YGS Seti YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012"

Transkript

1

2 YGS Seti YGS Matematik Soru Bankası Copyright Sürat Basým Reklamýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Ti. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin ön eden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile ço ðal týl masý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. Bu kitabýn tüm haklarý, Sürat Basým Reklamýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Ti. AÞ ye aittir. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik Baský Tarihi Nisan 2012 Baský-Cilt Çaðlayan AÞ TS EN ISO 9001:2008 Ser Nu. : Sarnýç Yolu Üzeri Nu. : 7 Gaziemir / ÝZMÝR Tel. : (0.232) Satýþ Yerleri maðazalarý ve seçkin kitapçýlar Online Satýþ Ana Daðýtým Gökkuþaðý Pazarlama ve Daðýtým Mahmutbey Mah. Soðuksu Cad. Nu.:31 (34217) Tek-er Ýþ Merkezi Baðýlar / ÝSTANBUL Tel. : (0212) (pbx) Faks : (0212)

3 Takdim Sevgili Öðreniler, Eðitim yayýnýlýðý, diðer yayýnýlýk türlerinden oldukça farklýdýr. Eðitim yayýnýlýðýnda hedefinizi iyi belirlemeli ve seslendiðiniz kitlenin ihtiyaçlarýný ineden ineye araþtýrmalýsýnýz. Hedefe giden yolda yanlýþ ya da eksik bir bilgi size güvenen kiþilerin yaþamýnda dönüþü olmayan bir kayba neden olabilir. Bunun bilininde olan yayýn kadrosu, kitaplarýný hazýrlarken ine eleyip sýk dokumayý ilke edinmiþtir. Alanýnda uzman ve deneyimli yayýn kadrosu, öðreninin en kýsa yoldan bilgiye ulaþmasýný ve bu bilgisini sýnav mantýðý içinde içselleþtirmesini saðlayan bir yöntemle kitaplarýný ortaya koyar. Sýnav sistemindeki deðiþiklikleri en yakýndan takip eden yayýnlarý, müfredattaki ya da soru tiplerindeki deðiþiklikleri en kýsa zamanda yayýnlarýna yansýtýr. Öðreniye eksik bilgi vermek kadar, onu gereksiz bilgilerle doldurmanýn da yanlýþ olduðu düþünesiyle hareket eden yayýnlarý öðreninin en az çabayla en yüksek verimi elde etmesini saðlama hedefinden asla taviz vermez. yayýnlarý olarak kitaplarýmýzý ve diðer dokümanlarýmýzý kullanan öðretmenlerimizle sýký bir irtibat içinde olmaya büyük önem veriyoruz. Öðretmenlerimizin kitaplarýmýzla ilgili deðerlendirmeleri bizim için en iyi referans olmaktadýr. Böylee eðitimin nabzýný tutan öðretmenlerimizin önerileriyle kitaplarýmýzý her an yeniliyoruz. Sizlerin baþarýnýzý kendi baþarýmýz olarak görüyor ve baþarýlarýnýzýn devamýný diliyoruz. Yayýnevi

4 Ön Söz YGS de MA TE MA TİK YGS so ru la rı nın ni te li ği ne da ir şun la rı söy le ye bi li riz: YGS or tak müf re da ta da ya lı so ru lar dan oluş mak ta dır. (ÖSYM Baş ka nı) Or tak müf re dat, İl köğ re tim ve Or ta öğ re tim 9. Sı nıf ko nu la rı dır. YGS de ma te ma ti k ten 40 so ru so ru lu yor. Bun la rın 29 u ma te ma tik, 11 i geo met ri so ru su dur. Bi rin i aşa ma olan YGS sı na vın da alı na ak so nu un; ikin i aşa ma olan LYS sı na vı na et ki ede ek ol ma sı, YGS nin öne mi ni bir kat da ha ar tı rı yor. YGS sı nav so ru la rı nı da göz önün de bu lun dur du ğu muz da, YGS nin çok id di bir ha zır lı ğı zo run lu kıl dı ğı gö rü lür. Böy le bir ha zır - lık, İl köğ re tim ve Or ta öğ re tim 9. Sı nıf ko nu la rı nı kap sa ma lı dır. İl köğ re tim ma te ma tik ders le rin de, kap sam lı bi çim de de ol sa, Per mü tas yon, Kom bi nas yon, Ola sı lık, Sa yı Örün tü le ri, Arit me tik - Geo met rik Di zi ko nu la rı iş len mek te dir. Or ta öğ re tim 9. Sı nıf ma te ma tik der sin de ise, Man tık, Kü me ler, Kar tez yen Çar pım, Ba ğın tı, Fonk si yon, İş lem, Mo dü ler Arit me - ti k ko nu la rı iş len mek te dir. İl köğ re tim ve Or ta öğ re tim 9. sı nıf müf re da tın da yer alan yu ka rı da ki ko nu lar dan YGS de so ru çık ma sı muh te mel dir YGS - de O la sı lı k ko nu sun dan 1 ta ne, Man tı k ko nu sun dan 1 ta ne, Fonk si yo n ko nu sun dan 1 ta ne, Kü me ko nu sun dan 1 ta ne, İş le m ko nu sun dan 1 ta ne, Mo dü ler Arit me ti k ko nu sun dan 1 ta ne so ru çık tı ğı bi lin mek te dir. Bu du rum da si zi YGS ye ha zır la ya ak bir kay nak ta, yu ka rı da ver di ği miz ko nu lar (YGS dü ze yin de kal mak şar tıy la) mut la ka yer al - ma lı dır. Eli niz de ki ki tap iş te böy le bir kay nak tır. Bu ki tap ta YGS de so ru çık ma ih ti ma li olan ko nu la ra, ye ter li dü zey de yer ver dik. Ar zu et ti ği niz so nuç la ra ulaş ma nız, bi zim de siz ler için bes le di ği miz duy gu dur. Bu duy gu nun ger çek leş me si di le ğiy le... Hüseyin TOBİ Bekir TANFER İbrahim TOKAR Mehmet TÜRKKAN Hüseyin KÖSE Hüseyin TUNÇ Mustafa KIRIKÇI Ali ÇAKMAK Alparslan ERDEL Erman DEĞİRMENCİ

5 Ýçindekiler i e Bölüm 01 : Temel Kavramlar... 7 Bölüm 02 : Sayı Basamakları ve Taban Aritmetiği...23 Bölüm 03 : Doğal Sayılar Kümesinde Dört İşlem...35 Bölüm 04 : Bölünebilme Kuralları...45 Bölüm 05 : Faktöriyel, Asal Çarpanlara Ayırma...57 Bölüm 06 : E.B.O.B ve E.K.O.K...68 Bölüm 07 : Rasyonel ve Ondalık Sayılar...78 Bölüm 08 : Sıralama...92 Bölüm 09 : Mutlak Değer Bölüm 10 : Üslü İfadeler Bölüm 11 : Köklü İfadeler Bölüm 12 : Çarpanlara Ayırma Bölüm 13 : Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi Bölüm 14 : Oran ve Orantı Bölüm 15 : Denklem Çözme Bölüm 16 : İstatistik...193

6 Bölüm 17 : Sayı Problemleri Bölüm 18 : Kesir Problemleri Bölüm 19 : Yaş Problemleri Bölüm 20 : İşçi ve Havuz Problemleri Bölüm 21 : Hareket Problemleri Bölüm 22 : Yüzde Problemleri Bölüm 23 : Faiz Problemleri Bölüm 24 : Karışım Problemleri Bölüm 25 : Sayısal Yetenek Problemleri Bölüm 26 Bölüm 27 Bölüm 28 : Mantık : Kümeler : Kartezyen Çarpım Bölüm 29 : Bağıntı Bölüm 30 Bölüm 31 : Fonksiyon : İşlem Bölüm 32 : Modüler Aritmetik Bölüm 33 : Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık CEVAP ANAHTARI

7 Test a, b birer doðal sayýdýr. a + b = 16 olduðuna göre, a b çarpýmýnýn en büyük de - ðeri kaçtýr? AA A) 64 B) 60 C) 55 D) 48 E) Aþaðýdakilerden hangisi asal sayýdýr? CC A) 1 B) 21 C) 31 D) 44 E) Temel Kavramlar 2. a ve b birbirinden farklý birer doðal sayýdýr. a + b = 10 olduðuna göre, a b nin alabileeði en büyük deðer kaçtýr? DD A) 9 B) 16 C) 21 D) 24 E) x, y, z ar dý þýk çift sa yý ve x < y < z dir. DD iþ le mi nin so nu u kaç týr? 5. a çift sayý olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi tek sayýdýr? EE A) 3a + 2 B) 2a C) a(2a 1) D) 2a a 3 E) 2a 3 7

8 Temel Kavramlar Test a tek sayý olduðuna göre, aþaðýdakilerden han - gisi daima çift sayýdýr? DD A) a 2 B) 3a C) 2a +1 D) a 1 E) a a, b, birer tam sayý ve a b = 2 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi dai - ma doð rudur? EE A) a ve b tek sayýlardýr. B) a ve b çift sayýlardýr. C) a çift, b tek sayýdýr. D) (a b) tek sayýdýr. E) (a b + 2) çift sayýdýr. 7. a, b, pozitif tam sayýlar ve a b = 8 a = 6 olduðuna göre, a + b + toplamýnýn en küçük deðeri kaçtýr? BBB A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) x, y, z birer tam sayýdýr. 8. a ve b doðal sayý olmak üzere, (a + b)(a b) = 31 olduðuna göre, a kaçtýr? DDDDD A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) 31 x + y = z olduðuna göre, x + y + z toplamý için aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur? AA A) Çift sayýdýr. B) Tek sayýdýr. C) Pozitif sayýdýr. D) Negatif sayýdýr. E) Asal sayýdýr. 12. a, b, birer gerçel sayý ve 9. a, b, negatif tam sayýlardýr. a b = 8 b = 6 olduðuna göre, a b çarpýmýnýn alabileeði en büyük deðer kaçtýr? CCC A) 8 B) 16 C) 24 D) 32 E) 48 a b 2 çarpýmý negatif olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi dai ma negatiftir? CC A) a b B) a + b C) a 3 b 5 D) a 2 b 2 E) 2 a b 8

9 Temel Kavramlar Test a, b, ardýþýk çift doðal sayýlar ve a < b < olmak üzere, (a b) ( b) (a ) iþleminin sonuu kaçtýr? EE A) 32 B) 16 C) 8 D) 8 E) a, b, birer tam sayýdýr. a b = 8 a = 6 b + = 7 olduðuna göre, kaçtýr? CC A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 E) 9 2. Ardýþýk üç tek sayýnýn toplamý 15 tir. Buna göre, bu sayýlardan en küçüðü kaçtýr? BB A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9 6. a, b, ardýþýk sayma sayýlarýdýr. a < b < olduðuna göre, (a b)(a ) iþleminin sonuu kaçtýr? DD A) 4 B) 2 C) 0 D) 2 E) a ve b doðal sayýdýr. a + b = 12 AA toplamýnýn n = 41 için sonuu kaçtýr? A) 369 B) 371 C) 380 D) 386 E) 390 olduðuna göre, DDDDD en az kaçtır? 4. a ve b birer sayma sayýsýdýr. a = 7 b olduðuna göre, a b nin alabileeði en büyük deðer en küçük deðerden kaç fazladýr? CC A) 2 B) 4 C) 6 D) 10 E) a ve b doðal sayýdýr. a b = 12 olduðuna göre, a + b nin alabileeði en büyük deðer en küçük deðerden kaç fazladýr? CC A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 9

10 Temel Kavramlar Test a, b birer doðal sayý ve a b = 36 olduðuna göre, a + b toplamýnýn en küçük de - ðeri kaçtýr? CC A) 0 B) 9 C) 12 D) 17 E) a, b, tam sayýdýr. T = 2a + 5b + 3 ifadesinde a sayýsý 2 artýrýlýr, b sayýsý 4 arttýrýlýr, sayýsý 5 azal týlýrsa T kaç artar? EE A) 42 B) 38 C) 26 D) 14 E) a ve b pozitif tam sayýdýr. (a + b) b = 23 olduðuna göre, a kaçtýr? EE A) 7 B) 11 C) 20 D) 21 E) Aþaðýdakilerden hangisi çift sayýdýr? CC A) B) C) D) E) a, b, birer pozitif tam sayýdýr. a b = 12 a = 31 olduðuna göre, a + b + toplamý kaçtýr? DD A) 41 B) 42 C) 43 D) 44 E) x ve y tam sayýlar olmak üzere, x y < 0 x + y < 0 olduðuna göre, aþaðýdaki ifadelerden han gi - sinin sonuu daima negatiftir? EE A) x y B) x C) y D) ( x) 5 E) x a ve b pozitif tam sayýdýr. a 2 b 2 = 23 olduðuna göre, a b çarpýmý kaçtýr? BB A) 30 B) 132 C) 135 D) 137 E) x, y ve z birbirlerinden farklý tam sayýlardýr. x y = 6 x z = 16 olduðuna göre, x y z en az kaçtýr? AA A) 96 B) 48 C) 36 D) 24 E) 48 10

11 Temel Kavramlar Test a negatif, b pozitif tam sayýdýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisinin sonuu sýfýr olabilir? EE A) 2a b B) b 2a C) 3a 2b D) 2a 2b E) a b a, b, birbirinden farklý tam sayýlardýr. olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi ke sin - likle yanlýþtýr? CC A) a ve b çift sayýdýr. B) a ve b tek sayýdýr. C) a çift, b tek sayýdýr. D) b tek ya da çift olabilir. E) çift sayýdýr. 2. a ve b pozitif tam sayýdýr. 3a + 2b = 19 DD eþitliðini saðlayan en büyük a sayýsý kaçtýr? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 6. a, b ve reel (gerçel) sayýdýr. a 13 b < 0 b 14 > 0 3. n = 20 olmak üzere, A = (2n + 1) ifadesindeki A nýn her bir terimi 3 artýrýlýrsa A kaç artar? BB A) 20 B) 60 C) 220 D) 360 E) 440 a 5 < 0 olduðuna göre, a, b, nin iþaretleri sýrasýyla aþaðýdakilerden hangisidir? DD A),, B), +, C),, + D), +, + E) +,, 4. x ve y birer doðal sayý olmak üzere, olduðuna göre, x + y toplamý en az kaçtýr? CCCCC A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7. n bir doðal sayý olmak üzere, 1 den n ye kadar olan doðal sayýlarýn toplamý x, 6 dan n ye kadar olan doðal sayýlarýn toplamý y ile gösteriliyor. x + y = 1625 olduðuna göre, x in deðeri kaçtýr? DD A) 606 B) 808 C) 810 D) 820 E)

12 Temel Kavramlar Test a, b, birer tam sayý ve a + b = 36 b = 36 olduðuna göre, a + b + nin en büyük deðeri kaçtýr? BB A) 100 B) 72 C) 64 D) 58 E) a, b birer doðal sayý olmak üzere, olduðuna göre, a + b en az kaçtýr? CCCCC A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 9. a, b, birer sayma sayýsý ve a (b + ) = 19 b (5a + ) = 23 olduðuna göre, kaçtýr? EE A) 1 B) 2 C) 3 D) 8 E) a ve b birer pozitif tam sayýdýr. a 2 + ab = 5 olduðuna göre, a b kaçtýr? DD A) 5 B) 4 C) 3 D) 3 E) (a + 3) ile (b + 2) doðal sayýdýr. (a + 3) (b + 2) = 6 olduðuna göre, a + b nin en büyük deðeri kaçtýr? CC A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) p ve q pozitif tam sayýlardýr. p q = k olduðuna göre, p + q nun en büyük deðeri aþaðýdakilerden hangisine eþittir? EE A) k 1 B) k C) k D) 2k E) k x, y, z pozitif tam sayýlardýr. x y = 24 y z = 18 olduðuna göre, x + y + z nin en küçük deðeri kaçtýr? DD A) 23 B) 17 C) 14 D) 13 E) a, b, birer pozitif tam sayý ve a + b = 7 b = + 2 olduðuna göre, nin alabileeði kaç değer vardır? AAAAA? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 12

13 Temel Kavramlar Test x ve y pozitif tam sayýlardýr. olduðuna göre, x in alabileeði en büyük de - ðer kaçtýr? DD A) 5 B) 9 C) 12 D) 15 E) n tam sayý ve a gerçel sayý olmak üzere, a 2n + 1 ifadesi ne gatiftir. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisinin sonuu daima ne gatiftir? CC A) a n B) a n + 1 C) a n2 n D) ( a) 2n + 1 E) a 2n a, b, birer pozitif tam sayýdýr. 5. x, y, z negatif tam sayýlardýr. EE olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi ke - sinlikle doðrudur? A) a ve b tek sayýdýr. B) tek ise, a çift sayýdýr. C) tek ise, b çift sayýdýr. D) ve b tek sayýdýr. E) tek ise, a ve b tek sayýdýr. x 10 = y y + 17 = z olduðuna göre, x in deðeri en büyük iken x + z y kaçtýr? AA A) 4 B) 5 C) 9 D) 13 E) a 7 b 3 > 0 b 5 4 < 0 a 3 5 > 0 olduðuna göre, a, b, nin iþaretleri sýrasýyla aþaðýdakilerden hangisidir? CC A),, + B), +, C),, D) +,, E), +, + 6. a, b ve tam sayýlardýr. a 3 b 2 > 0 b 5 3 < 0 a 2 5 < 0 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisinin sonuu daima pozitiftir? BB A) (a + b) B) b (a ) C) (b a) D) a ( b) E) b (a + ) 13

14 Temel Kavramlar Test den 46 ya kadar olan ardýþýk çift sayýlarýn toplamý aþaðýda verilmiþtir = x Buna göre, x kaçtýr? AA A) 550 B) 510 C) 500 D) 440 E) Aþaðýdakilerden hangisi ardýþýk iki tek sayýnýn top la mý na eþit olamaz? EE A) 40 B) 28 C) 104 D) 152 E) x, y, z; 3 ün katı ar dý þýk tam sa yýlar ve x < y < z dir. 8. Ardýþýk üç tek doðal sayýnýn toplamý 123 tür. AA Bu sayýlarýn en küçüðü kaçtýr? A) 39 B) 41 C) 43 D) 45 E) 47 iþ le mi nin so nu u kaç týr? EEEEE A) 6 B) 3 C) 3 D) 4 E) 6 9. a, b, birer doðal sayý ve (a + b) = 18 olduðuna göre, a b + nin alabileeði en küçük deðer kaçtýr? AA A) 1 B) 3 C) 6 D) 8 E) EE olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima pozi tif tir? 10. x, y, z ardýþýk üç tam sayý ve x < y < z dir. BB iþleminin sonuu kaçtýr? A) 5 B) 3 C) 1 D) 2 E) x, y birer pozitif tam sayı olmak üzere, 2x + 3y = 120 olduğuna göre, x in kaç farklı değeri vardır? BBBBB A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22 14

15 Temel Kavramlar Test Ardýþýk iki tek sayýdan büyük olanýn 5 katý ile küçük olanýn 4 katýnýn toplamý 199 olduðuna göre, küçük sayý kaçtýr? CC A) 17 B) 19 C) 21 D) 23 E) a, b ve tam sa yý dýr. (2a 3) b = + 1 ol du ðu na gö re, aþa ðý da ki ler den han gi si da ima çift sa yý dýr? BB 2. n tam sayý olmak üzere, (3n + 1) ile (5n 9) ardýþýk tek sayý olduðuna göre, bu sayýlarýn toplamý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? EE A) 21 B) 28 C) 32 D) 36 E) x, y ve z bi rer tam sa yý dýr. ol du ðu na gö re, aþa ðý da ki ler den han gi si da ima tek sa yý dýr? BBBBB 3. x, y ve z po zi tif tam sa yý dýr. olduğuna göre, z nin alabileeği en büyük değer için x + y + z top la mý kaç týr? BBBBB A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) n po zi tif tam sa yý ol mak üze re, 4. 4n, a, b, 2n + 23 sa yý la rý kü çük ten bü yü ðe doð ru di zil miþ ar dý þýk dört po zi tif tam sa yý ol du ðu na gö re, a + b kaç týr? DD A) 43 B) 63 C) 73 D) 83 E) 93 C ol du ðu na gö re, aþa ðý da ki ler den han gi si da ima po zi tif ve tek sa yý dýr? 15

16 Temel Kavramlar Test K, L, M birer pozitif tam sayý ve olduðuna göre, M nin alabileeði en küçük deðer kaçtýr? BB A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) a 1 ile 2a + 3 ar dý þýk do ðal sa yý lar dýr. Bu na gö re, a nýn ala bi le e ði de ðer le rin top la - mý kaç týr? d A) 14 B) 12 C) 10 D) 8 E) den n ye ka dar olan do ðal sa yý la rýn ka re le ri nin top la mý olan 9. x, y ve z birer pozitif tam sayýdýr. 2x + 5y + z = 60 olduðuna göre, x + y + z en çok kaçtýr? e A) 36 B) 42 C) 48 D) 53 E) 55 b n 2 ve ri li yor. Yukarıdaki toplamda, 1 den n ye ka dar olan do ðal sa yý lar 1 er azal tý lýr sa top lam kaç aza lýr? A) n B) n 2 C) n (n+1) D) n + 1 E) n x, y, z, t sýfýrdan farklý birer tam sayýdýr. x + y + z = t olduðuna göre, x + y + z + t toplamý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) 73 B) 75 C) 80 D) 85 E) n bir do ðal sa yý ol mak üze re, A = (2n + 1) bi çi min de ar dý þýk do ðal sa yý la rýn top la mý ola rak ya zý lan top lam da her bir te rim 1 artý rý lýr sa A top - la mý kaç ar tar? b A) n B) n + 1 C) n 2 +1 D) n 2 E) n a, b ve tam sayýdýr. a b = 6 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur? A) a çift sayýdýr. B) b çift sayýdýr. C) a ve b den en az biri çift sayýdýr. D) çift sayýdýr. E) tek sayýdýr. 15. a > b > olmak üzere; a, b ve birer tek doðal sayýdır. a + b + = 123 olduðuna göre, nýn alabileeði en büyük de - ðer kaçtýr? C A) 43 B) 41 C) 39 D) 37 E) 35 16

17 Temel Kavramlar Test : iþ le mi nin so nu u kaç týr? A / 09 A) 14 B) 15 C) 36 D) 53 E) a bir doğal sayı olmak üzere, a 3 = 30 a olduğuna göre, a kaçtır? D / 02 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 2. Deðeri: Deðeri: Ardışık iki çift doğal sayı ile x doğal sayısının toplamı 18 olduğuna göre, x en çok kaçtır? C / 02 A) 18 B) 17 C) 16 D) 15 E) 14 Þekil-1 Þekil-2 Yukarıda Şekil-1 de verilen sayı merdiveninde işlemler aşağıdaki gibi yapılarak değeri 6 bulunmuştur = 7, 7 4 = 28, = 30, 30 5 = 6 Şekil-2 deki sayı merdiveninin değeri 24 olduğuna göre, 1 ve 2 numaralı işlemler sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir? A / 29 A), + B) +, C), + 6. İki asal sayının toplamı x tir. Buna göre, x in en küçük tek sayı değeri kaçtır? C / 02 A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 11 D), E), 7. b, 2 den farklı reel sayı ve 3. a ve b iki ne ga tif tam sa yý ol du ðu na gö re, aþa - ðý da ki ler den han gi si en kü çük tür? E / 02 A) a b B) a + b C) a : b D) a b E)a+2b a 3 = (b + 2) 2 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? C / 02 A) a < 0 B) b < 0 C) a > 0 D) b > 0 E) a < b 17

18 Temel Kavramlar Test a, b, ardýþýk doðal sayýlar ve <b<a olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doð - rudur? C / 02 A) a tek sayı olduğunda, b 3 2 çarpımı tek sayı olur. B) b çift sayı olduğunda, a + toplamı tek sayı olur. C) tek sayı olduğunda, a b farkı tek sayı olur. D) b tek sayı olduğunda, a + toplamı tek sayı olur. E) a + 5b + çift sayı olduğunda, çift sayı olur. 11. x, y ve a birer pozitif tam sayı olmak üzere, x y = a 2 olduğuna göre, x + y toplamının alabileeği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı aşağıdakilerden hangisine daima eşittir? C / 02 A) a 2 B) 2a 2 +1 C) (a+1) 2 D) 2a 2 E) a a, b, birer tam sayı olmak üzere, a b = 36 b = 24 olduğuna göre, a + b + toplamının alabileeği en küçük değer kaçtır? E / 02 A) 61 B) 19 C) 16 D) 16 E) Ardışık altı tam sayıdan en büyük üçünün toplamı A, en küçük üçünün toplamı B dir. Buna göre, A B kaçtır? E / 02 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Ardışık dört çift tam sayının toplamı 4A dır. Buna göre, bu sayıların en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir? D / 02 A) A 1 B) A C) A 2 D) A 3 E) A Birini Satýr x y Ýkini Satýr a b n tane Yukarıda verilen iki satırda da n tane kutu vardır. Birini satırdaki kutulara soldan sağa ve küçükten büyüğe doğru ardışık tek tam sayılar, ikini satırdaki kutulara soldan sağa ve küçükten büyüğe doğru ardışık tam sayılar yazılmıştır. x a = 11 ol du ðu na gö re, y b kaçtır? B / 02 A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) x, y, z birer tam sayı ve n pozitif tam sayı olmak üzere, (x 2) n + (y + 1) n = 4z + 1 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? C / 02 A) (x y)tektir. B) (x y) çifttir. C) (x + y) çifttir. D) (x y z) tektir. E) (x y z)tektir. 18

19 Temel Kavramlar Test Sekiz tane ardışık tek tam sayıdan en büyük dördünün toplamı 96 olduğuna göre, en küçük dördünün toplamı kaç týr? C / 02 A) 56 B) 60 C) 64 D) 68 E) a bir tam sa yý ol mak üze re, 3a ifadesi çift sa yý belirttiðine gö re, aþa ðý da ki ler - den han gi si tek sayı belirtir? E / 02 A) a + 1 B) (a + 3) 2 C) a 2 9 D) a 3 E) a x, y, z doğal sayılar olmak üzere, (x y) (y + z) = 24 olduğuna göre, x + z toplamının alabileeği en büyük değer kaçtır? D / 02 A) 11 B) 14 C) 24 D) 25 E) x, y, z birer tam sayı olmak üzere, 3. a, b, birer tam sayı ve a < b < olmak üzere, a 2 + 2ab + b 2 = 0 olduğuna göre, a, b, nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A / 02 A), +, + B) +, +, + C) +,, + D),, E),, + olduğuna göre, x + y + z toplamı en çok kaçtır? D / 02 A) 34 B) 37 C) 38 D) 42 E) a onluk sistemde bir rakam ve x = 8 a y = 2 + a olduğuna göre, x y farkı en çok kaçtır? B / 02 A) 8 B) 6 C) 4 D) 2 E) x y çarpımı çift sayý olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima çift sayýdýr? E / 02 19

20 Temel Kavramlar Test x ile y bi rer tek sa yý ol mak üze re, aþa ðý da ki ler - den han gi si tek sa yý dýr? D / a < 0 < b < ol du ðu na gö re, aþa ðý da ki ler den han gi si kesinlikle po zi tif tir? E / 02 A) a + b B) a + b + C) b D) a E) b a 9. x ve y negatif olmayan ardışık iki çift sayıdır. Bu na gö re, 3 x + 4 y en az kaç týr? B / 02 A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) x < y < 0 < z olmak üzere, ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? E / 02 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) x ve y tam sayı olmak üzere, olduğuna göre, x in alabileeği değerler toplamı kaçtır? D / 02 A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) a, b ve birbirinden farklı birer doğal sayı olmak üzere, 3a + 4b + ifa de si nin alabileeği en küçük de ðe r kaç týr? D / 02 A) 0 B) 3 C) 4 D) 5 E) n pozitif tam sayı olmak üzere, n = a olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? D / 02 A) a tek sa yýdır. B) a + n tek sayýdır. C) n çift sa yýdır. D) a n çift sa yýdır. E) a + n çift sa yýdır. 15. m, n ve p birer tam sayýdýr. 5m 3n + 2p = 19 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima tek sayýdýr? A / 02 A)m+n B)m+p C)m+n+p D) m n p E) n + p 20

21 Temel Kavramlar Test n ve x birer pozitif tam sayı olmak üzere, (2n 1) = n 2 x 2 olduğuna göre, x kaçtır? B / 02 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. Ardışık iki çift doğal sayının çarpımının birler basamağı kaç farklı değer alabilir? B / 02 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 6. x ve y bi rer pozitif tam sa yý ol mak üze re, 2. a, b birer pozitif tam sayý ve a b = 12 olduðuna göre, 2a + 3b nin alabileeði en bü - yük deðer kaçtýr? E / 02 A) 17 B) 18 C) 22 D) 27 E) 38 x 2 + x y = 11 ol du ðu na gö re, x kaç týr? A / 02 A) 1 B) 5 C) 7 D) 10 E) a ve b bi rer çift tam sa yý ol mak üze re, aþa ðý da - ki ler den han gi si tek sa yý dýr? D / x po zi tif çift sa yý ol du ðu na gö re, aþa ðý da ki ler - den han gi si da ima ne ga tif tek sa yý dýr? A / x, y, z ken di ara la rýn da; m, n, p ken di ara la rýn da bir bi rin den fark lý do ðal sa yý lar dýr. 4. Toplamları 30 olan iki doğal sayıdan en büyüğü en az kaçtır? D / 02 A) 0 B) 1 C) 15 D) 16 E) 30 m x + n y + p z iþ le mi nin so nu u en az kaç týr? A / 02 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 21

22 Temel Kavramlar Test x ile y birer ne ga tif tam sa yý ol mak üze re, aþa - ðý da ki ler den han gi si da ima po zi tif tir? E / a ve b pozitif tam sa yý lar ol mak üze re, a + b = 15 ol du ðu na gö re, aþa ðý da ki ler den han gi si da ima tek sa yý dýr? E / 02 A) a b ab + 1 B) b a + 3a 5 C) 2a + 4b 6 D) 3a 2 b 1 E) a 2 + b 2 3ab den küçük iki fark lý tam sa yý nýn top la mý en çok kaç týr? E / 02 A) 2 B) 3 C) 197 D) 202 E) a ve b do ðal sa yý lar olmak üzere, 2a + 5b = 50 eþitliðini saðlayan kaç farklý a deðeri vardýr? C / 02 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) a, b, birer reel sayý ve a b > 0 b 3 6 < 0 b a 3 > 0 ol du ðu na gö re, a, b, nin iþa ret le ri sý ra sýy la aþa ðý da ki ler den han gi si dir? E / 02 A) +,, + B),, C), +, + D) +, +, + E),, x, y, z bi rer do ðal sa yý ol mak üze re, ol du ðu na gö re, x + y + z top la mý nýn ala bi le - e ði en bü yük de ðer kaç týr? D / 02 A) 10 B) 12 C) 15 D) 17 E) x, y ve z do ðal sayılar olmak üzere, 2x + 3y z = 20 ol du ðu na gö re, x + y + z top la mýnýn alabileeði en küçük deðer kaç týr? B / 02 A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) a, b ve do ðal sa yý lar dýr. 3a + 4b + 5 = 24 ol du ðu na gö re, a + b + top la mýnýn alabileeði en küçük deðer kaç týr? E / 02 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 22

23 Test ab ve ba iki basamaklý birer doðal sayýdýr. ab ba = 36 Buna göre, b a kaçtýr? EE A) 9 B) 4 C) 3 D) 3 E) 4 5. ab ve ba iki basamaklý sayýlardýr. ab + ba = 66 (a b) olduðuna göre, a + b kaçtýr? EE A) 5 B) 7 C) 8 D) 10 E) Ýki basamaklý; ab sayýsý ile ba sayýsýnýn toplamý 99 dur. Buna göre, a + b kaçtýr? BB A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 Sayı Basamakları ve Taban Aritmetiği 3. AAA ve BBB üç basamaklý birer sayýdýr. AAA + BBB = 222 AA olduðuna göre, A kaçtýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 4. AB ve BA iki basamaklý sayýlardýr. Buna göre, AB + BA toplamý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? BB A) 11 B) 22 C) 35 D) 48 E) ab ve ba iki basamaklý birer doðal sayýdýr. ab + ba = 143 olduðuna göre, a nýn alabileeði en küçük deðer kaçtýr? EE A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 23

24 Sayı Basamakları ve Taban Aritmetiği Test aa, ab, ba, bb iki basamaklý doðal sayýlar olduðuna göre, 11. BB iþleminin sonuu kaçtýr? A) 1 B) 2 C) 5 D) 10 E) 11 AA Yukarýdaki çarpma iþle minde A3 iki basamaklý bir sayýdýr. Buna göre, A kaçtýr? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 8. Ýki basamaklý 3M sayýsý M sayýsýnýn 6 katýdýr. AA Buna göre, M kaçtýr? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) Ýki basamaklý üç sayýnýn toplamý en fazla kaç olabilir? EE A) 291 B) 292 C) 293 D) 294 E) ab ve ba iki basamaklý sayýlardýr. 13. Ýki basamaklý ve birbirinden farklý üç doðal sa yý nýn toplamý 101 dir. BB olduðuna göre, a + b toplamý kaçtýr? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 BB Bu sayýlardan en büyüðü en çok kaç olabilir? A) 81 B) 80 C) 79 D) 78 E) Dört basamaklý bir sayý ile iki basamaklý bir sayýnýn çarpýmý en az kaç basamaklý bir sayý olabilir? AAA A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) AA ve 2A iki basamaklý birer sayýdýr. AA + 2A = 92 olduðuna göre, A kaçtýr? EE A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 24

25 Sayı Basamakları ve Taban Aritmetiği Test aa, ab, ba ve bb iki basamaklý doðal sayýlardýr. iþleminin sonuu kaçtýr? a A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) Üç basamaklý 5 farklý doðal sayýnýn toplamý en az kaç olabilir? CC A) 500 B) 504 C) 510 D) 514 E) Çö züm len mi þi, olan do ðal sa yý kaç týr? EE A) B) C) D) E) Ýki basamaklý mn sayýsý, rakamlarý toplamýnýn 6 katý olduðuna göre, iki basamaklý nm sayýsý rakamlarý toplamýnýn kaç katýdýr? AA A) 5 B) 6 C) 7 D) 9 E) Beþ basamaklý bir sayý ile dört basamaklý bir sayýnýn toplamý en az kaç basamaklý bir sayý olabilir? AA A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 7. a, b ve birer rakam olmak üzere, ab üç ba sa - maklý sayýsý b iki basamaklý sayýsýnýn 21 katýdýr. Buna göre, b iki basamaklý sayýsý a sa yýsýnýn kaç katýdýr? BB A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 4. Ýki basamaklý bir sayýnýn rakamlarýnýn yerleri de - ðiþtirildiðinde sayý 45 küçülüyor. Buna göre, bu sayýnýn rakamlarý farkýnýn mutlak deðeri kaçtýr? CC A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 8. x ve y beþ basamaklý birer doðal sayýdýr. x = A342B y = A234B olduğuna göre, x y kaçtýr? BB A) 1280 B) 1080 C) 980 D) 890 E)

26 Sayı Basamakları ve Taban Aritmetiği Test ab ve ba iki basamaklý sayýlardýr. ab + ba = 110 a b = 4 olduðuna göre, a b çarpýmý kaçtýr? CC A) 12 B) 20 C) 21 D) 25 E) xy, yx ve xx iki basamaklý doðal sayýlardýr. olduðuna göre, x in alabileeði deðerler top - lamý kaçtýr? BB A) 9 B) 10 C) 12 D) 15 E) Rakamlarý farklý üç basamaklý dört farklý doðal sa - yýnýn toplamý 709 dur. Bu sayýlarýn en büyüðü en çok kaçtýr? DD A) 403 B) 400 C) 399 D) 398 E) Her biri üç basamaklý olan beþ tane doðal sayý var - dýr. Bu sayýlarýn, her birinin birler basamaðýndaki rakam sayýsal deðeri bakýmýndan 1 büyültülüp onlar basamaðýndaki rakam sayýsal deðeri ba - kýmýndan 2 küçültülürse toplam kaç azalýr? CC A) 995 B) 195 C) 95 D) 85 E) ab ve ba iki basamaklý birer sayýdýr. ab + ba = 132 b = 2 a olduðuna göre, b a kaçtýr? EE A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) A ve B üç basamaklý iki sayýdýr. A = 4a B = 3a A B = 118 olduðuna göre, A nýn alabileeði en büyük de - ðer kaçtýr? AA A) 497 B) 490 C) 486 D) 464 E) xyz, yxz, a5b üç basamaklý sayý ve x > y olmak üze re, xyz yxz = a5b olduðuna göre, a + b kaçtýr? AA A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) Ýki basamaklý bir sayýnýn rakamlarýnýn yerleri de ðiþ - tirildi ðinde sayý 45 büyüyor. Bu koþula uyan en büyük sayý ile en küçük sa - yýnýn toplamý kaçtýr? BB A) 49 B) 65 C) 94 D) 143 E)

27 Sayı Basamakları ve Taban Aritmetiği Test ten 7 ye ka dar olan ra kam lar kul la ný la rak ya zý lan, ra kam la rý bir bi rin den fark lý, beþ ba sa mak lý ABC DE sa yý sýn da A + B = E + D dir. Bu ko þul la rý sað la yan en küçük ABC DE doðal sa yý sý nýn bir ler ba sa ma ðýn da ki ra kam kaç týr? CC A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 4. Üç basamaklý üç farklý doðal sayýnýn toplamý 566 dýr. Bu sayýlarýn en büyüðü en çok kaçtýr? AA A) 365 B) 358 C) 342 D) 321 E) Rakamlarý farklý en küçük dört basamaklý do ðal sayý ile rakamlarý farklý üç basamaklý en büyük doðal sayý arasýndaki fark kaçtýr? EE A) 247 B) 137 C) 81 D) 72 E) a ve 4b iki basamaklý sayýlardýr. X = (4a) b Y = (4b) a X Y = 120 BB olduðuna göre, b a kaçtýr? A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 9 6. Ýki basamaklý rakamlarý birbirinden farklý beþ farklý doðal sayýnýn toplamý 440 olduðuna gö - re, bu sayýlarýn en küçüðü en az kaçtýr? AAAAA A) 54 B) 57 C) 59 D) 60 E) Her biri en az 3 basamaklý 5 tane doðal sayý var - dýr. Bunlardan her birinin birler basamaðý sayýsal deðeri bakýmýndan 4 azaltýlýr, yüzler basamaðý sayýsal deðeri bakýmýndan 1 artýrýlýrsa bu do ðal sayýlarýn toplamý kaç artar? CC A) 520 B) 500 C) 480 D) 195 E) aab, bb, a, aaa, bbb ve üç basamaklý sa - yýlar olmak üzere, EE iþleminin sonuu kaçtýr? A) 111 B) 37 C) 11 D) 3 E) 1 27

28 Sayı Basamakları ve Taban Aritmetiği Test lik sistemde verilen (100) 2 sayýsýnýn 10 luk sistemdeki deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? CC A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) ve 7 birer sayý tabanýdýr sayýsýnýn 5 lik sistemdeki deðeri aþaðýda - kilerden hangisidir? EE A) 4 B) 41 C) 42 D) 43 E) 44 Yukarýdaki iþlemlerin sonuçlarý için aþaðýdaki - lerden han gisi doðrudur? CC A) I. doðru, II. ve III. yanlýþtýr. B) I. ve II. doðru, III. yanlýþtýr. C) Üçü de doðrudur. D) III. doðru, I. ve II. yanlýþtýr. E) II. doðru, I. ve III. yanlýþtýr lük sisteme göre iki basamaklý en büyük sayý 10 luk sisteme göre kaçtýr? DD A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) a sýfýrdan farklý bir rakamý, 5 ve n sayý tabanýný göstermek üzere, (aaa) 5 = (aa) n lük sistemde üç basamaklý ve rakamlarý farklý en büyük sayý 10 luk sisteme göre kaç týr? AA A) 57 B) 58 C) 59 D) 60 E) 61 BB olduðuna göre, n kaçtýr? A) 29 B) 30 C) 31 D) 32 E) , sayý tabanýný göstermek üzere, (1A1) 5 = ve 4 sayý tabanýný göstermek üzere, (12x) 5 + (31y) 4 = 89 EE olduðuna göre, A kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 olduðuna göre, x + y kaçtýr? CC A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 28

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor.

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor. Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B)

Detaylı

YGS MATEMATİK SORU BANKASI

YGS MATEMATİK SORU BANKASI YGS MATEMATİK SORU BANKASI Sebahattin ÖLMEZ www.limityayinlari.com Sınavlara Hazırlık Serisi YGS Matematik Soru Bankası ISBN: 978-60-48--9 Copyright Lmt Limit Yayınları Bu kitabın tüm hakları Lmt Limit

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık Matematik R İ T N R Ö SAYISAL K E YGS - LYS Ön Hazırlık Copyright Çağlayan Basım Yayın Dağıtım Ambalaj San. Tic. A.Ş. Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar TEMEL KAVRAMLAR Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır., b ve c birer rakamdır. 15 b = c olduğuna göre, + b + c

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI 1. a ve b birer pozitif tamsayıdır. 12. a = b³ olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 21 B) 23 C) 24 D) 25 3. Beş kişinin yaşlarının aritmetik ortalaması 24 tür. Aşağıda

Detaylı

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan SAYILAR RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI MATEMATİK KAF01 TEMEL KAVRAM 01 Sayıları ifade etmeye yarayan { 0,1,, 3, i i i,9} kümesindeki semollere onluk sayma düzeninde rakam denir. N =... kümesinin elemanlarına

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

barisayhanyayinlari.com

barisayhanyayinlari.com YGS MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLLERİ SERİSİ 1 ISBN 978-605-84147-0-9 Baskı Tarihi Ağustos 015 Baskı Yeri: İstanbul YAYINLARI İletişim tel: (538) 90 50 19 barisayhanyayinlari.com Benim için her şey bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ 0 EBİM KPSS Kurslarının öğretmen adaylara armağanıdır. SAYILAR Z{,-,-,-,0,,,, } Z - {,-,-,-} negatif tam sayılar kümesi {0} (elemanı 0 olan bir küme) Z + {,,,,n,n+, } pozitif

Detaylı

BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1

BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1 BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1 1. A saısının 6 ile bölümünden elde edilen bölüm 9 kalan olduğuna göre, A saısı A) 3 B) C) 7 D) 8 E) 9. x, N olmak üzere, x 6 ukarıdaki bölme işlemine göre x in alabileceği

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK YGS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI RASYONEL SAYILAR ONDALIK SAYILAR ÖRNEKLER (Sayfa -) 6 ) ) ) 6) ; ; ) 0) ) ; 8 ) ) ) 0 ) 6 0 0 8) 0 ) 0) 6 ) 8 ) 8 8) ) ; 6

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

b b b b b b b b b b b b b b

b b b b b b b b b b b b b b 1 Doğal Sayılar Sayı Örüntüleri Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Prolemleri Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi ve Prolemleri Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri, Tahmin Etme Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNE: AM AYIAR N: am ayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. [(+17) (+25)] + [( 12) (+21)] işleminin sonucu A) 41 B) 25 C) 25 D) 41 Çıkarma işlemi yapılırken çıkanın işareti değişir ve eksilen

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

1. BÖLÜM: PERMÜTASYON (SIRALAMA) BÖLÜM: KOMBİNASYON (SEÇME) A. SEÇME (KOMBİNASYON) B. KOMBİNASYON GEOMETRİ İLİŞKİSİ

1. BÖLÜM: PERMÜTASYON (SIRALAMA) BÖLÜM: KOMBİNASYON (SEÇME) A. SEÇME (KOMBİNASYON) B. KOMBİNASYON GEOMETRİ İLİŞKİSİ İçindekiler 1. BÖLÜM: PERMÜTASYON (SIRALAMA)... 10 A. SAYMA KURALLARI... 10 B. FAKTÖRİYEL... 14 C. n ELEMANLI BİR KÜMENİN r Lİ PERMÜTASYONLARI (Dizilişleri)... 17 Ölçme ve Değerlendirme...20 Kazanım Değerlendirme

Detaylı

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr ASAL SAYILAR ve kendisinden aşka pozitif öleni olmayan den üyük doğal sayılara asal sayı denir.,, 5, 7,,, 7, 9, sayıları irer asal sayıdır. En küçük asal sayı dir. den aşka çift asal sayı yoktur. den aşka

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5 1 14 ve 1 sayılarına tam bölünebilen üç basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır? x = 14.a = 1b x= ekok(14, 1 ).k, (k pozitif tamsayı) x = 4.k x in üç basamaklı değerleri istendiğinden k =, 4, 5, 6, 7,,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÜSLÜ SAYILAR. AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama

ÜSLÜ SAYILAR. AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama KURAL: Bir sayının belli bir sayıda yan yana çarpımının kolay yoldan gösterimine üslü sayılar denir. Örneğin 5 sayısının

Detaylı

SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK

SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1 YGS MATEMATİK DENEMESİ- Mustafa SEVİMLİ Fatih KAYGISIZ İbrahim KUŞÇUOĞLU Aydın DANIŞMAN ÇAKABEY ANADOLU LİSESİ Serkan TÜRKER Nejdet KİRPİ Şenay TAĞ GÜRLER Taner KAHYA Çakabey Anadolu Lisesi 0-0 . x olduğuna

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir.

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir. Biz, Sizin İçin Farklı Düşünüyor Farklı Üretiyor Farklı Uyguluyoruz Biz, Sizin İçin Farklıyız Sizi de Farklı Görmek İstiyoruz Soru Bankası matematik konularını yeni öğrenen öğrenciler için TMOZ öğretmenlerince

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇARPMA

DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇARPMA YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇARPMA Örnek( 1 ) - - - - (I) yandaki işleme x 1 (II) göre (I) çarpan - - - - kaçtır? 40 + - - - - - - - - - - (ÖSS-8) 40

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI KRTEZYEN ÇRPIM VE BĞINTI 3. Bölüm TEST -2 1. β={(x,y):2x+y=8,x,y N} şeklinde tanımlı β bağıntısı kaç elemanlıdır? ) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 6. R'de bağıntısı yansıyan ise a.b kaçtır? ) 18 B) 9 C) 2 D) 18

Detaylı

10.Konu Tam sayıların inşası

10.Konu Tam sayıların inşası 10.Konu Tam sayıların inşası 1. Tam sayılar kümesi 2. Tam sayılar kümesinde toplama ve çarpma 3. Pozitif ve negatif tam sayılar 4. Tam sayılar kümesinde çıkarma 5. Tam sayılar kümesinde sıralama 6. Bir

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar,

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar, ÖN SÖZ eğerli daylar, Okul ve meslek yaşamının en önemli sınavlarından birine, Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) na hazırlanmaktasınız ve buradaki başarınız gelecekteki iş yaşamınızı ciddi şekilde etkileyecek.

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Başlayanlara AKTİF MATEMATİK

Başlayanlara AKTİF MATEMATİK KPSS - YGS - DGS - ALES Adayları için ve 9. sınıfa destek 0 dan Başlayanlara AKTİF MATEMATİK MEHMET KOÇ ÖNSÖZ Matematikten korkuyorum, şimdiye kadar hiç matematik çözemedim, matematik korkulu rüyam! bu

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI 1. x ile y pozitif tam sayılardır. EBOB(x,y) = 9 ve x+y = 7 olduğuna göre, x kaç farklı değer alır? 3. 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 9 7 49 1 5 36 10 4? n n-5. Uygun yerlere parantezler yerleştirilerek, 1::3:4:5:6:7:8

Detaylı

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ BURAYA YAPIÞTIR DEVLET OLGUNLUK SINAVI DEVLET SINAV MERKEZÝ MATEMATÝK - TEMEL SEVÝYE MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE Testin Çözme Süresi: 180 dakika Haziran, 2009 yýlý BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 İçindekiler 1. ÜNİTE Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8 Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18 Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 Bölüm 4 :- Çarpanlar ve Katlar, Bölünebilme... 40 Bölüm 5 : Asal Sayılar, Ortak Bölenler,

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTEMTİK ENEME SINVI 040- Ortak kıl dem ÇİL yhan YNĞLIŞ arış EMİR elal İŞİLİR eniz KRĞ Engin POLT Ersin KESEN Eyüp ULUT Fatih SĞLM Fatih TÜRKMEN Hakan KIRI Kadir LTINTŞ Köksal YİĞİT Muhammet

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı