ENERJİ TASARRUFU NEDİR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJİ TASARRUFU NEDİR?"

Transkript

1 ENERJİ TASARRUFU NEDİR? Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iģ gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak, israf etmemektir. Aynı iģi daha az enerji kullanarak yapmaktır. Bu yalıtımsız evde oturan aile; Kış aylarında konforlu bir ısınma sağlayamadıkları, daha fazla yakıt kullandıkları, bunun için daha fazla para ödedikleri ve bacalarından çevreye o oranda daha fazla emisyon atıkları için endişeliler. Bu yalıtımlı evde oturan aile; Kış aylarını konforlu geçirdikleri, Daha az yakıt kullandıkları, Bunun için daha az para ödedikleri ve Bacalarından çevreye o oranda daha az emisyon attıkları için mutlular. Enerji tüketimimizin %82 si ısıtma için kullanılmaktadır. Isı yalıtım önlemlerinin alınması ile bu kayıplar azaltılabilir. Binaların yalıtımı ile %25 den %50 ye varan yakıt tasarrufu sağlanması mümkündür. Niçin Enerjiyi Verimli Kullanmalıyız? Enerjinin fazla kullanılması sonucunda; o DOĞAL KAYNAKLAR HIZLA TÜKENĠYOR o ÇEVRE KĠRLENĠYOR o ENERJĠ ĠÇĠN YÜKSEK MĠKTARDA PARA ÖDÜYORUZ Ekonomik üretim ana unsuru olan ve hayat kalitemizi iyileģtiren enerjinin kullanımından vazgeçemeyeceğimize göre ENERJĠYĠ VERĠMLĠ KULLANALIM Dünya'da enerji tüketiminin bu Ģekilde devam etmesi durumunda 2020 yılında fosil yakıt kaynaklarının yarısının tüketilmiģ olacağı tahmin edilmektedir. Fosil kaynaklar, sadece yakıt olarak değil aynı zamanda baģta ilaç olmak üzere kimya sektöründe pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu yönü ile de korunması en azından tüketiminin azaltılması önemlidir. Kömür veya petrol gibi fosil yakıtların yanması sonucu, daima CO2 oluģur. Yapılan ölçümler milyonlarca yıldır ppm arasında değiģen CO2 seviyesinin günümüzde 360 ppm seviyesine çıktığını göstermektedir. Karbondioksit diğer sera gazlarına göre %55'lik bir oranla, doğal sıcaklık dengelerinin bozulmasında en büyük etkiyi yaparak Küresel Isınma'ya neden olmaktadır. Küresel Isınma'nın oluģumunda Sera Etkisi'nin rolü büyüktür. "Sera Etkisi"ni, güneģten gelen kısa-dalga ıģınlarının geçmesine izin veren gaz tabakasının, dünya üzerinden yansıyan uzun- 1

2 dalga ıģınlarının büyük bir kısmını tutması sonucu meydana gelen atmosferik dengesizlik olarak kısaca açıklayabiliriz. Atmosfere atılan diğer sera gazları ise CO, SO2, NOx gibi zehirli gazlar ve radyoaktif maddelerdir. Termik santrallarda, sanayide ve binalarda yakıt olarak kömür kullanıldığında, bu kirlilik etmenlerinin yanısıra kül de açığa çıkar. Kül civa, kurģun, arsenik ve kadmiyum içermesi nedeniyle yüksek oranda kirletici etkiye sahiptir. Fosil yakıtların bu Ģekilde kullanılmaya devam edilmesi durumunda, aģırı kuraklık, deniz seviyesinde yükselme sonucu su baskınları, fırtınalar ve ultraviyolenin artması gibi küresel değiģmeler sonucu, doğanın ekolojik dengesinin bozulması kaçınılmazdır. 1970'li yıllarda yaģanan petrol krizi sonrasında enerji konusuna ilgi artmıģ ve enerji tasarrufu konusu gündeme gelmiģtir. Enerji tasarrufu yapmak aile bütçesi için önemlidir. Enerjiyi verimli kullanırsak faturalara daha az para öderiz. Enerji tasarrufu devlet bütçesi için de çok önemlidir. Kullandığımız enerjinin yaklaģık %60'ını baģka ülkelerden alıyoruz ve ödemeyi döviz olarak yapıyoruz. Enerji Verimliliği Nedir? Enerji verimliliği, tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düģürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesidir. Daha geniģ bir biçimde enerji verimliliği; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeģitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düģürmeden enerji talebini azaltması, daha verimli enerji kaynakları, geliģmiģ endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerin bütünüdür. Enerji verimliliğinde en önemli faktör enerji tasarrufudur. Genellikle enerjinin az kullanılması, iki ampulden birinin söndürülmesi Ģeklinde algılanmakta olan enerji tasarrufu, aslında enerji atıklarının değerlendirilmesi ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının, kalite ve performansı düģürmeden en aza indirilmesidir. Enerji tasarrufu iki biçimde gerçekleģtirilmektedir. Birincisi, doğrudan enerji tasarruf eden ev, araba ve diğer son teknolojileri kullanmak; alıģkanlıkları ve günlük davranıģları enerjiyi daha verimli kullanacak biçimde düzenlemek gibi somut önlemlerden oluģmaktadır. Ġkincisi ise, dolaylı enerji tasarrufu olup mevcut malların daha uzun süre kullanılmasını sağlayarak yeni malların üretimini azaltmak; enerji tüketimini minimize edecek biçimde yerleģim yerlerini düzenlemek, enerjiyi daha az tüketen teknolojiler kullanmak, ekonomide doğrudan materyal tüketiminin olmadığı etkinliklere geçiģ yapmak gibi önlemlerdir. Neden Enerji Verimliliği? Enerji, hayatımızın her yönünü etkilemektedir: bize ıģık, ısı, ulaģım ve diğer araçlar için yakıt sağlar. Ancak, bugün, enerji tedarikimizin güvenliği ve fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin, çevre üzerindeki etkisi konularını her zaman olduğundan daha fazla düģünmemiz gereken bir dönemdeyiz. Artık hepimiz enerjinin üretim ve tüketim Ģeklini değiģtirmeye baģlamadığımız takdirde geri dönüģü olmayan bir çevre kriziyle karģı karģıya olduğumuzu anlamıģ bulunmaktayız; bunun 2

3 anlamı, gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarını çok daha fazla kullanmamız ve enerji verimliliğine daha fazla odaklanmamız gerektiğidir. Ancak, enerjinin akıllıca kullanılması konusunda mesajın yayılması için daha iģin baģındayız ve yapacak çok iģimiz var. Hem tüketicilerin hem de sosyal alanda söz sahibi olan kiģilerin, sürdürülebilir enerji üretimi ve kullanımı konusunda ikna edilmeleri gerekmektedir. Hedeflerimize varmak için birey, toplum, sanayi temsilcileri veya yetkili kamu kuruluģları olarak hepimizin bu çabaya katılması gerekmektedir. Enerjinin kapsamını değiģtirme yolunda yapılacak olan en küçük katkı dahi önemsiz olmayacaktır. Fosil kaynaklar her geçen gün azalıyor, Artan talep nedeniyle fiyatlar tırmanıyor, Ekolojik denge alarm veriyor... Kişi başına enerji tüketimi yüksek ve enerji yoğunluğu düşük ülkeler arasında yer alan bir Türkiye için, kaynak güvenliği ve temiz çevre için kullandığımız enerjinin tamamını faydaya dönüştürelim!.. Enerjide Genel Durum Halen hızlı kalkınma aģamasında olan ülkemizde sanayileģme faaliyetleri, yeni teknolojilere yönelim, hayat standartlarının yükselmesi ve artan nüfus, her yıl daha fazla enerji tüketimine neden olmaktadır yılı itibarı ile birincil enerji tüketimimiz 83.3 milyon ton petrol eģdeğerine ulaģmıģ ve toplam enerji arzımızın % 70 i ithalat yoluyla karģılanmıģtır. Hızlı talep artıģı nedeniyle, 2020 yılında toplam enerji arzının ancak %22 sinin yerli üretimle karģılanabileceği beklenmektedir. Enerji kaynakları açısından kısıtlı kaynaklara sahip ve dıģa bağımlı konumda olan ülkemizde, enerji ihtiyacının yeterli, güvenilir ve ekonomik olarak sağlanması temel hedeftir. Enerjinin verimli kullanımı bu hedefin gerçekleģtirilmesinde kullanılacak en önemli araçlardan birisidir. Enerji Yoğunluğu kavramı geliģmiģlik tanımlamasında en sağlıklı ve doğru parametre olup, birim enerjiden üretilen birim ekonomik değer arasındaki iliģkidir. Gayri safi yurtiçi hâsıla baģına tüketilen birincil enerji miktarını temsil eden ve tüm dünyada enerji verimliliğinin takip ve karģılaģtırılmasında yaygın olarak kullanılan bir araçtır. GeliĢmiĢlik, az enerji kullanarak çok ekonomik değer yaratabilmekle ölçümlenebilir. Enerjinin verimli kullanımının sağlanmasında en temel gösterge enerji yoğunluğunun düģürülmesidir. Ülkemizde kiģi baģına enerji tüketimi OECD ülkeleri ortalamasının yaklaģık 1/5 i oranında, enerji yoğunluğu ise OECD ortalamasının iki katı kadardır. Bugüne kadar yürütülen çalıģmalara rağmen enerji yoğunluğu, düģme eğilimine girmemiģtir. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre geliģmiģ ülkelerde enerji yoğunluğu arasında iken, ülkemizde 0.38 olması ve azalma eğilimi göstermemesi bu konunun ciddi olarak ele alınması 3

4 gereğini ortaya koymaktadır. Sadece bu rakam bile, Türkiye nin enerji verimliliğinin artırılması konusunda yapılabilecek çok Ģey olduğunu göstermektedir. Ülke GDP (milyar $) Tüketim (milyon TEP) Enerji yoğunluğu Kişi başına tüketim (TEP/nüfus) Türkiye 190,3 72,5 0,38 1,06 Japonya ,7 0,09 4,09 ABD 8977,9 2281,5 0,25 7,98 Yunanistan 144,8 28,7 0,20 2,62 OECD 27880, ,19 4,68 Dünya 34399, ,29 1,64 Ülkemizin AB uyum sürecindeki yükümlülükleri açısından bakıldığında bu konu ayrı bir önem arz etmektedir yılında hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgesi nde, enerji verimliliği konusunda mevzuat uyumunun sağlanması ve enerji tasarrufuna yönelik uygulamaların geliģtirilmesi kısa vadeli öncelikler arasında yer almıģtır. Tasarruf Potansiyeli Ülkemizde, enerjinin yoğun kullanıldığı sektörlerde %20-30 dolayında enerji tasarruf potansiyeli olduğu bilinmektedir. (Sanayi %20, Bina ve Hizmet %30, UlaĢım %20) % 15 lik elektrik tasarruf potansiyeli geri kazanıldığında 6,5 milyar YTL lik doğal gazlı santral yatırımı önlenebilir. Yılda 3,0 milyar USD lık doğal gaz ithal edilmeyebilir. Binaların ve iģletmelerin ısıtma ve soğutmasında % 35 ve ulaģımda % 15 tasarruf sağlandığında yılda 1,4 milyar USD lık petrol ve doğal gaz ithal edilmeyebilir. Hedef Enerji Verimliliği Kanunu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen hedef, Türkiye'nin enerji yoğunluğunu 2020 yılına kadar %15 azaltmaktır. Bu hedef, aynı enerji ile daha fazla üretimin önünü açacak, enerji yatırım ihtiyaçlarımızı ve ithalat bağımlılığımızı azaltacak, ayrıca temiz çevrenin korunmasına önemli katkılarda bulunacaktır. Enerji Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar Birçok cihaz, ekipman, bina ve enerji hizmeti için mümkün en az enerji tüketimi, verimli olmayan ürünlerin piyasadan çekilmesi amacı ile performans derecelendirmesi ve etiketleme, daha fazla enerji verimliliği sağlayan ürünler için finans mekanizmaları oluģturulması ve tüketicinin en verimli ürünler hakkında bilgilendirilmesi önerilen öncelikler arasında yer alıyor. Ayrıca elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımındaki kayıplar ile ilgili olarak, yeni ve mevcut elektrik üretim kapasitesindeki verimliliği arttırmak ve iletim ve dağıtımdaki kayıpları azaltmak için yeni yollar üzerinde yoğunlaģmak öneriliyor. 4

5 Binalarda ve Isıtma-Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği Evlerdeki enerji tüketiminin en büyük kısmı mekân ısıtılması için harcanmaktadır. Tipik bir evin toplam faturasının %45 i ısıtma-soğutma için ödenmektedir. Evlerin (veya ofislerin) ısıtılmasına harcanan enerjiden tasarruf etmek için iç ortam ısısının ortamda muhafaza edilmesi gereklidir. Ġç ortam ısısının içerde muhafaza edilebilmesi için, binanın çok iyi yalıtılmıģ olması gerekmektedir. Binalarda çatılardan %7, dıģ duvarlardan %40, döģemelerden %6 ve kapılardan %17 oranlarında ısı kayıpları olmaktadır. Binanın yalıtılması ile %50 ye varan oranlarda enerji tasarrufu yapmak mümkündür. Evlerde ısınmak veya soğumak amacıyla tüketilen enerjiyi etkin, verimli kullanabilmek için bir dizi bedava veya çok az bir maliyetle alınacak tedbirler Ģunlardır: Duvar ile radyatör arasına alüminyum folyo kaplı yalıtım levhası koyun. Bu panelleri strafor levha üstünü alüminyum folyo kaplayarak evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Radyatör sıcaklığını ayarlayan termostatik radyatör vanaları yılda %15-20 oranında enerji tasarrufu sağlar. Radyatörlerin önünü uzun perdelerle kapatmayın. Mobilya koymayın. Sıcak hava hareketine engel olmayın. KıĢın kuzeye bakan pencere perdelerini ve varsa, panjurları kapalı tutun. Isı kayıpların önlemek için su ısıtıcınızı ve sıcak su borularını yalıtın. Kat kaloriferiniz ısıtılmayan bir mekânda bulunuyorsa, boru ve tankı yalıtarak ısı kayıplarını 5

6 önleyin. Kalorifer kazanı veya kat kaloriferinizi yoğuģmalı, yüksek verimli olanlar ile değiģtirin. Merkezi sistemle ısıtılan konutlarda sıcaklık fazla geldiğinde camları açmak yerine, termostatik vanalarla sıcaklığı düģürün. Ortam sıcaklığını 1 derece azaltarak enerji tüketimini %6 azaltabilirsiniz. KıĢın ortam sıcaklığını gereğinden fazla yükseltmeyin. Oturma odaları 19 ile 21 oc ve yatak odalarını oc arasında ısıtmak uygundur. Apartman giriģ kapılarını kapalı tutun. Çift kapı veya otomatik kapama ısı korunumuna yardımcı olur. GüneĢli kıģ günlerinde ısıtıcınızı kapatın, perdelerinizi açın. GüneĢ evinizi bedavaya ısıtacaktır. Kapı ve pencere boģlukların kontrol ederek sızıntıları önleyin. Bunun için pencere yalıtım bantları kullanın. Yalıtımlı camları kullanın. Standart camlardan daha pahalıdır ama konfor ve enerji tasarrufu sağlarlar. 12 mm çift cam kullanılması durumunda camlardan kaybedilecek ısı %50 oranında azalır. Low-e camlar kullanılması ısı kayıplarını daha da düģürecektir. Binanızı yalıtın. Bir enerji yöneticisinden yardım alın. Ev satın alırken enerji etkin bir ev olmasına dikkat edin. BaĢlangıçta daha fazla para ödersiniz. Ama ömür boyu hem para, hem enerji tasarrufu sağlamıģ olursunuz. Aydınlatma Sistemlerinde ve Elektrikli Cihazlarda Enerji Verimliliği Ülkemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi içinde aydınlatmanın payı %20 civarındadır. Aydınlatmada verimliliğin sağlanması ile hem görsel, hem bütçesel rahatlama sağlanacaktır. Aydınlatmada enerji tasarrufu, görsel konfordan ödün vermeden, gerekli en az aydınlık Ģiddetlerinin sağlanması ile elde edilir. Bunun için öncelikle düģük verimli ıģık kaynakları yerine yüksek verimli ıģık kaynakları kullanılmalıdır. Örneğin klasik bir ampulü az enerji kullanan bir ampulle değiģtirmek enerji tüketimini % 80 civarında azaltabilmektedir. Aydınlatmada enerji tasarrufu için evlerde alınabilecek önlemleri Ģöyle sıralayabiliriz: Öncelikle doğal günıģığından faydalanın. Mobilyalarınızı günıģığının içeri giriģini kolaylaģtıracak Ģekilde yerleģtirin. Duvarlarınızı açık renge boyayın. Aydınlık seviyelerini düģürün. Ġhtiyaç olmadan ıģıklarınızı yakmayın. Tavandan aydınlatma yerine, daha küçük ve çalıģma mekânını aydınlatan tasarımları tercih edin. %80 daha verimli olan kompakt flüoresan lambaları kullanın. 100 W lık bir akkor flamanlı lamba yerine 25 W lık kompakt flüoresan lamba kullanılabilir. En çok kullanılan mekânlardaki ampulleri enerji verimli ampuller ile değiģtirin. Tasarımın müsait olduğu mekânlar için tüp flüoresan lambaları tercih edin. Odadan çıkarken ıģıkları kapatın. Lambalarınız temiz tutun; kirli, tozlu lambalar %25 daha fazla enerji tüketirler. Konutların ortalama elektrik faturalarında açık ara ile en önemli artıģ kalemini oluģturan büro ekipmanları da % 50 den fazla enerji tasarrufu potansiyeli oluģturan ürün grubu içerisinde yer almaktadır. Evlerde tüketilen enerjinin yaklaģık %10-15 i kullanılmadığı halde prizde takılı 6

7 kalan cihazlar tarafından tüketilmektedir yılında Avrupa Birliği üyesi 15 ülkede evlerde stand-by sebebiyle tüketilen enerjinin 94 milyar kwh olduğu saptanmıģtır. Bu değer 12 adet büyük nükleer santral veya termik santral üretimine eģdeğerdir. Bir sonraki 10 yılda bu değerin ikiye katlanacağı öngörülmektedir. Evlerde, ofislerde kullanılan elektronik cihazların kullandığı enerjiyi en aza indirmek için alınacak önlemler Ģunlardır: En basit, en kolay yol cihazın fiģini prizden çekin. Cep telefonun Ģarj cihazını fiģten çekin, sadece telefonlarınızı Ģarj edeceğiniz zaman prize takın. Açma-kapama butonu bulunan çoklu priz kullanın. Böylece tek bir dokunuģla tüm cihazları kapatabilirsiniz. Yeni elektronik cihazlar satın alırken enerji verimli A sınıfı cihazları alın. Bilgisayar ve monitörünüzde enerji yönetim özelliklerini aktif kılın. Enerji tasarruflu kullanın. Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği Evlerimizde kullandığımız elektrikli ev aletleri istenilen hizmet ve konfor seviyesini etkilemeksizin daha az enerji ile kullanılabilir. Verimli ev aletlerini kullanarak elektrik faturalarında azalma sağlanabilir. Verimli aletlerin fiyatları benzer modellerinden pahalı olabilir. Bununla birlikte verimli aletlerin satın alınması esnasında ödenen fiyat farkı daha sonra elektrik faturalarındaki düģüģ ile kullanıcıya geri ödenir. Kullanacağınız ev aletlerini satın alırken sadece fiyat olarak değil, enerji tasarrufu açısından da karģılaģtırın. Enerji verimliliği yüksek bir cihaza yapacağınız yatırım maliyeti daha fazla olmakla birlikte, cihazın yıllık kullanım ömrü boyunca sağlayacağı enerji tasarrufu ödediğiniz parayı size geri kazandırır. Cihaz alırken A ve A + iģaretli olanlarının en verimli olanlar olduğunu hatırlayınız. Yüksek verimli ve çok düģük verimli cihazlar arasında % 60 ın üzerinde enerji tüketim farkı vardır. Kullanmadığınız zamanlarda DVD oynatıcı, radyo, televizyon, bilgisayar gibi elektrikli cihazlarınızı düğmesinden kapatın. Elektrikli cihazlarınızı, kullanma kılavuzlarında yazılı talimatlar doğrultusunda ve uygun ortamlarda kullanın. Uygun kullanım, cihazın enerji tüketimini azaltacağı gibi ömrünü de arttırır. Elektrikli cihazlarınızı üretildikleri amaç doğrultusunda kullanın. Örneğin; ekmeği fırında kızartmanız, ekmek kızartma makinesinde kızartmanızdan en az üç kat daha fazla enerji harcamanıza neden olur. Buzdolabı Buzdolabınızı mutfağın en soğuk yerine, ocak ve radyatörden uzağa yerleģtirin. Böylece buzdolabınız %15 daha az enerji tüketir. Dolabın çevresinde havanın yeterince hareket edebileceği 10 cm boģluk bırakılmalıdır. Dolap etrafında dolaģan hava soğumadıkça tüketim 2-3 kat artacaktır. Buzdolabı +5 oc ve derin dondurucu -18 oc de tutmak gereklidir. Daha düģük değerler 7

8 enerji israfı anlamına gelir. Dolaba konacak yiyecekleri oda sıcaklığına kadar soğuttuktan sonra koyunuz. Sıcak konulan yiyecekler daha fazla enerji tüketimine sebep olurlar. Buzdolabı ve derin dondurucu kapaklarının hava sızdırmaz olması gerekir. Sızdırmazlık kontrolü için temiz bir kâğıdı contaların arasına sıkıģtırarak kapağı kapatın. Kapak kapalıyken kâğıdı kolayca çekebiliyorsanız, buzdolabı hava alıyor demektir. Contaların değiģtirilmesi gerekir. Buzluktan çıkartılan yiyecekleri dolapta çözdürün. Böylece soğumaya yardımcı olacağınız için dolabınız daha az enerji tüketir. Dolaba koyduğunuz sulu yiyeceklerin ağzını sıkıca kapatın. Ağzı açık bırakılan kaplar nedeniyle dolapta nem oranı artar ve dolap bu nemi alabilmek için daha fazla enerji tüketir. Buzdolabının kapağını sık sık açmayınız. Daha fazla enerji tüketimine sebep olursunuz. Ocak ve Fırın Fanlı fırınlarda ısıtılmıģ hava sürekli fırın içinde dolaģacağı için piģirme süresi ve piģirmek için gereken sıcaklık azalır. Ortalama %20 daha az enerji harcanır.(piģirme süresi dakika, ısıtma 2-3 dakika ) PiĢireceğiniz malzeme boyutuna göre piģirme cihazınızı seçin. Bir tostu bir fırında piģirmeyin. Ocağın altındaki alevin büyüklüğü tencere altının büyüklüğünü aģmamalıdır. Büyük bir ateģe küçük bir tencere koyarsanız, enerji israfına sebep olursunuz. Altı düz olan tencere ve tava kullanın. Altı eğri olan kaplar %50 daha fazla enerji tüketirler. Yüksek iletkenlik değerine sahip malzeme kullanın. Fırında cam veya seramik kaplar kullanırsanız, metal kaplara göre daha iyi sonuç alırsınız. Cam ve seramik kaplarda diğerlerine göre 15 derece daha düģük sıcaklıklarda piģirme yapabilirsiniz. Cam ve seramik kaplar metal kaplara göre ısıyı daha uzun süre korurlar. Altı kirlenmiģ tencere ve tavalar ısıyı emerler, piģirme verimini azaltır. PiĢirme kaplarınızın altını temiz ve parlak tutun. Fırında piģirme yaparken piģme süresi dolmadan fırın kapağını açarsanız %20 oranında enerji kaybına sebep olursunuz. PiĢmekte olan yiyecekler kaynar kaynamaz ocağın altını en kısık ayara getirin. Yüksek ateģ piģirmeyi hızlandırmaz, sadece enerji kaybına sebep olur. Düdüklü tencere ile yemeklerinizi daha kısa sürede, daha az enerji tüketerek piģirebilirsiniz. Ocakta yemek piģirmek, fırında piģirmekten daha ekonomiktir. Çay demlerken, kaç kiģilik çay hazırlıyorsanız, çaydanlığınızda o kadar su kaynatın. Çok gerekli değilse, fırında ön ısıtma yapmayın. Çamaşır Makinesi Satın alırken çamaģır makinesi kapasitesini genellikle kullandığınız aralıkta seçin. Örneğin piyasaya yeni çıkan 10 kg kapasiteli makineler A sınıfı olsalar bile, birkaç kiģilik küçük aileler ve çok sık çamaģır yıkama ihtiyacı olan aileler için uygun değildir. ÇamaĢır makinenizi her zaman tam kapasitede çalıģtırın. Ancak kapasitesinin üstünde çalıģmasına zorlamayın. Eğer makinenize az miktarda çamaģır koyuyorsanız, daha az su almasını sağlayacak programı seçin. Çok kirli ve lekeli çamaģırları önceden ıslatın. Bu durumda çamaģır makinesine daha az iģ bırakıp tek yıkama ile çamaģırlarınızı temizlersiniz. ÇamaĢır makinenize, el kitabında önerilenden daha fazla ve aģırı köpüren deterjan koymayın. DüĢük sıcaklıkta yıkama yapabileceğiniz deterjanları tercih edin. 8

9 ÇamaĢır kurutma makineleri enerji tüketimi yüksek cihazlardır. ÇamaĢırınızı asarak kurutunuz. Ütü Ütüler evlerde enerji tüketim kapasitesi en yüksek cihazlardandır. Ütü kapasiteleri 2200 W a kadar çıkmıģtır. Ütü kullanırken fiģi iģiniz bitmeden çekerseniz, mevcut ısıyı bir süre daha kullanabilirsiniz. ÇamaĢırlarınızı kuruturken çok fazla kırıģtırmayın. ÇamaĢırlarınızı nemli iken ütüleyin. Ulaşımda Enerji Verimliliği Türkiye'de tüketilen enerjinin yaklaģık % 20 si ulaģtırma sektöründe kullanılmaktadır yılı verilerine göre, bu oran % 19,7 olarak gerçekleģmiģ olup sanayi ve konut sektöründen sonra üçüncü sırada ulaģtırma yer almaktadır. Ayrıca bu sektördeki enerji kullanımının yaklaģık % 99 unu petrol ürünleri oluģturmaktadır. Dolayısıyla ulaģtırma sektörü bu yönüyle büyük oranda dıģa bağımlı durumdadır. UlaĢtırma sektöründeki enerji sorunu, Ģehir planlamacılığı, toplu taģımacılığın payının artırılması gibi uzun vadeli çözümlerle giderilebilir. GeliĢmiĢ ülkelerdeki toplu taģıma düzeyine ulaģılabilmesi için konunun bir bütün halinde ele alınması gerekmektedir. Araç kullanımında kat edilen yolun yaklaģık 1/3 ü iģyerine gidip gelme içindir. Mümkün olduğunca birlikte çalıģtığınız kiģilerle ortak olarak iģyerine gidip gelmeniz hem sizin hem de onların yakıt ve araç giderlerini azaltacaktır. Yolculuklarınızda özel aracınızın yerine, tren, metro, otobüs, vapur ve bunun gibi toplu taģıma araçlarını tercih edin. Kısa mesafeleri yürüyerek kat edin. Uzun beklemelerde motorunuzu durdurun. ġehir içi bölgelerde taģıtlarda kullanılan yakıt tüketimini ve egzozdan atılan kirletici miktarını minimize etmek için taģıt hızı km/saat arasında olmalıdır. Araç 95 km/saat yerine 115 km/saat hızda sürdüğünde ise % 15 daha fazla yakıt tüketilir. Motoru yüksek devirde kullanmayın ve motor devrine uygun vites kullanın KalkıĢlarda, sürüģ sırasında ve vites değiģtirirken ani gaz vermeyin. Aracın km.si arttıkça ve yaģı büyüdükçe tüketeceği yakıt miktarı ve egzozdan atacağı kirletici miktarı artar. Aynı model sıfır yaģındaki bir araç, 5 yaģındaki bir araca göre % 30 daha fazla kirletici atar ve daha fazla yakıt tüketir. Aracınızın pencerelerini yoldayken kapalı tutun ya da hava değiģimini sağlayacak kadar açın. Bu size önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlayacaktır. Aracınızda üretici firmanın önerdiği yakıtı kullanın. Yakıt deponuzu aģırı doldurmayın. Bu durum yakıt sızıntılarına ve buharlaģma kayıplarına neden olacaktır. Aracınızda mevsimine uygun motor yağı kullanın ve motor yağı değiģimi sırasında yağ filtresinin de değiģmesi gerektiğini unutmayın. Bu hem yakıt tasarrufu hem de motorun ömrü açısından önemlidir. Aracınızın periyodik bakım ve ayarlarını zamanında yaptırın. Uygun Ģekilde bakımı yapılmazsa aracınızdaki mekanik sistemlerin hemen hemen hepsi yakıt tüketimini artırır. Aracınızın egzoz gazı ölçümlerini periyodik olarak yaptırın. Motor hava filtresini belirli periyotlarda temizleyin ya da değiģtirin. Aracın yakıt verimliliğinde lastik önemli bir fonksiyondur yakıt tüketimini % 5 10 arasında etkilemektedir. Aracınızın lastik basıncının kullanım kılavuzunda önerilen ayarda olmasına 9

10 dikkat edin. Yeterince ĢiĢmemiĢ lastikler yakıt sarfiyatınızı artıracaktır. Radyal lastik kullanın. Bu lastikler Ģehir içinde ve özellikle otoyolda yakıt tasarrufu sağlar ve daha uzun ömürlüdürler. Sanayi Kuruluşlarında Enerji Verimliliği Sanayide enerji verimliliği uluslararası rekabet gücü açısından çok önemlidir. Sanayide enerji verimliliğini artırmak için, enerji muhasebesi, kontrol sistemleri, yalıtım, yeni teknolojiler ve endüstriyel süreçler, hammadde özellikleri, ürün çeģitleri ve özellikleri, iklim Ģartları ve çevresel etkiler, kapasite kullanımı gibi alanlarda çalıģmalar yapılmaktadır. Ayrıca elektrik tüketimini miktar ve zaman yönünden etkileyecek, uygulama ve değerlendirme çalıģmaları da yürütülmektedir. Bu çalıģmalar talep yönetimi olarak adlandırılmaktadır. Üç yöntemle yapılan talep yönetimi çalıģmalarının herhangi biri veya birkaçı bir arada uygulanabilmektedir. Bu yöntemlerden birincisi olan teknik önlemler; yüksek verim sağlayan aydınlatma, yüksek verimli motorlar, soğutma sistemleri, bina yalıtımı gibi alanları içerir. Ġkinci yöntem bilgilendirme olup, hazırlanan teknik belgelerle tüketicilerin bilgi eksikliği giderilmektedir. Bilgilendirme; enerji verimlilik merkezlerinde enerji talebinin düģürülmesi ile ilgili çalıģmaları yönlendirmek, danıģmanlık yapmak, eğitim kursları ve seminerleri düzenlemek ve enerjiyi verimli tüketen donanım kullanımını özendirmek üzere tanıtım konularını içermektedir. Üçüncü ve en çok uygulanan yöntem ise, tarifelerde farklılığa gidip, tüketim yapısını değiģtirmek kullanma zamanına veya kullanma miktarına göre fiyatlandırmalar yapmaktır. Sanayi sektöründe enerji verimliliği için alınacak önlemler Ģunlardır: Proses aydınlatmasında floresan ve civa buharlı lambaları, yüksek basınçlı sodyum lambalarla değiģtirin. Gece de çalıģan iģletmelerde daha az insanın girip çıktığı bölümlerdeki iklimlendirme ünitelerini ayarlayın. Gerekmediği zamanlarda egzost fanlarını, fırınları, motorları vb. kapatın. Kompresör hava giriģlerinin sıcak ekipman odaları yerine daha soğuk yerlerden olmasını sağlayın. Verim iyileģtirmeleri ve geri ödemeler ilgi çekicidir. Buhar ve basınçlı hava kaçaklarının iģletmeye maliyeti çok pahalıdır. Düzenli auditlerle ortaya çıkarılmalıdır. Yanma havasının kalbi olan hava fazlalık katsayısının dikkatli kontrolü, önemli enerji tasarrufu sağlar. ĠĢletme tarife yapısına ve güç faktörüne göre güç faktörü iyileģtirmesi ile büyük tasarruflara ulaģılabilir. Proses hatları ve tankların yalıtımı ile önemli tasarruflar elde edilebilir. Özellikle yeni uygulamalar söz konusu olduğu zaman enerji verimli motorların kullanılması, kendini kısa sürede amorti eder. ġayet basınçlar fazla tasarlanmıģsa, basıncın azaltması prosesi ısıtmayacaktır ve büyük tasarruflar söz konusudur. Endüstriyel tesisler genellikle yetersiz olarak yalıtılır. Uygun yalıtım büyük kazanç demektir. Büyük kompresörlerde hava veya su soğutmasıyla atılan ısıyı uygun tasarımla özellikle kıģın mahal ısıtmalarında kullanmak mümkündür. Plastik Ģeritler, kapı tamponları ve hava perdeleri büyük giriģ kapılarından enfiltrasyonun bloke edilmesine yardımcı olur. 10

11 Ekonomizerler, dıģ havanın optimum kullanımını sağlarlar. Kullanımları ile elde edilen tasarruflar büyüktür. Tüm alanları ısıtmak yerine kısmi ısıtma yapmak için kullanılan radyant ısıtıcıların geri ödemesi ilgi çekicidir. Isıtılan açık tankların kapatılması büyük enerji tasarruflarına yol açar. Ekipmanların zamanlamasında yapılabilecek küçük değiģimler talep yüklerini önemli oranda azaltır. Spot havalandırma, gerekli iklimlendirilmiģ hava miktarını azaltır. Tasarruflar büyüktür. PC İçin Enerji Tasarrufu PC İÇİN ENERJİ TASARRUFU Sabit diskleriniz ve monitörünüz için birkaç küçük ayar yaparak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Bu ayarları yaparken dikkat etmeniz gereken tek ön koģul, monitörünüzün 1993 yılının Ağustos ayından beri yürürlükte olan "Vesa Standart Dpms"i (Görüntü Güç Kontrol Sistemi) destekliyor olması. 2- Masaüstünde boģ bir alana farenin sağ tuģu ile tıklayın ve menüden "Özellikler" satırını seçin. "Ekran Koruyucu" sekmesi altında göreceğiniz "Güç" düğmesine basın. 2a- KarĢınıza gelen "Güç Seçenekleri Özellikleri" penceresi, hem monitör hem de sabit diskinizin çalıģma sürelerini ayarlayarak gerekmediğinde otomatik olarak devreden çıkmalarını sağlar. Böylece enerji tüketimi de minimum seviyeye inmiģ olur. 1. Kaynak : Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi. 11

İçindekiler 22 EDİTÖRDEN Cem ÖZTÜRK 68 İHRACAT İhracattaki Devlet Desteklerinden Haberiniz var mı? 100 AÇIK FİKİR EĞİTİM ŞART MI? ŞART Yasemin BULUT ISNN: 2146-4243 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

ENERJİ TASARRUFU NEDİR?

ENERJİ TASARRUFU NEDİR? ENERJİ TASARRUFU NEDİR? Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak, israf etmemektir. Aynı işi daha az enerji kullanarak yapmaktır.

Detaylı

GÜNLÜK YAŞAMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU

GÜNLÜK YAŞAMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI GÜNLÜK YAŞAMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı Osmanbey Kampüsü,

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ANAOKULU EVDE ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ANAOKULU EVDE ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER İSTEK ÖZEL ACIBADEM ANAOKULU EKO OKUL PROJESİ ENERJİ TASARRUFU KONUSU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME ÇALIġMASI EVDE ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER Sahip olduğumuz para, zaman, enerji v.b. kaynaklarımızı; Mümkün olduğunca

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU Daha Yaşanılır Bir Dünya İçin, ENERJİ VERİMLİLİĞİ Enerji verimliliği; tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal

Detaylı

Su ve Enerji Verimliliği

Su ve Enerji Verimliliği HAYATIN HER NOKTASINDA Su ve Enerji Verimliliği T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhtiyacın kadar kullanmak Bu bir dengedir. Aslında tasarruf denge demektir. Bizim

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3. I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6. III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ...

ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3. I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6. III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ... ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3 I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6 III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ....... 9 A-ALIġVERĠġĠN PLANLANMASINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR..

Detaylı

ENERJİYİ VERİMLİ TÜKETELİM ENERJİMİZ TÜKENMESİN

ENERJİYİ VERİMLİ TÜKETELİM ENERJİMİZ TÜKENMESİN ENERJİYİ VERİMLİ TÜKETELİM ENERJİMİZ TÜKENMESİN GİRİŞ Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan,

Detaylı

ENERJİ GÜNDEMİ. 03 Binalarda. 05 Sanayide. 07 Enerji. 08 Ödüllü. İdari Para Cezalarına Ait Kanun. Enerji Verimliliği. %20 Enerji Tasarrufu...

ENERJİ GÜNDEMİ. 03 Binalarda. 05 Sanayide. 07 Enerji. 08 Ödüllü. İdari Para Cezalarına Ait Kanun. Enerji Verimliliği. %20 Enerji Tasarrufu... ENERJİ GÜNDEMİ SAYI 1 SUBAT 2014 02 İdari Para Cezalarına Ait Kanun 03 Binalarda Enerji Verimliliği 05 Sanayide %20 Enerji Tasarrufu... 07 Enerji Maliyeti Sanayi için Ayak Bağı 08 Ödüllü Projeyle Yüzde

Detaylı

Eğitici Eğitimi. Doç.Dr.Ayşe Uyduranoğlu Doç.Dr.Gresi Sanje

Eğitici Eğitimi. Doç.Dr.Ayşe Uyduranoğlu Doç.Dr.Gresi Sanje Eğitici Eğitimi Doç.Dr.Ayşe Uyduranoğlu Doç.Dr.Gresi Sanje Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Kaynakları Enerji bir cisim ya da sistemin iş yapabilme kapasitesidir ve ısı, ışık vb. anlamda ortaya çıkan güç

Detaylı

EVDE ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER

EVDE ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER EVDE ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER Yaşamımız çevremizde yer alan su, toprak, hava, enerji, para, zaman vb. çeşitli kaynaklara sıkı sıkıya bağlıdır. Her insan çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak yaşamını

Detaylı

KARġIYAKA Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 2009-2020

KARġIYAKA Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 2009-2020 KARġIYAKA Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 2009-2020 ÖNSÖZ 2008 yılında kabul edilen AB iklim ve enerji paketi kapsamında Avrupa Komisyonu, belediyelerin sürdürülebilir enerji politikalarını desteklemek

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ

BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ YÖNETMELİK Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığından: BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5

GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5 ENERJĠ SEKTÖRÜ RAPORU ENERJĠ SEKTÖRÜ GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5 II. Türkiye de Enerji... 7 III. Elektrik Enerjisi... 8 III.1 Elektrik Enerjisi Sektörünün Özellikleri... 11 III.2 Elektrik Sanayiinin Teknolojik

Detaylı

T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Ġktisat Bölümü

T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Ġktisat Bölümü T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Ġktisat Bölümü TÜRKĠYE DE YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARI POTANSĠYELĠ, KULLANIMI VE DIġA BAĞIMLILIĞI ÖZDEN YILMAZ & LEYLA KÖSEM ĠZMĠR 2011 0 Ġçerik

Detaylı

AB öncülüğünde İklim değişikliği ile mücadele

AB öncülüğünde İklim değişikliği ile mücadele AB öncülüğünde İklim değişikliği ile mücadele Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Avrupa Komisyonu AB öncülüğünde İklim değişikliği ile mücadele 2008 24 sayfa 16.2 x 22.9 cm Bu kitapçığa ve AB hakkındaki

Detaylı

Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı

Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı Enerji ve sera gazı emisyon profili Ön eylem planı ve Uygulama Stratejisi Final Rapor rev 2 20 Eylül 2011 INTERNATIONAL CONSEIL ENERGIE 27, rue de Vanves 92772 Boulogne-Billancourt

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Cam Üretim Sanayisinde Mevcut En Ġyi Teknikler Konusunda Referans Doküman

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Cam Üretim Sanayisinde Mevcut En Ġyi Teknikler Konusunda Referans Doküman AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Cam Üretim Sanayisinde Mevcut En Ġyi Teknikler Konusunda Referans Doküman Aralık 2001 GENĠġ ÖZET GeniĢ Özet 1) GiriĢ Cam sanayisinde mümkün en

Detaylı

Hessische Energiespar-Aktion, Darmstadt Herr Werner Eicke-Hennig Herr Klaus Fey Rheinstrasse 65, 64295 Darmstadt www.energiesparaktion.

Hessische Energiespar-Aktion, Darmstadt Herr Werner Eicke-Hennig Herr Klaus Fey Rheinstrasse 65, 64295 Darmstadt www.energiesparaktion. Projeyi yürüten: Türkisch-Deutsche Gesundheitsstiftung e.v. Gießen (Türk Alman Sağlık Vakfı) Herr Dr. Yasar Bilgin Frau Cigdem Bilgin Frau Sabine Gerbich Frau Dr. Clarissa Eck Herr Ömer Aydın Friedrichsstrasse

Detaylı

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ TÜKETİCİ BİLİNCİ

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ TÜKETİCİ BİLİNCİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü BİLİNÇLİ TÜKETİCİ TÜKETİCİ BİLİNCİ Eylül 2011 Ankara Bilinçli Tüketici - Tüketici Bilinci www. tuketici.gov.tr

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III İÇİNDEKİLER I. OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU... III A. Kuruluş... III B. Platformun Vizyonu ve Misyonu...

Detaylı

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011 %0 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır Travel PLC Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu Mart 0 ÖNSÖZ Sorumlu Liderlik TUI Travel PLC nin dört anahtar değerinden biridir. Eğer bir süredir bizimle

Detaylı

KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU

KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU 1 KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU 2 (2008) ĠÇĠNDEKĠLER GiriĢ 2 BÖLÜM 1 DÜNYA DA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖRÜ 1.1 Sektörün Genel Tanımı... 3 1.2. Sektörün Dünyadaki Durumu. 8 BÖLÜM 2 TÜRKĠYE DE

Detaylı

PROJE HEDEF SORUSU KÜRESEL ISINMAYI ENGELLEMEK ĐÇĐN KENTSEL ÇÖZÜMLER NELERDĐR? NÜKLEER SANTARLLER KÜRESEL ISINMAYA NE ŞEKĐLDE ETKĐ EDER?

PROJE HEDEF SORUSU KÜRESEL ISINMAYI ENGELLEMEK ĐÇĐN KENTSEL ÇÖZÜMLER NELERDĐR? NÜKLEER SANTARLLER KÜRESEL ISINMAYA NE ŞEKĐLDE ETKĐ EDER? PROJE HEDEF SORUSU KÜRESEL ISINMAYI ENGELLEMEK ĐÇĐN KENTSEL ÇÖZÜMLER NELERDĐR? NÜKLEER SANTARLLER KÜRESEL ISINMAYA NE ŞEKĐLDE ETKĐ EDER? Fırat Aydoğan Cemal Şenol Ömer Çopur 1.1. KÜRESEL ISINMANIN TANIMI

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-429-1 TOBB Yayın No : 2014/239 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

MOTORLU TAġITLAR TEKNOLOJĠSĠ

MOTORLU TAġITLAR TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOTORLU TAġITLAR TEKNOLOJĠSĠ ALTERNATĠF YAKITLI MOTORLAR Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı