YGS Seti YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012"

Transkript

1

2 YGS Seti YGS Matematik Soru Bankası Copyright Sürat Basým Reklamýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Ti. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin ön eden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile ço ðal týl masý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. Bu kitabýn tüm haklarý, Sürat Basým Reklamýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Ti. AÞ ye aittir. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik Baský Tarihi Nisan 2012 Baský-Cilt Çaðlayan AÞ TS EN ISO 9001:2008 Ser Nu. : Sarnýç Yolu Üzeri Nu. : 7 Gaziemir / ÝZMÝR Tel. : (0.232) Satýþ Yerleri maðazalarý ve seçkin kitapçýlar Online Satýþ Ana Daðýtým Gökkuþaðý Pazarlama ve Daðýtým Mahmutbey Mah. Soðuksu Cad. Nu.:31 (34217) Tek-er Ýþ Merkezi Baðýlar / ÝSTANBUL Tel. : (0212) (pbx) Faks : (0212)

3 Takdim Sevgili Öðreniler, Eðitim yayýnýlýðý, diðer yayýnýlýk türlerinden oldukça farklýdýr. Eðitim yayýnýlýðýnda hedefinizi iyi belirlemeli ve seslendiðiniz kitlenin ihtiyaçlarýný ineden ineye araþtýrmalýsýnýz. Hedefe giden yolda yanlýþ ya da eksik bir bilgi size güvenen kiþilerin yaþamýnda dönüþü olmayan bir kayba neden olabilir. Bunun bilininde olan yayýn kadrosu, kitaplarýný hazýrlarken ine eleyip sýk dokumayý ilke edinmiþtir. Alanýnda uzman ve deneyimli yayýn kadrosu, öðreninin en kýsa yoldan bilgiye ulaþmasýný ve bu bilgisini sýnav mantýðý içinde içselleþtirmesini saðlayan bir yöntemle kitaplarýný ortaya koyar. Sýnav sistemindeki deðiþiklikleri en yakýndan takip eden yayýnlarý, müfredattaki ya da soru tiplerindeki deðiþiklikleri en kýsa zamanda yayýnlarýna yansýtýr. Öðreniye eksik bilgi vermek kadar, onu gereksiz bilgilerle doldurmanýn da yanlýþ olduðu düþünesiyle hareket eden yayýnlarý öðreninin en az çabayla en yüksek verimi elde etmesini saðlama hedefinden asla taviz vermez. yayýnlarý olarak kitaplarýmýzý ve diðer dokümanlarýmýzý kullanan öðretmenlerimizle sýký bir irtibat içinde olmaya büyük önem veriyoruz. Öðretmenlerimizin kitaplarýmýzla ilgili deðerlendirmeleri bizim için en iyi referans olmaktadýr. Böylee eðitimin nabzýný tutan öðretmenlerimizin önerileriyle kitaplarýmýzý her an yeniliyoruz. Sizlerin baþarýnýzý kendi baþarýmýz olarak görüyor ve baþarýlarýnýzýn devamýný diliyoruz. Yayýnevi

4 Ön Söz YGS de MA TE MA TİK YGS so ru la rı nın ni te li ği ne da ir şun la rı söy le ye bi li riz: YGS or tak müf re da ta da ya lı so ru lar dan oluş mak ta dır. (ÖSYM Baş ka nı) Or tak müf re dat, İl köğ re tim ve Or ta öğ re tim 9. Sı nıf ko nu la rı dır. YGS de ma te ma ti k ten 40 so ru so ru lu yor. Bun la rın 29 u ma te ma tik, 11 i geo met ri so ru su dur. Bi rin i aşa ma olan YGS sı na vın da alı na ak so nu un; ikin i aşa ma olan LYS sı na vı na et ki ede ek ol ma sı, YGS nin öne mi ni bir kat da ha ar tı rı yor. YGS sı nav so ru la rı nı da göz önün de bu lun dur du ğu muz da, YGS nin çok id di bir ha zır lı ğı zo run lu kıl dı ğı gö rü lür. Böy le bir ha zır - lık, İl köğ re tim ve Or ta öğ re tim 9. Sı nıf ko nu la rı nı kap sa ma lı dır. İl köğ re tim ma te ma tik ders le rin de, kap sam lı bi çim de de ol sa, Per mü tas yon, Kom bi nas yon, Ola sı lık, Sa yı Örün tü le ri, Arit me tik - Geo met rik Di zi ko nu la rı iş len mek te dir. Or ta öğ re tim 9. Sı nıf ma te ma tik der sin de ise, Man tık, Kü me ler, Kar tez yen Çar pım, Ba ğın tı, Fonk si yon, İş lem, Mo dü ler Arit me - ti k ko nu la rı iş len mek te dir. İl köğ re tim ve Or ta öğ re tim 9. sı nıf müf re da tın da yer alan yu ka rı da ki ko nu lar dan YGS de so ru çık ma sı muh te mel dir YGS - de O la sı lı k ko nu sun dan 1 ta ne, Man tı k ko nu sun dan 1 ta ne, Fonk si yo n ko nu sun dan 1 ta ne, Kü me ko nu sun dan 1 ta ne, İş le m ko nu sun dan 1 ta ne, Mo dü ler Arit me ti k ko nu sun dan 1 ta ne so ru çık tı ğı bi lin mek te dir. Bu du rum da si zi YGS ye ha zır la ya ak bir kay nak ta, yu ka rı da ver di ği miz ko nu lar (YGS dü ze yin de kal mak şar tıy la) mut la ka yer al - ma lı dır. Eli niz de ki ki tap iş te böy le bir kay nak tır. Bu ki tap ta YGS de so ru çık ma ih ti ma li olan ko nu la ra, ye ter li dü zey de yer ver dik. Ar zu et ti ği niz so nuç la ra ulaş ma nız, bi zim de siz ler için bes le di ği miz duy gu dur. Bu duy gu nun ger çek leş me si di le ğiy le... Hüseyin TOBİ Bekir TANFER İbrahim TOKAR Mehmet TÜRKKAN Hüseyin KÖSE Hüseyin TUNÇ Mustafa KIRIKÇI Ali ÇAKMAK Alparslan ERDEL Erman DEĞİRMENCİ

5 Ýçindekiler i e Bölüm 01 : Temel Kavramlar... 7 Bölüm 02 : Sayı Basamakları ve Taban Aritmetiği...23 Bölüm 03 : Doğal Sayılar Kümesinde Dört İşlem...35 Bölüm 04 : Bölünebilme Kuralları...45 Bölüm 05 : Faktöriyel, Asal Çarpanlara Ayırma...57 Bölüm 06 : E.B.O.B ve E.K.O.K...68 Bölüm 07 : Rasyonel ve Ondalık Sayılar...78 Bölüm 08 : Sıralama...92 Bölüm 09 : Mutlak Değer Bölüm 10 : Üslü İfadeler Bölüm 11 : Köklü İfadeler Bölüm 12 : Çarpanlara Ayırma Bölüm 13 : Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi Bölüm 14 : Oran ve Orantı Bölüm 15 : Denklem Çözme Bölüm 16 : İstatistik...193

6 Bölüm 17 : Sayı Problemleri Bölüm 18 : Kesir Problemleri Bölüm 19 : Yaş Problemleri Bölüm 20 : İşçi ve Havuz Problemleri Bölüm 21 : Hareket Problemleri Bölüm 22 : Yüzde Problemleri Bölüm 23 : Faiz Problemleri Bölüm 24 : Karışım Problemleri Bölüm 25 : Sayısal Yetenek Problemleri Bölüm 26 Bölüm 27 Bölüm 28 : Mantık : Kümeler : Kartezyen Çarpım Bölüm 29 : Bağıntı Bölüm 30 Bölüm 31 : Fonksiyon : İşlem Bölüm 32 : Modüler Aritmetik Bölüm 33 : Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık CEVAP ANAHTARI

7 Test a, b birer doðal sayýdýr. a + b = 16 olduðuna göre, a b çarpýmýnýn en büyük de - ðeri kaçtýr? AA A) 64 B) 60 C) 55 D) 48 E) Aþaðýdakilerden hangisi asal sayýdýr? CC A) 1 B) 21 C) 31 D) 44 E) Temel Kavramlar 2. a ve b birbirinden farklý birer doðal sayýdýr. a + b = 10 olduðuna göre, a b nin alabileeði en büyük deðer kaçtýr? DD A) 9 B) 16 C) 21 D) 24 E) x, y, z ar dý þýk çift sa yý ve x < y < z dir. DD iþ le mi nin so nu u kaç týr? 5. a çift sayý olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi tek sayýdýr? EE A) 3a + 2 B) 2a C) a(2a 1) D) 2a a 3 E) 2a 3 7

8 Temel Kavramlar Test a tek sayý olduðuna göre, aþaðýdakilerden han - gisi daima çift sayýdýr? DD A) a 2 B) 3a C) 2a +1 D) a 1 E) a a, b, birer tam sayý ve a b = 2 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi dai - ma doð rudur? EE A) a ve b tek sayýlardýr. B) a ve b çift sayýlardýr. C) a çift, b tek sayýdýr. D) (a b) tek sayýdýr. E) (a b + 2) çift sayýdýr. 7. a, b, pozitif tam sayýlar ve a b = 8 a = 6 olduðuna göre, a + b + toplamýnýn en küçük deðeri kaçtýr? BBB A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) x, y, z birer tam sayýdýr. 8. a ve b doðal sayý olmak üzere, (a + b)(a b) = 31 olduðuna göre, a kaçtýr? DDDDD A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) 31 x + y = z olduðuna göre, x + y + z toplamý için aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur? AA A) Çift sayýdýr. B) Tek sayýdýr. C) Pozitif sayýdýr. D) Negatif sayýdýr. E) Asal sayýdýr. 12. a, b, birer gerçel sayý ve 9. a, b, negatif tam sayýlardýr. a b = 8 b = 6 olduðuna göre, a b çarpýmýnýn alabileeði en büyük deðer kaçtýr? CCC A) 8 B) 16 C) 24 D) 32 E) 48 a b 2 çarpýmý negatif olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi dai ma negatiftir? CC A) a b B) a + b C) a 3 b 5 D) a 2 b 2 E) 2 a b 8

9 Temel Kavramlar Test a, b, ardýþýk çift doðal sayýlar ve a < b < olmak üzere, (a b) ( b) (a ) iþleminin sonuu kaçtýr? EE A) 32 B) 16 C) 8 D) 8 E) a, b, birer tam sayýdýr. a b = 8 a = 6 b + = 7 olduðuna göre, kaçtýr? CC A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 E) 9 2. Ardýþýk üç tek sayýnýn toplamý 15 tir. Buna göre, bu sayýlardan en küçüðü kaçtýr? BB A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9 6. a, b, ardýþýk sayma sayýlarýdýr. a < b < olduðuna göre, (a b)(a ) iþleminin sonuu kaçtýr? DD A) 4 B) 2 C) 0 D) 2 E) a ve b doðal sayýdýr. a + b = 12 AA toplamýnýn n = 41 için sonuu kaçtýr? A) 369 B) 371 C) 380 D) 386 E) 390 olduðuna göre, DDDDD en az kaçtır? 4. a ve b birer sayma sayýsýdýr. a = 7 b olduðuna göre, a b nin alabileeði en büyük deðer en küçük deðerden kaç fazladýr? CC A) 2 B) 4 C) 6 D) 10 E) a ve b doðal sayýdýr. a b = 12 olduðuna göre, a + b nin alabileeði en büyük deðer en küçük deðerden kaç fazladýr? CC A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 9

10 Temel Kavramlar Test a, b birer doðal sayý ve a b = 36 olduðuna göre, a + b toplamýnýn en küçük de - ðeri kaçtýr? CC A) 0 B) 9 C) 12 D) 17 E) a, b, tam sayýdýr. T = 2a + 5b + 3 ifadesinde a sayýsý 2 artýrýlýr, b sayýsý 4 arttýrýlýr, sayýsý 5 azal týlýrsa T kaç artar? EE A) 42 B) 38 C) 26 D) 14 E) a ve b pozitif tam sayýdýr. (a + b) b = 23 olduðuna göre, a kaçtýr? EE A) 7 B) 11 C) 20 D) 21 E) Aþaðýdakilerden hangisi çift sayýdýr? CC A) B) C) D) E) a, b, birer pozitif tam sayýdýr. a b = 12 a = 31 olduðuna göre, a + b + toplamý kaçtýr? DD A) 41 B) 42 C) 43 D) 44 E) x ve y tam sayýlar olmak üzere, x y < 0 x + y < 0 olduðuna göre, aþaðýdaki ifadelerden han gi - sinin sonuu daima negatiftir? EE A) x y B) x C) y D) ( x) 5 E) x a ve b pozitif tam sayýdýr. a 2 b 2 = 23 olduðuna göre, a b çarpýmý kaçtýr? BB A) 30 B) 132 C) 135 D) 137 E) x, y ve z birbirlerinden farklý tam sayýlardýr. x y = 6 x z = 16 olduðuna göre, x y z en az kaçtýr? AA A) 96 B) 48 C) 36 D) 24 E) 48 10

11 Temel Kavramlar Test a negatif, b pozitif tam sayýdýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisinin sonuu sýfýr olabilir? EE A) 2a b B) b 2a C) 3a 2b D) 2a 2b E) a b a, b, birbirinden farklý tam sayýlardýr. olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi ke sin - likle yanlýþtýr? CC A) a ve b çift sayýdýr. B) a ve b tek sayýdýr. C) a çift, b tek sayýdýr. D) b tek ya da çift olabilir. E) çift sayýdýr. 2. a ve b pozitif tam sayýdýr. 3a + 2b = 19 DD eþitliðini saðlayan en büyük a sayýsý kaçtýr? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 6. a, b ve reel (gerçel) sayýdýr. a 13 b < 0 b 14 > 0 3. n = 20 olmak üzere, A = (2n + 1) ifadesindeki A nýn her bir terimi 3 artýrýlýrsa A kaç artar? BB A) 20 B) 60 C) 220 D) 360 E) 440 a 5 < 0 olduðuna göre, a, b, nin iþaretleri sýrasýyla aþaðýdakilerden hangisidir? DD A),, B), +, C),, + D), +, + E) +,, 4. x ve y birer doðal sayý olmak üzere, olduðuna göre, x + y toplamý en az kaçtýr? CCCCC A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7. n bir doðal sayý olmak üzere, 1 den n ye kadar olan doðal sayýlarýn toplamý x, 6 dan n ye kadar olan doðal sayýlarýn toplamý y ile gösteriliyor. x + y = 1625 olduðuna göre, x in deðeri kaçtýr? DD A) 606 B) 808 C) 810 D) 820 E)

12 Temel Kavramlar Test a, b, birer tam sayý ve a + b = 36 b = 36 olduðuna göre, a + b + nin en büyük deðeri kaçtýr? BB A) 100 B) 72 C) 64 D) 58 E) a, b birer doðal sayý olmak üzere, olduðuna göre, a + b en az kaçtýr? CCCCC A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 9. a, b, birer sayma sayýsý ve a (b + ) = 19 b (5a + ) = 23 olduðuna göre, kaçtýr? EE A) 1 B) 2 C) 3 D) 8 E) a ve b birer pozitif tam sayýdýr. a 2 + ab = 5 olduðuna göre, a b kaçtýr? DD A) 5 B) 4 C) 3 D) 3 E) (a + 3) ile (b + 2) doðal sayýdýr. (a + 3) (b + 2) = 6 olduðuna göre, a + b nin en büyük deðeri kaçtýr? CC A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) p ve q pozitif tam sayýlardýr. p q = k olduðuna göre, p + q nun en büyük deðeri aþaðýdakilerden hangisine eþittir? EE A) k 1 B) k C) k D) 2k E) k x, y, z pozitif tam sayýlardýr. x y = 24 y z = 18 olduðuna göre, x + y + z nin en küçük deðeri kaçtýr? DD A) 23 B) 17 C) 14 D) 13 E) a, b, birer pozitif tam sayý ve a + b = 7 b = + 2 olduðuna göre, nin alabileeði kaç değer vardır? AAAAA? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 12

13 Temel Kavramlar Test x ve y pozitif tam sayýlardýr. olduðuna göre, x in alabileeði en büyük de - ðer kaçtýr? DD A) 5 B) 9 C) 12 D) 15 E) n tam sayý ve a gerçel sayý olmak üzere, a 2n + 1 ifadesi ne gatiftir. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisinin sonuu daima ne gatiftir? CC A) a n B) a n + 1 C) a n2 n D) ( a) 2n + 1 E) a 2n a, b, birer pozitif tam sayýdýr. 5. x, y, z negatif tam sayýlardýr. EE olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi ke - sinlikle doðrudur? A) a ve b tek sayýdýr. B) tek ise, a çift sayýdýr. C) tek ise, b çift sayýdýr. D) ve b tek sayýdýr. E) tek ise, a ve b tek sayýdýr. x 10 = y y + 17 = z olduðuna göre, x in deðeri en büyük iken x + z y kaçtýr? AA A) 4 B) 5 C) 9 D) 13 E) a 7 b 3 > 0 b 5 4 < 0 a 3 5 > 0 olduðuna göre, a, b, nin iþaretleri sýrasýyla aþaðýdakilerden hangisidir? CC A),, + B), +, C),, D) +,, E), +, + 6. a, b ve tam sayýlardýr. a 3 b 2 > 0 b 5 3 < 0 a 2 5 < 0 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisinin sonuu daima pozitiftir? BB A) (a + b) B) b (a ) C) (b a) D) a ( b) E) b (a + ) 13

14 Temel Kavramlar Test den 46 ya kadar olan ardýþýk çift sayýlarýn toplamý aþaðýda verilmiþtir = x Buna göre, x kaçtýr? AA A) 550 B) 510 C) 500 D) 440 E) Aþaðýdakilerden hangisi ardýþýk iki tek sayýnýn top la mý na eþit olamaz? EE A) 40 B) 28 C) 104 D) 152 E) x, y, z; 3 ün katı ar dý þýk tam sa yýlar ve x < y < z dir. 8. Ardýþýk üç tek doðal sayýnýn toplamý 123 tür. AA Bu sayýlarýn en küçüðü kaçtýr? A) 39 B) 41 C) 43 D) 45 E) 47 iþ le mi nin so nu u kaç týr? EEEEE A) 6 B) 3 C) 3 D) 4 E) 6 9. a, b, birer doðal sayý ve (a + b) = 18 olduðuna göre, a b + nin alabileeði en küçük deðer kaçtýr? AA A) 1 B) 3 C) 6 D) 8 E) EE olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima pozi tif tir? 10. x, y, z ardýþýk üç tam sayý ve x < y < z dir. BB iþleminin sonuu kaçtýr? A) 5 B) 3 C) 1 D) 2 E) x, y birer pozitif tam sayı olmak üzere, 2x + 3y = 120 olduğuna göre, x in kaç farklı değeri vardır? BBBBB A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22 14

15 Temel Kavramlar Test Ardýþýk iki tek sayýdan büyük olanýn 5 katý ile küçük olanýn 4 katýnýn toplamý 199 olduðuna göre, küçük sayý kaçtýr? CC A) 17 B) 19 C) 21 D) 23 E) a, b ve tam sa yý dýr. (2a 3) b = + 1 ol du ðu na gö re, aþa ðý da ki ler den han gi si da ima çift sa yý dýr? BB 2. n tam sayý olmak üzere, (3n + 1) ile (5n 9) ardýþýk tek sayý olduðuna göre, bu sayýlarýn toplamý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? EE A) 21 B) 28 C) 32 D) 36 E) x, y ve z bi rer tam sa yý dýr. ol du ðu na gö re, aþa ðý da ki ler den han gi si da ima tek sa yý dýr? BBBBB 3. x, y ve z po zi tif tam sa yý dýr. olduğuna göre, z nin alabileeği en büyük değer için x + y + z top la mý kaç týr? BBBBB A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) n po zi tif tam sa yý ol mak üze re, 4. 4n, a, b, 2n + 23 sa yý la rý kü çük ten bü yü ðe doð ru di zil miþ ar dý þýk dört po zi tif tam sa yý ol du ðu na gö re, a + b kaç týr? DD A) 43 B) 63 C) 73 D) 83 E) 93 C ol du ðu na gö re, aþa ðý da ki ler den han gi si da ima po zi tif ve tek sa yý dýr? 15

16 Temel Kavramlar Test K, L, M birer pozitif tam sayý ve olduðuna göre, M nin alabileeði en küçük deðer kaçtýr? BB A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) a 1 ile 2a + 3 ar dý þýk do ðal sa yý lar dýr. Bu na gö re, a nýn ala bi le e ði de ðer le rin top la - mý kaç týr? d A) 14 B) 12 C) 10 D) 8 E) den n ye ka dar olan do ðal sa yý la rýn ka re le ri nin top la mý olan 9. x, y ve z birer pozitif tam sayýdýr. 2x + 5y + z = 60 olduðuna göre, x + y + z en çok kaçtýr? e A) 36 B) 42 C) 48 D) 53 E) 55 b n 2 ve ri li yor. Yukarıdaki toplamda, 1 den n ye ka dar olan do ðal sa yý lar 1 er azal tý lýr sa top lam kaç aza lýr? A) n B) n 2 C) n (n+1) D) n + 1 E) n x, y, z, t sýfýrdan farklý birer tam sayýdýr. x + y + z = t olduðuna göre, x + y + z + t toplamý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) 73 B) 75 C) 80 D) 85 E) n bir do ðal sa yý ol mak üze re, A = (2n + 1) bi çi min de ar dý þýk do ðal sa yý la rýn top la mý ola rak ya zý lan top lam da her bir te rim 1 artý rý lýr sa A top - la mý kaç ar tar? b A) n B) n + 1 C) n 2 +1 D) n 2 E) n a, b ve tam sayýdýr. a b = 6 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur? A) a çift sayýdýr. B) b çift sayýdýr. C) a ve b den en az biri çift sayýdýr. D) çift sayýdýr. E) tek sayýdýr. 15. a > b > olmak üzere; a, b ve birer tek doðal sayýdır. a + b + = 123 olduðuna göre, nýn alabileeði en büyük de - ðer kaçtýr? C A) 43 B) 41 C) 39 D) 37 E) 35 16

17 Temel Kavramlar Test : iþ le mi nin so nu u kaç týr? A / 09 A) 14 B) 15 C) 36 D) 53 E) a bir doğal sayı olmak üzere, a 3 = 30 a olduğuna göre, a kaçtır? D / 02 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 2. Deðeri: Deðeri: Ardışık iki çift doğal sayı ile x doğal sayısının toplamı 18 olduğuna göre, x en çok kaçtır? C / 02 A) 18 B) 17 C) 16 D) 15 E) 14 Þekil-1 Þekil-2 Yukarıda Şekil-1 de verilen sayı merdiveninde işlemler aşağıdaki gibi yapılarak değeri 6 bulunmuştur = 7, 7 4 = 28, = 30, 30 5 = 6 Şekil-2 deki sayı merdiveninin değeri 24 olduğuna göre, 1 ve 2 numaralı işlemler sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir? A / 29 A), + B) +, C), + 6. İki asal sayının toplamı x tir. Buna göre, x in en küçük tek sayı değeri kaçtır? C / 02 A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 11 D), E), 7. b, 2 den farklı reel sayı ve 3. a ve b iki ne ga tif tam sa yý ol du ðu na gö re, aþa - ðý da ki ler den han gi si en kü çük tür? E / 02 A) a b B) a + b C) a : b D) a b E)a+2b a 3 = (b + 2) 2 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? C / 02 A) a < 0 B) b < 0 C) a > 0 D) b > 0 E) a < b 17

18 Temel Kavramlar Test a, b, ardýþýk doðal sayýlar ve <b<a olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doð - rudur? C / 02 A) a tek sayı olduğunda, b 3 2 çarpımı tek sayı olur. B) b çift sayı olduğunda, a + toplamı tek sayı olur. C) tek sayı olduğunda, a b farkı tek sayı olur. D) b tek sayı olduğunda, a + toplamı tek sayı olur. E) a + 5b + çift sayı olduğunda, çift sayı olur. 11. x, y ve a birer pozitif tam sayı olmak üzere, x y = a 2 olduğuna göre, x + y toplamının alabileeği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı aşağıdakilerden hangisine daima eşittir? C / 02 A) a 2 B) 2a 2 +1 C) (a+1) 2 D) 2a 2 E) a a, b, birer tam sayı olmak üzere, a b = 36 b = 24 olduğuna göre, a + b + toplamının alabileeği en küçük değer kaçtır? E / 02 A) 61 B) 19 C) 16 D) 16 E) Ardışık altı tam sayıdan en büyük üçünün toplamı A, en küçük üçünün toplamı B dir. Buna göre, A B kaçtır? E / 02 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Ardışık dört çift tam sayının toplamı 4A dır. Buna göre, bu sayıların en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir? D / 02 A) A 1 B) A C) A 2 D) A 3 E) A Birini Satýr x y Ýkini Satýr a b n tane Yukarıda verilen iki satırda da n tane kutu vardır. Birini satırdaki kutulara soldan sağa ve küçükten büyüğe doğru ardışık tek tam sayılar, ikini satırdaki kutulara soldan sağa ve küçükten büyüğe doğru ardışık tam sayılar yazılmıştır. x a = 11 ol du ðu na gö re, y b kaçtır? B / 02 A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) x, y, z birer tam sayı ve n pozitif tam sayı olmak üzere, (x 2) n + (y + 1) n = 4z + 1 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? C / 02 A) (x y)tektir. B) (x y) çifttir. C) (x + y) çifttir. D) (x y z) tektir. E) (x y z)tektir. 18

19 Temel Kavramlar Test Sekiz tane ardışık tek tam sayıdan en büyük dördünün toplamı 96 olduğuna göre, en küçük dördünün toplamı kaç týr? C / 02 A) 56 B) 60 C) 64 D) 68 E) a bir tam sa yý ol mak üze re, 3a ifadesi çift sa yý belirttiðine gö re, aþa ðý da ki ler - den han gi si tek sayı belirtir? E / 02 A) a + 1 B) (a + 3) 2 C) a 2 9 D) a 3 E) a x, y, z doğal sayılar olmak üzere, (x y) (y + z) = 24 olduğuna göre, x + z toplamının alabileeği en büyük değer kaçtır? D / 02 A) 11 B) 14 C) 24 D) 25 E) x, y, z birer tam sayı olmak üzere, 3. a, b, birer tam sayı ve a < b < olmak üzere, a 2 + 2ab + b 2 = 0 olduğuna göre, a, b, nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A / 02 A), +, + B) +, +, + C) +,, + D),, E),, + olduğuna göre, x + y + z toplamı en çok kaçtır? D / 02 A) 34 B) 37 C) 38 D) 42 E) a onluk sistemde bir rakam ve x = 8 a y = 2 + a olduğuna göre, x y farkı en çok kaçtır? B / 02 A) 8 B) 6 C) 4 D) 2 E) x y çarpımı çift sayý olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima çift sayýdýr? E / 02 19

20 Temel Kavramlar Test x ile y bi rer tek sa yý ol mak üze re, aþa ðý da ki ler - den han gi si tek sa yý dýr? D / a < 0 < b < ol du ðu na gö re, aþa ðý da ki ler den han gi si kesinlikle po zi tif tir? E / 02 A) a + b B) a + b + C) b D) a E) b a 9. x ve y negatif olmayan ardışık iki çift sayıdır. Bu na gö re, 3 x + 4 y en az kaç týr? B / 02 A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) x < y < 0 < z olmak üzere, ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? E / 02 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) x ve y tam sayı olmak üzere, olduğuna göre, x in alabileeği değerler toplamı kaçtır? D / 02 A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) a, b ve birbirinden farklı birer doğal sayı olmak üzere, 3a + 4b + ifa de si nin alabileeği en küçük de ðe r kaç týr? D / 02 A) 0 B) 3 C) 4 D) 5 E) n pozitif tam sayı olmak üzere, n = a olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? D / 02 A) a tek sa yýdır. B) a + n tek sayýdır. C) n çift sa yýdır. D) a n çift sa yýdır. E) a + n çift sa yýdır. 15. m, n ve p birer tam sayýdýr. 5m 3n + 2p = 19 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima tek sayýdýr? A / 02 A)m+n B)m+p C)m+n+p D) m n p E) n + p 20

21 Temel Kavramlar Test n ve x birer pozitif tam sayı olmak üzere, (2n 1) = n 2 x 2 olduğuna göre, x kaçtır? B / 02 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. Ardışık iki çift doğal sayının çarpımının birler basamağı kaç farklı değer alabilir? B / 02 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 6. x ve y bi rer pozitif tam sa yý ol mak üze re, 2. a, b birer pozitif tam sayý ve a b = 12 olduðuna göre, 2a + 3b nin alabileeði en bü - yük deðer kaçtýr? E / 02 A) 17 B) 18 C) 22 D) 27 E) 38 x 2 + x y = 11 ol du ðu na gö re, x kaç týr? A / 02 A) 1 B) 5 C) 7 D) 10 E) a ve b bi rer çift tam sa yý ol mak üze re, aþa ðý da - ki ler den han gi si tek sa yý dýr? D / x po zi tif çift sa yý ol du ðu na gö re, aþa ðý da ki ler - den han gi si da ima ne ga tif tek sa yý dýr? A / x, y, z ken di ara la rýn da; m, n, p ken di ara la rýn da bir bi rin den fark lý do ðal sa yý lar dýr. 4. Toplamları 30 olan iki doğal sayıdan en büyüğü en az kaçtır? D / 02 A) 0 B) 1 C) 15 D) 16 E) 30 m x + n y + p z iþ le mi nin so nu u en az kaç týr? A / 02 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 21

22 Temel Kavramlar Test x ile y birer ne ga tif tam sa yý ol mak üze re, aþa - ðý da ki ler den han gi si da ima po zi tif tir? E / a ve b pozitif tam sa yý lar ol mak üze re, a + b = 15 ol du ðu na gö re, aþa ðý da ki ler den han gi si da ima tek sa yý dýr? E / 02 A) a b ab + 1 B) b a + 3a 5 C) 2a + 4b 6 D) 3a 2 b 1 E) a 2 + b 2 3ab den küçük iki fark lý tam sa yý nýn top la mý en çok kaç týr? E / 02 A) 2 B) 3 C) 197 D) 202 E) a ve b do ðal sa yý lar olmak üzere, 2a + 5b = 50 eþitliðini saðlayan kaç farklý a deðeri vardýr? C / 02 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) a, b, birer reel sayý ve a b > 0 b 3 6 < 0 b a 3 > 0 ol du ðu na gö re, a, b, nin iþa ret le ri sý ra sýy la aþa ðý da ki ler den han gi si dir? E / 02 A) +,, + B),, C), +, + D) +, +, + E),, x, y, z bi rer do ðal sa yý ol mak üze re, ol du ðu na gö re, x + y + z top la mý nýn ala bi le - e ði en bü yük de ðer kaç týr? D / 02 A) 10 B) 12 C) 15 D) 17 E) x, y ve z do ðal sayılar olmak üzere, 2x + 3y z = 20 ol du ðu na gö re, x + y + z top la mýnýn alabileeði en küçük deðer kaç týr? B / 02 A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) a, b ve do ðal sa yý lar dýr. 3a + 4b + 5 = 24 ol du ðu na gö re, a + b + top la mýnýn alabileeði en küçük deðer kaç týr? E / 02 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 22

23 Test ab ve ba iki basamaklý birer doðal sayýdýr. ab ba = 36 Buna göre, b a kaçtýr? EE A) 9 B) 4 C) 3 D) 3 E) 4 5. ab ve ba iki basamaklý sayýlardýr. ab + ba = 66 (a b) olduðuna göre, a + b kaçtýr? EE A) 5 B) 7 C) 8 D) 10 E) Ýki basamaklý; ab sayýsý ile ba sayýsýnýn toplamý 99 dur. Buna göre, a + b kaçtýr? BB A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 Sayı Basamakları ve Taban Aritmetiği 3. AAA ve BBB üç basamaklý birer sayýdýr. AAA + BBB = 222 AA olduðuna göre, A kaçtýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 4. AB ve BA iki basamaklý sayýlardýr. Buna göre, AB + BA toplamý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? BB A) 11 B) 22 C) 35 D) 48 E) ab ve ba iki basamaklý birer doðal sayýdýr. ab + ba = 143 olduðuna göre, a nýn alabileeði en küçük deðer kaçtýr? EE A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 23

24 Sayı Basamakları ve Taban Aritmetiği Test aa, ab, ba, bb iki basamaklý doðal sayýlar olduðuna göre, 11. BB iþleminin sonuu kaçtýr? A) 1 B) 2 C) 5 D) 10 E) 11 AA Yukarýdaki çarpma iþle minde A3 iki basamaklý bir sayýdýr. Buna göre, A kaçtýr? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 8. Ýki basamaklý 3M sayýsý M sayýsýnýn 6 katýdýr. AA Buna göre, M kaçtýr? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) Ýki basamaklý üç sayýnýn toplamý en fazla kaç olabilir? EE A) 291 B) 292 C) 293 D) 294 E) ab ve ba iki basamaklý sayýlardýr. 13. Ýki basamaklý ve birbirinden farklý üç doðal sa yý nýn toplamý 101 dir. BB olduðuna göre, a + b toplamý kaçtýr? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 BB Bu sayýlardan en büyüðü en çok kaç olabilir? A) 81 B) 80 C) 79 D) 78 E) Dört basamaklý bir sayý ile iki basamaklý bir sayýnýn çarpýmý en az kaç basamaklý bir sayý olabilir? AAA A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) AA ve 2A iki basamaklý birer sayýdýr. AA + 2A = 92 olduðuna göre, A kaçtýr? EE A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 24

25 Sayı Basamakları ve Taban Aritmetiği Test aa, ab, ba ve bb iki basamaklý doðal sayýlardýr. iþleminin sonuu kaçtýr? a A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) Üç basamaklý 5 farklý doðal sayýnýn toplamý en az kaç olabilir? CC A) 500 B) 504 C) 510 D) 514 E) Çö züm len mi þi, olan do ðal sa yý kaç týr? EE A) B) C) D) E) Ýki basamaklý mn sayýsý, rakamlarý toplamýnýn 6 katý olduðuna göre, iki basamaklý nm sayýsý rakamlarý toplamýnýn kaç katýdýr? AA A) 5 B) 6 C) 7 D) 9 E) Beþ basamaklý bir sayý ile dört basamaklý bir sayýnýn toplamý en az kaç basamaklý bir sayý olabilir? AA A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 7. a, b ve birer rakam olmak üzere, ab üç ba sa - maklý sayýsý b iki basamaklý sayýsýnýn 21 katýdýr. Buna göre, b iki basamaklý sayýsý a sa yýsýnýn kaç katýdýr? BB A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 4. Ýki basamaklý bir sayýnýn rakamlarýnýn yerleri de - ðiþtirildiðinde sayý 45 küçülüyor. Buna göre, bu sayýnýn rakamlarý farkýnýn mutlak deðeri kaçtýr? CC A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 8. x ve y beþ basamaklý birer doðal sayýdýr. x = A342B y = A234B olduğuna göre, x y kaçtýr? BB A) 1280 B) 1080 C) 980 D) 890 E)

26 Sayı Basamakları ve Taban Aritmetiği Test ab ve ba iki basamaklý sayýlardýr. ab + ba = 110 a b = 4 olduðuna göre, a b çarpýmý kaçtýr? CC A) 12 B) 20 C) 21 D) 25 E) xy, yx ve xx iki basamaklý doðal sayýlardýr. olduðuna göre, x in alabileeði deðerler top - lamý kaçtýr? BB A) 9 B) 10 C) 12 D) 15 E) Rakamlarý farklý üç basamaklý dört farklý doðal sa - yýnýn toplamý 709 dur. Bu sayýlarýn en büyüðü en çok kaçtýr? DD A) 403 B) 400 C) 399 D) 398 E) Her biri üç basamaklý olan beþ tane doðal sayý var - dýr. Bu sayýlarýn, her birinin birler basamaðýndaki rakam sayýsal deðeri bakýmýndan 1 büyültülüp onlar basamaðýndaki rakam sayýsal deðeri ba - kýmýndan 2 küçültülürse toplam kaç azalýr? CC A) 995 B) 195 C) 95 D) 85 E) ab ve ba iki basamaklý birer sayýdýr. ab + ba = 132 b = 2 a olduðuna göre, b a kaçtýr? EE A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) A ve B üç basamaklý iki sayýdýr. A = 4a B = 3a A B = 118 olduðuna göre, A nýn alabileeði en büyük de - ðer kaçtýr? AA A) 497 B) 490 C) 486 D) 464 E) xyz, yxz, a5b üç basamaklý sayý ve x > y olmak üze re, xyz yxz = a5b olduðuna göre, a + b kaçtýr? AA A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) Ýki basamaklý bir sayýnýn rakamlarýnýn yerleri de ðiþ - tirildi ðinde sayý 45 büyüyor. Bu koþula uyan en büyük sayý ile en küçük sa - yýnýn toplamý kaçtýr? BB A) 49 B) 65 C) 94 D) 143 E)

27 Sayı Basamakları ve Taban Aritmetiği Test ten 7 ye ka dar olan ra kam lar kul la ný la rak ya zý lan, ra kam la rý bir bi rin den fark lý, beþ ba sa mak lý ABC DE sa yý sýn da A + B = E + D dir. Bu ko þul la rý sað la yan en küçük ABC DE doðal sa yý sý nýn bir ler ba sa ma ðýn da ki ra kam kaç týr? CC A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 4. Üç basamaklý üç farklý doðal sayýnýn toplamý 566 dýr. Bu sayýlarýn en büyüðü en çok kaçtýr? AA A) 365 B) 358 C) 342 D) 321 E) Rakamlarý farklý en küçük dört basamaklý do ðal sayý ile rakamlarý farklý üç basamaklý en büyük doðal sayý arasýndaki fark kaçtýr? EE A) 247 B) 137 C) 81 D) 72 E) a ve 4b iki basamaklý sayýlardýr. X = (4a) b Y = (4b) a X Y = 120 BB olduðuna göre, b a kaçtýr? A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 9 6. Ýki basamaklý rakamlarý birbirinden farklý beþ farklý doðal sayýnýn toplamý 440 olduðuna gö - re, bu sayýlarýn en küçüðü en az kaçtýr? AAAAA A) 54 B) 57 C) 59 D) 60 E) Her biri en az 3 basamaklý 5 tane doðal sayý var - dýr. Bunlardan her birinin birler basamaðý sayýsal deðeri bakýmýndan 4 azaltýlýr, yüzler basamaðý sayýsal deðeri bakýmýndan 1 artýrýlýrsa bu do ðal sayýlarýn toplamý kaç artar? CC A) 520 B) 500 C) 480 D) 195 E) aab, bb, a, aaa, bbb ve üç basamaklý sa - yýlar olmak üzere, EE iþleminin sonuu kaçtýr? A) 111 B) 37 C) 11 D) 3 E) 1 27

28 Sayı Basamakları ve Taban Aritmetiği Test lik sistemde verilen (100) 2 sayýsýnýn 10 luk sistemdeki deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? CC A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) ve 7 birer sayý tabanýdýr sayýsýnýn 5 lik sistemdeki deðeri aþaðýda - kilerden hangisidir? EE A) 4 B) 41 C) 42 D) 43 E) 44 Yukarýdaki iþlemlerin sonuçlarý için aþaðýdaki - lerden han gisi doðrudur? CC A) I. doðru, II. ve III. yanlýþtýr. B) I. ve II. doðru, III. yanlýþtýr. C) Üçü de doðrudur. D) III. doðru, I. ve II. yanlýþtýr. E) II. doðru, I. ve III. yanlýþtýr lük sisteme göre iki basamaklý en büyük sayý 10 luk sisteme göre kaçtýr? DD A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) a sýfýrdan farklý bir rakamý, 5 ve n sayý tabanýný göstermek üzere, (aaa) 5 = (aa) n lük sistemde üç basamaklý ve rakamlarý farklý en büyük sayý 10 luk sisteme göre kaç týr? AA A) 57 B) 58 C) 59 D) 60 E) 61 BB olduðuna göre, n kaçtýr? A) 29 B) 30 C) 31 D) 32 E) , sayý tabanýný göstermek üzere, (1A1) 5 = ve 4 sayý tabanýný göstermek üzere, (12x) 5 + (31y) 4 = 89 EE olduðuna göre, A kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 olduðuna göre, x + y kaçtýr? CC A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 28

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Çarpanlara Ayırma 5 52 Polinomlar 53 100 İkinci Dereceden Denklemler 101 120 Karmaşık Sayılar

Detaylı

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.08.0 ta rih ve sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 0-0 Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren uy gu lana cak olan prog ra ma gö re

Detaylı

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, ÖSYM nin son yıllarda yaptığı sınavlardaki matematik sorularının eski sınav sorularından çok farklı olduğu herkes tarafından

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 2015 tarzına en yakın dört bin soru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi reel sayý deðildir? A) B) C) 0 D) 8 E). 6 2 9 A) 16 B) 18 C) 20 D) 2 E) 0 2. Aþaðýdakilerden hangisi irrasyonel sayýdýr? 6. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

YGS MATEMATİK SORU BANKASI

YGS MATEMATİK SORU BANKASI YGS MATEMATİK SORU BANKASI Sebahattin ÖLMEZ www.limityayinlari.com Sınavlara Hazırlık Serisi YGS Matematik Soru Bankası ISBN: 978-60-48--9 Copyright Lmt Limit Yayınları Bu kitabın tüm hakları Lmt Limit

Detaylı

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor.

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor. Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B)

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde ALES 2017 EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Eğitimde 30. yıl Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve Sayısal Soru

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde ezberbozan serisi MATEMATİK GEOMETRİ KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30. Kerem Köker Kenan Osmanoğlu Levent Şahin Uğur Özçelik Ahmet Tümer Yılmaz Ceylan KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK

Detaylı

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık Matematik R İ T N R Ö SAYISAL K E YGS - LYS Ön Hazırlık Copyright Çağlayan Basım Yayın Dağıtım Ambalaj San. Tic. A.Ş. Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir?

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir? POLÝNOMLAR TEST / 1 1. Bir fonksiyonun polinom belirtmesi için, deðiþkenlerin kuvveti doðal sayý olmalýdýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi bir polinomdur? 5. m 4 8 m 1 P(x) = x + 2.x + 2 ifadesi bir

Detaylı

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 1. 2,31 0,33 0,65 0,13 + 3,6 0,6 işleminin sonucu kaçtır? A)0,5 B) 0,8 C)0,9 D)5 E)8 4. Üç basamaklı ABB doğal sayısı 4 e ve 9 a kalansız bölünmektedir. Buna göre, A+B toplamının

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar,

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar, 1. 9 2 x 2 ifadesinin açılımında sabit x terim kaç olur? A) 672 B) 84 C) 1 D) -84.E) -672 6. Ali her gün cebinde kalan parasının %20 sini harcamaktadır. Pazartesi sabahı haftalığını alan Ali ni Salı günü

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur?

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur? 07.10.2006 1. Kaç p asal sayısı için, x 3 x + 2 (x r) 2 (x s) (mod p) denkliğinin tüm x tam sayıları tarafından gerçeklenmesini sağlayan r, s tamsayıları bulunabilir? 2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin

Detaylı

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 1. ve y aralarında asal iki doğal sayıdır. 7 y 11 olduğuna göre, y farkı 5. 364 sayısının en büyük asal böleni A) 3 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17 A) B) 3 C) 4

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER bilgi Üslü Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Bir bardak suda kaç tane molekül vardýr? Dünya daki canlý sayýsý kaçtýr? Ay ýn Dünya ya olan uzaklýðý kaç milimetredir? Tüm evreni doldurmak için kaç kum

Detaylı

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ ÖLÜNÝLM KURLLRI ve ÖLM ÝÞLMÝ YGS MTMTÝK. Rakamları farklı beş basamaklı 8y doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, + y toplamı kaç farklı değer alabilir?(). ltı basamaklı y tek doğal sayısının hem

Detaylı

Tek Doğal Sayılar; Çift Doğal Sayılar

Tek Doğal Sayılar; Çift Doğal Sayılar Bölüm BÖLÜNEBİLME VE ÇARPANLARA AYIRMA. Bölünebilme Kuralları Bir a doğal sayısı bir b sayma sayısına bölündüğünde bölüm bir doğal sayı ve kalan sıfır ise, a doğal sayısı b sayma sayısına bölünebilir.

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 İçindekiler 1. ÜNİTE Doğal Sayılar... 8 Örüntü Oluşturma... 18 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 36 Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Tahmin... 44

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 1. m Z, x y(mod m) ise xy=m.k, k Z olduðuna göre, aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? 5. 3x+1 2(mod 7) olduðuna göre, x in en küçük pozitif tam sayý deðeri kaçtýr? A)

Detaylı

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2).

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2). MATEMATÝK TESTÝ. Bu testte 0 soru vardýr.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.. 0, 0, 4,0 0,04 iþleminin sonucu kaçtýr? A) 0 B) 9 0 D) 0 E) 0 4. Pozitif n

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ISBN Sertifika No: 11748

ISBN Sertifika No: 11748 ISN - 978-0--- Sertifika No: 78 GENEL KOORDİNTÖR: REMZİ ŞHİN KSNKUR REDKTE: REMZİ ŞHİN KSNKUR SERDR DEMİRCİ - SRİ ŞENTÜRK SERVET SVŞ ÇETİN as m Yeri: UMUT MTCILIK - MERTER / STNUL u kitab n tüm bas m ve

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar TEMEL KAVRAMLAR Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır., b ve c birer rakamdır. 15 b = c olduğuna göre, + b + c

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Matematiğe Giriş... Temel Kavramlar... Bölme - Bölünebilme Kuralları... 85 EBOB - EKOK... Rasyonel Sayılar... Basit Eşitsizlikler... 65 Mutlak

Detaylı

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10.

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10. MAT-1 EK SORULAR-2 1. 6. A)7 B)8 C)15.D)56 E)64 Olduğuna göre x.a)1 B)2 C)3 D)4 E)6 7. 2. Birbirinden farklı x ve y gerçek A)5.B)6 C)7 D)8 E)9 sayıları için; x 2 +2009y=y 2 +2009x eşitliği sağlandığına

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI 1. a ve b birer pozitif tamsayıdır. 12. a = b³ olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 21 B) 23 C) 24 D) 25 3. Beş kişinin yaşlarının aritmetik ortalaması 24 tür. Aşağıda

Detaylı

BÖLÜNEBĐLME KURALLARI

BÖLÜNEBĐLME KURALLARI YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS - 2 2-2 1 1-1 1 kalanı bulmak için sağdan ve + ile başlamak gerekir BÖLÜNEBĐLME KURALLARI 2 Đle Bölünebilme: tüm çift sayılar, yani birler

Detaylı

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan SAYILAR RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI MATEMATİK KAF01 TEMEL KAVRAM 01 Sayıları ifade etmeye yarayan { 0,1,, 3, i i i,9} kümesindeki semollere onluk sayma düzeninde rakam denir. N =... kümesinin elemanlarına

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖRNEK. 8 Sayılar ve İşlemler. 2 x x 2 x 6. 2 x 2 x 2 x 9

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖRNEK. 8 Sayılar ve İşlemler. 2 x x 2 x 6. 2 x 2 x 2 x 9 ÇARPANLAR VE KATLAR POZİTİF TAM SAYILARIN ÇARPANLARI Her pozitif tam sayı, iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu iki doğal sayıdan her birine o sayının çarpanı denir. Bir sayının çarpanı aynı

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz.

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz. MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA A S A L Ç A R P A N L A R A A Y I R M A T a n ı m : Bir tam sayıyı, asal sayıların çarpımı olarak yazmaya, asal çarpanlarına ayırma denir. 0 sayısını asal çarpanlarına

Detaylı

barisayhanyayinlari.com

barisayhanyayinlari.com YGS MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLLERİ SERİSİ 1 ISBN 978-605-84147-0-9 Baskı Tarihi Ağustos 015 Baskı Yeri: İstanbul YAYINLARI İletişim tel: (538) 90 50 19 barisayhanyayinlari.com Benim için her şey bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir.

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir. TABAN ARĠTMETĠĞĠ Kullandığımız 10 luk sayma sisteminde sayılar {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} kümesinin elemanları (Rakam) kullanılarak yazılır. En büyük elemanı 9 olan, 10 elemanlı bir kümedir. Onluk sistemde;

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. x +6x+5=0 5. x +5x+m=0 denkleminin reel kökü olmadýðýna göre, m nin alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? A) {1,5} B) {,3} C) { 5, 1} D) { 5,1} E) {,3} A)

Detaylı

MATEMATİK DERS PLÂNI. : Doğal Sayılar (Asal Sayılar Bölünebilme O.B.E.B ve O.K.E.K)

MATEMATİK DERS PLÂNI. : Doğal Sayılar (Asal Sayılar Bölünebilme O.B.E.B ve O.K.E.K) MATEMATİK DERS PLÂNI Başlangıç Tarihi :.. Dersin adı Sınıf Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı Planlanan Süre : Matematik : 9. Sınıf : Sayılar : Doğal Sayılar (Asal Sayılar Bölünebilme O.B.E.B ve O.K.E.K)

Detaylı

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol den :... LYS GOMTRİ Ödev Kitapçığı 1 (M-TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve þkenar Üçgen Üçgende

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Soru Konu Doğru Yanlış Boş

Soru Konu Doğru Yanlış Boş YGS - MATEMATİK DENEME- A Soru Konu Doğru Yanlış Boş Okek Bölünebilme % % Obeb Problemleri % % % Obeb - Okek % % Basit ve Bileşik Kesirler % % Okek Denklemi % % Paydaları Eşitlenemeyen Kesirler % % Okek

Detaylı

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir.

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. a) Pozitif doğal sayılar: Sıfır olmayan doğal sayılar kümesine Pozitif Doğal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1

BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1 BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1 1. A saısının 6 ile bölümünden elde edilen bölüm 9 kalan olduğuna göre, A saısı A) 3 B) C) 7 D) 8 E) 9. x, N olmak üzere, x 6 ukarıdaki bölme işlemine göre x in alabileceği

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ 0 EBİM KPSS Kurslarının öğretmen adaylara armağanıdır. SAYILAR Z{,-,-,-,0,,,, } Z - {,-,-,-} negatif tam sayılar kümesi {0} (elemanı 0 olan bir küme) Z + {,,,,n,n+, } pozitif

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK YGS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI RASYONEL SAYILAR ONDALIK SAYILAR ÖRNEKLER (Sayfa -) 6 ) ) ) 6) ; ; ) 0) ) ; 8 ) ) ) 0 ) 6 0 0 8) 0 ) 0) 6 ) 8 ) 8 8) ) ; 6

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

b b b b b b b b b b b b b b

b b b b b b b b b b b b b b 1 Doğal Sayılar Sayı Örüntüleri Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Prolemleri Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi ve Prolemleri Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri, Tahmin Etme Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Detaylı

Kamu Personel Seçme Sınavı. KPSS / Genel Yetenek Testi / Lisans / 30 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri = = 10

Kamu Personel Seçme Sınavı. KPSS / Genel Yetenek Testi / Lisans / 30 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri = = 10 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS / Genel Yetenek Testi / Lisans / 0 Haziran 007 Matematik Soruları ve Çözümleri. 5 9 işleminin sonucu kaçtır? 0, 0,5 A) 9 B) 0 C) D) 5 E) 6 Çözüm 5 9 5 0 9 000.( ).( ) 0,

Detaylı

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNE: AM AYIAR N: am ayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. [(+17) (+25)] + [( 12) (+21)] işleminin sonucu A) 41 B) 25 C) 25 D) 41 Çıkarma işlemi yapılırken çıkanın işareti değişir ve eksilen

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

Soru Konu Doğru Yanlış Boş

Soru Konu Doğru Yanlış Boş YGS - MATEMATİK DENEME- A Soru Konu Doğru Yanlış Boş Okek Bölünebilme % % Okek Denklemi % % % % % % % % Aralarında Asal Sayıların Obebi % % Bölen Sayısı % % % % % % % % % % % % % % % Reel Sayılar % % %

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı