Bölüm 5 TEMEL HAK VE HÜRRĐYETLER. Bölümünden seçmeler ÖDEVLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 5 TEMEL HAK VE HÜRRĐYETLER. Bölümünden seçmeler ÖDEVLER"

Transkript

1 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Bursa, Ekin, 1. Baskı, Eylül 2010, 272 s. <www.anayasa.gen.tr/tah-pc.htm>. (c) Tüm Hakları Saklıdır. KG. Bölüm 5 TEMEL HAK VE HÜRRĐYETLER Bölümünden seçmeler ÖDEVLER ÖDEV 5.1: Đmece.- 18 Mart 1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanununun 15 inci maddesi köy işlerinin bir çoğunun bütün köylü tarafından birleşerek imece usûlüyle yapılmasını öngörmekte ve 44 üncü maddesi de köy ihtiyar meclislerine hangi işlerin köylü tarafından kendileri çalışarak doğrudan doğruya görüleceğine karar verme yetkisini vermektedir. Đmece usûlü, köylünün köydeki kamu hizmeti niteliğindeki bir işte (örneğin yol yapımı) karşılığı ödenmeksizin zorla çalıştırılması demektir. Köy Kanununun imece usûlünü öngören 15 ve 44 üncü maddeleri Anayasamıza uygun mudur? Uygun ise neden? Aykırı ise, Anayasamızın hangi maddelerine aykırıdır? Neden? Bu konuda bir-iki sayfalık bir inceleme yazısı hazırlayınız. ÖDEV 5.2: Đmece Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı.- Anayasa Mahkemesi, 5 Ocak 1965 tarih ve E.1963/198, K.1965/1 sayılı kararıyla 442 sayılı Köy Kanununda öngörülen imece usulünün (Bkz. yukarıda Ödev 5.1) angarya teşkil etmediğine ve 1961 Anayasasının angarya yasaktır diyen 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olmadığına şu gerekçeyle karar vermiştir: Bu kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin vergi resim ve harçlarla köylüden toplanacak gelirlerle karşılanması zorunludur. Köylerimizin ekonomik durumu ve köylümüzün ödeme gücü bu giderleri karşılayacak gelirleri sağlamaya yetmeyeceğinden bu işlerin köylü tarafından çalışarak yapılması köylü yurttaşların bugün içinde bulundukları koşullara uygun bulunmaktadır. Yerel nitelik taşıyan hizmetlerin giderlerinin o yerde oturan kişi tarafından karşılanması maliye bilimin kabul ettiği bir ilkedir. Bu hizmetlerin giderlerinin tümünü genel kamu gelirleriyle karşılamak ve doğrudan doğruya devlete yüklemek mümkün olmayınca yerel ödeme gücü de gözönüne alınarak o yerde oturanlara bir çalışma yükünü yüklemek, kamuoyunun zorunlu çalışma saymayacağı bir vatan hizmeti niteliğindedir (AMKD, Sayı 3, s.3). Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararının tam metinin bulup okuyunuz. Bu kararın hukukî doğruluğunu değerlendiriniz. Bu amaçla bu karar hakkında birkaç sayfalık bir karar incelemesi kaleme alınız.

2 54 TÜRK ANAYASA HUKUKU PRATĐK ÇALIŞMALARI PROBLEMLER PROBLEM 5.1: Uyuşturucu Kaçakçılığı.- Varsayalım ki, X sayılı Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile şu hüküm getirilmiş olsun: Emniyet makamları uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı şüphelenilen kişilerin telefonlarını, bu konuda hâkim kararı almak şartıyla dinleyebilirler. Bu düzenleme 1982 Anayasasına uygun mudur? Neden? Aykırı mıdır? Aykırı ise Anayasamızın hangi maddelerine aykırıdır? PROBLEM 5.4: Đstanbul a Vize.-Varsayalım ki, Đstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Đstanbul Şehrinin sağlıklı ve düzenli kentleşmesini sağlamak amacıyla, Büyük Şehir Belediyesi Kararıyla Đstanbul Büyük Şehir Belediyesi sınırları içine yerleşmek isteyenler için izin sistemi öngörmüş olsun. Buna göre Đstanbul Büyük Şehir Belediyesi sınırları içine yerleşmek isteyenler, önce belediye başvurup izin alacaklardır. Soru: Böyle bir düzenleme Anayasamıza uygun mudur? Neden? Aykırı mıdır? Neden? Aykırı ise Anayasamızın hangi maddelerine aykırıdır? PROBLEM 5.5: Üniversite Bahçesinde Sigara Yasağı.- Varsayalım ki TBMM çıkardığı bir kanunla üniversite öğrencilerinin üniversite bina ve bahçelerinde sigara içmelerini yasaklamış ve içenler hakkında para cezası öngörmüştür. Soru: Bu düzenleme Anayasamıza uygun mudur? Neden? Aykırı ise hangi ilkeye aykırıdır? PROBLEM 5.6: Cadde Üzerinde Resim Yapan Ressam.- Varsayalım ki, bir ressam yoğun trafiğin olduğu bir caddenin üstüne arabaların geçişine engel olan bir şekilde tezgahını kurmuş, ve caddenin kenarında bulunan tarihi bir caminin yağlı boya resmini yapmaktadır. Bunu gören bir polis memuru ressamın yanına gitmiş, trafiği aksattığını söyleyerek yaya kaldırımına çıkmasını istemiştir. Buna karşılık ressam, Anayasayı çıkarmış ve Anayasanın 27 nci maddesini okuyarak Polise kendisinin sanat hürriyeti ne sahip olduğunu, polisin bu hürriyete saygı duyması gerektiğini söylemiştir. Soru: Kim haklıdır? Neden? (Bunun altında yatan ilke, kavram nedir?). PROBLEM 5.8: Yabancıların Dernek Kurması.- Varsayalım ki TBMM çıkardığı bir kanunla şöyle bir düzenleme yapmıştır: Türkiye de yabancıların dernek kurabilmesi veya kurulmuş bir derneğe üye olabilmeleri Đçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. Soru: Bu düzenleme Anayasaya uygun mudur? Neden?

3 BÖLÜM 5: TEMEL HAK VE HÜRRĐYETLER 55 TARTIŞMALAR TARTIŞMA 5.1: Parayı Yutan Polise Gastroskopi Çekimi.- Aşağıdaki haber konusu olayı temel hak ve hürriyetler açısından değerlendiriniz. Böyle bir uygulama Anayasamıza uygun mudur? Tartışınız. Milliyet, 7 Temmuz 2003: Rüşvetin belgesi mideden çıktı!.. Mustafa Özdemir DHA Zonguldak Ereğli'de rüşvet aldığı iddiasıyla şikâyet edilen trafik polisi Necati Topçu, suçüstü yakalanınca önceden seri numarası alınan 5 milyon liralık banknotu 'yedi'... Hastanedeki gastroskopi (ağızdan mideye indirilen kamera sistemi) çekiminde 5 milyon liranın midede olduğu anlaşıldı. Topçu rüşvet iddiasını yalanlarken görüntülerde paranın üzerindeki yazılar bile okunabildi. Açığa alınan Topçu hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle dava açıldı. TARTIŞMA 5.2: Belediye Otobüsünde Hırsızlık.- Bazen belediye otobüsünde seyahat eden bir yolcunun cüzdanı bir başka yolcu tarafından ça- Sabah, 23 Aralık 2003, s.3. lınır (veya cüzdanını kaybeden kişi çalındığını düşünür). Bunun farkına varan yolcu, otobüs şoförüne cüzdanının çalındığını söyler. Otobüs şoförü, otobüsün kapılarını kapatıp otobüsü bir karakolun önüne çeker veya bir yerde durup polis çağırır. Polisler otobüsteki herkesi sırayla indirir ve inenlerin ceplerini ve çantalarını ararlar ve bu şekilde hırsızı bulmaya çalışırlar. (Örnek olarak 23 Aralık 2003 tarihli Sabah gazetesinde yayınlanan yandaki habere bakınız). Bu uygulamayı temel hak ve hürriyetler açısından değerlendiriniz. Böyle bir uygulama Anayasamıza uygun mudur? Tartışınız. Uygun değilse hangi temel hak ve hürriyetler ihlâl edilmektedir?

4 56 TÜRK ANAYASA HUKUKU PRATĐK ÇALIŞMALARI TARTIŞMA 5.6: Orhan Pamuk Davası.- Yazar Orhan Pamuk, 2005 Şubat ayında Das Magazin isimli bir Đsviçre gazetesine, bu topraklarda 30 bin Kürt ve 1 milyon Ermeni öldürüldü. Benden başka kimse bundan bahsetmeye cesaret edemedi açıklamasında bulunmuştur. Bunun üzerine kendisi hakkında Türk Ceza Kanununun 301'inci maddesi uyarınca Türklüğe hakaret ten dolayı ceza davası açılmıştır. Keza 2005 Ekim ayında Almanya'nın Frankfurt şehrinde Alman Yazarlar Birliği tarafından verilen Barış Ödülü nü alan Pamuk, burada yaptığı konuşmada da açık ve net bir şekilde tekrarlıyorum: 1 milyon Ermeni, 30 bin Kürt öldürüldü dedim. Bu sözlerimin arkasındayım ifadesini kullanmıştır. Orhan Pamuk hakkındaki ceza davası 22 Ocak 2006 tarihinde düşmüştür. Orhan Pamuk un sözlerinin düşünceyi açıklama hürriyeti kapsamına girip girmeyeceği ve TCK nın 301 nci maddesinin (o zamanki şeklinin ve şimdi yürürlükte olan şeklinin) Anayasamıza aykırı olup olmadığı hususlarını tartışınız. TARTIŞMA 5.10: Cebri Tecrit.- 24 Nisan 1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, m.73: Kolera, veba, ruam musaplariyle bulunduğu mahallerde tecridi mümkün ve kâfi görülmiyen sair hastalık musapları ve kolera ve vebayı neşir ve sirayet ettirmeleri muhtemel olanlar icap ederse cebri tecride tabi olurlar. Cebri tecrit, hastaların veya bu maddede zikredilen şüphelilerin Hükümetçe tâyin edilecek mahallerde, her türlü ihtilâttan memnu olarak ve zabıta murakebesi altında bulundurulmalarıdır. Bu hüküm Anayasamıza uygun mudur? Neden? Aykırıysa, hangi maddeye aykırıdır? Neden? TARTIŞMA 5.11: Zorunlu Aşı: Türkiye de çocuklara doğduklarından itibaren pek çok aşı vurulmaktadır. Bunların pek çoğuna da uygulamada zorunlu aşı denmektedir? Bu aşılar gerçekten zorunlu mu? Zorunlu ise hangileri zorunlu? Bunları zorunlu hale getiren kanun veya düzenleyici işlemler nelerdir? Bunlar Anayasamıza uygun mudur? TARTIŞMA 5.12: Diyarbakır Altıncı Ağır Ceza Mahkemesinin 6 Mayıs 2005 Tarihli Kararı.- Talebin kabulü ile yurt dışı bağlantılı olarak illegal silahlı terör örgütlerinin yasadışı faaliyetlerine yönelik olarak faillerin belirlenmesi, ele geçirilmesi ve suç delillerinin elde edilmesi ve eylem planlamalarının önceden öğrenilmek sureti ile engellenmesi başka yollarla mümkün olmadığından yurt dışı çıkışlar ve girişler dahil olmak üzere, Telsim, Turkcell, Avea, Türk Telekom AŞ uzak mesafe telefon hizmeti vermeye yetkili A, B, C tipi lisansı olan iletişim şirketleri tarafından işletilen ve telefon üzerinden yapılan iletişime ait tüm detay kayıtlarının (Cell ID, data hattı, IMEI, AMS, MMS, GPRS üzerinden internete bağlanma bilgileri) MĐT Müsteşarlığı nca alınması ve incelenmesi hususunda Anayasa nın 22. maddesi ile 4422 sayılı yasanın 2, 4, 11 ve 16. maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi. (Vatan, 1 Haziran 2005; Hürriyet, 2 Haziran 2005).

5 BÖLÜM 5: TEMEL HAK VE HÜRRĐYETLER 57 Đzleme nin terim sözlüğü Cell id: Telefon üzerinde kullanıcıya görünen semt adı. Aslında iletişim için hangi baz istasyonun kullanıldığını gösterir. Cell id ile konuşmayı yapanın o sırada hangi semtte bulunduğu tespit edilir. Data hattı: Bilgisayarlara uzaktan bağlanıldığında iletişimi hızlandıran özel bilgi aktarma hattı. IMEI: Cep telefonunun seri numarası. AMS (Akıllı mesaj servisi): Bilgisayar üzerinden internet sayesinde bir yada birden çok kişinin cep telefonuna aynı anda kısa mesaj gönderen sistem. MMS (multimedya mesaj servisi): Kısa mesaj sadece yazılı mesaj gönderirken bu servisle sesli görüntülü mesaj göndermek mümkün olur. GPRS (General Packet Radio System): Đnternete cep telefonuyla hızlı bağlanmak için sistem. VoIP: Telefon görüşmelerini mesafeden bağımsız olarak internet üzerinden sağlayan teknoloji. Đletişim için telefon yerine internet hatları kullanıldığı için görüşme maaliyetleri düşer. IP sunucu karşı sunucu bağlantıda kullanılan telefon bağlantısı: Internet protokol kelimelerinin kısaltılmasıyla oluşan IP dinamik ve statik olarak ikiye ayrılır. Dinamik IP sürekli değişirken statik IP internet sunucu bilgisayarlarda kullanılır. Cep telefonu ile IP si bilinen bilgisayara uzaktan bağlantı kurulur. Bu karar, Anayasamıza uygun mudur? Tartışınız. Tartışma için öncelikle 1 Haziran Haziran 2005 tarihlerindeki gazetelere bakabilirsiniz. Đletişim veri kayıtlarının elde edilmesi konusunda başka ülkelerdeki uygulama nedir? Avrupa ve Amerika da polisin iletişim verilerini elde etmesi için hakim kararına (judicial warrant) ihtiyacı var mıdır? Bu konuyu araştırınız. (Đnternette araştırma yaparken acces to communications data, data retention, telephone billling documentation terimleri kullanabilirsiniz). TARTIŞMA 5.13: 31 Ağustos 1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanunu, Madde 69/1: Orman yangınlarında yangına civar köy ve kasabaların 18 yaşını bitirip 50 yaşını doldurmamış bütün erkek nüfusu beraberlerinde mevcut balta, kürek, kazma, testere gibi yangın söndürmeye yarıyacak aletleriyle yangın yerine gitmeye ve yangını söndürmeye mecburdurlar. Madde 70/2: Bunların ücreti de orman idaresi tarafından ödenir. Bunlara söndürme işinde çalıştıkları müddetçe Devlet ormanlarında orman idaresi, diğer ormanlarda alâkalılar tarafından parasız ekmek, katık ve sigara verilir. Başkaca ücret verilmez. Orman Kanununun yukarıdaki hükümleri Anayasamıza uygun mudur? Tartışınız. TEST 5.19: Varsayalım ki, X tarih ve Y sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dernekler Kanununda şu değişiklik yapılmıştır: Millî güvenliğin ve kamu düzeninin gerektirdiği hallerde mülkî idare amirleri, dernekleri faaliyetten men edebilir. Kaymakamın men kararı 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Bu düzenleme 1982 Anayasasına uygun mudur? a) Söz konusu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü, Anayasamızın 33 üncü maddesinde dernek kurma hürriyeti güvence altına alınmıştır. Anayasanın güvencesi altında olan dernekler kapatılamaz.

6 58 TÜRK ANAYASA HUKUKU PRATĐK ÇALIŞMALARI b) Söz konusu düzenleme Anayasaya uygundur. Zira, bizzat Anayasanın 33 üncü maddesinde dernek kurma hürriyetinin gerekli hallerde sınırlandırılabileceği öngörülmüştür. c) Söz konusu düzenleme, bu haliyle anayasaya uygundur. Ancak derneği faaliyetten men konusundaki mülkî idare amirlerinin men kararları 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulmasaydı, düzenleme Anayasaya aykırı olurdu. d) Söz konusu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü, bu düzenleme kanun ile yapılmamıştır. e) Hiçbiri. TEST 5.27: Temel hak ve hürriyetlerin yabancılar tarafından kullanılmasına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Anayasamızın ikinci kısmının ikinci bölümünde herkes e tanınmış olan kişinin hak ve hürriyetlerinden, bu hak ve hürriyetler ayrıca onlar için kanunla sınırlandırılmamış ise yabancılar da yararlanabilir. b) Yabancıların temel hak ve hürriyetlerinin sınırlanabilmesi için bu sınırlamanın milletlerarası hukuka uygun olması gerekir. c) Bazı temel hak ve hürriyetlerin Türkiye de yabancılar tarafından kullanılabilmeleri için karşılıklılık esası gözetilmektedir. d) Anayasamızın ikinci kısmının dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar dan kural olarak yabancılar yararlanamazlar. e) Yabancıların temel hak ve hürriyetlerinin sınırlanabilmesi için, bu sınırlamanın her zaman kanunla öngörülmüş olması gerekmez; bu sınırlama Bakanlar Kurulu kararıyla öngörülebilir. TEST 5.51: Bir kişinin telefonunun dinlenebilmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a) Bunun yapılabilmesi için millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçı bulunmalıdır. b) Bunun yapılabilmesi için hâkim kararı gerekir. c) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bunun yapılabilmesi için kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmalıdır. d) MİT, millî güvenliğin gerektirdiği durumlarda, hâkim kararı almadan kişilerin telefonlarını dinleyebilir. Çünkü Anayasamızın 22 nci maddesinin son fıkrası, haberleşme hürriyetine getirilecek istisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtileceğini öngörmüştür. e) Hiçbiri TEST 5.65: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Bireylerin Mahkemeye başvurabilmeleri için iç hukuk yollarını tüketmiş olmaları gerekir.

7 BÖLÜM 5: TEMEL HAK VE HÜRRĐYETLER 59 b) Mahkemenin ön koşullardan verdiği ret kararı kesindir. c) Mahkeme taraflara dostane çözüm önerebilir. d) Mahkeme devleti tazminat ödemeye mahkûm edebilir. e) Mahkeme devletin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı işlemler yaptığını tespit ederse bu işlemleri iptal ederek ortadan kaldırır.

Bölüm 13 CUMHURBAŞKANI

Bölüm 13 CUMHURBAŞKANI Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Bursa, Ekin, 1. Baskı, Eylül 2010, 272 s. . (c) 2010. Tüm Hakları Saklıdır. KG. Bölüm 13 CUMHURBAŞKANI Ö Z E T 1. Anayasamızın

Detaylı

5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2

5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2 5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2 Giriş 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve

Detaylı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

SOKAK DÜĞÜNLERĐ VE HUKUK

SOKAK DÜĞÜNLERĐ VE HUKUK Kemal Gözler, Sokak Düğünleri ve Hukuk, Zabunoğlu Armağanı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2011, s.352-371. (www.idare.gen.tr/gozler-sokak-dugunu.htm). Bu makalenin yayınlandığı Armağandaki

Detaylı

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK)

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) 09-20 ŞUBAT 2009 TARİHLERİ ARASINDA HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA PLANLANAN MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) DERS NOTLARI ANKARA 2009 Sevgili Şef Adayları, Yönetim, toplum

Detaylı

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU 6189 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU Kanun Numarası : 2937 Kabul Tarihi : 1/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/11/1983 Sayı : 18210 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3)

POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3) POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2559 Kabul Tarihi : 4/7/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/7/1934 Sayı : 2751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 575 Madde

Detaylı

05 Eylül 2011 1225/22011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI'NA ANKARA

05 Eylül 2011 1225/22011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI'NA ANKARA 05 Eylül 2011 1225/22011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI'NA ANKARA Hükümet, 26 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımladığı 650 Sayılı "Adalet Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU 66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM Anayasa Mahkemesi Yayınları Ankara, 2015 Anayasa Mahkemesi Yayınları Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM 1. Baskı 25.000 Adet, Ankara, 2012

Detaylı

Denetim ve Özgürlük. İnternet Erişimi

Denetim ve Özgürlük. İnternet Erişimi ANALİZ TEMMUZ 2015 SAYI: 133 Denetim ve Özgürlük İkileminde İnternet Erişimi Murat Tumay ANALİZ TEMMUZ 2015 SAYI: 133 Denetim ve Özgürlük İkileminde İnternet Erişimi Murat Tumay COPYRIGHT 2015 Bu yayının

Detaylı

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM Uyum Paketleri ve Güncel Gelişmeler Ankara, Haziran 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ

KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ Dr.Kadir GÜNDOĞAN Cihan KOÇ Coşkun ÖZBUDAK Avukat Avukat Avukat KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ (KOLLUK HUKUKU) KOLLUK TEŞKİLATI ÖNLEYİCİ KOLLUK VE ÖNLEYİCİ GÖREVLER ÖNLEYİCİ KOLLUK YETKİLERİ ZOR VE

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hakan KESER Dokuz Eylül Üniversitesi ĐĐBF. Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Hakan KESER Dokuz Eylül Üniversitesi ĐĐBF. Öğretim Üyesi 4857 SAYILI ĐK NA GÖRE ĐŞVERENĐN ĐŞ SÖZLEŞMESĐ YAPMA VE ĐŞ ĐLĐŞKĐLERĐNDE EŞĐT ĐŞLEM YAPMA YÜKÜMLÜLÜKLERĐ VE BUNLARA AYKIRI DAVRANMASI DURUMUNDA KARŞILAŞACAĞI YAPTIRIMLAR Yrd. Doç. Dr. Hakan KESER Dokuz

Detaylı

Genel Bilgi Toplama Yönergesi ve GBT Uygulaması (*)

Genel Bilgi Toplama Yönergesi ve GBT Uygulaması (*) Genel Bilgi Toplama Yönergesi ve GBT Uygulaması (*) GĐRĐŞ G enel bilgi toplama; bu kurumdan ne anlaşılması gerektiği, neye dayandığı, hangi yetki ile ve hangi merci veya merciler tarafından uygulandığı,

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 132-140. MADDELERİNDE YER ALAN ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR 1

5237 SAYILI TCK. 132-140. MADDELERİNDE YER ALAN ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR 1 5237 SAYILI TCK. 132-140. MADDELERİNDE YER ALAN ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet

Detaylı

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982 de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982 de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI ( * ) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 BAŞLANGIÇ (Değişik: 23/7/1995-4121/1 md.) * Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü

Detaylı

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (1)(2)

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (1)(2) POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2559 Kabul Tarihi : 4/7/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/7/1934 Sayı : 2751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 575 Madde

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE. (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG. 18 Aralık 2012

ĐKĐNCĐ DAĐRE. AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE. (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG. 18 Aralık 2012 ĐKĐNCĐ DAĐRE AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG 18 Aralık 2012 Bu karar AĐHS'nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*)

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Ayhan TÖZER,

Detaylı

Dr. K. Sedat Sirmen**

Dr. K. Sedat Sirmen** Yabancıların Türkiye den Sınırdışı Edilmesine İlişkin Temel Düzenlemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Türkiye Hakkında Verdiği Örnek Kararlar*.... Dr. K. Sedat Sirmen** ÖZET İnsan haklarına saygılı

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2) Kanun Numarası : 2709 Kabul Tarihi : 18/10/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 9/11/1982 Sayı: 17863 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 3 Bu

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2013 SAYI : 133

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2013 SAYI : 133 ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2013 SAYI : 133 MAKALELER Milletlerarası Antlaşmaların Uygun Bulunmasına Dair Kararnamelerin Yargısal Denetimi Keziban GÜLCAN KAYA, Danıştay Savcısı Danıştay Kararları

Detaylı

Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1. Av. Haluk İnanıcı

Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1. Av. Haluk İnanıcı Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1 Av. Haluk İnanıcı 1983 yılından beri telif hukuku, 1987 yılından beri bilgisayar yazılım hukuku içinde olan, bu alanda ilk örnekleri arasında yer alan

Detaylı

ZABITAYI İLGİLENDİREN MEVZUATLAR

ZABITAYI İLGİLENDİREN MEVZUATLAR ZABITAYI İLGİLENDİREN MEVZUATLAR 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU içindekiler POLiS VAZiFE VE SELAHiYET KANUNU 4 MADDE 1: 4 MADDE 2: 4 MADDE 3: 5 MADDE 4: 5 MADDE 5: 5 MADDE 6: 6 MADDE 7: 6

Detaylı