İMKB DE OLUŞAN FİYATLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Neslihan Turguttopbaş 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMKB DE OLUŞAN FİYATLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Neslihan Turguttopbaş 1"

Transkript

1 İMKB DE OLUŞAN FİYATLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Neslihan Turguttopbaş 1 ÖZET Bu çalışmada, finansal piyasalardaki birçok fiyatlama teorisinin temel alındığı etkin piyasalar teorisinden sapmaları ortaya konulmaktadır. Etkin piyasalar teorisi, yatırımcılarımn bir çok açıdan rasyonel olduğunu varsaymaktadır, ancak pratikte gözlemlenenler farklı durumları yansıtmaktadır. Öncelikle etkin piyasa teorisine ilişkin hipotezlerin yabancı piyasalarda ve IMKB de test edildiği araştırmalar özetlenmektedir. Daha sonra, IMKB tarafından sağlanan finansal ve piyasa verileri üzerinden farklı yatırım alternatifleri değerlendirilmek suretiyle IMKB de gözlemlenen rasyonaliteden sapmalar ve bunların yatırımcıların davranışsal finans teorisi kapsamında, rasyonellikten uzaklaşmaları ile açıklanmaya çalışılacaktır. Anahtar sözcükler: Etkin Piyasalar Hipotezleri, Davranışsal Finans, Arbitraj, IMKB etkinliği THE EVALUATION OF THE PRICES IN ISTANBUL SECURITIES EXCHANGE WITH BEHAVIORAL FINANCE APPROACH ABSTRACT This paper presents deviations from Efficient Market Hypothesis (EMH) which are mainly the building body of the many pricing theories in the financial markets. EMH presumes that the investors are rational in many ways but the reality tells very different stories. Firstly, the research about the test of the hypothesis in foreign markets as well as in IMKB are briefly summarized. Then, with the financial and market data provided by IMKB are used to evaluate the investment alternatives to determine the rationality deviations and these deviations will be evaluated under the behavioral irrationalities of the investors as suggested by Behavioral finance theory. Key Words: Efficient Market Hypothess, Behaviral Finance, Arbitrage, IMKB efficiency Jel Code: G02 - Behavioral Finance: Underlying Principles 1 Atılım Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Öğretim Görevlisi. E-posta: KızılcaĢar Mahallesi, Ġncek / Ankara Tlf:

2 1. GİRİŞ Piyasa Etkinliği konusunda teorik çalıģmaları gerçekleģtiren Bachelier 1, Fama 2, Rubinstein 3, Jensen 4 ve Grossman ve Stiglitz 5 aģağıda özetlenen Etkin Piyasa Hipotezinin (EPH) yapı taģlarını oluģturmuģtur: Yatırımcılar, sağladıkları faydayı maksimize etmeyi amaçlamaktadır. Yatırımcılar, risk ve getiri temeline dayalı seçimler yapmaktadırlar ve beklentileri homojendir. Yatırımcılar birbirinin aynı zaman ufkuna sahiptirler. Her türlü bilgi serbestçe edinilebilmektedir. EPH, ekonomik ajanların rasyonel oldukları ve bir menkul kıymetin piyasa değerinin temel değere eģit olduğunu öne sürmektedir. Piyasa etkinliğinin kanıtlanabilmesi için yapılan deneysel çalıģmalarda test edilen hipotez, Fiyatlar tüm mevcut bilgiyi yansıtır dır. Söz konusu çalıģmalar, öncelikle sadece geçmiģ fiyat ve getiri bilgi setini dikkate alan zayıf form testleri ile baģlamıģ olup, çok sayıda test etkinlik hipotezlerini desteklemiģtir. Hisse senedi bölünmesi, yıllık finansal tabloların açıklanması ve yeni ihraçlar gibi diğer halka açık bilgiler sebebiyle oluģan fiyat düzeltmeleri kapsamında gerçekleģtirilen yarı-kuvvetli form testlerini, fiyat oluģumunda etkisi olan bilgilere belirli yatırımcı gruplarının monopolistik eriģimi ile ilgili olarak kuvvetli form testleri izlemiģtir. EPH, aralarında farklı ülkelerdeki hisse senedi, mal, future, Ģirket ve hükümet bono ve opsiyon piyasalarının bulunduğu birçok veri seti ile test edilmiģtir. Veri seti çeģitliliği ve yöntemin karmaģıklığı arttıkça, bu hipotezleri destekler nitelikteki tespitlere bazı karģıt yaklaģımlar oluģmuģtur. EPH ne göre; yüksek getiri sadece yüksek sistematik riskin karģılığı olarak sağlanabilmektedir. Ancak, son dönemde yapılan çalıģmalar sonucunda, bazı yatırım stratejilerinin taģıdıkları sistematik risklerin gerektirdiğinden daha yüksek getiri sağladıkları görülmüģtür. Bu tür durumlar, etkin piyasa teorisinden sapma olarak nitelendirilmiģtir. 2. PİYASA ETKİNLİĞİNDEN SAPMALAR ve DAVRANIŞSAL FİNANS Hisse senedi fiyatlarındaki tahmin edilebilirlik, piyasa etkinliği çerçevesinde en çok incelenen konulardan biridir. Fiyatlardaki pozitif otokorelasyon momentum olarak değerlendirilirken, negatif korelasyon ise ortalamaya yaklaģma Ģeklinde kendini göstermektedir. Hisse senedi getirilerindeki otokorelasyon çok bilinen kazananları al/kaybedenleri sat benzeri birçok portföy stratejisinin geliģtirilmesinde rol oynamıģ olup, sözkonusu stratejiler ise etkin piyasa teorilerinin test edilmesinde sıklıkla kullanılmıģtır. Getirilerin tahmin edilebilirliği, piyasa etkinliğinin farklı Ģekillerde sorgulanması sonucunu doğurmuģtur. Etkinlikten sapmalar sorgulanırken, yatırımcıların akılcı düģünce mekanizmalarını bozan önyargılar kapsamında, davranıģsal finans yaklaģımları ön plana çıkmıģtır. Sözkonusu önyargıların temel olarak temsiliyet hevristiğinden kaynaklandığı birçok [1] Bachelier, L. Therorie de la Speculation (Paris: Gauthier-Villars, 1900), 18 [2] Fama F.E. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Emprical Work, The Journal of Finance, Vol.25, 1970, 383. [3] Rubinstein, M. Rational Markets: Yes or No? The Affirmative Case, Financial Analysts Journal, (Mayıs- Haziran 2001), 15. [4] Jensen, M.C."Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency", Journal of Financial Economics, Vol. 6, Nos. 2/3, 1978, 97. [5] Grossman S.D. ve Stiglitz S.J. On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, The American Economic Review, Vol. 70, No. 3 (Haziran, 1980),

3 çalıģmada ortaya konmuģtur. Öteyandan, birçok davranıģsal finans modeli hisse senedinin geçmiģ dönemlerdeki performansını temsiliyet hevristiğinin en önemli tetikleyicisi olarak kabul etmiģtir. Bu bağlamda, finansal performansta zaman içinde gözlemlenen eğilim (trend) ve tekrarlama (sequence) da temsiliyetin bir göstergesi niteliğindedir. Temsiliyet hevristiği, bireylerin benzer özelliklerine göre nesneleri gruplamalarıdır. BaĢka bir ifadeyle ise, bireylerin kısıtlı zaman veya bilgi sebebiyle genelleme yapma eğilimleridir. Bireyler nesnelerin göze çarpan özelliklerinden önemli ölçüde etkilenmekte ve veri setinin kısıtlılığına rağmen sonuç çıkartabilmektedirler. Öteyandan, daha önce yapmıģ oldukları gruplandırmayı bozmamak adına beklenti oluģtururken, ekstrem olayların gerçekleģebileceğini gözardı etmektedirler. Sözkonusu etkilerin altında yatırımcılar, bir Ģirketin geçmiģ performansına bakarak bir gruplandırma yapmakta ve geleceğe iliģkin getiri tahminlerini de bu çerçevede oluģturmaktadır. Temsiliyet, farklı varsayımlar ve yaklaģımlar altında davranıģsal finans kapsamındaki birçok modele konu olmuģtur. Barberis ve arkadaģları birbirini izleyen yüksek kar açıklamalarının yatırımcıları bir eğilimin oluģtuğu düģüncesine yönlendirdiğini ve Ģirket hisse senedi fiyatında artıģa sebep olduğunu tespit etmiģtir. 6 Öteyandan, Mullainathan bireylerin kategoriler içinde düģündüklerini ve diğer olasılıkları gözardı ederek akıllarına yatan senaryoyu kabul ettiklerini dile getirmiģtir. 7 Hong ve Stein ise, yatırımcıların toplam bilginin belli bir kısmını kullanan heterojen gruplardan oluģtuğunu önesürmüģlerdir. Bu gruplar, yeni bir bilgiye gereğinden fazla tepki veren medya izleyicileri, geçmiģ trendi gelecekte arayan ve medya izleyicilerinin tepkilerini bu Ģekilde kullanan momentum iģlemcileri dir. 8 Daniel, Hirschleifer ve Subramanyam a göre ise, bir Ģirket hakkında birbirini izleyen olumlu haberler bir eğilimin sözkonusu olduğu kanaatini yaratarak, yatırımcıların kendi bilgilerine inançlarını artırmak suretiyle gereğinin üstünde tepkiye sebep olmaktadır PİYASA ETKİNLİĞİNİN IMKB DE TEST EDİLMESİNE İLİŞKİN LİTERATÜR Son yıllarda ĠMKB de de piyasa etkinliğini değerlendiren ve farklı dönemlerdeki getiri hareketlerini inceleyen birçok çalıģma yapılmıģtır. Bir çalıģmada 1994 ekonomik krizi sonrası yatırımcıların rasyonel ve risk sever yaklaģımlarından kaynaklanan doğrusal olmayan davranıģlarının oluģtuğu 1995 ve 1996 yılları hariç, 1987 ve 1998 yılları arasında zayıf formda etkin olduğu gösterilmiģtir. 10 Ancak, Ocak Aralık 1991 dönemindeki hisse senedi getirileri serilerine ait dağılım fonksiyonlarının değerlendirildiği baģka bir çalıģmada ise, geçmiģ zaman serileri kullanılarak ĠMKB de normal üstü kazanç elde edilebileceği ve bu açıdan ĠMKB nin zayıf formda etkin olmadığı tespit edilmiģtir. 11 Bazı araģtırmacılar ise, ĠMKB de gözlemlenen etkin piyasa teorisine ters düģen anomalileri incelemiģlerdir: Bu kapsamda, ĠMKB de haftasonu etkisini inceleyen iki ayrı çalıģma 12, kazanan-kaybeden [6] Barberis, N., Shleifer A. ve Vishny A. A Model of Investor Sentiment, Journal of Financial Economics, 49,7 (Cambridge, 1997), [7] Mullainathan S. Thinking through categories, NBER Working Paper, [8] Hong, H. ve Stein J. A unified theory of underrreaction, momentum trading, and overreaction in asset markets, Journal of Finance, 54 (1999), [9] Daniel K., Hirshleifer D. ve Subrahmanyam A. Investor psychology and security market under and overreactions, Journal of Finance, 53 (1998), [10] Özün, A. Kaos Teorisi, Hisse Senedi Getirilerindeki Doğrusal Olmayan DavranıĢlar, Zayıf ĠĢlem ve GeliĢen Piyasalarda Piyasa Etkinliği: ĠMKB Örneği, ĠMKB Dergisi, 9 (Mart 1999), 30. [11] Muradoğlu A. ve Ünal M. Week Fom Efficiency in the Thinly Traded Istanbul Securities Exchange, Middle East Business and Economic Review, 6, (1994), 37. [12] Muradoğlu G. ve Oktay T. Türk Hisse Senedi Piyasasında Zayıf Etkinlik: Takvim Anomalileri, Hacettepe Üniversitesi Ġkt. Ġd. Bil. Fak. Dergisi, 11, (1993), ve Metin K., Muradoğlu G. ve Yazıcı B. An Analysis of Day of the Week Effect on the ISE, Istanbul Securities Exchange Review, 1,2 (1997), 15. 3

4 etkisini inceleyen bir çalıģma 13 ve takvimsel anomalilerin değerlendirildiği bir baģka çalıģma 14 ĠMKB nin zayıf formda dahi etkin olmadığını ortaya koymuģtur tarihli bir çalıģmada ĠMKB 100 serisinin 15 dakikalık ve seanslık kapanıģ değerlerine bağlı olarak iki farklı frekansta seri kullanılarak ĠMKB nin zayıf formda etkin bir piyasa olduğu test edilmiģ ve ĠMKB nin zayıf formda etkin bir piyasa olduğu sonucuna ulaģılmıģtır. 15 DavranıĢsal finans yaklaģımı ve etkin piyasa kavramı arasındaki iliģkinin sorgulandığı 2011 tarihli araģtırmada beģ adet endeks kapsamında Temmuz 1998 ve Haziran 2008 arasındaki dönemde kesintisiz olarak iģlem görmüģ hisse senetlerinin aylık getirileri seçilerek gerçekleģtirilen analizde IMKB 30 Endeksi dıģındaki endekslerde Asırı Tepki Hipotezini ve zıtlık stratejilerinin yararlılığını destekler sonuçlara ulaģılmıģ ve IMKB nin zayıf formda dahi etkin olmadığı tespit edilmiģtir. 16 Ocak 1992-Aralık 2004 yıllarına iliģkin IMKB de aģırı reaksiyon anomalisini inceleyen bir çalıģmada uzun dönem için 5 yıllık kazanan/kaybettiren portföyleri oluģturulmuģ ve bu portföylerin takip eden 5 yıldaki performansları gözlenmiģtir. Elde edilen sonuçlar literatürü destekler nitelikte, geçmiģte kazandıran hisse senetlerinden oluģan portföylerin takip eden dönemde kaybettirdiği ya da daha az kazandırdığı, kaybettiren portföylerin ise takip eden dönemde kazandırdığı saptanmıģtır. Kısa dönem yetersiz reaksiyon anomalisini ölçmek üzere, hisse senetlerine iliģkin olarak kamuya açıklanmıģ temettü ödeme kararları test edilmiģ ve istatistiki olarak anlamlı ve literatürle tutarlı sonuçlara ulaģılmıģtır. Sonuç olarak,davranıģsal finans modellerinin öngörüleriyle uyumlu bir Ģekilde, etkin piyasalar hipotezinin IMKB de geçerli olmadığı ortaya konulmuģ ve IMKB nin zayıf formda dahi etkin olmadığı sonucuna varılmıģtır. 17 IMKB Dergisi nde yayınlanan bir baģka çalıģmada IMKB nin zayıf formda piyasa etkinliği, aģırı tepki verme hipotezinin öngördüğü iģlem stratejisiyle test edilmiģtir. 18 ÇalıĢmada 1 Ocak Aralık 2002 tarihleri arasındaki 36 aydan oluģlan 4 periyod ele alınmıģtır, oluģturulan kazandıran portföy piyasanın altında %50,57 oranında daha az getiri sağlarken, kaybettiren portföy piyasanın üzerinde %66,11 daha fazla getiri sağladığı ortaya konmuģtur. Sonuç olarak, aģırı tepki verme hipotezinin öngördüğü iģlem stratejisi izlenerek elde edilen bulgular, IMKB'nin zayıf formda etkin bir piyasa olmadığını ortaya koyulmuģtur. Söz konusu etkinin, Türkiye'de Kasım 2000 ve ġubat 2001'de yaģanan finansal krizleri içeren 4. periyodunda, daha da belirginleģtirici görülmüģtür. Son dönemde gerçekleģtirilen bir çalıģmada ise, 20 hisse senedinden oluģturulan bir portfoyün getirisinin Ocak 1986-Kasım 2005 dönemi için gerçekleģtirilen zaman serisi analizi sonucunda IMKB nin zayıf formda etkin olduğu ortaya konulmuģtur. 19 [13] Çetiner Ġ. Test of Overreaction in Istanbul Stock Exchange, BasılmamıĢ MBA Tezi, ĠĢletme Bölümü, Bilkent Üniversitesi, (Ankara, 1993). [14] Özmen T. Dünya Borsalarında Gözlemlenen Anomaliler ve Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Bir Deneme, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, No:61, (Ankara, 1997) [15] Duman S., Atan Z.A. ve Özdemir M. Hisse Senedi Piyasasında Zayıf Formda Etkinlik: ĠMKB Üzerine Ampirik Bir ÇalıĢma, Dokuz Eylül Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:24, Sayı:2, Yıl:2009, [16] Doğukanlı H. ve Ergün B. DavranıĢsal Finans Etkin Piyasalara Karsı: AĢırı Tepki Hipotezinin Ġmkb de AraĢtırılması, Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, 2011, [17] Barak O. ve Demirel E. IMKB de Gözlemlenen Fiyat Anomalilerinin DavranıĢsal Finans Modelleri Kapsamında Değerlendırılmesı,2006,www.finansbilim.com [18] Sevim ġ., Yıldız B. Ve Akkoç S. AĢırı Tepki Verme Hipotezi ve IMKB Üzerine Ampirik Bir ÇalıĢlma, IMKB Dergisi, Sayı:35, [19] Aga M., Efficient Market Hypothesis and Emerging Capital Markets: Emprical Evidence from Istanbul Stock Exchange International Research Journal of Finance and Economics (2008) 4

5 4. MODELİN İMKB DE TEST EDİLMESİNDE KULLANILAN FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ Bu çalıģmada ele alınacak davranıģsal finans modeli olan, Westley S.Chan, Richard Frankel ve S.P.Kothari nin (CFK) modelinde de temsiliyet önyargısı, finansal performanstaki eğilim ve tekrarlar kapsamında ele alınmaktadır. 20 Tversky ve Kahneman ın geçmiģ bilgilerdeki istikrarın yatırımcının gruplama yapmasına sebep olduğu tezlerine dayalı olan bu yaklaģım çerçevesinde, bir trendi oluģturan alt dönemlerdeki performansın gelecekteki getirinin tahmininde kullanılabileceği varsayılmaktadır. 21 Bu varsayımı destekleyecek bir diğer bakıģ açısı ise; Barberis ve arkadaģlarının birbirini izleyen dönemlerde iyi performans göstermiģ olan bir Ģirketin hisse senedinin ne Ģekilde ölçülürse ölçülsün yüksek değerlendiği, ancak bu değerlemenin zamanla ortalamaya yaklaģtığı yönündeki tespitidir. 22 Farklı bir yaklaģımla gerçekleģtirilen bir analizde, Demir ve arkadaģları, bireysel yatırımcıların karar mekanizmalarının psikolojik önyargılardan etkilendiği, birçok yatırımcının sistematik hatalar yaptığı ve rasyonel çözümler kullanmadıkları ortaya konulmuģtur. Bu kapsamda, yatırımcı kararlarının medya, arkadaģlar ve benzer çevresel faktörlerden etkilendiği dile getirilmiģtir. 23 CFK modellerinde finansal performansın ölçütü olarak satıģ ve net kardaki büyüme oranlarını temel almıģlardır. CFK nin modelinin temel olarak Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) nda iģlem gören hisse senetlerine uygulanacağı çalıģmanın bu kısmında, ġubat 2012 itibariyle IMKB endeks 50 de yer almıģ ve ilgili dönemde verileri mevcut olan Ģirketlerin üç aylık finansal tabloları kullanılmıģtır. Sözkonusu Ģirketlerin Aralık 2006 döneminden 2009 yıl sonuna kadar sözkonusu olan finansal bilgileri IMKB nin internet sitesinde yer alan veri setinden ve 2010 baģından Eylül 2011 dönemine kadar sözkonusu olan bilgiler ise Kamuyu Aydınlatma Platformu veri setinden sağlanmıģtır. 24 CFK nın modelinde ele alınan finansal performans ölçütlerinden satıģlardaki (S) büyüme aģağıdaki formülasyonla hesaplanmaktadır: [ ( S t + S t-1 + S t-2 + S t-3 ) ( St-4 + St-5 + St-6 + St-7) ] / ( St-4 + St-5 + St-6 + St-7) SatıĢlardaki büyüme, endüstri yapısı, endüstrinin hayat döngüsü ve benzer değiģkenlerden etkilenebilmekte olup, dört dönemin ortalamasının alınmasının, varsa, eğilim ve sıralamaların ortaya konulmasında faydalı olacağı düģünülmektedir. Öte yandan, net kar (NK) büyüme oranları hesaplanırken de aģağıdaki formülasyonlar kullanılmıģtır: [ ( NKt + NKt-1 + NKt-2 + NKt-3 ) ( NKt-4 + NKt-5 + NKt-6 + NKt-7) ] / ( NKt-4 + NKt-5 + NKt-6 + NKt-7) Açıklanan satıģ ve net kar büyüme verileri ıģığında ele alınan Ģirketler üç gruba ayrılmıģtır: - Yüksek Büyüme ġirketleri (YBġ): Finansal performans kriterine göre üç aylık büyüme oranı ele alınan toplam 12 adet 3 aylık dönemde sayısal olarak en çok artıģ sağlamıģ olan [20] Chan W.S., Frankeli R.M. ve Kothari S.: Testing Behavioral Finance Theories Using Trends and Sequences In Financial Performance, MIT Sloan School of Management, Working Paper , (June 2003). [21] Tversky A. ve Kahneman S. Availability: A heuristic for judging frequency and probability, Cognitive Psychology, (1973), 5, 207. [22] Barberis N., Shleifer A. ve Vishny R.: a.g.m., 174 [23] Demir Y., Akçakanat T. ve Songur A. Yatırımcıların Psikolojik Eğilimleri Ve Yatırım DavranıĢları Arasındaki ĠliĢki: ĠMKB Hisse Senedi Yatırımcıları Üzerine Bir Uygulama Gaziantep Univercity Journal of Social Sciences, Vol 10, No 1, 2011 [24] kap.gov.tr 5

6 Ģirketlerdir. Yatırımcılar ele alınan finansal kriterdeki büyümenin devam edeceğini öngörerek, gelecekte bu Ģirketleri gereğinin üstünde (overvaluation) değerlemeleri beklenmektedir. - DüĢük Büyüme ġirketleri (DBġ): Finansal performans kriterine göre üç aylık büyüme oranı ele alınan toplam 12 dönemde sayısal olarak en az artıģ sağlamıģ olan Ģirketlerdir. Yatırımcılar tarafından gereğinin altında (undervaluation) değerlenmeleri beklenmektedir. - Belirli bir Eğilimi Olmayan ġirketler: Yatırımcılar bu tip Ģirketlerin getirilerinin ortalamaya yakın olacağı beklentisindedirler. Finans literatüründe sıklıkla yer bulmuģ olan büyüme ve değer kavramları çerçevesinde, yatırımcıların YBġ hakkında fazlasıyla iyimser olmaları ve Ģirketleri gereğinin üstünde değerlemeleri, ancak piyasada fiyatın bu değerin altında oluģması sebebiyle hisse senedi getirilerinin piyasanın altında kalacağı öne sürülmektedir. Öteyandan, davranıģsal finans literatüründe, temsiliyet önyargısının oluģmasını, yani yatırımcıların Ģirketlerin finansal performanslarını izleyerek onları gruplandırmalarını sağlamak için, istikrar önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda, bir yatırımcının izlediği finansal performans kriterinde belirli bir sayıdaki dönemde aynı yönlü hareketin oluģması, gelecek dönemde de aynı yönlü hareketin oluģmasındaki inancı kuvvetlendirecektir. Yatırımcıların bir firmayı belirli bir finansal performans kriterini baz alarak YBġ veya DBġ olarak değerlendirmelerine sebep olabilecek dönem sayısı bilinmemekle birlikte, satıģ ve net kar artıģları ayrı ayrı baz alınarak, son 1 yılı kapsayan 4 üç aylık dönemin dördünde de aynı yönlü hareket sağlayan Ģirketler istikrarlı, iki veya daha az dönemde büyüme sağlayan Ģirketler istikrarlı olmayan Ģeklinde gruplandırılmıģtır. Bu kapsamda gerçekleģtirilen analiz sonucunda 5 adet Ģirketin hisse senedinden oluģturulacak portföyler kapsamında satıģ kriteri baz alındığında YBġ niteliğindeki 5 Ģirketin 3 tanesi istikrarlı, 2 tanesi istikrarsız YBġ olarak belirlenmiģtir. 25 Portföy için belirlenen 5 adet DBġ nin 2 tanesi istikrarlı 3 tanesi istikrarsız niteliktedir. 26 olarak belirlenmiģ, söz konusu Ģirketler gösterdikleri istikrara göre sıralanmıģtır. Öteyandan, net kar kriteri baz alındığında 5 hisse senedinden oluģan YBġ nden 4 tanesi istikrarlı 1 tanesi istikrarsız 27, DBġ Ģirketlerinden ise 1 tanesi istikrarlı, 4 tanesi istikrarsız bir geliģim sergilemiģtir.28 OluĢan grupların ortalama 3 aylık getirileri Tablo 1 de sunulmuģtur: Tablo 1 YBŞ ve DBŞ lerin Getiri Karşılaştırması DavranıĢsal finans modellerinde, büyüme Ģirketi olarak nitelenen Ģirketlerin yatırımcılar tarafından gereğinin üstünde değerlendikleri ve bu yüzden düģük getiri sağladıkları öne [25] SatıĢ kriterine göre istikrarlı YBġ Ģirketleri olarak Asya Katılım Bankası, Tav Havalimanları ve Yapı ve Kredi Bankası, istikrarsız YBġ Ģirketleri ise TüpraĢ ve Vakıflar Bankası olarak belirlenmiģtir. [26] SatıĢ kriterine göre istikrarlı DBġ Ģirketleri olarak Akbank, BagfaĢ ve istikrarsız DBġ olarak ise Ak Enerji, Sasa Polyester, T. Halk Bankası belirlenmiģtir. [27] Net kar kriterine göre istikrarlı YBġ Ģirketleri olarak Good-Year, Aksa, Asya Katılım Bankası, Arçelik, istikrarsız YBġ Ģirketi ise NetaĢ olarak belirlenmiģtir. [28] Net kar kriterine göre istikrarlı DBġ Ģirketi olarak Türk Hava Yolları, istikrarsız DBġ Ģirketleri ise T.Ekonomi Bankası, Vakıflar Bankası, Ak Enerji ve Petkim olarak belirlenmiģtir. 6

7 sürülmektedir. Bu yaklaģıma paralel olarak, ilgili dönemde ĠMKB de ele alınan hisse senetlerinin ortalama getirisinin % 4,22 olduğu dikkate alındığında: - SatıĢ kriterine göre YBġ olarak belirlenen Ģirketlerin getirisi, davranıģsal finans yaklaģımını doğrulayarak ortalamanın altında kalmıģ ve hatta istikrarlı YBġ lerin getirisi daha da düģük olarak gerçekleģmiģtir. Yukarıda dile getirilen tezin tersi durumunda da düģük büyüme Ģirketlerinin düģük değerlendiği ve daha yüksek getiri sağladıkları tezi yukarıda yeralan hesaplamalar kapsamında doğrulanmaktadır. - Net kar kriterine göre belirlenen portföylerin getirisi ise, istikrarlı olan YBġ ler için daha düģük olmakla birlikt,e ortalamanın üstünde gerçekleģmiģtir. Ġstikrarsız YBġ ler ise, ortalamanın çok üstünde bir getiri sağlamıģlar ve davranıģsal finans yaklaģımı doğrulanamamıģtır. DBġ lerin yatırımcılar tarafından olumsuz kategorizasyona tabi tutularak, istikrarlı veya istikrarasız olsun, düģük getiri sağlamaları davranıģsal finans yaklaģımını doğrulamaktadır. 5. FİNANSAL VERİLERE DAYANAN İŞLEM STRATEJİLERİNİN İMKB VERİ SETİ ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Etkin piyasalar teorisinin öngörülerine rağmen, geçmiģ piyasa bilgisini kullanarak geleceği tahmin etmeye yönelik birçok iģlem stratejisi pratikte normalin üstünde pozitif getiri sağlayabilmektedir. Sözkonusu stratejilerin temelinde, getirilerin geçmiģteki eğilimlerden bağımsız olduğuna iliģkin etkin piyasa teorisinin en zayıf formunun bile, reddi yeralmaktadır. Bu kapsamda, en çok dikkat çeken iki strateji; overreaksiyon ve momentum stratejileridir Overreaksiyon stratejisi, geçmiģte kaybettiren hisse senetlerini alıp, kazandıranları satmak olarak özetlenebilmektedir. Momentum stratejisi ise bunun tam tersi bir stratejidir. Overreaksiyon stratejilerinin Amerikan ve Ġngiliz piyasalarında kısa dönemde, momentum stratejilerinin ise orta-uzun vadede karlı olduğu birçok çalıģmada ortaya konmuģtur. Bu durum, 1990 lı yıllardan itibaren Eugene Fama ve Ken French i modern portföy teorisini sorgulayarak Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelini geliģtirmeye yönlendirmiģtir döneminde hisse senedi piyasasındaki getirileri inceleyen Fama ve French, regresyon analizi kullanarak piyasada oluģan fiyatları daha iyi açıklamaya çalıģmıģlardır. Fama ve French klasik yatırımcıların beklenti ve tercihlerini etkileyebilecek üç faktör belirlemiģtir. 29 Bunlar; ne kadar hisse senedi riski alınacağı, yatırım yapılan Ģirketlerin piyasadaki konumu ve yatırım yapılan Ģirketlerin defter değerinin piyasa değeri oranıdır. Ġlk faktör yüksek getiri sağlamak amacıyla diğer yatırım araçlarına göre daha çok risk taģıyan hisse senetlerine yatırım yapmanın yarattığı ek getiri beklentisini incelerken, ikinci faktör büyüklük primi (size premium) olarak değerlendirilmektedir. Yatırımcıların küçük ve dolayısıyla daha riskli olarak algıladıkları Ģirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmalarının oluģturduğu ek getiri beklentisini kapsamaktadır. Gerçekte küçük Ģirketler çeģitlendirilmemiģ risk yapıları ve finansal güçlüklere daha duyarlı olmaları sebebiyle daha yüksek risk altında faaliyet göstermektedirler. Fama ve French bu faktörü aktif toplamı düģük olan Ģirketlerin hisse senetlerinden oluģan bir portföyün belirli bir dönemde sağladığı getiri ile aktif toplamı yüksek olan bir Ģirketin hisse senetlerinden oluģan bir portföyün sağladığı getiri arasındaki fark olarak sayısallaģtırmıģ ve bunu Küçük Eksi Büyük (KEB) olarak isimlendirmiģtir. 30 [29]Fama F.E. ve K.French: Multifactor explanations of asset Pricing Anomalies, Journal of Finance 51, 1993, 55. [30]Fama E.F. ve K.French: Size and Book-to-market Factors in the Earnings and Returns, Journal of Finance 50, 1995,

8 Öteyandan, değer primi (value premium) olarak isimlendirilen bir diğer faktör de, piyasa değeri / defter değerġ oranı yüksek olan Ģirketlerin hisse senetlerinden oluģturulan bir portföy ile sözkonusu oranı düģük olan Ģirketlerin hisse senetlerinden oluģturulan bir portföyün getirisi arasındaki farkı içeren Yüksek Eksi DüĢük (YED) dir. Değer primi, piyasanın bir Ģirketin gelecekteki potansiyeline verdiği değer olarak açıklanabilmektedir. Son olarak son bir yıllık dönemde en çok kazandıran hisse senetlerinden oluģmuģ bir portföy ile en az kazandıran hisse senetlerinden oluģmuģ bir potyföyün getiri farkları da EÇK kısaltmasıyla modele dahil edilmiģtir.modele eklenen faktörler ile standart formülasyon aģağıdaki Ģekli almıģtır: r = R f + beta x x ( K m R f ) + b s x KEB + b y x YED + b z EÇK+alfa Förmülasyonda r, ele alınan varlığın getirisini, R f risksiz faiz oranını, beta x x ( K m R f ) elementi risksiz faiz oranı üstündeki piyasa getirisinin getiriye etkisini, b s x KEB yukarıda açıklanan aktif büyüklüğünün getiriye etkisini, b y x YED, piyasa/defter değeri oranının getiriye etkisini ve b z EÇK son 1 yıllık dönemde en çok ve en az kazandıran hisse senetleri arasındaki getiri farkını ve alfa formülasyonla getirinin açıklanamayan kısmını vermektedir. Sözkonusu çalıģmalar ıģığında, CFK modellerinde, yatırımcıların finansal performanstaki geliģime tepkilerini davranıģsal finans bakıģ açısıyla değerlendirmek amacıyla muhasebesel momentum stratejisi olarak nitelenebilecek bir portföy stratejisi varsaymıģlardır. GeçmiĢ dönem finansal performansına bakılarak belirlenen YBġ ve DBġ lerin hisse senetlerinden oluģan portföylerin getirileri karģılaģtırmalı olarak değerlendirilmiģtir. CFK nın modelinin paralelinde ĠMKB-50 endeksine dahil olan 50 Ģirket; - KEB değiģkeni için aktif büyüklüklerine göre sıralanmıģ en büyük ve en düģük aktif tutarına sahip olan 5 Ģirketin hisse senetlerinden oluģan portföylerin sağladığı getiri farkları 31 - YED değiģkeni için Ģirketlerin piyasa değeri / defter değer rasyoları hesaplanarak bu rasyoya göre gerçekleģtirilen sıralamada en düģük ve en yüksek rasyosu olan 5 Ģirketin hisse senetlerinden oluģan portföylerin sağladığı getiri farkları 32, - EÇK değiģkeni için son 1 yıllık dönemde en çok ve en az kazandıran 5 Ģirketin hisse senetlerinden oluģan portföylerin sağladığı getiri farkları ele alınan üç aylık dönemler için hesaplanmıģtır. Regresyon analizinde önce üç faktörlü daha sonra dört faktörlü olarak analize dahil edilmiģtir. 33 Ayrıca en çok kazandıran ve kaybettiren 5 hisse senedi belirlenirken, son 1 yılda gerçekleģen 3 aylık getirilerin ortalaması alınmıģ ve sözkonusu Ģirketler bu değere göre sıralanarak belirlenmiģtir. Piyasa getirisi olarak, ilgili dönemlerdeki ĠMKB 100 endeksinde 3 aylık artıģ oranı kullanılmıģtır. Risksiz faiz oranı olarak, IMKB DIBS endeksinin üç aylık getiri oranları dikkate alınmıģtır. Yukarıda özetlenen çalıģmanın grafiksel görüntüsü ġekil 1 de sunulmuģtur: [31] Aktif büyüklüğüne göre, 30/9/2011 tarihi itibariyle belirlenen ilk beģ Ģirket; Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Garanti Bankasi, Sabanci Holding olarak tespit edilmiģtir. Aktif küçüklüğüne göre oluģturan portföy için ise; BagfaĢ, NetaĢ, Telekom, Konya Çimento, Sasa Polyester, Good-Year Ģirketleri belirlenmiģtir. [32] Piyasa değeri/defter değeri 30/9/2011 tarihi itibariyle en yüksek olan ilk 5 Ģirket Bim Mağazalar, Konya Çimento, Türk Traktör, TüpraĢ ve Tav Havalimanları, aynı ölçüte göre en düģük piyasa değeri/defter değerine sahip olan 5 Ģirket ise Vakıflar Bankası, T.Ekonomi Bank, Asya Katılım Bankası, Doğan Holding ve EczacıbaĢı Ġlaç dır. [33] Son 1 yıllık dönemde ortalama üç aylık getirileri en yüksek olan ilk 5 Ģirket NetaĢ Telekom, Good-Year, Türk Traktör, Sasa Polyester, Konya Çimento, en az kazandıran 5 Ģirket ise Ereğli Demir Celik, Doğan Holding, Asya Katılım Bankası, Doğan Yayın Holding ve Türk Hava Yolları dır. 8

9 07/06 07/10 08/02 08/06 08/10 09/02 09/06 09/10 10/02 10/06 10/10 11/02 11/06 % Öncelikle, değiģkenler arasındaki genel iliģkiyi Ģekilsel olarak görebilmek amacıyla ġekil 1 de satıģ finansal kriterine göre döneminin grafiği verilmiģtir. Grafikte; 3 aylık DIBS endeks getirisinin hisse senedi endeks getirisine paralel bir Ģekilde geliģtiğiin üstünde gerçekleģtiği, YBġ lerden oluģan portföyün üç aylık getirisinin artıģ dönemlerinde DBġ lerden oluģan portföyün üzerinde arttığı ancak düģüģ dönemlerinde DBġ portföyünün kaydettiği düģüģten hızlı bir düģüģ kaydettiği, YBġ lerden oluģan portföyün getirisinin bazı dönemlerde DIBS endeks getirisine paralel geliģtiği,gözlemlenmektedir. ŞEKİL1: 3 Aylık Piyasa Verileri ve YBŞ ve DBŞ LERDEN Oluşan Portföylerin Getirisi 1,5 3 AYLIK PİYASA VERİLERİ ve YBŞ ve DBŞ PORTFÖYLERİNİN GETİRİ KARŞILAŞTIRILMASI 1 DIBS 3 aylık getiri Endeks 3 aylık getiri 0,5 0 Piyasa Değeri/ Defter Değeri Farklılığının Yarattığı Ek Getiri Aktif Büyüklüğünün Yarattığı Ek Getiri YBŞ Portföy Getirisi -0,5 DBŞ Portföy Getirisi SATIŞ FİNANSAL PERFORMANS KRİTERİNE GÖRE İŞLEM STRATEJİSİNİN İMKB VERİ SETİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ SatıĢ finansal kriterine göre oluģturan YBġ ve DBġ Ģirketlerinin getirileri ile getirilerdeki istikrar da dahil olmak üzere ele alınan diğer değiģkenler arasındaki korelasyon Tablo 2 de sunulmuģtur. 34 Tablo 2 Satış Finansal Kriterine Göre Oluşturulan Veri Setinin Korelasyonu yb db keb yed ek endeks rskfree yb db keb yed ek endeks rskfree ybcons ybinc dbcons dbincons ybcons ybinc dbcons dbincons ybcons ybinc dbcons dbincons [34] Tablo 2 de Ġstikrarlı YBġ Ģirketlerinden oluģan portföyün 3 aylık getirisi YBġCONS, istikrarsız YBġ lerden oluģan portföyün 3 aylık getirisi YBġINC olarak isimlendirilmiģtir. Aynı Ģekilde Ġstikrarlı DBġ Ģirketlerinden oluģan portföyün 3 aylık getirisi DBġCONS, istikrarsız DBġ lerden oluģan portföyün 3 aylık getirisi DBġINC olarak isimlendirilmiģtir 9

ETKĠN PAZAR KURAMINDAN SAPMALAR: FĠNANSAL ANOMALĠLERĠ ETKĠLEYEN MAKRO EKONOMĠK FAKTÖRLER ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

ETKĠN PAZAR KURAMINDAN SAPMALAR: FĠNANSAL ANOMALĠLERĠ ETKĠLEYEN MAKRO EKONOMĠK FAKTÖRLER ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA Ege Akademik BakıĢ / Ege Academic Review 8 (1) 2008: 215-241 ETKĠN PAZAR KURAMINDAN SAPMALAR: FĠNANSAL ANOMALĠLERĠ ETKĠLEYEN MAKRO EKONOMĠK FAKTÖRLER ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA DEVIATIONS FROM THE EFFICIENT

Detaylı

Yatırımcıların Psikolojik Eğilimleri ve Yatırım DavranıĢları Arasındaki ĠliĢki: ĠMKB Hisse Senedi Yatırımcıları Üzerine Bir Uygulama

Yatırımcıların Psikolojik Eğilimleri ve Yatırım DavranıĢları Arasındaki ĠliĢki: ĠMKB Hisse Senedi Yatırımcıları Üzerine Bir Uygulama Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (http://sbe.gantep.edu.tr) 2011 10(1):117-145 ISSN: 1303-0094 Yatırımcıların Psikolojik Eğilimleri ve Yatırım DavranıĢları Arasındaki ĠliĢki: ĠMKB Hisse Senedi

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA BİR

Detaylı

UZUN DÖNEMLİ AL-VE-TUT GETİRİLERİ: IMKB DE HALKA AÇIK ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

UZUN DÖNEMLİ AL-VE-TUT GETİRİLERİ: IMKB DE HALKA AÇIK ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 10 (2) 2010: 465-486 UZUN DÖNEMLİ AL-VE-TUT GETİRİLERİ: IMKB DE HALKA AÇIK ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA LONG-TERM BUY-AND-HOLD RETURNS: EVIDENCE FROM ISE Yard.

Detaylı

BIST 100 ENDEKSĠ ĠLE ALTERNATĠF YATIRIM ARAÇLARININ ĠLĠġKĠSĠ THE RELATIONSHIP BETWEEN BIST 100 INDEX AND ALTERNATIVE INVESTMENT INSTRUMENTS

BIST 100 ENDEKSĠ ĠLE ALTERNATĠF YATIRIM ARAÇLARININ ĠLĠġKĠSĠ THE RELATIONSHIP BETWEEN BIST 100 INDEX AND ALTERNATIVE INVESTMENT INSTRUMENTS Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.2, s.39-56. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

HİSSE SENEDİ ENDEKS GETİRİLERİ VE TEMETTÜ VERİMİ: İMKB 100 VE S&P 500 ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

HİSSE SENEDİ ENDEKS GETİRİLERİ VE TEMETTÜ VERİMİ: İMKB 100 VE S&P 500 ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 / 1 (2009). 143-158 HİSSE SENEDİ ENDEKS GETİRİLERİ VE TEMETTÜ VERİMİ: İMKB 100 VE S&P 500 ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA UlaĢ ÜNLÜ * Ali

Detaylı

AKADEMĠK YAKLAġIMLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES KIġ 2011 CĠLT:2 SAYI:2 WINTER 2011 VOLUME:2 ISSUE:2

AKADEMĠK YAKLAġIMLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES KIġ 2011 CĠLT:2 SAYI:2 WINTER 2011 VOLUME:2 ISSUE:2 HALKA ĠLK KEZ ARZ EDĠLEN HĠSSE SENETLERĠNĠN KISA DÖNEM FĠYAT PERFORMANSLARI ĠLE FĠYAT PERFORMANSINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN ĠNCELENMESĠ, ĠMKB DE BĠR UYGULAMA Özet Fikret OTLU 1 Sibel ÖLMEZ 2 Bu çalıģmanın

Detaylı

Momentum Yatırım Stratejisinin Karlılığının İMKB de Test Edilmesi

Momentum Yatırım Stratejisinin Karlılığının İMKB de Test Edilmesi Momentum Yatırım Stratejisinin Karlılığının İMKB de Test Edilmesi Serkan Yılmaz KANDIR * Halime İNAN ** Özet Bu çalışmanın amacı, momentum yatırım stratejisinin İMKB de karlı olup olmadığının araştırılmasıdır.

Detaylı

THE EFFECT OF FINANCIAL RATIOS ON FIRM VALUE: AN INVESTIGATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE (ISE)

THE EFFECT OF FINANCIAL RATIOS ON FIRM VALUE: AN INVESTIGATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE (ISE) FĠNANSAL RASYOLARIN FĠRMA DEĞERĠNE ETKĠSĠ: BORSA ĠSTANBUL (BĠST) DA BĠR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Osman ULUYOL * Öğr. Gör. Veysel Eren TÜRK ** Özet Finansal rasyolar, uzun yıllardan beri firmaların gerek

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, 2011 235

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, 2011 235 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, 2011 235 OPTĠMUM PORTFÖYÜN SEÇĠMĠ: ĠMKB 30 ÜZERĠNDE BĠR UYGULAMA Ömer ĠSKENDEROĞLU* 1 ve Erdinç KARADENĠZ** Özet Bu çalıģmada IMKB 30 hisselerinin

Detaylı

BİREYSEL YATIRIMCILARI FİNANSAL YATIRIM KARARINA YÖNLENDİREN FAKTÖRLERİN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN ELE ALINMASI: OSMANİYE ÖRNEĞİ

BİREYSEL YATIRIMCILARI FİNANSAL YATIRIM KARARINA YÖNLENDİREN FAKTÖRLERİN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN ELE ALINMASI: OSMANİYE ÖRNEĞİ Alınış Tarihi: 20.06.2014 Kabul Ediliş Tarihi: 17.10.2014 BİREYSEL YATIRIMCILARI FİNANSAL YATIRIM KARARINA YÖNLENDİREN FAKTÖRLERİN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN ELE ALINMASI: OSMANİYE ÖRNEĞİ INDIVIDUAL

Detaylı

YAPAY SĠNĠR AĞLARI VE DESTEK VEKTÖR MAKĠNELERĠ YÖNTEMLERĠYLE BORSA ENDEKSĠ TAHMĠNĠ

YAPAY SĠNĠR AĞLARI VE DESTEK VEKTÖR MAKĠNELERĠ YÖNTEMLERĠYLE BORSA ENDEKSĠ TAHMĠNĠ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.1, s.139-157. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

TÜRKĠYE DE KURUMSAL YATIRIMCILAR VE KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY OLUġTURURKEN GÖSTERDĠKLERĠ DAVRANIġ ġekġllerġne ĠLĠġKĠN BĠR ARAġTIRMA

TÜRKĠYE DE KURUMSAL YATIRIMCILAR VE KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY OLUġTURURKEN GÖSTERDĠKLERĠ DAVRANIġ ġekġllerġne ĠLĠġKĠN BĠR ARAġTIRMA Marmara Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi YIL 2008, CĠLT XXIV, SAYI 1 TÜRKĠYE DE KURUMSAL YATIRIMCILAR VE KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY OLUġTURURKEN GÖSTERDĠKLERĠ DAVRANIġ ġekġllerġne ĠLĠġKĠN BĠR ARAġTIRMA

Detaylı

CAMELS DERECELENDĠRME SĠSTEMĠNE GÖRE ĠMKB DEKĠ YERLĠ VE YABANCI SERMAYELĠ BANKALARIN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ 1

CAMELS DERECELENDĠRME SĠSTEMĠNE GÖRE ĠMKB DEKĠ YERLĠ VE YABANCI SERMAYELĠ BANKALARIN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ 1 CAMELS DERECELENDĠRME SĠSTEMĠNE GÖRE ĠMKB DEKĠ YERLĠ VE YABANCI SERMAYELĠ BANKALARIN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ 1 Comparative Analysis Of Domestic And Foreign Capital Banks In Istanbul Stock Exchange As Per

Detaylı

*Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan

*Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan SEÇİM TARTIŞMALARININ HİSSE SENEDİ PİYASASINA ETKİSİ *Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan 1.GİRİŞ Risk sözcüğü arzulanan ve/veya planlanan bir "şeyin" gerçekleşmemesi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA ĠLE PORTFÖY OPTĠMĠZASYONU Mehmet CEBECĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Nisan-2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

İ.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS ANABİLİM DALI ULUSLARARASI FİNANSAL PAZARLAR DERSİ ARAŞTIRMA ÖDEVİ EMİR OTLUOĞLU 2502090279

İ.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS ANABİLİM DALI ULUSLARARASI FİNANSAL PAZARLAR DERSİ ARAŞTIRMA ÖDEVİ EMİR OTLUOĞLU 2502090279 İ.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS ANABİLİM DALI ULUSLARARASI FİNANSAL PAZARLAR DERSİ ARAŞTIRMA ÖDEVİ EMİR OTLUOĞLU 2502090279 İçindekiler 1. Giriş. 3 2. Etkin Piyasalar Hipotezi.. 3 3. Anomaliler ve

Detaylı

ANOMALIES in STOCK MARKETS: EVIDENCE from BORSA İSTANBUL

ANOMALIES in STOCK MARKETS: EVIDENCE from BORSA İSTANBUL HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA GÖRÜLEN ANOMALİLER: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ 1 ANOMALIES in STOCK MARKETS: EVIDENCE from BORSA İSTANBUL Özet Hüseyin DAĞLI 2 Duygu ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ 3 Etkin Piyasa Hipotezi ve varlık

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:43, Sayı/No:2, 214, 271-292 ISSN: 133-1732 www.ifdergisi.org 214 Makroekonomik değişkenlerin,

Detaylı

HĠSSE SENEDĠ VARANTLARININ PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESĠ VE ĠMKB DE UYGULAMA

HĠSSE SENEDĠ VARANTLARININ PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESĠ VE ĠMKB DE UYGULAMA T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı HĠSSE SENEDĠ VARANTLARININ PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESĠ VE ĠMKB DE UYGULAMA Uğur DEMĠRAL Yüksek Lisans Tezi Çorum 2014 HĠSSE SENEDĠ

Detaylı

Hisse Senedi Piyasalarında İşlem Hacmi- Volatilite İlişkisi ve İMKB ye Ait Bir Uygulama

Hisse Senedi Piyasalarında İşlem Hacmi- Volatilite İlişkisi ve İMKB ye Ait Bir Uygulama Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:12.Sayı:1.Haziran 2008 ss.34-55 Hisse Senedi Piyasalarında İşlem Hacmi- Volatilite İlişkisi ve İMKB ye Ait Bir Uygulama Trading Volume-Volatility Relation in Stock

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI PĐYASA ANOMALĐLERĐ VE AŞIRI TEPKĐ HĐPOTEZĐNĐN ĐMKB DE ARAŞTIRILMASI Bahadır ERGÜN YÜKSEK LĐSANS TEZĐ 2009 ADANA T.C. ÇUKUROVA

Detaylı

Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi

Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi 15 Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi Özet Serpil CANBAŞ 1 Serkan Yılmaz KANDIR 2 Ahmet ERİŞMİŞ 3 1 Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme

Detaylı

İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKA HİSSE SENETLERİNİN GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE BELİRLENMESİ

İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKA HİSSE SENETLERİNİN GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE BELİRLENMESİ İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKA HİSSE SENETLERİNİN GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE BELİRLENMESİ ÖZET Doç. Dr. Yusuf DEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Öğretim Üyesi Gamze

Detaylı

ÖNSÖZ. Makine Mühendisi

ÖNSÖZ. Makine Mühendisi ÖNSÖZ Bu çalıģmada portföy optimizasyonu probleminde parametrelerin veriden belirlenmesi konusuna ağırlık verilmiģtir. ÇalıĢma süresince bana çeģitli konularda yol gösteren tüm hocalarıma, bu çalıģmada

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Mehmet CİHANGİR * Yrd.Doç.Dr.Tuğrul KANDEMİR **

Yrd.Doç.Dr.Mehmet CİHANGİR * Yrd.Doç.Dr.Tuğrul KANDEMİR ** Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.257-296. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Türkiye de Yatırımcıların Öngörü Performanslarının Rassal Yürüyüş Modeli Çerçevesinde Analizi

Türkiye de Yatırımcıların Öngörü Performanslarının Rassal Yürüyüş Modeli Çerçevesinde Analizi Volume 6 Number 2 2015 pp. 127-139 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkiye de Yatırımcıların Öngörü Performanslarının Rassal Yürüyüş Modeli Çerçevesinde Analizi Banu Tanrıöver a Duygu Arslantürk Çöllü

Detaylı

MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1

MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1 MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1 ÖZET Mortgage sistemi dünyada çok uzun yıllardan beri uygulanmakta olan bir konut finansman sistemidir.

Detaylı

BORSA ĠSTANBUL KURUMSAL YÖNETĠM ENDEKSĠNDE YER ALAN FĠRMALARIN KURUMSAL YÖNETĠM DERECELENDĠRME NOTUNUN MARKA DEĞERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNĠN ANALĠZĠ

BORSA ĠSTANBUL KURUMSAL YÖNETĠM ENDEKSĠNDE YER ALAN FĠRMALARIN KURUMSAL YÖNETĠM DERECELENDĠRME NOTUNUN MARKA DEĞERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNĠN ANALĠZĠ BORSA ĠSTANBUL KURUMSAL YÖNETĠM ENDEKSĠNDE YER ALAN FĠRMALARIN KURUMSAL YÖNETĠM DERECELENDĠRME NOTUNUN MARKA DEĞERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNĠN ANALĠZĠ Sosyal Bilimler Enstitüsü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi

Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Tülin Atakan Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Arş. Gör. Menkul Kıymetler R. Đlker Gökbulut Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi Yrd. Doç.

Detaylı