SAĞLIK-SEN. KAMU ĠġVEREN HEYETĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK-SEN. KAMU ĠġVEREN HEYETĠ"

Transkript

1 SAĞLIK-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet ÇalıĢanları Sendikası ĠLE KAMU ĠġVEREN HEYETĠ ARASINDA SAĞLIK VE SOSYAL HĠZMETLER HĠZMET KOLUNDAKĠ KAMU GÖREVLĠLERĠ ĠÇĠN AKTEDĠLEN 3. DÖNEM KAMU GÖREVLĠLERĠ TOPLU SÖZLEġMESĠ Yürürlük Süresi: /

2 I. BÖLÜM: TARAFLAR - AMAÇ - KAPSAM - YÜRÜRLÜK MADDE 1 - TARAFLAR: Bu toplu sözleşmenin tarafları Kamu İşveren Heyeti ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) dır. MADDE 2 - SÖZLEġMENĠN AMACI: Bu sözleşmesinin amacı, sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolundaki kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile işverenin hak ve borçlarını saptayarak bunların uygulanmasını sağlamak, taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözüm yollarını göstermek işyerlerinde düzenli, etkin ve verimli çalışmayı sağlamak, hizmet kalitesini artırmak ve karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamaktır. MADDE 3 - SÖZLEġMENĠN KAPSAMI: Bu sözleşmenin kapsamı; kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, döner sermaye ek ödemesi, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, nöbet ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsar. MADDE 4 - TANIMLAR: Bu Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinde; a) Kamu Görevlisi : Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan personeli, b) Sendika : Sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolunda en çok üyeye sahip yetkili sendika kamu görevlisi sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık- Sen) i, c) Şube : Yetkili sendikaların Şube Başkanlıklarını, d) İşveren : Kamu İşveren Heyeti, e) İşveren vekili : İşveren adına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimseleri, f) Sendika üyesi kamu görevlisi : Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan işçi dışındaki personelden sendikalara üye olanları, g) Toplu sözleşme : Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda mutabık kalınması durumunda taraflarca imzalanan sözleşmeyi, h) Toplantı tutanağı : Yetkili Kamu Görevlileri Heyeti ile Kamu İşveren Kurulu arasında yapılan görüşmeler sonucunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, tarafların uzlaştığı konular ile üzerinde uzlaşılamayan konuların belirtildiği tutanağı, ı) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu : Toplu Sözleşme görüşmelerinde toplantı tutanağı imzalanması halinde uyuşmazlık konuları üzerinde nihai karar vermeye yetkili olan kurulunu, ifade eder. 2

3 MADDE 5 - SÖZLEġMENĠN HÜKMÜ: Bu toplu sözleşmenin hükümleri, sözleşmeden yararlanan kamu görevlileri yönünden, sözleşmenin yürürlük süresinin hitamından itibaren yeni bir sözleşme yapılıncaya kadar toplu sözleşme hükmü olarak devam eder. MADDE 6 - YARARLANMA: Toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere, sendika üyesi olan ve olmayan tüm sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolunda çalışanlar toplu sözleşmeden yürürlük tarihinden itibaren yararlanır. MADDE 7 - SÖZLEġMENĠN TEMĠNATI: Bu Toplu Sözleşmenin teminatı konusunda Anayasanın 53. ve 128. Maddeleri ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uygulanır. MADDE 8 - YÜRÜTME: Sözleşmenin yürütülmesini Kamu İşvereni ve Taraf Sendika birlikte sağlar. Sendika; Yönetim Kurulu ve yetkilileri tarafından, İşveren de vekilleri veya yetkilileri tarafından temsil edilirler. Sendikaya bağlı Şubeler, faaliyet alanları dahilindeki işyerlerinde Sendika üyelerini ilgilendiren uygulamaları izlemeye, İşverenler veya İşveren vekilleriyle temas etmeye yetkilidirler. MADDE 9 UYUġMAZLIKLARIN GĠDERĠLMESĠ: Bu toplu sözleşmenin yorumlanmasından veya uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar taraflardan birinin başvurusu üzerine 15 gün içinde Kamu İşvereni ve Taraf Sendika temsilcilerinin katılımıyla yapılacak toplantıda çözümlenir. Çözüme kavuşturulamaması halinde İdare Mahkemelerine başvuru yolu açıktır. MADDE 10 - YÜRÜRLÜK VE SÜRE: Bu Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi tarihinde yürürlüğe girmek ve tarihinde sona ermek üzere 2 yıl süre ile geçerlidir. II. BÖLÜM: MALĠ HAKLAR MADDE 11 UYGULAMAYA DEVAM EDĠLECEK HÜKÜMLER: 14 Ağustos 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar başlıklı Üçüncü Kısmının Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme başlıklı Üçüncü Bölümünde yer alan hükümler işbu sözleşme süresi boyunca uygulamaya devam edilir. 3

4 MADDE 12 EK GÖSTERGE: Sağlık ve sosyal hizmet kolunda görevli kamu görevlilerinin mevcut ek göstergeleri 600 puan yükseltilmek suretiyle uygulanır. MADDE 13 ÖZEL HĠZMET TAZMĠNATI: Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 152 nci maddesine dayalı olarak Bakanlar Kurulu nun 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı kararıyla kabul edilen ve tarihli ve 2015/7177 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile 2015 yılında uygulanmasına devam edilmesine karar verilen Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ı ile belirlenen özel hizmet tazminatı oranları sağlık ve sosyal hizmet kolunda görevli kamu görevlilerine 15 puan artırılarak uygulanır Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 152 nci maddesine dayalı olarak Bakanlar Kurulu nun 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı kararıyla kabul edilen ve tarihli ve 2015/7177 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile 2015 yılında uygulanmasına devam edilmesine karar verilen Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ın II. sayılı cetvelinin (F) Sağlık Hizmetleri başlıklı bölümündeki ek tazminat oranları 5, 6 ve 7. bölgeler için sağlık ve sosyal hizmet kolunda görevli kamu görevlilerine 10 puan ilave edilerek uygulanır. 3. Nüfusu 5 milyondan fazla olan şehirlerdeki hizmet kolumuza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapanlara 10 puan ek tazminat uygulanır. MADDE 14 Ġġ GÜÇLÜĞÜ, Ġġ RĠSKĠ, TEMĠNĠNDE GÜÇLÜK VE MALĠ SORUMLULUK ZAMMI: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 152 nci maddesine dayalı olarak Bakanlar Kurulu nun 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı kararıyla kabul edilen ve tarihli ve 2015/7177 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile 2015 yılında uygulanmasına devam edilmesine karar verilen Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ın I. sayılı cetvelindeki sağlık ve sosyal hizmet kolunda görevli kamu görevlilerine İş Güçlüğü Zammı oranları 1000 puan, İş Riski Zammı 1000 puan ve Temininde Güçlük Zammı 1000 puan artırılarak uygulanır. MADDE 15 EK ÖDEME KESĠNTĠLERĠ: 209 sayılı Kanunun 5. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi ve 2659 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca ek ödemeden yararlananların ek ödemelerinin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9. maddesi uyarınca ödenen ek ödemeye tekabül eden kısmı için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9. maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. 4

5 MADDE ARTIRILMASI: SAYILI KHK DAKĠ EK ÖDEME ORANLARININ 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek (I) sayılı cetvelinde sağlık ve sosyal hizmet kolunda görevli kamu görevlileri için belirlenen ek ödeme oranları 20 puan artırımlı ödenir. MADDE 17 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUġLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELĠN DÖNER SERMAYE TAVAN EK ÖDEME KATSAYILARI: sayılı Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının birinci cümlesindeki diğer personel için yüzde 150 oranı, şube müdürü için yüzde 225, diğer personel için yüzde 200 olarak uygulanır sayılı Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının ikinci cümlesindeki yüzde 200 oranı, yüzde 250 olarak uygulanır sayılı Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının ikinci cümlesi hükmü palyatif bakım, sterilizasyon, yanık merkezi, kemoterapi, radyoterapi ve kan bankası birimlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır sayılı Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının üçüncü cümlesindeki mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak ayrıca yapılacak ek ödemenin hesabına nöbette geçirilen süreler de dahil edilir. MADDE 18 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUġLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELĠN HĠZMET ALANI KADRO UNVAN KATSAYILARI: 1. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 1. Türkiye Kamu Hastanelerine Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin İkinci Basamak Sağlık Tesisleri Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayılarına ilişkin Ek-2 sayılı cetvelindeki aşağıdaki oranlara 0,10 puan ilave edilir. Mevcut Oranlar Talep Edilen Avukat, sivil savunma uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal 0,40 0,50 çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzerleri Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeli 0,50 0,60 Sağlık hizmetleri sınıfı personeli 0,40 0,50 Tıbbi teknolog 0,40 0,50 Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel ile teknikerler 0,35 0,45 Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi 0,30 0,40 5

6 özellikli hizmetlerde çalışan genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı personeli Genel idare hizmetleri sınıfı personeli 0,25 0,35 Teknik hizmetler sınıfı personeli 0,25 0,35 Yardımcı hizmetler sınıfı personeli 0,25 0,35 2. Türkiye Kamu Hastanelerine Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Üçüncü Basamak Sağlık Tesisleri Hizmet Alanı- Kadro Unvan Katsayılarına ilişkin Ek-3 sayılı cetvelindeki aşağıdaki oranlara 0,10 puan ilave edilir. Mevcut Oranlar Talep Edilen Avukat, sivil savunma uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzerleri 0,40 0,50 Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk 0,50 izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi 0,60 özellikli hizmetlerde çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeli Sağlık hizmetleri sınıfı personeli 0,40 0,50 Tıbbi teknolog 0,40 0,50 Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel ile teknikerler 0,35 0,45 Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi 0,30 0,40 özellikli hizmetlerde çalışan genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı personeli Genel idare hizmetleri sınıfı personeli 0,25 0,35 Teknik hizmetler sınıfı personeli 0,25 0,35 Yardımcı hizmetler sınıfı personeli 0,25 0,35 2. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Halk Sağlığı Müdürlüğü İle Merkez Laboratuvarları Personelinin Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayılarına ilişkin Ek-2 sayılı cetvelindeki aşağıdaki oranlara 0,10 puan ilave edilir. Mevcut Oranlar Talep Edilen Şefler ve diğer taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel 0,50 0,60 Sağlık hizmetleri sınıfı personeli 0,40 0,50 Tıbbi teknolog 0,40 0,50 Teknik hizmetler sınıfı personeli 0,40 0,50 Genel idare hizmetleri sınıfı personeli 0,35 0,45 Yardımcı hizmetler sınıfı personeli 0,30 0,40 3. Sağlık Bakanlığına Bağlı Ġl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin İl Sağlık Müdürlüğü Personelinin Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayılarına ilişkin Ek-3 sayılı cetvelindeki aşağıdaki oranlara 0,10 puan ilave edilir. Mevcut Oranlar Talep Edilen Şefler ve diğer taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel 0,50 0,60 Sağlık hizmetleri sınıfı personeli 0,40 0,50 Tıbbi teknolog 0,40 0,50 6

7 Teknik hizmetler sınıfı personeli 0,40 0,50 Genel idare hizmetleri sınıfı personeli 0,35 0,45 Yardımcı hizmetler sınıfı personeli 0,30 0,40 MADDE 19 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUġLARI MERKEZ TEġKĠLATI PERSONELĠNE DÖNER SERMAYE GELĠRLERĠNDEN ĠLAVE EK ÖDEME: Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları merkez teşkilatı bünyesinde görevli personele döner sermaye bütçesinden ödenmek üzere en yüksek devlet memuru maaşının %15 i oranında ilave özel hizmeti tazminatı ödenir. MADDE 20 LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM GÖREN SAĞLIK ÇALIġANLARINA ĠLAVE DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESĠ : Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan hekim dışı personelin hizmet alanı-kadro unvan katsayısı ve Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan hekim dışı personelin kadro/görev unvan katsayıları yüksek lisans mezunları için %10, doktora mezunları için %20 artırımlı ödenir. MADDE 21 4/C GEÇĠCĠ PERSONELE DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESĠ: 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (C) fıkrasına tabi geçici personel de 209 sayılı Kanunun 5. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi, 2659 sayılı Kanunun 30. maddesi kapsamında ek ödemeden yararlandırılır. MADDE 22 ÜÇÜNCÜ SEVĠYE ACĠL SERVĠS VE ÜÇÜNCÜ SEVĠYE YOĞUN BAKIMLAR DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESĠ: Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanların Yönetmelikte öngörülen döner sermaye ek ödeme hesabında 20 ek puan verilir. MADDE 23 ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK TESĠSLERĠNDE GÖREV YAPAN KLĠNĠSYENLERĠN (UZMAN TABĠPLERĠN) HĠZMET ALANI KADRO UNVAN KATSAYILARI: Üçüncü basamak sağlık tesislerinde görev yapan klinisyenler (uzman tabip) için hizmet alanı kadro unvan katsayıları ikinci basamak sağlık tesislerinde olduğu gibi 2,50 olarak uygulanır. MADDE 24 PRATĠSYEN TABĠPLERĠN VE DĠġ TABĠPLERĠNĠN HĠZMET ALANI KADRO UNVAN KATSAYILARI: Türkiye Kamu Hastanelerine Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek-2 ve Ek-3 sayılı cetvellerinde 1,10 olan pratisyen ve diş tabibi hizmet alanı kadro unvan katsayısı 1,15 olarak uygulanır. 7

8 MADDE 25 DĠġ TABĠPLERĠNĠN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESĠ: Ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastaneleri dışında kalan sağlık tesislerinde çalışan diş tabiplerinden hastane ortalaması altında kalanlara, hastane ortalamasından döner sermaye ek ödemesi yapılır. MADDE ACĠL SAĞLIK ĠSTASYONU SORUMLU SAĞLIK PERSONELĠNĠN HĠZMET ALANI KADRO UNVAN KATSAYISI: 112 acil sağlık istasyonu sorumlu sağlık personelinin hizmet alanı kadro unvan katsayısı 0,60 olarak uygulanır. MADDE 27 TÜRKĠYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNA BAĞLI ENTEGRE HASTANELERĠN ÖZELLĠK ARZ EDEN BĠRĠMLERĠNĠN HĠZMET ALANI KADRO UNVAN KATSAYILARI: Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı entegre hastanelerin 209 sayılı Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen birimlerinde görev yapan personelin hizmet alanı kadro unvan katsayıları 0,60 olarak uygulanır. MADDE 28 HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜKLERĠNE BAĞLI 112 ACĠL SAĞLIK HĠZMETĠ PERSONELĠNĠN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESĠ: 209 sayılı Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmü Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunda görev yapan personel (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır. MADDE 29 ÇEVRE SAĞLIĞI DENETĠMĠ VE TÜTÜN DENETĠMĠ YAPAN PERSONELE EK PUAN: Çevre sağlığı denetimi ve tütün denetimi yapan personele Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 10 u oranında ek puan verilir. MADDE 30 TÜRKĠYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAġRA TEġKĠLATINDA GÖREV YAPAN PERSONELE EK PUAN: 1. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde merkez ilçeler hariç olmak üzere ilçelerde bulunan birimlerde görev yapan personele verilecek Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 15 i oranında ek puan aynı bentteki diğer ek puanlardan bağımsız olarak ayrıca ödenir. 2. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarında görevlendirilen halk sağlığı müdürlüğü ve bağlı birimleri personeline Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 10 u oranında ek puan verilir. MADDE 31 MUTEMETLERE EK PUAN: Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları bünyesinde personel ödemeleri için mutemet olarak görevlendirilenlere Yönetmelikte öngörülen döner sermaye ek ödeme hesabında 20 ek puan verilir. 8

9 MADDE 32 DAĞITILABĠLĠR DÖNER SERMAYE HESABI: 1. Sağlık tesislerinde dağıtılabilir döner sermaye hesabında %15 olarak hesaplanan hazine hissesi, hazineye ödenen oranda dikkate alınır. 2. Kurum ve kuruluşlarda 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca personele dağıtılacak döner sermaye tutarı, sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın %50 sinin altında olamaz. 3. Sağlık tesisi kalite katsayısı arasında olan sağlık tesislerinde dağıtılabilecek döner sermaye tutarına %3, sağlık tesisi kalite katsayısı arasında olan sağlık tesislerinde ise dağıtılabilecek döner sermaye tutarına %5 oranında ilave edilir sayılı KHK oranında dağıtılan sabit ek ödemeden mahsup edilemeyen tutarlar, performansa dayalı ek ödeme hesabında dikkate alınmaz. MADDE 33 GEÇĠCĠ GÖREVLENDĠRĠLENLERĠN DÖNER SERMYE EK ÖDEMESĠ: 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ek ödeme alan tabip dışı personelden (sözleşmeli personel dahil) resen görevlendirilenlere, asıl kadro ve pozisyonunun bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan ek ödeme yapılır. MADDE 34 YILLIK ĠZĠNLERDE DÖNER SERMAYE KESĠNTĠSĠ: Türkiye Kamu Hastanelerine Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesinin (t) bendi kapsamında mesai içi çalışılmayan günlerden ayda 5 güne kadar olan yıllık izinler hariç tutulur. MADDE 35 UZMAN HEMġĠRELĠK VE UZMAN EBELĠK: 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu kapsamında uzman hemşire ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında uzman ebe unvanını ihraz edenlere özel hizmet tazminatı 20 puan artırımlı ödenir. MADDE 36 KOMĠSYONLARDA GÖREVLĠ PERSONELE EK PUAN: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesislerinde Döner Sermaye Komisyonu, Muayene Kabul Komisyonu, Kontrol Teşkilatı, Hasta Hakları Kurulu, Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu ve Radyasyon Güvenliği Komisyonunda görev yapan personele hastane hizmet puan ortalamasının %10'u oranında ek puan verilir. 9

10 MADDE 37 KAMU HASTANE BĠRLĠKLERĠNDEKĠ 663 SAYILI KHK YA TABĠ TABĠP DIġI SÖZLEġMELĠ PERSONELĠN SABĠT EK ÖDEMESĠ: Kamu Hastane Birliklerinde 663 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli statüde istihdam edilen personelden tabip dışı personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca asıl kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. MADDE 38 KAMU HASTANE BĠRLĠKLERĠNDEKĠ 663 SAYILI KHK YA TABĠ SÖZLEġMELĠ PERSONELĠN EK ÖDEMESĠ: tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile tarihinden itibaren yürürlüğe giren Kamu Hastaneleri Birliklerinde Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergenin 8. maddesinde belirtilen katsayılar uygulanmaz. MADDE 39 YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI VE ADLĠ TIP KURUMUNDAKĠ HEKĠMLERĠN SABĠT EK ÖDEMESĠ: 1. Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine atanan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 58. maddesine göre ek ödeme alan ve Adli Tıp Kurumuna atanan ve 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunun 30. maddesine göre ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180'i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu kapsamda her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. 2. Yukarıdaki madde kapsamında yapılan aylık ek ödeme tutarı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesi ve 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunun 30. maddesi uyarınca aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. Bu maddeye göre yapılan ek ödemenin 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi uyarınca aynı aya ilişin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz. Bu madde kapsamında ödeme yapılanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre ek ödeme yapılmaz. MADDE 40 - NÖBET VE ĠCAP NÖBETĠ ÜCRETĠ: sayılı Kanunun ek 33. maddesindeki nöbet ücretleri saatleri arasında ve resmi tatillerde nöbet tutan personel için %20 artırımlı olarak uygulanır sayılı Kanunun ek 33. maddesinin birinci fıkrasındaki nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere koşulu kesintisiz 3 saatten az olmamak üzere şeklinde uygulanır. Ayrıca hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz şartı uygulanmaz acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personele de icap nöbet ücreti ödenir. 10

11 4. Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü emrinde görev yapan personele 657 sayılı Kanunun ek 33. maddesi kapsamında nöbet ve icap nöbet ücreti ödenir. 5. Radyasyona tabi birimlerde hizmet gereği kendi rızası ile nöbet tutmak isteyen personele 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ücret ödenir. 6. Yetkili makamlarca idari izinli sayılan günlerde çalışanlara nöbet ücreti ödenir. MADDE 41 YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARINDA GÖREV YAPANLARIN DÖNER SERMAYE TAVAN EK ÖDEME KATSAYILARI: sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesinin (c) bendinin ikinci alt bendindeki diğer öğretim elemanları ile diğer personel için yüzde 150 oranı yüzde 200, işin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 200 oranı yüzde 250 olarak uygulanır sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesinin (c) bendinin ikinci alt bendindeki işin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için uygulanacak katsayı palyatif bakım, sterilizasyon, yanık merkezi, kemoterapi, radyoterapi ve kan bankası birimlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır. MADDE 42 YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARINDA GÖREV YAPANLARIN KADRO/GÖREV UNVAN KATSAYILARI: Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Ek-1 sayılı Kadro/Görev Unvan Katsayısı Cetvelindeki katsayılardan; Başhemşire, Fakülte Sekreteri, Başeczacı, Hastane Müdürü, Uzman, Hastane Müdür Yardımcısı, Eczacı için 1,00-1,80 katsayıları 1,50-1,80 olarak, Hemşire, Radyoloji Teknikeri, Laboratuar Teknikeri, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Diyetisyen, Fizyoterapist, Gıda Mühendisi, Mühendis, Odyolog, Psikolog, Veteriner Hekim, Okutman, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Pedagog, Kimyager, Fizikçi, Tekniker, Teknisyen, Ayniyat Saymanı için 0,50-1,30 katsayıları 1,00-1,30 olarak ve Aşçı, Tıbbi Sekreter, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Bekçi, Bilgisayar İşletmeni, Gassal, Güvenlik Görevlisi, Hastabakıcı, Hizmetli, İmam, Memur, Şoför, Terzi için 0,35-0,90 katsayıları 0,70-0,90 olarak uygulanır. MADDE 43 YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARINDA GÖREV YAPANLARA YAPILACAK ASGARĠ EK ÖDEME ORANLARI: Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinin 9. fıkrasındaki diğer personel için %15 oranı %25 olarak uygulanır. 11

12 MADDE 44 ADLĠ TIP KURUMU PERSONELĠNĠN DÖNER SERMAYE TAVAN EK ÖDEME ORANLARI: 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendindeki "%250 oranı %350 olarak, (h) bendindeki %225 oranı %300 olarak, (i) bendindeki "%200 oranı %275 olarak ve (j) bendindeki %150 oranı %250 olarak uygulanır. MADDE 45 TÜRKĠYE HUDUT VE SAHĠLLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNE EK TAZMĠNAT: Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü emrinde görev yapan kamu görevlilerine kurum bütçesinden ödenmek üzere her ay en yüksek devlet memuru maaşının %15 i oranında ilave özel hizmeti tazminatı ödenir. MADDE 46 SOSYAL HĠZMET TAZMĠNATI: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görev yapan kamu görevlilerine her ay en yüksek devlet memuru aylığının %10 si oranında sosyal hizmet tazminatı ödenir. MADDE 47 ASKERĠ SAĞLIK TESĠSLERĠNDE GÖREV YAPAN SĠVĠL MEMURLARA SAĞLIK HĠZMETLERĠ TAZMĠNATI: Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli sivil memurlardan 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunun ek 17. maddesinin (Ç) bendinde belirtilen sağlık hizmetleri tazminatından yararlanmayan hekim dışı sağlık çalışanlarına 375 sayılı KHK nın ek 9. maddesi uyarınca yapılan ek ödeme oranı %20 artırımlı ödenir. MADDE 48 AFAD A BAĞLI KAMPLARDA MĠSAFĠR EDĠLEN YABANCI UYRUKLULARIN YAġADIĞI YERLERDE BULUNAN SAĞLIK TESĠSLERĠNDE GÖREVLĠ PERSONELE DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESĠ: 1. AFAD a bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personele (sözleşmeli personel dahil) 209 sayılı Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasındaki yüzde 150 oranı yüzde 225 olarak uygulanır. 2. AFAD a bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görev yapan personelin hizmet alanı kadro unvan katsayıları 0,10 puan artırılır. MADDE 49 AFAD A BAĞLI KAMPLARDA MĠSAFĠR EDĠLEN YABANCI UYRUKLULARIN YAġADIĞI YERLERDE BULUNAN SAĞLIK TESĠSLERĠNDE GÖREVLĠ PERSONELE ÖDÜL: AFAD a bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde en az 2 yıl görev yapan personele her yıl en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200 üne kadar ödül verilir. 12

13 MADDE 50 AĠLE HEKĠMLERĠNĠN YILLIK ĠZĠNDE ÜCRETLERĠNĠN KESĠLMEMESĠ: Tek birimli aile sağlığı merkezinde görev yapan ve yıllık izin sebebiyle görevi başında bulunamayan asıl aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izne ayrıldıkları dönemde kayıtlı kişiler için ödenecek net ödeme miktarı ile sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretinin tamamı kendilerine ödenir. MADDE 51 AĠLE HEKĠMLERĠNĠN SENDĠKA AĠDATI: Aile hekimlerine sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, kira ve gezici sağlık hizmetleri adı altında bir gider karşılığı ödenmekte olan unsurlar 4688 sayılı Kanunun 25. maddesine göre her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelir kapsamında değerlendirilmez. MADDE 52 ADLĠ TIP KURUMUNDA TEKNĠK BĠLĠRKĠġĠLERE UZMANLIK: Adli Tıp Kurumu bünyesinde çalışan adli tıp uzmanlığı dışındaki teknik konularda bilirkişilik yapan, teknik raporları düzenleyen, fizik, kimya, biyoloji ve trafik ihtisası ile ilgili lisans mezunu çalışanlara uzmanlık kadrosu verilir. MADDE 53 BĠLĠMSEL ARAġTIRMALARIN FĠNANSMANI : Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanı genel bütçeden karşılanır. MADDE 54 ZORUNLU MESLEKĠ MALĠ SORUMLULUK SĠGORTASI: Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan bütün hekim ve sağlık çalışanları kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Bu sigorta priminin tamamı kurum bütçelerinden ödenir. MADDE 55 NÖBET GÖREVĠ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar ın nöbet görevi başlıklı 8. maddesindeki her nöbet günü için (3) saat ek ders ücreti ödenir hükmü her nöbet günü için (6) saat ek ders ücreti ödenir şeklinde, Bu ödeme haftada (9) saati geçemez. hükmü Bu ödeme haftada (18) saati geçemez. şeklinde uygulanır. MADDE 56 ÖĞRETĠM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞĠ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görevli kadro karşılığı sözleşmeli öğretmenlere, merkez teşkilatı ve İl Müdürlükleri emrinde görev yapan öğretmenlere 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. 13

14 MADDE 57 DERS NĠTELĠĞĠNDE EGZERSĠZ GÖREVĠ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez teşkilatında görevli öğretmenlere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar ın 5. maddesi kapsamında haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir. MADDE 58 MUAYENE KATILIM PAYI: Sağlık çalışanlarından muayene katılım payı alınmaz. MADDE 59 ĠKRAMĠYE: Hizmet koluna bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personele Mart ayında Tıp Bayramı ve Sosyal Hizmetler Günü nedeniyle ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının %150 si oranında özel hizmet tazminatı ayrıca ödenir. MADDE 60 - ULAġIM: Sağlık Bakanlığına ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ve Adli Tıp Kurumunda çalışanlar şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarından indirimli yararlanır. III. BÖLÜM: SOSYAL HAKLAR MADDE 61 EMEKLĠLĠK : sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 80. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendine ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun mülga ek 70. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine; 209 sayılı Kanunun 5. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi, 2659 sayılı Kanunun 30. maddesi, 375 sayılı KHK ek 9. maddesi uyarınca yapılan ödeme dahil edilir. 2. Sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sigorta primine esas kazançlarının hesabına kayıtlı kişiler için ödenecek ücret ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretleri dahil edilir. MADDE 62 FĠĠLĠ HĠZMET SÜRESĠ ZAMMI: 1. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personelin prim ödeme gün sayılarına, çalışma sürelerinin her 360 günü için 72 gün fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 2. Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışanların mesai saatlerinin tamamı üzerinden hesaplama yapılarak prim ödeme gün sayılarına, çalışma sürelerinin her 360 günü için 90 gün fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görev yapan personelin prim ödeme gün sayılarına, çalışma sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 14

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK

14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına

Detaylı

. SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!!

. SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!! . SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!! 1. Döner sermaye, ek ödeme, nöbet ücreti, ek ders ücreti (kimler için) ve fazla çalışma ücretlerinin emekliliğe yansıması 2. Döner sermayenin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı İl

Detaylı

SAĞLIK-SEN 2015 YILI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TALEPLERİMİZ (MART 2015)

SAĞLIK-SEN 2015 YILI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TALEPLERİMİZ (MART 2015) SAĞLIK-SEN 2015 YILI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TALEPLERİMİZ (MART 2015) 1. Sağlık çalıģanlarına yıpranma payı verilmesi Gerekçe: Sağlık-Sen TükenmiĢlik AraĢtırması sonuçlarına göre sağlık çalıģanlarının

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ MADDE 1.- 04/01/1961 tarihli ve 209 sa yı lı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Ka nu nun

Detaylı

- Kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili olarak Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı (MEMUR-SEN Genel Başkanı),

- Kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili olarak Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı (MEMUR-SEN Genel Başkanı), KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARAR TARİHİ :29/5/2012 KARAR NO : 2012/1 UYUŞMAZLIK KONUSU: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca 2012 ve 2013 yılları için

Detaylı

DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI

DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı; döner sermayeli işletmelerin kurulmasını, yönetimini

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK:1 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU PERSONEL STATÜSÜ Madde 16 - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Kurum, hizmetin gereği veya daimi

Detaylı

6354 SAYILI TORBA YASA Ve SAĞLIK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6354 SAYILI TORBA YASA Ve SAĞLIK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6354 SAYILI TORBA YASA Ve SAĞLIK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 12 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan torba yasa ile sağlık alanını düzenleyen mevzuatta yine pek çok değişiklik yapıldı. Değişiklikleri

Detaylı

KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR

KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu toplu sözleşmenin amacı, Konfederasyon ve bağlı sendikalar ile Kamu İşveren Kurulu arasında,

Detaylı

18 Ocak 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28886 KANUN

18 Ocak 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28886 KANUN 18 Ocak 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28886 KANUN SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI

MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI T.C. SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Strateji Geli!tirme Daire Ba!kanl"#" MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI Haz"rlayan Mehmet TUR$UCU (De#!iklikler!lenerek Güncellenmi!tir) Isparta, 2011 İDARİ

Detaylı

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MAAŞ VE EKDERS HESAPLAMA, DİĞER MALİ MEVZUATA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (Konuya ilişkin yasal mevzuat incelenerek 2010 yılı için hazırlanmıştır.)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU 6033 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU Kanun Numarası : 2914 Kabul Tarihi : 11/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/10/1983 Sayı : 18190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 673 * * *

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Ocak 2015. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam:

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR Kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Detaylı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Nisan 2013, Yıl 13, Sayı 151 Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Erkan KARAARSLAN * 1. GİRİŞ Uzun yıllardır pek çok kamu görevlisi bir takım ücret, zam, tazminat, aylık vb adlarla gelir

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI MADDE 1.- 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve yedinci

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR (17.4.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Tazminatlara ilişkin bölümü): Kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) 657 sayılı Devlet

Detaylı

ERTAN YILMAZ TABİP DIŞI PERSONEL ATAMA DAİRE BAŞKANI. II. Yönetici Çalıştayı 10.04.2015 12.04.2015

ERTAN YILMAZ TABİP DIŞI PERSONEL ATAMA DAİRE BAŞKANI. II. Yönetici Çalıştayı 10.04.2015 12.04.2015 ERTAN YILMAZ TABİP DIŞI PERSONEL ATAMA DAİRE BAŞKANI II. Yönetici Çalıştayı 10.04.2015 12.04.2015 MD 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve

Detaylı

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü,

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kanun Kabul Tarihi : 16/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 20/05/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26173 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, TANIMLAR, KURULUŞ VE GÖREVLER AMAÇ

Detaylı

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 29335 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi:

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ SİZE DOĞRU MAAŞ ÖDENİYOR MU? Erkan Karaarslan Kamu Hukuku Uzmanı İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. HAK KAYBINA NEDEN OLAN UYGULAMALAR... 4 2.1. Yan Ödeme Mevzuatının Eksik Uygulamasından Kaynaklı Hak Kayıpları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 9755 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar,

Detaylı