T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı"
  • Ata Kut
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : GÖREVDE YÜKSELME SINVI 5. GRUP: PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI 27 MRT 2010 Saat: DİKKT 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan yazılı bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında 80 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 90 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI 1. I- Başkentinin nkara olması II- Resmî dilinin Türkçe olması III- Millî Marşının İstiklal Marşı olması IV- Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olması T.C. nayasası na göre yukarıdakilerden hangileri değiştirilemeyecek hükümlerdendir? 5. T.C. nayasası na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını kendi yaptığı İçtüzük hükümlerine göre yürütür. nayasa ya göre TBMM yapacağı seçimler dâhil bütün işlerinde üye tam sayısının en az ne kadarı ile toplanır? ) 1/3 B) 1/2 C) 2/5 D) 2/3 ) I - II - III B) I - III - IV C) II - III - IV D) I - II - III - IV 2. T.C. nayasası na göre Türk vatandaşlığı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? ) Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk tür. B) Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır. C) Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hâllerde kaybedilir. D) Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. 3. I- Kanunların, belirli hükümlerinin nayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile nayasa Mahkemesinde iptal davası açmak II- Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak III- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek IV- TBMM yi gerektiğinde toplantıya çağırmak T.C. nayasası na göre yukarıdakilerden hangileri Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerindendir? ) I - II B) II - III C) I - IV D) I - II - III 4. T.C. nayasası na göre milletlerarası hukukun meşru saydığı hâllerde savaş hâli ilanına ve Türkiye nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmaların gerektirdiği hâller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine izin verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? ) Bakanlar Kurulu B) Genelkurmay Başkanlığı C) Türkiye Büyük Millet Meclisi D) Millî Savunma Bakanlığı 2 6. şağıdaki gelişmelerin hangisinin sonucunda İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmiştir? ) TBMM nin açılması B) Sivas Kongresi nin toplanması C) masya Görüşmelerinin yapılması D) Misakımillî kararlarının ilan edilmesi 7. Lozan Barış ntlaşması ile Yunanistan ın, Türkiye ye savaş tazminatı olarak bıraktığı yer aşağıdakilerden hangisidir? ) Karaağaç B) Edirne C) İmroz D) Bozcaada 8. şağıdaki inkılaplardan hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir? ) Cumhuriyetin ilanı B) Halifeliğin kaldırılması C) Saltanatın kaldırılması D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabulü 9. Türk vatanının bütünlüğü ve ulusun bölünmezliği, tatürk ilkelerinden hangisinin esasını oluşturur? ) Milliyetçilik B) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik 10. Kriz Yönetim Merkezi sekreteryası olarak görev yapan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? ) Başbakanlık B) İçişleri Bakanlığı C) Cumhurbaşkanlığı D) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

3 11. şağıdakilerden hangisi, köy derneği ni oluşturur? ) Köyün bütün seçmenleri B) Muhtar ve ihtiyar heyeti C) Köydeki yaşlı ve bilge kişiler D) Köyün okur yazar seçmenleri PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre uyarma ya da kınama cezalarından birini alan Devlet memurları, cezanın uygulanmasından kaç yıl sonra sicil dosyasından silinmesini isteyebilir? ) 3 B) 4 C) 5 D) T.C. idari yapısı içinde aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim kuruluşları içinde yer almaz? ) İl özel idareleri B) Belediyeler C) İlçeler D) Köyler sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre fazla çalışmanın ücretle karşılanmadığı hâllerde, personele yaptırılacak fazla çalışmanın kaç saati için bir gün izin verilir? ) 12 B) 10 C) 8 D) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aday memurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulurlar. B) daylık süresi içinde başka kurumlara nakil olabilirler. C) saletleri tasdik oluncaya kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz. D) daylık süresi en az bir yıl, en çok iki yıldır. 18. Şair vatanı ne güzel tarif ediyor () () Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır () Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır () () Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? ) (:), ( ), (.), (.), ( ) B) (?), ( ), (.), (...), (!) C) (!), ( ), (!), (.), ( ) D) (.), ( ), (!), (...), (!) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre mazeretsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın görevini terk eden ve bu terki kesintisiz on gün sürdüren memurla ilgili olarak, aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur? ) Kınama cezası verilir. B) Görev yeri değiştirilir. C) ylığından 1/8 oranında kesinti yapılır. D) Yazılı müracaatı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunmuş sayılır. 19. Resmî yazışmalarda metin bölümüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Metne ilginin son satırından itibaren iki aralık bırakılarak başlanır. B) Paragraf başlarına yazı alanının 1,50 cm içerisinden başlanır. C) Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır. D) Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazıyla yazılabilir. 15. I- ylıktan kesme II- Kademe ilerlemesinin durdurulması III- Devlet memurluğundan çıkarma IV- Kınama 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre yukarıdaki disiplin cezalarından hangisi veya hangileri yüksek disiplin kurulunca verilir? ) I - III B) Yalnız III C) II - IV D) Yalnız II 20. Halkla ilişkiler ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? ) Halkla ilişkiler tek yönlü bir iletişim olgusudur. B) Halkla ilişkiler yoğunlaştırılmış mesajlarla beyinleri yıkama tekniğidir. C) Halkla ilişkiler bir ürün veya hizmet üretimini satmaya yardımcı olur. D) Halkla ilişkiler gerçekleri açıklama yoluyla inandırmaya çalışır. 3

4 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI 21. Fen-Edebiyat Fakültesi kimya bölümü mezunu olan ve özel fen lisesinde 20 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına kimya öğretmeni olarak atanacak olan Bayan () nın, ataması hangi derece ve kademe üzerinden yapılmalıdır? ) 7 nci derecenin 3 üncü kademesi B) 5 inci derecenin 1 inci kademesi C) 4 üncü derecenin 1 inci kademesi D) 3 üncü derecenin 3 üncü kademesi 24. ve 25. sorular aşağıdaki metne göre cevaplandırılacaktır yılında 5 yıllık Veterinerlik Fakültesini bitiren Bayan (V), 01/01/ /01/2004 tarihlerinde serbest veterinerlik, 01/11/ /11/2006 tarihlerinde market işletmecisi olarak Bağ-Kur lu çalıştıktan sonra, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Veteriner olarak atanarak 04/02/2008 tarihinde memuriyet görevine başlamıştır. 04/02/2009 tarihinde asaleti tasdik edilerek hizmetleri değerlendirilmiştir. 22. İki yıllık yükseköğrenim mezunu olup, terfi tarihi olan 15/10/1997 tarihinde 6 ncı derecenin 1 inci kademesinden 2 nci kademesine ilerleyen, ve sicilleri olumlu ve not ortalamaları sırasıyla 89,7 ve 89,1 olan, VHKİ kadrosunda görev yapan Bayan (V) nin 15/04/2010 tarihinde hangi derece ve kademede ne kadar kıdemi bulunur? ) 1 inci derecenin 1 inci kademesinde 6 ay kıdemli B) 2 nci derecenin 2 nci kademesinde 6 ay kıdemli C) 2 nci derecenin 1 inci kademesinde 6 ay kıdemli D) 2 nci derecenin 3 üncü kademesinde 3 ay 14 gün kıdemli /06/1989 tarihinde liseyi bitirip, 15/08/1991 tarihinde memuriyete başlayan Memur () nın 2009 yılında 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirmesi hâlinde 20/09/2009 tarihinde yapılacak intibak işlemi sonucunda kazanılmış hak aylığı hangi derece ve kademe olacaktır? ) 4 üncü derecenin 2 nci kademesi B) 2 nci derecenin 1 inci kademesi C) 3 üncü derecenin 2 nci kademesi D) 3 üncü derecenin 1 inci kademesi 24. Bayan (V) nin, 04/02/2009 tarihi itibarıyla kazanılmış hak aylığı hangi derece ve kademeye yükseltilmiştir? ) 6 ncı derecenin 2 nci kademesine B) 6 ncı derecenin 3 üncü kademesine C) 7 nci derecenin 3 üncü kademesine D) 9 uncu derecenin 3 üncü kademesine 25. Bayan (V) nin, 04/02/2009 tarihi itibarıyla emeklilik keseneğine esas aylığı hangi derece ve kademeye yükseltilmiştir? ) 5 inci derecenin 1 inci kademesine B) 5 inci derecenin 3 üncü kademesine C) 5 inci derecenin 2 nci kademesine D) 4 üncü derecenin 1 inci kademesine yılında liseden mezun olup, 07/05/1995 tarihinde memuriyet görevine başlayan, 01/12/ /06/2000 tarihleri arasında askerlik görevi nedeniyle aylıksız izin kullanarak göreve başlayan, 31/07/2003 tarihinde 4 yıllık yüksek öğrenimini tamamlayıp, KPSS sonucu açılan giriş sınavında başarılı olarak 24/03/2005 tarihinde Sağlık Bakanlığına Müfettiş Yardımcısı olarak atanan Bay (M), hâlen Müfettiş olarak görev yapmaktadır. Bay (M) 20/02/2010 tarihinde hangi derece ve kademede bulunmaktadır? ) 3 üncü derecenin 1 inci kademesinde B) 3 üncü derecenin 3 üncü kademesinde C) 4 üncü derecenin 1 inci kademesinde D) 5 inci derecenin 1 inci kademesinde 4

5 27, 28, ve 31. sorular aşağıdaki metinden yararlanılarak cevaplandırılacaktır PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI 30. Muhakemat memurunun aldığı disiplin cezasını aşağıdakilerden hangisi vermiştir? () Malmüdürlüğünde Muhakemat Memuru olarak görev yapan (B), 3 ay önce lehine sonuçlanan davaya ait işlemin ne zaman yapılacağını sormak için malmüdürlüğüne gelen iş sahibi (C) ye hakaret etmiştir. (C) nin şikâyeti üzerine görevlendirilen Muhasebe Denetmeni (D) tarafından düzenlenen disiplin soruşturması raporunda; (B) nin fiilinin sabit olduğu tanık ifadeleriyle tespit edilmiş ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda bulunan disiplin cezalarından uygun olanın verilmesi önerilmiştir. Disiplin cezasını vermeye yetkili merci; (B) nin savunması üzerine geçmiş çalışmalarının olumlu, sicilinin de iyi derecede olduğunu dikkate alarak gerekli kararı vermiştir. Bu karara istinaden (B), verilen cezaya karşı süresi içerisinde itiraz etmiştir. 27. Muhakemat memurunun fiiline uygun olan ve raporda önerilen disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir? ) Kınama B) ylıktan kesme C) Kademe ilerlemesinin durdurulması D) Devlet memurluğundan çıkarma 28. Raporda önerilen disiplin cezası üzerine, muhakemat memurunun savunmasını isteyen yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? ) Hazine avukatı B) İl Disiplin Kurulu C) Merkez Disiplin Kurulu D) Yüksek Disiplin Kurulu 29. Muhakemat memuruna verilen disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir? ) Uyarma B) Kınama C) ylıktan kesme D) Kademe ilerlemesinin durdurulması ) Vali B) Kaymakam C) Hazine avukatı D) tamaya yetkili amir 31. Muhakemat memurunun disiplin cezasına karşı itiraz edeceği merci aşağıdakilerden hangisidir? ) Vali B) İdare mahkemesi C) Kaymakam D) Malmüdürü 32. Maliye Bakanlığı Sicil mirleri Yönetmeliği ne göre, defterdarlıkta görev yapan daire tabibinin 1. ve 2. sicil amirleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? ) Defterdar - Vali B) Personel Müdürü - Defterdar C) Personel Müdürü - Defterdar Yardımcısı D) Personel Müdür Yardımcısı - Personel Müdürü 33. Makam tazminatı göstergesi; 3000 olan genel müdür yardımcılığında 1 yıl 6 ay, 7000 olan genel müdürlükte 1 ay ve 2000 olan bakanlık müşavirliğinde 6 ay görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Bay () ya bağlanacak emekli aylığının hesabında hangi makam tazminatı göstergesi dikkate alınacaktır? ) 2000 B) 3000 C) 6400 D) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, ödenmekte olan zam ve tazminatlar aşağıdaki hâllerden hangisinde ilgilisine ödenmez? ) Boş kadroya açıktan vekâlette B) Kurum içinden boş kadroya vekâlette C) Kurum içinden dolu kadroya vekâlette D) Kurum dışından boş kadroya vekâlette 5

6 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, ödenmekte olan unsurların hangisinden hem gelir vergisi hem de emeklilik keseneği kesilir? ) Kıdem aylığı B) İş riski zammı C) Denetim tazminatı D) Temininde güçlük zammı 39. Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle tanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, yer değiştirme suretiyle atanılamayacak yerlere aşağıdakilerden hangisi atanabilir? ) Muhasebe Uzmanı B) Muhasebe Denetmeni C) Emlak Müdür Yardımcısı D) Saymanlık Müdür Yardımcısı sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, aşağıdakilerin hangisinden damga vergisi kesilir? ) ile yardımı ödeneği B) Ölüm yardımı ödeneği C) Doğum yardımı ödeneği D) Öğretim yılına hazırlık ödeneği 37. Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve tama Yönetmeliği uyarınca, defterdar unvanına atanabilmeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Defterdar yardımcısı unvanında en az üç yıl çalışmış olmak B) Millî Emlak Dairesi Başkanı unvanında en az üç yıl çalışmış olmak C) Maliye Meslek Yüksekokulu mezunu olanların en az on dört yıl Devlet memuriyeti hizmeti bulunmak D) Hukuk, iktisat, maliye, işletme ve yönetim bilimi alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az on yıl Devlet memuriyeti hizmeti bulunmak 38. day Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi aday memurların eğitim konuları arasında sayılmamıştır? 40. Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve tama Yönetmeliği ne göre Koruma ve Güvenlik Şefi hangi hizmet grubunda yer alır? ) İdari Hizmetler Grubu B) Yardımcı Hizmetler Grubu C) Yönetim Hizmetleri Grubu D) Savunma Hizmetleri Grubu 41. day Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik e göre, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar hangi süreyle Devlet memurluğuna alınmazlar? ) 6 ay B) 1 yıl C) 2 yıl D) 3 yıl 42. Kamu Görevlerine İlk Defa tanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik e göre, giriş sınavı sonucu atanarak göreve başlatılanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları kaç gün içinde ÖSYM ye bildirmek zorundadır? ) 15 B) 30 C) 45 D) 60 ) Haberleşme B) Bilgisayar C) Halkla ilişkiler D) Millî güvenlik bilgileri 6

7 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI 43. Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, mirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik e göre, memurların sorumlu oldukları işlere gerekli özeni göstermemeleri veya işleri savsaklamaları sebebiyle idare veya kişilerin zarara uğraması hâli aşağıdakilerden hangisidir? ) Kasdi zarar B) Kusur sonucu zarar C) İhmal sonucu zarar D) Tedbirsizlik sonucu zarar 44. Yurt dışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik e göre, Maliye Müşavirinin disiplin ve üst disiplin amirleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? ) Misyon Şefi - Büyükelçilik Müsteşarı B) Misyon Şefi - Maliye Bakanlığı Müsteşarı C) Maliye Bakanlığı Müsteşarı - Maliye Bakanı D) Misyon Şefi - Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü 45. Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik e göre şikayette bulunan ve şikâyet edilen memurlar, yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen kaç gün içinde hangi mercie itiraz edebilirler? sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden değildir? ) Kamu İhale Kurumu B) vrupa Birliği Genel Sekreterliği C) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü D) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, merkezi yönetim bütçe kanununda aşağıdakilerden hangisi gösterilmez? ) Varsa bütçe açığının veya fazlasının tutarı B) Bütçelerin uygulanmasında tanınacak yetkiler C) Yılı ve izleyen üç yılın gelir ve gider tahminleri D) Mali yıl içinde gelir ve giderlere yönelik olarak uygulanacak ve kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda belirtilen para cezaları, ilgililerine yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil bir aylık net ödemelerin hangi oranında kesilerek tahsil olunur? ) 1/2 B) 1/4 C) 1/8 D) 1/30 ) 10 gün içinde bir üst merciye B) 10 gün içinde ilk disiplin amirine C) 15 gün içinde disiplin kuruluna D) 15 gün içinde atamaya yetkili amire 46. Kamu Görevlerine İlk Defa tanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik e göre aşağıdakilerden hangisi () grubu kadrolar içerisinde yer almaz? sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, genel uygunluk bildiriminin hazırlanmasında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmaz? ) Genel faaliyet raporu B) Dış denetim raporları C) Birim faaliyet raporları D) İdare faaliyet raporları ) Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı B) Devlet Malları Uzman Yardımcısı C) Muhasebe Uzman Yardımcısı D) Hazine avukatı 7

8 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI 51. İstanbul Defterdarlığında yapılan bir ihalede, yüklenicinin sahte teminat verdiğinin tespit edilmesi hâlinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na göre yasaklama kararını verecek merci aşağıdakilerden hangisidir? 55. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ne göre, taşınmaz kira bedellerinin ödenmesi sırasında ödeme belgesine bağlanacak belgeler aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir? ) İstanbul Valiliği B) Maliye Bakanlığı C) Kamu İhale Kurumu D) İstanbul Defterdarlığı sayılı Kamu İhale Kanunu na göre, doğrudan temin suretiyle yapılan alımlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur? ) Teminat alınması B) Sözleşme tanzimi C) Onay belgesi düzenlenmesi D) İhale komisyonunun oluşturulması sayılı Kamu İhale Kanunu na göre, Kamu İhale Kurumu hangi aşamadaki işlemlerle ilgili şikâyetleri inceleyip sonuçlandırır? ) İhalenin başlangıcından işin bitiş tarihine kadar B) Sözleşmenin imzalanmasından işin bitiş tarihine kadar C) İhalenin başlangıcından ihale kararının alınmasına kadar D) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na göre, düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdakilerden hangisi belirtilmesi zorunlu hususlardan değildir? ) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi B) Geçici teminat miktarı ile geçici teminatın iadesine ait şartlar C) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi D) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı ) Taahhüt Dosyası - Fatura B) Taahhüt Dosyası - Hizmet İşleri Hakediş Raporu - Fatura C) Harcama Talimatı - Fatura - Hizmet İşleri Hakediş Raporu D) İhale İşlem Dosyası - Fatura - Hizmet İşleri Hakediş Raporu sayılı Harcırah Kanunu na göre, daimi bir vazife ile başka bir memuriyet mahallinde görevlendirilen bir memura ödenecek olan aile masrafının hesabında aşağıdakilerden hangisi aile ferdi olarak kabul edilemez? ) Bakmakla yükümlü olduğu 10 yaşındaki erkek torunu B) Bakmakla yükümlü olduğu 25 yaşını doldurmuş ve temyiz kudretine haiz erkek kardeşi C) Bakmakla yükümlü olduğu 25 yaşını doldurmuş ve temyiz kudretine haiz kız kardeşi D) Bakmakla yükümlü olduğu ve 65 yaşını doldurmuş ve temyiz kudretine haiz olmayan amcası sayılı Harcırah Kanunu na göre, harcırahını avans suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine kaç gün içinde hareket etmeyenler aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar? ) 10 B) 15 C) 20 D) şağıdakilerden hangisi 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun kapsamında değildir? ) Danıştay B) İstanbul Defterdarlığı C) Gelir İdaresi Başkanlığı D) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 8

9 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi bakanlık merkez teşkilatı danışma ve denetim birimlerinden değildir? ) Hukuk Müşavirliği B) Teftiş Kurulu Başkanlığı C) Özel Kalem Müdürlüğü D) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 60. şağıdakilerden hangisi 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında değildir? ) Danıştay B) TBMM Genel Sekreterliği C) Devlet Personel Başkanlığı D) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu na göre, irtikap suçunu işlediği iddia edilen memur ve diğer kamu görevlileri hakkında takip edilecek soruşturma usulü bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Bu suç için idari makamlardan soruşturma izni alınarak dosya, ilgili Cumhuriyet savcılığına gönderilir. B) Bu suç görevden kaynaklanıyorsa idari makamlardan soruşturma izni alınır. ksi takdirde genel hükümlere göre işlem yapılır. C) Cumhuriyet savcısı bu suçun işlendiğini öğrendiğinde doğrudan doğruya soruşturma izni almadan genel hükümlere göre işlem yapar. D) Cumhuriyet savcısı bu suçu tespit ettiğinde sanıkların ifadesini almadan delilleri toplar ve soruşturma izni için dosyayı ilgili idari makama gönderir sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun a göre, ilgili kamu kurum veya kuruluşları, TBMM Dilekçe Komisyonundan gelen dilekçeleri kaç gün içerisinde cevaplandırır? ) 90 B) 60 C) 45 D) sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye göre, müsteşar aşağıdakilerden hangisine emir veremez? ) Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü B) Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı C) vrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı D) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye göre, aşağıdakilerden hangisi yardımcı birim değildir? 65. şağıdaki suçlardan hangisinin soruşturması, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu na göre yapılmaz? ) Resmî belgede sahtecilik B) Devlet sırlarının açıklanması C) Resmî ihale ve alım ve satıma fesat karıştırmak D) Görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre, bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? ) Görev yaptıkları bölge teşkilatının en üst amiri B) Bölge teşkilatının bulunduğu ilin valisi C) Bölge teşkilatının bağlı olduğu bakan D) Görev yaptıkları ilin valisi ) Özel Kalem Müdürlüğü B) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı C) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği D) Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı 9

10 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre, soruşturma izni vermeye yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dâhil en geç kaç gün içinde verir ve zorunlu hâllerde bu süre kaç günü geçmemek üzere uzatılabilir? ) B) C) D) sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre, soruşturma izni konusundaki yetkili merciin saptanmasında memurlar ve diğer kamu görevlilerinin hangi tarihteki görevi esas alınır? sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu na göre, yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılacak itirazla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Bölge idare mahkemesi kararına karşı Danıştay dava dairelerine itiraz edilebilir. B) İdare mahkemesi kararına karşı bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. C) Tek hâkim tarafından verilen karara karşı bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. D) Danıştay 2 nci dava dairesinin kararına karşı İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilebilir sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Görevin önemi yoktur. B) Suç tarihindeki görevi esas alınır. C) Kurumundaki son görevi esas alınır. D) Soruşturma açıldığı tarihteki görevi esas alınır sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre, ilçe Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda malmüdürü hakkında aşağıdakilerden hangisine başvurulur? ) ğır Ceza Mahkemesi B) sliye Ceza Mahkemesi C) Yargıtayın ilgili Ceza Dairesi D) Yetkili ve görevli Sulh Ceza Hâkimi sayılı Türk Ceza Kanunu na göre, kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiş gibi cezalandırılır? ) İrtikap B) Rüşvet C) Nitelikli dolandırıcılık D) Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama ) Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. B) ralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile dava açılabilir. C) İdare mahkemesi bulunmayan yerlerde dilekçeler asliye hukuk hâkimliklerine verilebilir. D) Birden fazla şahıs müşterek dilekçe ile dava açamazlar sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu na göre, sürelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Tatil günleri sürelere dahildir. B) Süreler tebliğ tarihini izleyen günden itibaren başlar. C) Çalışmaya ara verme zamanının sürelerin uzamasına etkisi yoktur. D) Son gün tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu na göre, Kanun yararına temyiz başvurusunda kim bulunabilir? ) Davacı B) Başsavcı C) Başbakanlık D) İlgili kamu kurumu 10

11 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli sigorta kollarındandır? ) Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafakatları aranmaz. B) Kurul Başkanı, Kurul üyelerince kendi aralarından seçilir. C) Kurulun sekreterya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir. D) Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, kurum ve kuruluşlar Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu tarafından istenilen bilgi veya belgeyi hangi sürede vermek zorundadırlar? ) Yaşlılık sigortası B) Hastalık sigortası C) Malullük sigortası D) Ölüm sigortası sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi ölüm sigortasından sağlanan haklardandır? ) Dul ve yetim aylığı B) Ölüm ödeneğinin verilmesi C) Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya D) ylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi ) 15 gün B) 15 iş günü C) 30 gün D) 30 iş günü sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun a göre, Maliye Bakanlığı Şube Müdürü hakkında etik ilkelere aykırı davrandığı iddiasıyla yapılan başvuruyu hangi merci inceler? ) Maliye Bakanlığı Etik Kurulu B) Maliye Bakanlığı Etik Komisyonu C) Maliye Bakanlığı Merkez Disiplin Kurulu D) Maliye Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 78. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik e göre, aşağıdakilerden hangisi etik davranış ilkelerinden değildir? ) Sadakat B) Halka hizmet bilinci C) Yetkili makamlara bildirim D) Eski kamu görevlileriyle ilişkiler 11

12 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

13 27 MRT 2010 TRİHİNDE YPILN MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI 5. GRUP: PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI TEST KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. D 2. B 3. C 4. C D C D C 13. B 14. D 15. B 16. C 17. C B 20. D 21. B C 24. B 25. D C 28. B 29. C 30. D 31. B D 34. C D 37. D 38. B C 41. D C 44. B D C 49. B 50. C 51. B 52. C 53. D 54. B D 57. B C 60. B 61. D 62. B 63. C 64. C D B 69. D 70. C D 73. C 74. B B 77. C B 80. D

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. 640 sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP YZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DLET BKNLIĞI EĞİTİM DİRESİ BŞKNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: MUHSEBE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP)

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP) KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP KONTROLÖR (HESP) TOPRK MHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 12. GRUP: ÇÖZÜMLEYİCİ

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP MEMUR SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28/06/2015

Detaylı

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ Amaç-Kapsam-Hukuki Dayanak-Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Hukuki Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KİTAPÇIK TÜRÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI Sınav Tarihi : 18 MAYIS 2013 Sınav Başlangıç Saati : 10:00 Sınav Süresi : 120

Detaylı

8. 5018 sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

8. 5018 sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri arasında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP:

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ LET KNLIĞI EZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Şırnak Üniversitesi nde Rektör

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu geliri değildir? A) Sosyal güvenlik

Detaylı

KANUN ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6318 Kabul Tarihi: 22/5/2012

KANUN ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6318 Kabul Tarihi: 22/5/2012 3 Haziran 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28312 KANUN ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6318 Kabul Tarihi: 22/5/2012 MADDE 1 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı