BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 BÜTÇE UYGULAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 BÜTÇE UYGULAMA"

Transkript

1 BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 BÜTÇE UYGULAMA MAYIS 2010

2 11. Harcama Belgeleri SUNUM PLANI 1. Özel Bütçe 2. Bütçe ve Performans Müdürlüğü 3. Bütçe Mevzuatı 4. Analitik Bütçe Sınıflandırılması 5. Öz Gelirler 6. SKS 7. Bütçe Hazırlık Süreci 8. Bütçe Uygulama Süreci 9. Ödenek Gönderme Belgesi 10. Ödenek Durum Bilgisi

3 ÖZEL BÜTÇE Yükseköğretim Kurumları, 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler arasında yer almaktadır. Özel bütçe; bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen her bir kamu idaresinin bütçesidir. Kendi gelir kaynakları vardır. Nakit idarelerini kendileri yürütür. Üniversitemiz ise 5765 sayılı Kanun ile 22 Mayıs 2008 tarihinde kurulmuş olup, 2009 yılından itibaren idari ve mali iş ve işlemlerine başlamıştır.

4 Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Görevleri 1) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, 2) Bütçeyi hazırlamak, 3) Ayrıntılı harcama finansman programını hazırlamak, 4) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak, 5) Ödenek gönderme belgesi düzenlemek, 6) Gelir tahakkuk işlemlerini yürütmek, 7) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 8) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek, 9) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

5 Bütçe Mevzuatı

6 Bütçe Mevzuatı Yükseköğretim Kurumlarının bütçe hazırlık ve uygulama sürecine ilişkin tabi olduğu mevzuat, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2010 Yılı Bütçe Kanunu (5944 sayılı Kanun) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması Kanunu Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi Bütçe Uygulama Tebliğleri ve İlgili Diğer Mevzuat

7 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI

8 Analitik Bütçe Sınıflandırmasında Bütçe Çeşitli Kodlara ayrılmaktadır. Bu Kodlar; 1) GİDER KODLAMASI KURUMSAL KODLAMA FONKSİYONEL KODLAMA FİNANSMAN TİPİ KODLAMA EKONOMİK KODLAMA 2) GELİRİN KODLAMASI 3) FİNANSMAN KODLAMASI

9 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI Gider Kodlaması Kurumsal sınıflandırmada, bütçe sistemi içinde yer alan idari yapı temel alınmıştır. ( ) Fonksiyonel sınıflandırma devlet faaliyetinin türünü göstermek üzere tasarlanmıştır. ( ) Finansman tipi sınıflandırma harcamanın hangi kaynakla finanse edildiğini gösterir. (2) Ekonomik sınıflandırma devlet faaliyetlerinin, milli ekonomi üzerindeki etkilerine göre gruplanmasıyla oluşturulmuştur. ( )

10 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI KURUMSAL FONKSİYONEL FİN. EKONOMİK I II III IV I II III IV I I II III IV

11 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA Fonksiyonel Sınıflandırma IV düzeyde izlenir. I FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ( ) Strateji Birimleri 02 SAVUNMA HİZMETLERİ ( ) Savunma Uzmanlığı 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ( ) İMİD 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ( ) Kütüphane 09 EĞİTİM HİZMETLERİ ( ) Okullar, ( ) SKS 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

12 EKONOMİK SINIFLANDIRMA

13 EKONOMİK KODLAR 01- PERSONEL GİDERLERİ Bu bölüm, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan kişilere bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeleri kapsar. 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sağlık sigortası primleri, usta öğreticiler için ödenecek primleri, aday çırak, çırak ve öğrenciler için ödenecek primleri gibi giderleri kapsar. 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Bu bölüm, büro malzemesi alımları, kira, yakıt, elektrik ödemeleri ile parasal limitlere bakılmaksızın rutin bakım-onarım ödemelerini, telefon vb. haberleşme giderlerini, yolluk giderlerini, taşıma giderlerini, düşük değerli veya bir yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanlar için yapılan ödemeler gibi giderleri kapsar.

14 EKONOMİK KODLAR 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI Üretim süreçlerinde kullanılmak suretiyle kısmen veya tamamen değişime uğrayarak yarı mamul veya mamul mal haline gelecek olanlar dışında kalan, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları kapsamında yer almayan, kullanıma hazır mallardan bedeli her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek limitin üstünde kalan diğer bir ifadeyle cari nitelikli olmayanları kapsayacaktır. Bu bölümde yer alan makine, teçhizat, taşıt vb. için bakım-onarımın dışında makine-teçhizatın teknik özelliklerini artırmaya, geliştirmeye yönelik olarak kullanılacak olan ve her alım için bedelleri yukarıda ifade edilen limitin üzerinde kalan yedek parça alımları da III. ve IV. düzeyde ilgili bölümlerine gider kaydedilecektir. Ancak, bakım-onarımda kullanılacak olan yedek parçalar Malzeme Alımları ekonomik koduna, limitin altında kalan yedek parça alımları ise 03- Mal ve hizmet alımları bölümüne gider kaydedilecektir GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI İnsan zeka ve düşüncesinin oluşturduğu ürünler ve eserler üzerinde hukuk düzeninin sahibine tanıdığı mutlak haklardır.

15 EKONOMİK KODLAR 06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ Gayrimenkulün kurum tarafından üretilmesi durumunda örneğin kurumun ihtiyacı olan bir hizmet binasının, gerekli malzemeler piyasadan temin edilerek ve kurum personelinin teknik bilgisinden ve işgücünden, kurumun iş makinelerinin kapasitesinden faydalanmak suretiyle inşaa edilmesi durumunda üretim sürecinde kullanılan hammaddeler, ara mallar, bu malların taşıma giderleri, üretim sürecinde kullanılan enerji bedelleri ve mamul malların alım giderleri ile projelerin fizibilitesi ve kontrollüğü için müşavir firma ve kişilere yapılan ödemeler ile gayrimenkul üretiminin üçüncü şahıslara ihale suretiyle yapılan işler için müteahhide yapılacak ödemeler bu bölümde sınıflandırılacaktır GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ Gayrimenkullerin sermaye bölümüne dahil olacak nitelikteki bakım- onarımının kurumun bizzat kendisi tarafından, gerekli malzemeler piyasadan temin edilerek ve kurum personelinin teknik bilgisinden ve işgücünden vb. kapasiteden faydalanmak suretiyle (örneğin hizmet binasının çatısının bakım- onarımının) yapılması durumunda; üretim sürecinde kullanılan hammaddeler, ara mallar, bu malların taşıma giderleri, kullanılan enerji bedelleri ve mamul malların alım giderleri ile projelerin fizibilitesi ve kontrollüğü için müşavir firma ve kişilere yapılan ödemeler ile gayrimenkullerin bakım-onarımının (gayrimenkulün mütemmimi olan asansörlerin büyük bakım-onarımları dahil) üçüncü şahıslara ihale edilerek yaptırılması halinde müteahhide yapılacak ödemeler bu bölümde sınıflandırılacaktır.

16 BÜTÇE EKONOMİK SINIFLANDIRMA KODLARI 01 PERSONEL GİDERLERİ 01 1 MEMURLAR 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 01 4 GEÇİCİ PERSONEL 01 5 DİĞER PERSONEL 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 02 1 MEMURLAR 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 02 4 GEÇİCİ PERSONEL 02 5 DİĞER PERSONEL 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 03 3 YOLLUKLAR 03 4 GÖREV GİDERLERİ 03 5 HİZMET ALIMLARI 03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONR. GİDERLERİ 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 04 FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER 09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 09 4 ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ 09 6 YEDEK ÖDENEK

17 ÖZ GELİRLER Öz Gelirler kapsamda, 2547 sayılı Kanunun 43/(d) 2547 sayılı Kanunun 46, 58, ek 25, ek 26, ek sayılı Kanunun 7 nci maddeleri uyarınca tahsil edilen tutarlar yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilerek gelir gerçekleşmelerine göre kullandırılır.

18 ÖZ GELİRLER GELİR ADI - Lojman Kira Gelirleri - Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri - Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri İkinci Öğretim Gelirleri Yaz Okulu Gelirleri Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri Araştırma Projeleri Gelirler Payı Döner Sermayelerin Aylık Gayri Safi Hasılatından Aktarmalar Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri FONKSİYON ADI Taşınmaz Mal Gelirleri ile Yürütülecek Hizmetler İkinci Öğretim Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Yaz Okulu Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Hizmetleri Döner Sermaye Gelirlerinden Ayrılan Tutarlar ile Yürütülecek Hizmetler Alınan Bağış ve Yardımlarla Yürütülecek Hizmetler Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler

19 SKS FAALİYETLERİ 2005 yılına kadar ayrı bir bütçe olarak uygulanan SKS faaliyetleri, 5018 sayılı Kanunla birlikte bütçe kapsamına dahil edilmiştir.

20 BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ

21 YPK:Yüksek Planlama Kurulu BÜTÇE TAKVİMİ Bütçe takvimi 5018 sayılı Kanunun 16, 17, 18, 19 uncu maddeleri ile belirlenmiştir.

22 BÜTÇE TAKVİMİ

23 BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Üniversitemiz, Orta Vadeli Mali Planda belirlenen ödenek teklif tavanlarına uygun olarak bütçe teklifini hazırlamaktadır. Bütçe hazırlık sürecinde uyulması gerekli ilkeler bütçe hazırlama rehberinde ve yatırım programı hazırlama rehberinde yer almaktadır. Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman, strateji geliştirme birimleri tarafından idarenin ilgili birimlerine gönderilir. Her harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte strateji geliştirme birimlerine gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanır.

24 ÖDENEK DAĞILIM KURALLARI Öncelikle ödeneğin gönderileceği harcama birimi tarafından gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihaleli işler göz önünde bulundurulmaktadır. Öz gelirlere ilişkin ödeneklerin dağılımı ve kullanımında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan esaslar dikkate alınmaktadır.

25 ÖDENEK DAĞILIM KURALLARI Rektör, rektör yardımcıları ve üniversite senatosunun giderleri ile araştırma projelerine ilişkin ödenekler, rektörlük altındaki Özel Kalem de; Genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarına ilişkin ödenekler ise genel sekreterlik altındaki Özel Kalem de, Yurt dışına eğitime gönderilen araştırma görevlilerinin yurt içi maaşları ilgili harcama biriminde; yurt dışı maaşları, yollukları ve diğer giderleri ise rektörlük altındaki Özel Kalem de,

26 ÖDENEK DAĞILIM KURALLARI Toplu projelerden; Gayrimenkul sermaye üretim giderleri ve büyük onarımlar, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı altında, Makine-teçhizat ve bilgisayar alımı ile büyük onarımlar, İMİD Başkanlığı altında, Diğer projeler ise ilgili harcama birimi altında izlenecektir. Öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor faaliyetlerine ilişkin fonksiyonlar SKS Daire Başkanlığı altında, diğer giderler fonksiyonunda yer alan ödenekler ise SKS Daire Başkanlığı veya harcamaların yapılacağı ilgili harcama birimlerinde izlenebilecektir.

27 Bütçe Uygulama Süreci

28 Bütçe Uygulama Süreci Bütçe uygulama süreci, yılı Bütçe Kanununun 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesiyle başlamaktadır. Süreç, Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan bütçe uygulama tebliğleri ve genelgeleri ile yönlendirilmektedir.

29 UYGULAMA SÜRECİ Maliye Bakanlığınca tertip düzeyinde vize edilen AFP ye göre AFP Birim Detay ın hazırlanması Ödeneklerin yapılan dağılım çerçevesinde ödenek gönderme belgesi ile (serbest oranlar dahilinde) birimlere gönderilmesi Harcamaların yapılması

30 Ödenek Gönderme Belgesi

31 HARCAMA BİRİMLERİ VE HARCAMA YETKİLİLİĞİ Ödenek Gönderme Belgesi ile ödenek gönderilen birimler harcama birimidir ve ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Ödenek Gönderme Belgesi düzenlenirken tertip alanında Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu kullanılmaktadır. Birim kodları Gönderilen Daire Kodu bölümüne girilmektedir. Üst yöneticinin onayı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları tarafından ödenek gönderme belgesi düzenlenebilmektedir.

32 ÖDENEKLERİN KULLANILMASI DİKKAT: DİKKAT:Harcama yetkilileri, serbest bırakılan ödeneklerin üzerinde veya Ödenek Gönderme Belgelerindeki ödeneği aşan tutarda ödeme emri düzenleyemeyecek ve bu tutarları aşan miktarda harcama yapamayacaklardır.

33 İMZA BİLGİLERİ Ödeme Emri Belgesi, Muhasebe İşlem Fişi, Ödenek Gönderme Belgesi ve Tenkis İşlemleri için imza bilgileri girilir. Amaç oluşturulan belge yazdırılırken imza bilgileri kısmı doldurulmuş olsun.

34 ÖDENEK GÖNDERME BELGESİ Üniversiteler Ödenek gönderme belgelerini e-bütçe sistemine Üniversiteler Bütçe Uygulama modülünün altında yer alan Kurum Düzeyinde - Kurum İşlemleri - Ödenek Gönderme Belgesi menüsünden gireceklerdir.

35 ÖDENEK GÖNDERME BELGESİ Öncelikle Kurum Kodu, Muhasebe Birim Kodu ve Gönderilen Daire Kodu alanlarının öncelikle doldurulması gerekmektedir.

36 ÖDENEK GÖNDERME BELGESİ Gider Bütçesi Tertibi alanının doldurulması gerekmektedir. Buraya yazacağımız bütçe tertibi kurumsal sınıflandırmada havuz/torba olan bütçe tertibi olacaktır. Birimlere bütçe dağılımı işleminde kullandığımız ve kurumsal sınıflandırmaya birim kodunun gömülü olduğu kurumsal kodları kullanmayacağız. Örneğin; Yalova Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nın keseceği ödenek gönderme belgesinde kullanacağı tertip; şeklinde olmalıdır şeklinde yazılacak tertiplerde sistem hata mesajı vererek kayıt yapmayacaktır.

37 ÖDENEK GÖNDERME BELGESİ Doğru Hatalı

38 ÖDENEK GÖNDERME BELGESİ Tertibin yan tarafında kullanılabilen sütununda görünen rakamlar torba tertibin tümü düzeyinde değil söz konusu tertibin Gönderilen Daire Kodu alanına yazılan numaraya göre ilgili birim düzeyinde kullanılabilir ödeneğini ifade etmektedir.

39 ÖDENEK GÖNDERME BELGESİ Belge Kaydet butonuna basılır. Belge Yazdır butonu ile belge 2 nüsha yazdırılır. Yazdırılan belge Harcama Yetkilisi ve Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi ne imzalatılarak bir nüshası ödenek gönderilen birime diğer nüshası da Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na verilir.

40 ÖDENEK DURUM BİLGİSİ

41 ÖDENEK DURUM BİLGİSİ Birimler, gerek ödenek gönderme belgesi düzenlerken gerekse diğer durumlarda ihtiyaç gördüklerinde birimler detayında ödeneklerini e-bütçede, Üniversiteler Bütçe Uygulama modülünün altında yer alan Birim Düzeyinde - Kurum İşlemleri - Ödenek Durum Bilgisi (Birim Düzeyinde) menüsünden birim kodlarını da girmek suretiyle görebileceklerdir.

42 ÖDENEK DURUM BİLGİSİ Birim düzeyinde ödeneğe 2 şekilde bakılır.

43 ÖDENEK DURUM BİLGİSİ Kanun; Kanunlaşan ödeneği KBÖ; Kesinti varsa kesintiden sonra kalan başlangıç ödeneğini, Eklenen; İlgili tertiplere bütçe işlemleri ile (ödenek eklemesi ve aktarma) eklenen ödeneği Düşülen; İlgili tertiplere bütçe işlemleri ile (ödenek eklemesi ve aktarma) düşülen ödeneği Serbest; AFP devreye girdikten sonra 3 er aylık dönemlerle serbest kalan ödeneği (Bu rakama bütçe işlemi ile eklenen yada düşülen rakamlar dahildir.) gösterir.

44 ÖDENEK DURUM BİLGİSİ Onaysız; Sistem üzerinden onaylanmayan Ödeme Emri, Tenkis ve Ödenek Gönderme Belgelerini, Onaylı; ; Sistem üzerinden onaylanan Ödeme Emri, Tenkis ve Ödenek Gönderme Belgelerini, Toplam; Onaysız ve Onaylı Ödeme Emri, Tenkis ve Ödenek Gönderme Belgeleri toplamını; Harcama; Say2000i sisteminden e-bütçe sistemine düşen miktarını Avans; Bu tertipte verilen avans miktarını (Muhasebe İşlem Fişini) ifade eder. Ödeme Emri Belgesi ile kapatıldığı an 0 olur ve avans miktarı harcama kısmına geçer.

45 ÖDENEK DURUM BİLGİSİ Kesintinin negatif olması bakılan ödeneğin birim düzeyinde ödenek durum bilgisi olmasından kaynaklanmaktadır. Toplam Ödenek Göndermeden Harcama Belgeleri çıkarıldığı zaman kalan miktar kadar Harcama Belgesi düzenlenebilmektedir. Harcama Say2000i sisteminden e-bütçeye düşmektedir. Harcamadan kastedilen ise Birimin saya girilen yani ödemesi yapılan ödeneğidir.

46 HARCAMA BELGELERİ ÖDEME BELGESİ ÖDEME EMRİ MUHASEBE İŞLEM FİŞİ Bütçeden Yapılacak Kesin Ödemeler Ön Ödeme Suretiyle Yapılacak Ödemeler

47 HARCAMA BELGELERİ DİKKAT: Harcama yetkilileri, serbest bırakılan ödeneklerin üzerinde veya Ödenek Gönderme Belgelerindeki ödeneği aşan tutarda ödeme emri düzenleyemeyecek ve bu tutarları aşan harcama yapamayacaklardır. Ödeme Emri belgelerinde de tertip alanında Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu kullanılmaktadır. Birim kodları Birim Kodu bölümüne girilmektedir.

48 ÖDEME EMRİ BELGESİ Üniversiteler Ödeme Emri Belgelerini e-bütçe sistemine Üniversiteler Bütçe Uygulama modülünün altında yer alan Kurum Düzeyinde - Kurum İşlemleri Ödeme Emri Belgesi menüsünden gireceklerdir.

49 Ödeme Emri Belgesi yandaki gibi doldurulur. ÖDEME EMRİ BELGESİ Belge tarihi güncel olmalıdır. Belge numarasını sistem belge kaydettikten sonra otomatik vermektedir. Banka şube kodu (10 haneli olarak mutlaka Banka şube adı kısmına) yazılmalıdır. adresinden banka şube kodları bulunabilir.

50 ÖDEME EMRİ BELGESİ Hesap Kodu Sütunundaki mercek tıklanarak hesap kodu seçilir. Gider Bütçe Tertibi Sütunundaki mercek tıklanarak gider bütçe tertibi seçilir. Kesinti yapılacak ise kesinti satırındaki kutucuğa tik atılır. 830 ve 835 yansıtmalarından sonra borç ve alacak bölüm toplamları eşitlenince önce Belge Kaydet butonuna sonra Belge Yazdır butonuna basılır.

51 ÖDEME EMRİ BELGESİ Yazdırılan belgede gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür şerhi düşülerek imzalanır. yapılan kontrol sonucunda, malî karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, dayanak belgenin üzerine Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür şerhi düşülür veya yazılı görüş düzenlenir.

52 MUHASEBE İŞLEM FİŞİ Ön ödemeli (avans) alımlarda Muhasebe İşlem Fişi düzenlenir. Birimler Muhasebe İşlem Fişi Belgelerini e-bütçe sistemine Üniversiteler Bütçe Uygulama modülünün altında yer alan Kurum Düzeyinde - Kurum İşlemleri Muhasebe İşlem Fişi menüsünden gireceklerdir.

53 MUHASEBE İŞLEM FİŞİ Ödeme Emri Belgesi gibi doldurulur, fakat yansıtma olmaz.

54 İlginiz için teşekkürler MUSTAFA AYDIN BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

TEBLİĞ 2011 2013 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

TEBLİĞ 2011 2013 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 10 Ekim 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27725 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ 2011-2013 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere Orta Vadeli Program

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ TEMMUZ 2007 T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA

Detaylı

15 Temmuz 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26229

15 Temmuz 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26229 15 Temmuz 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26229 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: 2007-2009 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI Uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu bir kamu mali yönetimi

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP VERME SORUMLULUĞU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hazırlayanlar Hasan Basri DAYIOĞLU

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

Rehber 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI REHBERİ. strateji.bozok.edu.tr. üüniversitemiz YIL :2013 SAYI : 1

Rehber 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI REHBERİ. strateji.bozok.edu.tr. üüniversitemiz YIL :2013 SAYI : 1 Bozok Üniversitesi / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı /Rehber 2013 Harcama Birim Yetkilileri El Kitapçığı Rehber 2013 Strateji YIL :2013 SAYI : 1 üüniversitemiz jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Bakanlık Harcama Birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

TAŞINIR MAL YÖNETİMİ KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TAŞINIR MAL YÖNETİMİ KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ARALIK - 2013 TAŞINIR MAL MEVZUATI 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN TAŞINIR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 5018 sayılı Kanunun 42 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (g) bendinde; Mal yönetim

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2012-2014 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına. İlişkin Rehber

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına. İlişkin Rehber Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerin 2014-2016 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2009-2011 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2010-2012 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM :AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ 6363 Sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının ve harcama işlemlerinde mevzuata

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı