Endüstriyel Simbiyoz ve Ar-Ge

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Endüstriyel Simbiyoz ve Ar-Ge"

Transkript

1 Endüstriyel Simbiyoz ve Ar-Ge Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONFERANSI Şubat 2014, Ankara

2 ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KAVRAMININ AR-GE BOYUTU Neden Ar-Ge: - Endüstriyel Simbiyoz çok yeni bir kavram olduğundan, bu alanda yerleşmiş standartlar, protokoller, vb. «yok» denecek kadar azdır. - Konu üzerinde varolan bilgi birikimi yeni uygulamalar için, büyük ölçüde, bir «şablon» değil, «öneri niteliğinde» bir işlev görmektedir. - Endüstriyel Simbiyoz yaklaşımının onlarca endüstriyel sektör/alt sektör, yüzlerce proses ve atık için uygulanması söz konusudur. - Çalışılan her sektör, firma, proses, atık, vd. kendine ait özgün koşullara sahiptir. - Pekçok örnek uygulama söz konusu olmakla birlikte, bu örneklerin diğer firmalara doğrudan uygulanması söz konusu olamamaktadır.

3 Örneğin, «A» sektöründen kaynaklanan «X» atığının «B» sektöründe kullanılabilmesine yönelik bir ön fizibilite çalışması : - «A» ve «B» sektörlerinin prosesleri, girdileri, çıktıları, daha önce bir Endüstriyel Simbiyoz çalışmasına konu olup olmadığı, oldu ise bu çalışmanın detayları, vb. bazlı bir literatür taraması, - «X» atığının karakterizasyonu ve «B» sektöründe girdi olarak kullanılabilmesine yönelik yapılacak karakterizasyon ve laboratuvar çalışmaları. - Bu olası değişimin: o sadece teknolojik yapılabilirlik değil, çevresel ve ekonomik perfomans boyutlarıyla da değerlendirilmesi, o «B» sektöründe varolan üretim süreçlerini, ürün kalitesi, vb.olumsuz etkilemediğinin ilgili bilimsel yöntemler, standardlar, vb. kullanılarak saptanması, - Laboratuvar ölçeğinde olumlu sonuç alınır ise, pilot ve/veya gerçek ölçekte denemelerin yapılması, - Tüm bu çalışmaların performans izleme ve değerlendirmesinin ilgili analitik yöntemler kullanılarak yapılması, - Vd. aşamaları içermelidir. Sektör «A» Atık «X» Sektör «B»

4 Sektör «A» Atık «X» Sektör «B» Söz konusu iki firma arasındaki bir atık değişimi değilde, birçok firma arasındaki olası simbiyotik ilişkiler ise gerekli olan veri toplama, karakterizasyon, analiz, literatür taraması, vb. ar-ge çaşmalarının boyutu daha da artacaktır.

5 110 endüstriyel simbiyoz uygulamasının sektörel dağılımı A T I Ğ I A L A N S E K T Ö R A T I Ğ I V E R E N S E K T Ö R Tekstil Demir Çelik Çimento Gübre Plastik ve Paketleme Cam Gıda Boya Kağıt Kimya Ahşap Ürünleri Termik Santral Metal ve Makina Teksti Demir Çimen Gübr l Çelik to e Plastik ve Paketl eme Ahşa Cam Gıda Boya Kağıt Kimy p a Ürünl eri Term Metal ik ve Santr Makina al Non- Petrol Metalik ve Minerall Kömür er (88) (83) (18) Atık Baskı ve Yöneti Matbaa mi Tarım İnşaa t (89) (1) (2) (5) (42) (43) (41) (110) (95) Hayvan Elektr Yemi onik (46) (92) (45) (44) (47) (6) (81) (9) (85) (99) Eczacıl ık (3) (4) (80) (52) (51) (14, 15) (16) (17) (108) (50, 109) (52) (54) (7) (107) (10) (11) (84) (101) (79) Biyoya kıt/biy Rafin oenerj eri i (59) (8, 35) (73) (77) (70) (36) (38) (37) (39) (40) (74) (12) (93) (13) (19) (63) (87) (64) (62) (61) (28) (22, 29, 90) (21, 30) (23, 31) Non-Metalik Mineraller (24) (25, 26) (91) (27) Petrol ve Kömür Baskı ve Matbaa Atık Yönetimi Tarım İnşaat Hayvan Yemi Elektronik (57) (58) (32) (33) (103) (68) (49) (69) (60) (105) (34) (82) (86) (48) (20) (94) (96) (76) (104) (97) Eczacılık (56) (66) (102) Biyoyakıt/Biyoenerji (106) Rafineri (71) (67) (72) (78) (75) (65) (100)

6 Avrupa Birliği: Endüstriyel Simbiyoz Endüstriyel Simbiyoz AB nin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası politikalarında ekonomik kalkınma, yeşil büyüme, inovasyon ve kaynak verimliliğini sağlamak yönelik bir stratejik araç olarak görülmektedir Avrupa Stratejisinin bir parçası olan «Kaynak Verimliliği Girişimi» çerçevesinde yayınlanan «Kaynak Verimli Avrupa için Yol Haritası» dökümanında Endüstriyel Simbiyoz kavramı çerçevesinde elde edilebilecek kaynak verimliliği artışlarının tüm üye ülkeler için bir öncelik olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezlerinde (JRC) konu ile çeşitli Ar-Ge faaliyetleri de yürütülmektedir.

7 Örneğin, Çerçeve Atık Direktifi, sırasıyla, 5. ve 6. maddelerinde (Waste Framework Directive) yan ürün (by-product) ve atık olmaktan çıkarılmayı (end-of-waste) tanımlamıştır. Yan Ürün (by-product): Bir üretim prosesinden birincil ürün olarak üretilmeksizin oluşan maddeler bir geri kazanım prosesinden geçerek yan-ürün olarak kabul edilebilirler. Atık Olmaktan Çıkarılma(end-of-waste): Atıklar bu Direktifte tanımlanan koşullara sahip hale getirildikleri koşullarda atık olmaktan çıkarak diğer tesislerde ham madde olarak kullanılabilirler.

8 İlgili kriterlerin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalara örnekler:

9 Üniversite, araştırma merkezi, vb. bilim ve teknoloji üreten kurumlarla yapılan işbirliği, «Eko-Park Başarı Kriterleri» arasında öne çıkmaktadır.

10 Endüstriyel Simbiyoz Literatüründe Ar-Ge nin Önemi Özellikle madde, enerji ve suyun farklı sektörler arasında geri kazanımı/yeniden kullanımı için varolan ve gelişmekte olan teknolojiler konusunda araştırma etkinlikleri gerçekleştirilmeli ve yeni endüstriyel sinerji olanakları ortaya çıkarılmalıdır. Firmalar arasında oluşturulacak simbiyotik ilişkilerin önündeki en önemli engellerden bir tanesi doğru bilginin doğru kişi ve kurumlarla buluşturulamamasıdır.

11 Eko-endüstriyel etkinliklerin paydaşlara ve çevreye nasıl faydalar sağlayacağının gösterilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Her durumda kullanılabilecek bir sihirli araç değildir. Bölgesel, ekonomik, sektörel, vb. diğer özellikler çerçevesinde her bir uygulama için özel olarak değerlendirilmelidir.

12 Eko-endüstriyel parkların tasarlanmasına ilişkin daha fazla araştırma gerçekleştirilmelidir. Bir endüstriyel simbiyoz uygulaması için önemli düzeyde bilgi ve deneyim gereklidir. Bunların tümüyle firma bünyesinde bulunması genellikle çok sık rastlanan bir durum değildir. Gerekli bilgi ve deneyim kurumsal işbirlikleri yapılarak sağlanmalıdır. Firmalar arası geri dönüşüm olanaklarının yeterince değerlendirilememesinin en önemli nedenlerinden birisi yeterli araştırma etkinliklerinin yapılmamasıdır.

13 Endüstriyel simbiyoz alanında: - Çeşitli bilimsel dergiler yayınlanmakta - Her yıl sempozyum ve konferanslar düzenlenmekte - Yüzden fazla lisansüstü programda eğitim verilmektedir.

14 Güncel Endüstriyel Simbiyoz Ar-Ge Çalışmalarına Örnekler: Lisansüstü Tezleri

15 Güncel Endüstriyel Simbiyoz Ar-Ge Çalışmalarına Örnekler: Uluslar arası Hakemli Dergi Makaleleri Gıda sektöründe üretilen atık yağlardan biyodizel üretiminin çevresel ve sosyoekonomik olarak değerlendirilmesi Karbon nötral endüstriyel parklar Fotovoltaik modüllerin geri kazanımı Dökümhane kumlarının değerlendirilmesi

16 Distilasyon atıklarının değerlendirilmesi Atık kirecin asfalt yapımında kullanımı Balık işleme atıklarından hayvan yemi eldesi Balık işleme atıklarından gübre eldesi

17 Atık biyokütleden amino asit eldesi Narenciye işleme atıklarından hayvan yemi eldesi Çimento üretimi kaynaklı CO2 in değerlendirilmesi Evsel katı atıklardan plastik eldesi

18 ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde Gerçekleştirilen Endüstriyel Simbiyoz Ar-Ge Çalışmalarına Örnekler Evsel atıksulardan tarımsal sulama suyu eldesi Yüksek fırın cürufunun atıksu arıtımında kullanımı

19 Çeşitli Atıklardan Gübre (Struvite) Eldesi Atıksu arıtma tesisi çamurlarından Hayvansal atık (küçükbaş) ve arıtma çamurlarından Hayvansal atıklardan (büyükbaş)

20 Şeker Endüstrisi Atıklarınan Biyohidrojen Eldesi

21 Çeşitli Atıklardan Biyogaz Eldesi Zeytin yağı üretimi atıklarından Hayvansal atıklardan Şeker üretimi atıklarından Pamuk atıklarından Peynir üretimi atıklarından Hayvansal atık ve tarımsal artıklardan Arıtma tesisi çamurlarından Evsel katı atıklardan

22 Çeşitli Atıklardan Uçucu Yağ Asidi Eldesi Şeker endüstrisi atıklarınan (şeker endüstrisi atıksuyu ve pancar küspesi) Evsel katı atıklardan Hayvansal atıklardan

23 ÖRNEK PROJE: Mikroalgal ve anaerobik mikrobiyel kültürlerin kullanımı ile entegre besiyer madde giderimi, sera gazı mitigasyonu ve biyo-yakıt ve biyoürün eldesi TÜBİTAK Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri, Proje No: 111Y205

24 NEDEN ALG? Arazi gereksinimi ve su ihtiyacı bazında algal biyokütle diğer olası protein kaynaklarına göre çok daha uygun bir seçenek oluşturmaktadır.

25 Algler büyümek için atıksulardaki azot ve fosfor bileşiklerini kullabilmektedir.

26 Algler büyümek için atık gazlardaki CO2 i kullanabilmektedir.

27 Alg biyokütlesi pekçok sektör için hammadde olarak kullanılabilmektedir.

28 Alg biyokütlesinden pekçok biyoyakıt elde edilebilmektedir.

29 TÜBİTAK Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Proje No: 111Y205 Mikroalgal ve anaerobik mikrobiyel kültürlerin kullanımı ile entegre atıksu arıtımı, sera gazı mitigasyonu ile biyo-enerji ve biyo-ürün eldesi Azot ve fosfor kaynağı olarak evsel ve endüstriyel atıksu CO2, NOx ve SOx içeriği azaltılmış baca gazı Biyogaz Chlorella Vulgaris ve Karışık doğal kültür Algal biyokütle Biyohidrojen Biyodizel Lipid CO2 kaynağı hava ve demir çelik endüstrisi baca gazı Azot ve fosfor içeriği azaltılmış atıksu Hayvan Yemi Atıksu ve bacagazı artımı Biyoyakıt ve biyoürün eldesi

30 Deneysel Düzenek ve Elde Edilen Sonuçlardan Özetler

31 Evsel Atıksulardan Azot ve Fosfor Giderimi 12 a) X1 reaktöründe, toplam azot ve toplam amonyak azotu verileri göz önüne alındığında, yüksek giderim değerlerine ulaşıldığı görülmektedir. Reaktörde toplam azot için %81-90, amonyak azotu için ise %83-91 giderim değerlerine ulaşılmıştır. Ayrıca, %68-83 gibi yüksek bir fosfor giderim değeri de sağlanmıştır ph Optik Yoğunluk (685 nm) ,7 1,8 0,9 0, b) c) d) e) Klorofil-a Feofitin-a O.Y. (664/665) TN TN Giderimi (%) TKM TUKM TUKM (%TKM) ,6 1,4 1, TKM (%UKM) O.Y. (664/665) Konsantrasyon (mg/l) f) g) TAN TAN Giderimi (%) PO4-P PO4-P Giderimi (%) Giderim (%) h) KOI KOI Giderimi (%) Zaman (gün)

32 Biyogaz Üretimi Evsel atıksu arıtımı yapılan reaktörlerde büyüyen algal biyokütle (Chlorella vulgaris) nin kullanılması ile 442 ml biyogaz / g VS düzeyinde biyogaz üretilmiştir. Bu düzey literatürde rapor edilen performans düzeyleri ile karşılaştırılabilir düzeydedir. Üretilen biyogazın metan içeriği ortalama %50 nin üzerinde bulunmuştur.

33 Projemiz kapsamında: - Ön arıtımı ve co-digestion yöntemleri ile algal biyokütleden elde edilecek biyogaz miktarlarının artırılması, - CO2 mitigasyonu, - Biyohidrojen üretimi, - Endüstriyel atıksu arıtımı çalışmaları sürdürülmektedir.

34 TEŞEKKÜRLER Çevre Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tel: Faks: e.posta:

Sanayide Kaynak Verimliliği

Sanayide Kaynak Verimliliği Sanayide Kaynak Verimliliği Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEVRE KONUSUNDA KOSGEB YOL HARİTASININ HAZIRLANMASI PROJESİ ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliğine Yönelik Güncel Gelişme ve Yaklaşımlar

Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliğine Yönelik Güncel Gelişme ve Yaklaşımlar Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliğine Yönelik Güncel Gelişme ve Yaklaşımlar Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN

Detaylı

TÜRKİYE BİYOYAKIT POTANSİYELİ VE SON GELİŞMELER Filiz KARAOSMANOĞLU. İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü

TÜRKİYE BİYOYAKIT POTANSİYELİ VE SON GELİŞMELER Filiz KARAOSMANOĞLU. İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü TÜRKİYE BİYOYAKIT POTANSİYELİ VE SON GELİŞMELER Filiz KARAOSMANOĞLU İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü ÖZET Biyoyakıtlar yenilenebilir, çevre dostu, ülkelerin sosyo-ekonomik gelişimi, kaynak çeşitliliği ve

Detaylı

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım EKOSKOP TTGV, 2014 Çalışma Grubu ve Editöryal Tasarım Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Yücel Telçeken, Ferda Ulutaş Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak (TTGV Yeşil Başarı Öyküleri) Tasarım ve Dizgi Kırmızı

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

TÜRKĐYE DE TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI ĐÇĐN ÇERÇEVE KOŞULLARIN VE AR-GE ĐHTĐYACININ BELĐRLENMESĐ PROJESĐ

TÜRKĐYE DE TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI ĐÇĐN ÇERÇEVE KOŞULLARIN VE AR-GE ĐHTĐYACININ BELĐRLENMESĐ PROJESĐ TÜRKĐYE DE TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI ĐÇĐN ÇERÇEVE KOŞULLARIN VE AR-GE ĐHTĐYACININ BELĐRLENMESĐ PROJESĐ SONUÇ RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKĐYE TEKNOLOJĐ

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU-

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- NL Agency/Hollanda Grontmij Nederland B.V. Ankara, Ekim- 2010 Yetki Başlık : Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği Projesi Sonuç Raporu Proje

Detaylı

PROJENİN ÖZGÜN DEĞERİ ve YAYGIN ETKİSİ

PROJENİN ÖZGÜN DEĞERİ ve YAYGIN ETKİSİ PROJENİN ÖZGÜN DEĞERİ ve YAYGIN ETKİSİ Kelime anlamı ÖZGÜN: Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal Başkalarını örnek tutmayıp kendisi örneklik eser veren (yazar) ve bu yolda meydana getirilen

Detaylı

Sanayide Temiz Üretim ve Eko-Verimlilik Örnek Uygulamaları

Sanayide Temiz Üretim ve Eko-Verimlilik Örnek Uygulamaları 1 Sanayide Temiz Üretim ve Eko-Verimlilik Örnek Uygulamaları Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü UNIDO Eko-Verimlilik Programı UNIDO, TTGV 5 Mart 2009, Kayseri

Detaylı

Atıktan enerji hakkında bilmek istediğiniz her şey

Atıktan enerji hakkında bilmek istediğiniz her şey Atıktan enerji hakkında bilmek istediğiniz her şey İçindekiler 4 Atıktan enerji nedir? 6 Çalışma prensibi nasıldır? 8 Atıktan enerji temizdir. Fakat diğer sektörlerle kıyaslamada nasıldır? 9 Efsaneler

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 1. GİRİŞ 23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/EC sayılı Avrupa

Detaylı

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

Yaşam Döngüsü Analizi ve Bina Sektöründen Örnek Çalışmalar

Yaşam Döngüsü Analizi ve Bina Sektöründen Örnek Çalışmalar Yaşam Döngüsü Analizi ve Bina Sektöründen Örnek Çalışmalar AB 7. Çerçeve Programı Kapsamında Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Projesi Çalıştayı Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Çevre Projeleri

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME MAKALE DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME Erdem Koç Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Samsun erdemkoc@omu.edu.tr Mahmut Can

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

Organik Solvent Kullanılarak Yapılan Yüzey İşlemleri için Kılavuz ŞUBAT 2014

Organik Solvent Kullanılarak Yapılan Yüzey İşlemleri için Kılavuz ŞUBAT 2014 Organik Solvent Kullanılarak Yapılan Yüzey İşlemleri için Kılavuz ŞUBAT 2014 Sayfa1 (117) İçindekiler Tablosu Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1. Kılavuzun amaç ve kapsamı...6 2. Yasal gereklilikler...

Detaylı

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı Sonuç Raporu Aralık 2012 Gebze, Kocaeli İçindekiler ÖNSÖZ... 3 Çalıştay Programı... 5 Çalıştay Katılımcı Listesi... 6 Kısaltmalar... 7 1.YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 1.1.

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı

Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı SAYI : B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/4343 29 NİSAN 2005 KONU : Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı DAĞITIM GENELGE (2005/ 5) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı