T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı"
  • Ata Kut
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : GÖREVDE YÜKSELME SINVI 5. GRUP: PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI 27 MRT 2010 Saat: DİKKT 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan yazılı bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında 80 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 90 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI 1. I- Başkentinin nkara olması II- Resmî dilinin Türkçe olması III- Millî Marşının İstiklal Marşı olması IV- Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olması T.C. nayasası na göre yukarıdakilerden hangileri değiştirilemeyecek hükümlerdendir? 5. T.C. nayasası na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını kendi yaptığı İçtüzük hükümlerine göre yürütür. nayasa ya göre TBMM yapacağı seçimler dâhil bütün işlerinde üye tam sayısının en az ne kadarı ile toplanır? ) 1/3 B) 1/2 C) 2/5 D) 2/3 ) I - II - III B) I - III - IV C) II - III - IV D) I - II - III - IV 2. T.C. nayasası na göre Türk vatandaşlığı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? ) Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk tür. B) Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır. C) Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hâllerde kaybedilir. D) Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. 3. I- Kanunların, belirli hükümlerinin nayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile nayasa Mahkemesinde iptal davası açmak II- Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak III- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek IV- TBMM yi gerektiğinde toplantıya çağırmak T.C. nayasası na göre yukarıdakilerden hangileri Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerindendir? ) I - II B) II - III C) I - IV D) I - II - III 4. T.C. nayasası na göre milletlerarası hukukun meşru saydığı hâllerde savaş hâli ilanına ve Türkiye nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmaların gerektirdiği hâller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine izin verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? ) Bakanlar Kurulu B) Genelkurmay Başkanlığı C) Türkiye Büyük Millet Meclisi D) Millî Savunma Bakanlığı 2 6. şağıdaki gelişmelerin hangisinin sonucunda İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmiştir? ) TBMM nin açılması B) Sivas Kongresi nin toplanması C) masya Görüşmelerinin yapılması D) Misakımillî kararlarının ilan edilmesi 7. Lozan Barış ntlaşması ile Yunanistan ın, Türkiye ye savaş tazminatı olarak bıraktığı yer aşağıdakilerden hangisidir? ) Karaağaç B) Edirne C) İmroz D) Bozcaada 8. şağıdaki inkılaplardan hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir? ) Cumhuriyetin ilanı B) Halifeliğin kaldırılması C) Saltanatın kaldırılması D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabulü 9. Türk vatanının bütünlüğü ve ulusun bölünmezliği, tatürk ilkelerinden hangisinin esasını oluşturur? ) Milliyetçilik B) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik 10. Kriz Yönetim Merkezi sekreteryası olarak görev yapan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? ) Başbakanlık B) İçişleri Bakanlığı C) Cumhurbaşkanlığı D) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

3 11. şağıdakilerden hangisi, köy derneği ni oluşturur? ) Köyün bütün seçmenleri B) Muhtar ve ihtiyar heyeti C) Köydeki yaşlı ve bilge kişiler D) Köyün okur yazar seçmenleri PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre uyarma ya da kınama cezalarından birini alan Devlet memurları, cezanın uygulanmasından kaç yıl sonra sicil dosyasından silinmesini isteyebilir? ) 3 B) 4 C) 5 D) T.C. idari yapısı içinde aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim kuruluşları içinde yer almaz? ) İl özel idareleri B) Belediyeler C) İlçeler D) Köyler sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre fazla çalışmanın ücretle karşılanmadığı hâllerde, personele yaptırılacak fazla çalışmanın kaç saati için bir gün izin verilir? ) 12 B) 10 C) 8 D) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aday memurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulurlar. B) daylık süresi içinde başka kurumlara nakil olabilirler. C) saletleri tasdik oluncaya kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz. D) daylık süresi en az bir yıl, en çok iki yıldır. 18. Şair vatanı ne güzel tarif ediyor () () Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır () Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır () () Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? ) (:), ( ), (.), (.), ( ) B) (?), ( ), (.), (...), (!) C) (!), ( ), (!), (.), ( ) D) (.), ( ), (!), (...), (!) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre mazeretsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın görevini terk eden ve bu terki kesintisiz on gün sürdüren memurla ilgili olarak, aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur? ) Kınama cezası verilir. B) Görev yeri değiştirilir. C) ylığından 1/8 oranında kesinti yapılır. D) Yazılı müracaatı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunmuş sayılır. 19. Resmî yazışmalarda metin bölümüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Metne ilginin son satırından itibaren iki aralık bırakılarak başlanır. B) Paragraf başlarına yazı alanının 1,50 cm içerisinden başlanır. C) Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır. D) Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazıyla yazılabilir. 15. I- ylıktan kesme II- Kademe ilerlemesinin durdurulması III- Devlet memurluğundan çıkarma IV- Kınama 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre yukarıdaki disiplin cezalarından hangisi veya hangileri yüksek disiplin kurulunca verilir? ) I - III B) Yalnız III C) II - IV D) Yalnız II 20. Halkla ilişkiler ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? ) Halkla ilişkiler tek yönlü bir iletişim olgusudur. B) Halkla ilişkiler yoğunlaştırılmış mesajlarla beyinleri yıkama tekniğidir. C) Halkla ilişkiler bir ürün veya hizmet üretimini satmaya yardımcı olur. D) Halkla ilişkiler gerçekleri açıklama yoluyla inandırmaya çalışır. 3

4 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI 21. Fen-Edebiyat Fakültesi kimya bölümü mezunu olan ve özel fen lisesinde 20 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına kimya öğretmeni olarak atanacak olan Bayan () nın, ataması hangi derece ve kademe üzerinden yapılmalıdır? ) 7 nci derecenin 3 üncü kademesi B) 5 inci derecenin 1 inci kademesi C) 4 üncü derecenin 1 inci kademesi D) 3 üncü derecenin 3 üncü kademesi 24. ve 25. sorular aşağıdaki metne göre cevaplandırılacaktır yılında 5 yıllık Veterinerlik Fakültesini bitiren Bayan (V), 01/01/ /01/2004 tarihlerinde serbest veterinerlik, 01/11/ /11/2006 tarihlerinde market işletmecisi olarak Bağ-Kur lu çalıştıktan sonra, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Veteriner olarak atanarak 04/02/2008 tarihinde memuriyet görevine başlamıştır. 04/02/2009 tarihinde asaleti tasdik edilerek hizmetleri değerlendirilmiştir. 22. İki yıllık yükseköğrenim mezunu olup, terfi tarihi olan 15/10/1997 tarihinde 6 ncı derecenin 1 inci kademesinden 2 nci kademesine ilerleyen, ve sicilleri olumlu ve not ortalamaları sırasıyla 89,7 ve 89,1 olan, VHKİ kadrosunda görev yapan Bayan (V) nin 15/04/2010 tarihinde hangi derece ve kademede ne kadar kıdemi bulunur? ) 1 inci derecenin 1 inci kademesinde 6 ay kıdemli B) 2 nci derecenin 2 nci kademesinde 6 ay kıdemli C) 2 nci derecenin 1 inci kademesinde 6 ay kıdemli D) 2 nci derecenin 3 üncü kademesinde 3 ay 14 gün kıdemli /06/1989 tarihinde liseyi bitirip, 15/08/1991 tarihinde memuriyete başlayan Memur () nın 2009 yılında 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirmesi hâlinde 20/09/2009 tarihinde yapılacak intibak işlemi sonucunda kazanılmış hak aylığı hangi derece ve kademe olacaktır? ) 4 üncü derecenin 2 nci kademesi B) 2 nci derecenin 1 inci kademesi C) 3 üncü derecenin 2 nci kademesi D) 3 üncü derecenin 1 inci kademesi 24. Bayan (V) nin, 04/02/2009 tarihi itibarıyla kazanılmış hak aylığı hangi derece ve kademeye yükseltilmiştir? ) 6 ncı derecenin 2 nci kademesine B) 6 ncı derecenin 3 üncü kademesine C) 7 nci derecenin 3 üncü kademesine D) 9 uncu derecenin 3 üncü kademesine 25. Bayan (V) nin, 04/02/2009 tarihi itibarıyla emeklilik keseneğine esas aylığı hangi derece ve kademeye yükseltilmiştir? ) 5 inci derecenin 1 inci kademesine B) 5 inci derecenin 3 üncü kademesine C) 5 inci derecenin 2 nci kademesine D) 4 üncü derecenin 1 inci kademesine yılında liseden mezun olup, 07/05/1995 tarihinde memuriyet görevine başlayan, 01/12/ /06/2000 tarihleri arasında askerlik görevi nedeniyle aylıksız izin kullanarak göreve başlayan, 31/07/2003 tarihinde 4 yıllık yüksek öğrenimini tamamlayıp, KPSS sonucu açılan giriş sınavında başarılı olarak 24/03/2005 tarihinde Sağlık Bakanlığına Müfettiş Yardımcısı olarak atanan Bay (M), hâlen Müfettiş olarak görev yapmaktadır. Bay (M) 20/02/2010 tarihinde hangi derece ve kademede bulunmaktadır? ) 3 üncü derecenin 1 inci kademesinde B) 3 üncü derecenin 3 üncü kademesinde C) 4 üncü derecenin 1 inci kademesinde D) 5 inci derecenin 1 inci kademesinde 4

5 27, 28, ve 31. sorular aşağıdaki metinden yararlanılarak cevaplandırılacaktır PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI 30. Muhakemat memurunun aldığı disiplin cezasını aşağıdakilerden hangisi vermiştir? () Malmüdürlüğünde Muhakemat Memuru olarak görev yapan (B), 3 ay önce lehine sonuçlanan davaya ait işlemin ne zaman yapılacağını sormak için malmüdürlüğüne gelen iş sahibi (C) ye hakaret etmiştir. (C) nin şikâyeti üzerine görevlendirilen Muhasebe Denetmeni (D) tarafından düzenlenen disiplin soruşturması raporunda; (B) nin fiilinin sabit olduğu tanık ifadeleriyle tespit edilmiş ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda bulunan disiplin cezalarından uygun olanın verilmesi önerilmiştir. Disiplin cezasını vermeye yetkili merci; (B) nin savunması üzerine geçmiş çalışmalarının olumlu, sicilinin de iyi derecede olduğunu dikkate alarak gerekli kararı vermiştir. Bu karara istinaden (B), verilen cezaya karşı süresi içerisinde itiraz etmiştir. 27. Muhakemat memurunun fiiline uygun olan ve raporda önerilen disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir? ) Kınama B) ylıktan kesme C) Kademe ilerlemesinin durdurulması D) Devlet memurluğundan çıkarma 28. Raporda önerilen disiplin cezası üzerine, muhakemat memurunun savunmasını isteyen yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? ) Hazine avukatı B) İl Disiplin Kurulu C) Merkez Disiplin Kurulu D) Yüksek Disiplin Kurulu 29. Muhakemat memuruna verilen disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir? ) Uyarma B) Kınama C) ylıktan kesme D) Kademe ilerlemesinin durdurulması ) Vali B) Kaymakam C) Hazine avukatı D) tamaya yetkili amir 31. Muhakemat memurunun disiplin cezasına karşı itiraz edeceği merci aşağıdakilerden hangisidir? ) Vali B) İdare mahkemesi C) Kaymakam D) Malmüdürü 32. Maliye Bakanlığı Sicil mirleri Yönetmeliği ne göre, defterdarlıkta görev yapan daire tabibinin 1. ve 2. sicil amirleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? ) Defterdar - Vali B) Personel Müdürü - Defterdar C) Personel Müdürü - Defterdar Yardımcısı D) Personel Müdür Yardımcısı - Personel Müdürü 33. Makam tazminatı göstergesi; 3000 olan genel müdür yardımcılığında 1 yıl 6 ay, 7000 olan genel müdürlükte 1 ay ve 2000 olan bakanlık müşavirliğinde 6 ay görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Bay () ya bağlanacak emekli aylığının hesabında hangi makam tazminatı göstergesi dikkate alınacaktır? ) 2000 B) 3000 C) 6400 D) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, ödenmekte olan zam ve tazminatlar aşağıdaki hâllerden hangisinde ilgilisine ödenmez? ) Boş kadroya açıktan vekâlette B) Kurum içinden boş kadroya vekâlette C) Kurum içinden dolu kadroya vekâlette D) Kurum dışından boş kadroya vekâlette 5

6 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, ödenmekte olan unsurların hangisinden hem gelir vergisi hem de emeklilik keseneği kesilir? ) Kıdem aylığı B) İş riski zammı C) Denetim tazminatı D) Temininde güçlük zammı 39. Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle tanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, yer değiştirme suretiyle atanılamayacak yerlere aşağıdakilerden hangisi atanabilir? ) Muhasebe Uzmanı B) Muhasebe Denetmeni C) Emlak Müdür Yardımcısı D) Saymanlık Müdür Yardımcısı sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, aşağıdakilerin hangisinden damga vergisi kesilir? ) ile yardımı ödeneği B) Ölüm yardımı ödeneği C) Doğum yardımı ödeneği D) Öğretim yılına hazırlık ödeneği 37. Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve tama Yönetmeliği uyarınca, defterdar unvanına atanabilmeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Defterdar yardımcısı unvanında en az üç yıl çalışmış olmak B) Millî Emlak Dairesi Başkanı unvanında en az üç yıl çalışmış olmak C) Maliye Meslek Yüksekokulu mezunu olanların en az on dört yıl Devlet memuriyeti hizmeti bulunmak D) Hukuk, iktisat, maliye, işletme ve yönetim bilimi alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az on yıl Devlet memuriyeti hizmeti bulunmak 38. day Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi aday memurların eğitim konuları arasında sayılmamıştır? 40. Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve tama Yönetmeliği ne göre Koruma ve Güvenlik Şefi hangi hizmet grubunda yer alır? ) İdari Hizmetler Grubu B) Yardımcı Hizmetler Grubu C) Yönetim Hizmetleri Grubu D) Savunma Hizmetleri Grubu 41. day Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik e göre, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar hangi süreyle Devlet memurluğuna alınmazlar? ) 6 ay B) 1 yıl C) 2 yıl D) 3 yıl 42. Kamu Görevlerine İlk Defa tanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik e göre, giriş sınavı sonucu atanarak göreve başlatılanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları kaç gün içinde ÖSYM ye bildirmek zorundadır? ) 15 B) 30 C) 45 D) 60 ) Haberleşme B) Bilgisayar C) Halkla ilişkiler D) Millî güvenlik bilgileri 6

7 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI 43. Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, mirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik e göre, memurların sorumlu oldukları işlere gerekli özeni göstermemeleri veya işleri savsaklamaları sebebiyle idare veya kişilerin zarara uğraması hâli aşağıdakilerden hangisidir? ) Kasdi zarar B) Kusur sonucu zarar C) İhmal sonucu zarar D) Tedbirsizlik sonucu zarar 44. Yurt dışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik e göre, Maliye Müşavirinin disiplin ve üst disiplin amirleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? ) Misyon Şefi - Büyükelçilik Müsteşarı B) Misyon Şefi - Maliye Bakanlığı Müsteşarı C) Maliye Bakanlığı Müsteşarı - Maliye Bakanı D) Misyon Şefi - Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü 45. Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik e göre şikayette bulunan ve şikâyet edilen memurlar, yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen kaç gün içinde hangi mercie itiraz edebilirler? sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden değildir? ) Kamu İhale Kurumu B) vrupa Birliği Genel Sekreterliği C) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü D) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, merkezi yönetim bütçe kanununda aşağıdakilerden hangisi gösterilmez? ) Varsa bütçe açığının veya fazlasının tutarı B) Bütçelerin uygulanmasında tanınacak yetkiler C) Yılı ve izleyen üç yılın gelir ve gider tahminleri D) Mali yıl içinde gelir ve giderlere yönelik olarak uygulanacak ve kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda belirtilen para cezaları, ilgililerine yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil bir aylık net ödemelerin hangi oranında kesilerek tahsil olunur? ) 1/2 B) 1/4 C) 1/8 D) 1/30 ) 10 gün içinde bir üst merciye B) 10 gün içinde ilk disiplin amirine C) 15 gün içinde disiplin kuruluna D) 15 gün içinde atamaya yetkili amire 46. Kamu Görevlerine İlk Defa tanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik e göre aşağıdakilerden hangisi () grubu kadrolar içerisinde yer almaz? sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, genel uygunluk bildiriminin hazırlanmasında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmaz? ) Genel faaliyet raporu B) Dış denetim raporları C) Birim faaliyet raporları D) İdare faaliyet raporları ) Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı B) Devlet Malları Uzman Yardımcısı C) Muhasebe Uzman Yardımcısı D) Hazine avukatı 7

8 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI 51. İstanbul Defterdarlığında yapılan bir ihalede, yüklenicinin sahte teminat verdiğinin tespit edilmesi hâlinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na göre yasaklama kararını verecek merci aşağıdakilerden hangisidir? 55. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ne göre, taşınmaz kira bedellerinin ödenmesi sırasında ödeme belgesine bağlanacak belgeler aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir? ) İstanbul Valiliği B) Maliye Bakanlığı C) Kamu İhale Kurumu D) İstanbul Defterdarlığı sayılı Kamu İhale Kanunu na göre, doğrudan temin suretiyle yapılan alımlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur? ) Teminat alınması B) Sözleşme tanzimi C) Onay belgesi düzenlenmesi D) İhale komisyonunun oluşturulması sayılı Kamu İhale Kanunu na göre, Kamu İhale Kurumu hangi aşamadaki işlemlerle ilgili şikâyetleri inceleyip sonuçlandırır? ) İhalenin başlangıcından işin bitiş tarihine kadar B) Sözleşmenin imzalanmasından işin bitiş tarihine kadar C) İhalenin başlangıcından ihale kararının alınmasına kadar D) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na göre, düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdakilerden hangisi belirtilmesi zorunlu hususlardan değildir? ) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi B) Geçici teminat miktarı ile geçici teminatın iadesine ait şartlar C) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi D) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı ) Taahhüt Dosyası - Fatura B) Taahhüt Dosyası - Hizmet İşleri Hakediş Raporu - Fatura C) Harcama Talimatı - Fatura - Hizmet İşleri Hakediş Raporu D) İhale İşlem Dosyası - Fatura - Hizmet İşleri Hakediş Raporu sayılı Harcırah Kanunu na göre, daimi bir vazife ile başka bir memuriyet mahallinde görevlendirilen bir memura ödenecek olan aile masrafının hesabında aşağıdakilerden hangisi aile ferdi olarak kabul edilemez? ) Bakmakla yükümlü olduğu 10 yaşındaki erkek torunu B) Bakmakla yükümlü olduğu 25 yaşını doldurmuş ve temyiz kudretine haiz erkek kardeşi C) Bakmakla yükümlü olduğu 25 yaşını doldurmuş ve temyiz kudretine haiz kız kardeşi D) Bakmakla yükümlü olduğu ve 65 yaşını doldurmuş ve temyiz kudretine haiz olmayan amcası sayılı Harcırah Kanunu na göre, harcırahını avans suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine kaç gün içinde hareket etmeyenler aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar? ) 10 B) 15 C) 20 D) şağıdakilerden hangisi 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun kapsamında değildir? ) Danıştay B) İstanbul Defterdarlığı C) Gelir İdaresi Başkanlığı D) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 8

9 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi bakanlık merkez teşkilatı danışma ve denetim birimlerinden değildir? ) Hukuk Müşavirliği B) Teftiş Kurulu Başkanlığı C) Özel Kalem Müdürlüğü D) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 60. şağıdakilerden hangisi 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında değildir? ) Danıştay B) TBMM Genel Sekreterliği C) Devlet Personel Başkanlığı D) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu na göre, irtikap suçunu işlediği iddia edilen memur ve diğer kamu görevlileri hakkında takip edilecek soruşturma usulü bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Bu suç için idari makamlardan soruşturma izni alınarak dosya, ilgili Cumhuriyet savcılığına gönderilir. B) Bu suç görevden kaynaklanıyorsa idari makamlardan soruşturma izni alınır. ksi takdirde genel hükümlere göre işlem yapılır. C) Cumhuriyet savcısı bu suçun işlendiğini öğrendiğinde doğrudan doğruya soruşturma izni almadan genel hükümlere göre işlem yapar. D) Cumhuriyet savcısı bu suçu tespit ettiğinde sanıkların ifadesini almadan delilleri toplar ve soruşturma izni için dosyayı ilgili idari makama gönderir sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun a göre, ilgili kamu kurum veya kuruluşları, TBMM Dilekçe Komisyonundan gelen dilekçeleri kaç gün içerisinde cevaplandırır? ) 90 B) 60 C) 45 D) sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye göre, müsteşar aşağıdakilerden hangisine emir veremez? ) Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü B) Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı C) vrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı D) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye göre, aşağıdakilerden hangisi yardımcı birim değildir? 65. şağıdaki suçlardan hangisinin soruşturması, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu na göre yapılmaz? ) Resmî belgede sahtecilik B) Devlet sırlarının açıklanması C) Resmî ihale ve alım ve satıma fesat karıştırmak D) Görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre, bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? ) Görev yaptıkları bölge teşkilatının en üst amiri B) Bölge teşkilatının bulunduğu ilin valisi C) Bölge teşkilatının bağlı olduğu bakan D) Görev yaptıkları ilin valisi ) Özel Kalem Müdürlüğü B) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı C) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği D) Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı 9

10 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre, soruşturma izni vermeye yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dâhil en geç kaç gün içinde verir ve zorunlu hâllerde bu süre kaç günü geçmemek üzere uzatılabilir? ) B) C) D) sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre, soruşturma izni konusundaki yetkili merciin saptanmasında memurlar ve diğer kamu görevlilerinin hangi tarihteki görevi esas alınır? sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu na göre, yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılacak itirazla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Bölge idare mahkemesi kararına karşı Danıştay dava dairelerine itiraz edilebilir. B) İdare mahkemesi kararına karşı bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. C) Tek hâkim tarafından verilen karara karşı bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. D) Danıştay 2 nci dava dairesinin kararına karşı İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilebilir sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Görevin önemi yoktur. B) Suç tarihindeki görevi esas alınır. C) Kurumundaki son görevi esas alınır. D) Soruşturma açıldığı tarihteki görevi esas alınır sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre, ilçe Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda malmüdürü hakkında aşağıdakilerden hangisine başvurulur? ) ğır Ceza Mahkemesi B) sliye Ceza Mahkemesi C) Yargıtayın ilgili Ceza Dairesi D) Yetkili ve görevli Sulh Ceza Hâkimi sayılı Türk Ceza Kanunu na göre, kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiş gibi cezalandırılır? ) İrtikap B) Rüşvet C) Nitelikli dolandırıcılık D) Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama ) Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. B) ralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile dava açılabilir. C) İdare mahkemesi bulunmayan yerlerde dilekçeler asliye hukuk hâkimliklerine verilebilir. D) Birden fazla şahıs müşterek dilekçe ile dava açamazlar sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu na göre, sürelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Tatil günleri sürelere dahildir. B) Süreler tebliğ tarihini izleyen günden itibaren başlar. C) Çalışmaya ara verme zamanının sürelerin uzamasına etkisi yoktur. D) Son gün tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu na göre, Kanun yararına temyiz başvurusunda kim bulunabilir? ) Davacı B) Başsavcı C) Başbakanlık D) İlgili kamu kurumu 10

11 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli sigorta kollarındandır? ) Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafakatları aranmaz. B) Kurul Başkanı, Kurul üyelerince kendi aralarından seçilir. C) Kurulun sekreterya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir. D) Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, kurum ve kuruluşlar Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu tarafından istenilen bilgi veya belgeyi hangi sürede vermek zorundadırlar? ) Yaşlılık sigortası B) Hastalık sigortası C) Malullük sigortası D) Ölüm sigortası sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi ölüm sigortasından sağlanan haklardandır? ) Dul ve yetim aylığı B) Ölüm ödeneğinin verilmesi C) Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya D) ylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi ) 15 gün B) 15 iş günü C) 30 gün D) 30 iş günü sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun a göre, Maliye Bakanlığı Şube Müdürü hakkında etik ilkelere aykırı davrandığı iddiasıyla yapılan başvuruyu hangi merci inceler? ) Maliye Bakanlığı Etik Kurulu B) Maliye Bakanlığı Etik Komisyonu C) Maliye Bakanlığı Merkez Disiplin Kurulu D) Maliye Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 78. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik e göre, aşağıdakilerden hangisi etik davranış ilkelerinden değildir? ) Sadakat B) Halka hizmet bilinci C) Yetkili makamlara bildirim D) Eski kamu görevlileriyle ilişkiler 11

12 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

13 27 MRT 2010 TRİHİNDE YPILN MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI 5. GRUP: PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI TEST KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. D 2. B 3. C 4. C D C D C 13. B 14. D 15. B 16. C 17. C B 20. D 21. B C 24. B 25. D C 28. B 29. C 30. D 31. B D 34. C D 37. D 38. B C 41. D C 44. B D C 49. B 50. C 51. B 52. C 53. D 54. B D 57. B C 60. B 61. D 62. B 63. C 64. C D B 69. D 70. C D 73. C 74. B B 77. C B 80. D

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI 9. GRUP: PERSONEL

Detaylı

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATOPOL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI ÇİZELGESİ Şube Müdürü 1 T.C. Anayasası 6 2 Atatürk

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 02/12/1999

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 02/12/1999 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 02/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 04/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 23896

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI 15. GRUP: İL DEFTERDRLIKLRI

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 7749 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI 14. GRUP: İL DEFTERDRLIKLRI

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI 10. GRUP: PERSONEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği gereğince;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI 2. GRUP: BŞHUKUK

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ DIŞİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: UZMN Soru

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE ELEKTRİK ĞITIM Ş PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 4. GRUP: İNŞT

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

T.C. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MİLLÎ SVUNM BKNLIĞI KRYKIT İKML ve NTO POL TESİSLERİ İŞLETME BŞKNLIĞI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR) SORULARI (31 OCAK 2016) (A) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR) SORULARI (31 OCAK 2016) (A) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI (MEMUR) SORULRI (31 OCK 2016) () Kitapçığı day No : dı Soyadı : SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1) Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. DEVLET DEMİRYOLLRI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU I- SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan hizmet

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

A) 3 B) 5 C) 7 D) 14

A) 3 B) 5 C) 7 D) 14 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 1 Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimler ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? A) Hizmet sunucusu

Detaylı

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR) ĠÇĠNDEKĠLER 1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)...2 1.1.Genel Olarak...2 1.2.Cenaze ödeneği verilme Ģartları, baģvuru ve miktarının belirlenmesi...2 1.2.2. Kamu Görevlileri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR) SORULARI (19 EKİM 2014) (A) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR) SORULARI (19 EKİM 2014) (A) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI (MEMUR) SORULRI (19 EKİM 2014) () Kitapçığı day No : dı Soyadı : SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU I- SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca, vergi dairesi başkanlıklarında boş

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ YÜKSEK SEÇİM KURULU BŞKNLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? A) Sınıflandırma B) Kariyer C) ) Liyaket D) Tarafsızlık

Detaylı

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de Üniversitemiz personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12.maddesi

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği BİLGİ NOTU KONU : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği 1- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği, 23 Kasım 2012 gün 28476 sayılı Resmi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi: 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 10 Dakika

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 10 Dakika VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI SIRA NO BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (EN GEÇ) Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 0 Dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Cuma, 23 Kasım 2012 07:32 23 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28476 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA TAŞRA TEŞKİLATI İÇİN İLAN EDİLEN UNVANLARA İLİŞKİN DERS KONU BAŞLIKLARI

2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA TAŞRA TEŞKİLATI İÇİN İLAN EDİLEN UNVANLARA İLİŞKİN DERS KONU BAŞLIKLARI 201 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA TAŞRA TEŞKİLATI İÇİN İLAN EDİLEN UNVANLARA İLİŞKİN A) GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ UNVANLAR İÇİN: 1-) 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRÜ DERS NOTU

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ŞUBAT 2017 / ANKARA Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU HAZİRAN 2014 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER. Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itibaren başlanır.

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER. Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itibaren başlanır. Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 23/7/1965 Sayı: 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 3044 14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Gerçekleştirme İşlemi, Veri Giriş İşlemleri ve Yürürlük

İKİNCİ BÖLÜM. Gerçekleştirme İşlemi, Veri Giriş İşlemleri ve Yürürlük SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULAN ORTAK BİR VERİ TABANINDAN YARARLANMAK SURETİYLE YAPILACAK HARCAMALARDA VERİ GİRİŞİNİN GERÇEKLEŞTİRME İŞLEMİ/BELGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı, İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, intibak işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI 1. I- Uyarma II- Kınama III- Aylıktan Kesme IV- Kademe İlerlemesinin Durdurulması V- Görevinden Çekilmiş Sayılma VI- Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma VII- Kamu Görevinden Çıkarma Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ

682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ 682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ 1. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM T.C. EMEKLİ SANDIĞI MEVZUATI AÇIKLAMAYA TABİ TUTULAN HÜKÜMLER Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8 SANDIĞIN GELİRLERİ VE TAHSİL ŞEKİLLERİ 9-10 EMEKLİLİK

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : :

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : : MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU İlan Tarihi Son Başvuru Tarihi Görevde Yükselme Yazılı Sınav Tarihi Yazılı Sınav Saati Yazılı Sınav Yeri Sözlü Sınav 26.10.2016

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ 1 KPSS İle Atama İşlemleri (İlk Defa Devlet

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

21/09/2017 ADALET BAKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI İTİRAZ EDİLEN SORULAR VE DEĞERLENDİRMELER

21/09/2017 ADALET BAKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI İTİRAZ EDİLEN SORULAR VE DEĞERLENDİRMELER 21/09/2017 ADALET BAKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI İTİRAZ EDİLEN SORULAR VE DEĞERLENDİRMELER Değerli Arkadaşlar ; 21/09/2017 tarihinde www.guncelders.com bünyesinde, Adalet

Detaylı

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER 2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER I- GENEL PRENSİPLER 1-2015 Yılı Ana Kararnamesinde sürelerin hesaplanmasında 31/12/2015 tarihinin esas alınmasına, 2- Eş olan hâkim ve savcıların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 11. GRUP: UZMN Soru

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR

ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR Davanın açılması Karşı tarafın cevabına cevap verilmesi Yürütmeyi Durdurma Kararı verildi mi? Karar uygulanmak üzere ilgili birime gönderilir Karara itiraz edilir. Mahkeme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ YÜKSEK SEÇİM KURULU BŞKNLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 15. GRUP: VERİ HZIRLM

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EGİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO HIZMETIN ADI BAŞVURUDA ISTENEN BELGELER HIZMETIN TAMAMLANMA SÜRESİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EGİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO HIZMETIN ADI BAŞVURUDA ISTENEN BELGELER HIZMETIN TAMAMLANMA SÜRESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EGİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO HIZMETIN ADI BAŞVURUDA ISTENEN BELGELER HIZMETIN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 2 3 Memur ve Sözlemeli Personel Alımı TC Kimlik No (Istenilen

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı