GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ"

Transkript

1 T.C. ADALET BAKANLIĞI HUKUK ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TRAFĠK KAZALARINDAN KAYNAKLANAN HUKUK VE CEZA YARGILAMALARINDA BĠLĠRKĠġĠLĠK SEMPOZYUMU (23-25 NĠSAN 2014, ANTALYA) i

2 Bu kitap Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Proje Ekibi nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Baskı ve Cilt Adres Zübeyde Hanım Mh. Sebze Bahçeleri Cd. (Büyük Sanayi 1. Cad) 103/8 İskitler - ANKARA

3 ÖNSÖZ Sosyal ve ekonomik geliģmeler doğrultusunda her geçen gün yeni uzmanlık alanları ortaya çıkmakta, bu değiģim ve geliģimin sonucu olarak, mahkemelerin uyuģmazlıkların çözümünde uzman kiģilerin yardımına olan ihtiyacı da aynı oranda artmaktadır. Ülkemizdeki bilirkiģilik kurumu, karmaģık yapısı, birden fazla tarafı ilgilendirmesi ve kurumlar arası yetersiz koordinasyon gibi sebeplerle yargının çözüm bekleyen sorunlu bir alanı haline gelmiģtir. Bu durum ise, adalet hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi için, iyi iģleyen bir bilirkiģilik sistemini zorunlu kılmaktadır. BilirkiĢilik ile ilgili uygulamada karģılaģılan problemlere çözüm üretilmesi, yargının hızlı ve etkin bir biçimde iģlemesi, nihai olarak adaletin gecikmeksizin tesisi ve vatandaģların yargıya olan güveninin sağlanması amacı ile kapsamlı bir çalıģma yürütülmesi ihtiyacı doğmuģtur. Bu çerçevede, Avrupa Birliği katılım öncesi yardım aracı olan IPA kapsamında yılları arasında Adalet Bakanlığı Hukuk ĠĢleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Almanya ile birlikte GeliĢtirilmiĢ BilirkiĢilik Sistemi EĢleĢtirme Projesi yürütülmüģtür. Proje kapsamında; hâkimler, Cumhuriyet savcıları, avukatlar ve bilirkiģilere eğitimler verilmiģ, pilot iller olan Ġstanbul, Antalya, Manisa, ġanlıurfa ve Samsun illerinde sorunun kaynağına ve çözüm yollarına iliģkin analiz çalıģmaları yapılmıģtır. Ayrıca bu alanda Avrupa Birliği ülkelerindeki iyi uygulama örneklerinin yerinde gözlemlenmesi amacıyla Ġsveç, Avusturya, Almanya ve Fransa ya çeģitli çalıģma ziyaretleri gerçekleģtirilmiģtir. Projenin ilk aģamasını oluģturan analiz sürecinde, adli ve idari yargıda sıklıkla bilirkiģiliğe baģvurulan alanların hangileri oldukları incelenmiģ, trafik kazaları, iģ hukuku ve iģ kazaları, tıbbi hatalar ile imar davalarından kaynaklanan bilirkiģilik baģlıkları pilot konular olarak seçilmiģtir. Daha sonra, belirlenen bu baģlıklarla ilgili olarak çeģitli illerde bilirkiģilikle ilgili bütün tarafların katılımı sağlanarak bölgesel nitelikli sempozyumlar gerçekleģtirilmiģ, bu çalıģmalara hâkimler, Cumhuriyet savcıları, Yargıtay ve DanıĢtay üyeleri ile tetkik hâkimleri, akademisyenler, avukatlar, Adli Tıp Kurumu ile meslek iii

4 odaları temsilcileri ve bilirkiģiler konuģmacı ve katılımcı olarak katkıda bulunmuģlardır. Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Antalya, Erzurum ve Afyonkarahisar illerinde her bir konu baģlığı altında toplam iki defa olmak üzere gerçekleģtirilen bu sempozyumların çıktıları sonuç bildirisi olarak benimsenerek internet ortamında yayınlanmıģ, böylece sempozyumda tartıģılan konulardan tüm ilgililerin yararlanması sağlanmıģtır. Diğer taraftan, zaman içinde ilgililerin katkılarıyla daha da geliģtirilen bu sonuç bildirileri proje kapsamındaki eğitimlerde kullanılmıģ ve konuyla ilgili birincil mevzuatın geliģtirilmesinde yol gösterici bir rol üstlenmiģtir. BilirkiĢilik ile ilgili yürütülen böyle bir projenin önemli faydalarından bir diğeri de, bu alanda uygulamada arzu edilen değiģikliği sağlayacak bir kurumsal yapı ihtiyacının belirgin bir Ģekilde ortaya çıkmıģ olmasıdır. Bu amaçla, mevzuatımızda bilirkiģilik kurumunun en iyi Ģekilde iģlemesini sağlayacak ve kurumsal altyapının oluģturulmasını temin edecek düzenlemeleri yapmak üzere Bakanlığımız Kanunlar Genel Müdürlüğü bünyesinde tarihli Bakan Olur'uyla bir çalıģma grubu oluģturulmuģtur. Bu kapsamda ilgili çalıģma grubu tarafından BilirkiĢilik Kanunu Tasarısı Taslağı hazırlanarak, adı geçen Taslak tarihinde ilgili kamu ve özel kurum ve kuruģlarına görüģe gönderilmiģ ve bir proje faaliyeti çıktısı olarak bu çalıģmaya eklenmiģtir. GeliĢtirilmiĢ BilirkiĢilik Sistemi EĢleĢtirme Projesinin hazırlanması aģamasından bu güne kadar projede emeği geçen; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve Ġhale Birimi, Bakanlığımız çalıģanları ile proje ortağı Almanya adına projenin yürütülmesini sağlayan IRZ (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit) Vakfı'nın değerli çalıģanlarına, özellikle bu çalıģmanın derlenmesinde emeği geçen Hukuk ĠĢleri Genel Müdürü Sayın Feyzullah TAġKIN baģta olmak üzere tüm Genel Müdürlük personeline teģekkür eder, bu çalıģmanın tüm yargı çalıģanlarına faydalı olmasını dilerim. Kenan ĠPEK Adalet Bakanı iv

5 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... iii ĠÇĠNDEKĠLER... v TRAFĠK KAZALARINDAN KAYNAKLANAN CEZA VE HUKUK YARGILAMALARINDA BĠLĠRKĠġĠLĠK SEMYOZYUMU... vi SEMPOZYUM PROGRAMI... vi 1.GÜN, I.OTURUM GÜN, I.OTURUM(DEVAM) GÜN II.OTURUM GÜN, II.OTURUM(DEVAM) GÜN, I.OTURUM GÜN, I.OTURUM(DEVAM) GÜN, II.OTURUM GÜN, II.OTURUM(DEVAM) GÜN SEMPOZYUM SONUÇ BĠLDĠRĠSĠ EKLER DAVRANIġ ĠLKELERĠ KILAVUZU HUKUK MUHAKEMELERĠ KANUNU VE CEZA MUHAKEMELERĠ KANUNU NDA BĠLĠRKĠġĠLĠK ĠLE ĠLGĠLĠ MADDELER ALMAN HUKUK MUHAKEMELERĠ KANUNU NUN BĠLĠRKĠġĠLĠK ĠLE ĠLGĠLĠ MADDELERĠ ALMAN CEZA MUHAKEMESĠ KANUNU NUN BĠLĠRKĠġĠLĠK ĠLE ĠLGĠLĠ MADDELERĠ BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI v

6 TRAFĠK KAZALARINDAN KAYNAKLANAN CEZA VE HUKUK YARGILAMALARINDA BĠLĠRKĠġĠLĠK SEMYOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI Yer : Antalya (ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisleri) Tarih : /04/2014 Konu : Trafik Kazalarından Kaynaklanan Hukuk ve Ceza Yargılamalarında BilirkiĢilik 23 Nisan 2014, ÇarĢamba 09:15 09:30 AçılıĢ KonuĢmaları Sn. Ömer Kerkez Proje Lideri, Adalet Bakanlığı Hukuk ĠĢleri Genel Müdürü Sn. Rainer Dopp 09:30 10:50 I. Oturum Proje Lideri, Meklenburg Vorpommern Eyaleti Eski MüsteĢarı Konu : Trafik Kazalarından Kaynaklanan Ceza Davalarında BilirkiĢilik Uygulamaları Oturum BaĢkanı: Prof. Dr Caner Yenidünya - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemeleri Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi KonuĢmacılar: vi

7 Hüseyin Yavuz - Komiser Yrd. - Antalya Emniyet Müdürlüğü 15 dk. Ahmet TaĢyurt - ġanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 15 dk Erkan Uçar - 15 dk Samsun Asliye Ceza M. Hakimi Nedim Yüzügüllü - Ankara Adli Tıp Grup BaĢkanlığı Trafik Ġhtisas Dairesi BaĢkanı 15 dk 10:50-11:10 Ara Soru-Cevap 20 dk. 11:10-12:15 I. Oturum: (Devam) KonuĢmacılar: Ġsmail Ergün Ceza Dairesi Üyesi 20 dk Michael Kruse - Rostock Yüksek Eyalet Mahkemesi Ceza Dairesi BaĢkanı, Almanya BilirkiĢilik Uygulaması (ceza) 30 dk. Soru Cevap 15 dk. 12:15-14:00 Öğle Yemeği 14:00-15:45 II. Oturum Konu : Hukuk Davalarında BilirkiĢilik Uygulamaları Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Talat Canbolat - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi vii

8 15:45-16:00 Ara KonuĢmacılar: Ali Özel - ġanlıurfa 2. AHM Hakimi 15 dk Günay Erdem Adli Tıp Kurumu Trafik Ġhtisas Dairesi BaĢkanı 15 dk. Süleyman Kul - Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Üyesi 20 dk Peter Winterstein - Rostock Yüksek Eyalet Mahkemesi BaĢkan Yardımcısı 30 dk. Soru Cevap 25 dk. 16:00-16:45 Alman BilirkiĢi Tarafından Örnek Rapor Sunumu (BilirkiĢi raporunun Ģekli, kapsamı, niteliği hakkında) 24 Nisan 2014, PerĢembe 09:30-11:00 I Oturum Konu : BilirkiĢi raporlarında teknik- hukuki konu ayrımı 11:00-11:15 Ara Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Talat Canbolat KonuĢmacılar: Peter Winterstein ve Michael Kruse (Hukuk/Ceza) 60 dk. Yargıtay adına konunun değerlendirmesi 30 dk. 11:15-12:00 1. Oturum (devam) viii

9 KonuĢmacı: Prof. Dr. Talat Canbolat 12:00-14:00 Öğle Yemeği 14:00-14:15 M. Emin AkbaĢoğlu (Adli Tıp Kurumu BaĢkan Yardımcısı) 14:15-15:40 II Oturum: Konu : Adli Tıp Kurumu ve Trafik Ġhtisas Dairesinin Genel ĠĢleyiĢi Konu: BilirkiĢilerin Seçimi, Atanmaları, Niteliklerinin Belirlenmesi, Raporlarının Hazırlanması ve BilirkiĢilerin Eğitimi Oturum BaĢkanı : Prof. Dr Caner Yenidünya KonuĢmacılar: Mehmet Tükenmez BilirkiĢi (Makine Mühendisi) 15 dk Avukat Antalya Barosu 15 dk. Yargıtay adına değerlendirme 25 dk Alman trafik bilirkiģisi- DEKRA Kurumu 30 dk 15:40-16:00 Ara KonuĢmacı: II. Oturum (devam) 16:00-16:45 Prof. Dr.Caner Yenidünya (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) ix

10 25 Nisan 2014, Cuma 10:00-11:00 Konu : Trafik kazalarından kaynaklanan davalarda bilirkiģilik sorunu ve çözüm yolları hakkında varılan sonuçların değerlendirilmesi KonuĢmacı: Prof.Dr.Talat Canpolat x

11 1.GÜN, I.OTURUM Sunucu: - Avrupa Birliği yardım aracı olan IPA kapsamında 2013 yılının baģından bu yana Adalet Bakanlığımız Hukuk ĠĢleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Almanya ile birlikte yürütülen GeliĢtirilmiĢ BilirkiĢilik Sistemi EĢleĢtirme Projesi'nin 23 ile 25 Nisan 2014 tarihleri arasında, Adalet TeĢkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde yapılacak olan Trafik Kazalarından Kaynaklanan Ceza ve Hukuk Yargılamalarında BilirkiĢilik konulu çalıģtayına hoģ geldiniz. AçılıĢ konuģmalarını yapmak üzere Adalet Bakanlığı Hukuk ĠĢleri Genel Müdürü ve proje lideri Sayın Ömer KERKEZ i kürsüye davet ediyorum. Ömer KERKEZ, Hukuk ĠĢleri Genel Müdürü: Sayın Yargıtay Birinci BaĢkan Vekilim, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nun değerli Üyesi, Sayın MüsteĢar Yardımcım, Alman tarafının proje lideri Sayın Rainer DOPP ve yabancı misafirlerimiz, pilot adliyeden gelen hakim savcılarımız, Antalya dan katılan değerli misafirlerimiz, öncelikle bu toplantıya hoģ geldiniz, katılımınız için teģekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Almanya ile birlikte bir eģleģtirme projesi yürütüyoruz. Bir seneden fazladır birçok faaliyetler yapıldı. Ama özellikle bazı konularda bilirkiģilik uygulamalarını somutlaģtırarak, daha derinden inceleyerek ve çözüm önerilerini bulmaya çalıģarak Türkiye de bilirkiģilik uygulamalarından kaynaklanan sorunların giderilmesine yönelik çalıģma yapmak amacıyla böyle bir toplantıyı düzenledik. Çok dağınık bir Ģekilde her konuyu ele almanın bizi kısa sürede istediğimiz sonuca götüremeyeceğini düģündük. Bugün burada trafik kazalarından kaynaklanan bilirkiģilik uygulamalarında mümkün olduğu kadar bütün tarafları buraya davet ettik. Herkesin, öncelikle kendisinin nasıl uygulamada bulunduğunu ve daha sonra neler istediğini, eksikliklerin yanlıģlıkların neler olduğunu açıkça dile getirmesini bekliyoruz. Böylelikle bu toplantı sonucunda varılacak değerlendirmeler ıģığında bir nebze olsun trafik kazalarından dolayı yargılamanın uzaması açısından, mahkemelerde dosyaların beklemesine biraz engel olabilirsek bu toplantının faydalı olacağını düģünüyoruz. Ben 1

12 katılımınız için tekrar herkese çok teģekkür ediyorum. Ben sözü Sayın Rainer DOPP a bırakacağım. Sunucu: Adalet Bakanlığı ve Hukuk ĠĢleri Genel Müdürü ve proje lideri Sayın Ömer KERKEZ e konuģmalarından ötürü teģekkür ediyoruz. AçılıĢ konuģmasını yapmak üzere Alman proje lideri ve Mecklenburg- Vorpommern Eyaleti eski MüsteĢarı Sayın Rainer DOPP u kürsüye davet ediyorum. Rainer DOPP, Alman proje lideri ve Mecklenburg- Vorpommern Eyaleti eski MüsteĢarı: Size bugün burada kendi adıma ve proje tarafı IRZ Vakfı adına hoģ geldiniz demekten gerçekten çok mutluluk duyuyorum. Sayın Genel Müdürümüzün de biraz öne söylediği gibi projemiz geçen senenin baģından bu yana sürmekte. Hem geçen sene, hem bu senenin baģında özellikle pilot mahkemelerimizin bulunduğu mahkemeleri ziyaret etme fırsatımız oldu. Bu ziyaretlerimiz esnasında hem tartıģmalar yaģadık, hem sunumlar yaptık, hem bilgilerimizi ve deneyimlerimizi paylaģma fırsatı bulduk. Yaptığımız faaliyetlerde her zaman birebir görüģmeler yapabildik. Ancak bugün burada gerçekten konunun tüm katılımcıları bir araya gelip; konuyu tam anlamı ile ele alabiliyoruz. Bu görüģmelerimiz esnasında mahkemedeki bilirkiģilik sisteminin geliģtirilmesi ya da değiģtirilmesi, iyileģtirilmesi gerekliliği ile ilgili birçok fikir ortaya kondu. Bu bağlamda mutabakata vardık. Ancak münferit görüģmelerle bunu değiģtirmemiz mümkün olmayacak. Bu sebepten dolayı hepimiz bir araya gelip bunu tartıģmalıyız. Gerçekten tüm katılımcıları bugün bir araya getirmiģ olmaktan ve burada bir araya gelmiģ olmaktan çok heyecan duyuyorum. ġimdi bizim burada seçtiğimiz konuda yapacağımız değiģiklikler Türkiye nin büyük bir kısmını etkileyecektir. Konumuz trafik. Eminim cuma tekrar buradan ayrıldığım zaman büyük bir adım atmıģ olacağız. Bu sebepten dolayı da cumaya kadar gerçekten birçok konuda mutabakata varmayı hedefliyoruz, umuyoruz ve birçok konuyu da karara bağlamayı hedefliyoruz. Bu yüzden de katıldığınız için teģekkür etmek istiyorum. Hepimize faydalı bir faaliyet diliyorum. 2

13 Sunucu: Alman proje lideri ve Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti eski MüsteĢarı Sayın Rainer DOPP a konuģmalarından ötürü teģekkür ediyoruz. ġimdi oturumu yönetmek üzere, oturum baģkanı ve Marmara Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemeleri Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Caner YENĠDÜNYA yı ve oturumda konuģmacı olan Antalya Ġl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Hüseyin YAVUZ u, ġanlıurfa Cumhuriyet Savcısı Ahmet TAġYURT u, Samsun Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Erkan UÇAR ı ve Ankara Adli Tıp Grup BaĢkanlığı Trafik Ġhtisas Dairesi BaĢkanı Nedim YÜZÜGÜLLÜ yü kürsüye davet ediyorum. OTURUM BAġKANI,Prof. Dr. Caner YENĠDÜNYA, Marmara Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemeleri Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi: Değerli katılımcılar, bugün ilk oturumumuzda trafik kazalarından kaynaklanan ceza davalarında bilirkiģilik konusunu ele alacağız. Aslında bir trafik kazası yaģandıktan sonra bu kazaya müdahale eden tüm süreçleri peģi sıra irdelemek ve bu süreçlerde ne gibi incelemeler yapılması, acaba bu gibi süreçlerde nasıl davranılırsa ceza adaletinin maddi gerçeğe ulaģması adına nasıl doğru hareket edilir konusunu çalıģacağız. Bu sebeple, trafik kazasının yaģandığı ilk andan itibaren o hadiseye ilk el koyan yetkililer itibariyle, ilk olarak kolluk açısından Antalya Emniyet Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Sayın Hüseyin YAVUZ konuģacak. Polis faaliyeti olarak, acaba trafik kazalarına ilk müdahalede nelere dikkat edilmelidir,ne gibi hususlar önem arz etmektedir? Kendisi bunu bizlere açıklayacak. Buyurun Hüseyin Bey 15 dakika süreniz var. Hüseyin YAVUZ, Antalya Ġl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı: Çok teģekkür ediyorum BaĢkanım. Ġsmim Hüseyin YAVUZ. Antalya Emniyet Müdürlüğünde çalıģıyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü nün Trafik Eğitim Daire BaĢkanlığı nda da öğretim görevlisi olarak çalıģıyorum. Ülkenin birçok yerinde eğitmen olarak baģta polis arkadaģlarımız olmak üzere, kamu özel tüzel kiģiliklerde eğitimler vermeye çalıģıyoruz. Öncelikle, bilirkiģilik bir inģaatın 3

14 temelini düģündüğümüz zaman temelini oluģturuyor. Bir temel ne kadar sağlam olursa, üzerine dikeceğimiz bina o kadar güçlü kuvvetli ve hata payının en düģük olacağı kanaatindeyim. Öncelikle biz polis olarak kaza mahalline gittiğimizde meydana gelen kazayla ilgili iz ve delillerin kaybolmaması açısından gerekli trafik güvenliğini aldıktan sonra, baģta maddi deliller olmak üzere, tüm delilleri araģtırıyoruz. Bu delilleri tabi araģtırırken bir trafik polisi sadece Trafik Kanunu nun kendisine vermiģ olduğu yetkiye göre değil, aynı zamanda yansıda da gördüğünüz gibi birçok genel bilgi çerçevesinde hareket etmelidir. Bu fizikten tutun da, araçların aksamından, yol bilgisinden mühendislik bilgisine kadar birçok konuyu kapsıyor. Buradaki temel amacımız, sadece kural ihlalinin nasıl olduğu değil, 5 N 1 K formülü ile inceleniyor. Kaza olmadan önce öngörülebilir miydi, öngörülemez miydi? Bu ve buna benzer sorulara cevap veriyoruz. Genel itibariyle çevre güvenliğimizi aldıktan sonra kaza mahallinde kimler var kimler yok, görgü Ģahitleri var mı,bunları tespit ediyoruz ve tamamen güvenli bir ortam oluģturduktan sonra iz ve delil analizine geçiyoruz. Bu iz ve deliller sadece, kaza mahallindeki araçtan kaynaklı olmadığı gibi sürücü reflekslerini ilgilendiren, kazanın oluģumuna etki gösteren her türlü durumu göz önüne alıyor. Bu durum tespitlerinden sonra, bu kazanın oluģmasını ortaya çıkaran sebep nedir? Çözmeye çalıģırken öncelikle maddi delilleri tespit etmeye çalıģıyoruz. Maddi delillerin yanı sıra kaza mahallinde, meydana gelen kazanın oluģmasını etkiyen ihlalin tespitinin yanı sıra, kazanın oluģmasında herhangi bir etkisinin olmadığını düģündüğümüz konuları da tespit etmeye çalıģıyoruz. Biz burada buna illiyet bağı diyoruz. Sürücü eğer bu hareketi yapmamıģ olsaydı bu kaza oluģur muydu? Bu hareketi yaptıysa kaza oluģtu ve bu hareketi kimin yaptığı yönünde kazayı analiz ediyoruz. Bunu Trafik Kanunu'nun vermiģ olduğu yetkilere dayanaraktan yapıyoruz. Aynı zamanda hukuksal açıdan hazırlık soruģturmasında ve kovuģturma aģamasında, yargılamayı ve soruģturmayı yapan hakim ve savcılarımızın eline bulabildiğimiz kadar done ve delili dosya içerisinde sunmaya çalıģıyoruz. Keza bunu, özellikle trafik kazaları boyutunda, her ne kadar trafik polisi idari bir polis olarak görünse de adli boyutta her türlü delili toplayıp ilgili birimlere teslim ediyor. Buradaki her türlü delilden kastımız; karayolu üzerinde, maddi delillerden bahsettik biraz önce, araca ait, araçtan kaynaklı hasarlar, araçtan kaynaklı arızalar, aracın meydana getirdiği kaza, sürücünün yapmıģ olduğu ihlaller çerçevesinde meydana getirdiği kazalar, karayolu üzerinde araçtan, fren izi baģta olmak üzere, kırılma kazıntı 4

15 izleri ve benzeri delilleri toplamayla birlikte, özellikle büyük araçların ve diğer araçların karıģmıģ olduğu kazaları detaylı bir Ģekilde incelemekteyiz. Keza Ģuan sizlere bir iki görüntü hazırladık. Ġncelememiz gereken analiz etmemiz gereken o kadar çok kaza var ki, sadece birkaç tanesini konu baģlığı olarak almak istedik. ġu gördüğünüz kaza 3 ölü 2 ağır yaralısı olan bir kazaydı. Kaza mahalline gidip inceleme yaptığımızda, sürücü viraja girerken yağıģlı bir havada, sadece sürücünün yapmıģ olduğu kural ihlali olmayıp, zeminde yapmıģ olduğumuz araģtırmalarda, zemin içerisindeki kumlamanın da eksikliğinin olduğunu tespit ettik. ĠĢte kaza mahalline giden bir trafik polisi bu gibi çok ince nüans farkı dediğimiz olguları tespit ettiği zaman, ümit ediyorum ki yargılama aģamasında da hakimlerin de elini güçlendirecektir. Bir baģka örnek vermek istiyorum. Bizim bu kaza mahalline gittiğimizde ki analiz ettiğimiz konular çerçevesinde; malumunuz kamyon, otobüs, çekici gibi araçların takograf kullanma zorunluluğu var. Bu takograf bir nebze trafik polisi gibi algılanıyor. Her an sürücünün bütün hareketlerini kontrol altında tutuyor yılında olan bir kazayı örnek olay olarak aldım. Ġsim vermiyorum fakat ulusal kanallarda çok sayıda çıktı. Bir beton mikseri ile bir motosikletin meydana getirdiği bu kaza, kamuda yankı uyandırdı. Bu konunun ağır ceza mahkemesinde görülen davasında ben bilirkiģilik yaptım. Tabi bizim Ģöyle bir avantajımız olabiliyor. Eldeki ve kaza mahallinde incelenen bütün delillere rahatlıkla ulaģabiliyoruz. Bazen savcılarımız hazırlanmıģ olan hazırlık dosyalarının içerisinde istenilen bazı delillerin olmadığını görüyorlar. Biz gerekirse kaza mahalline gidip; araģtırma yaparaktan dosyanın içerisini Ģekillendirmeye ve delillendirmeye çalıģıyoruz. Burada araçlarda bulunan kullanılması zorunlu olun bu takograf kâğıdı, sürücünün beraat etmesini sağladı. Bu bir bürokratımızın oğlunun karıģmıģ olduğu bir kaza. Hatta bu yargılama aģamasında bilirkiģi açısından rüģvet aldığı ve benzeri gibi konularda iddialarda da bulunulmuģtu. Biz kazayı dosyaya konulan bir tane takograf kâğıdı aracılığıyla çözdük. ġu gördüğünüz delil maddi delildir. Biraz önceki yansılara bahsettiğimiz maddi delili, değiģmesi olmayan çok zor, objektif, kesinlikle sübjektif değerlendirmelere gerek olmadığı bir delil olarak görüyoruz. Ġfadeleri biraz daha böyle sübjektif, kiģilerin görüģüne, yakınlaģmasına, yakınlığına ve benzeri Ģekilde ifade vermeleri hususunda maddi delillere biraz daha ağırlık veriyoruz. Keza ifadeler genel olarak böyle değerlendiriliyor. Bahsettiğim bu olayda dosya içerisinde bulunan tanıkların ifadelerine göre mikserin hiçbir Ģekilde kırmızı ıģıkta durmadan hızlı bir Ģekilde 5

16 gittiği; motosikleti türbülans etki yaparak altına aldığı ve arkasındaki yolcu olan kiģiyi ezdiği Ģeklinde Ģekillenmekte iken; var olan delillerden takograf kaydını izlediğimizde ve incelediğimizde bu sürücünün kesinlikle kırmızı ıģıkta durduğu ve 40 kilometre hıza kadar çıkıp sonrasında bir problem olduğunu düģünerek tekrardan durduğu Ģeklinde tespitte bulunduk. Bu Ģekilde bir kanaate vardıktan sonra mikser sürücüsünün bir kusuru olmadığı kanaatine varıldı. Keza bu durum, 3 tane farklı Trafik Ġhtisas Dairesi olsun Adli Tıp olsun ve diğer fen heyetlerine gönderildi. Benim burada esas anlatmak istediğim gaye, trafik polisi olarak kaza mahalline gittiğimizde öncelikle maddi delillere el koyuyoruz. Maddi deliller, bu maddi deliller fren izi, fren kırılma izleri baģta olmak üzere araçlarda kullanılması zorunlu olan Ģeyler diyebiliriz. Bir ilave açmak istiyorum, belki daha önce yansılarda da bahsetmem gerekebilirdi. Kaza mahalline gittiğimizde kendimizi sürücünün yerine koyuyoruz. Ben olsan bu kazayı önler miyim veya bu kazayı öngörebilir miyim? Bu öngörme ve öngörülebilirlik bilirkiģi bakımından trafik kazasının analizi ve tahkiki açısından çok mühim bir durum. Keza özellikle yaya kazalarında sürücü geriden gelirken; kontrollü bir Ģekilde gidip gitmediğini bu öngörme ve önleme tekniğinden çözmeye çalıģıyoruz. Yaya kazaları konularına da bir giriģ yapmak istiyorum. Özellikle keza baģta Antalya olmak üzere Türkiye nin birçok yerinde yayaların karıģtığı kazalarımız olmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu'nda birkaç maddenin haricinde yayalarla ilgili bir öncelik mevzu bahis değildir. Keza yayaların güvenli geçiģ yerleri haricinde geçiģ yaptıkları durumlarda meydana gelen kazalarda yayaların asli kusur, yani büyük kusur verilebiliyor. Yine bilirkiģilik ve trafik analizi açısından, iģte yayalar açısından bu öngörülebilir bir önleme durumu bakımından sürücü bu yayayı öngörmüģ olsaydı kazayı önleyebilir miydi, çarpmayı önleyebilir miydi? gibi sorular soraraktan çözmeye çalıģıyoruz. Keza hazırlık, bilirkiģi ve kovuģturma aģamasındaki özellikle bilirkiģilerimizin de faydalandığı kamera kayıtlarını bulup maddi delil olarak dosya içerisine dâhil ediyoruz. Kamera kayıtları malum maddi delil açısından bir %100 delildir. Burada size örnek vereceğim. Bu olayı kamera kayıtlarından çözdük. Ġçerisinde 2 kiģinin bulunduğu araç viraja girdiği yerde yan yatıyor. Araç yan yattığı için sürücüsünün kim olduğu belli değil, çünkü herkes yukarıdan çıkıyor. 1 ölü 1 yaralı ve 1 sağ kurtulan var. Yaralı da değil. Sağ olan kiģi ölü 6

17 olduğunu, ölünün sürücü olduğunu tespit ediyor. Keza biz kamera kayıtlarını incelediğimizde önceki kayıtlardan kiģinin üzerindeki elbisenin morga gidip cesedin üzerindeki elbiseyi kontrol ederekten dahi, sürücüyü tespit etmeye çalıģıyoruz. Keza tespit ediyoruz bu gibi durumlarda. Fotoğraf, en önemli konularımızdan bir tanesi de kaza mahallindeki bütün iz ve delilleri hesaplayıp topladıktan sonra güvenli bir Ģekilde çok yönlü, dört yönden olmayıp sekiz yönden, kuzeybatı, güneybatı ve benzeri yönlerden de detaylı bir Ģekilde kamera kaydına fotoğraf kaydına alıyoruz ve bunun dosya kapsamında hazırlık soruģturmasında savcılarımıza yönlendiriyoruz. Kısaca bir özetlemek gerekirse; kazanın oluģ Ģeklini araģtırıyoruz, kural ihlalini kim yaptığını, ilk kural ihlalini yapan sürücüyü, araç sürücülerini, iz ve delilleri, fotoğraflarımızı, yol yapımından kaynaklanan problem var mı yok mu konusunu inceliyoruz. Araçlar hasar ve benzeri durumları tespit edip genel boyutta dosyanın içerisine koyup adli makamlara teslim ediyoruz. TeĢekkür ederim. OTURUM BAġKANI: Sayın Hüseyin YAVUZ a bu değerli bilgileri bizlerle paylaģtığı için teģekkür ediyoruz. Sayın YAVUZ, kolluk yönünden, bir trafik kazası meydana geldiğinde öncelikle yapılacak incelemeler açısından personel eğitiminin önemli olduğunu, o anlamda kolluk personelinin bu tarz kazalarda nasıl yaklaģması gerektiği konusunda iyi bir eğitim verilmesi gerektiğini, kaza mahallinde yapılması gereken bazı önemli iģler bulunduğunu, bu iģlemlerden ilkinin; kaza mahallinde bulunan kiģilerin ve diğer Ģahısların, diğer unsurlarının mal ve can güvenliğinin sağlanması bulunduğunu, bunun dıģında kaza dıģı unsurların olay mahallinden uzaklaģtırılması gerektiğini, kaza dıģı unsurların olay mahallinde bulunmasının ileride maddi gerçeğin aydınlatılması yönünden sakıncalar doğurabileceğini, kazaya iliģkin verilerin dikkatli bir Ģekilde güvence altına alınması gerektiğini, bu anlamda varsa görgü Ģahitlerinin tespit edilmesi gerektiğini ve bu kazaya iliģkin verilerin geniģ bir perspektiften değerlendirilmesi gerektiğini, örneğin yoldaki iz ve eserlerin tespitinin yapılması gerektiğini, maddi bulguların doğru bir Ģekilde tespit edilmesi gerektiğini ve bu arada bunlarla da ilgili de mümkünse imkân ölçüsünde doğru ve yerinde kayıt alınması gerektiğini, fotoğraflama ve kamera kayıtlarının alınması gerektiğini belirtti. Kendisine teģekkür ediyoruz bu değerli bilgileri verdiği için. ġimdi soruģturma safhasında cumhuriyet savcısının bir trafik kazası yönünden yapması gereken 7

18 iģlemler ve soruģturma safhasında bilirkiģi incelemesinin arz ettiği önem yönünden Sayın ġanlıurfa Cumhuriyet Savcısı Ahmet TAġYURT u dinleyeceğiz. Buyurun Ahmet Bey. Ahmet TAġYURT, ġanlıurfa Cumhuriyet Savcısı: TeĢekkür ederim. Değerli Yüksek Kurul Üyelerimiz, Yüksek Mahkeme BaĢkan Vekilimiz, Sayın Genel Müdürüm, değerli Alman meslektaģlarımız, sayın meslektaģlarımız, sayın baro mensubu avukat arkadaģlarımız hepinize hoģ geldiniz diyorum. Pilot adliye olarak 2 yıla yakın zamandır bir Ģekilde bu projenin içerisindeyiz. Esasında tabi sadece trafik kazaları bağlamında ele alınmıyor, spesifik olarak belirli bir alandan daha genel bilgiler veya görüģler ortaya çıkabilir düģüncesiyle diye anlıyorum bunu. Yoksa bu proje boyunca sadece trafik kazaları ele alınmadı. Yani bir hekim sorumluluğundaki bilirkiģinin rolü veya baģka ceza yargılaması veya hukuk alanında da biliyoruz. BilirkiĢi uygulamasına iliģkin çalıģmalar yapıldı. KarĢılıklı görüģ alıģ veriģinde bulunuldu. Alman meslektaģlarımıza biz kendimizi anlatmaya çalıģtık. Onlar kendi uygulamalarını bizlere aktardılar. Buradan elde ettiğimiz tabi belirli ve ortak tartıģma noktaları ortaya çıktı. Onu gördük. ġimdi temel bir Ģey olarak bir Alman meslektaģlarımızla Ģunu fark ettik. Ġlk önce, biz hakim ve savcı olarak keģif uygulamasına çok alıģmıģız. Alman uygulaması bunun biraz tersini iddia ediyor "bu kadar keģfe gerek var mı diyor. Mesela trafik kazası sonucunda illa ki keģfe gidilmelidir. Biraz Yüksek Mahkememizin de içtihatları o yönde. Yoksa bozuluyor dosya. ĠĢte kararınız bozulabilir olay yerini görmemiģsin, nerden anladın, nerden inceledin diye. Alman meslektaģlarımız da haklı olarak Ģunu soruyorlar: Orada ne görmeyi umut ediyorsunuz?. Yani sadece yol var levha var. ĠĢte geçmiģteki bir olayın geçmiģ olduğu uzay zaman koordinatı var. BaĢka bir Ģey yok. Ha diğer her Ģey dosyada var veya olabildiği kadar elde edilmiģ olan maddi deliller varsa emanette var. ġimdi buradan yola çıkarak konuyu irdelediğimizde Ģöyle bir yargıya varıldığını gördük daha ziyade. Biz bilirkiģilik müessesine çok aģırı müracaat ediyoruz. ġimdi bizim de tabi karģı düģüncelerimizde var. Bunlar hani temel kabul etmemiz gereken eleģtiriler mi yoksa biz de kendi iç değerlendirmemizi yapıp baģka Ģeyler söz konusu olabilir mi burada? Olaya yoksa baģka bir Ģekilde mi yaklaģmamız gerekir? Böyle düģüncelerimiz oldu. Benim de Ģahsi düģüncelerim var. ġimdi savcı olarak, yani kendimize baktığımızda rolümüzün ne olduğunu düģünüyorum. 15 sayfalık bir metnim varda tamamını okumaya 8

19 kalksam 15 dakikanın yeterli olmayacağını düģünüyorum. O nedenle kısa öz olarak geçmeyi düģünüyorum. ġimdi burada savcı iģte kamu tarafından görevlendirilmiģ bir kiģi. Neyi araģtıracak? Ne Ģey yapacak? Bir vaka var ortada bunun bir arka planını, iç yüzünü, maddi hakikati araģtıracak. ġimdi maddi hakikate, Ģimdi kendi kendine masa baģına oturup da erme imkânı yok. Ona sunulan herkesin elde edebildiği deliller. Ya gözlemleyecek ya da önüne gelmiģ olan belgeler metinler, bunlardan yola çıkarak bazı saptamalara varacak. ġimdi savcının rolünü, savcılık yeni bir müessese, ama yüzyıllardır adliyeler var mahkemeler var soruģturma esasında buradaki Ģey. ġimdi soruģturmacı rolünüz var. Bu esasen Türkiye mizin güzel bir yönü. Ama ne soracağız? Buna iliģkin bir kuralımız yok. ġimdi çok basit bir örnek markaj var. Bir cinayet mahalli var. Daha doğrusu bir intihar vakası olduğu söylenen bir vaka, bildirim var. Siz sadece otopsiye gidiyorsunuz. Birinin düģmüģ olduğunu duyuyorsunuz. Fakat soruģturma süreci devam edince, tanıklar falan dinlenince, dosya önünüze gelince siz anlıyorsunuz ki Ģöyle bir iddia var. Ġntihar ettiği iddia edilen kiģi, parmaklığa iki elini de koymuģ ve aģağıya öyle atlamıģ. Bir tanık böyle söylüyor. Fakat olay yeri inceleme, biz olay yeri inceleme ekibimizi göndermiģiz. Yani bakılsın edilsin diye. Tabi evin her tarafının karmaģık olup olmadığını, iģte birinin hani onu ittirdiğine iliģkin bulgular, orda bir kan izi bir Ģey olabilir. Bunlara bakılmıģ mı? Fakat o parmaklıkta ben korkulukta bu kadının parmak izleri var mı? Bu sonuç çok değerlendirilmemiģ. Çünkü o ancak, bütün dosyayı bildiğinizde sorabildiğiniz bir soru. Zor bir durum. Çoğunlukla bir trafik kazası da söz konusu olabilir. Yani taraflar ilk baģta, siz bir beyanını alıyorsunuz. Onlar beyanını sonra değiģtiriyorlar. Yani maddi hakikat onların dediğinde de olabiliyor. Mesela burada sayın komiserimiz söyledi. Traktör yokuģ aģağıya çekildi. Ġki kiģi üzerindedir. Devrilir. Biri ölür biri hayatta kalır. Hayatta kalana gider sorarlar. Sürücü ötekisidir der. Bilmiyoruz biz bunu. O söylüyor sadece. Ama biz mesela burada Ģöyle bir soruyu sormuyorsak kendimize, bu maddi hakikat yarım bir maddi hakikattir. Evet, biri ölmüģ biri yaralı bunu biliyoruz ama kim öldürdüğü veya kim taksirli öldürdüğü tam bilemiyoruz. Direksiyonda parmak izi almayı unutuyoruz mesela. Bu tür eksiklikler söz konusu olabiliyor. Yani olayı objektif, bir bütün, komplementer Ģekilde kuģatacak bir Ģeye ihtiyaç var. Buralarda bilirkiģiye ihtiyaç varsa kullanmak lazım diye düģünüyorum. Mesela hani bilirkiģilik Türk Yargısının kendi 9

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

IV. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. AHMET KILIÇOĞLU (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ/ TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ)

IV. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. AHMET KILIÇOĞLU (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ/ TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) IV. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. AHMET KILIÇOĞLU (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ/ TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) TEBLĠĞLER : YRD. DOÇ. DR. MEHMET ERDEM (GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM

Detaylı

I. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. NEVZAT KOÇ (MEDĠPOL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ/TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ)

I. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. NEVZAT KOÇ (MEDĠPOL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ/TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) I. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. NEVZAT KOÇ (MEDĠPOL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ/TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) TEBLĠĞLER : PROF. DR. VEYSEL BAġPINAR (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 63017/11) Namık Kemal BATAR ve Diğerleri / TÜRKİYE T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmî çeviri, Adalet

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstinaf Kavramı Ġstinaf, ilk derece mahkemelerinin verdikleri hükümlerin, bölge adliye mahkemesi (BAM) tarafından

Detaylı

GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ

GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ T.C. ADALET BAKANLIĞI HUKUK ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TIBBĠ HATALARDAN KAYNAKLANAN DAVALARDA BĠLĠRKĠġĠLĠK SEMPOZYUMU (24-25 KASIM 2014, ĠSTANBUL) Bu kitap

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR Emre EKĠCĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no.696/10) T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU

SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU EK-1 Sayın..(1).(2) nin.(3) tarih ve..(4) sayılı yazısı ile.(5) dığı iddiasıyla. (6) hakkında Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

------------O---------- 15.11.2007

------------O---------- 15.11.2007 2008 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2006 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI NIN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA (Afyonkarahisar) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 6.Spor ġenlikleri kapsamında gerçekleģtirilen Futbol Turnuvası Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun zaferi ile sona erdi. Yapılan maçlar sonucunda Ünye ĠĠBF

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI

2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI 2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI BAġKAN: Mehmet Mustafa AÇIKALIN (Sivas) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

10.11.2004. İ Ç İ N D E K İ L E R ENERJĠ VE TABĠÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI - Petrol ĠĢleri Genel Müdürlüğü - Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü

10.11.2004. İ Ç İ N D E K İ L E R ENERJĠ VE TABĠÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI - Petrol ĠĢleri Genel Müdürlüğü - Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2003 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI 1 10.11.2004 İ Ç İ N D E K İ L E

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 28 OCAK 2016 AYLIK TOPLANTISI. :Hüseyin Fevzi SALTIK Yeminli Mali MüĢavir. : ĠnĢaat Sektöründeki KDV Sorunları

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 28 OCAK 2016 AYLIK TOPLANTISI. :Hüseyin Fevzi SALTIK Yeminli Mali MüĢavir. : ĠnĢaat Sektöründeki KDV Sorunları İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 28 OCAK 2016 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : Sabri TÜMER KONUŞMACILAR : Hakkı SAYAN Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürü, Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ

GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ Ġġ HUKUKU UYUġMAZLIKLARI VE Ġġ KAZALARINDAN KAYNAKLANAN DAVALARDA BĠLĠRKĠġĠLĠK SEMPOZYUMU (26-28 KASIM 2014, ĠSTANBUL) i Bu kitap Adalet Bakanlığı

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI)

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) Sınav başlamadan önce Adınızı Soyadınızı T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Numaranızı okunaklı olarak yazınız. Sınav Talimatlarını okuyunuz. Dersin Adı : Ceza Usul Hukuku Adı

Detaylı

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart!

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! On5yirmi5.com Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! Üniversitelerin açılmasıyla birlikte geçen hafta İstanbul Polisi, Beyazıt ve Beşiktaş'ta bir dizi korsan fotokopi baskını gerçekleştirildi.

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TOPLANTI RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TOPLANTI RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TOPLANTI RAPORU TOPLANTININ ADI :"Etkili ve Profesyonel bir Adalet Akademisine DoğruProjesi "RTA Başkanlığı Alman Heyetin hâkim ve savcı adayı alım

Detaylı

ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 3. Ayağı 8-9 Eylül de Bursa da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve ġehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

ÖĞRENCİ DESTEK PROGRAMI ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULLULAŞMA ORANININ ARTIRILMASI PROJESİ

ÖĞRENCİ DESTEK PROGRAMI ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULLULAŞMA ORANININ ARTIRILMASI PROJESİ MODÜL 15 EĞİTSEL DESTEK VE MOTİVASYON ÖĞRENCİ DESTEK PROGRAMI ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULLULAŞMA ORANININ ARTIRILMASI PROJESİ Bu modül, Özellikle Kız Çocuklarının OkullulaĢması Oranının Artırılması

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

------------O---------- 31.10.2007

------------O---------- 31.10.2007 2008 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2006 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI NIN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA (Afyonkarahisar) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - Öğrenim Belgesi (Belgenin aslı veya sürücü kursu veya okulundan tasdikli fotokopisi) 2 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 )

Detaylı

ADLİ TIP KURUMU NDA KAN LEKESİ MODEL ANALİZİ UYGULAMALARI

ADLİ TIP KURUMU NDA KAN LEKESİ MODEL ANALİZİ UYGULAMALARI ADLİ TIP KURUMU NDA KAN LEKESİ MODEL ANALİZİ UYGULAMALARI Kan Lekesi Model Analizi ġubesi Adli Tıp Kurumu Ġstanbul Biyoloji Ġhtisas Dairesi bünyesinde ġube Müdürlüğü olarak çalıģmalarına devam etmekte

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ BAġVURU SAHĠBĠ: Kadir POLAT, Sırrın Mah. 604.Sok. No: 2/5 ġanliurfa

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI

2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI 2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI BAġKAN: Mehmet Mustafa AÇIKALIN (Sivas) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201 4/28/11 12:14 PM Page 201 PARALEL OTURUM I SORULAR VE CEVAPLAR 5 soru-cevap:layout 1 201 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 202 202 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 203 IX. türkiye

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru No: 21719/10 Bilal ÇETİNER / Türkiye Başkan Nebojša Vučinić, Yargıçlar Paul Lemmens, Egidijus Kūris ve Bölüm Yazı

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

RUTIN OLAN / OLMAYAN PROBLEMLER. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi

RUTIN OLAN / OLMAYAN PROBLEMLER. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi RUTIN OLAN / OLMAYAN PROBLEMLER Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr RUTIN PROBLEMLER Günlük hayatın içinden Dört islem problemleri Hareket, kar-

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Kıbrıs ın Kuzey Kesimi

Kıbrıs ın Kuzey Kesimi Trafik ve Yol Güvenliği Eğitimi ve Kampanyası Kıbrıs ın Kuzey Kesimi EuropeAid/124745/D/SER/CY Hizmet Sözleşmesi No: 2009/223-651 Kampanya Sonu Saha Değerlendirme Çalışması Raporu İkinci Anket Çalışması

Detaylı

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER Kayıtlara göre, Doğu Kara Denizde heyelan sorunun varlığı 1929 dan beri bilinmektedir. Bu coğrafyada, özellikle can kaybına neden olan heyelanlardan

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM Mahmut Bacak ve Diğer 44 (bk. ekteki liste) / TÜRKĠYE (Başvuru no. 18904/09) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR STRAZBURG T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmi

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi Ġzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğü

Detaylı

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Temmuz 2011 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1 GENEL BĠLGĠ... 2 2 GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠZLEME FAALĠYETLERĠ... 4 2.1 2010 Yılı Ekonomik GeliĢme

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 ) 2 - Sürücü Olur Raporu (Son 1 yıl içerisinde Aksaray'dan alınmış ve sınıfına uygun olmalı.)

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

ADALET KOMĠSYONUNUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN. BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

ADALET KOMĠSYONUNUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN. BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler ADALET KOMĠSYONUNUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; bilirkiģilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine

Detaylı

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG.

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG. ĠKĠNCĠ DAĠRE Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. : Şüpheli hakkında suç duyurusu dilekçemizin sunumudur.

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. : Şüpheli hakkında suç duyurusu dilekçemizin sunumudur. İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA Müşteki Vekilleri Şüpheli Konu Müsnet Suç : (T.C.:.)./ 3 Ümraniye İstanbul : Av. Aytekin TETİK & Av. Ahmet AYDIN - Adres Antette :...T.C.:2...2 Üsküdar İstanbul

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN Melisa KORKMAZ Günümüz koģullarında ülkeler arası entegrasyonun artması sonucu ekonomik faaliyetler daha geniģ bir coğrafya üzerinde gerçekleģmeye baģlamıģ;

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI DANIġTAY ( ) DAĠRESĠ SAYIN BAġKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. D A V A C I D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhiye/ANKARA : 1- TÜRKĠYE BAROLAR

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. (BaĢvuru no. 66309/09) Gülsen GÖKDEMİR/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. (BaĢvuru no. 66309/09) Gülsen GÖKDEMİR/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 66309/09) Gülsen GÖKDEMİR/TÜRKİYE Başkan, Paul Lemmens, Yargıçlar, Robert Spano, Fridrik Kjølbro ve Bölüm Yazı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı