TÜRKİYE DE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME. İrfan Çakın

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME. İrfan Çakın"

Transkript

1 TÜRKİYE DE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME

2 Cumhuriyet Öncesi Dönem Ar-Ge

3 Medreseler Medreseler Türk-İslam uygarlığında günümüz üniversitelerin karşılığı olan kuruluşlardır. Medreseler öğrencileri hem yükseköğrenime hazırlayan hem de yükseköğrenim yaptıran kuruluşlardır. Bu kuruluşlarda çeşitli düzeylerde araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü ifade edilmektedir. Medreseler 11. yüzyılda Selçuklu sultanı Alparslan ın veziri Nizam-ül Mülk döneminde yaygınlaşmaya başlamış ve gelişimlerinin doruk noktasına 15.y.yılda Fatih Sultan Mehmed in İstanbul da kurduğu Sahn-ı Seman medreseleri ile ulaşmışlardır.

4 Medreseler: Yenilenememe 16. yüzyıldan sonra medreselerin dinsel dogmatizmin etkisinde kalarak dinamizmlerini yitirdikleri anlaşılmaktadır. Bu bağlamda dile getirilen en klasik örnek, matbaanın Osmanlıya 275 yıl geç girmesidir. Ayrıca, Molla Lütfi, geometrinin iyi bilinmemesinden ötürü kadıların yanlış hüküm verdiklerini söylediği için istismar edilmiş, dinsizlikle suçlanmış ve 1494 yılında idam edilmiştir yılında inşa edilen İstanbul Rasathanesi, İstanbul da görülen kuyruklu yıldız ile İstanbul daki veba salgını arasında bir ilişki olduğu sayıltısı sonucunda 1580 yılında yıkılmıştır. Çiçek aşısının dine aykırı olmadığına ilişkin fetva 1845 yılında verilebilmiştir. Diş dolgusu yaptırmanın dine aykırı olmadığına dair fetva Osmanlı döneminde alınamamış, bu yasağın kaldırılması Cumhuriyet dönemine kalmıştır.

5 Medreselerde Reform: Darülfünun Askeri yenilgiler medreseye dayalı eğitim sisteminde reform yapılmasını zorunlu kılmış ve bu konuda ilk girişimler 18. yy. sonlarında kurulan askeri okullar olmuştur. Osmanlılar döneminde modern anlamda bir üniversite olmamakla birlikte, üniversiteleşme potasiyeline sahip ilk yükseköğretim kurumu 1863 yılında kurulan Darülfünundur. Darülfünun Cumhuriyet e değin çeşitli nedenlerle bir çok kez kapatılıp farklı adlarla yeniden açılmış, son kez İstanbul Darülfünunu adıyla Cumhuriyet dönemine taşınmıştır.

6 Cumhuriyet Dönemi Ar-Ge

7 İlk Modern Üniversite İlk Üniversitenin Kurulması Prof. Albert Malche ın Milli Eğitim Bakanlığı na sunduğu rapor doğrultusunda hazırlanan ve kabul edilen bir yasa ile 31 Temmuz 1933 tarihinde Darülfünun kapatılır ve yerine aynı gün 2252 sayılı yasa ile İstanbul Üniversitesi kurulur. Amaç, Türkiye de Batı Avrupa üniversiteleri ayarında gerçeği araştıran ve değerlendiren bir eğitim-öğretim ve bilim kurumu oluşturmaktır.. Üniversite Sistemi Dışındaki İlk Ar-Ge Kuruluşları: Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü (27 Mayıs 1928) Maden Tetkik ve Arama Enstütüsü (22 Haziran 1935) Elektrik İşleri Etüd İdaresi (14 Haziran 1935) Tarımsal Araştırma Enstitüleri (1920 li yıllardan başlayarak)

8 Türkiye de Ar-ge Yapılanması Ülkemizde araştırma ve geliştirme çalışmaları konusunda ulusal düzeyde sistemli çalışmalar 1960 lı yıllarda başlamıştır. İzleyen süreçte gerçekleştirilen gelişmeleri 3 dönem içinde ele alınabilir: o Dönemi o Dönemi o Dönemi Dönemi: Bu dönemde 1961 Anayasası çerçevesinde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri demokratik yollarla gerçekleştirmek için Kalkınma Planlarının hazırlanması hükme bağlamıştır. Devlet Planlama Teşkilatı ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, ülkemizde araştırma faaliyetlerinin kurumsallaşması yolunda çok önemli iki kuruluştur.

9 Türkiye de Ar-ge Yapılanması Dönemi: Bu dönemde hazırlanan Türk Bilim Politikası: dokümanıyla, ilk kez ulusal düzeyde bir bilim ve teknoloji politikası ortaya konmuştur. Bu çalışmanın sonucunda Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) oluşturulmuştur. BTYK 1993 yılında yaptığı toplantıda, 1983 belgesini revize ederek Türk Bilim ve Teknoloji Politikası belgesini yayınlamıştır Dönemi: BTYK nın 13 Aralık 2000 tarihli toplantısında Vizyon 2023 Projesi nin hazırlanması kararı alınmıştır. Bu projenin amacı; Cumhuriyetin 100. yılında,, Atatürk ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmaktır.

10 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GÖSTERGELER Ar-Ge İnsan gücü Ar-Ge Harcamaları Bilimsel Yayın Sayısı Patent Sayısı

11 Göstergeler Ne İfade Ediyor? Bir toplumun bilimsel ve teknolojik gelişmişliği çeşitli göstergelere göre belirlenmektedir. Bunlar arasında başlıcaları; Ar-Ge İnsangücü, Ar-Ge Harcamaları, Bilimsel Yayın Sayısı ile Patent Sayısıdır. Bunlardan ilk ikisi «GİRDİ», diğer ikisi de «ÇIKTI» olarak düşünülür. Ar-Ge İnsangücü: Araştırma etkinliklerinde görev yapanların toplam sayısı, bunların toplam nüfus içindeki oranı ve sektörlere göre dağılımı. Ar-Ge Harcamaları: Araştırma etkinlikleri için yaptıkları harcamalar ve bu harcamaların ulusal gelir içindeki oranı. Bilimsel Yayın Sayısı (Temel atıf İndekslerindeki Yayın Sayısı ): (SCI, SSCI ve H&AHI) kapsamındaki dergilerde yayınlanan makale sayısı ve uluslararası düzeyde konumun ne olduğu. Patent Sayısı: Ülkedeki buluşçuluğun düzeyini belirleme açısından önemlidir.

12 Ar-Ge İnsan Gücü

13 İnsan Gücü: Sektörel Dağılımı Yıllar Toplam İnsan Gücü (TZE) Sektörlere Göre İnsan Gücü Dağılımı (TZE kişi) Üniversite % Kamu Sektörü % Özel Sektör % ,122 40, , ,

14 Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge İnsan Kaynağı

15 İnsan Gücü: Çalışan Nüfus İçindeki Oranı Bu sayı 2002 yılında ABD de 61, Japonya da 92, Avrupa Birliği ortalaması ise 52 dir.

16 Ar-ge İnsangücü: Değerlendirme ARGE insangücü, araştırma faaliyetlerinde fiili olarak çalışan, alanında uzman personel ile nitelikli destek personelini ve bu faaliyetlerin bilimsel yanlarının planlanıp yönetilmesi, izlenip değerlendirilmesi ve desteklenmesi ile uğraşan personeli ifade eder. Ülkemizde Tam Zaman Eşdeğeri araştırmacı sayısı 2013 yılı itibariyle 112,699 dur. Bunun %38 u üniversitelerde, %11 i kamu sektöründe ve % 51 si de özel sektör kuruluşlarında çalışmaktadır dan buyana toplam insan gücünde artış yaklaşık 7.5 kat olmuştur. Araştırmacı insan gücünün yılları arasında sektörlere göre dağılımının genel bir değerlendirilmesi yapıldığında; dikkati çeken en önemli husus, kamu sektöründe ve üniversitelerde araştırmacı sayısının genel toplam içindeki oranın azaldığı, buna karşın özel sektördeki araştırmacı sayısının düzenli ve sürekli olarak arttığıdır.

17 Ar-Ge Harcamaları

18 Ar-ge Harcamaları Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin düzeyi ile bu alanlarda yapılan harcamalar arasında doğal bir ilişki söz konusudur. Ülkelerin ulusal gelirlerinin ne kadarını Ar-Ge harcamaları için ayırdıkları Ar-Ge ye verdikleri önemi yansıtmaktadır. Türkiye de 2013 yılında Ar-Ge Harcaması yaklaşık 13 milyar TL olarak hesaplanmıştır. Ülkemizde Ar-Ge harcamalarının GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) içindeki payı 1998 yılı itibarıyla yüzde 0,37 iken, bu oran 2013 de % 0,95 e yükselmiştir.

19 Ar-Ge harcamalarına ulusal gelirden ayrılan pay, Avrupa Birliği ülkeleri için ortalama %2, Japonya için %3, ABD için de %3 lere yaklaşmaktadır. Bu durum, Türkiye de Ar-Ge harcamalarının gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığını göstermektedir. Ancak bu oran yıllar itibariyle artış göstermektedir. Ar-Ge Harcamaları: GSYİH İçindeki Oranı

20 Ar-Ge Harcamaları: Sektörel Dağılımı

21 Ar-Ge Harcamaları: Değerlendirme 2013 yılı itibariyle Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcamaların %47.5 inin özel sektör, % 42,1 inin üniversiteler ve %10.4 ünün ise kamu sektörü tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu durum, Türkiye de araştırma etkinliklerinin çoğunlukla özel sektör ve üniversiteler tarafından yürütüldüğünü, kamu sektörünün bu konudaki katkısının sınırlı kaldığını göstermektedir. Buna karşın özel sektörün Ar-Ge faaliyetleri için yaptığı yatırımın genel toplam içindeki payı sürekli olarak artmaktadır.

22 Bilimsel Yayın Sayısı

23 Temel Atıf İndeksleri Ülkelerin bilimsel ve teknik alandaki çaba ve başarılarının bir başka göstergesi de, uluslararası atıf indeksleri tarafından taranan süreli yayınlarda yer alan makale sayılarıdır. ABD de Bilimsel Enformasyon Enstitüsü (Institute for Scientific Information-ISI) tarafından hazırlanan bu indeksler şunlardır. Science Citation Index Social Science Citation Index Arts and Humanities Index Üniversitelerde ve diğer araştırma kurumlarında yapılan araştırmaların sonucunda, bilimsel makale sayısında artışlar olmaktadır. Türkiye nin 2011 yılında, Bilimsel Atıf İndeksleri kapsamındaki süreli yayınlardaki makale sayısı itibariyle dünya sıralamasındaki konumu 18. sıraya yükselmiştir. Bu konum 2013 yılında da korunmaktadır.

24 Türkiye nin Dünyadaki Konumu

25 Türkiye Kaynaklı Bilimsel Yayın Sayısı

26 Türkiye de Milyon Kişi Başına Düşen Bilimsel Yayın Sayısı

27 Bilimsel Yayın Sayısı BakımındanTürkiye nin Dünya Sıralamasındaki Yeri

28 Bilimsel Yayın Sayısı: Değerlendirme 1990 yılında dünya sıralamasında 41. sırada iken 2011yılında 18. sıraya yükselmemiz büyük bir başarıdır. Ancak her milyon kişiye düşen bilimsel yayın sayısı bakımından 2013 yılında 45. sırada yer buluyoruz. Toplam yayın sayısı açısından Yunanistan, Macaristan, Portekiz gibi birçok ülkenin önündeyiz. Ancak 11 milyon nüfuslu Yunanistan da milyon kişiye düşen makale sayısı 680, Macaristan da ve Portekiz de 500 iken, Türkiye de ise 343 olarak gerçekleşmiştir. Toplam yayın sayısı ölçütüne göre, İsrail ile eş düzeydeyiz. Ancak ülkemizin nüfusu İsrail nüfusunun 10 katından daha fazladır. Dolayısıyla,bunun anlamı yayın açısından Türkiye İsrail den 10 kat altta bulunmaktadır.

29 Patent Sayısı

30 Patent ve Önemi Patent, bir buluşun tüm haklarını ya da belirli süre kullanma hakkının devlet tarafından buluş sahibine verildiğinin belirten belgedir. Patent verileri bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye de de Ar-Ge sisteminin çıktıları olup Ar-Ge faaliyetleri hakkında fikir verirler. Herhangi bir ülkenin teknoloji yeteneğini ve gelişmişliğini gösteren ölçütlerden bir diğeri, o ülkede alınan patent sayısıdır. Bir buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken nitelikler: Yenilik getirmesi Tekniğin bilinen durumunun aşılması Sanayiye uygulanabilir olma Türkiye de patentle ilgili hizmetlerden sorumlu kuruluş Türkiye Patent Enstitüsüdür.

31 Türkiye de Patent Başvurularının Yıllara Göre Dağılımı

32 Türkiye de Verilen Patent Tescillerinin Yıllara Göre Dağılımı

33 Patent: Değerlendirme TPE ne yapılan başvuru ve tescil oranlarına bakıldığında başvuru ve tescillerin büyük bir bölümünün yabancı kaynaklı olduğu anlaşılmaktadır yılları arasında Türkiye de TPE tarafından toplam patent verilmiştir. Bunun sadece %11 inin Türkiye de ikamet edenler tarafından alınmıştır yılında ülkemizde toplam patent başvurusu yapılmış olup, bunun %61 i yabancılar, % 39 u yerlilere aittir. Yabancı başvurularının %97 si tescil edilirken, yerli başvurularda bu oran %26 dır. Yerliler tarafından 2014 te yapılan 4732 patent başvurusu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayıdaki başvuru sayısıdır. Bunun 1253 ü TPE tarafından tescil edilmiştir. ABD de her hafta patent başvurusu yapılmaktadır.

34 Türkiye de Ar-Ge: Genel Değerlendirme Her şeyin hızla değiştiği, teknolojinin hızla ilerlediği yeni dünya düzeninde gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmenin yolu bilgiden geçiyor. Bilgi üretebilmek ve bilgiyi değere dönüştürebilmek Ar-Ge etkinliklerini önemsemek ve yeterli yatırımı yapmayı gerektiriyor. Ar-Ge etkinliğinin temel göstergeleriyle ilgili yapılan değerlendirmelerde Türkiye nin son yıllarda gelişme göstermesine karşın gelişmiş ülkeleri geriden izlediği görülmektedir.

35 Türkiye de Ar-Ge: Genel Değerlendirme Türkiye de bilim ve teknoloji üretimine yol açacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin altyapı itibariyle yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar arasında başlıcaları şunlardır: GSYİH dan Ar-Ge ye yeterli pay ayrılmaması, Araştırmacı sayısının ve verimliliğinin yetersizliği, Eğitim sisteminin ezberciliğe dayalı olması ve bu durumun farklı düşünmeyi özendirecek, yaratıcılığı geliştirecek içerikte olmaması, Ulusal Bilgi Sisteminin oluşturulamamış olması.

36 TÜRKİYE DE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu GİRİŞ İngiliz düşünür Francis Bacon un daha 17. yüzyılın başlarında dile getirdiği "Bilgi güç kaynağıdır" deyişi, bilimin insanlığın refah ve gelişmesi

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Turkish Bir Bakışta Eğitim: OECD Göstergeleri - 2006 Türkçe Özet Bir Bakışta Eğitim, eğitimciler, politika yapıcılar, öğrenciler ve velilere

Detaylı

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU 23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU Seda ÖLMEZ ÇAKAR Atilla Hakan ÖZDEMİR Haziran 2006, ANKARA 1. SUNUŞ Ülkemizde biyoteknoloji, ulusal strateji çalışmalarında uzun bir süredir

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

Geçen zaman içerisinde büyük ilerlemeler kaydetmemize rağmen hala gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz.

Geçen zaman içerisinde büyük ilerlemeler kaydetmemize rağmen hala gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Bilişim Vadisi Olma Yolunda Hızla İlerliyor Türkiye Ekonomisi, Cumhuriyet in kuruluşundan bugüne çok büyük ilerlemeler kaydetti. Geçmişte toplu iğneyi bile yurt dışından

Detaylı

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 651-673 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 2003-2006 Pisa Okuma

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

tepav Nisan2015 N201506 DEĞERLENDİRME NOTU G20 Ülkelerinde Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2015 N201506 DEĞERLENDİRME NOTU G20 Ülkelerinde Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRME NOTU Nisan215 N2156 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Biyoteknoloji Politikaları Merkezi Direktörü/ Sağlık Politikaları Program Yöneticisi G2 Ülkelerinde

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN DIŞ BORÇLANMASI

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN DIŞ BORÇLANMASI TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN DIŞ BORÇLANMASI Mustafa GÜL 1- GİRİŞ Türkiye nin 1960 lı yıllarda 21 milyon olan toplam nüfusunun % 25 i, 1980 lerde 50 milyon olan toplam nüfusun % 38 i, 2000 nüfus sayımı sonuçlarına

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

URAP BİLİM VE TEKNOLOJİ RAPORU 12 ARALIK 2012

URAP BİLİM VE TEKNOLOJİ RAPORU 12 ARALIK 2012 URAP BİLİM VE TEKNOLOJİ RAPORU 12 ARALIK 2012 TÜRKİYE, TEMEL BİLİM VE MÜHENDİSLİKTE DOKTORA SAYILARIYLA İLK 15 E VE AR-GE PAYIYLA İLK 16 YA GİRDİ Scientific American Dergisi nin sıraladığı, Bilimde Dünyanın

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ İHSAN DOĞRAMACI Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 1 Bu kitabın elektronik kopyası aşağıdaki adrestedir: www.dogramaci.org Eylül 2007 METEKSAN A.Ş.

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ YAYINA HAZIRLAYANLAR İREM AKTAŞLI SUNA KAFADAR IŞIK TÜZÜN Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen, Engin Doğan

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ İÇERİK ŞEKİLLER DİZİNİ...6 TABLOLAR DİZİNİ...12 1. REKABET EDEBİLİRLİK...17 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 17 GİRİŞİMCİLİK...

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI 1. TASLAK TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM RAPORU TEMMUZ 2013 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR- ŞANLIURFA) 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. TASLAK TEMMUZ

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? seta Analiz. BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ağustos 2013 TÜRKİYE DE

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı