4 DE Emek örgütleri tek yumruk 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 3 DE 8 DE 7 DE 6 DA 6 DA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 DE Emek örgütleri tek yumruk 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 3 DE 8 DE 7 DE 6 DA 6 DA"

Transkript

1 Emek örgütleri tek yumruk TMMOB ta bir araya gelen KESK Genel Baþkaný Çýnar, DÝSK Genel Baþkaný Çelebi, TMMOB Genel Baþkaný Soðancý ve TTB Genel Baþkaný Bilaloðlu torba yasa tasarýsýna karþý ortak programlarýný açýkladýlar. Ortak metni Çelebi nin okuduðu toplantýda, dört örgütün yasa geri çekilene kadar tüm güçlerini seferber edecekleri dile getirdiler. Kabul etmemiz mümkün deðil Çelebi, hükümetin iþsizlikle mücadele gibi bir derdi olmadýðýný, tek derdinin sermayeye yeni kar alanlarý açmak olduðunu belirtti. Ýktidarýn Torba Yasa tasarýsýnýn içinde, ucuz emek, esnek çalýþma, kadrolu çalýþanlara sürgün, patronlara vergi indirimleriyle dolu tuzaklarýn olduðunu söyledi. Çelebi, Ankara yürüyüþü için destek istedi. TMMOB, KESK, DÝSK ve TTB, 31 Ocak günü 81 ilden Ankara ya yürüyüþ baþlatacak. 3 Þubat Perþembe günü Ankara ya ulaþmayý planlayan örgütler, TBMM etrafýnda zincir oluþturacak. 2 DE 4 DE 2 DE 7 DE AKP Diyanet i güçlendirmeye ve ihya etmeye devam ediyor. Devlet Bakaný Faruk Çelik Ýzmir de gerçekleþtirdiði temaslarda Diyanet için yapýlan çalýþmalarý sýraladý. Alevi Açýlýmý ný dilinden düþürmeyen ancak Aleviler için somut hiçbir þey yapmayan AKP Ýktidarý, söz konusu Diyanet olunca kesenin aðzýný sonuna kadar açýyor. Geçtiðimiz Temmuz ayýnda kabul edilen Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Teþkilat Yasasý ile 100 bini aþkýn Diyanet personelinin maaþý 81 lira lira arasýnda arttý. Halen sadece öðretmenlere ödenmekte olan 515 TL eðitime hazýrlýk ödeneði Kur'an kursu hocalarýna da verilmeye baþlandý. Devlet Bakaný Faruk Çelik yapýlacak diðer çalýþmalarý Ýzmir gezisinde anlattý. Birtakým ziyaretlerde bulunmak üzere Ýzmir'de bulunan Devlet Bakaný Faruk Çelik, Ýl Müftülüðü'nü ziyaret ederek Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn protokoldeki yerinin ilk 10 içerisinde olmasý için çeþitli çalýþmalarý kýsa sürede tamamlayacaklarýný belirtti. Bakan Çelik ayrýca uzman kadro ile birlikte çok yakýnda Diyanet Tv'nin de yayýn hayatýna baþlayacaðýný müjdeledi. Devlet Bakaný Faruk Çelik Ýzmir Ýl Müftüsü Ýbrahim Acar'ý ziyaret etti. 3 DE 3 DE Þiir 3 DE Türkiye'de ticaret, turizm ve tarým sektörlerinde önemli yeri olan Nevþehir'de, 2009 yýlýnda 284 bin 25 kiþi yaþarken, 2010 yýlýnda bu sayý bin 688 kiþi düþerek 282 bin 337'ye geriledi. 6 DA Alevi-Bektaþi halk þiirinin en büyük ozanlarýndan, hakkýnda birçok kitap yazýlan, þiirlerinden en çok türkü yapýlan, cemlerde deyiþ olarak söylenin büyük ozan Pir Sultan Abdal ýn yaþamý ve þiirlerinin Fransýzca olarak yazýlýp, kitap halinde basýlmasý gerçekten sevindirici. 100 þiirde Anadolu nun Gizemli Ozaný: Pir Sultan Abdal ( Le Poète Mystique Anatolien en 100 Poèmes ) adlý kitabý, bir Fransýz araþtýrmacý yazar olan Jean-Louis MATTEI hazýrlamýþ. Kitapta, Pir Sultan Abdal ýn 100 þiirinin yanýsýra, yaþamý ve Alevilikle ilgili konular da Fransýzca olarak anlatýlmýþtýr. 7 DE 8 DE Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Bölümü 'Türk Halk Musýkisi Dinletisi' etkinliði, ilk defa Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Düzenlenen programda, bir çok yöreden türküler seslendirildi. 6 DA

2 Uzun bir tartýþma, her iki tarafýn da haksýz olduðunun delilidir. -Voltaire- Kalemi elime her alýþýmda, yazacaðým yazýnýn bir öncekinden daha güzel olmasýný düþlerim. Kurguladýðým konunun akýþý, kalemimden kâðýda damlamaya baþladýðý an, damlalar birbirine eklenip týpký bir akarsuya dönüþür. Çatlaðýný bulan bu suyun karþýsýnda, buyruðunu geçiremez bir kumandanýn durumuna düþerim. An gelir, yataðýna sýðmayan su, birden köpürür, zaptý güç bir küheylaný andýrýr. Binicisinin istemi dýþýnda þaha kalkan bu küheylanýn ardýna düþmekten baþka da çarem kalmaz. Dörtnala kalkan, fýr fýr diye soluyan bu atýn aðzýndaki gemin yönlendiricisi ben deðilim artýk. O, bildiðini çoktan okumaya baþlamýþtýr; yön onundur, yol onundur. O zaman iþte canýmýn istediði o güzelim sözcükleri seçemem; o duygulu, düþünce yüklü tümceleri kuramam; dilediðim konuya eðilemem. Yapýþmýþ kalmýþým atýn kuyruðuna bir kez; at, nereye gitse, kuyruk da beni oraya çeker Burada bir ayraç açmak zorundayým: (Bu at, Çoban Sülü nün, ya da diþi þövalye Tansu nun bindiði o bilinen kýr at deðil. Aman ha, böylesi bir atýn kuyruðuna yapýþmaktansa, çulsuz bir eþeðin sýrtýna binerim daha iyi.) Bu at, belleðimle yüreðimin birleþmesinden doðan; biçimi, rengi, demokrasi kalemi yle çizilmiþ kutsal bir varlýktýr. Ýþte böyle kimi zaman alýr sürükler beni. Hangi kapýnýn önünde soluklanýrsa, onun zilini çalarým ben de. Bu at, zili çalýnacak kapýlarý iyi tanýr. Dört ayaðýný birden çivilemiþler gibi durduðu kapýnýn önünden onu kýmýldatmak mümkün olamaz artýk. Sürekli yüzüme bakar. Söylemek istediklerini bakýþýndan rahat anlarým. Çarnaçar teslim olurum ona. O zaman iþte benim yazmaya çalýþtýðým o en güzel yazý da, böylece ertelenmiþ olur. Bugün at ýn durduðu yer, karþýlýklý iki kapýnýn tam da ortasý. Sýyrýlýyorum küheylanýn kuyruðundan. Hangi kapýnýn ziline basayým diye düþünürken, tam da bu zaman her iki kapý birden açýlýyor; iki tanýnmýþ zat, gözlerimizin önüne dikiliyor týpký henüz tamamlanmamýþ, ucube diye tanýmlanan o Kars heykeli gibi. Onlar, benimle soluðunu sürekli alýp veren attan, haberdar bile deðiller. Biri Ya Allah, bismillah diye atýyor narasýný; diðeriyse kýlýcýna davranýyor hemen. Bunlarýn biri, ülkeyi o biçim yönetiyor iþte; diðeriyse, Sen ülkeyi yönetemiyorsun; senin maskeni düþürüp gerçek yüzünü halka göstereceðim diyor. Bismillahçý, yanýt veriyor: Senin partinin bu ülkede dikili bir tek taþý bile gösterilemez. Bol keseden atýyorsun sen. Söyle bakalým ne ile bu söylediklerini gerçekleþtireceksin? Kýlýç sahibi konuþuyor: Benim adým var; benim adým, seninkine benzemez. Bismillahçý: Senin adýn kaynakçý kalacak bundan böyle. Kýlýçdar, bir hamle yapýyor hemen: Elbet de kaynakçýyým ben; bu ülkenin çimentosuyum. Senin adýnýn önüne de oynak yakýþýr. Bismillahçý: Erzurum a gel Erzurum a. Erzurum a gel ki boyun görem. Benim yaptýklarýmý da sen göresin. Kýlýçdar: Ýyisi mi sen ellerini aç, kar duasý na çýk. Onu bunu býrak. Senin partin, Hizbullahçýlarla ortaklýk yapýyor. Buna ne diyeceksin? Ýkide bir halkýn seçtiklerine dönüp PKK lilere terörist diyebiliyor musunuz, diye soruyorsun; sen neden Hizbullahçýlara terörist diyemiyorsun? Bismillahçý köpürüyor: Bunu sen söylüyorsan, bu en azýndan terbiyesizliktir. Çünkü iddia sahibi, iddiasýný ispatla mükelleftir. Partimin Hizbullahçýlarla iliþkiye girdiðini söylemek bir namertliktir; densizliktir. Kýlýçdar ýn kýlýcý iyice yalazlanýyor: Mert adam, terbiyeli adam küfür etmez. Müslüman adam küfür etmez. Sen bir küfürbazsýn. Ananý/babaný tenzih ederim, sen iyi bir aile terbiyesi almamýþsýn. Sen bir hastaneye uðrayýp bir doktora görünsen iyi olacak. Hem neden sorularýma yanýt vermiyorsun; senin milletvekillerin, Hizbullahçýlarýn derneðine gittiler mi, gitmediler mi? Gittilerse niye gittiler? Tam bu zaman Bismillahçý nýn kapýsýnýn üstündeki pencereden birkaç baþ uzanýyor; baþlardan biri: Yasal olan derneklere adamlarýmýz gidebilir elbet de. Baþlardan diðeri: Bizden kimse, herhangi bir derneðe gitmemiþtir. Ayný apartmanda bulunan baþka bir pencereden bir deðiþik baþ daha uzanýyor: Ben gittim; ancak o derneðin, Hizbullahçýlara yakýn olup olmadýðýný bilmiyorum. Tam bu zaman zapt edemediðim küheylan, ön ayaklarýndan biriyle bulunduðu yeri eþelemek istiyor. At ýn ayaðýndaki nalýn betona her deðiþi, birbirini karalayanlarý, pencereden sarkanlarý korkutup içeriye kaçýrýyor. Bununla da yetinmeyen küheylan, kaçanlarýn ardýndan uzun uzun kiþniyor. At dili yle bu kiþneme, bir yuhalama, bir protesto, bir baþkaldýrý ydý belki de. Olan bana oluyor. Bugün için kurguladýðým o en güzel yazý yý yazamýyorum; ertelemek zorunda kalýyorum yine. Bu arada düþünüyorum: Keþke tüm yurtsever insanlarýn, bellekleriyle yüreklerinin birleþmesinden doðan o güzel at lar, týpký þu benim küheylan gibi þaha kalksa ve bu tür horozlanmalarla halklarýmýzý korkutup kandýrmaya çalýþanlarý bir güzel ürkütüp kaçýrsa O güzelim günleri görebilmek, o en güzel yazýlarý yazabilmek dileðiyle Emek örgütleri tek yumruk TMMOB ta bir araya gelen KESK Genel Baþkaný Çýnar, DÝSK Genel Baþkaný Çelebi, TMMOB Genel Baþkaný Soðancý ve TTB Genel Baþkaný Bilaloðlu torba yasa tasarýsýna karþý ortak programlarýný açýkladýlar. Ortak metni Çelebi nin okuduðu toplantýda, dört örgütün yasa geri çekilene kadar tüm güçlerini seferber edecekleri dile getirdiler. Kabul etmemiz mümkün deðil Çelebi, hükümetin iþsizlikle mücadele gibi bir derdi olmadýðýný, tek derdinin sermayeye yeni kar alanlarý açmak olduðunu belirtti. Ýktidarýn Torba Yasa tasarýsýnýn içinde, ucuz emek, esnek çalýþma, kadrolu çalýþanlara sürgün, patronlara vergi indirimleriyle dolu tuzaklarýn olduðunu söyledi. Çelebi, Ankara yürüyüþü için destek istedi. TMMOB, KESK, DÝSK ve TTB, 31 Ocak günü 81 ilden Ankara ya yürüyüþ baþlatacak. 3 Þubat Perþembe günü Ankara ya ulaþmayý planlayan örgütler, TBMM etrafýnda zincir oluþturacak. TMMOB Toplantý salonunda dün bir araya gelen KESK Baþkaný Döndü Taka Çýnar, DÝSK Baþkaný Süleyman Çelebi, TMMOB Baþkaný Mehmet Soðancý ve TTB Baþkaný Eriþ Bilaloðlu torba yasa tasarýsýna karþý ortak programlarýný açýkladýlar. Ortak metni Süleyman Çelebi nin okuduðu toplantýda dört örgütün yasa geri çekilene kadar tüm güçlerini seferber edecekleri duyuruldu. Diðer emek örgütlerinin somut projelerine de açýk olduklarýný belirten Çelebi, Bu sorun tüm emek ve demokrasi geçlerinin sorunudur dedi. AKP Hükümetinin ne zaman istihdamdan bahsetse altýnda sermayeye teþvik çýktýðýnýn altýný çizen Çelebi, hükümetin iþsizlikle mücadele gibi bir derdi olmadýðýný, tek derdinin sermayeye yeni kar alanlarý açmak olduðunu belirtti. Torba yasa engellenmezse, özel istihdam bürolarý, bölgesel asgari ücret uygulamalarý, kamusal alanda sendikal hak aramaya engeller getirileceðini ekleyen Çelebi, kadýnlarýn, gençlerin, stajyerlerin ucuz iþ gücü olacaðýna vurgu yaptý. 'KABUL ETMEK MÜMKÜN DEÐÝL' Hükümetin yasayla gençlerin iþsizliðini fýrsata çevirmeye çalýþtýðýný da sözlerine ekleyen Çelebi, Bu uygulamalarý kabul etmek mümkün mü diye sordu. Çelebi konuþmasýný þöyle bitirdi: Bu yasa çýkarsa on binlerce belediye iþçisi Milli Eðitim, Emniyet taþra teþkilatlarýna sürgün gidecek. Taþeronlaþma yaygýnlaþacak. Þirketler artýk daha az kadrolu iþçiyi tercih edecek. Engelliler çalýþma yaþamýndan tecrit edilecek. kýsmi süreli çalýþanlar kayýrt altýna alýnacak ama kendi cebinden. Bu yasaya teslim olmayacaðýz. Hükümete sesleniyoruz: torba torba yasayý geri çekin ve sosyal taraflarla birlikte yeni bir yasa hazýrlayýn. Türk-Ýþ de meydana çýktý Türk-Ýþ önceki gün ülke genelinde Torba Yasa yý protesto eylemleri gerçekleþtirdi. Türk- Ýþ in Ankara da AKP Ýl Baþkanlýðý önünde polis engeline takýldýðý için Kocatepe Camii yanýnda yapýldý. Ýstanbul Taksim de yapýlan eyleme ise yaklaþýk 3 bin kiþi katýldý. Ýstanbul'da Taksim de Türk-Ýþ ile Ýstanbul Meslek Odalarý'nýn Torba Yasa tasarýsýna karþý gerçekleþtirdikleri birleþtirildi. Eyleme PTT den atýlan taþeron iþçiler ve siyasi partiler destek verdi. Zonguldak ta da Madenci Anýtý önünde toplanan KESK, TMMOB, iþçiler ve öðrencilerden oluþan 500 kiþilik grup AKP önüne meþaleli yürüyüþ yaptý. SERHAT BOZTAÞ ANKARA BirGün

3 Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Alevi kitle örgütü ve kurumlar 32 yýl sonra ilk kez Maraþ ta katliamýn yýldönümünde adalet istedi. Alevi halk yüzyýllardýr haksýzlýða uðramýþ, baský altýnda tutulmuþ, fiþlenmiþ, katledilmiþtir. Ve Kerbela dan beri adalete susamýþtýr. Adalet istemiþ davasýndan dönmemiþtir. Tarih boyunca Anadolu da kök salmýþ Alevi inancýný, felsefesini, kültürünü diri tutan, egemenler tarafýndan budandýkça daha gür yeþermesini saðlayan da bu niteliðidir. Alevi halk gücü yettiðinde savaþmýþ, gücü yetmediðinde daðlarýn doruklarýna, ormanlarýn derinliklerine sýðýnmýþtýr. Ama hiçbir zaman davasýndan vazgeçmemiþtir. Davasýndan vazgeçmeyenler 19 Aralýk ta katliamýn hesabýný sormak için Maraþ ta toplandý. Maraþ Katliamý, 32 yýldýr yok sayýlan, inkar edilen, tanýklarý bu gün hala hayatta iken, sorumlularý hala elini kolunu sallayarak gezerken, hatta yeni linç saldýrýlarý örgütleyip balkonlardan seyrederken çarpýtýlmaya, üstü örtülmeye çalýþýlan bir katliamdýr. Katilleri hepimiz tanýyoruz. Çünkü Maraþ tan sonra hiç durmadýlar, Malatya da, Çorum da, Sivas ta, Gazi de kanýmýzý dökmeye devam ettiler. Katilleri koruyup kollayan, sýrtlarýný sývazlayýp ellerine silah tutuþturan, hapishanelerden kaçýran, mahkemelerde aklayan, vekillikle baþkanlýkla ödüllendiren bu düzeni de iyi biliyoruz. Onlarý, hiçbir hayvanýn yapamayacaðý kadar vahþileþtiren, çoluk çocuk demeden tecavüz ederek, iþkence ederek katletmeye yönlendiren, inancý, ideolojiyi de unutmadýk. Osmanlý nýn katli vaciptir fetvalarýndan, 7 Alevi öldüren cennete gider vaazlarýna, sapýk mezhep hakaretlerinden sözlüklere koyduklarý Kýzýlbaþlýk tanýmlarýna kadar yüzyýllardýr hiç deðiþmedi, her yerde karþýmýza dikiliyor. Aleviler tanýdýðý, gördüðü, bildiði bu gerçeklerden kaçmamalý. Aksine 32 yýl sonra Maraþ ta olduðu gibi bedeli ne olursa olsun karþýlarýna dikilip hesaplaþmalýdýr. Saðlýklý olan budur. Ýnancýmýza, deðerlerimize, tarihimize yakýþan budur. Alevi inancýn özünde Ýmam Hüseyin in zulme karþý davasýndan vazgeçmemesi vardýr. O zalimle uzlaþsaydý, anlaþsaydý, ne Kerbela yaþanýrdý ne de Alevilik olurdu. Bugün Maraþlarýn, Çorumlarýn, Sivaslarýn, Gazilerin davasýndan vazgeçer hesabýný sormazsak ne geçmiþimiz kalýr ne de geleceðimiz olur! Düþman her zaman fetvalarla asarak, keserek, yakarak yok etmez. Bugün çok daha sinsi ve incelikli yöntemler kullanýyorlar. Maraþ ý unutun diyorlar. Sivas ý anmayýn diyorlar, maaþ baðlayalým, para verelim sesinizi kesin diyorlar. Ergenekon yaptý, bölücüler yaptý, anarþistler yaptý diyorlar. Huzuru bozmayýn, hizadan çýkmayýn diyorlar Onlar ne diyorsa tam tersini yapmak boynumuzun borcudur. Biliyoruz ki dilleri ne söylerse söylesin, kafalarýnýn gerisindeki tek hedefleri, Aleviliðin direnen biat etmeyen damarýný kesmektir. Maraþ ta 32 yýl sonra þehitlerini anmaya, adalet istemeye gelen bir avuç insanýmýzýn üstüne aðzý salyalý itlerini salarken bunu hedefliyorlardý. Ya benim istediðim gibi uslu Alevi olursunuz ya da katletmeye, yakmaya, yok etmeye devam ederim diyorlardý. Sýrf bunun için bile her sene Maraþ a daha kitlesel, daha güçlü ve daha öfkeli gitmeliyiz, Alevilikte biat kültürü yoktur. Hele ki haksýzlýðýn, zulmün karþýsýnda teslim olmak, biat etmek hiç yoktur. 4 Ocak 2011 tarihli Milliyet gazetesinde ve diðer bazý günlük gazetelerde tam sayfa bir ilan çýktý. Ne yazýk ki bu ilanda Maraþ ta bulunan bazý Alevi-Bektaþi kurumlarýnýn da imzasý vardý. Bu ilan baþtan aþaðý Alevileri yok sayanlarýn ve yok etmek isteyenlerin diliyle hazýrlanmýþtýr. Bilinçli olarak katliamýn sorumlularýný aklamak ve katledilen canlarýmýzý ve onlara sahip çýkanlarý karalamak, suçlamak için hazýrlanmýþtýr. Ýçeriðinden, üslubundan, imzacýlardan ve zamanlamalarýndan anlaþýlan bunlardýr: Birincisi; Daha ilanýn baþýnda 1978 Maraþ Olaylarý denerek tarih çarpýtýlmaya çalýþýlmýþtýr. Ne olayý? Trafik kazasý mý? Sel felaketi mi? Ortada bilinçli, örgütlü, günlerce sürmüþ, soykýrýma dönüþmüþ bir katliam var. Bu gerçeði inkar eden herkes katillere yataklýk etmiþ olur. Ýkincisi; 19 Aralýk 2010 tarihinde Kahramanmaraþ taki huzur ortamýna nifak sokmak isteyen ve ayný miktardan beslenmesine raðmen farklý sloganlar atan provokatörlere cümlesi ile, hiç utanýp sýkýlmadan katillerin örgütlediði ipini koparmýþ bir linç güruhu ile anma için orada bulunan Aleviler ayný kefeye konmuþtur. Maraþ a giden Alevi kurum ve örgütlenmeleri bellidir, taþýdýklarý resimler, attýklarý sloganlar, talepleri bellidir. Yýllardýr faþizmin çiðneye çiðneye aðzýnda sakýz ettiði dýþ mihraklar, karanlýk güçler vb. demagojileriyle Alevi halkýn adalet talebini kimse gölgeleyemez. Kaldý ki böyle insanlýk dýþý bir vahþetin memleketinde gerçekleþtirilmiþ olmasýndan utanacaðý, sýkýlacaðý yerde bir benzerini hayata geçirmeye kalkýþan o linç güruhunun ve benzerlerinin ülkenin dört bir yanýnda bayrak yaktýlar, PKK bayraðý astýlar yalanlarýyla kimler tarafýndan nasýl örgütlendiði de sýr deðildir. Bir mihrak aranacaksa TAYAD lýlara, Kürtlere, romanlara karþý linç saldýrýlarýný kimin nasýl örgütlediðine baksýnlar. Üçüncüsü; Katliamla anýlmak istemiyoruz demek yetmez. Katliamla anýlmak istemeyen, linç güruhlarý örgütleyerek, tehditle, þantajla yeni katliamlara kalkýþmaz! Tersine gerçeklerin açýða çýkmasý, adaletin yerini bulmasý, katillerin cezalandýrýlmasý için çalýþýr. Bir daha böyle bir katliamýn tekrarlanmamasý ve gelecek kuþaklarca hatýrlanýp ders çýkarýlmasý için suçlularý teþhir eder ölenlerin anýsýna bir anýt diker. Ama ilaný veren Maraþlý iþadamýndan sendikacýsýna hepsinin tek derdi katliamýn üstünü örtmek, hesap soran Alevileri de zorbalýkla susturmaktýr. Dördüncüsü; Kimse Necip Fazýl Kýsakürek ile Mahzuni Þerif i ortak deðerimiz diyerek yan yana getiremez. Necip Fazýl Kýsakürek, Sivas ta 33 canýmýzýn yakýlmasýný Yaþasýn Sivas Kýyamýmýz diye alkýþlayan ÝBDA cýlarýn fikir babasýdýr. Hayatý boyunca fikirleriyle, yaptýklarýyla, Alevi halkýn inandýðý deðer ve düþüncelere karþý mücadele etmiþtir. Böyle bir insanýn Alevi halkýn deðerli ozaný Mahzuni Þerif le anýlmasýnýn Ökkeþ Þendiller in Alevi Açýlýmý na davet edilmesinden bir farký yoktur. Bir Afrika atasözü der ki: ölülerin gözlerini yaþanlar kapar Yaþayanlarýn gözlerini ölüler açar. Ölülerimize sahip çýkalým. Ölülerimizi ortada býrakýp inançlarýmýzý, kimliðimizi topraða gömmeyelim. Bize dayattýklarý budur. Bugün uyutulmaya, parçalanýp sindirilmeye, susturulmaya çalýþýlan Alevilerin gözünü açacak olan ölüleridir. Onlar unuttuðumuz düþmaný bize hatýrlatýyor. Bir süredir boðazýmýza kemendi geçirmek için bizimle tatlý tatlý konuþan düþmanýn gerçek yüzünü gösteriyor. Onlar mezarýnda adalet diye haykýrýyor. Bu sesi duymayan kulak sonsuza kadar saðýr, görmeyen göz sonsuza kadar kör olur. 12 Ocak 2011 Cem GÖÇER AKP Diyanet i güçlendirmeye ve ihya etmeye devam ediyor. Devlet Bakaný Faruk Çelik Ýzmir de gerçekleþtirdiði temaslarda Diyanet için yapýlan çalýþmalarý sýraladý. Alevi Açýlýmý ný dilinden düþürmeyen ancak Aleviler için somut hiçbir þey yapmayan AKP Ýktidarý, söz konusu Diyanet olunca kesenin aðzýný sonuna kadar açýyor. Geçtiðimiz Temmuz ayýnda kabul edilen Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Teþkilat Yasasý ile 100 bini aþkýn Diyanet personelinin maaþý 81 lira lira arasýnda arttý. Halen sadece öðretmenlere ödenmekte olan 515 TL eðitime hazýrlýk ödeneði Kur'an kursu hocalarýna da verilmeye baþlandý. Devlet Bakaný Faruk Çelik yapýlacak diðer çalýþmalarý Ýzmir gezisinde anlattý. Birtakým ziyaretlerde bulunmak üzere Ýzmir'de bulunan Devlet Bakaný Faruk Çelik, Ýl Müftülüðü'nü ziyaret ederek Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn protokoldeki yerinin ilk 10 içerisinde olmasý için çeþitli çalýþmalarý kýsa sürede tamamlayacaklarýný belirtti. Bakan Çelik ayrýca uzman kadro ile birlikte çok yakýnda Diyanet Tv'nin de yayýn hayatýna baþlayacaðýný müjdeledi. Devlet Bakaný Faruk Çelik Ýzmir Ýl Müftüsü Ýbrahim Acar'ý ziyaret etti. Konferans Salonu'nda din görevlileri ile bir araya gelen Bakan Çelik, 1979'dan 2010'a kadar ikincil mevzuatla yönetilen Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn, Teþkilat Yasasý'yla yaþadýðý hukuki zorluklarý aþtýðýný ifade etti. Bakan Çelik, "Yasayla birlikte Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, kamudaki en üst düzey kamu görevlisi olan baþkanlýktan müsteþarlýk düzeyine taþýnmýþtýr. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþunda protokol sýrasýnda ilk 3'te yer alan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn, süreç içerisinde þu an itibariyle 51. sýrada yer aldýðýný görüyoruz. Bu, kabul edilebilir bir þey deðil. Bununla ilgili çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Umuyorum ki kýsa süre içinde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn protokoldeki yerinin ilk 10 içerisinde yer almasýyla ilgili çalýþmamýzý da tamamlayacaðýz" diye konuþtu. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn sadece Türkiye'de deðil, Avrupa ve Uzakdoðu'da da hizmet verdiðini ifade eden Bakan Çelik, iletiþim araçlarýnýn saðladýðý kolaylýk ile genç nesillerin karþý karþýya kaldýðý tehlikeleri hatýrlattý. Bakan Karný büyük boynu kalýn deðilsin Ýnönü ye benziyorsun baþkaným Kýlýç gibi keskin konuþuyorsun Poyraz gibi esiyorsun baþkaným Ýsmin ne güzel yakýþmýþ þahsýna Kurtar bu halký Atatürk ün aþkýna Çýkaracaðýz sizi baþbakanlýk köþküne Ecevit e benziyorsun baþkaným Ülkemizi kuracaðýz yeniden Kurtar bizi faþistlerin elinden Kýnalý kuzular dönmez ölümden Üç fidana benziyorsun baþkaným Cübbeliye sarýklýya býrakma Yanan yüreðimi bir de sen yakma Çarþafa türbana pabuç býrakma Cesaretle git üstüne baþkaným Cumhuriyetin siliniyor deðeri Kurtlara yedirip atlara çiðnetme beni Tek baþýna iktidar yapacaðýz biz seni Her gün öne geçiyorsun baþkaným Haydar Kaim partinize aþina Örümcek kafalara oy veremem boþa Tek baþýna iktidarsýn yorulma Baþbakan yapacaðýz sizi baþkaným Haydar KAÝM Çelik; "Gençlik geleceðimiz. Gençliðin karþý karþýya bulunduðu sýkýntýlarý hepimiz biliyoruz. Geçmiþte 'Filan yere gitmeyin' uyarýlarý artýk anlamsýzlaþtý. Her türlü iletiþim imkanlarý artýk odamýzda da var. Eðer bir tehlikeden bahsediliyorsa ev içinde de var. Burada özellikle din görevlilerine çok büyük görevler düþüyor. Dertlenmeniz gerekiyor. Mahallemizdeki, ilçemizdeki gençliðin durumunu dikkate alarak, gençlerimizi milli ve manevi deðerlerimizden uzaklaþtýran nedenleri tespit edip onlara tedavi bulma gibi sorumluluðunuz var. Gönül adamý olarak sizin kalp kazanma gibi bir sorumluluðunuz var. Ýnsanlarýn gönül fýrtýnalarýný dindirmek için çalýþmalýsýnýz" dedi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna 17 bin 500 kadro alýndýðýný, bunlarýn yaklaþýk 12 bininin Türkiye'nin dört bir tarafýnda görev yapmaya baþladýðýný açýklayan Bakan Çelik konuþmasýný þu sözler ile sonlandýrdý: "Kýsa sürede Diyanet TV de milletimize ulaþacaktýr. 24 saat, çok daha büyük bir coðrafyada Ýslam'ýn tüm gerçekleri ve güzellikleri, en ayrýntýlý biçimde, en uzman aðýzlardan aktarýlacak." Vali Cahit Kýraç ise Ýzmir'de nüfusun 4 milyonu aþtýðýný belirterek; "Ýyiliði ve güzelliði aktaran, bu tarz gayretler içerisinde yer alan tüm hizmetleri memnuniyetle karþýlýyoruz. Dinimiz Ýslam da insan memnuniyetini önemsemiþ ve bunun üzerine kurulmuþtur" dedi. Bakan Çelik daha sonra Karabaðlar Evliyazade Akkuþ Kur'an Kursu'nun ek hizmet binasýnýn inþaatý ile ilgili bilgiler aldý.

4 Esat Korkmaz Daha dün, Seçim sürecinde aptallaþýyor muyuz ne?; zaman bize daha hýzlý koþuyor bunu biliyoruz. Onu karþýlama becerisini gösteremediðimiz için gelip bize çarpýyor; yara-bere içinde kalýp telef oluyoruz. Sonra da zaman kötü diye dövünüyoruz, diyorduk. Bugün ise Zamanýn kötülüðü, biz zaman olamadýðýmýz içindir; öyleyse zaman olalým, zamanýn yerine geçelim ve birbirimize koþalým-anlaþalým, diye düþünüyoruz. Yakýn geçmiþte, zaman olup birbirimize koþacaðýmýza, siyasete müdahale ediyoruz savýyla örgütlerimiz, kendi saðýna yatýrým yapan sosyal demokrat yapýya koþtu. Koþtu da ne oldu? Körlüðümüzün bedeli ortaya çýktý. Bu topraðýn en gerçekçi siyaseti olan Alevi tarihi, sosyal demokrat zeminde kendini aramaya koyuldu. Aðýrlýklý olarak sosyal demokrat yapýnýn solunda yatýrým olanaklarý-seçenekleri yaratmak daha üretken olmaz mýydý? Gerekiyorsa çok küçük oy oranýyla ezilenler adýna politik anlamda erken uyarý sistemi olunamaz mýydý? Þimdi, seçim geliyorum, diyor; haber vermeden geldi, apansýz bastýrdý deme hakkýmýz yok. Alevi örgütlülüðü, kimi örgüt yöneticilerinin milletvekili olma hýrslarýný tatmin etmenin ötesinde saðlýklý sonuçlar üretmeye yönelmelidir artýk: Alevi gelenekselliðini kucaklayan, o temelden beslenerek günümüze uzanan çaðdaþ bir tavrýn-duruþun; toplumsal ölçekte ise Alevilerin de içinde yer aldýðý halk katýnýnsýnýf temelinin çýkarlarýna dayalý bir kavganýn iktidara yönelik taþýyýcýsý olmalýdýr. Alevi-Bektaþi Federasyonu tarafýndan düzenlenen Ankara ve Ýstanbul kitlesel mitingleri, ezilenler katýnda çoðaltýlmaya yatkýn etkinlik gerekçeleri, çaðdaþ Alevi örgütlülüðünün, yazgýsýný eline almaya aday olduðunu gösteriyor. Alevi geçmiþini güncellemeye, Aleviliðin toplumsallaþma araçlarýný saptamaya ve siyasal siyasetini üretmeye soyunuyor : Artýk Aleviler için seçim bir bilmece deðil. Büyük Alevi Kurultayý Bunun kanýtý anlamýnda, Ankara da, Ocak 2011 günleri Büyük Alevi Kurultayý toplandý. Kurultay Sonuç Bildirgesi nden izleyelim: Kendini Müslümanlýðý tanýmlama ve ibadet pratiklerini belirleme konusunda yetkili merci olarak gören bir kurumun varlýðý ve merkezi idare içinde yapýlanmýþ olmasý kabul edilemez. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kaldýrýlmalý, cem evlerinin ibadethane statüsü pozitif hukuk çerçevesinde tanýnmalý ve Alevi köylerine zorla cami yapýlmasýna olanak saðlayan yasal ve idari düzenlemeler bir an önce yürürlükten kaldýrýlmalýdýr. Öte yandan dünyanýn hiçbir yerinde, bir inanç topluluðunun kutsal mekânlarýnýn parayla ziyaret edilebilen bir müzeye dönüþtürülmesini kabul edebilen bir anlayýþa rastlamak olanaklý deðilken Aleviler bugün, Hacý Bektaþ Dergâhý na ücret karþýlýðý ve ziyaretçi olarak girebilmektedirler. Siyasi irade, dergâhýn, asýl sahipleri olan Alevilere iade edilmesine yönelik herhangi bir giriþimde bulunmayý da reddetmektedir. Alevi topluluklar için tartýþmasýz biçimde en önemli kutsal mekânlardan biri olan Hacý Bektaþ Dergâhý, gerçek sahiplerine teslim edilmelidir Alevi toplumunun önemli kutsal mekânlarýndan bir diðeri olan, Elmalý Tekke Köyü ndeki Abdal Musa türbesinin yaný baþýnda taþ ocaðý yapýlmasý için ruhsat verilmesi, Dersim de Munzur vadisinde yapýlmasý planlanan barajlarla Alevilerin kutsal saydýðý çeþitli mekân ve ziyaretlerin yok edilecek olmasý da Alevilerin inanç ve ibadet özgürlüklerine doðrudan saldýrý niteliði taþýmaktadýr. Bu nedenle kurultayýmýz, ülkemizin en önemli gündemlerinden birini oluþturan Kürt sorununun, demokratik, barýþçýl ve þiddetten arýndýrýlmýþ yöntemlerle çözülmesini talep etmektedir. Kürtlerin kültürel kimlik haklarýný ve anadillerini kullanma özgürlüðünü evrensel bir insan hakký olarak görmektedir. Kurultayýmýz yukarýda ifade edilen tüm bu sorunlarýn çözümü ve taleplerin karþýlanmasýný saðlayacak zeminin yaratýlmasýnýn; Türkiye nin ihtiyacý olan, toplumun tüm kesimlerinin katýlýmý ile yeni baþtan yazýlmýþ, demokratik bir anayasadan geçtiðine inanmaktadýr Madýmak Oteli utanç müzesi yapýlmalýdýr. Zamanaþýmýna uðratýlan Maraþ, Çorum ve Sivas katliamlarýnýn dosyalarý yeniden açýlmalý ve failleri ortaya çýkarýlmalýdýr. Dersim katliamýyla ilgili devlet arþivleri kamuoyunun bilgisine sunulmalý, Seyit Rýza nýn mezarýnýn yeri açýklanmalý ve mezar Seyit Rýza nýn ailesine teslim edilmelidir Zorunlu din dersleri kaldýrýlmalýdýr Cemevleri ibadethane olarak kabul edilmelidir. Alevi köylerine zorla cami yapýlmasýna son verilmeli, þimdiye kadar yapýlmýþ bulunan camiler kaldýrýlmalý veya köy halkýnýn talepleri ve ihtiyaçlarý doðrultusunda cemevine dönüþtürülmek üzere mimari yapý ve donatýlarýnda gerekli deðiþikler yapýlmalýdýr Antakya ve çevresinde yaþayan Alevilerin, kutsal günü sayýlan Gadiri Hum resmi tatil olarak kabul edilmelidir Bugün burada Büyük Alevi Kurultayý nda bir araya gelen biz Aleviler, bundan sonra gerçekleþtireceðimiz kurultaylarla da AKP iktidarýnýn ve genel olarak da iktidarlarýn Alevilere yönelik politika ve uygulamalarýnýn takipçisi olacaðýmýzý beyan ederiz. Kurultay ýn ilk gününde, 6 Mart 2011 günü Ýzmir de kitlesel bir miting düzenlenmesi kararlaþtýrýldý. Yapýlacak kitlesel mitingle Alevilerin hak talepleri bir kez daha duyurulacak ve Alevilerin taleplerine aldýrmaksýzýn hükümet tarafýndan çýkarýlan yasalara tepki haykýrýlacak. Kurultay ýn ilk günkü toplantýsýndan çýkan ikinci karar da önümüzdeki Nisan ayýnda, Ýstanbul da, Aleviler ve Anayasa adlý bir sempozyumun düzenlenmesi oldu. Aleviler dýþýnda toplumun deðiþik kesimlerinden uzmanlarýn-akademisyenlerin de katýlacaðý sempozyumda, seçimden sonra gündeme gelmesi beklenen yeni Anayasa yla ilgili Alevilerin nasýl bir yol haritasý izleyeceði tartýþýlacak. Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Genel Baþkaný Ercan Geçmez: Aleviler bizim kardeþimizdir, denilerek Alevi çocuklara zorla din dersi veriliyor, Alevi köylerine zorla cami yaptýrýlýyor. Bizim bu tür kardeþliklerle iþimiz yok. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn kaldýrýlmasýnda ýsrarlýyýz, bunu Sünni yurttaþlarýn özgürlüðü için istiyoruz. Çünkü onlar özgür olursa bizde özgür oluruz, dedi. Ve Alevi çalýþtaylarýna halkýn sorunlarýný görmeyen örgütlerin katýldýðýný iddia eden Geçmez, ilk Alevi çalýþtayýnda kendilerinin de bir rapor sunduðunu ancak daha sonraki çalýþtaylara katýlmadýklarýný belirtti. Devlet Bakaný Faruk Çelik in Çalýþtaylara katýlmýyorlar dediðini belirten Geçmez, þunlarý kaydetti: Hangi çalýþtaya katýlalým? Katliamlara katýldýðý için yargýlanan birinin katýldýðý çalýþtaylara mý katýlalým? Bizi katillerimizle mi yüzleþtirmek istiyorsunuz? Biz bu iþlerde samimiyet ararýz. Yýllardýr bunu konuþanlar samimiyetsizdir. Dinden ne istiyorsunuz? diyorlar bize, asýl siz dinden çekin elinizi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýný kaldýrýn, tüm yurttaþlarýmýz dinlerini özgürce yaþasýnlar. Biz Diyanet Ýþleri baþkanlýðýnýn kaldýrýlmasýnda ýsrarlýyýz, bunu Sünni yurttaþlarýn özürlüðü için istiyoruz. Çünkü onlar özgür olursa biz de özgür oluruz. Bu ülkede Alevilerin sorunlarýna Sünniler, Kürtlerin sorunlarýna Türkler, gayrimüslimlerin sorunlarýna Müslümanlar sahip çýkmazsa bu ülkede barýþ olmayacaktýr. Biz eþit yurttaþlýk istiyoruz, herkes gibi inancýmýzý yaþamak istiyoruz. Biz inancýmýzý biliyoruz, devlet elini çeksin. Alevi örgütlülüðünün mücadele zemini halk katýdýr; yani sýnýf yoðun alandýr. Orada demokratik haklarýn kesintisiz kavgasýný verir; toplumsallaþma araçlarýný harekete geçirerek Aleviliðin siyasal siyasetinin nerede ve nasýl üretileceðin, nerede-nasýl ve kimlerle örgütleneceðini yaþama geçirir. Elde ettiði her hakkýn kalýcý kazanýmlar durumuna gelmesi için uðraþ verir. Birey kimliðini, demokratik örgüt kimliðine dönüþtürür. Yasalarý zorlayan ya da egemen yargýyý kýran, daha açýk anlatýmla sistemin ezberini bozan bir itaatsizlik kanalýnda Aleviler için güdücüyönlendirici bir bilinç-kültür oluþturur. Sanki o günlere doðru bilinçli adýmlar atýyoruz O zaman somutlayalým: Alevilerin kendi demokratik örgütlerini doðrudan taban alarak gösterecekleri siyasal tavýr, aðýrlýklý biçimde sosyal demokrat siyasetin solunda, ilerici toplumsal güçlerin bir blok oluþturarak iktidara yönelik olarak gerçekleþtirecekleri siyasal oluþuma katýlmayý amaçlamalýdýr. Katýlým sürecinde, Alevi kimliðinin açýlýmlarýnýn özümsenmesini saðlamalýdýr. Uzantýsýnda sosyal demokratlarý da kendi siyasetlerini sorgulayacaklarý bir eðilimin içine sokmaya çalýþmalý ya da böylesi bir sonuca neden olmalýdýr. Bu tavýr, baðýmsýz adaylarla gösterilebileceði gibi baþka yollarla da gösterilebilir. Aleviler açýsýndan, halk katýnda, emek zemininde sýnýf yoðun deðerleri öne alan anlamlý bir demokrasi bloðunun özlenen biçimde gerçekleþtirilememiþ olmasý, yapýlan yanlýþlýklarý mazur göstermez. Soralým-yanýtlayalým: Alevilik ne zaman yapýlanýp biçimlendi? Ortaçað da. Nerede? Temel üretim zemininde, yani toprak-otlak üzerinde. Kimleri kucakladý? Belirleyici üretici güçleri ve bu güce yardýmcý güçleri, yani köylüleri, çobanlarý, zanaat üreticilerini. Böyle olduðu için de kendisi dýþýnda her inançtan insanýn, yaratan-üreten olmak koþuluyla sözcüsü oldu. Her davranýþý, halký kurtuluþa taþýyan seçenek durumuna geldi. Ama bugün Ortaçað da yaþamýyoruz. O günün temel üretim zemini bugün az sýnýf yoðun bir üretim alaný durumuna dönüþtü. O günün belirleyici üretici güçleri bugün, belirleyicilikten yardýmcýlýða indi. Küçük mülkiyet temelinin küçük üreticileri oldu. Mülksüzlerin yardýmcýsý anlamýnda, sýnýf yoðun alanýn kýyýsýna taþýndý. Þimdi, kentler, fabrikalar temel üretim zemini; iþçiler belirleyici üretici, köylüler yardýmcý güç. Alevi gerçeði, dünden bugüne yaþamýn kendisindeki bu deðiþime ayak uyduramamýþ görünüyor; bu nedenle hâlâ bâtýni köylülük deðerlerinin taþýyýcýsý durumunda. Kýrdan kente göç olgusuna koþut olarak aðýrlýklý biçimde kendilerinin de iþçileþtiklerinin ayýrýmýnda deðiller sanki. Küçük mülkiyetin ufuk sýðlýðýyla belirgin böylesi bir Alevi gerçeði, sol siyaset yerine, sisteme yönelik köktenci bir sorgulama getiremeyen, tam tersine sistemin acýlarýný-sýkýntýlarýný çekilebilir kýlmanýn kimliði olan sosyal demokrat siyasete yatkýn bir eðilim üretti. Aleviler sosyal demokrat yapýya düþman olsunlar, o yapýyý olumsuzlasýnlar demiyorum. Bu doðru da olmaz. Benim söylemek isteðim Aleviler açýsýndan sosyal demokrat zeminin yardýmcý çalýþma alaný olduðu gerçeðidir. Asýl çalýþma alaný silinip, yardýmcý alan öne alýndýðý, büyütüldüðü için her þey tersine dönmektedir. Öyle olmadý mý? Örgütlü Alevi yapýnýn siyasete müdahale tavrý, sosyal demokrat bir siyasal ufuk içinde güdük bir sosyal demokrat tavýr üretmekten öte bir sonuç vermedi. O alanda kökleþmiþ olan sosyal demokrat siyasetin kendisiyle baþ edemediði için, pazarlýk varlýðý olmanýn ötesine geçemedi. Bir seçim öncesi Serçeþme Dergisi nde þu satýrlarý kayýt olarak düþmüþüm; hatýrlamakta yarar var: Bir genel seçimi daha yaþamak üzereyiz. Önümüzdeki günlerde þöylesi durumlarla karþýlaþabiliriz: Birileri, Alevilerin bir bölümünü de biz temsil ediyoruz savýyla öne atýlýp devlet katýný çok sýcak bulabilir. Kimi canlar, biraz AKP olan sað partilerde kimlik arayýþýna çýkabilir. O günlere taþýnmadan þapkamýzý önümüze koyup düþünelim, diyorum. Düþündük belki düþünmesine de bu iþi örgütlü yapamadýk. Türk-Ýslam sentezi zemininde, mahþerin üç atlýsýndan ulusalcýlýk atýna bindirilip Ýftar Yemeði ne götürülen Aleviler, törenle resmi dünya ile akraba yapýlmaya çalýþýlacak. Öncelikle belirtelim: Siyasi otorite, yani AKP, örgütlü Alevilik ile yani Alevilerin örgüt sözcüleri masaya oturmadýðý sürece her türden kucaklaþma Aleviliðin devletleþmesi anlamýna gelir. Cemevlerine yasal statü verilmesi ya da dedelere-zâkirlere kadro açýlmasý görüntüsü ardýnda devlet patronlaþýr, Aleviler memurlaþýr. Oyuna gelmeyelim Örgütlü Alevi hareketi olarak yaþama müdahale edelim, toplumsallýðýmýzý yaratalým-üretelim; yarattýðýmýz-ürettiðimiz toplumsallýkla bizleri daha düne kadar yok sayan egemen politikayý terbiye edelim. Sokaklarý-meydanlarý farklý fail durumuna gelme eylemleriyle kitle iletiþim araçlarýna dönüþtürelim.

5 EBRU SORGUN Ucube aslýnda bir aynadýr. Baktýðýmýzda bastýrdýðýmýz kendi ucubeliðimizi görürüz. Ucubeyle karþýlaþýlan an, kendilikle olan iliþkideki varoluþsal zayýflýðý ve parçalardaki organik zayýflýðýn, kesinliðe dönüþtüðü andýr. Karþýmýza çýktýðýnda ne görmek isteriz ne de bakmaktan ve düþünmekten kendimizi alýkoyabiliriz. Teratolog Pierre Ancet ucubeleri odaða aldýðý Ucube Bedenlerin Fenomolojisi kitabýnda, ucubelerin tasviri ile deðil, ucubelerle olan iliþkimizin tasviri ile ilgilenmiþtir. Söz konusu olan ucubeleri kendi baþlarýna ele almak deðil, bizim için var olan, kolektif temsillerimizde bulunan ucubelerle etkileþimlerimizin ve onlar karþýsýndaki rahatsýzlýðýmýzýn ele alýnmasýdýr. Zaten ucube (monstre) kelimesinin kendisi bu etkileþim ve rahatsýzlýk ile doludur. Kitapta farklý düþünce akýmlarýndan yararlanýlmýþtýr ve kitap sadece dar bir fenomenolojik çalýþma olarak kalmamýþtýr. Ucube sadece karþýlaþýldýðýnda deðil hatýrlandýðý anlarda bile yetersizlik duygusu yaþatýr. Bu duygu sadece görülen gariplik karþýsýnda mýdýr yoksa bizlerin içindeki bastýrýlmýþ ucubeyi mi tekrar canlandýrýr? Ancet, insan ucubelerin fenomenolojisini ele alýrken, tarihsel bir bakýþý ve psikanalitik bir yaklaþýmý göz ardý etmemiþ. Suçu olmasa da... Bir ucube ile karþýlaþtýðýmýzda duyduðumuz rahatsýzlýk nereden gelir? Bir ucube ille de fantastik bir canavar ya da ahlakdýþý bir varlýk deðildir; konumuz olan ucubelik fiillerde deðil bedenlerde bulunmaktadýr. Ucube dýþ görünüþünden dolayý ortada suçu olmasa da görünümünden dolayý fiziki saldýrý benzeri bir þiddetin taþýyýcýsý gibi algýlanýr ve agresyonu gündeme getirir. Ucubeler doðaüstü varlýklar deðillerdir; insanla ortak kökenleri oldukça açýktýr. Peki ama acaba anormal midirler? Yazar doðal normu tanýmlamanýn zorluðundan bahseder ve bilim felsefecisi Canguilhem e atýf yaparak yaþayan her varlýðýn ucube de olsa sadece kendisine ve hayatta kalma kapasitesine göre yargýlanabileceðini belirtir: her varlýk hayatta kaldýðý ve hayatta kalabileceði ortama baðlý olarak normaldir. Canlý, belli bir ortamda hayatta kalabildiði ölçüde normaldir. Ayrýca bir yapýyý bariz bir anormallik olarak deðerlendirmemizin nedeni pekâlâ, bu yapýnýn normal görüleceði yeni ortamlar tahayyül etme kapasitemizin sýnýrlý olmasý da olabilir. Bir kadýn ve bir erkekten olan ucubeyi bugünkü bakýþýmýzla þekli bozuk bir insan olarak görsek de, ucubenin görünüþü kendi insanlýðýmýzý sorgulatacaktýr. Ucubenin tüm güçlüklerine raðmen hayatta kalmýþ ve doðmuþ olmasý, kendini bütün ve baþarýlý hisseden insan için aþaðýlama gibidir. Ýnsan gerçekten ne kadar bütün ve baþarýlýdýr? Yoksa ucubeler insanýn içindeki yarým kalmýþlýðý, eksikliði, deformasyonu harekete mi geçirir? Ýnsanlýk, ucubenin varlýðýyla ve ucubenin görüntüsünün yarattýðý gariplik duygusunu normalleþtirmek için tarihsel olarak çeþitli baþ etme yöntemleri geliþtirmiþtir. Kendine yabancý olan ama bir o kadar kendinden olan ucubeleri çaðlar boyunca çeþitli konumlara sokan ucube olmayan insanlýk, ucubeleri Ortaçað sonlarýnda ve Rönesans ta bir mucize olarak görmüþtür. Bu mucize daha çok bir ifade ve dünyanýn anlaþýlabilirliðinin derin bir kaynaðýydý. On sekizinci yüzyýlda ise dünyada birtakým evrensel deðerlerle ilgili bilincin geliþtiði dönemler olsa da öteki ve farklý olanýn bundan çok nasiplenebildiði bir dönem de olmamýþtýr. Bu dönemde ucube karþýsýnda duyulan korkuyla baþ etme yöntemi olarak, ucubeyi toplumsal bir komedi nesnesi haline getirilmiþtir. Yazarýn bedenin gölgesi dediði, görünenin ardýndaki görünmezliðin yarattýðý kaygý nýn görünmediðini, yaþanan kaygýnýn alay yoluyla tehlikesiz hale dönüþtürülüp dýþsallaþtýrýldýðý zamanlardýr on sekizinci yüzyýl. Ucubeler panayýrlarda sunulur, soytarýlaþtýrýlýr, meraklý gözlerin önüne serilir. Bu yöntem ucube bedene koyulan bir mesafe biçimidir. Ucubelerin yarattýðý kaygý aslýnda karþýsýnda atýlan kahkahalarýn sürekliliðinde ve þiddetinde gizlenmiþtir. Eser, ucube bedenin yarattýðý travmatik algý deneyiminin, kiþiye sadece kaygýya deðil, travma boyutu kaybedilmeden, ucube beden karþýsýnda duyulan haz duygusuna dikkat çeker. Tüm bu panayýrlarda, sergilerde ucubeye bir tablo gibi bakýlýr ve zevk alýnýr. Ancet bunu derealizasyon kavramýyla açýklar. Ucubenin görüntüsüne tahammül etmenin yollarýndan biri onu gerçekliðin dýþýna atmaktýr. Derealizasyon travmatik yaþantýnýn reddi kapsamýnda bir dissosiyatif bir yaþantýdýr ve travmatik yaþantýyý bir yandan da taze tutar. Bu da öteki olan ucube bedenin, iç dünyada ve dýþ dünyada kabulünün engelidir. Her dönem de ister mucize, ister soytarý olarak görülsün insandan olan, ama insanlýktan olmayandýr ucube beden. Hem insandan olan ama insan olma formunda olmayan bu algý derin yarýða neden olur. Daha doðrusu derin yarýðý hissettirir. Ve sahneye Freud çýkar Kitabýn ilerleyen bölümlerinde Sigmund Freud ve unheimlich yani kaygý verici aþinalýk kavramý karþýmýza çýkmaktadýr. Ancet, mesafe koyma giriþimlerine raðmen, ucubenin yakýnlýðýnýn her zaman en sonunda kendini dayattýðýný belirtir ve bu ortaya çýkýþý Freud un psikanaliz teorisiyle ele alýr. Psikanaliz korkunç un uzun zamandýr bilinen, uzun zamandýr tanýdýk olunan özel bir çeþidini ortaya koymuþtur. Söz konusu olan, tekinsizlik veya aþina olunan yabancýlýktýr. Freud a göre yabancý þekilde aþina, yok sayýlan ve silinmiþ bir aþinalýðýn dönüþü nedeniyle yabancý olanýn ya da yabancýlaþtýrýlmýþýn, bastýrýlmýþýn tekrar ortaya çýkýþýný gösterir. Yetiþkinlikte uygunsuz olacak bastýrýlmýþ bir çocukluk izleniminin dönüþüdür. Gerçek ve düþsel olanýn karýþtýðý yerdedir ucubenin verdiði aþina olunan yabancýlýk. Ancet, amacýn, söz konusu olanýn ucubelik yaþantýsýný sadece bilinçdýþý motivasyonlara indirgemek olmadýðýný, bu motivasyonlarýn zaten algýda var olduðunun altýný da çizmektedir. Yazar, teratolojik türlerle tekinsizlik arasýndaki iliþkiyi, parazit ucubeler (ikizlerden birinin geliþmeyip diðerine yapýþmasý), bedensel örtünün yýrtýlmasý ve tenin ete dönüþmesi, (selosomi vakalarý gibi) ve ucubeliðin fiziksel olarak dýþarý konmuþ bir iç olarak hissedildiði ve kendi bedeninin tersyüz olduðunun ve organlarýnýn açýða çýkmasýný görme kaygýsý olarak üç kaygý türü tanýmlamýþtýr. Kiþinin kendiyle olan iliþkisi ucube formlar üzerinden ele alýnýrken, Didier Anzieu nun Deri-ben kavramý da ele alýnmýþtýr. Deri-ben, beden yaþantýsýný ve psiþik etkinliði içeren deneyimi tanýmlar. Deri, bedenin kapsayýcýlýðý, ben ise ruhsallýðýn kapsayýcýsýdýr. Kiþilik bu temel iki bileþimde bütün bir kendilik algýsý yaþar. Tek ve özel olmamý saðlayan þey, beni saran, tek olan bana ait bedenim ve biricik psiþemdir. Fiziksel ve ruhsal bütünlüðüm Deri-ben imle iliþkilidir. Ancet, deri-ben kavramýný, ikiz ucubeler karþýsýnda yaþanýlan kaygý, ortak deri fantezileri, bireysellik, özerklik, anne karnýna dönme fantezileri gibi baþlýklarý, ucube bedenin algýsal deneyiminin özel kaygýlarýný ele almaktadýr. Kitap ucubenin algýlanýþý, tasviri kapsamýnda önemli nirengi noktalarý üzerinde durmuþ ve bu noktalarý derinlemesine ele almaya çalýþmýþtýr. Ucube beden stabil olmayan gerçek bir insan formu olarak ele alýnmýþtýr. Yazar çalýþmanýn antropoloji, psikanaliz, estetik ve epistemoloji gibi alanlarda, her tür etik incelemeden önce doðasýnýn sorgulanmasý gereken sorunlu beden, embriyo beden temsillerine iliþkin olarak ortaya çýkabilecek çaðdaþ kaygýlarýn bir parçasý olduðunu belirtir. Sonuç olarak, Ancet ucubeler ile olan iliþkimizdeki rahatsýzlýk üzerinde odaklanmaktadýr. Bazý ucubeler bize yakýn, dostvari, sevimli de gelebilmektedir. Bu farklý duyum ve duygulanýmlarý yaratan baðlamlarýn incelenmesi kitapta eksik kalmýþtýr. Çünkü bu ucubeler ile karþýlaþtýðýmýzda oluþan yýrtýðý tamir etmemiz için gereken umut bu incelemeden filizlenebilir. UCUBE BEDENLERÝN FENOMENOLOJÝSÝ Pierre Ancet Çeviren: Ersel Topraktepe sayfa 12 TL. Radikal kitap

6 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç ve Rektör Ýnci GÖÇER Yardýmcýsý Prof. Dr. Çetin Pekacar, dinletide Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne görev alanlara ses sanatçýlarýna ve saz Sanatlarý Bölümü 'Türk Halk Musýkisi ekibine Avanos topraðýndan yapýlmýþ testi Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Hasan KANKAL Nevþehir'in Uçhisar beldesinde gerçekleþtirilen ve 250 den fazla sporcunun katýldýðý müsabakalarda alýnan sonuçlar þöyle: Minik Erkekler Takým yarýþmasýnda, 100. Yýl Ülfet Baþer Ýlköðretim Okulu birinci, Sulusaray YÝBO Ýlköðretim Okulu ikinci, Lütfü Pamukçu Ýlköðretim Okulu üçüncü, Minik Erkekler Ferdi yarýþmasýnda, Karacaören Ýlköðretim Okulundan Muhammet Ýlhan birinci, Derinkuyu Ýlköðretim Okulundan Erdem Öz ikinci, Yazýhöyük Ýlköðretim Okulundan Kadir Karaketir üçüncü, Minikler Kýz Takým yarýþmasýnda, 100. Yýl Ülfet Baþer Ýlköðretim Okulu birinci, TOKÝ Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu ikinci, Avanos Ahmet Ergün Ýlköðretim Okulu üçüncü, Minikler Kýz Ferdi yarýþmasýnda, Derinkuyu Cumhuriyet Ýlköðretim Okulundan Burcu Kýzýlýrmak birinci, 100. Yýl Ülfet Baþer Ýlköðretim Okulundan Senem Belli ikinci, Hacýbektaþ Cumhuriyet Ýlköðretim Okulundan Bucu Baþak Söðüt üçüncü, Yýldýz Erkek Takým yarýþmasýnda, 100. Yýl Ülfet Baþer Ýlköðretim Okulu birinci, Lütfü Pamukçu Ýlköðretim Okulu ikinci, Yazýhöyük Gazi Ýlköðretim Okulu üçüncü, Yýldýz Erkekler Ferdi yarýþmasýnda, Cumhuriyet Ýlköðretim Okulundan Edip Erdinç birinci, 100. Yýl Ýlköðretim Okulundan Furkan Açýkgöz ikinci, 100. Yýl Ýlköðretim Okulundan Savaþ Çakmaz üçüncü, Yýldýz Kýz Takým yarýþmasýnda, 100. Yýl Ýlköðretim Okulu birinci, Ürgüp Atatürk Ýlköðretim Okulu ikinci, Sulusaray YÝBO Ýlköðretim Okulu üçüncü, Yýldýz Kýz Ferdi yarýþmasýnda, Ürgüp Atatürk Ýlköðretim Okulundan Seher Altun birinci, Hacýbektaþ Cumhuriyet Ýlköðretim Okulundan Tuðçe Yýlmaz ikinci, Gülþehir Alparslan Ýlköðretim Okulundan Kezban Çelikbaþ üçüncü, Gençler Erkek Takým yarýþmasýnda, Kardelen Koleji birinci, Endüstri Meslek Lisesi ikinci, Derinkuyu Mehmet Ekmekci Lisesi üçüncü, Gençler Erkek Ferdi yarýþmasýnda, Kardelen Kolejinden Cavit Özdünar birinci, Ahmet Tolga Korkusuz ikinci, Abdullah Yiðit üçüncü, Gençler Kýz Takým yarýþmasýnda, Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi birinci, Derinkuyu Mehmet Ekmekci Lisesi ikinci, Avanos Lisesi üçüncü, Gençler Kýz Ferdi yarýþmasýnda, Nevþehir Lisesinden Þeyma Küçük birinci, Derinkuyu Mehmet Ekmekci Lisesinden Fatma Kýzýlýrmak ikinci, Saðlýk Meslek Lisesinden Rabia Çevlik üçüncü oldu. Dinletisi' etkinliði, ilk defa Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Düzenlenen programda, bir çok yöreden türküler seslendirildi. Türk Halk Musikisi'nin birbirinden güzel eserlerinin seslendirildiði programda konuþan Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, bu tür sosyal faaliyetlerin eðitimin bir parçasý olduðunu söyledi. Kýlýç, "Yapýlan organizasyonlar, üniversite personelinin kaynaþmasýna ve üniversite ile halkýn bütünleþmesine büyük katkýlar saðlamaktadýr." dedi. Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM Türkiye'de ticaret, turizm ve tarým sektörlerinde önemli yeri olan Nevþehir'de, 2009 yýlýnda 284 bin 25 kiþi yaþarken, 2010 yýlýnda bu sayý bin 688 kiþi düþerek 282 bin 337'ye geriledi. Nevþehir'de 2009 yýlýnda hediye etti. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu ise Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Kubilay Kolukýrýk'a, barýþýn sembolü olan beyaz güvercin takdim etti. Programa Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç'ýn yaný sýra Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Çetin Pekacar, Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu, Ýl Emniyet Müdür Vekili Akýn Kýrýmtay, akademik ve idari personel öðrenciler ile vatandaþlar katýldý. kilometrekareye 53 kiþi düþerken, 2010 yýlýnda ise 52'ye düþtü. Nevþehir'de, nüfusun yüzde 49,3'ü olan 139 bin 123 kiþiyi erkekler, yüzde 50,7'si olan 143 bin 214 kiþi ise kadýnlardan oluþuyor yýlýnda 2009 yýlýna göre nüfus artýþ hýzý en düþük ilçe Hacýbektaþ olurken, artýþ hýzý en yüksek olan ilçe ise Ürgüp olarak belirlendi. Türkiye Ýstatistik Kurumu Nevþehir Bölge Müdürü Üzeyir Karakuþ, yaptýðý açýklamada, yerleþim yeri nüfuslarýnýn, 2007 yýlýnda kurulan ve Ýçiþleri Bakanlýðý Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü (NVÝGM) tarafýndan güncellenen Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi (ADNKS)'nce takip edildiðini söyledi. Karakuþ, Nevþehir nüfusu 2009 yýlýnda yüzde 08,2 artarken, 2010 yýlýnda yüzde 05,9 azaldýðýný gösterdiðini söyledi. NVÝGM'den alýnan bilgilere göre, 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla Türkiye nüfusu 73 milyon 722 bin 988 kiþi, Nevþehir nüfusu ise 282 bin 337 kiþi.

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 8 DE 3 DE 6 DA

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 8 DE 3 DE 6 DA Lefkoþa'da yapýlan mitinge katýlýmýn 55 bin civarýnda olduðu kaydedilirken, sendikalar katýlýmý saðlamak amacýyla iþyerlerinde greve gitti. Ýnönü meydanýnda yapýlan ve Sendikal Platform tarafýndan düzenlenen

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

týklým doldurarak amacýna ulaþtý. Konsere gelen yüz binler ON larýn türküsüyle 70 lerden bugüne uzun bir yolculuða çýktý

týklým doldurarak amacýna ulaþtý. Konsere gelen yüz binler ON larýn türküsüyle 70 lerden bugüne uzun bir yolculuða çýktý Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber/Foto: Naci ÖZÇELÝK CHP Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü Olaðan Genel Kurulu Hacýbektaþ a yakýþýr olgunlukta, seviyeli eleþtiriler, tespitler ve temenni dilekleri konuþmalarýnýn yanýnda

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER 8 Bugün 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü. Türkiye gazetecilerde olduðu gibi tutuklu avukatlar sýralamasýnda da dünyada birinci sýrada yer alýyor. Avukatlara yönelik baský ve tutuklamalarýn ardý arkasý ise

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

Felsefenin çaðdaþ ve pratik sorunlarýný, sahip olduðu güçlü teorik donaným eþliðinde inceleyen Sinan Özbek in, ilk baskýsý...

Felsefenin çaðdaþ ve pratik sorunlarýný, sahip olduðu güçlü teorik donaným eþliðinde inceleyen Sinan Özbek in, ilk baskýsý... HACIBEKTAÞ DERGAHI TÜMÜYLE CEMEVÝ DÝR Hacýbektaþ Dergahý tümüyle bir Cemevi dir. Dergah ta Cemevi mevcut olup, hünkarýn sýrlandýðý mekanýn adý Meydan Evi, yani Alevi dilindeki Cemevi dir. Hünkar Hacýbektaþ

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 5 DE 6 DA 6 DA

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 5 DE 6 DA 6 DA Söyleþi 4 DE 2 DE Ýzmir'de Gündoðdu Meydaný'nda Eþitlikçi, Çoðulcu, Demokratik Anayasa, Zorunlu din derslerine hayýr, Laik Devlet talepleri ile toplanan on binlerce Alevi ve onlara destek olan siyasal

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı