AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 GETİRDİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 GETİRDİKLERİ"

Transkript

1 AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 SAYILI YASANIN GETİRDİKLERİ 21

2 AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 SAYILI YASANIN GETİRDİKLERİ A - YASAL DÜZENLEME VE YÜRÜRLÜK SÜRECİ Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki gün ve 5746 sayılı Kanun, gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır Tarihinde yürürlüğe giren söz konusu yasa ile AR-GE harcamaları için bazı teşvik ve vergi istisnaları düzenlenmiştir. Getirilen yeni istisna düzenlemeleri, tarihine kadar uygulanmak üzere yürürlükte kalacaktır. Konu hakkındaki GVK 89/9 ve KVK 10/a maddelerdeki sürekli istisna hükümleri de yürürlükte olup, 5746 sayılı yasanın 5. maddesiyle, araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40 ı oranındaki indirim haddi % 100 e çıkarılmıştır. Bu sürekli olan istisna hükümleri yürürlükte kalmaya devam edecek ancak, aynı mahiyetteki yeni istisna hükümleri ile birlikte mükerreren faydalanılması mümkün olmayacaktır sayılı AR-GE ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin yasanın uygulanmasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar TUBİTAK ın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir. Sözü edilen yetkili Bakanlıkların birlikte hazırladığı yönetmelik taslağında yer alan düzenlemeleri yasanın ilgili hükümlerinin dizini içindeki yerine göre özellik gösteren hususları örnekleri ile irdelenmeye çalışılacaktır. B - TANIM VE KISALTMALAR Yasada yer alan tanımlamalar yasa hükümlerinin anlaşılır ve yasa koyucunun amacına uygun yorum yapma olanağını sağlayacak şekilde yapılmıştır Bunları teker teker belirtmek yerine açıklamalarımız esnasında ve yeri geldiğinde tanımlama yapılacaktır. C- AR-GE VE YENİLİK HARCAMALARININ İNDİRİLMESİ ESASLARI I- GVK VE KVK DAKİ SÜREKLİ İSTİSNA HÜKÜMLERİ UYGULAMASI Mükellefler aşağıdaki koşullara uymak suretiyle işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik AR- GE harcamaları tutarının %100 ü oranında hesaplanacak AR-GE indirimini kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirebileceklerdir. 1- AR-GE faaliyetleri ile doğrudan ilişkili harcamalar olması, 2- Bir iktisadi kıymet oluşturmayan ve VUK hükümleri çerçevesinde aktifleştirilmesi gerekmeyen gider harcamaları hariç fakat gayrı maddi 22

3 hakka yönelik harcamaların tümü aktifleştirerek amortisman yoluyla itfa edilmiş olması. 3- Yapılan harcamaların indirime konu edilebilmesi için harcamanın AR-GE faaliyeti kapsamında yapılmış olması gerekmektedir. 1- AR-GE Faaliyetleri Şunlardır. (a) Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar, (b) Çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri, (c) Alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerdir. 2- AR-GE faaliyeti sayılmayanlar şunlardır. (a) Pazar araştırması ya da satış promosyonu, (b) Kalite kontrol, (c) Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, (ç) Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, (d) İcat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, (e) Biçimsel değişiklikler (Yönetmeliğin 5 nci maddesinde sayılan a- maçlara yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon v.b., estetik ve görsel değişiklikler), (f) Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler (rutin veri toplama, rutin analizler için kullanılan program, yazılım gibi üretilen prototiplerin rutin ayarlamaları), (g) İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, (ğ) Proje sonucunda geliştirilen ürüne ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar, (h) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri. 3 - AR-GE Faaliyetinin Sınırı AR-GE indirimi AR-GE faaliyetine başlandığı andan denemelerin son bulduğu, ilk üretimin yapıldığı aşamada sona erer. AR-GE projesi neticesinde elde edilen ürünün pazarlanabilir aşamaya geldiği andan itibaren AR-GE projesi bitmiş sayılacağından, bundan sonra yapılan harcamalar (elde edilen ürünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin harcamalar hariç) AR-GE harcaması çerçevesinde değerlendirilmez. 4 - AR-GE İndiriminin Uygulanması Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri AR-GE harcamasına başladıkları tarihten itibaren hem geçici hem yıllık beyannamede, dönem harcamaları 23

4 üzerinden %100 oranında hesaplayacakları AR-GE indirimini yapabileceklerdir. Aktifleştirilen iktisadi kıymetlere ait amortismanlar ile gider yazılan AR-GE harcamaları dönem kazancının belirlenmesinde gider mahiyetinde ayrıca nazara alınacaktır. İlgili dönem kazancının yetersizliği nedeniyle indirim konusu yapılmayan indirimler her hangi bir süreyle sınırlı olmaksızın sonraki dönemlere devredecektir. Devredilen tutar VUK na göre belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak (endekslenerek) dikkate alınacaktır. 5- Değerlendirme Raporu Olumlu Olmalıdır. Uzman kuruluşlar veya TUBİTAK tarafından iki yılda bir hazırlanacak değerlendirme raporu olumlu olması gereklidir. Aksi halde eksik ödenen vergiler mükelleflerden cezalı olarak aranacak ve ayrıca gecikme zammı ile ödenmek zorunda kalınacaktır. 6- Muhasebe Usulü Mükellefler AR-GE veya yenilik harcamalarını diğer faaliyet harcamalarından ayırıp indirimin doğru olarak hesaplanmasına imkan verecek şekilde muhasebeleştireceklerdir. 7- Aktifleştirilen Kıymetlerin Devri - Tamamlanmamış AR-GE veya yenilik projelerinin başka kuruma satılması veya devri durumunda devralan kurum bu projeye ilişkin ilave yaptığı harcamalar için indirim uygulayabilecek devreden kurumunda yapılan harcamalar için indirimden yararlanılması söz konusu olmayacaktır. - Tamamlanmamış AR-GE projesinin devri halinde ise devralanın AR- GE indiriminden yararlanması söz konusu değildir. II SAYILI YASA HÜKÜMLERİ İLE GETİRİLEN DÜZENLEME KAPSAMINDAKİ AR-GE İNDİRİMİ VE DİĞER TEŞVİKLER 1- İndirimin Hesabı ve Uygulama Yöntemi GVK 89/9 ve KVK 10/a maddelerinde düzenlenmiş bulunan AR-GE indirim istisnasına ilişkin hükümler sürekli olarak yürürlükte kalmakla birlikte tarihi ile tarihleri arasında uygulanmak üzere 5746 sayılı kanunla konu hakkında daha kapsamlı bir indirim ve teşvik düzenlemesi getirilmiştir. Yeni düzenleme koşulları, mevcut ve sürekli olan indirim istisnasını da kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Buna göre; - Dar mükelleflerin Türkiye deki işyerleri dahil, konum veya iş merkezi Türkiye de bulunan sermaye şirketlerinin ister işletmeleri bünyelerinde ister ayrı bir kuruluş olarak münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik örgütlenmek suretiyle doğrudan AR-GE harcamaları tutarının % 100 nü ticari kazancın tespitinde yukarıda belirtilen esaslara göre indirim konusu yapabileceklerdir - Ayrıca, Yeni yasayla yapılan tanıma uyan; 24

5 Teknoloji merkezlerinde, AR-GE merkezlerinde, Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya Uluslar arası fonlarca desteklenen AR-GE ve yenilik projelerinde ve tekno girişim sermaye desteklerinden yararlananlarca geliştirilen AR-GE yenilik harcamalarının tamamı ile, 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer ( sürekli çalışan ve yasada tanımlanmış vasıfları bulunan personel) AR-GE personeli istihdam eden AR-GE merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan AR-GE ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısını da indirim konusu yapabileceklerdir. AR-GE harcamalarından VUK hükümleri çerçevesinde aktifleştirilmesi gerekmeyenleri direkt gider yazılması yoluyla, diğer harcamaların ise (gayrimaddi haklar dahil) tamamı aktifleştirilerek amortisman yoluyla itfa edilecektir. 2 - Denetim Esasları 5746 sayılı yasanın 2. maddesine göre AR-GE Merkezi Dar mükellef kurumların Türkiye deki iş yerleri dahil kanuni ve iş merkezi Türkiye de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan en az elli tam zaman eşdeğer AR-GE personeli istihdam eden yeterli AR-GE birikimi ve yeteneği olan birim olarak tarif edilmiştir. Dolayısıyla 5746 sayılı kanunla getirilen GVK 89/9 ve KVK 10/a maddelerde düzenlenen teşviklere ek teşviklerden yararlanma ve denetime ilişkin hükümlerine bu tanıma uyan kuruluşlar muhatap olabilecektir. Yeni yasayla teşvikten yararlanacak kuruluşların yasada öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin tespitler ise henüz taslak halinde bulunan yönetmeliğin 22. maddesinin 4. fıkrasına göre KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ) tarafından değerlendirme raporları ile en geç iki yıllık süreler itibariyle yapılacaktır. Yeni yasaya göre Yenilik ve AR-GE projesi nin kapsamı ve de teknik tanıtımı yapılmış olup bu vasıfların bulunup bulunmadığı hususu TUBİ- TAK, Üniversiteler ile araştırma yapılan konuda uzmanlaşmış kuruluşlarca bir değerlendirme raporu ile belirlenecek, aksi halde AR-GE veya yenilik projesi olarak değerlendirilmeyen projeler nedeniyle yapılan haksız indirimler vergi cezası ve gecikme faizi ile mükelleften aranacaktır. 3 - Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu AR-GE indirimi ile ilgili işlemler ilgili yönetmelikte YMM lerin tasdik e- deceği konular kapsamına alınmıştır. AR-GE indiriminden faydalanan mükelleflerin Gelir ve Kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanılan AR-GE indiriminin doğru hesaplandığı ve uygulandığı na ilişkin tasdik raporu verilmesi gerekmektedir. Ancak. Tam tasdik raporunda indirime ilişkin hususlara yer verilmiş ise ayrıca rapor düzenlenip verilmesi gerekmeyecektir. 25

6 Ayrıca, en geç iki yılda bir KOSGEB tarafından verilecek değerlendirme raporunun kapsadığı iki yıllık süreyi aşan ve henüz raporu verilmemiş süreci de kapsayan bir döneme ait indirimin doğru hesaplanıp uygulandığına ilişkin YMM Tasdik raporu verildikten daha sonra değerlendirme raporu gelmesi halinde de mükellefler AR-GE indiriminden yararlanacaklardır. Fakat YMM raporu verilme zamanı gelmemiş ise (Tam tasdik te) ya da münhasıran sadece indirimden yararlanılması için YMM Tasdik raporu verilecek ise en geç, değerlendirme raporunun ilgili vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde YMM Tasdik raporunun ibrazı gerekecektir. Aksi halde, taslak halindeki yönetmelik hükümlerine göre indirimden yararlanılmayacaktır Örnek (1) KURUM (A) 2008 Takvim yılında beyannamesini vermiş ve yaptığı AR- GE harcamaları tutarını indirim konusu yapmıştır. Ancak 25 Mayıs 2007 tarihinde verilen değerlendirme raporu henüz yenilenmemiştir. Mükellefin Tam tasdik sözleşmesi yoktur. YMM tasdik raporu beyanname ile birlikte verilmiştir. Yeni değerlendirme olumlu raporunun tarihinde Vergi Dairesi kayıtlarına girmesi halinde bu mükellef, AR-GE indiriminden yararlanacaktır. Değerlendirme raporu tarihinde vergi dairesi kaydına girmiş olsa idi bu mükellefin indirimden yararlanabilmesi için YMM raporunun en geç beyanname verilme süresinde ve beyanname ile birlikte verilmesi halinde indirimden istifade edilmesi söz konusu olabilecektir. Örnek (2) Mükellef (B) nin YMM ile tam tasdik sözleşmesi vardır yılınıda kapsayan olumlu değerlendirme raporu tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi halinde mükellef, 2008 yılı kazançları ile ilgili olarak tarihine kadar verilecek 2008 Takvim yılı YMM tam tasdik raporuyla ya da tarihine kadar verilecek YMM münferit tasdik raporuyla doğruluğu tasdik edilen AR-GE indiriminden yararlanabilecektir. Örnek (3) YMM ile tam tasdik sözleşmesi bulunan bir mükellef (C) 2008 yılı beyannamesini verip AR-GE indirimi yapmıştır. İki yılda bir verilen değerlendirme raporu vergi dairesi kayıtlarına tarihinde girmiştir. YMM raporunun tarihine kadar verilip AR-GE indiriminin doğru hesaplandığı ve uygulandığına ilişkin şerhle verilmiş olması halinde mükellefin indirimden yararlanması mümkün olacaktır. Burada öne çıkan husus indirime hak kazanılmasına rağmen YMM raporunun değerlendirme raporunun vergi dairesi kaydına girdikten 30 gün sonra verilmemesi halinde indirim hakkının kullanılamayacağıdır!.. Bize göre, değerlendirme raporu olumlu olan bir proje kapsamında ve yasal koşullarda yapılmış harcamaların geçmiş dönem zararı vasfında olmasından ötürü zaman aşımı süresi içinde raporlanarak kullanılması gerekir. Çünkü rapor indirimin doğru hesaplandığının ve uygulamanın tasdikidir. Bu husus pekala daha sonra da teyit edilebilir!.. 26

7 Asıl olan indirime hak kazanılacak harcamaların yapılması ile amacın gerçekleşmesidir. Raporlama ise bunun teyidi anlamında şekli bir unsurdur!.. Dolayısıyla 2. aşımı süreci düzeltme yoluyla kullanımına izin verilmelidir. Nitekim KDV iadesi uygulamasında benimsenen usûl de budur! Diğer Teşvikler a - Fon Teşviki Fon teşvikinden yararlanabilmek için Dar mükelleflerin Türkiye deki işyerleri dahil olmak üzere Türkiye de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde AR-GE ve Yenilik faaliyetlerinde bulunan en az elli tam zaman eş değer AR-GE personelini istihdam eden yeterli AR-GE birikimi ve yeteneği olan birimler şeklinde örgütlenmeleri gereklidir. Bu nitelikleri taşıyan mükelleflerin; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslar arası fonlardan sınırsız miktarda alabilecekleri destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu fon dönem kazancının ve AR-GE harcaması tutarının tespitinde dikkate alınmaz. Bu fonun elde edildiği hesap dönemini izleyen beş yıl içinde sermayeye ilave dışında her hangi bir şekilde işletmeden çekilmesi halinde zamanında gelir unsuru olarak değerlendirilip tahakkuk ettirilmeyen vergiler cezalı olarak ve gecikme zammıyla aranacaktır. Ayrıca, üçer aylık dönemler itibariyle (Geçici vergi dönemi üç ay olarak uygulandığı sürece geçici vergi dönemi itibariyle) AR-GE personeli sayısının hesabında fiilen ve tam zamanlı olarak çalışan personelin ortalaması esas alınacak ve bu sayı 50 nin altında kalır ise mükellefler izleyen geçici vergi döneminden itibaren AR- GE teşviklerden yararlanamayacaktır. b - Tekno Girişim Sermayesi Desteği Teknolojik ve Yenilik odaklı iş fikirleri olan kişilere kamu idareleri tarafından özellikleri 5746 sayılı yasada belirtilen öğrenci, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile, doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini önbaşvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişilere bir defaya mahsus YTL ye kadar tekno girişim sermayesi hibe olarak verilebilecektir. Hibenin bu vasıftaki kişileri istihdam eden işletmelere verilmesi de söz konusudur. c - Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kamu personeli hariç, AR-GE ve Yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ( birden fazla kuruluşun yeni sistem ve uygulamalar tasarlayarak fizibiliteye dayanan işbirliği kapsamında bilimsel ve teknolojik niteliği olan projeler) tekno girişim desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan AR-GE personeli (AR-GE faaliyetinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenler) ile Destek Personelinin (AR-GE faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli) bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanları için %90 ı diğerleri için %80 i tarihine kadar gelir vergisinden istisna tutulacaktır. 27

8 Gelir vergisi stopajından yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı toplam tam zamanlı AR-GE personel sayısının % 10 nunu geçmeyecektir. Aşan sayıda personel var ise bunların seçimine işveren serbestçe karar verebilecektir sayılı yasa kapsamında Gelir vergisi stopajından yararlananlar 5084 sayılı Yatırım ve istihdamın teşviki ile ilgili yasanın aynı mahiyetteki hükümlerinden yararlanamayacaktır. Ancak %10 nu aşan personelin gerekli şartları taşıması halinde 5084 sayılı yasada öngörülen teçvik unsurlarından yararlanacaktır. Diğer taraftan bize göre, 5084 sayılı yasadaki gelir vergisi stopajı istisnası ile asgari geçim indirimi istisnasının aynı şekilde 5746 sayılı kanunla getirilen gelir vergisi stopaj istisnası ile birlikte uyarlanması mümkündür. Çünkü 5746 sayılı yasadaki istisna ücretin belirli bir kısmını vergi dışında bırakırken GVK nın 32. maddesinde yer alan AGİ ücretlinin hesaplanan vergisinden mahsup edilerek uygulanmaktadır 5084 sayılı yasadaki personel ücretleri ile istisna ise beyanname üzerinden vergi terkini şeklinde işverene tanınmış bir istisna olduğundan ve de 5746 sayılı yasa ile personele sağlanan Gelir Vergisi Stopaj istisnası ile aynı mahiyette olmamasından ötürü AR-GE merkezi 5084 sayılı yasa ile teşvik edilen belgede ise yatırımcı müteşebbise tanınan istisnadan yararlanabilinecektir. Örnek (4) 5084 sayılı yasayla teşvik edilen belgedeki AR-GE ve Yenilik projesi kapsamında çalışan işletmede görevli destek personeli (A) nın Ocak ayı brüt maaşı YTL dir bunun maaşından önce %14+1 SSK priminin tenzilinden sonra kalan YTL ye %80 AR-GE istisnası uygulanacak kalan vergiye tabi 850 YTL üzerinden %15 vergi hesaplanarak bulunacak YTL vergiden AGİ olarak hesaplanan 45,66 YTL nin tenzilinden sonra kalan YTL vergi tevkifatı yapılacaktır. Ayrıca, 5084 sayılı yasa kapsamında beyan edilecek verginin bölgenin konumuna göre %80 veya %100 ünün terkini istisnasından da yararlanılabilinecektir. d- Sigorta Primi Desteği (İŞVEREN E DESTEK) - Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezlerinde, - AR-GE merkezlerinde - Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslar arası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen AR-GE ve Yenilik projelerinde, - Rekabet öncesi işbirliği projelerinde, - Tekno girişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan AR-GE ve DESTEK personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren yarısı her bir çalışan için beş yıl azami süreyle sınırlı olarak Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekle karşılanacaktır. İşverene tanınan sigorta prim istisnası personele tanınan gelir vergisi istisnasının 28

9 süresi ile sınırlıdır. Bu istisna AR-GE personelinin tam zaman eşdeğer sayısının %10 u ile sınırlı olarak tam zaman eşdeğer sayıdaki destek personeline tanınmıştır. % 10 u geçen sayıda personel istihdamı söz konusu ise bunlardan hangilerinin ücretlerine ait işveren prim hissesi desteğinden yararlanacağına işveren karar verecektir. Bu yasa kapsamındaki destekten yararlananlar 5084 sayılı teşvik yasasındaki aynı mahiyetteki desteklerden yararlanamayacaktır. Ancak %10 u aşan destek personeli, koşulları varsa başka yasalardaki desteklerden yararlanacaktır. Bu destekten yararlanmanın diğer bir koşuluda aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına vermeleri ve tüm personele ait primlerin zamanında ödenmiş olması gerekliliğidir. e - Damga Vergisi İstisnası Mükelleflerin söz konusu istisnadan yararlanabilmesi için düzenlenen kağıtların AR-GE ve Yenilik projesi faaliyetlerle ilgili ve bunlara yönelik olması değerlendirme raporunun olumlu bulunması gerekmektedir. Damga vergisinin Noterler ve Resmi dairelerce sorumlu sıfatıyla tahsil edilmesi durumunda, bu kurumlara değerlendirme raporunun işlem anında bu kurumlara ibrazı gerekmektedir. Ayrıca bu raporların bir örneğinin zaman aşımı süresince muhafaza edilmesi ve istendiğinde ibrazı gereklidir. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME: Özetle, yeni yasa ile getirilen teşvikler GVK ve KVK daki sürekli indirim istisnasından ayrı bir düzenleme olmakla birlikte sürekli hükümleri de rehabilite eden bir düzenlemedir. Bu düzenleme ile AR-GE ve Yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, verimliliğin arttırılması yanında ülkeye yabancı sermaye yatırımlarının girişinin hızlandırılması için AR-GE personeli ve nitelikli iş gücü istihdamının arttırılmasını desteklemeyi teşvik amacı güdülmüştür sayılı yasa ile getirilen destek ve teşvikler küçük ve orta ölçekli sanayiyi geliştirme ve destekleme idaresi Başkanlığı tarafından tarihli ve 3624 sayılı kanuna göre oluşturulan teknoloji merkezleri, Türkiye deki AR-GE merkezleri, AR-GE projeleri ve rekabet öncesi işbirliği projeleri ve tekno girişim sermayesine ilişkin destek ve teşvikleri kapsar. Yukarıdaki sunum konu hakkındaki genel tebliğ, 5746 sayılı yasa ve TUBİTAK ın görüşü alınarak Maliye ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelik taslağındaki hususlar miks edilerek yapılmıştır.ancak, konu hakkındaki bu açıklamalardan sonra yönetmelik taslağına son şekli verilirken İstanbul YMM Odası olarak taslakta yer almasını dilediğimiz özellikli hususları özetlersek; 1 - Yatırım indiriminde benimsendiği gibi indirimden, devreden ve hak edilmiş olmak kaydıyla belli bir zamanla sınırlı olmayacak şekilde zarar olsa dahi yararlanılacağı hususunun, 29

10 2 - İndirime esasen hak kazanılmasına rağmen sadece YMM raporunun geç verilmesi sebebiyle hak zayiinin engellenmesi ve hiç olmazsa zaman aşımı sürecinde düzeltme yoluyla kullanılır olmasının sağlanması, sayılı yasadaki gelir vergisi stopaj teşvikinin GVK daki asgari geçim indirimi ve 5084 sayılı yasadaki işverene tanınan istisna ile birlikte uygulanabileceğinin açıkça belirtilmesi, 4 - Yardım fonu olarak özel bir hesapta tutulan yardım ve hibelerle sağlanan finans olanağından karşılanan harcamaların AR-GE ve yenilik harcaması tutarının tespitinde nazara alınmaz şeklindeki 5746 sayılı yasanın 3/(7) bendinin açıklığa kavuşturulması, (Bilahare değiştirilen taslakta isteğimiz doğrultusunda açıklama yapıldı ) 5 - İndirimden yararlanacak mükellefler ile ilgili olarak üst sınırı iki yıl olan değerlendirme raporu verilmeden önce verilecek YMM Tasdik raporlarında işletmenin indirimden yararlanması belirtilmesine karşın bilahare gelen olumsuz değerlendirme raporları söz konusu olduğunda YMM lere sadece indirimin doğru hesaplandığı ve uygulandığına ilişkin ifadeleri taşıyan tasdikten ötürü YMM lere sorumluluk yüklenemeyeceği açıkça belirtilmelidir 30

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir?

29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir? 29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir? Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Vergi Gündemi Özel Dosyası

Vergi Gündemi Özel Dosyası Vergi Gündemi Özel Dosyası Gelir Vergisi Kanunu Taslağı ve İtibari Finansman Gider İndiriminin Taslağa İlave Önerisi Abdulkadir Kahraman Örtülü Sermaye Kapsamında Değerlendirilen Borçlanmalarda Düzeltme

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Raşit ULUBEY* I-BAŞLANGIÇ : 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları Dr. Hakan ERKUŞ İnönü Üniversitesi, İİBF Özet Bilindiği gibi uzun yıllar süren çalışmaların sonucunda enflasyon muhasebesi

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 02.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında Yer Alan Önemli Hususlar Mevcut uygulamada, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi Kanununa göre, kurumların kazançları

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Celal ÇELİK Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası - Aralık 2000) Giriş Bu yazıda gelir (ticari kazanç) ve kurumlar vergisi mükellefleri

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı