Sunum Planı. Yükseköğretim kurumları açısından bütçe mevzuatı. Analitik bütçe sınıflandırması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sunum Planı. Yükseköğretim kurumları açısından bütçe mevzuatı. Analitik bütçe sınıflandırması"

Transkript

1 HOŞGELDİNİZ

2

3 Sunum Planı Yükseköğretim kurumları açısından bütçe mevzuatı Analitik bütçe sınıflandırması Yükseköğretim kurumları bütçelerine ilişkin özel durumlar Cari Bütçe hazırlık süreci Yatırım programı hazırlık süreci Performans programı hazırlık süreci

4 Yükseköğretim Kurumlarının bütçe hazırlık ve uygulama sürecine ilişkin tabi olduğu mevzuat, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Yılı Bütçe Kanunları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 3843 sayılı Kanun (İkili Öğretim Yapılmasına ilişkin) Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Performans Programı Hazırlama Rehberi Bütçe Uygulama Tebliğleri ve İlgili Diğer Mevzuat

5 GENEL YÖNETİM 5018 Sayılı Kanuna göre Genel Yönetim kapsamındaki kamu idareleri GENEL YÖNETİM MERKEZİ YÖNETİM SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MAHALLİ İDARELER Genel Bütçeli İdareler Özel Bütçeli İdareler Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

6 Süreçte Yeralan Kurumlar ve İşlevleri (Bütçe Hazırlama Takvimi) FAALİYET FAALİYETTE BULUNAN KURUM TARİH İÇERİK Bütçe Hazırlama süreci, Bakanlar Kurulunun KB ORTA VADELİ PROGRAM Kalkınma Bakanlığı hazırlar Bakanlar Kurulu karara bağlar En geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar tarafından hazırlanan OVP'ı kabul etmesi ile başlar. OVP, Kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsar. ORTA VADELİ MALİ PLAN Maliye Bakanlığı hazırlar Yüksek Planlama Kurulu karara bağlar En geç Eylül ayının 15'ine kadar Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerir. BÜTÇE ÇAĞRISI ve EKİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ YATIRIM GENELGESİ VE EKİ YATIRIM PROGRAMI Maliye Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı En geç Eylül ayının 15'ine kadar Bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerir. HAZIRLAMA REHBERİ

7 Bütçe Hazırlama Takvimi(Devam) FAALİYET FAALİYETTE BULUNAN KURUM TARİH İÇERİK Gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında; Orta vadeli program ve mali planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar, Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile kurumun stratejik planları çerçevesinde belirlenmiş BÜTÇE ve PERFORMAS ödenek tavanları, PROGRAMI Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok TEKLİFLERİNİN Merkezi Yönetim yıllı bütçeleme anlayışı, HAZIRLANMASI, MALİYE BAKANLIĞINA ve Kalkınma Bakanlığına 'na GÖNDERİLMESİ Kapsamındaki Harcamacı Kuruluşlar Eylül İdarenin performans hedefleri dikkate alınır. Genel bütçe gelir teklifi Maliye Bakanlığınca, diğer bütçelerin gelir teklifleri ilgili idarelerce hazırlanır. Kamu idareleri, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak (Eylül ayı sonuna) kadar Maliye Bakanlığına gönderir. Kamu idarelerinin yatırım teklifleri, değerlendirilmek üzere aynı süre içinde Kalkınma Bakanlığına verilir.

8 Bütçe Hazırlama Takvimi(Devam) FAALİYET FAALİYETTE BULUNAN KURUM TARİH İÇERİK BÜTÇE ve PERFORMAS PROGRAMI TEKLİFLERİNİN İNCELENMESİ ve GÖRÜŞÜLMESİ BÜTÇE KANUN METNİ ÇALIŞMALARI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve Harcamacı Kurumlar Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 1-17 Ekim 1-17 Ekim Bütçe teklifleri Maliye Bakanlığına verildikten sonra Kamu İdarelerinin yetkilileriyle gider ve gelir teklifleri hakkında bütçe görüşmeleri yapılır. Kanun metni ; Genel hükümler, Devlet Borçları ve Kamu İktisadi teşebbüslerine ilişkin hükümler, Kamu personeline ilişkin hükümler, Çeşitli hükümler, olmak üzere dört kısımdan oluşur. YATIRIM BÜYÜKLÜKLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI D.P.T., Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası 1-17 Ekim

9 Bütçe Hazırlama Takvimi(Devam) FAALİYET FAALİYETTE BULUNAN KURUM TARİH İÇERİK Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Bakanlar YÜKSEK PLANLAMA KURULU (YPK) Devlet Planlama Teşkilatı En geç Ekim ayının ilk haftası Kurulunca TBMM' ye sunulmadan önce Yüksek Planlama Kurulunun toplanarak makro ekonomik göstergeler ve büyüklüklerini görüşmesi. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT BÜTÇE TEKLİFLERİNE SON ŞEKLİNİN VERİLMESİ Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Devlet Planlama Teşkilatı 1-17 Ekim 5018 sayılı kanunda bu hususda bir düzenleme yoktur. Bu süreç yıllardır uygulanan şekliyle oluşan prensipler doğrultusunda uygulanmaya devam etmektedir. BÜTÇE BÜYÜKLÜKLERİNİN HARCAMACI KURULUŞLARA YANSITILMASI Harcamacı Kuruluşlar 1-17 Ekim 5018 sayılı kanunda bu hususda bir düzenleme yoktur. Bu süreç yıllardır uygulanan şekliyle oluşan prensipler doğrultusunda uygulanmaya devam etmektedir.

10 Bütçe Hazırlama Takvimi(Devam) FAALİYET FAALİYETTE BULUNAN KURUM TARİH İÇERİK BÜTÇE ve PERFORMAS PROGRAMI TASARISININ T.B.M.M YE SEVKİ Bakanlar Kurulu 1-17 Ekim Makro ekonomik göstergeler ve bütçe büyüklüklerinin Yüksek Planlama Kurulunda görüşülmesinden sonra,maliyebakanlığınca hazırlanan merkeziyönetimbütçekanuntasarısıile millibütçe tahminraporu,maliyıl başındanen az 75 günönce bakanlar kurulu tarafından TBMM sunulur. T.B.M.M. Plan Bütçe BÜTÇE KANUN 17 Ekim 1 0 Aralık Anayasanındüzenlediği şekliyleuygulamayadevam Komisyonu etmektedir. TASARISININ TBMM DE GÖRÜŞÜLMESİ T.B.M.M. Genel Kurulu Aralık Anayasanındüzenlediği şekliyleuygulamayadevam etmektedir. BÜTÇE KANUN TASARISININ KANUNLAŞMASI T.B.M.M. ve Cumhurbaşkanı Aralık Anayasanındüzenlediği şekliyleuygulamayadevam etmektedir. YÜRÜRLÜK 1 Ocak 31 Aralık Merkeziyönetimbütçekanunumali yıl başından önce resmi Gazetede yayımlanır.

11 BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Üniversitemizde bütçe hazırlık süreci Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdr.. tarih ve.sayılı yazısı ile Bütçe çağrısı yapmasıyla başlamaktadır. Kamu idareleri, stratejik planları ile Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlayacaklardır. Bütçe hazırlık sürecinde uyulması gerekli ilkeler bütçe hazırlama rehberinde ve yatırım programı hazırlama rehberinde yer almaktadır. Bütçe hazırlama rehberi ve formlar e-bütçe sisteminde Bütçe Hazırlık Bölümünden temin edilebilecektir.

12 BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Bütçe hazırlama rehberinde; Genel ilkeler Analitik Bütçe Sınıflandırılması Analitik Bütçe Sınıflandırması Cetvelleri Standartlar (Giyecek yardımı, 237 S.Taşıt Kanununa Tabi Fiyatlar, Memurların Öğle Yemeği bed.) Bütçe hazırlık çalışmalarında kullanılacak formlar Bütçe hazırlık çalışmalarında kullanılacak formlara ilişkin bilgiler Diğer hususlar yer almaktadır.

13 GENEL İLKELER 1. Bütçe teklifleri; çok yıllı bütçeleme anlayışı içerisinde dönemini kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. 2. Ödenek teklifleri ile gelir tahminlerine ilişkin bütçe fişleri, hizmet maliyeti ile gelir tahminlerinin hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı ve somut verilere dayandırılacaktır. 3. Birimler, bütçelerini hizmet öncelikleri ve performans hedeflerini dikkate alarak Orta Vadeli Mali Plan ekinde yer alan ödenek teklif tavanları dahilinde hazırlayacaklardır.

14 GENEL İLKELER 4. Birimler, bütçe tekliflerini Analitik Bütçe Sınıflandırmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak hazırlayacaklardır. 5. Bütçe tekliflerinin hazırlanmasında, yürütülen hizmetler gözden geçirilerek ihtiyaç duyulmayan, öncelik taşımayan veya mükerrerlik arz eden hizmetler için ödenek teklif edilmeyecek, devamına ihtiyaç duyulan hizmetler için önceki yıl verileri de ortaya konularak ödenek teklif edilecektir.

15 Bütçe Nedir? 5018 sayılı kanuna göre Bütçe Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir. Merkezî yönetim bütçe kanunu : Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına ve yürütülmesine yetki ve izin veren kanundur.

16 Özel Bütçe Yükseköğretim Kurumları, 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler arasında sayılmaktadır. Özel bütçe; bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen her bir kamu idaresinin bütçesidir.

17 Özel Bütçe GİDER = GELİR + FİNANSMAN (A) = (B) + (F) Gider cetveli, kurumların ilgili bütçe döneminde gerçekleştirecekleri hizmetlerde kullanabilecekleri ödenekleri gösteren cetveldir. Gelir cetveli, kurumların ilgili bütçe döneminde elde etmeyi hedefledikleri gelir tahminleri ile bunlara ilişkin gelir kodlarının yer aldığı cetveldir. Finansman cetveli, bütçenin açık veya fazla vermesinin konusudur. İdarelerin nakit imkanları ile bu imkanlardan harcanması öngörülen tutarları gösteren cetveldir.

18 BÜTÇE KODLAMASI NEDİR? DEVLET FAALİYETLERİNİN; - KURUMSAL, - FONKSİYONEL, - EKONOMİK, KRİTERLERE GÖRE SINIFLANDIRILMASIDIR.

19 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASININ YAPISI 1. HARCAMA VE BORÇ VERMENİN KODLAMASI * KURUMSAL KODLAMA * FONKSİYONEL KODLAMA * FİNANSMAN TİPİ KODLAMA * EKONOMİK KODLAMA 2. GELİRİN KODLAMASI 3. AÇIK/FAZLANIN FİNANSMAN KODLAMASI

20 BÜTÇE KODLARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ KURUMSAL FONKSİYONEL FİN. EKONOMİK I II III IV I II III IV I I II III IV KURUMSAL FONKSİYONEL FİN. EKONOMİK I II III IV I II III IV I I II III IV KURM DÜZYN BİRM DÜZYND İdari sorumluluğun belirlenmesini ve sorumlularını tespit eder. Devlet faaliyetinin türünü göstermek üzere tasarlanmıştır. Harcamanın hangi kaynakla finansa edildiğini gösterir Devlet faaliyetlerinin, milli ekonomi üzerindeki etkilerine göre gruplanmasıyla oluşturulmuştur.

21 BİRİNCİ DÜZEY EKONOMİK KODLAR 01 PERSONEL GİDERLERİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 04 FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER

22 Yükseköğretim kurumları bütçelerine ilişkin özel durumlar Üniversitemizde bütçe hazırlık süreci Maliye Bakanlığını yönlendirmesi ve Üst Yöneticinin Bütçe çağrısı yapmasıyla başlayacaktır. Uygulanmakta olan Bütçe Sistemi, Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin de alt yapısını teşkil edeceğinden, bütçe teklifleri ilgili birim yöneticilerinin sorumluluğunda hazırlanacak ve talep edilen ödeneklerle ulaşılması düşünülen hedefler arasında sürekli bir ilişki aranacaktır. Bütçe tekliflerinin hazırlanmasında her bir birimin yürütmekte olduğu hizmetler gözden geçirilerek ihtiyaç duyulmayan hizmetler için ödenek teklif edilmeyecektir.

23 Ödenek teklifleri ile Gelir tahminlerine ilişkin bütçe fişleri, hizmet maliyeti ile gelir tahminlerinin hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı ve somut verilere dayandırılacaktır. 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 07/05/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi öngörüldüğünden, söz konusu personelin yer aldığı idareler, bu kapsamda nakdi olarak ödenecek giyecek yardımına ilişkin ödenek tekliflerini Sosyal Haklar ekonomik kodundan teklif edeceklerdir. Memurların öğle yemeğine yardım ödenekleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı altında izlenecektir. Özel Kalem, üst yönetimi kapsayacak şekilde bütçelenecektir.

24 Öğrenci yemeği; Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı altında izlenecektir. Üniversitemizin güvenlik ve koruma hizmetlerinin ihale suretiyle temini ve buna ilişkin ödenek teklifleri Kurumsal Güvenlik Hizmetleri fonksiyonel kodunda ve Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri ekonomik kodunda gösterilecektir. Birimlerince yurt dışına eğitim-öğrenim amacıyla gönderilen personelin yurt içi maaşları ilgili biriminde; yurt dışı maaşları ( ), yollukları (03.3) ve diğer giderleri ise ( ) ekonomik kodlarında ve Rektörlük Özel Kalem altında izlenecektir.

25 Rektörlük (Özel Kalem) ait giderler (09.9.9), Genel Sekreterliğe ait giderler (01.3.9), Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına ait giderler (08.2.0), Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ait giderler (09.6.0), Fakülte ve Yüksekokullara ait giderler (09.4.1), Enstitülere ait giderler (09.4.2) fonksiyonu altında, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının faaliyetlerinin yürütülmesi için zorunlu olan giderler (öğrencilere ilişkin yapılacak giderler hariç) ( ) fonksiyonunda, Öğrencilerin Beslenmesine ilişkin giderler ( ) fonksiyonunda,

26 Öğrencilerin Barınmasına ilişkin giderler ( ) fonksiyonunda, Öğrencilerin Kültür Ve Spor Faaliyetlerine ilişkin giderler ( ) fonksiyonunda, Sağlık, Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığının Gelirlerinden Karşılanacak Olan Yükseköğretim Kurumunun Diğer Birimlerinin giderleri; Diğer giderler ( ) fonksiyonunda, Öğrencilerin Sağlık Hizmetlerinin Karşılanması amacıyla yapılan her türlü giderler (tedavi ve ilaç hariç) Öğrencilerin Sağlığına İlişkin Giderler fonksiyonunda, Birimler 01- Personel Giderleri ve 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertipleri için bütçe fişi açıklamaları doldurulmayacaktır.

27 İdareler, yılları için atama izni almayı planladıkları memur kadroları ve sözleşmeli personel pozisyonlarının tutar olarak ilave ödenek ihtiyacını her yıl için hesaplayacaklar ve ödenek teklifinde bulunacaklardır. Tavanı aşan ödenek tekliflerini ise bu rehber ekinde yer alan ilgili formlarda gerekçeleriyle birlikte göstereceklerdir. (Form 25) 03- Mal ve hizmet alımları ile ilgili ödenek tekliflerinde aşağıdaki esaslara uyulacaktır: Yurt içi ve özellikle yurt dışı görevlendirmelerde azami tasarruf anlayışı esas alınacak, görevlendirmeler titiz bir şekilde sorgulanmak suretiyle asgari süre ve sayıda tutulacak ve buna göre ödenek teklifinde bulunulacaktır.

28 Eğitim, kurs, seminer panel vb. faaliyetler personelin görev mahallinde düzenlenmek suretiyle yolluk ödeneği ihtiyacı asgari seviyeye indirilecektir. Temizlik ve diğer hizmet alımı ihaleleri için bir önceki yıl ihale kapsamında çalıştırılan eleman sayısı aşılmayacaktır. Hizmet alımı suretiyle güvenlik hizmetlerini karşılayacak birimler, bu ihtiyaçlarını asgari düzeyde elemanla karşılayacak şekilde planlama yapacaklardır. 21 nolu Özel Güvenlik Hizmetine İlişkin Bilgi Formuna Valilik yazısının bir örneği eklenecektir. Telefon, cep telefonu, faks ve benzeri haberleşme imkanları için ödenek talep edilirken azami tasarruf anlayışıyla hareket edilecek, tasarruf genelgelerine uygun olarak mevcut cihazların ekonomik kullanımı sağlanacaktır.

29 Formlar A4 kağıdı ebadında olacak ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. Birimlerin dolduracağı bazı formlarda yer alan bilgilere, merkezi yönetim bütçe kanunu, eki belgeler ve bütçe gerekçesinde yer verileceğinden, formların doldurulması hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Yılsonu harcama tahmin bilgileri de ödenek teklifleri gibi e-bütçe ortamına girileceği için yılsonu harcama tahminleri, geçmiş yıl gerçekleşmeleri, Haziran ayı harcamaları, önümüzdeki döneme ilişkin tahmin ve beklentiler dikkate alınarak gerçekçi bir şekilde yapılacaktır.

30 Temsil, ağırlama, tören, fuar, kongre ve benzeri faaliyet ve etkinlikler için katılım sayısı asgari seviyede tutulmak suretiyle ödenek talep edilecek ve mali yıl içinde bu alandaki uygulama tasarruf anlayışı içerisinde yürütülecektir. Gider Bütçe fişlerinin gerekçelerinde genel ifadeler yerine hesaplamalara dayanan ayrıntılı bilgi ve verilere yer verilmelidir. Teklif edilecek ödeneklerde mevcut kapasite ve hizmet hedefleri arasındaki ilişki göz önünde bulundurulmalıdır. Bütçe hazırlık sürecinde uyulması gerekli ilkeler bütçe hazırlama rehberinde ve yatırım programı hazırlama rehberinde yer almaktadır. Bütçe hazırlama rehberine Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Web adresinden ulaşabilirsiniz. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, bütçe tekliflerinin hazırlanmasını sağlamak üzere gerekli koordinasyonu yürütecektir.

31 KIRTASİYE, BÜRO MALZEMESİ, DÖŞEME, BÜRO MAKİNELERİ VE DEMİRBAŞ ALIMLARI İLE İLGİLİ ÖDENEK TEKLİFLERİNDE DEVLET MALZEME OFİSİNİN TARİHİ İTİBARI İLE GEÇERLİ OLAN SATIŞ FİYATLARI DİKKATE ALINACAKTIR. Nakil geleceği tahmin edilen personeller ile geçici görevlendirme yapılacağı tahmin edilen personellerin yurtiçi geçici ve sürekli yolluklarının hesaplamalarında 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki H Cetveli (10/2/1954 Tarihli Ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik Ve Tazminat Tutarları) dikkate alınarak hesaplanacaktır.

32 Bazı hizmet ve malzeme maliyetlerinin (giyecek ve memurların öğle yemeği yardımları, taşıtların işletme ve bakım onarım maliyetleri) hesaplanmasında Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağının eki standartlarda gösterilen tutarlar dikkate alınacaktır. Bütçe tekliflerinin değerlendirilmesi sırasında Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu (Form 10), gelir ve gider bütçe fişleri (Form 13), Uluslararası Kuruluşlar Bilgi Formu (Form 17) ile tavanı aşan ilave ödenek teklifleri formu (Form 25) özellikle önem arz etmektedir dönemi bütçe tekliflerinde 100 TL ve katlarındaki tutarlara yer verilecektir.( Yatırım Tekliflerinde 1000 TL ve katları şeklinde olacak) Bütçe hazırlık çalışmalarına ilişkin formlar yarım kapak telli dosyaya konulacaktır. Başkanlığımıza 1 adet dosya gönderilecektir.

33

34 Birimler Tarafından Doldurulacak Formlar Form 1- Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri Form 10- Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu Form 11- Fiziksel Değerler Bilgi Tablosu Form 13- Gider ve Gelir Bütçe Fişleri Form 17- Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Bilgi Formu Form Sayılı Taşıt Kanununa Göre Edinilecek Taşıtlar Form 19- Mevcut Taşıtlar ile Hizmet Alımı Suretiyle Kullanılan/Kullanılacak Taşıtlara İlişkin Bilgi Formu Form 21- Özel Güvenlik Hizmetine İlişkin Bilgi Formu Form 22- Birimlerin Temizlik Hizmetine İlişkin Bilgi Formu Form 23- Döner Sermaye Gelir-Gider Cetveli Form 25- Tavanı Aşan İlave Ödenek Teklifleri Formu

35

36 Yıl Sonu Harcama Tahminleri Gerçekleştirilirken Dikkat Edilecek Hususlar Yıllık kümülatif (yıllık toplam) harcama tahminleri gerçekleştirilecektir. Yıl sonu harcama tahminleri gerçekçi verilere dayandırılacaktır. Örneğin su alımlarından haziran ayına kadar TL harcama yapılmış olup, yıl sonu tahmini TL olmayacaktır.) Söz konusu harcamalara ilişkin 4. Düzeyde ekonomik kod bulunmaması halinde en alt satıra manuel olarak tertip eklenerek, harcama tutarı ilgili satıra yazılacaktır. 01-Personel Giderleri ve 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ilişkin harcama tahminleri de biriminizce yapılacaktır. (Daire başkanlıkları hariç.)

37

38 Form 1- Hizmet Gerekçesi Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar Kurumunun kuruluşu ve gelişimi hakkında kısa bilgi, Fiziksel kaynaklarına ilişkin bilgiler ile 2016 yılında meydana gelecek artış öngörüleri, Öğrenci sayılarına ilişkin bilgiler (örgün, ıı. öğretim v.s., kontenjanı, mezun öğrenci sayısı), İnsan kaynaklarına ilişkin bilgiler ile 2016 yılında meydana gelecek artış öngörüleri, Temizlik ve kurumsal güvenlik hizmetlerine ilişkin kadrolu personel ve hizmet alımı suretiyle temin edilen eleman sayısı (İlgili birimler tarafından yazılacaktır.)

39 Akademik eğitimin niteliği ve kalitesine ilişkin hizmetler tahsis edilen ödeneklerle nelerin gerçekleştirildiği ve teklif edilen ödeneklerle önümüzdeki dönemde öncelikli olarak nelerin yapılacağı performans programlarıyla uyumlu olarak belirtilecektir. Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen proje sayısı, bilimsel yayın ve patent/patent başvuru sayıları, yapılan destek tutarı, desteği yapan kaynak ile geleceğe yönelik beklentiler belirtilecektir. (Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri ve ilgili birimler tarafından yazılacaktır.) Merkezi laboratuvarlar ve bölüm laboratuvarları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğinin artırılmasına, araştırma faaliyet, çıktı ve sonuçlarının izlenmesine ve araştırmacı yetiştirilmesine yönelik hizmet ve faaliyetler ile benzeri hususlar belirtilecektir.

40 Ders dışında, öğrencilerin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırıldığı süre ve bu çalışma şeklinden yararlandırılan öğrenci sayısı ve maliyeti belirtilecektir. (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yazılacaktır.) Dijital yayınlara ilişkin veri tabanı, basılı yayınlara ilişkin arşivleme, araştırma faaliyetleri çıktılarının yayınlanması, süreli ve süresiz yayınlar, kütüphanenin zenginleştirilmesi, erişimin kolaylaştırılması ve ortamın iyileştirilmesine yönelik hizmet ve faaliyetler belirtilecektir. (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yazılacaktır.) Sağlık alanında klinik ve poliklinik hizmetleri, yataklı tedavi ve cerrahi müdahale, yoğun bakım, fizik tedavi ve rehabilitasyona yönelik hizmet ve faaliyetler belirtilecektir. (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Onkoloji Merkezi tarafından doldurulacaktır.)

41 Form 10- Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu

42 BİRİMLERİN HİZMET MALİYETİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU BÜTÇE YILI n+1 KURUM ADI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİM ADI.. AÇIKLAMA I. PERSONEL 1. Kadrolu personel sayısı 2. Sözleşmeli personel sayısı 3. Geçici işçi sayısı (Adam/Ay) 4. Sürekli İşçi sayısı II. YOLLUKLAR 1. Yurtiçi geçici görevlendirme sayısı 2. Yurtiçi geçici görev süresi (gün) 3. Yurtiçi sürekli görev yolluğu ala personel sayısı 4. Yurtdışı geçici görevlendirme sayısı 5. Yurtdışı geçici görev süresi (gün) 6. Yurtdışı sürekli görev yolluğu alan personel sayısı 7. Yolluk karşılığı tazminat alan personel sayısı 8. Ticari taşıtlardan yararlanan personel sayısı III. HİZMET ALIMLARI VE BAKIM ONARIM GİDERLERİ 1. Hizmet binalarının toplam kapalı mekan alanı (m2) 2. Kiralanan bina sayısı 3. Kiralanan bina kullanım alanı (m2) 4. Kiralanan binaların yıllık kira bedelleri 5. Üçüncü şahıslara temizliği ihale edilen hizmet yerlerinin alanı(m2) 6. Kiralanan taşıt sayısı 7. Kiralanan taşıtların yıllık kira bedelleri 8. Onarım ihtiyacı olan taşıt sayısı 9. Sözleşme ile bakım onarımı yaptırılan makine teçhizat sayısı 10. Sözleşme ile bakım onarımı yaptırılan makine teçhizata ilişkin sözleşme bedelleri 11.Telefon hattı sayısı 12. Faks sayısı 13. Cep telefonu hattı sayısı 14. Geçici personel sayısı 15. Lisan ve diğer kurslardan yararlanan personel sayısı n-1 n n+1 n+2 n+3 YIL SONU HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TAHMİN TAHMİN TAHMİN

43 IV. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1. Ortalama yıllık su sarfiyatı (m3) 2. Ortalama yıllık enerji sarfiyatı i. Kömür (ton) ii. Odun (ton) iii. Odun ve kömürle ısıtılan alan (m2) iv. Fuel-oil (ısınma amaçlı) (litre) v. Fuel-oille ısıtılan alan (m2) vi. Doğal gaz (M3) vii. Doğal gazla ısıtılan alan (m2) viii. Elektirik (Kwh) ix. Elektrik kullanılan alan (m2) x. Taşıt türüne göre akaryakıt tüketimi Toplam (Taşıt sayısı) Benzinli taşıt sayısı Dizel taşıt sayısı Diğer taşıt sayısı Toplam (Akaryakıt tüketimi-litre) Benzin (litre) Motorin (litre) Diğer(litre) 3. Özel nitelikte giyecek yardımı alan personel sayısı 4. Giyecek yardımı alan personel sayısı V. MAMUL MAL ALIMLARI 1. Bilgisayar sayısı Masaüstü bilgisayar sayısı Taşınabilir bilgisayar sayısı 2. Yazıcı sayısı 3. Fotokopi makinesi sayısı 4. Yangın söndürme cihazı sayısı 5. Klima sayısı 6. Diğer büro makineleri VI. BİRİME İLİŞKİN ÖZELLİK ARZEDEN DİĞER BİLGİLER (BİRİMLER TARAFINDAN DOLDURULMAYACAKTIR.)

44 Form 10- Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar Personel Sayılarına İlişkin veriler Başkanlığımız sayfasında yayınlanacak olan personel sayıları dikkate alınarak doldurulacaktır. Yolluklar ile ilgili bölüm doldurulurken gerçekçi sayılara yer verilecektir. Form-13 Gider bütçe fişlerinde belirtilen görevlendirme sayıları ile bu bölümde girilecek sayılar eşit olacaktır. Hizmet binalarının toplam kapalı mekan alanı Başkanlığımız sayfasında yayınlanacak olan fiziki alanlar cetveli dikkate alınarak doldurulacaktır. Üçüncü şahıslara temizliği ihale edilen hizmet yerlerinin alanı ile ilgili veri girişi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.

45 Telefon hattı sayısı, faks sayısı ve cep telefonu sayısı ile ilgili bilgiler Form 11-Fiziksel Değerler Bilgi Formu ve Form 13- Gider Bütçe Fişleri ile eşit olacaktır. Su tüketimi, elektrik tüketimi ve yakacak tüketimlerine ilişkin bilgiler gerçekçi verilere dayandırılacak, Form 13-Gider Bütçe Fişlerinde belirtilen sayılarla eşit olacaktır. Birime ilişkin özellik arz eden diğer bilgiler bölümüne herhangi bir veri girişi yapılmayacaktır. (Okul sayısı, derslik sayısı v.s.) Hizmet maliyetinin tespiti bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla bu form titizlikle doldurulacaktır.

46 Form 11- Fiziksel Değerler Bilgi Formu

47 BÜTÇE YILI : n+1 KURUM ADI: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİS SAYISI - Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Kamp). Adedi. Kapasitesi. Yararlanan Sayısı - Eğitim Tesisi. Adedi. Kapasitesi. Yararlanan Sayısı - Lokal. Adedi. Kapasitesi. Yararlanan Sayısı - Memur evi. Adedi. Kapasitesi. Yararlanan Sayısı - Misafirhane. Adedi. Kapasitesi. Yararlanan Sayısı - Kreş. Adedi. Kapasitesi. Yararlanan Sayısı - Diğer. Adedi. Kapasitesi. Yararlanan Sayısı LOJMAN SAYISI - Dolu - Boş. Kullanılmaz. Kullanılır TELEFON / FAKS SAYISI - Telefon. Santrale Bağlı. Müstakil Milletlerarası Açık Şehirlerarası Açık Şehiriçi. Cep Telefonu - Faks FİZİKSEL DEĞERLER BİLGİ FORMU n-2 n-1 n n+1

48 Form 11- Fiziksel Değerler Bilgi Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar Fiziksel Değerler Bilgi Formuna ilişkin veri girişleri e-bütçe sisteminden yapılmayacaktır. Başkanlığımız sayfasında yayınlanan form doldurularak bütçe dosyanıza eklenecektir. Bilgi formu doldurulurken sarı dolgulu alanlara herhangi bir veri girişi yapılmayacak. Sosyal Tesisler ile ilgili bilgiler Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığınca doldurulacaktır. Lojman sayısına ilişkin veriler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.

49 Form 13- Gider Bütçe Fişi

50 Form 13- Gider Bütçe Fişi Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar Gider bütçe fişleri ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde doldurulacaktır. Gider bütçe fişlerinde ödenek teklifi hesaplanırken birim maliyetin tespitine ilişkin bilgi formunda (Form 10) belirtilen bilgiler dikkate alınacaktır. Gider bütçe fişlerinin doldurulmasında birim tavanlarınız esas alınacaktır. Bütçe teklifleri gerçekleştirilirken teklif tutarları 100 TL ve katları şeklinde hazırlanacaktır. (Tüm yıllar için geçerlidir.)

51 Tavanları aşan ihtiyaçlara ilişkin ilave ödenek teklifleri ile bu tekliflere ilişkin hesaplama ve açıklamalar gider bütçe fişinde yer alan bölümlerde ayrıca gösterilecek ve ilgili tertiplerin teklif rakamlarına dahil edilmeyecektir. Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertipleri için bütçe gider fişi düzenlenmeyecektir. Yılı teklif tutarları Ödenek Düzenleme menüsünden veri girişleri yapılacaktır. Bütçe fişlerinin gerekçelerinde, genel ifadeler yerine hesaplamalara dayanan detaylı bilgilere yer verilecektir. Gider Bütçe Fişleri hazırlanırken Başkanlığımız sayfasında yayınlanan gider bütçe fişleri kullanılacaktır. Başkanlığımız sayfasında yayınlanan bütçe gider fişleri haricinde, yapılacak olan (Yem Alımları, Yiyecek Alımları v.s.) bütçe fişlerinde de aynı detaylara önem verilmesi gerekmektedir.

52 Form 13- Gelir Bütçe Fişi

53 01- Personel Giderleri ve 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için Giriş Ekranı

54 Form 14- Gelir Bütçe Fişi Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar Gelir bütçe fişleri girişlerinde birim kod seçilmeyecektir. Gelir bütçe fişleri ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde doldurulacaktır. Gelir tahminleri yapılırken gerçek veriler ve gelirler dikkate alınarak yapılacaktır. Bütçe fişlerinin gerekçelerinde, genel ifadeler yerine hesaplamalara dayanan detaylı bilgilere yer verilecektir. Gelir bütçe fişleri ayrıntılı (gelirin yasal dayanağı, önceki yıllar gerçekleşmeleri, gelir tahmininde kullanılan hesaplama yöntemi vb.) biçimde doldurulacaktır.

55 Form 17- Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Bilgi Formu

56 Form 17- Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Bilgi Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar Bütçe teklifinin hazırlanacağı yıllara ilişkin herhangi bir uluslararası kuruluşa üyelik başvurusu olacak ise bu başvuruya ilişkin verilerin veya üye olunan kuruluşa ödenen üyelik aidatının ödenek girişleri yapılacaktır. Veri girişleri kurum düzeyinde yapılacağı için söz konusu veriler için e-bütçe sistemine giriş yapılmayacaktır. Söz konusu veriler Başkanlığımız sayfasında yayınlanan Form 17- Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Bilgi Formu doldurulacak ve bütçe dosyasına eklenecektir.

57 Form Sayılı Taşıt Kanununa Göre 2015 Yılında Edinilecek Taşıtlar

58 Form Sayılı Taşıt Kanununa Göre 2016 Yılında Edinilecek Taşıtlar Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar 2016 yılında satın alınacak taşıtlar (finansmanı dış proje kredilerinden sağlananlar dahil) ile hibe yoluyla sağlanacak olan taşıtlar bu formda idare bazında gösterilecektir. Bu form İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.

59 Form 19- Hizmet Alımı Suretiyle Kullanılan/Kullanılacak Taşıtlar ve Kiralık Hizmet Binalarına İlişkin Bilgi Formu

60 Form 19- Hizmet Alımı Suretiyle Kullanılan/Kullanılacak Taşıtlar ve Kiralık Hizmet Binalarına İlişkin Bilgi Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar İktisap şekli ne olursa olsun mevcut tüm taşıtlara ait bilgileri kapsayan Form 19, kurum düzeyinde icmal olarak doldurulacaktır. Bu form İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.

61 Form 21- Özel Güvenlik Hizmetine İlişkin Bilgi Formu

62 Form 21- Özel Güvenlik Hizmetine İlişkin Bilgi Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar Kurumlar tarafından sözleşmeye bağlanıp yürürlüğe giren her bir güvenlik ihalesi için ayrı ayrı doldurulacaktır. Bir mali yılda aynı yer için farklı zamanlarda birden fazla ihale yapılmış ise en son yapılan ihale esas alınarak doldurulacaktır. Birden çok tertipten ödeme yapılmak üzere tek ihale yapılmış ise formun tertip kısmına tüm tertipler yazılacaktır. Özel güvenlik hizmeti ihalesine ilişkin sözleşmelerin birer örneği bu forma eklenecektir. Formlara özel güvenlik hizmet sözleşme süreleri ay olarak yazılacaktır. Sözleşmenin birden fazla yılı kapsaması durumunda ilgili yıla ilişkin ay sayısı yazılacaktır. Bu form İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.

63 Form 22- Temizlik Hizmetine İlişkin Bilgi Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar Kurumlar tarafından sözleşmeye bağlanıp yürürlüğe giren her bir temizlik ihalesi için ayrı ayrı doldurulacaktır. Bir mali yılda aynı yer için farklı zamanlarda birden fazla ihale yapılmış ise en son yapılan ihale esas alınarak doldurulacaktır. Birden çok tertipten ödeme yapılmak üzere tek ihale yapılmış ise formun tertip kısmına tüm tertipler yazılacaktır. Temizlik hizmeti ihalesine ilişkin sözleşmelerin birer örneği bu forma eklenecektir. Formlara özel temizlik hizmet sözleşme süreleri ay olarak yazılacaktır. Sözleşmenin birden fazla yılı kapsaması durumunda ilgili yıla ilişkin ay sayısı yazılacaktır. Bu form İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Birim Kod 904 seçilerek yapılacaktır.

64 Form 22- Temizlik Hizmetine İlişkin Bilgi Formu

65 Form 25- Tavanı Aşan İlave Ödenek Teklifleri Formu

66 Form 25- Tavanı Aşan İlave Ödenek Teklifleri Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar Veri girişleri yapılırken fonksiyon kod, finans kodu ve ekonomik kod yazılacaktır. Kurumsal kod veya birim kod yazılmayacaktır. Örneğin: Ekonomik kodlar 4. düzeyde ilgili sütunlarına yazılacaktır. Gider bütçe fişlerindeki rakam ve açıklamalar ile bu form arasında tutarlılık sağlanarak veri girişleri yapılacaktır. Söz konusu girişler kurumsal düzeyde konsolide edileceğinden veri girişlerine azami dikkat edilmesi ve yukarda belirtildiği formatta giriş yapılması gerekmektedir.

67 Kurumsal Düzeyde Doldurulacak Formlara ilişkin bilgiler Kurumsal düzeyde doldurulacak formlar için e-bütçe sistemine veri girişleri yapılmayacaktır. Başkanlığımız sayfasında yayınlanan formlar doldurularak başkanlığımıza bütçe dosyalarınıza eklenerek gönderilecektir. Formların hangi birimlerce doldurulacağı yanlarında yazılı olacaktır. Bu birimler dışında diğer birimler bu formları doldurmayacaklardır.

68 Kurum Düzeyinde Doldurulacak Formlar Form 27/1- Fiziksel Değerler Bilgi Formu Form 27/2- Öğrenci Kontenjan Sayıları Bilgi Formu Form 27/3- Öğrenci Sayıları Bilgi Formu Form 27/4- Yabancı Öğrenci sayıları Bilgi Formu Form 27/5- Personel Bilgi Formu Form 27/6- Akademik Etkileşim Bilgi Formu Form 27/7- Sosyal Tesisler Bilgi Formu Form 27/8- Arge ve Diğer Projeler Bilgi Formu Form 27/9- Diğer Bilgiler Bilgi Formu Form 28- Hizmet Alımı Görevlileri Formu Form 30/1- Döner Sermaye İşletmeleri Genel Mali Durum Formu Form 30/2- Personel Sayısı ve Maliyeti Formu Form 30/3- Personel Giderleri Özeti Formu Form 30/4- Poliklinik, Ameliyat, Yatak, Yatan Hasta Verileri Formu Form 30/5- Tıbbi Laboratuar Malzemesi ve İlaç Verileri Formu

69 27/1 - Fiziksel Değerler Bilgi Formu BÜTÇE YILI: n+1 KURUM ADI: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Akademik Birim Sayısı Fiziki Kapasite Lojmanlar FİZİKSEL DEĞERLER BİLGİ FORMU Fakülte Yüksekokul Meslek YO Enstitü Merkez Hizmet Binası Sayısı Merkez kampüsteki bina sayısı İlçelerdeki bina sayısı Diğer Merkez Dışındaki Yerleşke Sayısı İl içindeki yerleşke sayısı İlçelerdeki yerleşke sayısı Diğer Derslik Sayısı Derslik Alanı (m2) Öğrenci Yurdu Yurt Sayısı (Blok/Bina) Yurt Kapasitesi (Öğrenci barındırma kapasitesi) Toplam Kullanımdaki Açık-Kapalı Alan (m2) Toplam Kullanımdaki Kapalı Alan (m2) Kiralanan Hizmet Binası (eğitim-idari) Sayısı Kullanım Alanı (m2) Sahip Olunan Tahsis Edilen Kiralanan Ortalama Aylık Kira Tutarı İdare Bütçesinden Ödenen Kullanıcı Personel Tarafından Ödenen n-1 n Genel Sekreterlik Makamınca doldurulacaktır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca doldurulacaktır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.

70 Form 27/2- Öğrenci Kontenjan YIL : n+1 KURUM ADI : Eğitim/Öğretim Yılı: Sayıları Bilgi Formu ÖĞRENCİ KONTENJAN SAYILARI BİLGİ FORMU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAYISI(2) BİRİMİ (1) ÖNLİSAN S LİSANS ÖRGÜN YÜKSEK LİSANS ÖNLİSAN DOKTORA S II. ÖĞRETİM LİSANS YÜKSEK TOPLAM LİSANS DOKTORA 0 GENEL TOPLAM (1) Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, konservatuvar, enstitü vb. adı yazılacaktır. (2) Öğrenci sayıları eğitim-öğretim dönemi itibariyle yazılacaktır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.

71 Form 27/3- Öğrenci Sayıları Bilgi YIL : n+1 KURUM ADI : Eğitim/Öğretim Yılı: Formu ÖĞRENCİ SAYILARI BİLGİ FORMU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAYISI(2) BİRİMİ (1) ÖNLİSAN S LİSANS ÖRGÜN YÜKSEK LİSANS ÖNLİSAN DOKTORA S II. ÖĞRETİM LİSANS YÜKSEK TOPLAM LİSANS DOKTORA 0 GENEL TOPLAM (1) Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, konservatuvar, enstitü vb. adı yazılacaktır. (2) Öğrenci sayıları eğitim-öğretim dönemi itibariyle yazılacaktır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.

72 Form 27/4- Yabancı Öğrenci Sayıları Bilgi Formu YIL : n+1 KURUM ADI : BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Eğitim/Öğretim Yılı: YABANCI ÖĞRENCİ SAYILARI BİLGİ FORMU ÖĞRENCİ SAYISI (2) TÜRKİYE CUMHURİYETLER VE AKRABA TOPLULUKLAR DİĞER BİRİMİ (1) KAMU İDARELERİNDEN GELEN DİĞER İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE GELEN DİĞER TOPLAM ÖNLİSANS LİSANS YÜKSEK LİSANS DOKTORA ÖNLİSANS LİSANS YÜKSEK LİSANS DOKTORA ÖNLİSANS LİSANS YÜKSEK LİSANS DOKTORA ÖNLİSANS LİSANS YÜKSEK LİSANS DOKTORA 0 GENEL TOPLAM (1) Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, konservatuvar, enstitü vb. adı yazılacaktır. (2) Öğrenci sayıları eğitim-öğretim dönemi itibariyle yazılacaktır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.

73 Form 27/5- Personel Bilgi Formu BÜTÇE YILI: n+1 KURUM ADI: PERSONEL BİLGİ FORMU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ n-1 n Öğretim Elemanı 0 0 Öğretim Üyesi 0 0 Profesör 0 0 Doçent 0 0 Yardımcı Doçent 0 0 Öğretim Görevlisi 0 0 Okutman 0 0 Öğretim Yardımcıları 0 0 Araştırma Görevlileri 0 0 Uzman 0 0 Diğer 0 0 İdari Personel /4-a /4-b 0 0 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı 0 0 Geçici İşçi 0 0 Sürekli İşçi 0 0 Personel Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.

74 Form 27/6- Akademik Etkileşim Bilgi Formu BÜTÇE YILI n+1 KURUM ADI Eğitim Yılı AKADEMİK ETKİLEŞİM BİLGİ FORMU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Yılı Uluslararası Ortak Eğitim- Öğretim (2547/43) FARABİ ERASMUS Gelen Öğrenci Sayısı Gönderilen Değişim/Ortak Eğitim-Öğretim Yürütülen Program Sayısı Spor Öğrenci Elemanı/ Öğretim Üyesi Sayısı Gelen Gönderilen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.

75 Form 27/7- Sosyal Tesisler Bilgi Formu BÜTÇE YILI n+1 SOSYAL TESİSLER BİLGİ FORMU KURUM ADI Eğitim Yılı Tesis Sayısı Mali Bilgileri BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Yılı Eğitim ve Dinlenme Bilimsel Kültür Spor Beslenme Barınma Misafirhane Diğer Gelir Gider Bütçe İçinde İşletilenler İdarece İşletilenler Kiralama Suretiyle İşletilenler Bütçe Dışında İşletilenler Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.

76 Form 27/8- Arge ve Diğer Projeler Bilgi Formu AR-GE VE DİĞER PROJELER BİLGİ FORMU BÜTÇE YILI n+1 KURUM ADI Eğitim Yılı İdare Bütçesi (2) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ar-Ge Diğer Projeler Alınan Destek Tutarı Proje Sayısı Alınan Destek Tutarı Proje Sayısı TÜBİTAK AB Çerçeve Programları SANTEZ SODES Ulusal Fon (AB) Kalkınma Ajansları Diğer GENEL TOPLAM Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce ve ilgili birimlerce doldurulacaktır.

77 Form 27/9- Diğer Bilgiler Bilgi Formu BÜTÇE YILI n+1 DİĞER BİLGİLER FORMU KURUM ADI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ n-1 n Kısmi Zamanlı Statüde Çalıştırılan Sayısı Hizmet Alımı Kapsamında Temin Edilen Eleman Sayısı Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı Yurtdışına Gönderilen Sayısı Teknokent Ders Ücreti Karşılığı (2547/31) Öğrenci Diğer Temizlik Güvenlik Yemek Diğer Programa Katılım Sayısı Harcama Tutarı 2547/33 (YÖK tarafından desteklenen ÖYP hariç) 2547/39-2 Faaliyet Gösteren Şirket Sayısı Teknokent Çalışan Sayısı Özel Bütçeye Aktarılan Gelir Tutarı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca doldurulacaktır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca doldurulacaktır. Personel Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.

78 Form 28- Hizmet Alımı Görevlileri Formu HİZMET ALIMI SURETİYLE ÇALIŞTIRILAN GÖREVLİ SAYISINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU KURUM ADI: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ n-1 SIRA NO ÖZEL TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞOFÖRLÜ TAŞIT KİRLAMA KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILAN ŞOFÖR SAYISI DİĞER GÖREVLİLER TOPLAM ADET SÜRE (AY) (1) MALİYET (2) ADET SÜRE (AY) (1) MALİYET (2) ADET SÜRE (AY) (1) MALİYET (2) ADET SÜRE (AY) (1) MALİYET (2) ADET MALİYET Not: (1) Hizmet alımı suretiyle çalıştırılanların çalışma süreleri ay olarak ifade edilecektir. Aynı çalışma süresini kapsayan farklı hizmet sözleşmelerine ilişkin veriler birleştirilerek aynı satıra, farklı çalışma sürelerini kapsayan hizmet sözleşmelerine ilişkin veriler farklı satıra yazılacaktır.

79 Form 28- Hizmet Alımı Görevlileri Formu HİZMET ALIMI SURETİYLE ÇALIŞTIRILAN GÖREVLİ SAYISINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU KURUM ADI: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ n SIRA NO ÖZEL TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞOFÖRLÜ TAŞIT KİRLAMA KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILAN ŞOFÖR SAYISI DİĞER GÖREVLİLER TOPLAM ADET SÜRE (AY) (1) MALİYET (2) ADET SÜRE (AY) (1) MALİYET (2) ADET SÜRE (AY) (1) MALİYET (2) ADET SÜRE (AY) (1) MALİYET (2) ADET MALİYET İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.

80 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce Doldurulacak Formlar Form 23-Döner Sermaye Gelir Gider Cetveli Form 30/1- Döner Sermaye İşletmeleri Genel Mali Durum Formu Form 30/2- Personel Sayısı ve Maliyeti Formu Form 30/3- Personel Giderleri Özeti Formu Form 30/4- Poliklinik, Ameliyat, Yatak, Yatan Hasta Verileri Formu Form 30/5- Tıbbi Laboratuar Malzemesi ve İlaç Verileri Formu

81 BÜTÇE YILI n+1 KURUM ADI DÖNER SERMAYE ADI DÖNER SERMAYE GELİR-GİDER CETVELİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMALAR GİDERLER TOPLAMI (I+II+III) n-1 n n+1 n+2 n+3 GERÇEKLE ŞME ÖDENEK HAZİRAN SONU GERÇEKLE ŞME YIL SONU TAHMİNİ BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE TAHMİNİ BÜTÇE TAHMİNİ I CARİ GİDERLER TOPLAMI PERSONEL GİDERLERİ DİĞER CARİ GİDERLER II YATIRIM GİDERLERİ III TRANSFER GİDERLERİ GELİRLER TOPLAMI (I+II) I II FAALİYET ALANI İLE İLGİLİ İŞ VE HİZMETLER KARŞILIĞI ELDE EDİLEN GELİRLER DİĞER GELİRLER KASA-BANKA NOT: Bu form her bir döner sermaye bazında doldurulacaktır.

82 DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MALİ DURUM BÜTÇE YILI : n+1 KURUM ADI : BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE ADI : Gelirler Tahakkuk (Bakanlığımızca Yapılan Mali Yardım Hariç) Gelirler Tahsilat (Bakanlığımızca Yapılan Mali Yardım Hariç) Gider (Tahakkuk) (Bakanlığımızca Yapılan Mali Yardımlarla Ödenen Borçlar Hariç) Gider (Ödenen) (Bakanlığımızca Yapılan Mali Yardımlarla Ödenen Borçlar Hariç) Mali Yükümlülükler Önceki Yıllardan Devrenden İmkan ve Yükümlülükleri 30 Haziran 2015 Tarihi İtibariyle Durumu Sağlık Hizmeti Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri Toplam Gelirler Sağlık Hizmeti Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri Toplam Gelirler Personel Giderleri İlaç, Medikal ve Lab. Malzeme Giderleri Hizmet Alımları Yatırım Giderleri Mali Yükümlülükler Ek Ödeme Diğer Giderler Toplam Giderler Personel Giderleri İlaç, Medikal ve Lab. Malzeme Giderleri Hizmet Alımları Yatırım Giderleri Mali Yükümlülükler Ek Ödeme Diğer Giderler Toplam Giderler Hazine Payı Ar-ge Payı Diğer Toplam Önceki Yıldan Devrenden Nakit Önceki Yıldan Devrenden Borç Firma Borçları Personel Borçları Diğer Borçlar Önceki Yıldan Devrenden Alacak Nakit (Kasa-Banka) Borç Firma Borçları Personel Borçları Diğer Borçlar Alacak n-2 n-1 n n+1 (Haziran Sonu) (Tahmin)

83 PERSONEL SAYISI VE MALİYETİ, HİZMET ALIMI SURETİYLE TEMİN EDİLEN ELEMAN SAYISI VE MALİYETİ, ÖĞRENCİ SAYISI BÜTÇE YILI : 2015 KURUM ADI : DÖNER SERMAYE ADI : Kadrolu Personel 4/B'li Personel Uzman Doktor Asistan Klinisyen Diş Doktoru Pratisyen Hemşire Ebe Tıbbi Sekreter Diğer Sağlık Hizmetleri Personeli Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Personeli Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli Diğer Personel Geçici Görevlendirme Suretiyle Çalıştırılan Personel Hizmet Alımı Suretiyle Temin Edilen Eleman Öğrenci (İntern) Toplam Personel Toplam Maliyet BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Döner Sermaye n-2 n-1 Özel Bütçe Döner Sermaye Özel Bütçe n (Haziran Sonu) Döner Özel Bütçe Sermaye Döner Sermaye n+1 Özel Bütçe

84 PERSONEL GİDERLERİ ÖZETi FORMU BÜTÇE YILI : n+1 KURUM ADI : BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE ADI : n-2 n-1 n (Haziran Sonu) n+1 (Tahmin) Döner Sermaye Özel Bütçe Döner Sermaye Özel Bütçe Döner Sermaye Özel Bütçe Döner Sermaye Özel Bütçe Maaş Yolluk Nöbet Ücreti Kadrolu Personel Ek Ödeme 4/B Statüsündeki Personel Maaş Yolluk Mesai İçi Mesai Dışı Nöbet Ücreti Ek Ödeme Toplam Maliyet

85 POLİKLİNİK, AMELİYAT, YATAK, YATAN HASTA VERİLERİ BÜTÇE YILI : n+1 KURUM ADI : DÖNER SERMAYE ADI : BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ n-2 n-1 n (Haziran Sonu) Toplam Poliklinik (Acil Dahil) Sayısı Toplam Acil Poliklinik Sayısı Toplam Ameliyat Sayısı A Grubu B-C Grubu D-E Grubu Organ Transplasyon Yatak Sayısı Toplam Yoğun Bakım Yatak Sayısı Yatan Hasta Sayısı Toplam Yatış Süresi

86 BÜTÇE YILI : n+1 TIBBI, LABORATUAR MALZEMESİ VE İLAÇ VERİLERİ KURUM ADI : BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE ADI : Tıbbi Malzeme n-2 n-1 n n+1 (Haziran (Tahmin) Sonu) Önceki Yıldan Devreden Laboratuar Malzemesi İlaç Toplam Tıbbi Malzeme Alımlar Laboratuar Malzemesi İlaç Toplam Tıbbi Malzeme Giderler (Kullanımlar) Laboratuar Malzemesi İlaç Toplam

87

88 Yatırım Tekliflerine İlişkin Dikkat Edilecek Hususlar Yatırım teklifleri gerçek ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yapılacaktır. E-bütçe sistemine veri giriş işlemleri Birim Düzeyinde Ödenek Düzenleme menüsünden gerçekleştirilecektir. Ödenek Teklifleri Ekonomik Kod 4. Düzeyde yapılacaktır. Ayrıca Başkanlığımız sayfasında yayınlanan yatırım verilerine ilişkin tablolarda doldurularak yatırım bütçenize eklenecektir.

89 Yatırım Tekliflerinin e-bütçe sistemine girişlerinin yapılacağı ekran

90 Yatırım Programına İlişkin Doldurulacak Tablolar T2 -Yatırım Projeleri Listesi (Tüm yatırımcı birimler tarafından doldurulacaktır.) T Yılı Yatırım Tekliflerinin Kalkınma Planı, Stratejik Plan ve Performans Programı ile İlişkisi (Tüm yatırımcı birimler tarafından doldurulacaktır.) T ve 2015 Yılları Yatırım Ödenek ve Harcamaları (Tüm yatırımcı birimler tarafından doldurulacaktır.) T6 -İdame ve Yenileme Yatırımları (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.) T7 -Proje İzleme Formu (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.) T10 -Taşıt Listesi (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca doldurulacaktır. T12 -Kamulaştırma Harcamalarının Proje Bazında Dağılımı (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.)

91 SEKTÖR : Tablo-2: YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ KURULUŞ : 2016 Yılı Fiyatlarıyla, 2015 SONUNA KADAR PROJE TUTARI TAHMİNİ KÜMÜLATİF 2016 YATIRIMI 2017 YATIRIMI 2018 YATIRIMI HARCAMA PROJE NO PROJE ADI (KURULUŞ) TOPLAMI YER (İL VE İLÇE) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI KARAKTERİ STİK İŞİN BAŞLAM A / BİTİŞ TARİHİ KREDİ DIŞ ÖZKAYN AK TOPLA M KREDİ DIŞ ÖZKAY NAK TOPLA M KREDİ DIŞ ÖZKAYN AK TOPLA M KREDİ DIŞ ÖZKAYN AK TOPLA M KREDİ DIŞ ÖZKAYN AK TOPLA M a) 2016'te Bitenler b) 2016'ten Sonraya Kalanlar DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI a) 2016'te Bitenler b) 2016'ten Sonraya Kalanlar YENİ PROJELER TOPLAMI a) 2016'te Bitenler b) 2016'ten Sonraya Kalanlar NOT : - "Özkaynak" bölümüne yatırım için kuruluşun iç kaynaklardan (dış kredi olmayan) karşıladığı dış harcama yazılacaktır sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında sari ihalesi yapılan projeler ve döneminde bu projeler için taahhüt edilen ödemeler dipnot ile belirtilecektir.

92 Tablo- 4: 2016 YILI YATIRIM TEKLİFLERİNİN KALKINMA PLANI, STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI İLE İLİŞKİSİ SEKTÖR : KURULUŞ : PROJE NO PROJE ADI PROJENİN ONUNCU KALKINMA PLANINDA İLİŞKİLİ OLDUĞU PROJENİN İDARE STRATEJİK PLANI VE PERFORMANS PROGRAMINDA İLİŞKİLİ OLDUĞU AMAÇ VE HEDEFLER 1,2 POLİTİKALAR 1,2 AMAÇ 3,4 HEDEF 3,4 PERFORMANS HEDEFİ 3,4 (1) 2016 yılı yatırım tekliflerinin Onuncu Kalkınma Planında yer alan ilgili Amaç ve Hedefler ile Politikaların paragraf numaraları gösterilecektir. (2) Bir yatırım projesi birden fazla amaç ve hedef ile farklı politikalar ile lişkili olabilir. Bu durumda ilgili tüm amaç ve hedefler ile politikalar belirtilecektir. (3) 2016 yılı yatırım tekliflerinin stratejik plan ve 2016 yılı performans programında yer alan ilgili amaç, hedef ve performans hedefi numaraları/kodları gösterilecektir. (4) Bir yatırım projesi birden fazla stratejik amaç ve hedefle ilişkili olabilir. Bu durumda ilgili tüm amaç ve hedefler belirtilecektir.

93 Tablo-6 : İDAME VE YENİLEME YATIRIMLARI SEKTÖR : KURULUŞ : 2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL İŞİN TÜRÜ DIŞ TUTARI TOPLAM AÇIKLAMALAR

94 SEKTÖR : KURULUŞ : Tablo- 5: 2014 ve 2015 YILLARI YATIRIM ÖDENEK VE HARCAMALARI PROJE NO PROJE ADI 2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2015 YILI SONU 2014 YILI 2014 YILI 2015 YILI 2015 YILI HARCAMA TAHMİNİ REVİZE HARCAMA PROGRAM REVİZE ÖDENEĞİ (KESİN) ÖDENEĞİ ÖDENEĞİ 2014 YILI ÖDENEĞİ İLK 6 AY KESİN YIL SONU TAHMİNİ

95 SEKTÖR PROJE SAHİBİ KURULUŞ PROJENİN; YILLAR ADI PROGRAMA GİRİŞ YILI 2003 NUMARASI YERİ BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ Tablo- 7: PROJE İZLEME FORMU (Cari Fiyatlarla, Bin TL) PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*) (*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

96 Tablo-10: TAŞIT LİSTESİ (*) SEKTÖR : KURULUŞ : 2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL SIRA MEVCUT TALEP EDİLEN NO TAŞITIN CİNSİ ADET MODELİ ADET TUTARI AÇIKLAMALAR (*) Taşıt sayısı belirlenirken, tahmini taşıt alım bedellerinin her türlü vergi öncesi azami satın alma bedelleri olduğu dikkate alınmalıdır.

97 Tablo-12: KAMULAŞTIRMA HARCAMALARININ PROJE BAZINDA DAĞILIMI SEKTÖR : KURULUŞ : PROJE NO PROJE ADI YER (İL VE İLÇE) KARAKTERİSTİK BAŞLAMA / BİTİŞ TARİHİ KAMULAŞTI RMA TOPLAMI 2013 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF KAMULAŞTIR MA HARCAMASI 2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL KAMULAŞTIRMA TEKLİFİ (KURULUŞ ) TOPLAMI DEVAM EDEN PROJELER YENİ PROJELER

98

99 5018 sayılı Kanun 9 uncu md. Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar... Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar..

100 Performans esaslı bütçeleme: Kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır. Misyon: Bir kamu idaresinin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eden, idarenin varlık sebebini açıklayan temel bir bildirimdir.

101 Vizyon: Bir kamu idaresinin ulaşmayı arzu ettiği geleceğinin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. Amaç: Stratejik planda yer alan ve kamu idaresinin hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. ulaşmayı Hedef: Stratejik planda yer alan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Performans programı: Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaş- mak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programdır. Performans hedefi: Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.

102 Performans göstergesi: Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır. Faaliyet: Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı ba- şına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir. Kaynak: Bütçe, döner sermaye, Avrupa Birliği fonları gibi yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan her türlü mali kaynağı ifade etmektedir. Genel yönetim gideri: Faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen giderlerdir.

103 STRATEJİK PLANLAR PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORLARI UZUN VE ORTA VADELİ HEDEFLERİN BELİRLENMESİ YILLIK HEDEFLERİN VE GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ, MALİYETLENDİRME HEDEFLERE VE GÖSTERGELERE İLİŞKİN SONUÇLAR 5 Yıllık 1 Yıllık (Uygulama) 1 Yıllık (Uygulama Sonuçları)

104 Performans Programı Sistemi Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1 Stratejik Hedef 1.2 Harcama Birimi A Harcama Birimi B Harcama Birimi A Harcama Birimi B Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Faaliyet / Proje Faaliyet / Proje Faaliyet / Proje Faaliyet / Proje Faaliyet / Proje Faaliyet / Proje Faaliyet / Proje Faaliyet / Proje Maliyet Maliyet Maliyet Maliyet BÜTÇE Stratejik Plan Performans Programı Bütçe

105 Performans Programının Hazırlık Süreci Kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlar. Performans programlarında; Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına, performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmeye yarayan performans göstergelerine yer verilmektedir.

106 İdare düzeyinde hazırlanır, Yıllık olarak hazırlanır, Bütçe içi ve bütçe dışı tüm finansman kaynakları dikkate alınır, Önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi süreci üst yöneticiden harcama birimlerine doğru, maliyet ve kaynak ihtiyacının tespiti süreci ise faaliyetlerden performans hedeflerinden de amaçlara doğru işler. Stratejik Planda belirtilen tüm faaliyetlerden ilgili birimler sorumludur. Performans Programları yarım kapak telli dosyaya konulacak ve 1 nüsha olarak Başkanlığımıza gönderilecektir.

107 Performans Programının E-Bütçe Sistemine Girişlerinin yapılması

108 Stratejik Planda birimlerimiz için tanımlanmış olan faaliyetler Başkanlığımızca veri girişleri yapılacaktır. Birimlerimiz kendileri için tanımlanmış olan faaliyetlerin maliyetlendirme işlemlerini ve girişlerini yapacaklardır. Veri girişleri yapılırken cari bütçe teklif tavanları dahilinde girişler gerçekleştirilecektir. Ayrıca Başkanlığımız sayfasında yayınlanan tablolar her faaliyet için ayrı ayrı doldurulacaktır. Tablo-1 Performans Hedefleri ve Tablo-2 Faaliyet Maliyetleri Faaliyetlerle ilişkilendirilemeyen tutarlar Tablo-3 Genel Yönetim Giderleri tablosuna yazılacaktır.

109 Performans Programı Dosyasına Konulacak Formlar Yönetici Sunuşu Tablo 1- Performans Hedefleri Tablosu Tablo 2- Faaliyet Maliyetleri Tablosu Tablo 3- Genel Yönetim Giderleri Tablosu (Giriş yapan birimler koyacaklardır.) Tablo 4- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

110 İlginiz İçin Teşekkürler

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ www.asbu.edu.tr ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2018-2020 MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Eyüp ATEŞ Bilgisayar İşletmeni Bahattin ALBAS Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sunum Planı * 2018-2020 ASBÜ

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

DOLDURULACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

DOLDURULACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER DOLDURULACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar Bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda dolduracaklardır. 1. Formlar

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2014-2016 MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2014-2016 MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ www.nku.edu.tr NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2014-2016 MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Turhan TOPRAK Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sunum Planı A- Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları B- 2014-2016 NKÜ

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLAR

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLAR BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLAR FORM NO FORM ADI 1 HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ 2 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ (BİRİNCİ DÜZEY) 3 EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLAR

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLAR HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLAR FORM NO FORM ADI 1 HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ 2 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ (BİRİNCİ DÜZEY) 3 EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İlknur TUNÇ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı NEDEN PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME KLASİK BÜTÇELEME SİSTEMİ; Bütçe ödenekleri

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLAR

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLAR BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLAR FORM NO FORM ADI 1 HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ 2 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ (BİRİNCİ DÜZEY) 3 EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS HEDEFİ PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYET VE MALİYETLER FAALİYET RİSKLERİ TANIMLAR PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

REHBERİN AMACI VE KAPSAMI

REHBERİN AMACI VE KAPSAMI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile

Detaylı

Bu rehber, Yenimahalle Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Bu rehber, Yenimahalle Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Bu rehber, Yenimahalle Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 1 İçindekiler 3 REHBERİN AMACI ve KAPSAMI 4 TANIMLAR 6 PERFORMANS PROGRAMI 6 Performans Programı ve Bütçe 8 Performans Programı Hazırlama

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013-2015 MALİ YILI YATIRIM PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013-2015 MALİ YILI YATIRIM PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ www.nku.edu.tr NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013-2015 MALİ YILI YATIRIM PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ Turhan TOPRAK Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sunum Planı A Yatırım Programı Teklifi Hazırlık Mevzuatı ve

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ STARATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011-2013 ÇOK YILLI BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ EK AÇIKLAMALARI VE TABLOLARI

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ STARATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011-2013 ÇOK YILLI BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ EK AÇIKLAMALARI VE TABLOLARI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ STARATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011-2013 ÇOK YILLI HAZIRLAMA SÜRECİ EK LARI VE TABLOLARI 13-07-2010 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.65.00.00/954-2250 sayılı yazımız ile 2011-2013

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğü @2015

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğü @2015 2016 PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğü @2015 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar. Goethe İÇERİK Dayanak Kavramlar Genel İlkeler Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler ve Öneriler DAYANAK-1

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

DEVLET BÜTÇESİ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ ORTA VADELİ PROGRAM ORTA VADELİ PROGRAM İÇERİĞİ

DEVLET BÜTÇESİ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ ORTA VADELİ PROGRAM ORTA VADELİ PROGRAM İÇERİĞİ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ DEVLET BÜTÇESİ Bütçe, esas itibariyle bir kanun olmasına karşın bütçe yasa tasarısının hazırlanması, mecliste görüşülmesi ve kanunlaşması açısından özellik arz eden bir kanundur.

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

2017 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2017 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2017 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 16/06/2016-28948 T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ *BD229901391* Sayı :92244702/841.01.01/ Konu :2017-2019 Dönemi Bütçe Hazırlık Çalışmaları DAĞITIM İlgi :Maliye Bakanlığının 13.06.2016

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

Performans Programı Hazırlama Rehberi (Taslak)

Performans Programı Hazırlama Rehberi (Taslak) Performans Programı Hazırlama Rehberi (Taslak) Performans Programı Hazırlama Rehberi İçindekiler 1 REHBERİN AMACI ve KAPSAMI 5 TANIMLAR 9 PERFORMANS PROGRAMI 9 Performans Programı ve Bütçe 11 Performans

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

PERFORMANS. Mayıs 2009 - Antalya

PERFORMANS. Mayıs 2009 - Antalya PERFORMANS BÜTÇE E MODÜLÜ Mayıs 2009 - Antalya 1 SUNUM PLANI e-bütçe sistemi hakkında genel bilgiler e-bütçe sistemine giriş ve yetkilendirme performans bütçe modülü -stratejik plan -performans raporu

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU İLİŞKİSİ: PERFORMANS BİLGİLERİ TABLOLARI

PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU İLİŞKİSİ: PERFORMANS BİLGİLERİ TABLOLARI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU İLİŞKİSİ: PERFORMANS BİLGİLERİ TABLOLARI Doç. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz 10 Mart 2010 Her İşin Başı: Politika Oluşturma, Planlama ve Bütçeleme Yönetimsel Başarı: Başarılı

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ. PERFORMANS ESASLI BÜTÇE ve PERFORMANS PROGRAMI. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

KAMU MALİ YÖNETİMİ. PERFORMANS ESASLI BÜTÇE ve PERFORMANS PROGRAMI. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org KAMU MALİ YÖNETİMİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE ve PERFORMANS PROGRAMI Erkan KARAARSLAN TANIMLAR VE KAVRAMLAR Genel yönetim gideri: Faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU T.C.Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Kurum Kodu : Adı : Kurumsal Kodu. KURUM ADI Yılı : Ay : ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER.., Giderler

Detaylı

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2015 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Görev Tanımı Dairesi Bütçe ve Performans Programı -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik -Bütçe Hazırlama Rehberi, Orta Vadeli

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ:

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ: GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

, ,29

, ,29 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim

Detaylı