N SAN Muvakkat Fırtınalar ve Daimî Meltemler. Erbil deki I ık tan Hükümdar A lıyordu Mantar Gibi Bir Nimet Hareket ve Tesadüf

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "N SAN 2009. Muvakkat Fırtınalar ve Daimî Meltemler. Erbil deki I ık tan Hükümdar A lıyordu Mantar Gibi Bir Nimet Hareket ve Tesadüf"

Transkript

1 N SAN 2009 YIL 31 SAYI 363 ISSN En amansız dönemlerde, en imansız hâdiseler kar ısında bile tâli imizi hep tevekkül, teslim ve belki de tefvîze ba layarak inandık vaad edilen ilâhî eyyâmın do aca ına, inayet elinin hem bu dünyayı hem de öteleri hakkımızda ma mûrelere çevirece ine ve burada yapılanların ötelerdeki ba ve bahçelere döküldü üne/dökülece ine. Muvakkat Fırtınalar ve Daimî Meltemler Erbil deki I ık tan Hükümdar A lıyordu Mantar Gibi Bir Nimet Hareket ve Tesadüf

2 Her eye ra men zaman, beklenen e ref günlere, e ref saatlere de kayıyor gibi.. gerçi hâlâ erlere açık o eyyâm-ı nahisât a 1 dâyelik yapan u ursuz günlerin gölgesi üzerlerimizde ve yer yer fırtınalar iddetli esmeye devam ediyor, tahribe kilitlenmi bir kısım çılgın ruhlar hız kesmeden yıkmalarını sürdürüyor ve her yanda fitne ocakları tutu turarak inanan insanların seslerini kesmeye çalı ıyorlar ama büyük ço unluk itibarıyla bizler in âallah öyleyizdir sürekli güzellikleri kolluyor, güzellikler arkasında ko uyor, hülyalarımızı güzelliklerle süslüyor ve ne elerimizi gıcıklayan en derin hazlarla ötedeki saadet saraylarına ait kapıların aralandı ını hissediyor ve gıcırtılarını duyar gibi oluyoruz.. duyar gibi oluyor ve 106

3 bulundu umuz yerden cennetlere atlıyormu çasına masmavi ve aydınlık bir dünyayı temâ â etme noktasında bulunuyor olma ruh hâletiyle dı taki tipi-borana ra men zaman zaman da olsa kendimizi bir haz zemzemesi içinde sanıyoruz. manın ve Hakk a itimadın içimize saldı ı nurlar sayesinde ne çevremizde olu turulmak istenen gürültü ve velveleyle sarsılıyor, ne her yanı saran toz duman kar ısında panikliyor ne de üst üste üzerimize gelen zulme, zalime ve zulümâta eyvallah ediyoruz. Allah a güveniyor, hikmetle donanıyor ve her yörede soluklamaya çalı ıyoruz dini-diyaneti, Hak rızasını ve kendi kültür de erlerimizi. imdilerde her yeni gün ve onun içindeki nevzuhur inayetler o inayetler arkasındaki Yed-i Kudret e ruhlarımız feda olsun bizleri bütün dünyayı ku atan bilmem o kaç asırlık sisten dumandan arındırıp, güzellikleri, nefâseti ve imrendiricili iyle hepimizi ve inanan herkesi âdeta Cennet kasırlarını hâvî bir âleme yükseltiyor gibi.. umurumuzda de il sa ımızda solumuzda kuduran kinler, nefretler ve gayzla köpürmeler. Öyle ki, herkesi korkutan, zayıf yüreklere ümitsizlik salan en korkunç fırtınaları, tayfunları, tipileri-boranları ayaklarımızın altından geçip giden ve kılımıza bile dokunmayan ahvâl-i âdiye den hâdiseler gibi görüyor ve yürüyoruz hız kesmeden yüce mefkûremizin tüllendi i zirvelere, her zaman ruhumuzda canlandırdı ımız aydınlık günler istikametinde ve atalarımızın kalb ve ruh dünyaları iklimine do ru. Biz inanç ve ümitlerimiz sayesinde, bir gün mutlaka kendimiz olarak dirilip kendi ayaklarımız üzerinde duraca ımız imanıyla ya adık ve her zaman yeni bir varolu a pencerelerimizi açık tuttuk. En amansız dönemlerde, en imansız hâdiseler kar ısında bile tâli imizi hep tevekkül, teslim ve belki de tefvîze ba layarak inandık vaad edilen ilâhî eyyâmın do aca ına, inayet elinin hem bu dünyayı hem de öteleri hakkımızda ma mûrelere çevirece ine ve burada yapılanların ötelerdeki ba ve bahçelere döküldü üne/dökülece ine. Biz, ilâhî lütuflar olarak inananlara bah edilen bu ekstra ihsanların çehresinde hep zuhur edecek ilâhî ihsanlardan mesajlar aldık ve ilâhî teveccühlerin gölgeleriyle sevindik; sevindik ve o kaskatı kederleri âdeta hiç mi hiç duymadık. Dahası, hemen hepimiz kendi gönlümüzün derinliklerinde oldu u kadar yürüdü ümüz yol ve istihdam edildi imiz i lerin çehresinde de uhrevî bir iiri dinledi imizi söylesek mübala ada bulunmu sayılmayız. Gerçi böyle bir duyu ve sezi biraz da insanların his dünyalarının enginli inden kaynaklanmaktadır ama yine de her inanmı gönül o çok ulvî mefkûre ve derin hatıralarının enfes bir iir hâline geldi ini duyar gibi olur... Vâkıa, bazı ahvâlde bu seviye yakalanamayabilir, bazen de kendi hamlı ımıza ba lı çevreyi sisli dumanlı görebiliriz.. bazı hâl ve hâdiselerin bir kısım bulantılara sebebiyet verdi i de olur.. ne var ki, bunların hiçbiri kalıcı de ildir; gönüllerde iman, teslim, tevekkül tamsa, bütün bunlar geldikleri gibi gider ve bize yeni bir mukavemet ruhu arma an ederler. Aslında bu tür seviye insanları için hayat, her gün bir kere daha taptaze duyulmakta, tabiî ahvâle kar ı oldu u gibi sürprizlere de açık bulunmakta ve a lamalar içinde gülmeler, elemler arasında lezzetler ve ızdıraplar arkasında dâimî hazlar var etmektedir. Böyle olunca da hemen her zaman mü minin ufkunda yazlar, 107

4 tıpkı baharlar gibi dirili nâraları atmakta, sonbahar ve kı lar da yeni bir ba sü ba de l-mevt mu tusuyla guruplara tulû boyası çalmakta, mevsimler farklı birer saadet vaadiyle birbirini takip etmekte ve bu atmosferde âdeta her zaman bir sevinç ve ferah heyecanı ça lamaktadır. Öyle ki bu iklimde sabahlar, sürekli bir ha r ü ne r ne vesi içinde gelir; gündüzler, her yanda farklı bir lezzetle kendini hissettirir; ak amlar, ufuk ötesine panjurlar aralar; geceler, ruh ve kalbin dilini çözen birer büyü ile her yanı sarar; sarar da saat, dakika ve saniyelere en katı gönülleri bile yumu atıp rikkate getirecek bir nûrâniyet ve bir semavîlik ifâza eder. Herkes istidadına göre bu mânevî atmosferde kim bilir ne dâhiyâne mülâhazalara girer, ne söylenemeyecek eyleri mırıldanmaya durur, ne derin hülyalara dalar ve ne mâverâî ufuklara yönelir; geçmi in semavîliklerine kanatlandı ı aynı anda, gelece in en tatlı rüyalarında dola ır ve ötelerin el de memi mülâhaza ba ve bahçelerinden neler ve neler derer. Evet, bizler, o derin inanç ve ümitlerimiz, o engin nazar ve teveccühlerimiz sayesinde O nunla münasebetlerimizi sürekli derinle tirir, çok defa tasavvurlarımızı a kın eyler duymaya ba lar, bulundu umuz atmosferin âdeta uhrevîliklerle tüllenmeye durdu unu ve dört bir yandan efkatle ku- atıldı ımızı hisseder gibi olur ve bulundu- umuz yeri ahiretin bir koridoru sanırız; iç âlemimize göre ekillenen bu hususî dünya, olabildi ine büyülü bir diyara dönü ür ve bize ötelerin nûrânîli ini duyurur. Bu itibarladır ki bizim ufkumuz hiçbir zaman bütün bütün kararmaz; üst üste zulmetler her yanı sarsa da, kalb gözlerimiz çok defa ötelerin ziyasıyla par par parıldar; bulundu umuz yerin hakkını verip ezelî ufkumuza müteveccih oldu umuz sürece asla gurbet ya amayız. O nun ekstra inayetleri sayesinde her zaman bir rükn-ü edîd e 2 yaslanır ve en dev dalgalara bile meydan okuyabiliriz. Bazen ters gibi görünen bir kısım insafsız hâdiselerle zamanın önümüzü kesti i hatta bazılarımızın ruhî rabıtalarını sarstı ı da olur ama gelip sinelerimize çarpan hortumlar, tayfunlar bizim mukavemet sistemimizi güçlendirir, geldikleri gibi gider ve bize biz olmanın hususiyetleriyle alâkalı ne arma anlar ne arma anlar bırakırlar. Böylece, gam gider, kederler lezzetlere inkılâp eder; hayhuy ların yerini Elhamdülillâh lar alır ve çevremizdeki hâdiseler âdeta bir saadet vaadiyle tüllenmeye ba lar. imdiye kadar iman, ümit ve Hakk a teveccühümüz sayesinde her eyi böyle görüp böyle de erlendirdik. Bundan sonra da durdu umuz yerde böyle durup, her eyi böyle yorumlayaca ımız ümidini ta ıyoruz. Öyle ise, ey o her zaman kinle, nefretle esen muhalif rüzgâr! Artık ne taraftan esersen es!.. Yakında sana da diyecektir o Kudret-i Kahire: Yeti ir ey küstah, gayri hırıltını kes..! * Bu yazı, Sızıntı dergisinin Temmuz 2006 tarihli 330. sayısından alınmı tır. Dipnotlar: 1. Eyyâm-ı nahisât, fırtınalara, kasırgalara gebe u ursuz günler demektir; bu ifadeyle, Fussılet sûresinin 16. âyetine atıfta bulunulmaktadır. 2. Rükn-ü edîd, yıkılmaz bir dayanak, sa lam bir kale ve güvenilir bir yer mânâlarına gelmektedir; bu tabirle, Hûd sûresinin 80. âyeti ima edilmektedir. 108

5 nsanın hür ve muktedir olması, ona ba kalarına zulmetme hakkını vermez; kuvvet, hakkın emrinde oldu u sürece de erler üstü de er kazanır; hürriyet de ba kalarının haklarına saygılı davranıldı ı ölçüde hakikî kıymetini bulur ve kalıcı olur. Ali Erkan U UZ Kâinat sarayının lâmbası olan Güne in ı ı ı, yakla ık 150 milyon kilometrelik yolu, saniyede kilometre hızla 8 dakika gibi kısa bir zamanda kat ederek, dünyamızdaki canlıların ba ını efkatle ok ayacak ekilde hazine-i rahmetten gönderilir. Güne ı ı ında bulunan enerjiyle bitkilere fotosentez yaptırılır ve organik besinler üretilirken, Esmâ-i lâhî nin bin bir çe it tecellileri, yeryüzünde en zengin ilim ve san at ile sahneye konur. Yeryüzünde fotosentezle yılda yakla ık 160 milyar metre ton karbonhidrat üretilerek canlıların istifadesine sunulur. Dünyada hayatın devamı açısından bu seviyede bir ba ka biyokimyevî hâdise bilinmemektedir. nsan ve hayvanların solunumla dı arı verdi i CO, fotosentez mekanizmasıyla bitkiler için 2 bir gıda olurken, bu esnada üretilip hava- ya verilen en oksijen de hayat kayna ı olur. Havadaki CO 2 bitki hücrelerine yaprak- taki özel hücreler (stoma hücreleri) yoluyla girer. Sâni-i Kadîr, açılır-kapanır hususiyette yarattı ı bu hücrelere çok önemli bir I IK N MET, FOTOSENTEZ N MUHTEL F TARZLARIYLA TATLI, LEZ Z, DOYURUCU BES NLER N YARATILMASINDA B R SEBEP OLARAK VAZ FE GÖRÜR. görev daha vermi tir. Bunlar aynı zamanda, yapraklardan buharla ma yoluyla su kaybının oldu u, yani bitkilerin terlemesine izin verilen ana bölgelerdir. Bitkiler normalde sıcak ve kurak bir günde stomalarını kapatır. Bitkilere verilen bu kabiliyet, a ırı terleme ve su kaybını önlemeye yardımcı olur. Bu sayede kâ ıt gibi ince yapraklar, yazın iddetli sıca ında kurumadan kalır ve hayatiyetini devam ettirebilir. Bitki yapraklarında terlemenin sıcakta azalması havadan bitkiye CO 2 giri inin, dolayısıyla fotosentezin azalmasına yol açar, Bu durumda bitki daha az besin üretir. Bunun hikmeti, bitkinin normal fotosentez hızıyla büyümesinin ve daha fazla suya ihtiyaç duymasının, dolayısıyla daha çabuk kurumasının önlenmesidir. Böyle bir durumda oksijen arttı ında CO 2 yerine O 2 reaksiyonlara katılır. Bu durum fotosolunum olarak bilinir. Kısmen fotosentez, kısmen de solunum reaksiyonları ile organik glikolat olu ur ve bu, hücredeki peroksizom ve mi to kondrilerde birkaç basamakta yıkılarak CO 2 üretilir. Bu, hayvan ve insanlardaki solunuma benzer. Fo- 109

6 tosolunum hâdisesinin bitkiler için önemi aslında tam olarak aydınlatılabilmi de ildir. Bitkilerin ço unda, fotosentez reaksiyonu neticesinde üç karbonlu bir bile ik olan 3-fosfogliserat üretilir. Bu yüzden bu bitkiler C 3 bitkileri olarak isimlendirilmi tir. Pirinç, bu day, elma, ayva, soya fasulyesi vb. birçok bitki böyledir. Di er yandan bazı ye il bitkiler sıcak ve kurak artlarda bile hayatiyetini devam ettirebilir. Sâni-i Hakîm in biraz farklı bir fotosentez mekanizması verdi i bu bitkiler karbondioksitleri dört karbonlu malat bile i ine dönü türme kabiliyetine sahiptir. Bunlara C 4 bitkileri denir. Binlerce bitki türü ile ekerkamı ı ve mısır gibi önemli ziraî bitkiler bunlardandır. C 4 bitkilerinde evveliyatla CO 2 nin fosfoenolpirüvat (PEP) ile birle mesi neticesi dört karbonlu oksaloasetat olu ur. PEP karboksilaz enzimiyle gerçekle en bu yapı sonra malat bile i- ine dönü ür. Daha sonra CO 2 serbest bırakılır ve eker üretilir. Neticede C 3 bitkilerinin aksine C 4 bitkilerinde fotosolunum azaltılarak, fotosentez verimlili i ve eker üretiminden maksimum kazanç elde edilir. Yüce Yaratıcı nın bir rahmet tecellisi olarak sıcak ve kurak iklime adaptasyon, hem bitkilerin, hem de o bitkilerle beslenen hayvan ve insan hayatının devamlılı ı açısından son derece önemlidir. Daha kurak ortamlarda ise, su depo edebilen sukkulent bitkileri, fotosentez için Rezzak-ı Kerîm in bir lütfu olan üçüncü bir adaptasyon mekanizmasını kullanırlar. Bunlara CAM (crassulasean asit metabolizması) bitkileri denir. Bunların en karakteristik türleri, kaktüs ve ananastır. Kuraklı ın hâkim oldu u co rafyalarda bu tür bitkilerin stomaları gündüzleri kapalı kalır; böylece su kaybı azaltılmı olur. Bu arada, besin üretimi için gerekli ATP gibi bazı maddeler aydınlık safha reaksiyonlarıyla gündüz hazırlanır. Stomalar geceleri açılır ve alınan CO 2 karanlık safha reaksiyonlarıyla organik asitlere ve besinlere dönü türülür. Makro âlemden mikro âleme gönderilen ı ık nimeti fotosentezin muhtelif tarzlarıyla tatlı, leziz, doyurucu besinlerin yaratılmasında bir sebep olarak vazife görür. Böylece C 3, C 4 ve CAM bitkileri, kendilerine bah edilen adaptasyonlarla kurak veya nemli ortamlarda, yeryüzünün her yanında canlılı ın devamına hizmet ederler; lâhî bir rahmetin hükümferma oldu unu akıl sahiplerine gösterirler. Her nimet ükür istedi i gibi fotosentez nimeti dahi ükür ister, tefekkür ister, hamd ister. 110

7 Mustafa ARSLAN TOP, TANK, KUR UN SESLER PS KOLOJ LER N BOZMUYOR DE LD ; AMA ÇARES Z BUNA KATLANACAKLARDI. ZÎRÂ ÖLMEYE RAZIYDILAR; AMA ONLARI BURALARA GÖNDERENLER N ÜM T- LER N BO A ÇIKARMAYA HAKLARI OLMADI INA NANIYORLARDI buhranlar içerisinde bunalmı insanlı ın imdadına ko acaksınız. Dünyadaki Siz, herkesin, mayası sevgiyle yo rulmu duygu ve dü üncelerinizi teneffüs etmeye ihtiyacı var. Bunun için gurbet sayılan diyarlara gidecek, yalnızlık ve sıkıntılara katlanacak, bulundu unuz yerlerde ekti iniz tohumlarım semere vermesi için gözya ı dökeceksiniz. Ülkenizde de anneniz ve babanız size olan hasretinden a layacak. Her iki tarafta dökülen o mukaddes damlalar, Ceyhun hâline gelecek. Bu iki rahmet nehrinin uçları birbiriyle bulu tu u zaman insanlık kurtulacak. Bu ifadelerin ruhlarında meydana getirdi i heyecan tufanıyla, Muammer Bey ve arkada ları Kuzey Irak ın Erbil ehrine giderek, orada I ık Koleji nin açılmasına vesile oldular. 111

8 Kuzey Irak, güvenli in olmadı ı çok karı ık bir yerdi. Kimin ne yaptı ı belli de ildi. Güçlü, zayıfı eziyor, mazlumun hakkını aramak için ba vuraca ı bir makam olmadı ı için kötülükler, yapanların yanına kâr kalıyordu. Ülkemizin ba ına sarılan terör belâsı, buralarda yapılan faaliyetlerle güç kazanıyordu. Okuldaki ö retmenlerin bir kısmı bekâr, bir kısmı da evliydi; maa ları Türkiye deki e itim gönüllüleri tarafından gönderiliyordu. Bekârlar maa larını alsalar da almasalar da, geçinmenin bir yolunu bulurlardı. Altı üstü yiyecekleri bir ekmek ve bir ka ık çorba de il miydi? Evlilere gelince onların durumu farklıydı ve maa larının mutlaka gönderilmesi gerekiyordu. Kimsenin kimseye güvenmedi- i, anar inin kol gezdi i, çok samimi dostlukların henüz kurulmadı ı bu ülkede kimseden borç alma imkânı da yoktu yılında kendilerine burs gibi maa gönderen e itim gönüllüleri, i lerinin iyi gitmemesi sebebiyle para gönderemez olmu lardı. Muammer Bey ba ını elleri arasına almı, dü üncelere dalmı tı. 14 Aralık 1994 tarihinde e itime ba layan, 140 talebesi bulunan bu müessesenin devamı için gereken kaynaklar neredeyse tükenmi ti. Muammer Bey, kader arkada larını topladı. Durumu ifade etmeye çalı tı. Anlatıyor, a lıyordu. Kimin ne kadar parası varsa, hepsini bir araya getirdiler. Herkesin asgarî ihtiyaçlarını kar ılaması için ne kadar lâzımsa, o kadar vermeye çalı tılar. Fakat o toplanan paralar da bitmi ti. Çözüm üretmek gerekiyordu. Yoksa çok kısa bir süre sonra tamamen ortada kalacaklardı. Kendilerinin kontrolünde ne kadar yer varsa, müsait kısımlarını hazır hâle getirdikten sonra domates, salatalık, biber, patlıcan gibi sebzeler ektiler. Bir müddet oralardan elde ettikleri ile geçinmeye çalı tılar. Onlar böyle yapadursunlar, sava da bütün iddetiyle devam ediyordu. Fakat kimseyle alıp verecekleri olmadı ı için, onlara saldıran olmuyordu. Allah ın inayeti, bazıları böyle bir yanlı a niyet etse, içlerinden birileri buna engel oluyordu. Top, tank, kur- un sesleri psikolojilerini bozmuyor de ildi; ama çaresiz buna katlanacaklardı. Zîrâ ölmeye razıydılar; fakat onları buralara gönderenlerin ümitlerini bo a çıkarmaya haklarının olmadı ına inanıyorlardı. Çocuklarını e itim için ö retmenlerin efkatli ellerine teslim eden velilerin, okulla alâkalı bir sıkıntıları yoktu; ancak veliler, ehirde sava devam etti inden, içlerindeki tereddüdü bir türlü yenemiyorlardı. Rahat edebilmeleri için çocuklarının, evlerinde, dizlerinin dibinde olmasını arzu ediyorlardı. Anne ve baba olarak bu dü üncelerden daha tabiî bir ey olamazdı. Veliler, aldıkları ortak kararı okul idareci ve ö retmenlerine anlatıp, evlâtlarını okuldan almak istediklerini söylediler. Talebeleri okuldan götürmeye gelmi lerdi. Okulun ö retmen ve idarecileri, velilerin aldıkları bu kararı duyunca çok a ırdılar. Hâlbuki onlarla ne kadar da iyi bir diyalogları vardı. Bu, okulun kapısına kilit vurmak mânâsına geliyordu. Talebesi olmayan okula, okul denemezdi. Ne kadar güzel duygu ve dü üncelerle bu topraklara gelmi lerdi. imdi her ey altüst oluyordu. Kader arkada ları birbirlerine baktılar. Bütün gözler ve onlardan yanaklara süzülen cennet kevserlerinden daha kıymetli damlalar aynı eyleri söylüyordu. Bir yerde ocak tüttürüldükten sonra gerekirse canlarını vermeli; fakat oca ın sönmesine müsaade etmemeliydiler. Bu geri adım atmak olurdu. Onlar için ölmek var; fakat geri adım atmak yoktu. Kenetlendiler. Okulun kapısına durdular ve çocuklarını almak için gelen velilere: Bize güvenin. Çocukları, sizin korudu unuzdan daha iyi korumaya söz veriyoruz. Hepimizin cesedi çi nenmedikçe çocukların kılına zarar gelmeyecek, dediler. Veliler bu kararlılık kar ısında a ızlarını açıp tek kelime konu amadılar. Çocuklarını emîn ellere bırakmanın huzuru içinde evlerinin yolunu tuttular. 6 7 ay geçmi ; fakat para göndermeleri gereken e itim gönüllülerinden bir ses çıkmamı tı. Muammer Bey, bu konuları konu mak üzere Türkiye de e itim gönüllülerinin bulundu u ehre gitmeye karar verdi. Bulundu u yerde cep telefonu bulmak ve kullanmak mümkün de ildi. Sâbit telefonların dakikası ise, on dolardı. Onun için Türkiye ye gelece ini dostlarına haber veremeden otobüse bindi. Yolculuk esnasında not almak için elini cebine attı- ı zaman, kalemini kaybetti ini fark etti. Otobüsten indi inde kendisini merhum Salih Zeki Bey kar- ıladı. Âniden lâzım olursa, cebimde bulunsun. diyerek bir kalem almak için kırtasiye dükkânına girdi. Kalemi alıp dı arı çıktı ında, yabancı olmayan bir ses duydu: u adam, Muammer ime ne kadar da benziyor. Dondu kaldı. Bu annesinin sesiydi. Onun bu- 112

9 17 HAZ RAN 2006 TAR H NDE STANBUL KONGRE VE GÖS- TER SALONU NDA YAPILAN TÜRKÇE OL MP YATI NDA ER- B L DEK I IK KOLEJ NDEN YARI MAYA KATILAN TALEBE- LER, YAPILAN ÇALI MALARIN, SARF ED LEN EMEKLER N, EK - LEN TOHUMLARIN BO A G T- MED N HAYKIRIYORLARDI. ralarda ne i i vardı? Annesini çok özlemi ti. Kendisini bekleyen i leri hallettikten sonra, fırsat bulursa, annesini ziyaret edecekti. Fakat annesini birdenbire yanında görmü tü. Hemen ko up ellerini öptü. kisinin de gözya ları birbirine karı mı tı. Annesi, Muammer in küçük karde ini sıkı tırmı ve: Muammer imin kokusunu alıyorum. O zaman zaman kendilerine yardım eden ehre gelip gider. Mutlaka orada haberle ti i ki iler vardır. Belki bir haber alabiliriz. Beni oraya götür, demi ti. O lu ne kadar: A abeyimin orada ne i i var? O imdi Kuzey Irak ta, Erbil de demi se de, annesinin ısrar etmesine dayanamamı, a abeyini görece ine ihtimal vermese de, annesiyle beraber yola çıkmı tı. imdi a abeyi, kar ısındaydı. Muammer Bey e itim gönüllüleriyle gerekli görü meleri yaptı. Oradaki nazik durumu anlattı ve ö retmenlerin fedakârlıkları hakkında bilgi verdi. Onlar da anlatılanlardan çok etkilendiler ve aralarında yaptıkları görü meler neticesinde, kendi i leri kötü olsa bile, Erbil de canları dâhil her eylerini ortaya koyarak hizmet etmeye çalı an ö retmenlerin maa larını Muammer Bey e teslim ettiler. O da hemen Erbil e do ru yola çıktı. 13 Ocak 1995 te Kuzey Irak a girdikten sonra kendisini Erbil e götürecek bir arabaya bindi. ehre 30 km kaldı ında, sava ın iddetlendi i haberi gelmi ti. oför daha ileri gidemeyece ini söyledikten sonra, onu arabadan indirdi ve geri döndü. Zaten yollar da kapatılmı tı. Bırakıldı ı yer da ba ı gibiydi. Ne yapaca ını a ırdı. Geceyi nasıl geçirece ini dü ündü. Çaresiz dola ırken biraz ileride bir cami görür gibi oldu. Avludan içeriye girdi, caminin bahçesinde geceyi geçirmeye karar verdi. Hafifçe kestirir gibi oldu. Gözlerini açtı- ında çok ü üdü ünü fark etti. Tekrar dı arı çıktı. Yolda birisine rastladı ve zor durumda oldu unu geceyi geçirecek bir mekâna ihtiyacı oldu unu anlattı. Adam onu evinde misafir etti. Ertesi gün bir saatli ine Erbil e giden yol açıldı. Muammer Bey, hemen solu u okulda arkada larının yanında aldı. Sava devam etti i için, dört ay Erbil den dı arıya adım atamadılar. Tank, top, mermi sesleri altında, bulundukları ülkenin gelece ini ekillendirecek e itim faaliyetlerine devam ettiler. Ve 17 Haziran 2006 tarihinde stanbul Kongre ve Gösteri Salonu nda yapılan Türkçe Olimpiyatı nda Erbil deki I ık Koleji nden yarı maya katılan talebeler, yapılan çalı maların, sarf edilen emeklerin, ekilen tohumların bo a gitmedi ini haykırıyorlardı. 113

10 Hürriyet ve kuvvet mevzuunda, Hakk ın takdir buyurdu u sınırlar içinde kalma, adalet ve istikamet; bu konuda sınır tanımamazlık ise, bir zulüm ve haksızlıktır. Ebubekir PA AZÂDE MANTARIN % KADARI SU OLDU UNDAN, TAZE MANTARLAR, D ER SEBZELERE NAZARAN ÇOK KOLAY S ND R LEN PROTE NLERE SAH PT R. Geçmi te bitki oldu u söylenen, ancak daha sonra bazı farklı özellikleri sebebiyle hayvanlardan ve bitkilerden farklı ayrı bir âlem olarak kabul edilen mantarların mikroskopik ölçülerde hastalık yapanları oldu u gibi ilâç olanları da vardır. apkalı mantarlar olarak bilinen büyük türlerin bazıları ise, gıda olarak kullanılabilecek mahiyette yaratılmı nimetlerdendir. Ancak onları da iyi tanımak gerekir. Aksi takdirde gıda niyetine çok iddetli bir zehir de yiyebiliriz. Günümüzün hayat tarzı; stresin, sinir, damar ve kalb hastalıklarının giderek artmasına sebep olmaktadır. Yo un i temposu içinde çabuk yemek (fast food), fazla miktarda ya ın alınmasına yol açmakta, buna ilâveten masa ba ında uzun süreli oturma ve hareketsiz kalma, alınan enerjinin bir kısmının kullanılmadan vücutta depolanmasına sebep olmaktadır. Kalb-damar hastalıkları, geli mi ülkelerin en büyük sıhhat problemlerinden biridir. Bu yüzden son 50 yılda koroner arter hastalıklarının geli mesinde rol oynayan risk faktörlerinin ortaya çıkarılması ve bunların önlenmesi için çok sayıda çalı ma yapılmı tır. Mantarlar, yüksek gıda de eri ve beslenmeye faydası bilinen gıdalardandır. Ayrıca ba ı ıklık sistemini düzenleyici, ur te ekkülünü önleyici ve yan tesiri olmayan kan basıncını dü ürücü hususiyetleri dolayısıyla bazı mantar türleri hususi olarak üretilmektedir. Mantar çok eski tarihlerden beri de erli bir besin maddesi olarak bilinir. Mantarın % kadarı su oldu undan, taze mantarlar, di er sebzelere nazaran çok kolay sindirilen proteinlere sahiptir. Sa lık için gerekli olan proteinlerin yanında, B kompleks vitaminler ve mineral maddeler bakımından da zengin olan mantarlar, bütün olarak de erlendirildi inde, yüksek gıda de erine sahip nimetlerden kabul edilir. Mantarların bazıları do rudan ifa kayna ıdır. Kayın mantarı (Pleurotus spp.), Ganoderma lucidum 114

11 (Reishi), Grifola frondosa (Maitake), Lentinula edodes (Shiitake) gibi mantarlardan elde edilen polisakkaritprotein komplekslerinin tümör hücrelerinin ve AIDS in geli mesini durdurabildi i anla ılmı tır. Mantarların antiviral, antibakteriyel ve antifungal tesir gösterdi i; so uk algınlı ının, mide ve ba a rısının, hepatit B hastalı ının tedavisinde faydalı oldu u; hâlsizlik ve uykusuzlu un azalmasına, kan kolesterol seviyesinin dü mesine, beyin kanamalarının, damar sertli inin, böbrek yetmezli inin, yüksek tansiyonun önlenmesine vesile oldu u ve ba ı ıklık sistemini güçlendirerek ya lanmanın geciktirilmesinde rol aldı ı bilinmektedir. Agaricus bisporus mantarının kimyevî terkibi: Temel gıda Unsurları % Ya 0,35 Protein 3,43 Karbonhidrat 3,78 Kül 0,71 Nem 91,73 Mineral maddeler Suda çözünen vitaminler (ppm) Çinko 5,46 Bakır 1,59 Potasyum 2445,50 Sodyum 171,59 Demir 8,73 Kalsiyum 39,60 Krom Fosfor 882,30 (mg/100g) B 1 (Tiamin) 0,094 B 2 (Riboflavin) 0,396 Folik asit 0,078 C (Askorbik asit) 5,72 B 3 (Pantotenik asit) 2,29 Niasin 5,35 B kompleks vitaminleri bakımından zengin oldu u için mantarlar, sinir sisteminin daha zinde ve güçlü çalı masında faydalı tesirler gösterir. Folik asit yetersizli ine ba lı olarak meydana gelen kansızlık (anemi) tipinin tedavisinde mantar iyi bir alternatiftir. Mantarın kan ekerini ayarlamada da faydalı özelli i vardır. Ayrıca mantar, karaci er ve böbrek rahatsızlı ı olanlara da tavsiye edilmektedir. Sindirim metabolizması sonunda az miktarda ürik z HAYVANLARDAN VE B TK LERDEN FARKLI AYRI B R ÂLEM OLARAK KABUL ED LEN MANTAR- LARIN M KROSKOP K ÖLÇÜLERDE HASTALIK YAPANLARI OLDU U G B LÂÇ OLANLARI DA VARDIR. asit te ekkülüne yol açtı ı için mantar, gut hastalı ı (nikriz) olanlarda öncelikli bir protein kayna ıdır. Ülkemizde yenilen mantarlar hakkında çok fazla ilmî çalı ma yapılmadı ından, bu mevzuda üzerinde en çok çalı ılmı olan dünyaca me hur bazı türlerden verece imiz bilgilerin bir kısmının bizim mantarlarımız için de geçerli oldu unu dü ünebiliriz. Shiitake: Shiitake (Lentinula edodes) Japonya ve Çin de hayat iksiri, uzun hayatın sırrı, Rabb imizin tabiat eczanesine sundu u bir ifa kayna ı olarak satılmakta ve dü ün yemeklerinde kullanılmaktadır. Bu mantar; beyin kanamalarının, damar sertli inin ve daha birçok hastalı ın önlenmesinde tesirli oldu u gibi, antitümör aktivitesinden dolayı kanser tedavisinde kullanılmak üzere birçok ara tırma programında yer almaktadır. Nitekim yapısında bulunan lentinan adlı bir polisakkaritin, Sarcoma 180 denilen katı tip tümörlerin geli mesini durdurabilmesi bu mantara verilen önemi artırmı tır. Bu yüzden kemoterapi sırasında hastaların Shiitake yi gıda olarak tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Japonya da Shiitake den 50 kadar enzim elde edilmi tir. Bunlardan pepsin ve tripsin bazı mide hastalıklarının; asparaginase ise, çocuklarda görülen kan kanserinin tedavisinde kullanılmaktadır. Bu mantar protein, vitamin ve mineral bakımından zengin bir mantar türüdür. 100 gram taze mantar yendi inde, ancak 28 kalori alınır ki, bu da fazla enerji almadan besleyici madde almanın iyi bir yolu olarak görülmektedir. Az miktarda A ve E vitamini ihtiva eden mantarda bol miktarda bulunan ergosterol (provitamin D 2 ), güne ı ı ının veya sun î ı ı ın 115

12 Grifola frondosa (Maitake) Pleurotus ostreatus Ganoderma lucidum (Reishi) Lentinula edodes (Shiitake) Pleurotus cornucopiae tesiriyle D 2 vitaminine dönü mektedir. D 2 vitamini ise, fosfor ve kalsiyum seviyesini dengeleyerek kemik ve kas geli mesine yardım etmekte, dolayısıyla ra itizm hastalı ının geli mesine engel olucu bir rol sergilemektedir. Bu mantarda bulunan Eritadenine adlı maddenin, kan kolesterolünü % azaltmaya vesile oldu u gösterilmi tir. Yukarıda mantarların umumî hususiyetleri olarak sayılan (kan dola ımının düzenlenmesine; beyin kanamalarının, damar sertli inin, böbrek yetmezli inin ve yüksek tansiyonun önlenmesine vesile olma; bakteri, virüs, patojen mantarları öldürücü tesirleri ) müspet roller, bu tür için de geçerlidir. Temel unsurlar Taze mantar Kurutulmu mantar Su 92,8 15,8 Protein 1,5 13,5 Ya 0,4 1,6 Karbonhidrat 5,4 60,0 Kül 0,3 4,6 Kalsiyum 8,0 16,0 Fosfor 39,0 240,0 Demir 0,7 3,9 B 1 (Tiamin) 0,64 0,5 B 2 (Riboflavin) 0,4 1,0 Pleurotus spp. (Kayın mantarı): Ülkemizde de bulunan bu mantardaki protein muhteviyatı, baklagillerden sonra gelir. nsan vücudu için gerekli kalsiyum, fosfor, demir gibi mineral tuzların nispeti, sı ır ve tavuk etlerinde bulunanın iki katıdır. Pleurotus, en yüksek B 1 vitamini (tiamin) ve B 2 vitamini (riboflavin) miktarına sahip bir mantar cinsidir. Pleurotus ostreatus ve Pleurotus spodoleucus türlerinde hemaglutininlere (kanı pıhtıla tırıcı maddeler) rastlanmı tır. Pleurotus ostreatus un 18 aminoasidinden 8 i insan vücudu için gerekli (esansiyel) aminoasitlerdir. Pleurotus sporlarından elde edilen saf ekstrelerin, vücutta viral enfeksiyonlarla mücadelede ilk savunma mekanizması olan interferonun olu- umunu te vik etti i ve lâboratuvar hayvanlarında grip ve felce kar ı engelleyici tesire sahip oldu u belirlenmi tir. Bazı mantar türlerinin ba ı ıklık mekanizmasını güçlendirici tesirleri ara tırmalarla ispatlanmı tır. Kanser ba ta olmak üzere bazı hastalıklarda kulla- 116

13 nılan kemoterapide (ilâç tedavisi) birçok yan tesir görülmektedir. Bazen yan tesirler çok iddetli olmakta, âdeta yeni bir hastalı a yol açmaktadır. lâçların toksik (zehir) tesirlerinin yeni enfeksiyonlara zemin hazırlaması ve böbrekler ile karaci erde yaptı ı tahribat da ciddi bir problemdir. Rabb imizin afî ismiyle tabiat kitabının sayfaları arasına gizledi i birçok ifa vesilesi maddeyi, bugün henüz bilmiyoruz. Her hastalı ın çaresinin bulunaca ına dâir hadîs-i erîfin müjdesine kulak verip, ara tırmalarımızı bu yönlere tevcih edebilirsek, mantarlar gibi daha birçok varlı ın yaratılı larındaki hikmeti anlamada mesafe kat edebiliriz. Kaynaklar - Günay A. 1995, Mantar Yeti tiricili i, lke Kitabevi Yay, Ankara 469 s. - Erkel. 2000, Kültür Mantarı Yeti tiricili- i, stanbul 160 s. - lbay M. E., Atmaca M. 2004, Kültürü Yapılan Bazı Tıbbî ve Egzotik Mantarlar, Türkiye VII. Yemeklik Mantar Kongresi Bildirileri, Eylül 2004, Korkuteli-Antalya, sayfa: Ça larırmak N. 2004, Kültür ve Yenebilir Do a Mantarlarının Biyokimyasal Kompozisyonları ve Medikal Yönden Önemleri, Türkiye VII. Yemeklik Mantar Kongresi Bildirileri, Eylül 2004, Korkuteli-Antalya, sayfa: lbay M.E., A ao lu Y. S Lentinus edodes (shiitake) Kültür Mantarı Yeti tiricili inde De i ik Katkı Materyallerinin Verim ve Kaliteye Etkileri Üzerinde Ara tırmalar-2, Türkiye V. Yemeklik Mantar Kongresi Bildirileri, 5-7 Kasım 1996, Yalova, sayfa: Sürücüo lu M., Hasipek S. 1996, Kültür Mantarının Kan Lipid Düzeylerine Etkisi, Türkiye V. Yemeklik Mantar Kongresi Bildirileri, 5-7 Kasım 1996, Yalova, lbay M.E Shiitake (Lentinula edodes) Kültürü, Ankara 58 s. - A ao lu Y.S., lbay M.E., Tekinsoy B. 1990, Japon Mantarı (Shiitake), Bilim ve Teknik, 23 (266) A ao lu Y.S., Güler M. 1991, Do al ve Kültüre Alınabilir Mantar Türleri-II, Kayın Mantarı (Pleurotus spp.) Yeti tiricili i, T.C. Orman Bakanlı ı Orman Genel Müdürlü ü, 46 s. Ümit oldu bizlere bu çiçekler, bu dere Bir süre daha olur her yan âbâd; Cennetlere dönü ür ova-oba her yöre Gamlar, kederler gider; olur nâ âdlar hep âd 117

KASIM 2007. Nesillerin Maariften Bekledikleri Açlı a Direnen Asalet Kriptografi ve Varlıktaki ifreler Gurbetteki Ö retmene Yeniça Destanları

KASIM 2007. Nesillerin Maariften Bekledikleri Açlı a Direnen Asalet Kriptografi ve Varlıktaki ifreler Gurbetteki Ö retmene Yeniça Destanları KASIM 2007 YIL 29 SAYI 346 ISSN 1300-1566 Ay yıldız bir kez daha ikbalime gülüyor, Ve plânı öteden bir dünya kuruluyor; Gayri artık karanlı ın mîâdı doluyor, Millet yıllanmı o meskenetten kurtuluyor Nesillerin

Detaylı

YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 EK M 2006

YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 EK M 2006 EK M 2006 YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 steyen Ramazan da dahi kinle-nefretle oturup kalksın, isteyen iman ve slâm gerçe i kar ısında bulantılar ya asın, isteyen ı ı a lânetler ya dırsın, isteyen sevgiye,

Detaylı

Mü min, imanın iç dünyasında olu turdu u geni lik ve zenginlikle, kar ıla tı ı hemen herkesi kucaklar, onlara kâse kâse sevgi sunar ve efkatle ba

Mü min, imanın iç dünyasında olu turdu u geni lik ve zenginlikle, kar ıla tı ı hemen herkesi kucaklar, onlara kâse kâse sevgi sunar ve efkatle ba Mü min, imanın iç dünyasında olu turdu u geni lik ve zenginlikle, kar ıla tı ı hemen herkesi kucaklar, onlara kâse kâse sevgi sunar ve efkatle ba rına basar; Allah a yakın olmanın bütün güzelliklerini

Detaylı

eytan ve Ça da Takipçileri

eytan ve Ça da Takipçileri YIL 30 SAYI 353 ISSN 1300-1566 eytan ve Ça da Takipçileri Ekolojik Ayak zi Açlık ve Ziraî Potansiyel Hayat Nedir? Çıkmazdaki Batı Şeytan, Allah ın rahmetinden uzak düşmüş, işi azgınlık ve azdırma; varlığını

Detaylı

EYLÜL 2010. Ya atma deali. Horlama Çözümsüz De il Sefer-i Hümâyûna Ç kan Kitaplar Ku lar n Fizi indeki Mükemmellik Beyaz Alt n Lityum

EYLÜL 2010. Ya atma deali. Horlama Çözümsüz De il Sefer-i Hümâyûna Ç kan Kitaplar Ku lar n Fizi indeki Mükemmellik Beyaz Alt n Lityum EYLÜL 2010 YIL 32 SAYI 380 ISSN 1300-1566 Yansan da yang n söndürmek sana dü üyor, Vicdan n sana kendini ate e at diyor; Ate sürekli harl yor, alevler co uyor, Tulumban al yeti ki, herkes seni dü lüyor.

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Yıl: 3 Sayı: 33 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Tezhip: Betül OKKA (Bir Ayet) Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, do runun ve do ruyu e riden ayırmanın açık delilleri olarak Kur an ın indirildi

Detaylı

Kur ân da Cömertlik. Osmanlı Sarayında Ramazan AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009

Kur ân da Cömertlik. Osmanlı Sarayında Ramazan AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S Fiyatı: 7 TL A USTOS 2009 AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 106 Dergisi Hediyesi... Kur ân da Cömertlik Osmanlı Sarayında Ramazan Başyazı Sebahaddin

Detaylı

Başyazı MUÂMELE VE GÜVEN TREATMENT AND TRUST. Sebahaddin ATE

Başyazı MUÂMELE VE GÜVEN TREATMENT AND TRUST. Sebahaddin ATE Başyazı Sebahaddin ATE MUÂMELE VE GÜVEN nsan; bu fânî âleme, bâkî ticaretler yapmak için kıymetli sermayelerle gönderilmi yüksek bir varlıktır. Lâkin kendisine verilen sermaye hep emanettir. Bu fırsatı

Detaylı

Konya nın ilk organik ürün pazarı açıldı

Konya nın ilk organik ürün pazarı açıldı 2012 Londra Paralimpik Oyunları nda, bayanlar halter 40 kiloda mücadele eden Meram Belediyesporlu Milli sporcu Nazmiye Muslu, 109 kiloyla dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. Konya

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Edebiyat, bir dilek feneri...

Edebiyat, bir dilek feneri... Edebiyat, bir dilek feneri... Oda ına insanı ve edebiyatı alacak bir dergi hayaliyle çıktık bu Keçi yoluna. lk sayıdan bugüne kadar dijital bir mecrada artarak okunmak, her gün daha da patikala an edebiyat

Detaylı

Meram a yakı acak hizmet binası

Meram a yakı acak hizmet binası Meram a yakı acak hizmet binası Meram Belediyesi Yeni Hizmet Binası nın temeli düzenlenen törenle atıldı. Ba kan Kalaycı, bu bölgenin, yapılacak di er yatırımlarla birlikte Meram ın ana merkezi haline

Detaylı

Meram ba ları tekrar canlanıyor

Meram ba ları tekrar canlanıyor Kentsel dönü üme örnek Meram Çevre ve ehircilik Bakanı Erdo an Bayraktar, Karadeniz Ere li de Müstakil Sanayici ve adamları Derne i nin (MÜS AD) 77. Genel dare Kurulu toplantısında son 9,5 yılda Cumhuriyet

Detaylı

Allah Resulü, kutlu nebi vefat etti inde sahabeleri çok üzüldüler, a lad lar.

Allah Resulü, kutlu nebi vefat etti inde sahabeleri çok üzüldüler, a lad lar. KUR AN I HAYATA HAYAT KILMAK Umran dan Allah Resulü, kutlu nebi vefat etti inde sahabeleri çok üzüldüler, a lad lar. Rahman n elçisi aralar ndan ayr l yordu, ümmetini efkatiyle kucaklayan kutlu nebinin

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs-

GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs- TEMMUZ - EYLÜL 2012 GÜNCEL www.kilispostasi.com U ur KEPEKÇ Arap Cehennemi admin@kilispostasi.com Arap bahar kavram her türlü yol kullan larak, toplumlara kabul ettirilen koca bir yaland r. Bu tan mlama

Detaylı

TEMMUZ 2014. Kendi Ruhumuzu Ararken. Koku Nakli Erzurum un Acı Seneleri Bir Şifa Hazinesi: Zencefil İlmî Başarıda Hayalin Rolü

TEMMUZ 2014. Kendi Ruhumuzu Ararken. Koku Nakli Erzurum un Acı Seneleri Bir Şifa Hazinesi: Zencefil İlmî Başarıda Hayalin Rolü YIL 36 SAYI 426 ISSN 1300-1566 Kendi Ruhumuzu Ararken Koku Nakli Erzurum un Acı Seneleri Bir Şifa Hazinesi: Zencefil İlmî Başarıda Hayalin Rolü Ortada bir yangının bulunduğu âşikâr; Ye se gerek yok bak

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje.

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje. Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Tekstboekje. 300010 12A Begin 300010 12A 2 Lees verder Tekst 1 Cumhuriyet 300010 12A

Detaylı

EYLÜL 2014. İlâhî Günleri Düşünürken

EYLÜL 2014. İlâhî Günleri Düşünürken YIL 36 SAYI 428 ISSN 1300-1566 İlâhî Günleri Düşünürken Ağız Boşluğuna Örgülenen Sanat İlimle Çağlar Aşan Padişah Vücudumuzdaki Yastıkçıklar: Bursalar Farklı Bir Açıdan Anti-Sosyal Kişilik Yerde-gökte

Detaylı

SAYFA 01 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI. 5 Eylül 2012 Çarşamba

SAYFA 01 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI. 5 Eylül 2012 Çarşamba SAYFA 01 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI KONAK BELEDİYESİ Beytüşşebat da meydana gelen saldırı sonucu 10 askerini şehit veren Türkiye, dün sabah sevinçli bir haber ile uyandı. Bir süre önce Foça daki askeri araca

Detaylı

HAZİRAN 2012. Kamplarda Zaman. Yeryüzünü Terk Edebilir miyiz? Sultan Abdülaziz in Katli Hücrede Kalite Kontrolü Van ın Yokuş Çıkan Balıkları

HAZİRAN 2012. Kamplarda Zaman. Yeryüzünü Terk Edebilir miyiz? Sultan Abdülaziz in Katli Hücrede Kalite Kontrolü Van ın Yokuş Çıkan Balıkları HAZİRAN 2012 YIL 34 SAYI 401 ISSN 1300-1566 Kuruyuverdik bizler, kurumayın zinhar siz, Bilememiştik bu akibeti hiçbirimiz, İnkâra uğradı kökümüz ve geçmişimiz, Sonra duyulmaz oldu bize ait sesimiz. Kamplarda

Detaylı

Aylık İlim-Kültür Dergisi Temmuz 2015

Aylık İlim-Kültür Dergisi Temmuz 2015 YIL 37 SAYI ISSN 1300-1566 Aylık İlim-Kültür Dergisi Temmuz 2015 Yeni bir cenin belirdi dünyanın bağrında, Kıvranırken insanlık şeytanî ruh ağında; Diriliş hüzmeleriyle solunda sağında, Ve de emsâlinin

Detaylı

Anadolu topraklarında altının bulunu unun ve üretiminin hikayesi M.Ö. 4000 yıllarına kadar

Anadolu topraklarında altının bulunu unun ve üretiminin hikayesi M.Ö. 4000 yıllarına kadar ALTIN MADENC LER DERNE ÖNSÖZ Anadolu topraklarında altının bulunu unun ve üretiminin hikayesi M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Anadolu da birçok ilimizdeki müzelerde altın ve gümü ten yapılmı yüzlerce

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK

Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK BA YAZI Yeni bir yıla girmenin coşkusu ile büyümemizi sürdüreceğiz 2012, Sofra Grup için oldukça ba ar l geçen

Detaylı

Dinimizi Ö reniyoruz

Dinimizi Ö reniyoruz Dinimizi Ö reniyoruz 3 TÜRK YE D YANET VAKFI YAYINLARI Dinimizi Ö reniyoruz: Yaz Kur an Kurslar Ö renci Kitab - 3 Yay n No: 380 Birlikte Ö renelim Serisi : 1 Yaz Kur an Kurslar E itim Seti: 3 Bu kitab

Detaylı

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil.

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil. SA LIKLI YA AM DERG S Y l: 14 Say : 42 KASIM 2013 Türk Diabet Cemiyeti nin yay n organ d r. Lezzetli ve Sa l kl Hem de diyabete uygun Genç diyabetli Bu ra, 10 ya nda, Tip 1 diyabetli + Psikoloji Olumsuz

Detaylı

97. Uluslararası Çalışma Konferansı Yapıldı

97. Uluslararası Çalışma Konferansı Yapıldı S a y ı : 3 8 0 97. Uluslararası Çalışma Konferansı Yapıldı Başbakan Erdoğan Maden Ocağında Enerji İşçisi Özelleştirmeye Karşı Direniyor Tekgıda-İş Karadeniz Bölge Temsilciler Kurultayı Başarıyla Sonuçlandı

Detaylı

AĞUSTOS 2011. Gufranla Tüllenen Ay

AĞUSTOS 2011. Gufranla Tüllenen Ay AĞUSTOS 2011 YIL 33 SAYI 391 ISSN 1300-1566 Mesajı Kur ân O, ufku irfan O, beyanı burhan O ve iki cihanın vesile-i saadeti de O dur. Hakk ın harika bin nişanla taltif ettiği zât O, nâmı, Kur ân ın referansına

Detaylı