Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek"

Transkript

1 Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan, Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Kaptan, Metropol Alýþveriþ Merkezi Genel Müdürü Celal Gönül ve çok sayýda davetli katýldý.devir teslim töreninde konuþan Metropol Alýþveriþ Merkezi Genel Müdürü Celal Gönül, "Devir teslim törenimiz hayýrlý uðurlu olsun Sivas, Tokat ve diðer illerimizle bundan sonra kardeþiz" dedi. 7 DE Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nden yeniliklere devam 13 HAZÝRAN 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi son bir yýl içerisinde birçok alanda yaptýðý önemli yeniliklere yenilerini ekledi. Yapýlan çalýþmalar kapsamýnda fizik tedavi, göz, radyoloji, doðum ve diyaliz ünitelerinde köklü deðiþiklikler yapýldý. 9 DA Görme engelli Hüseyin Milletvekili Baðcý durum deðerlendirmesi yapýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý TBMM'ye yeni dönem kaydýný yaptýrmasýnýn ardýndan çalýþmalara baþladý. okul birincisi oldu 7 DE 97 bin öðrenci için tatil zili çaldý Türkiye genelinde karne sevinci yaþayan yaklaþýk 18 milyon öðrencinin 3 aylýk yaz tatili baþladý eðitim öðretim yýlýnýn sona ermesiyle birlikte Çorum'da da okul öncesi eðitim, ilköðretim ve ortaöðretimdeki toplam 97 bin 75 öðrenci, eðitim öðretim yýlýnýn baþlayacaðý 14 Eylül'e kadar tatil yapacak. 3 DE Mecitözü ilçesindeki Atatürk Ortaokulu öðrencisi görme engelli Hüseyin Cem Cengiz okulunu birincilikle tamamladý. Doðuþtan görme engelli 15 yaþýndaki Hüseyin Cem Cengiz, okulda ve sosyal alanda elde ettiði baþarýlarla tüm öðrencilere örnek oluyor. Ailesiyle birlikte Çorum'un Mecitözü ilçesinde yaþayan Hüseyin Cem, not ortalamasýyla okul birincisi oldu. "Saç Tasarým ve Þekillendirme" kursunda sertifika sevinci Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi'nde baþlayan "Saç Tasarým ve Þekillendirme" kursunu baþarýyla tamamlayan kadýn kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarýný aldý. Belediye basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Buhara... 7 DE Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet coþkusu Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, mezun olan 370 öðrencisi için Mezuniyet Töreni düzenlendi. Buhara Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen Mezuniyet Töreni'ne, Ýl Milli Eðitim Þube Müdürleri Yahya Çoban ve Kadir Söngüt, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr... 7 De 5 DE Alaca'nýn köylerini de dolu vurdu Alaca Ýlçesi'nde geçtiðimiz gün meydana gelen dolu yaðýþý ilçe köylerindeki tarým arazilerinde önemli hasarlara neden oldu. Özellikle, Kuyluþ, Fakýlar, Kayabüget, Akören köylerinde etkili olan yaðýþýn ekili arazilerde yarattýðý zararýn... 5 De Polis Merkezi yakýnýnda þüpheli çanta alarmý Çorum'da akþam saatlerinde Bahabey Caddesi üzerindeki Bahçelievler Polis Merkezi yanýnda bulunan þüpheli çanta polisi alarma geçirdi.bahçelievler Polis Merkezi'nin 20 metre yakýnýndaki kaldýrým üzerinde... Asansörlerinizin bakýmlarýný yaptýrýn 6 DA 5 DE Kiraz Festivali yarýn Çorum merkeze baðlý Eskiköy Köyü ve çevre köylerin katýlýmý ile her yýl geleneksel olarak yapýlan Kiraz Festivali, yarýn gerçekleþtirilecek.. 2 DE Meltem Güven'e veda yemeði Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü Valilik Özel Kalem Müdürlüðü ve Ýl Ýdare Kurulu Müdürlüðü yapan Meltem Güven'e veda yemeði düzenledi. Özbeyler... 2 DE Kaymakam Gürsoy, doludan etkilenen köyleri inceledi Ýskilip in köylerinde akþam meydana gelen dolu yaðýþý ve sonrasýnda geliþen sel felaketinin faturasý aðýr oldu.sabah tarlalarýnýn baþýna giden çiftçiler ekili alanlarýn sular... 2 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:03 05:02 12:47 16:44 20:20 22: TÜRKSAT 3A uzaya gönderildi (2008) - Türklerin Rumeli'ye geçiþi (1354) - Cemil Meriç'in vefâtý (1987) Kaymakam Gürsoy, doludan etkilenen köyleri inceledi Fitne uykudadýr. Onu uyandýrana Allahü teâlâ lânet etsin! Hadis-i Þerif Günün Þiiri Vatan Borcu Vatan borcunu ödemeye gelmiþti Vatanýn hiç bilmediði topraðýna Yeþil kýyafetler içinde, elinde kýrmýzý elma þekerinin eksikliði... kýrmýzý yanaklarýnda Yaklaþtým yanýna Ne isterse verecektim Belli, garibandý biraz yüreði Dedim ki söyle, elim avuçlarýnda Tuttum...býraktým ellerini Elimi cebime attým Ne kadar param varsa o an verebilirdim ona Söyledim...caný birþey çekmiþ olabilirdi Söyle dedim ne istersen... Dile benden ne dilersen Ýstediðini veremezdim ANNEMÝ BABAMI ÇOK ÖZLEDÝM!! Bilecik Ceyhun Yýlmaz Ýskilip in köylerinde akþam meydana gelen dolu yaðýþý ve sonrasýnda geliþen sel felaketinin faturasý aðýr oldu. Sabah tarlalarýnýn baþýna giden çiftçiler ekili alanlarýn sular altýnda görünce büyük üzüntü yaþadý. Tarlada ekili ürünlerin sular altýnda kaldýðýný gören çiftçiler, sel felaketinin bilançosunun kendileri için aðýr olduðunu belirterek devletten yardým istediler. Dolu ve sel baskýný yaþayan köyleri ziyaret eden Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy yaptýðý açýklamada,kayaaðzý,karaburun,karlýk,kuruçay, Eskiköy,Çukurköy ve Yalakcayý köylerinin afetten en çok etkilenen köyler olduðunu söyledi. Çukurköyde 8 ev, ahýr, garaj, çeltik arazileri ve köyün içinde gecen kanalýn zarar gördüðünü belirten Gürsoy, Eskiköyde ise dolunun evlere fazla zarar vermediðini yalnýz ekili arazide ve içme sularýnýn zarar gördüðünü, Kayaaðzý köyünde arazilerde sýkýntý olduðunu Karlýk ve Karaburun köylerinde sebze bahçelerinin kullanýlamaz hale geldiðini, Kuruçay köyünde ise içme suyunun zarar gördüðünü açýkladý. Bundan sonraki yaðýþlarda sýkýntý yaþanmamasý için acil olarak kanallarý açmak için çalýþmalarý baþlattýklarýný ifade eden Gürsoy, zarar gören yollarda trafik akýþýný saðlayacak geçiþlerin saðlandýðýný ve ön hasar tespit çalýþmalarýnýn baþlatýldýðýný kaydetti. Kaymakam Gürsoy'un köy ziyaretinde Ýskilip Jandarma Komutaný Bahri Civa, iskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan, Ýskilip Köylere Hizmet Götürme Birliði Müdürü Mehmet Gürbüz, Ýskilip Sosyal Yardýmlaþma Müdürlüðü personeli de hazýr bulundu. Meltem Güven'e veda yemeði Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7456 2,7459 EUR 3,0935 3,0954 STERLiN 4,2013 4,2057 2,2097 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü Valilik Özel Kalem Müdürlüðü ve Ýl Ýdare Kurulu Müdürlüðü yapan Meltem Güven'e veda yemeði düzenledi. Özbeyler Restoran'da düzenlenen yemeðe valilik müdürleri ve personelleri katýldý. Veda yemeðinde Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Mehmet Çelik ve Meltem Güven kýsa bir konuþma yaptýlar. Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Mehmet Meltem Güven'e hizmetlerinden dolayý teþekkür etti. Ýzmir Balçova Kaymakamlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðü'ne tayýný çýkan Meltem Güven ise, "Ýlk göreve baþladýðým bu dairenin yerini, arkadaþlarýmýn yerini hiçbir yer tutamaz, dolduramaz. Burasý çok farklýydý, 30 yýl görev yaptým. Herkes hakkýný helal etsin. Güzel, mutlu ayrýlýyorum" Kiraz Festivali yarýn dedi. Konuþmalarýn sonunda valilik personelleri tarafýndan Meltem Güven'e hediye takdim edildi. Yýlmaz MERT Çorum merkeze baðlý Eskiköy Köyü ve çevre köylerin katýlýmý ile her yýl geleneksel olarak yapýlan Kiraz Festivali, yarýn gerçekleþtirilecek. Festivalde ünlü halk müziði sanatçýsý Tülay Maciran sahne alacak.eskiköy Köyü Muhtarý Turabi Üreyen, 15. Geleneksel kiraz Festivali'nin 14 Haziran yapýlacaðýný açýkladý. Saat baþlayacak olan festivalde kendine özgü parçalarý ile büyük bir hayran kitlesi bulunan ünlü sanatçý Tülüy Maciran'nýn sahne alacaðýný kaydeden ve üreticileri teþvik etmek için her yýl düzenledikleri kiraz festivalinin hem bölge insaný hem de Çorum'a büyük katký saðladýðýný vurgulayan Üreyen, katýlýmcýlara da tonlarca kirazýn ücretsiz olarak daðýtýlacaðýný açýkladý. Ahlatçý Grup ve Motor Evi sponsorluðunda gerçekleþtirecekleri festivalde bu yýl kiraz aðasýnýda belirleyeceklerini anlatan Üreyen, tüm Çorum halkýný düzenleyecekleri festivale davet etti. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Ali oðlu Satýlmýþ Kocaman Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Tel: Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN CUMARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 97 bin öðrenci için tatil zili çaldý Türkiye genelinde karne sevinci yaþayan yaklaþýk 18 milyon öðrencinin 3 aylýk yaz tatili baþladý eðitim öðretim yýlýnýn sona ermesiyle birlikte Çorum'da da okul öncesi eðitim, ilköðretim ve ortaöðretimdeki toplam 97 bin 75 öðrenci, eðitim öðretim yýlýnýn baþlayacaðý 14 Eylül'e kadar tatil yapacak. Ýlk ve ortaöðretim okullarýnda eðitim öðretim yýlý dün sona erdi. Çorum'da da yaklaþýk 500 ilk ve orta dereceli okulda öðrenim gören toplam 97 bin 75 öðrenci, karne ve tatil sevinci yaþadý. Vali Vekili Adem Saçan, 19 Mayýs Ýlkokulu'nda düzenlenen karne daðýtým törenine katýlarak öðrencilerle bir araya geldi. Karne daðýtým törenine Vali Vekili Saçan'ýn yaný sýra Millî Eðitim Müdür Vekili Yahya Çoban, Maarif Müfettiþliði Baþkaný Ýbrahim Kaban, Millî Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, Þube Müdürleri Özcan Kuþcu ve Ahmet Ýnan, Okul Müdürü Yunus Gayretli ve çok sayýda öðretmen ile veli katýldý. Vali Vekili Adem Saçan ve beraberindekiler öðrencilerin karnelerini daðýtarak, onlarýn mutluluðuna ortak oldular. Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, karne daðýtýmý sýrasýnda yaptýðý açýklamada baþarýsýz öðrenci olmadýðýnýn altýný çizerek, "Eðer ortada bir baþarýsýzlýk varsa bu en baþta biz yöneticiler olmak üzere öðretmen ve velilerindir. Aile ve okulun da baþarý ya da baþarýsýzlýkta mutlaka payý ve sorumluluðu vardýr" dedi. Bahadýr YÜCEL Vali Kara'dan Jandarma Teþkilatýnýn kuruluþ yýldönümü mesajý Vali Ahmet Kara Jandarma Teþkilatýnýn 176. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Türk Silahlý Kuvvetlerimizin önemli bir parçasý olarak, Devletimizin bekasý, milletimizin refahý için Emniyet Teþkilatýmýzla birlikte toplumun huzur ve güvenliðini saðlayan Jandarma Teþkilatýmýzýn 176. kuruluþ yýldönümünü kutlamaktayýz" diyerek baþlayan Ahmet Kara, "Jandarma Teþkilatý Türkiye'nin bölünmez bütünlüðünün korunmasý, vatandaþlarýmýzýn huzur içerisinde yaþamasý ve ülkemizde düzenin saðlanmasý gibi önemli görevleri, üstün hizmet anlayýþýyla, baþarýyla yerine getirmektedir. Yurdumuzun her köþesinde halkýmýzla iç içe ve büyük bir özveriyle görev yapmakta olan Jandarma Teþkilatý, "önce insan" diyerek ve "insaný yaþat ki devlet yaþasýn" anlayýþýna sahip olarak, vatandaþlarýmýzýn hak ve özgürlüklerini gözeten, halkýn memnuniyetini saðlayan bir görev bilinci ve hizmet anlayýþý ile halkýmýzla bütünleþmiþtir. Ülkemizin her yanýnda olduðu gibi, ilimizde de bu yüksek ruh ve þuurla görevlerini yerine getiren Jandarma Teþkilatýmýzýn gösterdiði büyük fedakârlýk ve ulaþtýðý baþarýlar her türlü takdirin üstündedir. Milletimizle dayanýþma içinde hizmet etmekte olan Jandarma Teþkilatýmýzýn kararlý ve özverili çalýþmalarý için tebrik ediyor, kuruluþ yýl dönümünde, aziz þehitlerimizi rahmet ve saygýyla, gazilerimizi minnetle anýyor, Jandarma Teþkilatý personeline bugüne kadar olduðu gibi bundan sonraki çalýþma hayatlarýnda baþarýlar diliyorum" ifadelerini kullandý. AK Parti Gençlik Kollarý'ndan Rektör Alkan'a tebrik AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ve beraberindeki üyeler, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek üniversitedeki öðrenimlerine iliþkin görüþ alýþveriþinde bulundular. Üniversitenin her geç gün daha da güçlendiðini belirten AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Yýldýrým, Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn yeniden rektör olarak atanmasýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirerek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarýnýn toplum yararýna pek çok alanda çalýþmalarý olduðunu ve üniversite olarak bu çalýþmalara gerekli desteði verdiðimizi ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Türkiye'nin geliþimine katký saðlamakta olan her türlü çalýþmada üniversitenin de yer alacaðýný belirtti. AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarýnýn yapmýþ olduklarý çalýþmalardan çok memnun olduðunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, baþarý dileklerini iletti. Toprak Bayramýna yakýþýr kutlama Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü "Toprak Bayramý" kapsamýnda farklý bir etkinlik düzenledi.milli Eðitim Müdürlüðü ile Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nün birlikte düzenlediði resim, kompozisyon ve þiir yarýþmalarýnda derece giren ve diðer gönüllü öðrencilerle birlikte "Toprak bayramýnda hep birlikte doðadayýz" sloganýyla 1500 rakýmlý Ýskilip Akpýnar köyünde kamp ve 1836 rakýmlý Sakaröküz eteklerine kadar da dað yürüyüþü ardýndan ise uçurtma þenliði gerçekleþtirdi. Ýl Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Müdürlüðünün organizasyonu ve Ýskilip Kültür Turizm Doða Sporlarý Arama Kurtarma Derneði (ÝSDAK)'ýn rehberliðinde gerçekleþen etkinliðe Çorum ve Ýskilip'ten kamu kurumlarý da destek verdi. Etkinliðe Çorum ve Ýskilip'te bulunan ortaokul ve lise düzeyindeki öðrenciler, Kurum çalýþanlarý, ÝSDAK üyeleri ile Amerika'dan Ýskilip'e Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ rotasýný tamamlamak için gelen bayan Candace Strong'da katýldý. Etkinliðin gerçekleþtiði Akpýnar Köyünde açýklama yapan Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk il Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, "Bu gün burada toprak bayramý münasebetiyle toprak kampýndayýz. Bu haftaki etkinliklerimizde daha öncesinden planladýðýmýz Milli Eðitim Müdürlüðümüzle beraber ilk okul ortaokul lise öðrencilerine þiir resim kompozisyon yarýþmasý yapmýþtýk. Bu yarýþmalar neticesinde dereceye giren çocuklarýmýza birinci ikinci ve üçüncülerine birer bisiklet hediye ettik. Ýkincilerin okullarýna birer yazýcý hediye ettik ve akabinde de toprak bilincini aþýlamak insanlarýn doðal yaþamla bütünleþtirmek amacýyla varlýðýmýzýn sebebi olan topraðý insanlarla bir kez daha tanýtmak amacýyla bu kampý düzenledik. Bu kampta çocuklara gece çeþitli eðlenceler düzenlendi ve eðitimler verildi. Gündüzünde ise doðada yürüyüþ yaparak uçurtma þenliðiyle programýmýzý sonlandýracaðýz. Programýmýza birçok kurum ve kuruluþ destek verdi. Ýskilip Kaymakamlýðýna, Çadýrlarýn teminde Migros'a, kumanya ve yiyeceklerin temininde Güpretaþ'a, hediyelerin temininde Toprak Sanayicileri Kooperatifine, mat ve kam petler için Ýl Jandarma Komutanlýðýna ve Ýskilip'te faaliyet gösteren Ýskilip Kültür Turizm Doða Sporlarý ve Arama Kurtarma Derneði (ÝSDAK) teþekkür ederim. Bu kamp çocuklar için belki de bir ilkti hayatlarýnda unutamayacaklarý bir aný olarak kalacak, sabah yaptýðýmýz gözlemlerde de güzel sonuçlar elde ettik. Hepsi memnun kalmýþtýr. Her ne kadar yoðun yaðmur yaðýþý olsa da kampýmýzý, doða yürüyüþümüzü ve uçurtma þenliðimizi tamamladýk. Ülkem adýna toprak bayramýnýn kutlu olmasýný diliyorum" dedi.ýs- DAK Baþkaný Hasan Güçlü ise "Bu tür etkinlikler bizleri memnun etmektedir. Öðrencilerimiz ve ilk defa kamp ve doða yürüyüþü yapan katýlýmcýlarýmýzýn tekrarý ne zaman olacak sorusunu sormalarý ise etkinliðin amacýna ulaþtýðýný, ayrýca ilk defa Ýskilip ve köylerimize gelenlerin ise Karadeniz'den bir farkýnýn olmadýðý doða güzelliklerinin tanýtýmýný yapmak ise bizi ayrýca mutlu etti. Emeði geçen Ýskilip Kaymakamlýðýmýz, Ýl Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Müdürümüz sayýn Erkan Elfaz Ermiþ ve personeline teþekkür ederim" ifadelerini kullandý. Haber Servisi

4 Sungurlu'da karne sevinci eðitimöðretim yýlýnýn son zili dün çaldý. Sungurlu'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki yaklaþýk 10 bin 146 öðrenci karne alýp, yaz tatiline girdi. Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Þube Müdürlerimiz Þaban Atlý Sungurlu Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencilerinin karne heyecanýna ortak oldular. Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz ve Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, yaz tatili boyunca öðrencilerin verimli vakit geçirmeleri gerektiðini vurgularken kiþisel geliþimleri geliþtirecek faaliyetlerde bulunmalarý,bedenen ve zihnen iyi dinlemelerini, yaz okullarýnda yapýlacak faaliyetlere katýlmalarýný ve bolca kitap okumalarýný önerdiler. Ayrýca eðitim-öðretim yýlýnda emeði geçen tüm idarecilere, öðretmenlere ve velilere teþekkür ettiler. Haber Servisi Hadislerin Doðuþu Drama Yarýþmasý yapýldý Bayat Milli Eðitim Müdürlüðü ve Bayat Anadolu Ýmam Hatip Lisesi iþbirliði ile Hadislerin Doðuþu Drama yarýþmasý düzenlendi. Hadislerin, sebeb-i vürd a göre yorumlamasýnýn gerekliliði konusunda farkýndalýk oluþturmak amacýyla düzenlenen yarýþmaya Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri katýldý. Sunuþ dili Arapça, konusu ise bir hadisin söylenmesine sebep olan olaylar arasýndan seçilen drama yarýþmasýnda, öðrencilerin düzgün telaffuzu dikkat çekti. Yarýþmada dereceye giren öðrenciler kupa ve çeyrek altýnla ödüllendirildi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu baþarýlarýndan dolayý Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Mandýralýoðlu ve öðrencilerine baþarýlar diledi. Ýsmail Kakaç'ta izcilerden yýl sonu etkinliði Ýzci Lideri Onur Torbacýoðlu'nun çalýþtýrdýðý Ýsmail Kakaç Ýlkokulu Küçük izci ünitesi sene sonu programýný yaptý. Okuldan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre programda küçük izciler oyunlar, skeçler oynadýlar ve þarkýlar söylediler. Ýzciler yýl boyu çalýþtýklarý gösterileri eðlenceli bir þekilde izleyicilere sundular. Ýzci Lideri Onur Torbacýoðlu izciliðin çocuklara ve gençlere hayatýn nasýl kazanýlacaðýný deðil, nasýl yaþanacaðýný gösteren bir eðitim sistemi olduðunu belirtti. Torbacýoðlu, izciliðin çocuklarýn toplumsal kurallara uymayý, kendine ve baþkalarýna saygýyý öðrettiðini söyledi. Yardýmlaþmayý ve paylaþmayý, ortak kararlar almayý saðladýðýný kaydeden Torbacýoðlu, kendine güveni geliþtirdiðini, doðru düþünmeyi ve doðru karar vermeyi, çevreye duyarlý olmayý ve doðayla iç içe yaþamayý öðrettiðini sözlerine ekledi. Yýl sonu resim sergisi ilgi çekti Pýnar Koleji'nin yýl sonu resim sergisi açýldý. Okul bahçesinde gerçekleþtirilen sergi açýlýþýndan önce öðrenciler halk oyunlarý gösterisi yaptýlar.sergi süresince müzik öðretmeninin canlý dinletisi de sergiye ayrý bir renk kattý. Sergide anasýfý, ilkokul ve ortaokul öðrencilerinin resimleri görücüye çýktý. ÜNÝVERSÝTE SINAVI 4 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Anasýnýfýndan önce baþlýyor tatlý bir telaþ. Acaba çocuðumu hangi okulun hangi öðretmenine versem. Kolu komþu, eþ dost, tanýdýk okul öncesini o kadar kafana takma ama gelecek yýl çok önemli diyor. Bak bizim çocuklar beþe kadar falan okulda, falan öðretmende okudu bizim istediðimiz(!) yeri kazandý. Nasýl olsa kiracýsýnýz þimdiden çocuðu vermek istediðiniz okulun kayýt alaný içine taþýnýn. Bir baþkasý hemen araya giriyor, bizim çocuklarý da falanca okuttu, bizim istediðimiz(!) yeri kazanamadý. Keþke bizimki de sizin öðretmende okusaydý diyor. Bir baþkasý da o kadar kafaya takmayýn caným biraz da çocuðun içinde olacak, bizim bir akrabanýn çocuðu var anne baba doðru dürüst ilgilenmedi ama yine de en iyi okulu kazandý diye ekliyor.herkesten bir tavsiye geliyor ve anne babanýn kafasý iyice karýþýyor. Çocuðu için tüm öðretmenler iyidir ama falancanýn dediði öðretmen acaba daha mý iyi? Ýnþallah onun sýnýfýna düþer, ya ona denk gelmezse diye evhamlanýrken birde bakýyor ki kayýt zamaný gelmiþ, çocuðunu okula yazdýrmýþ ve çocuk istediði öðretmenin sýnýfýna düþmüþtür. Artýk derin bir ohh çeker. (Çocuklar ilkokula yazdýrýlýrken kesinlikle garibanlarýn ahý alýnmamalýdýr. Her çocuk, her anne-baba için özeldir) Telaþ bitti mi, hayýr esas yeni baþlýyor. Sabah elinden tut okula getir, akþam elinden tut eve götür. Ödevlerini takip et. Þu deneme testini, bu yardýmcý kitabýný al. Olmadý dershaneye gönder. Daha da olmadý takviye dersleri aldýr. Çocukluðunu yaþayamadýklarý için hem üzül, hem de durmadan çalýþ, test çöz, kitap oku diye baþýnýn etini ye. Haným annelik merhametiyle, ''Bey çocuðun üzerine çok gidiyorsun biraz da serbest býrak, bunlar daha oyun çocuðu, saðlýklarýndan önemlimi sanki'' deyince. Hanýma: '' Haným çok haklýsýn ama bu iþin baþka yolu bir yolu var mý? Allah aþkýna'' diye savunmaya geç. Siz mücadeleye devam ede durun, bir de bakýyorsunuz ki OKS, pardon SBS, yok yine pardon TEOG gelmiþ çatmýþ. Çocuðunuzdan çok siz heyecanlýsýnýz. Hem çocuk hem biz bu kadar emek verdik, ne olur Allah'ým istediðimiz (!) liseyi bir kazansa. Çünkü iyi lise iyi üniversiteye giden yol demektir. Ama bir de bakýyorsunuz ki, çocuðunuz, hem kendi hem de sizlerin ilgisine raðmen istediði okulu kazanamadý. Normal liseye devam edecek. Çocuðunuza hissettirmemeye çalýþanýz da moraliniz bozuluyor, keþke biraz daha çalýþsaydý diye içinizden geçiriyor ve çok üzülüyorsunuz. Hatta eþinize: '' Haným korumayý býrakýp ta sen de benim kadar çalýþ diye çocuða tembih etseydin, belki kazanýrdý'' diye çýkýþýrken, ne yapsýn çocuk elinden geleni yaptý iþte. Sakýn çocuðuma imalý da olsa sýnav hakkýnda bir þey söyleme, o zaten üzülüyor diye hemen karþý ataða geçiyor. Siz de sakinleþerek, ''söylemem söylemem haklýsýn haným, herkes kazanacak deðil ya, ben de istediðim üniversiteyi kazanamamýþtým'' deyip hadi çocuðun odasýna geçelim diyorsunuz. Morali bozuk olan çocuðunuzu, ''kendini fazla üzme, daha önünde çoook sýnav var! '' diye teselli etmenize raðmen, çocuk sizden daha çok üzülüyor ve kendi kendine benden gizlemeye çalýþsalar da annem - babam üzüldüðüne göre, demek ki beni çok seviyorlar. Ya kazanýp kazanmadýðým hiç umurlarýnda olmasa, o daha da kötü. ''en iyi okul tecrübedir ancak okul masrafý biraz fazladýr'' sözünden hareketle bu sýnavdan gerekli dersi çýkarýyor ve ben lisede daha farklý bir öðrenci olacaðým, bugün için üzülen fakat benim üzülmemem için bunu bana hissettirmemeye çalýþan annemi, babamý hayalimde olan en güzel üniversiteyi kazanarak sevindireceðim diye kendi kendine söz veriyor. Siz artýk lise yýllarýnda çocuðunuza çalýþ deme ihtiyacý bile duymuyorsunuz. Görevini fazlasýyla yapmanýn gayreti ve çabasý içinde olduðunu görünce, anne - baba olmanýn verdiði þefkat duygusuyla, o kadar da kendini yorma, hiçbir þey senden daha önemli deðil diyorsunuz ama bu seferde çocuðunuz baþarmak istiyorsam baþka çarem yok diyor. Nihayet YGS - LYS sýnavýna giriyor ve sonuçlar açýklandýðýnda istediði üniversiteyi kazanýyor. O da ne, hem de derece yaparak. O anda tüm yorgunluðunuz bitiyor. Niye bu kadar dert edinmiþiz ki, iþ olacaðýna varýyormuþ diye içinizden geçirerek, aile boyu çocuðunuza sarýlýp sevinç gözyaþlarý döküyor ve ''Azmin elinden hiçbir þey kurtulmaz'' sözü doðruymuþ diyorsunuz. Sizin tatlý telaþýnýz, bir nebze bitti amma, geride binlerce anne - baba, çocuklarýnýn geleceði için tatlý telaþ içerinde koþturmaya devam ediyor. Ve siz onlara o kadar da kafaya takmayýn, iþ olacaðýna varýyormuþ diye öðüt veriyorsunuz 'Oðlumuz liseyi, kýzýmýz üniversiteyi bitirdi / YGS-LYS-KPSS hayatlarýndan bir þeyler alýp götürdü / S' ler çocuklarýn hayatlarýndan çýkmalý artýk / Çocuklarýmýz hayata daha pozitif bakmalý artýk''yarýn ve haftaya LYS 'na girecek yavrularýmýzýn istediði üniversiteyi kazanarak mutlu olmasý temel arzumuz ancak bunda baþarýlý olamayan çocuklarýmýzýn gerekli dersi çýkararak kesinlikle karamsarlýða kapýlmadan '' taþý delen suyun kuvveti deðil, devamlýlýðýdýr'' sözünden hareketle planlý, programlý çalýþmaya devam etmeleri halinde sonunda mutlaka istedikleri üniversiteyi kazanarak veya severek yapacaklarý iþlerde baþarýlý olarak hem kendilerini hem de onlarýn baþarýlý olmasý için tatlý bir telaþ içerisinde olan anne- babalarýný sevindireceklerine inanýyor ve ''HÝÇ BÝR OKUL, ÇOCUKLARI- MIZIN SAÐLIÐINDAN DAHA ÖNEMLÝ DEÐÝLDÝR'' (önceki yýl Samsun'da bir kýzýmýz sýnav sabahý kalp kriz geçirip hayatýný kaybetmiþti) düþüncesiyle, zor yolda kolaylýklar diliyorum. Ancak duyarlý bir baba olarak þunu tekraren ifade etmek isterim ki, ''Her beterin var bir beteri Ne zaman çocuklar ders çalýþmýyor diye üzülsem / aklýma geliyor daha kötüleri'' sýrrýnca, ''Çocuklarýmýzýn BÝRÝNCÝ olmasý güzeldir ancak BÝR - ÝNCÝ olarak BÝRÝNCÝ olmasý daha güzeldir'' * Bir LYS sýnavý daha geldi Sevinsek mi, dövünsek mi? Mazide acý tatlý hatýralar, Atide meçhul bir zaman, Hayatta baþýmýza ne gelecek, Bilinmiyor hiçbir zaman! Yalnýz, bilinen bir gerçek var, O da, zaman deðiþiyor, Ýnsanlar deðiþiyor, Dünya deðiþiyor, Bu deðiþim içinde, Teknoloji esirleþtiriyor Esaretten kurtulmak, Özünü kaybetmeden Deðiþime ayak uydurmak, Yine biz gençlere düþüyor O halde tek çaremiz, Dünden gerekli ders almak, Bugünü en iyi þekilde yaþamak, Gelecekte söz sahibi olmak için, Çalýþmak, çalýþmak, çok çalýþmak Yarýnlara ve doðmamýþ torunlara, Dünyada lider TÜRKÝYE býrakmak LYS sýnavlarý da bu yolda bir basamak

5 5 LYS maratonu bugün baþlýyor Lisans Yerleþtirme Sýnav (2015-LYS) maratonu bugün baþlýyor. Bugün ve yarýn yapýlacak sýnavlarýn ardýndan gelecek hafta sonu da sýnavlar yapýlarak maraton tamamlanacak Haziran tarihlerinde LYS/4-1-5 ve Haziran tarihlerinde LYS/2-3 olmak üzere 5 ayrý oturum halinde uygulanacak sýnavlarýn sabah oturumlarý saat 10.00'da, öðleden sonraki oturumu ise 14.30'da baþlayacak. Sýnavýn zamanýnda baþlatýlabilmesi için, adaylarýn kimlik denetimleri yapýlarak sýnav salonlarýna alýnmalarýna sýnavdan bir saat öncesinden baþlanýlacak. Sýnava Çorum'da; beþ oturum genel toplamý için 62 sýnav binasýnda yaklaþýk 17 bin 150 aday katýlacak ve bununla birlikte 2 bin 500'e yakýn personel görev yapacak. Asansörlerinizin bakýmlarýný yaptýrýn Belediye'den Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'ye asfalt Çorum Belediyesi, asfalt çalýþmalarýný hýzla sürdürüyor. Þehrin deðiþik bölgelerinde yapýlan çalýþmalar dün de Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde ile devam etti. Belediye basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum Belediyesi'nin tüm mahallelerde alt ve üst yapý çalýþmalarýný hýzla sürdüðünü dile getiren Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý asfalt ekiplerinin Mehmet Görme engelli Hüseyin okul birincisi oldu Mecitözü ilçesindeki Atatürk Ortaokulu öðrencisi görme engelli Hüseyin Cem Cengiz okulunu birincilikle tamamladý. Doðuþtan görme engelli 15 yaþýndaki Hüseyin Cem Cengiz, okulda ve sosyal alanda elde ettiði baþarýlarla tüm öðrencilere örnek oluyor. Ailesiyle birlikte Çorum'un Mecitözü ilçesinde yaþayan Hüseyin Cem, not ortalamasýyla okul birincisi oldu. En büyük destekçisi olan annesi Ayþegül Cengiz'in yardýmýyla okula gidip gelen Hüseyin Cem, görme engellilerin kullandýðý Braille alfabesiyle ve sesli bilgisayar yardýmýyla derslerine çalýþýyor. Baþarýlarýyla göz dolduran Hüseyin Cem, okulunun yaný sýra sosyal alandaki beceriyle de dikkat çekiyor. Yýldýzlar kategorisinde Görme Engelliler Satranç Türkiye Þampiyonu olan Hüseyin Cem'in baþarýlarý bununla da sýnýrlý deðil. Hüseyin Cem, "Satrancýn yaný sýra müzikle de ilgile- Akif Ersoy 1. Cadde'nin asfaltýný tamamen yenilediðini vurguladý. 580 metre uzunluðunda ve 13 metre geniþliðindeki caddeye yaklaþýk 2 bin ton asfalt döktüklerini kaydeden Yabacýoðlu, "Sezon öncesi yaptýðýmýz planlamaya göre asfalt ihtiyacý olan tüm bölgelerde çalýþmalarýmýz devam edecek. Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'deki asfalt çalýþmasýný kýsa sürede tamamladýk. Ekiplerimiz daha önce de Sakarya 3. Cadde ve 4. Sokak, Beytepe 8-10 ve 11. Sokak'ta da asfalt çalýþmalarýmýzý tamamladýk. Ýhtiyaç duyulan tüm bölgelerde çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" dedi. niyorum. 5 yýldýr baðlama çalýyorum. Gitar çalmaya da baþladým. Yüzme kursuna giderek yüzmeyi öðrendim. Web tasarým konusunda da çalýþmalarým var. Yakýnda fantastik konulu bir hikaye kitabý yazmaya da baþlayacaðým. Ýnternet üzerinden engellilere yönelik yayýn yapan bir radyoda haftada bir program yapýyorum. Tüm bunlarýn yaný sýra bu sene de okul birincisi olmak beni çok mutlu etti. Büyüyünce Fizik veya Hukuk alanýnda çalýþmak istiyorum. Bu gelecek sene kazanacaðým liseye göre þekillenecek. Galatasaray Lisesi'nde okumak istiyorum." dedi. "HEDEFÝNE ULAÞMASI ÝÇÝN ELÝMÝZDEN GELENÝ YA- PACAÐIZ" Kendisi gibi görme engelli olan baba Ali Ekber Cengiz ise Cem'in babasý olmaktan gurur duyduðunu vurguladý. "Biz ne yaptýysak o daha fazlasýný yapýyor." diyen Cengiz, þunlarý söyledi: "Biz Cem ile uyum içinde çalýþýyoruz. Çok baþarýlý ve bize büyük gurur yaþatýyor. Bunun için ona teþekkür ediyorum. Böyle devam ettiði sürece teþekkürlerimiz de devam edecek. Hayatta birçok engelden bir tanesi de bizim engelimiz. Yaþadýðýmýz süre içinde bütün engelleri aþmakla görevli addediyoruz kendimizi. Özellikle görme engelli yurttaþlarýmýzýn duyarlý olmasýný ve sosyal hayatýn içinde olmak için mücadele etmelerini tavsiye ediyoruz. Teknolojik imkanlar bizim için büyük kolaylýklar saðlýyor. Hayatlarýný daha kaliteli hale getirmek için çalýþmalýlar. Görme engelliler her alanda var ve Cem'in de hedefine ulaþmasý için elimizden geleni yapacaðýz." "CEM, EN ÝYÝ ÖÐRENCÝLE- RÝMDEN" Hüseyin Cem'in sýnýf öðretmeni Buket Cömert Sungur, öðrencisine karnesi ile birlikte takdir ve üstün baþarý belgesini verirken, öðrencisinden övgüyle söz etti. Cem'in en iyi öðrencilerinden bir tanesi olduðunu belirten Sungur, "Sosyal hayatýnda olsun, okul hayatýnda olsun her anlamda baþarýlý bir öðrenci. Þiir dinletilerinde görev alýr, satranç turnuvalarýnda baþarýlý olur. Ahlaki olarak da çok örnek bir öðrenci. Öncelikle ailesine ve onu yetiþtiren diðer öðretmenlerine teþekkür ediyoruz. Hayatta baþarýlar diliyorum." diye konuþtu. Çorum Belediyesi, asansörlerin yýllýk bakýmlarýný yaptýrmalarý için bina yöneticilerini uyardý. Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði'nin 10. maddesinde "Yýllýk kontrol neticesinde, asansörün çalýþmasýnda can ve mal güvenliði açýsýndan bir tehlike söz konusu ise asansörün çalýþmasýna can ve mal güvenliði saðlanýncaya kadar izin verilmez. Buna raðmen, asansörün çalýþtýrýlmasýndan bina sorumlusu sorumludur" denildiði hatýrlatýlarak, Çorum Belediyesi tarafýndan yetkilendirilen kuruluþ tarafýndan asansör kontrollerinin devam ettiðini vurguladý. Belediye basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre asansörlerini kontrol ettirmeyen bina yöneticilerinin bu iþten hem maddi olarak ve hem de manevi olarak sorumluluklarýnýn bulunduðunun hatýrlatan Yabacýoðlu, "Yetkilendirdiðimiz asansör denetim firmasý olan Udem Uluslararasý Belgelendirme Denetim firmasý tarafýndan asansörler belirli periyotlarla kontrol ediliyor. Kontroller sonucunda kýrmýzý etiket yapýþtýrýlan asansörler mühürleniyor. Asansörlü binalarda oturan bina sakinlerinin maðdur olmamalarý için bina yöneticilerinin en kýsa zamanda yetkilendirilmiþ olan firma yetkilileri ile irtibata geçerek gerekli kontrolleri yaptýrmalarý gerekmektedir. Kontrollerini yaptýrmayan bina yöneticileri için Belediyemiz tarafýndan cezai yaptýrým uygulanacaktýr" dedi. Yabacýoðlu, Udem Uluslararasý Belgelendirme Denetim firmasýna numaralý telefonu arayarak ulaþýlabileceðini ve bu konuda daha geniþ bilgi alýnabileceðini sözlerine ekledi. Alaca'nýn köylerini de dolu vurdu Alaca Ýlçesi'nde geçtiðimiz gün meydana gelen dolu yaðýþý ilçe köylerindeki tarým arazilerinde önemli hasarlara neden oldu. Özellikle, Kuyluþ, Fakýlar, Kayabüget, Akören köylerinde etkili olan yaðýþýn ekili arazilerde yarattýðý zararýn, geçtiðimiz hafta yaþanan dolu yaðýþý hasarýndan çok daha fazla olduðu kaydedildi. Alaca Ziraat Odasý'nda görevli Tarým Danýþmanlarý Ezgi Fatma Açýkgöz ve Ali Rýza Bektaþ afetten zarar gören köylere giderek tespitlerde bulundular. Uzmanlar, özellikle buðday, arpa, ayçiçeði ve þekerpancarý tarlalarýnda dolu zararýnýn çiftçiyi maðdur edecek boyutta olduðunu belirttiler. Konuyla ilgili olarak açýklama yapan Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, "Ýklimsel deðiþiklikler nedeniyle, bölgemizde ve ülkemiz genelinde baþta yaðýþlar olmak üzere her türlü âfetle karþýlaþma olasýlýðýmýz yüksektir. Bunu düþünerek, çiftçilerimizin Devlet Destekli Tarým Sigortalarý (TARSÝM) konusunda duyarlý olmalarý kendi menfaatleri açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Alaca Ziraat Odasý olarak her konuda olduðu gibi, sigorta konusunda da çiftçilerimizi bilinçlendirmekte ve uyarmaktayýz. Ayrýca Ziraat Odamýz bünyesinde sigorta iþlemlerini yürüterek kendilerine yardýmcý olmaktayýz" diye konuþtu. Yýlmaz, "Deðerli üreticilerimize yaþanan dolu felâketi nedeniyle geçmiþ olsun dileklerimi iletiyor, 2015 üretim sezonunun kendileri için bereketli olmasýný diliyorum" ifadelerini kullandý. Haber Servisi

6 Alaca TSM Korosu konseri bugün 'da Alaca Belediye Kültür Salonu'nda konser verecek. Alaca Belediyesi bünyesinde kurulan Türk Sanat Müziði (TSM) korusu çalýþmalarýný sürdürüyor. Koro, cumartesi günü bir konser verecek. Halk Eðitimi Merkezi ve Alaca Belediye Baþkanlýðý iþ birliði protokolü ile oluþturulan Türk Sanat Müziði korosu, çalýþmalarýný son sürat sürdürüyor. Koro, bugün akþam saat Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Alaca Halk Eðitim Merkezi Müdürü Halim Yaðlý, koro çalýþmalarýnýn uzun süredir devam ettiðini belirterek, "TSM korosunun kurulmasýnýn etkileri büyük oldu. Vatandaþlarýmýz hem gelip buraya çalýþmalara katýlabiliyor, hem de enstrüman çalmasýný öðrenebiliyor. Ayrýca gerek okullarýmýzda, gerekse ilçemizde yapýlan kutlama ve anma törenleri ile protokol ve devlet büyüklerini karþýlama veya uðurlamada zaman zaman ihtiyaç duyulan bir orkestra ile bir topluca müzik programý verecek bir koroya her zaman ihtiyaç duyulmaktaydý. Bu akþam bir konser vereceðiz ve konserimize tüm halkýmýz davetlidir" dedi. Kanuni Halil Özçelebi yönetiminde çalýþmalarýný sürdüren TSM korosunun þefliðini de Selda Erdost yapýyor. Polis Merkezi yakýnýnda þüpheli çanta alarmý Çorum'da akþam saatlerinde Bahabey Caddesi üzerindeki Bahçelievler Polis Merkezi yanýnda bulunan þüpheli çanta polisi alarma geçirdi.bahçelievler Polis Merkezi'nin 20 metre yakýnýndaki kaldýrým üzerinde saat sýralarýnda siyah çanta gören vatandaþlar durumu polise bildirdi.bölgeye çok sayýda polis ekibi gelerek çanta etrafýný güvenlik þeridine aldý. Vatandaþlar olay yerinden uzaklaþtýrýldý. Þüpheli çantanýn fünye ile patlatýlmasý için olay yerine bomba imha uzmaný çaðrýldý. Bomba imha uzmaný beklenirken, çanta sahibinin olay yerine gelmesiyle rahat bir nefes alýndý. Üniversite öðrencisi olduðu öðrenilen þahýslarýn halý saha maçýna gitmek için bekledikleri esnada çantayý kaldýrým üzerinde unuttuklarý öðrenildi. Öðrencilerin çantayý almasýnýn ardýndan kaldýrýmdaki güvenlik þeridi kaldýrýldý.haber Servisi Baþkan Çatma öðrencilerin karne sevincine ortak oldu Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, öðrencilere karne daðýtarak sevinçlerine ortak oldu eðitim öðretim yýlý sonunda öðrencilerin karne heyecanýna ortak olan Baþkan Çatma, mezun olduðu Ebussuud Efendi Ortaokulu'na giderek karne daðýttý. Karne daðýtýmýnda öðrencilerle sohbet eden Baþkan Çatma, çocuklarýn karnelerini inceleyerek tatili iyi deðerlendirmelerini ve günde en az yarým saat kitap okumalarýný tavsiye etti. Ýskilip Belediyesi basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre öðrencilere kendisinin de Ebussuud Efendi Ortaokulu'ndan mezun olduðunu hatýrlatan Baþkan Çatma, "Ben sizlerin okuduðu bu okulda ve sýralarda okudum. Derslerinize çok çalýþmanýz gerekiyor. Tatil de dinlemenize elbette ki zaman ayýracaksýnýz, oyun oynayacaksýnýz ama günde en az yarým saat kitap okumanýzýn sözünü istiyorum. Baþarmanýn yolu okumadan geçiyor, bunu sakýn aklýnýzdan çýkarmayýn" dedi. Karne daðýtýmýnýn ardýndan çocuklarla, hatýra fotoðrafý da çekinen Çatma, tüm öðretmen ve öðrencilere baþarý diledi. Pýnar Koleji'nde karne heyecaný Benzine yine zam 3 gün önce yapýlan 15 kuruþluk zammýn ardýndan þimdi de bugünden itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruþluk zam yapýldý. Benzine bir zam daha. 3 gün önce yapýlan 15 kuruþluk zammýn ardýndan benzine þimdi de 7 kuruþ zam geldi. Son zam ile birlikte son 3 günde yapýlan zam 22 kuruþ oldu. Böylece Ýstanbul'da 4.83 liradan satýlan benzin litre fiyatý 4.90 liradan, Ankara'da ise þu anda 4.84 liradan satýlan benzinin litre fiyatý 4.91 liraya satýlacak Takla atan otomobilde bebek öldü Sungurlu'da özel bir otomobilin kontrolden çýkarak tarlaya uçmaya sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 6 aylýk bebek öldü, 5 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre kaza, Çorum- Sungurlu karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Ahmet Kaya'nýn (29) kullandýðý 16 Y 7117 plakalý otomobil kontrolden çýkarak tarlaya uçtu. Takla atan otomobilde bulunan sürücü Ahmet Kaya ile birlikte annesi Anþa Kaya (60), eþi Pýnar Kaya (28), kýzlarý Sümeyye (8), Ayþe (3) ve 6 aylýk Elif yaralandý. Yaralýlardan 6 aylýk Elif Kaya, olay yerinde yapýlan tüm müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Yaralýlar Sungurlu ve Çorum'daki hastanelerde tedavi altýna alýndý.haber Servisi Pýnar Koleji'nde eðitim öðretim yýlý sona ererken karnelerini alýp bir üst sýnýfa geçen öðrenciler büyük heyecan yaþadýlar. Velilerin de katýlýmýyla gerçekleþtirilen karne töreninde, baþarýlarýný belgelendiren karneleri alan ve yaz tatilin sevincini birlikte yaþayan öðrenciler mutluluklarýný öðretmenleri ve velileriyle paylaþtýlar. Kapanýþ konuþmasýný yapan Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, öðrencilerin iyi bir tatili hak ettiklerini, aileleriyle birlikte güzel bir tatil geçirmelerini dileyerek, bol bol kitap okumalarýný istedi. Ayrýca LYS sýnavýna girecek lise öðrencilerine de baþarýlar diledi.haber Servisi Çalýþmak için gittiði tarlada öldü Çorum'un merkeze baðlý Evciortakýþla köyünde ikamet eden K.Ý. (67) çalýþmak için gittiði tarlada ölü olarak bulundu.alýnan bilgiye göre, olay önceki gün Evciortakýþla köyünde meydana geldi. Çalýþmak için tarlaya giden K.Ý. akþam saatlerinde eve dönmedi. Bunun üzerine K.Ý.'yi köy çevresinde aramaya baþlayan yakýnlarý, þahsý kendi tarlasýnda ölü olarak buldu.olayla ilgili Cumhuriyet savcýsý talimatý ile Olay Yeri Ýnceleme timleri gerekli incelemeleri yaparak tahkikata baþlandý. Cenaze otopsi için Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine gönderildi. Haber Servisi

7 7 Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet coþkusu Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, mezun olan 370 öðrencisi için Mezuniyet Töreni düzenlendi. Buhara Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen Mezuniyet Töreni'ne, Ýl Milli Eðitim Þube Müdürleri Yahya Çoban ve Kadir Söngüt, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, öðretmenler, öðrenciler ve çok sayýda veli katýldý. Velilerin salona sýðmadýðý ve merdivenlerde ayakta izlediði tören, ÝHL tasavvuf konserinden bir bölümün izlenmesiyle baþladý. Meslek dersi öðretmenlerinden Ýsmail Kirenci'nin Kur'an-ý Kerim tilaveti yaptýðý programda öðretmen Yakut Bozdoðan da dua etti. Okul Müdürü Hüseyin Kýr, öðretmenler adýna Hüseyin Kýran ve 12. sýnýf öðrencileri adýna Hatice Þahin, birer konuþma yaptýlar. 12. sýnýflar adýna kýsa bir konuþma yapan Hatice Þahin, aldýklarý eðitimler için öðretmenlerine ve ailelerine teþekkür etti. Ýmam Hatiplilerin Batýlýlar karþýsýnda 200 yýldýr büyük sýkýntýlar yaþadýðýný belirten ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr, "Bu kutlu yola baþ koyduk, en üstün biziz" dedi. Kýr, öðrencilere verdikleri bilgilerde eksikliklerin olabileceðini dile getirerek, onlarýn Ýmam Hatipli olduðunu ve Ýmam Hatiplilere özgüveni verdiklerini söyledi. "Eksik býraktýklarýmýzý onlar tamamlayacak" diyen Kýr, "Cumhurbaþkaný Ýmam Hatipliyse bu onlarýn baþarýsýdýr. 60 yýlda vurulan damgayý yeniden güçlendirerek, Ýslam medeniyetini kendilerine görev bilmiþlerdir" diye konuþtu. Okul öðretmenlerinden Hüseyin Kýran, tüm öðretmenler adýna bir konuþma yaparak, hem hüzünlü hem de sevinçli bir gece geçirdiklerini ifade etti. Ýmam Hatipliler arasýna 370 öðrenci katmanýn þerefini yaþadýklarýný belirten Kýran, "Ýmam Hatip Lisesi mezunu öðrencilerimizin alýnlarýnda mühür var. Nereye giderlerse gitsinler o mührü taþýyacaklar, silmeleri mümkün deðil" dedi. Öðrencilere haklarýný helal ettiklerini ve kendilerinin de haklarýný helal etmelerini isteyen Kýran, "Öðrencilerimizin gönüllerini kýrdýysak özür diler ve affetmelerini istiyoruz" ifadesinde bulundu. BÝRÝNCÝLER ÖDÜLLENDÝ- RÝLDÝ Konuþmalarýn ardýndan ödül törenine geçildi. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi okul 1.'si olan Nuriye Gökçe'ye ödülünü Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Yahya Çoban, Ýmam Hatip Lisesi okul 1.'si olan Seda Nur Söndül'e ise ödülünü Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Kadir Söngüt verdi. Taekwonda, Wushu gibi spor gösterilerinin yer aldýðý etkinlik, katýlýmcýlar tarafýndan beðeniyle izlendi. Programýn sonunda Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ve Ýmam Hatip Lisesi mezun öðrencileri diplomalarýný aldýlar. Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek "Saç Tasarým ve Þekillendirme" kursunda sertifika sevinci Metropol Alýþveriþ Merkezi Genel Müdürü Celal Gönül Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan, Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Kaptan, Metropol Alýþveriþ Merkezi Genel Müdürü Celal Gönül ve çok sayýda davetli katýldý. Devir teslim töreninde konuþan Metropol Alýþveriþ Merkezi Genel Müdürü Celal Gönül, "Devir teslim törenimiz hayýrlý uðurlu olsun Sivas, Tokat ve diðer illerimizle bundan sonra kardeþiz" dedi. Ýnþaat, mermer, otomotiv ve akaryakýt sektörlerinin yaný sýra Zara Bal ile gýda sektöründe faaliyet gösteren Kaptanlar Grup'un, Türkiye pazarýnda hedef büyüttüðünü ifade eden Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan, "Türkiye'de kendi sektörlerinde en iyi þirketler grubu olmayý hedefliyoruz. Marka alýþveriþ merkezi'yle AVM pazarýnda bizde yer alacaðýz. Büyüme odaklý yatýrýmlarýmýz devam edecek. Hedefimiz Türkiye'de kendi sektörlerimizde en iyi þirketler grubu olmak" þeklinde kaydetti. Konuþmalarýnýn ardýndan açýlýþ kurdelesi firma yetkilileri tarafýndan kesildi. Yýlmaz MERT Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi'nde baþlayan "Saç Tasarým ve Þekillendirme" kursunu baþarýyla tamamlayan kadýn kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarýný aldý. Belediye basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda kursiyerler davetlilere saç tasarým ve þekillendirme gösterisi yaptý. Engelli Eðitim Merkezi'ndeki kurslara katýlan hanýmlarýn gönüllü mankenlik yaptýðý gösteri izleyenler tarafýndan büyük beðeni topladý. Milletvekili Baðcý durum deðerlendirmesi yapýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý TBMM'ye yeni dönem kaydýný yaptýrmasýnýn ardýndan çalýþmalara baþladý. Milletvekili Baðcý, seçim çalýþmalarý boyunca vatandaþlardan ve muhtarlardan gelen mektuplar, talepler, görüþ ve önerileri danýþmanlarýyla deðerlendirmeye baþladý. Haber Servisi

8 YAÞAM 8 Sigarayý býraktým Heykelin Yaþý Bir Ýngiliz turist Mýsýr'daki Tutankamun heykelini ziyaret ederken, orada bulunan müze tercümaný gence sorar: - Bu heykelin yaþý kaçtýr? Memur cevap verir: - Dört bin bir sene, altý ay, on gün...turist çok þaþýrmýþtýr, hemen sorar: Kelime Avý - Bu kadar ince bir hesabý, buralarda, hangi teknikle bulabiliyorsunuz? Tercüman kendinden emin bir eda ile cevap verir:- Teknik falan deðil, ben burada iþe baþladýðýmda bunun dört bin senelik olduðunu söylemiþlerdi. Ben ise burada bir sene, altý ay, on gündür çalýþýyorum. Ne eder? Kilo aldým Sinema 19:55 RÝO Evcimen papaðan Mavili, sahibi Linda ile Lake þehrinde konforlu bir hayat sürmektedir. Linda, Mavili'nin makav kuþ türünün son örneði olduðunu düþünmekteyken, Rio de Janeiro'da Harika isimli bir diþi makavýn yaþadýðýný öðrenince yolculuða çýkarlar. Rio'ya vardýktan bir süre sonra Mavili ile Harika, hayvan tacirleri tarafýndan kaçýrýlýr. Rio'lu bir grup kuþ tarafýndan kurtarýlýrlar. Mavili, artýk uçmayý öðrenmenin ve Linda'ya dönme zamanýnýn geldiðini anlar. Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Yaþam Koçu Dr. Fevzi Özgönül, Meydan Gazetesi'ndeki köþesinde sorularý cevaplýyor. SORU: FÝDAN T. Ben 57 yaþýnda 66 kilo 1.60 boyunda ve oldukça da kiloma ve saðlýðýma çok önem veren biriyim. Tek kötü alýþkanlýðým günde 1 paket sigara içmemdi. 2 ay önce kalbe giden damarlarýmda týkanmadan dolayý kalp krizi geçirdim. Þükürler olsun ki þu anda gayet saðlýklýyým. Sigara içmem kesinlikle yasaklandý zaten caným da hiç istemiyor. Fakat 2 ayda 6-7 kilo aldým. Caným sürekli yemek yemek istiyor, ne yapmalýyým?cevap: Sigara býrakanlarýn mutlaka kilo alacaðý gibi yanlýþ bir düþünce vardýr. Aslýnda sigara bir alýþkanlýktýr ve bu alýþkanlýk nedeni ile vücudumuz sigarayý býraktýðýmýzda bir tatminsizlik yaþar. Bunu aðlayan bir bebeðe benzetebiliriz. Bebekler de bazen tatminsizlik nedeniyle aðlayabilirler. Bu, onlarýn acýktýðýný göstermez. Bu nedenle sigarayý býraktýðýmýzda aslýnda yemek için iþtahýmýz açýlmýyordur. Eðer biz o tatminsizliði yemekle deðil de yürüyerek veya baþka bir uðraþ bularak hareket ederek, dans ederek giderebilirsek o zaman kilo problemimiz de kendiliðinden kaybolacaktýr. Size önerim nasýl bebekler belli bir ritimde beslenirler siz de yemekleri belli saat dilimlerinde ve özellikle gündüz yiyin ve kesinlikle bir daha yememeye çalýþýn. Eminim bu aldýðýnýz kilolarý da verirsiniz. MEYVENÝN FAZLASI ZARAR MI? SORU: KAAN K. Fevzi Hocam ben meyveyi çok seven biriyim. Günde hiç olmazsa muz ve elmayý mutlaka tüketiyorum. Saðlýk açýsýndan zararý var mýdýr? Son olarak taze meyve tüketmek için nelere dikkat etmeliyiz? CEVAP: Günde 1 veya 2 avuç dolusu taze meyve yemek size hiç zarar vermez. Sadece bu yediðiniz meyveleri mutlaka gündüz öðünlerinden hemen sonra yemelisiniz. Meyvenin zarar verdiði durumlar þunlardýr: Tek baþýna yenildiðinde (ara öðün olarak, yemekten 2 saat sonra yenilirse). Yemekten önce yenildiðinde (meyve yiyip, yemek yiyemediðiniz veya tok hissettiðiniz durumlarda). Meyveyi hava karardýktan sonra yediðinizde. Mevsimde yetiþmiþ tüm meyveleri bu kurallara uyarak çok rahat yiyebilirsiniz, zarar vermezler. SEBZE YÝYEMÝYORUM! SORU: MELÝS K. Ben doðuþtan bu yana sebze yiyemiyorum. Yemeyi denediðim zaman da istifra ediyorum. Çabalýyorum ama olmuyor. Bu konuda ne yapmam gerektiðini de bilmiyorum. CEVAP: Sebze dediðimiz zaman hemen piþmiþ sebze yemekleri aklýmýza gelir. Sizin gibi bu tür problemi olan birçok hastam oldu. Onlara önerim salata ve yeþillik türü gýdalar da sebzedir veya bazý çok tatlý olmayan meyveleri de sebze olarak düþünebiliriz. Sadece et ve hamur iþi gýda tüketmek saðlýðýmýz açýsýndan iyi deðildir. O nedenle ilk baþta yavaþ yavaþ salata ve yeþillikle baþlayalým, sonrasýnda zeytinyaðlý ve sebze yemeklerine de alýþmaya çalýþalým. BUNLARI BÝLÝYOR MUY- DUNUZ? * Esnediðinizde kalp atýþ hýzýnýzýn yüzde 30 oranýnda arttýðýný, * Kadýnlarýn erkeklere kýyasla daha iyi koku aldýðýný NE ZAMAN ZAYIFLARIZ? * Hareketin bereket olduðunu ve bu bereketin de sabah aç karýna deðil, öðleden sonra yapýlmasý gerektiðini anladýðýmýzda, * Zayýflamanýn ancak ideal bedene döndüðümüzde kalýcý olabileceðini anladýðýmýzda Sinema 20:00 Hükümet Kadýn 2 Yýl 1949, mevsim bahar... Yasaklý yýllar... Kitaplar, gazeteler, kelimeler hüküm giymiþ; hürriyet dedikleri hep vaat, hep vaat... Tek umut, açýlan sandýk sayýsý ve geçerli oy sayýlarý... Güneydoðu nun ilk kadýn belediye baþkaný Xate, henüz kendisini bekleyen bu baþkanlýk görevinden habersiz, Midyat Belediye Baþkaný Aziz Veysel in eþi olarak yaþamaktadýr. Kasabanýn iflah olmaz baþkan adayý Faruk, hala gözde bir bekar olarak hayatýna devam etmektedir. Belediye baþkaný olmak için her yolu denemeye hazýrdýr. Xate, bir sabah Aziz Veysel i baþkanlýk görevine uðurlarken kötü bir sürprizle karþýlaþýr. Belalý Ýkili 19:45 Sinema Ýyi bir aile babasý olan Marcus Bannet ile daðýnýk bir bekar yaþamý süren Mike Lowrey, Miami Polis Departmaný'nda çalýþan iki ortaktýr. Burunlarýnýn dibinden çok yüklü miktarda uyuþturucu kaçýrýlýr. Onu polis teþkilatýna geri getirmek için yalnýzca 72 saatleri vardýr. Bu sýrada tanýk koruma programýndan bir görgü tanýðýný koruma görevi de kafadar polislere verilir. Mike ve Marcus'un uyuþturucuyu bulmak için çýktýklarý macerada, görgü tanýðý Julie Mott onlara eþlik edecektir. Murat Boz Murat Boz (d. 7 Mart 1980), Türk þarkýcý ve söz yazarý.ýlk ve orta öðrenimini doðduðu yer olan Zonguldak'ýn Karadeniz Ereðli ilçesinde tamamladýktan sonra Ýstanbul'a yerleþti. 1999'da Ýstanbul Bilgi Üniversitesi'ni kazandý, bu okulu bitirdikten sonra Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nde eðitimine devam etti. Ayný yýllarda baþta Tarkan olmak üzere birçok þarkýcýya vokalistlik yaptý.boz, solo kariyerine 2006 yýlýnda çýkardýðý "Aþký Bulamam Ben" single'ý ile adým attý. Bir sonraki yýl ilk stüdyo albümü Maximum'u satýþa sundu ve farklý müzik ödülleri kazandý. 2008'de ilk EP çalýþmasý olan Uçurum ile dinleyicisinin karþýsýna çýktý ve bu EP'de yer alan ayný adlý þarkýsý Türkiye resmî listesinde beþ numaraya kadar yükseldi baþýnda ikinci stüdyo albümü Þans'ý yayýmladý. Albümdeki "Para Yok", "Özledim", "Her Þeyi Yak", "Sallana Sallana", "Gümbür Gümbür" ve "Buralardan Giderim" þarkýlarýna klip çekti. 2010'da "Hayat Sana Güzel" single'ýný satýþa sunduktan sonra, Mayýs 2011'de üçüncü stüdyo albümü Aþklarým Büyük Benden'i yayýmladý. Albümdeki "Geri Dönüþ Olsa" ve "Kalamam Arkadaþ" þarkýlarý Türkiye'de bir numaraya yerleþti. Þarkýcý, 2013 yýlýnda "Vazgeçmem" single'ýný tanýttý. Kasým 2014'te, Büþra Pekin ile baþrollerini paylaþtýðý Hadi Ýnþallah vizyona girdi.piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yaný sýra çeþitli firmalarýn reklam yüzüdür ve bu firmalarýn reklam filminde rol almýþtýr. DÜÐÜN YAHNÝSÝ Malzemeler 8 Parça Kemikli Kuzu Eti 5 Adet Kuru Soðan 1 Çay Kaþýðý Tarçýn 2 Adet Karanfil 2 Çay Kaþýðý Tuz 2 Çorba Kaþýðý Margarin Bir Miktar Yoðurt Yeterince Su Yemeðin Tarifi Ön hazýrlýk olarak kuzu etini iyice yýkadýktan sonra bir tencereye koyalým.bol su ile iyice piþirelim.piþerken üzerinde biriken köpüðü bir kaþýkla almayý ihmal etmeyelim.eti kevgirden geçirip suyunu süzelim.etleri kemiklerinden ayýralým. Temizlediðimiz etleri yoðurda bulayýp yada arzuya göre sade olarak CahiI kiþi güiün güzeiiiðini görmez, Gider dikenine takýiýr. Hz.Mevlana yaðda kýzartarak bir tencereye alalým.etleri kýzarttýðýmýz yaðda halka halka doðradýðýmýz soðanlarý pembeleþtirelim.tarçýn,karanfil ve tuzunu da ilave ederek kavuralým.kavurduðumuz malzemeyi tencereye aldýðýmýz etlerin üzerine yaðý ile birlikte ilave edelim.20 dk kapaðý kapalý olarak piþirdikten sonra servis yapalým. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:35 Spor Bülteni 19:45 Belalý Ýkili Sinema 22:00 Ödül Peþinde 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 19:00 Mürekkep Yürek 21:00 Sahte Kabadayý 23:00 Gündüz Gece 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:40 Güllü 18:30 Ana Haber 20:00 Hükümet Kadýn 2 22:15 Hokkabaz 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Güllerin Savaþý Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:40 Havadan Türkiye 19:55 Rio 21:50 Kimliksiz 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:24 Nizama Adanmýþ Ruhlar

9 Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nden yeniliklere devam 9 Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi son bir yýl içerisinde birçok alanda yaptýðý önemli yeniliklere yenilerini ekledi. Yapýlan çalýþmalar kapsamýnda fizik tedavi, göz, radyoloji, doðum ve diyaliz ünitelerinde köklü deðiþiklikler yapýldý. Bu köklü deðiþikliklerle Çorum halkýnýn ileri merkezlere sevkleri de ortadan kaldýrýlýrken, hastalarýn sevk edildikleri þehirlerde çektikleri sýkýntýlarýn da önüne geçildi. Çorum Eðitim Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, hastanede yapýlan yeni hizmetler hakkýnda Çorum kamuoyunu bilgilendirmek amacýyla bir basýn toplantýsý düzenledi. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý, Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçýnýn da hazýr bulunduðu toplantýda konuþan Hastane Yöneticisi Sinan Zehir, Çorum halkýna en iyi, en kaliteli hizmeti en kýsa sürede ulaþtýrmayý prensip edinen Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde özellikle son bir yýl içerisinde oldukça önemli çalýþmalara imza attýklarýný belirtti. -"FÝZÝK TEDAVÝ BÖLÜMÜ KOMPLE YENÝ- LENDÝ"- Yapýlan çalýþmalar kapsamýnda fizik tedavi kliniði ve fizik tedavi ünitesinin fiziki koþullarýnýn tamamen yenilendiðini, alýnan son teknolojik cihazlarla daha iyi ve daha kaliteli hizmet verilmesinin saðlandýðýný anlatan Zehir, "Fizik tedavi ünitesinde hastalarýn rahatlýðý, konforu ve güvenliði açýsýndan çok elveriþli bir klinik oluþturulmuþtur. Fizik Tedavi Kliniðimizde 45 yataklý servis ile hizmet verilmekte ve yatan hastalarýn yüzde 50'si rehabilitasyon hastalarýný kapsamaktadýr. Daha önce aylýk arasý hastaya fizik tedavi hizmeti verilebilirken, þuan itibarý ile bu sayý günlük 200 hastaya çýkarýlmýþtýr. Bu hastalarýn 50'si rehabilitasyon olarak nitelendirdiðimiz felçli, yetiþkin ve serebral palsili çocuklardýr. Ayrýca bu grup hastalarýn evden hastaneye, hastaneden eve nakilleri için servis hizmetleri yapýlmaktadýr. Bununla birlikte servislerde yatan, ameliyat olmuþ hastalara ve yoðun bakýmda yatan hastalara da fizik tedavi hizmeti hastanýn kendi yataðýnda uzman fizyoterapistler tarafýndan verilmektedir. Yapýlan yeniliklerle hastalarýmýzýn iyileþme süreci kýsaltýlarak günlük hayata adaptasyonlarý saðlanmaktadýr" dedi. -"GÖZ KLÝNÝÐÝ FERAHLADI"- Geçmiþte alan darlýðý nedeniyle sýkýþýk bir ortamda hizmet verilen göz kliniðinin, yeni poliklinik düzenlemesiyle hastalarýn daha ferah, daha geniþ bir ortamda saðlýk hizmeti almalarýnýn saðlandýðýný kaydeden Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, "Göz hastalýklarý kliniðimizde Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi ile yapýlan ortak kullaným protokolünden sonra kadromuza katýlan yeni öðretim görevlileri ile birlikte birçok önemli hastalýklarýn tedavisinde önemli aþamalar kaydedilmiþtir. OCT cihazý ile gözün retina tabakasýnýn (görme alaný) tomografisi çekilebilmekte ve damar yapýsýný ve kas yapýsýný gösteren göz anjiosu yapýlabilmektedir. Göz ultrasonu ve korneal tomografi cihazlarýmýz sayesinde çok özel tanýlar koyulabilmektedir. Son derece geliþmiþ bir görme alaný cihazý alýnmýþ olup, bu alanlarda da hastalarýn il dýþýna þevklerinin önüne geçilmiþtir. Artýk çok sayýda FAKO (katarakt) ameliyatlarý, retina hastalarý için göz içi enjeksiyonlarý, þaþýlýk ameliyatlarý, göz kapaðý ameliyatlarý, Botox enjeksiyonu uygulamalarý baþarý ile yapýlmaktadýr. Ayrýca göz kliniðimizde daha önce þehrimizde yapýlmayan vitrektomi (göz arkasý ameliyatlarý) için çalýþmalar hýzla devam etmektedir" þeklinde konuþtu. -"YENÝ CÝHAZLA MR KORKUSUNU AZALT- TIK"- Radyoloji ünitesindeki MR cihazýnýn ileri teknoloji bir MR cihazý ile yenilenerek son sistem haline getirildiðini dile getiren Zehir, "Bu sayede alýnan görüntü kalitesi ile en üst seviyede teþhis kalitesini saðlamaktadýr. Yeni MR cihazýmýzdaki hasta odaklý teknolojik geliþmeler hasta ve yakýnlarýný son derece memnun etmiþtir. Çekim sýrasýndaki sesler en aza indirilmiþ, hasta konforu saðlanmýþ ve MR korkusu azaltýlmýþtýr. Daha önce inceleme yapamadýðýmýz meme, kardiyak MR gibi tetkikler yapýlabilmekte ayrýca daha önce ilimizde yapýlamayan çocuk hastalarýn MR çekimleri de yapýlabilmektedir. Yeni alýnan MR uyumlu anestezi cihazý ve monitör ile anestezi uzmaný gözetiminde çocuk hastalar kontrollü bir þekilde uyutularak hareketsiz kalmalarý ve böylece çekim kalitesi ve netliði optimal düzeyde saðlanmaktadýr. Az kontrastlý ve tamamen kontrastsýz (ilaçlý ve ilaçsýz) anjio uygulamalarý ile kontrast alerjisi olan hastalarýn incelemeleri rahatlýkla yapýlabilmektedir. Sessiz MR teknolojisine sahip sistem, bu özelliði ile bebek ve çocuk hastalarda anestezi vermeden, bebek ve çocuklar uyurken MR çekimi yapabilmemizi saðlamaktadýr. Paralel görüntüleme teknolojisine sahip cihaz ile çekim süreleri azalmýþtýr" ifadesini kullandý. Hastane Yöneticisi Sinan Zehir, yapýlan çalýþmalar kapsamýnda acil diyaliz ünitesinin fiziki olarak daha geniþ ve ferah bir ortama taþýndýðýný belirterek, hastalarýn daha rahat edeceði düzenlemeler yapýldýðýný bildirdi. -"ANNE OTELÝ AÇILDI"- Günlük ortalama bebeðin dünyaya geldiði doðum polikliniðinde de çok önemli düzenlemelere imza atýldýðýný anlatan Zehir, bu uygulamalarýn basýnda 'anne oteli' düzenlemesinin geldiðini açýkladý. Yenidoðan yoðun bakým ünitesinde bebeklerin bakýmlarý ve tedavileri gerçekleþen bebeklerin annelerine yakýn olmalarý, onlarla saðlýklý vakit geçirmeleri ve sýk emzirmelerine olanak saðlamak için dünya standartlarýnda bir anne oteli hazýrlandýðýný anlatan Zehir, "Bütün bu hizmetlerimizle beraber halen palyatif bakým, çocuk yoðun bakým, göðüs hastalýklarý servisi ve otopark alaný ile ilgili çalýþmalar devam etmekte olup, bu birimlerinde en kýsa sürede hizmete baþlamasý hedeflenmektedir" þeklinde açýklamada bulundu.yýlmaz MERT Hastanede "mobil sýra" dönemi Çorum Eðitim Araþtýrma Hastanesi, muayene olmak için sýra bekleyen hastalara yönelik önemli bir uygulamaya daha imza attý. Çorum'un ve bölgenin örnek saðlýk kuruluþlarýndan birisi olan Çorum Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde hastalara daha iyi þartlar altýnda hizmet verebilmek amacýyla 'mobil sýra' adý altýnda örnek bir çalýþmaya daha imza attý. Baþlatýlan yeni uygulama ile hastalarýn artýk uzun süre poliklinikler önünde sýra beklemelerine gerek kalmayacak. Geliþtirilen bir yazýlým sayesinde hastalar poliklinik sýralarýný cep telefonlarýndan anlýk olarak takip edebilecekler. Sýrasý gelen hastaya da yine mobil uygulama üzerinden bilgi verilecek Çorum Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde yapýlan yeni hizmetlerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacýyla düzenlenen toplantýsýnda hastanede uygulamaya konulan 'mobil sýra' uygulamasýyla ilgili olarak bilgiler veren Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, hedeflerinin yeni uygulamayla poliklinik önlerindeki hasta beklemelerini ortadan kaldýrmak olduðunu söyledi. Hastalarýn özellikle yaz aylarýnda hastane içerisindeki sýcak nedeniyle bunaldýklarýný vurgulayan Zehir, bu sorunu çözmek amacýyla hastanenin otomasyon firmasý olan Alpdata Yazýlým tarafýndan mobil telefonlarda hastalarýn sýralarýný takip edebilmelerine olarak saðlayan yeni bir uygulama geliþtirildiðini vurguladý. Sýra Takip Sistemi adý verilen bu uygulama ile muayene sýrasý gelen hastalara anlýk bilgi verildiðini ve böylece hastanýn sýrasý geldiði saatte poliklinik önünde hazýr bulunmasýnýn saðlandýðýný kaydeden Zehir, hastalarýn hastanede bulunan karekod barkodlarýna mobil cihazlarýný okutarak yada adresini kullanarak yeni uygulamadan yararlanabileceklerini sözlerine ekledi. Yýlmaz MERT YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Bayat ilçesinde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: tarihlerinde saatleri arasýnda: Bayat Ýlçesine baðlý Yatukçu Mahallesinin, Alparslan Caddesi, Çorum Caddesi, Gümüþ Sokak tarihlerinde saatleri arasýnda: Çorum Bayat ilçesine baðlý Hacýbayram Köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Bayat ilçesine baðlý Eskialibey Grubundaki Belören, Beydili, Derekutuðun, Tepekutuðun, Barak, Köpüklü, Ýsaklý, Eskialibey, Kuruçay, Çamlýgüney ve Bayan Köylerine, Asma super onlýne verici, Seval Deðirmen, Telekom Asma, Seval Tavukçuluk, Berke Madencilik."

10 Diþlere zarar veren yiyecek ve içecekler 10 Saðlýklý bir gülümseme için aðýz ve diþ bakýmýnýza dikkat etmenizin yanýnda diþlerinize zarar veren gýdalardan da uzak durmalýsýnýz. Saðlýklý diþlere sahip olabilmek için günde 2 defa diþlerin fýrçalanmasý, diþ ipi kullanýlmasý ve düzenli aralýklarla diþ hekimi kontrolüne gidilmesi gerektiðini belirten Dt. Oðuz Kara, bunlarýn yanýnda hangi gýdalarýn diþlerimize ne kadar zarar verdiðini de bilmemiz gerektiðinin de altýný çizdi. Kara, "Özellikle diþler için en zararlý ve uzak durulmasý gereken þey yiyecek ve içeceklerin içerisindeki asittir. Asit, gýdalarýn içinde direk bulunabileceði gibi aldýðýmýz besinlerdeki karbonhidratlarýn aðýzdaki bakteriler tarafýndan aside dönüþmesiyle de oluþur. Diþlere en çok zarar veren karbonhidrat ve asit içeren gýda ve içeceklerden mümkün olduðu kadar uzak durulmasý gerekmektedir" dedi. ÝYÝ BÝR GÜLÜMSEME ÝÇÝN BU GIDALARDAN UZAK DURUN Dt. Oðuz Kara, saðlýklý bir gülümseye sahip olabilmek için uzak durulmasý gereken zararlý yiyecek ve içecekleri açýkladý. Sigara: Diþ ve diþetlerine zarar verir ve aðýz kokusuna neden olur. Meyve sularý: ph'ý 7 den düþük olan gýdalar diþlere zarar verir. Meyve sularýnýn ph'ý da 2,5 olduðu için diþlere oldukça zararlý. Limon: Limonun ph'ý da 2 olduðu için limon da diþler için zararlýdýr. Kola: Diþler için en zararlý içeceklerden biridir kola. Çünkü hem fosforik asit hem þeker hem de sitrik asit içerir. Enerji içecekleri: Sitrik asit ve þeker içerdikleri için diþler için zararlýdýrlar. Yapýþýk gýdalar (lokum, jelibon vb.): Tatlý þekerlemelerden daha zararlýdýr. Çünkü daha fazla þeker verirler, ayný zamanda sitrik asit içerirler. Kuru meyveler: Kuru meyveler karbonhidrat ihtiva eder. Ayný zamanda yapýþkanlýklarý nedeni ile aðýz içinde daha uzun süre kalýr. Sürekli kuru meyve yiyip diþlerinizi fýrçalamamanýz diþlerinizin çürümesine neden olur. Buz: Buz sert olduðu için çiðnenmesi sakýncalýdýr. Eðer eski büyük dolgularýnýz varsa buz yediðiniz zaman çok kolay bir þekilde diþleriniz kýrýlabilir. Soðuk ayný zamanda diþlerinizin kamaþmasýna da neden olabilir.beyaz ekmek: Tükürükte bulunan amiloz enzimi karbonhidratlarý þekere çeviren enzimdir. Fakat þekeri zararlý kýlan þey, aðýzdaki bakterilerin þekeri yemesi ve asit ortaya çýkarmasýdýr. Eðer aðýzda hiç plak yoksa þekeri aside çevirecek ve diþ çürüðü oluþturacak bir þey de yoktur.haber7 YÖK 18 fakülteye dekan atandý Yükseköðretim Kurulu (YÖK), devlet üniversitelerinin 18 fakültesine dekan atamasý yaptý. YÖK'ten yapýlan yazýlý açýklamada, dün gerçekleþtirilen Yükseköðretim Genel Kurulu'nda alýnan kararlara iliþkin bilgi verildi. Buna göre, üç vakýf üniversitesinin mütevelli heyeti tarafýndan rektör adayý olarak YÖK'e önerilen adaylarla ilgili olumlu görüþ bildirilmesine karar verildi. Avrasya Üniversitesi için Prof. Dr. Aþkýn Asan, Ýstanbul Rumeli Üniversitesi için Prof. Dr. Salih Aynural ve Niþantaþý Üniversitesi için Prof. Dr. Murat Barkan'ýn isimleri bildirilecek. Toplantýda ayrýca, devlet üniversitelerinden 18 fakülteye dekan olarak atamasý yapýlan isimler þöyle: Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Etem Karakaya, Afyon Kocatepe Ünivresitesi Teknoloji Fakültesine Prof. Dr. Yýlmaz Yalçýn, Balýkesir Üniversitesi Necatibey Eðitim Fakültesine Prof. Dr. Fatih Satýl, Bozok Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesine Prof. Dr. Ömer Yýlmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesine Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Fýrat Üniversitesi Teknik Eðitim Fakültesine Prof. Dr. Zühtü Hakan Akpolat, Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Hasan Sadýkoðlu, Temel Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Hakkari Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesine Prof. Dr. Ömer Pakiþ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Mehmet Gençtürk, Mersin Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesine Prof. Dr. Serap Yalýn, Eðitim Fakültesine Prof. Dr. Mutlu Nisa Ünaldý Çoral, Namýk Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Fen Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk, Süleyman Demirel Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Murat Okcu, Ýletiþim Fakültesine Prof. Dr. Ramazan Erdem, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroðlu ve Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesine de Prof. Dr. Bünyamin Aksakal. Beykoz Lojistik Vakýf Meslek Yüksekokuluna ise Prof. Dr. Mehmet Þakir Ersoy'un müdür olarak atanmasý için olumlu görüþ bildirildi. Twitter'dan radikal karar! Twitter, 140 karakter sýnýrýný kaldýrma kararý verdi. Twitter'daki yeni dönem 1 Temmuz'da start alacak. Sürpriz bir þekilde CEO deðiþikliðine gideceðini açýklayan Twitter kullanýcýlarýný yakýndan ilgilendiren bir deðiþime de resmen duyurdu. Platformdaki mesajlaþma bölümü DM'deki (Direkt Mesaj) 140 karakter sýnýrýný kaldýracaðýný duyuran Twitter, yeniliðin 1 Temmuz'da kullanýma gireceðini açýkladý. Söz konusu deðiþikliðin uzun vadede tweet'leri de etkileyeceði düþünülüyor. Ancak Twitter'ýn tweet'lerdeki sýnýrý kaldýracaðýna dair bir açýklama henüz bulunmuyor. WHATSAPP'A RAKÝP OLUYOR 2009 yýlýnda kurulan ve kýsa sürede dünya genelinde on milyonlarca kullanýcýya ulaþarak bir sosyal medya devi haline gelen Twitter'ýn bu radikal kararýnýn ardýndan WhatsApp ve benzeri uygulamalarýn baþarýsýnýn olduðu düþünülüyor.kullanýcýlara karakter sýnýrý sunmayan bu gibi mesajlaþma uygulamalarý özellikle son yýllarda yüz milyonlarca kullanýcýya ulaþarak sektörün devlerinin dikkatini çekmiþti.twitter'ýn kendi mesajlaþma uygulamasýný yapmak yerine böyle bir yol izleme kararý aldýðýný belirten uzmanlar, 140 karakter sýnýrýnýn kalkmasýnýn ardýndan mikro blog sitesinin bu alanda ciddi bir rakip haline gelebileceði görüþünde.haber7 Karþýlýksýz çek adedi yüzde 12 arttý Türkiye Bankalar Birliði Risk Merkezi Mayýs ayýna ait çek bilgilerini açýkladý. Karþýlýksýz çek adedi yüzde 12 arttý. Karþýlýksýz çek adedi, Ocak-Mayýs 2015 döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 12 artarken, karþýlýksýz iþlemi yapýlan çeklerin tutarýndaki artýþ ise yüzde 49 oranýnda gerçekleþti. Türkiye Bankalar Birliði Risk Merkezi Mayýs ayýna ait çek bilgilerini açýkladý. Türkiye Bankalar Birliði Risk Merkezi'nin verilerine göre; Ocak-Mayýs 2015 dönemindeki karþýlýksýz çek adedi, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 12 artarken, karþýlýksýz iþlemi yapýlan çeklerin tutarýndaki artýþ ise yüzde 49 oranýnda gerçekleþti. 2015'in ilk 5 ayýnda bankalara 8,4 milyon adet çek ibraz edilirken bu çeklerin parasal tutarý da 247 milyar TL oldu. Ýbraz edilen çek sayýsý geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 3 azalýrken, parasal karþýlýðý yüzde 11 arttý. Ocak-Mayýs 2015 döneminde 10,8 milyar TL tutarýnda 276 bin adet çek için karþýlýksýz iþlemi yapýldý. Bununla birlikte, ayný dönemde karþýlýksýz iþlemi yapýlan 1,3 milyar TL tutarýndaki 50 bin adet çek daha sonra ödendi. Mayýs ayýnda karþýlýksýz iþlemi yapýlan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oraný, adet olarak yüzde 3,4 ve tutar olarak yüzde 3,5 oldu. Ocak-Mayýs 2015'i kapsayan 5 aylýk dönemde ise karþýlýksýz iþlemi yapýlan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oraný, adet bazýnda yüzde 3,3 ve tutar bazýnda yüzde 4,4 olarak gerçekleþti. Geçen yýlýn ilk 5 ayýnda bu oran, adet olarak yüzde 2,8 ve tutar olarak yüzde 3,3 idi. Mayýs 2015 sonu itibarýyla, adet bazýnda en fazla karþýlýksýz iþlemi yapýlan 5 il Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Antalya ve Bursa olarak sýralandý. Tutar olarak en fazla karþýlýksýz iþlemi yapýlan çeklerin bulunduðu illerde ise ilk sýrada yine Ýstanbul yer alýrken, Ýstanbul'u sýrasýyla Ankara, Ýzmir, Gaziantep ve Antalya takip etti. Mayýs 2015 itibarýyla, tutar olarak, karþýlýksýz iþlemi yapýlan çeklerin ibraz edilen çeklere oranýnýn en yüksek olduðu il, yüzde 9,4 oranla Edirne oldu. Edirne'yi sýrasýyla, yüzde 8,1 ile Erzurum, yüzde 7,8 ile Adýyaman, yüzde 7,7 ile Kýrklareli ve yüzde 7,6 oranla Kahramanmaraþ izledi. Tutar olarak en düþük karþýlýksýz çek oranýna sahip iller ise Çankýrý, Sivas ve Karabük oldu. Türkiye'den para çýkýþý kolaylaþtýrýldý Türkiye`den yurtdýþýna efektif ve Türk parasý ihracýna iliþkin mevzuat, AB mevzuatý ve uluslararasý normlar ile uyumlu hale getirildi. Türkiye'den yurtdýþýna efektif ve Türk parasý ihracýna iliþkin mevzuat, Avrupa Birliði (AB) mevzuatý ve uluslararasý normlar ile uyumlu hale getirildi. Türk parasýnýn kýymetini korumaya yönelik mevzuatta düzenlemeye gidildi. Türk Parasý Kýymetini Koruma Hakkýnda 32 Sayýlý Karar'da Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Karar'a göre, Türkiye'ye efektif ve Türk parasý giriþine iliþkin herhangi bir deðiþikliðe gidilmedi.bunun yanýnda, bankacýlýk sistemi dýþýnda en fazla 5 bin dolar veya eþiti efektif ve 5 bin dolarý karþýlýðý Türk parasý yurtdýþýna çýkarýlabilirken, yapýlan deðiþiklikle Türkiye'den yurtdýþýna efektif ve Türk parasý ihracýna iliþkin mevzuat AB mevzuatý ve uluslararasý normlar ile uyumlu hale getirildi. Böylece, Türkiye'den yurtdýþýna efektif ve Türk parasý çýkýþý serbest býrakýldý. Bu çerçevede, 10 bin avro veya eþitine kadar efektif ile 25 bin liraya kadar Türk parasýnýn yurtdýþýna çýkýþý kambiyo mevzuatý kapsamýnda herhangi bir yükümlülüðe tabi olmayacak. Söz konusu limitleri aþan tutarlarda çýkýþlar ise belirlenecek usul ve esaslar dahilinde yapýlabilecek. Diðer taraftan, yurtdýþý yatýrýmlar ile ilgili sermaye çýkýþlarýna iliþkin verilerin Hazine Müsteþarlýðý'nýn yaný sýra Ekonomi Bakanlýðý'na da gönderilmesine iliþkin düzenlemeye gidildi. Ayrýca yurtdýþý doðrudan yatýrým istatistiklerinin Ekonomi Bakanlýðý'nca oluþturulmasýna imkan saðlamak amacýyla, bilgi ve belge gönderilecek kurumlarý belirlemeye yönelik yetkilendirme yapýldý.

11 2 AÐUS- 13 HAZÝRAN 2015 CUMARTESÝ Belediyespor'un yaz spor okullarý için kayýtlar baþladý 11 kitlelere yaymak istiyoruz. Çocuklarýmýzýn, gençlerimizin bedensel ve ruhsal geliþimi için spor çok önemli bir faktördür. Futbol, basketbol, voleybol, futsal, karate, taekwondo, wushu, judo, masa tenisi, satranç, badminton, halter, güreþ, muay thai ve boks gibi 15 branþta gençlerimize hizmet vereceðiz. Tüm yavrularýmýzý yaz okullarýmýza bekliyoruz" dedi. Geleceðin futbolcularý için top istedi Çorum Belediyespor, yaz spor okullarý için kayýtlarý baþlattý. 24 Haziran'da baþlayacak olan spor okullarý için 15 farklý branþta kayýt yapýlacak. Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, Belediyespor bünyesinde açýlacak olan yaz kurslarý ile gençleri spora yönlendirmeyi amaçladýklarýný söyledi. Gençlerin kötü alýþkanlýklardan uzak tutarak saðlýklý bir nesil olarak ülkemizin geleceðinde etkin rol oynamalarýný amaçladýklarýný dile getiren Yabacýoðlu, "Çorum Belediyesi ve Belediyespor olarak sporu Ýskilipgücü Eðitim Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Baþkaný Nihat Armutçu yaptýðý açýklamada Yaz Futbol Okulu çalýþmalarýnda kullanýlmak üzere "Futbol Topu" ihtiyaçlarý olduðunu ifade ederek yardým istedi. Armutçu konu hakkýnda yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: "85 sporcu çocuðumuza 2014/2015 Amatör Futbol sezonundan kalan 7 adet topumuzla eðitim vermeye çalýþýyoruz. Sporcularýmýzdan 3 ay için 60 TL talep ettik. Bunu dahi veremeyen vermekte zorlanan ailelerimiz mevcut. Ýlçe içi dýþý Ýskilipli veya deðil böyle bir kampanyaya destek olmak isteyen sporseverlere kapýmýz açýk. 1 top alarak çocuklarýmýzýn yaz dönemi sportif ve sosyal eðlencesine katký saplamak isterseniz nolu telefondan benimle irtibata geçebilirsiniz" dedi. Spor Servisi Fuat Avni, Saray'ýn koalisyon planlarýný yazdý: Erdoðan partinin baþýna dönmeyi araþtýrýyor Saray'ýn koalisyon planlarýný deþifre eden Twitter fenomeni Fuat Avni, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn AKP-MHP hükümeti kurdurmaya çalýþtýðýný, bunun gerçekleþmemesi ve erken seçim kararý alýnmasý halinde ise partinin baþýna geçebilmenin yollarýný aradýðýný iddia etti. Twitter fenomeni Fuat Avni, Saray'da Seçim sonuçlarý ile ilgili deðerlendirme toplantýsýnýn yapýldýðýný yazdý. Erdoðan'ýn, Deniz Baykal ile görüþmesinin perde arkasýný yazan Fuat Avni, görüþmedeki asýl amacýn CHP'yi birbirine düþürmek olduðunu ileri sürdü. MHP'li gibi görünen Ak Troller'in MHP'nin CHP ile koalisyon yapmamasý için devreye girdiðini iddia eden Fuat Avni, AKP-MHP koalisyonu kampanyasý baþlattýklarýný yazdý. Fuat Avni ayrýca, erken seçim kararý alýnmasý halinde ise Erdoðan'ýn istifa ederek AKP'nin baþýnda seçime girebileceðini iddia etti. Ýþte Fuat Avni'nin o tweetleri: 1. Y.. ve avaneler, ilk þoktan sonra çok özel bir toplantý yaptýlar. Seçimle ilgili deðerlendirme yapýldý. 2. Ýki seçenek deðerlendirildi. Öncelikle hükümet kurdurmayýp erken seçime gitmek, baþaramazlarsa MHP ile koalisyon hükümeti kurmak. 3. Y.., 'Ne olursa olsun erken seçime gidecek formüller geliþtirin, MHP ile koalisyon olursa bile seçim hükümeti olmalý" dedi. 4. Strateji gereði bunu dillendirmeme kararý aldýlar. 'Durumu deðerlendirdik, gerekli dersleri aldýk kampanyasý' baþlatacaklar. 5. Erken seçimi dillendirmeden, seçime giden yolun taþlarý döþenecek. Diðer partiler kaos oluþturuyor yaygarasý koparýlacak. 6. Toplantýda erken seçim olursa MHP'deki yaklaþýk yüzde 4'ün, HDP'nin barajý aþmasýna tepki olarak AKP'ye kayacaðý söylendi. 7. Y 'in en büyük korkusu, PKK'nýn silah býrakmasý. 'Bu durumda HDP'nin oylarý katlanýr, buna müsaade edilmemeli' dedi. 8. Fidan, yeniden oyuna dönüyor. Bu minvalde MÝT içindeki Iþid hücreleri devreye sokulup PKK'nýn tahrik edilmesi kararý alýndý. 9. Diyarbakýr baþta olmak üzere bölgedeki üst düzey güvenlik amirlerinin de kaos için ayarlandýðý rapor edildi. 10. KCK içindeki MÝT'çiler, Cizre ve Yüksekova baþta olmak üzere kanlý eylemler yaparak, karþýlýklý provakasyona zemin oluþturacak. 11. Avaneler, HDP'yi barajýn altýna itmek ve MHP'deki oylarý garantileme adýna ülkeyi erken seçime kadar kana bulamayý planlýyor. 12. Y, 'Yapýlacak erken seçimde risk yok. Oylar düþse de farketmez. Zaten þimdi de koalisyona zorlandýk dedi. 13. Baykal'ý çaðýrmak ve Davutoðlu'nun önünü açýyor gibi yapmak, milleti ütmek ve CHP'yi birbirine düþürmekten öte bir þey deðil. 14. Baykal'la görüþme yapma fikri avanelerden geldi. 'Görüþmeyi siz yaparsanýz CHP içinden tepkiler gelir, CHP karýþýr' dediler. 15. Y 'in kumpasçý olduðu iyi bilen Baykal ve Kýlýçdaroðlu'nun oyuna gelmeyeceðinin farkýnda olsalar da her yolu deniyorlar. 16. Y.., CHP'nin azýnlýk hükümeti kurma ihtimalinin önünü kapatmak için de 'Azýnlýk hükümetine karþýyým' açýklamasý yapacak. 17. MHP'nin CHP ile koalisyon yapmamasý için kampanya baþlatýlýyor. Sosyal medyada troller MHP'li görüntüsü verecek. 18. Kendilerini MHP'li gösteren AKP'li troller, MHP CHP koalisyon kurarsa bir daha MHP'ye oy vermem' diyecek. 19. Trollerin çoðu MHP profilli hesaplar açýyor. 'MHP-CHP koalisyonuna hayýr' kampanyasýnýn merkezi de sosyal medya olacak. 20. MHP ile koalisyon seçeneðine karar verildiði an MHP görünümlü AKP trolleri AKP-MHP koalisyonu þart kampanyasýna baþlayacaklar. 21. MHP ile koalisyon yapýp MHP'yi suçlarýna ortak edip hükümet çalýþmalarýný týkayacak yine erken seçime zorlayacaklar. 22. Y, 'Koalisyon hükümeti erken seçim kararý alýrsa istifa edip partinin baþýnda seçime girmek için prosedür nedir araþtýrýn' dedi. 23. Erken seçime partinin baþýnda girerse, baþkanlýðý elde edecek çoðunluðu saðlayacaðý söylenince keyfi yerine geldi. Dalkavuk çok. 24. Avaneler 'Davutoðlu'yla olmadýðýný zaten gördük, Gül partiyi ya ele geçirir ya da böler, devreye girmeniz þart' dediler. Y..., çaresiz. 25. Cumhurbaþkaný istifa ederse yerine kim, nasýl vekalet edecek, bununla ilgili kesin süreler nelerdir, bunu da inceletiyor. 26. Prosedürü pazartesi akþam ve salý sabah Adalet Bakanlýðý Personel Genel Müdür Yardýmcýsý Veysel Bektaþ ve iki elemaný hazýrladý. 27. Bürokratlar, Y...'in cevabýný istediði sorulara iliþkin raporu Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreter Yardýmcýsý Metin Kýratlý'ya verdi. 28. Kýratlý, çok detaylý biçimde hazýrlanan raporu 'ivedi' kaydýyla salý günü Saray'ýn Özel Kalem'ine teslim etti. 29. Koalisyon olmadan seçim kararý ya da MHP ile hükümet kurup sorumluluðu ona yýkarak erken seçim kararý. Kumpas planý hazýr. 30. Hesaba katmadýklarýysa çok gizli tuttuklarý bu stratejileri her þeyi ile deþifre edeceðimi unutmuþ olmalarý. Zavallýlar. Milleti bir çýrpýda ütmeye çalýþan Y... ve avanelerinin bütün hevesleri kursaklarýnda kalacak. Az kaldý. Peki, Davutoðlu neci (!) mi? Güldürmeyin adamý FUAT AVNÝ, Bank Asya PLANINI DA DEÞÝFRE ETTÝ Twitter fenomeni Fuat Avni, TMSF'nin Bank Asya'ya nasýl el koyduðunu ve içinin boþaltýlmasý için atýlacak hukuksuz adýmlarý da tek tek deþifre etti. Bakanlýklarda belge imha iþlemlerinin devam ettiðini açýklayan Fuat Avni, Bank Asya'da hukuksuzluða imza atmayanlarýn görevden alýndýðýný açýkladý. Necati Kocaman ile Gökhan Elibol'un Bank Asya'da özellikle devir bilançosu hazýrlamak için görevlendirildiðini yazan Fuat Avni, bu iki kiþinin bankanýn içi boþaltýlmýþ gibi göstererek iki milyarlýk özkaynaðý sýfýrlayacaðýný ve TMSF'nin ortaklara hiçbir ödeme yapmadan, Bank Asya'nýn yandaþlara peþkeþ çekilmesi saðlanmýþ olacaðýný yazdý. Fuat Avni ayrýca, M. Ali Akben'in diðer görevi kamu bankalarýndan yandaþlara ve akrabalara verilen batýk kredileri acilen aklamaya çalýþtýðýný iddia etti. Ýþte Fuat Avni'nin Bank Asya kumpasýna iliþkin o tweetleri: 1. Güzel insanlar, herkes koalisyona odaklanmýþken, öte yandan bütün bakanlýklarda belge imha iþlemleri devam ediyor. 2. Skandallarla ilgili Kaçak Saray'a raporlar yaðýyor. Bu skandallarýn en büyüðü kamu bankalarý ile ilgili gelen rapor. 3. Raporu ayrýntýsýyla deþifre edeceðim. Vehameti herkes görmeli. Kim AKP ile koalisyon yapacaksa uyanýk olmalý. 4. Bank Asya'da hukuksuzluða imza atmayan 6 murakýp görevden el çektirildi. 5. Yerlerine Bank Asya'yý TMSF'ye devretmek için korsan rapor hazýrlatýlan tetikçi murakýplar görevlendirildi. 6. BDDK Baþkaný M. Ali Akben, Necati Kocaman ile Gökhan Elibolu Bank Asya'da görevlendirerek yaptýðý hukuksuzluða kýlýf uyduracak. 7. Tetikçi Necati Kocaman ile Gökhan Elibol Bank Asya'da özellikle devir bilançosu hazýrlamak için görevlendirildi. 8. Bu iki tetikçi, bankanýn içi boþaltýlmýþ gibi göstererek iki milyarlýk özkaynaðý sýfýrlayacak. 8. TMSF'nin ortaklara hiçbir ödeme yapmadan, Bank Asya'nýn yandaþlara peþkeþ çekilmesi saðlanmýþ olacak. 10. Bankacýlýktan anlamayan M. Ali Akben, gayrimenkullerine yenilerini eklemek için Y...'in talimatýyla bankaya el koydu. 11. M. Ali Akben'in diðer görevi kamu bankalarýndan yandaþlara ve Y...'in akrabalarýna verilen batýk kredileri acilen aklamak. 12. M. Ali Akben, seçimden önceki Cuma, BDDK murakýplarýný kamu bankalarýyla ilgili yapmýþ olduklarý soruþturmalardan çektirdi. 13. Akben, Hüseyin Aydýn tarafýndan yandaþlara verilen milyarlarca liralýk batýk kredi soruþturmasýný Baþbakanlýk teftiþe gönderdi. 14. BDDK'dan Baþbakanlýða devredilen murakýp soruþturma raporlarýnda yer alan tespitler Baþbakanlýkta þok etkisi yaptý. 15. 'Tespitler seçim öncesi ortaya çýksa, mahvolurduk' dediler. Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu Baþkaný Yunus Arýncý bunlarý aklayabilecek mi? sayfalýk murakýp raporundaki hususlar tek baþýna hükümet yýkar. Babacan'a baðlý olan kamu bankalarýnda durum tam skandal. 17. Rapora göre H.Aydýn'ýn bir firmaya verdiði kredinin 30 milyon dolarý Ýsviçre'ye gönderilerek oradan M. Cengiz'in hesaplarýna aktarýlmýþ. 18. Murakýplar bunlarýn tamamýný belgelendirmiþ. Kredi adý altýnda verilen rüþvetlerin kimlere gittiði bile tespit edilmiþ. 19. Batýk firmalara verilen milyarca TL kredi ve bu kredilerin DUBAÝ'ye gönderildiði raporlarda yer alýyor. Swift belgeleri ile ispatlanmýþ. 20.Y...'in oðluna verilen kredilerse, bankalarý soyma iþlemi gibi. 500 milyon TL verilmis. Ayrýca usulsüz faiz indirimleri, vade uzatmalarý 21. H.Aydýn, Y...'in talimatýyla yandaþlara teminatsýz, oldukça düþük faizli 20 milyar TL civarýnda kredi vermiþ ve bunlarýn hepsi batmýþ. 22.Zift Medyasý'na verilen promosyonlar, usulsüz ihaleler, yandaþa verilen þube tadilatlarý, AK torpilli usulsüz iþe alýmlarýn hepsi raporda 23. Bunlarý sýfýrlamak için M.Ali Akben ve Yunus Arýncý'ya daha çok iþ düþecek gibi ama yeni meclis buna göz yumar mý? Görecegiz.

12 13 HAZÝRAN 2015 CUMARTESÝ Çorum'a U13 Türkiye Þampiyonasý U13 Türkiye Þampiyonasý 1.kademe maçlarýnýn bir ayaðýnýn da Çorum'da yapýlacaðý belirtildi. Konu ile ilgili açýklama yapan Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan " Sezonu U13 Türkiye Þampiyonasý Birinci Kademe müsabakalarý 67 ilden 117 takýmýn katýlýmý ile 6 takýmlý 18 grupta ve 5 takýmlý 1 grupta olmak üzere toplam 18 grup merkezinde Haziran 2015 tarihlerinde oynanacak. U13 Türkiye Þampiyonasý 2.kademe müsabakalarý 1.kademe gruplarýnda birinci olan 20 takýmýn katýlýmýyla 4 grup merkezinde, final müsabakalarý ise ikinci kademe grup birincisi olan 4 takýmýn katýlýmýyla oynanacak. Ýlimizde oynanacak olan U13 Türkiye Þampiyonasý 1. Kademe Müsabakalarýna Samsun, Samsun, Kýrþehir, Amasya, Tokat ve Trabzon Ýllerinin temsilcileri katýlacak. 13 Türkiye Þampiyonasýnýn Teknik toplantýsý ise 16 Haziran 2015 Salý günü saat de ASKF Toplantý Salonunda yapýlacaktýr" ifadelerine yer verdi. Belediyespor Tesislerine TFF'den büyük destek Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan tesislere Türkiye Futbol Federasyonu da destek verecek. Konu hakkýnda ki açýklamayý Kazakistan-Türkiye futbol maçýný izlemek üzere bu ülkeye giden Belediyespor Kulüp Baþkaný Zeki Gül yaptý. TFF Baþkaný Yýldýrým Demirören ve Baþkan Vekili Arif Koþar ile Kazakistan'da Çorum Belediyespor ve tesislerini konuþtuklarýný ifade eden Zeki Gül, "Planýmýzý çok beðendiler. Baþkanýmýz büyük bir özveri gösterdi sizden de katký bekliyoruz dedim. Yardýmcý olacaklarýný söylediler. Eski Milletvekili ve Bakan Yrd.Dr.Abdurrahman Arýcý'da destek oldu.hepsine Çorum adýna teþekkür ettim" dedi. Bu görüþmenin ardýndan TFF Baþkaný Yýldýrým Demirören'in kendisini aradýðýný ve 2. ve 3.lig kulüp baþkanlarý toplantýsýnda yaptýðý konuþmadan dolayý kendisine teþekkür ettiðini dile getiren Gül, "Cuma namazý için ve þehri dolaþmak maksadýyla ayrýldýðýmýzda TFF Baþkaný Yýldýrým Demirören telefonla aratarak görüþmemiz gerektiðini söyledi. Görüþmemizde konuþmamdan dolayý teþekkürlerini iletti. Sayýn Arif Koþar'ý da çaðýrarak "tesisin büyük sahasýný yapalým" dedi. Bende Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü Bey'in selamýný ilettim. Her iki sahanýn yapýmýný temel atma töreni konuþmasýnda isteyeceðini belirttim. O zaman ikisini de yapalým kongre sonrasý Çorum programý hazýrlayýn talimatýný verdi. Hazýrladýðýmýz projeyi teslim ettim" þeklinde belirtti.s "Çalýþmalarýmýz aralýksýz sürüyor" Kupa sahibini buluyor ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý bugün oynanacak olan final maçý ile sona erecek.20 takýmýn 4 grupta mücadele ettiði grup maçlarý ile baþlayan ve bu yýl 20.si düzenlenen ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda þampiyon bugün oynanacak olan final maçýnýn ardýndan belli olacak. Geçtiðimiz akþam oynanan yarý final maçlarýnýn ardýndan Metyol Yapý Ýnþaat ve Hýþýroðlu Kuruyemiþ adýný finale yazdýrmayý baþarýrken, bu iki takým bu akþam oynanacak final maçýnda karþý karþýya gelecek. 1 Nolu Sahada oynanacak maç saat 18.00'de baþlayacak. Oynanacak final maçýnýn ardýndan ise düzenlenecek törenle dereceye giren takýmlara kupalarý verilecek. Ödül töreninde ayný zamanda gol kralý ve en centilmen ödülleri de verilecek. Taþýma suyla bu iþin olmayacaðýný biliyoruz Spor-Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele edecek olan Zonguldakspor'da transfer çalýþmalarý sürüyor. Kýrmýzý- Lacivertli ekipte önümüzdeki günlerde resmi imzalarýn atýlmasý bekleniyor. Kýsýtlý imkanlarýna raðmen iyi bir takým oluþturacaklarýný ifade eden Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: " Yeni sezon öncesinde iç ve dýþ transfer çalýþmalarýmýz sürüyor. Teknik direktörümüz Cahit Terzi, bu çalýþmalarý bizzat yürütüyor. Eksik bölgelere hocamýzýn tespit ettiði noktalara takviyeler yapacaðýz. Bize fayda saðlayacak oyuncularý takýma kazýndýracaðýz. Önümüzdeki günlerde de resmi imzalar atýlmaya baþlanacaktýr. Kýsýtlý imkanlarla iyi bir ekip kurmaya çalýþýyoruz. Parasý olan arkadaþlar takýma yardým etmekten kaçýnýyorlar. Biz taþýma suyla bu iþin olmayacaðýný biliyoruz. Ama þu an için yapacak baþka bir þeyimiz yok. Ýmkanýmýz yok diye de bu iþi býrakmayacaðýz. Ýyi bir takým kuracaðýz. Bizim Kulüp olarak sürekli bir gelirimiz yok. Bir otoparkýmýz vardý onunda elimizden aldýlar. Geçen sezon büyük bir þanssýzlýk sonucu direktör döndük. Be sene Allahýn izni ile bu iþi baþarmayacaðýz. Ýnþallah yeni seçilen Millet Vekillerimizle bir araya gelip bir görüþme yapmak istiyoruz. Onlarýn desteði ile bu sene bu iþi baþaracaðýz. TTK, Sendika, Þehrin ileri gelenleri ile el birliði verip hedefimize ulaþacaðýmýza inanýyoruz.transfer çalýþmalarý devam ederken bir taraftan da 27 Haziran'da yapacaðýmýz kongre için yönetim oluþtura çalýþmalarýmýz devam ediyor. Merkez ve ilçelerdeki iþ adamlarý ve sanayici arkadaþlarla görüþüyoruz. Ýnþallah iyi bir yönetim oluþturacaðýz." Wushu Ýl Temsilcisi Bekir Bolat Belediye Spor Kulübü bünyesinde çalýþmalarýna devam ettiklerini söyledi. Çalýþmalarý daha geniþ kitlelere yaymak, gençleri sporla buluþturmak ve çalýþmalara kalite kazandýrmak için uðraþ verdiklerini dile getiren milli takým antrenörü Bekir Bolat bundan sonraki süreçte Belediye Spor Kulübü çatýsý altýnda gençlere hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Bolat "Milli ve manevi deðerlerine baðlý, ailesine vatanýna ve milletine faydalý nesillerin yetiþmesini amaçladýðýmýz çalýþmalarýmýz gençlik ve spor alanýnda aralýksýz devam etmektedir.çocuklarýmýzý sporla tanýþtýrmak amacýyla antrenörlerimizin de vasýtasýyla sportif çalýþmalarýmýzý okullarýmýza kadar indirgemek hedeflerimiz arasýndadýr.bu baðlamda Wushu çalýþmalarýmýz Belediye Spor Kulübümüzün Spor Salonu dýþýnda 19 Mayýs Ýlkokulu, Yumurta Ýlkokulu, Hürriyet Ýlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda aktif olarak yapýlmaktadýr.ücretsiz olarak yapýlacak olan sportif faaliyetlerin yaný sýra çocuklarýmýzý hayata alýþtýracak onlara yön verecek ve manevi alanda destekleyecek sosyal ve kültürel faaliyetleri de birlikte icra edeceðiz. Spor yapan çocuklarýmýz ve gençlerimiz Belediyemizin imkanlarý doðrultusunda desteklenerek hedeflerine ulaþmalarý saðlanacaktýr.ücretsiz olarak yapýlacak olan sportif faaliyetlerin yaný sýra çocuklarýmýzý hayata alýþtýracak onlara yön verecek ve manevi alanda destekleyecek sosyal ve kültürel faaliyetleri de birlikte icra edeceðiz.bu baðlamda spor yapan çocuklarýmýz ve gençlerimiz Belediyemizin imkanlarý doðrultusunda desteklenerek hedeflerine ulaþmalarý saðlanacaktýr.wushu çalýþmalarýný ziyaret eden Belediye Spor Kulübümüzün Amatör Sporlarýndan sorumlu Asbaþkaný Mustafa Ercan Bey gençlere hitaben yaptýðý konuþmada "Gençler sizler bizlerin geleceðisiniz.sizlerin en güzel þekilde yetiþmesi bizlerin asli görevidir.akranlarýnýz sokaklarda, sanal alem ortamlarýnda kendilerini ve zamanlarýný heba ederken sizler sporla içiçesiniz.ben sizlerin çok güzel baþarýlara imza atacaðýnýzý kulübümüzü, ilimizi, ülkemizi en güzel þekilde temsil edeceðinize cani gönülden inanýyorum.bu duygu ve düþüncelerle sizleri ve sizleri destekleyen anne babalarýnýzý tebrik ediyor, hepinize baþarýlar diliyorum" dedi. Bu ziyaretten çok memnun olduk. Bizlere sportif ve gençlik çalýþmalarýmýzda destek olan kulüp yöneticilerimize ve amatörden sorumlu asbaþkan Mustafa Ercan'a þahsým, sporcularýmýz ve velilerimiz adýna teþekkür ediyorum.bu destekler inþallah boþa çýkmayacaktýr.ýnsana yapýlan yatýrýmýn boþa gitmeyeceðinin bilincinde olarak çalýþmalarýmýzý her zamankinden daha iyi bir þekilde sürdüreceðiz" þeklinde kaydetti.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi.

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi. Metropol de Kaptanlar Grup dönemi Çorum markasý Türkiye ye açýlýyor Metropol Alýþveriþ Merkezleri, Sivas merkezli Kaptanlar Grup a devredildi. Devir töreninde konuþan Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu Baþkan

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Takımımız Namağlup Şampiyon

Takımımız Namağlup Şampiyon Ortaokul Yıldız Erkek Takımımız Namağlup Şampiyon 2016-2017 Öğretim yılı okullar arası basketbol maçlarında mücadele eden ortaokul yıldız erkek takımımız oynadığı maçları namağlup kazanarak şampiyon oldu.

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI 2016-2017 Öğretim Yılı Birinci Dönem Karne ve Ödül Töreni, 20 Ocak 2017 Cuma günü, okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012

İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012 İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012 1) Açılış. 2) Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2011 2012 Öğretim Yılı faaliyetleri ile

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 20 EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZ EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZLA KAHVALTIMIZ 1- TÜBİTAK 4006 2. BİLİM ŞENLİĞİ YAPILDI Okulumuzda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ Kariyer Günleri kapsamında lise öğrencilerimize 14.05.2014 Salı günü tıp fakültesi tanıtımı yapıldı. Tanıtıma,TED Kayseri Koleji Vakfı yönetim kurulu üyesi Sayın Op. Dr. Suat

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz.

1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz. 1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz. Sınava sayılı günler kala heyecanı gözlerinden okunan 8.sınıf öğrencilerimize TEOG öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1 Y A K A M O Z G A Z E T E S İ HAZİRAN 2013 EĞERCİ İLKOKULU / ORTAOKULU YIL: 2 SAYI: 4 OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Vakfıkebir MYO 8. Mezunlarını Verdi.

Vakfıkebir MYO 8. Mezunlarını Verdi. Vakfıkebir MYO 8. Mezunlarını Verdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu nun Mezuniyet Töreni her yıl olduğu gibi bu yılda görkemli geçti. Törene, Vakfıkebir Kaymakamı Sedat Sırrı

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı