4 DE Emek örgütleri tek yumruk 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 3 DE 8 DE 7 DE 6 DA 6 DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 DE Emek örgütleri tek yumruk 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 3 DE 8 DE 7 DE 6 DA 6 DA"

Transkript

1 Emek örgütleri tek yumruk TMMOB ta bir araya gelen KESK Genel Baþkaný Çýnar, DÝSK Genel Baþkaný Çelebi, TMMOB Genel Baþkaný Soðancý ve TTB Genel Baþkaný Bilaloðlu torba yasa tasarýsýna karþý ortak programlarýný açýkladýlar. Ortak metni Çelebi nin okuduðu toplantýda, dört örgütün yasa geri çekilene kadar tüm güçlerini seferber edecekleri dile getirdiler. Kabul etmemiz mümkün deðil Çelebi, hükümetin iþsizlikle mücadele gibi bir derdi olmadýðýný, tek derdinin sermayeye yeni kar alanlarý açmak olduðunu belirtti. Ýktidarýn Torba Yasa tasarýsýnýn içinde, ucuz emek, esnek çalýþma, kadrolu çalýþanlara sürgün, patronlara vergi indirimleriyle dolu tuzaklarýn olduðunu söyledi. Çelebi, Ankara yürüyüþü için destek istedi. TMMOB, KESK, DÝSK ve TTB, 31 Ocak günü 81 ilden Ankara ya yürüyüþ baþlatacak. 3 Þubat Perþembe günü Ankara ya ulaþmayý planlayan örgütler, TBMM etrafýnda zincir oluþturacak. 2 DE 4 DE 2 DE 7 DE AKP Diyanet i güçlendirmeye ve ihya etmeye devam ediyor. Devlet Bakaný Faruk Çelik Ýzmir de gerçekleþtirdiði temaslarda Diyanet için yapýlan çalýþmalarý sýraladý. Alevi Açýlýmý ný dilinden düþürmeyen ancak Aleviler için somut hiçbir þey yapmayan AKP Ýktidarý, söz konusu Diyanet olunca kesenin aðzýný sonuna kadar açýyor. Geçtiðimiz Temmuz ayýnda kabul edilen Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Teþkilat Yasasý ile 100 bini aþkýn Diyanet personelinin maaþý 81 lira lira arasýnda arttý. Halen sadece öðretmenlere ödenmekte olan 515 TL eðitime hazýrlýk ödeneði Kur'an kursu hocalarýna da verilmeye baþlandý. Devlet Bakaný Faruk Çelik yapýlacak diðer çalýþmalarý Ýzmir gezisinde anlattý. Birtakým ziyaretlerde bulunmak üzere Ýzmir'de bulunan Devlet Bakaný Faruk Çelik, Ýl Müftülüðü'nü ziyaret ederek Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn protokoldeki yerinin ilk 10 içerisinde olmasý için çeþitli çalýþmalarý kýsa sürede tamamlayacaklarýný belirtti. Bakan Çelik ayrýca uzman kadro ile birlikte çok yakýnda Diyanet Tv'nin de yayýn hayatýna baþlayacaðýný müjdeledi. Devlet Bakaný Faruk Çelik Ýzmir Ýl Müftüsü Ýbrahim Acar'ý ziyaret etti. 3 DE 3 DE Þiir 3 DE Türkiye'de ticaret, turizm ve tarým sektörlerinde önemli yeri olan Nevþehir'de, 2009 yýlýnda 284 bin 25 kiþi yaþarken, 2010 yýlýnda bu sayý bin 688 kiþi düþerek 282 bin 337'ye geriledi. 6 DA Alevi-Bektaþi halk þiirinin en büyük ozanlarýndan, hakkýnda birçok kitap yazýlan, þiirlerinden en çok türkü yapýlan, cemlerde deyiþ olarak söylenin büyük ozan Pir Sultan Abdal ýn yaþamý ve þiirlerinin Fransýzca olarak yazýlýp, kitap halinde basýlmasý gerçekten sevindirici. 100 þiirde Anadolu nun Gizemli Ozaný: Pir Sultan Abdal ( Le Poète Mystique Anatolien en 100 Poèmes ) adlý kitabý, bir Fransýz araþtýrmacý yazar olan Jean-Louis MATTEI hazýrlamýþ. Kitapta, Pir Sultan Abdal ýn 100 þiirinin yanýsýra, yaþamý ve Alevilikle ilgili konular da Fransýzca olarak anlatýlmýþtýr. 7 DE 8 DE Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Bölümü 'Türk Halk Musýkisi Dinletisi' etkinliði, ilk defa Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Düzenlenen programda, bir çok yöreden türküler seslendirildi. 6 DA

2 Uzun bir tartýþma, her iki tarafýn da haksýz olduðunun delilidir. -Voltaire- Kalemi elime her alýþýmda, yazacaðým yazýnýn bir öncekinden daha güzel olmasýný düþlerim. Kurguladýðým konunun akýþý, kalemimden kâðýda damlamaya baþladýðý an, damlalar birbirine eklenip týpký bir akarsuya dönüþür. Çatlaðýný bulan bu suyun karþýsýnda, buyruðunu geçiremez bir kumandanýn durumuna düþerim. An gelir, yataðýna sýðmayan su, birden köpürür, zaptý güç bir küheylaný andýrýr. Binicisinin istemi dýþýnda þaha kalkan bu küheylanýn ardýna düþmekten baþka da çarem kalmaz. Dörtnala kalkan, fýr fýr diye soluyan bu atýn aðzýndaki gemin yönlendiricisi ben deðilim artýk. O, bildiðini çoktan okumaya baþlamýþtýr; yön onundur, yol onundur. O zaman iþte canýmýn istediði o güzelim sözcükleri seçemem; o duygulu, düþünce yüklü tümceleri kuramam; dilediðim konuya eðilemem. Yapýþmýþ kalmýþým atýn kuyruðuna bir kez; at, nereye gitse, kuyruk da beni oraya çeker Burada bir ayraç açmak zorundayým: (Bu at, Çoban Sülü nün, ya da diþi þövalye Tansu nun bindiði o bilinen kýr at deðil. Aman ha, böylesi bir atýn kuyruðuna yapýþmaktansa, çulsuz bir eþeðin sýrtýna binerim daha iyi.) Bu at, belleðimle yüreðimin birleþmesinden doðan; biçimi, rengi, demokrasi kalemi yle çizilmiþ kutsal bir varlýktýr. Ýþte böyle kimi zaman alýr sürükler beni. Hangi kapýnýn önünde soluklanýrsa, onun zilini çalarým ben de. Bu at, zili çalýnacak kapýlarý iyi tanýr. Dört ayaðýný birden çivilemiþler gibi durduðu kapýnýn önünden onu kýmýldatmak mümkün olamaz artýk. Sürekli yüzüme bakar. Söylemek istediklerini bakýþýndan rahat anlarým. Çarnaçar teslim olurum ona. O zaman iþte benim yazmaya çalýþtýðým o en güzel yazý da, böylece ertelenmiþ olur. Bugün at ýn durduðu yer, karþýlýklý iki kapýnýn tam da ortasý. Sýyrýlýyorum küheylanýn kuyruðundan. Hangi kapýnýn ziline basayým diye düþünürken, tam da bu zaman her iki kapý birden açýlýyor; iki tanýnmýþ zat, gözlerimizin önüne dikiliyor týpký henüz tamamlanmamýþ, ucube diye tanýmlanan o Kars heykeli gibi. Onlar, benimle soluðunu sürekli alýp veren attan, haberdar bile deðiller. Biri Ya Allah, bismillah diye atýyor narasýný; diðeriyse kýlýcýna davranýyor hemen. Bunlarýn biri, ülkeyi o biçim yönetiyor iþte; diðeriyse, Sen ülkeyi yönetemiyorsun; senin maskeni düþürüp gerçek yüzünü halka göstereceðim diyor. Bismillahçý, yanýt veriyor: Senin partinin bu ülkede dikili bir tek taþý bile gösterilemez. Bol keseden atýyorsun sen. Söyle bakalým ne ile bu söylediklerini gerçekleþtireceksin? Kýlýç sahibi konuþuyor: Benim adým var; benim adým, seninkine benzemez. Bismillahçý: Senin adýn kaynakçý kalacak bundan böyle. Kýlýçdar, bir hamle yapýyor hemen: Elbet de kaynakçýyým ben; bu ülkenin çimentosuyum. Senin adýnýn önüne de oynak yakýþýr. Bismillahçý: Erzurum a gel Erzurum a. Erzurum a gel ki boyun görem. Benim yaptýklarýmý da sen göresin. Kýlýçdar: Ýyisi mi sen ellerini aç, kar duasý na çýk. Onu bunu býrak. Senin partin, Hizbullahçýlarla ortaklýk yapýyor. Buna ne diyeceksin? Ýkide bir halkýn seçtiklerine dönüp PKK lilere terörist diyebiliyor musunuz, diye soruyorsun; sen neden Hizbullahçýlara terörist diyemiyorsun? Bismillahçý köpürüyor: Bunu sen söylüyorsan, bu en azýndan terbiyesizliktir. Çünkü iddia sahibi, iddiasýný ispatla mükelleftir. Partimin Hizbullahçýlarla iliþkiye girdiðini söylemek bir namertliktir; densizliktir. Kýlýçdar ýn kýlýcý iyice yalazlanýyor: Mert adam, terbiyeli adam küfür etmez. Müslüman adam küfür etmez. Sen bir küfürbazsýn. Ananý/babaný tenzih ederim, sen iyi bir aile terbiyesi almamýþsýn. Sen bir hastaneye uðrayýp bir doktora görünsen iyi olacak. Hem neden sorularýma yanýt vermiyorsun; senin milletvekillerin, Hizbullahçýlarýn derneðine gittiler mi, gitmediler mi? Gittilerse niye gittiler? Tam bu zaman Bismillahçý nýn kapýsýnýn üstündeki pencereden birkaç baþ uzanýyor; baþlardan biri: Yasal olan derneklere adamlarýmýz gidebilir elbet de. Baþlardan diðeri: Bizden kimse, herhangi bir derneðe gitmemiþtir. Ayný apartmanda bulunan baþka bir pencereden bir deðiþik baþ daha uzanýyor: Ben gittim; ancak o derneðin, Hizbullahçýlara yakýn olup olmadýðýný bilmiyorum. Tam bu zaman zapt edemediðim küheylan, ön ayaklarýndan biriyle bulunduðu yeri eþelemek istiyor. At ýn ayaðýndaki nalýn betona her deðiþi, birbirini karalayanlarý, pencereden sarkanlarý korkutup içeriye kaçýrýyor. Bununla da yetinmeyen küheylan, kaçanlarýn ardýndan uzun uzun kiþniyor. At dili yle bu kiþneme, bir yuhalama, bir protesto, bir baþkaldýrý ydý belki de. Olan bana oluyor. Bugün için kurguladýðým o en güzel yazý yý yazamýyorum; ertelemek zorunda kalýyorum yine. Bu arada düþünüyorum: Keþke tüm yurtsever insanlarýn, bellekleriyle yüreklerinin birleþmesinden doðan o güzel at lar, týpký þu benim küheylan gibi þaha kalksa ve bu tür horozlanmalarla halklarýmýzý korkutup kandýrmaya çalýþanlarý bir güzel ürkütüp kaçýrsa O güzelim günleri görebilmek, o en güzel yazýlarý yazabilmek dileðiyle Emek örgütleri tek yumruk TMMOB ta bir araya gelen KESK Genel Baþkaný Çýnar, DÝSK Genel Baþkaný Çelebi, TMMOB Genel Baþkaný Soðancý ve TTB Genel Baþkaný Bilaloðlu torba yasa tasarýsýna karþý ortak programlarýný açýkladýlar. Ortak metni Çelebi nin okuduðu toplantýda, dört örgütün yasa geri çekilene kadar tüm güçlerini seferber edecekleri dile getirdiler. Kabul etmemiz mümkün deðil Çelebi, hükümetin iþsizlikle mücadele gibi bir derdi olmadýðýný, tek derdinin sermayeye yeni kar alanlarý açmak olduðunu belirtti. Ýktidarýn Torba Yasa tasarýsýnýn içinde, ucuz emek, esnek çalýþma, kadrolu çalýþanlara sürgün, patronlara vergi indirimleriyle dolu tuzaklarýn olduðunu söyledi. Çelebi, Ankara yürüyüþü için destek istedi. TMMOB, KESK, DÝSK ve TTB, 31 Ocak günü 81 ilden Ankara ya yürüyüþ baþlatacak. 3 Þubat Perþembe günü Ankara ya ulaþmayý planlayan örgütler, TBMM etrafýnda zincir oluþturacak. TMMOB Toplantý salonunda dün bir araya gelen KESK Baþkaný Döndü Taka Çýnar, DÝSK Baþkaný Süleyman Çelebi, TMMOB Baþkaný Mehmet Soðancý ve TTB Baþkaný Eriþ Bilaloðlu torba yasa tasarýsýna karþý ortak programlarýný açýkladýlar. Ortak metni Süleyman Çelebi nin okuduðu toplantýda dört örgütün yasa geri çekilene kadar tüm güçlerini seferber edecekleri duyuruldu. Diðer emek örgütlerinin somut projelerine de açýk olduklarýný belirten Çelebi, Bu sorun tüm emek ve demokrasi geçlerinin sorunudur dedi. AKP Hükümetinin ne zaman istihdamdan bahsetse altýnda sermayeye teþvik çýktýðýnýn altýný çizen Çelebi, hükümetin iþsizlikle mücadele gibi bir derdi olmadýðýný, tek derdinin sermayeye yeni kar alanlarý açmak olduðunu belirtti. Torba yasa engellenmezse, özel istihdam bürolarý, bölgesel asgari ücret uygulamalarý, kamusal alanda sendikal hak aramaya engeller getirileceðini ekleyen Çelebi, kadýnlarýn, gençlerin, stajyerlerin ucuz iþ gücü olacaðýna vurgu yaptý. 'KABUL ETMEK MÜMKÜN DEÐÝL' Hükümetin yasayla gençlerin iþsizliðini fýrsata çevirmeye çalýþtýðýný da sözlerine ekleyen Çelebi, Bu uygulamalarý kabul etmek mümkün mü diye sordu. Çelebi konuþmasýný þöyle bitirdi: Bu yasa çýkarsa on binlerce belediye iþçisi Milli Eðitim, Emniyet taþra teþkilatlarýna sürgün gidecek. Taþeronlaþma yaygýnlaþacak. Þirketler artýk daha az kadrolu iþçiyi tercih edecek. Engelliler çalýþma yaþamýndan tecrit edilecek. kýsmi süreli çalýþanlar kayýrt altýna alýnacak ama kendi cebinden. Bu yasaya teslim olmayacaðýz. Hükümete sesleniyoruz: torba torba yasayý geri çekin ve sosyal taraflarla birlikte yeni bir yasa hazýrlayýn. Türk-Ýþ de meydana çýktý Türk-Ýþ önceki gün ülke genelinde Torba Yasa yý protesto eylemleri gerçekleþtirdi. Türk- Ýþ in Ankara da AKP Ýl Baþkanlýðý önünde polis engeline takýldýðý için Kocatepe Camii yanýnda yapýldý. Ýstanbul Taksim de yapýlan eyleme ise yaklaþýk 3 bin kiþi katýldý. Ýstanbul'da Taksim de Türk-Ýþ ile Ýstanbul Meslek Odalarý'nýn Torba Yasa tasarýsýna karþý gerçekleþtirdikleri birleþtirildi. Eyleme PTT den atýlan taþeron iþçiler ve siyasi partiler destek verdi. Zonguldak ta da Madenci Anýtý önünde toplanan KESK, TMMOB, iþçiler ve öðrencilerden oluþan 500 kiþilik grup AKP önüne meþaleli yürüyüþ yaptý. SERHAT BOZTAÞ ANKARA BirGün

3 Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Alevi kitle örgütü ve kurumlar 32 yýl sonra ilk kez Maraþ ta katliamýn yýldönümünde adalet istedi. Alevi halk yüzyýllardýr haksýzlýða uðramýþ, baský altýnda tutulmuþ, fiþlenmiþ, katledilmiþtir. Ve Kerbela dan beri adalete susamýþtýr. Adalet istemiþ davasýndan dönmemiþtir. Tarih boyunca Anadolu da kök salmýþ Alevi inancýný, felsefesini, kültürünü diri tutan, egemenler tarafýndan budandýkça daha gür yeþermesini saðlayan da bu niteliðidir. Alevi halk gücü yettiðinde savaþmýþ, gücü yetmediðinde daðlarýn doruklarýna, ormanlarýn derinliklerine sýðýnmýþtýr. Ama hiçbir zaman davasýndan vazgeçmemiþtir. Davasýndan vazgeçmeyenler 19 Aralýk ta katliamýn hesabýný sormak için Maraþ ta toplandý. Maraþ Katliamý, 32 yýldýr yok sayýlan, inkar edilen, tanýklarý bu gün hala hayatta iken, sorumlularý hala elini kolunu sallayarak gezerken, hatta yeni linç saldýrýlarý örgütleyip balkonlardan seyrederken çarpýtýlmaya, üstü örtülmeye çalýþýlan bir katliamdýr. Katilleri hepimiz tanýyoruz. Çünkü Maraþ tan sonra hiç durmadýlar, Malatya da, Çorum da, Sivas ta, Gazi de kanýmýzý dökmeye devam ettiler. Katilleri koruyup kollayan, sýrtlarýný sývazlayýp ellerine silah tutuþturan, hapishanelerden kaçýran, mahkemelerde aklayan, vekillikle baþkanlýkla ödüllendiren bu düzeni de iyi biliyoruz. Onlarý, hiçbir hayvanýn yapamayacaðý kadar vahþileþtiren, çoluk çocuk demeden tecavüz ederek, iþkence ederek katletmeye yönlendiren, inancý, ideolojiyi de unutmadýk. Osmanlý nýn katli vaciptir fetvalarýndan, 7 Alevi öldüren cennete gider vaazlarýna, sapýk mezhep hakaretlerinden sözlüklere koyduklarý Kýzýlbaþlýk tanýmlarýna kadar yüzyýllardýr hiç deðiþmedi, her yerde karþýmýza dikiliyor. Aleviler tanýdýðý, gördüðü, bildiði bu gerçeklerden kaçmamalý. Aksine 32 yýl sonra Maraþ ta olduðu gibi bedeli ne olursa olsun karþýlarýna dikilip hesaplaþmalýdýr. Saðlýklý olan budur. Ýnancýmýza, deðerlerimize, tarihimize yakýþan budur. Alevi inancýn özünde Ýmam Hüseyin in zulme karþý davasýndan vazgeçmemesi vardýr. O zalimle uzlaþsaydý, anlaþsaydý, ne Kerbela yaþanýrdý ne de Alevilik olurdu. Bugün Maraþlarýn, Çorumlarýn, Sivaslarýn, Gazilerin davasýndan vazgeçer hesabýný sormazsak ne geçmiþimiz kalýr ne de geleceðimiz olur! Düþman her zaman fetvalarla asarak, keserek, yakarak yok etmez. Bugün çok daha sinsi ve incelikli yöntemler kullanýyorlar. Maraþ ý unutun diyorlar. Sivas ý anmayýn diyorlar, maaþ baðlayalým, para verelim sesinizi kesin diyorlar. Ergenekon yaptý, bölücüler yaptý, anarþistler yaptý diyorlar. Huzuru bozmayýn, hizadan çýkmayýn diyorlar Onlar ne diyorsa tam tersini yapmak boynumuzun borcudur. Biliyoruz ki dilleri ne söylerse söylesin, kafalarýnýn gerisindeki tek hedefleri, Aleviliðin direnen biat etmeyen damarýný kesmektir. Maraþ ta 32 yýl sonra þehitlerini anmaya, adalet istemeye gelen bir avuç insanýmýzýn üstüne aðzý salyalý itlerini salarken bunu hedefliyorlardý. Ya benim istediðim gibi uslu Alevi olursunuz ya da katletmeye, yakmaya, yok etmeye devam ederim diyorlardý. Sýrf bunun için bile her sene Maraþ a daha kitlesel, daha güçlü ve daha öfkeli gitmeliyiz, Alevilikte biat kültürü yoktur. Hele ki haksýzlýðýn, zulmün karþýsýnda teslim olmak, biat etmek hiç yoktur. 4 Ocak 2011 tarihli Milliyet gazetesinde ve diðer bazý günlük gazetelerde tam sayfa bir ilan çýktý. Ne yazýk ki bu ilanda Maraþ ta bulunan bazý Alevi-Bektaþi kurumlarýnýn da imzasý vardý. Bu ilan baþtan aþaðý Alevileri yok sayanlarýn ve yok etmek isteyenlerin diliyle hazýrlanmýþtýr. Bilinçli olarak katliamýn sorumlularýný aklamak ve katledilen canlarýmýzý ve onlara sahip çýkanlarý karalamak, suçlamak için hazýrlanmýþtýr. Ýçeriðinden, üslubundan, imzacýlardan ve zamanlamalarýndan anlaþýlan bunlardýr: Birincisi; Daha ilanýn baþýnda 1978 Maraþ Olaylarý denerek tarih çarpýtýlmaya çalýþýlmýþtýr. Ne olayý? Trafik kazasý mý? Sel felaketi mi? Ortada bilinçli, örgütlü, günlerce sürmüþ, soykýrýma dönüþmüþ bir katliam var. Bu gerçeði inkar eden herkes katillere yataklýk etmiþ olur. Ýkincisi; 19 Aralýk 2010 tarihinde Kahramanmaraþ taki huzur ortamýna nifak sokmak isteyen ve ayný miktardan beslenmesine raðmen farklý sloganlar atan provokatörlere cümlesi ile, hiç utanýp sýkýlmadan katillerin örgütlediði ipini koparmýþ bir linç güruhu ile anma için orada bulunan Aleviler ayný kefeye konmuþtur. Maraþ a giden Alevi kurum ve örgütlenmeleri bellidir, taþýdýklarý resimler, attýklarý sloganlar, talepleri bellidir. Yýllardýr faþizmin çiðneye çiðneye aðzýnda sakýz ettiði dýþ mihraklar, karanlýk güçler vb. demagojileriyle Alevi halkýn adalet talebini kimse gölgeleyemez. Kaldý ki böyle insanlýk dýþý bir vahþetin memleketinde gerçekleþtirilmiþ olmasýndan utanacaðý, sýkýlacaðý yerde bir benzerini hayata geçirmeye kalkýþan o linç güruhunun ve benzerlerinin ülkenin dört bir yanýnda bayrak yaktýlar, PKK bayraðý astýlar yalanlarýyla kimler tarafýndan nasýl örgütlendiði de sýr deðildir. Bir mihrak aranacaksa TAYAD lýlara, Kürtlere, romanlara karþý linç saldýrýlarýný kimin nasýl örgütlediðine baksýnlar. Üçüncüsü; Katliamla anýlmak istemiyoruz demek yetmez. Katliamla anýlmak istemeyen, linç güruhlarý örgütleyerek, tehditle, þantajla yeni katliamlara kalkýþmaz! Tersine gerçeklerin açýða çýkmasý, adaletin yerini bulmasý, katillerin cezalandýrýlmasý için çalýþýr. Bir daha böyle bir katliamýn tekrarlanmamasý ve gelecek kuþaklarca hatýrlanýp ders çýkarýlmasý için suçlularý teþhir eder ölenlerin anýsýna bir anýt diker. Ama ilaný veren Maraþlý iþadamýndan sendikacýsýna hepsinin tek derdi katliamýn üstünü örtmek, hesap soran Alevileri de zorbalýkla susturmaktýr. Dördüncüsü; Kimse Necip Fazýl Kýsakürek ile Mahzuni Þerif i ortak deðerimiz diyerek yan yana getiremez. Necip Fazýl Kýsakürek, Sivas ta 33 canýmýzýn yakýlmasýný Yaþasýn Sivas Kýyamýmýz diye alkýþlayan ÝBDA cýlarýn fikir babasýdýr. Hayatý boyunca fikirleriyle, yaptýklarýyla, Alevi halkýn inandýðý deðer ve düþüncelere karþý mücadele etmiþtir. Böyle bir insanýn Alevi halkýn deðerli ozaný Mahzuni Þerif le anýlmasýnýn Ökkeþ Þendiller in Alevi Açýlýmý na davet edilmesinden bir farký yoktur. Bir Afrika atasözü der ki: ölülerin gözlerini yaþanlar kapar Yaþayanlarýn gözlerini ölüler açar. Ölülerimize sahip çýkalým. Ölülerimizi ortada býrakýp inançlarýmýzý, kimliðimizi topraða gömmeyelim. Bize dayattýklarý budur. Bugün uyutulmaya, parçalanýp sindirilmeye, susturulmaya çalýþýlan Alevilerin gözünü açacak olan ölüleridir. Onlar unuttuðumuz düþmaný bize hatýrlatýyor. Bir süredir boðazýmýza kemendi geçirmek için bizimle tatlý tatlý konuþan düþmanýn gerçek yüzünü gösteriyor. Onlar mezarýnda adalet diye haykýrýyor. Bu sesi duymayan kulak sonsuza kadar saðýr, görmeyen göz sonsuza kadar kör olur. 12 Ocak 2011 Cem GÖÇER AKP Diyanet i güçlendirmeye ve ihya etmeye devam ediyor. Devlet Bakaný Faruk Çelik Ýzmir de gerçekleþtirdiði temaslarda Diyanet için yapýlan çalýþmalarý sýraladý. Alevi Açýlýmý ný dilinden düþürmeyen ancak Aleviler için somut hiçbir þey yapmayan AKP Ýktidarý, söz konusu Diyanet olunca kesenin aðzýný sonuna kadar açýyor. Geçtiðimiz Temmuz ayýnda kabul edilen Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Teþkilat Yasasý ile 100 bini aþkýn Diyanet personelinin maaþý 81 lira lira arasýnda arttý. Halen sadece öðretmenlere ödenmekte olan 515 TL eðitime hazýrlýk ödeneði Kur'an kursu hocalarýna da verilmeye baþlandý. Devlet Bakaný Faruk Çelik yapýlacak diðer çalýþmalarý Ýzmir gezisinde anlattý. Birtakým ziyaretlerde bulunmak üzere Ýzmir'de bulunan Devlet Bakaný Faruk Çelik, Ýl Müftülüðü'nü ziyaret ederek Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn protokoldeki yerinin ilk 10 içerisinde olmasý için çeþitli çalýþmalarý kýsa sürede tamamlayacaklarýný belirtti. Bakan Çelik ayrýca uzman kadro ile birlikte çok yakýnda Diyanet Tv'nin de yayýn hayatýna baþlayacaðýný müjdeledi. Devlet Bakaný Faruk Çelik Ýzmir Ýl Müftüsü Ýbrahim Acar'ý ziyaret etti. Konferans Salonu'nda din görevlileri ile bir araya gelen Bakan Çelik, 1979'dan 2010'a kadar ikincil mevzuatla yönetilen Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn, Teþkilat Yasasý'yla yaþadýðý hukuki zorluklarý aþtýðýný ifade etti. Bakan Çelik, "Yasayla birlikte Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, kamudaki en üst düzey kamu görevlisi olan baþkanlýktan müsteþarlýk düzeyine taþýnmýþtýr. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþunda protokol sýrasýnda ilk 3'te yer alan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn, süreç içerisinde þu an itibariyle 51. sýrada yer aldýðýný görüyoruz. Bu, kabul edilebilir bir þey deðil. Bununla ilgili çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Umuyorum ki kýsa süre içinde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn protokoldeki yerinin ilk 10 içerisinde yer almasýyla ilgili çalýþmamýzý da tamamlayacaðýz" diye konuþtu. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn sadece Türkiye'de deðil, Avrupa ve Uzakdoðu'da da hizmet verdiðini ifade eden Bakan Çelik, iletiþim araçlarýnýn saðladýðý kolaylýk ile genç nesillerin karþý karþýya kaldýðý tehlikeleri hatýrlattý. Bakan Karný büyük boynu kalýn deðilsin Ýnönü ye benziyorsun baþkaným Kýlýç gibi keskin konuþuyorsun Poyraz gibi esiyorsun baþkaným Ýsmin ne güzel yakýþmýþ þahsýna Kurtar bu halký Atatürk ün aþkýna Çýkaracaðýz sizi baþbakanlýk köþküne Ecevit e benziyorsun baþkaným Ülkemizi kuracaðýz yeniden Kurtar bizi faþistlerin elinden Kýnalý kuzular dönmez ölümden Üç fidana benziyorsun baþkaným Cübbeliye sarýklýya býrakma Yanan yüreðimi bir de sen yakma Çarþafa türbana pabuç býrakma Cesaretle git üstüne baþkaným Cumhuriyetin siliniyor deðeri Kurtlara yedirip atlara çiðnetme beni Tek baþýna iktidar yapacaðýz biz seni Her gün öne geçiyorsun baþkaným Haydar Kaim partinize aþina Örümcek kafalara oy veremem boþa Tek baþýna iktidarsýn yorulma Baþbakan yapacaðýz sizi baþkaným Haydar KAÝM Çelik; "Gençlik geleceðimiz. Gençliðin karþý karþýya bulunduðu sýkýntýlarý hepimiz biliyoruz. Geçmiþte 'Filan yere gitmeyin' uyarýlarý artýk anlamsýzlaþtý. Her türlü iletiþim imkanlarý artýk odamýzda da var. Eðer bir tehlikeden bahsediliyorsa ev içinde de var. Burada özellikle din görevlilerine çok büyük görevler düþüyor. Dertlenmeniz gerekiyor. Mahallemizdeki, ilçemizdeki gençliðin durumunu dikkate alarak, gençlerimizi milli ve manevi deðerlerimizden uzaklaþtýran nedenleri tespit edip onlara tedavi bulma gibi sorumluluðunuz var. Gönül adamý olarak sizin kalp kazanma gibi bir sorumluluðunuz var. Ýnsanlarýn gönül fýrtýnalarýný dindirmek için çalýþmalýsýnýz" dedi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna 17 bin 500 kadro alýndýðýný, bunlarýn yaklaþýk 12 bininin Türkiye'nin dört bir tarafýnda görev yapmaya baþladýðýný açýklayan Bakan Çelik konuþmasýný þu sözler ile sonlandýrdý: "Kýsa sürede Diyanet TV de milletimize ulaþacaktýr. 24 saat, çok daha büyük bir coðrafyada Ýslam'ýn tüm gerçekleri ve güzellikleri, en ayrýntýlý biçimde, en uzman aðýzlardan aktarýlacak." Vali Cahit Kýraç ise Ýzmir'de nüfusun 4 milyonu aþtýðýný belirterek; "Ýyiliði ve güzelliði aktaran, bu tarz gayretler içerisinde yer alan tüm hizmetleri memnuniyetle karþýlýyoruz. Dinimiz Ýslam da insan memnuniyetini önemsemiþ ve bunun üzerine kurulmuþtur" dedi. Bakan Çelik daha sonra Karabaðlar Evliyazade Akkuþ Kur'an Kursu'nun ek hizmet binasýnýn inþaatý ile ilgili bilgiler aldý.

4 Esat Korkmaz Daha dün, Seçim sürecinde aptallaþýyor muyuz ne?; zaman bize daha hýzlý koþuyor bunu biliyoruz. Onu karþýlama becerisini gösteremediðimiz için gelip bize çarpýyor; yara-bere içinde kalýp telef oluyoruz. Sonra da zaman kötü diye dövünüyoruz, diyorduk. Bugün ise Zamanýn kötülüðü, biz zaman olamadýðýmýz içindir; öyleyse zaman olalým, zamanýn yerine geçelim ve birbirimize koþalým-anlaþalým, diye düþünüyoruz. Yakýn geçmiþte, zaman olup birbirimize koþacaðýmýza, siyasete müdahale ediyoruz savýyla örgütlerimiz, kendi saðýna yatýrým yapan sosyal demokrat yapýya koþtu. Koþtu da ne oldu? Körlüðümüzün bedeli ortaya çýktý. Bu topraðýn en gerçekçi siyaseti olan Alevi tarihi, sosyal demokrat zeminde kendini aramaya koyuldu. Aðýrlýklý olarak sosyal demokrat yapýnýn solunda yatýrým olanaklarý-seçenekleri yaratmak daha üretken olmaz mýydý? Gerekiyorsa çok küçük oy oranýyla ezilenler adýna politik anlamda erken uyarý sistemi olunamaz mýydý? Þimdi, seçim geliyorum, diyor; haber vermeden geldi, apansýz bastýrdý deme hakkýmýz yok. Alevi örgütlülüðü, kimi örgüt yöneticilerinin milletvekili olma hýrslarýný tatmin etmenin ötesinde saðlýklý sonuçlar üretmeye yönelmelidir artýk: Alevi gelenekselliðini kucaklayan, o temelden beslenerek günümüze uzanan çaðdaþ bir tavrýn-duruþun; toplumsal ölçekte ise Alevilerin de içinde yer aldýðý halk katýnýnsýnýf temelinin çýkarlarýna dayalý bir kavganýn iktidara yönelik taþýyýcýsý olmalýdýr. Alevi-Bektaþi Federasyonu tarafýndan düzenlenen Ankara ve Ýstanbul kitlesel mitingleri, ezilenler katýnda çoðaltýlmaya yatkýn etkinlik gerekçeleri, çaðdaþ Alevi örgütlülüðünün, yazgýsýný eline almaya aday olduðunu gösteriyor. Alevi geçmiþini güncellemeye, Aleviliðin toplumsallaþma araçlarýný saptamaya ve siyasal siyasetini üretmeye soyunuyor : Artýk Aleviler için seçim bir bilmece deðil. Büyük Alevi Kurultayý Bunun kanýtý anlamýnda, Ankara da, Ocak 2011 günleri Büyük Alevi Kurultayý toplandý. Kurultay Sonuç Bildirgesi nden izleyelim: Kendini Müslümanlýðý tanýmlama ve ibadet pratiklerini belirleme konusunda yetkili merci olarak gören bir kurumun varlýðý ve merkezi idare içinde yapýlanmýþ olmasý kabul edilemez. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kaldýrýlmalý, cem evlerinin ibadethane statüsü pozitif hukuk çerçevesinde tanýnmalý ve Alevi köylerine zorla cami yapýlmasýna olanak saðlayan yasal ve idari düzenlemeler bir an önce yürürlükten kaldýrýlmalýdýr. Öte yandan dünyanýn hiçbir yerinde, bir inanç topluluðunun kutsal mekânlarýnýn parayla ziyaret edilebilen bir müzeye dönüþtürülmesini kabul edebilen bir anlayýþa rastlamak olanaklý deðilken Aleviler bugün, Hacý Bektaþ Dergâhý na ücret karþýlýðý ve ziyaretçi olarak girebilmektedirler. Siyasi irade, dergâhýn, asýl sahipleri olan Alevilere iade edilmesine yönelik herhangi bir giriþimde bulunmayý da reddetmektedir. Alevi topluluklar için tartýþmasýz biçimde en önemli kutsal mekânlardan biri olan Hacý Bektaþ Dergâhý, gerçek sahiplerine teslim edilmelidir Alevi toplumunun önemli kutsal mekânlarýndan bir diðeri olan, Elmalý Tekke Köyü ndeki Abdal Musa türbesinin yaný baþýnda taþ ocaðý yapýlmasý için ruhsat verilmesi, Dersim de Munzur vadisinde yapýlmasý planlanan barajlarla Alevilerin kutsal saydýðý çeþitli mekân ve ziyaretlerin yok edilecek olmasý da Alevilerin inanç ve ibadet özgürlüklerine doðrudan saldýrý niteliði taþýmaktadýr. Bu nedenle kurultayýmýz, ülkemizin en önemli gündemlerinden birini oluþturan Kürt sorununun, demokratik, barýþçýl ve þiddetten arýndýrýlmýþ yöntemlerle çözülmesini talep etmektedir. Kürtlerin kültürel kimlik haklarýný ve anadillerini kullanma özgürlüðünü evrensel bir insan hakký olarak görmektedir. Kurultayýmýz yukarýda ifade edilen tüm bu sorunlarýn çözümü ve taleplerin karþýlanmasýný saðlayacak zeminin yaratýlmasýnýn; Türkiye nin ihtiyacý olan, toplumun tüm kesimlerinin katýlýmý ile yeni baþtan yazýlmýþ, demokratik bir anayasadan geçtiðine inanmaktadýr Madýmak Oteli utanç müzesi yapýlmalýdýr. Zamanaþýmýna uðratýlan Maraþ, Çorum ve Sivas katliamlarýnýn dosyalarý yeniden açýlmalý ve failleri ortaya çýkarýlmalýdýr. Dersim katliamýyla ilgili devlet arþivleri kamuoyunun bilgisine sunulmalý, Seyit Rýza nýn mezarýnýn yeri açýklanmalý ve mezar Seyit Rýza nýn ailesine teslim edilmelidir Zorunlu din dersleri kaldýrýlmalýdýr Cemevleri ibadethane olarak kabul edilmelidir. Alevi köylerine zorla cami yapýlmasýna son verilmeli, þimdiye kadar yapýlmýþ bulunan camiler kaldýrýlmalý veya köy halkýnýn talepleri ve ihtiyaçlarý doðrultusunda cemevine dönüþtürülmek üzere mimari yapý ve donatýlarýnda gerekli deðiþikler yapýlmalýdýr Antakya ve çevresinde yaþayan Alevilerin, kutsal günü sayýlan Gadiri Hum resmi tatil olarak kabul edilmelidir Bugün burada Büyük Alevi Kurultayý nda bir araya gelen biz Aleviler, bundan sonra gerçekleþtireceðimiz kurultaylarla da AKP iktidarýnýn ve genel olarak da iktidarlarýn Alevilere yönelik politika ve uygulamalarýnýn takipçisi olacaðýmýzý beyan ederiz. Kurultay ýn ilk gününde, 6 Mart 2011 günü Ýzmir de kitlesel bir miting düzenlenmesi kararlaþtýrýldý. Yapýlacak kitlesel mitingle Alevilerin hak talepleri bir kez daha duyurulacak ve Alevilerin taleplerine aldýrmaksýzýn hükümet tarafýndan çýkarýlan yasalara tepki haykýrýlacak. Kurultay ýn ilk günkü toplantýsýndan çýkan ikinci karar da önümüzdeki Nisan ayýnda, Ýstanbul da, Aleviler ve Anayasa adlý bir sempozyumun düzenlenmesi oldu. Aleviler dýþýnda toplumun deðiþik kesimlerinden uzmanlarýn-akademisyenlerin de katýlacaðý sempozyumda, seçimden sonra gündeme gelmesi beklenen yeni Anayasa yla ilgili Alevilerin nasýl bir yol haritasý izleyeceði tartýþýlacak. Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Genel Baþkaný Ercan Geçmez: Aleviler bizim kardeþimizdir, denilerek Alevi çocuklara zorla din dersi veriliyor, Alevi köylerine zorla cami yaptýrýlýyor. Bizim bu tür kardeþliklerle iþimiz yok. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn kaldýrýlmasýnda ýsrarlýyýz, bunu Sünni yurttaþlarýn özgürlüðü için istiyoruz. Çünkü onlar özgür olursa bizde özgür oluruz, dedi. Ve Alevi çalýþtaylarýna halkýn sorunlarýný görmeyen örgütlerin katýldýðýný iddia eden Geçmez, ilk Alevi çalýþtayýnda kendilerinin de bir rapor sunduðunu ancak daha sonraki çalýþtaylara katýlmadýklarýný belirtti. Devlet Bakaný Faruk Çelik in Çalýþtaylara katýlmýyorlar dediðini belirten Geçmez, þunlarý kaydetti: Hangi çalýþtaya katýlalým? Katliamlara katýldýðý için yargýlanan birinin katýldýðý çalýþtaylara mý katýlalým? Bizi katillerimizle mi yüzleþtirmek istiyorsunuz? Biz bu iþlerde samimiyet ararýz. Yýllardýr bunu konuþanlar samimiyetsizdir. Dinden ne istiyorsunuz? diyorlar bize, asýl siz dinden çekin elinizi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýný kaldýrýn, tüm yurttaþlarýmýz dinlerini özgürce yaþasýnlar. Biz Diyanet Ýþleri baþkanlýðýnýn kaldýrýlmasýnda ýsrarlýyýz, bunu Sünni yurttaþlarýn özürlüðü için istiyoruz. Çünkü onlar özgür olursa biz de özgür oluruz. Bu ülkede Alevilerin sorunlarýna Sünniler, Kürtlerin sorunlarýna Türkler, gayrimüslimlerin sorunlarýna Müslümanlar sahip çýkmazsa bu ülkede barýþ olmayacaktýr. Biz eþit yurttaþlýk istiyoruz, herkes gibi inancýmýzý yaþamak istiyoruz. Biz inancýmýzý biliyoruz, devlet elini çeksin. Alevi örgütlülüðünün mücadele zemini halk katýdýr; yani sýnýf yoðun alandýr. Orada demokratik haklarýn kesintisiz kavgasýný verir; toplumsallaþma araçlarýný harekete geçirerek Aleviliðin siyasal siyasetinin nerede ve nasýl üretileceðin, nerede-nasýl ve kimlerle örgütleneceðini yaþama geçirir. Elde ettiði her hakkýn kalýcý kazanýmlar durumuna gelmesi için uðraþ verir. Birey kimliðini, demokratik örgüt kimliðine dönüþtürür. Yasalarý zorlayan ya da egemen yargýyý kýran, daha açýk anlatýmla sistemin ezberini bozan bir itaatsizlik kanalýnda Aleviler için güdücüyönlendirici bir bilinç-kültür oluþturur. Sanki o günlere doðru bilinçli adýmlar atýyoruz O zaman somutlayalým: Alevilerin kendi demokratik örgütlerini doðrudan taban alarak gösterecekleri siyasal tavýr, aðýrlýklý biçimde sosyal demokrat siyasetin solunda, ilerici toplumsal güçlerin bir blok oluþturarak iktidara yönelik olarak gerçekleþtirecekleri siyasal oluþuma katýlmayý amaçlamalýdýr. Katýlým sürecinde, Alevi kimliðinin açýlýmlarýnýn özümsenmesini saðlamalýdýr. Uzantýsýnda sosyal demokratlarý da kendi siyasetlerini sorgulayacaklarý bir eðilimin içine sokmaya çalýþmalý ya da böylesi bir sonuca neden olmalýdýr. Bu tavýr, baðýmsýz adaylarla gösterilebileceði gibi baþka yollarla da gösterilebilir. Aleviler açýsýndan, halk katýnda, emek zemininde sýnýf yoðun deðerleri öne alan anlamlý bir demokrasi bloðunun özlenen biçimde gerçekleþtirilememiþ olmasý, yapýlan yanlýþlýklarý mazur göstermez. Soralým-yanýtlayalým: Alevilik ne zaman yapýlanýp biçimlendi? Ortaçað da. Nerede? Temel üretim zemininde, yani toprak-otlak üzerinde. Kimleri kucakladý? Belirleyici üretici güçleri ve bu güce yardýmcý güçleri, yani köylüleri, çobanlarý, zanaat üreticilerini. Böyle olduðu için de kendisi dýþýnda her inançtan insanýn, yaratan-üreten olmak koþuluyla sözcüsü oldu. Her davranýþý, halký kurtuluþa taþýyan seçenek durumuna geldi. Ama bugün Ortaçað da yaþamýyoruz. O günün temel üretim zemini bugün az sýnýf yoðun bir üretim alaný durumuna dönüþtü. O günün belirleyici üretici güçleri bugün, belirleyicilikten yardýmcýlýða indi. Küçük mülkiyet temelinin küçük üreticileri oldu. Mülksüzlerin yardýmcýsý anlamýnda, sýnýf yoðun alanýn kýyýsýna taþýndý. Þimdi, kentler, fabrikalar temel üretim zemini; iþçiler belirleyici üretici, köylüler yardýmcý güç. Alevi gerçeði, dünden bugüne yaþamýn kendisindeki bu deðiþime ayak uyduramamýþ görünüyor; bu nedenle hâlâ bâtýni köylülük deðerlerinin taþýyýcýsý durumunda. Kýrdan kente göç olgusuna koþut olarak aðýrlýklý biçimde kendilerinin de iþçileþtiklerinin ayýrýmýnda deðiller sanki. Küçük mülkiyetin ufuk sýðlýðýyla belirgin böylesi bir Alevi gerçeði, sol siyaset yerine, sisteme yönelik köktenci bir sorgulama getiremeyen, tam tersine sistemin acýlarýný-sýkýntýlarýný çekilebilir kýlmanýn kimliði olan sosyal demokrat siyasete yatkýn bir eðilim üretti. Aleviler sosyal demokrat yapýya düþman olsunlar, o yapýyý olumsuzlasýnlar demiyorum. Bu doðru da olmaz. Benim söylemek isteðim Aleviler açýsýndan sosyal demokrat zeminin yardýmcý çalýþma alaný olduðu gerçeðidir. Asýl çalýþma alaný silinip, yardýmcý alan öne alýndýðý, büyütüldüðü için her þey tersine dönmektedir. Öyle olmadý mý? Örgütlü Alevi yapýnýn siyasete müdahale tavrý, sosyal demokrat bir siyasal ufuk içinde güdük bir sosyal demokrat tavýr üretmekten öte bir sonuç vermedi. O alanda kökleþmiþ olan sosyal demokrat siyasetin kendisiyle baþ edemediði için, pazarlýk varlýðý olmanýn ötesine geçemedi. Bir seçim öncesi Serçeþme Dergisi nde þu satýrlarý kayýt olarak düþmüþüm; hatýrlamakta yarar var: Bir genel seçimi daha yaþamak üzereyiz. Önümüzdeki günlerde þöylesi durumlarla karþýlaþabiliriz: Birileri, Alevilerin bir bölümünü de biz temsil ediyoruz savýyla öne atýlýp devlet katýný çok sýcak bulabilir. Kimi canlar, biraz AKP olan sað partilerde kimlik arayýþýna çýkabilir. O günlere taþýnmadan þapkamýzý önümüze koyup düþünelim, diyorum. Düþündük belki düþünmesine de bu iþi örgütlü yapamadýk. Türk-Ýslam sentezi zemininde, mahþerin üç atlýsýndan ulusalcýlýk atýna bindirilip Ýftar Yemeði ne götürülen Aleviler, törenle resmi dünya ile akraba yapýlmaya çalýþýlacak. Öncelikle belirtelim: Siyasi otorite, yani AKP, örgütlü Alevilik ile yani Alevilerin örgüt sözcüleri masaya oturmadýðý sürece her türden kucaklaþma Aleviliðin devletleþmesi anlamýna gelir. Cemevlerine yasal statü verilmesi ya da dedelere-zâkirlere kadro açýlmasý görüntüsü ardýnda devlet patronlaþýr, Aleviler memurlaþýr. Oyuna gelmeyelim Örgütlü Alevi hareketi olarak yaþama müdahale edelim, toplumsallýðýmýzý yaratalým-üretelim; yarattýðýmýz-ürettiðimiz toplumsallýkla bizleri daha düne kadar yok sayan egemen politikayý terbiye edelim. Sokaklarý-meydanlarý farklý fail durumuna gelme eylemleriyle kitle iletiþim araçlarýna dönüþtürelim.

5 EBRU SORGUN Ucube aslýnda bir aynadýr. Baktýðýmýzda bastýrdýðýmýz kendi ucubeliðimizi görürüz. Ucubeyle karþýlaþýlan an, kendilikle olan iliþkideki varoluþsal zayýflýðý ve parçalardaki organik zayýflýðýn, kesinliðe dönüþtüðü andýr. Karþýmýza çýktýðýnda ne görmek isteriz ne de bakmaktan ve düþünmekten kendimizi alýkoyabiliriz. Teratolog Pierre Ancet ucubeleri odaða aldýðý Ucube Bedenlerin Fenomolojisi kitabýnda, ucubelerin tasviri ile deðil, ucubelerle olan iliþkimizin tasviri ile ilgilenmiþtir. Söz konusu olan ucubeleri kendi baþlarýna ele almak deðil, bizim için var olan, kolektif temsillerimizde bulunan ucubelerle etkileþimlerimizin ve onlar karþýsýndaki rahatsýzlýðýmýzýn ele alýnmasýdýr. Zaten ucube (monstre) kelimesinin kendisi bu etkileþim ve rahatsýzlýk ile doludur. Kitapta farklý düþünce akýmlarýndan yararlanýlmýþtýr ve kitap sadece dar bir fenomenolojik çalýþma olarak kalmamýþtýr. Ucube sadece karþýlaþýldýðýnda deðil hatýrlandýðý anlarda bile yetersizlik duygusu yaþatýr. Bu duygu sadece görülen gariplik karþýsýnda mýdýr yoksa bizlerin içindeki bastýrýlmýþ ucubeyi mi tekrar canlandýrýr? Ancet, insan ucubelerin fenomenolojisini ele alýrken, tarihsel bir bakýþý ve psikanalitik bir yaklaþýmý göz ardý etmemiþ. Suçu olmasa da... Bir ucube ile karþýlaþtýðýmýzda duyduðumuz rahatsýzlýk nereden gelir? Bir ucube ille de fantastik bir canavar ya da ahlakdýþý bir varlýk deðildir; konumuz olan ucubelik fiillerde deðil bedenlerde bulunmaktadýr. Ucube dýþ görünüþünden dolayý ortada suçu olmasa da görünümünden dolayý fiziki saldýrý benzeri bir þiddetin taþýyýcýsý gibi algýlanýr ve agresyonu gündeme getirir. Ucubeler doðaüstü varlýklar deðillerdir; insanla ortak kökenleri oldukça açýktýr. Peki ama acaba anormal midirler? Yazar doðal normu tanýmlamanýn zorluðundan bahseder ve bilim felsefecisi Canguilhem e atýf yaparak yaþayan her varlýðýn ucube de olsa sadece kendisine ve hayatta kalma kapasitesine göre yargýlanabileceðini belirtir: her varlýk hayatta kaldýðý ve hayatta kalabileceði ortama baðlý olarak normaldir. Canlý, belli bir ortamda hayatta kalabildiði ölçüde normaldir. Ayrýca bir yapýyý bariz bir anormallik olarak deðerlendirmemizin nedeni pekâlâ, bu yapýnýn normal görüleceði yeni ortamlar tahayyül etme kapasitemizin sýnýrlý olmasý da olabilir. Bir kadýn ve bir erkekten olan ucubeyi bugünkü bakýþýmýzla þekli bozuk bir insan olarak görsek de, ucubenin görünüþü kendi insanlýðýmýzý sorgulatacaktýr. Ucubenin tüm güçlüklerine raðmen hayatta kalmýþ ve doðmuþ olmasý, kendini bütün ve baþarýlý hisseden insan için aþaðýlama gibidir. Ýnsan gerçekten ne kadar bütün ve baþarýlýdýr? Yoksa ucubeler insanýn içindeki yarým kalmýþlýðý, eksikliði, deformasyonu harekete mi geçirir? Ýnsanlýk, ucubenin varlýðýyla ve ucubenin görüntüsünün yarattýðý gariplik duygusunu normalleþtirmek için tarihsel olarak çeþitli baþ etme yöntemleri geliþtirmiþtir. Kendine yabancý olan ama bir o kadar kendinden olan ucubeleri çaðlar boyunca çeþitli konumlara sokan ucube olmayan insanlýk, ucubeleri Ortaçað sonlarýnda ve Rönesans ta bir mucize olarak görmüþtür. Bu mucize daha çok bir ifade ve dünyanýn anlaþýlabilirliðinin derin bir kaynaðýydý. On sekizinci yüzyýlda ise dünyada birtakým evrensel deðerlerle ilgili bilincin geliþtiði dönemler olsa da öteki ve farklý olanýn bundan çok nasiplenebildiði bir dönem de olmamýþtýr. Bu dönemde ucube karþýsýnda duyulan korkuyla baþ etme yöntemi olarak, ucubeyi toplumsal bir komedi nesnesi haline getirilmiþtir. Yazarýn bedenin gölgesi dediði, görünenin ardýndaki görünmezliðin yarattýðý kaygý nýn görünmediðini, yaþanan kaygýnýn alay yoluyla tehlikesiz hale dönüþtürülüp dýþsallaþtýrýldýðý zamanlardýr on sekizinci yüzyýl. Ucubeler panayýrlarda sunulur, soytarýlaþtýrýlýr, meraklý gözlerin önüne serilir. Bu yöntem ucube bedene koyulan bir mesafe biçimidir. Ucubelerin yarattýðý kaygý aslýnda karþýsýnda atýlan kahkahalarýn sürekliliðinde ve þiddetinde gizlenmiþtir. Eser, ucube bedenin yarattýðý travmatik algý deneyiminin, kiþiye sadece kaygýya deðil, travma boyutu kaybedilmeden, ucube beden karþýsýnda duyulan haz duygusuna dikkat çeker. Tüm bu panayýrlarda, sergilerde ucubeye bir tablo gibi bakýlýr ve zevk alýnýr. Ancet bunu derealizasyon kavramýyla açýklar. Ucubenin görüntüsüne tahammül etmenin yollarýndan biri onu gerçekliðin dýþýna atmaktýr. Derealizasyon travmatik yaþantýnýn reddi kapsamýnda bir dissosiyatif bir yaþantýdýr ve travmatik yaþantýyý bir yandan da taze tutar. Bu da öteki olan ucube bedenin, iç dünyada ve dýþ dünyada kabulünün engelidir. Her dönem de ister mucize, ister soytarý olarak görülsün insandan olan, ama insanlýktan olmayandýr ucube beden. Hem insandan olan ama insan olma formunda olmayan bu algý derin yarýða neden olur. Daha doðrusu derin yarýðý hissettirir. Ve sahneye Freud çýkar Kitabýn ilerleyen bölümlerinde Sigmund Freud ve unheimlich yani kaygý verici aþinalýk kavramý karþýmýza çýkmaktadýr. Ancet, mesafe koyma giriþimlerine raðmen, ucubenin yakýnlýðýnýn her zaman en sonunda kendini dayattýðýný belirtir ve bu ortaya çýkýþý Freud un psikanaliz teorisiyle ele alýr. Psikanaliz korkunç un uzun zamandýr bilinen, uzun zamandýr tanýdýk olunan özel bir çeþidini ortaya koymuþtur. Söz konusu olan, tekinsizlik veya aþina olunan yabancýlýktýr. Freud a göre yabancý þekilde aþina, yok sayýlan ve silinmiþ bir aþinalýðýn dönüþü nedeniyle yabancý olanýn ya da yabancýlaþtýrýlmýþýn, bastýrýlmýþýn tekrar ortaya çýkýþýný gösterir. Yetiþkinlikte uygunsuz olacak bastýrýlmýþ bir çocukluk izleniminin dönüþüdür. Gerçek ve düþsel olanýn karýþtýðý yerdedir ucubenin verdiði aþina olunan yabancýlýk. Ancet, amacýn, söz konusu olanýn ucubelik yaþantýsýný sadece bilinçdýþý motivasyonlara indirgemek olmadýðýný, bu motivasyonlarýn zaten algýda var olduðunun altýný da çizmektedir. Yazar, teratolojik türlerle tekinsizlik arasýndaki iliþkiyi, parazit ucubeler (ikizlerden birinin geliþmeyip diðerine yapýþmasý), bedensel örtünün yýrtýlmasý ve tenin ete dönüþmesi, (selosomi vakalarý gibi) ve ucubeliðin fiziksel olarak dýþarý konmuþ bir iç olarak hissedildiði ve kendi bedeninin tersyüz olduðunun ve organlarýnýn açýða çýkmasýný görme kaygýsý olarak üç kaygý türü tanýmlamýþtýr. Kiþinin kendiyle olan iliþkisi ucube formlar üzerinden ele alýnýrken, Didier Anzieu nun Deri-ben kavramý da ele alýnmýþtýr. Deri-ben, beden yaþantýsýný ve psiþik etkinliði içeren deneyimi tanýmlar. Deri, bedenin kapsayýcýlýðý, ben ise ruhsallýðýn kapsayýcýsýdýr. Kiþilik bu temel iki bileþimde bütün bir kendilik algýsý yaþar. Tek ve özel olmamý saðlayan þey, beni saran, tek olan bana ait bedenim ve biricik psiþemdir. Fiziksel ve ruhsal bütünlüðüm Deri-ben imle iliþkilidir. Ancet, deri-ben kavramýný, ikiz ucubeler karþýsýnda yaþanýlan kaygý, ortak deri fantezileri, bireysellik, özerklik, anne karnýna dönme fantezileri gibi baþlýklarý, ucube bedenin algýsal deneyiminin özel kaygýlarýný ele almaktadýr. Kitap ucubenin algýlanýþý, tasviri kapsamýnda önemli nirengi noktalarý üzerinde durmuþ ve bu noktalarý derinlemesine ele almaya çalýþmýþtýr. Ucube beden stabil olmayan gerçek bir insan formu olarak ele alýnmýþtýr. Yazar çalýþmanýn antropoloji, psikanaliz, estetik ve epistemoloji gibi alanlarda, her tür etik incelemeden önce doðasýnýn sorgulanmasý gereken sorunlu beden, embriyo beden temsillerine iliþkin olarak ortaya çýkabilecek çaðdaþ kaygýlarýn bir parçasý olduðunu belirtir. Sonuç olarak, Ancet ucubeler ile olan iliþkimizdeki rahatsýzlýk üzerinde odaklanmaktadýr. Bazý ucubeler bize yakýn, dostvari, sevimli de gelebilmektedir. Bu farklý duyum ve duygulanýmlarý yaratan baðlamlarýn incelenmesi kitapta eksik kalmýþtýr. Çünkü bu ucubeler ile karþýlaþtýðýmýzda oluþan yýrtýðý tamir etmemiz için gereken umut bu incelemeden filizlenebilir. UCUBE BEDENLERÝN FENOMENOLOJÝSÝ Pierre Ancet Çeviren: Ersel Topraktepe sayfa 12 TL. Radikal kitap

6 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç ve Rektör Ýnci GÖÇER Yardýmcýsý Prof. Dr. Çetin Pekacar, dinletide Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne görev alanlara ses sanatçýlarýna ve saz Sanatlarý Bölümü 'Türk Halk Musýkisi ekibine Avanos topraðýndan yapýlmýþ testi Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Hasan KANKAL Nevþehir'in Uçhisar beldesinde gerçekleþtirilen ve 250 den fazla sporcunun katýldýðý müsabakalarda alýnan sonuçlar þöyle: Minik Erkekler Takým yarýþmasýnda, 100. Yýl Ülfet Baþer Ýlköðretim Okulu birinci, Sulusaray YÝBO Ýlköðretim Okulu ikinci, Lütfü Pamukçu Ýlköðretim Okulu üçüncü, Minik Erkekler Ferdi yarýþmasýnda, Karacaören Ýlköðretim Okulundan Muhammet Ýlhan birinci, Derinkuyu Ýlköðretim Okulundan Erdem Öz ikinci, Yazýhöyük Ýlköðretim Okulundan Kadir Karaketir üçüncü, Minikler Kýz Takým yarýþmasýnda, 100. Yýl Ülfet Baþer Ýlköðretim Okulu birinci, TOKÝ Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu ikinci, Avanos Ahmet Ergün Ýlköðretim Okulu üçüncü, Minikler Kýz Ferdi yarýþmasýnda, Derinkuyu Cumhuriyet Ýlköðretim Okulundan Burcu Kýzýlýrmak birinci, 100. Yýl Ülfet Baþer Ýlköðretim Okulundan Senem Belli ikinci, Hacýbektaþ Cumhuriyet Ýlköðretim Okulundan Bucu Baþak Söðüt üçüncü, Yýldýz Erkek Takým yarýþmasýnda, 100. Yýl Ülfet Baþer Ýlköðretim Okulu birinci, Lütfü Pamukçu Ýlköðretim Okulu ikinci, Yazýhöyük Gazi Ýlköðretim Okulu üçüncü, Yýldýz Erkekler Ferdi yarýþmasýnda, Cumhuriyet Ýlköðretim Okulundan Edip Erdinç birinci, 100. Yýl Ýlköðretim Okulundan Furkan Açýkgöz ikinci, 100. Yýl Ýlköðretim Okulundan Savaþ Çakmaz üçüncü, Yýldýz Kýz Takým yarýþmasýnda, 100. Yýl Ýlköðretim Okulu birinci, Ürgüp Atatürk Ýlköðretim Okulu ikinci, Sulusaray YÝBO Ýlköðretim Okulu üçüncü, Yýldýz Kýz Ferdi yarýþmasýnda, Ürgüp Atatürk Ýlköðretim Okulundan Seher Altun birinci, Hacýbektaþ Cumhuriyet Ýlköðretim Okulundan Tuðçe Yýlmaz ikinci, Gülþehir Alparslan Ýlköðretim Okulundan Kezban Çelikbaþ üçüncü, Gençler Erkek Takým yarýþmasýnda, Kardelen Koleji birinci, Endüstri Meslek Lisesi ikinci, Derinkuyu Mehmet Ekmekci Lisesi üçüncü, Gençler Erkek Ferdi yarýþmasýnda, Kardelen Kolejinden Cavit Özdünar birinci, Ahmet Tolga Korkusuz ikinci, Abdullah Yiðit üçüncü, Gençler Kýz Takým yarýþmasýnda, Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi birinci, Derinkuyu Mehmet Ekmekci Lisesi ikinci, Avanos Lisesi üçüncü, Gençler Kýz Ferdi yarýþmasýnda, Nevþehir Lisesinden Þeyma Küçük birinci, Derinkuyu Mehmet Ekmekci Lisesinden Fatma Kýzýlýrmak ikinci, Saðlýk Meslek Lisesinden Rabia Çevlik üçüncü oldu. Dinletisi' etkinliði, ilk defa Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Düzenlenen programda, bir çok yöreden türküler seslendirildi. Türk Halk Musikisi'nin birbirinden güzel eserlerinin seslendirildiði programda konuþan Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, bu tür sosyal faaliyetlerin eðitimin bir parçasý olduðunu söyledi. Kýlýç, "Yapýlan organizasyonlar, üniversite personelinin kaynaþmasýna ve üniversite ile halkýn bütünleþmesine büyük katkýlar saðlamaktadýr." dedi. Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM Türkiye'de ticaret, turizm ve tarým sektörlerinde önemli yeri olan Nevþehir'de, 2009 yýlýnda 284 bin 25 kiþi yaþarken, 2010 yýlýnda bu sayý bin 688 kiþi düþerek 282 bin 337'ye geriledi. Nevþehir'de 2009 yýlýnda hediye etti. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu ise Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Kubilay Kolukýrýk'a, barýþýn sembolü olan beyaz güvercin takdim etti. Programa Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç'ýn yaný sýra Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Çetin Pekacar, Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu, Ýl Emniyet Müdür Vekili Akýn Kýrýmtay, akademik ve idari personel öðrenciler ile vatandaþlar katýldý. kilometrekareye 53 kiþi düþerken, 2010 yýlýnda ise 52'ye düþtü. Nevþehir'de, nüfusun yüzde 49,3'ü olan 139 bin 123 kiþiyi erkekler, yüzde 50,7'si olan 143 bin 214 kiþi ise kadýnlardan oluþuyor yýlýnda 2009 yýlýna göre nüfus artýþ hýzý en düþük ilçe Hacýbektaþ olurken, artýþ hýzý en yüksek olan ilçe ise Ürgüp olarak belirlendi. Türkiye Ýstatistik Kurumu Nevþehir Bölge Müdürü Üzeyir Karakuþ, yaptýðý açýklamada, yerleþim yeri nüfuslarýnýn, 2007 yýlýnda kurulan ve Ýçiþleri Bakanlýðý Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü (NVÝGM) tarafýndan güncellenen Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi (ADNKS)'nce takip edildiðini söyledi. Karakuþ, Nevþehir nüfusu 2009 yýlýnda yüzde 08,2 artarken, 2010 yýlýnda yüzde 05,9 azaldýðýný gösterdiðini söyledi. NVÝGM'den alýnan bilgilere göre, 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla Türkiye nüfusu 73 milyon 722 bin 988 kiþi, Nevþehir nüfusu ise 282 bin 337 kiþi.

7 Baþbakan TOBB un toplantýsýnda iþ adamlarýna hitap ederken, bazýlarýnýn ýsrarla barajýn iyice aþaðýya çekilmesi konusunu gündeme getirdiðini belirtiyor ve þöyle diyor: Biz özellikle ülkemizin ekonomik yapýsýný bir tehdit altýna sokmak istemiyoruz. Bakýn bizim ülkemiz tek partili iktidarlarda hep týrmanmýþtýr. Koalisyon dönemlerinde de hep geri kalmýþtýr. Baþbakanýn söylemek istediði açýktýr. Demokrasinin olmazsa olmaz koþulu olan toplum iradesinin yansýtýldýðý bir seçime, ekonomiye tehdit oluþturacaðý gerekçesiyle karþý çýkmaktadýr. Baþbakanýn ekonomiye tehdit oluþturduðunu düþündüðü sadece seçim barajý deðildir. AKP nin iktidarda bulunduðu süreçte sendikal hak ve özgürlüklerden, basýn özgürlüðüne kadar pek çok konuda sergilenen tavýr yine ekonomi için tehdit oluþturur anlayýþýna dayanmaktadýr. Peki, Baþbakanýn Demokrasi ekonomi için tehdittir biçiminde özetleyebileceðimiz bu anlayýþý doðru mudur? Hemen kendi düþüncemi paylaþayým: Evet, doðrudur Demokrasi, Baþbakanýn da benimsemiþ olduðu liberal ekonomiyle çeliþir ve onun için tehdit oluþturur. Liberal ekonominin çeliþmediði ve kendisine tehdit olarak görmediði tek demokrasi anlayýþý, liberal demokrasidir. Liberal demokrasi, liberal ekonominin tamamlayýcýsýdýr ve sermayenin egemenliðini sürekli kýlmak amacýyla siyasal alaný yapýlandýrýr. Liberal demokrasi anlayýþý içerisinde giriþimcilik ve mülkiyet hakký korunurken emekçilerin ekonomik ve siyasal olarak kendilerini ifade edebilme yollarý liberal ekonomiye tehdit olarak görülür. Örneðin sendikal hak ve özgürlükler, giriþimcilik ve mülkiyet hakkýnýn en büyük düþmaný olarak kabul edilir. Emekçi kesimlerin siyasal olarak kendilerini ifade etme yollarý da demokrasi görüntüsü altýnda sunulan parlamenter sistem içerisinde sürekli olarak engellenmeye çalýþýlýr. Dolayýsýyla, Baþbakanýn söylediði gibi seçim barajýnýn kaldýrýlmasý gibi özgürlükçü demokrasi anlayýþýný içeren bir siyasal yapý ekonomiyi olumsuz yönde etkiler. Zira tüm toplum kesimlerinin iradelerini özgürce yansýtabildiði bir demokrasinin varlýðý durumunda seçim barajlarý kalkacak, partilere yapýlan para yardýmý ya kalkacak ya da seçime giren tüm partilere eþit daðýtýlacak, iktidar partilerinin seçimlerde devlet olanaklarýný kullanmalarýna son verilmesi gerekecektir. Ayrýca böyle bir demokrasi anlayýþý içinde düþünce ve yayýn özgürlüðü geçerli olacak, eðitim ve bilim alanlarý dogmalardan sýyrýlacak; düþünen, tartýþan, sorgulayan insanlar yetiþtirilecektir. Yine demokrasinin hakim olduðu böyle bir ortamda tüm toplum kesimleri özgürce örgütlenecek ve haklarýný örgütlü bir biçimde arayabileceklerdir. Örneðin emekçiler özgürce sendikalaþacak, grev hakkýný özgürce kullanabilecek ve sonuç olarak da alýn terinin karþýlýðýný alabilecektir. Velhasýl, toplumun örgütlü olduðu ve her kesimin kendisini ifade edebildiði bir demokrasi ortamýnda emekçiler ve sermaye dýþý diðer toplum kesimleri sermayenin temsilciliðini yapan siyasi iktidarlara mecbur kalmayacak, kendi anlayýþlarýný iktidara taþýyabileceklerdir. Hal böyle olunca da emekçilerin üzerinden milyonlarca lira artý deðer elde edilirken asgari ücrete 30 lira zam yeterli görülemeyecek; kýdem tazminatý kaldýrýlmaya çalýþýlamayacak; emekçilerin iþ, ekmek güvenceleri ortadan kaldýrýlamayacak; bakanlar çýkýp: Ýþçiler saat çalýþsýn diyemeyecek; sermayenin borçlarý affedilemeyecek; iþçilerin Ýþsizlik Sigortasý Fonu ndaki paralarý sermayeye peþkeþ çekilemeyecek; stajyer adý altýnda aylýk 150, 200 liraya iþçi çalýþtýrýlamayacak; kamuya ait araziler sermayeye yaðmalatýlamayacak; saðlýk, eðitim gibi kamu hizmetleri ticarethaneye dönüþtürülemeyecek ve sermayenin kâr alaný haline getirilemeyecek; iþçiler emekli olabilmek için mezara girene kadar bekletilemeyecektir. Þimdi arkamýza yaslanýp bir kez daha düþünelim: Baþbakan haklý mý haksýz mý? Sayýn Baþbakanýn temsil ettiði sermaye kesiminin ekonomisi böyle bir demokrasi anlayýþýnda bozulur mu, bozulmaz mý? Özgürlükçü demokraside býrakýn sermayenin ekonomisini, kimyasý bile bozulur!.. Ama unutmamak gerekir ki emekçilerin ve diðer geniþ toplum kesimlerinin çýkarlarýný sermayenin çýkarýnýn önüne geçmesini saðlayacak bir demokrasi için mücadele gerekir. Mücadelenin baþarýsý için ise bu ekonomik ve siyasal yapýda kendisini özgürce ifade edemeyen iþçileri, iþsizleri, çiftçileri, memurlarý, küçük üreticileri, esnafý, göçmenleri, sakatlarý, öðrencileri, kadýnlarý ve her dinden, her mezhepten, her etnik kökenden toplum kesimlerini içeren ve birlikte hareket edebilen örgütlenmelere ihtiyaç vardýr!.. Evrensel Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Güneþ KAÝM Alevi-Bektaþi halk þiirinin en büyük ozanlarýndan, hakkýnda birçok kitap yazýlan, þiirlerinden en çok türkü yapýlan, cemlerde deyiþ olarak söylenin büyük ozan Pir Sultan Abdal ýn yaþamý ve þiirlerinin Fransýzca olarak yazýlýp, kitap halinde basýlmasý gerçekten sevindirici. 100 þiirde Anadolu nun Gizemli Ozaný: Pir Sultan Abdal ( Le Poète Mystique Anatolien en 100 Poèmes ) adlý kitabý, bir Fransýz araþtýrmacý yazar olan Jean-Louis MATTEI hazýrlamýþ. Kitapta, Pir Sultan Abdal ýn 100 þiirinin yanýsýra, yaþamý ve Alevilikle ilgili konular da Fransýzca olarak anlatýlmýþtýr yýlýnda doðan MATTEI, Fransa da Klasik Edebiyat dalýnda öðrenim görmüþ, Ankara Tevfik Fikret Lisesi ve Galatasaray Lisesi nde öðretmenlik yapmýþ, daha sonra 16 yýl Bursa Uludað Üniversitesinde Fransýzca çeviri dersleri vermiþtir. Mattei; Orhan Kemal, Haldun Taner gibi bazý yazarlarýmýzýn kitaplarýný da Fransýzca ya çevirmiþtir. Osmanlý tarihini araþtýrmýþ, bu konularda Türkçe olarak da birçok çalýþma hazýrlamýþtýr. Hazreti Ali Cenknameleri ni de 2004 yýlýnda yayýmlamýþtýr. Jean-Louis MATTEI, kendisi gibi üniversitede öðretim görevlisi olan Nurcan MATTEI ile evli olup, Timur adýnda bir çocuklarý bulunmaktadýr. Fransa nýn Nancy kentinde yayýmlanan bu kitabýn, Fransýzca konuþulan ülkelerin yanýnda, yaygýn bilinen bir dil olmasý nedeniyle birçok ülkede de okurlara kavuþacaðý düþünüldüðünde, Türk halk edebiyatýnýn ulu ozaný, mücadele insanýnýn yabancýlar tarafýndan daha da tanýnmasýný saðlayacaktýr. Bu ve benzeri çalýþmalar, Pir Sultan larýn ve diðer büyük ozanlarýn baþka dillerde de okunmasýný, bilinmesini yaygýnlaþtýracaktýr. En kýsa zamanda Almanca ve Ýngilizce bu tür kitaplarýn yayýmlanmasýný arzu ediyoruz. Bir yazarýn, ana dili dýþýndaki bir baþka dile hâkimiyeti ne kadar güçlü olursa olsun, özellikle yýl önce yaþayan bir ozanýn þiirlerinin çevirisinin çok zor olacaðý, Türkçe deki tadý vermeyeceði açýktýr. Konu þiir olunca daha zordur bu iþ. Çeviri, sadece sözcüklerin karþýlýðýný birebir yazarak çevirmek deðildir. Çevrilecek yapýtýn dilini ve o dilin özellikle içsel anlamlarýný çok iyi bilmek gerekir. Ama yine de bu kitabý seveceðinizi düþünüyorum.. Yazarýn, Alevilikle ilgili anlatýmlarýna da birebir katýlmak mümkün deðildir. Zira yüzyýllardýr yasaklý bir kültür ve inanç olan Alevilik hakkýnda ülkemizde de zengin tartýþmalar devam etmektedir. Yazarýn bu kitabýnýn özellikle, Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF) üye ve yöneticilerinin, Fransýzca bilen diðer dostlarýmýzýn inceleme ve yorumlamalarýnýn yararlý olacaðýný düþünmekteyim. Ýyi niyetli ve özverili bir çalýþmanýn ürünü olan bu kitabý ortaya koyduðu için araþtýrmacýyazar Jean-Louis MATTEI yi kutluyorum. Av. Ali Yýlmaz Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Disiplin Kurulu Baþkaný

8 SAYIN PANELÝSTLER; Büyük besiciler mýzmýz ediyorlar ise de Hayvancýlýk Sektörümüzün hiçbir sorunu yok, yapýlan ithalat hayvancýlýðýmýza köstek deðil destektir, deli danalý canlý hayvanlarýn, kesilmiþ, dondurulmuþ etlerin insan-halk saðlýðýna tehlikesine deðil bize satýlmayan çið sütün tehlikesine iþaret etmeye devam ediniz.. Et, canlý hayvan ithalatý ile halk ve hayvan saðlýðýnýn tehlikeye gireceðini açýklayan veteriner odalarýna et ithalatýna izin verenler aldýrýþ etmiyor. Siz de sakýn aldýrýþ etmeyin çünkü et ithalatýna izin verenler size çok kýzar! O konulara dokunur iseniz Rektörlüðü, dekanlýðý, yök üyeliðini, Tübitak Üyeliðini hayal edemezsiniz.diyor süt sanayicileri. Sakýn birilerinin aklýna karpuz kabuðu düþürüp de : SEK (Süt Endüstrisi Kurumu ) yeniden kurulmalý demeyin. Hayvansal ürünlerde Dünya da söz sahibi olan ülkelerin Çið Sütte Gerçekçi Satýn Alým Piyasa Düzenini tercüme bürolarýna bedeli mukabilinde tercüme ettirmeye kalkmayýn. Ülkemizdeki Çið Sütte Gerçekçi olmayan Satýn Alým Piyasa Düzenini ancak ve ancak biz yazar, Tarým Politikacýlarýnýn eline biz veririz, onlarda þimdiki Ulusal Süt Konseyi gibi bir konseyi kurarlar biz de baþýna geçmiþ oluruz. Bizim rakibimiz parekende satýlan çið süte sokak sütü demeniz az gelir otoban sütü demenizi tavsiye ederiz.diyor süt sanayicileri. Gýda Tüketiminde doðrular ve yanlýþlar panelinde bizim melaminli süt tozu kullanarak da yaptýðýmýz uht sütlere iyidir, yoðurdu koyulaþtýrmak, kývam vermek için süt tozu kattýðýmýz, yoðurtlara, süt yaðý yerine süte ve yoðurda koyduðumuz bitkisel yaðlara temas etmediðiniz, Süt tozuna yasal hile sýnýrlarý içinde (1 kð süt tozuna 0,5 ml )kanserojen madde melamin katýldýðýna es geçtiðiniz için teþekkür ediyoruz, diyor süt sanayicileri yýlýnda deli dana hastalýðýna yakalanmýþ iki hasta vakasý oldu. Önümüzdeki gün ve yýllarda deli dana hastalýðýna yakalanmýþ insan sayýsý canlý hayvan ve et ithalatýndan dolayý ülkemizde artacaðýndan hiç bahsetmeyin. Bundan sonra çýkacak hayvansal hastalýklarda sakýn et, hayvan ithalatýndan dolayý deðil Otoban sütleri nden kaynaklandýðýný belirtecek paneller düzenleyin. Diyor süt sanayicileri. Bu tür düzenleyeceðiniz panellerden önce bizi haberdar ediniz. Þehirliler deðil hedef kitlemiz köylülerin salonu doldurmasý için otobüsler tutmaya hazýrýz.diyor süt sanayicileri. Ýletiþim fakültesi son sýnýf öðrencisi iþte böyle haber yapmýþ ve bize göndermiþ. Tüketicimizin yukardaki haber derlemesi þeklindeki yazýsýndan anladýklarýmýz þu: Panele katýlan panelistlerimiz Çið Süt Üretim tebliði ni, Çið Sütün taþýnmasý tebliðini okumadan konuþmuþlar. Bu iki tebliði okumalarýný, çið sütte parekende satýþlar, sanayicilerin satýn alýmlarý ve sevkleri ile ilgili saha bilgilerini tazelemelerini öneriyoruz. Biz bu tebliðleri okuduk. Hem de gözlemledik. Panelistlerimiz gelsinler onlarýn da gözlemlemelerine yardýmcý olalým: Süt sanayicilerine giden çið süt ile, süt sanayicilerinin affedersiniz yanlýþ yazdým panelistlerden birinin ifadesi ile sokak sütü daha doðrusu parekende çið sütün ayný sevk teknikleri ile parekende çið süt tüketicilerine sevk olunmaktadýr. Yani çið süt 304 kalite krom lüx kablar ile süt sanayicileri kendi fabrikalarýna götürürken ayný tür kablar ile çið süt tüketicilerine, ev hanýmlarýna ulaþtýrýlmaktadýr. Parekende çið süt satanlarýn su katma masum hilesi fiyatý etkilemekte olup süt sanayicilerinin yasal ve yasal olmayan hileleri ise insan-halk saðlýðýmýzý etkilemektedir. Parekende çið süt satanlarýn su katma masum hilelerinin dýþýnda insan-halk saðlýðýný etkileyecek hileler yapýldýðýný ileri süren görüþler bu panelde kamuoyuna yansýtýlmýþ bulunulmaktadýr. Sokak Sütüne kimyasal katýlýyor ise; sanayileþtirilmek üzere süt ve süt ürünlerinin fabrikalarýnýn önüne getirdikleri süte ayný kimyasallar katýlmýyor öyle mi? Çið süte sokak sütü diyen ilim adamlarýmýza sesleniyoruz: Süt sanayicilerinin tam kapýsýndan girmek üzere olan sütten bir numune alýnýz ve laboratuarýnýza götürünüz. Bakalým hangi kimyasallarý bulacaksýnýz? O kimyasallarý katan süt sanayicilerinin kendileridir. Sokak sütünden numune aldýk þu çýktý bu çýktý laflarýna karnýmýz tok. Haydi bir de süt sanayicilerinin kapýsýndan girmek üzere olan sütten de numune alýn: Þu, bu, o çýkacak mý çýkmayacak mý? Tartýþýlacak sorun bu deðildir. Tartýþýlacak sorun: Çið Sütün gerçek gýda deðerinde tüketiciye ulaþtýrýlmasýdýr. Endüstrileþen gýda sektörünün çið sütü gerçek besin deðerlerinden uzaklaþtýrmasýdýr. Çið süt, süt sanayicilerinin kollarýna gitmeden tüketiciler tarafýndan tüketilme talebi vardýr. Çið Süt ekmekten sonra ikinci öneme sahip bir gýdadýr. Sanayileþtirilen süt, endüstrileþtirilen gýda gerçekliðinden uzaklaþtýrýlmaktadýr. ABD ve birkaç geliþmiþ ülkelerde çið süt cam kavanozlarda soðuk zincir içinde tüketiciye ulaþtýrýlmaktadýr. Bunu düþünmek, ifade etmek süt sanayicilerinin aleyhinedir. Ama toplumun lehinedir. Süt sanayicilerinin kazançlarý deðil tüketicilerin gerçek gýdaya ulaþmasý önemlidir. Her insanýn Gerçek Gýdaya Eriþim hakký vardýr. Bu hak paneller ile belediye baþkanlarýnýn zabýtalara direktifleri önlenemez. Tüketicilerin evlerde çið süt tüketim taleplerini karþýlayacak yasal düzenlemeler getirilmelidir. Bilinçli tüketici kapýsýna getirilmeyen, getirilmesinin önüne engeller konan gerçek gýdayý kendisi gidip kaynaðýnda satýn alarak tüketiyor. Hayvansal hastalýklar endiþesi ile çið süt uht leþtirilip gerçek besin deðerinden uzaklaþtýrýlmaktadýr. Sonra da uht süte iyidir denilmektedir. Çið Sütte Hayvansal hastalýklar endiþesinin giderilme metodunda UHT leþtirme yerine hayvan hastalýklarýný önleme niçin düþünülmemektedir. Hayvan hastalýklarý tedavi giderlerinin de tarým sigortalarý kapsamýna alýnmasý niçin konuþulmamaktadýr. Yapýlmakta olan canlý hayvan ithalatý hayvanlarýn tedavi giderlerini daha da çoðaltacaktýr. Et ithalatý halk saðlýðýný, hayvan ithalatý ise hayvan-halk saðlýðýný tehdit edici mahiyettedir. Çið süte sokak sütü yaftasýna bu günden sonra kim devam edecekse öncelikle süt sanayicilerinin kapýsýnýn önündeki sütü kontrol edip öyle konuþmalýlar! Sokak sütü nde bulduklarý maddelerin aynýsýný süt sanayicilerin kapýsýnýn önündeki sütlerde de bulacaklardýr. Sanayicilerin satýn aldýklarý süte daha fabrika kapýsýndan girmeden de kimyasallarý kim atýyor? Onu da mý sokak sütçüleri atýyor? Kutusuz satýlan çið süt pis, sanayicinin kapýsýnýn önündeki süt pis deðil öyle mi? Fenni ilim adamlarýmýza tavsiye ediyoruz: Çapraz gözlemleme, çapraz tahlil etme ilkesi iþletilmeli. Tek taraflý deðil çift taraflý laboratuar analizi yapmaya davet ediyor bunlarý yaptýktan sonra tarafsýz konuþabileceklerine inanýyoruz. Þayet konuþabilirler ise! Çapraz tahlil sonuçlarýný açýklayabileceklerine de ihtimal vermiyoruz. Çið süt sanayicilere çiftlikte teslim ediliyor. Buyurun bir de süt sanayicilerinin kapýsýnýn önüne kendilerinin getirdikleri sütleri analiz edin. Kapýlarýnýn önünden size numune bile aldýrtacaklarýný sanmýyoruz.. Biz üreticiyiz, biz tüketiciyiz, çið sütün kamuoyunda avukatý biziz.. Biz üreticiyiz, hayvancýlýðýmýzýn müdafii de biziz. Hayvancýlýk sermayemiz deðil ekmeðimizdir, geçimimizdir. Çið Süt ve çið süt ürünleri ile beslenmemiz bizim hayat tarzýmýzdýr. Köyler de kanun da çýkartsanýz, yasaklama için muhtarlarýmýzý da görevlendirseniz biz köyümüzde kutu süt deðil çið süt ve çið süt ürünleri tüketmeye devam ederiz. Tarýmsal kesimin nüfusunu düþürttükçe kutu sütün tüketimi artar, ha gayret, tarýmsal nüfusun düþmesi için et, canlý hayvan, besi danasý, damýzlýk ithalatýna itiraz sesleri deðil de kutu süt reklamlarý na devam edilsin. Sayýn ilim adamlarý, gýda tüzüðü düzenleyicileri: Gelin þehirlilere bir iyilik yapýn: Çið Sütün cam ambalajlarda soðuk zincir içinde tüketicilere sevkine izin verecek düzenlemeleri konuþun. Uygulayýnýz. Þehirliler de biz köylüler gibi gerçek gýdaya kavuþsunlar. Paketlenmiþ dondurmalar süt tozundan yapýlmaktadýr. Pastahaneler de satýlan açýk dondurmalar ise ya süt tozundan ya da çið sütten yapýlmaktadýr. Pastahanelerdeki Çið Sütten yapýlan dondurmalarýn çið sütü pastaneye nasýl geliyor? Panelistlerimiz bunu biliyorlar mý? Hiç sanmýyorum. Çünkü saha bilgisi eksikleri var. Bu eksikliklerini biz giderelim: Çið Süt taþýma ruhsatý ile. Suyu 304 kalite çelik tanker ile taþýmak için saðlýk bakanlýðý, Çið Sütü 304 kalite çelik tanker veya küçük tank ile taþýmak için Tarým Bakanlýðý ruhsat veriyor. Bu ruhsatý isteyen çið sütü pastanelere taþýyacaðým, satacaðým derse ruhsatý veriyorlar. Ama ayný ruhsat alýnabilinen tanker ile tank ile bu çið sütü ev hanýmlarýna (þehirli) taþýyacaðým der ise ev hanýmlarýna çið süt satmak senin iþin deðil süt sanayicilerinin görevidir anlayýþý ile ruhsat verilmiyor. Paketlendirilmiþ dondurmalar süt tozundan yapýlmakta oluþuna raðmen gýda tüzüðünü yasadýþý olarak ihlal edip ambalajlarý üzerine süt tozundan yapýlmýþtýr yazýsýný yasal zorunluluk olsa da yazmýyorlar. Panelistlerimiz, dondurma, süt ve süt ürünlerinin ne etiketlerini ne de etiket tüzüðünü de okumazlar. Okusalardý panelde bunlara da deðinirlerdi. SET-BÝR yoðurda kývam saðlamak için % 2-3 oranýnda süt tozu kullanýldýðýný yayýnlarýmýz sonucunda beyan (itiraf ) etmiþse de süt sanayicileri þimdiye kadar süt ve süt ürünleri ambalajý üzerinde süt tozu % 3 oranýnda kullanýlmýþtýr yazýsýný da yazmamaktadýrlar. Bunu yazmak yasal zorunluluk olsa da! Süte süt tozu katan süt sanayicileri ve dondurmayý süt tozundan yapan dondurmacýlar süt tozu ile çið süt, süt aynýdýr, onun için süt tozu yazmýyoruz savunmasýný tüketicilere yapýyorlar. Ama Tarým Bakanlýðý öyle demiyor: Süt tozu kullanmýþ isen onu etikete yazacaksýn diyor. Bu konu ile ilgili Tarým Bakanlýðý na gönderilen dilekçeleri; linkinde, bu dilekçelere gelen cevabý da; linkinde yazdýk. Panelistlerimiz okuyabilirler. Tüketicilerimizin de bu dilekçeleri göndermeye devam etmelerini diliyoruz. *Çiftçi Çið Süt Üreticisi

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı