ŞUBAT 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞUBAT 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 ŞUBAT 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

2 GÜNDEM Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na Genel Bakış 2. Bütçe Hazırlık ve Uygulama 3. Yatırım Hazırlama ve İzleme 2

3 KAMU MALİ YÖNETİMİN DÜZENLEDİĞİ ALANLAR Hesap verme Sorumluluğu Çok yıllı bütçe Mali saydamlık Analitik bütçe sınıflandırması Mali yönetimde görevli olanlar Bütçe hazırlama süreci Mali ve idari sorumluluk Orta Vadeli Mali Plan İç kontrol Orta Vadeli Program Ön mali kontrol İç denetim Stratejik planlama Dış denetim Performans Bütçeleme Taşınır mal yönetimi Performans Programı Taşınmaz mal yönetimi Devlet Harcama Belgeleri Kamu Zararları Ön Ödeme Ödeneklerin Kullanımı ve İzlenmesi Bütçe Uygulanması Yönetim Dönemi Hesabı Kamu Kaynaklarının Kullanım Esasları Harcama Yetkilisi Mali Raporlama Mali Hizmetler Birimi 3

4 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, Ulaştırma ve Haberleşme ile ilgili tüm hizmet ve birimler Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde toplanmıştır. Bakanlığımız; Merkez Teşkilatında 20 Hizmet birimi; taşrada ise 13 Bölge Müdürlüğü; 3 Denizdibi Tarama Baş Mühendisliği ve 70 Liman Başkanlığı olmak üzere 106 harcama biriminden oluşmaktadır. 4

5 " " Bölge Müdürlükleri Bütçesinin " " fonksiyonel kod altında Suyolu taşımacılığı işletme işleri ve hizmetleri adıyla Liman Başkanlıklarının bütçe işlemleri tarihinden itibaren Müsteşarlık Makamı Olur u ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 5

6 Bütçe Hazırlama ve Uygulama 6

7 Bütçe Takvimi 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Bütçe Hazırlık süreci Eylül Ayının ilk haftası Orta Vadeli Program ın yayımlanması ile başlar, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Bütçe Çağrısı, Bütçe Hazırlama Rehberi ve Orta Vadeli Mali Plan eki cetvelinde yer alan Kurum Tavan ödenekleri doğrultusunda kurum bütçe teklifi hazırlanarak Maliye Bakanlığı na gönderilir. Maliye Bakanlığı Uzmanı ile bütçe teklifinde yer alan ödeneklerin gerekçeleri görüşülür. 7

8 Bütçenin Hazırlanması Bütçe hazırlık teklifi aşamasında adresinde yer alan e-bütçe sisteminden ulaşılabilecek olan Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Bütçe çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan açıklamaların dikkatle okunması ve formların eksiksiz doldurulması, ödeneklerin ihtiyaçlar dahilinde dağıtılması ve Bakanlığımız Bütçe Teklifinin oluşturulması açısından çok önemlidir. 8

9 Bütçe Teklifleri hazırlanırken; Somut hizmet önceliklerinin dikkate alınması, Her bir liman başkanlığının yürütmekte olduğu hizmetleri gözden geçirmesi, ihtiyaç duyulmayan, öncelik taşımayan veya mükerrerlik arz eden hizmetler için ödenek teklif etmemesi, devamına ihtiyaç duyulan hizmetler için önceki yıl verileri de ortaya konularak rehberde belirtilen esaslar dahilinde ödenek teklif edilmesi, gerekmektedir. Aşağıda örnekleri verilen formların ise eksiksiz doldurulması önemlidir. 9

10 10

11 11

12 Aşağıda örneği yer alan gider bütçe fişi her bir ekonomik kod (4.düzey) için ayrı ayrı doldurulması, açıklama ve hesaplamalar başlığı altındaki boş alana harcama kaleminin gerekçesi ve hesaplamalarının yapılması gerekmektedir. 12

13 Bütçe hazırlık formları bildirilen tarihte Bölge Müdürlükleri altında yer alan Liman Başkanlıklarına ait fonksiyonu bütçe teklifi konsolide edilmek üzere Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. 13

14 Ödeneklerin Kullanılması Bilindiği üzere Kanunlaşan Bütçeler kurumların teklifleri de alınarak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ayrıntılı harcama programları çerçevesinde 3 aylık sürelerle 4 dönemde serbest bırakılmaktadır. Bu çerçevede Liman Başkanlıklarının; * Üç aylık ödenek ihtiyaçlarını kapsayan "Ödenek İhtiyaç Formu"nu doldurarak Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına göndermeleri, ilave ödenek taleplerini ise gerekçeleriyle birlikte Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı na iletmeleri gerekmektedir. Söz konusu gerekçeler serbest kalan ödeneklerin talepleri karşılamaması halinde sonraki döneme ait ödeneklerin serbest bırakılması için Maliye Bakanlığı na yapılacak taleplerde kullanılacaktır. 14

15 LİMAN BAŞKANLIKLARI 2013 YILI ÖDENEKLERİ TERTİP Açıklama BÜTÇE ÖDENEĞİ Memurlar Sözleşmeli Personel Memurlar Sözleşmeli Personel Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri TL Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler

16 Harcama Süreci Merkez Dışı Birimlerde Harcama Yetkilisi: Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1 ve 2) de özetle kendisine ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen merkez dışı birimlerin en üst yöneticilerinin harcama yetkilisi olacakları belirtilmiştir. Harcama Yetkililerinin Sorumluluğu (5018 Sayılı Kanun Madde 32): Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. 16

17 Yukarıda yapılan tanımlamalar ve sorumluluklar doğrultusunda ödeneği Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanmayan ya da gönderilmeyen hiçbir mal veya hizmet alımının yapılamayacağı açıktır. 17

18 Harcama İşlemlerini gerçekleştirecek yeterli sayıda personelin bulunmaması durumunda; Harcama işlemlerini gerçekleştirecek yeterli sayıda personelin bulunmaması durumunda Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:2) in 1/e bendinde "İdarelerin İlçe sınırları dahilinde bulunan birimlerinin harcama işlemlerini gerçekleştirecek yeterli sayıda personelinin bulunmaması nedeniyle harcama yetkililerinin belirlenmesinde ve harcama işlemlerinin yürütülmesinde güçlük bulunması hallerinde, söz konusu birimlerin harcama yetkililiği görevi kaymakam, il müdürü veya bölge müdürü tarafından yürütülebilir"liği ifade edilerek sorunun çözümüne yönelik yol göstermektedir. Yeterli personeli bulunmayan liman başkanlarının Başkanlığımıza başvurmaları halinde ilgili kaymakamın harcama yetkilisi olarak tayin edilebilmesi için üst yönetici onayı (Müsteşarlık Makamı Olur u) alınabilecektir. 18

19 Gerçekleştirme Görevlileri: Harcama talimatı üzerine, işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde, harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından ödeme emri belgesinin düzenlenmesi öngörülmüştür. 19

20 Gerçekleştirme Görevlileri: Harcama Yetkilileri yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirirler. Gerçekleştirme görevlisi ödeme emri belgesini düzenler, kontrol eder ve imzalayarak harcama yetkilisine sunar. Bu gerçekleştirme görevlisi ödeme emri belgesine eklenmesi gereken belgelerin varlığını kontrol etmek ve ön mali kontrol yapmakla yükümlüdür. 20

21 Diğer Gerçekleştirme Görevlileri: Harcama sürecinde işlem yürüten her bir görevli gerçekleştirme görevlisi olarak tanımlanmıştır. Bunlar, işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması işlemlerini yürütenlerdir. Buna göre, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarını hazırlayanlar, mali karar ve işlemleri belgelendirenler, mal ve hizmeti teslim alanlar, ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda görev yapanlar gerçekleştirme görevlisi olacaklardır. Bunların personel mevzuatı açısından niteliklerinin, görevlendirilmelerine ve sorumlu tutulmalarına herhangi bir etkisi yoktur. 21

22 Gerçekleştirme Görevlilerinin Sorumluluğu Gerçekleştirme görevlileri 5018 Sayılı Kanun ile ilgili mevzuatı çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumlu tutulmuşlardır. Düzenledikleri belgelerden, yaptıkları işlemlerden ve süreç kontrolü kapsamında yapmaları gereken kontrolleri yerine getirmekten sorumludurlar. 22

23 Harcama Süreci Bütçe Kanunu (ödenekler) AHP (Ödeneklerin serbest bırakılması) Ödenek Gönderilmesi (taşra) Harcama Talimatı (Harcama Yetkilisi) Gerçekleştirme İşlemleri (Fiyat araştırması, ihale v.s.) Ödeme Emri Belgesinin Düzenlenmesi (Ön Mali Kontrol) Mali Hizmetler Biriminde Ön Mali Kontrol (öngörülmüş ise) Harcama Yetkilisinin Onayı Muhasebe Yetkilisince Ödeme Denetim 23

24 e-bütçe Kullanıcı Şifresi Liman Başkanlıklarının ödenek durum bilgisi, harcama durumu gibi işlemlerini takip edebilmek ve bütçe hazırlık aşamasında kullanılacak formalara ulaşabilmeleri için Başkanlığımızdan yazılı olarak e- bütçe kullanıcı şifresi istemeleri gerekmektedir. Şifre oluşturabilmek için Kullanıcı TC No : Kullanıcı Adı Soyadı : Kullanıcı Kodu : Kullanıcı elektronik posta adresi : Bilgileri belirtilmelidir. 24

25 Bütçe Kanunu E Cetveli- Parasal Limitler Aşağıda yer alan 2013 yılında yapılacak her bir alım için; a) Menkul mal alımlarında Türk Lirasına, b) Gayrimaddi hak alımlarında Türk Lirasına, c) Menkul malların bakım ve onarımlarında Türk Lirasına, d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında Türk Lirasına, kadar olan tutarlar (03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertiplerinden ödenir. Ancak, (06) Sermaye Giderleri ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır. Parasal Limitler her yıl bütçe hazırlama rehberinde yenilenir. Liman Başkanlıkları bütçe tekliflerini hazırlarken parasal limitleri aşan tekliflerini 06 Sermaye Giderleri nden yapmalıdırlar. 25

26 Yatırım Hazırlama ve İzleme 26

27 Yatırım Teklifi Hazırlama Süreci 5018 sayılı KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU nun 16. maddesi uyarınca; Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan Orta Vadeli Program ve orta vadeli programa uygun olarak Maliye Bakanlığınca yayınlanan Orta Vadeli Mali Plan doğrultusunda; Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan yatırım tekliflerini hazırlanırken uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içeren Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi nin ilgili kamu kuruluşlarına duyurulmasını müteakip yatırım teklifi hazırlama çalışmaları başlar. 27

28 Yatırım Teklifi Hazırlama Süreci Liman Başkanlıkları Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan parasal limitler de dikkate alınarak; bina bakım onarım, büro ve işyeri mefruşatı alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları, hizmet binası yapım işleri gibi 06 Sermaye Giderleri harcama kalemin teklif edilecek ödeneklerde öncelikle Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi nde yer alan ilke ve esaslar doğrultusunda gerekli belgeler bütçe teklifine ve yatırım teklifine eklenecektir. 28

29 Yatırım Teklifi Hazırlama Süreci Yeni proje tekliflerinde ise rehberde yer alan kriterler uyarınca rehber ekinde yer alan proje teklif formlarından uygun olanlar doldurularak teklif yapılır. Bu sene yayınlanan rehber dikkate alındığında; maliyeti 5 Milyon TL ve üzerinde olanlar için Fizibilite Raporunun hazırlanması zorunludur, maliyeti 5 Milyon TL nin altında olanlar ile maliyetine bakılmazsızın, toplu ve yatırım programında tadat edilmemiş toplulaştırılmış projeler; ile adı ve/veya karakteristiği taşıt alımı, akaryakıt ve yağ alımı, restorasyon, lojman, eğitim tesisi, ikmal inşaatı, araştırma, arazi toplulaştırması, iskan,, deprem güçlendirme, afet hasarlarının telafisi şeklinde olan her türlü yeni yatırım projesi teklifleri için Fizibilite Raporu yerine geçmek üzere Proje Teklif Formu doldurulur, teknolojik araştırma sektöründe; yeni sunulacak araştırma destek programları için ise Araştırma Destek Programı Yapılabilirlik Raporu hazırlanır. 29

30 Yatırım Teklifi Hazırlama Süreci Bakanlığımızın Yatırım teklifinin Kalkınma Bakanlığına gönderilmesini müteakip, Kalkınma Bakanlığı sektör uzmanları ile yapılacak görüşmelerde sektör tavanlarının da beraber değerlendirilmesiyle yatırım tekliflerine son şekli verilerek teklif Bütçe Kanunu ile yasalaşır. Yılı Programının uygulanmasına dair esasların BKK ile Resmi Gazete de yayımlanması ve ekinde yılı yatırım programının yayımlanması ile tüm birimler ve projelere ait ödenekler kesinleşmiş olur. Yılı Yatırım Programında yer alan toplu ve toplulaştırılmış projelere ilişkin detay dağılımları ise Başkanlığımız aracılığı ile Sayın Bakanımızın Onayı ile birlikte Kalkınma Bakanlığına bildirilerek belirlenir. 30

31 Yatırım Programında Yapılacak Değişiklikler Yılı yatırım programında yapılması gereken değişiklikler (ek ödenek, projeler arası aktarma, programdan proje çıkarma veya ekleme, projenin parametrelerinde yapılacak diğer değişiklikler) Resmi Gazete de yayımlanan Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar da yer alan hükümler uyarınca; Sayın Bakanımızın, Kalkınma Bakanlığının, YPK nın veya Bakanlar Kurulunun onayı ile belirlenir. Her türlü değişiklik talebinde Ödenek tablolarının ve değişiklik gerekçesinin gelen talep içerisinde yer alması gerekir. Ayrıca yeni projeler ile büyük çaplı değişikliklerde (gerek maddi gerekse işin biçimini değiştiren) Fizibilite Etüdünün hazırlanması beklenir. 31

32 Fizibilite Etüdü Fizibilite Etütleri hazırlanırken Kalkınma Bakanlığının hazırladığı forma gerek şekil gerekse içerik olarak dikkat etmek hem yatırım teklifi sırasında hem de yıl içersindeki teklif ve değişikliklerde süreci hızlandıracaktır. Kalkınma Bakanlığı Fizibilite Etüdünde genel olarak aşağıdaki başlıklarda bilgi talep etmektedir. Yönetici Özeti Projenin Tanımı ve Kapsamı Projenin Arka Planı Projenin Gerekçesi Mal ve/veya Hizmetlerin Satış-Üretim programı Proje Yeri/Uygulama Alanı Teknik Analiz ve Tasarım Proje Girdileri Organizasyon Yapısı, Yönetim ve İnsan Kaynakları Proje Yönetimi ve Uygulama Programı İşletme Dönemi Gelir ve Giderleri Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı Projenin Finansmanı Proje Analizi Ekler (ÇED Raporu ve Diğer Destek Etütler ) Etüdü hazırlayan birim bu başlıklardan projeye uygun olanlarının tamamını doldurmalıdır. 32

33 Projelerin Takibi Tüm projelere dair harcama bilgileri ve ödenek değişikliği 3 er aylık dönemler halinde Kalkınma Bakanlığına bildirilmekte ve online olarak da harcama birimleri tarafından da Kalkınma Bakanlığının sistemine girilmektedir. Ayrıca tüm harcama birimleri her ayın başında önceki aya ilişkin yatırım harcamaları ve ödenek değişikliklerini Başkanlığımıza göndermekte ve bu bilgiler Sayın Bakanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Yine Bakanlığımızda yürütülen Proje Takip Modülüne tüm bu işlemlerin anlık olarak işlenmesi gerekmekte ve sistem üzerinden Sayın Bakanımız bu bilgilere her an her yerden ulaşabilmektedir. Tüm bu süreçlerin sağlıklı işleyebilmesi için projeyi ve projenin herhangi bir parçasını yürüten tüm birimlerin bütün harcamaları ivedilikle projeyi yürüten birime göndermesi esastır. 33

34 KBS TAŞINIR MODÜLÜ KULLANIMI Bilindiği üzere; 2012 Yılında Liman Başkanlıklarının Taşınır Mal devirlerinin problemsiz bir şekilde Bakanlığımız e-ulaştırma portalı üzerinde bulunan Stok Yönetimi ve Taşınır Mallar Sistemine giriş işlemleri Başkanlığımız tarafından Liman Başkanlıklarına gidilerek gerçekleştirilmiş ve bağlı bulundukları Muhasebe/ Mal Müdürlüklerinden alınan Hesap detay raporları ile karşılaştırılarak olan uyumsuzluklar giderilmiştir yıl sonu itibariyle Bakanlığımız Taşınır Mal Yönetim Hesabı kayıtları ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü taşınır kayıtları arasında mutabakat sağlanmıştır. Ancak; Maliye Bakanlığınca yönetilen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinde Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) geliştirilerek hizmete sunulmuş ve Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınır kayıt ve işlemlerinin 2013 Yılından itibaren bu sistem üzerinden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. 34

35 Bu itibarla, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile Bakanlığımız arasında sistemin kullanımına ilişkin Protokol imzalanmıştır. Bu nedenle; 2013 Yılında Bakanlığımız e-ulaştırma portalı üzerinde bulunan Stok Yönetimi ve Taşınır Mallar Sistemi kesinlikle kullanılmayacak olup, taşınırlara ilişkin bütün işlemler Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinde kullanıma açılan Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) üzerinden gerçekleştirilecektir. Sistemin kullanımına ilişkin 2012 yılında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü yetkililerince Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı harcama birimlerindeki Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerine Ankara da 1 günlük eğitim verilmiştir. 35

36 Bu bağlamda; 2013 yılında Taşınır kayıtları ile ilgili olarak: 1- Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı Birimlerimiz bağlı bulundukları Muhasebe veya Mal Müdürlüklerinden sisteme giriş yapabilmek için kullanıcı şifresi alacaklardır. 2- Bakanlığımız e-ulaştırma portalı üzerinde bulunan Stok Yönetimi ve Taşınır Mallar Sisteminde 2012 Yılı sonu itibariyle mevcut taşınırlar Harcama Birimi Taşınır Malzeme Listesi olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız tarafından birim fiyatlarını da içerecek şekilde düzenlenip Merkez/Taşra birimlerimizin Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin adreslerine gönderilecektir. 3- Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri bu cetvellerde yer alan malzemeleri tek tek birim fiyatları ile Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinde kullanıma açılan Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) Envanter Girişi menüsü kullanılarak girişler yapılacak ve onaylama işlemi yapılmadan onaysız TİF (Taşınır İşlem Fişi) dökümü alınarak Muhasebe veya Mal Müdürlükleri ile mutabakat sağlanacaktır. 36

37 Mutabakat sağlanmadan kesinlikle onaylama işlemi yapılmayacaktır. 4- Envanter Menüsünden yapılan TİF girişleri muhasebe birimine gönderilmeyecektir Yılında taşınırlardan yapılacak terkin ve hurdaya ayırma işlemlerinde parasal sınırların aşılması durumunda Üst Yöneticinin imzasına sunulacak belgeler Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. 37

38 TEŞEKKÜRLER.. 38

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

Rehber 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI REHBERİ. strateji.bozok.edu.tr. üüniversitemiz YIL :2013 SAYI : 1

Rehber 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI REHBERİ. strateji.bozok.edu.tr. üüniversitemiz YIL :2013 SAYI : 1 Bozok Üniversitesi / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı /Rehber 2013 Harcama Birim Yetkilileri El Kitapçığı Rehber 2013 Strateji YIL :2013 SAYI : 1 üüniversitemiz jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Bakanlık Harcama Birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

TEBLİĞ 2011 2013 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

TEBLİĞ 2011 2013 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 10 Ekim 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27725 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ 2011-2013 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere Orta Vadeli Program

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ TEMMUZ 2007 T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Türk-Alman Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarına; idarelerinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerini,

Detaylı

TAŞINIR MAL YÖNETİMİ KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TAŞINIR MAL YÖNETİMİ KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ARALIK - 2013 TAŞINIR MAL MEVZUATI 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN TAŞINIR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 5018 sayılı Kanunun 42 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (g) bendinde; Mal yönetim

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. HARCAMA BiRiMLERi REHBERi

T.C. HARCAMA BiRiMLERi REHBERi T.C. HARCAMA BiRiMLERi REHBERi STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ANKARA - 2015 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI HARCAMA BİRİMLERİ REHBERİ ANKARA MAYIS 2015 Hazırlayan Cemalettin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP VERME SORUMLULUĞU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hazırlayanlar Hasan Basri DAYIOĞLU

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

II-AMAÇ VE HEDEFLER...

II-AMAÇ VE HEDEFLER... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I-GENEL BİLGİLER... 2 A-MİSYON VE VİZYON... 2 B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 Yetki ve Sorumluluk... 3 Görevleri... 3 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-ÖRGÜT YAPISI... 6 2-FİZİKİ

Detaylı