Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi"

Transkript

1 Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi Çorumun sevilen eþraflarýndan ve ayný zamanda Sakkaoðlu poþetcilik çalýþanlarýndan Faruk Zingi ( 45 ) dün Ulu camii de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu mezarlýkta defnedildi. Merhum Faruk Zingi bir süredir yakalandýðý amansýz hastalýk adýna tedavi görüyordu. Faruk Zingi 45 yaþýnda hayatýný kaybetti. Tüm gümüþ taký saat tesbih bileklik ürünlerinde %50 ye varan indirimler 01 EYLÜL 2015 SALI 40 KURUÞ Adres:Karakeçili Mah.Karakeçili 8.Sok Çorum Park Yaný (Eski Kültür Sitesi Yaný) Tel: Orhan Öztürk milletvekili adaylýðý için istifa etti Toptancýlar Sitesi'nde Gýda Toptancýlar Sitesi'nde bir firmaya ait depoda yangýn çýktý. Kentteki tüm itfaiye araçlarýnýn seferber edildiði yangýn 2 saatte söndürüldü. Ýlk belirlemelere göre zararýn 5 milyon TL civarýnda olduðu belirtildi. korkutan yangýn Eczacý Odasý'nda Süleyman Koca yeniden aday olmuyor Bitlis'in merkeze alýnan Valisi Orhan Öztürk, Ankara'daki yeni görevine dün baþladý. Merkez valiliði görevinde 10 dakika kalan Vali Öztürk, bu görevinden istifa etti. 3 TE Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürlüðüne Doç. Dr. Adem Korukcu atandý Hitit Üniversitesi Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürlüðüne Doç. Dr. Adem Korukcu'nun atandýðý belirtildi. Hitit Üniversitesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öðretim üyesi Doç. Dr. Adem Korukcu'nun, Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürlüðüne atandýðý belirtildi. 7 DE Sosyal Bilimler MYO Müdürlüðüne Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk atandý -Bahadýr Ömer Yücel TOMA'nýn da destek verdiði yangýn söndürme çalýþmalarýnda 1'i itfaiye eri 3 kiþi yaralandý.toptancýlar Sitesi'nde gýda, kozmetik ve CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým'dan barýþ çaðrýsý! Ýtalyan ISVEA, Hindistan'ýn en büyük vitrifiye seramik markasý CERA ile imzaladýðý iþbirliðinin ardýndan CERA yetkilileriyle Hindistan Ýnþaat ve CHP Çorum Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým yaþadýðýnýz hayat, oturduðunuz semt, ilçe, þehir ve ülke neresi olursa olsun tüm insanlýðýn bugün için en acil ihtiyacýn barýþ olduðunu belirtti. Hintli iþadamlarý ISVEA'nýn Çorum'daki tesislerini gezdi Gayrimenkul Federasyonu CREDAI üyelerine Çorum'daki üretim tesislerini gezdirdi. 5 TE deterjan ürünlerinin bulunduðu bir depoda saat sýralarýnda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangýn çýktý. Olay yerine çok sayýda itfaiye aracý sevk edildi. Ýtfaiye ekiplerinin müdahaleye baþladýðý esnada alevler parlayýcý ürünlerin bulunduðu bölüme sýçradý. 2 DE 5 TE Milletvekili Baðcý'dan yeni Bakanlara tebrik AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, 1 Kasým 2015'de tekrarlanacak olan Genel Seçimler için oluþturulan Seçim Hükümeti Kabinesinde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'ten... 2 DE Çorum Eczacý Odasýnýn 2015 yýlý Seçimli Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 12 Eylül 2015 Cumartesi günü saat 13.00'de'da oda merkezinde yapýlacak.çorum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca genel kurulu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, "Oy verme iþlemi ise 13 Eylül 2015 Pazar günü saat saatleri arasýnda Oda merkezimizde yapýlacaktýr. Hitit Üniversitesine yabancý uyruklu öðrenci olarak eðitim almak üzere baþvuruda bulunan öðrenci adaylarýnýn yerleþtirme iþlemleri sonucu kayýt hakký kazanan asil öðrenci adaylarýnýn kayýtlarý baþladý. 3 TE Hitit'te uluslararasý öðrenci kayýtlarý baþladý 6 DA Akþemseddin Camii'ne estetik ýþýklandýrma Çorum'un en büyük ibadet merkezi olarak inþa edilen Akþemseddin Camii artýk gece görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Cami minareleri kentin her yerinden görülecek þekilde LED ýþýk ile aydýnlatýldý. 2 DE Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüðüne Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk'ýn atandý. Hitit Üniversitesi'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüðüne atandý. 7 DE Ýthalat ve ihracatýmýz arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2015 yýlý Temmuz ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný ayýna göre %16,2 azalarak 11 milyar 181 milyon dolar, 2 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04: :00 12:47 Özbekistan'ýn Ýstiklâli 16:26 (1991) - Uþak'ýn kurtuluþu (1922) - II. Dünya 19:23 Harbi'nin baþlamasý 20:46 (1939) Akþemseddin Camii'ne estetik ýþýklandýrma Yalan söylemekten, gýybet etmekten ve hýyânette bulunmaktan uzak durunuz! Þâh Þücâ Kirmânî Rahmetullahi Aleyh Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,9171 2,9180 EUR 3,2732 3,2747 STERLiN 4,4952 4,4983 2,4047 2, JPY YENi Günün Þiiri BÝR BABA ÝÇÝN Odamýn ýþýðý yanýyor bütün gece Ellerimi dizlerime koyup, ikibüklüm bir olaðandýþýlýk arayarak Gördüðüm, duyduðum her þeyde Öylece oturuyorum: Güneþ parmaklarýný sürünceye dek Koyu bir karanlýða Bulanmýþ pencereme.. Bir gece kelebeði Dolanýyor lambanýn çevresinde Usuldan bir rüzgar esiyor Yaþlý incir aðacýnýn dallarýna yürüyen Sütün sesini duyabiliyorum Deniz az uzakta Ýç geciriyor boyuna. Seninle konuþurduk baba Böyle gecelerde, iki bilge gibi Karþýlýklý bakýþarak Bazý þeyleri kavrayamasam da, dinlerdim Belki sen de yeni bir þeyler bulurdun gecmiþte O dupduru yüreðini, yýllarýn Unutulmuþ sularýna býrakarak. Ýþte bir minder daha koydum yanýma Henüz sýcak Sanki yeni kalkmýþsýn üstünden Terliklerin þuracýkta, getireyim Çayý da ocaða koyarým istersen. Ahmet ERHAN HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Çorum'un en büyük ibadet merkezi olarak inþa edilen Akþemseddin Camii artýk gece görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Cami minareleri kentin her yerinden görülecek þekilde LED ýþýk ile aydýnlatýldý. Edirne'deki Selimiye Camii'nin bire bir benzeri olarak Çorum'da inþa edilen Akþemseddin Camii, geçtiðimiz haziran ayýnda ibadete açýldý. 7 yýlda tamamlanan camide son çalýþmalar halen devam ediyor.çorum'un simgesi haline gelen caminin aydýnlatma çalýþmalarý da yapýlýyor. Dýþ cephe ve minareler LED ýþýk ile aydýnlatýlýyor. Farabi Caddesi üzerinde inþa edilen dört minareli camii yeni aydýnlatmasý ile kentin her yerinden rahatlýkla görülebiliyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sosyal medya hesabýndan, "Gözbebeðimiz Akþemseddin Camii'nin aydýnlatma çalýþmalarý devam ediyor" diyerek yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Caminin yanýndaki 6 dönümlük boþ alana da park yapýlmasý için çalýþmalar sürüyor. Haber Servisi AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, 1 Kasým 2015'de tekrarlanacak olan Genel Seçimler için oluþturulan Seçim Hükümeti CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým'dan barýþ çaðrýsý! Milletvekili Baðcý'dan yeni Bakanlara tebrik Kabinesinde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'ten Bakanlýðý devralan eski Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müsteþarý yeni Bakan Ahmet Erdem'e ve Enerji Bakaný Taner Yýldýz'dan Bakanlýðý devralan Aksaray eski Milletvekili ve Nato-Pa Türk Grubu Baþkaný yeni Enerji Bakaný Ali Rýza Alaboyun'a hayýrlý olsun ziyaretlerinde bulundu. Bakanlýklardaki devir teslim törenlerinde hazýr bulunan Baðcý ilk önce Enerji Bakaný Alaboyun'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TBMM'de 23 ve 24. Dönemlerde beraber milletvekilliði yaptýðý ve 24. dönemde Nato-Pa Komisyonunda beraber görev aldýðý Alaboyun'u tebrik eden Baðcý baþarýlarýnýn devamýný diledi. Baðcý'nýn ziyaretinden ve desteðinden duyduðu memnuniyeti ifade eden Alaboyun Baðcý'ya teþekkür etti. Enerji Bakanlýðýndan sonra Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndaki devir teslim törenine katýlan Baðcý, yeni görevi için Bakan Erdem'i tebrik ederek baþarýlarýnýn devamýný diledi. Baðcý'nýn ziyaretinden duyduðu memnuniyeti ifade eden Bakan Erdem, Baðcý'ya nezaketinden dolayý teþekkür etti. Haber Servisi Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad CHP Çorum Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým yaþadýðýnýz hayat, oturduðunuz semt, ilçe, þehir ve ülke neresi olursa olsun tüm insanlýðýn bugün için en acil ihtiyacýn barýþ olduðunu belirtti. Yaptýðý yazýlý açýklamada "Belki de ekonomik sorunlardan, kalkýnmýþlýk ve geliþmiþlik düzeylerimizden de daha önemli, acil ve sýcak bir ihtiyaç. Kardeþin kardeþi, komþunun komþuyu, bölgenin bölgeyi, bir dinin bir mezhebin mensuplarýnýn baþka bir dini ve mezhebi hasým gördüðü ve tahammül edemediði, yaþam hakký tanýmak istemediði günlerden, yýllardan geçiyoruz" diyen Gürsel Yýldýrým, "Bombanýn, silahýn, katliamýn adeta sýradanlaþtýðý, birileri tarafýndan sýradanlaþtýrýlmak istendiði, nefret dilinin yaygýnlaþtýðý, ötekileþtirmenin marifet sayýldýðý bir uçurumun kenarýna doðru hýzla sürüklenmekteyiz. Ýþte böyle bir ortamda, gelecek nesillere, bugünkü ortama alternatif bir iklim býrakmak, bizim görevimiz. Çünkü, çocuklarýmýz yarýn bizlere dönüp soracaklar; "Anne, baba..o gün ortalýk toz duman içinde iken, silahlar patlarken, nefret ve kin mermileri havada uçuþurken, sen ne yaptýn? "diye. Bu dünyanýn ve toplumun vicdan sahibi akýl ve izan sahibi insanlarý olarak, yani savaþý savunan bir avuç azýnlýðýn karþýsýndaki vicdanlý çoðunluk olarak, güçlerimizi birleþtirmemiz, barýþ!..þimdi!..diye haykýrmamýz gerekiyor" ifadelerini kullandý. EKER BOYA Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman Tel: Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: EYLÜL SALI 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Orhan Öztürk milletvekili adaylýðý için istifa etti Bitlis'in merkeze alýnan Valisi Orhan Öztürk, Ankara'daki yeni görevine dün baþladý. Merkez valiliði görevinde 10 dakika kalan Vali Öztürk, bu görevinden istifa etti. Merkez valiliði görevinde en kýsa süre görev yapan vali olarak bürokrasi tarihine geçen Vali Öztürk'ün 1 Kasým 2015 tarihinde yapýlacak Milletvekili Genel Seçimleri'nde AK Parti'den milletvekili adayý olmak üzere istifa ettiði öðrenildi. Bir dönem AK Parti'den Ýskilip Belediye Baþkanlýðý yapan Öztürk, Ýstanbul'da Darülaceze Baþkanlýðý, Küçükçekmece Kaymakamlýðý, Ýstanbul Vali Yardýmcýlýðý görevlerinden sonra Bitlis Valiliði'ne atanmýþtý. Haber Servisi Eczacý Odasý'nda Süleyman Koca yeniden aday olmuyor Ýlke-Der ve Çorum ÝHH'dan 'Tefsir' dersleri Çorum Eczacý Odasýnýn 2015 yýlý Seçimli Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 12 Eylül 2015 Cumartesi günü saat 13.00'de'da oda merkezinde yapýlacak. Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca genel kurulu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, "Oy verme iþlemi ise 13 Eylül 2015 Pazar günü saat saatleri arasýnda Oda merkezimizde yapýlacaktýr yýlýndan bu tarafa meslek odamýzýn çeþitli kademelerinde çeþitli görevler aldým. Ýsteyerek, benimseyerek, severek, gerçekleþtirdiðim bu göreve bir nokta koymanýn zamanýnýn geldiðine ve geliþimin deðiþimle olacaðýna inanan birisi olarak, yönetim kurulu üyeliðine gördüðüm lüzum üzerine yeniden aday olmuyorum. Kendi arzu ve isteðimle Çorum Eczacý Odasý Baþkanlýðýný býrakýyorum. Vicdanen rahat olmadýðýmýz, piþmanlýk duyduðumuz bir konu hatýrlamýyorum. Biz yapabildiðimizi yaptýk yerine, aslýnda daha fazlasýný da yapabilirdik diyerek ayrýlýyorum. Görev süremizi ahenk içerisinde ve dolu dolu geçirdiðimize inanýyorum. Çorum da 151 serbest eczanesi olan ve kamuda çalýþanlarla beraber toplam 167 odamýz üyesi eczacý meslektaþým bir saðlýk danýþmaný olarak halkýmýzýn 7 gün 24 saat hizmetindedir. Yeni yönetime hangi meslektaþým gelirse gelsin mesleðin saygýnlýðýný ve devamlýlýðýný saðlamaya çalýþacaðýndan, daha üst noktalara taþýyacaðýndan eminim. Bu odanýn mensuplarý tüm zorluklara raðmen toplum saðlýðýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi için var gücüyle çalýþmaktadýr. Saðlýk ve ilaç hakkýnýn savunulmasý daha nitelikli saðlýk hizmeti sunumunun gerçekleþtirilmesi için yoðun çaba sarf etmektedir. Eczanelerimiz güven merkezleri, eczacýlarýmýz güvenin kendisidir. Halkýmýzýn kendi saðlýklarýný korumalarý bakýmýndan ilacýn yetkili tek uzmaný olan eczacýlara güvenmekle yanýlmazlar. Meslektaþlarýmýn bilime dayalý olmayan hiçbir ilacý veya tedaviyi hastalarýna önermeleri mümkün deðildir. Eczacýlar insanýn yaþam hakkýný en üst seviyede tutan, hastalarýnýn saðlýklarýna kavuþmasýný ön þart kabul eden bir mesleðin mensubu olmanýn gururuyla "Ýnsana deðer, her þeye deðer" anlayýþý içerisinde sonsuza kadar yolunda yürümeye devam edecektir. Ýlimiz yöneticilerine, millet vekillerimize, sivil toplum kuruluþlarýnýn deðerli baþkan ve üyelerine, memurlarýmýza, meslektaþlarýma, mesleki paydaþlarýma, dostlarýma, çalýþma arkadaþlarýma, görev yaptýðým süre zarfýnda kendimi saðlýklý yaþamalarýndan sorumlu hissettiðim tüm halkýmýza basýnýmýzýn kýymetli mensuplarýna hoþcakalýn derken, barýþ içerisinde, saðlýklý, mutlu ve huzurlu günler diliyorum" dedi. Özkes: Hz. Muhammed de Atatürk de Saray'a giderdi CHP'den istifa ettikten sonra yaptýðý açýklamalarla gündeme gelen Ýhsan Özkes yine CHP'lileri çok kýzdýracak açýklamalarda bulundu. 7 Haziran seçimlerinde CHP'den Ýstanbul Milletvekili olarak Meclis'e giren daha sonra ise partisinden istifa eden Ýhsan Özkes, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'ndaki 30 Aðustos Resepsiyonu'na katýldý. Resepsiyona katýlmasýný Twitter üzerinden eleþtirenlere cevap veren Özkes, "Hz. Muhammed yaþýyor olsaydý saraya girer miydi? Bu akþam hissettim, kesinlikle girerdi. Çünkü orada sünnetten emareler çok" ifadelerini kullandý. Özkes ayrýca yaþasaydý Mustafa Kemal Atatürk'ün de saraya geleceðini söyledi. Ýlke-Der ve Çorum ÝHH'nýn düzenlediði Tefsir dersleri devam ediyor. Çorum ÝHH Mavi Marmara Seminer Salonunda her hafta Cuma akþamý saat 21.00'da yapýlan derslere konuþmacý olarak Hafýz Yusuf Demirel katýlýyor. Ýlke-Der'den konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Her Cuma günü akþamý saat 21.00'da Eþref Hoca Caddesindeki Ýlke-Der & Çorum ÝHH Dernek Merkezimizdeki Seminer Salonumuzda Tefsir Derslerimiz devam ediyor. Hafýz Yusuf Demirel'in sunduðu Tefsir dersimizi haným kardeþlerimiz Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Toplantý Salonundan ekrandan takip etmektedir. Tefsir Dersimize konuya duyarlý kardeþlerimiz ailesiyle birlikte davetlidir" denildi. SMMMO üyeleri Altýnkoz'da buluþtu Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý üyelerini ve stajyerlerini kahvaltý programýnda buluþturdu. 30 Aðustos 2015 Pazar günü Oðuzlar Belediyesi Altýnkoz Tesislerinde yapýlan etkinliðe Oda Yönetim Kurulu üyeleri, meslek mensuplarý, stajyerler ve aileleri katýldý. Bu tür etkinlikler ile özellikle ay sonlarýnda yaþanan iþ yoðunluðu nedeniyle oluþan stresten uzaklaþmak ve meslek mensuplarý arasýnda birlikteliðin saðlanmasýnýn amaçlandýðýný belirten SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ayný zamanda etkinliðe katýlým saðlayan tüm meslek mensuplarý ve stajyerlerimize katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ederek, 30 Aðustos Zafer Bayramýný kutladý. Haber Servisi Genel Kurul Ýlaný Polis Eþleri Kaynaþtýrma - Yardýmlaþma Derneði Çorum Þubesinin "Yýllýk Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý" Salý günü saat:14.00'te Ýlimiz Ýnönü Cad. No:26/B sayýlý yerde bulunan dernek merkezinde aþaðýda belirtilen gündem maddelerini görüþmek üzere toplanacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde Pazartesi günü ayný yer ve saatte toplantýnýn yapýlmasýna karar verilmiþtir. GÜNDEM: Açýlýþ ve Yoklama Divan Kurulu Seçimi Faaliyet Raporunun Okunmasý Denetim ve Yönetim Kurulunun Seçimleri Dilek ve temenniler Kapanýþ

4 Eðitime hazýrlýk ödeneði tüm eðitim çalýþanlarýna ödenmeli Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Çorum Ýl Temsilciliði Basýn ve Sosyal Ýþler Sekreteri Murat Doðrusöz, eðitime hazýrlýk ödeneðinin tüm eðitim çalýþanlarýna ödenmesi gerektiðini söyledi. Yaptýðý yazýlý açýklamada Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn hizmetlisinden müsteþarýna bir bütün olduðunu ve ayný amaca hizmet ettiklerini kaydeden Doðrusöz, "Eðitim sistemindeki tüm olumsuzluklara raðmen büyük bir özveri ile çalýþan eðitim çalýþanlarý arasýnda ayrýmcýlýk yapýlmamalýdýr. Sadece öðretmen unvanlý kadrolarda görevli olup fiilen öðretmenlik yapanlara ödenen eðitime hazýrlýk ödeneðinin kapsamý geniþletilerek tüm eðitim çalýþanlarýna ödenmesi gerekmektedir" dedi. Murat Doðrusöz açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "Eðitim bir bütündür ve öyle deðerlendirilmelidir. Hizmetlisinden müsteþarýna tüm Milli Eðitim Bakanlýðý personeli ayný amaca hizmet etmektedir. Eðitim sistemindeki tüm olumsuzluklara raðmen bütün eðitim çalýþanlarý büyük özveri ile görevlerine yerine getirme gayretindedir. Sadece öðretmen unvanlý kadrolarda görevli olup fiilen öðretmenlik yapanlara eðitim hazýrlýk ödeneði ödenmesi çalýþanlar arasýnda huzursuzluk yaratmaktadýr ve çalýþanlarýn motivasyonunu düþürmektedir. Eðitim çalýþanlarý arasýnda yapýlan ayrýmcýlýða acilen son verilerek gerekli düzenlemeler yapýlmalýdýr. Öte yandan 2013 yýlý baþýnda TBMM'de soru önergesini yanýtlayan dönemin Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, ödeneðin tüm eðitim çalýþanlarý kapsayacak þekilde ve bir maaþ tutarýna çýkarýlmasý yönündeki talebi Maliye Bakanlýðý'na bildirdiklerini ve görüþ beklediklerini belirtmiþtir. Üzerinden 3 yýla yakýn süre geçmesine raðmen hala görüþ alýnamamýþ mýdýr? Toplu Sözleþmede sözde büyük kazanýmlara damga vuran yetkili sendika konuyu dile getirmemiþtir. Milli Eðitim Bakanlýðý bünyesinde Genel Ýdari Hizmetler, Yardýmcý Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Saðlýk Hizmetler Sýnýfýnda görev yapan eðitim çalýþanlarý bu süreçte yok sayýlmýþtýr. Siyasi partilerin sözcüsü deðil eðitim çalýþanlarýnýn sesi olarak, DES olarak eðitim çalýþanlarý arasýnda yapýlan bu ayrýmýn kaldýrýlarak ödeneðin tüm eðitim çalýþanlarýný kapsayacak þekilde geniþletilmesini ve ödeneðin bir maaþ tutarýna çýkarýlmasýný istiyoruz." Berberler ve Kuaförler Odasý ile Pehlivan Optik indirim anlaþmasý yaptý ÝÞKUR ve Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfýndan "Bilgisayar Operatörlüðü" kursu ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðü, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi iþbirliðinde "Bilgisayar Operatörlüðü" mesleðinde 48 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak tarihinden Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesinde baþlayacak olan kursa katýlým þartlarý þöyle: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ aralýðýnda bayan olmak, En az ilkokul mezunu olmak, Açýk öðretim hariç öðrenci olmamak, ÝÞKUR'un Kurs, TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, Emekli veya aktif sigortalý olmamak." Kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile mülakat tarihinden önce görüþmeleri gerekiyor. Mülakat ise Perþembe günü saat 14.00'da Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesinde yapýlacak. Haber Servisi Pehlivan Optik ile Berberler ve Kuaförler Odasý indirim anlaþmasý imzaladý. Anlaþmaya göre Pehlivan Optik'te Berberler ve Kuaförler Odasý üyelerine tüm ürünlerde yüzde 30 indirim yapýlacak. Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Üyelerimize hizmette sýnýr tanýmýyoruz, her türlü kolaylýðý ve Türkiye'nin dört bir yanýný dolaþarak boyacý ustalarýyla buluþan Düfa, Çorumlu ustalar için eðitim semineri düzenleyecek. Boyanýn ustasý Düfa, 7 milyon euro yatýrýmla devreye aldýðý yeni tesisinde AB standartlarýna uygun kalitesiyle üretilen boyalarýný ve yenilikleri ustalara anlatacak. Türkiye çapýnda on binlerce ustayla buluþan Düfa'nýn Çorum'da düzenleyeceði seminer 1 Eylül imkaný saðlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstereceðiz" dedi. Köse, yapýlan bu anlaþmada tüm üyeler ve ailelerinin Pehlivan Optik Gözlük Maðazasýndan rahat, huzurlu ve indirimli alýþveriþlerini kolaylýkla yapabileceklerini söyledi. Pehlivan Optik Sahibi Yasin Pehlivan'da böyle anlaþmalarýn üyelere ve müþterilere maddi olarak faydalý olduðunu ve indirimli ürün kullanýmýna yol açtýðýný dile getirerek,"bizim mutluluðumuz özellikle çok daha fazla kitleyi tanýmak ve samimiyet kurmaktýr. Böyle bir anlaþma ve kitleye sahip olduðumuz için oda baþkaný Mustafa Köse Bey'e ve tüm üyelerine teþekkür eder, saðlýklý mutlu huzurlu günler diler bol kazanç temenni ederim" dedi. Düfa''dan boyanýn ustalarýna seminer 2015 tarihinde Anvatar Otel'de gerçekleþecek.düfa Boya'nýn 21. yüzyýlýn ürünü olarak lanse edilen iç cephe boyasý Düfa Zeolit ve birçok yeniliðinin ilk kez tanýtýlacaðý eðitim seminerinde, ürünlerin uygulanmasý ve teknik detaylarý hakkýnda da bilgiler verilecek. Seminerde ayrýca sektörün en önemli konu baþlýklarýndan ýsý yalýtýmý ve mantolama konularýna da deðinilecek. 4 YIPRANAN KOLTUK Enerji birikir, fay hattý kýrýlýr, yer sallanýr deprem olur. Ýnsanlar ve diðer canlýlar zarar görür. Þimþek çakar, gök gürler, yaðmur yaðar, sel gelir, heyelan olur. Ýnsanlar ve diðer canlýlar zarar görür. Küçük bir kývýlcým, bir otu tutuþturur. Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Koca bir orman yok Sivil Savunma Uzmaný olur. Ýnsanlar ve diðer canlýlar zarar görür. Bir anlýk dikkatsizlik zincirleme trafik kazasýna sebep olur. Ýnsanlar ve diðer canlýlar zarar görür. Kurumdaki, okuldaki, yurttaki Bir personelin ihmalkârlýðý telafisi mümkün olmayan sonuçlar doðurabilir. Oradaki diðer personel veya yatýlý kalan öðrenciler zarar görür. Bu tür örnekleri çoðalmak mümkündür. Ancak burada deprem, sel, yangýn, güvenlik vs. ile yýpranan koltuðun iliþkisini sizlerle paylaþmak istiyorum ki; geliþmiþ ülkelerde ve özellikle Japonya'da olduðu gibi depremlerde hepimiz evimizde, iþyerimizde, kurumumuzda kendinden emin, güvenli, rahat bir þekilde koltuklarýmýzda oturalým. Küçük bir depremde balkonlardan, camlardan atlayýp kolu bacaðý kýrmayalým. Veya apartmanýn 6. katýnda yangýn çýktýðýnda göstermelik yangýn merdiveni iþe yaramaz kaygýsýyla daha büyük zarar görmeyelim Bir zamanlar sandalye, koltuk tamir eden bir usta varmýþ. Ustanýn gözlemlerine göre, bazý müþterilerin bekleme salonundaki koltuklarýn ön taraflarý, bazý müþterilerin koltuklarýnýnsa orta kýsmý daha çok aþýnýyormuþ. Ön taraflarý aþýnan koltuklar kardiyologlarýn (kalp doktorlarýnýn) muayene hanelerinin bekleme salonlarýndaymýþ. Diðer doktorlar ve baþka meslek gruplarýndaki koltuklarýnsa daha çok ortasý aþýnýyormuþ. Usta bunu hekimlere söylemiþ. Hekimler iþi þöyle yorumlamýþ: Kalp doktorlarýna gelen hastalar genelde stres düzeyi yüksek yani, heyecanlý, aceleci, öfkeli, sabýrsýz Kalp hastalýðýna yakalanma riskleri yüksek kiþilermiþ. Bunlar kalp sorunlarýyla kardiyologlara baþvurduklarýnda her zamanki aceleci, sabýrsýz tavýrlarýyla kakmaya hazýr, tedirginlikleriyle koltuklarýn ön taraflarýna iliþiyorlarmýþ. Yani kalp doktorlarýnýn bekleme salonlarýndaki koltuklarýn ön taraflarýnýn çabuk eskimesinin sebebi buymuþ. Koltuklarýn orta kýsmýný aþýndýranlar ise, daha geniþ yürekli, rahat, sabýrlý olduklarý için koltuklara rahatça oturup arkalarýna yerleþiyorlarmýþ. Yani kendinden emin vaziyette koltuða oturunca arkalarýna yaslanýyorlarmýþ. Birinci tip koltuk kullananlarýn yaþama tam yerleþemedikleri, ikinci tip koltuk kullananlarýn ise yaþama tam yerleþtiklerini, kendilerinden emin ve bu yüzdende rahat olduklarýný söyleyebiliriz. ''Dünyaya kazýk mý kakacaksýn'' diyenler olur. Dünyaya kazýk kakmak o kadar da zararlý deðil. Zira kazýk kakýlmadan yapýlan inþaatlar depremde daha kolay yýkýlýyor. Kazýk kakanlarýn, perde beton koyanlarýn evleri ayakta duruyor. Doðal afetler açýsýndan geçmiþte yaþanan depremlerden gerekli dersi almak ve ona göre daha hassasiyet, dürüstlük göstermek yaþama yerleþmenin göstergelerindendir. Buna riayet etmeyip te yaþama tam yerleþemeyenleri ya deprem kaldýrýr ya da afet bilincine duyarlý toplumlar. Þehirlerin yerleþiminden, binalarýn yer seçiminden, temelinden, çatýsýna, çevre düzenlemesine kadar gerekli titizliði gösterirsek olasý depremlerde ve peþinden gelebilecek artçýlarda tedirgin olup koltuðumuzun ön tarafýný yýpratmayýz Geçmiþte yaþanan doðal afetlerden gerekli dersi alýp, dere yataklarýný imara açmazsak, izinsiz yerleþime kesinlikle müsaade etmezsek, þimþek çakarken, gök gürlerken, yaðmur yaðarken peþinden sel gelirse, heyelan olursa kaygýsýyla koltuðumuzun ön tarafýný yýpratmayýz Kurumlarýmýzda, iþyerlerimizde, ikamet ettiðimiz evlerimizde inþaat aþamasýndan itibaren yangýn güvenliðini hesaba katarsak, en ufak bir ihmal göstermezsek, gerekli eðitimi tüm kullanýcýlara hakkýyla verirsek olasý baþlangýç yangýnlarýnda ''Eyvah! Her taraf yanarsa'' diye tedirgin olup, koltuðumuzun ön tarafýný yýpratmayýz ÖZETÝN ÖZETÝ: Japonya da resmi kurumlarda, otellerde kapýnýn arkasýnda ''DEPREM OLURKEN SAKIN KAÇMAYINIZ, EN GÜVENLÝ YER BURA- SIDIR'' uyarýsý yazarmýþ. Böyle olunca sýfýr panik, sýfýr zayiat ve arkaya yaslanýlmýþ rahat bir koltuk Bizlerde hayatýmýzýn her safhasýnda, muhtemel doðal afetleri ve güvenlik tedbirlerini göz ardý etmezsek, bu noktada rehber olanlara gerekli önemi verir ve uyarýlarýný ciddiye alýrsak koltuðumuza tam yerleþir, acele ile panik yapmaz, tedirginlik yaþamaz ve koltuðumuzun ön tarafýný yýpratmayýz Yaþama daha rahat tutunuruz Ne dersiniz? Bu þekilde belki de AFETLER zarar vermek yerine AFÝYET Oluverir. (görüþlerini bildiren okurlarýma teþekkürler: )

5 5 Baþsaðlýðý Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýlarýndan Zeki Gül ün Sevgili annesi Sündüz Gül ün vefatýný teessürle öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhumeye Allah C.C den rahmet, Gül ailesine ve sevenlerine sabrý cemil niyaz ederiz. Ýthalat ve ihracatýmýz arttý Tek Yýldýz Ailesi Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2015 yýlý Temmuz ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný ayýna göre %16,2 azalarak 11 milyar 181 milyon dolar, ithalat %8,7 azalarak 18 milyar 209 milyon dolar olarak gerçekleþti. Çorum'da ise ihracatta, ithalatta arttý. Temmuz ayýnda dýþ ticaret açýðý %6,5 artarak 6 milyar 596 milyon dolardan 7 milyar 28 milyon dolara yükseldi. Çorum'a temmuz ayýndan ithalat 88 milyon 984 Dolar olurken ihracat ise 20 milyon 734 bin Dolar olarak gerçekleþti. Haber Servisi Hintli iþadamlarý ISVEA'nýn Çorum'daki tesislerini gezdi üretim tesislerini gezdirerek katýlýmcýlara ISVEA ve ürünlerini tanýttý. Programda ISVEA'nýn kullandýðý teknolojiler, tasarýmlar ve ürünler hakkýnda katýlýmcýlar bilgilendirildi. Gezi boyunca showroom'lardaki ISVEA ürünleri de katýlýmcýlara tanýtýldý. Hindistan'ýn en büyük vitrifiye seramik markasý CERA ile Ýtalyan ISVEA 20 yýl sürecek iþbirlikteliðinin imzasýný 14 Aðustos 2015 Cuma günü atmýþtý. Ýþbirliði kapsamýnda CERA, ISVEA'nýn tüm tasarýmlarýný Hindistan'da satýþa sunacak. Ýtalyan ISVEA, Hindistan'ýn en büyük vitrifiye seramik markasý CE- RA ile imzaladýðý iþbirliðinin ardýndan CERA yetkilileriyle Hindistan Ýnþaat ve Gayrimenkul Federasyonu CREDAI üyelerine Çorum'daki üretim tesislerini gezdirdi. Ýtalyan ISVEA, geçtiðimiz hafta 20 yýl sürecek bir iþ birlikteliðine imza attýðý Hindistan'ýn en büyük vitrifiye seramik markasý CERA'yý Türkiye'deki üretim tesislerinde aðýrladý. CERA yönetimi ile Hindistan Ýnþaat ve Gayrimenkul Federasyonu CREDAI üyelerinden oluþan 10 kiþilik ekip üretimi yerinde inceledi. ISVEA Ýcra Kurulu Üyesi Ömer Türker, Çorum'da bulunan seramik ve banyo dolabý Toptancýlar Sitesi'nde korkutan yangýn -Bahadýr Ömer Yücel Gýda Toptancýlar Sitesi'nde bir firmaya ait depoda yangýn çýktý. Kentteki tüm itfaiye araçlarýnýn seferber edildiði yangýn 2 saatte söndürüldü. TOMA'nýn da destek verdiði yangýn söndürme çalýþmalarýnda 1'i itfaiye eri 3 kiþi yaralandý.toptancýlar Sitesi'nde gýda, kozmetik ve deterjan ürünlerinin bulunduðu bir depoda saat sýralarýnda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangýn çýktý. Olay yerine çok sayýda itfaiye aracý sevk edildi. Ýtfaiye ekiplerinin müdahaleye baþladýðý esnada alevler parlayýcý ürünlerin bulunduðu bölüme sýçradý. Yangýnýn büyümesi üzerine Ýtfaiye Müdürlüðü'ndeki tüm araçlar Toptancýlar Sitesi'ne gönderildi. Orman Ýþletme Müdürlüðü ve Þeker Fabrikasý'na ait arazözler, Çorum Belediyesi'ne ait sulama araçlarý ile Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne ait TOMA da söndürme çalýþmalarýna destek verdi. Polis ekipleri yangýn mahallini güvenlik þeridine alarak vatandaþlarýn olay yerine yaklaþmasýna izin vermedi. YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Yangýn, bitiþikteki bir depoya da sýçradý. Alevlerin diðer depolara sýçramamasý için büyük çaba sarf eden itfaiye ekipleri, 2 saatlik müdahalenin ardýndan alevleri söndürdü. Depoda soðutma çalýþmalarý yapýldý. 3 KÝÞÝ HASTANELÝK OLDU Alevlere müdahale eden bir itfaiye personeli hafif þekilde yaralandý. 2 vatandaþ ise dumandan etkilenerek Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. 3 kiþinin saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu bildirildi. ÝTFAÝYE MÜDÜRÜNDEN YANGIN AÇIKLAMASI Yangýn sýrasýnda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ile Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldý. Ýtfaiye Müdürü Ýsmail Öðütverici, depoda deterjan ve parlayýcý maddeler olmasý sebebiyle yangýnýn büyüdüðünü söyledi. 9 arazöz ile yangýna müdahale ettiklerini dile getiren Öðütverici, sulama aracý olarak kullanýlan tankerlerle de takviye yapýldýðýný kaydetti. Öðütverici, yangýnýn tamamen söndürüldüðünü ve çýkýþ nedeninin henüz bilinmediðini sözlerine ekledi. 5 MÝLYON TL'LÝK ZARAR Yangýnda yaklaþýk 5 milyon liralýk maddi zararýn olduðu iddia edildi. Olay yerinde inceleme baþlatan polis ve itfaiye ekipleri yangýnýn çýkýþ nedenini araþtýrýyor. Haber Servisi

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. "Bazýlarý terörden, kandan beslenip nemalanmaya çalýþýyor" Rumi Bekiroðlu Hitit'te uluslararasý öðrenci kayýtlarý baþladý Hitit Üniversitesine yabancý uyruklu öðrenci olarak eðitim almak üzere baþvuruda bulunan öðrenci adaylarýnýn yerleþtirme iþlemleri sonucu kayýt hakký kazanan asil öðrenci adaylarýnýn kayýtlarý baþladý. Kayýtlar 4 Eylül 2015 Cuma günü saat 17.00'a kadar devam edecek. Kayýt hakký kazanan ve kayýt yaptýrmayan adaylarýn yerine yedek öðrenci adaylarýnýn kabul mektuplarý 08 Eylül 2015 Pazartesi gününden itibaren e- posta adreslerine gönderilecek. Kayýtlar Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðýnda yapýlacak. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu yaptýðý yazýlý açýklamada MHP Ýl Teþkilatý ile Ülkü Ocaklarý Ýl Teþkilatýna tepki gösterdi. "Þehrimizde birileri masa baþýnda oturmuþ, þehitler üzerinden, kandan politika yapýyor" diyerek açýklamasýna baþlayan Rumi Bekiroðlu, "Önceki gün milletçe gurur duyduðumuz, þanlý ordumuzun büyük zaferlerinden 30 Aðustos Zafer Bayramýný kutladýk. Þanlý Mehmetçiðimizin kutlama törenlerinde neredeydiniz, neden katýlmadýnýz milli bayramýmýzý boykot eder gibi. Genel Baþkanýnýz Bahçeli'de kutlamalara katýlmadý. Çünkü sizler masa baþýnda, uzaktan konuþursunuz. Yan kuruluþunuz olan Ülkü Ocaklarý baþkaný da oturduðu yerden 30 Aðustos Zafer bayramýný kutluyor, basýn açýklamasý yapýyor. Ucuz politikalardan, göz boyamalardan vazgeçelim" dedi. "Kimse bu ülkenin kýlýna zarar gelsin istemiyor ama bazýlarý terörden, kandan beslenip nemalanmaya çalýþýyor" diyerek açýklamasýna devam eden Bekiroðlu, "Þehit kanlarý üzerinden politika yapýyor. Hayýr, hayýrdan baþka bir þey bilmeyenler neden koalisyon ortaðý olmadýlar. Hiçbir fikirleri olmayanlarýn meydanlarda salvo atmalarý kolay. Neden sorumluluk almadýnýz. AK Parti'nin HDP ile anayasa gereði seçim hükümeti kurmasýný eleþtiriyorlar. Her türlü formüle 'hayýr' diyen MHP'nin, HDP'nin seçim hükümetinde yer almasýnýn sorumluluðunu da taþýmasý gerekir. Parti menfaatlerini ülke menfaatleri önüne koyan MHP, koalisyon ortaðý olmadýðý gibi anayasa gereði kurulmasý gereken seçim hükümetine bile partilerinden aday vermeyeceðini açýklamýþtýr. Türkiye'nin etrafý yangýn çemberi iken dýþ mihraklar ülkemizde kaos ortamý yaratmak için ülkenin istikrar ve istikbaline zarar vermek için uðraþýrken MHP'nin ucuz siyasi oyunlarýna necip Türk Milleti kanmayacaktýr. Bu ülke birilerinin oyuncaðý deðildir. Millet MHP'nin ne yaptýðýný görmüyor mu. Tarih ve Türk Milleti bunlarý unutmayacaktýr" þeklinde kaydetti. Elmapýnar'da Ýki Oluk Þenliði coþkusu Elmapýnar Köyü Ýki Oluk 5. Þenliði yapýldý. Elmapýnar Köyü Dernek Baþkaný Ömer Kýlýçaslan açýlýþ konuþmasý yaparak çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Mecitözü Kaymakamý Ahmet Demirci de kýsa bir konuþma yaparak þenliðin yapýlmasýnda emeði geçenlere teþekkür etti. Konuþmalarýn ardýndan þenliðin organizesin de emeði geçenlere plaket verildi. 81 adet hediyenin çekiliþi yapýldý. Þenliðe sanatçýlar söyledikleri türkü ve þarkýlarla renk kattýlar. EAS, Massey Ferguson Tarla Günleri'nde Çorumlu çiftçilerle buluþtu Sektörünün ihracat lideri Ýnci Akü'nün güçlü markalarýndan EAS, 29 Aðustos ile 3 Ekim tarihleri arasýnda Türkiye genelinde düzenlenen Massey Ferguson Tarla Günleri'nde çiftçilerle bir araya geldi. Etkinlik, 31 Aðustos'ta Çorum'da gerçekleþtirildi. AGCO'nun dünyaca ünlü markasý Massey Ferguson, MF 4700 Global Serileri dahil olmak üzere, önde gelen traktörlerinin tanýtýmýný yapmak amacýyla Tarla Günleri'ni düzenliyor. Amasya'dan Gaziantep'e kadar 13 þehri kapsayan 7 bin kilometrelik tanýtým turunda çiftçiler, Massey Ferguson traktör sürüþü ve eðlenceli aktivitelerin yanýnda profesyonel kullanýcýlarýn markasý EAS'ýn traktörlere özel akülerini tanýma fýrsatý da buluyor. Ýnci Akü Genel Müdür Yardýmcýsý Hakan Yýldýrým, Tarla Günleri'nde çiftçilerle buluþmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Akünün, traktör performansý için ne kadar önemli olduðunu bir kez daha anlatma fýrsatý bulduklarýný belirten Yýldýrým, "Akü tüm araçlarda olduðu gibi traktörlerde de aracýn kalbi görevini üstleniyor ve zorlu koþullarda akünün performansý araç için büyük önem taþýyor. Ýhtiyaçtan düþük kapasiteli akü, traktörün performansýný etkiliyor. Akünün kullaným ömrünü uzatmak için mutlaka araç performansýna uygun seçim yapýlmalý" dedi. Yýldýrým, "Hem traktör hem de traktöre uygun akü seçerken, karar vermenin en saðlýklý yolu araçlarý arazide görüp test etmek ve teknik uzmanlarla konuþabilmektir. Profesyonel kullanýcýlara yönelik olarak EAS markasýyla pazara sunduðumuz akülerimizle çiftçilerin her zaman yanýnda olmaya özen gösteriyoruz. Organizasyon kapsamýnda Türkiye genelinde çiftçilerimizle bir araya gelerek, onlarýn beklentilerini anlamak ve ilerleyen dönemlerde ürün portföyümüz, hizmetlerimiz ile ilgili geliþim noktalarýný tespit etmekten son derece memnunuz. Projeyi yürüten Massey Ferguson'a teþekkür ederiz. Bizler, önümüzdeki dönemde de benzer platformlarda çiftçilerimizle buluþup, onlarý akü bakýmý ve seçimi konusunda bilgilendirmeye, tüm sorularýný yanýtlamaya devam edeceðiz" diye konuþtu. Uslu, Cumhurbaþkanlýðý Resepsiyonuna katýldý Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve eþi Emine Erdoðan, 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetleri Günü dolayýsýyla ilk kez Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda bir resepsiyon verdi. Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda gerçekleþen resepsiyona TBMM Baþkaný Ýsmet Yýlmaz, Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Hulusi Akar ile bazý Bakanlar Kurulu üyeleri, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kýzý Nagehan Uslu, Milletvekilleri, kuvvet komutanlarý, þehit yakýnlarý, gaziler, akademisyenler, iþ adamlarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin de arasýnda bulunduðu bin 800 davetli katýldý. Erdoðan, resepsiyonda yurt içi ve yurt dýþýnda görev yapan Silahlý Kuvvetler mensuplarýyla görüntülü telefon baðlantýsý gerçekleþtirdi. Erdoðan, "Seçim güvenliði noktasýnda hükümetimiz, silahlý kuvvetleri olsun, Ýçiþleri Bakanlýðý olsun, her þeyiyle, bütün tedbirlerini almak suretiyle en az hasarla atlatacaðýna inanýyorum. Ýnþallah seçim güvenliði içerisinde öyle zannediyorum ki 7 Haziran'da yaþananlar, 1 Kasým'da yaþanmayacaktýr" dedi.

7 7 Deðiþim Etüt Eðitim Merkezi yeni döneme hazýr Çorum'da faaliyet gösteren Deðiþim Etüt Eðitim Merkezi, Eðitim-Öðretim döneminde de kaliteli hizmetini sürdürmeye devam edecek. Bahçelievler Mahallesi Yeþil Yurt 3. Sokakta hizmet veren Deðiþim Etüt Eðitim Merkezinde, ilkokul ve ortaokul öðrencilerine yardýmcý eðitimler veriliyor. Uzman eðitimci kadrosu ile ders tekrarý, ödev kontrolü ve sýnavlara hazýrlýk konularýnda öðrencilere destek veren merkezde, düzenlenen sosyal aktivitelerle de, öðrencilerinin kiþisel becerilerinin geliþtirilmesine de katký saðlanýyor.deðiþim Etüt Eðitim Merkezi Müdürü Betül Cam, verdiði bilgide "Deneyimli alanýnda uzman kadrosu ile her branþtan öðretmenlerimiz, sýnýf öðretmenlerimiz ile profesyonel eðitim verecek olan kurumumuz yeni döneme hazýr" dedi. Kayýtlarýn devam ettiðini belirten Cam, "TEOG gruplarýmýzda 6.,7.,8., sýnýflarda farklý kaynaklar ile desteklediðimiz tüm TEOG konularýný bitiriyoruz buna ek olarak her ay deneme sýnavlarý ve geri bildirimli ölçme deðerlendirme tarama testleri yapýlmaktadýr" þeklinde konuþtu.hafta içi ve hafta sonu gruplarýnýn olduðunu kaydeden ve kiþilik sýnýflarda birebir eðitimin verdiklerini dile getiren Cam, "TEOG çok önem veriyoruz. Çorum'da bu iþi yapan kimse yok birebir etüt programlarýmýz var. Ýlköðretim 1.,2.,3.,4.,5., sýnýflarda saðlýklý öðün yemeði, yazýlýya hazýrlýk, günlük ödev yaptýrýmý, kontrollü ders tekrarý, test çözümü, Ýngilizce eðitimi, devamsýzlýk takip sistemi ve koçluk sistemi ile öðrencinin takibi yapýlýp okul veli etüt ve öðrenci koordinasyonunu saðlýklý bir biçimde saðlanmaktadýr. Öðrencilerimize kaliteli eðitim vererek onlarý baþarýlý birer birey olarak yetiþtirmek için çaba gösteriyoruz. Hedefimiz ailelerimizle el ele vererek en deðerli varlýðýmýz olan çocuklarýmýz için en iyi eðitimi saðlayabilmektir" þeklinde konuþtu. Yýlmaz MERT Türk Chopper Kulübü'nden Zafer Bayramý kutlamasý Baþkan Karataþ, muhtarlarý dinledi Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, mahalle muhtarlarýyla kahvaltýda bir araya geldi. Muhtarlarýn taleplerini dinleyen Baþkan Karataþ, yapýlan çalýþmalarla ilgili de muhtarlara bilgi verdi.osmancýk Belediyesi basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Ýlçeye yapýlan 5 büyük yatýrýmýn daha açýlýþýna hazýrlandýklarýný kaydeden Karataþ "Þehrimizin temel ihtiyaçlarý ve vatandaþlarýmýzýn beklentileri baþta olmak üzere ilçemizi geleceðe hazýrlayan projelere öncelik verdik. Þu anda 5 projemiz daha hizmete giriyor. Osmancýk'ýn 7 yýllýk mirasý olan Osmancýk Kalesinin restorasyonunun ilk etabý tamamlanýyor. Küllük Tepesi mevkisinde 10 dönümlük park projesi tamamlandý. Ýlçemizin þehir manzarasýna hakim Adatepe'ye yapýlan mesire alaný tamamlandý. D100 Karayolunda trafik kazalarýnýn engellenmesine ciddi yarar saðlayacak ve trafik güvenliði için büyük önem verdiðimiz Trafik Elektronik Denetleme Sistemi tamamlanmak üzere. Ayrýca ilçemiz oto sanayisine de büyük katký saðlayacak ve araç sahibi vatandaþlarýmýz için büyük öneme sahip Araç Muayene Ýstasyonu da tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde bu yatýrýmlarýn açýlýþlarýný gerçekleþtireceðiz" dedi.muhtarlarýn taleplerini de not alan Baþkan Karataþ, daha sonra muhtarlarla birlikte restorasyonu tamamlanmak üzere olan Osmancýk Kalesini gezdi. Türk Chopper Motor Kulübü Ýl Teþkilatý, 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 93. yýl dönümünde Þehitlik Anýtý'ný ziyaret etti. Türkiye genelinde çeþitli etkinliklerle kutlanan 30 Aðustos Zafer Bayramý'nda Türk Chopper Motor Kulübü üyeleri de bir kutlama gerçekleþtirdi. Geçtiðimiz pazar günü Türk Chopper Motor Kulübü Çorum Þube Baþkaný Mahmut Altýaylýk önderliðinde düzenlenen programda kulüp üyeleri Þehitlik Anýtý'ný ziyaret ederek, tüm þehitler için dua etti. Þehitlik Anýtý'nda çekilen toplu hatýra fotoðrafýnýn ardýndan Zafer Bayramý nedeniyle motosikletleriyle þehit turu yaptýlar. Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürlüðüne Doç. Dr. Adem Korukcu atandý Sosyal Bilimler MYO Müdürlüðüne Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk atandý Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüðüne Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk'ýn atandý. Hitit Üniversitesi'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüðüne atandý. Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk kimdir? 04 Mart 1977'de Çorum'da doðdu. Ýlkokulu Yaydiðin Köyü'nde, ortaokulu Bahçelievler'de orta öðrenimini ise Fatih Lisesi'nde tamamladý. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde lisans, Kýrýkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisans eðitimi alan Yrd. Doç. Dr. Iþýk, Þubat 2015'te Konya Selçuk Üniversitesi Tarih Anabilim Dalý Yakýnçað alanýnda "Osmanlý Toplumunda Devlet-Tarikat Ýliþkileri" konulu tez çalýþmasý ile doktorasýný tamamladý. Osmanlý Topum Yapýsý, Osmanlý Kültürü, Osmanlý Toplumunda Din ve Dini Zümreler alanlarýnda çalýþmalarý bulunmakta. Hitit Üniversitesi Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürlüðüne Doç. Dr. Adem Korukcu'nun atandýðý belirtildi. Hitit Üniversitesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öðretim üyesi Doç. Dr. Adem Korukcu'nun, Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürlüðüne atandýðý belirtildi. Doç. Dr. Adem Korukcu kimdir?1977 yýlýnda Almanya'da doðdu yýlýnda Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesini bitirdi yýlýnda Gazi Üniversitesi Çorum Ýlahiyat Fakültesinde göreve baþladý. Ankara Üniversitesi'nde "Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Din Eðitimi" adlý tezle 2001 yýlýnda yüksek lisansýný, "Kavram Haritalarýnýn Din Öðretiminde Kullanýmý" adlý tezle 2007 yýlýnda doktorasýný tamamladý. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'nde Temmuz 2009 tarihinden itibaren Yardýmcý Doçent; Ekim 2013 tarihinden itibaren ise, Doçent olarak görev yapmaktadýr. Evli ve iki çocuk babasýdýr.

8 YAÞAM 8 Sonbahar geliyor, Sizi Öldürdü mü? Evine hýrsýz giren adam, hýrsýzý farkedip kovalar. O sýrada silah sesleri duyulur. Ortalýk karýþmýþ durumdadýr. Polisler müdahale edince olaylar yatýþýr. Muhabirin biri röportaj yapmak için ev Kelime Avý sahibine yaklaþýr ve sorar: -Efendim hýrsýzýn size ateþ ettiði söyleniyor doðru mu? -Evet 2 el ateþ etti. Ve o bomba soru gelir: -Peki sizi öldürdü mü? Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü vücudunuz hazýr mý? Eylül ayý bize kýþýn geldiðinin habercisidir. Eylül ayýnda okullar açýlýr, birbirini görmeyen öðrenciler ve veliler karþýlaþýr. Hasret giderirler. Erkekler deðil fakat hanýmlar nedense birbirini ilk gördüklerinde hemen vücut ölçülerinden ve kilolarýndan konuþmaya baþlarlar. Eðer yazýn serbest günler diye hareketi azaltýp bir de geç saatlere kadar uyuduysak iþte o zaman bedenimizin kýþýn elde ettiði ritmi bozduðumuz için bedenimiz eski sýkýlýðýný kaybetmiþ ve biz kilo almýþ oluruz.eðer yüzdüysek ve fýrsat buldukça yürüyüþ yaptýysak biraz da yediklerimize dikkat edip kendimizi iyi beslediysek iþte o zaman bu hareket ve besinlerle bedenimiz sýkýlaþmýþ ve biz de daha ince bir bedene sahip olduk demektir. Eðer inceldiysek çok aþýrý bir iltifat almayýz fakat geniþleyip kilo da aldýysak eleþtiri oklarýnýn hedefi oluruz. EYLÜL GELDÝ, ERKEN KALKMA ZAMANI Artýk eylül ayý geldi çok yakýnda okullar da açýlacak. O zaman biz de erken kalkmaya baþlamalýyýz ve böylece yazýn verdiði rehaveti de üzerimizden atmalýyýz. Hoþ bu sene okullar Kurban Bayramý'ndan sonra açýlacak fakat biz gene de elimizi çabuk tutup bir an önce bedenimizin dengesini yerine getirmeliyiz.kahvaltýyý erken yapmak bize çok büyük bir avantaj saðlar. Bu avantaj, öðlen karnýmýzýn acýkmasýdýr. Bedenimiz de bu yeni düzene ayak uydurmak istediði için bizi acýktýrarak çabalarýmýza yardýmcý olur. Tabii bu duyguyu yaþamak istiyorsak kesinlikle sabah kahvaltýsýndan sonra öðlen yemeðine kadar hiçbir þekilde bir ara yemek veya atýþtýrmalýk yemememiz gerekir. DÜZENLÝ KAHVALTI ÞART Kahvaltýmýzý da yaparken kesinlikle bedenimizi beslemeyi düþünmemiz gerekir. Beslemek derken diðer canlýlarýn yaptýðý gibi bedenimizi güçlendirecek yiyeceklere önem verelim. Bizi tok hissettirecek tost veya börek, poðaça gibi yiyecekler, süt ve mýsýr gevreði gibi geçici kahvaltýlar ile bedenimizi oyalamayalým. Öðlen yemeðinde yine düþüncemiz bedenimizi beslemek ve güçlendirmek olmalýdýr. Böylece bedenimiz güçlenecek ve kýþýn hastalýklara karþý daha dirençli olacaktýr. Üstelik sýký ve saðlam bir bedene sahip olmak yaðlarý da eritecektir. YÜRÜYÜÞÜ UNUTMAYIN Akþam yemeðine gelince yazýn yaptýðýmýz tembelliði affettirmek için akþam üzerleri henüz havalar çok soðumamýþken bir yürüyüþ çok güzel gelecektir. Yürüyüþü yaptýðýnýzda akþama çok acýkmadýðýnýzý anlayacaksýnýz. Bu nedenle akþamý çok hafif bir sebze yemeði ile veya bir çorba ile geçiþtirmenizi istiyoruz. Böylece daha iyi uyuyup sabah daha dinlenmiþ olarak kalkacaðýnýzý garanti ederim. Elbiseniz hâlâ dar mý geliyor? Genelde kilo vermeye çalýþan kiþiler, geç kahvaltý yapýp çok geç yemek yiyerek az enerji almaya çalýþýrlar. Böyle olunca sürekli yorgun ve halsiz hissettikleri için o güzel havalarda yürüyüþ yapmak ve gezmek, yüzmeye gitmek istemezler. Böyle olunca da kilo almalarý hiç sürpriz olmaz. Eðer siz de bunlarý hissediyorsanýz ve elbiseleriniz dar gelmeye baþladýysa hemen önlem almanýz gerekebilir. Ýlk önleminiz, gündüz öðünlerini tam zamanýnda ve doyurucu yapmak olmalýdýr. Bir otele gittiðinizde resepsiyonda kahvaltý saatleri yazar ve burada yazan saat özellikle þehir otellerinde arasýdýr. Þehir otellerinde kalan kiþiler çalýþmak için geldiklerinden erken kahvaltý yaparak iþlerine gitmek zorundadýrlar. Bu nedenle en geç saat 09.00'da kahvaltý yapmalarý gerekir. BONUS BÝR ÖÐÜN Sabah ve öðleni böyle geçiþtirdikten sonra eðer hâlâ havalar geç kararýyorsa yani eylül-ekim aylarýndaysak 3. bir öðün olarak bizim önerimiz yoðurt meyve parçalarý ve badem fýndýk ceviz gibi kalorili ve besleyici yaðlý tohumlardýr. Bu öðünde istenirse sabah kahvaltýda yediðimiz kahvaltýlýklardan da yiyebiliriz. Fakat önerim boþ simit veya hamur iþi bir gýda olmamasýna dikkat edin. Fakat evde yapýlmýþ ve iç malzemesi bol olan bir börek de tercihlerimiz arasýnda olabilir. Her akþamüzeri olmamak þartý ile. Sinema 21:40 Yeþil Deniz Shia LaBeouf ve Michelle Monaghan ýn baþrollerini paylaþtýðý, adrenalin dozu yüksek bir gerilim Ýþsiz ve sorumsuz bir adam olan Jerry nin (Shia LaBeouf), baþarýlý ve zengin bir ikiz kardeþi vardýr. Ancak talihsiz bir kaza sonucu kardeþi ölünce baþýna tuhaf olaylar gelmeye baþlar. Banka hesabýnda servet deðerinde para, evine gönderilen silahlar ve telesekreterine býrakýlan, polisin yolda olduðunu söyleyen bir mesaj ve daha önce hiç görmediði bir kadýnla beraber çýktýðý ani yolculuk Hayatý tamamen tepetaklak olmuþtur. Yerli Dizi 23:30 Ne Münasebet Nil ve Demir arasýnda itiraf zamaný gelmiþtir. Ancak birbirlerinin duygularýndan emin olamadýklarý için aþkýný ilk itiraf eden olmak istemezler. Bu durum ikili arasýnda komik anlar yaþanmasýna sebep olur. Bir plaj iþletmecisinin anlaþmazlýðýný çözmek isteyen Nil ve Demir, cankurtaran kýlýðýna girmek zorunda kalýr. Plajda yaþanan olaylar ikilinin birbirini kýskanmasýna yol açýnca ortalýk karýþýr. Diðer yandan Demir, ofiste köstebek olduðundan þüphelenmeye baþlar. Yakalanma korkusu yaþayan Ahu ve Berkant, Nil ve Demir arasýndaki güveni bitirecek bir plan yapar. Kartal 1 19:45 Sinema General Frank Lewis, Filipinli isyancýlarla birlikte saklanan teröristleri yakalamak için tartýþmalý bir baskýný yönetmektedir. Ancak helikopter pilotu Kaptan Amy Jennings ve onun ekibi, düþman sýnýrýnda düþürülür ve böylece görevleri tehlikeye girer. Onu kurtarmak için Lewis, en iyi adamý olan Matt Daniels'ý seçer. Tüm imkansýzlýklara raðmen Daniels, Jennings i kurtarmak için düþman bölgenin derinliklerine ilerler. Jennings gizli bir þarbon laboratuvarýnda tutulmaktadýr. Acaba Jennings i zamanýnda bulup, biyolojik silahlar kullanýlmadan önce onlarý yok edebilecek midir? William Saroyan Bitlis'ten Amerika'ya göç etmiþ Ermeni bir ailenin, orada doðan ilk ferdi olarak 31 Aðustos 1908'de 'de Kaliforniya eyaletinin Fresno kasabasýnda dünyaya geldi. Bir Presbiteryen rahibi olan babasý, Saroyan üç yaþýndayken ölünce, annesi Saroyan'ý ve üç kardeþini yetimhaneye vermek zorunda kaldý. Yetimhanede geçirilen beþ yýldan sonraçocuklar annelerine kavuþarak Fresno'da bir araya geldiler. Resmi eðitimle bir türlü yýldýzý barýþmayan Saroyan on beþ yaþýnda okulu terk etti. Çeþitli iþlerde çalýþtý. Asýl hedefi yazar olmaktý. Bunun için bir yandan da öyküler yazmayý sürdürüyordu. Ýlk öyküsü Story dergisinde 1933 yýlýnda yayýnlandý yýlýnda ise Randon House yayýnevi tarafýndan The Daring Young Man on the Flying Trapeze and Other Stories isimli kitabý yayýnlandý ve o yýlýn en çok satan öykü kitabý oldu. Bundan sonra artýk hep yazdý. Yazmaktan ve gezmekten baþka bir iþ yapmadý. Ýçki ve kumar alýþkanlýðý yüzünden iniþli çýkýþlý bir grafik gösterse de elli seneyi aþan baþarýlý ve üretken bir kariyer ortaya koydu yýlýnda The Time of Your Life oyunuyla Pulitzer Ödülü'nü kazandý, ödülü reddetti. Saroyan hayatý boyunca altmýþý aþkýn kitap - öykü, oyun ve roman yazdý. Düzyazýda kendine özgü bir tarz yarattý. Akýcý, konuþur gibi, coþku dolu bu tarz kendi adýyla "Saroyanesque" olarakanýlýr oldu. Kendisinin de söylediði gibi, Saroyan, öykülerinde tek bir þeyi anlatýr: insaný. Yazarken içten ve yalýndýr. Onun eserlerinde süslü tabirler, söz oyunlarý aramak boþunadýr. Öykünün bütünü ve konu esastýr. William Saroyan, klasik tabirle hýzlý birhayat yaþadý, dünyayý ve bu arada ata yurdu Bitlis'i gezdi, evlendi, boþandý, sonra ayný kadýnla tekrar evlendi, sonra yine boþandý. BALIKLI BOHÇA Ey özden habersiz gafil! Sen hala kabukla öðünüyorsun! Hz.Mevlana Malzemeler 10 Kare Milföy Hamuru 400 gr Hamsi 1 Soðan 1 Kahve Fincaný Margarin 3 Yumurta 4-5 Dal Maydanoz 2 Çorba Kaþýðý Yoðurt Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Milföy hamurunu buzluktan çýkarýn. Balýklarýn kafalarýný ve kýlçýklarýný ayýklayýp yýkayýn. Küçük parçalar halinde doðrayýn. Yumurtalarýn ikisini katý baþlayýp dilimleyin. 1 yumurtayý ayrý bir kasede iyice çýrpýn. Soðaný ince ince kýyýn, maydanozu yýkayýp doðrayýn. Margarini tavada eritip doðranmýþ soðan ve balýklarý ekleyin. 5-6 dakika kavurup derin bir kaseye alýn. Haþlanmýþ yumurta dilimleri, maydanoz, yoðurt, tuz ve karabiber ekleyip iyice karýþtýrýn.milföy hamurlarýný düz zemine yayýp hazýrladýðýnýz balýklý karýþýmý üzerlerine paylaþtýrýn. Bohça þeklinde katlayýp kenarlarýný yapýþtýrýn. Üzerlerine çýrpýlmýþ yumurta sürüp önceden ýsýtýlmýþ 220 dereceye ayarlý fýrýnda dakika piþirin. Sýcak olarak servis yapýn. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe Yerli Dizi 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 Kartal 1 21:30 Kanunsuzlar 23:15 Yabani 08:00 Yasemince Yerli Dizi Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Tv Filmi 20:45 Haber Saati 22:00 Denizin Dibinde 23:45 Dünyayý Geziyorum 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme Yerli Dizi 19:00 Ana Haber 19:15 Piramit 20:30 Kapýþma 23:30 Ne Münasebet 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:15 Çýlgýn Dersane 4: Ada 22:30 Ýçimdeki Ses Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Buz Devri 4 21:40 Kartal Göz 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut Yerli Dizi 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Tv Filmi 20:00 Çýnarýn Gölgesinde 21:15 Sungurlar

9 2 AÐUS- 01 EYLÜL 2015 SALI 9 "Çin malý kýrtasiye ürünlerinden uzak durun" eðitim- öðretim yýlýn yaklaþmasýyla halkýmýzýn kýrtasiye alýþveriþi yapmaya baþladýðýný belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, velileri alýþveriþ öncesi uyardý. Palandöken, "Alýnan ürünler çocuklarýmýzýn saðlýðýný tehdit etmemelidir. Ýthal ürünlerin menþeine mutlaka dikkat edilmelidir. En önemlisi CE ve EN-71 uluslararasý standart iþaretleri aranmalý ve bu ürünler güvenilir yerlerden alýnmalýdýr' dedi. -'SÜSÜNE DEÐÝL ÝÇERÝÐÝNE DÝKKAT EDÝN' Palandöken yaptýðý açýklamada, 'Rengârenk ve süslenerek yapýlan ürünlerin dýþ görüntüsüne kanmayýn. Yarýnlarýmýzýn umudu çocuklarýmýzýn saðlýklarýný korumalýyýz. Kullanacaklarý kýrtasiye malzemelerinin ve formalarýn fiziksel deðil, kimyasal içeriðine dikkat edin. Yollarda eðreti tezgâhlarda satýlan albenili kýrtasiye malzemelerinden uzak durulmalýdýr. Çocuklarýmýzýn saðlýðýný hiçe sayýp sadece kendi ceplerini ve kazançlarýný düþünen fýrsatçýlarýn ekmeðine yað sürmeyin' diye konuþtu. -'KIRTASÝYE VE GÝYÝM ÜRÜN- LERÝNE DÝKKAT' Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan bazý ürünlerle ilgili resmi gazetede yayýnlanan tehlikeli kimyasal madde tebliðine dikkat çeken Palandöken, 'Tekstil, hazýr giyim, deri ürünleri ve kýrtasiye ürünleri baþta olmak üzere bazý tüketim ürünlerinde azo boyar maddeler ve fiyatlarýn kullanýmý ile ilgili getirilen sýnýrlamalara mutlaka dikkat edilmelidir. Uzakdoðu Ülkelerinden getirilerek ucuz diye piyasaya sürülen ürünler tercih edilmemelidir. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýnýn 2011 yýlýnda yapmýþ olduðu denetimlerde kýrtasiye ürünlerindeki güvensizlik oraný yüzde 53 iken bu oran 2012'de yüzde 24 oranýna düþmüþtür. Yine 2011'de kýrtasiye ürünlerindeki aykýrýlýk oraný yüzde 53 iken, 2012'de yüzde 24'e, 2013'te yüzde 18'e, geçen yýl yüzde 11,2'ye düþmüþ bulunuyor. Buna raðmen 2015 yýlýn ilk yarýsýnda denetlenen 375 kýrtasiye ürününün 15'inde saðlýða aykýrý zararlý fitalat tespit edildi. Yani ne kadar düzelme olsa da yine çocuklarýmýzýn saðlýðýný piyasada satýþý yapýlan Uzak Doðulu ürünler tehdit etmektedir. Bu tespitler vatandaþlarýmýza rehber olmalý ve alacaklarý ürünlere çok dikkat etmelidirler' þeklinde konuþtu. Gümrük ve Ticaret Bakaný Nurettin Canikli, tüketicinin korunmasýna yönelik yürüttükleri faaliyetlerden birinin piyasa gözetimi ve denetimi olduðunu belirterek, bu kapsamda piyasada tekstil, kýrtasiye, ayakkabý gibi ürünlerin insan saðlýðýný tehdit edip etmediðine yönelik denetimler gerçekleþtirdiklerini söyledi. Çorumlularýn piknik yapmak ve eðlenmek için gittikleri uðrak mekanlarýndan biri olan Sýklýk Tabiat Parký'nda geniþletme ve düzenleme çalýþmalarýna devam ediliyor. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu Sýklýk Tabiat Parký'nda yaptýðý incelemede Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 11. Bölge Müdür Yardýmcýsý Mahmut Temel ile Park ve Bahçeler Müdürü Eyüp Aytekin'den çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Yabacýoðlu, "Sýklýk Tabiat parkýna su getirme çalýþmasýndan sonra hemþehrilerimizin istekleri doðrultusunda ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere tabiat parkýndan daha fazla insanýn faydalanmasý ve bölgenin en iyi þekilde deðerlendirilmesi için Çorum Belediyesi ve Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü ile ortaklaþa çalýþmalar yürütüyoruz. Sýklýk Tabiat Parký temiz havasý, hayvanat bahçesi, her yaþa uygun çok miktarda oyun alanlarý ve manzarasýyla Çorum Sýklýk Tabiat Parký'nda düzenleme çalýþmalarý devam ediyor halkýnýn en sýk kullandýðý mesire alanlarýndan birisi haline geldi. Parkýmýza hafta içi 1000 araç gelirken hafta sonu bu sayý 2500'e çýkýyor. Hemþehrilerimiz yoðun bir þekilde Sýklýk Tabiat Parký'ný kullanýyor. Bunun için parka gelenlerin ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek büfe çalýþmasýný da baþlattýk. Çorum halkýnýn kullandýðý yerleri güzelleþtirmek için çalýþmalarýmýza devam ediyoruz." dedi. YEDAÞ'tan kýrsalda elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Acýpýnar köyüne tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Erdek köyüne tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Aþaðý Cerit köyüne tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Yukarý Cerit köyüne tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Dutçakallý köyüne tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Dutçakallý Köyü Aðcaðýz Mahallesine." Oto markalarý 2016'da daha temkinli olacak 2015'te satýþ rekorlarý kýran otomotivci, siyasi istikrarsýzlýk ile terör eylemleri yüzünden 2016'da belirsizlik bekliyor. Çelik Motor Genel Müdürü Bora Koçak, Gelecek yýl belirsizlik olduðu için sipariþler konusunda daha konservatif davranacaðýz. dedi. 7 Haziran'da yapýlan seçimlerden sonra AKP'nin koalisyon kuramamasý ile alýnan erken seçim kararýna terör eylemleri eklenince ekonomik göstergeler aþaðý döndü. Dolarýn 3 ve Euro'nun da 3,40'a gelmesi otomotiv markalarýnýn 2015'in 2. ayýndan itibaren zamlanan araba fiyatlarýna eylülde tekrar tekrar zam yapmasýný gündeme getirdi. Haliyle yeni zamlarda pazarýn tekrar durgunluða girebileceði konuþuluyor. 2016'da pazarýn duraðanlaþacaðýný öngören sektör oyuncularý temkinli kararlar almayý tercih ediyor. Yeni cee'd'in tanýtýmýnda gazetecilerle buluþan Çelik Motor Genel Müdürü Bora Koçak, 2016'da belirsizlik beklentisi üzerine 2016 sipariþlerini verirken daha muhafazakâr davranacaklarýný kaydetti için zaten araçlarý sipariþ ettiklerini anlatan Koçak, makyajlanan cee'd'de özellikle 7 ileri DCT þanzýman ile yakýt tüketimini yüzde 35'e kadar azalttýklarý için ciddi satýþ rakamlarýna ulaþacaklarýný açýkladý. Modelde kullanýlan yeni CRDI 1,6 litrelik 300 Nm tork üreten dizel motorun gücü 128 beygirden 136 beygire yükseltildi. Dizel seçeneklerde gürültü ve titreþim seviyesi azaltýlýrken sürücü yardým sistemleri de geliþtirilmiþ. Otomobil, sürücünün iþini kolaylaþtýran sistemleri satýn almada ön plana koyan bilinçli tüketicinin tercihi olan akýllý park, þerit takip gibi sistemlerle donatýlmýþ. Makyajli cee'd'de ön farlar, entegre sis farlarý, daha sivri ve geniþ bir tampon, krom sis far çerçeveleri yeni geleneksel Kaplan-burnu' ýzgaraya uygun hale getirilmiþ. 1,1 litre, 1,2 litre DCT gibi küçük hacimli motor seçeneklerini de getirdiklerini vurgulayan Koçak, Rio modelinde özellikle benzinlide yakýt tüketimi yüksekti. Yeni jenerasyonda onlar da düþecek. Türkiye'ye bazý motorlarýn gelmemesinin sebebi emisyonu düþük motorlar çok pahalý. Avrupa için anlamlý oluyor bizim için olmuyor. dedi. 11 YIL SONRA SATIÞ REKORU KIRDIK Genel Müdür Bora Koçak, bu yýlki hedeflerinin 20 bin adetlik satýþa ulaþmak olduðunu hatýrlatarak, Öyle de bitireceðiz. 11 yýl sonra en yüksek satýþýmýzý elde ettik. diye konuþtu. Satýþlarýn yarýsý Ýstanbul'daki 8 bayi tarafýndan yapýldýðý bilgisini veren Koçak, bir yandan bayi sayýsýný artýracaklarýný bir yandan da Red Cube' ismini verdikleri bayi tasarým konseptine geçeceklerini açýkladý. Alemdað'da Gül-Al Otomotiv'de bu tasarýma baþlanmýþ bile. 1,6 lt'lik Sportage'la satýþlarý ikiye katlar Yeni cee'd'in prova olacaðýný açýklayan Çelik Motor Genel Müdürü Bora Koçak, Asýl rekoru Sportage ile kýracaðýz. dedi. Slovakya'daki fabrikada üretilen Sportage'larýn yüzde 5-6'sýný Türkiye'nin çektiðini aktaran Koçak, 2 yýldýr Sportage'a 1,6 litre dizel otomatik motor koymalarýný istiyoruz. Önce hayýr' demiþlerdi; þimdi yeni jenerasyonda bakarýz' diyorlar. Bu olursa sadece Sportage'dan yýlda 18 bin satarýz. dedi ve ekledi: Sadece benzinli motorla SUV segmentinde 3. sýradayýz. 1,6 dizel ve otomatik þanzýmanla, bir tam yýlda bunu en az iki katýna çýkarýrýz. Brezilya'dan sýðýr geliyor Kurban Bayramý öncesi hayvan sayýsýnýn yetersiz olduðu ve et fiyatlarýnýn Avrupa'nýn çok üzerinde seyrettiði Türkiye, Brezilya'dan canlý sýðýr ithal edecek. Brezilya sýðýrý damýzlýk olarak deðil, istenildiði an kesime yapýlmak üzere besilik olarak getirilecek. Brezilya ile anlaþma saðlayan Türkiye, bu ülkeden yapýlacak sýðýr ithalatýna yeþil ýþýk yaktý. Kararý sevinçle karþýlayan Brezilyalý üreticiler, tarihinde ilk kez Türkiye'ye canlý hayvan ihraç etmeye hazýrlanýyor.ýki ülkenin tarým bakanlýklarý canlý hayvanlarýn alýnýp satýlabilmesi için gerekli orijin ve veteriner saðlýk sertifikasý konusunda uzlaþma saðladý. Uzlaþmanýn ardýndan alýnan karar, resmi organlar aracýlýðý ile de duyuruldu. Et ihtiyacýný karþýlamak isteyen Türkiye, geçtiðimiz günlerde kýrmýzý ette yýl sonuna kadar 30 bin tonluk kota açmýþ ve gümrük vergisini sýfýrlamýþtý. Et fiyatlarýndaki artýþýn önüne geçmek ve enflasyona etkisini azaltmak için ek tedbirler arayan Türk hükümetinin, Brezilya'dan sonra Kolombiya ile de görüþme baþlattýðý öðrenildi. Ülkede kýrmýzý et fiyatlarýnýn artmasý ve büyükbaþ hayvan sayýsýndaki azalma Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'ný harekete geçirdi. Geçtiðimiz yýl 50 bin büyükbaþ hayvan ithal eden Türkiye, daha çok Avusturya, Belçika, ABD ve Almanya'dan hayvan alýmý yapýyor. Geçtiðimiz yýllarda Latin Amerika ülkelerinden Angus ithal etmeye baþlayan Türkiye, yapýlan anlaþmayla birlikte bu coðrafyadan yeni bir partner daha edindi. Çiftliklerinde 200 milyon büyükbaþ hayvan barýndýran Brezilya, dünyanýn ikinci büyük sýðýr üreticisi konumunda. Dünyaya kýrmýzý et ihraç eden ve 2004 yýlýndan bu yana sektörde dünya lideri olan Brezilya'nýn toplam pazar payý yüzde 30 civarýnda. Ülke ekonomisine yýllýk 8 milyar dolar katký saðlayan kýrmýzý et sektörünün toplam büyüklüðünün 67 milyar dolar olduðu tahmin ediliyor. 180 ülkeye satýþ yapan Güney Amerika ülkesinin en büyük müþterileri arasýnda Avrupa Birliði, Hong Kong, Rusya ve Arap ülkeleri yer alýyor. Brezilya canlý hayvan borsasýnda fiyatlar günlük deðiþmekte olup adet üzerinden yapýlan satýþlarda 400 kilo civarýndaki sýðýrlara ortalama dolar fiyat biçiliyor.

10 10 Dýþ ticaret açýðý, Temmuz ayýnda yüzde 6,5 arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre ihracat, 2015 yýlý Temmuz ayýnda 2014 yýlýnýn ayný ayýna oranla yüzde 16,2 azalarak 11 milyar 181 milyon dolar; ithalat yüzde 8,7 azalarak 18 milyar 209 milyon dolar olarak gerçekleþti. Temmuz ayýnda ise dýþ ticaret açýðý yüzde 6,5 artarak 6 milyar 596 milyon dolardan 7 milyar 28 milyon dolara yükseldi. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2014 Temmuz ayýnda yüzde 66,9 iken, 2015 Temmuz ayýnda yüzde 61,4'e düþtü. Avrupa Birliði'nin (AB-28) ihracattaki payý 2014 Temmuz ayýnda yüzde 45 iken, 2015 Temmuz ayýnda yüzde 46,3 oldu. Birliðe yapýlan ihracat, 2014 yýlýnýn ayný ayýna göre yüzde 13,8 azalarak 5 milyar 176 milyon dolara geriledi. Almanya'ya yapýlan ihracat 2015 yýlý Temmuz ayýnda 1 milyar 100 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sýrasýyla Ýngiltere (810 milyon dolar), Irak (630 milyon dolar) ve ABD (605 milyon dolar) takip etti. Çin'den yapýlan ithalat, 2015 yýlý Temmuz ayýnda 2 milyar 86 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sýrasýyla Almanya (1 milyar 980 milyon dolar), Rusya (1 milyar 706 milyon dolar) ve Ýtalya (1 milyar 20 milyon dolar) izledi. MEVSÝM VE TAKVÝM ETKÝLERÝNDEN ARINDIRILMIÞ SERÝYE GÖRE ÝHRACAT YÜZDE 0,1 ARTTI Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre 2015 Temmuz ayýnda bir önceki aya oranla ihracat yüzde 0,1, ithalat yüzde 3,9 arttý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye oranla da 2015 yýlý Temmuz ayýnda önceki yýlýn ayný ayýna göre ihracat yüzde 17,2, ithalat yüzde 12,5 azaldý. Ýnþaat ve enerji sektöründe alarm zilleri çalýyor Türkiye ekonomisinde önemli yer tutan inþaat ve enerji sektörleri alarm veriyor. BDDK verilerine göre inþaat sektörünün takibe düþen kredileri, son 5 yýlda yüzde 233,1 artarak 3 milyar 927 milyon liranýn üzerine çýktý. Ayný sürede enerji sektöründeki takipteki kredi miktarý da yüzde 634,4 artýþla 1 milyar 154 milyon lira oldu. Ýnþaat ve enerji sektörlerinin takibe düþen kredilerinde son beþ yýlda büyük artýþ gözlendi yýlýnýn 6. ayý ile 2015 yýlýnýn ayný ayý kýyaslandýðýnda enerji sektörünün takibe düþen kredileri yüzde 634,4, inþaat sektörünün takibe düþen kredileri ise yüzde 233,1 arttý. Ýnþaat sektörüyle ilgili açýklanan son veriler, Türkiye'nin en önemli sektörlerinden bu alanla ilgili endiþelere yol açtý. Ýlk olarak inþaat sektöründe istihdam edilenlerin sayýsýnýn mayýs ayýnda 2014'ün ayný ayýna kýyasla 8 bin kiþi azaldýðýný gösteren Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verileri yayýmlandý. Bunu, yapý ruhsat izinlerinin çakýldýðýný gösteren veriler takip etti. TÜÝK'in verilerine göre 2015 yýlýnýn ilk altý ayýnda bir önceki yýla göre belediyeler tarafýndan yapý ruhsatý verilen yapýlarýn bina sayýsý yüzde 27,4, yüzölçümü yüzde 28,4, deðeri yüzde 22,9, daire sayýsý ise yüzde 27,7 oranýnda azaldý. Bu geliþmelerin ardýndan dikkatleri üzerine çeken inþaat sektörüyle ilgili kriz' söylentileri gündeme geldi. Rakamlara bir de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Ýnþaat Müteahhitleri Meclis Baþkaný Tahir Tellioðlu'nun son günlerde artan döviz kurlarý ve inþaat sektörü ile ilgili olarak artan döviz kurlarýnýn inþaat sektörü üzerinde olumsuz etki oluþturduðunu ve sektörü iflasa sürüklediðini söylemesi eklenince gözler sektörlerle ilgili öncü göstergelere çevrildi. Sektörlerin gidiþatý ile ilgili önemli ipuçlarý veren takipteki krediler, inþaat sektöründe iþlerin pek de istendiði gibi gitmediðini ortaya koydu. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre inþaat sektörüne ayrýlan kredi tutarý 2015'in 6. ayý itibarýyla 101,3 milyar liraya ulaþtý. Sektörün takibe düþen kredileri ise 4 milyar lira sýnýrýna dayandý. Takipteki kredilerle ilgili dikkat çeken geliþme ise son 5 yýllýk süreçte takibe düþen kredilerin artýþ hýzýnda yaþandý. Takibe düþen krediler, son 5 yýlda yüzde 233,1 artarak 3 milyar 927 milyon liranýn üzerine çýktý.göze batan bir diðer geliþme ise enerji sektöründe yaþandý. Eski Enerji Bakaný Taner Yýldýz'ýn 28 Aðustos'ta basýna yansýyan elektrik daðýtým þirketlerinin 13 milyar dolarlýk özelleþtirme sýrasýnda kredi kullanmalarýndan dolayý sýkýntýda olduklarý yönündeki açýklamalarý, dikkatlerin bu sektöre kaymasýna yol açtý. Daha önce de takibe düþen kredileriyle gündeme gelen enerji sektöründe iþler daha da karýþýk bir hal almaya baþladý. Sektörün 2010 yýlýnýn 6. ayý itibarýyla 157,3 milyon lira seviyelerinde olan takipteki kredileri son beþ yýlda yüzde 634,4 arttý. Bu artýþ sonrasýnda sektörün ödeyemediði kredi miktarý 1 milyar 154 milyon liranýn üzerine çýktý. Her 3 pick-up'tan Ýþte iphone 6S ve iphone 6S Plus'un fiyatý biri L200 oldu Temsa Motorlu Araçlar, Yeni Mitsubishi L200'ü Isparta Davraz Daðý'nda düzenlediði toplantý ile Türkiye pazarýna tanýttý. Sportif tasarýmýyla öne çýkan yeni Mitsubishi L200, yakýt ekonomisi ve kolay manevra kabiliyeti ile dikkat çekiyor. Türkiye pazarýna bu ay sunulan yeni Mitsubishi L200'ün pazarý ateþleyeceðine inandýklarýný belirten Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Eþref Zeka, Pick-up pazarýndaki oyuncumuz Mitsubishi L200, Temmuz 2015 itibarýyla yüzde 33 gibi rekor pazar payýna ulaþarak, liderliðini korumayý baþardý. Aðustos ayýnda da Türkiye pazarýna sunduðumuz Yeni Mitsubishi L200 ile pick-up segmentine yepyeni bir soluk getirerek iddiamýzý sürdüreceðiz. dedi. Mitsubishi Motors, yenilenen modelden 150 ülkede yýllýk 200 bin adetlik satýþ hedefliyor. Mitsubishi Motors'un yetmiþ yýllýk pick-up ve 4x4 teknolojisi ile tasarlanan yeni Mitsubishi L200, saðlam, dayanýklý ve çevreci kimliðini yeni donaným paketi isimleri Storm, Tornado ve Blizzard ile yansýtýyor. 3 farklý donaným 5 farklý versiyonuyla yeni Mitsubishi L200, tüketicilerin beðenisine sunuldu. 5 yýl, 100 bin km garanti ile satýlan model, RISE gövde yapýsý, darbe emici þasisi ve yeni süspansiyon sistemi ile zorlu yolculuklar için tasarlandý.güçlenen altyapýsý ve donanýmý ile SUV/binek otomobil konforu sunan yeni L200, MIVEC ve Dizel özellikleri bir arada sunuyor. Yüzde 20'ye varan yakýt tasarrufu ve yüzde 17 daha az karbon salýnýmýyla beklentileri karþýlýyor. Geniþleyen iç kabin, yenilenen koltuklar, anahtarsýz çalýþtýrma sistemi, direksiyonda vites kulakçýklarý, çift bölgeli dijital klima ve Bi-xenon farlar ile konforu artýrýlan modelin yeni 4 sürüþ modlu 4x4 Super Select sistemi, sessiz motor ve yalýtým özellikleri pick-up kullanýcýlarýnýn ihtiyaçlarý için tasarlandý. Modelin, standart olarak sunulan 7 adet hava yastýðý, aktif çekiþ denge kontrolü, yokuþ kalkýþ destek sistemi ve treyler denge kontrolü gibi artýrýlmýþ güvenlik özellikleri bulunuyor. Apple'ýn 9 Eylül'de tanýtacaðý yeni telefonlarý iphone 6S ve iphone 6S Plus'un yurtdýþý satýþ fiyatlarý belli oldu. Apple firmasý yeni tanýtacaðý iphone 6S ve iphone 6s Plus ile ilgili ilk bilgiler gelmeye baþladý. Yeni iphone telefonlarýn 9 Eylül'de tanýtýmý yapýlmasý ve 18 Eylül'de de piyasaya çýkmasý bekleniyor. Uzay Grisi, Gümüþ ve Altýn reklerindeki yeni iphone'lar 16, 64 ve 128 GB olarak raflarda yerini alacak. Ýþte iphone 6S ve iphone 6s Plus fiyatlarý: iphone 6S: 16 GB 699 Euro 64 GB 799 Euro 128 GB 899 Euro iphone 6S Plus: 16 GB 799 Euro 64 GB 999 Euro 128 GB 999 Euro

11 2 AÐUS- 01 EYLÜL 2015 SALI 11 Kemal Kýlýçdaroðlu: Baþbakan bugünkü genelgeyle kabineye güvenmediðini gösterdi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, bugün kamuda tüm atamalarýn durdurulmasýyla ilgili yayýmlanan genelgeyi gerekçe göstererek Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun, Bakanlar Kurulu'na güvenmediðini söyledi. CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu, NTV'de katýldýðý bir programda gündeme dair açýklamalarda bulundu. Kýlýçdaroðlu bugün Resmi Gazete'de yayýmlanan ve istisnalar haricinde naklen ve açýktan atamalarýn durdurulduðunu hatýrlattý. Seçim hükümeti hakkýnda görüþünü paylaþan Kýlýçdaroðlu, "Baþbakan'ýn güvenmediði bir kabine. Bugün ki Resmi Gazete'ye dayanarak bunu söylüyorum. Bütün atamalar aþaðý yukarý durdurulmuþ vaziyette, 'benden izin almadan hiçbir bakan adým atamayacak' diyor. Bu, 'bakanlara güvenmiyorum, benim sözümden kimse çýkmayacak, yasal olan bir süreç dahi tamamlanýrken benden izin alacaksýnýz' diyor. Bu güvensizlik üzerine inþa edilen bir kabinenin Türkiye'ye yarar getirmeyeceðini aklý baþýnda olan herkes tahmin eder." dedi. "ONUN BÝR ENDÝÞESÝ; YA KILIÇDAROÐLU HÜKÜMET KURARSA NE OLACAK?" Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn kendisine hükumeti kurma görevini vermediðini de hatýrlatan Kýlýçdaroðlu, "Görev vermem, Kaçak sarayýn yolunu bilmeyene vermeyiz' diyor. Biz onun bulduðu þekilde yolumuz bulmayýz. O nasýl yolunu nasýl buluyor gayet iyi biliyorum. Kaçak sarayýn nerede olduðunu da çok iyi biliyorum. Onun bir endiþesi; 'Ya Kýlýçdaroðlu hükumet kurarsa ne olacak?' Korkunun egemen olduðu bir anlayýþla bize görev vermekten çekindi. Biz onun yaptýðý gibi maðduriyet edebiyatý da yapamayacaðýz. Biz hakkýmýz olaný, tarihe not düþtük. Tarih bunlarýn hepsini yeri geldiðinde toplumun önüne koyacaktýr." ifadelerini kullandý. Kýlýçdaroðlu, 'Görev verilseydi hükumeti kurardým diyebiliyor musunuz?' sorusuna 'Evet' þeklinde cevap verdi. "BÝZ SORUMLULUKTAN KAÇSAYDIK 'GELÝN 4 YIL HÜKÜME T KURALIM'DEMEZDÝK" Kýlýçdaroðlu, "Biz sorumluluktan kaçsaydýk 'gelin 4 yýl hükümet kuralým' demezdik. Bir bakan düþünün atama dahi yapamýyor. Bu kabinede olmak ne demektir. Altýnýzda arabalar olacak eliniz kolunuz baðlý olacak. Ben bakaným diye gezeceksiniz" dedi. "MÝLLETE DÝYORUZ KÝ 'SEN VERDÝN AMA SENÝN ÝRADEN Ý SAYMIYORUZ" Kýlýçdaroðlu, "Biz tekrar seçime neden gidiyoruz? Millete diyoruz ki 'sen oy verdin ama senin iradeni saymýyoruz. Benim söylemlerimi kabul edene kadar tekrar, tekrar seçime gideceðiz. Bu mu milli iradeye saygý duymak" dedi. "BÝR BAKAN 2 AYDA ANGÝ SORUNU ÇÖZECEK?" Kýlýçdaroðlu, "Biz baþtan Sayýn Davutoðlu ilk geldiði gün ne söylediysek en sonunda da onu söyledik. Biz partiyi kiþisel çýkarý düþünmeden ülkeyi düþünen bir anlayýþla yola çýktýk. Çýkýp bir bakan biz 2 ayda þu sorunu çözeceðiz desin. Hangi sorunu çözecekler? Bir siyasi parti sorunlarý çözmek için hükümette yer alýr. Sorunlarý çözmek için deðil ertelemek için biz bir hükümette yer almayýz" ifadelerini kullandý. "ÖZELLÝKLE MÝLLETVEKÝLÝ ÇIKARAMADIÐIMIZ YERLERDE DEÐÝÞÝKLÝK OLABÝLÝR" 1 Kasým seçimlerinde CHP'nin kadrosunun çok fazla deðiþmeyeceðini vurgulayan Kýlýçdaroðlu, "CHP 'nin kadrolarý diðer partilerin kadrolarýndan daha nitelikli. Özellikle milletvekili çýkaramadýðýmýz yerlerde deðiþiklik olabilir" dedi. "ÝMAM HATÝPLERÝ BÝZ KURDUK NÝYE KAPATALIM?" Eðitim sitemini eleþtiren Kýlýçdaroðlu, "Çocuklarýmýzý kobay gibi kullandýlar. Türkiye'de þu anda ciddi bir yönetim boþluðu var. Ýmam Hatipleri biz kurduk. Kurduðumuz okulu niye kapatalým. Çocuklarýmýz daha iyi eðitim alsýn" diye konuþtu. ÖZKES'E NE OLMUÞ, KENDÝSÝNE SORACAKSINIZ! CHP'den istifa eden ve dün AK Saray'la ilgili sözleri gündemdeki yerini koruyan Ýhsan Özkes'le ilgili olarak Kýlýçdaroðlu, þunlarý söyledi: Abuzer Gaaffar'dan yanayým. Sahabedir, Adýyaman'da yatmaktadýr. Müslüman olan ilk 10 kiþiden biridir. Muaviye kendisine çok lüks bir saray yaptýðý zaman gitmiþtir ve ona þunu söylemiþtir: Eðer bu sarayý halktan topladýðýn vergilerden yaptýrdýysan, haksýzlýktýr, hýrsýzlýktýr. Eðer bu sarayý kendi paranla yaptýrdýysan haramdýr demiþtir. Ben inançlý bir insaným. Ýsrafýn haram olduðuna inanan birisiyim. Özkes ne düþünür bilmem. Her kuruþun, hesabýný topluma vermeyen bir kiþinin de siyaset yapmamasýna inanan bir insaným. Kul hakkýnýn ne kadar deðerli olduðunu ve o hakkýn istismar edilmemesi gerektiðini bilirim. Hayatýmda böyle davrandým. Annem babam böyle öðretti. Ýnancýmý hiç siyasete malzeme etmedim, inançlarýn da siyasete malzeme edilmesine hep karþý çýktým. Ama vatandaþýn devlete ödediði verginin, vatandaþa hizmet olarak dönmesi gerektiðine inanan birisiyim. Lükse, þatafata inanmadým. Kendi özel hayatýmda da mütevazi yaþadým. Benim aldýðým para, onun aldýðý paradan daha fazlaydý. Bugün onun mal varlýðý da belli, benimki de belli. Siyasete girdiðim gün, mal varlýðýmý internet sitesine koydum. Çok araþtýrdýlar ama, bir yerlerde bir þey bulamadýlar. Ben din adamlarýný, siyasete giren din adamlarýnýn hep tutarlý olmalarýný istemiþimdir ve savunmuþumdur. Ýsrafa karþý çýkmalýlar. Bizdeyken, Özkes, benim gibi düþünüyordu. Sonra ne oldu, onu kendisine soracaksýnýz.zaman Baþbakan yardýmcýlarýnýn görev daðýlýmý belli oldu Kamuda tüm atamalar durduruldu Seçimlere kadar görev yapacak geçici hükümetin kurulmasýnýn ardýndan, "bazý istisnalar" dýþýnda tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnda atamalar durduruldu. Personel Ýþlemleri ile Ýlgili 2015/9 Sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi Resmi Gazete'de yayýmlandý. Tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnda, (Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreterliði, TBMM Ýdari Teþkilatý, Anayasa Mahkemesi, hakim ve savcý adaylarýnýn atanmalarý yönünden ilgisine göre Adalet Bakanlýðý veya Hakim ve Savcýlar Yüksek Kurulu, Sayýþtay Baþkanlýðý, Kamu Denetçiliði Kurumu, Milli Ýstihbarat Teþkilatý, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlarýn kurduklarý birlik, müessese ve iþletmeler hariç); -KPSS sonuçlarýna göre merkezi yerleþtirme sonucunda yapýlacak atamalar, -Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý ve Diþ Hekimliði Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý sonucunda atanmaya hak kazananlarýn atanmalarý, -Doçent ve profesör kadrolarýna yapýlacak atamalar, -657 sayýlý Kanun'un 53. maddesi kapsamýna giren eski hükümlü atamalarý, sayýlý Saðlýk Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 1. ve ek 6. maddeleri kapsamýna giren atamalar, -926 sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamýnda veya diðer ilgili mevzuata göre yapýlacak askeri personel atamalarý, sayýlý Özelleþtirme Uygulamalarý Hakkýnda Kanun'un 22. maddesi uyarýnca yapýlacak atamalar, -Devlet burslusu olarak yurtdýþýna gönderilen öðrencilerin akademik eðitimlerini tamamlamalarýný müteakip atanmalarý, -Zorunlu yer deðiþtirmeye tabi atamalar, -Eþ durumu ve mazeret nedeniyle yapýlacak naklen atamalar, -Vatani görevlerini yapmak üzere görevlerinden ayrýlýp terhislerini müteakip tekrar eski görevlerine dönmek isteyenler ile ücretsiz izin bitimi yapýlacak atamalar, -Mükteseben yapýlacak derece terfileri ve görevde yükselme sýnavý sonucunda yapýlacak atamalar, -Yargý kararlarýnýn uygulanmasý nedeniyle yapýlacak atamalar, sayýlý Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 1. maddesi ile 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ek 1. maddesi kapsamýna giren atamalar, -Müfettiþ raporu veya soruþturma sonucu yapýlmasý gereken atamalar, -298 sayýlý Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkýna Kanun'un ek 7. maddesi kapsamýna giren atamalar hariç olmak üzere her statüdeki personelin görev ve unvan deðiþikliði niteliðinde olanlar dahil naklen veya açýktan atamalarý, ikinci bir talimata kadar durduruldu. Ancak kamu hizmetlerinde aksamaya meydan verilmemesi amacýyla ivedi ve zorunlu hallerde istisnalar dýþýnda yapýlacak atamalar için Baþbakanlýktan izin alýnacak. Ayrýca bu kurum ve kuruluþlarda daire baþkaný, eþiti ve üstü boþ kadrolara vekalet, yürütme ve tevdir dahil tüm görevlendirmeler ile üyesi olunan uluslararasý kuruluþlar ve anlaþmalar gereðince katýlýmýn zorunlu olduðu toplantýlar hariç tüm yurtdýþý geçici görevlendirmelerde de Baþbakanlýktan izin alýnacak Seçim hükümetin görev yapan Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve Baþbakan Yardýmcýlarýna baðlý kurum kuruluþlar belli oldu. Hükümet sözcülüðü görevi Numan Kurtulmuþ'a verildi. Görev daðýlýmlarý þöyle: Baþbakan Ahmet Davutoðlu: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliði, Milli Ýstihbarat Teþkilatý Müsteþarlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý, Türkiye Yatýrým Destek ve Kalkýnma Ajansý Baþkanlýðý. Yalçýn Akdoðan: TBBM ile iliþkiler, Kamu Diplomasisi ile ilgili iþlerin yürütülmesi, Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü, Anadolu Ajansý Genel Müdürlüðü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Tanýtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliði. Numan Kurtulmuþ: Hükümet sözcülüðü, insan haklarý ile ilgili kurullar ve insan haklarý ile ilgili konularda koordinasyon, Vakýflar Genel Müdürlüðü, Türk Ýþbirliði ve Koordinasyon Ajansý Baþkanlýðý, Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý, Türkiye-Ýnsan Haklarý Kurumu. Cevdet Yýlmaz: ekonomik konularda genel koordinasyon, Hazine Müsteþarlýðý, T.C. Merkez Bankasý, T.C. Ziraat Bankasý Genel Müdürlüðü, Türkiye Halk Bankasý A.Þ. Genel Müdürlüðü, Türkiye Kalkýnma Bankasý A.Þ. Genel Müdürlüðü, Türkiye Ýhracat Kredi Bankasý A.Þ. Genel Müdürlüðü, Türkiye Vakýflar Bankasý T.A.O Genel Müdürlüðü, Sermaye Piyasasý Kurulu Baþkanlýðý, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu. Tuðrul Türkeþ: Danýþtay ile iliþkiler, Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararlarýnýn ve görüþlerinin deðerlendirilmek üzere Bakanlar Kurulu'na sunulmasý ve Bakanlar Kurulu'nda kabulü halinde tavsiye kararlarýnýn uygulanmasýnýn koordinasyonu ve izlenmesi, Kýbrýs ile ilgili koordinasyon iþleri ve Medeniyetler Ýttifaký Projesi'nin yürütülmesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý. Kamalak: Herkesle ittifak yaparýz Saadet Partisi Genel Baþkaný Mustafa Kamalak, "Allah korusun eviniz yanarken itfaiye erinin kimliðini, kiþiliðini sorgulamazsýnýz. Þu an ülke yanýyor. Bu ülkedeki yangýný söndürebilmek için 'Ben de varým' diyen herkesle ittifak yaparýz" dedi.erzurum'a gelip, Ýl Baþkanlýðý binasýnda partililerle bir araya gelen Saadet Partisi Genel Baþkaný Mustafa Kamalak, erken seçimle ilgili açýklama ve deðerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir problemi olmadýðýný vurgulayan Kamalak, "Bu puroblemleri çözecek tek parti de Saadet Partisi'dir" dedi. Kamalak, þöyle devam etti:"biz iktidardan ayrýlalý sene oldu ve 1997'de 11 aylýk dönemde Refah yol hükümeti iþ baþýnda idi. Peki terör o gün mü daha azgýndý bugün mü? Þüphesiz bugün daha azgýn. Hemen hergün 3-5 þehit cenazesi geliyor. Erzurum'a gelen þehit sayýmýz 3 oldu. Türkiye'nin her tarafýna þehitler gidiyor. Cumhurbaþkanýmýza, Baþbakanlýðý döneminde dedim ki 'Sayýn Baþbakaným siz önce 'demokratik açýlým', sonra 'kürt açýlýmý' en sonra da, 'çözüm süreci' dediniz. Adýnýn ne olduðunu net olarak herhalde danýþmanlarýnýz da bilmiyor. Ama ismi ne olursa olsun bu süreç biz endiþe ederiz ki Türkiye'yi ya bölünmeye ya da daha büyük çatýþmalara götürecektir. Terörist diye suçlanan birtakým uzman kiþiler Habur kapýsýndan Türkiye'ye getirildi ve törenle karþýlandý. Bu ülkenin hakimleri ayaklarýna gönderildi.

12 01 EYLÜL 2015 SALI Dardanelspor'un keyfi yerinde Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta evinde Van Büyükþehir Belediyespor'u 1-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Dardanelspor'da büyük sevinç yaþanýyor. Teknik Direktör Fatih Uygun 55'inci dakikada stat ýþýklandýrmasýn yaþanan arýza nedeniyle maçýn 15 dakika durduðunu hatýrlatarak, "Lige tam hazýr olduðumuzu söyleyemem. Arýza yüzünden maçýn durmasýnda motivasyonumuzu olumsuz etkiledi. Karþýlaþmayý 1-0 ön de götürürken gereksiz yere geriye yaslanmamýz hata oldu. Zaman ihtiyacýmýz var. 4 ya da 5 maç sonra çok daha iyi bir görüntü ortaya koyacaðýz" diye konuþtu. Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk "Bir an evvel toparlanmamýz lazým" Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk, aldýklarý Manavgat yenilgisini þokunu yaþadýklarýný söyledi. Söylenecek söz bulamadýðýný belirten Hamit Iþýk alýnan maðlubiyetin kendileri gibi futbolcularý da oldukça þaþýrttýðýný söyledi. Ýyi bir futbol sergileyemediklerini belirten Hamit Iþýk, Manavgat temsilcisinin de çok varlýk gösteremediði maçta maðlup olmanýn üzüntü verici olduðunu söyledi. Bir an evvel çýkýþ yakalamalarý gerektiðinin altýný çizen Hamit Iþýk "Galibiyet için gittiðimiz Manavgat deplasmanýnda maalesef maðlup olduk. Bu bizim için çok büyük üzüntü verici. Kendi sahamýza aldýðýmýz Dersimspor maðlubiyetinin ardýndan Manavgat deplasmanýnda mutlaka 3 puan hedefliyorduk. Ancak istediðimiz oyun tarzýný bir türlü sahaya yansýtamadýk. Neticesinde de maðlup olduk. Bu durumu bir an evvel düzeltmemiz gerektiðinin farkýndayýz. Eðer hedefe gitmek istiyorsak bu tür maçlarý kazanmamýz lazým" dedi. Yasin Yücel Oto Drag nefesleri kesti Petrol, istediðini aldý! Batman Petrolspor, deplasmanda karþýlaþtýðý Çatalcaspor'dan istediðini aldý. Batman Petrolspor, deplasmanda karþýlaþtýðý Çatalcaspor'dan istediðini aldý. Golsüz biten karþýlaþmada Kýrmýzý-Beyazlýlar, 90. dakikada golcü Samet'in yerde kalmasýyla verilmeyen penaltýya itiraz etti. Hakemin kötü yönettiði karþýlaþmanýn büyük bölümü "Kaçan 2 puana üzgünüz" Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ahmet Duman, 1-1 sona eren Tavþanlý Linyitspor karþýlaþmasý sonrasý açýklamalarda bulundu. Takýmýnýn oyunundan memnun olduðunu söyleyen Duman, "Karþýlaþmanýn baþýndan sonuna üstün olan taraf bizdik. Deplasmandan bir puan iyi sonuçtur ama ben kaybettiðimiz iki puana bugün üzüldüm. Kazanacaðýmýz bir maçtý." diye konuþtu. Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ahmet Duman, 1-1 sona eren Tavþanlý Linyitspor karþýlaþmasý sonrasý açýklamalarda bulundu. Takýmýnýn oyunundan memnun olduðunu söyleyen Duman, "Karþýlaþmanýn baþýndan sonuna üstün olan taraf bizdik. Deplasmandan bir puan iyi sonuçtur ama ben kaybettiðimiz iki puana bugün üzüldüm. Kazanacaðýmýz bir maçtý." diye konuþtu. Karþýlaþmanýn özellikle ikinci yarýsýnda yakalanan beraberliðin ardýndan Tavþanlý Linyitspor oyuncularýnýn futboldan uzak bir görüntü çizerek zaman geçirmeye oynadýklarýný ve hakeminde buna prim tanýdýðýný dile getiren Duman, "Galibiyet golünü kaydede bilirdik. Yakaladýðýmýz fýrsatlar var. Bunlarý deðerlendiremedik. Rakip takým oyuncularý tempomuzu bozmak için sürekli yere yattý. Hakemde buna izin verdi. Ýlk yarýda yediðimiz gol de kalecimiz kontrpiyede kaldý. Rakip takýmýn ataðýnda top bizim oyuncumuza çarparak yön deðiþtirdi." dedi. orta alanda geçerken her iki ekip de girdiði gol pozisyonlarýný deðerlendiremedi ve karþýlaþma baþladýðý gibi sona erdi. Batman Petrolspor, ligde puanýný 4'e çýkardý. HÝTOK tarafýndan düzenlenen Çorum Oto Drag yarýþmasý 30 Aðustos Pazar günü yapýldý. Çorum, Amasya, Yozgat, Samsun, Konya ve Ankara olmak üzere 6 ilden toplamda 54 yarýþmacý kayýt yaptýrdý. 12:30 da kayýtlarýn kapanmasýnýn ardýndan yarýþmacýlara birifing verildi. Birifingin ardýndan kura çekimleri yapýlarak 13:30 'da yarýþma start aldý. Yarýþma 7 kategoride yapýldý.oldukça zevkli ve heyecanlý anlara sahne olan yarýþma yoðun katýlýmdan dolayý 20:00 'da sona erdi. 20:30 kesin sonuçlar açýklandý ve kupa törenine geçildi. Dereceye giren yarýþmacýlara ödülleri verildi. YOÐUN KATILIM Bugüne kadar Çorum'da yapýlan oto drag yarýþmalarý içerisindeki gerek yarýþmacý gerekse izleyici açýsýndan en yoðun katýlýmýn yaþandýðý HÝTOK Oto Drag yarýþmasý büyük ilgi topladý. Yaklaþýk kiþinin izlediði yarýþmaya 54 yarýþmacý kayýt yaptýrdý yarýþ sezonu Türkiye Oto Drag yarýþmalarý içerisindeki en çok kayýt yapýlan yarýþma özelliðini de kazanmýþ oldu. MOTO SHOW Çorum'un ünlü motorsikletçilerinden Selehattin Yýldýrým'ýn shovu büyük beðeni aldý. Yaptýðý görsel show ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaþatan Selehattin Yýldýrým'a HÝTOk Yönetim Kurulu teþekkür etti.. Yapýlan yarýþlar sonunda 1. Kategori (1.400 cc Araçlar) : 1. Serdar Gevþek, 2.Fadýl Ayber Çelik 2. Kategori ( cc Araçlar ) : 1. Burak Küçükbenli, 2. Cemal Balcý, 3. Recep Topkaraoðlu 3. Kategori ( Süper cc Araçlar): 1. Abdullah Çoþgun, 2. Yunus Emre, 3. Mustafa Tatlý 4. Kategori ( cc Araçlar) :1. Çaðlar Güngör, 2. Gökhan Demir, 3. Hakan Yýldýz 5. Kategori ( cc 'ye kadar olan Araçlar):1. Mustafa Fuat, 2. Ýsmail Dirgen, 3. Hakan Yýldýz 6. Kategori ( cc üzeri araçlar ): 1. Yasin Kara, 2.Ali Demir, 3.Halil Ýbrahim Arslan 7. Kataegori ( Unlimited): 1. Gökhan Cerrah, 2. Onur Aþar, 3. Ali Demir. Spor Servisi

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Darýsý Saat Kulesi ne

Darýsý Saat Kulesi ne Anadolu nun þifreleri Hitit eserlerinde gizli Hitit dönemi eserleri, Anadolu tarihine ýþýk tutan bilgi ve belgeler içeriyor. ÇORUM Çorum daki arkeolojik kazýlarla gün yüzüne çýkarýlan Hitit dönemi eserleri,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı