Güneyde yapýlan bir araþtýrmaya göre en çok yozlaþan kurumlar siyasi partilermiþ... Halkýn hiç güveni kalmamýþ onlara... Ya bizde kaldý mý?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güneyde yapýlan bir araþtýrmaya göre en çok yozlaþan kurumlar siyasi partilermiþ... Halkýn hiç güveni kalmamýþ onlara... Ya bizde kaldý mý?"

Transkript

1 Güneyde yapýlan bir araþtýrmaya göre en çok yozlaþan kurumlar siyasi partilermiþ... Halkýn hiç güveni kalmamýþ onlara... Ya bizde kaldý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Aralýk 214 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4752 FÝYATI: 2.5 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý Koççinodrimitya'da bir Pazar ikindisi 2. sayfada TIKANMAYA GÖR 3 yýl önce Roboski'de Türk savaþ uçaklarýyla katledilenler için Türkiye ne özür diledi, ne de failleri cezalandýrdý cana kýydýlar Dün gece yaklaþýk 5 kiþilik bir grup Lefkoþa'daki TC Büyükelçiliði önünde protesto eylemi yaptý... Eylemde katliam anýný yansýtan teatral bir de gösteri düzenlendi... Eyleme YKP, KTÖS, Kýbrýs Pir Sultan Abdal Derneði, Alevi Kültür Merkezi, Mezopotamya Gençlik Kültür Sanat Derneði ve Devrimci Komünist Birlik destek verdi... TC Büyükelçiliði önünde yapýlan eylemden sonra KTOEÖS salonunda bir de anma etkinliði düzenlendi... Yapýlan basýn açýklamasýnda, "Roboski katliamýnýn gerçek sorumlusu faþist Türk devletidir" denildi sayfada Neler oluyor... Bir uçak daha kayboldu Geçtiðimiz Mart ayýnda Malezya uçaðýnýn 239 yolcusuyla birlikte kaybolmasýndan sonra, dün de yine Air Asia þirketine baðlý Endonezya uçaðý 162 yolcusuyla havada kayboldu... Endonezya'nýn Surabaya adasýndan Singapur'a gitmekte olan uçak ile aniden irtibat kesildi... Asya'da ekonomik fiyatýyla en çok tercih edilen havayolu þirketlerinden Air Asia ile ilgili þimdiye dek herhangi bir kaza rapor edilmedi sayfada Aydýn Hikmet KARIÞLAMAK... Selma Bolayýr Ali Kiþmir 3. sayfada 6. sayfada Aklýn yolu birdir Özgün Kutalmýþ 8. sayfada NEDEN KATILMIYORUM!.. 8. sayfada CEHENNEM KAPISINDAKÝ ÝBLÝS; ÜÇ BAÞLI KERBEROS Canan Sümer 12. sayfada KRALLAR NEDEN DELÝRÝR?! Duygu Amber 13. sayfada "Yüksek Müzik Eðitimi almýþ ilk Kýbrýslýtürk" Mehmet Sakarya 16. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... MUMU MUMCUNUN ELÝNE VERÝN... Ali Osman ÇOK ALAN KESÝLDÝÐÝNÝ, AZ ALAN EKLENDÝÐÝNÝ AN-LA-MA-YA-CAK BÝLE! Erdoðan Baybars HAYAT PAHALILIÐI Sezan Artun AMERÝKA HÖT DEYÝNCE Mehmet Levent BEDAVADAN YAÞAMAK Dolgun Dalgýçoðlu Seçime doðru Akýncý vizyonunun ayrýntýlarýný 14 Ocak'ta paylaþacak sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... UBP'DEN NE FARKINIZ VARSA ONU SÖYLEYÝN... Barýþý... Emeði... Ve federasyonu savunan kaç parti var? Bir parti mi? Ne münasebet... Siyaset arenamýz bunlarý savunduðunu söyleyenlerle dolu hep... TDP mi savunmaz barýþý, emeði, federasyonu? BKP mi? YKP mi? Hatta UBP ve DP mi? Hepsinden de her gün hep bunlarý duymuyor muyuz? Ama Özkan Yorgancýoðlu sanki farklýymýþlar gibi þöyle diyor: "Bazýlarý partimizin eski düþüncelerinden saptýðýný söylüyor, ama bu ülkede barýþý, federasyonu, emeði savunan CTP-BG'dir"... * CTP'nin eski CTP olmadýðýný söyleyenlere verilecek yanýt bu mu Özkan Bey? Keþke baþka bir þey söyleseniz... Partinizi geriye kalanlardan ayýran bir þey... Öyle diyenler zaten bunlarý kastetmemiþler ki... Kastettikleri þey baþka... Yani siz bunlarý bilmiyor musunuz? Bilmezseniz Ciðerci Ahmet'e sorun... Söylesin size... "Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi"... CTP'nin UBP'den ne farký olduðunu anlatýn... UBP'nin yaptýklarýndan farklý bir þey yaptýysanýz, onu anlatýn... UBP partizanlýk yaptý da siz mi yapmadýnýz? UBP müþavir ordusuna müþavir kattý da siz mi katmadýnýz? UBP ihalesiz iþlere çýktý da siz mi çýkmadýnýz? UBP emekçinin hakkýný ve alýn terini çaldý da siz mi çalmadýnýz? UBP Ankara'nýn paketine hayýr demedi de siz mi dediniz? UBP topluma verdiði sözleri tutmadý da siz mi tuttunuz? * "CTP UBP'leþti" diyenler bundan dolayý diyorlar iþte... Siz "En yüce deðer emektir" derken, emeði nasýl "en cüce deðer" yaptýðýnýzý anlatýyorlar... Ayrýca barýþ için geriye kalanlardan farklý ne yaptýnýz? Daðlardaki bayraðý mý kaldýrdýnýz? Maraþ'ýn bütünlüklü çözümü beklemeden yasal sahiplerine teslim edilmesini mi talep ettiniz? Müzakerelerin kopmasýna neden olan Barbaros'un geri çekilmesi için bir çabanýz mý oldu? Doðuþ Derya'ya mý sahip çýktýnýz? * Öyle barýþ, federasyon ve emek falan diye hava basmak kolay... Ýcraattan haber verin bize Özkan Bey... Söylenene deðil, yapýlana bakalým... Þener LEVENT Açý Ýnce uzun bir yoldan süzülerek batýya gidiyoruz... Ýki yanýmýz yemyeþil tarlalarýn arasýndan... Saðýmýzda Beþparmaklar... Solumuzda Trodoslar... Daðlarýna bahar geliyor memleketimin... En güzel mevsim... Nergis zamaný... Kuruyan dallarda olgunlaþmýþ sapsarý limonlar... Yol üstünde bir mandarin ve lahana satýcýsý... Bir papaz... Ve bir ihtiyar... Bazan iki yaný aðaçlýklý, bazan büsbütün aðaçsýz yollar... Ve geceleri alçalan bir uçaktan bakýlýnca tektük ýþýklarý görünen köyler... Akaça... Peristerona... Koççinodrimitya... Bu yoldan en son ne zaman geçtim... Bir yazdý galiba... Mesaj atardý her gün bana... Sabahlarý kalimera... Akþamlarý kalispera... Yatacaðýnda kalinihta... Ben de ayný karþýlýðý verirdim ona... Petralý Hristoforos... Bizi gülerek karþýladý Koççinodrimitya'da... Bir göçmen aile... Dörtyüz dönümlük malý kalmýþ Petra'da... Bir deðil, binbir çile... Kucaklaþtýk kýrk yýllýk dostlar gibi... Yol üstündeki restoranýnda... Ayrýmýz gayrýmýz yok... Buralýyýz hepimiz de... Kýbrýslý... Koççinodrimitya'da bir Pazar ikindisi... Ayrelli, cacýk, mantar turþusu... Ve Baf'tan gelen zivaniya... Kara üzüm baðý gibi bir muhabbet baðý... Bu masalar müzakere masasýna benzemez... Kýrmýzý çizgimiz yok... Sýnýrlarýn aþýldýðý, duvarlarýn yýkýldýðý bir masa bu... Masada bayrak yok... Kleftiko var... Pastýrma var... Biber dolmasý var... Ve Hristoforos'un þaraba batýrarak tatlandýrdýðý piliç var... Filolog Andria bana sordu: -Neden tek baþýna katýldýn Avrupa seçimlerine? Neden bir partiyle veya iki toplumlu grupla deðil? Leymosun'daki bir toplantýda da sormuþtu bir izleyici bunu bana... Ne dedim? -Kýbrýs'ta beraber olacaðým bir parti göster bana... Gösteremedi... "Burada hayatý deðil, partisini tercih ediyor herkes" dedim... Ölürse partisi için ölür... Kendine de, yurduna da kötülük yapsa bile ondan vazgeçmez... Týpký tuttuðu takýmdan vazgeçmediði gibi... Ýkinci kümeye düþse de, üçüncü kümeye düþse de býrakmaz onu... Ya kýrk yýllýk APOEL'li olur... Ya kýrk yýllýk Çetinkayalý... Güleryüzlü ve esprili Hristoforos Annan Planý'na evet diyenlerden... -Neden evet dedin, diye sordum... -Çünkü bana köyüme döneceðimi söylediler, Çiziktirdi dedi... -Peki, iki taraftan da evet çýksa Türkiye'nin bu anlaþmayý uygulayacaðýndan nasýl emin oldun da evet dedin? Hristoforos sonradan anlamýþ neler olup bittiðini... Herkese söylediklerimi onlara da söyledim. Türkiye uluslararasý anlaþmalara uyan bir devlet deðil... Bu anlaþmaya da uymasa ne olacaktý? Hiç... Planda buna dair hiçbir þey yok... Bir de þu: Ýki taraftan da evet çýksa Kýbrýs Cumhuriyeti 24 saatte feshedilirdi... Ki, bu planý hazýrlayan Amerika ve Ýngiltere'nin de asýl hedefi buydu... Kýbrýs Cumhuriyeti ortadan kalkýnca, denizlerimizdeki hazine de daha çok onlarýn olurdu... Ne var ki planýn kabul edilmemesinden de bir þey kaybetmiþ sayýlmazlar pek... En azýndan güçlü müttefikleri Türkiye'yi Kýbrýs'taki suçlarýndan arýndýrdýlar ve ona masumiyet kazandýrdýlar... Sanýk sandalyesinden kaldýrýp savcý sandalyesine oturtmayý baþardýlar! Hristoforos'un bahçesindeki limonlarýn önünde hep birlikte bir hatýra resmi çektirdik... -Buradan geçerken her zaman uðrayýn, dedi ayrýlýrken... Artýk Koççinodrimitya'da yakýn dostlarýmýzýn olduðunu biliriz... Hatta akrabalarýmýz... Biz bu kadar yakýnýz iþte birbirimize... Bir görüþte aþýk oluruz... Lefkoþa'ya döndüðümüzde upuzun bir kuyrukla karþýlaþtýk kapýda... Güneyden kuzeye deðil... Kuzeyden güneye doðru... En fazla yozlaþan kurumlar partiler Rum Ýstatistikçiler Enstitüsü tarafýndan yapýlan bir araþtýrmaya göre, Rumlarýn yolsuzluðun faturasýný siyasi partilere kestiði ifade edildi. Fileleftheros gazetesi, "Yolsuzluðu Partilere Yüklüyorlar" baþlýklý haberinde, siyasi partilerin sayýlý yolsuzlaþmýþ kurumlardan kabul edildiði araþtýrmaya yer verdi. Araþtýrmada "ülkenizde en fazla yozlaþmýþ kurumlarýn ne olduðunun" sorulmasý üzerine, partilerin yüzde 25'lik oranla ilk sýrayý aldýklarýný kaydeden gazete, ikinci sýrayý ise devlet yetkilileri ve devlet memurlarýnýn aldýðýný belirtti. Bu oraný, yüzde 19 ile yerel yönetimlerin izlediðini ifade eden gazete, Rum kamuoyunun adalete ve yargýya ise güvendiðinin görüldüðünü yazdý. Rumlarýn yalnýzca yüzde 6'sýnýn adalet ve yargýda yolsuzluk olduðunu düþündüklerini kaydeden gazete, basýnda yolsuzluk olduðuna inananlarýn oranýnýn ise sadece yüzde 4 olduðunu belirtti. Kamu kuruluþlarýný etkileyen yolsuzluk boyutu hakkýnda, kentsel ve kýrsal bölgeler arasýnda farklý deðerlendirmeler kayda geçirildiðini anlatan gazete, kýrsal bölge sakinlerinin, Rum meclisini ikinci yozlaþmýþ kurum olarak addettiklerini belirtti. Gazete, ankete katýlanlarýn yüzde 76'sýnýn, siyasi partilerin yolsuzlukla savaþma konusundaki çabalarýnýn sonuçsuz olduðunu beyan ettiklerini de ekledi.

3 Aydýn Havasý Aydýn Hikmet TIKANMAYA GÖR Roboski katliamýnýn üçüncü yýldönümü TC Elçiliði önünde Roboski eylemi Roboski katliamýnýn 3. yýldönümü nedeniyle katliam sýrasýnda yaþamlarýný yitirenlerin anýsýna baðlý kalmak ve aileleriyle dayanýþmak amacýyla dün akþam saat 17. 3'da bir etkinlik düzenlendi. Kuðulu Park'ta toplanan ve Mezopotamya Gençlik Kültür Sanat Derneði, Devrimci Komünist Birlik, YKP, KTÖS, Kýbrýs Pir Sultan Abdal Derneði ve Alevi Kültür Merkezi'nin desteklediði etkinliðe katýlan yaklaþýk 5 kiþilik grup TC Elçiliði önüne yürüdü ve orada bir basýn açýklamasý yapýldý. Basýn açýklamasýndan sonra kitle KTOEÖS'na giderek ortada da bir anma etkinliði gerçekleþtirdi. TC Elçiliði önünde okunan basýn bildirisi özetle þöyle: "Tarihini toplumsal katliamlarla, imha ve inkar politikalarýyla yazmýþ olan Türkiye Cumhuriyeti, mevcut AKP hükümeti ile bu katliamlarýna her gün yeni birisini eklemeye devam ediyor. Bu anlayýþla tek millet, tek dil, tek din ve tek mezhep dayatmasýný devam ettiren Türk devleti; Osmanlý'dan devraldýðý kendinden olmayanlarý imha ve inkar etme geleneðini sürdürmektedir. Ermenilere, Kürtlere, Ezidilere, Alevilere ve diðer azýnlýklara, ayrý inanç ve dinler ile mazlum halklara yönelik her türlü zulmü reva görüp, soykýrýma tabi tutarak onlarca katliam gerçekleþtirmiþtir. Tarihi zulüm ve katliamlarla yazýlan bir ülkenin ilerici ve devrimcileri de bu zulüm ve katliamlarda payýna düþeni fazlasý ile yaþamýþ ve almýþtýr. 36 yýl önce gerçekleþtirilen Maraþ katliamý Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki yüzlerce kanlý sayfadan birisidir Aralýk 1978 tarihinde Alevilere karþý hunharca hayata geçirilen bu katliam da 5'e yakýn Alevi öldürülürken, yüzlercesi yaralanmýþ, yüzlercesinin de evleri ve iþyerleri tahrip edilmiþtir. Bu katliamdan sonra binlerce kiþi Maraþ'ý terk etmek zorunda býraktýrýlmýþtýr. Maraþ'taki Aleviler, ilerici ve devrimciler hedef alýnarak, bir hafta boyu devam ettirilen bu zulmün bilançosu aðýr olmuþtur. Dönemin devrimci dalgasýnýn yüksek olmasýný kabul etmeyen faþist Türk Devleti planlayarak yaptýðý bu katliamý farklý þehirlerde devam ettirmiþtir. Diyarbakýr, Buca, Ümraniye ve Ulucanlar cezaevleri katliamýndan sonra planlanarak gerçekleþtirilen 19 Aralýk katliamý; önceden hazýrlanan F-tipi hücrelerinin devreye konularak devrimcileri tecrit edip boyun eðdirme ve teslim alma operasyonuydu. Dün olduðu gibi bugün de üstü örtülmeye çalýþýlan Dersim katliamý, Maraþ, Çorum, Sivas katliamlarý, binlerce köy yakma ve boþaltmalar, faili meçhul cinayetler, cezaevi katliamlarý gibi, Roboski katliamý da faili beli fakat aydýnlatýlmak istenilmeyen bir vahþet olarak kanlý listedeki yerini almýþtýr. Roboski'de 34 vatandaþýn savaþ uçaklarý ile katlediliþinin üzerinden tam üç yýl geçti. Bugüne kadar ne faillerin bulunmasýna yönelik bir adým atýldý, ne de vicdanlarý rahatlatacak bir özür dilendi. Tüm bunlar bir yana, bugüne kadar köye gitmek isteyen, sorumlularýn ortaya çýkmasýný talep eden demokratik kurum ve kuruluþlar baský ve zor yolu ile engellenmeye çalýþýldý. Evet, katliamýn üzerinden tam 3 yýl geçti. Bu geçen uzun zaman dilimi içerisinde canlý tanýklarýný ifadesi dahil her þey ortadaydý, olmayan tek þey ise adaletin kendisiydi. Üç yýl kimileri için uzun kimileri için kýsa bir zamandýr. Roboski`de çocuklarýnýn mezarý baþýndan ayrýlmayan analar için üç yýl, bitmek bilmeyen bir zamandýr. Askeri araç ve helikopter sesleri ile korkuyla büyüyen çocuklar için 3 yýl oldukça uzun bir zamandýr. Üç yýl adalet beklemek için uzun bir zamandýr. Ýçinde bulunduðumuz Aralýk ayýnda 36 Yýl önce Maraþ katliamýnýn, 2 yýlýnda cezaevleri katliamýnýn ve 28 Aralýk 211 Roboski katliamýnýn gerçek sorumlusu faþist Türk devletidir. Dayanýþma Platformu olarak Türk devleti tarafýndan gerçekleþtirilen bu katliamlarý kýnýyor, insanlýða karþý iþlenen bu suçlar karþýsýnda bir kez daha sesiz kalmayacaðýmýzý kamuoyuna ilan ediyoruz." Dünyada neler oluyor... Bir uçak daha kayboldu Endonezya'nýn Surabaya Adasý'ndan, Singapur'a gitmekte olan AirAsia Havayollarý'na ait yolcu uçaðý ile irtibatýn kesildiði bildirildi. AirAsia'dan yapýlan açýklamada, QZ851 uçuþ numarasý ile Surabaya Adasý'ndan, Singapur'a gitmekte olan uçak ile yerel saatle 7.24'te irtibatýn kesildiði belirtildi. Airbus A32-2 tipi uçakta, 155 yolcu ile 7 mürettebatýn olduðu açýklandý. Endonezya Ulaþtýrma Bakanlýðý yetkilileri, uçakla irtibatýn Java Denizi üzerinde kesildiðini, irtibat kesilmeden önce pilotun olaðan dýþý bir rota deðiþikliði istediði ifade edildi. Uçaðýn bulunmasý için arama ve kurtarma çalýþmasýnýn baþladýðý ancak daha sonra ara verildiði kaydedildi. Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu Baþkaný F. Henry Bambang Sulistyo, "Havanýn kararmasý nedeniyle arama çalýþmalarýný þimdilik durdurduk. Yarýn saat 6.3'da Avustralya, Malezya ve Singapur'un yardýmlarýyla daha detaylý bir çalýþma yapacaðýz ve sonuç almaya çalýþacaðýz" dedi. Uçaktaki yolcularýn yakýnlarý Surabaya'daki havaalanýnda beklemeye devam ediyor. Endonezya Ulaþtýrma Bakanlýðý, uçaðýn Kalimantan ize Java Adasý arasýnda bulunan Java Denizi üzerinde düþtüðünün tahmin edildiðini açýklamýþtý. Asya'da ekonomik fiyatýyla en çok tercih edilen havayolu þirketlerden AirAsia ile ilgili þimdiye kadar herhangi bir kaza rapor edilmediði belirtiliyor. Surabaya Adasý'ndan Singapur'a gitmekte olan yolcu uçaðýyla yerel saatle 7.24'te irtibat kesilmiþti. Uçakta 155 yolcu ve 7 kiþilik mürettebat bulunuyordu. Kýlýk deðiþtirip gezintiye çýkan Sultan Mahmut Han yolda gördüðü çay ocaðýna dalýverir. Oradaki müþterilerin çaycýyý 'Týkandý Baba' diye çaðýrmalarý padiþahýn dikkatini çeker. Merak edip sorar, çaycý da "Uzun mesele beyim" deyip anlatmaya baþlar: "Rüyamda herkesin musluðunun gürül gürül, benimkinin damla damla aktýðýný görmüþtüm. Suyun akýþýný artýrayým derken, soktuðum çomak kýrýlmýþ ve musluk iyice týkanmýþtý. O gün bu gündür adým "Týkandý Baba" ya çýktý, neye el attýmsa kýsmetim bir türlü açýlmadý. Gördüðün gibi çay satarak geçinmeye çalýþýyorum." Týkandý Baba'nýn öyküsünden etkilenen padiþah ona yardým etmek ister. Altýn döþeli bir tepsiyi baklavayla doldurup götürmeleri için adamlarýna emir verir. Adamlar tepsiyi hazýrlayýp Týkandý Babaya götürürler, o da alýp evin yolunu tutar. Yolda giderken "Ben en iyisi bu baklavayý satayým, evimin ihtiyaçlarýný karþýlayayým" der. Yol kenarýnda dikilip baðýrmaya baþlar: "Taze baklava, güzel baklava!" Oradan geçmekte olan biri baklavayý görüp beðenir ve bir altýn karþýlýðýnda tepsiyi alýr. Aradan üç beþ gün geçer, Sultan Mahmut Han çay ocaðýna tekrar uðrar. Fakat ne Týkandý Baba'da ne de çay ocaðýnda bir deðiþiklik göremez. Dayanamayýp sorar: "Sana baklava göndermiþtim. Gelmedi mi?" O da "Geldi efendim. Ben de satýp ihtiyaçlarýmý giderdim. Allah sizden razý olsun" der. Mahmut Han padiþah olduðu açýklar ve adamý alýp sarayýn hazine dairesine götürür. "Bu küreði þuradaki altýn yýðýnýna daldýr, üstünde ne kadar altýn kalýrsa kýsmetindir" der. Heyecana kapýlan Týkandý Baba küreði altýn yýðýnýna ters daldýrýr. Karný aþaðý sýrtý da yukarý bakan küreðin üstünde bir tane bile altýn kalmaz. Padiþah "Anlaþýlan senin buradan da nasibin yokmuþ" der ve askerlerine emreder: "Týkandý Baba'yý Üsküdar'ýn en güzel bir yerine götürün. Oradan bir taþ seçerek fýrlatsýn. Taþ ne kadar uzaða giderse o bölgeyi boydan boya ona verin" Askerler Týkandý Babayý Üsküdar'a götürüp padiþahýn emrini bildirirler. O da etrafa bakýnýp yerden bir taþ seçer ve savurmak için kolunu havaya kaldýrýr. Tam atacakken ayaðý kayýp yere yuvarlanýr ve baþý bir kayaya çarparak ölür. Haberi duyan padiþah çok üzülür ve o meþhur sözünü söyler: "Vermemiþse Mabut, neylesin Sultan Mahmut" * Osmanlý padiþahlarý içerisinde iki adet Mahmut vardýr. II. Mustafa'nýn oðlu I. Mahmut ve I. Abdülhamit'in oðlu II. Mahmut Birinci Mahmut 58 yýl yaþamýþ, 34 yýl saltanat sürmüþtür. Ýkinci Mahmut 54 yýl yaþamýþ, 31 yýl saltanat sürmüþtür. Týkandý Baba'ya kucak açanýn hangi Mahmut olduðunu bilmiyorum. Bildiðim, II. Mahmut tarafýndan büyük dedemin katledilmesi olayýdýr yýlýnda Yeniçeri ocaðýný laðveden II. Mahmut ferman buyurmuþ: Bütün eyaletlerdeki ocaklar kapatýlacak, Yeniçeri aðalarýnýn kelleleri kesilecek Kesilen kelleler de padiþahýn görmesi için baþkent Ýstanbul'a gönderilecek Arada bir padiþahlara kelle vermek soyumuzun kaderinde var. Osmanlýnýn Eyaletlerinden olan Kýbrýs'ýn son Yeniçeri Aðasý büyük dedemizdi. Týkandý Baba'ya üzülen Padiþah çok uðraþmýþ, sonunda "Neyleyim?" demiþti ya?. Ben de þöyle diyorum: "Alnýna yazmýþsa Mabut, çýkar gelir bir Kel Mahmut" * Mabut Tanrý, Mabet Tapýnak, Ýbadet de Tapmak anlamýna gelir. Osmanlýcayý yavaþ yavaþ öðrenmeye baþlarsanýz iyi olur.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Barbaros Barbaros söyle bana Barbaros O kadar hörelenme nasýl çýkar böyle fos? Boynunu büküp böyle nereye gidiyorsun? Diz vurup yerde kalmak deðer miydi Barbaros? Kalay "SEVÝM KOÞ, KATÝL GELDÝ" Antakya'ya giden Ahmet Davutoðlu'nu, "Hýrsýzý Katili Kovala" kampanyasý kapsamýnda asýlan "Sevim koþ katil geldi" pankartý karþýladý. Bu "tatsýz" sürprizi Davutoðlu'na yapan Türkiye Komünist Partisi'nin Hatay il örgütü idi. KKTC'de de bir gün mutlaka AKP Hükümeti'nin Baþbakanlarý ve Bakanlarýnýn "Sevim koþ katil geldi" pankartý ile karþýlanacaðý günleri göreceðiz. Kimbilir belki de bu pankartý Kýbrýslýlarla Hataylýlar birlikte taþýyacak Ýþte o günün adý "yaþasýn halklarýn kardeþliði" olacak Kalaycý AliOSMAN Periyodik MUMU MUMCUNUN ELÝNE VERÝN... Yeni yýla iki gün kaldý þunun þurasýnda... Bayramlarda, önemli günlerde ve yýlbaþlarýnda bakanlar bulunduklarý bakanlýklarýn dairelerini dolaþýrlar. Saðlýk Bakaný da hastaneleri, saðlýk ocaklarýný dolaþýr... Hastalarýn ellerini sýkar, beraberinde götürdüðü basýn mensuplarýna veya bakanlýðýn basýn bürosuna açýklamalarda bulunur... Bir vatandaþýmýz geçtiðimiz gün telefonla bu konuda açýklamalarda bulundu. Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'nin açýklamalarýný eleþtirdi ve Lefkelilere çaðrýda bulunarak dikkatli olmalarýný istedi... "Bu konuyu biraz da siz deþin" dedi. Vatandaþýmýz yerden göðe kadar haklýdýr... Bunlara güvenilmez! Oy uðruna vaadler gýrla... "Kandýr çocuðu da taksim istesin" dedikleri konuda kandýran bunlardýr! Politikanýn yalancýlýk olduðunu durmadan ispatlamaya çabalýyorlar. Yýlardýr bu böyle... Sanýrým 8'li yýllardý... Köyümüzü ziyaret eden bir partinin milletvekili, köylünün sorunlarýný dinlemek istedi. Söze su motorlarýndan girdiler, köy yollarýndan çýktýlar... Milletvekili köylüleri dinlerken durmadan not aldý ve sonuçta bu iþleri ilgili bakana götürüp çözeceðini söyledi. Sohbetten sonra da köydeki meyhanede köylülerin davetlisi olarak yedi içti... Sorunlarýnýn çözüleceðini veya iþlem göreceðini sanan köylülerin hayalleri ertesi gün öðleye kadar sürdü... Çünkü milletvekilinin not aldýðý kaðýtlarý yaya olarak tarlasýna giden bir köylü ertesi gün köy çýkýþýnda yol kenarýnda bulup getirdi... Ahmet Gülle, Güzelyurt'a tam teþekküllü bir hastane yapýlacaðýnýn sözünü verdi. Cengiz Topel'in iþlevi zaten otomatikman sýfýrlanýr... Ve kendiliðinden kapanýr gider... Cengiz Topel'i kapatmayacaðým derken gerek doktor gerekse araç gereç ve hatta ilaçlarla takviye etmelidir ki inandýrýcý olsun... Sibel Haným, bölgeye yaptýðý ziyarette Cengiz Topel'in kapatýlmayacaðýný aksine güçlendirileceðini söyledi... Ýnanan var mý bilmem, ama sevgili dostum Bumin Bezmen buna inanmadý... Haklý da... Yýlbaþý ziyaretlerinde Saðlýk Bakaný'nýn Cengiz Topel Hastanesi çatýsý altýnda rehabilitasyon merkezi açacaðýný söylemesi, hastanenin kapatýlacaðýnýn iþaretidir. Bir dönem daha böyle bir giriþimde bulunulmuþ, halkýn tepkisi nedeniyle bir bölümü rehabilitasyon merkezi olarak açýlmasýna raðmen hedef baþka olduðundan kapatýlmak zorunda kalmýþtý. Ancak, anlaþýlan o ki yeniden gündeme getirildi bu... Önceleri hastane ve arazisinin birilerine verileceði söylenmiþti... Rehabilite merkezi olmasý halinde, geriye kalan bin dönümlük arazi yine birilerine peþkeþ çekilirken belli bölgelerdeki rehabilitasyon merkezlerinin boþaltýlmasýyla da boþaltýlan yerler de özelleþtirilecek! Aðlamak istenmiyorsa, söylenenlerin yalan olup olmadýðýný beklemeyin... Mumu alýp mumcularýn eline verin! Akýncý'nýn Güzelyurt Çalýþma Ofisi açýldý Akýncý vizyonunun ayrýntýlarýný 14 Ocak'ta paylaþacak Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý, Cumhurbaþkanlýðýyla ilgili vizyonunun ayrýntýlarýný 14 Ocak'ta açýklayacaðýný belirtti. Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý'nýn Basýn Bürosu tarafýndan verilen bilgiye göre Mustafa Akýncý'nýn Güzelyurt Çalýþma Ofisi de önceki gün hizmete girdi. Açýlýþta yaptýðý konuþmada Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Akýncý, halka vaat ettiði dört temel ilke çerçevesinde gelecek kuþaklarýn belirsizlikten kurtulmasý için çözüm odaklý siyaset izleyeceðý belirtti. Seçilmesi halinde Türkiye ile saygýn ve kiþilikli bir iliþki için çalýþacaðýný kaydeden, baðýmsýz ve tarafsýz bir Cumhurbaþkaný olacaðýný, toplumsal konulara duyarlýlýk göstereceðini ifade eden Akýncý, 14 Ocak Çarþamba akþamý saat 19.3'da Lefkoþa'da Yakýn Doðu Üniversitesi Büyük Salonu'nda vizyonunu daha ayrýntýlý olarak kamuoyuyla paylaþacaðýný kaydetti. Öte yandan, Mustafa Akýncý Çalýþma Ofisi Gençlik Grubu tarafýndan, 27 Aralýk Cumartesi günü Lefkoþa'da Kýbrýs Türk Ticaret Odasý Konferans Salonu'nda, "Deðiþim Fikirlerle Gelecek" temalý seminer düzenlendi. Seminere, dünyanýn pek çok ülkesinde konferanslar veren kiþisel geliþim uzmaný Yogesh Shardak da konuþma yaptý. Seminerde yaptýðý konuþmada Akýncý, zihinlerdeki engelleri aþmanýn önemine iþaret ederek, "Kýbrýs'taki duvar da elbet bir gün kaldýrýlacak, ama ona giden süreçte öncelikli olan beyinlerimizdeki duvarlarý kaldýrmaktýr" dedi. "Bireysel olarak zihinsel engelleri aþmayý baþarmanýn yaný sýra, toplumsal anlamda da bunu baþarmanýn yollarýný bulmamýz lazým" diyen Akýncý, bunu baþarmak için bugüne kadarki düþünce kalýplarýnýn dýþýna çýkabilmek gerektiðini belirtti. Etkinliklerde, 67'nci yaþýný doldurmasý vesilesiyle Mustafa Akýncý için pasta da kesildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent AMERÝKA HÖT DEYÝNCE Ne demiþti Ankara'nýn efeleri? "Rum tarafý sondaj çalýþmalarýna son vermedikçe Barbaros orada kalmaya devam edecek." Rum tarafý sondajý durdurdu mu? Hayýr... Çalýþmalar aralýksýz sürüyor. Ama buna raðmen Ankara, Barbaros'un 31 Aralýk'ta bölgeden ayrýlýp geri döneceðini... Yine 31 Aralýk'ta süresi dolan NAVTEX'i de yenilemeyeceðini açýkladý. Kuþkusuz, müzakerelerin yeniden baþlamasý yolundaki týkanýklýðýn giderilmesi açýsýndan buna olumlu bir tavýr olarak bakmak gerekir. Ancak Ankara'daki çekirdeksiz efelerin hörelenmelerinin küllü suyu gibi oturup dibe çöktüðünü de belirtmeden yapýlacak deðerlendirmenin eksik kalacaðý da açýktýr. "Rum tarafý sondajý durdurmadýðý sürece, Barbaros Hayrettin Paþa bölgeden ayrýlmayacak" demiþti AKP'nin efeleri... Ne oldu? Rum tarafý, bu konudaki uluslararasý hukukun tam desteðinde kendi Münhasýr Ekonomik Bölgesi içinde sondaj çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor... Türkiye'nin Barbaros Hayrettin Paþa'sý da geldiði gibi geri gidiyor! Bunca efelenmenin, hörelenmenin yerini iþte geldik gidiyoruz aldý! Barbaros'un geri dönmesi müzakere masasýnýn yeniden kurulmasý için Rum tarafýnýn ön koþuluydu. O kadar ki, Anastasiadis'in, Amerika'da býçak altýna yatmadan son sözleri "Barbaros'un orada bulunmasý, benim kalbimden daha önemli" olmuþtu. Barbaros'un buradaki varlýðýndan duyduðu rahatsýzlýðý Rum lider bu kadar açýk ve net þekilde ifade etmiþti. Þimdi bu geminin, 31 Aralýk'ta bölgeyi terkedecek olmasýyla Anastasiadis'in yalnýz zihnen deðil, kalben de rahatlamýþ olacaðý aþikârdýr. Kýbrýs Türk tarafýna... Yani Erdoðan ve AKP'nin buradaki iþbirlikçilerine gelince... Baþta iki lâfýnýn biri "Anavatan" olan Eroðlu olmak üzere, tümünün de aðzýný býçaklar açmýyor! Neden? Çünkü onlar, Anastasiadis'in hiçbir ön koþul öne sürmeden týpýþ týpýþ masaya dönmesi gerektiðini tekrarlayýp duruyorlardý her gün. Anastasiadis ise Barbaros'un bölgeyi terketmesini ön koþul olarak ortaya koymuþtu. Gelinen noktaya baktýðýmýzda, Anastasiadis'in bu ön koþulunun yerine getirildiðini görüyoruz. Türkiye'nin NAVTEX'i yenilemeyeceðini açýklamasý da cabasý! Uluslararasý siyasi gözlemcilere göre, Türkiye'nin öne srüdüðü bütün koþullarý kaldýrýp Barbaros'u geri çekmesinin ardýnda, ABD'nin bu konudaki talep ve talimatý yatýyor! Bu yorumun anlamý þudur: ABD höt deyince, Erdoðan da, AKP'nin çekirdeksiz efeleri de, hörelenip diz vurduklarý yerden kalkmamýþ, "Barbaros görev süresini tamamladý, geri dönüyor" diyerek fesi yere vurmak zorunda kalmýþlardýr! Yine tarafsýz siyasi gözlemcilere göre Amerika, Kýbrýs'ta ne yapacaðýna henüz karar vermemiþ, bunu gerektirecek koþullar da henüz oluþmamýþtýr. Bu nedenle müzakere tiyatrosunun, Amerika karar verene kadar sürmesi gerekiyor. Barbaros çekilecek müzakere tiyatrosunun perdesi açýlacaktýr. Son padiþah Recep Tayyýp Erdoðan han hazretleri bile kavuðunu yere vurduðuna göre... Baþka itirazý olan var mý?!

5 29 Aralýk 214 Pazartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Laf aramýzda, hep önümdeki pilava bakmaktan usandým artýk. MÝÞ-MIÞLAR Cumhurbaþkaný Eroðlu "Halkýmýza güveniyorum" demiþ. -Güven dediðin karþýlýklý olursa anlamý olur. Þimdi bir de halkýn ne hissettiðini soralým * Cumhurbaþkan adayý Sibel Siber, bir gün kendi kimliðimizle, uluslararasý toplumun parçasý olacaðýz demiþ. - Ve o gün cebimizde kendi paramýz olacak mutlaka. Göreceksiniz ve Sibel haným dediydi diyeceksiniz! * Kemer sýkma ve tasarruf ile ekonomi düzelebilirmiþ. - Düzelmez Öyle geçerli bir kural olsa, diyet yapmakla bütün göbekler erirdi. * Boþanmayý engellemenin 7 yolu varmýþ. - 7 deðil 57 yolu olsa faydasý yok! Adam kafasýna koymuþsa, 77 neden yaratýr kendine boþanmak için. * Çevre Bakaný Dinçyürek "Kötü havayý solumak kaderimiz deðil" demiþ. - Biliyoruz Biz de farkýndayýz Ama bizi mahkum eden gara gaderimiz utansýn *+ Matematik öðretmeni hesaplarda hile yaparak zimmetine para geçirmiþ. - Vay aptal vay... Kendinden baþka birisi hesap bilmez sanmýþtýr mutlaka. * Denktaþ, Develet Piyangosu 215'te Avrupa standartlarýna getirilecek demiþ. - Allah razý olsun Vatandaþý düþünmek budur iþte. Vatandaþýn refahý ve huzuru için çalýþanlarý Allah baþýmýzdan eksik etmez inþallah.. * Eroðlu son kez aday olduðunu açýklamýþ. - Bu açýklama ile halkýn güvenini kazandý! Þimdi herkes "Kýbrýs sorununu çözüp gidecek" diye düþünecek Mesela yani! ÇOK ALAN KESÝLDÝÐÝNÝ, AZ ALAN EKLENDÝÐÝNÝ AN-LA-MA-YA-CAK BÝLE! Açýk söyleyim. Benim bu hükümete güvenim yok.! Zýrnýk yok! Bir kere hiç mi hiç samimi deðiller Dürüst ve þeffaf deðiller Bütün dertleri çabalarý günü kurtarmaktýr Söyledikleri ile yaptýklarý arasýnda daðlar kadar fark var Her an ceketlerini alýp gidebilirler. Bugün var, Mayýs'ta muhtemelen yokturlar.. Ýstikrar da yok yani! Böyle sallantýlý bir durum iþte. Bilgi ve becerileri de yeterli deðil. Yüzlerine gözlerine bakýn Her ne yaptýlarsa, oralarýna buralarýna bulaþtýrdýlar. Bu nedenle "Çok alandan kesip, az alana vereceðiz" diye ortaya çýktýklarýnda ben irkildim, "eyvahhh"ý bastým. Eyvahhhh Yandý gülüm keten helva! Çok alandan kesecek Az alana verecek.. Ýyi güzel de; söyleyin Allah aþkýna bir Robin Hood ruhu seziyor musunuz Yorgancýoðlu'nda? Ya da Denktaþ'ta Ya da Mungan'da. Birisinin çýkýp da açýklamasý gerek Mesela Maliye Bakaný bunu yapabilir. "Çok" ne kadardýr "Az" ne kadardýr. Mesela 35 TL çok, 215 TL az bir maaþ mýdýr.? = 565/2=2825 Ne þiþ yansýn ne kebap gararý 2825 TL midir? Bu mudur amaç?! Yoksa çanakta toplanan paranýn, üçte ikisi az alana, üçte biri çok olana mý verilecek. Ters mi çevriliyor yani? Bugüne kadar üçte iki alanlar, bundan sonra üçün birini mi alacak? Bu mu hesap, bu mu murat? Elbette dalgamý geçiyorum! Gerçekten çok alandan bir þeyler kesecekler, az alana verecekler. Ama ne çok alanlar maaþýndan kesildiðini fark edecek, ne de az alanlar maaþlarýnýn arttýðýný.. Devede kulak uðruna tartýþýp duruyoruz iþte... Ama n'apalým Seneler nasýl geçecek baþka! BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Huyunuzu, suyunuzu deðiþtirme gücü yoktur yeni yýlýn Bu nedenle yaþadýðýnýz yýllardan farklý bir yaþam modeli beklemeyin yeni yýldan.

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun HAYAT PAHALILIÐI GÜNLÜK Hayat pahalýlýðý, çalýþanlarýn, "pahalýlýk" karþýsýnda korunmasý amacý ile yýllardýr uygulanan bir sistemdir. Özellikle Türk Lirasý'nýn diðer para birimleri karþýsýnda sürekli deðer kaybetmesi Sistemin çalýþan ve emekliler için ne denli önemli olduðu açýktýr. Ancak bu sistemi namusu ile uygulayan hiçbir hükümet(!) olmamýþtýr. Deðerler, her zaman olduðunda düþük gösterilmiþtir. DPÖ'nün açýkladýðý hayat pahalýlýðý ile halkýn bire bir yaþadýðý, hiçbir zaman tutmamýþtýr. Hükümetin yýlda iki kez hesaplattýðý hayat pahalýlýðý, gerçeðe tamamý ile ters. Hükümetin HP'lýlýðýný, halkýn zihnini karýþtýracak, bana göre anlamsýz, ifadelerle açýklanmaya çalýþýlmasý, sadece kandýrmaca. Gerçek hayattan þöyle bir örnek vereyim. Son 3-4 yýldýr sürekli olarak ayni supermarketten alýþveriþ yapmaktayýz. Doðrudan Aldýðýmýz, yaþayabilmek için zorunlu olan tüketim maddeleri. Ve her hafta rutin olarak ayni gün ve yaklaþýk olarak ayni miktarlarda tüketim maddeleridir aldýðýmýz. Diyelim ki yüzde 5 fazla veya eksik. O da birbirini dengeler. Bu süpermarketten alýþveriþe baþladýðýmýz zaman, haftada 3-4 TL'lik bir hesap tutuyordu. Önceki hafta yaptýðýmýz alýþveriþte hesap 178 TL. Þimdi, daha dünkü hesap, tamý tamýna 192 TL. Yaklaþýk 4-5 misli bir artýþ oldu bu süre içinde. Ýsterseniz siz de bir hesaplayýn. Eminim, sizin hesabýnýz da ayni çýkacak. Gerçek durum böyle iken, DPÖ sýfýr dolaylarýnda pahalýlýk buluyor. Eðer pahalýlýk yok ise, yaklaþýk ayni tüketim maddelerini tüketen vatandaþýn cebinden nasýl olur da 3-4 kat fazla para çýkýyor? Durum böyle iken Kuzey Kýbrýs'ta deðerlendirmelere bakýn. Kýbrýs'ýn Kuzey'ini yönettiðini iddia eden ve adýna "Hükümet" Selma Bolayýr KARIÞLAMAK... O'nu bebekliðinden beri tanýrým... Yazýyý yazarken, ona ulaþýp izin alamadýðým için adýný yazmayacaðým.. Katalan bir anne ile Rumca konuþan Kýbrýslý bir babadan doðma.. Yaklaþýk altý senedir de babasýnýn köyünde... Baf'ýn Gonya'sýnda yaþýyor... Lise son sýnýf öðrencisi... Hem de okulun en iyisi... Bu O'na, resmi geçitlerde bayraðý taþýma "onurunu" ve hakkýný kazandýrmýþ... Bilirsiniz resmi geçitler her zaman bir güç gösterisi olageldi... Kimin kimi daha çok döveceðini göstermek.. Göz daðý vermek için yapýlýr.. Ürkütücü her ne varsa.. Toplar, tanklar, tüfekler, uçaksavarlar... Gazisi, söylemleri, þiirleri ile þehidi.. Öðrencisi, esnafý, zanaatkarý ile tüm "teba"... "Devlet erkanýnýn" önünden süzülüp geçer... Ayný senaryolar.. Adanýn her iki yarýsýnda da halen geçerlidir.. Ama o gün Baf'ta yapýlan resmi geçidi daha önce yapýlanlardan ayýran bir farklýlýk vardý.. Farklýlýðý yaratan; bayraðýbangerayý- taþýyan "O"gençti.. Tam da "resmi erkanýn" önüne gelince baþýný onlarýn olduðu tarafa çevirmek yerine, hepsinin yüzüne karþý, beþ parmaðýný açarak, hýnçla, nah yüzünüze der gibi okkalý bir karýþ verdi... Çünkü onlara kýzgýndý... Çünkü okullarýný kapatacaklardý... Çünkü Baf'ta yapýlan son yolsuzluklar canýný sýkmýþtý... Çünkü gittikçe gençler, gelecek belirsizliði yaþýyorlardý... Çünkü o da sorgulayan, akýllý biri olduðu kadar yürekli ve onurluydu ve eline geçirdiði bu fýrsatý, politikacýya olan tepkisini göstermek için kullandý... Onlarý karýþladý... Ne çok karýþlanacak politikacý var Tanrým? Deðil mi ki politikacýlarýn çoðu seçildikten sonra o fýrsatý.. Halka hizmet yerine, yalnýzca kendilerine hizmet olarak deðerlendirirler.. Bu olayýn kuzeyde yahut Türkiye'de olduðunu düþünmek bile istemezsiniz sanýrým... Yaka paça, tekme tokat tutuklanmalar... Aleyhinde dava okumalar, hapislikler... Örgüt üyesi uydurmasý ile ve kimbilir yaþý büyütülerek idamlýk bile olunabilirdi! Hiç biri olmadý.. Bazý gazetecilerin.. Zamane gençlerin düþüncesiz ve akýlsýzlýklarýný kýnayan yazýlardan baþka... Ama sonra ne oldu? Biri çýktý; Barcelona (Barça)- ABOEL maçý için Kýbrýs'a gelen Barça'nýn tercümaný oldu... Gazetelere yazýlar yazdý... Neler oluyordu? Bu güzel iþleri yapan gençle, politikacýlarý karýþlayan o genç ayný kiþi miydi? Bu sefer; gençleri sorgulamak yerine kendilerini sorguladý bazý gazeteciler.. Demek ki bu gençler de düþünebiliyor, iyi iþler yapabiliyorlardý... Ülkenin selameti.. Hem kuzeyde hem de güneyde... Böyle gençlerin, Doðuþ gibilerin varlýðýna baðlýdýr... Yoksa; bu gün hala Maarif Koleji'nde kanlý banyo fotoðraflarýný sergileyerek politika yaptýklarýný sananlar, sevgisizlik ve nefret aþýladýklarý için suçludurlar ve karýþlanmayý hak ederler... Politikacýlarýn çoðunu bu kategoriye dahil etsem... Hiç de yanlýþ olmaz sanýrým... denen kurum içinde yer alanlarýn açýklamalarýna bakýn Yaptýklarý açýklamalarý anlayan ve onlarla iletiþim kurabilen birisi çýksýn ve onlara "Yaptýðýnýz açýklamalarla halký hem enayi yerine koyuyorsunuz, hem gülünç oluyorsunuz" desin ki belki, biraz kendilerine çekidüzen verirler. Konuþtuklarýný önce kendi kulaklarýna, daha sonra da milletin kulaðýna ulaþtýrýrlar. Halk, söylediklerinizin hangisine inansýn. Cümlenin baþýndaki bölüme mi, sonundakine mi? Yok eðer baþ ile kýçý dengeleyemiyor iseniz, ortalarda bir yer bulup orada durmayý deneyin. Hükümet Baþkaný Yorgancýoðlu'nun HP ile ilgili son açýklamalarý tam bir komedi. Tezatlarla dolu. Bir taraftan, "215 yýlýnda hayat pahalýlýðýný kaldýrdýk!" diyor Diðer taraftan "Amaç hayat pahalýlýðýný ortadan kaldýrmak deðil!" diyor. "Hayat pahalýlýðý ile oluþacak yükümlülüklerini, alt gelir gruplarýna dengeli ve refahýný arttýracak þekilde bölüþtürmek!" diyor. Alt gelir gruplarý dediði de 211'den sonra istihdam edilenler. Bu insanlarýn karþý karþýya býrakýldýklarý durum baþka bir tartýþma konusu. Ancak 214 yýlýnýn ikinci yarýsýnda oluþan hayat pahalýlýðý deðerleri ile onlarýn sorunlarýnýn giderilmesi mümkün deðil. Üst gelir grubu 7-8 alýrken, alt grup 5-6 alýyormuþ. Adaletsiz bir durum ve çok doðru. Çünkü toplumun her kesimi, ekmeði, sütü, eti, ilacý Kýsaca tüm tüketim maddelerini ayni fiyatta almaktadýr. HP herkesin bütçesine ayni oranda külfet getirmektedir. Dolayýsý ile HP artýþý, bütçelerine de ayni miktarda etki etmeli.. Gayet iyi hatýrlýyorum. Özellikle HP daðýtýmýnda adaletsizlikler olduðu Hükümet ettiðini iddia edenlere çok söylenip yazýlmýþtý. Yüzdelik oraný, her zaman adaletsiz olmaktadýr diye. Ancak hiçbir Hükümet(!) HP'nýn eþit miktarda daðýtýmýna yanaþmadý. Daðýtým, "yüzde" formülü ile yapýldý. Eee Bu yöntem ile de birileri 7-8 alýrken, diðerleri 5-6 aldý. Herkese 43 daðýtmaya kimse yanaþmadý. Refah ve yaþam düzeyinde, yükseltmeyi býrakýnýz, olduðu yerde bile tutulamadý. Gerek hayat pahalýlýðý gerekse acýyan diðer yara asgari ücret konusunda adaletsizlik var ise, bunu yaratan hükümet(!)tir. Bunu düzeltmek de onun elinde. Yorgancýoðlu Hükümeti, bunu yapmak yerine, faturayý halka ödeterek, gelmiþ geçmiþ tüm hükümet(!)lerin yolundan yürüyor. Aslýnda bu konu, hükümeti aþan bir konudur. HP oraný ve daðýtýmý da, asgari ücret konusu da, istihdamlarda uygulanan yeni "tarife" de Ankara kaynaklý talimatlardýr. Çaresiz hükümet(!) de göðsünü siper ederken gelen oklara karþý kalkanýný iyi kullanamýyor, açýk vermektedir. (Yeni yýlýnýz pahalýlýktan uzak ve saðlýklý olsun. S.A) LÝSELÝ MEHMET'E PULÝTZER ÖDÜLLÜ YAZARDAN DESTEK Erdoðan'a hakaret ettiði iddiasýyla tutuklanýp serbest býrakýlan 16 yaþýndaki Mehmet'e Pulitzer ödüllü gazeteciden destek geldi. 16 yaþýndaki Mehmet Emin Altunses'in, Konya'da "Devrim Þehidi Kubilay" için düzenlenen basýn açýklamasýnda 1 milyar 37 milyonluk Kaçak Saray'ý eleþtirmesinin ardýndan Cumhurbaþkaný Erdoðan'a hakaret ettiði idiasýyla çýkarýldýðý mahkemede tutuklanmasýnýn, uluslararasý medyadaki yankýlarý sürüyor.new York Times'ýn Pulitzer ödüllü yazarý Nicholas Kristof, Twitter'da "Çocuk, Cumhurbaþkaný Erdoðan'a aptal dedi, Erdoðan onu tutuklatarak çocuðun neyi kastettiðini ve bunu hakkettiðini kanýtladý" ifadeleriyle Mehmet'e destek verdi. Kristof yazdýðý tweete gelen yorumlar üzerine ise daha sonra "Birçok Türk twitter arkadaþým, eðer Türk olsaydým Erdoðan'ýn beni de hapse attýracaðýný söyledi. Türkiye'nin kötü gidiþatýný görmek üzücü" þeklinde tweet attý. BRAVO Mehmet Ali Talat, "Tüm gücümüzle Sibel Siber'in cumhurbaþkaný olmasý için çalýþacaðýz" dedi... Bravo! Çalýþ ki, sonra sana çalýþmadý demesinler! BARIÞ Herkes "adil ve kalýcý bir barýþ" diyor... Kutlay Erk ise "sürdürülebilir barýþ" dedi... Bu iþ bitene kadar bakalým daha neler icat edilecek... AKINCI'NIN DOÐUM GÜNÜ Mustafa Akýncý'nýn doðum günüydü dün. 67 yaþýna bastý... Ama dinamik, enerjik ve hala genç... En çok tebriði bu yýl aldý... Adeta bir patlama oldu sosyal medyada... Hayýrlý yaþlar Mustafa Bey... YOZLAÞMA Güneyde yapýlan bir araþtýrmaya göre en çok yozlaþan kurumlar siyasi partilermiþ... Halkýn hiç güveni kalmamýþ onlara... Ya bizde kaldý mý? ROBOSKÝ Türkiye 34 cana kýydý Roboski'de üç yýl önce... Ve bunun hesabýný bile vermedi... Ne yazýk Türkiye'deki Kürt liderler de Erdoðan'ýn kucaðýnda oturuyor hala! Týrnak... "Ulusal havayolumuz olacak, uçaklarýmýz KKTC bayraklý olacak falanca ay uçacak sözleri yine verildi ama tutulmadý. Su gelecekti... Gelmedi... En büyük hayal kýrýklýðým da bu oldu sanýrým... Hâlâ bunca milyarlýk yatýrýma raðmen, bana 'olmayacak bu iþ' gibi bir atmosfer basýnç uyguluyor... Kýsacasý 214 gene olmadý. 215 belki olur." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Acaba yeni yýl olumluluklar mý getirecek, halk refaha, mutluluða mý kavuþacak? Ne dersiniz? Mevcut gidiþata, siyasi ortama ve kafa yapýsýna göre, ben, durumun ayný hamam, ayný tas devam edeceðine, hatta daha da kötüleþeceðine inanýyorum." Özcan ÖZCANHAN (Halkýn Sesi) "Zaten, Lefkoþa da yýlbaþý kartlarýný andýran bir resme benzerdi. Yukarýdan bakýnca damlarý birbirine eþlit, büyük ve sýcak bir köy. Ýçinden bakýnca her tarafýnýzý kucaklayan pamuklu bir yorgan gibi." Ahmet OKAN (Havadis) "215'te umudumuzun ne olacaðýný soranlara biz ne diyeceðiz? Ýnþallah daha iyi olacak diyebilmek için önünüzün açýk olmasý gerekir... Ben bakýyorum da tünelin ucunda bir ýþýk göremiyorum." Reþat AKAR (Diyalog) Günün Kahramaný ÖZKAN YORGANCIOÐLU 44. yýlýný kutlayan CTP'nin düzenlediði resepsiyonda konuþan Özkan Yorgancýoðlu þöyle dedi: "Bazýlarý partimizin eski düþüncelerinden saptýðýný söylüyor, ama bu ülkede barýþý, federasyonu, emeði savunan CTP-BG'dir"... Hayret... Yalnýz CTP mi bunlarý savunan? Bizim bildiðimiz, herkes bunlarý savunur bu ülkede... En azýndan týpký CTP gibi geriye kalanlar da bunlarý savunduklarýný söylerler... Uygulama mý? Uygulayan var mý ki zaten?

7 29 Aralýk 214 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BEDAVADAN YAÞAMAK "Milat nedir," diye soranlara "1974" derim O gün, "madem ölmedim bundan sonra yaþayacaðým her gün bedavadan" demiþtim O gün savaþ vardý. Kuzeyden giriþ yapan TC ordusu ile engel olmaya çalýþanlar savaþýrlarken, Baf'ta iki halk birbiri ile savaþýyordu. Ya onlar üstün geleceklerdi ya biz. Biz Türk ordusu Baf'a da gelecek beklentisindeydik. Rumlar Türk ordusu baþaramayacak bizleri ortadan kaldýracaklar düþüncesinde Böyle yanlýþ düþüncelerle savaþýrken, kapalý bölgedeki bizler, kuzeyden gelen emirle silahlarýmýzý teslim etmiþtik. Esir düþmüþtük. Esaret günleri tuhaftý. ABD'nin esir diye alýp adalara götürdükleri gibi deðildik. Alman harbinde esir düþenlerin yaþadýklarý esir kampý gibi yerde de deðildik. Bazý önde gelenlerin dýþýndakiler evlerinde kaldýlar. Ýþlerinden oldular. Öðrenciler okullarýna, memurlar dairelerine, esnaf dükkânlarýna gidememek derdine düþtüler. Bir de belirsizlik vardý. Önümüz kapalýydý. Kimse ne olacaðýný bilemiyordu. Bilinen tek gerçek ise artýk hiçbir þeyin sekisi gibi olamayacaðýydý. Ki öyle de oldu. Ýþte o savaþ günlerinin hemen ertesinde esir düþmüþtük. O esir düþtüðümüz gün benim için milattý "Madem ölmedim, bundan sonra yaþayacaðým her gün bedavadandýr," demiþtim. Silah sesleri yukarýdan Mutallo'dan duyulmaya baþlamýþtý. Ben babama, babam bize baktý. Sokaktaki diðer evlerden çýt çýkmýyordu. Herkes tedirgindi. Beklenti yoktu. Sonumuz belliydi. Herkesi Mutallo'da katletmeye baþladýlar bize doðru geliyorlar sanmýþtýk. Ne korkuydu o gün. Ve Vikla üzerinden bize doðru bakan silahlý askerleri gördük. Yaklaþmýþlardý. Birazdan Adrenalin had safhaya çýkmýþtý. Gergindik. Beþ dakika geçti, geçmedi önümüzdeydiler. Silahlarýný bize doðrulttular, Rumca bir þeyler söylediler. Denktaþ ve onun gibiler sayesinde Rumca öðrenememiþtik. Babalarýmýz biliyorlardý oysa. Ve çarpýþanlar da onlardý. Neden Denktaþ ve ekibi bu yasaðý koymuþlardý? O baþka mesele ama bize kötülük yapmýþlardý yasaklayarak. Oysa bir dil bir insandýr, derdi Ýngilizce öðretmenimiz. Babam kalktý, bize, "kalkýn" dedi, kalktýk. Emir sahaya doðruymuþ. Ayaklarým titremekten yola giremiyordu. Biraz sendeleyerek de olsa yürürken babama "ne diyorlar" dedim "Bir þey yok oðlum", demiþti. O anda omzuma, konuþtum diye dipçik vurmuþlardý. Yýllar sonra öðrendim,"dönüþü olmayan yere" demiþler Bugün 214'ün sondan bir öncesi Bir yýlý daha geride býraktýk Ve beklentiler, belirsizlikler hala devam ediyor. Ve ben hala bedavadan yaþýyorum. MEVLÝT KANDÝLÝ PROGRAMI Din Ýþleri Baþkanlýðý, Mevlit Kandili Haftasý nedeniyle önceki gün Girne ve Gazimaðusa'da konferans düzenledi. Din Ýþleri Baþkanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, Gazimagusa'da Rauf R. Denktaþ Kongre Merkezi'nde ve Girne'de GAÜ Spektrum Kongre Salonu'nda icra edilen programada sema gösterisi de yer aldý. "Ýslam Barýþ, Sevgi ve Kardeþlik Dinidir" temasýyla düzenlenen programda, yapýlan konuþmalarda Hz. Muhammet'in ortaya koyduðu evrensel ilkeler ve yüksek ahlâk anlayýþý örneklerle aktarýldý. ADSL SÝSTEMÝ YENÝ SANTRALLERE AKTARILDI Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy, tüm ADSL sisteminin sabah saatlerinde yapýlan çalýþmayla yeni santrallere aktarýldýðýný açýkladý. Bakan Taçoy, yeni ADSL sistemi ile ilgili BRT'ye yaptýðý açýklamada yeni ADLS sisteminin dün sabah saaat 6:'da aktarýlmaya baþlandýðýný, 9: sularýnda da aktarma iþleminin tamamlandýðýný belirtti. ADSL sisteminin geçmiþe göre çok daha hýzlý bir þekilde hizmet vereceðini vurgulayan Taçoy, " Þu andaki sistemde daha hýzlý daha güvenli hizmet olacak. Mevcut sistem üzerinden daha hýzlýyý saðlamaya ENGELLÝLER SPOR FEDERASYONU - Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Mehmet Harmancý, Engelliler Spor Federasyonu yetkililerini kabul etti. LTB'den verilen bilgiye göre, Harmancý, Engelliler Spor Federasyon Baþkaný Sedat Hacýmehmet, Asbaþkan Murat Katrin ve Organizasyonlar Sorumlusu Türel Öksüzoðlu ile görüþtü. Harmancý, konuþmasýnda, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý ve Engelliler Spor Federasyonu'nun çalýþmalarýný yakýndan takip ettiðini söyledi. LTB bünyesinde "Engellemeyen Þehirler Komisyonu" kurduklarýna iþaret eden Harmancý, komisyonun oldukça iyi çalýþtýðýný ve kendilerinin de komisyonun kararlarýný uygulama noktasýnda heyecanlý olduklarýný kaydetti. "NOEL BABA" SOYGUNA ÇIKTI Güney Lefkoþa'da "Noel Baba" kýyafeti giyen bir kadýnýn evleri soyduðu haber verildi. Fileleftheros gazetesi, Noel ertesinde biri Noel Baba kýyafeti giyen iki genç kadýnýn, bir eve gidip, Noel þarkýlarý söylediðini yazdý. Noel þarkýlarý bittikten sonra "Noel Baba" kýyafeti giyen kadýnýn evin tuvaletini kullanmak için izin alýp, evden 4 bin Euro deðerinde mücevher çaldýðýný kaydeden gazete, genç kadýnlarýn bir erkeðin sürdüðü arabayla bölgeden uzaklaþtýðýný aktardý. Polise yapýlan þikayetin ardýndan çalýþýyoruz" dedi. "Artýk ADSL abonelerinin artýrýmý yolunda bizim de kendi çalýþmalarýmýz olacak" diyen Taçoy, böylelikle Telekomünikasyon Dairesi'nin verdiði hizmetin daha verimli bir þekilde kullanýlmasýnýn saðlanacaðýný belirtti. Sistemle ilgili de bilgi veren Taçoy, "Bu sistem eski binalarda bakýr kablo ile döþenen alanlarda fazla bir sürat getirmeyebilir. Belli bir standart getirip binalarýn içinde de fiber sistemlerini kurmak ve 'fiber to home'u getirmek düþüncesi içerisindeyiz. Bunu da kamuoyu ile ilerde paylaþacaðýz" dedi. söz konusu arabanýn trafikte tespit edildiðini ve polisin dur ikazý yapmasýna raðmen þoförün aracý sürmeye devam ettiðini kaydeden gazete, arabanýn önü kesildiðinde ise içeridekilerin koþarak kaçmaya baþladýðýný yazdý. Ýki kiþinin olay yerinde, 3'üncü kiþinin ise daha sonra yakalandýðýný belirten gazete, araçta ve araç içerisinde bulunan çantada yapýlan aramada birçok mücevher ve "Noel Baba" kostümü bulunduðunu, ayrýca diðer mücevherlerin saklandýðý açýk alandaki bir yeri polise gösterdiðini aktardý. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BARBAROS PAÞA SENÝN HÝÇ BABAN OLMADI MI? Ýsmi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz bir cinayet sonrasý polis memurlarýnýn mahkum olan bir vatandaþa davranýþlarýndan þikayetçi oldu "Sn Barbaros Savaþcý, polis teþkilatýnýn çok hassas bir dönemden geçtiðinin farkýnda deðilsiniz herhalde. Deðirmenlik köyünde eþini öldürmekle suçlanan 9 yaþýna merdiven dayamýþ bir yaþlý insanýn sana baðlý rayban gözlüklü polisler tarafýndan elleri kelepçelenip basýn huzurunda, polis teþkilatýnýn ne kadar ezik, zavallý duruma düþtüðünü üzüntü ile kamuoyunun izlediði gibi ben de bir vatandaþ olarak izledim ve çok üzüldüm. Çünkü anladýk devlet memurusun ama devletin güvenlik güçlerine baðlý bir teþkilatýn Bölge Polis Müdürüsün. Öncelikle mahkemeye giden gelen polislere gözlük takmamayý bady kýyafetler giyip kollarýndaki dövmelerin görünmemesini saðlaman gerek. Ama ne yazýk ki adalet bile olayda kasýt olmadýðýný ve yaþýný da gözönüne alarak verilebilecek en hafif cezayý verdiði bu yaþlý insana 198'li yýllarýn rayban gözlüklerini taþýyan polislerin kelepçe vurmalarý vicdansýzlýktýr. En önemlisi halkýn devletinden soðumasýný ve nefret etmesini saðlamaktadýr. Bu yapýlanlar ne GKK Komutaný'ný ne de Polis Gnl. Md. V. Pervin Hanýmý baðlamaz. Fakat siz trafik bölümünde doðdunuz ve orda görevinizin sonuna kadar kalmalýydýnýz. Çünkü siz arabalarýn dilinden anlarsýnýz, insanlarýn dilinden anlamazsýnýz. Örneðin geçenlerde yaðan bereketli yaðmurlarýn Sanayi Bölgesinin ve tören alanýnýn ve Altýnbaþ Petrol Ýstasyonu'nun arasýnda kalan alanýn uzun süre kapatýlmasýna neden olmuþtur. Halk saatlerce ecel teri dökerken siz ortalarda yoktunuz. Vatandaþlarýn uðraþý sonucunda trafik açýldý ve halk huzura kavuþtu. Sn Barbaros Savaþcý sizin Girne Polis Md. olduðunuz dönemde devletin kasasýna gitmesi gereken vatandaþlardan alýnan trafik cezalarýnýn bir polisinizin zimmetine geçirmesinden dolayý soruþturma baþlatýlmýþtý. Siz ifadeye çaðrýldýðýnýzda ifade verme yerine istifa dilekçenizi verdiniz. Ondan sonra dilekçenizi geri çektiniz. Aslýnda biliyor musun taþýdýðýn yýldýzlarý ne omuzlarýn ne da oturduðun koltuk kaldýrmýyor. Çünkü sen insiyatifini kullanamayan bir devlet memurusun, sana baktýðým zaman tek kullandýðým cümle nerde o eski polis müdürleri. Umarým bu yazdýklarýmdan ders alýp bundan sonra suçu ve cezasý ne olursa olsun bir ayaðý çukurda olan babalara ve de hayat arkadaþýný, çocuklarýnýn annesini, torunlarýnýn nenesini kaza ile vuran yaþlý bir insana nasýl davranýlacaðýný önce sen sonra da yüzüne 198 model rayban gözlük takan Maðusalý arkadaþa ders olsun." BÝZÝM DUVAR ÝLERÝ GELEN YOK, ÝLERÝ GÝDEN ÇOK Bizim Mandra Mersin Akkuyu'da bir nükleer ölüm santralý kurarak, bu santrala en yakýn yer olan Kýbrýs'taki tüm canlý yaþamý planlý bir þekilde yok etme hesaplarý yapan Türkiye'nin, elektrik santrallarýmýzýn ne kadar saðlýklý çalýþtýðýný "inceleyip denetlemek" üzere uzmanlarýný göndermesi, mandrada büyük hayret ve öfkeyle karþýlanýr. Vatandaþlar, burnumuzun dibine nükleer santral kuranlar, elektrik santrallerimizi inceleyeceklermiþ! Yok mudur bu Dianellos'un içinde bunlara "Hassiktir" çekecek onurlu bir ses?" diye öfkeli öfkeli tepkilerini dile getirirler.

8 8 29 Aralýk 214 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Aklýn yolu birdir Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine daha 3.5 ay vardýr. Ancak TC kanadýndan 1 adayýn lehine müdahaleler þimdiden baþlamýþtýr. Sayýn Akýncý'nýn tespiti gibi, TC'nin açýkça ve demokratik kurallara aykýrý bir þekilde desteklediði aday, kaybetmeye mahkûmdur. Týpký M A Talat gibi. Ayrýca TC'nin adayý, kökeni ne olursa olsun KKTC vatandaþlarýnýn adayý olamaz. Bundan dolayý KKTC vatandaþlarýnýn siyasi iradelerine yapýlacak her türlü müdahaleden her kesim özenle kaçýnmalýdýr. Kýbrýs Türkleri liderlerini hür iradeleri ile seçmelidirler. Seçilecek lider Kýbrýs Sorununa vakýf ve çözüm yanlýsý olmalýdýr. Dürüstlüðü, yansýzlýðý ve iç sorunlarýmýza duyarlýlýðý öne çýkmalýdýr. Bugüne kadar bulunduðu her mevki ve makamda bunu baþarabilen tek cumhurbaþkaný adayý da Mustafa Akýncý'dýr. Cumhurbaþkanlýðý adaylýðýný açýklayan ilk kiþi de Mustafa Akýncý'dýr. Akýncý vizyonunu 4 temel noktada açýkladý. Buna göre yýllardýr süren Kýbrýs Sorununda, müzakereler sonucunda ortaya çýkan parametreler çerçevesinde çözüm bulunmasý için gerekli olan çözüm odaklý bir anlayýþý sergileyecek ve kararlýlýkla siyasi irade ortaya koyacaktýr. Bu kapsamlý çözüm çabalarý yanýnda çözüme katký koyabilecek ve iki toplum arasýnda güven yaratacak önlemleri hayata geçireceðini de açýkladý. Akýncý, Türkiye ile karþýlýklý saygýya dayalý iliþkilerin kurulmasýný ve Kýbrýslý Türklerin kurumlarýnda söz sahibi olmasýný savunmaktadýr. Cumhurbaþkanlýðý makamýnýn gerçek anlamda baðýmsýz ve tarafsýz olmasýný savunduðunu açýklayan Akýncý, tüm siyasi partilere eþit mesafede duracaðýný ve tüm renkleri kucaklayan bir anlayýþ sergileyeceðini de açýkladý. 4. noktada da Akýncý, siyasi partilerin iç iþlerine deðil, toplumun iç konularýna yakýn ilgi göstereceðini açýkladý. Buna göre de hükümetlerin yerine geçen deðil, kurumlar arasý iþbirliðini teþvik eden ve sorunlarýn çözülmesi doðrultusunda rehberlik ve öncülük görevi üstleneceðini vaat ediyor. Örneðin, trafik, çevre ve benzer toplumsal sorunlarda. Bugüne kadar hiçbir cumhurbaþkaný adayý Akýncý'nýn vizyonuna yakýn bir vizyon açýklamasýnda bulunmadý. Çözüm konusunda Eroðlu'nun ne düþündüðünü zaten biliyoruz. Ancak diðer adaylar da çözüm ve güven yaratýcý önlemler konusunda somut görüþler ortaya koymamýþlardýr. Türkiye ile ilþkiler ve kurumlarýmýza sahip çýkma noktasýnda da Akýncý dýþýndaký adaylarýn görüþlerini bilmiyoruz. Cumhurbaþkanlýðý makamýnýn sözde deðil, özde yansýz ve baðýmsýz olduðu hususunda da, ne düþündüklerini Akýncý dýþýndaki adaylar henüz açýklamadýlar. Eroðlu'nun partilerin içini nasýl karýþtýrdýðýný ve müdahalelerde bulunduðunu biliyoruz. Ancak Akýncý'nýn 4. vizyonunu diðer adaylar da dillerinden düþürmüyorlar. Seçildikleri taktirde iç sorunlara da müdahil olacaklarmýþ. Hele Eroðlu'nun bunu seslendirmesi halký enayi yerine koymakla eþ anlamlýdýr. Beþ yýla yakýndýr cumhurbaþkanýdýr. Halkýn çevre, trafik ve sosyal sorunlarýný seslendirmesi ve hükümetlere rehberlik yapmasý için Eroðlu'nu engelleyen mi vardý? Tüm adaylara tavsiyemdir. Akýncý'yý izlemeye devam edin. Çünkü aklýn yolu birdir. O yol ve akýlcý seçim Akýncý'dýr. KOSOVALI RESSAMIN ESERLERÝ SERGÝLENÝYOR Kosova Priþtine Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öðretim üyelerinden ressam Eshref Qahili'nin eserleri, DAÜ'de sergileniyor. DAÜ'den verilen bilgiye göre, DAÜ Ýletiþim Fakültesi Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü Sergi Platformu'nda yer alan serginin dünkü açýlýþýnda konuþan DAÜ Ýletiþim Fakültesi Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü öðretim üyesi ve sanatçý Doç. Dr. Ümit Ýnatçý, Qahili'nin gravür ve desen arasý resimlerinde dýþavurumcu bir dil kullandýðýný söyledi. DAÜ Ýletiþim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Süleyman Ýrvan ise Kosova'nýn en önemli üniversitesi olan Priþtine Universitesi ile de karþýlýklý etkinlik þeklinde baþlayan iliþkiyi daha ileriye götürmek arzusunda olduklarýný belirtti. Sanatçý Eshref Qahili ise yaptýðý konuþmada, iki üniversite arasýndaki iþbirliðinin önemine deðindi. Sergi, 16 Ocak'a kadar ziyarete açýk olacak. "YATAKTAKÝ KÝM?" - Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Müzikal Topluluðu, "Yataktaki Kim?" isimli oyunu Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre Sarayý ile Aktivite Salonu'nda sahneledi. DAÜ'den verilen bilgiye göre, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüðü'ne baðlý Müzikal Topluluðu tarafýndan organize edilen oyunu, Halil Artur yazýp, yönetti. DAÜ Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre Sarayý'nda gerçekleþtirilen gala gecesine yönetsel ve akademik personelin yaný sýra çok sayýda öðrenci katýldý. REKLAM ÝHALESÝ ÝMZALANDI - Girne Belediyesi, açtýðý açýk hava reklam ihalesi sonucunda, Myad Reklam Limited ile iki yýllýk sözleþme imzaladý. Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, iki yýllýk reklam sözleþmesi, 2 yýllýðýna 62 bin TL ile en yüksek meblaðý teklif eden Myad Reklam Limited þirketi ile imzalandý. Myad Reklam Limited Direktörü Ýþadamý Emre Zeren Safa ile Belediye Baþkaný Nidai Güngördü'nün de katýldýðý imza töreninde, Safa, teklif bedelinin yarýsý olan 31 bin TL'yi de Belediye Baþkaný Güngördü'ye takdim etti. Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü, törende yaptýðý konuþmada, Myad Reklam'ýn, 213'de düzenlenen açýk hava reklam ihalesini de aldýðýný ve bunu iki yýl daha devam ettirecek olmasýndan büyük memnunluk duyduklarýný belirtti. Güngördü; "Myad Reklam ile yeniden çalýþacaðýmýz için Girne Belediyesi ve Meclis üyeleri adýna sevinçliyiz. Girne hudutlarýndaki otobüs duraklarýný yenileme ve çoðaltmak için çalýþmalarýmýz devam etmektedir" dedi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir NEDEN KATILMIYORUM!.. "Devlet" yetkililerinin düzenlediði resepsiyonlara neden katýlmadýðýmý soran arkadaþlar var... Daha doðrusu neden hiçbir resepsiyona katýlmadýðýmý merak ediyorlar... Hani "davet mi almýyorsun" diye soran da oldu... Öncelikle incelik gösterip beni düzenlenen her resepsiyona davet eden kiþilere teþekkür ediyorum... Yani davet alma yönünde bir sýkýntým yok!.. Bu durum sadece bir tercih meselesi... Benim kendimce bazý çizgilerim ve kurallarým var... Kendimle çeliþmemeye özen gösteren bir insaným... O nedenle "KKTC" adýna düzenlenen hiçbir resepsiyona katýlmam... Özellikle de 2 Temmuz, 15 Kasým baþta olmak üzere buna benzer günleri kabullenip tüm yaptýðým eleþtirileri ve görüþleri bir anda çöpe atmam... Bu benim karakterimde olmayan bir durum... Ayný þekilde yýlbaþý resepsiyonlarý da bana çok samimiyetsiz ve gereksiz bir etkinlik gibi geliyor... Üstelik ben yýl boyunca köþemde, "bu siyasileri arkalarýndan eleþtirip önlerinde ceket iliklemeyiniz" diye topluma telkinde bulunurken, gidip ayný duruma düþmek ne kadar adaletli ve dürüst bir davranýþ olur!.. Ayrýca cumhurbaþkaný, baþbakan, meclis baþkaný ve siyasi partiler neden basýn mensuplarý adýna bir gece düzenlerler ki!.. Ya da daha doðrusu basýn mensuplarý neden böyle bir geceye katýlsýnlar ki!.. Siyasiler ile basýnýn bu kadar yakýn olmasý normal bir þey mi? Düþünsenize, 1 hafta içerisinde cumhurbaþkaný ve baþbakan ile neredeyse "selfie" çektirmeyen basýn mensubu kalmamýþ durumda!.. Bu durum bana normal gelmiyor... Üstelik "basýn mensubu" ne demektir? Bu ülkede basýn emekçisi olan kimler? Mesela ben bu bölümden mezun olan birisi deðilim... Çok büyük bir eksiklik olduðunu düþünmüyorum fakat yine de en kýsa zamanda bu eksikliðimi tamamlayacaðým... Ancak ben ekmeðimi 8 yýldýr sadece bu meslekten kazanýyorum... Peki, bu resepsiyonlara katýlanlarýn hepsi basýn emekçisi mi? Yani bu Aralýk ayý içerisinde baþka meslek gruplarýnýn düzenlediði yýlbaþý kutlamalarýna asýl meslekleri ile katýlanlar olmadý mý? Sosyal medya sayesinde bu resepsiyonlara kimlerin katýldýðýný hep birlikte gördük... Bu kiþiler arasýnda devlet memuru, sendikacý, belediye çalýþaný, kamu emeklisi ve daha farklý meslek gruplarýndan kiþiler vardý... Ve en çok öne çýkan kiþiler bu kesimler oldu... Zaten emekçi olan kesim o gece de bile iþliyorlardý... Daha doðrusu medya patronlarýný, müdürlerini ve usta gazetecilerini görüntüleyebilmek için çalýþtýrýlýyorlardý... Çünkü bahsettiðim bu kesimin hiç kimseye göre bir önemi yok!.. Sonuçta cumhurbaþkaný, baþbakan, meclis baþkaný ve diðer tüm bakanlar ile milletvekilleri ekran önündeki kiþilere bakarlar... Onlara saygý gösterirler, onlara yaranmaya çalýþýrlar... Günde 12 saat çalýþan kameramaný, muhabiri, editörü, reji çalýþanýný takmazlar... Hatta bu kiþilerin farkýna bile varmazlar... Üstelik bu ülkede kamu hariç 13. maaþ alan basýn emekçisi mi var? Ýþte o geceye katýlanlarýn bazýlarý gerçek meslekleri sayesinde 13. maaþlarýyla birlikte neredeyse bir basýn emekçisinin 1 yýllýk maaþýný ceplerine indirdiler... Sonra da kalkýp adaletten, emekten, objektiflikten ve dürüstlükten bahsediyorlar... Bu mudur yani basýn sektörünün gerçeði? O nedenle ben de kalkýp bu yapmacýk, sahte ve samimiyetten uzak resepsiyonlara katýlmýyorum... Toplumun bir yýl boyunca anasýný aðlatanlarla kadeh tokuþturmam... Nezaketen bana gönderilen davetlerden dolayý teþekkür ediyorum... Ancak 8 yýldýr tavrým net ve açýktýr... Bundan sonra da bu düzen bu þekilde devam ettiði sürece tavrým ve tepkim aynen devam edecektir... Bazý arkadaþlarýmýz parti rengine göre bu davetlere katýlýyorlar... Beðenmedikleri bir siyasi parti ya da siyasi kiþi olduðu zaman davetiyelerin fotoðraflarýný çekip sosyal medyadan, "ben toplumum için bu davete katýlmýyorum" falan diye þov yapýyorlar... Ben bunu hiç yapmadým ve de bundan sonra da asla yapmayacaðým... Yalnýz aradaki fark bilisin diye bunu yazýyorum... Çünkü önemli olan 5 yýl arka arkaya bu davetlere katýlýp, 6'ncý yýl katýlmayýp sonra 7'nci yýldan itibaren yeniden katýlmaya devam etmek deðildir... Asýl önemli olan bu durumu ideolojik bir temele oturtup, bu tepkisel eylemi ilk günden bugüne kadar sürdürmektir... Ve bunu sosyal medya üzerinden bir þova dönüþtürmemektir... Ýþte benim katýlmama nedenim bu ve bunlar... Umarým bir gün gerçek anlamda benim diyebileceðim bir devlete ve yine benim insaným diyebileceðim yöneticilerle kavuþurum... Ýþte o zaman gururla düzenlenen her resepsiyona en önde katýlýrým...

9 29 Aralýk 214 Pazartesi 9 Tünel ALINTI FELSEFE YAPMA LAN! Valla billa kimseye laf çarptýrmýyorum; mahalle kahvelerindeki sohbetlerden bir cümle aktardým o kadar. Diyeceðini uzun ve karmaþýk cümlelerle dillendirenlere "Felsefeyapma lan. Sadede gel oðlum,sadede " denir. Haksýz da deðiller. Felsefe dediðin epey derindir. O sularda kulaç atmak, birikimi "kahvehanekültürü" ile sýnýrlý olanlara birkaç numara büyük gelir. Hele hele "Ayaðýný sýcak tut, baþýný serin,kendine bir iþ bul, düþünme derin" diyen ata öðüdünün pek yaygýn kullanýldýðý bir ülkedeyiz ve felsefe ne çare ki derin düþünmeyi gerektirir. Dünyaya, olup bitene, yaþama sadece inancýn penceresinden bakmayý yeðleyenler için sonuna kadar sorgulamaya dayanan felsefe ürkütücü, düþman bir alandýr. O yüzden büyük Türk büyüðü ve büyük Türk "düþünürü" Tayyip Erdoðan'ýn savurduðu son inci beni þaþýrttý. "Türkçe ile felsefe yapamazsýnýz.ya Osmanlýca ya Ýngilizce, Almanca,Fransýzca kullanmanýz lazým."yani üstat felsefe yapacak ama Türkçe ile yapýlamýyor; eh "Van minüt" Ýngilizcesi de felsefe yapmaya yetmiyor. Aydýn ENGÝN (Cumhuriyet) DÝPNOT TC Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, kadýnlara iliþkin 'kahkaha' açýklamasýyla, The Independent'ýn 'en cinsiyetçi siyasetçiler' listesinde üçüncü sýrada yer aldý ÜST YÖNETÝMDEN, ALT YÖNETÝME "SÝBER" BASKI MI VAR? ARÞÝV TARÝH 2 ARALIk 213 Sendikalarý hedef alan AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Mevlüt Çavuþoðlu'na KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel'den zehir zemberek yanýt... "Parayý kes, askerini, bürokratlarýný, casinolarýný, üniversitelerini, bankalarýný ve külliyeni al ve git"... Gözden kaçmayanlar... CTP EROÐLU'NU ADAY GÖSTERSEYDÝ "Bir gün kendi kimliðimizle uluslararasý toplumun parçasý olacaðýz" diyor Sibel Siber. "Kendi kimliðimiz" bu cümledeki en fiyakalý ifadedir. "Kendi kimliðimiz" kendiliðinden "iyi" bir þey sanýlabilir yani Aslýnda Sibel haným "bir gün KKTC mutlaka tanýnacak ve biz de dünyada yerimizi alacaðýz" demeye getiriyor. Ölme eþeðim ölme E bunu daha "doðrudan" söyleyebilirdi. Eroðlu öyle yapýyor "CTP Sibel haným yerine Derviþ Eroðlu'nu aday gösterseydi" deyince de bozuluyorlar Fena mý? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Bütün bakanlýklarýn cari harcamalarýyüzde 5 oranýnda azaltýldý. Bu tasarrufa kendimizden baþladýðýmýzýn göstergesidir" Özkan YORGANCIOÐLU (Baþbakan) VÝRGÜL... HELLÝM TÜRKTÜR TÜRK KALACAK "Hellim"den ortak meze yapamayanlar, Kýbrýs'tan "ortak vatan" nasýl yapacaklar? Hellim'de uzlaþamayanlar "gaz"da nasýl uzlaþacaklar? "Hellim"i paylaþamayanlar "gaz"ý nasýl paylaþacaklar? Bunlara benzer pek çok soru sorulabilir. Ama baksanýza Kýbrýslýtürk siyasiler "Rumlar hellimimizi sahiplenmek istiyor" gibisinden hezeyanlar içinde çýrpýnýrken, "Hellim"i Türkiye kaptý. Utanmasalar "Hellim Türktür Türk kalacaktýr" pankartlarýyla Lokmacý'ya yürüyecekler. "Hellim Kýbrýslýdýr Kýbrýslý kalacak" diyemiyorlar ki!!! "Tüm gücümüzle Sibel Siber'in cumhurbaþkaný olmasý için çalýþacaðýz." Mehmet Ali TALAT (Ýkinci Cumhurbaþkaný) Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar "Putin ile Erdoðan arasýnda daðlar kadar fark var" 18 Aralýk'ta Rusya Federasyonu Baþkaný Putin bir basýn konferansý düzenledi. Konferansýn tamamýný, Putin'in açýþ konuþmasýný ve gazetecilerin sorularýna verdiði yanýtlarý okudum. Açýkçasý biraz þaþýrdým. Ekonomisi ciddi finansal darboðazdan geçen bir ülkenin lideri olarak Putin son derece sakin davranýyordu, hemen her konuya hâkimdi ve dahasý boþ konuþmuyordu. Sosyalist Sovyetler Birliði'nin karþýlayamadýðý çaplý lider ihtiyacýný kapitalist Rusya çözmüþtü.bilindiði gibi son konuþmalarýnda Putin Erdoðan'ý bayaðý övmeye, þiþirmeye baþladý. Hem batýda hem bizde "tencere-kapak" diyenler oldu bu yeni flörtöz davranýþa. Ýki lideri karþýlaþtýranlar Putin'in gazetecilerin sorularýna verdiði yanýtlarý okumalý. Erdoðan'ý okumalarýna gerek yok; iþin gerçeði okunacak bir þey de yok. Basýn mensuplarýyla bir arada olduðu herhangi bir görüntüyü birkaç dakika izlemek Bu dansý bana lütfeder misiniz? yeter de artar.rus gazeteci soruyor: "Sayýn Baþkan, ülkenin derin bir finansal krizin içinden geçtiðinizi söyleyebiliriz. Söylediðiniz gibi iki yýlda iþlerin iyiye gidebileceðini gerçekten düþünüyor musunuz? Hükümet ve Merkez Bankasý'nýn tavrý da çok eleþtiriliyor. Bu eleþtirilere katýlýyor musunuz?" Yanýt geliyor: "Hooppala Ben öyle mi dedim? Kime hizmet ediyorsunuz? Kusura bakmayýn, basýn basýnlýðýný bilecek. Biz hükümeti eleþtiren malum çevreleri gördük. Faiz lobisini gördük. Bir gecede milyarlarca dolar götürenleri gördük. Hepsini bir bir ortaya çýkaracaðýz." Bunlarý Putin söylemiyor. Benzetiliyorlar ya, Tayyip bu soruya nasýl yanýt verirdi diye ben uydurdum. Rusya'da da çok güçlü bir yandaþ basýn var. Ancak Putin yandaþlarýna özellikle zor, yanýtý merak edilen sorular hazýrlatýyor. Bunlara tane tane karþýlýk veriyor. Kýzmýyor, hakaret etmiyor. Son dönemde sýk sýk dile getirdiði "içimizdeki KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu beþinci kol"dan neyi kastettiðini soran bir gazeteciye, "Rus tarihinde devrimciler yönetimleri yerden yere vurdularama hiçbiri baþka bir ülkenin çýkarlarý doðrultusunda hareket etmedi. Bizim kültürümüze uygun muhalefetin baþýmýz üzerinde yeri var. Ama baþkalarýna hizmet edenleri affetmeyiz" türü bir yanýt verdikten sonra, "yine de bir devlet baþkanýnýn bazý kavramlarý kullanýrken dikkat etmesi gerek, bunu biraz düþüneceðim" diyor.bizimkinin neler diyebileceðini tahmin edebiliyor musunuz? Ukraynalý bir gazetecinin nezaket kurallarýný zorlayan sorusunu bile olaðanüstü soðukkanlý bir üslupla yanýtlayan Putin ile Erdoðan arasýnda daðlar kadar fark var."ýki ülke arasýndaki fark"tan hareket etmeye kalkarsanýz, Putin öncesindeki kaba, cahil ve ayyaþ Yeltsin gerçeðine toslarsýnýz. Fark kuruculukla yýkýcýlýk arasýndadýr.rus topraðýnda Lenin ve Stalin kuruculuk döneminin liderleridir. Yetkindirler. Yýkarken yenisini kurma iradesiyle hareket eden toplumsal kuvvetlere önderlik ediyorlardý. Sovyetler Birliði'nin yýkýlýþ döneminin daha yontulmuþ bir hain olan Garbaçov'la deðil de Yeltsin ile nihayete ermesi çok þey açýklýyor. Karþý devrimler, geriye dönük hamlelerdir, geriye dönük hamlelere geliþkin kadrolar imza atmaz, atamaz!yeltsin, o uðursuz sürece cuk oturmuþtu.bizde de aynýsý.türkiye'nin karþý devrimine yakýþýyor Tayyip Erdoðan.Þimdi "yeni Türkiye'yi kuracaðým" diyor.baþarýlý olamaz.öyle bir yeni Türkiye yok çünkü!bu kaliteyle kurucu irade olunmaz. Yýkabilirsiniz, çünkü geriye dönüþler barbarlýða gereksinir.putin bir kurucu iradedir. 7 yýl sosyalizmi yaþayan bir toplum uzun süre boþlukta savrulamazdý. Yeltsin döneminde Sovyet döneminin kaynaklarý üzerinde tepinilerek yaratýlan ilkel ve çýlgýn birikimden sonra sýra kuruluþa geldi.kurulan, berbat bir sistemdir. Adaletsizdir. Ancak Rusya için "yeni"dir.bizimkisi ise, tükenen kapitalist Türkiye'nin bünyesindeki her tür "ilerleme"yi yemek durumunda kaldýðý, "eski"ye yönelen bir sürecin kaptanýdýr.kuramaz.türkiye kapitalizmi "yeni" olamaz. (Bu yazý Kemal Okuyan'ýn "sol"da yayýmlanan "Vladimir ile Tayyip birbirlerine benziyor mu?" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 1 29 Aralýk 214 Pazartesi Lila Hayri Dün Maðusa'dan Eroðlu geçti mangallar yandý, dumanlar tüttü... Ziyafete kondu, beleþçiler alkýþladý eller havaya kalktý, zafer çýðlýklarý atýldý. Eroðlu coþtukça coþtu. Ama.. yemekle meþguldü. garibim de biliyor ziyafet olmasa kimse dinlemeye gelmeyecek de bu deðirmenin suyu nerden? Soran yok örtülü ödenek mi yoksa halkýn vergileri mi? Kimin umurunda gidenler bir þey koparmak gayretinde.! Sezai Sarýoðlu ÇIPLAK SORU para üstü yerine kürtçe þiir okuyan o gülcü çocuk hiç aklýmdan çýkmadý sizin de çýkmasýn o çocukta eþitlenelim sanki dünyaya bunu söylemeye geldim... kaçak sözcük taþýrken öldürülmeden önce sayfasýnda cemal süreya'nýn dizelerini paylaþan roboskili çocuk; "boðazýmda takýldý kaldý türkçe" dünyadan bunu söylemeden gidemem sanki... Mehmet Onur Dün Eroðlu Maðusa'daydý. Mangallar yandý ve yeyici kalabalýk oradaydý. Beleþ yemenin zevki baþkadýr onlara göre! Nasýl olmasa ceplerinden çýkmaz ya ye iç eðlen... Ýçkiler, þeftali kebaplarý þiþ kebaplarý... Eroðlu ise zevkten dört köþeydi. Nasýl olmasa cebinden çýkamadý bu büyük ziyafet! Milletin cebinden çýktý ve çýkmaya da hep devam eder zaten! Onun için Derviþ dört köþe kesiliyor yeyicileri ile birlikte! Erhan Arýklý Yýltan Taþçý- Namýk Kemal Zindaný... TÜRKÇE ÜZERÝNE KÜÇÜK BÝR DERS Türkçenin ilim ve felsefe yapmakta yetersiz olduðu düþüncesi, emperyalistlerin bize zerk ettiði bir düþüncedir. Bugün TDK Sözlüðü'nde kelime vardýr. Bu durumda Türkçe bir çok Avrupa dilinden daha zengindir. Mesela dünyanýn en yaygýn dili Ýngilizcedeki kelime sayýsý Türkçeden daha azdýr.(1. civarý). Sýkýntý þu; Bir Ingiliz ortalama kelime bilip ortalama 45 kelime kullanýrken,bir Türk 7-8 kelime bilip 1 civarýnda kelime ile anlaþmaya çalýþmakta, sonra da Türkçe'nin yetersizliðinden dem vurmaktadýr... Huriye Þirin Özen- Beþparmaklar Bumin Bezmen TESADÜF Londra'dan gelen sevgili dostlar, Erman, Ahmet Karahasan ve Engin'le dün turlayýp, her geldikleri ilk günün sabahýnda gelenek haline gelen Lefke þiþ kebabý yemek için buluþtuk, tam yemeðe baþladýðýmýz an baktýk Saðlýk Bakaný Sn Ahmet Gülle ekibiyle karþýmýzda, ziyaretler yapýyor, tabii hemen konuya balýklama atladýk Cengiz Topel Hastanesi konusu Tesadüf bu ya Londra'dan gelen bu dostlarýn organizasyonuyla CTH'ne geçen yýl bir atroskopi aleti hediye edilmiþti, ama bakanýn haberi yoktu, izah ettik, memnun oldu E bizim dostlar haklý olarak soru yaðmuruna tuttular Sn bakaný. Sn bakanýmýz da hastanenin bir rehabilitasyon merkezi olacaðýný ve dünyanýn dört Murat Kanatlý bir tarafýndan hastalarýn buraya gelip rehabilite edileceðini söyledi. Ben Sn bakanýn söylediklerinden gerçekten hiçbir þey anlamadým. Acaba biz ABD, Ýsrail, Ýsviçre gibi týpta ileri gittik de, bizim haberimiz yok ve dünyanýn dört tarafýndan buraya rehabilitasyona mý gelecekler? Havamýz güzel, ama rehabilitasyon için alt yapýmýz sýfýr, lafla olmaz ki bu iþler. Anlayacaðýnýz benim bu kafama yatmadý, hastanenýn seviyesinin düþürüleceði, oranýn da bir yaþlýlar evine dönüþtürüleceðini anladým. Kusura bakmasýnlar. Bu arada Lefke Platformu adý altýnda mücadele baþlatýp arkasýndan da Sn Siber'in sözlerine kanýp bu mücadeleyi siyasete yem eden arkadaþlar acaba bu geliþmeye ne diyecekler bilemiyorum! Dedik ya, memleketin dingili koptu, yalnýz üst siyasette deðil, sivil toplum içinde de dingil kopuk yan yan giderik... Kontrol mekanizmasý olmasý gereken, þartnameleri, standartlarý korumasý gereken, bunun için mücadele etmesi gereken meslek odalarý, meslek birlikleri, tersine usulsüzlük yapýlmasýný zorlayan, bunun için tehdit edebilen bir noktaya geldiyse, varýn siz tahmin edin nerelere doðru gideriz... Sendikalarýn, meslek odalarýnýn, birliklerinin tek derdi "üyelerinin haklarýný" korumak deðil, o "hak"(!) diye bahsedilen þey bazen düpedüz usulsüzlük yapýlmasý talebi olabilir, eðer bunu iyi ayýramazsak çürüme daha da derinleþecektir... Son günlerde bunun birçok örneðini yaþamaktayýz, maalesef... Tuncer Hüseyin Baðýþkan- 19'ün ilk yarýsýnda Evkaf Dairesi, Lefkoþa... Mahmut Anayasa "Bu adamlar pislik, bu adamlar tehlikeli" egoist yaklaþýmý ile yetmedi mi bu kadar yýldýr suskunluðunuz, tepkisizliðiniz, umursamazlýðýnýz...??? Peki elinize ne geçti, bu size ne kazandýrdý...??? Sadece biraz daha sinme, biraz daha pýsýrýklaþma ve biraz daha küçülme desek...??? Peki ondan sonra þikayet etmeye hakkýnýz var mý...??? Siz böyle davrandýkça bu ülkeyi daha hýzlý kaybettiðimizin farkýnda mýsýnýz...??? Oysa siz, suskun kalanlar, bu ülkeden önce ruhunuzu, kiþiliðinizi kaybettiniz de haberiniz yok... Ne yazýk ki bir çok insan "Zayýfladý" bu ülkede, bir kýsmý fiziksel olarak ve fakat büyük bir kýsmý da karakter olarak... Siz susmaya devam edin, o dokunmak istemediðiniz yýlancýk bir gün gelecek sizi de sokacak ve o zaman yanýnýzda kimseyi bulamayacaksýnýz... Bir lafým da oy uðruna bu itleri adam yerine koyan siyasilere... Bu ülkeye en büyük kötülüðü siz yaptýnýz, kendi þahsi hýrslarýnýz ve temsil ettiðiniz zümre adýna, oturduðunuz koltuklara daha fazla yapýþma aþkýyla bu ülke insanýný arkadan hançerlediniz... Þimdi kýna zamaný, kýna yakýn kýçýnýza, yakýþýr... - Ahmet Ersöz Bayram ve yýlbaþý öncesi her zamanki gibi telaþ sarmýþ herkesi. Sokaklar insan, yollar araba dolu. Maðazalar, marketler insan akýnýna uðramýþ. Yeni yýlda hiç açýlmayacaklar gibi bir hava var. Kuaförler, berberler gelen müþteriyi geri çeviriyor. Trafikte birbirine yol vermeyen, tahammül edemeyen kýzgýn ve telaþlý, zamanla yarýþan sürücüler. Sabah sabah gazeteleri karýþtýrýp uygun fiyata restorant bulmaya çalýþanlardan tutun da evinde ne piþirsem kaygýsýna düþenlere kadar kafalar meþgul. Bir plan bir hesap karmaþasý iþgal etmiþ beyinleri. Sadece bir gece için bir kutlama için tüm hazýrlýklar. Oysa ertesi gün girilen yeni yýlýn bir önceki yýldan daha iyi geçeceðini umut edenlerin sayýsý yok denecek kadar az. Herkesin endekslendiði son gece içkiler yudumlanacak, iyi dilekler iletilecek, herkes birbirini öpecek, sms'ler atýlacak ve sahne sona erecek. Film kaldýðý yerden bozuk görüntüyle devam edecek. Umutsuz yaþanmaz derler de farklý ne umut edilebilir ki bu diyarlarda. Herkese yine de saðlýklý, baþarýlý ve mutlu yeni bir yýl dileðiyle...(a.e.) Günsel Djemal Elüstün Bilmiyorum kaçýnýzýn kýzlarýyla arasý iyi. Benim çok iyi. Telefon açtýðýmda hemen mesaj giriyor devreye 'lütfen adýnýzý ve telefonunuzu býrakýn size en kýsa zamanda geri döneceðim' Tekrar arýyorum 'alo anne bu numarayý nasýl buldun?'. Sohbet ediyoruz. Söyler miyim hiç dedektiflik yaptýðýmý! Hahaha Sonunda annelerinden kurtulamadýklarýný anladýlar. Onlara dedim ki bekleyin az daha yaþlanayým davet etmediðiniz partilerinize gelip dans edeceðim. Otur oturduðun yerde 6'larýn kadýný demezler mi? Nuri'ciðim bu gençlik var ya bizim 6'larda dinlediðimiz müzikleri bugünün çocuklarý söylediðinde bu zamanýn sanýrlar.

11 29 Aralýk 214 Pazartesi 11 Uðraþ Beratlý Kimseyi koyamam yerine orasý hep senin kalacak, o yara "ýslak imza" kalbimde deyen Türk þarký sözü yazarlýðýnýn daha 1 fýrýn ekmek yemesi gerekir... Leonard Cohen dinleyin Bob Dylan dinleyin yahu... Hatta Paul Mccartney, John Lennon, Cat Stevens dinleyin... Ahmet Okan SOPHIA LOREN, MAVÝ KÖÞK VE MARAÞ Tepebaþý'nda bulunan Mavi Köþk Türk askerinin kontrolü altýnda, açýk müze olarak kullanýlýyor. Köþk 1957 yýlýnda Rum asýllý Ýtalyan Paulo Paolides tarafýndan yapýldý. Bir hukukçu olan Paolides silah kaçakçýsý olarak bilinir ve baþta Makarios olmak üzere 1974'lü yýllara kadar Rum ileri gelenleri ile yakýn temasý olan biri. Köþkün mimarisi Doðu, Batý kültürü ile birlikte Türk ve Rum mimari özelliklerini taþýyor. Köþkte orijinal ve paha biçilmez tablolar yanýnda, süt havuzu, müzik odasý, deprem odasý gibi özellikli bölümler var. Denildiðine göre, dünyaca ünlü sinema yýldýzý Sophia Loren de bu köþkte misafir olarak aðýrlanmýþtýr. Altmýþlý yýllarda Maraþ'ý ziyaret eden Sophia Loren'in Masraþ'ta evi olduðu çeþitli kaynaklarca doðrulanýyor. Paolides, 1974'te köþkten kaçmak durumunda kaldý. 1986'da Ýtalya'da bir mafya toplantýsýnda öldürüldü. (Köþkle ilgili detaylý bilgiler:kibrismavikosk.com) Armagan Karal Desem Aydýn düþünce sahibi birisi asla etiket meraklýsý olmaz, ambalajý süslü içi boþ insanlarýn peþinden koþmaz, etrafýn þakþakýyla ilgilenmez sýrf gösteriþ olsun diye ortalýkta görünmez, insanlara yüksekten bakmaz, kendini herkesten üstün görmez. Bunlarý yapýyorsa o, egemen sýnýfa özenmekte olan ve fakat onu da beceremeyen bir yetersizdir. Serkan Mesutoglu Raif Denktaþ'ýn anýsýna "Kýbrýs Türkü'nü midesinden yakalayýp baþýnda boza piþirmeyi devam ettirebileceklerini sanan politikacý müsvettelerine karþý, kasaba politikacýlarýna karþý, vatandaþý en doðal çalýþma hakkýndan mahrum edip bunu oy pazarlýðý metasý haline getirenlere karþý, toplumun bütünleþmesi ve ayaða kalkmasý ve bilinçli olarak bu gidiþe son vermesi için elimden geleni yapacaðým. "Bu ülkede insan gibi yaþanmaz"; "böyle geldi böyle gider" diyenleri uyarmak için düzeni bütün mentaliteleriyle birlikte kökünden zorlayacaðým. Parasý olmayanýn adam yerine konmadýðý bir düzende ne kendi çocuklarýmýn ne de bu toplumun herhangi bir çocuðunun büyümesine razý olacak bir vicdana sahip olmadýðým ve üstelik yurdumu sevdiðim için, Kýbrýs'ý refah ve adalet ülkesi, üzerinde hür ve aydýn fikirli, medeni ve insancýl insanlarýn adalet içinde yaþadýðý bir ülke haline getirmek için çalýþacaðým. Bu düþünceleri paylaþan onbinlerce yurttaþýn önyargýlardan ve peþin hükümlerden, kaprislerden ve ihtiraslardan, kýskançlýklardan ve yýkýcýlýklardan arýnmýþ bir þekilde birleþmesi ve dayanýþmasý oranýnda, Kýbrýs'ý çocuklarýmýza üzerinde insanca yaþanýlýr bir vatan olarak devredebileceðimizi bilirsek ve kiþisel küçük hesapçýklarýn ya da onun bunun maþasý olmamaya dikkat edersek, toplum olarak, hangi þart altýnda olursa olsun, baþaracaðýmýza eminim." ( Raif Denktaþ, Temsiliyetçi Demokrasinin Kuzey Kýbrýs'taki Çýkmazý, 12 Aðustos 1982) Skevi Louca Cypriot Memories Students in Konstsntinoupolis, demonstrate for Cyprus. Mandýra Times GÝRNE'DE NOEL BABA SOYGUNU!!! Çoðunlukla yabancýlarýn yaþadýðý Girne'ye baðlý Karmi köyünde dün ilginç bir soygun olayý yaþandý Köyde bulunan ve Ýngilizce yayýnlar satan kitabçýya giren Noel Baba kýyafetli silahlý bir soyguncu, dükkanda çalýþan dört Ýngiliz kadýný soydu Olay, Karmi köyünde yaþayan yabancýlar arasýnda korkuya sebep oldu Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Noel Baba kýyafeti ile kitapçý dükkanýna giren þahsýn, ceketinin altýndan çýkardýðý tabanca ile çalýþanlarý tehdit ettiði ve silah zoruyla onlarý soyduðu belirtiliyor Soyguncunun çok bozuk bir Ýngilizce ile çalýþanlara, "Hade, strip,strip like çikita banana" dediði ve onlarý soyunmaya zorladýðý tahmin ediliyor Kadýnlarý soyunurken kamera ile filme alan soyguncunun ara sýra, "Hohohoho, I'am different Noel Baba, I'am not came from the baca, I came from kapý" diyerek kahkaha attýðý kameralar tarafýndan tespit edildi Çalýþanlardan biri olan Wendy Camelot, yarým yamalak Türkçesi ile, soyguncuya hasta olduðunu ve üþüdüðünü söyleyerek soyunmak istemediðini söyledi Odada çalýþan iki adet klimayý gösteren soyguncu ise gülerek, kadýna, "Morning, morning don't make me number, here is very hot bannem, what üþümesi" diyerek soyunmasýnda ýsrar etti Dört kadýný da çýrýlçýplak soyduktan sonra, onlara "Yýlbaþý geleneðidir" diyerek birer kýrmýzý don hediye eden soyguncu, hýzla olay yerini terk etti Kýsa sürede yakalanan ve adýnýn Hasan Gammaz olduðu açýklanan soyguncunun polis tarafýndan göz altýna alýndýðý ve kamera görüntülerini çok kalabalýk bir polis ekibinin incelediði(!) gelen haberler arasýnda Polis teþkilatýnýn olayý aydýnlatmak için söz konusu kadýnlara tatbikat yaptýracaðý da iddia edildi Ali Polili - Mitinglerin gadimicileri... Baba ve oðul... Vazgeçilmez ikili... Haber: Santa Claus News Agency Muhtar Ömer Meraklý Yaþasýn statüko.kktc'yi ayaklarýnýn üzerinde durduracaklarmýþ ekonomist geçinenler ekonomiden anlayanlar. Bu insanlar adanýn güneyine gezmeye gitmediklerini anladýklarý gün sistem deðiþti demektir... Osman Acaroðlu Bu memleket o kadar bozuldu ki aile kavramý, anlayýþý, baðlýlýk arkadaþlýk, yardýmseverlik erozyona uðradý. Herkes kendimi nasýl kurtarýrým sevdasýnda ama canavar da tek tek yutmayý sever ve yutmaya iþtahla devam edecek. Ahmet Ustaoðlu "Ýnanan, neyin 'doðru' olduðu neyin olmadýðý sorusu için herhangi bir vicdan sahibi olmakta özgür deðildir; bu noktada dürüst olsaydý, bu onun batýþý olurdu. Patalojik olarak belirlenmiþ optiði, kanýya varmýþ kiþiyi fanatik haline sokar ( ) Ama, bu hasta tinlerin, bu kavramsal saralýlarýn büyük gösteriþlilikleri büyük kitle üzerinde etkili olur, - fanatikler pitorekstirler, insanlýk da nedenler iþitmekten çok, gösteri seyretmekten hoþlanýr " Adil Küçük Hayvan haklarý konusunda inanýn çok ilkel kaldýk, duyarým büyük belediye baþkanlarý sokak köpekleri için belli köþe ve noktalara su ve yem korlarmýþ güya hayvanlara iyilik ederlermiþ, hikaye, bunlar yaptýklarý ancak vicdan sömürücülüðüdür. Bakýn yüzyýlýn Osmanlý idaresinde hayvanlar için ne yasa yapmýþlar Kim ki, binek hayvanlarýna bilerek veya bilmeyerek eziyet ederse cezaya maruz kalacaktýr, þöyle ki iþ yapan hayvanlarýn yük aðýrlýklarý yönetimce belirlenmiþ bu rakamýn üzerinde yük taþýyan hayvanýn sahibi yakalanýrsa cezaya maruz kalýyor. Bir gün eþeðinin köfünlerine ekmekleri yükleyen adam çay molasý vermiþ ama zavallý eþecik mola vermemiþ. Zira zalim sahibi fukare eþeðin üzerinden köfünleri indirmemiþ iki saatlik mola süresinde hayvan ýzdýrap çekmiþ, bu esnada zabýtalar adamý yakalar ve ceza olarak eþeðin ûzerindeki köfünleri indirip adamýn üzerinde iki saat kalacak þekilde adama ceza verilir, kýssasa kýssas. Bir da 21'nci yüzyýlda yaþýyoruz diye övünürüz, þimdi size sorayým hayvanlara ne kadar duyarlý ve vicdanlý davranýyoruz. Belli duyarlý insanlar hariç hayvanlara hak ettikler deðeri vermiyoruz, niye sokak hayvanlarý için yeterince barýnaklar yapýlmýyor...

12 12 29 Aralýk 214 Pazartesi KONSERLER TÜM YURTTA SÜRDÜRÜLECEK Yoðun bir çalýþma döneminden sonra, Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði yararýna gerçekleþtirilen "Þarkýlar Bizi Söyler" konserinin ardýndan Çaðdaþ Müzik Derneði Korosu ile Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði Korosu ülkenin çeþitli bölgelerinde konserler verecek. Ýki dernek adýna yapýlan ortak açýklamada, Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði yararýna konserlerin süreceði kaydedildi. Bu arada, Çaðdaþ Müzik Derneði Korosu ile Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði Korosu yeni yýlý birlikte düzenledikleri bir geceyle kutladý. Çaðdaþ Müzik Derneði Baþkaný Ersin Tünay ile Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði Baþkaný Günay Kibrit ve dernek üyeleri yoðun geçen çalýþma döneminde yaklaþan yeni yýlý, birlikte düzenledikleri bir gecede stres atarak karþýladý. ALAÞYA' DAN NOTLAR Canan Sümer Zil çaldý sýnýfa girdim. Akþam kýsa metrajlý bir film izlemiþtim. Hâlâ onun etkisindeydim. Film, bir sýnýfta geçiyor. Ýlkokul öðrencilerinden oluþan bir sýnýf Öðretmen tahtaya 2+2 = yazýyor ve cevabýný soruyor Tüm çocuklar baðýrarak: "4'' diyor "Hayýr'' diyor SS subayý kýlýklý öðretmen "Hayýr! Yanlýþ! 2+2 =5'' Ýtirazlar, giderek azalýyor Öðretmen, buyurgan ve baskýcý bir tavýrla; "Yanlýþ! 2+2=5'' diye haykýrdýkça. Tek bir çocuk kalýyor itiraz eden. Öðretmen, dýþarýdaki üç silahlý muhafýzýný çaðýrýyor Ýtiraz eden öðrenciyi tahtaya kaldýrýp, "Cevapla!'' diyor Çocuk minik elleri ile tutuyor tebeþiri ve önce bir tereddüt geçiriyor Arkasýnda Ona silahlarýný doðrultmuþ üç muhafýz, düzenin üç bekçisi Siyasi despotizmin üç paralý neferi Cehennem kapýsýndaki iblis; üç baþlý Kerberos Çocuk dönüp son bir kez arkasýndakilere bakýyor Ve Tereddüt, yerini cesarete býrakýyor bir anda çocuk 4 diye yazýyor korkusuzca Ateþleniyor silahlar Kara tahtaya fýþkýrýyor, küçük çocuðun kaný Muhafýzlar cesedi dýþarýya taþýyor Tahtadaki kan siliniyor. Derse devam Hiçbir þey olmamýþ gibi Tekrar soruyor öðretmen: "2+2=?'' Bütün sýnýf coþkuyla baðýrýyor: "beeeþ " * O korkusuz çocuk, yeryüzünde hep CEHENNEM KAPISINDAKÝ ÝBLÝS; ÜÇ BAÞLI KERBEROS... yaþadý Adý bazen Deniz Gezmiþ bazense Mandela ve Che Guevera UYUMA! YOKSA ÖLÜRSÜN! Güce tapýnma ve onun etki alanýndaki yüreklerin kör, dillerin suskun olmasý durumlarý... Pek de yabancýmýz deðil bu toplumda. Küçüklü büyüklü birçok kurumda ve özellikle siyasi arenada oynanan trajikomik bir tiyatro Kimdir, "güç!" denilen bu ucube? Bazen despot bir iktýdar, faþizan bir egemen Böl yönet felsefesini kendine kýlavuz edinen bir yönetici kimi zaman da Onlarla çýkar iliþkisinde olmaya görsün insanoðlu Gördüðüne kör, iþittiðine saðýr olur anýnda. K i býrakýn adaletin savunucusu olmayý Korkar olur, doðrunun fýsýldanmasýndan bile * Her zaman güçlünün iþbirlikçisi, iktidarýn sözcüsü olur. Bazen kalemini, bazense yüreðini onlarýn hizmetine verir. Korktukça köleleþir Köleleþtikçe korkar. Ýnsani özelliklerini kaybeder zamanla. * Neden korkuyoruz? Bize ve sevdiklerimize verilmesi muhtemel zarardan Ama çoðu zaman da: Korkuyoruz, adil olmayan menfaatlerimizin ortaya çýkmasýndan. Hak etmediðimizi yitirmekten O vasat yeteneklerimizle, ortalarda dâhiyane bir varlýkmýþçasýna dolanýp, övgüler alýrken Korkuyoruz, aynalara bakýp gerçeklerle yüzleþmekten * Erk sahibi efendilerin, tüm zýrvalarýný onaylýyoruz yürekten Egemenlerin, nüfuzlularýn, kudret ve iktidarý olanlarýn Fetvalarýna tapýnýyoruz, ne anlama geldiðini bile düþünüp eleþtirmeden Çünkü korkuyoruz Semirilip, beslenemeyeceðimizden Köleleþtikçe korkuyoruz Korktukça köleleþiyoruz Köleleþtikçe yok oluyoruz. * Yaþama baktýðýmýz penceremiz o kadar küçük ki Sadece kendi çýkarlarýmýzý görebiliyoruz. Ve bir gün gelip de o küçük çýkar hesaplarýmýzýn bizi hangi kötü noktalara götüreceðini düþünemiyoruz, düþünmek istemiyoruz Toplum olarak uykudayýz. Öyle derin, öyle tatlý bir uyku ki bu: Bir karlý daðýn zirvesinde kaybolan daðcýnýn, donarken hissettiði ölüm uykusu sanki Hipotermiye giren beynimiz, ölmek üzere olduðumuzun farkýnda Tüm endorfin depolarýný boþaltmýþ: " Öleceksen mutlu öl!'' diyor. Hiçbir rahatsýzlýk hissetmiyoruz. Keyfe gark olmuþuz. Bambaþka bir boyuttayýz Giderek daha tatlý uyuyoruz suratýmýza yerleþtirdiðimiz o mutlu ve aptal tebessümle Birileri bizi dürtüp kendimize getirmeli "Haydi, kalk artýk!'' "UYUMA YOKSA ÖLÜRSÜN!'' diye haykýrarak... Korkunun, yerini umut ve hoþgörüye býrakacaðý, uyanacaðýmýz bir yýl diliyorum (Güzel bir tesadüf!.. Sevgili Þener Levent de bu filmi benimle ayný dönemde izlemiþ... Ben daha bu yazýyý kurgularken kafamda o yazýsýný yazmýþtý bile Sýnýftaki korkusuz çocuk için de "Ýþte o küçük çocuk Afrika'dýr!'' demiþti. Kendisine yürekten katýlýyorum...) "ÇAÐRIÞIM" KONULU SERGÝ BUGÜN AÇILIYOR Kuzey Kýbrýs Seramikçiler Derneði'nin düzenlediði "Çaðrýþým" konulu 5. Amatör Seramikçiler Yarýþmasý'nýn sergisi bugün Lefkoþa'da açýlýyor. Serginin açýlýþý Ýsmet Vehit Güney Sergi Salonu'nda, saat 16.3'da, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber tarafýndan yapýlacak. GÖNYELÝ'DE PALMÝYE BÖCEÐÝNE KARÞI MÜCADELE Gönyeli Belediyesi palmiye ve hurma aðaçlarýnda görülen palmiye böceðine karþý koruma amaçlý kökten ilaçlama yöntemiyle, zarar görmüþ hurma ve palmiyelere ise uzman ekiplerce farklý yöntemlerle mücadele baþlattý. Gönyeli Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Gönyeli Belediyesi'nin geçen hafta baþlattýðý çalýþmalar kapsamýnda bir ay içerisinde Kent'teki tüm palmiye ve hurma aðaçlarýnýn ilaçlanmasý ve kayýt altýna alýnmasý planlanýyor. Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Yalçýn Benli konuyla ilgili yaptýðý açýklamada Gönyeli'de palmiye ve hurma aðaçlarýný tehdit eden palmiye böceðine karþý Gönyeli Belediyesi'nin aktif bir mücadele baþlattýðýný, sadece kamuya ait aðaçlarýn deðil þahýslara ait aðaçlarýn da koruma altýna alýnacaðýný kaydetti. Baþkan Benli, "Her aðaç kamusal bir mülktür. Geleneðimizde önemli yeri olan bu aðaçlarý korumak yasal sorumluluk olmamakla birlikte çaðdaþ belediyecilik anlayýþýmýzýn bir parçasýdýr" dedi. ALTUNCUOÐLU: ÝMÝTASYON ÜRÜNLERÝN KKTC'YE GÝRÝÞÝ YASAKLANIRSA KAOS OLUR KKTC Esnaf ve Zanaatkarlar Merkez Birliði Baþkaný Kemal Altuncuoðlu, imitasyon ürünlerin KKTC'ye giriþinin yasaklanmasý halinde kaos olacaðýný savundu. Ülkede bir çok esnafýn, çantadan ayakkabýya geniþ bir yelpazede bulunan bu ürünlerden sattýðýný ve geçimini bunlarý satarak saðladýðýný ifade eden Altuncuoðlu, söz konusu ürünlerin hem Türkiye'de hem de Güney Kýbrýs'ta da satýldýðýný kaydetti.

13 29 Aralýk 214 Pazartesi Konuk yazar Duygu Amber KRALLAR NEDEN DELÝRÝR?! Kitaplar, sinema ve tiyatro oyunlarýndan biliriz saray hallerini. Saray yaþamýna iliþkin bilgiler genellikle dolaylý bilgilerden oluþur. Biz toplum olarak saray ve saray yönetiminden kopalý yüz yýl oldu. Koptuðumuz andan itibaren kocaman dillere destan dünyanýn konuþtuðu sarayýmýza ve saray yönetimine kavuþtuk yeniden. Aradan yüz yýl da geçse, saray oyunlarý türü yönetim anlayýþýndan kopamýyoruz bir türlü. Genel kaný, saray, konfor ve rahatý çaðrýþtýrýr. Sýk sýk kullanýlan, "saray gibi evde, kral gibi yaþýyor" deyimi de konfora vurgu yapýlmak için kullanýlýr. "Dýþý bizi içi onlarý yakan" saray yaþamý, körün Fil'i tanýmlamasýna benzer. Sarayýn içinde yaþayanlar eminim ki, saray dýþýnda yaþayanlara ne kadar imreniyorlardýr. Umarým Emine Haným, 21. Yüzyýl Sultaný olarak anýlarýný yazar... Tarihin en derin ve karanlýk kavgasý; Saray Entrikalarý. Özellikle Osmanlý saraylarýnda haremle, entrikalarý, koca imparatorluðun batýþýna yol açtý. Shakespeare'in oyunlarýnda, saray entrikalarýnýn kralý hayatýndan bezdirip delirttiði okunur ve sahnede seyredilir. "Kral gibi hayat", kimin neyi, nasýl anladýðýna baðlý. Bazý þeyleri dýþ görünüþü ile anlamak zor. Bilimsel felsefeye göre, dýþ görünüþ aldatýcý olabilir. Deðiþimi maddenin özünü, iç iliþkilerini oluþturan çeliþmeler belirler. Krallarýn delirme öyküsü, iç iliþkilerle ilgili. Ünlü Ýngiliz oyun yazarý Shakespeare "Kral Lear" adlý oyununda, önce Kral Lear'ý delirtip sonra akýllandýrýr. Kral Lear, þanslý belki! Pek çok Kral önce delirir/delirtilir, sonra da kellesi alýnýr. Ortaçaðda krallar neden delirirlerdi? Delirmesin de ne yapsýn? Herkesin "Kral'ýmýz çok yaþa" sözleriyle alkýþladýðý bir anda, Kral kendini zindanda bulur. O ihtiþam ve göz kamaþtýrýcý yaþam içinde, hiç mi hiç mutlu olamadýlar. Ýçlerinde büyük bir yük gibi taþýdýklarý güvensizlik, onlarý ezerdi. En yakýnlarýndan, karýsý, oðlu ve koruyucusuna dahi güvenmezlerdi. Tökezlediðinde, çiðneyip geçilebilirdi. Kral'lýk ip üstünde cambaz yaþamýydý. Pek çoðu hiç de mutlu olamadý. Kral'larýn mutluluðu sabun köpüðüne benzerdi. Bir de,yalakalarýn, yandaþlarýn ve soytarýlarýn yaptýklarý maskaralýklar sonucu, el alemin içine "Kral'ý çýplak" çýkarmalarý, Kral'ýn ne hallere düþürüldüðünü göstermeye yeterdi. Ýngiliz Kral'larýndan, Kral Richard aynaya bakýnca aklýný oynatýr. Her gün duyduðu övgü dolu sözlerin gerçek olmadýðýný aynaya bakýnca anlar. Aynayý paramparça ettiðinde, "aynanýn duyduðu acýnýn yüzünü parmaparça ettiðini" söyler. Gerçeðin gizli yaný. Tarihçiler, Kral'lýklarý, "vahþi, gaddar, keyfine düþkün vs." Göstermekle gerçeðin bir kýsmýný gizlerler. Kral'lýk bir tanrý düzenidir. Kral'lar, tanrýnýn yeryüzündeki "vekilleriydi". Kral'larýn serflerden oluþan halk yýðýnlarý önünde güçlü görünmesi, izafi bir durum. Kral'lar tanrý karþýsýnda güçsüz ve çaresizlerdi. Pek çok kilise kardinalinin elinde Kral'lar oyuncaktý. Tanrý ve kiliseler istemese Kral'lýk da olamazdý. Kötü Kral iyi Kral yok. Ýyi Kral' da, kötü Kral' da Tanrý'nýn vekili sayýlýrdý. Ýyilikler ve kötülükler Tanrý'nýn taktiriydi. Birinci James, beþ yaþýndaki oðluna "tahtýna oturman ve öteki insanlarý yönetmen için Tanrý'nýn seni küçük Tanrý yarattýðýný unutma" nasihatýný yapmýþ. Kral II. Richard taç giyerken gövdesine sürülen Tanrý merhemini, deniz sularýnýn bile temizleyemiyeceðine inanýrmýþ. Bir Ortaçað tarihçisi, "Kral'lar gerektiði gibi yönetmeyi unutsalar bile, uyruklar ona boyun eðmek zorunda olduklarýný" yazar. Ortaçað Tanrý'ya özgü, Kral'lar aracýlýðýyla yönetilen bir çað. Kral'lar düzenine yapýlan her itiraz doðrudan doðruya Tanrý'ya itirazdýr. Ýþte bu yüzden Ortaçaðýn düzeni beðenilsin, beðenilmesin bir bütün olarak Tanrý düzeniydi. Din/dinler, Tanrý düzeninin yasalar iþlevini görürdü. Bu düzene sadece Kral'lar ve varlýklý feodal sýnýflar gibi yoksullar da inanýrdý. Tanrý düzeninde Tanrý adýna iktidarý yürüten Kral'lar, Tanrý'dan aldýklarý kötü uygulamalar karþýsýnda, vicdanlarý ayaða kalktýðýnda, Tanrý ile vicdaný arasýndaki çýkmazýn içinde kafayý oynattýklarý görülürdü. Bu durum karþýsýnda Kral Lear, delirdiðinde akýllandýðýný söylese de, bütün Kral'lar delirdiðinde akýllanmaz. Delirmeleri de Allah adýnadýr. Kral'lara bahþedilen görev Tanrý buyruðudur. Buyruðun dýþýna çýkýlmaz. Ortaçaðýn mistik düzeninde Kral'lar, yaptýklarýný din ve kilise adýna yapardý Fransýz burjuva devrimi, Ortaçaðýn mantýksýzlýðýna son vermekle kalmadý, Kral'lýklara son vermekle yöneticileri de delirmekten kurtardý. Tanrý düzeni yerini akýl ve bilimin egemen olduðu bir yönetime býraktý... Saraylar yaptýrarak tanrý adýna buyruk sahibi olmaya çalýþanlarýn saraylarýnda, pek de öyle mutlu olduklarýný düþünmek saflýk. Bizim sultan heveslisinin gövdesine tanrý merhemi de sürülmediðine göre, Allah korusun! Her türlü tehlikeye açýk olmasý uykularý kaçýrabilir. Mizahistro BURAM BURAM KIBRIS Hükümetin hayat pahalýlýðýný alt ve üst baremlere eþit tutarda daðýtacaðýný duyurmasý ile alt baremdeki çalýþanlar sevince boðulurken, üst baremdekiler huzursuz oldu. Alt Barem Çalýþanlarý Sendikasý (ABÇ- SEN) kararý olumlu bulurken, bazý üyelerinin altta kalma korkularýnýn devam ettiðini dolayýsýyla Hükümetin bu üyeler için ücretsiz Psiko-Terapi hizmeti saðlamasý gerektiðini bildirdiler. Tecrübeli Psikiyatrist Doç.Dr.Þakir Þizofrenioðlu, Alttarafobia hastalýðýnýn tedavisini üç yöntemle saðlayabileceklerini, bunlardan birincisinin "psiko-terapi", ikincisinin "bonzai ve ectasy kullanýmýný teþvik", üçüncüsünün de "tüm memurlarýn eþit maaþ almasýný saðlamak" olduðunu açýklamasýnýn ardýndan birçok vatandaþ bonzai almak için sýnýr kapýlarýna akýn etti. Çözüm yine belli.çek mayna ol ve unut. Aylardýr hayvancýya, narenciyeciye tarih verilmesine karþýn Hükümet tarafýndan yapýlmayan ödemeler sonucunda, tekrardan eylem kararý gündeme oturdu. Baþbakanýn onyedinci kez söz verdiði tarihte, ödemelerin yapýlmamasýndan þikayet eden iki önemli Birlik, salý günü Meclis önünde araçlý ve aletli eylem kararý aldýlar. Bu kararýn duyulmasýnýn ardýndan toplanan Bakanlar Kurulu, 15 saatlik toplantý sonrasýnda aldýðý kararý açýkladý. Bakanlar Kurulu Sözcüsü Durali Gýrtlaðýyýrtýk, Japonyada üretilen "Tarihmatikoski" cihazýndan Maliye Bakanlýðý ödeme noktalarý için iki tane ithal edileceðini duyurdu. Maliye Bakanlýðý ve Baþbakanlýðýn sene baþýnda belirleyeceði ödeme tarihlerinin, bu cihazýn datasýna yüklenmesiyle, kullanýma hazýr duruma getirilecek. Ýlgili Birlikten gelen yetkili kiþi cihaz üzerinde bulunan kýrmýzý düðmeye basýp yaklaþýk 1 saniye bekleyecek. Cihazýn rastgele ve otomatik olarak belirleyeceði tarih, sað alt taraftan fiþ þeklinde yazdýrýlýrken ayni anda da veznenin ana bilgisayarýna iþlenecek.yasa gücünde kararname ile devreye konacak bu sistemle belirlenecek tarihte Hükümetin ödeme yapmamasý halinde, Hükümete dava okunacak. Ek olarak verilecek 15 gün içerisinde de ödeme yapýlmadýðý takdirde Hükümet otomatik olarak düþüp, erken seçime gidilecek. En uzun ödeme süresi 1 yýl olarak belirlendi. HAFTANIN KRÝTÝÐÝ AJANS HABER Yaðmur yaðýyor, rüzgar çýkýyor hop elektrikler gidiyor. Hava güneþli, durgun ancak internetlerimiz çöküyor. Yaðmur sularýndan birçok yol trafiðe kapanýyor. Yaðmur yaðmadan bile iþyerlerimizi su basabiliyor. Zamlarý konuþmaya bile gerek yok. Devletten parasýný alamayandan devlete vergisini, kredi borcunu vermeyene kadar klasikleþmiþ al-verme düzeni. Gemiyle gelen mültecilerden, yolda otostop çeken zencilerden ve kordonboyunda çekirdek yiyenlerden tutun da Lefkoþanýn ara sokaklarýndaki teksas mahallelerine kadar renkli renksiz görüntülerimiz mevcut. Bizlere "besleme", "nankör", "al içine bebeðim" diyeninden ölümle tehdit edenine kadar battal gazilerimizi de unutmayalým. Batan, kapanan iþyerlerinden tutun da tefecilere, kumar oynayan ve oynatanlara, fuhuþa göz yuman ve ondan vergi alanlara, dolandýrýcýlara kadar çeþit çeþit sorunlarla dolu bir yýl daha geçti. Harika bir yýl geçtiðini söylüyor facebook ve bize de parçasý olduðumuzdan dolayý teþekkür ediyor. Gerçekten bundan daha harika bir yýl olamazdý. Þerefe arkadaþlar HAFTANIN SÖZÜ 13 GURKUDA EXPRESS Balýk ve konuk üç günde, çorap beþ dakikada kokar SORU KÖÞESÝ Aþaðýdakilerden hangisi halkýmýzýn zor durumdayken umudunu baðladýðý unsurlardan biri deðildir? a. Allaha inanç b. Kumar tutkusu c. Peygambere inanç d. Milli piyango e. Ganimet-Avanta Beklentisi f. Bet ofisleri-gece Kulüpleri g. Elmaziye abla h. Siyasetçiler i. Tütsücü Nazým j. Þükran çek yazsýnlar sana çek. ÞÝÝR KÖÞESÝ Piyasa bekliyor tetikte Fikrini etme bana dikte Gözün hep benim delikte Baþka bir þey arama kemikte xxx Çarþý Pazar durgun Üstüne oluyor soygun Yine mi o gözler dolgun Ne arap mubarek kuzgun

14 14 29 Aralýk 214 Pazartesi DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ýsmet Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:92 (Ticaret Odasý Yaný) Tel: Oba Eczanesi: Þht. Gazeteci Hasan Tahsin Cad. Hacý Ali Apt. B Blok Lemar ve China Bazaar Karþýsý Kermiya Tel: Maðusa Öznergis Eczanesi: Salamis Yolu Þýk Prenses Karþýsý-Kaya Telefon Yaný Tel: DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... BULMACA Soldan Saða: 1-Yolcu trenlerinde vagonlarýn bölmelerle ayrýlmýþ bölümlerinden her biri. 2-Etrafý su ile çevrili kara parçsý. Kýbrýs'ýn baþkenti. 3-Ýlaçla yapay olarak saðlanan ve vücutta bir veya birkaç görevin azalmasýna yol açan uyku durumu. Kalay'ýn kýsaltmasý. 4-Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk. Eski dilde "Barýndýrma". 5-Ters okunuþu "Büyük taþlarý kýrmak, kazýk çakmak gibi iþlerde kullanýlan çok iri ve aðýr çekiç". Harf okunuþu. 6-Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Harf okunuþu. Belediye Emekçileri Sendikasý'nýn kýsa yazýlýþý. 7-Kardeþ karýlarýndan her birinin ötekine göre adý. Eski dilde "Kýz evlat". 8-Eksiksiz, bütün. Altýn'ýn kýsaltmasý. Baðýþlama. 9-Bazý hayvanlarýn boynuna takýlan, bu hayvanlarý bir yere baðlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bað. Harf okunuþu. 1-Bir gýda maddesi. Eritilmiþ ve biraz yakýlmýþ þekerle yapýlan þekerleme. 11-Kulak altý bezlerinin iltihaplanmasýyla beliren bulaþýcý, salgýn ve ateþli bir hastalýk. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Girne Rýzký Eczanesi: Naci Talat Cad. No:3 Foto Berkant Yaný-Astro Süpermarket Karþýsý Tel: Güzelyurt Gilanlý Eczanesi: Ecevit Cad. No:112 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir þeyi kendisi için yeter bularak daha çoðuna gerek görmemek, yetinmek (iki kelime). 2-Bir ýþýk veya ýsý kaynaðýndan yayýlan ýþýnlarýn toplandýðý yer, mihrak. Gözde sarýya çalan kestane rengi. Uzaklýk bildirir. 3-Hastalýk, illet. Türk Mukavemet Teþkilatý'nýn kýsa yazýlýþý. 4-Bir konu veya nesnenin baþlýca özelliklerini yansýtacak biçimde hazýrlanmýþ taslaðý. Büyük kardeþ, aðabey. 5- Telefonu açýnca söyleriz. Harf okunuþu. Ters okunuþu "Ýçine para ve deðerli þeyler koymaya yarayan çelik dolap". 6-Alçak, aþaðýlýk kimseler için kullanýlýr. Güvercinler takýmýndan, güvercinden küçük boz, gri renkli bir kuþ. 7-Alfabenin 24 ve 7. harfleri. Belli hafif figürlere, adým atýþlara, çoðunlukla sahne düzenine ve müziðe dayalý gösteri türü. Baþa "F" konursa "Çalýþýr durumda, hareketli" olur. 8-Ters okunuþu "Giysinin içine kývrýlýp dikilen kenarý". Radyum'un kýsaltmasý. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 9-Bir üst giysisi. Izgara veya tavada piþirilen dana eti dilimi. 1- Piþirilerek hazýrlanan yemek. Acý, üzüntü, dert, keder. Yabancý. 11- Ýsteksiz gibi görünerek yalvartmak amacýyla yapýlan davranýþ. Hiçbir hastalýðý, vücutça hiçbir eksiði olmayan, saðlýklý, sýhhatli. Dünyaya en yakýn gezegen. "Soðan doðrar gibi kafa kesmeyi öðrettiler" IÞÝD'in ele geçirdiði yerlerde savaþmaya zorlanan ve IÞÝD'in elinden kaçan çocuk ve genç askerler yaþadýklarýný Wall Street Jorunal'e anlattý. "Soðan doðrar gibi kafa kesmeyi öðrettiklerini" ifade eden çocuklar, "yaptýklarýndan piþman olduklarýný" ifade ettiler. (Ýleri-Haber Merkezi) IÞÝD'in ele geçirdiði yerlerde yaptýðý katliamlar ve savaþmaya zorladýklarý insanlar kamuoyunda sýk sýk tartýþýlýrken, IÞÝD bu sefer de savaþmaya zorladýðý çocuklar ile gündeme geldi. Ele geçirdiði yerlerde veya Suriyeli mülteciler arasýnda örgütlenerek savaþçýlar yetiþtiren terör örgütünün çocuklarý nasýl eðittiði, doðrudan kamplardan kaçan çocuklar tarafýndan anlatýldý. "KAFÝRLERÝN KAFASINI KESERSENÝZ ALLAH SÝZÝ ÖDÜLLENDÝRÝR" Wall Street Journal'e konuþan 17 yaþýndaki Jomah, Gaziantep'te olup bitenleri anlattý. Jomah kampta IÞÝD'in çocuklara nasýl kafa keseceklerini öðrettiklerini belirtirken, týpký "soðan doðramayý öðretir gibi" ifadelerini kullandý. Bunun için Suriye Ordusu'ndan esir düþen üç askeri kullandýklarýný ifade eden Jomah, eðitimi verenlerin "Her kim ki bu kafirlerin kafasýný keser, o zaman Allah tarafýndan ödüllendirilir" þeklinde konuþtuklarýný belirtti. Halep ve Deyrezzor gibi kentlerde yoðun olarak faaliyet gösteren kamplardan çocuklarýn aileleri de IÞÝD'in çocuklarýný ölüme göndermesinden korkuyorlar. Kamplardan kaçan 17 yaþýndaki Ýsmail'de benzer hikayeler anlatýyor. KAÇANLARI ÞERÝATA GÖRE CEZALANDIRIYORLAR IÞÝD'in Deyrezzor'da Suriye Ordusu ile girdikleri savaþta 14 ile 45 yaþ arasýndaki tüm erkeklerin kafasýný kestiðini belirten Ýsmail, kardeþinin de IÞÝD'e katýldýðýný ve yalnýzca 9 yaþýnda olduðunu belirtti. IÞÝD'in kendisini kardeþi ile tehdit ettiðini ifade eden Ýsmail, "dönmezsem beni þeriata göre cezalandýracaklarýný ifade ettiler" diyor.ýsmail "yaptýklarýndan piþman olduðunu" ifade ederken, Jomah ise IÞÝD'e para için katýldýðýný ifade etti. Ýsmail savaþtan önce 7 yaþýndaki çocuklarýn okula gitmenin zorunlu olduðunu ifade ederken ekliyor: "Þimdi 7 yaþýndaki çocuklar savaþmak zorunda." EÐÝTÝMDEN GEÇENLER ÝNTÝHAR BOMBACISI OLUYOR Çocuklar 45 günlük eðitimden sonra ayrý gruplara bölünüyor, daha sonra er olarak ya da intihar bombacýsý olarak yetiþtiriliyorlar.ele geçirilen bölgelerde çocuklar yalnýzca savaþmak için deðil, örgüte para kazandýrmak ya da esir düþen elemanlarýný geri almak için de kullanýlýyor. Roboski'deki anma törenine binlerce kiþi katýldý: 'Faili meçhul deðil, meþhur' TSK'ya ait savaþ uçaklarýnýn Roboski'de tam üç yýl önce bugün bombalayarak öldürdüðü, katilleri hala yargýlanmayan 34 yurttaþ köylerinde anýlýyor. Þýrnak'ýn Roboski köyünde düzenlenen anma törenine çevre köylerden binlerce kiþi katýldý. Törende, "Roboski faili meçhul deðil, faili meþhur bir katliamdýr" pankartlarý açýlýrken, Roboski köylüleri de ölen yakýnlarýnýn resimlerini taþýdý. Anmaya katýlan HDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, konuþmasýnda Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'a seslendi: "Ey cumhurbaþkaný makamýnda oturan. Roboski'de 34 çocuðun kaný sana sýçradý. Sen bu dosyanýn kapatýlmayacaðý sözünü, havaalanýnda Roboskili annelere söylemedin mi? Ey Saray'da oturan, Ey milyarlýk altýn bardaklarda su içen. Bu olayýn sorumlusu sensin." Türkiye 28 Aralýk 211 sabahýna, Þýrnak'ýn Uludere ilçesinde 34 sivilin TSK'ya ait F-16 uçaklarýyla öldürüldüðü haberiyle uyandý. Haber kuruluþlarý katliamý ancak saatler sonra duyururken, askeri mahkemenin takipsizlik kararý üzerine o gün ne olduðu hiçbir zaman aydýnlanmadý. Ýstihbaratýn nereden, nasýl alýndýðý veya vur emrini kimin verdiði hala bilinmezken, Roboski aileleri AÝHM'ye baþvurma kararý aldý.

15 29 Aralýk 214 Pazartesi 15

16 16 29 Aralýk 214 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Emine Hür Her þey çok güzel dedi Kutlaycaydýk geceyi Makarnayý biz yedik Bulliyi gara kedi Kitap Dünyasý Keyfekader Kahvesi Aykut Ertuðrul OKUR KÝTAPLIÐI ÖZDEYÝÞLER "Fiziksel cesareti hayvanlar da gösterir. Güdüseldir. Ahlâki cesareti ise yalnýzca insanlar gösterir. Öðrenilmeden sahip olunmaz." Teitaro Suziki Þehir Tiyatrolarý'nýn 1 yýllýk arþivi talan edilmiþ! Þehir Tiyatrolarý'nýn 1 bin materyalden oluþan arþivinin üçte birinin talan edildiðini Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazýcýoðlu ve Kütüphane Müdürü Enis Kayhan da doðruladýlar. 1 yýllýk bir sanat kurumu olan Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrolarý'nýn (ÝBBÞT) 1 yýllýk arþivinin talan edildiði ortaya çýktý. En son "Cibali Karakolu" skandalýyla çalkalanan Þehir Tiyatrolarý'nda sular durulmuyor. 1 yýllýk sanat kurumunun yaklaþýk 1 bin materyalden oluþan arþivinin üçte birinin talan edildiði ortaya çýktý. Cumhuriyet'ten Ceren Çýplak'ýn bir yýldýr izini sürdüðü arþivin talan edildiði bilgisini kurumun Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazýcýoðlu ile Kütüphane Müdürü Enis Kayhan doðruladý. Yazýcýoðlu, göreve geldiðinde arþivin talan edildiðinin tespit edildiðini, arþivi toparlamak amacýyla arþivi kapattýklarýný açýkladý. Yazýcýoðlu, "1. yýlýmýzý kutlarken arþivde hiçbir þeye ulaþamadým. Dosyalarýn içinde en önemli belgeler, kuruluþ belgeleri, 19'lü yýllarýn geliþimini gösteren belgeler, müzelik eþyalarýn kayýp olduðunu tespit ettik. Vasfý Rýza Zobu ile Bedia Muvahhit'in fotoðraflarý da vardý mesela" dedi. Yazýcýoðlu, "Ýznim olmadan arþivden hiçbir þey çýkmayacak. Arþiv denetimde olacak. Bu arþiv artýk yol geçen haný deðil. Dünyanýn en önemli arþivine sahibiz" diye de ekledi. Yazýcýoðlu arþivden belgelerin çalýnmasýnýn kurum içi çalýþanlarla ilgili olabileceðine iþaret etti. 'BELGELER KÝLOYLA SATILMIÞ' Ýstanbul Büyükþehir Belediye Þehir Tiyatrolarý arþivinin talan edildiðinin ortaya çýkmasý üzerine,erhan Yazýcýoðlu'ndan önceki genel sanat yönetmeni Orhan Alkaya "Çalýnan, alýnýp geri getirilmeyen çok fazla belge var maalesef. Sadece arþivden atýlanlar bile paha biçilmez" diyerek arþivdeki talan olayýný doðruladý. Yýllar önce, arþivden çýkarýlan 1928 tarihli evraklarý hurdacýda bulduklarýný, o evraklarýn kiloyla satýldýðýný öðrendiklerini açýklayan Alkaya,"Maalesef Türkiye'de arþiv yok etme alýþkanlýðý var. Biz elimizden geleni yaptýk, en azýndan eldekileri kurtardýk" dedi. Ressam Atos hayatýný kaybetti Atos imzasýyla tanýnan ressam Atilla Solaker, hayatýný kaybetti. Radikal'deki portre çalýþmalarýndan tanýdýðýmýz ressam Atila Solaker'in medyadaki ünlü kiþilikleri ve politikacýlarý kaleminde yeniden canlandýrdýðý yapýtlarý da günlük ve periyodik yayýn organlarýnýn haberlerine ilginç bir nefes katýyordu. TADIMLIK ben buradan nara yürüdüm bir kadife deniz de benimle yürüdü saçlarýmda asýlý kalmýþ gece iç mekânlarý tenin hýzla çürüyen neolitik þarap yürüdü Emel Kaya "Nar" adlý þiirinden Holdinglere ihtiyacýmýz yok' Fazýl Say 2 yýlda bir yapýlan BÝFO-SAY festivalinin bu yýl iptal edilmesiyle ilgili bir açýklama yaptý. Say açýklamada Borusan'ýn festivali iptal etmesinin ardýndan aldýðý ihaleye dikkat çekti ve "holdinglere ihtiyaç duymuyoruz, baþýmýzýn çaresine bakarýz" dedi. Say'ýn açýklamasý þu þekilde: "Dostlar BORUSAN yönetimi medyaya açýklamalar yapmýþ. Bir BÝFO-SAY festivalimiz vardý Ýstanbul'da. (Borusan Ýstanbul Filarmoni Orkestrasý ve Fazýl Say ) Ýki yýlda bir olurdu. Bu yýlki iptal edilmiþti. Niye iptal edildiðini anlatmýþlar basýna.tabi her zaman her þeye bir kýlýf uydurulur Dostlar kendi konserlerimizi organize ediyoruz.türkiye'nin her yerinde konser veriyoruz. Gerekirse, Anadolu'da köylere gidip çalýyorum. Ben ve ekibim ne devlete ne de bu holdinglere ihtiyaç duymuyoruz... Baþýmýzýn çaresine bakarýz. Ýyi müzik yaptýðýmýz sürece de bu salonlardaki doluluk oranýmýz artýyor... Dünyanýn her yerinde yýlda 1 konserimiz var... Eserlerimiz her yerde çalýnýyor. Tüm internette de yayýlmýþ durumda. Her yýl 3-4 CD üretiyoruz. Deli gibi çalýþýyoruz... Ben her yýl 4-5 orkestra ile çalýyorum fazla ihtiyacým yok illaki Borusan Orkestrasý ile çalmaya.herkes iþine baksýn.bizi de artýk rahat býrakýn. Çalýþan üretenleri rahatsýz etmeyin.." SÝHÝRLÝ FLÜT Uzman Mehmet Sakarya Müzik Eðitimcisi/Öðretim Görevlisi https://www.facebook.com/cypriot.musician https://twitter.com/m_sakarya_cyp Jale Derviþ, müzik alanýnda "yüksek tahsil" görmüþ ilk "Kýbrýslýtürk"! Henüz 9 yaþýndayken müzik yeteneði fark edilmiþ, ailesi ile birlikte Ýngiltere'ye giden Jale Derviþ, Ýngilizce öðrenmek amacý ile Milton Grange isimli özel bir okula baþlamýþtý. Oradaki öðretmenleri tarafýndan da kýsa zamanda fark edilen müzik yeteneði sayesinde, öðretmenleri, Jale Derviþ'in orada kalýp müzik eðitiminin tamamlanmasý için ailesinden izin istemiþlerdi. Baþarýlý çalýþmalarýný takdirle karþýlayan okul idaresi, Jale Derviþ'e asistanlýk görevi vermiþ, küçük sýnýflara müzik dersi vererek hem maaþ almasýný, hem de 4 yýllýk yüksek müzik tahsili yapmasýný saðlamýþtý. Tahsilini tamamlayan Derviþ, Kýbrýs'a döndükten sonra vermiþ olduðu piyano "Yüksek Müzik Eðitimi almýþ ilk Kýbrýslýtürk" resitalleri ile ilgiyi üzerine çekmiþ ve o dönemde Lefkoþa'da bulunan "English Junior School" da Ýngilizce ve Müzik öðretmeni olarak göreve baþlamýþtý yýlýndan 1973 yýlýna kadar Viktorya Kýz Lisesi'nde öðretmenlik yapan Jale Derviþ,bu dönemde gençlerin özellikle müzik alanýnda yetiþmelerine büyük katký saðlamýþtýr. Çok Sesli Klasik Batý Müziði'nin,o günlerden bugünlere kadar, ülkemizde tanýnmasýný ve sevilmesini de toplumumuza saðlayan en önemli ve öncü müzik eðitimcilerinden biri olarak adýndan söz ettirmektedir. Jale Derviþ, Kamran Aziz ile birlikte uzun yýllar müzik çalýþmalarýný sürdürmüþ ve Kýbrýstürkü'nün sesini müzik aracýlýðý ile hem yurtta, hem yurt dýþýnda duyurmak için adeta bir "müzik elçisi" olmuþtur yýlýnda Jale Derviþ'in 6 Tango, 7 Marþ ve þarkýlarýndan oluþan toplam 29 eserinin yer aldýðý bir albüm notalarý ile birlikte yayýnlanmýþ ve Kýbrýstürk Müzik Tarihi'ndeki onurlu ve baþarýlý mücadelesini ölümsüzleþtirmiþtir. En bilindik eserleri arasýnda "Vataným, Memleketim Benim (þarký)", "Yýllar (Tango)", "Gözlerin (Tango)", "Son Teselli (Tango)", "Beklerim (Tango)" yer almaktadýr. Almýþ olduðu ödüllerden bazýlarý da þunlardýr; "Kültür-Sanat Ödülü", " Müzik Alanýnda Üstün Hizmet Onur Ödülü. Jale Derviþ, hem eðitimci, hem de sanatçý kimliði taþýyordu. Müzik eðitimi'nin verdiði donaným ile sanatçý kiþiliðinin birleþiminden dolayý, ömrünü Kýbrýstürk Halký'nýn kültür ve sanat arenasýnda yol göstericisi olmakla geçirmiþtir. Bu ülke üzerinde kimin büstünü ya da heykelini dikmeliyiz diye sorsalardý, siyasi liderler ve benzerlerinden daha önce ve hiç tereddüt etmeden, yaptýklarý ile geçmiþimizden geleceðimize yol gösterici bir rolü olan Kýbrýstürk Halký'nýn kültür ve sanat elçisi Jale Derviþ hocamýzý söylerdim. Saygý ve rahmetle anýyoruz. Günter Grass: Üçüncü Dünya Savaþý baþladý Alman yazar Günter Grass, Viyana'da yayýn yapan Der Standard gazetesinin kendisiyle yaptýðý röportajda, Üçüncü Dünya Savaþý'nýn baþladýðýný ve bu savaþýn bir paylaþým savaþý olduðunu dile getirdi. Günter Grass, ''Haksýzlýklar gözlerimizin önünde yaþanýyor. Dünyanýn pekçok yerinde Afrika'da, Orta Doðu'da, Ukranya'da haksýzlýklar sürüyor. Her þeyi biliyoruz... Herkese yetecek kadar besin olduðu halde hâlâ açlýk var, su yetersizliði var, iklim deðiþikliði var... Ve hepsi de eþzamanlý olarak yaþanýyor. Üçüncü Dünya Savaþý baþladý bile. Bu, bir paylaþým savaþýdýr. Tarihçiler kendi aralarýnda oturup, bu savaþýn ne zaman baþladýðýna karar versinler'' ifadelerine kullandý. Rusya ve NATO arasýndaki iliþkilere de deðinen Günter Grass, ''Putin'in kurduðu düzeni korkunç buluyorum. Fakat biraz anlamaya çalýþýnca ortaya þu çýkýyor: Ruslarýn korkularý var. Mengeneye alýnmýþ durumdalar. Yarýn Gürcistan veya Moldova da NATO'ya dahil olur diye korkuyorlar'' diyerek þöyle devam etti: ''Gözlemekte olduðumuz histerinin nedeni, NATO'nun saldýrgan geniþleme politikasýndan baþka birþey deðildir hiç kuþkusuz.''

17 29 Aralýk 214 Pazartesi 17

18 18 29 Aralýk 214 Pazartesi

19 29 Aralýk 214 Pazartesi 19 Hentbol Gençler Ligi nde erkeklerde üçüncü, kýzlarda da ikinci hafta karþýlaþmalarý tamamlandý Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi zirvede Genç Kýzlar ve Genç Erkekler kategorilerinde þampiyonluðun en güçlü adayý olan Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi oynadýðý tüm maçlardan galibiyetle ayrýldý... (Cemil Garip) Hentbol Yýldýzlar Ligi nin tamamlanmasýnýn ardýndan baþlayan gençler liginde kýzlarda iki erkeklerde ise üç hafta geride kaldý. Hem kýzlarda hem de erkekler þampiyonluðun en güçlü adayý olarak gösterilen Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) oynadýklarý tüm karþýlaþmalardan galibiyetle ayrýlarak liderlik koltuðuna yerleþtiler. Genç Kýzlar Kategorisi nde UKÜ, en büyük rakibi YDÜ karþýsýnda 29-21, Þahlan Spor karþýsýnda da galip gelerek ligin ilk iki haftasýný lider tamamladý. Genç Erkekler Kategorisi nde ise UKÜ, önce zorlu rakibi Yükseliþ Spor u ardýndan da YDÜ yü ve Darbaz ý 3-14 maðlup ederek ilk üç haftanýn lideri oldu. Gençler Ligi nde oynanan karþýlaþmalarda alýnan sonuçlar þöyle: Genç Kýzlarda: Levent-DAÜ: 34-3 UKÜ-YDÜ: YDÜ-DAÜ: UKÜ-Þahlan: Genç Erkelerde: UKÜ-Yükseliþ: HÝSDER-YDÜ: MGA-Darbaz: YDÜ-UKÜ: Yükseliþ-MGA: Darbaz-HÝSDER: Yükseliþ-YDÜ: UKÜ-Darbaz: 3-14 MGA-HÝSDER: Genç Kýzlar Puan Durumu TAKIMLAR O G B M P 1.UKÜ 2.Levent YDÜ Þahlan 1 5.DAÜ Genç Erkekler Puan Durumu TAKIMLAR 1.UKÜ O 3 G 3 B M P 6 2.MGA Yükseliþ 4.YDÜ Darbaz HÝSDER 3 3 Dartsta Beþinci ayak Gingi'nin... Kuzey Kýbrýs Darts Federasyonu (KKDF) tarafýndan organize edilen "Ferdi Darts Þampiyonasý"nýn beþinci ayaðý geride kaldý. Güzelyurt Darts Birliði Lokali'nde 3 sporcunun mücadele ettiði turnuvada Cemal Gingi birinciliði elde ederken, genç sporcu Faik Amcaoðlu ikinci oldu. Uður Barani ile Salým Özeren arasýnda yaþanan üçüncülük çekiþmeli üçüncülük mücadelesinde sahadan 3-2 galip ayrýlmayý baþaran Uður Barani 12 puanýn da sahibi oldu ve klasmanda 3'üncü sýraya yerleþti. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini KKDF As Baþkaný Tansu Tilki, GDB Baþkaný Emir Kasapoðlu ve MHK Baþkaný Tanser Tilki verdi. SATILIK DUPLEKS EV Yer: Gönyeli Yeni Kent Öypaþ Sitesi. 14 metre kare, dupleks, ikiz ev. Fiyat: 57 bin sterlin. Tel: SATILIK ARAZÝ Elye'de 2 evlek 33 ayakkare anayol üzeri, yol, su, elektriði olan süpermarket veya benzin istasyonu olabilecek arazi satýlýktýr. 35 Stg Tel: Odunda þok Þöminelik ve sobalýk odun. Not: 2,5 ton, 37 TL Tel: Satýlýk Arazi Çatalköy þehit arsalarý yaný 22 dönüm arazi. Tel: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz. MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa 11. Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi 4 Stg. Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: SATILIK DAÝRE Haspolat kavþaðýnda 2+1 daire Judo, Hapkino ve Kick Boks Federasyonu kollarý sývadý Kick boks milli takýmý belirleniyor 215 ISKA Dünya Kick Boks Þampiyonasý'nda ülkemizi temsil edecek KKTC Kick Boks Milli Takýmý 11 Ocak 215 tarihinde yapýlacak seçmelerle belirlenecek... Judo, Hapkino ve Kick Boks Federasyonu, Portekiz'in Portimao þehrinde yapýlacak 215 ISKA Dünya Kick Boks Þampiyonasý'na hazýrlanýyor. Dünya Kick Boks Þampiyonasý'nda ülkemizi temsil edecek KKTC Kick Boks Milli Takýmý 11 Ocak 215 tarihinde yapýlacak seçmelerle belirlenecek. Antrenörlerden alýnan isimlerin aday adayý olarak kabul edileceði seçmelerde, Gençler ve Büyükler kategorisindeki sporcular seçmelerde mücadele edecek. KKTC Kick Boks Milli Takým seçmeleri, federasyonun Lefkoþa'daki antrenman salonunda gerçekleþecek. Belirlenen KKTC Kick Boks Milli Takým Aday Kadrosu, Ocak 215 tarihleri arasýnda çalýþmaya alýnacaklar ve bu çalýþmalar sonunda KKTC Kick Boks Milli Takýmý belirlenmiþ olacak. 215 ISKA Dünya Kick Boks Þampiyonasý, 29 Nisan-3 Mayýs 215 tarihleri arasýnda, Portekiz'in Portimao þehrinde yapýlacak.

20 Alves ve Meireles ilk yarýyý kapattý Fenerbahçe'nin Mersin Ýdmanyurdu'nu 1- yendiði maçta Mehmet Topal ile çarpýþan Bruno Alves ile aldýðý darbe sonucunda oyundan çýkan Meireles'ten kötü haber geldi. Bruno Alves'in sað kalça kasýnda kýsmi yýrtýk, Raul Meireles'te sað bacak adalesinde ödem ve spazm tespit edildi. Ýki oyuncu da ilk yarýyý kapattý. Kasým: Hedefimiz yine kupa "Lig þampiyonluðu hedefimizden uzaklaþtýk" diyen Lefke Türk Spor Kulübü'nün golcü futbolcusu Kasým Taðman, "Önümüzde sadece bir hedef kaldý, o da Pepsi Kýbrýs Kupasý. Takým arkadaþlarýmla birlikte bu hedefe kilitlendik. Üçüncü kez kupa þampiyonu olmak istiyoruz" þeklinde konuþtu... Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun düzenlediði, Ektam Kýbrýs Ltd.'in desteklediði Pepsi Kýbrýs Kupasý'nýn 1'inci Tur karþýlaþmalarýnda rakibi Görneç'i 5-'lýk faklý bir skorla maðlup eden Lefke, kupa mücadelesini ciddiye aldýðýný gösterdi. Lefke'nin lider Yenicami'nin 13 puan gerisine düþmesinden çok, üst sýralarda yer alan Küçükkaymaklý ve Doðan Türk Birliði'nin þampiyonluk yarýþýnda olmadýklarýný açýklamalarý üzerine, Lefke'de de hedef Pepsi Kýbrýs Kupasý olarak belirlendi. "Lig þampiyonluðu hedefimizden uzaklaþtýk" diyen Lefke Türk Spor Kulübü'nün golcü futbolcusu Kasým City, Messi için kesenin aðzýný açtý! Taðman, "Önümüzde sadece bir hedef kaldý, o da Pepsi Kýbrýs Kupasý. Takým arkadaþlarýmla birlikte bu hedefe kilitlendik. Üçüncü kez Kupa Þampiyonu olmak istiyoruz" þeklinde konuþtu. Ýkinci turda K-Pet 1'inci Lig temsilcilerinden Düzkaya ile karþý karþýya geleceklerini ve bu karþýlaþmanýn zor geçeceðini çünkü Düzkaya'nýn tüm gücü ile mücadele edeceðini belirten Taðman, "Düzkaya engelini geçersek, finale kadar gideriz" dedi. Finaldeki rakiplerinin kimin olmasýný istediðinin sorulmasý üzerine golcü futbolcu tereddüt etmeden "Doðan Türk Birliði" yanýtýný verdi. Taðman, "Finalde rakibimiz Doðan Türk Birliði olmalýdýr. Çünkü onlar da genç ve mücadele eden bir takým. Pepsi Kýbrýs Kupasý Finali'nde oynamayý hak ediyorlar" þeklinde konuþtu. Ýngiltere þampiyonu 255 milyon Euro bonservis ve yýllýk 33 milyon Euro'ya Barcelona'nýn Arjantinli yýldýzýný transfer etme peþinde... Ýngiltere Ligi'nde son þampiyon Manchester City, Barcelona'nýn dünyaca ünlü yýldýzý Lionel Messi'nin peþine düþtü. Ýngiliz Daily Mail gazetesi, kulüp yetkililerinin çýlgýn bir teklifle 27 yaþýndaki oyuncunun kapýsýný çalmaya hazýrlandýðýný öne sürdü. Gazeteye göre, Manchester City, Barcelona'ya 255 milyon Euro'luk bonservis bedeli önerecek. Ýngiliz ekibi, Lionel Messi'ye ise haftalýk 64 bin Euro'dan yýllýk yaklaþýk 33 milyon Euro teklif edecek. Geçtiðimiz ay, Barcelona'dan ayrýlabileceðini açýklayan Messi için Chelsea gündeme gelmiþ, ancak teknik direktör Jose Mourinho, UEFA'nýn finansal fair-play kýsýtlamasý nedeniyle bu transferin imkansýz olduðunu belirtmiþti. Atletizm seçmeleri yapýlýyor Atletizm federasyonu 3 Ocak 215 tarihinde Türkiye Salon Atletizm Þampiyonalarý na gidecek olan sporcularý belirlemek için seçme yarýþmasý düzenleyecek. Yarýþmalar saat 1: da Lefkoþa Atatürk Stadyumu nda yapýlacak. Yaþ gruplarý ve branþlar aþaðýdaki gibi açýklandý 16 YAÞ ALTI KIZLAR VE ERKEKLER B (22-23 DOÐUMLULAR) 6 metre 3 metre 1 metre 6 metre engelli Uzun atlama Yüksek atlama 16 YAÞ ALTI KIZLAR VE ERKEKLER A (2-21 DOÐUMLULAR) 6 metre 4 metre 8 metre 15 metre 6 metre engelli Üç adým atlama Uzun atlama Sýrýkla atlama Yüksek atlama Gülle atma YILDIZ KIZLAR VE ERKEKLER ( DOÐUMLULAR) 6 metre 2 metre 4 metre 8 metre 15 metre 6 metre engelli Üç adým atlama Sýrýkla atlama Uzun atlama Yüksek atlama Gülle atma GENÇ-BÜYÜK KADINLAR VE ERKEKLER (GENÇLER , BÜYÜKLER 1995 VE DAHA ÖNCE DOÐANLAR) 6 m 4 metre 8 metre 15 metre 3 metre 6 m engelli Üç Adým Atlama Sýrýkla Atlama Uzun Atlama Yüksek Atlama Gülle Atma ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı