KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesini, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesini teminen araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesi için Araştırma- Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Uygulama Esasları, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilere, KOSGEB tarafından uygulanacak, Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Programı ile Endüstriyel Uygulama Programına ilişkin alt düzenleyici işlemleri kapsar. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Uygulama Esasları, 15/06/2010 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında 2010/02 sayılı KOSGEB İcra Komitesi Kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulan Araştırma Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programının 15. Maddesine istinaden hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Uygulama Esaslarında yer alan; a) Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge): Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için, sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri, b) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığı nı, c) Endüstriyel Uygulama: Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış ve/veya patent belgesi ile korunan veya doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan yeni bir ürün/hizmetin üretilmesi, kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi faaliyetlerini, ç) Geri Ödemeli Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağlanan desteği, d) Geri Ödemesiz Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği, e) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri, f) Hizmet Sağlayıcı: İşletmenin desteğe konu mal/hizmeti satın aldığı kurum/kuruluş veya firmayı, 1

2 g) Hizmet Merkezi: KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerini, ğ) İnovasyon (Yenilik): Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve sonuçlarını, h) İşletme: 18/11/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ve 18/9/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ), ı) İşletmeden Sorumlu Personel: KOBİ Uzmanı, KOBİ Uzman Yardımcısı veya 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38. maddesi hükümlerine göre üniversite öğretim üyelerinden KOSGEB de görevlendirilen personeli, i) İşlik: Teknoloji Geliştirme Merkezlerinin (TEKMER) kullanımına tahsis edilmiş alanlarda yer alan, işletme ve girişimcilere proje süresi boyunca tahsis edilen mekanları, j) İzleyici: Proje ile ilgili faaliyetleri, proje süresince dönemsel olarak izlemek, incelemek, değerlendirmek ve raporlamak üzere görevlendirilen öğretim elemanını, k) KOBİ Bilgi Beyannamesi: 18/11/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik gereğince işletme tarafından hazırlanması gereken belgeyi, l) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi ni, m) KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin kayıt altına alındığı veri tabanını, n) Kurul: Ar-Ge ve İnovasyon ile Endüstriyel Uygulama projelerini değerlendiren ve karar alan değerlendirme ve karar kurulunu, o) Program: Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programını, ö) Proje: Amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, süresi, bütçesi, diğer kaynakları ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili faaliyetler bütününü, p) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran işletmelerin KOSGEB e verdikleri idari, mali ve hukuki taahhütlerini içeren belgeyi, r) Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER): Yeni ürün/hizmet ve üretim teknolojilerini geliştiren işletmelerin ve girişimcilerin, Ar-Ge ve inovasyon ile endüstriyel uygulama faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla üniversiteler, araştırma merkezleri ve diğer kurum/kuruluşlar ile yapılan işbirliği protokolleri kapsamında KOSGEB tarafından kurulan veya kurdurulan merkezi ifade eder. Programdan yararlanma koģulu MADDE 5 - (1) Bu Program; Ar-Ge ve İnovasyon Programı, Endüstriyel Uygulama Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Programa ĠliĢkin Hususlar 2

3 (2) İşletme ve girişimcilerin Programdan yararlanmak için ilgili Hizmet Merkezine proje başvurusu yapmaları, proje başvurusu yapan işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olmaları esastır. Projesi kabul edilen girişimcinin ise işletmesini kurmasını müteakip KOSGEB Veri Tabanına kayıt olması gerekir. (3) KOSGEB Veri Tabanında yer almak isteyen işletme, internet adresinden KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dokümanını doldurarak KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar. İşletme bu belgelere, işletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi, bağlı bulunduğu odadan alınmış Faaliyet Belgesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini ekleyerek Hizmet Merkezine teslim eder. İşletmelerin faaliyet konusu nedeniyle temin edemeyeceği belgeler istenmez. (4) Hizmet Merkezi tarafından gerekli inceleme yapılır. Başvurunun uygun bulunması halinde elektronik ortamda uygunluk teyidi verilerek işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kaydı tamamlanır. (5) İşletme, güncel KOBİ Bilgi Beyannamesini her yıl Hizmet Merkezine teslim eder. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ar-Ge ve Ġnovasyon Programı Proje baģvurusu ve değerlendirme MADDE 6 - (1) Ar-Ge ve İnovasyon Programından araştırma- geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler/girişimciler yararlanabilir. (2) Ar-Ge ve İnovasyon Programından yararlanmak isteyen işletme/girişimci, ekte yer alan Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Başvuru Formu ile Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosunda (Tablo 1) belirtilen belgelerle ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar. Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Başvuru Formunun her sayfası işletme tarafından kaşelenerek imzalanır. (3) Hizmet Merkezine ilk defa başvuruda bulunan her işletme için Başvuru ve Uygulama Dosyası açılır ve işletme ile ilgili her türlü belge bu dosyada muhafaza edilir. Bu dosyanın açılmasından sonra, İşletmeden alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar istenmez. (4) Proje başvurusu, işletmeden/girişimciden sorumlu personel tarafından işletmenin KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yararlandığı program sayısı, KOBİ Bilgi Beyannamesi, mevzuata uygunluk, bilgi, belge, şekil yönünden incelenerek ekte yer alan Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Ön Değerlendirme Formu hazırlanır. (5) Proje ve eklerinde eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru sahibine bildirilir. (6) Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan proje, Kurul Toplantı Gündemine dahil edilerek değerlendirilmek üzere Kurul a sunulur. 3

4 (7) Proje başvuru sahibi, projesini sunmak üzere Kurul a davet edilir. (8) Kurul ve projeye görüş veren öğretim elemanları tarafından yapılan değerlendirmelerde, OECD tarafından hazırlanan Ar-Ge ve inovasyonla ilgili tanımların ve açıklamaların yer aldığı Frascati ve Oslo Kılavuzları da dikkate alınır. (9) Kurul, projeyi kabul edebilir, reddedebilir, proje konusu ile ilgili üniversite öğretim elemanından görüş talep edebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden revizyon isteyebilir. Kurul un kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir. (10) Kurul kararı evrak kaydına alınır ve proje başvuru sahibine 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak bildirilir. Ayrıca, Kurul kararının bir örneği ilgili Başkanlık Birimine gönderilir. (11) Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden taahhütname vermesi istenir. Taahhütname verme süresi, başvuru sahibinin işletme olması halinde 30 (otuz) gün, girişimci olması halinde ise 60 (altmış) gündür. Projenin baģlangıç tarihi ve proje süresi MADDE 7 - (1) Taahhütnamenin Hizmet Merkezi tarafından evrak kaydına alındığı tarih, proje başlangıç tarihidir. (2) Ar-Ge ve İnovasyon Programında proje süresi en az 12 (on iki) ay, en çok 24 (yirmi dört) aydır. Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir. Ar-Ge ve Ġnovasyon Programı kapsamında sağlanacak desteklerin üst limit ve oranları MADDE 8 - (1) Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında sağlanacak desteklerin üst limit ve oranları ekte yer alan Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu nda (Tablo 2) verilmiştir. (2) Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında sağlanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde % 75 (yetmiş beş) olarak uygulanır. Ancak, Başlangıç Sermayesi Desteğinde destek oranı % 100 (yüz) dür. (3) Ar-Ge ve İnovasyon Programı için belirlenen destek üst limitleri proje bazlı olup, işletmelerin her yeni projesinde destek üst limiti yeniden başlatılır. (4) İşletmenin aynı anda sadece 1 (bir) Ar-Ge ve İnovasyon Projesi desteklenir. İşletme, projesini tamamlaması halinde yeni bir proje sunabilir. Ancak 2 (iki) projesi arka arkaya başarısız tamamlanan işletmenin bu program kapsamında yeni başvurusu alınmaz. Ar-Ge ve Ġnovasyon Programı kapsamındaki destekler MADDE 9 - (1) Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında, Kurul kararı ile proje giderlerine aşağıda yer alan geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz destekler verilir: 4

5 9.1. ĠġLĠK/KĠRA DESTEĞĠ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ ĠĢlik Desteği (1) Talep edilmesi ve TEKMER de yer olması halinde, proje süresince işlik desteği verilir. İşlik kullanım bedeli alınmaz. (2) İşlik desteği öngörülen girişimciye, şirket kurma sürecinde adres göstermesini sağlamak amacıyla işlik tahsisi yapılabilir. (3) İşlik tahsisi, süre uzatımları dahil proje süresince yapılır. Kurul kararı ile projesi tamamlanan ya da sonlandırılan işletmeler kararın kendisine bildirildiği tarihi takiben 30 (otuz) gün içinde işliği tahliye eder. (4) İşletme, İşlik Desteğinden yalnızca 1 (bir) defa yararlanabilir Kira Desteği (1) Başvuru aşamasında girişimci olan işletmeye, başvuru yaptığı Hizmet Merkezi tarafından İşlik Desteği verilememesi halinde; Geri Ödemesiz Kira Desteği verilir. (2) Kira Desteğinin üst limiti, net kira bedeli üzerinden (stopaj hariç) proje süresince aylık azami 500 (beş yüz) TL olmak üzere toplam (on iki bin) TL dir MAKĠNE-TEÇHĠZAT, DONANIM, HAMMADDE, YAZILIM VE HĠZMET ALIMI GĠDERLERĠ DESTEĞĠ (1) İşletmeye deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye yönelik, hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri için destek sağlanır. (2) Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz (yüz bin) TL, geri ödemeli (iki yüz bin) TL olmak üzere toplam (üç yüz bin) TL dir. (3) Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Tespit Tutanağını düzenler PERSONEL GĠDERĠ DESTEĞĠ (1) Personel Gideri Desteği, projede çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. (2) İşletmeye, personel giderleri için net ücret üzerinden aylık, lisans mezunlarına (bin beş yüz) TL, yüksek lisans mezunlarına (iki bin) TL ve doktora programı mezunlarına (iki bin beş yüz) TL olmak üzere, toplam üst limiti (yüz bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. Asgari Geçim İndirimi net ücrete dahil edilmez. (3) Desteklenecek personelin sayısına, niteliğine ve destek süresine Kurul karar verir. 5

6 9.4. PROJE GELĠġTĠRME DESTEĞĠ (1) Proje kapsamında; proje danışmanlık, eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları, tanıtım, yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için işletmeye toplam üst limiti (yüz bin) TL olmak üzere geri ödemesiz destek sağlanır. (2) Desteklenecek giderlere ilişkin hususlar aşağıda sıralanmıştır: Proje DanıĢmanlık Desteği (1) İşletmenin; projesini geliştirmesine yönelik olarak, yurt içi/yurt dışındaki üniversitelerden teknik, tasarım, finans, proje yönetimi v.b. konularda alacağı danışmanlık hizmeti giderlerini kapsar. (2) Danışmanlık Desteği, yalnızca danışmanlık bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz. (3) Bu desteğin üst limiti (yirmi beş bin) TL dir. (4) İşletme tarafından Danışmanlık Hizmeti bitiminde, ekte yer alan Ar-Ge ve İnovasyon Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu hazırlanarak Hizmet Merkezine verilir Eğitim Desteği (1) İşletmenin; projesini geliştirmesine yönelik olarak, yurt içi/yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsar. (2) Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz. (3) Bu desteğin üst limiti (beş bin) TL dir Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği (1) İşletmenin; Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgelerini almak için yaptığı giderleri kapsar. (2) Bu desteğin üst limiti (yirmi beş bin) TL dir. (3) Türk Patent Enstitüsü ne ve/veya yurt dışı muadili kurum/kuruluşlar ile Türk Patent Enstitüsü nce yetkilendirilmiş Patent Vekillerine yapılan ödemeler bu destek kapsamındadır Proje Tanıtım Desteği (1) Projenin tanıtımı için yaptırılan broşür, katalog, CD, web sayfası gibi tanıtım ürünü giderleri ile tanıtım toplantısı gibi etkinliklerin organizasyon giderlerini kapsar. (2) Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan broşür/katalog, CD ve web sayfasında KOSGEB logosu ve internet adresinin (www.kosgeb.gov.tr) yer alması gerekir. 6

7 (3) Bu desteğin üst limiti (beş bin) TL dir YurtdıĢı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik ĠĢbirliği Ziyareti Desteği (1) Proje konusuyla ilgili yurt dışı kongre/konferans/sempozyum katılımı ve yurt dışı fuar/teknolojik işbirliği ziyaretine ilişkin ulaşım, konaklama ve katılım/giriş giderlerini kapsar. (2) Her bir yurt dışı ziyareti için destek üst limiti (üç bin) TL olmak üzere, bu desteğin toplam üst limiti (on beş bin) TL dir. (3) Her bir yurt dışı ziyaretine, projede görevli olmak kaydıyla birden fazla kişi katılabilir Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği (1) İşletmenin, proje kapsamında kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz ve kalibrasyon hizmet giderleri ile ürün belgelendirme giderlerini kapsar. (2) KOSGEB Laboratuarlarında yaptırılan test ve analiz hizmetleri destek kapsamı dışındadır. (3) Bu desteğin üst limiti (yirmi beş bin) TL dir BAġLANGIÇ SERMAYESĠ DESTEĞĠ (1) Bu destek, girişimcilerin işletme kuruluşu ve ofis donanım giderlerini kapsar. (2) Bu destekten; a) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine son bir yıl içinde teknogirişim sermayesi desteği başvurusu yapan ve değerlendirme sonucunda geçer not alanlar, b) Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, c) Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 (beş) yıl önce almış olanlar ile, d) Öğretim elemanları yararlanabilir. (3) Bu destek, projenin desteklenmesine ilişkin Kurul kararının bildirim tarihi ile taahhütnamenin Hizmet Merkezi evrak kaydına alındığı tarih arasındaki giderleri de kapsar. (4) Geri ödemesiz olan desteğin üst limiti (yirmi bin) TL dir. 7

8 Destek baģvurusu, değerlendirme ve onay MADDE - 10 (1) İşletme, Kurul kararı ile onaylanan projesinde belirtilen her bir destekten yararlanmak için ekte yer alan Ar-Ge ve İnovasyon Programı Destekleri Başvuru Formu ve Tablo 1 de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar. (2) Hizmet Merkezi, Kurul kararı ve başvurulan desteğin mevzuatı doğrultusunda gerekli değerlendirmeyi yaparak başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir. Projenin revizyonu, tamamlanması ve sonlandırılması MADDE - 11 (1) İşletme, proje uygulama sürecinde gerekli görülmesi halinde projesi ile ilgili olarak revizyon talebinde bulunabilir. Revizyon talebi ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formu ile ilgili Hizmet Merkezine yapılır. Hizmet Merkezi, revizyon talebini Kurul değerlendirmesine sunar. Kurul kararı, işletmeye yazı ile bildirilir. Proje revizyon talebi proje süresi tamamlanmadan en az 3 (üç) ay önce sunulmalıdır. (2) Projenin tamamlanmasını müteakip işletme, ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formu ilgili Hizmet Merkezine sunar. Hizmet Merkezi işletmenin talebini Kurul değerlendirmesine sunar. Kurul tarafından projenin son durumu değerlendirilerek başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir. Kurul kararı ve varsa geri ödeme takvimi işletmeye yazı ile bildirilir. (3) Kurul tarafından Ar-Ge ve İnovasyon Programı Dönemsel İzleme Raporu doğrultusunda projenin sonlandırılması kararı verilebilir. (4) Projenin sonlandırılması veya erken mezuniyet halinde Kurul kararının tarihi aynı zamanda projenin bitiş tarihi olup geri ödeme takvimi bu tarihe göre belirlenir. Ġzleme MADDE 12 - (1) Destek kapsamına alınan her bir projenin faaliyet aşamaları ile proje sonucunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, proje süresince ve sonrasında olmak üzere iki aşamalı yapılır. (2) Proje Süresince İzleme: a) Hizmet Merkezi, Kurul da destekleme kararı alınan her bir proje için, işbirliği protokolü yapılmış olan üniversiteden bir İzleyici talep eder. İlgili üniversiteden İzleyici temin edilememesi halinde, işbirliği protokolü yapılmış olan diğer üniversitelerden, bunlardan da İzleyici temin edilememesi halinde, ilgili Hizmet Merkezinden KOBİ Uzmanı/Uzman Yardımcısı izleme ile ilgili olarak görevlendirilir. b) İzleyici, proje süresince, 3 (üç)er aylık dönemler halinde projenin durumu hakkında Ar-Ge ve İnovasyon Programı Dönemsel İzleme Raporu hazırlar ve ilgili Hizmet Merkezi ne sunar. Raporda projenin ilerleyişini önemli şekilde etkileyen olumsuz görüşlerin yer alması halinde bu durum Kurul da görüşülür. 8

9 (3) Proje Sonrasında İzleme: Projenin başarı ile tamamlanmasından 1 (bir) yıl sonra, sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla işletmeden sorumlu personel tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu Formunda belirtilen bilgilere göre bir kez izleme yapılır. İzleme sonunda Ar- Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu düzenlenir. (4) Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında, bir İzleyici aynı anda, en fazla 5 (beş) projeyi izler. İzleyiciye, proje başına her bir izleme dönemi için 1 (bir) günlük hizmet bedeli ödenir. İzleyicilere ödenecek hizmet bedeli Başkanlık tarafından belirlenir. İzleyici hizmet bedeli ödemeleri ilgili üniversitenin döner sermayesine yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Endüstriyel Uygulama Programı Endüstriyel uygulama programından yararlanma koģulu MADDE 13 - (1) Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere destek sağlanır. (2) Endüstriyel Uygulama Programına; Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin, Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin ve Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir. (3) Kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış Ar-Ge ve İnovasyon Projesi sahibi işletmelerin, proje tamamlandığı günden itibaren 1 (bir) yıl içinde Endüstriyel Uygulama Programına proje başvurularını yapmaları esastır. Proje baģvurusu ve değerlendirme MADDE 14 - (1) Endüstriyel Uygulama Programından yararlanmak isteyen işletme/girişimci, ekte yer alan Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formu ile Tablo 1 de belirtilen belgelerle ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar. Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formunun her sayfası işletme tarafından kaşelenerek imzalanır. (2) Hizmet Merkezine ilk defa başvuruda bulunan her işletme için Başvuru ve Uygulama Dosyası açılır ve işletme ile ilgili her türlü belge bu dosyada muhafaza edilir. Bu dosyanın açılmasından sonra, işletmeden alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar istenmez. (3) Proje başvurusu, işletmeden/girişimciden sorumlu personel tarafından; işletmenin KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yararlandığı program sayısı, KOBİ 9

10 Bilgi Beyannamesi, mevzuata uygunluk, bilgi, belge, şekil yönünden incelenerek ekte yer alan Endüstriyel Uygulama Programı Proje Ön Değerlendirme Formu hazırlanır. (4) Proje ve eklerinde eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru sahibine bildirilir. (5) Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan proje, Kurul Toplantı Gündemine dahil edilerek değerlendirilmek üzere Kurul a sunulur. (6) Proje başvuru sahibi, projesini sunmak üzere Kurul a davet edilir. (7) Kurul, projeyi kabul edebilir, reddedebilir, proje konusu ile ilgili üniversite öğretim elemanından görüş talep edebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden revizyon isteyebilir. Kurul un kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir. (8) Kurul kararı evrak kaydına alınır ve proje başvuru sahibine 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak bildirilir. Ayrıca, Kurul kararının bir örneği ilgili Başkanlık birimine gönderilir. (9) Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden Taahhütname vermesi istenir. Taahhütname verme süresi, başvuru sahibinin işletme olması halinde 30 (otuz) gün, girişimci olması halinde ise 60 (altmış) gündür. Projenin baģlangıç tarihi ve proje süresi MADDE 15 - (1) Taahhütnamenin Hizmet Merkezi tarafından evrak kaydına alındığı tarih, proje başlangıç tarihidir. (2) Endüstriyel Uygulama Programında proje süresi en çok 18 (on sekiz) aydır. Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir. Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında sağlanacak desteklerin üst limit ve oranları MADDE 16 - (1) Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında sağlanacak desteklerin üst limit ve oranları ekte yer alan Tablo 2 de verilmiştir. (2) Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında sağlanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde % 75 (yetmiş beş) olarak uygulanır. (3) Endüstriyel Uygulama Programı için belirlenen destek üst limitleri proje bazlı olup, işletme bu Programdan bir defa faydalanır. Endüstriyel Uygulama Programı kapsamındaki destekler MADDE 17 - (1) Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında proje giderlerine Kurul kararı ile aşağıda yer alan destekler geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olarak verilir: 10

11 17.1. KĠRA DESTEĞĠ (1) Başvuru aşamasında girişimci olan işletmeye, proje süresince aylık destek üst limiti net kira bedeli üzerinden (stopaj hariç) (bin) TL olacak şekilde geri ödemesiz Kira Desteği sağlanır. (2) Kira Desteğinin üst limiti proje süresince azami (on sekiz bin) TL dir MAKĠNE-TEÇHĠZAT, DONANIM, SARF MALZEMESĠ, YAZILIM VE TASARIM GĠDERLERĠ DESTEĞĠ (1) İşletmeye; test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile bunlara yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım, kalıp ve yazılım giderleri için destek sağlanır. (2) Proje başvurusunu girişimci olarak yapan işletmenin, şirket kuruluşu ve ofis donanımı giderleri azami (on beş bin) TL olmak üzere, geri ödemesiz desteğin limitleri dahilinde desteklenir. (3) Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz (yüz elli bin) TL, geri ödemeli (iki yüz bin) TL olmak üzere toplam (üç yüz elli bin) TL dir. (4) Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Tespit Tutanağını düzenler PERSONEL GĠDERĠ DESTEĞĠ (1) Personel Gideri Desteği, projede çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. (2) İşletmeye, personel giderleri için net ücret üzerinden aylık; meslek lisesi mezunlarına 500 (beş yüz) TL, ön lisans mezunlarına (bin) TL, lisans mezunlarına (bin beş yüz) TL, yüksek lisans mezunlarına (iki bin) TL. ve doktora programı mezunlarına (iki bin beş yüz) TL olmak üzere toplam üst limiti (yüz bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. Asgari Geçim İndirimi net ücrete dahil edilmez. (3) Desteklenecek personelin sayısına, niteliğine ve destek süresine Kurul karar verir. Destek baģvurusu, değerlendirme ve onay MADDE - 18 (1) İşletme, Kurul kararı ile onaylanan projesinde belirtilen her bir destekten yararlanmak için ekte yer alan Endüstriyel Uygulama Programı Destekleri Başvuru Formu ve Tablo 1 de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar. (2) Hizmet Merkezi, Kurul kararı ve başvurulan desteğin mevzuatı doğrultusunda gerekli değerlendirmeyi yaparak başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir. 11

12 Projenin revizyonu, tamamlanması ve sonlandırılması MADDE - 19 (1) İşletme, proje uygulama sürecinde gerekli görülmesi halinde projesi ile ilgili olarak revizyon talebinde bulunabilir. Revizyon talebi ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formu ile ilgili Hizmet Merkezine yapılır. Hizmet Merkezi revizyon talebini Kurul değerlendirmesine sunar. Kurul kararı, işletmeye yazı ile bildirilir. Proje revizyon talebi proje süresi tamamlanmadan en az 3 (üç) ay önce sunulmalıdır. (2) Projenin tamamlanmasını müteakip işletme, ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formunu ilgili Hizmet Merkezine sunar. Hizmet Merkezi işletmenin talebini Kurul değerlendirmesine sunar. Kurul tarafından projenin son durumu değerlendirilerek başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir. Kurul kararı ve varsa geri ödeme takvimi işletmeye yazı ile bildirilir. (3) Kurul tarafından Endüstriyel Uygulama Programı Dönemsel İzleme Raporu doğrultusunda projenin sonlandırılması kararı verilebilir. (4) Projenin sonlandırılması veya erken mezuniyet halinde Kurul kararının tarihi aynı zamanda projenin bitiş tarihi olup geri ödeme takvimi bu tarihe göre belirlenir. Ġzleme MADDE 20 - (1) Destek kapsamına alınan her bir projenin faaliyet aşamaları ile proje sonucunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, proje süresince ve sonrasında olmak üzere iki aşamalı yapılır. (2) Proje Süresince İzleme: Kurul da destekleme kararı alınan her bir proje, işletmeden sorumlu personel tarafından Endüstriyel Uygulama Programı Dönemsel İzleme Raporu düzenlenerek 6 (altı) aylık dönemlerde izlenir. Raporda projenin ilerleyişini önemli şekilde etkileyen olumsuz görüşlerin yer alması halinde bu durum Kurul da görüşülür. (3) Proje Sonrasında İzleme: Projenin başarı ile tamamlanmasından 1 (bir) yıl sonra, sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla işletmeden sorumlu personel tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu Formunda belirtilen bilgilere göre bir kez izleme yapılır. İzleme sonunda Ar- Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu düzenlenir. BEġĠNCĠ BÖLÜM Ödeme ve Geri Ödemeli Desteklerde Geri Ödeme Ödeme MADDE - 21 (1) İşletme, uygun bulunan destek başvurusuna ilişkin mal ve/veya hizmet alımını gerçekleştirerek ekte yer alan Destek Ödeme Talep Formu ve Tablo 1 de belirtilen belgeleri Hizmet Merkezine sunar. 12

13 (2) Hizmet Merkezi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Hizmet Merkezi Müdürünün oluruna sunulur. (3) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır. (4) İlgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır. (5) Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar, son geri ödeme tarihinden asgari 2 (iki) ay sonrasını kapsayacak şekilde Banka Teminat Mektubu alınır. Ancak işletmenin uzun süreli teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 (bir) yıl süreli teminat mektubu kabul edilebilir. (6) Banka Teminat Mektubu ile ilgili iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: a) Banka Teminat Mektubunun konu kısmında KOSGEB Destekleri ifadesi yazılmış olmalıdır. b) Banka Teminat Mektubu, işletme adı/ünvanına yazılmış olması ve Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi nde yer alan adı/ünvanı ile bire bir örtüşmesi esastır. c) Banka Teminat Mektubunun tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile uyumlu olmalıdır. ç) Banka Teminat Mektubuna ilişkin teyit yazısı, ilgili bankadan Hizmet Merkezi tarafından alınmalıdır. d) KOSGEB lehine verilen Banka Teminat Mektubu, Kesin Teminat Mektubu olmalıdır. (7) Vadesi gelen süreli teminat mektubunun takibi ve tahsili işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır: a) Süresi asgari 1 (bir) yıl olan teminat mektubunun, süresi dolmadan 1 (bir) ay öncesinden yenilenmesi hususunda hatırlatma yazısı gönderilir. b) Teminat mektubunun yenilenmemesi halinde, işletmeye ait teminat mektubu vade tarihinden önce nakde çevrilir. Geri ödemeli desteklerde geri ödeme MADDE - 22 (1) Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden itibaren 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç) er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, 6. (altıncı) ayın bitimini takip eden ilk iş günüdür. 13

14 (2) Projelerde süre uzatımı olması halinde, uzatılan süre proje bitim tarihine eklenerek geri ödeme takvimi yeniden belirlenir. (3) Geri ödemeler zamanında ödendiği takdirde, işletmeye verilen geri ödemeli desteklerde faiz ve komisyon uygulanmaz. (4) İlk geri ödeme tarihinden en az 15 (on beş) gün önce işletmeye, geri ödeme takvimi ve taksit ödemesini hatırlatmak için yazı gönderilir. Bu yazıda geri ödeme süresini takip eden 15. (onbeşinci) gün borcun tamamının muaccel hale geleceği ve Teminat Mektubunun nakde çevrileceği bildirilir. (5) Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde, ödeme süresini takip eden 15. (onbeşinci) gün Teminat Mektubu nakde çevrilir. ALTINCI BÖLÜM Kurul OluĢumu ve ÇalıĢma Esasları Kurul oluģumu ve çalıģma esasları MADDE 23 - (1) Ar-Ge ve İnovasyon ile Endüstriyel Uygulama projelerini değerlendirmek ve karar almak üzere Hizmet Merkezinde Kurul oluşturulur. Aynı Hizmet Merkezinde birden fazla Kurul oluşturulabilir. (2) Kurul, üniversiteler ve/veya kurum/kuruluşlar ile yapılan işbirliği kapsamında, taraflarca görevlendirilen temsilcilerden oluşturulur. (3) Kurul üye sayısı 6 (altı) kişidir. Kurul Başkanı, Kurul üyeleri arasından seçilir. (4) Taraflarca görevlendirilen Kurul üyelerinin isim ve ünvanları ilgili Hizmet Merkezine yazılı olarak bildirilir. Taraflar, Kurul üyelerini değiştirdikleri takdirde bunu yazılı olarak Hizmet Merkezine bildirirler. (5) Kurul üyelerinin, asgari fakülte veya dört yıllık eğitim veren yüksek okul mezunu olmaları şarttır. (6) Kurul un sekreteryası, ilgili Hizmet Merkezi tarafından yürütülür. İlgili Hizmet Merkezi, Kurul Toplantı Gündemini oluşturarak toplantı dosyasını toplantı tarihinden en az 7 (yedi) gün önce Kurul üyelerine ulaşacak şekilde gönderir. (7) Kurul, en az 4 (dört) üye ile toplanır. Kurul karar yeter sayısı 4 (dört) tür. Oyların eşitliği durumunda ise, Kurul Başkanının bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. (8) Kurul da bir günde en fazla 7 (yedi) adet yeni proje başvurusu değerlendirilebilir. İlgili Hizmet Merkezi bu hususu dikkate alarak Kurul un çalışma süresini ve tarihlerini proje sayısına göre belirler ve üyelere gönderilen gündemde toplantı gün sayısını belirtir. 14

15 (9) Proje konusu ile ilgili üniversite öğretim elemanından görüş talep edilmesi halinde, öğretim elamanı tarafından Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Değerlendirme Raporu hazırlanır. Hazırlanan rapor tavsiye niteliğindedir. Projeye ilişkin nihai karar Kurul tarafından verilir. (10) Kurul üyeleri aynı zamanda görüş veren veya izleyici olarak görev yapamazlar. Projelere görüş verenler, görüş verdikleri projelerde izleyici olamazlar. (11) Kurul üyeleri, projelere görüş verenler ve izleyiciler görevlendirildikleri projenin ortağı olamazlar. (12) Kurul da görevlendirilen üyelerin Kurul faaliyetleri ile ilgili yaptığı işlerde gizlilik esastır. Kurul üyeleri, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Değerlendirme Raporu hazırlayan ve İzleyici olarak görevlendirilen öğretim elamanları Hizmet Merkezine Gizlilik Taahhütnamesi verir. (13) Kurul da görev alan öğretim elemanlarına ödenecek günlük hizmet bedelleri, Başkanlık tarafından belirlenir. Kurul üyelerinden sadece üniversite tarafından görevlendirilen üyelere katılım sağladıkları her Kurul toplantısı için; bir günü proje inceleme diğer günü de toplantı katılımı olmak üzere toplam 2 (iki) günlük hizmet bedeli Hizmet Merkezi tarafından üniversite döner sermayesine ödenir. (14) Görüş alınan öğretim elemanlarına ödenecek günlük hizmet bedelleri, Başkanlık tarafından belirlenir ve alınan görüş başına 1 (bir) günlük hizmet bedeli Hizmet Merkezi tarafından üniversite döner sermayesine ödenir. (15) Alınan tüm kararlar, Kurul Karar Formuna işlenerek Kurul üyelerine imzalatılır. YEDĠNCĠ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler ÇeĢitli ve Son Hükümler MADDE 24 - (1) Herhangi bir Hizmet Merkezi tarafından başvurusu reddedilen işletme/girişimci, aynı proje için başka bir Hizmet Merkezine başvuramaz. (2) İşletmenin tasfiyesi halinde destek süreci sonlandırılır. İşletmenin, devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev i değişikliği durumunda ise, destek kapsamına alınan projenin devam ettirilmesi şartıyla bu husus Kurul da değerlendirilerek; destek sürecinin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir. (3) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde destek ödemesi yapılmaz. 15

16 (4) Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, sistem, modül, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti işletme tüzel kişiliğine ait olup, temininden itibaren 3 (üç) yıl süresince başka şahıs, kurum/ kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez. (5) Herhangi bir desteğe başvuru yapılmış olması, KOSGEB i taahhüt altına sokmadığı gibi, müracaat edene de bir hak kazandırmaz. (6) Proje süresi bitmeden önce uygun bulunan destek başvuruları kazanılmış hak olarak değerlendirilir ve ödemeler yapılabilir. (7) Aslının iade edilmesi gereken evrakın aslı veya noter onaylı orijinal sureti görüldükten sonra fotokopileri, Hizmet Merkezi Müdürü veya işletmeden sorumlu personel tarafından imzalanıp Aslının Fotokopisidir ibaresi düşülür. (8) Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenir. (9) Aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. (10) Destek konusu ile ilgili hizmet sağlayıcı tarafından işletme adına düzenlenen fatura aslının arka yüzüne, Bu fatura bedelinin... TL lik tutarı, KOSGEB tarafından geri ödemesiz/geri ödemeli destek olarak ödenmiştir. ibaresi yazılarak kaşelenip imzalanır. Faturanın aslı destek ödemesinin gerçekleşmesinden sonra işletmeye iade edilir. (11) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı dışında tutulur. (12) Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır. (13) Destek başvuru formlarında yer alan giderler tahmini olup destek tutarı, desteklenecek gider kalemleri dikkate alınmak suretiyle fatura tutarı üzerinde yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenen tutardır. (14) Banka dekontu ile kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü (hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, senet v.b.) ödemedir. İşletmenin ciro ettiği çek ile yapılan ödemelerde hizmet sağlayıcılardan işletmenin borcunun ödendiğini gösteren bir yazı alınır. (15) Programın uygulanma sürecinde, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek; deprem, yangın, su baskını, benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör eylemleri, sabotaj, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi hallerin ortaya çıkması durumunda, bu haller sona erinceye kadar işletme için destek sürecinin durdurulması veya devamına KOSGEB Başkanı tarafından karar verilir. 16

17 (16) Bu Program kapsamında sağlanacak destek ve üst limitlerin belirlenmesinde, 24/04/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği kapsamında kullandırılan destekler dikkate alınmaz. (17) Yürürlükten kaldırılan 24/04/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği kapsamında; Destek Sözleşmesi imzalanarak taahhüt altına girilmiş olan desteklerde, tabi oldukları mevzuata göre işlem yapılır. (18) Yürürlükten kaldırılan 24/04/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği kapsamında imzalanan Destek Sözleşmesi gereği destek sürecinin devam etmesi hali, bu Programa başvuru yapılmasına engel teşkil etmez. Aynı şekilde Kurul da destekleme kararı alınmış ve proje süreci devam eden Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Projesi sahibi işletme, bu Program kapsamında yeni proje başvurusu yapabilir. (19) Yürürlükten kaldırılan 24/04/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği kapsamında desteklenme kararı alınmış ve süreci devam eden Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Projeleri ile ilgili olarak; proje sahibinin talepte bulunması durumunda, bu Program kapsamında alınacak destek kararı ile yararlandırılabilir. (20) Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı yürürlüğe girdikten sonra, yeni işbirliği protokolleri yapılıncaya kadar mevcut işbirliği protokolleri kapsamında oluşturulmuş TEKMER ve Duvarsız Teknoloji İnkübatörleri (DTİ), bu Uygulama Esasları kapsamında destek verir. Uygunsuzluk MADDE 25 - (1) Bu Uygulama Esasları kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, Başkanlıkça uygulanan Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır. Uygulama esaslarının ekleri MADDE 26 - (1) İşbu Uygulama Esaslarında yer alan tablolar, formlar, raporlar ve taahhütnameler bu Uygulama Esaslarının ekidir. Yürürlük MADDE 27 - (1) Bu Uygulama Esasları Başkanlık onayını müteakip 25/06/ 2010 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 28 - (1) Bu Uygulama Esaslarını KOSGEB Başkanı yürütür. 17

18 EKLER: 1. Tablo 1 - Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı TAB Destek Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosu 2. Tablo 2 - Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı TAB Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu 3. Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Gizlilik FRM Taahhütnamesi 4. Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı FRM Taahhütnamesi 5. Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Kurul FRM Toplantı Gündemi Formu 6. Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje FRM Değerlendirme Raporu Formu 7. Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Tespit FRM Tutanağı 8. Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek FRM Ödeme Talep Formu 9. Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek FRM Ödeme Oluru 10. Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje FRM Revizyon/Tamamlama Raporu Formu 11. Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje FRM Sonrası İzleme Raporu 12. Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Başvuru Formu FRM Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Ön Değerlendirme Formu FRM Ar-Ge ve İnovasyon Programı Kurul Karar Formu FRM Ar-Ge ve İnovasyon Programı Destekleri Başvuru Formu FRM Ar-Ge ve İnovasyon Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu FRM Ar-Ge ve İnovasyon Programı Dönemsel İzleme Raporu FRM Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formu FRM Endüstriyel Uygulama Programı Proje Ön Değerlendirme Formu FRM Endüstriyel Uygulama Programı Kurul Karar Formu FRM Endüstriyel Uygulama Programı Destekleri Başvuru Formu FRM Endüstriyel Uygulama Programı Dönemsel İzleme Raporu FRM

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER GENEL VE ĐDARĐ HÜKÜMLER 2 MADDE 1 - GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2 MADDE 2 - BĐLGĐ VE RAPOR SAĞLAMA

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİK ( Tamamı Son Değişiklikler Dahil ) Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı