eski kadrolarına ilişkin emsali personelin aldıkları döner sermaye tutarı dahil edilir. 3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı emrinde görev yapan ve 633 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atananların; yeni kadroları ile eski kadrolarına ilişkin mahsuplaşmasında, eski kadrolarına ilişkin emsali personelin ücret ve katsayıları esas alınır. Gerekçe : Araştırmacı kadrosuna atanan personelin, atanmadan önceki kadrolarına ilişkin aldıkları ücrete oranlara yeni atandıkları kadrolarda ücretleri düşmüştür. Hem özel hizmet tazminatları, hem de ek göstergeleri düşen araştırmacıların, eski kadroları ile yeni kadrolarına ilişkin yapılacak mahsuplaşmaya da performansa bağlı döner sermaye ek ödemesi yerine sabit bir ödeme olan ek ödeme dahil edilmiştir. Söz konusu personelin kazanılmış haklarına müdahale niteliği taşıyan ve dolayısıyla personeli mağdur eden bu uygulamaya son verilmesi gerekmektedir. MADDE 31 - NÖBET VE İCAP NÖBETİ ÜCRETİ: sayılı Kanunun ek 33. maddesindeki nöbet ücreti nöbet tutan personel için iki katı olarak uygulanır. 2. Dini ve milli bayramlarda nöbet tutanlara yukarıdaki ücretler iki kat artırımlı ödenir sayılı Kanunun ek 33. maddesi kapsamında ödenecek nöbet ve icap nöbet ücretlerinde saat sınırı olmaksızın, nöbet tutulan sürelerin tamamının ücreti ödenir acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personele de icap nöbet ücreti ödenir. 5. İlçe hastanelerinde görev yapanlar ile Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü emrinde görev yapan personele de nöbet ve icap nöbet ücreti ödenir. Gerekçe : 1. Nöbet ücretleri günümüz koşullarına uygun hale getirilmelidir. Mevcut Tutar Göstergeler a) Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip 100 6,62 TL b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar 90 5,95 TL 18

19 c) Diş tabibi ve eczacılar 80 5,29 TL ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli 60 3,97 TL d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 50 3,30 TL e) Diğer personel 35 2,31 TL Talep edilen Tutar Göstergeler a) Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip ,23 TL b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat ,91 TL hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar c) Diş tabibi ve eczacılar ,58 TL ç) Sağlık personeli 120 7,94 TL d) Diğer personel 80 5,29 TL 2. Bayramlarda ve resmi tatillerde nöbet tutan personele de nöbet ücreti 2 katı olarak ödenmelidir. 3. Yürürlükteki düzenlemeler nöbet ücretinin ödenmesi için kesintisiz 6 saatten az olmaması koşulu aramakta ve 130 saatten fazlasına ücret ödenmemektedir. Bu saat sınırlamalarının da kalkması gerekmektedir. Aynı şekil de icap nöbet ücretlerinde de kesintisiz 12 saatten az olmaması koşulu aranmakta ve 120 saatten fazlasına ücret ödenmemektedir. Nöbetleri izin ile karşılanmayan personel, Kanundaki bu saat sınırından dolayı tutmuş olduğu nöbetlerin ücret olarak karşılığını da alamamaktadır. Bu durum da Anayasa nın Angaryanın yasak olması ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. 4. Bir İdare Mahkemesi kararı nedeniyle, Hukuk Müşavirliğinin verdiği görüş üzerine 112 çalışanlarına icap nöbet ücreti ödenmemektedir. Söz konusu görüş yazısında İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesinde icap nöbeti düzenlenmediği yazmaktadır. Oysaki 112 çalışanları 657 sayılı Kanunun ek 33. maddesine göre icap nöbeti tutmaktadır. Tuttukları nöbetin karşılığının kendilerine ödenmesi gerekmektedir. 5. İlçe hastanelerinde de nöbet tutuluyor olmasına rağmen, 657 sayılı Kanundaki düzenleme ilçe hastanelerinde görev yapan personele nöbet ücreti ödenmesine ilişkin hüküm içermemektedir. Ayrıca aile hekimliğinde görev yapan personele de ihtiyaç halinde fazla çalışma yaptırılmakta, ancak bu çalışma da karşılıksız bırakılmaktadır. Kanundaki bu eksikliklerin giderilmesi için ilçe hastanelerinin ve aile hekimliğinin de nöbet ücretine ilişkin düzenleme kapsamına alınması gerekmektedir. MADDE 32 AİLE HEKİMLERİNİN YILLIK İZİNDE ÜCRETLERİNİN KESİLMEMESİ: Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izne ayrıldıkları dönemde kayıtlı kişiler için ödenecek net ödeme miktarı ile sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretinin tamamı kendilerine ödenir. Gerekçe : Aile hekimliğinde çalışan personele yıllık izne ayrıldıkları dönemde ücretlerinin tamamı değil, yarısı ödenmektedir. Diğer kamu görevlilerinin yasal izin hakkı olan yıllık izinlerinde kendilerinden kesinti yapılmazken, kamu hizmeti ifa etmesine rağmen aile hekimliğinde çalışan personelden kesinti yapılması eşitlik ilkesine aykırıdır. Yıllık izin haklarını kullanan personelin ücretinin tamamının kendisine ödenmesi gerekmektedir. 19

20 MADDE 33 AİLE HEKİMLERİNE MİSAFİR HASTALAR İÇİN ÜCRET ÖDENMESİ: Sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye'de ikamet edecek olan kişi, kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden misafir olarak sağlık hizmeti alır. Ancak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olan ilçeler misafir uygulaması bakımından tek bölge kabul edilir. Aile hekimi her bir misafir kişi için 8,00 TL ücret alır. Gerekçe : Aile hekimlerine misafir hastalar için herhangi bir ücret ödenmemektedir. Oysaki özellikle yaz aylarında sahil şeridinde yer alan illerde ve doğu illerinde görev yapan aile hekimleri neredeyse kayıtlı hasta sayısından fazla misafir hastaya hizmet vermek zorunda kalmaktadır. Verdikleri emeğin karşılığı olarak da kendilerine misafir hastalar için ücret ödenmelidir. MADDE 34 AİLE HEKİMLERİNİN SENDİKA AİDATI: Aile hekimlerine sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, tahlil, tetkik, kira ve gezici sağlık hizmetleri adı altında bir gider karşılığı ödenmekte olan unsurlar 4688 sayılı Kanunun 25. maddesine göre her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelir kapsamında değerlendirilmez. Gerekçe : Devlet Personel Başkanlığının tarih ve sayılı yazısı ile Sağlık Bakanlığı na verilen görüş yazısında, aile hekimlerine sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, tahlil, tetkik, kira ve gezici sağlık hizmetleri adı altında ödenmekte olan unsurların bir gider karşılığı ödendiği göz önüne alındığında bu ödeme unsurlarının 4688 sayılı Kanunun 25. maddesine göre her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelir kapsamında değerlendirilemeyeceği bildirilmiştir. Ancak, Devlet Personel Başkanlığı nın işbu yazısına rağmen aile hekimlerinin aylık sendika üyelik ödenti tutarının hesaplanmasında sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, tahlil, tetkik, kira ve gezici sağlık hizmetleri adı altında ödenmekte olan gider kalemleri de dahil edilmektedir. Bu kalemlerin bu hesaplamadan çıkarılması gerekmektedir. MADDE 35 UZMAN HEMŞİRELİK: 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu kapsamında uzman hemşire olarak kabul edilenlere uzman hemşirelik kadrosu verilir. Gerekçe : Hemşirelik Kanunun 8. maddesine göre Lisans mezunu hemşireler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman hemşire olarak çalışırlar. Bu şekilde çalışan hemşirelere uzman hemşirelik kadrosu da verilmelidir. MADDE 36 SAĞLIK MEMURU KADROLARINA ATAMA: Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında görev yapan sağlık teknisyeni, radyoloji teknisyeni, anestezi teknisyeni, laborant vb. branşlardaki personel göre sağlık memuru kadrolarına atanırlar. 20

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini,

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini, T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ BĠRĠMLERĠNDE DÖNER SERMAYE GELĠRLERĠNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENĠN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR YÖNERGESĠ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Döner Sermaye

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.)

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.) Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/2010-5947/5 md.) a) Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilir.

Detaylı

Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ. 06/06/11 Eren ERCAN 1

Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ. 06/06/11 Eren ERCAN 1 Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ 06/06/11 Eren ERCAN 1 HEKİM SABİT ÖDEME En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (Ek

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15 PRATİK BİLGİLER 2017 KATSAYILAR AYLIK KATSAYI 0,096058 01/01/2017 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,030462 TARİHİNDEN TABAN AYLIK KATSAYISI 1,503595 GEÇERLİ AİLE YARDIMI 2.134 204,99 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) 500 48,03

Detaylı

SAĞLIK-SEN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ (01.01.2016 31.12.2017)

SAĞLIK-SEN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ (01.01.2016 31.12.2017) SAĞLIK-SEN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ (01.01.2016 31.12.2017) SAĞLIK-SEN GENEL MERKEZİ GMK Bulvarı Özveren Sok. NO: 23 Demirtepe/Çankaya/ANKARA T: 444 1995 - F: 0.312 230 83 65-0.312 229 31 89 -

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ TEMEL MAAŞLAR 1.1.1.1

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 09.07.2013 * 6339 GENELGE (Sıra No: 7) 1-24/7/2008

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE Sayı : 79847095.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ Bakanlığımız Döner Sermaye Sabit Ödeme Uygulaması konulu 2010/53 nolu genelgesinin uygulanmasına ilişkin işlem süreci ve hesaplama örnekleri

Detaylı

T.C. SAÖLIK BAKANLIGı Müsteşarlık GENELGE 20141 1[5

T.C. SAÖLIK BAKANLIGı Müsteşarlık GENELGE 20141 1[5 Sayı : 39608046 1).,0\ 4. 4%'2..0. b~ ~'L SAÖLIK BAKANLIGı GENELGE 20141 1[5 Bilindiği üzere, Bakanlığımız taşra teşkilatında ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarında görev yapan personele 4/1/1961

Detaylı

T.C. SAGLlK BAKANLlGI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2015/1

T.C. SAGLlK BAKANLlGI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2015/1 SAOLIK BAKANUôI. yosetim HizMEnERİ GEN'EL MODORLeÖO. tn'sa:" KAı'X AKLARı PLA."lI.AMA VE İSTATISTtK tşı.d.ller! 08.0ı.ıOI.! 16:01-20LS,4988.2S.ı 1840 11111111111111111L111111L111111L11111111111 nrw'llt':'.ın'""

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2) Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE (Sıra No: 2) 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36, 43/a, 149, 150, 154, ve 155.nci maddeleri ile 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Kasım 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİKLER Sayı : 29189 SAĞLIK BAKANLIĞI VE

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 07.01.2014 * 133 GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013 tarihli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-247 08 /01 /2015 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı İl

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 28 Kasım 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29189 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği BİLGİ NOTU KONU : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği 1- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği, 23 Kasım 2012 gün 28476 sayılı Resmi

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Cuma, 23 Kasım 2012 07:32 23 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28476 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUNDA GÖREV YAPAN VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN - Telefon: 444 50 65 - Belgegeçer: +90 432 486 54 13

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN - Telefon: 444 50 65 - Belgegeçer: +90 432 486 54 13 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. Sayı : 49022165-010.99 /1714 28 ŞUBAT 2013 Konu : Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği GENELGE 2013/ 2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. Sayı : 49022165-010.99 /1714 28 ŞUBAT 2013 Konu : Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği GENELGE 2013/ 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sayı : 49022165-010.99 /1714 28 ŞUBAT 2013 Konu : Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği GENELGE 2013/ 2 Bilindiği üzere, 2 Kasım 2011 tarihli ve 28103 Sayılı Mükerrer

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 28.06.2012* 7270 GENELGE (Sıra No:5) 1/6/2012 tarihli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-325 05/01/2017 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 23/8/2015 tarihli ve 29454

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Maaş Hesaplaması İle İlgili Mevzuat, Bilgiler ve Örnek Hesaplamalar Slayt ile ilgili görülen hataları, soru ve önerilerinizi Strateji

Detaylı

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı.

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı. HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 11.01.2012* 350 GENELGE 1) 5793 sayılı Bazı Kanun

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Ağustos 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26969 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14012 Ekli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye

Detaylı

YÖNETMELİK. (4) Üçüncü fıkrada belirtilen şekilde seçilen üyeler mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

YÖNETMELİK. (4) Üçüncü fıkrada belirtilen şekilde seçilen üyeler mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür. 5 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29051 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (h) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (h) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 18 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27850 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER KATSAYILAR (01.01.2013 31.12.2013) Çeşidi Aylar Tutarı (TL) Taban Aylık Katsayısı Maaş Katsayısı Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet Tazm. Tavanı Kıdem Aylığı (Yıl x 20

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ - KAPSAM MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararının : Tarihi: 07.08.2008 No: 2008/14012 Dayandığı KHK nın : Tarihi 27.06.1989

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

30 Temmuz 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27657 YÖNETMELİK

30 Temmuz 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27657 YÖNETMELİK 30 Temmuz 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27657 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ GENEL BÜTÇE VE MALİ MEVZUAT UYGULAMALARI Yusuf KARA Daire Başkanı ANTALYA - 10/04/2015 KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Döner Sermaye Ek Ödeme Dağıtım

Detaylı

Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen;

Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen; T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİRİMLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Döner Sermaye

Detaylı

KIZILAY A BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI DEVİR OLDU SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINI ÖĞRENMEDİLER

KIZILAY A BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI DEVİR OLDU SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINI ÖĞRENMEDİLER Türkiye Kızılay Derneği Kamu yararına hizmet veren bir dernektir. Bu dernek yıllardır ülkemizde sağlık alanında hastane ve tıp merkezi açarak uygun fiyatlarla,zaman zaman halk günleri ile sağlık alanında

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) Resmi Gazete Tarihi: 18.02.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27850 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

Detaylı

2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU Amaç 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim elemanları tanımına giren personeli; Sınıflandırmak, Aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, Derece

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER KATSAYILAR (01.01.2012 31.12.2012) Çeşidi Aylar Tutarı (TL) Taban Aylık Katsayısı Maaş Katsayısı Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet Tazm. Tavanı Kıdem Aylığı (Yıl x 20

Detaylı

Üniversite ve Yurt-Kur Çalışanları İçin TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ

Üniversite ve Yurt-Kur Çalışanları İçin TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ Üniversite ve Yurt-Kur Çalışanları İçin TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ 2012 26 Ocak 2012 Memur-Sen Konfederasyonu Genel Tekliflerimiz üyüzdelik Zam: Maaş artış oranı 2012 yılı için yüzde 16, 2013 yılı için

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlüğü 26.01.2011 tarihli ve 01126 sayılı yazısı ile;

Muhasebat Genel Müdürlüğü 26.01.2011 tarihli ve 01126 sayılı yazısı ile; 3- Döner Sermaye Pay Dağıtımı Usul ve Esasları 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ne göre ayrılacak olan asgari tutarlar 1- % 1 HAZİNE PAYI Muhasebat Genel Müdürlüğü 26.01.2011 tarihli ve 01126 sayılı

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

16 18 Mayıs 2013 VAN

16 18 Mayıs 2013 VAN 16 18 Mayıs 2013 VAN Sunum Konuları Sigortalılık Halleri Üniversitelerde 4/c Kapsamında Sigortalı Sayılan Memurların ve Öğretim Elemanlarının Prime Esas Kazanç Unsurları İşçi ve Sözleşmeli Personelin Prime

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 79) Yürürlük Tarihi : Sayı : BÜMKO : KY /17-1

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 79) Yürürlük Tarihi : Sayı : BÜMKO : KY /17-1 Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 79) Yürürlük Tarihi : 31-12-1982 Sayı : BÜMKO : KY-10-115567-76/17-1 Konu : 2771 sayılı Yasa Uygulaması hk. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 sayılı

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen;

Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen; T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİRİMLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Döner Sermaye

Detaylı

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne PERFORMANS UYGULAMASI Dr. Rukiye BERKEM S. B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dayanak: 04. 01. 1 961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon)

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 14.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28559 (Mükerrer) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-30/9/2016-29843)

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: (Mükerrer) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK Ö Resmi Gazete Tarihi: 14.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28559 (Mükerrer) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DAVACI :AKTİF SAĞLIK SEN [AKTİF SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ÇALIŞANLARI VE SOSYAL HİZMETLER ÇALIŞANLARI SENDİKASI] Tahran Cd. No:30 Çankaya / ANKARA

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ MADDE 1.- 04/01/1961 tarihli ve 209 sa yı lı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Ka nu nun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

. SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!!

. SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!! . SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!! 1. Döner sermaye, ek ödeme, nöbet ücreti, ek ders ücreti (kimler için) ve fazla çalışma ücretlerinin emekliliğe yansıması 2. Döner sermayenin

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 02.Aralık.2010 tarihli ve 47233 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ĠKĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi

1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi 1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi Türkiye İş Kurumu nun taşra teşkilatında çalışmakta olan İş ve Meslek Danışmanlarının çalışma usul ve esasları İş ve Meslek

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (31/08/2012 tarihli ve 571 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Detaylı

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ÖZET : Gerek 657 sayılı kanun ve gerek 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri ve Anayasamızda

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Katsayıların belirlenmesi

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 -(1) Bu usul ve esasların amacı, Şırnak

Detaylı

TOPLU SÖZLEŞMENİN BELEDİYE ÇALIŞANLARINI İLGİLENDİREN HÜKÜMLERİ

TOPLU SÖZLEŞMENİN BELEDİYE ÇALIŞANLARINI İLGİLENDİREN HÜKÜMLERİ TOPLU SÖZLEŞMENİN BELEDİYE ÇALIŞANLARINI İLGİLENDİREN HÜKÜMLERİ Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme

Detaylı

DÖNER SERMAYE YÖNERGESİ Çarşamba, 12 Ocak :50 - Son Güncelleme Çarşamba, 12 Ocak :50

DÖNER SERMAYE YÖNERGESİ Çarşamba, 12 Ocak :50 - Son Güncelleme Çarşamba, 12 Ocak :50 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100THG0740003 Konu : Yönerge....VALİLİĞİNE İlgi:15.11.2002 tarih ve 12311 sayılı yönerge 209 Sayılı Kanun un 5 nci maddesinde 4618 Sayılı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN 3 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28989 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI

Detaylı