T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı"
  • Ata Kut
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : GÖREVDE YÜKSELME SINVI 5. GRUP: PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI 27 MRT 2010 Saat: DİKKT 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan yazılı bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında 80 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 90 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI 1. I- Başkentinin nkara olması II- Resmî dilinin Türkçe olması III- Millî Marşının İstiklal Marşı olması IV- Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olması T.C. nayasası na göre yukarıdakilerden hangileri değiştirilemeyecek hükümlerdendir? 5. T.C. nayasası na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını kendi yaptığı İçtüzük hükümlerine göre yürütür. nayasa ya göre TBMM yapacağı seçimler dâhil bütün işlerinde üye tam sayısının en az ne kadarı ile toplanır? ) 1/3 B) 1/2 C) 2/5 D) 2/3 ) I - II - III B) I - III - IV C) II - III - IV D) I - II - III - IV 2. T.C. nayasası na göre Türk vatandaşlığı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? ) Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk tür. B) Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır. C) Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hâllerde kaybedilir. D) Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. 3. I- Kanunların, belirli hükümlerinin nayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile nayasa Mahkemesinde iptal davası açmak II- Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak III- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek IV- TBMM yi gerektiğinde toplantıya çağırmak T.C. nayasası na göre yukarıdakilerden hangileri Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerindendir? ) I - II B) II - III C) I - IV D) I - II - III 4. T.C. nayasası na göre milletlerarası hukukun meşru saydığı hâllerde savaş hâli ilanına ve Türkiye nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmaların gerektirdiği hâller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine izin verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? ) Bakanlar Kurulu B) Genelkurmay Başkanlığı C) Türkiye Büyük Millet Meclisi D) Millî Savunma Bakanlığı 2 6. şağıdaki gelişmelerin hangisinin sonucunda İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmiştir? ) TBMM nin açılması B) Sivas Kongresi nin toplanması C) masya Görüşmelerinin yapılması D) Misakımillî kararlarının ilan edilmesi 7. Lozan Barış ntlaşması ile Yunanistan ın, Türkiye ye savaş tazminatı olarak bıraktığı yer aşağıdakilerden hangisidir? ) Karaağaç B) Edirne C) İmroz D) Bozcaada 8. şağıdaki inkılaplardan hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir? ) Cumhuriyetin ilanı B) Halifeliğin kaldırılması C) Saltanatın kaldırılması D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabulü 9. Türk vatanının bütünlüğü ve ulusun bölünmezliği, tatürk ilkelerinden hangisinin esasını oluşturur? ) Milliyetçilik B) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik 10. Kriz Yönetim Merkezi sekreteryası olarak görev yapan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? ) Başbakanlık B) İçişleri Bakanlığı C) Cumhurbaşkanlığı D) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

3 11. şağıdakilerden hangisi, köy derneği ni oluşturur? ) Köyün bütün seçmenleri B) Muhtar ve ihtiyar heyeti C) Köydeki yaşlı ve bilge kişiler D) Köyün okur yazar seçmenleri PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre uyarma ya da kınama cezalarından birini alan Devlet memurları, cezanın uygulanmasından kaç yıl sonra sicil dosyasından silinmesini isteyebilir? ) 3 B) 4 C) 5 D) T.C. idari yapısı içinde aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim kuruluşları içinde yer almaz? ) İl özel idareleri B) Belediyeler C) İlçeler D) Köyler sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre fazla çalışmanın ücretle karşılanmadığı hâllerde, personele yaptırılacak fazla çalışmanın kaç saati için bir gün izin verilir? ) 12 B) 10 C) 8 D) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aday memurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulurlar. B) daylık süresi içinde başka kurumlara nakil olabilirler. C) saletleri tasdik oluncaya kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz. D) daylık süresi en az bir yıl, en çok iki yıldır. 18. Şair vatanı ne güzel tarif ediyor () () Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır () Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır () () Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? ) (:), ( ), (.), (.), ( ) B) (?), ( ), (.), (...), (!) C) (!), ( ), (!), (.), ( ) D) (.), ( ), (!), (...), (!) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre mazeretsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın görevini terk eden ve bu terki kesintisiz on gün sürdüren memurla ilgili olarak, aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur? ) Kınama cezası verilir. B) Görev yeri değiştirilir. C) ylığından 1/8 oranında kesinti yapılır. D) Yazılı müracaatı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunmuş sayılır. 19. Resmî yazışmalarda metin bölümüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Metne ilginin son satırından itibaren iki aralık bırakılarak başlanır. B) Paragraf başlarına yazı alanının 1,50 cm içerisinden başlanır. C) Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır. D) Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazıyla yazılabilir. 15. I- ylıktan kesme II- Kademe ilerlemesinin durdurulması III- Devlet memurluğundan çıkarma IV- Kınama 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre yukarıdaki disiplin cezalarından hangisi veya hangileri yüksek disiplin kurulunca verilir? ) I - III B) Yalnız III C) II - IV D) Yalnız II 20. Halkla ilişkiler ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? ) Halkla ilişkiler tek yönlü bir iletişim olgusudur. B) Halkla ilişkiler yoğunlaştırılmış mesajlarla beyinleri yıkama tekniğidir. C) Halkla ilişkiler bir ürün veya hizmet üretimini satmaya yardımcı olur. D) Halkla ilişkiler gerçekleri açıklama yoluyla inandırmaya çalışır. 3

4 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI 21. Fen-Edebiyat Fakültesi kimya bölümü mezunu olan ve özel fen lisesinde 20 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına kimya öğretmeni olarak atanacak olan Bayan () nın, ataması hangi derece ve kademe üzerinden yapılmalıdır? ) 7 nci derecenin 3 üncü kademesi B) 5 inci derecenin 1 inci kademesi C) 4 üncü derecenin 1 inci kademesi D) 3 üncü derecenin 3 üncü kademesi 24. ve 25. sorular aşağıdaki metne göre cevaplandırılacaktır yılında 5 yıllık Veterinerlik Fakültesini bitiren Bayan (V), 01/01/ /01/2004 tarihlerinde serbest veterinerlik, 01/11/ /11/2006 tarihlerinde market işletmecisi olarak Bağ-Kur lu çalıştıktan sonra, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Veteriner olarak atanarak 04/02/2008 tarihinde memuriyet görevine başlamıştır. 04/02/2009 tarihinde asaleti tasdik edilerek hizmetleri değerlendirilmiştir. 22. İki yıllık yükseköğrenim mezunu olup, terfi tarihi olan 15/10/1997 tarihinde 6 ncı derecenin 1 inci kademesinden 2 nci kademesine ilerleyen, ve sicilleri olumlu ve not ortalamaları sırasıyla 89,7 ve 89,1 olan, VHKİ kadrosunda görev yapan Bayan (V) nin 15/04/2010 tarihinde hangi derece ve kademede ne kadar kıdemi bulunur? ) 1 inci derecenin 1 inci kademesinde 6 ay kıdemli B) 2 nci derecenin 2 nci kademesinde 6 ay kıdemli C) 2 nci derecenin 1 inci kademesinde 6 ay kıdemli D) 2 nci derecenin 3 üncü kademesinde 3 ay 14 gün kıdemli /06/1989 tarihinde liseyi bitirip, 15/08/1991 tarihinde memuriyete başlayan Memur () nın 2009 yılında 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirmesi hâlinde 20/09/2009 tarihinde yapılacak intibak işlemi sonucunda kazanılmış hak aylığı hangi derece ve kademe olacaktır? ) 4 üncü derecenin 2 nci kademesi B) 2 nci derecenin 1 inci kademesi C) 3 üncü derecenin 2 nci kademesi D) 3 üncü derecenin 1 inci kademesi 24. Bayan (V) nin, 04/02/2009 tarihi itibarıyla kazanılmış hak aylığı hangi derece ve kademeye yükseltilmiştir? ) 6 ncı derecenin 2 nci kademesine B) 6 ncı derecenin 3 üncü kademesine C) 7 nci derecenin 3 üncü kademesine D) 9 uncu derecenin 3 üncü kademesine 25. Bayan (V) nin, 04/02/2009 tarihi itibarıyla emeklilik keseneğine esas aylığı hangi derece ve kademeye yükseltilmiştir? ) 5 inci derecenin 1 inci kademesine B) 5 inci derecenin 3 üncü kademesine C) 5 inci derecenin 2 nci kademesine D) 4 üncü derecenin 1 inci kademesine yılında liseden mezun olup, 07/05/1995 tarihinde memuriyet görevine başlayan, 01/12/ /06/2000 tarihleri arasında askerlik görevi nedeniyle aylıksız izin kullanarak göreve başlayan, 31/07/2003 tarihinde 4 yıllık yüksek öğrenimini tamamlayıp, KPSS sonucu açılan giriş sınavında başarılı olarak 24/03/2005 tarihinde Sağlık Bakanlığına Müfettiş Yardımcısı olarak atanan Bay (M), hâlen Müfettiş olarak görev yapmaktadır. Bay (M) 20/02/2010 tarihinde hangi derece ve kademede bulunmaktadır? ) 3 üncü derecenin 1 inci kademesinde B) 3 üncü derecenin 3 üncü kademesinde C) 4 üncü derecenin 1 inci kademesinde D) 5 inci derecenin 1 inci kademesinde 4

5 27, 28, ve 31. sorular aşağıdaki metinden yararlanılarak cevaplandırılacaktır PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI 30. Muhakemat memurunun aldığı disiplin cezasını aşağıdakilerden hangisi vermiştir? () Malmüdürlüğünde Muhakemat Memuru olarak görev yapan (B), 3 ay önce lehine sonuçlanan davaya ait işlemin ne zaman yapılacağını sormak için malmüdürlüğüne gelen iş sahibi (C) ye hakaret etmiştir. (C) nin şikâyeti üzerine görevlendirilen Muhasebe Denetmeni (D) tarafından düzenlenen disiplin soruşturması raporunda; (B) nin fiilinin sabit olduğu tanık ifadeleriyle tespit edilmiş ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda bulunan disiplin cezalarından uygun olanın verilmesi önerilmiştir. Disiplin cezasını vermeye yetkili merci; (B) nin savunması üzerine geçmiş çalışmalarının olumlu, sicilinin de iyi derecede olduğunu dikkate alarak gerekli kararı vermiştir. Bu karara istinaden (B), verilen cezaya karşı süresi içerisinde itiraz etmiştir. 27. Muhakemat memurunun fiiline uygun olan ve raporda önerilen disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir? ) Kınama B) ylıktan kesme C) Kademe ilerlemesinin durdurulması D) Devlet memurluğundan çıkarma 28. Raporda önerilen disiplin cezası üzerine, muhakemat memurunun savunmasını isteyen yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? ) Hazine avukatı B) İl Disiplin Kurulu C) Merkez Disiplin Kurulu D) Yüksek Disiplin Kurulu 29. Muhakemat memuruna verilen disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir? ) Uyarma B) Kınama C) ylıktan kesme D) Kademe ilerlemesinin durdurulması ) Vali B) Kaymakam C) Hazine avukatı D) tamaya yetkili amir 31. Muhakemat memurunun disiplin cezasına karşı itiraz edeceği merci aşağıdakilerden hangisidir? ) Vali B) İdare mahkemesi C) Kaymakam D) Malmüdürü 32. Maliye Bakanlığı Sicil mirleri Yönetmeliği ne göre, defterdarlıkta görev yapan daire tabibinin 1. ve 2. sicil amirleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? ) Defterdar - Vali B) Personel Müdürü - Defterdar C) Personel Müdürü - Defterdar Yardımcısı D) Personel Müdür Yardımcısı - Personel Müdürü 33. Makam tazminatı göstergesi; 3000 olan genel müdür yardımcılığında 1 yıl 6 ay, 7000 olan genel müdürlükte 1 ay ve 2000 olan bakanlık müşavirliğinde 6 ay görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Bay () ya bağlanacak emekli aylığının hesabında hangi makam tazminatı göstergesi dikkate alınacaktır? ) 2000 B) 3000 C) 6400 D) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, ödenmekte olan zam ve tazminatlar aşağıdaki hâllerden hangisinde ilgilisine ödenmez? ) Boş kadroya açıktan vekâlette B) Kurum içinden boş kadroya vekâlette C) Kurum içinden dolu kadroya vekâlette D) Kurum dışından boş kadroya vekâlette 5

6 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, ödenmekte olan unsurların hangisinden hem gelir vergisi hem de emeklilik keseneği kesilir? ) Kıdem aylığı B) İş riski zammı C) Denetim tazminatı D) Temininde güçlük zammı 39. Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle tanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, yer değiştirme suretiyle atanılamayacak yerlere aşağıdakilerden hangisi atanabilir? ) Muhasebe Uzmanı B) Muhasebe Denetmeni C) Emlak Müdür Yardımcısı D) Saymanlık Müdür Yardımcısı sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, aşağıdakilerin hangisinden damga vergisi kesilir? ) ile yardımı ödeneği B) Ölüm yardımı ödeneği C) Doğum yardımı ödeneği D) Öğretim yılına hazırlık ödeneği 37. Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve tama Yönetmeliği uyarınca, defterdar unvanına atanabilmeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Defterdar yardımcısı unvanında en az üç yıl çalışmış olmak B) Millî Emlak Dairesi Başkanı unvanında en az üç yıl çalışmış olmak C) Maliye Meslek Yüksekokulu mezunu olanların en az on dört yıl Devlet memuriyeti hizmeti bulunmak D) Hukuk, iktisat, maliye, işletme ve yönetim bilimi alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az on yıl Devlet memuriyeti hizmeti bulunmak 38. day Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi aday memurların eğitim konuları arasında sayılmamıştır? 40. Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve tama Yönetmeliği ne göre Koruma ve Güvenlik Şefi hangi hizmet grubunda yer alır? ) İdari Hizmetler Grubu B) Yardımcı Hizmetler Grubu C) Yönetim Hizmetleri Grubu D) Savunma Hizmetleri Grubu 41. day Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik e göre, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar hangi süreyle Devlet memurluğuna alınmazlar? ) 6 ay B) 1 yıl C) 2 yıl D) 3 yıl 42. Kamu Görevlerine İlk Defa tanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik e göre, giriş sınavı sonucu atanarak göreve başlatılanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları kaç gün içinde ÖSYM ye bildirmek zorundadır? ) 15 B) 30 C) 45 D) 60 ) Haberleşme B) Bilgisayar C) Halkla ilişkiler D) Millî güvenlik bilgileri 6

7 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI 43. Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, mirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik e göre, memurların sorumlu oldukları işlere gerekli özeni göstermemeleri veya işleri savsaklamaları sebebiyle idare veya kişilerin zarara uğraması hâli aşağıdakilerden hangisidir? ) Kasdi zarar B) Kusur sonucu zarar C) İhmal sonucu zarar D) Tedbirsizlik sonucu zarar 44. Yurt dışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik e göre, Maliye Müşavirinin disiplin ve üst disiplin amirleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? ) Misyon Şefi - Büyükelçilik Müsteşarı B) Misyon Şefi - Maliye Bakanlığı Müsteşarı C) Maliye Bakanlığı Müsteşarı - Maliye Bakanı D) Misyon Şefi - Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü 45. Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik e göre şikayette bulunan ve şikâyet edilen memurlar, yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen kaç gün içinde hangi mercie itiraz edebilirler? sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden değildir? ) Kamu İhale Kurumu B) vrupa Birliği Genel Sekreterliği C) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü D) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, merkezi yönetim bütçe kanununda aşağıdakilerden hangisi gösterilmez? ) Varsa bütçe açığının veya fazlasının tutarı B) Bütçelerin uygulanmasında tanınacak yetkiler C) Yılı ve izleyen üç yılın gelir ve gider tahminleri D) Mali yıl içinde gelir ve giderlere yönelik olarak uygulanacak ve kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda belirtilen para cezaları, ilgililerine yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil bir aylık net ödemelerin hangi oranında kesilerek tahsil olunur? ) 1/2 B) 1/4 C) 1/8 D) 1/30 ) 10 gün içinde bir üst merciye B) 10 gün içinde ilk disiplin amirine C) 15 gün içinde disiplin kuruluna D) 15 gün içinde atamaya yetkili amire 46. Kamu Görevlerine İlk Defa tanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik e göre aşağıdakilerden hangisi () grubu kadrolar içerisinde yer almaz? sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, genel uygunluk bildiriminin hazırlanmasında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmaz? ) Genel faaliyet raporu B) Dış denetim raporları C) Birim faaliyet raporları D) İdare faaliyet raporları ) Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı B) Devlet Malları Uzman Yardımcısı C) Muhasebe Uzman Yardımcısı D) Hazine avukatı 7

8 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI 51. İstanbul Defterdarlığında yapılan bir ihalede, yüklenicinin sahte teminat verdiğinin tespit edilmesi hâlinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na göre yasaklama kararını verecek merci aşağıdakilerden hangisidir? 55. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ne göre, taşınmaz kira bedellerinin ödenmesi sırasında ödeme belgesine bağlanacak belgeler aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir? ) İstanbul Valiliği B) Maliye Bakanlığı C) Kamu İhale Kurumu D) İstanbul Defterdarlığı sayılı Kamu İhale Kanunu na göre, doğrudan temin suretiyle yapılan alımlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur? ) Teminat alınması B) Sözleşme tanzimi C) Onay belgesi düzenlenmesi D) İhale komisyonunun oluşturulması sayılı Kamu İhale Kanunu na göre, Kamu İhale Kurumu hangi aşamadaki işlemlerle ilgili şikâyetleri inceleyip sonuçlandırır? ) İhalenin başlangıcından işin bitiş tarihine kadar B) Sözleşmenin imzalanmasından işin bitiş tarihine kadar C) İhalenin başlangıcından ihale kararının alınmasına kadar D) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na göre, düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdakilerden hangisi belirtilmesi zorunlu hususlardan değildir? ) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi B) Geçici teminat miktarı ile geçici teminatın iadesine ait şartlar C) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi D) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı ) Taahhüt Dosyası - Fatura B) Taahhüt Dosyası - Hizmet İşleri Hakediş Raporu - Fatura C) Harcama Talimatı - Fatura - Hizmet İşleri Hakediş Raporu D) İhale İşlem Dosyası - Fatura - Hizmet İşleri Hakediş Raporu sayılı Harcırah Kanunu na göre, daimi bir vazife ile başka bir memuriyet mahallinde görevlendirilen bir memura ödenecek olan aile masrafının hesabında aşağıdakilerden hangisi aile ferdi olarak kabul edilemez? ) Bakmakla yükümlü olduğu 10 yaşındaki erkek torunu B) Bakmakla yükümlü olduğu 25 yaşını doldurmuş ve temyiz kudretine haiz erkek kardeşi C) Bakmakla yükümlü olduğu 25 yaşını doldurmuş ve temyiz kudretine haiz kız kardeşi D) Bakmakla yükümlü olduğu ve 65 yaşını doldurmuş ve temyiz kudretine haiz olmayan amcası sayılı Harcırah Kanunu na göre, harcırahını avans suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine kaç gün içinde hareket etmeyenler aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar? ) 10 B) 15 C) 20 D) şağıdakilerden hangisi 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun kapsamında değildir? ) Danıştay B) İstanbul Defterdarlığı C) Gelir İdaresi Başkanlığı D) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 8

9 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi bakanlık merkez teşkilatı danışma ve denetim birimlerinden değildir? ) Hukuk Müşavirliği B) Teftiş Kurulu Başkanlığı C) Özel Kalem Müdürlüğü D) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 60. şağıdakilerden hangisi 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında değildir? ) Danıştay B) TBMM Genel Sekreterliği C) Devlet Personel Başkanlığı D) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu na göre, irtikap suçunu işlediği iddia edilen memur ve diğer kamu görevlileri hakkında takip edilecek soruşturma usulü bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Bu suç için idari makamlardan soruşturma izni alınarak dosya, ilgili Cumhuriyet savcılığına gönderilir. B) Bu suç görevden kaynaklanıyorsa idari makamlardan soruşturma izni alınır. ksi takdirde genel hükümlere göre işlem yapılır. C) Cumhuriyet savcısı bu suçun işlendiğini öğrendiğinde doğrudan doğruya soruşturma izni almadan genel hükümlere göre işlem yapar. D) Cumhuriyet savcısı bu suçu tespit ettiğinde sanıkların ifadesini almadan delilleri toplar ve soruşturma izni için dosyayı ilgili idari makama gönderir sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun a göre, ilgili kamu kurum veya kuruluşları, TBMM Dilekçe Komisyonundan gelen dilekçeleri kaç gün içerisinde cevaplandırır? ) 90 B) 60 C) 45 D) sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye göre, müsteşar aşağıdakilerden hangisine emir veremez? ) Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü B) Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı C) vrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı D) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye göre, aşağıdakilerden hangisi yardımcı birim değildir? 65. şağıdaki suçlardan hangisinin soruşturması, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu na göre yapılmaz? ) Resmî belgede sahtecilik B) Devlet sırlarının açıklanması C) Resmî ihale ve alım ve satıma fesat karıştırmak D) Görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre, bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? ) Görev yaptıkları bölge teşkilatının en üst amiri B) Bölge teşkilatının bulunduğu ilin valisi C) Bölge teşkilatının bağlı olduğu bakan D) Görev yaptıkları ilin valisi ) Özel Kalem Müdürlüğü B) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı C) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği D) Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı 9

10 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre, soruşturma izni vermeye yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dâhil en geç kaç gün içinde verir ve zorunlu hâllerde bu süre kaç günü geçmemek üzere uzatılabilir? ) B) C) D) sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre, soruşturma izni konusundaki yetkili merciin saptanmasında memurlar ve diğer kamu görevlilerinin hangi tarihteki görevi esas alınır? sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu na göre, yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılacak itirazla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Bölge idare mahkemesi kararına karşı Danıştay dava dairelerine itiraz edilebilir. B) İdare mahkemesi kararına karşı bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. C) Tek hâkim tarafından verilen karara karşı bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. D) Danıştay 2 nci dava dairesinin kararına karşı İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilebilir sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Görevin önemi yoktur. B) Suç tarihindeki görevi esas alınır. C) Kurumundaki son görevi esas alınır. D) Soruşturma açıldığı tarihteki görevi esas alınır sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre, ilçe Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda malmüdürü hakkında aşağıdakilerden hangisine başvurulur? ) ğır Ceza Mahkemesi B) sliye Ceza Mahkemesi C) Yargıtayın ilgili Ceza Dairesi D) Yetkili ve görevli Sulh Ceza Hâkimi sayılı Türk Ceza Kanunu na göre, kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiş gibi cezalandırılır? ) İrtikap B) Rüşvet C) Nitelikli dolandırıcılık D) Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama ) Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. B) ralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile dava açılabilir. C) İdare mahkemesi bulunmayan yerlerde dilekçeler asliye hukuk hâkimliklerine verilebilir. D) Birden fazla şahıs müşterek dilekçe ile dava açamazlar sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu na göre, sürelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Tatil günleri sürelere dahildir. B) Süreler tebliğ tarihini izleyen günden itibaren başlar. C) Çalışmaya ara verme zamanının sürelerin uzamasına etkisi yoktur. D) Son gün tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu na göre, Kanun yararına temyiz başvurusunda kim bulunabilir? ) Davacı B) Başsavcı C) Başbakanlık D) İlgili kamu kurumu 10

11 PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli sigorta kollarındandır? ) Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafakatları aranmaz. B) Kurul Başkanı, Kurul üyelerince kendi aralarından seçilir. C) Kurulun sekreterya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir. D) Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, kurum ve kuruluşlar Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu tarafından istenilen bilgi veya belgeyi hangi sürede vermek zorundadırlar? ) Yaşlılık sigortası B) Hastalık sigortası C) Malullük sigortası D) Ölüm sigortası sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi ölüm sigortasından sağlanan haklardandır? ) Dul ve yetim aylığı B) Ölüm ödeneğinin verilmesi C) Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya D) ylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi ) 15 gün B) 15 iş günü C) 30 gün D) 30 iş günü sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun a göre, Maliye Bakanlığı Şube Müdürü hakkında etik ilkelere aykırı davrandığı iddiasıyla yapılan başvuruyu hangi merci inceler? ) Maliye Bakanlığı Etik Kurulu B) Maliye Bakanlığı Etik Komisyonu C) Maliye Bakanlığı Merkez Disiplin Kurulu D) Maliye Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 78. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik e göre, aşağıdakilerden hangisi etik davranış ilkelerinden değildir? ) Sadakat B) Halka hizmet bilinci C) Yetkili makamlara bildirim D) Eski kamu görevlileriyle ilişkiler 11

12 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

13 27 MRT 2010 TRİHİNDE YPILN MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI 5. GRUP: PERSONEL MÜDÜR YRDIMCISI TEST KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. D 2. B 3. C 4. C D C D C 13. B 14. D 15. B 16. C 17. C B 20. D 21. B C 24. B 25. D C 28. B 29. C 30. D 31. B D 34. C D 37. D 38. B C 41. D C 44. B D C 49. B 50. C 51. B 52. C 53. D 54. B D 57. B C 60. B 61. D 62. B 63. C 64. C D B 69. D 70. C D 73. C 74. B B 77. C B 80. D

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI 9. GRUP: PERSONEL

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 7749 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI 15. GRUP: İL DEFTERDRLIKLRI

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI 10. GRUP: PERSONEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI 2. GRUP: BŞHUKUK

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ DIŞİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: UZMN Soru

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği gereğince;

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE ELEKTRİK ĞITIM Ş PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 4. GRUP: İNŞT

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR) SORULARI (31 OCAK 2016) (A) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR) SORULARI (31 OCAK 2016) (A) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI (MEMUR) SORULRI (31 OCK 2016) () Kitapçığı day No : dı Soyadı : SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1) Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA TAŞRA TEŞKİLATI İÇİN İLAN EDİLEN UNVANLARA İLİŞKİN DERS KONU BAŞLIKLARI

2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA TAŞRA TEŞKİLATI İÇİN İLAN EDİLEN UNVANLARA İLİŞKİN DERS KONU BAŞLIKLARI 201 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA TAŞRA TEŞKİLATI İÇİN İLAN EDİLEN UNVANLARA İLİŞKİN A) GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ UNVANLAR İÇİN: 1-) 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRÜ DERS NOTU

Detaylı

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU I- SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan hizmet

Detaylı

T.C. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MİLLÎ SVUNM BKNLIĞI KRYKIT İKML ve NTO POL TESİSLERİ İŞLETME BŞKNLIĞI

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

A) 3 B) 5 C) 7 D) 14

A) 3 B) 5 C) 7 D) 14 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 1 Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimler ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? A) Hizmet sunucusu

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği BİLGİ NOTU KONU : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği 1- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği, 23 Kasım 2012 gün 28476 sayılı Resmi

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Cuma, 23 Kasım 2012 07:32 23 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28476 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR) ĠÇĠNDEKĠLER 1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)...2 1.1.Genel Olarak...2 1.2.Cenaze ödeneği verilme Ģartları, baģvuru ve miktarının belirlenmesi...2 1.2.2. Kamu Görevlileri

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU I- SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca, vergi dairesi başkanlıklarında boş

Detaylı

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi: 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR) SORULARI (19 EKİM 2014) (A) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR) SORULARI (19 EKİM 2014) (A) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI (MEMUR) SORULRI (19 EKİM 2014) () Kitapçığı day No : dı Soyadı : SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? A) Sınıflandırma B) Kariyer C) ) Liyaket D) Tarafsızlık

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU HAZİRAN 2014 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 10 Dakika

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 10 Dakika VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI SIRA NO BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (EN GEÇ) Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 0 Dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Gerçekleştirme İşlemi, Veri Giriş İşlemleri ve Yürürlük

İKİNCİ BÖLÜM. Gerçekleştirme İşlemi, Veri Giriş İşlemleri ve Yürürlük SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULAN ORTAK BİR VERİ TABANINDAN YARARLANMAK SURETİYLE YAPILACAK HARCAMALARDA VERİ GİRİŞİNİN GERÇEKLEŞTİRME İŞLEMİ/BELGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 15. GRUP: VERİ HZIRLM

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ YÜKSEK SEÇİM KURULU BŞKNLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER. Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itibaren başlanır.

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER. Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itibaren başlanır. Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 23/7/1965 Sayı: 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 3044 14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/25

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/25 GENELGE 2002/25 İLGİ: 28.12.1999 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-22206 (1999/62) sayılı genelge. Devlet memurlarının liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde yükselmelerini sağlamak amacıyla, 15.03.1999 tarih

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER 2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER I- GENEL PRENSİPLER 1-2015 Yılı Ana Kararnamesinde sürelerin hesaplanmasında 31/12/2015 tarihinin esas alınmasına, 2- Eş olan hâkim ve savcıların

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUNDA GÖREV YAPAN VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

a) Bakanlık deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) Bakan deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 11. GRUP: UZMN Soru

Detaylı

Grup 1 İstatistikçi İstatistik TH 2 8 İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Grup 2 Mühendis Bilgisayar Mühendisliği

Grup 1 İstatistikçi İstatistik TH 2 8 İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Grup 2 Mühendis Bilgisayar Mühendisliği DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV DUYURUSU (İlan Tarihi : 2 KASIM 2015) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personelinin Görevde Yükselme

Detaylı

BATMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ

BATMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ EK: 2 BATMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ Servis Adı Servis Sorumlusu Yedek Görevli Görevler Görevli Yedek Görevli İdari Davalar Eğitim Sınav Bakanlık ve Valilik atamalı personelin

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ 1 KPSS İle Atama İşlemleri (İlk Defa Devlet

Detaylı

HİZMET STANDARDI TABLOSU

HİZMET STANDARDI TABLOSU HİZMET STANDARDI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 Akademik ve İdari Personelin Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (Süre uzatma) 1- Personelin,

Detaylı

BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR

BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR SINIF ÜNVANI DER. KADRONUN BULUNDUĞU BİRİM ADET GİH ŞEF 3 MEMUR

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. 640 sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin,

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. 640 sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : SĞLIK BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında görev

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (A) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (A) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (A) Kitapçığı Aday No : Adı Soyadı : SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER 28 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28573 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER DEĞĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı

ANTALYA VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

ANTALYA VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI ANTALYA VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19 MİLLETVEKİLLERİNİN YASAMA FAALİYETLERİNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILACAK DANIŞMAN, İKİNCİ DANIŞMAN VE İLAVE (YARDIMCI) PERSONEL HAKKINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLARI Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012

Detaylı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr 2015 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri

Detaylı

2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA İLAN EDİLECEK UNVANLARA İLİŞKİN DERS KONU BAŞLIKLARI

2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA İLAN EDİLECEK UNVANLARA İLİŞKİN DERS KONU BAŞLIKLARI 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA İLAN EDİLECEK UNVANLARA İLİŞKİN A) GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ UNVANLAR İÇİN: 1-) İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRÜ 10 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında

Detaylı

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ Türk Adli Yargı (Hukuk Yargısı ve Ceza Yargısı) ve İdari Yargı sistemlerinde Bilirkişilerin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi hakkında

Detaylı