Des gn. Schneider. May s - Haziran Y l: 1 Say : 3. Ücretsizdir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Des gn. Schneider. May s - Haziran Y l: 1 Say : 3. Ücretsizdir"

Transkript

1 Des gn Schneider Ücretsizdir May s - Haziran Y l: 1 Say : 3 SEVAN BIÇAKÇI NIN KONUfiAN YÜZÜKLER /B R SANAT ESER ; GÜNSEL KATO/POPÜLER MEKANLARIN ALTINDAK MZA; MAHMUT ANLAR/HAKAN YILDIRIM LA B R SEFER SONU/ FERZAN ÖZPETEK N ROMA SI/HARLEY DAVIDSON EFSANES DEVAM ED YOR/ STANBUL GECELER N N YAZ ROTASI/MODEL UÇAK TUTKUSU/RENGARENK YAZ MODASI

2

3 Sevgili Design Schneider dostlar Roma'n n Ferzan Özpetek için ilham kayna oldu u söyleniyor. Gerçekten de öyle Orada öylesine bir gizem vard r ki tamam yla baflka dünyalara dalman z içten bile de il. Bazen z tl klarla ç kar karfl n za Roma. T pk en büyük ve en ünlü yap tlar ndan biri olan Trevi Çeflmesi'nde oldu u gibi... Çeflmenin Neptün figüründe yer alan tritonlardan biri huysuz bir at dizginlemekte iken di eri çok uysal bir hayvan sürer. Bu iki triton denizin iki z t halini simgeler. Bu say m zda yolumuz Roma'dan geçiyor. Mutlaka görülmesi gereken yerlere gelince flte tüm bu bilgileri gezi sayfam zda sizlerle paylafl yoruz. Yukar da da söyledi im gibi, denizin iki z t hali var. fiehirler ve hatta insanlar n da... Bazen kahkahalarla gülerken hemen ard ndan h çk r klara bo uluveririz. Güleriz ama a lar z da bir yandan Ça an Irmak' n Babam ve O lum filmini seyrederken tak nd m z ruh haliyle Sonra o kahkahalar m z bizi stanbul'un e lence mekanlar na tafl r, e lenmek isteriz. Üstelik yaz mevsimidir, stanbul'u yaflamak gerekir. Bakars n z dergimizde yer alan mekanlardan birinde hofl bir tesadüfle bulufluveririz. Sonra bir akflam olur, ünlü besteci Münir Nurettin Selçuk'un eserleriyle hüzünleniriz belki de... Önde gelen genç mimarlar m zdan Mahmut Anlar' n dedesinin o dönemlerde yaflam fl ve ayn zamanda stanbul gece hayat n n kurucular ndan biri oldu unu biliyor muydunuz? Üstelik o dönemde Taksim'de bulunan Kristal Gazinosunun da sahibi. Mahmut Anlar dedesinden çok ayr bir mesle i mimarl seçmifl ama tasar mlar nda o gazinonun esintisini kullanmadan da edememifl. Mahmut Anlar' biraz daha tan mak isterseniz e er tasar m sayfalar m za göz atman z yeterli. Bu hüzünlü flark lardan biri de Modac Hakan Y ld r m'a ilham vermifl. 70'lerin en ünlü flark lar ndan biri olan Sessiz Gemi yi dinlerken düflünmeye bafllam fl hayatta kaç sefer var diye ve böylelikle Bir Sefer Sonu ad n verdi i koleksiyonunu haz rlam fl. Koleksiyonunda bir derinlik, bir karmafla ve bir sonsuzluk oldu unu söylüyor. Ayn zamanda genç modac lara da önerileri var. Dilerseniz s yr lal m biraz bu hüzünlerden ve sevinçlere do ru yol alal m. Sevgili Günseli Kato 26 Nisan'da AÇEV'de anne ve çocuklara resim yapt rd. O resimleri tablo haline getirecek ve Metrocity de sergileyecek. Ard ndan da bu sergi Brüksel'e gönderilecek. Bir sanatç için bundan daha güzel bir mutluluk olabilir mi? Bugün hüzünlerden ve sevinçlerden bahsettik. Biliyorum biri olmadan di er olam yor. Hüzünler her ne kadar ilhamla dolu olursa olsun, ben size sadece sevinçle dolu günler diliyorum, umar m yüzünüzden gülücükler hiç eksik olmaz. Sevgilerimle, Meltem Çak c electric.com 3

4 Ç NDEK LER DESIGN SCHNEIDER Sahibi/Yay nlayan BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Sorumla Yaz flleri Müdürü Bülent Güven Sayfa tasar m ve uygulama Ali Efe Göktan Editör Meltem Çak c Yönetim yeri Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Tel / Faks : Bask ESEN OFSET MATBAACILIK SAN.VE T C.A.fi. kitelli Organize San. Bölgesi Atatürk Bulvar No: kitelli/ st. Tel: Faks: Yay n türü Yerel, süreli, iki ayda bir yay nlan r Yay n Yeri ve Tarihi stanbul, May s 2007 Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin sorumlulu undad r. Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltriler beyan veren kiflilere ve yazarlara aittir. ki ayda bir ücretsiz yay nlan r

5 36 6 METROPOL LIFE 10 RÖPORTAJ SEVAN BIÇAKÇI Parma n z uzat n 16 TASARIM GÜNSEL KATO O bir sanat eseri 22 RÖPORTAJ MAHMUT ANLAR Mekanda vizyon olmal 26 RÖPORTAJ TURHAN TURHANG L Schneider Electric le daha ileriye 28 TASARIM BET NA MEfiULAM Rüyalar gerçek olunca 32 ÜNLÜLER N TERC H AYFER TOPRAK Sanat halk n aya na götürüyorum 42 MODA HAKAN YILDIRIM Bir sefer sonu 46 fieh R & MODA Rengarenk bir yaz 52 HOB &SPOR Model uçakla uçuyoruz 56 ALIfiVER fi Efsane kofluyor Harley Davidson 60 CEM YET 62 KISA HABER 64 MEKAN stanbul un yaz rotas 66 ED TÖRÜN SEÇ M 34 PROJE Ak ll evler 36 GEZ Ferzan Özpetek le tarihin befli i Roma 40 PROJE Narcity hayata geçiyor 5

6 METROPOL LIFE Sergi içinde oyun, oyun içinde sergi Güncel sanat merkezi Siemens Sanat n, oyun olarak sanat ve sanat olarak oyunu tart flaca yeni sergisi Aç k Oyun Alan, sosyalleflmenin en önemli ö elerinden birini ele alarak, sanatseverlere interaktif bir alan sa l yor. Küratörlü ünü Marcus Graf n üstlendi i bu oyuna dahil olmak ve eserlerle oynayarak kendilerini farkl aç lardan keflfetmek isteyenler Aç k Oyun Alan adl sergiyi 3 Haziran tarihine kadar görebilirler. Sergiyi gezerken interaktif bir yöntemle ziyaretçilerini oyuna dahil ederek, oyun oynar gibi yaratmay, hayal etmeyi, kazanmay ve kaybetmeyi bir arada yaflatan Siemens Sanat, bu sergiyle, baflka bir dünyan n varl n fark ettirmeyi amaçl yor. Aç k Oyun Alan her gün 10:00 ile 19:00 saatleri aras nda ziyaret edilebilir. Sergi sanatç lar, Ayfle De irmencio lu, Betsi Sullam, Ça lar Uzun, Deniz Keyvankl, Gözde lkin, K ymet Dafltan, Meltem Tüzün, Michael Vogel, Semiha Var fl ve Ulu Braun. Cazla dolu bir May s Aç ld günden bu yana ülkemizden ve yurtd fl ndan sevilen caz müzik sanatç lar n a rlayan stanbul Jazz Center, May s ay için caz severlere yine dopdolu bir program haz rlad. Mekan n program nda 2, 3 ve 4 May s tarihlerinde Pamela Knowles, 10 ve 11 May s ta Juan Manuel Canizares, 17, 18 ve 19 May s akflamlar Samuel Torres Band ve son olarak 23, 24, 25 ve 26 May s tarihlerinde Mark Murphy nin performanslar sergilenecek. Ç ra an Palace Kempinski lhan Berk in Kad nlar n a rl yor... Bir zamanlar sultanlara ev sahipli i yapan Ç ra an Saray, flimdi de lhan Berk in Kad nlar n a rlamaya haz rlan yor. Ocak 2007 den bu yana yenileme çal flmalar süren ve Nisan ay ile birlikte eski görkeminin izlerini tafl yarak konuklar na evsahipli i yapan Ç ra an Palace Kempinski, saray bölümünün alt kat giriflindeki iç içe üç avlusunda, lhan Berk in 40 a yak n eserini sanatseverlerle buluflturacak. Aç l fl 9 May s ta gerçeklefltirilecek sergi, 14 Haziran a kadar gezilebilecek. lk sergisini 1976 y l nda Galeri Baraz da açan lhan Berk, daha sonra Milli Reasürans Sanat Galerisi, Galeri Nev ve Artshop da eserlerini sergiledi. ARTISTANBUL2004 e Bodrum dan Turuncu Sanat Galerisi yle kat lan sanatç, son olarak 2006 da AKM- stanbul sergisini gerçeklefltirdi. Vertu dan çilek tad nda bir yaz Lüks tüketim piyasas nda el yap m cep telefonlar n n üreticisi Vertu, yaz sezonuna Vertu Ascent Summer Strawberry&Cream ile giriyor. Telefonun üzerindeki elmas desenli, delikli deri, rujdan günefl losyonuna kadar genifl bir yelpazede ürünle temas halinde zarar görmemesi için özel olarak üretilmifl. 6

7 METROPOL LIFE Nurus tan tasar m yar flmas Dünya çap nda düzenlenen tasar m yar flmalar aras nda ilk s ralarda yer alarak, tasar m ve ifl dünyas n n en iyilerini belirleyen Red Dot Design Award, Avrupa n n en köklü tasar m enstitülerinden Design Zentrum Nordrhein Westfalen taraf ndan 1955 y l ndan beri düzenleniyor. Her y l, önde gelen uluslararas tasar m uzmanlar n n bir araya gelmesiyle oluflturulan ba ms z bir jüri paneli, yenilik, ifllev, kalite gibi tasar m kriterleri do rultusunda kat l mlar de erlendirerek uluslararas itibara sahip "red dot" ile ödüllendiriyor. Bugüne kadar LG Electronics, Adidas, Apple, Mercedes-Benz, Nokia, Philips, Siemens, Sony gibi dünyaca ünlü markalar n sahip oldu u bu tasar m kalitesi mührü nü 43 ülkeden farkl kategorilerde 2 bin 548 tasar mla yar flt ran Nurus, bu y lki yar flmay Türkiye ye tafl d. Nedret Sekban Gölgede herkesin kendi yeri vard r Türk resminde toplumsal gerçekçi ak m n güçlü isimlerinden Nedret Sekban, Gölgede Herkesin Kendi Yeri Vard r bafll kl sergisiyle, 26 Nisan 17 May s 2007 tarihleri aras nda Evin Sanat Galerisi nde izlenecek döneminde oluflturdu u resimlerinin yer alaca 14. kiflisel sergisinde sanatç, tam anlam yla bir yaflam gözlemcisi oldu unu bir kez daha gözler önüne seriyor ve çingenelerle olan diyalogunu sürdürüyor. Bu sergisinde deniz resimlerinden örnekler vermeyen Sekban, deniz i mekan n gerisinde, flehir silüeti içinde yorumluyor ve deniz, özgürlük tutkusunun bir sembolü olarak çingenelerin yaflam tarz yla özdefllefliyor. Piyale Madra karikatürleri Sanal Müze de Eczac bafl Sanal Müzesi, 10. karikatür sergisinde Piyale Madra n n Piknik ve Ademler ve Havvalar karikatürlerini konuk ediyor. 90 dijital imgeden oluflan sergiye Enis Batur un Piyale Madra n n Roman, Burcu Pelvano lu - nun Ademler ve Havvalar: Hermeneutik Bir Yorum Denemesi ve Levent Cantek in Hikmet in Dram bafll kl metinleri efllik ediyor. Piyale Madra, Sanal Müze nin karikatür bölümünde yer alan ilk kad n çizer. Piknik 1982'de Milliyet'te bafllad. Ard ndan yaklafl k 10 y l boyunca Cumhuriyet'te yay mland. 1992'de ise Türkçe ve ngilizce olarak kitaplaflt. Piyale Madra "Ademler ve Havvalar" na ise 1994'te Yeni Yüzy l gazetesinde bafllad. Gazetenin 1998'de yay n yaflam na son vermesi ile Radikal'e geçen "Ademler ve Havvalar" n ilk kitab ayn y l Yap Kredi Yay nlar 'ndan ç kt ve daha sonra bu serinin 2., 3. ve 4. kitaplar da ç kt. 7

8 METROPOL LIFE Mersin de tarih, müzik ve dans bir kez daha bulufluyor Bu y l 6.s düzenlenecek olan Mersin Uluslararas Müzik Festivali, 20 May s ta bafll yor. VI. Mersin Uluslararas Müzik Festivali sanatseverleri Mersin in eflsiz tarihi mekanlar nda müzikle buluflturacak. Festival Mersin in K zkalesi, Kanl divane, St. Paul Müzesi ve Uzuncaburç gibi tarihi mekanlar nda yap lacak konserlerin yan s ra düzenlenecek olan yerel etkinlikler Tarsus tan Uzuncaburç a kadar tüm Mersin e yay lacak. 6. Mersin Uluslararas Müzik Festivali bu y l öncekilerden farkl olarak baharda, May s 2007 tarihleri aras nda her y l oldu u gibi pek çok yerli ve yabanc sanatç y Mersin in önemli sanat merkezlerinde ve antik mekanlar nda a rlayacak. Klasik müzikten tangoya bir çok etkinli in yer alaca festival, izleyicilerini müzi in evrensel dünyas nda s n rs z bir yolculu a ç karacak. Do a Bodrum Han meli Evleri sat flta Do a Gayrimenkul un temellerini geçti imiz ay att Do a Bodrum Han meli Evleri sat fla sunuldu. 29 bolk ve 59 daireden oluflan evler, 4 farkl tipte ve farkl metrekarelerde alternatifler sunuyor. Housekeeping, kapal devre kamera sistemi, 24 saat hizmet veren resepsiyonkuru temizleme, evlere her gün taze çiçek ve gazete servisi ve kifliye özel al flverifl, Do a Bodrum Han meli Evleri nin sundu u hizmetler aras nda. Evler, 2009 da evsahiplerini a rlamaya bafllayacak. Ayd nlatmada tasar m ça! Margarida Pimentel in tak tasar mlar HAAZ Galeri de! Tasar m dünyas na yön veren, birbirinden ünlü tasar mc lar n ürünlerinin yer ald Maslak Sun Plaza da ki HAAZ Galeri, koleksiyonuna yeni tasar mlar katmaya devam ediyor. Tasar mlar nda, alt n ve gümüfl materyaller kullanan Portekizli tak tasar mc s Margarida Pimentel, dünyan n en tan nm fl ça dafl mücevher okulu olan Contacto Directo dan dereceyle mezun oldu y l nda ça dafl bir galeri ve ayn zamanda okul olan Centro de Joalharia do Porto adl merkezi kuran Pimentel, 1998 y l nda Portekiz Cumhurbaflkan taraf ndan Oficial da Ordem do Merito niflan na lay k görüldü. Vogue dergisi New York un en baflar l tak tasar mc lar aras nda Margarida Pimentel in de ad n geçirdi den beri dünyaca ünlü isimlerin mobilyalar n tasar m merakl lar na sunan Mozaik, yepyeni bir showroom açt! Tamamen ayd nlatma ürünlerine ayr lan Mozaik 220V Balmumcu da aç ld. Ayd nlatma projeleri üzerine yo unlaflacak olan Mozaik 220V, ayd nlatma sektörünün lider markalar na yer veriyor. Flos, Antares, Tobias Grau, Luce Plan, Santa & Cole, Ingo Maurer, Verpan, Classicon ve Moooi gibi markalar n ürünlerinin sergilendi i showroom - da her türlü ayd nlatma ihtiyac na çözüm bulunabili-yor. Teknik ve dekoratif ayd nlatma ürünlerinde estetik, ifllevsel ve kal c seçenekler sunan Mozaik 220V, Türkiye de ayd nlatma sektörüne yeni bir nefes getirece e benziyor. 8

9 METROPOL LIFE TNT Ekspres Kitap Toplama Kampanyas 8. kez bafll yor TNT Ekspres Türkiye Ça dafl Yaflam Destekleme Derne i Zeytinburnu fiubesi ile birlikte 2000 y l ndan beri sürdürdü ü kitap toplama kampanyas her y l oldu u gibi bu y l da Mart ay n n son haftas nda kutlanan kütüphaneler haftas nda sekizinci kez bafllad ve Eylül ay ndaki ilkö retim haftas na kadar devam edecek. TNT Ekspres Türkiye kuryeleri no lu telefonu arayarak kitap ba fllamak isteyenlerin kitaplar n kap lar ndan ücretsiz olarak teslim al yor. Kampanya kapsam nda, Milli E itim Bakanl n n öngördü ü yay nlar ile gençlik klasikleri, çocuk klasikleri, klasikler, üniversite ve Anadolu liseleri haz rl k kitaplar, çocuk hikayeleri, psikoloji kitaplar, çocuk romanlar ve ö retmen e itim kitaplar toplan yor. Dedeman da çilek festivali Dedeman stanbul, hofl kokusu ve tad yla bahar n simgeleri aras nda yer alan çile i enfes lezzetler eflli inde 1 May s 11 Haziran tarihleri aras nda misafirlerine sunacak. "Çilek Günleri" çerçevesinde, Dedeman stanbul un lobisinde özel bir çilek büfesi de yer alacak. "Çilek Günleri" boyunca, fief Adnan Öztürk ün özel olarak haz rlayaca Çilekli Cheesecake, Çilek Yolu, Çilekli Ka t Helva, Çilekli Dondurma, Çilek Kokteyli, Çikolata Yapra nda Çilekli Mousse, Çilekli Tart, Çilekli Gateau gibi lezzetler Dedeman stanbul da çilekseverlerin be enisine sunulacak. Dedeman stanbul, çile in benzersiz lezzetlerini tatmak isteyen herkesi Çilek Festivali ne bekliyor. 5. Mobilya Dekorasyon Fuar Mobilya, hal, ayd nlatma, dekorasyon ürünleri ve ev elektroni i fuar 9-13 May s tarihleri aras nda TÜYAP Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenecek. Kafkasya Yap 12. Uluslararas Yap ve Yap Teknolojileri Fuar, May s tarihleri aras nda Gürcistan n Tiflis kentinde düzenlenecek. Fuar TÜYAP taraf ndan düzenleniyor. Buildex- Suriye 13. Uluslararas nflaat Teknolojileri ve Ekipmanlar Fuar May s tarihleri aras nda Suriye nin baflkenti fiam da gerçekleflecek fuarda inflaat teknolojileri ve yap malzemeleri yer alacak. CONSTRUMAT May s 2007 nflaat Fuar, spanya n n Barcelona kentinde düzenlenecek. Fuar n organizasyonu Senexpo taraf ndan yap l yor. IGIME Uluslararas Makina ve Makina Ekipmanlar Fuar Makina ve makine ekipmanlar n n bir arada görülebilece i, Expotim taraf ndan düzenlenen fuar Haziran tarihleri aras nda gerçekleflecek. Fuar ran n Tebriz kentinde yer alacak. 9

10 RÖPORTAJ Parma n z uzat n! Parma n z uzat n! Kapal çarfl da Ç lg n Sevan olarak tan n yor. Hayalleri s n r tan mad için olsa gerek Do du u, büyüdü ü ve mesle i ö rendi i çevrenin, ruh halindeki yans malar n eserlerine baflar l bir flekilde uygulayan Sevan B çakç için yarat m n sonu yok. Bunu yapt yüzü ün ametist tafl n n içine kaz d III. Ahmet Çeflmesi ni görür görmez anlayacaks n z. Mücevher ifline nas l ve ne zaman bafllad n z? 12 yafl nda Kapal çarfl da çal flmaya bafllad m, zamanla mücevher modelcili i yapmaya bafllad m. Derken sadekâr ustas oldum. Yani alt n ifllemeyi ve yüzük haline getirmeyi ö rendim. Aç kça söylemek gerekirse, o zamanlar piyasan n bana dikte ettirdiklerini yap yordum. Ama bir yandan da hayallerimi gelifltirmeye devam ediyordum. Bir süre sonra bu ifli s f rla hatta eksiyle noktalamak zorunda kald k. Hayallerinizi hayata geçirmeye o zaman m karar verdiniz? 10

11 Evet, ondan sonra kimsenin laf n dinlememeye karar verdim. Hayallerimde ise içinde yaflad m çevre vard. Tarihi yar mada yani Camiler, çarfl lar, çeflmeler, kiliseler Bütün bunlar n bende b rakt tortulardan yola ç karak çal flmalar ma bafllad m ve ilk koleksiyonum ortaya ç kt. Bir konuda yetene iniz varsa ve birtak m kaynaklar bu yetene inizi beslemede size yard mc oluyorsa çal flmalar n z da o yönde gelifliyor ister istemez. O nedenle yapt klar m n büyük ço unlu unda Osmanl ve Bizans etkisi rahatl kla görülebilir. Ne zaman? 2002 y l nda. 30 parçal k bir koleksiyondu bu. Onlar sat p kazand m parayla 40 parçay, 50 parçay yapma derdine düfltüm. Çünkü ben hem merakl hem de yaramaz bir çocu um. Yerimde duramam, merak m gidermek için u rafl r m durmadan. Koleksiyonunuza gelen ilk tepkiler nas ld? Yapt m ilk 30 yüzü ü etraf mdaki profesyonellere gösterdim. Toptanc ve perakendecilere dan flt m. Her biri koleksiyonu haddinden ç lg n ve pahal buldular. Fazla flans tan mad lar yani. Ama bu beni durduraca 11

12 RÖPORTAJ yerde daha da kamç lad. fli inada bindirdim ve baflka yollar denemeye karar verdim. Gazeteci bir arkadafl ma dan flt m ilk olarak. O, bana bas nda yer almam gerekti ini söyledi, ben de dedi ini yapt m. Böylece görenler gelmeye bafllad. Tasar mlar n zda o günden bugüne ne gibi de ifliklikler oldu? Çok önemli de iflikliklerden bahsedemeyiz. Sadece aradan geçen zamanda ö rendiklerimi ilk koleksiyonumun üzerinde uyguluyorum. Örne in padiflah serisinde kulland m tafllar n içine heykeller yapmaya bafllad m. Bu arada ressam ve hattat gibi birçok sanatç yla paslaflmalar m da oluyor tabii. Hangi madenleri kullanmay tercih ediyorsunuz? Alt n n her alafl m n kullan r m ama genelde 24 ayar olmas n tercih ediyorum. bu arada gümüfl de çal fl yorum. Hem de erli hem de yar de erli tafllar kullan yorum. Yapt m yüzükler de genellikle ikisi bir arada bulunuyor. Hiçbir zaman sentetik malzeme kullanmad m ve kullanmam. Yarat m sürecinizi anlat r m s n z biraz da? Çizerek çal flmam. Kafamdakini oldu u gibi elimdeki malzemeye aktar r m. Bir yüzü ün ortaya ç k fl iki ayla alt ay aras bir zaman alabiliyor. Bu arada istedi im sa l kl sonucu alana kadar da çok say da tafl kurban ederim. Uzun y llard r birlikte çal flt m ustalar mdan da yard m al r m. Herkesten ne bekledi imi ve ne istedi imi ince ince tarif eder, uzun uzun konuflurum. Ben olmasam da atölye devam eder asl nda. Tek fark benim fazla cesur olmam Akl n zdakini onlara kolayl kla aktarabiliyor musunuz? Tabii ki. Çünkü hepsiyle ayn dili konufluyoruz. Beraber çal flt m insanlarla böyle bir ortak noktam var. Hatta baz zamanlar konuflmama bile gerek kalmayabiliyor. Çünkü kuyumculuk mesle ine burada bafllayanlar n birço u halen benimle çal fl yor. Bugüne kadar hep yüzüklerinizi gördük. S rada yeni bir form var m? Evet, yüzde 90 yüzük çal fl yorum ama yeni yeni bilezikler de ilgimi çekmeye bafllad. Siparifl al yor musunuz? Siparifle alerjim oldu unu söyleyebilirim. Bunda mesle e bafllad m y llar n etkisi var biraz da. Müflterilerim benim yaratt m koleksiyon aras ndan be enirler. Rezervasyonunu yapar, göndeririz. Ayn fley hem yurtiçi hem de yurtd fl için geçerli. Ben can m n istedi ini yapar m, be enenler al r.

13 Kafamdakini oldu u gibi elimdeki malzemeye aktar r m. Bir yüzü ün ortaya ç k fl iki ayla alt ay aras bir zaman alabiliyor. Bu arada istedi im sa l kl sonucu alana kadar da çok say da tafl kurban ederim. Yurtd fl nda en s k çal flt n z ülkeler hangileri? talya, spanya, Suudi Arabistan ve ABD yi sayabilirim ilk olarak. Türkiye nin tan t m aç s ndan da büyük ifller baflar yorsunuz bir yandan. Öyle oluyor evet. Benim tasar mlar m görenler stanbul ba lant s n derhal anl yorlar çünkü. Bu da bir fleyleri anlatmaya çal flmaktan çok daha kolay oluyor. Ayn zamanda da etkili flunu da söylemeliyim ki, mücevher piyasas turizme paralel gelifliyor. Bazen haberimiz olmadan yurtd fl yay nlarda yer ald m z oluyor. Bu nedenle çat kap gelen yabanc müflteriler de oluyor. Sevan B çakç bir marka m? Sizin anlad n z flekilde, seri üretim yapan ve her yerde bulabilece iniz ürünler ç karan bir marka 13

14 RÖPORTAJ de ilim asla. Hatta bu flekilde bir marka olman n da kesinlikle karfl s nday m. Ama tasar mlar m görenler alt nda benim imzam n oldu unu anlarlar hemen. Dolay s yla kendi olmak istedi im çizgide bir markay m. Para kazan yorum ama sadece para kazanmak u runa hiçbir fley yapm yorum. Size ulaflmak isteyen herkes buraya gelmek durumunda o halde. Asl nda de il. Harvey Nichols dan da al nabilir. Londra daki Harvey Nichols n içindeki galeriyle de görüflmelerimiz devam ediyor.

15 15

16 TASARIM GÜNSEL KATO O bir sanat eseri Hayat n resme adam fl bir kad n... Çocukluk y llar ndan itibaren elinden boya ve f rça hiç düflmemifl. 17 senesini geçirdi i Japonya da da durmam fl resim ve seramik ö renmifl, hatta e itim vermifl ve vermeye de devam ediyor. Mavi saçlar, yumuflac k ses tonu, etraf na durmaks z n saçt enerjiyle herkesten çok farkl Günseli Kato. O da bunun fark nda ve bu yüzden kendini çok seviyor. Günseli Kato nun hikayesini, Günseli Kato nun a z ndan dinleyebilir miyiz? Benim hayat m Japonya öncesi, Japonya ve Japonya sonras olmak üzere üçe ayr l yor. On senedir Türkiye deyim. Sanatla tan flmam çocukluk y llar - ma rastl yor. Biz üç k z kardefliz ben ortancay m. Küçükken annem elimize f rça ve suluboya vererek oyalamaya çal fl rd bizi. Evde duvarlar bile boyamam za izin verirdi. Bu bafllang ç çok önemli bir detay. Ben ressam oldum, k z kardeflim çok ünlü avant-garde bir modac ve flu anda Avusturya da yafl yor. O annemin dikifl diken taraf n alm fl. Ablam baba mesle ini seçip difl doktoru oldu ama bir yandan foto raf çekiyor. Üçümüz de sanat n bir dal na tutunduk. Sanatla tam olarak içli d fll oldu- um yafllar ise O y llarda Profesör Süheyl Ünver le tan flt m, sergisine gittim ve o andan itibaren hayat m de iflmeye bafllad. E itimim o yafllarda bafllad ve 40 yafl ma kadar da devam etti. Nas l oldu bu de ifliklik? Bir yandan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde okurken bir yandan da 16

17 Süheyl Batum dan minyatür ve geleneksel tezhip dersleri almaya bafllad m. Bu nedenle okuldayken minyatürü bildi im için ö renciden çok hoca k l kl yd m. ki sene içinde de Kültür Bakanl - n n görevlisi oldum. Minyatürü bilmeniz sizin için ne gibi kolayl kla sa lad? Biliyorsunuz bir zamanlar kendi kültürümüzü afla lama al flkanl vard hepimizde. O dönemde kendi kültürümüzü, özellikle de Osmanl ya ait olan afla lamaya bafllad k. Bunun tersine dönmesini sa layan isim Süheyl Ünver dir. Çünkü minyatür onun sayesinde yafl yor. Minyatür, Osmanl saray kültürüne dair bir sanat ve çok zor bir resim tekni i. Bunu içinde bulundu umuz günlerde ciddi anlamda çal flan sanatç yok. Bunun olabilmesi için vizyonumuzun çok genifl olmas, çok görmüfl olmam z ve kök laz m. Bizim köklerimiz Orta Asya ya dayan yor. Orta asya bunun Mekke si. Asya kültürünü bilmeyen insan Osmanl y ve minyatürü anlamaz. Minyatür çok zor oldu undan, onu yapt ktan sonra resim çok kolay gelir. Kendine has bir perspektifi vard r. Bakt kça ö renebilirsiniz, ilk etapta görmek çok zordur. Örne in, Topkap Saray n n resmini yapmak neredeyse imkans zd r. Ama 16. yüzy lda Topkap Saray n n içindeki binalar, kap lar, a açlar ve hatta avlusunda yürüyen insanlar bu teknikle resimlenmifl. Öylesine bir hayal gücü, matematik ve aflk isteyen bir sanat. Allah a ve sultana olan aflkla yap lm fl. Padiflah n resimli roman bunlar asl nda. Ben bunun e itimini do uda alan tek kifliyim. Biraz önce Asya kültüründen bahsetmifltim... Ben bu konuda çok flansl y m çünkü iki sene bakanl k görevlisi olarak Topkap Saray nda ders verdikten sonra ald m bursla Japonya ya gittim ve orada Japon resmi üzerine e itim ald ktan sonra y llarca da yaflad m. Bir yandan da bofl durmay p Osmanl resmi e itimi verdim ve hâlâ da vermekteyim. Tokyo da bu e itimi veren bir okul açt m. Japon Osmanl y sever çünkü güce afl kt r. Güçlü bir imparatorluk onlar için büyüleyici bir konu. Türk olmaktan gurur duyabilece im çok az ülkeden biriydi oras. Bir yandan Japon serami i de çal flt m. Eflimin babas slam serami i uzman. Y llarca kaz larda çal flm fl ve iki kültürü birlefltirip yeni eserler vermifl. Yani, flans m burada da yard m etti. Yaflad m sürece hep e itim ald m. Afl k oldu um kay npederim ve hocam Kato nun ismini hâlâ gururla tafl mam bu nedenledir. Durmadan çal flm fls n z. Zorland n z yerler oldu mu? Kolay bir sanat hayat de il bu. Bir kere Türkiye de yaflad m süre bir ö retim dönemiydi. Yenilikler yapmak istiyordum. Ör- 17

18 TASARIM Resmi b rak p baflka bir fley yapmak istedim ve sonunda limon satmaya karar verdim. Doktoruma sordum olmaz, senin resim yapman laz m, otur limon resmi yap dedi. ne in Bo az yal lar n minyatürlemeye bafllam flt m. Üzerine Japonya ya gidip e itim ald ktan sonra senede binlerce resim yapmaya bafllad m. Y llar geçti, orada baflar lar elde ettim, çocu um do du. Fakat zaman geçtikçe insan kendini aflmak istiyor. Ama Japonya çok bask l ve tutucu bir ülke. Bir Japon la evli olman n ne gibi farklar var? Tutucu olduklar ndan bir Japon olarak evlendim ve Japon gibi yaflad m. Kimonolar m vard, çay törenlerine kat ld m. Hem çok keyifli hem de çok zordu. Japon serami ini ö renirken bir yandan da giyinmeyi ö rendim. kebana ve lake kültürünü ö rendim, gerçek Japon kültürünü hatmettim. Sadece okulda ö rendiklerimle bunlar yapmam mümkün olmazd. O kültürü çok sevdim, iyi ki gitmiflim. Sanat hayat nda ilerlemek isteyen herkesin de iflik kültürleri görmesinde fayda var. Türkiye ye neden döndünüz? Evlili imde çok ciddi sorunlar ç kmaya bafllad, eflimin psikolojik sorunlar vard. Bu arada vatan hasreti de a r basmaya bafllam flt. Sonunda çocu um alt yafl na geldi inde eflimden ayr ld m. Kesin dönüfl yapt m. Ama bir anda sudan ç km fl bal a döndüm, ben neredeyim, nereden bafllayaca m pani ine kap ld m. Japon kimli inde yaflamak beni harap etmiflti. Bu nedenle bir sene tedavi gördüm. O süre içinde evden ve annemin koynundan ç kmad m. Çocu um okula bafllad bu arada. Resmi b rak p baflka bir fley yapmak istedim ve sonunda limon satmaya karar verdim. Doktoruma sordum olmaz, senin resim yapman laz m, otur limon resmi yap dedi. Ailem aya a kalkt tabii, para kazanmak istiyorsan limonlar senden biz sat n alal m dediler. Ama kafama koymufltum limon satmay. Evde aynan n karfl s na geçip elimde limonlarla poz veriyordum. Aradan zaman geçtikten sonra doktorum bunun nedenini anlatt. Tamamen görsellik üzerinde duran bir kiflilik oldu umu, sürekli siyah giydi im için sar n n bana yak flaca n düflünerek limon satmay kafama koydu umu anlatt bana. Çünkü her zaman çok fl k giyinen ve kendine ait tarz olan bir kad n m. Yani limonu kendimle özdefllefltiriyorum. Derken bir gün m s r çarfl s na gittim, sepetin içine limonlar koydum ve Galata Köprüsü nden geçtim ve tak nt mdan kurtuldum. Ve resim yapmaya bafllad n z herhalde... K z kardeflim Avrupa dan Japon resim malzemeleri getirdi ve yata m n üstünde küçük resimler yapmaya bafllad m. Kendimi, stanbul u, gözyafllar m ve Bo az yapt m. Sonra hepsini birbirine diktim, çünkü büyük resimler yapmak istiyordum. Apartman komflumuz Ergin nan o s rada aç lan bir resim yar flmas na girmemi tavsiye etti. Orada da ilk elli kiflinin aras na girdikten sonra resim hayat m ikinci kez bafllam fl oldu. Ama yine rahat durmad n z... Evet, sahneye ç k p hissettiklerimi beden lisan yla anlatmak istiyordum çünkü. Tabii yine herkes karfl ç kt. Ama bunu da kafama koymufltum. Aya rini de Bin y l n stanbul unu yapt m. Tan t m n gazete gazete dolafl p kendimi yapt m, kimse beni tan - mazken iki bin kifli geldi. Sahneye on tane heykel koydum, 11. de ben oldum. Kostümümü Issey Miyake haz rlad. Davul çald m, ba rd m, a lad m ve resim yapt m. stanbul u performansla anlatt m. Tüm izleyiciler hüngür hüngür a lad. Karfl ç kanlar bile 18

19 Aya rini de Bin Y l n stanbul unu yapt m. Tan t m n da gazete gazete dolafl p kendim yapt m. Kimse beni tan mazken iki bin kifli geldi. Sahneye on tane heykel koydum, 11. de ben oldum. bay ld lar. Ondan sonra kendime güvenim geldi ve yolum aç ld ama 5-6 sene para kazanmad m. Para kazanmadan önce kendini ispatlaman gerekiyor her meslekte. Arkas ndan Ihlamur Kasr nda Ahenk, Cenk ve Beden diye bir performans yapt m. Esma Sultan Yal s nda Mercan Dede yle bir baflka performansa ç kt m. Topkap Saray nda kendi görüntülerimden oluflan bir foto raf performans düzenledim. Performanslarda anlatt klar n z izleyiciler taraf ndan tam olarak anlafl l yor mu? Emin misiniz? Hem de nas l... Her fley oldu u gibi anlafl l yor. O kadar do al ki, anlafl lmamas imkans z. Peki anlatmak istediklerini bitti mi? fiu s ralar bu tip çal flmalar yapm yorsunuz. Anlatacak çok fley var ama art k performans de il, büyük resimler yapmak istiyorum. Zaman m yok. Bir pazartesi bir de cumartesiyi anl yorum. Arada ne yapt m bile hat rlam yorum. Saçlar n z n mavisi, giyiminiz... Her fleyinizle çok farkl s n z. Evet, ben farkl y m. Kimseye benzemiyorum. Rakibim olamaz, çünkü yapt klar mdan daha önce ben bir sanat eseriyim. Yürüyüflüm bile sanat eseri gibi. Bienal gibi kad ns n diyorlar bana. Örne in flu üzerimde gördü ünüz k yafetler üç gündür üzerimde. Bafl ma ba lad m eflarplar n rengi de ifliyor sadece. Renge ihtiyac m var, yorgunum çünkü. Davetlere ve yemeklere böyle gidiyorum. Herkes her seferinde farkl bir fley giydi imi zannediyor. Beni çok seviyorlar ve takdir ediyorlar etraf mdakiler. Bu çok gurur verici. Ben ne para kazanmay bilirim ne de para kazan r m. Fazla para düflünürsen üretemezsin zaten, ç kmaz. Gençler ise böyle de il, önce para konuflmay tercih ediyorlar. Nas l yap yorsunuz bunu? Tafl makla ilgili bir fley bu. Kendimi aynada izlerim ve nas l oldu- uma karar veririm. Tarz olmaya çal flm yorum, ben böyleyim. Aynada bir tablo görmek istiyorum. Hayat n za Japonya girmeseydi... Böyle olmazd m asla. Baflka bir türlü sanatç olurdum. Japonya da yaflamak kendi kültürüme sahip ç kmama sebep oldu. Ço-

20 TASARIM Evet, ben farkl y m. Kimseye benzemiyorum. Rakibim olamaz, çünkü yapt klar mdan daha önce ben bir sanat eseriyim. Yürüyüflüm bile sanat eseri gibi. Bienal gibi kad ns n diyorlar bana. cu um olmasayd sap gibi ve ruhsuz olurdum. Çocuk insana ruh veriyor. E er olmasayd ne olurdu diye düflünmek bile istemiyorum. Ama bunun gibi olmaz çok daha afla da olurdum. Japonya daki tasar m, moday seviyorum. Issey Miyake yi seviyorum. Yojhi Yamamoto nun dükkan n gezmeye bay l yorum. Oradaki ma azalar bile farkl. Çünkü düflünerek ve de er vererek sergiliyor onlar. Türkiye de Defne Koz gerçek bir tasar mc d r. Gerçek tasar mc Türkiye de bir ya da iki tane var bence. Giyinmek o kadar kolay bir fley de il, tekstil çok zor bir konu. Kendinizi seviyor musunuz? Kendimi çok seviyorum, kendime hayran m, sanat m megalomanca seviyorum. Yapt m iflten dolay çok cesurum. Çabuk karar verip çabuk üretiyorum. Kafamda çok program m var. Hiçbir plan m yok, ay n kaç oldu unu katiyen bilmem. Defterim yoktur, kalem hiç kullanmam. Resimlerimin plan bile beynimdedir, ön çal flma yapmam. Bir yerden bafllar bir yerde bitiririm. Mutfa- m seviyorum, k z ma yemek yapmay seviyorum. Gelenim gidenim çoktur, ama kim gelirse gelsin ben resim yapar m. Ama bir yandan da çok programl y m. Program n zda flu anda ne var? 26 Nisan da AÇEV den e itim alan anne ve çocuklara resim yapt rd m. O resimleri tablo haline getirece im. Onlar 27 May s da Metrocity de sergileyece im. Sonra bu sergi Brüksel e AB projesine gidecek. Sonra Anadolu da anne ve çocuklara resim yapt rmaya devam edece im. En sonunda Türkiye de bir sergi olacak. Yaklafl k bir sene sonra kadar... Zaman k sa ama benim elim çabuktur. Beynimdekini düflünmeden tuale aktarabiliyorum. Sanatç sadece keyif için de il, toplum için de bir fleyler yapmas laz m. Ben de topluma birikimlerimi vermeye çal fl yorum. Bundan da son derece memnunum. 20

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Zorluklar afl lmak içindir

Zorluklar afl lmak içindir Dr. Yeflim Toduk Akifl Zorluklar afl lmak içindir liderlik konusunda daha çok flirket yöneticileri veya politikac lar konusunda araflt rmalar yap l r, bilgi edinilir ve söylefliler paylafl l r. bu ayki

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

ortopedist röportaj RÖPORTAJ: DR. NADİR ŞENER

ortopedist röportaj RÖPORTAJ: DR. NADİR ŞENER röportaj ortopedist YARATIYOR.Bursalı 60 61 SONBAHAR 2013 SAYI: 301 İSMAİL AYGAN, TAYFUN AÇIKGÖZ, ERTUĞRUL AYDIN, MURAT GÜRÜN VE ENGİN AKGÜN. ONLAR, BURSALI BEŞ ORTOPEDİST. BEŞ MESLEKTAŞI, UZMANLIK ALANLARI

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

FRANCHISE. Technokids nedir

FRANCHISE. Technokids nedir Technokids ne yapar Technokids nedir Technokids, Teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanakları çocuklarla paylaşan, geleceğin yaratıcı beyinlerini ortaya çıkaran, yeteneklerini keşfeden, onlara yeni yetenekler

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -24 KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ AMAÇ Bu faaliyette

Detaylı