Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok"

Transkript

1 Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah Keskin için Hatim ve mevlevi Þerif okundu. 2 DE Dinçer Solmaz CHP Çorum Milletvekili aday adayý Av. Dinçer Solmaz, 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesi seçim merkezi açtý. Yavruturna Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No: 16/A adresinde (Yüzüncü Yýl Çarþýsý) bulunan seçim merkezi dün hizmete girdi... 7 DE 05 ÞUBAT 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ Hitit Üniversitesi ÝÞKUR ile iþbirliði yapacak Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Hitit Üniversitesi ile Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Samsun Bölge Müdürlüðü arasýnda kurumsal iþ birliði çalýþmalarýnýn yürütülme esaslarýný düzenlemek amacýyla protokol imzalandý. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile TÜÝK Samsun Bölge Müdürü Harun Çiçek arasýnda imzalanan... 5 DE Özel Ýdareye 5 yýllýðýna 15 milyon lira borçlanma yetkisi Sungurlu Barajý sorunu çözülüyor Bilindiði üzere Sungurlu ilçe merkezinin içmesuyu ihtiyacý ile dekar araziyi sulayacak Sungurlu Barajý (Kýrankýþla) rezervuarýnda tespit edilen höyük nedeniyle baraj projesi beklemeye alýnmýþtý. Konuyu yakýndan takip eden Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu "Halkýmýzýn yaþamsal ihtiyaçlarý bizim birinci önceliðimizdir. Ýçmesuyu her ne kadar yerel yönetimler olan belediyelerin uhdesinde olsa da kaynak sorununun giderilmesi halkýmýzýn saðlýklý içme ve kullanma suyuna kavuþmasý önem arz etmektedir. 3 DE Meclis'te Atýf Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurulu- BDDK'nýn Bank Asya'nýn yüzde 63'lük bölümünün TMSF tarafýn kullanýlmasýna karar vermesinin ardýndan bazý kesimler tarafýndan banka müþterilerinin panik oluþturmasý ve hesaplarýný çekme adýna þubelere hücum edecekleri beklentisi dün fiyasko ile sonuçlandý. Bazý banka müþterileri Bank Asya'nýn Milletin katýlým bankasý olduðunu ve sonuna kadar sahip çýkacaklarýný vurguladýlar. Diðer yandan Türkiye'nin birçok yerinde olduðu gibi Çorum Þubesinde de Paralarýný çekmekten ziyade para yatýrmaya giden vatandaþlar da gözlerden kaçmadý. 5 DE Ýl Genel Meclisi, özellikle kýrsal bölgelerdeki kanalizasyon, içme suyu, yol ve kilit parke taþý sorununa kýsa sürede çözüm bulabilmek amacýyla borçlanarak yatýrým yapma kararý aldý. Bu kapsamda Çorum Ýl Özel Ýdaresine tamamý altyapý yatýrýmlarýnda kullanýlmak üzere 15 milyon TL borçlanma yetkisi verildi. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Çorum merkez ve köylerin altyapý giderlerinde kullanýlmak... Kent Konseyi'nden MHP'ye ziyaret Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin'i ziyaret ederek yeni görevinden dolayý kutladýlar.ziyarete Turhan Candan ile Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri Ayhan Boyraz... 5 DE 7 DE Salim Uslu Hoca tartýþmasý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çankýrý Milletvekili Ýdris Þahin, Ardahan Milletvekili Prof.Dr.Orhan Atalay ve Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten Ýskilipli Atýf Hocanýn vefatýnýn 89. yýlýnda Türkiye Büyük Millet Meclisinde söz alarak rahmetle andýlar. Uslu konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Hemþehrim,düþünce ve eylem adamý Ýskilipli Atýf Hoca ve Babaeski Müftüsü Ali Rýza Efendi 89 yýl önce bugün Ankara'da idam edilerek, Kimsesizler Mezarlýðýna defnedilmiþlerdi. Allahtan rahmet diliyorum. Savunmasý, itirazý, temyizi, kabil olmayan oluþumu tartýþmalý ve sadece 5 celsede verilen kararla bir hukuk cinayeti iþlenmiþtir. Ýdris Þahin Salim Uslu 10 DA 2014'te 26 bin kiþide kanser taramasý yapýldý 4 Þubat Dünya Kanser Günü nedeniyle halkýn kanser konusuna dikkatinin çekilmesi, konunun uzmaný olan kiþiler aracýlýðý ile halkýn bilgi düzeyinin yükseltilmesi amacýyla 7 DE "Osmanlý Türkçesi bir medeniyet dilidir" 2 DE Ortaköy Ziraat Odasý'nýn kapatýlma nedeni siyasi deðil ekonomiktir 2 DE

2 HABER 2 Apo Dayý için mevlid okundu AJANDA Ýmsâk : 05:12 Güneþ : 06:40 Öðle : 12:01 Ýkindi : 14:43 Akþam : 17:11 Yatsý : 18: Þiddetli soðuklar - Aðaç dikme zamaný - Filozof Aristo'nun vefâtý (322) Ümmetimden birinin Cehennemde kalmasýna râzý olmam. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Ama Ölüm AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah Keskin için Hatim ve mevlevi Þerif okundu. Dün akþam Alaybey yurdunda gerçekleþen programa toplumun her katmanindan çok sayýda vatandaþ katýldý. "Osmanlý Yýl: 10 Sayý: ÞUBAT PERÞEMBE 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý son günlerin tartýþma konularýndan biri olan Osmanlýca hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Osmanlýca Türkçesi, milletin hatýrasý, hafýzasý ve kimliðidir. Bu tarihî kimlik ve hafýzadan yararlanarak geleceðimizi þekillendirmek, Yeniden Büyük Türkiye yolculuðunun daha saðlýklý ilerlemesi için önemli bir adým olacaktýr. Medeniyet inþasý derdinde olanlar medeniyetlerinin dilini bilmelidir" dedi. "Ülkemiz ve milletimiz, Yeniden Büyük Türkiye iddiasýný ortaya koymuþtur" diyen Saatcý, "Bu idealin bugün üzerinden referanslandýrýlmasý mümkün olmadýðýndan tarihi referanslarýn ortaya konulmasý gerekir. En yakýn tarih ve kaynak olan Osmanlý kaynaklarýný anlamak, anlatmak ve anlamlandýrmak için Osmanlý Türkçesi'nin bilinmesi gerekiyor. Bundan kastýmýz, herkesin bilme imkanýna sahip olmasýdýr. Osmanlýca Türkçesi, milletimizin hatýrasý, hafýzasý ve kimliðidir. Bu tarihî kimlik ve hafýzadan yararlanarak geleceðimizi þekillendirmek, Yeniden Büyük Türkiye yolculuðunun daha saðlýklý ilerlemesi için önemli bir adým olacaktýr. Bir günde yapýlan harf devrimiyle, toplumun geçmiþiyle, tarihiyle, yazýlý metinlerin tamamýyla baðý koparýldý. Bugün yapmamýz gereken, geçmiþle yeniden köprü kurmaktýr. Harf inkýlabýyla kesilen baðýn ve ecdadý anlamadaki kopukluðun giderilmesidir. Bu kapsamda, Osmanlý Türkçesi'nin ana gündem olmasý, büyük düþünmeye, tarihimizle bað kurmaya, kadim medeniyetimizle temasa geçmeye baþladýðýmýzýn göstergesidir" þeklinde kaydetti.memur-sen'in gündeminde hep Osmanlýca'nýn olduðunu belirten Saatcý, "1920'den 2014'e kadar Selimiye Kütüphanesinde bulunan yazma eserlerden Türkçe'ye çevrilenlerin sayýsý yüzü bulmaz. Bir yandan deðerler eðitimi, kadim medeniyet, insanlýk tarihi gibi kavramlarý kullanacak, bu kavramlarý eðitim sistemine kazandýrmaya çalýþacaksýnýz, diðer yandan da bütün bunlarý gerçekleþtiren dönemin bütün bakiyesinden habersiz olacaksýnýz. Bu kabul edilebilir bir yaklaþým deðildir. Bazý ictimaî ve siyasî çevrelerin olayý 'mezar taþý okuma' basitliðine indirmeye çalýþarak Osmanlý Türkçesi'nin öðrenilmesini küçümsemelerini cahillik olarak görüyoruz. Osmanlý Devleti'nin tecrübe ve birikimlerinden bugün birçok devlet yararlanmaktadýr. Osmanlý döneminden sadece mezar taþlarý kalmadý. Büyük bir medeniyetin hukuk, iktisat, mahalli idareler, toprak yönetimi, askeriye ve ticaretle ilgili karar ve uygulamalarý miras olarak Baþbakanlýk Osmanlý Arþivlerinde ve kütüphanelerde araþtýrmacýlarý bekliyor. Sadece birinci ve ikinci meþrutiyet dönemi siyasi olaylarý siyasî krizlerle ilgili önemli ipuçlarý vermesi bakýmýndan büyük bir öneme sahiptir. Vakfiyeler, el yazmalarý, fetvalar, fermanlar baþlý baþýna okunmasý ve incelenmesi gereken kaynaklardýr. Lisanýný ve yazýsýný kaybeden toplumlar hafýzasýný kaybeder. Bu anlayýþla, biz Osmanlý Türkçesi'ni öðrenmek isteyenlerin önünün açýlmasý gerektiðini, bunun için okullarda okutulmasýný savunuyoruz, savunmaya da devam edeceðiz" ifadelerini kullandý. Bir taraftan Osmanlýca'nýn yaygýn eðitim kapsamýnda yüzbinleri bulan muhataplarý ve baþarý belgesi almýþ kursiyerleri olduðunu belirten Saatcý, "Türkiye'nin her yerinde açýlan Osmanlý Türkçesi kurslarýna yoðun ilginin sebebi, akademik bilgi edinme yanýnda tarihe olan özlem, medeniyetimize olan ilgi ve atalarýmýza olan saygýdýr. Üç kýtayý 7 asýr yönetmiþ bir yüce devletin yazý dilini öðrenerek o büyüklüðü yaþama konusunda toplumda bir talep var. Bu talebin varlýðý Osmanlýca kurslarýna duyulan ilgiyi gösteriyor. Bu talebe arzla karþýlýk vermek gerekiyor. Bu durum Osmanlý Türkçesi üzerinden maddi ve manevi medeniyetimize olan ilginin yoðunluðunu da gösteriyor ki, gençlerin bu talebi mutlaka karýþlanmalýdýr". Bu öneriyi 90'lý yýllarda yapsaydýk dedi. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Fevzi kýzý 1981 Çorum Doðumlu Hülya Bilan TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Özgürlük kitabýnýn sayfalarý arasýna cellatlarýn kurduðu daraðacýndaki ip yarým kalan sayfayý gösteriyor okumaya devam edecek nice insana Evlilik fotoðraflarýnýn yýrtýlarak kýrýlan çerçevelerin sokaða atýlan tahtalarýyla çakýlýyor çocuk tabutlarý Hiçbir genç kýz taþýmýyor kolyesinde sevgilisinin fotoðrafýný ama ölüm sayfalarý oyulmuþ bir aþk romanýnýn içine gizliyor tabancasýný... Sunay Akýn HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,4190 2,4196 EUR 2,7379 2,7383 STERLiN 3,6354 3,6377 JPY YENi 2,0566 2,0573 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Sungurlu Barajý sorunu çözülüyor Bilindiði üzere Sungurlu ilçe merkezinin içmesuyu ihtiyacý ile dekar araziyi sulayacak Sungurlu Barajý (Kýrankýþla) rezervuarýnda tespit edilen höyük nedeniyle baraj projesi beklemeye alýnmýþtý. Konuyu yakýndan takip eden Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu "Halkýmýzýn yaþamsal ihtiyaçlarý bizim birinci önceliðimizdir. Ýçmesuyu her ne kadar yerel yönetimler olan belediyelerin uhdesinde olsa da kaynak sorununun giderilmesi halkýmýzýn saðlýklý içme ve kullanma suyuna kavuþmasý önem arz etmektedir. Amacýmýz halkýmýza hizmettir. Siyaset gözetmeksizin çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Mecitözü ilçemizde yaþanan içme ve kullanma suyu sorunun çözümü için belediye baþkanýmýza desteðimizi saðlamýþtýk. Sungurlu Belediye Baþkaný da içme ve kullanma suyu kaynak sýkýntýsýný ziyaret ederek dile getirmiþ; Sungurlu Barajýndaki Höyük nedeniyle alternatif çözüm bulunmasý yönünde destek istemiþti. Ancak yakýn bölgede bir alternatif çözüm bulunamamýþtýr. Gerek Orman ve Su Ýþleri Müsteþarýmýz Lütfi Akça gerek Devlet Su Ýþleri yetkilileri gerekse Kültür Varlýklarý Koruma Kurulu ile yaptýðýmýz sýký takip ile Sungurlu Barajýnda sona geliyoruz. Tabi bu iþlemler devam ederken Höyük dýþarýda býrakýlarak teknik çalýþmalar Devlet Su Ýþleri tarafýndan devam ettirilmiþtir. Sungurlu Barajýmýzýn herhangi bir sorun yok Þubat tarihlerinde Kültür Varlýklarý 2 Numaralý Koruma Kurulunca oluþturulan Bilim Komisyonu heyeti ilçemize gidiyor. Komisyon höyük ile ilgili yapacaðý çalýþma ile ne yapýlacaðýna karar verecek. Ayrýca iþin yatýrým programýna alýnmasý içinde çalýþmalar baþlatýldý" dedi. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurulu- BDDK'nýn Bank Asya'nýn yüzde 63'lük bölümünün TMSF tarafýn kullanýlmasýna karar vermesinin ardýndan bazý kesimler tarafýndan banka müþterilerinin panik oluþturmasý ve hesaplarýný çekme adýna þubelere hücum edecekleri beklentisi dün fiyasko ile sonuçlandý. Bazý banka müþterileri Bank Asya'nýn Milletin katýlým bankasý olduðunu ve sonuna kadar sahip çýkacaklarýný vurguladýlar. Diðer yandan Türkiye'nin birçok yerinde olduðu gibi Çorum Þubesinde de Paralarýný çekmekten ziyade para yatýrmaya giden vatandaþlar da gözlerden kaçmadý. BANK ASYA'YA EL KOYMA SÖZ KO- NUSU DEÐÝL Diðer yandan konu ile ilgili olarakbddk'nýn kararý sonrasý konuþan Banka Asya Eski Genel Müdürü Ahmet Beyaz, TMSF'nin yönetime el koymasýyla ilgili þu açýklamayý yaptý: "Maalesef bu akþam bankamýza TMSF yetkilileri geldi. TMSF yetkilileri ile birlikte çok sayýda polisle bankamýz abluka altýna alýndý. Biz burada bankacýlýk yapýyoruz. Yýllardan beri insanlara 18 yýldan beri 4.5 milyon müþteriye hizmet sunuyoruz. Burada illegal bir iþlem yok. Burasý banka her þey kayýtlýdýr. Polis ordusuyla gelmek burada bir þey oluyor havasý vermek çok garip. Ýnsanlarý tedirgin etmek çok yanlýþtýr. Bank Asya'da parasý olanlar ne yapacak? Türkiye'de herhangi bir bankada parasý bulunan yurtiçinde ya da yurtdýþýnda yaþayan mudilerin mevduatý 100 bin liraya kadar devlet garantisinde bulunuyor. Mevduat ve katýlým bankalarýnýn Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafýndan faaliyet izinlerinin kaldýrýlmasý durumunda, bu kredi kuruluþlarýnda hesaplarý bulunan þahýslarýn her bir bankada tuttuðu paranýn 100 bin liraya kadar olan kýsmýtmsf tarafýndan ödeniyor. Tasarruf mevduatý ve katýlým fonu sigortasý, bankalarýn faaliyet izinlerinin kaldýrýlmasý durumunda devreye giriyor. Mevduat ve katýlým fonu, hak sahiplerinin maruz kalacaðý kayýplarýn devlet veya bu amaçla kurulmuþ bir kurum tarafýndan kýsmen ya da tamamen ödenmesinin garanti edilmesi olarak tanýmlanýyor. Türkiye'de mevduatýn ve katýlým fonlarýnýn sigortalanmasý yetki ve görevi ise TMSF'de bulunuyor. Mevduat garantisi devreye girmesi için bankanýn faaliyet izninin son bulmasý gerekiyor. Bugün olan bir bankaya el koymak deðildir. Müþterilerimize bankacýlýk sektörüne þunu iletmek isterim. Burada bir el koyma hadisesi yok. Bank Asya'nýn ne sermaye ne de likidite problemi var. Ortada Bank Asya'ya el konulacak bir durum söz konusu deðildir. Bence bu çok önemli ve bunun altýný çizmek istiyorum. Bunun müþterilerimiz tarafýndan da çok iyi algýlanmasýný istiyorum. Maalesef bir kýsým medya yarýn çarpýtmak isteyebilir. Bunlar haksýz ve yersizdir. Bank Asya'da bir el koyma söz konusu deðildir. HÝÇBÝR HÝSSEYE EL KONULMADI Þimdi bu karar neyi ifade ediyor peki. Neden TMSFBank Asya'ya geldi ve yönetimine el koydu. Yönetimine el koymak þu demektir: Bizim ortaklarýmýzýn ortaklýk haklarýna mülkiyet ve hisseler yine bizim ortaklarýmýzda. Hiç bir ortaðýmýzýn hissesine el konulmuþ deðil. Bu ortaklarýmýza ait yönetim haklarý TMSF tarafýndan kullanýlacak. Bu ortaklarýmýz adýna. TMSF yönetim kurulunu belirleme bizde diyerek Bank Asya'nýn 9 tane yönetim kurulu üyesini buna ben dâhil görevden aldý yerine 9 tane yeni yönetim kurulu atadý. Ve yeni bir genel müdür atadý. YAPILAN ÝÞLEMLER HUKUKEN SO- RUNLU Bu yapýlan iþlem hukuken tamamen sorunlu. Bunu bizim ortaklarýmýz dava edecekler. Bugüne kadar yapýlan bunca haksýz hukuksuz iþlem zaten ortaklarýmýz dava açtý. BBDK, SPK, yalan haber yapanlara karþý hukuki süreç devam edecektir. Yarýn bu haksýzlýðý hukuksuzluðu yapanlar bunun karþýlýðýný göreceklerdir. Demokratik hukuk devleti içerisinde bunlarýn neticeleneceðine inanýyoruz. YAÞANANLARI YARGIYA TAÞIYACA- ÐIZ Diðer bu akþam yaþanan olaylar ortaklarýmýz tarafýndan kesinlikle yargýya taþýnacaktýr. Haksýz bir uygulama olduðunu da herkes alenen görmüþ olacak. Bizim açýmýzdan Bank Asya'ya bir þey olmadý. Bank Asya'da þu anda bir maðduriyet yok. Benim müþterilerimizden istirhamým bir yýldýr sahip çýktýklarý bankalarýna ayný þekilde sahip çýksýn. BÝZ MÜÞTERÝLERÝMÝZDEN MORAL BULDUK Bu banka TMSF'ye devredilmiþ bir banka deðil. Bu banka içi boþaltýlmýþ hortumlanmýþ bir banka deðil. Bank Asya yoluna devam edecek. Hiç bir maðduriyet yaþanmayacak. Kimse bir endiþe duymasýn. Gidip þubelerde arkadaþlarýmýza destek, moral versinler.bank Asya müþterisi bunu çok iyi bilir. Geçmiþ bir yýl içinde bunu defaten yaptý. Biz müþterilerimizden moral bulduk. Ayný þekilde müþterilerimiz sahip çýktýðý müddetçe Allah'ýn izni ile bu bankaya bir þey olmayacaktýr. Biz buna inanýyoruz. Alperen Ocaklarý'ndan Genç Müsiad'a teþekkür Çorum Alperen Ocaklarý Uygur Türklerine yardým kampanyasý çerçevesinde ziyaretlerine devam ediyor. Genç Müsiad'ý ziyaret eden Alperen Ocaklarý, Genç Müsiad baþkanlýðýna seçilen Alper Týðlý'ya ve yönetimine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel baþkan Alper Týðlý'ya Uygur Türklerine verdikleri desteklerinden dolayý teþekkür etti. Alper Týðlý da ziyaretten dolayý memnuniyetlerini dile getirdi.

4 HABER 4 Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý CHP Çorum Milletvekili aday adayý Av. Dinçer Solmaz, 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesi seçim merkezi açtý. Yavruturna Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No: 16/A adresinde (Yüzüncü Yýl Çarþýsý) bulunan seçim merkezi dün hizmete girdi. Seçim merkezinin açýlýþ törenine çok sayýda partili ve davetli katýldý. CHP Milletvekili aday adayý Av. Dinçer Solmaz, seçim irtibat bürosunu halkla daha kolay diyalog kurmak, partililerle ve vatandaþlarla görüþme yapmak, sorunlarý dinlemek ve çözüm yolu üretmek amacýyla açtýklarýný belirterek, bu tür irtibat bürolarýnýn CHP'yi iktidara taþýmada etkili olacaðýný söyledi. Vatandaþlarýn rahatlýkla seçim bürosuna gelerek kendileriyle irtibat kurabileceðini belirten Solmaz, "CHP hýzlý adýmlarla iktidar yolculuðuna baþladý. Bizler de aday adaylarý olarak çalýþmalarýmýzý yoðun bir tempoda, hýz kesmeden sürdürüyoruz. Tüm aday adayý arkadaþlarým üzerine düþen görevi yerine getirmenin gayretinde. Aday adaylarýnýn çalýþmalarý CHP'nin iktidara taþýnmasýnda katký saðlayacaktýr. Ýnanýyorum ki haziran seçimlerinde CHP Çorum'da birden fazla milletvekili çýkartacaktýr. Seçim bürosunun partiye üye olsun ya da olmasýn herkese açýktýr" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL 1. Kendinize güvenmiyorsanýz, moraliniz çok kötüyse veya kullanacaðýnýz aracýn özelliklerini bilmiyorsanýz trafiðe çýkmayýnýz. ''Hastanelerin maðazalar gibi vitrinleri olsaydý ve araç kullanacaklara mecburi ziyaret konsaydý, trafik kazalarý belki bu kadar çok olmazdý '' Sürücü koltuðuna oturduðunuz andan itibaren kafanýzdaki her þeyi atmayý ve dikkatinizi sadece yola vermeyi alýþkanlýk haline getirmeye çalýþýnýz. Zira dalgýnlýkla yapýlacak bir hatanýn faturasý can ve malla ödenir. Usta sürücü probleme girmeyen sürücüdür. Karþýsýna çýkabilecek her türlü tehlikeyi önceden görebilir, ona göre tedbirini önceden alýr. Sonradan problemlerle uðraþmaz. Hem yormaz, hem de yorulmaz. 2. Emniyet kemeri kullanmayý alýþkanlýk haline getiriniz. Kýsa uzun yol ayrýmý yapmayýnýz veya uzun bir yolun son dakikasýna yaklaþýldýðýnda kemeri çözmek gibi bir hataya düþmeyiniz. Birçok sürücü, kýsa yolculukta emniyet kemerinin hiçbir iþe yaramadýðýný düþünebiliyor.ancak emniyet kemeri kullanýmýný en çok gerektiren aslýnda kýsa mesafeler oluyor.çünkü ölümlü trafik kazalarýnýn % 80'i sürücülerin evlerine kilometre uzakta ve kilometre hýzýn altýnda gerçekleþiyor. Bazý sürücüler düþük hýzdaki çarpmalarda araç içinde sýkýca tutunup etkiyi düþüreceðine inanýyor. Bunu yapmak için öncelikle saniyenin dilimlerini kullanabilmesi ve çok güçlü kol kaslarýna sahip olmasý gerekiyor. Kol kaslarý 25 kilogramýn üzerindeki bir güce çok fazla dayanýyor.ancak bir duvara 50 kilometre hýzla çarpma esnasýnda iki tonu geçen bir etki oluþuyor ve buna engel olmak için 75 kilogram güç gerekiyor.kollar bunu engelleye- Mahir ODABAÞI miyor, ancak 2,5-3 tonluk bir etkiye direnebilecek þekilde tasarlanan emniyet KAZAYA KURBAN kemeri, kol ve bacaklarýn parçalanmasýný önleyebiliyor. GÝTMEMEK ÝÇÝN Yapýlan araþtýrmalar, kaza anýnda en iyi yerin aracýn içi olduðunu ortaya koyuyor. Aracýn dýþýna fýrlatýlma durumunda, ölüm riski 25 kat daha fazla oluyor.araçtan fýrlayan kiþi, yumuþak ve yeþil çimlerin üzerine düþmüyor.fýrlama ile kiþi aracýn ön camýna, kaldýrýma veya baþka bir araca çarpmasý halinde sonuç daha da vahim oluyor. Ölümlü kazalarda emniyet kemeri kullananlarýn % 25 'i hiç zarar görmeden kazayý atlatýrken, emniyet kemeri kullanmayanlarda bu oran % 6,3 'de kalýyor. Çarpmalarda baþýn hýzla arkaya kaymasý nedeniyle '' ikinci darbe '' denilen boyun kýrýlmasýyla gelebilecek felç ya da ölümleri koltuk baþlarý önler.tabii emniyet kemeri takýlmak kaydýyla Lütfen onlarý aksesuar olarak görmeyelim. Aracýnýz size çarpmaz, siz aracýnýza çarparsýnýz.tabii emniyet kemerini takmamýþsanýz. Çarpma sonucu araçtan fýrlamýþsanýz, hep söylene geldiði gibi '' emniyet kemeri sýkýyor beni '' sözünü belki bir kez daha söyleme þansýna sahip olamayabilirsiniz. Emniyet kemerleri tekerlekli sandalyeler kadar sýkýcý ve baðlayýcý deðildir. Araç suya gömüldüðünde veya araçta yangýn çýktýðýnda emniyet kemeri baðlý ise ölüm riskinin arttýðý kanýsý vardýr. Oysa emniyet kemeri takýlmadýðýnda çarpma sonucu genelde bilinç kaybý oluþur ve kazazede bu nedenle dýþarý çýkamaz.kemer takýldýðýnda baþýn alacaðý darbe azalacaðý için,bilinç kaybý oraný azalacaktýr.dolaysýyla bilinci yerinde kazazede ister su altýnda olsun, isterse yangýn tehlikesi olan araçta, emniyet kemerini açarak veya keserek dýþarý çýkabilecektir. Özetin özeti:''deprem unutulduðunda, kazalar ise kurallara uyulmadýðýnda meydana gelir.'' Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný "Özür grubu tayini yapýlmayan öðretmenler için ek atama yapýlmalý" Taner Ýsbir, "En Baþarýlý Belediye Baþkaný" Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'e Ankara'nýn Sesi Gazetesi tarafýndan 2014 Yýlýnýn En Baþarýlý Belediye Baþkaný plaketi verildi. Plaket törenine çok sayýda iþ adamý, bürokrat ve siyasetçi katýldý. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'e plaketini MHP Çorum eski milletvekili Muharrem Þemsek verdi. Plaket töreninde konuþan Muharrem Þemsek, "Ülkemizin çok büyük hizmetlere ihtiyaç vardýr. Bu hizmetlere yörelerden baþlayarak devam edilmesi lazýmdýr. Ortaköy Belediye Baþkanýmýz Taner Ýsbir'de çalýþmalarý ile göz doldurmuþ ve kendisi Ankara'nýn Sesi Gazetesi tarafýndan En Baþarýlý Belediye Baþkaný seçilmiþtir. Kendisini tebrik ediyor ve çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum" dedi. Plaket töreninde konuþan Taner Ýsbir'de "Ýnsanlarýn en hayýrlýsý insanlara hizmet edendir" diyen Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getirmek ve hayýrlý hizmetler yapmak için yola çýktýklarýný dile getirerek, "Dicle ile Fýrat arasýndaki kaybolmuþ koyundan sorumluyuz" diyen Hz. Ömer'in mesuliyeti ile hareket ettiklerini söyledi. Ýsbir, "Beni bu ödüle layýk gören Ankara'nýn Sesi Gazetesi sahibi Ýsmail Çabuk bey ve ekibine Ýlçe halkým adýna teþekkürlerimi sunarým" ifadelerini kullandý. Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak il dýþý özür grubu tayini yapýlmayan 973 öðretmen için ek atama yapýlmasý ve il-ilçe emri uygulanmasý gerektiðini ifade etti. Bakanlýk yetkililerine seslenen ve öðretmenlerin ailesinden ayrý yaþamak zorunda býrakýlmasýnýn kabul edilemez olduðunu ifade eden Býçak açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Ocak ayý içerisinde yapýlan özür grubu yer deðiþtirme iþlemlerinde il dýþýnda 8 bin 715 müracaattan 7 bin 742'sinin talebi karþýlanmýþ ancak 973 öðretmenimizin maðduriyeti giderilmemiþtir. Sayýn Bakan Nabi Avcý'nýn bu konudaki hassasiyetini biliyoruz ve ikinci dönem baþlamadan ek bir atama yapýlmasýný talep ediyoruz. 900 bin öðretmenin bulunduðu eðitim camiasý için 973 sayýsý çözülemeyecek nitelikte bir oran deðildir. Öðretmenlerimizin tayin istediði birçok il ve ilçede ücretli öðretmen çalýþmaktadýr veya normlar bir þekilde açýk gösterilmemiþtir. Askerde, izinde, raporlu, geçici görevli, vekaleten yönetici olan vb. þekilde olan öðretmenlerimizin kadrolarýný bakanlýk dolu olarak görmesine raðmen gerçekte o okullarda ücretli öðretmen çalýþmaktadýr. Ýl dýþý tayinleri yapýlmayan öðretmenlerimizin il-ilçe emrine atanarak maðduriyetleri giderilmeli ve bu öðretmenlerimizin il-ilçe müdürleri tarafýndan en verimli þekilde deðerlendirilmesi saðlanmalýdýr. Ailesinden ayrý, farklý þehirlerde yaþayan bir öðretmenden verim beklemek gerçekçi deðildir. Küstürülmüþ, mesleki tükenmiþliðin içerisine itilmiþ, ailesinden ayrý yaþayan öðretmenlerle eðitimde kaliteyi artýrmak mümkün deðildir. Bu tablo önüne 2023, 2071 hedefleri koyan Yeni Türkiye'ye yakýþmamaktadýr. Bakanlýk yetkililerine en hasbi duygularýmýzla sesleniyoruz: Mutsuz öðretmenlerle hedeflere ulaþmak mümkün deðildir. Tayin sistemi artýk ihtiyaçlarý karþýlayamamaktadýr. Yeni bir tayin sistemi geliþtirmek için paydaþlarla bir araya gelinmeli ve çözüm üretilmelidir. Eðitim sistemimizi bir adým ileriye taþýyacak projelere uygulamalara her türlü desteði vermeye hazýrýz. Acilen ailesinden ayrý kalan 973 öðretmenimiz için ikinci dönem baþlamadan atamalarýnýn il-ilçe emrine yapýlmasýný ve dönem içerisinde eðitimin kesintisiz, nitelikli devam etmesini istiyoruz."

5 TEK HABER 5 Hitit Üniversitesi ÝÞKUR ile iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ile Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Samsun Bölge Müdürlüðü arasýnda kurumsal iþ birliði çalýþmalarýnýn yürütülme esaslarýný düzenlemek amacýyla protokol imzalandý. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile TÜÝK Samsun Bölge Müdürü Harun Çiçek arasýnda imzalanan protokol kapsamýnda; üniversite akademisyenleri ile danýþmanlýklarýný yaptýklarý lisans/lisansüstü (yüksek lisans/doktora) öðrencilerinin bilimsel amaçlý yapacaklarý araþtýrmalarda TÜÝK tarafýndan üretilen ve/veya yayýmlanan mikro veri talepleri karþýlanarak, kiþilerin veriye yönlendirilmesi konularýnda gerekli desteðin saðlanmasý, yerel ya da bölgesel düzeyde istatistiki sonuçlar içeren araþtýrma faaliyetlerinde ve projelerde ortak çalýþmalarýn yapýlmasý, TÜÝK Samsun Bölge Müdürlüðü personelinin çalýþmalarýna akademik destek saðlanmasý, Bilimsel Araþtýrma Yöntemleri ve Ýstatistiksel Veriler konusunda toplumda Vatandaþlýk Görev Bilinci oluþturmak amacýyla ortak kongre, konferans, seminer vb. bilimsel etkinlikler ile çeþitli sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, baþta olmak üzere, pek çok konuda ortak çalýþmalarýn yapýlmasý hedefleniyor. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite olarak TÜÝK verilerini çok önemsediklerini belirterek Hitit Üniversitesinin geleceðe dönük projeksiyonlarýn yapýlmasýnda TÜÝK verilerinin büyük bir rol oynadýðýný ifade etti. Üniversite ile Türkiye Ýstatistik Kurumu arasýnda imzalanan bu protokolle akademisyenlerin ve öðrencilerin çalýþmalarýný yaparken ihtiyaç duyduklarý verilere en birincil kaynaktan doðru ve saðlýklý bir þekilde ulaþabileceklerini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, kurumlara ve Çorum'a kazandýracaðý fayda göz önünde bulundurularak imzalanan protokolün, yerel ve bölgesel düzeyde baþarýlý projelerin yapýlmasýna vesile olacaðýný açýklayarak protokolün her iki kurum için de hayýrlý olmasýný diledi. TÜÝK Samsun Bölge Müdürü Harun Çiçek de kurumlararasý iþ birliðinin önemine dikkat çekerek bu iþ birliðinin yapýlacak olan çalýþmalarda kalitenin artmasýnda önemli rol oynayacaðýný açýkladý. Kurumlar arasýnda yapýlan iþbirliðinin her iki kurumada hayýrlý olmasýný dileyen TÜÝK Samsun Bölge Müdürü Çiçek, saðlýklý veri akýþýný saðlayacak protokolün kurumlara fayda saðlayacaðýna inandýðýný belirtti. Memur Sen'den Rumi Bekiroðlu'na tebrik Memur Sen Ýl Yönetimi AK Parti Ýl Baþkanlýðýna seçilen Av. Rumi Bekiroðlu'nu ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatcý, AK Parti 5. Olaðan Ýl Kongresinde AK Parti Ýl Baþkanlýðýna seçilen Av. Rumi Bekiroðlu'nu tebrik ederek bundan sonra ki çalýþmalarýnda baþarý dileklerini iletti. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ise Memur Sen'in çalýþmalarýný yakýndan takip ettiklerini belirterek, "Desteklerinizden dolayý teþekkür ediyorum. Memur Sen ile daha fazla birlikte çalýþma yapmak en büyük isteðimizdir" dedi. Türkiye'nin üzerinde büyük bir alev çemberi olduðunu kaydeden Bekiroðlu, "Ülkemize bir ivme kazandýrmýþ bir partinin alaþaðý edilmeye çalýþýlmasýna sivil toplum kuruluþlarý da tepki göstermelidir. Sizlerle çalýþmaktan onur duyacaðýmýzý bilmenizi istiyorum" þeklinde kaydetti. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Memur Sen heyetine teþekkür etti. Fatih AKBAÞ Kýzýlay'ýn kan baðýþý kampanyasýna destek Kent Konseyi'nden MHP'ye ziyaret Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin'i ziyaret ederek yeni görevinden dolayý kutladýlar.ziyarete Turhan Candan ile Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri Ayhan Boyraz, Halil Ýbrahim Aþgýn, Osman Yüztgenç ve Nuran Hakyemez katýldý. Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan sözlerine kongrede MHP Ýl Baþkanlýðýna seçilen Av. Bekir Çetin'i tebrik ederek baþladý. Siyasi partilerin konseyin doðal üyesi olduklarýný ifade eden Candan, "Çorum'da sevginin barýþýn hakim olmasý ve bu yapýyý harekete geçirecek birliði ve beraberliði saðlamak için çalýþýyoruz. Bizde yaptýðýmýz çalýþmalar hakkýnda sizlerin bilgi sahibi olmanýzý istiyoruz. Toplantýlarýmýza gelerek katký da bulunabilirsiniz" dedi. MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin'de sözlerine Kent Konseyi yürütme kurulu üyelerine ziyaretten dolayý teþekkür ederek baþladý. Çorumlularýn hemþehrilik bilincinin geliþmediðini kaydeden Çetin, "Günümüzde birlik ve beraberlik daha önemli hale geldi. Bütün siyasi partilerin amacý þehrimizi daha ileriye götürmektir. Bizlerde konseyin çalýþmalarýnda yer almak isteriz" dedi. Fatih AKBAÞ 'Kan acil deðil sürekli ihtiyaçtýr' sloganýyla hareket eden Türk Kýzýlay'ý ile Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü kan baðýþý kampanyasý baþlattý. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Sosyal Tesislerinde gerçekleþtirilen ve duyarlý kan baðýþçýlarýnýn katýldýðý organizasyona Müdürlük personeli büyük ilgi gösterdi. Kýzýlay'ýn 'Kan acil deðil, sürekli ihtiyaçtýr' sloganýna dikkat çeken Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Elfaz Ermiþ, "Kan, kaynaðý insan olan bir maddedir. Temini tamamen gönüllülük esasýna dayanýr. Hayati bir öneme sahip olan kan için Türk Kýzýlay'ý sürekli kampanyalar düzenliyor. Daha önce kan baðýþý kampanyalarýna destek veren Müdürlüðümüz ve personelimiz bu kez de bu kampanyayý destekledi. Kampanyaya katýlan tüm personele teþekkür ediyorum" dedi. Rektör Alkan, Sungurlu MYO inþaatýný inceledi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, yapýmý devam eden Sungurlu Meslek Yüksekokulu (MYO) kampüsünün inþaatýný inceledi. Rektör Prof. Dr. Alkan, beraberinde Üniversite Genel Sekreteri Erdal Kanýk, Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkaný Hasan Baylavlý ve Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif ile birlikte inþaat alanýnda inceleme yaparak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldý. Sýk sýk kampüs inþaatýný inceleyen Rektör Alkan, inþaatýn baþladýðý günden itibaren tüm aþamalarý yakýndan takip etmeyi sürdürüyor. Kampüsün, Üniversitenin kurumsal yapýsýna uygunluðunun yaný sýra öðrencilerin güvenli eðitim görmeleri için titizlik gösteren Rektör Alkan, binalarýn fiziki yapýsýný inceleyerek donanýmlarýnýn seçimini bizzat kendisi yaptý. Bu yýl sonunda ilk etabý tamamlanacak kampüsün inþaatýnda 90 kiþinin çalýþtýðý bildirildi.

6 HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Doðal afetler çiftçinin belini büküyor Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, kuraklýk ve don baþta olmak üzere üretim döneminde hemen hemen bütün afetleri yaþayan üreticilerin, 2015 yýlýna da afetlerle baþladýðýný bildirerek, "Ocak ayýnda meydana gelen aþýrý yaðmur ve kar yaðýþý ve su baskýnlarýnýn ardýndan, 31 Ocak-2 Þubat tarihleri arasýnda meydana gelen lodos fýrtýnasý ve aþýrý yaðýþlar nedeniyle çiftçimiz bir kez daha maðdur oldu" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, tarýmýn üstü açýk bir fabrika olduðunu, çiftçinin, iklim koþullarýnda meydana gelen olumsuzluklardan en fazla etkilenen kesim olduðunu belirtti. Yaþanan doðal afetlerin, içinde bulunduðu sýkýntýlara raðmen üretimi býrakmayan çiftçinin belini büktüðünü vurgulayan Bayraktar, hafta sonu meydana gelen lodos fýrtýnasý ve aþýrý yaðýþlarýn büyük zarara yol açtýðýna dikkati çekti. Fýrtýna nedeniyle ahýrlarýn, küçükbaþ hayvan barýnaklarýnýn, kümeslerin, seralarýn zarar gördüðünü, yer yer aðaçlarýn kökünden söküldüðünü, bazý yerler de ise dallarda kýrýlmalar meydana geldiðini bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Þiddetli fýrtýnanýn yol açtýðý hasarlar nedeniyle de can kayýplarý da yaþandý. Ýllerde ilk tespitlere göre meydana gelen hasar durumuna baktýðýmýzda, Yalova'da etkili olan kuvvetli lodos, ildeki seralarýn yüzde 80'inde zarara yol açtý. Örtü altý sebze ve kesme çiçek büyük maddi zarar gördü. Meyve bahçelerinde ise aðaç sökülmeleri, dal kýrýlmalarý oldu. Bursa'da özellikle þehir merkezinde maddi hasar meydana geldi. Aðaçlar söküldü. Bir vincin devrilmesi sonucu bir kiþi hayatý kaybetti. Bursa'nýn Mustafakemalpaþa Ýlçesi'nde samanlýðýn çatýsýnýn uçmasýný engellemeye çalýþan üreticimiz hayatýný kaybetti. Daha çok ahýrlarda çatýlarýn uçmasý, toprak yapýlarýn yýkýlmasý nedeniyle maddi kayýp yaþandý. Balýkesir'de lodos fýrtýnasý, seralar, ahýrlar, küçükbaþ hayvan barýnaklarý ve tavuk kümeslerinde hasara yol açtý. Fýrtýna nedeniyle çatýsý çöken ahýrlarda hayvanlar zarar görürken, pek çok aðaç da kökünden söküldü. Sökülen aðacýn saplandýðý bir kiþi yoðun bakýmda bulunuyor. Balýkesir'in Burhaniye Ýlçesi'nde bir çiftçi, içinde bulunduðu ahýrýn çatýsý çökünce yaþamýný yitirdi. Yine Balýkesir'in Edremit Ýlçesi'nde ise aðaçlarda kýrýlmalar, daha çok sebzelerde hasar meydana geldi. Çanakkale'de daha çok ahýr çatýlarýnýn zarar görmesi nedeniyle maddi kayýp yaþandý. Zeytinliklerde dal kýrýlmalarý meydana geldi. Biga'da çatýya çýkan bir kiþi hayatýný kaybetti. Muðla'da soðuk esen fýrtýna seralarda ve turunçgillerde zararlara neden oldu. Özellikle Dalaman ve Ortaca'da tarýmsal alanlarda oluþan zararlar, çiftçilerimizi maðdur etti. Muðla Dalaman'da ilçenin denizden gelen rüzgarlara açýk olmasý soðuk ezen fýrtýnanýn büyük oranda zarar vermesine neden oldu. Fýrtýnanýn kesilmiþ olmasýna raðmen, 2 gündür yaðýþ devam ediyor. Fýrtýna seralarýn uçmasýna, yýkýlmasýna, portakal bahçelerinde dal kýrýlmalarýna, portakal dökümlerine neden oldu. Yine Muðla Ortaca'da seralarda zarar yok denecek kadar azken, portakal bahçelerinde dal kýrýlmalarýna, büyük oranda portakal dökümlerine neden oldu. Ýlçede yýllýk üretimi 10 bin ton olan portakalda yaklaþýk yüzde 50 zarar meydana geldi. Hasar Tespit Komisyonu oluþturuldu ve çalýþmalara baþlandý. Bilecik'te de ahýrlarýn, samanlýklarýn çatýlarý uçtu, sebze alanlarý zarar gördü. Kocaeli'nde daha önce kar yaðýþýndan zarar gören seralarý, bu sefer de fýrtýna vurdu. Daha yeni seralarýnýn naylonlarýný yenileyen üreticiler, büyük maddi kayba uðradý. Ýldeki seralarýn ancak yüzde 10'unun sigortalý olduðu dikkate alýndýðýnda, kaybýn faturasý daha da aðýr hissedildi. Seralarýn yaný sýra bazý ahýrlarýn çatýlarý uçtu. Sakarya'da bazý ahýrlarýn çatýlarý uçarken, seralarýn yüzde 90'ý hasar gördü. Seralarýn büyük çoðunluðunda sigorta yok. Ýzmir Tire'de çok ciddi bir kayýp yaþanmamakla birlikte henüz hasat edilmeyen toplam ürünün yüzde 20'si kadar zeytin, fýrtýna nedeniyle döküldü, aðaçlarda dal kýrýlmalarý yaþandý. Edirne'de hafta sonu meydana gelen aþýrý yaðýþ nedeniyle çok büyük bir kayýp bekleniyor. Her taraf sular altýnda kalmýþ durumda. Nehirlerin toplam debisi saniyede 3 bin metre küpe ulaþtý. Þehirdeki tüm yönetim birimleri seferber olmuþ durumda. 2 köy için boþaltma emri verildi. Tekirdað'da seralar rüzgardan zarar gördü. Yer yer sel basýnlarý meydana geldi. Çatýlar rüzgârdan uçtu. Aþýrý yaðýþ alan ekili tarlalarda yüzde 20 ile yüzde 30 çürüme meydana geldi." -"HASAR TESPÝT ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR"- Hasar tespit çalýþmalarýnýn devam ettiðini bildiren Bayraktar, "çalýþmalar tamamlandýktan sonra kayýplar net bir þekilde ortaya çýkacak. Bununla birlikte hali hazýrdaki verilere göre, üreticilerin büyük kaybý olduðu görülüyor" dedi. Bu yaranýn sarýlmasý gerektiðini, doðal afetlerin devam ettiðini belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti: "13 Mayýs 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanan Bakanlar Kurulu kararýyla 23 Aðustos Aralýk 2014 tarihleri arasýnda meydana gelen afetlerden zarar gören çiftçilerimizin Ziraat Bankasý ve Tarým Kredi Kooperatiflerinden kullandýklarý düþük faizli kredi borçlarý, yüzde 3 faizle bir yýl süreyle ertelenmiþti. 31 Aralýk'tan sonraki doðal afetlerden zarar gören çiftçilerimizin kredi borçlarý da ertelenmelidir." Bayraktar, yaþanan afetlerin son olmasý dileðiyle ölenlere Allah'tan rahmet, yakýnlarýna sabýrlar diledi. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünden yapýlan açýklamada Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Programý (KKYDP) tebliðinde deðiþiklik yapýldýðý ifade edildi. Açýklamada þu ifadeler yer aldý: "KKYDP Ekonomik Yatýrýmlarýn Desteklenmesi Hakkýnda Tebliðde Deðiþiklik Yapýldý Tarih ve Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren, Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý Kapsamýnda Tarýma Dayalý Ekonomik Yatýrýmlarýn Desteklenmesi Hakkýnda Tebliðde (Teblið 2014/43) Deðiþiklik Çorum Barosu'nun giriþimleri sonucu, Türkiye Barolar Birliði (TBB) ile Çorum Özel Hastanesi arasýnda "Tedavi Hizmetleri Alým Sözleþmesi" imzalandý.konu hakkýnda bilgi veren Baro Baþkaný Altan Akpýnar, "Anlaþma kapsamýnda, avukatlar ve stajyer avukatlar TBB Sosyal Yardým ve Dayanýþma Fonu kapsamýnda olan saðlýk hizmetleri için tamamý Sosyal Yardým ve Dayanýþma Fonu (SYDF) tarafýndan karþýlanmak üzere herhangi bir ücret ödemeden özel koþullarda tedavi hizmeti alabileceklerdir. Ayrýca sisteme kayýt yaptýrarak üye olan avukatlarýmýzýn bakmakla yükümlü Kýrsal Kalkýnma Programý tebliðinde deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Tebliðce (Teblið No: 2015/5); Tebliðin 20 maddesinin birinci fýkrasý "(1) Bu Tebliðde belirtilen usul ve esaslara göre hazýrlanan baþvuru dosyasýnýn giriþi bu Tebliðin yayýmý tarihinden itibaren yüz on gün içerisinde elektronik að üzerinden yapýlýr. Son baþvuru tarihi 12/2/2015'tir" þeklinde Tebliðin 34 üncü maddesinin beþinci fýkrasý "(5) Kendilerine yapýlan bildirimi takiben il müdürlükleri ile 5/6/2015 tarihi mesai bitimine kadar hibe sözleþmesi imzalamayan baþvuru sahiplerinin proje baþvurularý ve bunlara iliþkin deðerlendirme sonuçlarý iptal edilir" þeklinde deðiþtirilmiþtir." TBB ile Çorum Özel Hastanesi anlaþma imzaladý olduklarý avukat olmayan eþ ve çocuklarý da bu hizmetten ayný koþullarda yararlanabilecekler" dedi. Haber Servisi Engelli asansör sistemlerini Çorum'a ilk getiren firma Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan gerçekleþtirilen Giriþimcilik kursu mülakatlarý yapýldý. Mülakat Çorum KOSGEB Müdürlüðünden gelen Uzman Serdar Can Çeliktürk tarafýndan gerçekleþtirildi. Giriþimcilik kursuna toplam 70 aday müracaat ederken kursa katýlacak 30 kiþinin belirlenmesi için mülakatlarý yapýldý.mülakat ise 3 Þubat 2015 Salý günü saat 09.00'da baþlayýp 17.00'da tamamlandý. Giriþimcilik eðitimleri 9 Þubat 2015 tarihinde Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü Dizayn Asansör sahibi Makine Mühendisi Salim Yýldýrým, Çorum'a engelli asansörünü getiren ilk firma olduklarýný söyledi. Ulukavak Mahallesi'nde faaliyet gösteren, Þakir-Salim Yýldýrým kardeþlerin sahibi olduðu Dizayn Asansör, engelli asansörünü Çorum'a getiren firma olarak dikkatleri çekiyor. Konuya iliþkin bilgi veren firma sahiplerinden Makina Mühendisi Salim Yýldýrým, eðer bina giriþinde basamak, merdiven varsa, o binaya engelli asansörü yapýlmasýnýn zorunlu olduðunu belirterek, bu gibi apartman ve iþyerlerine oturma ruhsatý verilmediðini söyledi. Dizayn Asansör'ün her türlü kurumsal belgeye sahip olduðunu vurgulayan Salim Yýldýrým, "Yüksek kalite standardýna ve uzun yýllarýn deneyimine sahibiz. Yaptýðýmýz iþlerin arkasýndayýz" dedi. Ýskilip'te Giriþimcilik eðitimi kursiyerleri belli oldu Konferans Salonunda saat 09.00'da baþlayacak ve 19 Þubat 2015 tarihinde sona erecek.

7 2014'te 26 bin kiþide kanser taramasý yapýldý HABER 7 4 Þubat Dünya Kanser Günü nedeniyle halkýn kanser konusuna dikkatinin çekilmesi, konunun uzmaný olan kiþiler aracýlýðý ile halkýn bilgi düzeyinin yükseltilmesi amacýyla Halk Saðlýðý Müdürlüðü konferans salonunda KANDER ve ONKOSAV'ýn katýlýmýyla etkinlik düzenlendi. Programýn açýlýþýnda konuþan Halk Saðlýðý Ýl Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, kanserin dünyada olduðu gibi ülkemizde de hastalýklara baðlý ölüm nedenlerinin baþýnda yer aldýðýný söyledi. Türkiye'de meydana gelen ölümlerin yaklaþýk 1/5'nin sebebinin kanser hastalýklarý olduðunu dile getiren Barýþ, "Maalesef kanser oranlarý giderek artmakta, ülkelerde ve insanlarda bir çok maddi ve manevi sýkýntýlara ve sosyo-ekonomik kayýplara yol açmaktadýr. Bunun yanýsýra kanserin önemli bir kýsmýnýn önlenebilir olmasý, bu konuya verilen önemin de giderek artmasýna yol açmýþtýr ki, bu amaçla oluþturulan "Dünya Kanser Günü" her yýl 4 Þubat Günü Kanser ile ilgili farkýndalýk ve bilinç düzeyinin artmasýný saðlamak, kansere karþý mücadelede önemli bir adým olan doðru bilinen yanlýþlardan kurtulmak ve doðrularýn herkese ulaþmasýný saðlamak amacýyla dünya genelinde kutlanmaktadýr" dedi. Kanserle mücadele konusunda ülkemizde atýlan önemli adýmlardan biri olan ve 2009 yýlýnda baþlayan Ulusal Kanser Kontrol Programýnýn þu anda fazý ile devam ettiðini kaydeden Barýþ, "Sýk görülen ve ölümlere yol açan 3 kanser, meme kanseri, rahim aðzý kanseri ve kolon kanseri ile ilgili 1.Basamak saðlýk tesislerimizde bu konuda halkýmýza ücretsiz olarak sunulan bir tarama programý yürütülmektedir. Burada sunulan hizmetler kanser ile ilgili kesin teþhisten ziyade, kansere baðlý meydana gelen bir takým erken belirtilerin tespit edilerek, bu kiþilerin ileri saðlýk kuruluþlarýna ileri teþhis ve tedavi amacýyla sevk edilmesini kapsamaktadýr yýlýnda 1. Basamak saðlýk kuruluþlarýmýzda yaklaþýk 26 bin vatandaþýmýzýn taramasý yapýlmýþ ve bunlarda yaklaþýk 1250 kiþinin tarama testleri pozitif çýktýðý için ileri teþhis ve tedavi amacýyla ilgili hastanelere sevk edilmeleri saðlanmýþtýr. Bu konuda, emeði geçen tüm Halk Saðlýðý Kurumu çalýþanlarýna, Aile Hekimleri, Toplum Saðlýðý Merkezi ve KETEM personellerimize sonsuz þükranlarýmýzý sunarýz. Kanserde erken taný, tedavi ve yaþam kalitesinin artýrýlmasý, daha genel anlamýyla da saðlýklý yaþamayý seçmek imkansýz deðil diyoruz ve henüz vakit varken çok geç olmadan tüm Çorum halkýný Aile Hekimlerine bu konu ile ilgili müracaatta bulunmalarýný ve kanser taramalarýný yapmalarý konusunda buradan çaðrýdan bulunuyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Daha sonra ise KANDER ve ONKOSAV temsilcileri faaliyetleri hakkýnda bilgiler verdiler.program taramalarda baþarýlý olan hekimlere teþekkür belgesi verilmesi ile sona erdi. Bahadýr YÜCEL Taramalarda baþarýlý olan doktorlara teþekkür Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü tarafýndan "4 Þubat Dünya Kanser Günü" nedeniyle yapýlan etkinlikte kanser taramalarýnda baþarýlý olan doktorlara teþekkür belgesi verildi dördüncü dönem GGK taramalarýnda tarama sayýlarýna göre göstermiþ olduklarý baþarýdan dolayý Merkez TSM Sorumlu Hekimi Dr.Süleyman Akif Yýldýrým, KETEM Sorumlu Hekimi Dr.Sultan Zehir, Ýskilip TSM Sorumlu Hekimi Dt.Ferda Suiçmez, Sungurlu TSM' den Dr.Yeþim Ýtmeçi'ye teþekkür belgelerini ÝI Saðlýk Müdürü Dr.Ýsmail Yücel takdim etti dördüncü dönem hedef nüfusuna göre göstermiþ olduklarý baþarýdan dolayý da Bayat TSM Sorumlu Hekimi Dr.Mehmet Erdinç Esenkaya, Kargý TSM Sorumlu Hekimi Dr. Sidar Altuntaþ, Dodurga TSM Sorumlu Hekimi Dr. Gökhan Duman'a teþekkür belgelerini Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Opr.Dr.Ömer Sobacý verdi dördüncü dönem HPV-DNA taramalarýnda tarama sayýlarýna göre gösterdikleri baþarýdan dolayý, Merkez TSM Sorumlu Hekimi Dr.Süleyman Akif Yýldýrým, KETEM Sorumlu Hekimi Dr.Sultan Zehir, Ýskilip TSM Sorumlu Hekimi Dt.Ferda Suiçmez, Sungurlu TSM' den Dr.Yeþim Ýtmeç'e teþekkür belgelerini Hülya Karabýyýk verdi. Bahadýr YÜCEL ONKO-SAV Dernek Baþkaný Olcay Ünal takdim etti dördüncü dönem HPV-DNA taramalarýnda hedef nüfusuna göre göstermiþ olduklarý baþarýdan dolayý Bayat TSM Sorumlu Hekimi Dr.Mehmet Erdinç Esenkaya, Laçin TSM den Dr.Gamze Hasdemir, Ortaköy TSM Sorumlu Hekimi Dr. Musa Turan'a ise teþekkür belgelerini KAN-DER Baþkaný Boðazkale Belediyesinde toplu sözleþme sevinci Boðazkale Belediyesi ile Belediye-Ýþ Sendikasý arasýnda 2015 ve 2016 yýllarýný kapsayan toplu iþ sözleþmesi imzalandý. Boðazkale Belediyesi ile Belediye-Ýþ Sendikasý arasýndaki yaklaþýk 1 aydýr süren toplu iþ sözleþme müzakereleri 4 Þubat 2015 Çarþamba sona erdi ve ayný gün imzalar atýldý. Konu hakkýnda bilgi veren Belediye-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Mehmet Þen, "Bu toplu iþ sözleþmesinde emeði geçen baþta Belediye Baþkanýmýz Osman Tangazoðlu olmak üzere, Muhasebe Müdürümüz Hanefi Soysat'a teþekkür ediyor bu toplu iþ sözleþmesinin baþta Boðazkale Belediyemize, belediyede çalýþan iþçilerimize ve sendikamýza hayýrlý olmasýný diliyor saygýlarýmý sunuyorum" dedi. Cezaevi arazisinde zemin iyileþtirme çalýþmasý baþladý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Sungurlu'ya yapýlacak olan cezaevi projesinin hýzla devam ettiðini belirterek, cezaevi yapýlacak arazide zemin iyileþtirme çalýþmasýnýn yürütüldüðünü söyledi. Uslu, yaptýðý açýklamada, 2014 yýlý Yatýrým Programýnda yer alan 1983K Proje numaralý ve 14 milyon TL toplam bütçeli Sungurlu Cezaevi projesinin hayata geçirileceðini vurguladý kiþi kapasiteli T tipi, 400 kiþi kapasiteli Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu yapým proje çalýþmalarý devam ettiðini ifade eden Uslu, Sungurlu- Ankara kara yolu 13. kilometrede bulunan arazide yapýlan zemin etüdünün ardýndan zemin iyileþtirme çalýþmalarýnýn yürütüldüðünü kaydetti. Projenin devam ettiðinin altýný çizen Uslu, Sungurlu'ya cezaevini kazandýracaklarýný bildirdi. Haber Servisi Dodurga'ya TOKÝ'den 98 konut Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan Dodurga Ýlçesine 58 adet 2+1, 40 Adet 3+1 olmak üzere 98 konut yapýlacak. Konu ile ilgili açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Ýlçelerimizin talepleri doðrultusunda TOKÝ konut planlamalarýmýz devam ediyor.bu kapsamda Dodurga Ýlçemizin de TOKÝ konut müracaatlarý 9 Þubat'ta baþlýyor.3 Blok 2+1, 2 Blok 3+1 olmak üzere 5 Blok üzerine; 58 adet 2+1 alt gelir grubu kapsamýnda, 40 adedi de 3+1 olmak üzere toplam 98 konut yapýlmasý Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýmýzca uygun görülmüþtür. Baþvurular 9 Þubat - 31 Mart 2015 tarihleri arasýnda yapýlacak olup, alt gelir gurubu için 4 bin TL, diðer konutlar için ise 6 bin TL baþvuru bedeli alýnacaktýr. Projelerimize destek ve katkýlarýndan dolayý TOKÝ Baþkanýmýz Ergün Turan ve hemþehrimiz Finansman Daire Baþkaný Ayhan Karaca'ya teþekkür ederiz. Ýlçemize hayýrlý uðurlu olsun" dedi.

8 YAÞAM Saat ve yüzüðünüz aþýrý 8 Beni Gördün mü? Soyguncunun biri bir bankaya girmiþ. Çekmiþ silahýný havaya ateþ etmiþ. Herkesin yere yatmasýný istemiþ. Kasalardaki paralarý toplamýþ ve kapýya doðru yönelmiþ. Tam çýkacakken orada korkudan titreyen bir adama sormuþ:-beni gördün mü? Adam þaþkýnlýkla: -Evet gördüm, demiþ. Kelime Avý Sen misin gördüm diyen, çekmiþ tabancayý alnýndan vurmuþ. Tam tekrar kapýya hamle etmiþ ki; kapýnýn yanýnda bir karý koca duruyor. Adama da sormuþ:-beni gördün mü? Adam gayet soðukkanlý bir þekilde cevaplamýþ. -Valla ben hiçbirþey görmedim ama benim haným gördü galiba. Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Sýkmaya baþladýysa dikkat! Kol ve bacaklarda oluþan dolgunluk hissi, giysi, bilezik, saat ve yüzük gibi eþyalarýn dar gelmeye baþlamasý, halk arasýnda Fil hastalýðý olarak bilinen Lenfödem in ilk belirtileri olabiliyor. Doðuþtan, kanser cerrahisi sonrasý ya da sebepsiz olarak ortaya çýkabilen lenfödem, geçmiþ yýllarda tedavisi mümkün olmayan bir hastalýk olarak tanýmlanýrken, günümüzde fizik tedavi merkezlerinde baþarý ile tedavi edilebiliyor. Memorial Hizmet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü nden Uz. Dr. Demet Demircioðlu, Lenfödem hastalýðý ve tedavi yollarý hakkýnda bilgi verdi. Ýnsan vücudunda bulunan tüm hücreler, lenf sývýsý denen sývý bir ortamda bulunmaktadýr. Lenf sývýsýnýn vücuttaki dolaþýmý, günlük hareketler sayesinde lenf kanallarý yoluyla saðlamaktadýr. Vücutta biriken lenf sývýsý miktarý, lenfatik sistemin taþýyabileceðinden fazla olursa, halk arasýnda "Fil hastalýðý" olarak bilinen "Lenfödem" oluþmaktadýr.kanser tedavisinden sonra gözükebilir Doðuþtan lenf kanallarýnýn geliþmemesi sonucu ortaya çýkabilen Lenfödem, cerrahi müdahaleler, radyoterapi, enfeksiyon, travma ve tümörler gibi sebeplerden dolayý da oluþabilmektedir. Genellikle onkolojik tedavinin bir komplikasyonu olarak ortaya çýkan Lenfödem, doðuþtan oluþanlardan daha fazla görülmektedir. Damarsal sorunlar sebep olabiliyor Toplardamarlarýn kaný yeteri kadar kalbe taþýyamamasý Venöz yetmezlik olarak tanýmlanmaktadýr. Diz altý bölgesinin kalbe en uzak bölgesi olmasý nedeniyle, venöz yetmezlik en çok bu bölgede görülmektedir. Venöz sistemin yeteri kadar çalýþmamasý durumunda, lenf sistemi kaný kalbe gönderebilmek için yardým etmektedir. Lenf sistemine aþýrý yüklenilmesi de Lenfödem rahatsýzlýðýnýn oluþmasýna neden olabilmektedir. Bacak yaðlanmalarýna dikkat! Genellikle kadýnlarda görülen ve aþýrý yaðlanma sendromu olarak bilinen lipödem, adet dönemi ya da hamilelikten sonra ortaya çýkabilmektedir. Her iki bacakta da simetrik olarak aþýrý yað artýþý oluþmasýyla birlikte, lenf sisteminin taþýmakla yükümlü olduðu su ve protein miktarýnda da artýþ görülmektedir. Buna baðlý olarak zamanla, lenf sisteminin aþýrý çalýþmasý sonucu lenfödem ortaya çýkabilmektedir. Fizik tedaviyle iyileþme saðlanýyor Erken teþhis ve uygun tedavi ile kontrol altýna alýnabilen lenfödem, tedavisi mümkün olmayan bir hastalýkken, modern yöntemlerle artýk tedavi edilebilmektedir. Lenfödem tedavisinde uygulanacak yöntemler, kompleks boþaltýcý fizyoterapi yöntemi olarak adlandýrýlmaktadýr. Lenf sisteminin eller ile manipüle edilerek, bloke olmuþ sývýnýn serbest akýþýnýn saðlanmasýný saðlayan Manuel Lenf Drenajý tedavide etkin bir yöntemdir. Ödemli bölgeden lenf sývýsýnýn alýnýp vücudun çalýþan bölgelerindeki lenf nodüllerine transferi amaçlanmaktadýr. Manuel lenf drenajý, derinin tam altýndaki yüzeysel lenf damarlarýna hafif basýnç uygulamasý ile yapýlmaktadýr. Dolaþýma etkisi olmayan diðer masaj teknikleriyle karýþtýrýlmamalýdýr. Diðer masaj teknikleri, lenfödem için faydalý olmadýðý gibi zararlý da olabilmektedir. Kompresyon bandajý ve çorabý tedavide etkin olarak kullanýlýyor Manuel lenf drenajýndan sonra harekete geçen lenf sisteminin etkinliðini koruma amaçlý yapýlan kompresyon bandajý, tedavide önemli bir adýmdýr. Yapýlan bandajlamada basýncýn en uçtan itibaren çok dengeli þekilde ayarlanmasý gerekmektedir. Basýnç ayarlanmasý için yün sargýlar kullanýlýr. Bu bandajlarýn görevi; kas aktivasyonu sýrasýnda yüksek basýnç, istirahat halinde ise düþük basýnç uygulamasý nedeniyle lenf sývýsýnýn etkilenmiþ uzuvda tekrar birikmesini önlemektir. Diðer bandaj þekillerinin lenfödem için oldukça zararlý olduðu bilindiðinden kullanýlmasý önerilmemektedir. Kompresyon çoraplarýnýn da tedavi bitiminde takip süresince giyilmesi gerekmektedir. Her kiþiye göre ölçü alýnarak, özel örüm tekniðiyle yapýlmaktadýr. Basýnç ayarlamasýnýn çok önemli olmasý nedeniyle ölçü alýmýnýn çok iyi yapýlmasý gerekmektedir. Mantar oluþumu takip edilmeli Lenfödem bulunan deride cildin kurumasýndan dolayý Ph deðeri 5.5 olan nemlendiricilerin kullanýlmasý gerekmektedir. Ödemli bölgede oluþan vücut katlantýlarýnda mantar oluþup oluþmadýðýný sýk sýk kontrol edilmesi gerekmektedir. Egzersizler aðýr olmamalý Lenf sývýsýnýn akýþ hýzý, iskelet kaslarý tarafýndan saðlanan aralýklý dýþ basýnca baðlýdýr. Bu nedenle sývý drenajýna yardým etmek için kas aktivitesi gerekmektedir. Egzersizler bandaj veya çorap kullanýmý eþliðinde yapýlmalý, dirençli egzersizlerden ve aðýrlýk çalýþmalarýndan kaçýnýlmalýdýr. Egzersiz programýnýn, hastaya özel olarak tedavi yürüten fizyoterapist tarafýndan hazýrlanmasý gerekmektedir. Lenfödem hastalarýnda ýsýnma, solunum ve hafif germe egzersizleri yapýlmalýdýr. 19:55 Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. 20:00 Komedi Seksenler Güldür Güldür Günlük hayatta yaþanan olaylara farklý bir bakýþ açýsý ile yaklaþan Güldür Güldür Show'da, her hafta önemli bir konu mizahi bir dille ele alýnýyor. Oyuncular aileden aþka, þöhretten teknolojiye, futboldan arkadaþlýða, birçok konuyu kendi mizah anlayýþlarý, farklý yaklaþýmlarý ve çözümleriyle sergiliyor.oyuncular : Ali Sunal, Alper Kul, Doða Rutkay, Onur Atilla, Çaðlar Çorumlu Yönetmen : Meltem Bozoflu 21:50 Sinema Dünyadan Sonra Dünya yok olmanýn eþiðine gelmiþtir. Tüm çabalara raðmen korkulan olmuþ ve yaþlý gezegen kýyametten kaçamamýþtýr. Dünyanýn gittikçe azalmýþ olan nüfusundan hayatta kalmayý baþaranlar kendilerini baþka bir gezegene atarlar. Burada kurtulduklarýný ve ikinci bir þansa sahip olduklarýný düþünürlerken aslýnda hiç de misafirperver bir ortamda bulunmadýklarýnýn farkýna varýrlar.oyuncular : Adrian Paul, Richard Grieco, Bali Rodriguez, Gray Hawks Yönetmen : Thunder Levin Müþfik Kenter Diplomat Ahmet Naci Kenter ve Olga Cynthia'nýn oðlu olarak 1932 yýlýnda Ýstanbul'da dünyaya geldi. 1947'de Ankara Devlet Tiyatrosu Çocuk bölümünde tiyatroya baþladý. Ankara Devlet Konservatuvarý Tiyatro Bölümü'nde eðitim gördü; okulu 1955 yýlýnda yüksek derece ile bitirdi ve devlet tiyatrosuna girdi. Sanat yaþamý, devlet tiyatrosunda oynadýðý Oðuz Ata oyunu ile baþladý.müþfik Kenter, 1959 yýlýnda Devlet Tiyatrosu'ndan ayrýldý ve Ýstanbul'a giderek kardeþi Yýldýz Kenter ile beraber Muhsin Ertuðrul ile çalýþtý. Birlikte Küçük Sahne'de oyunlar sergilediler. Þükran Güngör ve Kamuran Yüce ile bu dönemde bir araya geldiler ve dörtlü olarak birlikte uzun yýllar tiyatro yaptýlar yýllarý arasýnda Site Tiyatrosu'nu kurdular. 1962'de adýný Kent Oyuncularý olarak deðiþtirdiler. Ýki kardeþ ve Þükran Güngör, 1968'de Ýstanbul'da Kenter Tiyatrosu'nun binasýnýn inþaatýný tamamladýlar. Tiyatroyu yapmalarý için tüm paralarýný ortaya koymalarý, büyük bir turne ile Anadolu'yu gezmeleri ve bir koltuk satma kampanyasý ile destek toplamalarý gerekmiþti. Seyircilerin pek anlamayacaðý düþünülen oyunlarý sahnelemekten çekinmediler.ýngiliz Kültür Heyeti ve Rockefeller'den burslar alarak Amerika Birleþik Devletleri ve Birleþik Krallýk'ta tiyatro araþtýrmalarý yapan ve incelemelerde bulunan Kenter, Birleþik Krallýk, Amerika Birleþik Devletleri, Fransa, Almanya, Yugoslavya, Kýbrýs gibi birçok ülkede oyunlar sergiledi.murathan Mungan'ýn Orhan Veli þiirlerinden düzenlediði Bir Garip Orhan Veli isimli tiyatro oyunu 25 seneden fazla süredir sergilemektedir. Bu oyun ayný oyuncuyla Türkiye'de en uzun süreli sergilenen eserlerden biridir. MANTAR KURABÝYE Malzemeler 2 Paket Buðday Niþastasý 1 Su Bardaðý Un 2 Adet Yumurta 1 Paket Margarin 1 Çay Kaþýðý Kabartma Tozu 1 Paket Pudra Þekeri Üzerine: 1 Tatlý Kaþýðý Kakao Yemeðin Tarifi Geniþ bir hamur yoðurma kabýnda buðday niþastasýný,1 su bardaðý unu,2 adet yumurtayý,1 paket oda sýcaklýðýnda margarini,1 çay kaþýðý kabartma tozunu ve 1 paket pudra þekerini karýþtýrýn.ele yapýþmayacak kývamda bir hamur elde edene dek yoðurun.fýrýn tepsisinin boyutlarýnda yaðlý Ya olduðun gibi görün, Ya da göründüðün gibi ol. Hz.Mevlana kaðýt serin.tepsinin içine yerleþtirin.hamurdan ceviz iriliðinde parçalar koparýn. Elinizde yuvarlayarak þekil verin.küçük hamur toplarýný tepsiye dizin.yuvarlak küçük bir þiþe kapaðýný kakaoya batýrýn.sonra küçük hamur topunun üzerine bastýrýn.önceden ýsýtýlmýþ orta ýsýlý fýrýnda kurabiyelerin üzeri çok hafif pembeleþene dek piþirin. 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:30 Spor Bülteni 19:45 Ip Man 2 21:50 Dünyadan Sonra 23:40 Milletin Abisi 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:50 Elif 20:00 Avanak Abdi 21:50 Haber Saati 22:50 Son Vuruþ 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 23:30 Bu Tarz Benim 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu 23:15 5N 1K Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:55 Seksenler 23:00 Duman Olmadan 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Küçük Gelin 23:00 Fareler

9 Ceylan'dan Ýlçelere teþekkür ziyareti HABER 9 AK Parti Çorum eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 25 Ocak'ta yapýlan 5. Olaðan Ýl Kongresi'nde Av. Rumi Bekiroðlu'nun baþkanlýða seçilip görevi devretmesi nedeniyle ilçelere veda ve teþekkür ziyaretleri baþlattý.5 yýldýr AK Parti Ýl Baþkanlýðý'ný sürdüren ve milletvekili aday adayý olmayý düþünmesi nedeniyle yeniden aday olmayan Ceylan, çalýþmalarý sýrasýnda kendisine yardýmcý olan ilçe teþkilatlarýna ziyaretler düzenliyor.ceylan, ilk olarak Laçin, Dodurga ve Oðuzlar Ýlçelerini ziyaret etti. Ahmet Sami Ceylan'a ilçe ziyaretleri sýrasýnda; Ýl Baþkan Vekili Eyüp Arslan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Adnan Armaðan, Ünal Nalçacý, Mümtaz Yýlmaz, Mehmet Yetim, Memduh Akbaþ, Levent Batman, eski Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Metin Ulcay, Mehmet Bektaþ, Uður Urhan, Gençlik Kollarý Üyeleri; Mustafa Sucu, Mustafa Kayacý, Güner Tümer, eski Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Çelebi Demirci, Mahalle Baþkaný Ahmet Öz ile çok sayýda partili eþlik etti. Ýlçelerde Ceylan, parti teþkilatlarýný ve partili belediyeleri ziyaret ederek bugüne kadar verdikleri destekten dolayý teþekkür etti. AK Parti Çorum eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn ilçe ziyaretlerini sürdüreceði öðrenildi. "Vicdanýmýn elvermediði hiçbir yere imza atmadým" "Alnýmýz açýk, baþýmýz dik" AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 5 yýl süren Ýl Baþkanlýðý görevi boyunca hiçbir partilinin baþýný yere eðdirecek iþ yapmadýðýný, alný açýk, baþý dik bir þekilde görevini yeni ekibe teslim ettiðini söyledi. Ýl Baþkanlýðý görevini býrakmasý nedeniyle teþekkür ziyaretleri kapsamýnda Dodurga Ýlçesi'ni ziyaret eden Ceylan, Dodurga Belediyesi'nde aðýrlandý. Ceylan, beraberinde Ýl Baþkan Vekili Eyüp Arslan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kollarý Üyeleri ve bazý partililerle birlikte Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn'ý makamýnda ziyaret etti. 25 Ocak'ta yapýlan güzel bir ortamda, düðün havasýnda yapýlan Ýl Kongresi ile birlikte görevini noktaladýðýný hatýrlatan Ceylan, alný açýk, baþý dik bir þekilde görevini Av. Rumi Bekiroðlu'na devretmenin gururunu yaþadýðýný, görevi boyunca hiçbir partilinin baþýný yere eðdirecek iþ yapmadýðýný, yanlýþ iþlere de müsaade etmediðini, davayý en iyi þekilde temsil ederek, millete hizmet etmenin çabasýnda olduklarýný kaydetti. Ceylan, "9 yýldýr birlikte görev yaptýk. Bizlere her konuda destek oldunuz, bu davayý birlik ve beraberlik içinde hizmet ettik. Bundan sonra da hep birlikte yola devam edeceðiz. Makamlar gelip geçicidir. Bizler koltuk sevdasý peþinde deðiliz, partililerimiz, halkýmýz ne görev verirse orada oluruz. Yola bu dava ile baþladýk, bu dava ile devam edeceðiz. Bundan sonra da yanýnýzda olmak, sizlere destek olmak boynumuzun borcu" dedi. -"SÝZ BÝR AÐABEY, BÝR DOST GÝBÝ GÖRDÜK"- Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ise Ceylan ile uzun yýllardýr birlikte çalýþtýklarýný, kendisini bir aðabey, bir dost gibi gördüklerini anlatarak, "Her daim yanýmýzda oldunuz. Belediye baþkanlýðý dönemimde tüm taleplerimizde, tüm sorunlarýmýzda sizi yanýmýzda gördük. Milletvekillerimizin de desteði ile hep birlikte Dodurga'ya büyük hizmetler getirdik. Hizmetlerin aralýksýz devam edeceðine inanýyorum. Dodurga'da ve Çorum'da güzel bir ahenk yakaladýk, bunu sürdüreceðiz. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel iþler yapacaðýz" þeklinde konuþtu. Baþkan Aydýn, Ceylan'a hizmetlerinden dolayý teþekkür ederek, bundan sonraki siyasi hayatýnda da teþekkür etti. Ceylan ve beraberindekiler daha sonra belediye binasý önünde hatýra fotoðrafý çektirdi. AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Oðuzlar Ýlçe Teþkilatýna teþekkür ziyaretinde bulundu. Ýl Baþkanlýðý görevini býrakmasý nedeniyle teþekkür ziyaretleri kapsamýnda Oðuzlar Ýlçesi'ni ziyaret eden Ceylan, AK Parti Oðuzlar Ýlçe Baþkanlýðý'nda partililer ile bir araya geldi. Ceylan'a Oðuzlar ziyareti sýrasýnda; Ýl Baþkan Vekili Eyüp Arslan, Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Dodurga Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal, Laçin Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kollarý Üyeleri ve bazý partililer de eþlik etti. Parti binasýnda Ýlçe Baþkaný Alaattin Coþkun, yönetim kurulu üyeleri ve partililerle sohbet eden Ceylan, 5 yýldýr Ýl Baþkanlýðý görevi boyunca kendisine yol arkadaþlýðý yapan tüm partililere teþekkür ederek, helallik istedi. Ceylan, AK Parti'de 2006 yýlýndan beri aktif siyaset yaptýðýný, 5 yýl boyunca da il baþkanlýðý görevinde bulunduðunu hatýrlatarak, görevini coþkulu bir kongre ile tamamlamanýn mutluluðu içerisinde olduðunu söyledi. 30 Mart yerel seçimlerinde Oðuzlar'da bir yol kazasýna uðradýklarýný ve belediye seçimlerini kaybettiklerini hatýrlatan Ceylan, "Seçimlerin ardýndan teþkilatýmýz daðýlmadý, tam tersine birlikteliðini güçlendirdi, daha fazla kenetlendi. Birlik ve beraberliðimizi bozmadýðýmýz sürece kayýplarý tekrar telafi edeceðimizden ve gelecek seçimleri tekrar kazanacaðýmýzdan hiçbir kuþku duymuyorum. Önümüzde Haziran ayýnda yapýlacak milletvekilliði genel seçimleri var. Bu seçimlerin ülkemiz için önemi son derece büyük. Millete olan hizmetlerimizin devamý için, hayatýn her alanýnda reformlarýn devam etmesi için, milletin yönettiði devlet sisteminin oturmasý ve devam etmesi için yeni bir Anayasa düzenlemesine ihtiyaç var. Bunun için de en az 330 milletvekiline sahip olmamýz gerekiyor. Hep birlikte çok çalýþacaðýz, hepimiz elimizden geleni yapacaðýz ve AK Parti'nin oy oranlarýný zirveye ulaþtýrarak Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu'na Çorum'dan güçlü bir destek vereceðiz" þeklinde konuþtu. Ceylan, "Vicdanýmýn elvermediði hiçbir yere imza atmadým. Kimsenin yüzünü yere eðdirtecek, yüzünü kýzartacak iþ yapmadým, yapmak isteyenlere de fýrsat vermedim. Görevde bulunduðum süre içerisinde 7 seçim atlattýk, 4 seçime de bizzat baþkanlýk etti. Girdiðimiz tüm seçimlerden oylarýmýzý artýrarak çýktýk. Baþým dik, alným açýk bir þekilde görevimi Rumi Bekiroðlu'na devrettim. Çorum'da çok güzel bir teþkilat yapýsý oluþtu. Bu teþkilatla uyum içerisinde çalýþarak büyük baþarýlara imza atacaðýnýza inanýyorum. Hizmetler kaldýðý yerden devam edecektir. Bu noktada bana verilecek görevi yine en iyi þekilde yerine getirmenin, bu davaya hizmet etmenin çabasýnda olacaðým. Hepinize destekleriniz için teþekkür ederim" ifadesini kullandý. Partililer, "sizleri çok daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Bunun için desteðimiz arkanýzda. En büyük destekçiniz biz olacaðýz" dediler. "Birlik ve beraberliðimizi bozmadan bu yolda yürüyüþümüzü sürdüreceðiz" AK Parti Dodurga Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal, teþkilat olarak bugüne kadar Ahmet Sami Ceylan'ýn arkasýnda olduklarýný, bundan sonra da yanýnda ve destekçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi. AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ilçe ziyaretleri kapsamýnda Dodurga AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý'na uðradý. Beraberinde Ýl Baþkan Vekili Eyüp Arslan, Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kollarý Üyeleri ve bazý partililerle birlikte AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý'ný ziyaret eden Ceylan, çalýþmalarýnda bugüne kadar destek olan partililere teþekkür etti. Ziyaret sýrasýnda konuþan Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal, "Dodurga teþkilatý olarak bugüne kadar arkanýzda dimdik durduk. Burasý sizin evinizdir. Her zaman yanýnýzda olmaya devam edeceðiz. Dodurga'ya büyük hizmetleriniz oldu, büyük emek verdiniz. Tüm Dodurgalýlar bunun bilincinde. Sizi bir aðabey, bir kardeþ olarak tanýdýk. Bundan sonra da her zaman destekçiniz olacaðýz" dedi. AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise konuþmasýnda 2006 yýlýndan beri devam ettiði aktif siyaseti 25 Ocak'taki Ýl Kongresi ile birlikte tamamladýðýný belirterek, alný açýk, baþý dik bir þekilde, teþkilat mensuplarýnýn ve partililerin baþýný yere eðdirecek hiçbir iþe imza atmadan süreci sonlandýrmanýn gururu içerisinde olduðunu söyledi. "Hep birlikte Dodurga için bir þeyler yapmaya çalýþtýk. Bu yolda sizlerle birlikte yürüdük, bizlere yol arkadaþlýðý yaptýnýz. Bu dava için hep birlikte hizmet ettik. Eðer hakkým varsa benden yana helal olsun, siz de haklarýnýzý helal edin" diyen Ceylan, bu davaya hizmet etmeye devam edeceðini vurguladý. AK Parti'nin kurucu lideri, eski Genel Baþkan ve Baþbakan, þu anda da Cumhurbaþkaný olan Recep Tayyip Erdoðan'ýn bu ülkeye çok güzel hizmetlerinin olduðunu açýklayan Ceylan, Erdoðan'ýn yolundan yürümeye devam edeceklerini kaydetti. Ceylan, "Bizim koltuk sevdamýz yok. Teþkilatlarýmýz, partimiz bize ne görev verirse o görevi yerine getiririz. Bu davanýn neresinde olursak olalým bir nefer olarak çalýþmaya, millete hizmet etmeye devam edeceðiz. Birlik ve beraberliðimizi bozmadan bu yolda yürüyüþümüzü sürdüreceðiz" diye konuþtu.

10 Ceylan'dan Laçin teþkilatýna kongre teþekkürü AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, partililerin ve Çorum halkýnýn kendisine hangi görevi verirse, o görevi en iyi þekilde yerine getirmeye çalýþacaðýný, bu davaya ve millete hizmet etmeye devam edeceðini söyledi. Ahmet Sami Ceylan, teþekkür ziyaretleri kapsamýnda, Laçin Ýlçesi'ni ziyaret ederek AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý'nda partililerle görüþtü. Ceylan'a Ýl Baþkan Vekili Eyüp Arslan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kollarý Üyeleri ile çok sayýda partili eþlik etti. Parti binasý önünde Ýlçe Baþkaný Mustafa Otkuseki ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafýndan karþýlanan Ceylan, teþkilat mensuplarý ile bir süre sohbet etti yýlýndan beri AK Parti'de aktif siyaset yaptýðýný, tüm ilçelerde olduðu gibi Laçin'de de baþarýlý iþler yaptýklarýný anlatan Ceylan, Laçin'de çalýþkan, iþi bilen, aktif bir teþkilata sahip olduklarýný söyledi. Laçin'de 30 Mart seçimlerinde bir yol kazasýna uðradýklarýný ve belediye baþkanlýðý HABER seçimlerini kaybettiklerini dile getiren Ceylan, gelecek seçimlerde yeniden AK Partili belediye ile hizmete devam edeceklerine inandýðýný vurguladý. "Beþ yýl boyunca bana ve ekibime yol arkadaþlýðý yaptýnýz. Birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel hizmetler ortaya koyduk. Görevim 25 Ocak'ta yapýlan il kongresi ile birlikte sona erdi. Görevimi Av. Rumi Bekiroðlu arkadaþýma devrettim. Yeni ekiple birlikte de uyum içinde çalýþacaðýnýzdan ve güzel hizmetleri devam ettireceðinizden hiçbir kuþkum yok" þeklinde konuþan Ceylan, Ýl Kongresinin de birlik ve beraberlik içerisinde, düðün havasýnda gerçekleþtiðini, Laçin teþkilatýndan da kongreye yoðun bir katýlým olduðunu, desteklerinden dolayý tüm teþkilat üyelerine teþekkür ettiðini kaydetti. Ceylan, "Hakkým varsa benden yana helal olsun. Sizler de hakkýnýzý helal edin. Her zaman yanýmda oldunuz, bu davaya hizmet ettiniz. Hepinize yürekten teþekkür ediyorum" dedi. Laçin Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki ise Ceylan'a hizmetlerinden dolayý teþekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde AK Parti'nin çýtasýný yükseltmeye devam edeceklerini ifade etti. Otluseki, Ceylan'ý daha güzel yerlerde görmek istediklerini dile getirdi. Ceylan, daha sonra hayýr dualarý eþliðinde partililer tarafýndan ilçeden uðurlandý. "Ceylan'ý Çorum'a Ankara'dan hizmet etsin diye uðurladýk" AK Parti Çorum Ýl Baþkanvekili Eyüp Arslan, Ýl Baþkanlýðýndan ayrýlan Ahmet Sami Ceylan'ý çok daha iyi yerlerde görmek ve Çorum'a Ankara'dan hizmet etmesini saðlamak amacýyla uðurladýklarýný söyledi. Ceylan'ýn ilçe ziyaretleri kapsamýnda Oðuzlar AK Parti Teþkilatý'ný ziyareti sýrasýnda bir konuþma yapan Ýl Baþkanvekili Eyüp Arslan, 25 Ocak'ta yapýlan 5. Olaðan Ýl Kongresi'nin büyük bir coþku içerisinde, demokrasi havasýnda geçtiðini, kongreye büyük bir katýlým olduðunu anlatarak, "Ahmet Sami Ceylan ile birlikte 2009 yýlýndan beri birlikte çalýþtýk. Birlikte koþturduk, birlikte güzel hizmetlere imza attýk. Kendisinden Allah razý olsun. Allah yolunu açýk etsin. Kendisi il baþkanlýðýný býraktý ancak biz O'nu çok daha iyi yerlerde görmek ve Çorum'a Ankara'dan hizmet etmesini saðlamak amacýyla uðurladýk. Ceylan'a desteðimiz devam edecek" dedi. Haber Servisi Meclis'te Atýf Hoca tartýþmasý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çankýrý Milletvekili Ýdris Þahin, Ardahan Milletvekili Prof.Dr.Orhan Atalay ve Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten Ýskilipli Atýf Hocanýn vefatýnýn 89. yýlýnda Türkiye Büyük Millet Meclisinde söz alarak rahmetle andýlar. Uslu konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Hemþehrim,düþünce ve eylem adamý Ýskilipli Atýf Hoca ve Babaeski Müftüsü Ali Rýza Efendi 89 yýl önce bugün Ankara'da idam edilerek, Kimsesizler Mezarlýðýna defnedilmiþlerdi. Allahtan rahmet diliyorum. Savunmasý, itirazý, temyizi, kabil olmayan oluþumu tartýþmalý ve sadece 5 celsede verilen kararla bir hukuk cinayeti iþlenmiþtir. Sözde Yargýcýn; Sarýk, Þapka, Fes ve Bez benzetmesine karþýn merhum hocanýn; Türk ve Ýngiliz bayraklarýný karþýlaþtýrarak adet-alamet açýklamasý hayli düþündürücüdür. Ýstiklal Mahkemeleri kayýtlarý ve karartýlmýþ gerçeklerin aydýnlýða çýkartýlmasýný sabýrsýzlýkla bekliyoruz. Atýf Hocanýn Milli Mücadele ve Kuva-i Milliyeyi destekleyen ayrýca; iþgale karþý çýkan açýklamalarý onun ne kadar yurt sever olduðunu göstermektedir. Türkiye geçmiþteki acýlar ve ayýplarla yüzleþerek toplumsal barýþa ivme kazandýrmalý, Atýf Hoca, Said Nursi, Þeyh Said, Seyit Rýza gibi nice haksýzlýða ve cinayete kurban edilen þahsiyetlere iade-i itibar yapýlmalýdýr. Cumhuriyetimizin 100. Yýlýnda "Yeni Türkiye'ye"iade-i itibar bir atýfetolarak çok yaraþacaktýr." Uslu'nun konuþmasýndan sonra CHP Grup Baþkan Vekili Levent Gök, AK Parti Grup Baþkan Vekili Mahir Ünal söz alarak konu hakkýnda konuþtular. CHP Grup Baþkan Vekili Levent Gök yaptýðý konuþmada, "Sayýn Baþkaným, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuþ olduðu cumhuriyete ve onun kurmuþ olduðu bu Mecliste Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kiþilerin savunulmasýný ve bunun milletvekili sýfatýyla yapmalarýný dehþetle ve üzüntüyle karþýladým. Eðer bu arkadaþlarýmýz tarihten gelen bilgisizlikle bunlarý konuþmuþlarsa o ayrý bir sorundur ama parti yöneticileri buradayken, Ýskilipli Atýf Hoca'nýn Teali Ýslam Cemiyeti Baþkaný sýfatýyla Mustafa Kemal ve arkadaþlarý için "Mustafa Kemal ve Kuva-i milliye maskaralarý Yunan askerlerinin önünden kaçýyor; Mustafa Kemal gibi 5-10 eþkýyanýn vücudunu ortadan kaldýrmak için halkýmýz gereken fedakârlýðý yapmýyor." diyen bir zatýn bu kürsülerden konuþulmasýný þiddetle kýnýyorum. Partinin sözcülerinin bu arkadaþlarýn sözlerini tavzih etmelerini istiyorum. Böylesine, Mustafa Kemal gibi bir þahsiyete "hain", "eþkýya" demiþ bir þahsiyetin bu milletvekilleri tarafýndan burada konuþulmasý ayýptýr, rezalettir, skandaldýr! Bunun gereði derhâl yerine getirilmelidir. Böyle bir terbiyesizliðe burada müsaade edemeyiz" dedi. Bunun üzere AK Partili milletvekilleri Gök'e sözlerinin gerçekleri yansýtmadýðýný ifade ederek gösterdiler. Ýl Genel Meclisi, eðitime verdiði desteði sürdürüyor. Ýl Genel Meclisi, son olarak merkez Çöplü Mahallesine yapýlacak ortaokul binasý için Milli Eðitim Müdürlüðüne arsa tahsisinde bulundu. Dün yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda 10 Meclisten okul için arazi tahsisi mülkiyeti Çorum Ýl Özel Ýdaresine ait bulunan Çöplü Mahallesi 6 ada ve 13 parselde kayýtlý toplam 4 bin 940 metrekare büyüklüðündeki taþýnmaz ortaokul binasý yapýlmak üzere Milli Eðitim Müdürlüðüne tahsis etti. Yasin YÜCEL Özel Ýdareye 5 yýllýðýna 15 milyon lira borçlanma yetkisi ve köy içi kilit parke taþý sorununun en önemli sorun olarak karþýlarýnda durduðunu belirterek, kýrsalda yaþanan bu sorunlara kýsa sürede kalýcý bir çözüm bulmak amacýyla böyle bir çözüm yolu bulduklarýný ifade etti. Yapýlan görüþmenin ardýndan Çorum Ýl Özel Ýdaresine 15 milyon TL kredi kullanmasýna oy Ýl Genel Meclisi, özellikle kýrsal bölgelerdeki kanalizasyon, içme suyu, yol ve kilit parke taþý sorununa kýsa sürede çözüm bulabilmek amacýyla borçlanarak yatýrým yapma birliðiyle karar verildi. Yasin YÜCEL kararý aldý. Bu kapsamda Çorum Ýl Özel Ýdaresine tamamý altyapý yatýrýmlarýnda kullanýlmak üzere 15 milyon TL borçlanma yetkisi verildi. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Çorum merkez ve köylerin altyapý giderlerinde kullanýlmak üzere Ýller Bankasý yada devlet bankalarýndan 5 yýl süreyle 15 milyon TL kredi kullanýlmasýna iliþkin talep yazýsý görüþülerek oy birliðiyle kabul edildi. Konuyla ilgili olarak bilgi veren Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, þu anda köylerde kanalizasyon baþta olmak üzere içme suyu Meclis su rezervlerini araþtýracak Çorum Ziraat Odasý Baþkan adayý Ahmet Pehlivan, Merkez Köy Muhtarlarý Derneði'ni ziyaret etti.7 Þubatta yapýlacak olan Ziraat Odasý Baþkanlýk Seçimi'ne hazýrlanan Ahmet Pehlivan, seçim çalýþmalarýna devam ediyor. Pehlivan ve beraberindekiler, Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Hacý Koca'ya ziyarette bulundular. Ziyarette açýklamalarda bulunan Ahmet Pehlivan, Ziraat Odasý'ný daha üst seviyeye çýkarmak için ellerinden geleni yapacaklarýný ifade etti. Ýþlerinin çiftçiye hizmet olduðunu, seçildikleri takdirde sorumluluðu üstlenecek görüþe ve vizyona sahip olduklarýný belirten Pehlivan, Çorum'- daki çiftçiler için daha iyi þartlarda ticaret yapabilmelerini görev edindiklerini vurguladý. Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Hacý Koca'dan destek isteyen Pehlivan, "Bizler çiftçilerimiz için varýz. Þayet ki seçilirsek görevimizin bilincindeyiz. Çiftçilerimizin daha iyi þartlarda çalýþmalarýný görev edindik. Ziraat Odasý'ný daha üst seviyelere çýkaracaðýmýzdan þüpheniz olmasýn. Bu anlamda çiftçilerimizin çoðunluðu köylerde yaþýyor. Onlarýn sorunlarýný biliyoruz ve gerekli analizleri yaptýk. Çözüm noktasýnda elimizden Ýl Genel Meclisi de Çorum halkýna suyun tasarruflu kullanýlmasý konusunda çaðrýda bulundu. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün yapýlan meclis toplantýsýnda Çorum'daki mevcut içme suyu kaynaklarýnýn durumunun araþtýrýlmasýyla ilgili olarak yazýlý bir önerge teklifi verildi. AK Parti Merkez Ýl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Alagöz, Sungurlu Ýl Genel Meclisi Üyesi Ramazan Kelepircioðlu, Oðuzlar Ýl Genel Meclisi Üyesi Alaaddin Coþkun ve Osmancýk Ýl Genel Meclisi Üyesi Celalettin Aksan tarafýndan verilen ortak önerge teklifinde özellikle son yýllarda etkili olan aþýrý kuraklýðýn Çorum'daki içme suyu kaynaklarýný da ciddi biçimde etkilediði belirterek, Çorum merkez ve ilçelerdeki mevcut içme suyu rezervlerinin araþtýrýlmasý istendi. Önerge teklifinde Çorum genelinde içme suyu konusunda herhangi bir sýkýntýnýn bulunup bulunmadýðýnýn da araþtýrýlmasý istenirken, olasý içme suyu sýkýntýsýna karþý Çorum halkýndan içme suyunu tasarruflu kullanmalarý istendi. Önerge sahipleri adýna açýklamada bulunan AK Parti Merkez Ýl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Alagöz, suyun çok yakýn bir gelecekte ülkemizin ve tüm dünyanýn en önemli sorunlarýndan birisi haline geleceðini belirterek, "yakýn bir gelecekte dünyada su savaþlarý çýkabilir" uyarýsýnda bulundu. Dünyadaki mevcut su kaynaklarýnýn %97,5'nin tuzlu sulardan oluþtuðunu, bu nedenle ancak %2,5'lik suyun insan ve hayvanlar tarafýndan kullanýldýðýna dikkat çeken Alagöz, böyle bir ortamda Türkiye'de ve Çorum'da suyu tasarruflu kullanmaktan baþka çarenin bulunmadýðýný belirterek, tüm Çorum halkýný içme suyu konusunda daha tasarruflu davranmaya çaðýrdý. Yapýlan görüþmenin ardýndan söz konusu önerge teklifi üzerinde gerekli deðerlendirme ve incelemede bulunulmak üzere oy birliðiyle Çevre ve Saðlýk Komisyonuna havale edildi. Yasin YÜCEL Pehlivan'dan, Merkez Köy Muhtarlarý Derneði'ne ziyaret geleni yapacaðýz. Burada sizlerin huzurunda bunlarý gerçekleþtirmek için Muhtarlarý Derneði Baþkanýmýzdan destek bekliyorum" dedi. Ziyaretlerinden dolayý Ziraat Odasý Baþkan Adayý Ahmet Pehlivan'a ve beraberindekilere teþekkür eden Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Hacý Koca, seçimlerin demokratik bir ortamda geçeceðinden þüphelerinin olmadýðýný söyleyerek, seçimlerin Ziraat Odasý için hayýrlara vesile olmasýný diledi.

11 2 AÐUS- 05 ÞUBAT 2015 PERÞEMBE SPOR 11 Sungurlu'ya yeni stadyum Gençlik ve Spor Çorum Ýl Müdürü Haþim Eðer, Çorum'un en büyük ilçesi olan Sungurlu'ya en son teknolojiyle modern bir stadyum kazandýracaklarýný söyledi. Eðer, yaptýðý açýklamada, Sungurlu'ya sentetik çim saha, seyirci tribünü ve soyunma odalarý için 1 Milyon TL ödeneðin Spor Toto Baþkanlýðý kanalýyla onaylandýðýný hatýrlattý. Ýlçede Bahçelievler Mahallesinde bulunan Hayat Yolu Ýskilip Kaymakamlýðý'ndan örnek proje Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan gerçekleþtirilen "Çýnarlarýmýzý Unutmadýk" projesinin açýlýþ toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýya Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Belediye Meclis Üyesi Murat Önder, Vakýf Müdürü Ýsmail Týðlý ile daire amirleri ve Ýskilip Ýbni Sina Saðlýk Meslek Lisesi bünyesinde gerçekleþtirilen Engelli ve Yaþlý Bakým Hizmetleri Kursiyerleri katýldý. Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðüne sunulan projenin açýlýþ toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný Kaymakam Þuayib Gürsoy yaptý. Þuayib Gürsoy konuþmasýnda, "Ýskilip'te ilk olarak uygulanacaðýmýz proje bize heyecan vermektedir. Ýlçe Merkezinde yalnýz yaþayan 141 yalnýz yaþayan evde bakým hizmeti almayan 65 yaþ üstü vatandaþlarýmýzýn evlerini ziyaret ederek ihtiyaçlarýný görme, problemlerini dinlemeye yönelik proje geliþtirmeye karar verdik. Bu projeyi geliþtirirken Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma vakfý ve Saðlýk Meslek Lisesinin de devam eden Engelli ve Yaþlý Bakým Hizmetleri Kursiyerleri yani bu iþin eðitimini alan eðitimli personelle gerçekleþtireceðiz. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðüne projemizi sunduk. Proje burada bulunan 14 kursiyerimize belirli periyotlarla yaþlý vatandaþlarýmýzý ziyaret etmeleri, ziyaret esnasýnda yaþlýlarýmýzýn tansiyonlarýndan evlerinin temizliðine, saðlýk durumlarýnýn kontrolüne yemeklerinin yapýlmasýna kadar tüm ihtiyaçlarýný gözden geçireceklerdir. Proje kapsamýnda iki arkadaþýmýza yaklaþýk 20 vatandaþýmýza bir hafta ile on gün aralýkla kontrollerini saðlayacaklardýr. Bu vatandaþlarýmýz yaþlý olduklarý için gerekli ihtiyaçlarý, sosyal Yardýmlaþma Vakfý ile diyaloglarýný arkadaþlarýmýz parkýnýn bulunduðu yaklaþýk 25 dönümlük arazi ile mevcut toprak sahanýn Belediye ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý arasýnda takas edileceðini belirten Eðer, Belediyenin takas için evraklarý tamamlayarak Bakanlýða sunduðunu ifade etti. Arazinin deðer tespiti yapýlmasý için önümüzdeki günlerde özel bir firmanýn ilçeye gelerek rapor hazýrlayacaðýný anlatan Eðer, yaklaþýk 1 ay sürecek bu çalýþmanýn ardýndan belirlenen deðerler sonucu takasýn gerçekleþerek ihale sürecinin baþlayacaðýný kaydetti. Haþim Eðer, Sungurlu'ya yapýlacak stadyumun en son teknoloji ile üretilen sentetik çimle kaplanacaðýný gece aydýnlatmalarýnýn yaný sýra seyirci tribünü ve soyunma odalarýnda olacaðýný bildirdi. Çorum'un en büyük ilçesi olan Sungurlu'nun stadyum sorununun en kýsa sürede çözüleceðini belirten Eðer, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü olarak projenin yakýndan takipçisi olduklarýný söyledi. (Spor servisi) ASGD 'den kýnama Anadolu Spor Gazetecileri Derneði Genel Baþkaný Ýbrahim Erdoðan, gazeteci Mehmet Ali Yýlmaz'a yapýlan çirkin saldýrýyý kýnadý. Gazetecilerin bu tür saldýrýrlarla korkutulup sindirilemeyeceðini belirten ASGD Genel Baþkaný Erdoðan'ýn açýklamasý þöyle: "Gazete BURSA köþe yazarý meslektaþýmýz Mehmet Ali Yýlmaz, gazete binasýna giriþi sýrasýnda saldýrýya uðramýþ, demir çubuklarla dövülerek baþýndan ciddi þekilde yaralanmýþtýr. Gazetecilik faaliyeti nedeniyle yapýldýðý anlaþýlan saldýrýyý Anadolu Spor Gazetecileri Derneði adýna þiddetle kýnýyoruz. Bu saldýrý gazetecilerin can güvenliklerinin de olmadýðý bir ortamda çalýþmak zorunda kaldýklarýný ortaya koyan bu saldýrý aslýnda basýn özgürlüðüne yapýlmýþ bir saldýrýdýr. Nedeni ne olursa olsun gazeteciye yapýlan saldýrý asla kabul edilemez ve bu tür saldýrýlarýn gücünü kaleminden alan meslektaþlarýmýzý asla yýldýramaz. Tüm meslektaþlarýmýzý korkutmak ve sindirmek amaçlý yapýlmýþ olduðu anlaþýlan saldýrýnýn failleri mutlaka yakalanmalý, adalet önüne çýkarýlmalýdýr. Baþýna aldýðý darbelerle yaralanan meslektaþýmýz Mehmet Ali Yýlmaz'a ASGD camiasý olarak geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyoruz ve yetkilileri olayýn aydýnlatýlmasý için göreve çaðýrýyoruz." (Spor servisi) saðlayacaktýr. 141 yaþlýmýzýn her halükarda kapýlarý çalýnacak, ihtiyaçlarý giderilecek hatýrlarý sorulan daha mutlu bireylere onlarý unutmadýðýmýzý, dertleri ile dertlendiðimizi onlara hissettirmiþ olacaðýz. Ayrýca 14 kursiyerimize de proje süresince sigortalarý yatmýþ, aldýklarý kursunda faydasýný göreceklerdir. Bu kapsamda bir yýl sürecek bu projemizin ülkemize, yaþlýlarýmýza kursiyerlerimize hayýrlý olmasýný diliyorum. Emeði geçenlere teþekkür ediyorum" dedi.kaymakam Gürsoy'un konuþmasýndan sonra Sait Çakýr tarafýndan projenin detaylarý ile ilgili sunum gerçekleþtirildi. Belediye Baþkaný Recep Çatma ise konuþmasýnda "Bu iþin birde dua tarafý var. Manevi tarafýný unutmayýn. Þuanda öyle yaþlý annelerimiz var ki çoluðu çocuðu dýþarýda olan, bir ekmek yada aspirin almaya muhtaç büyüklerimiz var. Onlarýn hayýr duasýný almak her þeyden daha önemlidir. Bunlarý yaparken yaþlýlýðýn vermiþ olduðu bazý sýkýntýlarý da bilmek gerekir. Bugün geldin yarýn gelmedin gibi konularda beklentilerine cevap verilmelidir. Hoþgörü ile karþýlamak, anlayýþ içerisinde olmak sizlere düþmektedir. Belediye olarak Ýskilip'e yol yapmamýz çöpü almamýz belediyenin asli görevidir ama Belediyenin asýl önemli olan görevi ise sosyal hizmetlerdir. Sosyal Hizmetlerin baþýnda sizlerin yaptýðý bu iþler gelmektedir. Bizimde bu konudaki projemizle birlikte asýl belediyeciliði o zaman yapacaðýz. Bu kutsal görevinizde sizlere baþarýlar diliyorum" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Zonguldakspor'un yeni transferi Emre Taþkoparan antrenmanlara baþladý.bir haftadýr takýmla birlikte olan Kaan ve yeni transfer Emre'yi yanýna alarak basýn mensuplarýna poz veren teknik Direktör Cahit Terzi, " Lig uzun bir maraton. Bu maratonda tüm oyuncularýmýzdan yararlanacaðýz. Kaan ve Emre'nin katýlýmý ile biraz daha güçlüyüz" diye konuþtu Zonguldakspor'un baþarýlý futbolcularý Burak, Rýdvan ve Kadir talihsiz bir kaza geçirdiler.kaza geçiren futbolcularý hakkýnda konuþan Zonguldakspor Teknik Direktörü Cahit Terzi," Burak, Rýdvan ve Kadir'in genel durumlarý iyi. Oyuncularýmýzý bize Allah baðýþladý. Ben futbolcularýmýza ve camiamýza geçmiþ olsun dileklerimi sunuyorum" Spor- Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele eden Zonguldakspor, hafta sonunda Çorum deplasmanýnda oynayacaðý Corum Belediyespor maçý hazýrlýklarýna baþladý. Dün Fener sentetik sahada þiddetli yaðmur altýnda yaklaþýk bir buçuk saat süren antrenmanda futbolcularýn neþeli olduklarý gözlendi. Dün yapýlan çalýþmaya kaza geçiren Burak, Rýdvan ve kadir katýlmadý. Yeni transfer Emre ise takýmla birlikte çalýþmalara baþladý.takýmýn son durumu hakkýnda bir açýklama yapan Zonguldakspor'un tecrübeli teknik adamý Cahit Terzi, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; ÇORUM MAÇI ÇOK ÖNEMLÝ "10 kiþi kalmamýza raðmen kazandýðýmýz Karakaþlar Þirketler Grubu'ndan Uslu'ya ziyaret Karakaþlar Þirketler Grubu Genel Müdür'ü Yýldýrým Orkun Bayýndýr ve Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Karakaþ, Çorum Milletvekili ve Ýdare Amiri Salim Uslu'yu meclisteki makamýnda ziyaret ettiler. Genel Müdür Yýldýrým Orkun Bayýndýr, Çorum'un geliþmesindeki katkýlarýndan ötürü Salim Uslu'ya teþekkür ederek bundan sonraki süreçte de Karakaþlar Þirketler Grubu olarak Çorum'un geliþmesinde üzerlerine düþen görevi yapmaya devam edeceklerini söyledi. Haber Servisi Terzi: Çorum Belediye maçý çok önemli Gaziosmanpaþa maçý bizim için çok iyi oldu. 5 hafta sonra galip gelen oyuncularýmýzýn öz güvenlerini yeniden kazandýlar. Ben futbolcularýmýz bir kez daha kutluyorum. Artýk o maç geride kaldý. Hafta sonunda oynayacaðýmýz çok önemli bir Çorum maçý var.çorum deplasmanýndan da güzel bir sonuçla dönersek bizim açýmýzdan çok iyi olacak. TAKIMA KATKI SAÐLAYACAKLARDIN Transferin son gününde lisanslarý çýkartýlan iki futbolcunun takýma katký vereceðine inandýðýný söyleyen Terzi," Önümüzde çok zorlu maçlar var. Bu zorlu haftalarda kart cezalýlarý olacak, sakatlýklar olacak.onun için kadromuzda bulunan her oyuncumuza ihtiyacýmýz var. Son olarak Emre ile Kaan'ý transfer ettik. Ýkisi de iyi futbolcu, inþallah bize katký saðlanacaklardýr." ALLAH BÝZE BAÐIÞLADI Kaza geçiren futbolcularýn durumu hakkýnda da bilgi veren Terzi;" Maç sonu 1 gün izin vermiþtik. Ýstanbul'dan dönen Burak, Rýdvan ve Kadir, talihsiz bir trafik kazasý geçirmiþler. Oyuncularýmýzý Allah baðýþladý. Geren durumlarý iyi Rýdvan'ýn dudaðýnda küçük bir açýlma olmuþ. Genel saðlýk kontrolleri yapýldý. Genel durumlarý iyi. Futbolcularýmýza ve camiamýza geçmiþ olsun dileklerimi sunuyorum. Oyuncularýmýz bugün ardamýzda olacak" diye konuþtu. (Spor servisi) Kýzýlcabölük, Darýca mesaisini sürdürüyor Spor Toto 3.Lig 1.Grup' ta, ikinci yarýnýn ilk iki maçýndan beraberlikle ayrýlan Kýzýlcabölükspor, 2 günlük iznin ardýndan bu hafta Denizli Atatürk Stadý' nda aðýrlayacaðý lig lideri Darýca Gençlerbirliði maçý hazýrlýklarýna baþladý. Teknik Direktör Hasan Þermet ve kurmaylarý nezaretinde Þirinköy Stadý' nda gerçekleþen antrenman 1,5 saat sürdü. Yaðmur altýnda gerçekleþen antrenmana futbolcular düz koþu yaparak baþladý. Düz koþu ve ýsýnma hareketleriyle baþlayan antrenman, 5'e 2 ' nin ardýndan çift kale maçta tamamlandý. Çift kale maçta futbolcularýn istekli ve hýrslý görüntüsü teknik heyeti memnun etti. (Spor servisi) Ligin 20'nci haftasýnda deplasmanda Kýzýlcabölükspor'la karþýlaþacak olan lider Darýca G.B, Lider K.Bölük mesaisini sürdürüyor bu karþýlaþmanýn hazýrlýklarýna start verdi. Dün Teknik Direktör Özgür Vurur yönetiminde saat 15.00'da baþlayan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Düz koþu ve ýsýnma hareketleriyle baþlayan antrenman, açma germe hareketlerinin ardýndan yarý sahada yapýlan çift kale maçla devam etti. Haftanýn ilk antrenmanýný, sarý yeþilli futbolcularýn bireysel çalýþmalarýyla noktalandý. Temsilcimizin dün yapýlan antrenmanýnda teknik heyet ve futbolcularýn neþeli olmalarý dikkatlerden kaçmazken, futbolcularýn hýrslý çalýþma temposu göz doldurdu. (Spor servisi)

12 05 ÞUBAT 2015 PERÞEMBE Petrol'ün son transferi Vedat Gün Batman Petrolspor A.Þ. transferin son gününde Pendikspor'dan Vedat Gün'ü kadrosuna kattý. 21 yaþýndaki sol bek Vedat Gün'le transferi kapattýklarýný belirten Petrolspor Sportif Direktörü Mehmet Gönülaçar: "Ýyi transferler yaptýðýmýza inanýyoruz. Her mevkiden iki futbolcumuz oldu. Yeni transferlerle güçlendik. Sezonu istediðimiz yerde kapatmak için çaba sarf edeceðiz" dedi. (Spor servisi) Belediyespor galibiyet için plan hazýrlýyor Ali Utkus 4 futbolcu alt yapýya gönderildi Önce toplantý M. Akif Sefa Belediyespor da zorlu Zonguldak Kömür maçý öncesi disiplinsiz davranýþlar sergileyen 4 futbolcuya teknik heyet ve yönetimin karar ý ile 5 bin (Beþ Bin Lira) para cezasý ve alt yapý takýmý ile antrenmanlara çýkma kararý verildi. Kulüp basýn bürosundan yapýlan açýklamada þu bilgiler verildi; Sefa Akýn Baþýbüyük, M.Akif Tatlý, Utku Bektaþ ve Ali Kireþ hocanýn raporu ve yönetimin kararýyla disiplinsiz davranýþlarýndan dolayý TL( Beþ BinTürk Lirasý) para cezasý verildi. Ayrýca ceza verilen 4 futbolcu ikinci bir karara kadar alt yapý takýmýnda idmanlara çýkacaklardýr; açýklamasý yapýldý. (Spor servisi) Haydi taraftar Pazar günü maça Çorum belediyespor dün Dr. Turhan Ýncedal saha içinde 10 dakika futbolcular ile Kýlýçcýoðlu stadýnda yaptýðý taktik çalýþmasý ile Pazar günü sahasýnda konuk cularýna anlattý. Konuþmanýn ardýndan fut- toplantý yaparak zorlu maçýn önemini futbol- edeceði Zonguldak Kömürspor maçýnýn bolcular ikiþerli gruplar halinde pas çalýþmasý hazýrlýklarýný sürdürdü. Kadro dýþý kalan yaptý. Pas çalýþmalarýnýn ardýndan 3, grupa Mehmet Akif, Sefa, Utku ve Ali, nin katýlmadýðý çalýþmaya grip olan kaleci Osman Kaç yaptý. ayrýlan kýrmýzý siyahlýlar 5,e 2 top çalýþmasý katýlmadý. Tuzlaspor'dan kiralanan Recep ise, Antrenmanýn son bölümünde yaklaþýk 1 antrenman açýðýný kapatmak için teknik saat yarý alanda taktik çift kale çalýþmasý heyetin raporu doðrultusunda sabah ve yapan kýrmýzý siyahlýlar çalýþmayý noktaladýlar. Bugün yapýlacak olan antrenman ile akþam olmak üzere takýmdan ayrý olarak düz koþular yaparak açýk kapatýyor. Zonguldak Kömür hazýrlýklarýna devam Dün Teknik direktör yavuz Ýncedal yönetiminde yapýlan taktik çalýþmasý öncesi (Spor servisi) edilecek. Çatalca dan 7 transfer Çorum belediyespor kulüp müdürlüðü tarafýndan yapýlan yazýlý basýn açýklamasýnda Pazar günü oynanacak olan Çorum belediyespor- Zonguldak Kömürspor maçýna Çorumlu bütün futbol severleri zorlu 90 dakikaya davet edilerek taraftar desteði istendi. Kulüp müdürlüðü tarafýndan yapýlan yapýlan yazýlý açýklamada þu görüþlere yer verildi;dr. Turhan Kýlýççýoðlu stadyumunda ikinci yarýnýn 3. Haftasýnda oynayacaðýmýz zorlu Zonguldak spor maçý final havasýnda geçecektir. Ligin ileriye dönük önemini ve gidiþatýný belirleyecek Zonguldak spor maçý onemini bir kat daha artýrmaktadýr. Zonguldak spor taraftar derneði kulübümüzü arayarak 200 kiþilik seyirci yeri tahsil edilmesi konusunda rica da bulunmuþtur. Kulübümüz, Zonguldak spor takýmýný ve seyircisini en iyi þekilde aðýrlayacak ve maçtan sonra da en güzel þekilde uðurlayacaktýr. Ayrýca Zonguldak spor takýmýnda 3 futbolcu kardeþimiz kaza yapmýþ olup Çorum Belediyespor kulübü olarak Zonguldak spor kulübüne ve bu 3 futbolcu kardeþimize geçmiþ olsun dileklerimizi sunuyoruz. Her maçda olduðu gibi bu zorlu Zonguldak spor maçýnda da 12. gücümüz olan seyircilerimizi takýmýza 90 dakika boyunca hiç susmadan desteklemelerini ve takýmýmýzý ateþlemelerini bekliyoruz. Çorum Belediyespor kulübümüz her þeyi ile örnek olan bir kulüptür. Kulübümüzün kurallarýndan asla taviz verilmedi bundan sonra da verilmeyeceðini belirtmek istiyoruz. Kurallar dahilinde gerekli olan neyse o yapýlacaktýr. Bu hafta oynayacaðýmýz zorlu Zonguldak spor maçýna baþta Çorum valimizi, bütün protokol mensuplarýmýzý ve Çorum Belediyespora gönül vermiþ spor severlerimizi Pazar günü maça bekliyoruz (Spor servisi) Spor toto 3. Lig 1. Grupta orta sýralarda yen alan ve hedefini üst sýralar olarak belirleyen Çatalcaspor, transfer döneminde kadrosunu yeni isimlerle güçlendirdi. Yedi oyuncuyu Profesyonel liglerden, üç oyuncuyu da Amatör liglerden kadrolarýna dahil eden sarý-kýrmýzýlýlar, eksik bölgelerini yeni transferleriyle doldurmuþ oldu. Sarý-kýrmýzýlýlar transferin son gününde kadrolarýný þu isimlerle güçlendirdi. 68 Aksarayspor'dan Özgür Çelik, Erzin Belediyespor'dan Göktuð Uzunoðlu, Balçova Yaþamspor'dan Mehmet Topçu. Menemen Belediyespor'dan Hakan Sayýn, Darýca Gençlerbirliði'nden Halil Ýbrahim Yüksel, Beþiktaþ U-21 Takýmýndan Engin Yýldýz ve Sandýklýspor'dan kaleci Mertcan Dadan. Bu transferlerin yaný sýra Amatör Ligde baþarýlý bir sezon geçiren Öz Nakkaþspor'dan Burhan Türk, Çiftlikköyspor'dan Yunus Beyaz ve Küçükköyspor'dan Barýþ Can Karadeniz'i de profesyonel yaparak kadrolarýný güçlendirdiler. (Spor servisi)

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Tuzaklara karþý milletle mücadele

Tuzaklara karþý milletle mücadele Çorum da hemþehricilik güçlenmeli Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Taþpýnar Muhasebe Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý (Devredilen) Sigorta Ýþleri Genel Müdürlüðü Sigorta Primleri

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı