İMKB DE OLUŞAN FİYATLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Neslihan Turguttopbaş 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMKB DE OLUŞAN FİYATLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Neslihan Turguttopbaş 1"

Transkript

1 İMKB DE OLUŞAN FİYATLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Neslihan Turguttopbaş 1 ÖZET Bu çalışmada, finansal piyasalardaki birçok fiyatlama teorisinin temel alındığı etkin piyasalar teorisinden sapmaları ortaya konulmaktadır. Etkin piyasalar teorisi, yatırımcılarımn bir çok açıdan rasyonel olduğunu varsaymaktadır, ancak pratikte gözlemlenenler farklı durumları yansıtmaktadır. Öncelikle etkin piyasa teorisine ilişkin hipotezlerin yabancı piyasalarda ve IMKB de test edildiği araştırmalar özetlenmektedir. Daha sonra, IMKB tarafından sağlanan finansal ve piyasa verileri üzerinden farklı yatırım alternatifleri değerlendirilmek suretiyle IMKB de gözlemlenen rasyonaliteden sapmalar ve bunların yatırımcıların davranışsal finans teorisi kapsamında, rasyonellikten uzaklaşmaları ile açıklanmaya çalışılacaktır. Anahtar sözcükler: Etkin Piyasalar Hipotezleri, Davranışsal Finans, Arbitraj, IMKB etkinliği THE EVALUATION OF THE PRICES IN ISTANBUL SECURITIES EXCHANGE WITH BEHAVIORAL FINANCE APPROACH ABSTRACT This paper presents deviations from Efficient Market Hypothesis (EMH) which are mainly the building body of the many pricing theories in the financial markets. EMH presumes that the investors are rational in many ways but the reality tells very different stories. Firstly, the research about the test of the hypothesis in foreign markets as well as in IMKB are briefly summarized. Then, with the financial and market data provided by IMKB are used to evaluate the investment alternatives to determine the rationality deviations and these deviations will be evaluated under the behavioral irrationalities of the investors as suggested by Behavioral finance theory. Key Words: Efficient Market Hypothess, Behaviral Finance, Arbitrage, IMKB efficiency Jel Code: G02 - Behavioral Finance: Underlying Principles 1 Atılım Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Öğretim Görevlisi. E-posta: KızılcaĢar Mahallesi, Ġncek / Ankara Tlf:

2 1. GİRİŞ Piyasa Etkinliği konusunda teorik çalıģmaları gerçekleģtiren Bachelier 1, Fama 2, Rubinstein 3, Jensen 4 ve Grossman ve Stiglitz 5 aģağıda özetlenen Etkin Piyasa Hipotezinin (EPH) yapı taģlarını oluģturmuģtur: Yatırımcılar, sağladıkları faydayı maksimize etmeyi amaçlamaktadır. Yatırımcılar, risk ve getiri temeline dayalı seçimler yapmaktadırlar ve beklentileri homojendir. Yatırımcılar birbirinin aynı zaman ufkuna sahiptirler. Her türlü bilgi serbestçe edinilebilmektedir. EPH, ekonomik ajanların rasyonel oldukları ve bir menkul kıymetin piyasa değerinin temel değere eģit olduğunu öne sürmektedir. Piyasa etkinliğinin kanıtlanabilmesi için yapılan deneysel çalıģmalarda test edilen hipotez, Fiyatlar tüm mevcut bilgiyi yansıtır dır. Söz konusu çalıģmalar, öncelikle sadece geçmiģ fiyat ve getiri bilgi setini dikkate alan zayıf form testleri ile baģlamıģ olup, çok sayıda test etkinlik hipotezlerini desteklemiģtir. Hisse senedi bölünmesi, yıllık finansal tabloların açıklanması ve yeni ihraçlar gibi diğer halka açık bilgiler sebebiyle oluģan fiyat düzeltmeleri kapsamında gerçekleģtirilen yarı-kuvvetli form testlerini, fiyat oluģumunda etkisi olan bilgilere belirli yatırımcı gruplarının monopolistik eriģimi ile ilgili olarak kuvvetli form testleri izlemiģtir. EPH, aralarında farklı ülkelerdeki hisse senedi, mal, future, Ģirket ve hükümet bono ve opsiyon piyasalarının bulunduğu birçok veri seti ile test edilmiģtir. Veri seti çeģitliliği ve yöntemin karmaģıklığı arttıkça, bu hipotezleri destekler nitelikteki tespitlere bazı karģıt yaklaģımlar oluģmuģtur. EPH ne göre; yüksek getiri sadece yüksek sistematik riskin karģılığı olarak sağlanabilmektedir. Ancak, son dönemde yapılan çalıģmalar sonucunda, bazı yatırım stratejilerinin taģıdıkları sistematik risklerin gerektirdiğinden daha yüksek getiri sağladıkları görülmüģtür. Bu tür durumlar, etkin piyasa teorisinden sapma olarak nitelendirilmiģtir. 2. PİYASA ETKİNLİĞİNDEN SAPMALAR ve DAVRANIŞSAL FİNANS Hisse senedi fiyatlarındaki tahmin edilebilirlik, piyasa etkinliği çerçevesinde en çok incelenen konulardan biridir. Fiyatlardaki pozitif otokorelasyon momentum olarak değerlendirilirken, negatif korelasyon ise ortalamaya yaklaģma Ģeklinde kendini göstermektedir. Hisse senedi getirilerindeki otokorelasyon çok bilinen kazananları al/kaybedenleri sat benzeri birçok portföy stratejisinin geliģtirilmesinde rol oynamıģ olup, sözkonusu stratejiler ise etkin piyasa teorilerinin test edilmesinde sıklıkla kullanılmıģtır. Getirilerin tahmin edilebilirliği, piyasa etkinliğinin farklı Ģekillerde sorgulanması sonucunu doğurmuģtur. Etkinlikten sapmalar sorgulanırken, yatırımcıların akılcı düģünce mekanizmalarını bozan önyargılar kapsamında, davranıģsal finans yaklaģımları ön plana çıkmıģtır. Sözkonusu önyargıların temel olarak temsiliyet hevristiğinden kaynaklandığı birçok [1] Bachelier, L. Therorie de la Speculation (Paris: Gauthier-Villars, 1900), 18 [2] Fama F.E. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Emprical Work, The Journal of Finance, Vol.25, 1970, 383. [3] Rubinstein, M. Rational Markets: Yes or No? The Affirmative Case, Financial Analysts Journal, (Mayıs- Haziran 2001), 15. [4] Jensen, M.C."Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency", Journal of Financial Economics, Vol. 6, Nos. 2/3, 1978, 97. [5] Grossman S.D. ve Stiglitz S.J. On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, The American Economic Review, Vol. 70, No. 3 (Haziran, 1980),

3 çalıģmada ortaya konmuģtur. Öteyandan, birçok davranıģsal finans modeli hisse senedinin geçmiģ dönemlerdeki performansını temsiliyet hevristiğinin en önemli tetikleyicisi olarak kabul etmiģtir. Bu bağlamda, finansal performansta zaman içinde gözlemlenen eğilim (trend) ve tekrarlama (sequence) da temsiliyetin bir göstergesi niteliğindedir. Temsiliyet hevristiği, bireylerin benzer özelliklerine göre nesneleri gruplamalarıdır. BaĢka bir ifadeyle ise, bireylerin kısıtlı zaman veya bilgi sebebiyle genelleme yapma eğilimleridir. Bireyler nesnelerin göze çarpan özelliklerinden önemli ölçüde etkilenmekte ve veri setinin kısıtlılığına rağmen sonuç çıkartabilmektedirler. Öteyandan, daha önce yapmıģ oldukları gruplandırmayı bozmamak adına beklenti oluģtururken, ekstrem olayların gerçekleģebileceğini gözardı etmektedirler. Sözkonusu etkilerin altında yatırımcılar, bir Ģirketin geçmiģ performansına bakarak bir gruplandırma yapmakta ve geleceğe iliģkin getiri tahminlerini de bu çerçevede oluģturmaktadır. Temsiliyet, farklı varsayımlar ve yaklaģımlar altında davranıģsal finans kapsamındaki birçok modele konu olmuģtur. Barberis ve arkadaģları birbirini izleyen yüksek kar açıklamalarının yatırımcıları bir eğilimin oluģtuğu düģüncesine yönlendirdiğini ve Ģirket hisse senedi fiyatında artıģa sebep olduğunu tespit etmiģtir. 6 Öteyandan, Mullainathan bireylerin kategoriler içinde düģündüklerini ve diğer olasılıkları gözardı ederek akıllarına yatan senaryoyu kabul ettiklerini dile getirmiģtir. 7 Hong ve Stein ise, yatırımcıların toplam bilginin belli bir kısmını kullanan heterojen gruplardan oluģtuğunu önesürmüģlerdir. Bu gruplar, yeni bir bilgiye gereğinden fazla tepki veren medya izleyicileri, geçmiģ trendi gelecekte arayan ve medya izleyicilerinin tepkilerini bu Ģekilde kullanan momentum iģlemcileri dir. 8 Daniel, Hirschleifer ve Subramanyam a göre ise, bir Ģirket hakkında birbirini izleyen olumlu haberler bir eğilimin sözkonusu olduğu kanaatini yaratarak, yatırımcıların kendi bilgilerine inançlarını artırmak suretiyle gereğinin üstünde tepkiye sebep olmaktadır PİYASA ETKİNLİĞİNİN IMKB DE TEST EDİLMESİNE İLİŞKİN LİTERATÜR Son yıllarda ĠMKB de de piyasa etkinliğini değerlendiren ve farklı dönemlerdeki getiri hareketlerini inceleyen birçok çalıģma yapılmıģtır. Bir çalıģmada 1994 ekonomik krizi sonrası yatırımcıların rasyonel ve risk sever yaklaģımlarından kaynaklanan doğrusal olmayan davranıģlarının oluģtuğu 1995 ve 1996 yılları hariç, 1987 ve 1998 yılları arasında zayıf formda etkin olduğu gösterilmiģtir. 10 Ancak, Ocak Aralık 1991 dönemindeki hisse senedi getirileri serilerine ait dağılım fonksiyonlarının değerlendirildiği baģka bir çalıģmada ise, geçmiģ zaman serileri kullanılarak ĠMKB de normal üstü kazanç elde edilebileceği ve bu açıdan ĠMKB nin zayıf formda etkin olmadığı tespit edilmiģtir. 11 Bazı araģtırmacılar ise, ĠMKB de gözlemlenen etkin piyasa teorisine ters düģen anomalileri incelemiģlerdir: Bu kapsamda, ĠMKB de haftasonu etkisini inceleyen iki ayrı çalıģma 12, kazanan-kaybeden [6] Barberis, N., Shleifer A. ve Vishny A. A Model of Investor Sentiment, Journal of Financial Economics, 49,7 (Cambridge, 1997), [7] Mullainathan S. Thinking through categories, NBER Working Paper, [8] Hong, H. ve Stein J. A unified theory of underrreaction, momentum trading, and overreaction in asset markets, Journal of Finance, 54 (1999), [9] Daniel K., Hirshleifer D. ve Subrahmanyam A. Investor psychology and security market under and overreactions, Journal of Finance, 53 (1998), [10] Özün, A. Kaos Teorisi, Hisse Senedi Getirilerindeki Doğrusal Olmayan DavranıĢlar, Zayıf ĠĢlem ve GeliĢen Piyasalarda Piyasa Etkinliği: ĠMKB Örneği, ĠMKB Dergisi, 9 (Mart 1999), 30. [11] Muradoğlu A. ve Ünal M. Week Fom Efficiency in the Thinly Traded Istanbul Securities Exchange, Middle East Business and Economic Review, 6, (1994), 37. [12] Muradoğlu G. ve Oktay T. Türk Hisse Senedi Piyasasında Zayıf Etkinlik: Takvim Anomalileri, Hacettepe Üniversitesi Ġkt. Ġd. Bil. Fak. Dergisi, 11, (1993), ve Metin K., Muradoğlu G. ve Yazıcı B. An Analysis of Day of the Week Effect on the ISE, Istanbul Securities Exchange Review, 1,2 (1997), 15. 3

4 etkisini inceleyen bir çalıģma 13 ve takvimsel anomalilerin değerlendirildiği bir baģka çalıģma 14 ĠMKB nin zayıf formda dahi etkin olmadığını ortaya koymuģtur tarihli bir çalıģmada ĠMKB 100 serisinin 15 dakikalık ve seanslık kapanıģ değerlerine bağlı olarak iki farklı frekansta seri kullanılarak ĠMKB nin zayıf formda etkin bir piyasa olduğu test edilmiģ ve ĠMKB nin zayıf formda etkin bir piyasa olduğu sonucuna ulaģılmıģtır. 15 DavranıĢsal finans yaklaģımı ve etkin piyasa kavramı arasındaki iliģkinin sorgulandığı 2011 tarihli araģtırmada beģ adet endeks kapsamında Temmuz 1998 ve Haziran 2008 arasındaki dönemde kesintisiz olarak iģlem görmüģ hisse senetlerinin aylık getirileri seçilerek gerçekleģtirilen analizde IMKB 30 Endeksi dıģındaki endekslerde Asırı Tepki Hipotezini ve zıtlık stratejilerinin yararlılığını destekler sonuçlara ulaģılmıģ ve IMKB nin zayıf formda dahi etkin olmadığı tespit edilmiģtir. 16 Ocak 1992-Aralık 2004 yıllarına iliģkin IMKB de aģırı reaksiyon anomalisini inceleyen bir çalıģmada uzun dönem için 5 yıllık kazanan/kaybettiren portföyleri oluģturulmuģ ve bu portföylerin takip eden 5 yıldaki performansları gözlenmiģtir. Elde edilen sonuçlar literatürü destekler nitelikte, geçmiģte kazandıran hisse senetlerinden oluģan portföylerin takip eden dönemde kaybettirdiği ya da daha az kazandırdığı, kaybettiren portföylerin ise takip eden dönemde kazandırdığı saptanmıģtır. Kısa dönem yetersiz reaksiyon anomalisini ölçmek üzere, hisse senetlerine iliģkin olarak kamuya açıklanmıģ temettü ödeme kararları test edilmiģ ve istatistiki olarak anlamlı ve literatürle tutarlı sonuçlara ulaģılmıģtır. Sonuç olarak,davranıģsal finans modellerinin öngörüleriyle uyumlu bir Ģekilde, etkin piyasalar hipotezinin IMKB de geçerli olmadığı ortaya konulmuģ ve IMKB nin zayıf formda dahi etkin olmadığı sonucuna varılmıģtır. 17 IMKB Dergisi nde yayınlanan bir baģka çalıģmada IMKB nin zayıf formda piyasa etkinliği, aģırı tepki verme hipotezinin öngördüğü iģlem stratejisiyle test edilmiģtir. 18 ÇalıĢmada 1 Ocak Aralık 2002 tarihleri arasındaki 36 aydan oluģlan 4 periyod ele alınmıģtır, oluģturulan kazandıran portföy piyasanın altında %50,57 oranında daha az getiri sağlarken, kaybettiren portföy piyasanın üzerinde %66,11 daha fazla getiri sağladığı ortaya konmuģtur. Sonuç olarak, aģırı tepki verme hipotezinin öngördüğü iģlem stratejisi izlenerek elde edilen bulgular, IMKB'nin zayıf formda etkin bir piyasa olmadığını ortaya koyulmuģtur. Söz konusu etkinin, Türkiye'de Kasım 2000 ve ġubat 2001'de yaģanan finansal krizleri içeren 4. periyodunda, daha da belirginleģtirici görülmüģtür. Son dönemde gerçekleģtirilen bir çalıģmada ise, 20 hisse senedinden oluģturulan bir portfoyün getirisinin Ocak 1986-Kasım 2005 dönemi için gerçekleģtirilen zaman serisi analizi sonucunda IMKB nin zayıf formda etkin olduğu ortaya konulmuģtur. 19 [13] Çetiner Ġ. Test of Overreaction in Istanbul Stock Exchange, BasılmamıĢ MBA Tezi, ĠĢletme Bölümü, Bilkent Üniversitesi, (Ankara, 1993). [14] Özmen T. Dünya Borsalarında Gözlemlenen Anomaliler ve Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Bir Deneme, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, No:61, (Ankara, 1997) [15] Duman S., Atan Z.A. ve Özdemir M. Hisse Senedi Piyasasında Zayıf Formda Etkinlik: ĠMKB Üzerine Ampirik Bir ÇalıĢma, Dokuz Eylül Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:24, Sayı:2, Yıl:2009, [16] Doğukanlı H. ve Ergün B. DavranıĢsal Finans Etkin Piyasalara Karsı: AĢırı Tepki Hipotezinin Ġmkb de AraĢtırılması, Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, 2011, [17] Barak O. ve Demirel E. IMKB de Gözlemlenen Fiyat Anomalilerinin DavranıĢsal Finans Modelleri Kapsamında Değerlendırılmesı,2006,www.finansbilim.com [18] Sevim ġ., Yıldız B. Ve Akkoç S. AĢırı Tepki Verme Hipotezi ve IMKB Üzerine Ampirik Bir ÇalıĢlma, IMKB Dergisi, Sayı:35, [19] Aga M., Efficient Market Hypothesis and Emerging Capital Markets: Emprical Evidence from Istanbul Stock Exchange International Research Journal of Finance and Economics (2008) 4

5 4. MODELİN İMKB DE TEST EDİLMESİNDE KULLANILAN FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ Bu çalıģmada ele alınacak davranıģsal finans modeli olan, Westley S.Chan, Richard Frankel ve S.P.Kothari nin (CFK) modelinde de temsiliyet önyargısı, finansal performanstaki eğilim ve tekrarlar kapsamında ele alınmaktadır. 20 Tversky ve Kahneman ın geçmiģ bilgilerdeki istikrarın yatırımcının gruplama yapmasına sebep olduğu tezlerine dayalı olan bu yaklaģım çerçevesinde, bir trendi oluģturan alt dönemlerdeki performansın gelecekteki getirinin tahmininde kullanılabileceği varsayılmaktadır. 21 Bu varsayımı destekleyecek bir diğer bakıģ açısı ise; Barberis ve arkadaģlarının birbirini izleyen dönemlerde iyi performans göstermiģ olan bir Ģirketin hisse senedinin ne Ģekilde ölçülürse ölçülsün yüksek değerlendiği, ancak bu değerlemenin zamanla ortalamaya yaklaģtığı yönündeki tespitidir. 22 Farklı bir yaklaģımla gerçekleģtirilen bir analizde, Demir ve arkadaģları, bireysel yatırımcıların karar mekanizmalarının psikolojik önyargılardan etkilendiği, birçok yatırımcının sistematik hatalar yaptığı ve rasyonel çözümler kullanmadıkları ortaya konulmuģtur. Bu kapsamda, yatırımcı kararlarının medya, arkadaģlar ve benzer çevresel faktörlerden etkilendiği dile getirilmiģtir. 23 CFK modellerinde finansal performansın ölçütü olarak satıģ ve net kardaki büyüme oranlarını temel almıģlardır. CFK nin modelinin temel olarak Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) nda iģlem gören hisse senetlerine uygulanacağı çalıģmanın bu kısmında, ġubat 2012 itibariyle IMKB endeks 50 de yer almıģ ve ilgili dönemde verileri mevcut olan Ģirketlerin üç aylık finansal tabloları kullanılmıģtır. Sözkonusu Ģirketlerin Aralık 2006 döneminden 2009 yıl sonuna kadar sözkonusu olan finansal bilgileri IMKB nin internet sitesinde yer alan veri setinden ve 2010 baģından Eylül 2011 dönemine kadar sözkonusu olan bilgiler ise Kamuyu Aydınlatma Platformu veri setinden sağlanmıģtır. 24 CFK nın modelinde ele alınan finansal performans ölçütlerinden satıģlardaki (S) büyüme aģağıdaki formülasyonla hesaplanmaktadır: [ ( S t + S t-1 + S t-2 + S t-3 ) ( St-4 + St-5 + St-6 + St-7) ] / ( St-4 + St-5 + St-6 + St-7) SatıĢlardaki büyüme, endüstri yapısı, endüstrinin hayat döngüsü ve benzer değiģkenlerden etkilenebilmekte olup, dört dönemin ortalamasının alınmasının, varsa, eğilim ve sıralamaların ortaya konulmasında faydalı olacağı düģünülmektedir. Öte yandan, net kar (NK) büyüme oranları hesaplanırken de aģağıdaki formülasyonlar kullanılmıģtır: [ ( NKt + NKt-1 + NKt-2 + NKt-3 ) ( NKt-4 + NKt-5 + NKt-6 + NKt-7) ] / ( NKt-4 + NKt-5 + NKt-6 + NKt-7) Açıklanan satıģ ve net kar büyüme verileri ıģığında ele alınan Ģirketler üç gruba ayrılmıģtır: - Yüksek Büyüme ġirketleri (YBġ): Finansal performans kriterine göre üç aylık büyüme oranı ele alınan toplam 12 adet 3 aylık dönemde sayısal olarak en çok artıģ sağlamıģ olan [20] Chan W.S., Frankeli R.M. ve Kothari S.: Testing Behavioral Finance Theories Using Trends and Sequences In Financial Performance, MIT Sloan School of Management, Working Paper , (June 2003). [21] Tversky A. ve Kahneman S. Availability: A heuristic for judging frequency and probability, Cognitive Psychology, (1973), 5, 207. [22] Barberis N., Shleifer A. ve Vishny R.: a.g.m., 174 [23] Demir Y., Akçakanat T. ve Songur A. Yatırımcıların Psikolojik Eğilimleri Ve Yatırım DavranıĢları Arasındaki ĠliĢki: ĠMKB Hisse Senedi Yatırımcıları Üzerine Bir Uygulama Gaziantep Univercity Journal of Social Sciences, Vol 10, No 1, 2011 [24] kap.gov.tr 5

6 Ģirketlerdir. Yatırımcılar ele alınan finansal kriterdeki büyümenin devam edeceğini öngörerek, gelecekte bu Ģirketleri gereğinin üstünde (overvaluation) değerlemeleri beklenmektedir. - DüĢük Büyüme ġirketleri (DBġ): Finansal performans kriterine göre üç aylık büyüme oranı ele alınan toplam 12 dönemde sayısal olarak en az artıģ sağlamıģ olan Ģirketlerdir. Yatırımcılar tarafından gereğinin altında (undervaluation) değerlenmeleri beklenmektedir. - Belirli bir Eğilimi Olmayan ġirketler: Yatırımcılar bu tip Ģirketlerin getirilerinin ortalamaya yakın olacağı beklentisindedirler. Finans literatüründe sıklıkla yer bulmuģ olan büyüme ve değer kavramları çerçevesinde, yatırımcıların YBġ hakkında fazlasıyla iyimser olmaları ve Ģirketleri gereğinin üstünde değerlemeleri, ancak piyasada fiyatın bu değerin altında oluģması sebebiyle hisse senedi getirilerinin piyasanın altında kalacağı öne sürülmektedir. Öteyandan, davranıģsal finans literatüründe, temsiliyet önyargısının oluģmasını, yani yatırımcıların Ģirketlerin finansal performanslarını izleyerek onları gruplandırmalarını sağlamak için, istikrar önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda, bir yatırımcının izlediği finansal performans kriterinde belirli bir sayıdaki dönemde aynı yönlü hareketin oluģması, gelecek dönemde de aynı yönlü hareketin oluģmasındaki inancı kuvvetlendirecektir. Yatırımcıların bir firmayı belirli bir finansal performans kriterini baz alarak YBġ veya DBġ olarak değerlendirmelerine sebep olabilecek dönem sayısı bilinmemekle birlikte, satıģ ve net kar artıģları ayrı ayrı baz alınarak, son 1 yılı kapsayan 4 üç aylık dönemin dördünde de aynı yönlü hareket sağlayan Ģirketler istikrarlı, iki veya daha az dönemde büyüme sağlayan Ģirketler istikrarlı olmayan Ģeklinde gruplandırılmıģtır. Bu kapsamda gerçekleģtirilen analiz sonucunda 5 adet Ģirketin hisse senedinden oluģturulacak portföyler kapsamında satıģ kriteri baz alındığında YBġ niteliğindeki 5 Ģirketin 3 tanesi istikrarlı, 2 tanesi istikrarsız YBġ olarak belirlenmiģtir. 25 Portföy için belirlenen 5 adet DBġ nin 2 tanesi istikrarlı 3 tanesi istikrarsız niteliktedir. 26 olarak belirlenmiģ, söz konusu Ģirketler gösterdikleri istikrara göre sıralanmıģtır. Öteyandan, net kar kriteri baz alındığında 5 hisse senedinden oluģan YBġ nden 4 tanesi istikrarlı 1 tanesi istikrarsız 27, DBġ Ģirketlerinden ise 1 tanesi istikrarlı, 4 tanesi istikrarsız bir geliģim sergilemiģtir.28 OluĢan grupların ortalama 3 aylık getirileri Tablo 1 de sunulmuģtur: Tablo 1 YBŞ ve DBŞ lerin Getiri Karşılaştırması DavranıĢsal finans modellerinde, büyüme Ģirketi olarak nitelenen Ģirketlerin yatırımcılar tarafından gereğinin üstünde değerlendikleri ve bu yüzden düģük getiri sağladıkları öne [25] SatıĢ kriterine göre istikrarlı YBġ Ģirketleri olarak Asya Katılım Bankası, Tav Havalimanları ve Yapı ve Kredi Bankası, istikrarsız YBġ Ģirketleri ise TüpraĢ ve Vakıflar Bankası olarak belirlenmiģtir. [26] SatıĢ kriterine göre istikrarlı DBġ Ģirketleri olarak Akbank, BagfaĢ ve istikrarsız DBġ olarak ise Ak Enerji, Sasa Polyester, T. Halk Bankası belirlenmiģtir. [27] Net kar kriterine göre istikrarlı YBġ Ģirketleri olarak Good-Year, Aksa, Asya Katılım Bankası, Arçelik, istikrarsız YBġ Ģirketi ise NetaĢ olarak belirlenmiģtir. [28] Net kar kriterine göre istikrarlı DBġ Ģirketi olarak Türk Hava Yolları, istikrarsız DBġ Ģirketleri ise T.Ekonomi Bankası, Vakıflar Bankası, Ak Enerji ve Petkim olarak belirlenmiģtir. 6

7 sürülmektedir. Bu yaklaģıma paralel olarak, ilgili dönemde ĠMKB de ele alınan hisse senetlerinin ortalama getirisinin % 4,22 olduğu dikkate alındığında: - SatıĢ kriterine göre YBġ olarak belirlenen Ģirketlerin getirisi, davranıģsal finans yaklaģımını doğrulayarak ortalamanın altında kalmıģ ve hatta istikrarlı YBġ lerin getirisi daha da düģük olarak gerçekleģmiģtir. Yukarıda dile getirilen tezin tersi durumunda da düģük büyüme Ģirketlerinin düģük değerlendiği ve daha yüksek getiri sağladıkları tezi yukarıda yeralan hesaplamalar kapsamında doğrulanmaktadır. - Net kar kriterine göre belirlenen portföylerin getirisi ise, istikrarlı olan YBġ ler için daha düģük olmakla birlikt,e ortalamanın üstünde gerçekleģmiģtir. Ġstikrarsız YBġ ler ise, ortalamanın çok üstünde bir getiri sağlamıģlar ve davranıģsal finans yaklaģımı doğrulanamamıģtır. DBġ lerin yatırımcılar tarafından olumsuz kategorizasyona tabi tutularak, istikrarlı veya istikrarasız olsun, düģük getiri sağlamaları davranıģsal finans yaklaģımını doğrulamaktadır. 5. FİNANSAL VERİLERE DAYANAN İŞLEM STRATEJİLERİNİN İMKB VERİ SETİ ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Etkin piyasalar teorisinin öngörülerine rağmen, geçmiģ piyasa bilgisini kullanarak geleceği tahmin etmeye yönelik birçok iģlem stratejisi pratikte normalin üstünde pozitif getiri sağlayabilmektedir. Sözkonusu stratejilerin temelinde, getirilerin geçmiģteki eğilimlerden bağımsız olduğuna iliģkin etkin piyasa teorisinin en zayıf formunun bile, reddi yeralmaktadır. Bu kapsamda, en çok dikkat çeken iki strateji; overreaksiyon ve momentum stratejileridir Overreaksiyon stratejisi, geçmiģte kaybettiren hisse senetlerini alıp, kazandıranları satmak olarak özetlenebilmektedir. Momentum stratejisi ise bunun tam tersi bir stratejidir. Overreaksiyon stratejilerinin Amerikan ve Ġngiliz piyasalarında kısa dönemde, momentum stratejilerinin ise orta-uzun vadede karlı olduğu birçok çalıģmada ortaya konmuģtur. Bu durum, 1990 lı yıllardan itibaren Eugene Fama ve Ken French i modern portföy teorisini sorgulayarak Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelini geliģtirmeye yönlendirmiģtir döneminde hisse senedi piyasasındaki getirileri inceleyen Fama ve French, regresyon analizi kullanarak piyasada oluģan fiyatları daha iyi açıklamaya çalıģmıģlardır. Fama ve French klasik yatırımcıların beklenti ve tercihlerini etkileyebilecek üç faktör belirlemiģtir. 29 Bunlar; ne kadar hisse senedi riski alınacağı, yatırım yapılan Ģirketlerin piyasadaki konumu ve yatırım yapılan Ģirketlerin defter değerinin piyasa değeri oranıdır. Ġlk faktör yüksek getiri sağlamak amacıyla diğer yatırım araçlarına göre daha çok risk taģıyan hisse senetlerine yatırım yapmanın yarattığı ek getiri beklentisini incelerken, ikinci faktör büyüklük primi (size premium) olarak değerlendirilmektedir. Yatırımcıların küçük ve dolayısıyla daha riskli olarak algıladıkları Ģirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmalarının oluģturduğu ek getiri beklentisini kapsamaktadır. Gerçekte küçük Ģirketler çeģitlendirilmemiģ risk yapıları ve finansal güçlüklere daha duyarlı olmaları sebebiyle daha yüksek risk altında faaliyet göstermektedirler. Fama ve French bu faktörü aktif toplamı düģük olan Ģirketlerin hisse senetlerinden oluģan bir portföyün belirli bir dönemde sağladığı getiri ile aktif toplamı yüksek olan bir Ģirketin hisse senetlerinden oluģan bir portföyün sağladığı getiri arasındaki fark olarak sayısallaģtırmıģ ve bunu Küçük Eksi Büyük (KEB) olarak isimlendirmiģtir. 30 [29]Fama F.E. ve K.French: Multifactor explanations of asset Pricing Anomalies, Journal of Finance 51, 1993, 55. [30]Fama E.F. ve K.French: Size and Book-to-market Factors in the Earnings and Returns, Journal of Finance 50, 1995,

8 Öteyandan, değer primi (value premium) olarak isimlendirilen bir diğer faktör de, piyasa değeri / defter değerġ oranı yüksek olan Ģirketlerin hisse senetlerinden oluģturulan bir portföy ile sözkonusu oranı düģük olan Ģirketlerin hisse senetlerinden oluģturulan bir portföyün getirisi arasındaki farkı içeren Yüksek Eksi DüĢük (YED) dir. Değer primi, piyasanın bir Ģirketin gelecekteki potansiyeline verdiği değer olarak açıklanabilmektedir. Son olarak son bir yıllık dönemde en çok kazandıran hisse senetlerinden oluģmuģ bir portföy ile en az kazandıran hisse senetlerinden oluģmuģ bir potyföyün getiri farkları da EÇK kısaltmasıyla modele dahil edilmiģtir.modele eklenen faktörler ile standart formülasyon aģağıdaki Ģekli almıģtır: r = R f + beta x x ( K m R f ) + b s x KEB + b y x YED + b z EÇK+alfa Förmülasyonda r, ele alınan varlığın getirisini, R f risksiz faiz oranını, beta x x ( K m R f ) elementi risksiz faiz oranı üstündeki piyasa getirisinin getiriye etkisini, b s x KEB yukarıda açıklanan aktif büyüklüğünün getiriye etkisini, b y x YED, piyasa/defter değeri oranının getiriye etkisini ve b z EÇK son 1 yıllık dönemde en çok ve en az kazandıran hisse senetleri arasındaki getiri farkını ve alfa formülasyonla getirinin açıklanamayan kısmını vermektedir. Sözkonusu çalıģmalar ıģığında, CFK modellerinde, yatırımcıların finansal performanstaki geliģime tepkilerini davranıģsal finans bakıģ açısıyla değerlendirmek amacıyla muhasebesel momentum stratejisi olarak nitelenebilecek bir portföy stratejisi varsaymıģlardır. GeçmiĢ dönem finansal performansına bakılarak belirlenen YBġ ve DBġ lerin hisse senetlerinden oluģan portföylerin getirileri karģılaģtırmalı olarak değerlendirilmiģtir. CFK nın modelinin paralelinde ĠMKB-50 endeksine dahil olan 50 Ģirket; - KEB değiģkeni için aktif büyüklüklerine göre sıralanmıģ en büyük ve en düģük aktif tutarına sahip olan 5 Ģirketin hisse senetlerinden oluģan portföylerin sağladığı getiri farkları 31 - YED değiģkeni için Ģirketlerin piyasa değeri / defter değer rasyoları hesaplanarak bu rasyoya göre gerçekleģtirilen sıralamada en düģük ve en yüksek rasyosu olan 5 Ģirketin hisse senetlerinden oluģan portföylerin sağladığı getiri farkları 32, - EÇK değiģkeni için son 1 yıllık dönemde en çok ve en az kazandıran 5 Ģirketin hisse senetlerinden oluģan portföylerin sağladığı getiri farkları ele alınan üç aylık dönemler için hesaplanmıģtır. Regresyon analizinde önce üç faktörlü daha sonra dört faktörlü olarak analize dahil edilmiģtir. 33 Ayrıca en çok kazandıran ve kaybettiren 5 hisse senedi belirlenirken, son 1 yılda gerçekleģen 3 aylık getirilerin ortalaması alınmıģ ve sözkonusu Ģirketler bu değere göre sıralanarak belirlenmiģtir. Piyasa getirisi olarak, ilgili dönemlerdeki ĠMKB 100 endeksinde 3 aylık artıģ oranı kullanılmıģtır. Risksiz faiz oranı olarak, IMKB DIBS endeksinin üç aylık getiri oranları dikkate alınmıģtır. Yukarıda özetlenen çalıģmanın grafiksel görüntüsü ġekil 1 de sunulmuģtur: [31] Aktif büyüklüğüne göre, 30/9/2011 tarihi itibariyle belirlenen ilk beģ Ģirket; Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Garanti Bankasi, Sabanci Holding olarak tespit edilmiģtir. Aktif küçüklüğüne göre oluģturan portföy için ise; BagfaĢ, NetaĢ, Telekom, Konya Çimento, Sasa Polyester, Good-Year Ģirketleri belirlenmiģtir. [32] Piyasa değeri/defter değeri 30/9/2011 tarihi itibariyle en yüksek olan ilk 5 Ģirket Bim Mağazalar, Konya Çimento, Türk Traktör, TüpraĢ ve Tav Havalimanları, aynı ölçüte göre en düģük piyasa değeri/defter değerine sahip olan 5 Ģirket ise Vakıflar Bankası, T.Ekonomi Bank, Asya Katılım Bankası, Doğan Holding ve EczacıbaĢı Ġlaç dır. [33] Son 1 yıllık dönemde ortalama üç aylık getirileri en yüksek olan ilk 5 Ģirket NetaĢ Telekom, Good-Year, Türk Traktör, Sasa Polyester, Konya Çimento, en az kazandıran 5 Ģirket ise Ereğli Demir Celik, Doğan Holding, Asya Katılım Bankası, Doğan Yayın Holding ve Türk Hava Yolları dır. 8

9 07/06 07/10 08/02 08/06 08/10 09/02 09/06 09/10 10/02 10/06 10/10 11/02 11/06 % Öncelikle, değiģkenler arasındaki genel iliģkiyi Ģekilsel olarak görebilmek amacıyla ġekil 1 de satıģ finansal kriterine göre döneminin grafiği verilmiģtir. Grafikte; 3 aylık DIBS endeks getirisinin hisse senedi endeks getirisine paralel bir Ģekilde geliģtiğiin üstünde gerçekleģtiği, YBġ lerden oluģan portföyün üç aylık getirisinin artıģ dönemlerinde DBġ lerden oluģan portföyün üzerinde arttığı ancak düģüģ dönemlerinde DBġ portföyünün kaydettiği düģüģten hızlı bir düģüģ kaydettiği, YBġ lerden oluģan portföyün getirisinin bazı dönemlerde DIBS endeks getirisine paralel geliģtiği,gözlemlenmektedir. ŞEKİL1: 3 Aylık Piyasa Verileri ve YBŞ ve DBŞ LERDEN Oluşan Portföylerin Getirisi 1,5 3 AYLIK PİYASA VERİLERİ ve YBŞ ve DBŞ PORTFÖYLERİNİN GETİRİ KARŞILAŞTIRILMASI 1 DIBS 3 aylık getiri Endeks 3 aylık getiri 0,5 0 Piyasa Değeri/ Defter Değeri Farklılığının Yarattığı Ek Getiri Aktif Büyüklüğünün Yarattığı Ek Getiri YBŞ Portföy Getirisi -0,5 DBŞ Portföy Getirisi SATIŞ FİNANSAL PERFORMANS KRİTERİNE GÖRE İŞLEM STRATEJİSİNİN İMKB VERİ SETİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ SatıĢ finansal kriterine göre oluģturan YBġ ve DBġ Ģirketlerinin getirileri ile getirilerdeki istikrar da dahil olmak üzere ele alınan diğer değiģkenler arasındaki korelasyon Tablo 2 de sunulmuģtur. 34 Tablo 2 Satış Finansal Kriterine Göre Oluşturulan Veri Setinin Korelasyonu yb db keb yed ek endeks rskfree yb db keb yed ek endeks rskfree ybcons ybinc dbcons dbincons ybcons ybinc dbcons dbincons ybcons ybinc dbcons dbincons [34] Tablo 2 de Ġstikrarlı YBġ Ģirketlerinden oluģan portföyün 3 aylık getirisi YBġCONS, istikrarsız YBġ lerden oluģan portföyün 3 aylık getirisi YBġINC olarak isimlendirilmiģtir. Aynı Ģekilde Ġstikrarlı DBġ Ģirketlerinden oluģan portföyün 3 aylık getirisi DBġCONS, istikrarsız DBġ lerden oluģan portföyün 3 aylık getirisi DBġINC olarak isimlendirilmiģtir 9

10 Tablo 2 incelendiğinde, değiģkenler arasındaki iliģkiler aģağıdaki Ģekilde özetlenebilmektedir: - YBġ lerden oluģan portföyün getirisi ile DBġ lerden oluģan portföyün getirisi arasında aynı yönlü ve çok kuvvetli bir iliģki sözkonusudur. (0,8852) Bu durum, yatırımcıların satıģ finansman kriterini dikkate almadan hisse senedi portföyü oluģturdukları Ģeklinde yorumlanabilmektedir. Aynı Ģekilde YBġ lerden oluģan portföyün 3 aylık getirisi ile istikrarlı (0,9716) ve istikrarsız YBġ (0,8552) portföylerinin 3 aylık getirisi arasına önemli pozitif bir iliģki sözkonusudur. - Aktif büyüklüğünün 3 aylık Ģirket getirisinde yarattığı farklılık, gerek YBġ lerden ( ) ve gerekse DBġ lerden (-0,4702) oluģan portföyün 3 aylık getirisi arasında kuvvetli olmasa bile ters yönlü bir iliģki sözkonusudur. Bu noktadan hareketle, Ģirket aktif büyüklüğünün yatırımcı için kayda değer bir değiģken olmadığı çıkarsamasını yapmak mümkündür. - Aktif büyüklüğü ile ilgili bir değer tespit, piyasa değeri/defter değerine göre farklılığı temsil eden YED değiģkeni ile arasındaki iliģkinin kuvvetli ve aynı yönlü olmasıdır. (0,5346) Aynı zamanda sözkonusu değiģkenin endeksin sağladığı 3 aylık getiri ile ters yönlü iliģkisi de dikkate değerdir. Aynı değiģkenin hisse senedi endeks getirisi ile iliģkisi ters yönlü ve kuvvetlidir. (-0,6965) - Yüksek piyasa değeri/aktif değeri oranının YBġ ler ile ters yönlü bir iliģkisi sözkonusu iken (-0,4947), DBġ lerden oluģan portföy için de durum benzer niteliktedir. (-0,4702) Tablo 3 de YBġ Ģirketlerinin getirisi ile risksiz faiz oranı olarak kabul edilen DIBS endeksinin 3 aylık getirisi, hisse senedi endeksi getirisi-dibs endeksi getirisi, aktif büyüklüğüne göre oluģturulmuģ olan portföyün ek getirisi,en çok kazandıran hisse senetlerinin oluģturduğu ek getiri, Yüksek Aktif değerinin yarattığı ek getiri ve yüksek piyasa değeri/defter değeri değiģkenlerinin yarattığı ek getiri aģağıda verilen formülasyon kapsamında regresyon analizine tabi tutulmuģtur. r = R f + beta x x ( K m R f ) + b s x KEB + b y x YED + b z EÇK+alfa Tablo 3 Satış Finansal Kriterine Göre YBŞ lerin Getirisinin Regresyonu Source SS df MS Number of obs = 18 F( 5, 12) = 6.61 Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = yb Coef. Std. Err. t P> t [95% Conf. Interval] rskfree endeksrf keb yed ek _cons Analizin Belirtme Katsayısı (R 2 ) 0,736 ve düzeltilmiģ R 2 oranı 0,6225 olarak hesaplanmıģ olup, bu veriler ıģığında adı geçen formülasyonun satıģ artıģı kriterine göre yüksek büyüme Ģirketlerinin getiri oranını açıklamakda yetkin olduğu düģünülmektedir. 10

11 - YBġ Ģirketlerinin getirisinin belirlenmesinde en etkin değiģken DIBS endeksinin getirisidir. Hisse senedi piyasasının yatırımcı tarafından algılanan en önemli alternatifinin DIBS ler olduğu dikkate alındığında, ters yönlü bir iliģki yatırımcının seçim yaparken her iki portföyün geçmiģ dönem getirilerini karģılaģtırdıkları Ģeklinde yorumlanabilmektedir. - DIBS getirisine iliģkin bir diğer değiģken olan Endeks getirisi eksi DIBS endeksi getirisi de olarak satıģ kriteri açısından YBġ niteliğinde olan Ģirketlerden oluģan portföyün getirisi ile ters yönlü olarak etkileģmektedir. Ki bu durum bir önceki tespitteki DIBS hisse senedi tercihindeki karar mekanizmasını baģka bir açıdan ortaya koymaktadır. - Piyasa değeri/ defter değeri oranının yarattığı ek getirinin etkisi de ters yönlü olmakla birlikte yüksek seviyededir. ĠliĢkinin ters yönlü olması satıģ kriterine göre yüksek büyüme gösteren Ģirketler için piyasa /defter değeri oranının yatırımcılar tarafından bir gösterge olarak kabul edilmediği Ģeklinde yorumlanabilmektedir. Sonuç olarak satıģ finansal kriteri çerçevesinde geçmiģ dönemde yatırımcılar tarafından YBġ olarak algılanan Ģirketlerden oluģan portföyün sağladığı getiri oranları ele alınan değiģkenlerden bağımsız olarak geleceğe yansıtılmaktadır. Bu açıdan yatırımcıların kamuya açık olup kullanabilecekleri geçmiģ veya mevcut bilgilere rağmen bir Ģirketin satıģ performasını baz alarak yatırım yaptıklarını söylemek mümkündür ve bu tespit davranıģsal finans yaklaģımının baģta temsiliyet ve gruplama olmak üzere birçok açıklamasını desteklemektedir. 7. NET KAR FİNANSAL PERFORMANS KRİTERİNE GÖRE İŞLEM STRATEJİSİNİN İMKB VERİ SETİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ SatıĢ finansal kriterine göre oluģturan YBġ ve DBġ Ģirketlerinin getirileri ile getirilerdeki istikrar da dahil olmak üzere ele alınan diğer değiģkenler arasındaki korrelasyon Tablo 4 de sunulmuģtur. Tablo 4 Net Kar Finansal Kriterine Göre Oluşturulan Veri Setinin Korelasyonu yb db keb yed ek endeks rskfree yb db keb yed ek endeks rskfree ybcons ybinc dbcons dbincons ybcons ybinc dbcons dbincons ybcons ybinc dbcons dbincons Tablo 4 incelendiğinde aģağıdaki tespitleri yapmak mümkündür: - Net kar finansal kriterine göre YBġ lerden oluģan portföyün getirisi özellikle DBġ lerden oluģan portföyle aynı yönlü olarak geliģmekle birlikte, aralarındaki korelasyon 0,8852 den 0,7060 a gerilemiģtir. Bu durum yatırımcıların Ģirketleri farklılaģtırmak amacıyla net kar artıģını satıģ artıģından daha önemli bir değiģken olarak algıladıklarını ortaya koymaktadır. 11

12 - YBġ Ģirketlerinden oluģan portföyün üç aylık getirisi ile IMKB-50 endeksinin aynı yönlü ortak hareketliliği daha da belirginleģmiģtir. Net kar artıģı finansal kriter olarak alındığında, YBġ portföyünün getirisi gerek aktif büyüklüğü ve gerekse piyasa değeri/defter değerine göre oluģturulan portföylerin getirileri ile ters yönlü olmakla birlikte, ortak hareketlilik sırayla -0,3560 dan -0,1351 e ve -0,5845 den -0,4794 e gerilemiģtir. Net kar artıģının yatırımcı kararlarına etkisi sözkonusu değiģkenler açısından da doğrulanmaktadır. - YBġ Ģirketlerinden oluģan portföyün üç aylık getirisi ile 3 aylık DIBS endeksinin getirisi ters yönlü olarak hareket etmekle birlikte net kar finansal kriter olarak alındığında, satıģ kriterine göre iliģkinin seviyesi artmıģtır. Risksiz 3 aylık faiz oranını yatırım kararlarında baz alan yatırımcıların tercihlerini net karlılık artıģına göre belirledikleri portföye yönlendirmeleri beklentisi yükselmiģtir. - YBġ Ģirketlerinden oluģan portföyün üç aylık getirisi ile ters yönlü ve önemli bir iliģki sergileyen değiģkenler piyasa değeri/defteri değerine göre oluģturulan portföyde yer alan Ģirketlerin sağladığı getiri ile (-0,4794) ve risksiz faiz oranı olarak belirginleģmiģtir. Net kar finansal kriterine göre YBġ lerden oluģan portföyün getirinine iliģkin regresyon anlizi sonuçları Tablo 5 de verilmiģtir. Tablo 5 Net Kar Finansal Kriterine Göre YBŞ lerin Getirisinin Regresyonu Source SS df MS Number of obs = 18 F( 5, 12) = 2.40 Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE =.1392 yb Coef. Std. Err. t P> t [95% Conf. Interval] keb yed ek rskfree endeksrf _cons Analizin Belirtme Katsayısı (R 2 ) 0,50 ve düzeltilmiģ R 2 oranı 0,2916 olarak hesaplanmıģ olup, bu veriler ıģığında adı geçen formülasyonun net kar artıģı kriterine göre yüksek büyüme Ģirketlerinin getiri oranını açıklamakda daha az baģarılı olduğunu ortaya konmuģtur. BaĢka bir deyiģle, yatırımcıların net kar artıģını temel alarak portföy oluģturmaları durumunda, ki bu rasyonel olarak dikkate alınması beklenen diğer değiģkenleri göz ardı etmeleri anlamına gelmektedir, hisse senedi yatırımlarında düģük getiri sağlamaktadırlar. - YBġ Ģirketlerinin getirisinin belirlenmesinde en etkin değiģken piyasa değeri/defter değeri olarak görülmektedir. Bunun dıģında DIBS endeksinin getirisi de diğerlerine göredir. Hisse senedi piyasasının yatırımcı tarafından algılanan en önemli alternatifinin DIBS ler olduğu dikkate alındığında ters yönlü bir iliģki yatırımcının seçim yaparken her iki portföyün geçmiģ dönem getirilerini karģılaģtırıldığının göstergesidir. - DIBS getirine iliģkin bir diğer değiģken olan Endeks getirisi eksi DIBS endeksi getirisi de olarak satıģ kriteri açısından YBġ niteliğinde olan Ģirketlerden oluģan portföyün getirisi ile ters yönlü olarak etkileģmektedir. Ki bu durum bir önceki tespitteki DIBS hisse senedi tercihindeki karar mekanizmasını baģka bir açıdan ortaya koymaktadır. 12

13 - Piyasa değeri/ defter değeri oranının yarattığı ek getirinin etkisi de ters yönlü olmakla birlikte yüksek seviyededir. ĠliĢkinin ters yönlü olması satıģ kriterine göre yüksek büyüme gösteren Ģirketler için piyasa /defter değeri oranının yatırımcılar tarafından bir gösterge olarak kabul edilmediği Ģeklinde yorumlanabilmektedir. SONUÇ Westley S.Chan, Richard Frankel ve S.P.Kothari nin (CFK) CFK nın modelinin bir uygulaması niteliğindeki bu çalıģmada finansal performans verileri ve getiri oranlarındaki tekrarlar ve eğilimlerin ĠMKB de getiri tahmini amacıyla kullanılması durumundaki sonuçlar incelenmiģtir. IMKB nin internet sitesinde yeralan veri setindeki Aralık 2006 döneminden 2009 yılına kadar olan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesinden 2009 dan Eylül 2011 dönemine kadar mevcut bulunan ĠMKB 50 ye dahil olan Ģirketlerin üç aylık Ģirket finansal tabloları, ilgili hisse senetlerinin fiyat bilgileri ve IMKB-100 ve 3 aylık DIBS endeks verileri kullanılmıģtır. CFK nın modelinde ele alınan finansal performans ölçütleri olarak, üç aylık satıģlardaki büyüme ve net kardaki büyüme oranları bu çalıģmada da sözkonusu veri seti için kullanılmıģtır.temsiliyet önyargısı modelde bir Ģirketin finansal performansındaki istikrarın yatırımcı beklentisini olumlu veya olumsuz olarak etkilemesi Ģeklinde ele alınmaktadır. Bu açıdan, modelde ele alınan veri seti üzerinde istikrarlı iyi veya kötü finansal performansın Ģirketin hisse senedi fiyatında gereğinin üstünde veya altında hareket yaratıp yaratmadığı test edilmiģtir. Bu kapsamda ele alınan 50 Ģirket, satıģ ve net kardaki artıģa ve bu artıģın yapısına göre Yüksek Büyüme, DüĢük Büyüme ve Belirli bir Eğilimi Olmayan Ģirketler olarak gruplandırılmıģtır. Öteyandan, değerlendirmeye alınan Ģirketlerden büyüme özelliğine ek olarak, geçmiģ dönemde finansal performansta gözlemlenen istikrarın etkileri de değerlendirmeye alınmıģtır. DavranıĢsal finans literatüründe temsiliyet önyargısı kapsamında yatırımcıların Ģirketlerin finansal performanslarını izleyerek onları gruplaģtırmalarını sağlamak açısından istikrar önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Bir yatırımcının izlediği finansal performans kriterininde belirli bir sayıdaki dönemde aynı yönlü hareketin oluģması, gelecek dönemde de aynı yönlü hareketin oluģmasındaki inancı kuvvetlendirecektir. Öteyandan, büyüme Ģirketi olarak nitelenen Ģirketlerin yatırımcılar tarafından gereğinin üstünde değerlendikleri ve bu yüzden düģük getiri sağladıkları öne sürülmektedir. Bu yaklaģım kapsamında satıģ artıģı kriterini kullanarak 5 adet YBġ Ģirketinin hisse senedi ile portföy oluģturan yatırımcıların istikrar değiģkeninin her iki durumunda ortalama getirinin altında getiri kazandığı, oysa 5 adet DBġ Ģirketin hisse senedinden portföy oluģturan yatırımcıların ortalamanın üstünde getiri sağladıkları tespit edilmiģtir. SatıĢ artıģını baz alarak portföy oluģturan yatırımcıların yüksek değerlendirme yanılgısına düģerek davranıģsal finans öngörülerine uygun bir sonuçla karģılaģacakları ortaya konmuģtur. Net kar kriter olarak kullanıldığında ise YBġ lerden oluģan portföy getirisi DBġ lerden oluģan portföy getirisinin ve aynı zamanda ortalama getirinin üstünde getiri sağlamaktadırlar. Bu sebeple, net kar veri alındığında daha yüksek getiri imkanı sözkonusu olmakta ve IMKB piyasanın zayıf formdaki etkinliğinden dahi uzaklaģmaktadır. Öteyandan, ĠMKB-50 endeksine dahil olup satıģ ve net kar kriterlerine göre portföy oluģturulması durumunda getiriyi etkileyen değiģkenler davranıģsal finans araģtırmacılarına paralel olarak aktif büyüklüğüne göre oluģturulan 5 hisse senetlik 2 portföy arasındaki getiri farkı, piyasa değeri/defter değeri yüksek ve düģük 5 hisse senedi arasındaki getiri farkı, son bir yıllık dönemde çok kazandırmıģ olan Ģirketlerin getirisi ve aynı zamanda 3 aylık DIBS oranları esas alınarak belirlenen risksiz faiz oranı ve IMKB hisse senedi endeksi ve DIBS endeksindekinin getiri farklılıkları olarak belirlenmiģtir. Öncelikle bu kriterler arasındaki korelasyona bakıldığında: 13

14 Gerek satıģ ve gerekse net kar artıģı kriterine göre YBġ lerden ve DBġ lerden oluģan portföylerin getirileri arasında yüksek bir korrelasyon tespit edilmiģtir. Bu hangi kriteri kullanırsan kullanılsın getirinin farklılaģmayabileceği anlamına gelmektedir. Benzer bir durum risksiz faiz oranı olarak analize dahil edilen 3 aylık DIBS endeksi getirisi için de sözkonusudur. SatıĢ artıģı kriteri ile yapılan analizde daha yüksek olmakla birlikte risksiz faiz oranı ile getiri arasında ters yönlü bir iliģki sözkonusdur. Bu durumda, yatırımcılar için hisse senedinin DIBS e alternatif olarak kabul gördüğü Ģeklinde yorumlanabilmektedir. SatıĢ kriterine göre YBġ lerden oluģan portföyün getirisinin, beklentilerin aksine, aktif büyüklüğü ve piyasa değeri/defter değeri oranı ile ters yönlü yüksek bir korelasyon gözlemlenmiģtir. Bu durum piyasa verilerini kullanarak oluģturulacak iģlem stratejilerinin yüksek getiri sağlayamayabileceği anlamına gelmektedir. Benzer bir durum daha düģük miktarlı da olsa net karın finansal kriter olarak ele alındığı analizde de geçerlidir. CFK nın modeli kapsamında yukarıda özetlenen değiģkenler ile aģağıda belirtilen formülasyon kapsamında bir regresyon analizi gerçekleģtirilmiģtir. r = R f + beta x x ( K m R f ) + b s x KEB + b y x YED + b z EÇK+alfa Her iki finansal kriter için de oluģturulan regresyon analizinin Belitrme katsayıları tatmin edici düzeyde değildir. Ayrıca, değiģkenlerin belirleyiciliğinin göstergesi kabul edilen istatistikler de tatmin edici seviyede değildir. Finansal performans kriterlerindeki değiģim ile getiri değiģimi arasında kayda değer bir iliģki bulunamaması, bir anlamda, mevcut bilginin fiyatlara yansımamıģ olduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu sonucun, yatırımcıların geçmiģ eğilime bakarak temsiliyet önyargısı kapsamında gereğinin üstünde fiyatlama yaptıkları ve getirinin bu sebeple beklenenin altında kalacağı Ģeklindeki davranıģsal finans yaklaģımları ile uyumlu olduğu söylenebilmektedir. Özetlenen çalıģmanın 3 aylık getiriler üstünden gerçekleģtirildiği ve daha farklı vade yapıları için tekrar edilmesi durumunda farklı sonuçların oluģabileceği ve gelecekteki çalıģmaların bu durumu değerlendirmesi IMKB de etkinliğin sorgulanması açısından büyük önem taģımaktadır. 14

15 KAYNAKÇA BACHELIER, Louis, (1900), Therorie de la Speculation, Gauthier-Villars, s BARAK, Osman DEMĠRELĠ, Erhan (2006) IMKB de Gözlemlenen Fiyat Anomalilerinin DavranıĢsal Finans Modelleri Kapsamında Değerlendırılmesı, 10. Ulusal Finans Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi ĠĠBF BARBERIS, Nicholas -SHLEIFER, Andrei - VISHNY, Robert, (1997), A Model of Investor Sentiment, Journal of Financial Economics, 49,7, Cambridge, s ÇETINER, Ġ (1993), Test of Overreaction in Istanbul Stock Exchange, BasılmamıĢ MBA Tezi, ĠĢletme Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara, s.239 CHAN, Wesley S FRANKEL, Richard M. KOTHARI, S.P., (2003), Testing Behavioral Finance Theories Using Trends And Sequences In Financial Performance, MIT Sloan School of Management, Working Paper, DANIEL, Kent- HIRSHLEIFER, David SUBRAHMANYAM, Avanidhar, (1998) Investor psychology and security market under and overreactions, Journal of Finance, 53, s DEMĠR,Yusuf - AKÇAKANAT, Tahsin SONGUR, Ahmet, (2011), Yatırımcıların Psikolojik Eğilimleri Ve Yatırım DavranıĢları Arasındaki ĠliĢki: ĠMKB Hisse Senedi Yatırımcıları Üzerine Bir Uygulama, Gaziantep Univercity Journal of Social Sciences, No 1, s DOGUKANLI, Hatice ERGÜN, Bahadır,(2011), DavranıĢsal Finans Etkin Piyasalara Karsı: AĢırı Tepki Hipotezinin ĠMKB de AraĢtırılması, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, s DUMAN ATAN, Sibel- ÖZDEMĠR, Z.Abidin - ATAN, Murat, (2009), Hisse Senedi Piyasasında Zayıf Formda Etkinlik: ĠMKB Üzerine Ampirik Bir ÇalıĢma, Dokuz Eylül Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:24, Sayı:2, s FAMA, F. Eugene (1970), Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Emprical Work, The Journal of Finance, Vol.25, s FAMA, F. Eugene FRENCH, Kenneth, (1993) Multifactor explanations of asset Pricing Anomalies, Journal of Finance, 51,s FAMA, F.Eugene FRENCH, Kenneth, (1995) Size and Book-to-market Factors in the Earnings and Returns, Journal of Finance 50, s GROSSMAN, Sanford J. STIGLITZ, Joseph E.,(1980) On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, The American Economic Review, Vol. 70, No. 3, s HONG, H. - STEIN J.,(1999) A unified theory of underrreaction, momentum trading, and overreaction in asset markets, Journal of Finance, 54, s JENSEN, Michael C. (1978),"Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency", Journal of Financial Economics, Vol. 6, No. 2/3, s METĠN, K.- MURADOĞLU, G.- YAZICI B. (1997), An Analysis of Day of the Week Effect on the ISE, Istanbul Securities Exchange Review, 1,2, s MULLAINATHAN, S. Thinking through categories, NBER Working Paper, MURADOĞLU, G.-ÜNAL, M., (1994), Week Fom Efficiency in the Thinly Traded Istanbul Securities Exchange, Middle East Business and Economic Review, 6,s

16 MURADOĞLU, G. OKTAY T.,(1993), Türk Hisse Senedi Piyasasında Zayıf Etkinlik: Takvim Anomalileri, Hacettepe Üniversitesi Ġkt. Ġd. Bil. Fak. Dergisi, 11, s ÖZMEN, Tahsin, (1997), Dünya Borsalarında Gözlemlenen Anomaliler ve Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Bir Deneme, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, No:61 ÖZÜN, Alper, (1999), Kaos Teorisi, Hisse Senedi Getirilerindeki Doğrusal Olmayan DavranıĢlar, Zayıf ĠĢlem ve GeliĢen Piyasalarda Piyasa Etkinliği: ĠMKB Örneği,ĠMKB Dergisi, Sayı: 9, s RUBINSTEIN, Mark (2001) Rational Markets: Yes or No? The Affirmative Case, Financial Analysts Journal, s SEVĠM ġerafettin YILDIZ, Birol AKKOÇ, Soner, (2001). AĢırı Tepki Verme Hipotezi ve IMKB Üzerine Ampirik Bir ÇalıĢma, IMKB Dergisi, Sayı:35, s TVERSKY, Amos KAHNEMAN, Daniel (1973) Availability: A heuristic for judging frequency and probability, Cognitive Psychology, 5, s

I. ULUSLARARASI SPOR EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ

I. ULUSLARARASI SPOR EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ I. ULUSLARARASI SPOR EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ 12-15 EKİM 2011 / İZMİR-TÜRKİYE BİLDİRİLER KİTABI EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ) NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 22: Piyasa Etkinliği. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 22: Piyasa Etkinliği. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 22: Piyasa Etkinliği Bahar 2003 Piyasa Etkinliği Çeşitleri Zayıf formda Etkinlik: Fiyatlar, geçmiş fiyatlar, işlem hacmi, kısa dönem faizler vb. gibi piyasa verilerini inceleyerek elde

Detaylı

AŞIRI TEPKİ HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

AŞIRI TEPKİ HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt/Vol. XXXII, Sayı/No. 2, 2013, pp. 113-122 AŞIRI TEPKİ HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ Ahmet Kamil TUNÇEL * Özet Bu

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 8&9: Menkul Kıymetler Borsası. Hisse Senedi Getirilerindeki Çapraz Kesit Farklılıklar

15.433 YATIRIM. Ders 8&9: Menkul Kıymetler Borsası. Hisse Senedi Getirilerindeki Çapraz Kesit Farklılıklar 15.433 YATIRIM Ders 8&9: Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senedi Getirilerindeki Çapraz Kesit Farklılıklar Bahar 2003 Giriş Hisse senedine dayalı menkul kıymetler, bir şirketin hisselerinin sahipliğini temsil

Detaylı

*Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan

*Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan SEÇİM TARTIŞMALARININ HİSSE SENEDİ PİYASASINA ETKİSİ *Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan 1.GİRİŞ Risk sözcüğü arzulanan ve/veya planlanan bir "şeyin" gerçekleşmemesi

Detaylı

Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1

Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1 Bölüm m 1 Risk ve Getiri Dr. Veli Akel 1-1 Risk ve Getiri urisk ve Getirinin Tanımı uriski Ölçmek Đçin Olasılık Dağılımlarını Kullanmak uportföyün Riski ve Getirisi uçeşitlendirme ufinansal Varlıkları

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

ANALYSIS OF THE VARIABLES WHICH CAN AFFECT LOW PRICINGANOMALY IN COMPANIES SUBJECT TO PUBLIC OFFERING IN BIST: 1995-2010 PERIOD Abstract

ANALYSIS OF THE VARIABLES WHICH CAN AFFECT LOW PRICINGANOMALY IN COMPANIES SUBJECT TO PUBLIC OFFERING IN BIST: 1995-2010 PERIOD Abstract BIST'DE HALKA AÇILAN ŞİRKETLERDE DÜŞÜK FİYATLAMA ANOMALİSİNE ETKİ EDEBİLEN DEĞİŞKENLERİN ANALİZİ: 1995 2010 DÖNEMİ 1 BEKİR ELMAS 2 MAYSAM AMANIANGANEH 3 Özet Bu çalıģmada düģük fiyatlama anomalisine etki

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Fon Toplam Değeri 2.155.647 Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman,

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 7 Modern Portföy Teorisi

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 7 Modern Portföy Teorisi Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 7 Modern Portföy Teorisi Kurucusu Markowitz dir. 1990 yılında bu çalışmasıyla Nobel Ekonomi ödülünü MertonH. Miller ve William F. Sharpe ilepaylaşmıştır. Modern

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN Giriş FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN 1997-2013 yılları arasında, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları,

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

F12 Piyasa Riskine Karşı Özel Risk Daha önceden belirtildiği gibi çok küçük bir çeşitlendirme bile değişkenlikte önemli oranda azalma sağlamaktadır. F13 Piyasa Riskine Karşı Özel Risk Doğru aynı zamanda,

Detaylı

9. Şemsiye Fonun Türü Yatırımcının : başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının

9. Şemsiye Fonun Türü Yatırımcının : başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI ALT FONU BİRİNCİ İHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ ESKİ MADDE:

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI ALT FONU BİRİNCİ İHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN SİRKÜLER DEĞİŞİKLİĞİ ESKİ MADDE:

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

TÜRKĠYE DE KURUMSAL YATIRIMCILAR VE KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY OLUġTURURKEN GÖSTERDĠKLERĠ DAVRANIġ ġekġllerġne ĠLĠġKĠN BĠR ARAġTIRMA

TÜRKĠYE DE KURUMSAL YATIRIMCILAR VE KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY OLUġTURURKEN GÖSTERDĠKLERĠ DAVRANIġ ġekġllerġne ĠLĠġKĠN BĠR ARAġTIRMA Marmara Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi YIL 2008, CĠLT XXIV, SAYI 1 TÜRKĠYE DE KURUMSAL YATIRIMCILAR VE KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY OLUġTURURKEN GÖSTERDĠKLERĠ DAVRANIġ ġekġllerġne ĠLĠġKĠN BĠR ARAġTIRMA

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii

Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii iv v İçindekiler Sunuş... vii Önsöz... ix 1. Giriş...1 1.1 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası...2 2. Testler ve Test

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 2

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 2 Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 2 PORTFÖY YÖNETİM SÜRECİ 1. Portföy Planlaması Yatırımcının risk, getiri ve vade beklentileri doğrultusunda yatırım ölçütleri belirlenir. Mevcut finansal durum

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 09.06.2006 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Fon un Yatırım Amacı Portföy

Detaylı

Reyting Metodolojisi. Fonmetre Metodoloji Dokümanı Temmuz, 2012. 2012 Milenyum Teknoloji Bilişim Ar-Ge San. Tic. Ltd. Şti.

Reyting Metodolojisi. Fonmetre Metodoloji Dokümanı Temmuz, 2012. 2012 Milenyum Teknoloji Bilişim Ar-Ge San. Tic. Ltd. Şti. Reyting Metodolojisi Fonmetre Metodoloji Dokümanı Temmuz, 2012 İçerik Giriş Tarihçe Kategori Bazında Gruplama Yatırımcı İçin Anlamı Nasıl Çalışır? Teori Beklenen Fayda Teorisi Portföy Performans Ölçümü

Detaylı

BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir.

BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir. ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Fon un Yatırım Amacı Portföy

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

FİNANSAL MODELLER. Yrd. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ. Tel: 595 13 37 fgokgoz@politics.ankara.edu.tr. Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ. Risk ve Getiri: Temel Konular

FİNANSAL MODELLER. Yrd. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ. Tel: 595 13 37 fgokgoz@politics.ankara.edu.tr. Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ. Risk ve Getiri: Temel Konular FİNANSAL MODELLER Yrd. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ Tel: 595 13 37 fgokgoz@politics.ankara.edu.tr Risk ve Getiri: Temel Konular Temel getiri konsepti Temel risk konsepti Bireysel risk Portföy (piyasa) riski Risk

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116/ 1548-113

Rapor N o : SYMM 116/ 1548-113 Rapor N o : SYMM 116/ 1548-113 BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME AİT

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

İMKB Endekslerinde Ocak Ayı Etkisinin Test Edilmesi

İMKB Endekslerinde Ocak Ayı Etkisinin Test Edilmesi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2012 İMKB Endekslerinde Ocak Ayı Etkisinin Test Edilmesi Engin KÜÇÜKSİLLE ÖZET Etkin Piyasalar Hipotezi ne göre piyasalarda hisse senetleri fiyatları mevcut tüm bilgileri

Detaylı

Yatırım Kumar Adil Oyun

Yatırım Kumar Adil Oyun Portföy Yönetimi 1 Yatırım Kumar Adil Oyun 2 Risk ve Getiri Kavramı Genel Kural: Getiriyi Sev, Riskten Kaç Faydayı Maksimize Et! 3 Getiri Kavramı Hisse Senedinde getiri iki kaynaktan oluşur. : Sermaye

Detaylı

Yatırım Kumar Adil Oyun

Yatırım Kumar Adil Oyun Portföy Yönetimi Yatırım Kumar Adil Oyun 1 2 Getiri Kavramı Risk ve Getiri Kavramı Genel Kural: Getiriyi Sev, Riskten Kaç Faydayı Maksimize Et! Hisse Senedinde getiri iki kaynaktan oluşur. : Sermaye Kazancı

Detaylı

Risk ve Getiri : Portföy Teorisi ve Varlık Fiyatlandırma Modelleri

Risk ve Getiri : Portföy Teorisi ve Varlık Fiyatlandırma Modelleri 5-1 Risk ve Getiri : Portföy Teorisi ve Varlık Fiyatlandırma Modelleri Portföy Teorisi Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (CAPM) Etkin set Sermaye Piyasası Doğrusu (CML) Hisse Senedi Piyasası Doğrusu

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI

Detaylı

Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon. Ekim 2017

Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon. Ekim 2017 Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon Ekim 2017 Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fonu 20 Eylül 2013 tarihinde halka arz edilmiştir. Fon kurucusu: Fokus Portföy

Detaylı

Sınav esnasında ders notları ve ders kitabını kullanmaya da izinlisiniz. Ayrıca hesap makinesi veya dizüstü bilgisayar da kullanabilirsiniz.

Sınav esnasında ders notları ve ders kitabını kullanmaya da izinlisiniz. Ayrıca hesap makinesi veya dizüstü bilgisayar da kullanabilirsiniz. MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Jonathan Lewellen Finansal Yönetim 15.414 Güz 2001 Final Sınavı 2 Talimatlar: Sınav için 1 saat 20 dakikanız bulunmaktadır. Tam kredi alabilmeniz için ayrılan sürenin

Detaylı

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Risk ve Getiri İstatistik Tekrarı Hisse senedi davranışlarına giriş Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 7, sayfalar 153-165 Yol haritası 1. Bölüm: Değerleme

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ PERFORMANS SUNUŞ

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş. Getiri Oranı. Getiri Oranı. İşlenecek Konular

Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş. Getiri Oranı. Getiri Oranı. İşlenecek Konular Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş İşlenecek Konular Getiri Oranları: Gözden Geçirme Sermaye Piyasası Tarihi Risk & Çeşitlendirme Risk Üzerine Yorumlar Sermaye Kazancı + kar payı

Detaylı

SVFM. Ders 11 Finansal Yönetim 15.414

SVFM. Ders 11 Finansal Yönetim 15.414 SVFM Ders 11 Finansal Yönetim 15.414 SVFM Riski ölçmek Sistematik risk, dağıtılabilir risk Risk ve getiri arasındaki denge Bugün Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 8.2-8.5 Tekrar Çeşitlendirme Çeşitlendirme,

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 02.04. 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 02.04. 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 02.04. 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI BİLGİLER

Detaylı

BIST-100 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin. Güç Oranı Yöntemiyle Test Edilmesi

BIST-100 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin. Güç Oranı Yöntemiyle Test Edilmesi Yayın Geliş Tarihi : 24.02.2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Kabul Tarihi : 05.08.2015 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Online Yayın Tarihi: 25.12.2015 Cilt:30, Sayı:2, Yıl:2015, ss. 171-187

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ PERFORMANS SUNUM RAPORU

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

OCAK AYI ANOMALİSİ: BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

OCAK AYI ANOMALİSİ: BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı 23, 2014 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 10, No. 23, 2014 OCAK AYI ANOMALİSİ: BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir.

PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir. ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Fon un Yatırım Amacı Portföy

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 19 Ocak 2015 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4 III. Finansal

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

TSKB 21 Ekim Kur Riskine Karşı Güvenli Liman

TSKB 21 Ekim Kur Riskine Karşı Güvenli Liman OYAK YATIRIM Şirket Raporu TSKB 21 Ekim 2016 Kur Riskine Karşı Güvenli Liman TSKB kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık alanlarında faaliyet göstermektedir. Banka kurumsal bankacılık

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VAKIF EMEKLİLİK

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERKEZ : ĠSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 YTL ÇIKARILMIġ SERMAYE : 23.400.000 YTL DÖNEM : 01.01.2008 31.03.2008 FAALĠYET KONUSU : Esas olarak Türkiye de kurulmuş veya kurulacak olan,

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE NİN 01 OCAK 2017 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A.TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 25.01.1994 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

Momentum Yatırım Stratejisinin Karlılığının İMKB de Test Edilmesi

Momentum Yatırım Stratejisinin Karlılığının İMKB de Test Edilmesi Momentum Yatırım Stratejisinin Karlılığının İMKB de Test Edilmesi Serkan Yılmaz KANDIR * Halime İNAN ** Özet Bu çalışmanın amacı, momentum yatırım stratejisinin İMKB de karlı olup olmadığının araştırılmasıdır.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 19 Kasım 2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30 Aralık 2016 tarihi itibarıyla (*) Portföy Yöneticileri Fon toplam değeri (TL) Birim Pay Değeri

Detaylı

Beğenilen İşletmelere Yatırımcı İlgisi ile Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki

Beğenilen İşletmelere Yatırımcı İlgisi ile Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2011, 12(1), 31-37. Beğenilen İşletmelere Yatırımcı İlgisi ile Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki Eda ORUÇ, Mehmet ŞEN * Beğenilen İşletmelere

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/03/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 1.3.

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 30/12/2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 30/12/2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 06 Ocak 1995 30/12/2016 tarihi itibariyle

Detaylı

ANOMALIES in STOCK MARKETS: EVIDENCE from BORSA İSTANBUL

ANOMALIES in STOCK MARKETS: EVIDENCE from BORSA İSTANBUL HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA GÖRÜLEN ANOMALİLER: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ 1 ANOMALIES in STOCK MARKETS: EVIDENCE from BORSA İSTANBUL Özet Hüseyin DAĞLI 2 Duygu ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ 3 Etkin Piyasa Hipotezi ve varlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ 1.1. Uluslararası Portföy ve Yönetimi Kavramları... 1 1.2.Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi ve Etkileyen Faktörler... 3 1.2.1. Yatırımcının

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30.04.2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve Emeklilik A,Ş, Esnek Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans Sunum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 1 Temmuz 2014 tarihinde

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 30 Aralık 2016 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 31.03.2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30.06.2017 tarihi itibarıyla Fon'un

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ

Detaylı

Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler

Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler Gedik Private Ayrıcalıklar Dünyası PB / 1 Hisse Senetleri Risk Derecesi 4 Getiri Derecesi 4 Vergi %0 Stopaj Global Fırsatları Takip Ederiz Global ekonomi ve

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Performans Sunum

Detaylı

AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY

Detaylı