ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA."

Transkript

1 New York'taki üçlü görüþmeden ne anladýnýz siz? Biz bir þey anlamadýk. Her iki taraf da memnunmuþ üstelik bu görüþmeden. BM Genel Sekreteri Nasreddin Hoca'yý da geçti anlaþýlan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý UNUTULMUÞ KENTÝN GECE GÖLGELERÝ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KKTHY VE ORTAKLIK... Ali Osman ADÝL VE KALICI BÝR ÇÖZÜM... Dolgun Dalgýçoðlu RUM KUYUYA DÜÞTÜ DÝYE Erdoðan Baybars ÞÝKÂYETÝN ADRESÝ YANLIÞ Mehmet Levent Direnme Kültürü... Yalçýn Okut Kurtlar vadisinde adaletten yakalarýný iþte böyle sýyýrýyorlar Kurtlar vadisinde adaletten yakalarýný iþte böyle sýyýrýyorlar Ýsmet Felek çetesi mensuplarýndan Özcan Hangün, Fahri Tilim ve Orhan Sertataç ýn tutuksuz olarak yargýlandýklarý aðýr yaralama davasýnda yeni geliþmeler oldu býçak darbesi Yeltekin in açýklamalarýna halktan tepki var n Allah-ü ekber nidalarý TC li nüfus adamýza geldikten sonra sokaklarýmýzda iþitilmeye baþlandý. n Afrika okurlarý: Tekbir Kýbrýs Türkünün gelenekleri arasýnda deðil... n Afrika dan Mektup ta Sanýk kaçtý Geçtiðimiz Aralýk ayýnda Maðusa da Ýsmail Barbaros Arslan ý 11 býçak darbesiyle aðýr yaralamak suçundan tutuksuz olarak yargýlanan sanýklardan Orhan Sertataç ýn kaçtýðý ve hakkýnda tutuklama emri çýkarýldýðý öðrenildi... Böylelikle diðer iki sanýðý yargýlama süreci tehlikeye girdi... n Kimliðine ve pasaportuna el konulan ve mahkeme tarafýndan teminata baðlanan Sertataç ýn nasýl kaçtýðý bilinmiyor... Yakýn çevreleri tarafýndan gemiyle Türkiye ye kaçtýðý öne sürülüyor... n Sertataç ýn kaçtýðý, tayinli duruþmaya gelmediði zaman ortaya çýktý. Bazý iddialara göre, arkadaþlarý tarafýndan tüm suçu üstlenmesi istenince kaçtý... n 11 býçak darbesi davasýnda yargýlananlardan Özcan Hangün, Ýsmet Felek in sað kolu olarak biliniyor... Hangün, Johnny Rockets davasýnda da tutuksuz olarak yargýlanýyor sayfada Afrika dan Mektup ta Üçlü görüþme yaklaþýk 4 saat sürdü Eroðlu da memnun, Hristofyas da n Ocak ayýnda Cenevre de yeniden biraraya gelmeyi kararlaþtýran liderler New York taki sonuçtan memnun olduklarýný açýkladýlar... n Mecliste temsilcisi bulunan siyasi parti liderleri de yaptýklarý açýklamalarda sonucu olumlu olarak deðerlendirdiler... n Rum siyasiler ise daha farklý konuþtu. Meclis Baþkaný Karoyan, Hristofyas a baský yapýldýðýný ve dörtlü konferansýn kabul ettirilmeye çalýþýldýðýný öne sürdü... n Rum Sözcü Stefanu ise, üçlü görüþme için yaptýðý deðerlendirmede Ne takvim vardý, ne hakemlik dedi... n Ýç sayfalarýmýzda Arif H.Tahsin yazýyor: 15 Kasým 1983 baðýmsýzlýk ilaný için þimdilik bukadar n2. sayfada

2 20 YAÞINDAKÝ KADIN ANÝDEN RAHATSIZLANARAK ÖLDÜ Lefkoþa'da Neslihan Haberoðlu isimli 20 yaþýndaki genç kadýn, önceki gün saat sýralarýnda aniden rahatsýzlanarak hayatýný kaybetti. Polisin açýklamasýna göre, evinde bulunduðu sýrada rahatsýzlanan genç kadýn, eþi tarafýndan hastaneye kaldýrýldýðý sýrada yaþamýný yitirdi. Soruþturma devam ediyor. HIRSIZLIK OLAYLARI Lefkoþa ve bazý köylerde son 2 gün içinde çeþitli hýrsýzlýk olaylarý yaþandý. Polisin açýklamasýna göre, Lefkoþa'da faaliyet gösteren "Öz Gaziantep Seç Baklava Salonu"ndan 450 TL nakit para çalýndý. Dükkandaki bir televizyona zarar verip, çelik kasayý da çalmaya çalýþan hýrsýzlar, çevredekilerin olayý fark etmesi üzerine çelik kasayý býrakýp olay yerini terk etti. Doðanköy'de Sensevil Günkar'ýn evine giren hýrsýzlar ise; 1 adet fotoðraf makinesi, muhtelif altýn ziynet eþyasý, 15 adet muhtelif bijuteri, 200 TL ve 50 Euro nakit para çaldý. Öte yandan Akdoðan'da Polat Paþa Lisesi'ne giren kimliði meçhul kiþilerin müdür odasýndan 1 adet boþ çek yapraðý çaldýðý tespit edildi. Arýdamý köyünde isminin baþ harfleri Ý.P (E - 75) olan bir kiþinin ise evin avlusunda unuttuðu av tüfeði kimliði meçhul þahýslar tarafýndan çalýndý. Av tüfeðini salimen muhafaza etmediði için adý geçen kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Olaylarla ilgili polis soruþturmasý sürüyor. AVA KAPALI ASKERÝ BÖLGEDE AVLANIRKEN YAKALANDILAR Lefkoþa'da isimlerinin baþ harfleri H.Ç (E-27) ve A.Ç (E-49) olarak verilen kiþiler, ava kapalý I. derece askeri yasak bölgede avlanýrken yakalandý. Polis, sözkonusu kiþiler hakkýnda yasal iþlem baþlattý. Soruþturma sürüyor. YAÐMUR BEKLENMÝYOR KKTC'nin önümüzdeki bir haftalýk sürede alçak basýnç sistemi ile ýlýk hava kütlesinin etkisi altýnda kalacaðý belirtildi. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, yaðmur beklenmezken, periyodun ilk yarýsýnda hava açýk ve parçalý bulutlu, ikinci yarýsýnda parçalý ve çok bulutlu geçecek. En yüksek hava sýcaklýðý iç kesimlerde periyodun ilk yarýsýnda derece, ikinci yarýsýnda derece, sahillerde periyodun ilk yarýsýnda derece, ikinci yarýsýnda ise derece dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar; genellikle batý ve güneybatý, periyodun son günlerinde güney ve doðu yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esecek. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Öðretmenler Sendikasý o zaman Dünya Öðretmenler Sendikalarý Federasyonu "FÝZE"nin üyesiydi. FÝZE Solcu dünya sendikalarýnýn örgütüydü. Ve, Sovyetler Birliði'nin egemen olduðu bir örgüttü. FÝZE Yönetimi tüm üye sendikalarýn olduðu gibi Öðretmenler Sendikasý'nýn da çalýþmalarýný yakýndan izlerdi. Bildirilerini, beyanlarýný, yayýnlarýný tercüme eder ve bilgi sahibi olurdu. Öðretmenler Sendikasý'nýn çalýþmalarý, benimsediði ve uygulatabilmek için mücadelesini verdiði politika nedeniyle FÝZE'de çok özel bir yeri vardý. 15 Kasým 1983'ten önce, Dünya Öðretmenler Sendikalarý Federasyonu (FÝZE)'nun Paris'te toplantýsý vardý. Öðretmenler Sendikasý bu toplantýda Genel Baþkaný ve bir Yürütme Kurulu üyesi ile temsil edilirdi. Öðretmenler Sendikasý'nýn 2 kiþilik heyeti Paris'e toplantý tarihinden bir gün önce vardý. Örgütün Genel Sekreteri da ordaydý. Öðretmenler Sendikasý'nýn iki kiþilik heyeti ile karþýlaþtýðýnda ilk sorusu þöyle oldu: Denktaþ Makarios'un vardýðý noktaya mý geldi? Yani, Makarios'un Yunanistan'dan baðýmsýzlýðýný çok geniþ oranda kazandýðý gibi Denktaþ da Türkiye'den baðýmsýz hareket etme mücadelesi mi baþlattý? Öðretmenler Sendikasý heyeti: -Bizim Denktaþ'a desteðimiz o yöndedir. Toplumun Türkiye'den baðýmsýzlýðýný savunuruz. Toplum olarak kendi kendimizi idare etme mücadelesi veririz. Ama Denktaþ o noktaya geldi mi bilmeyiz. Genel Sekreter: -Sanmam. Ama gene da sizi destekleyeceðiz. Toplantýnýn birinci, ya da 2. günüydü. Öðlen yemeði salonunda öyle bir düzenleme yaptýlar, ve öyle bir dümen döndüler ki, Öðretmenler Sendikasý'nýn 2 temsilcisi kendilerini "Kraliçe" diye hakkýnda söz edilen Bayan Tamara'nýn masasýnda buldu. Kraliçe Tamara iri yarý bir bayandý. Örgütün hakimi olduðu her halinden belliydi. Yanýnda bir da tercümaný vardý. Ufak tefek bir bayan. Adý Galina... Yemeði uzattýlar. Konu Kýbrýs meselesi idi. Öðretmenler Sendikasý'nýn iki kiþilik heyeti, Sendikalarýnýn bilinen politikasýný bir kere daha anlattý. Kraliçe Bayan Tamara sadece sordu ve dinledi. O dönemde Öðretmenler Sendikasý sosyalizm kavgasýnýn içindeydi. O nedenle Sovyet Sosyalist 15 KASIM 1983 BAÐIMSIZLIK ÝLANI ÝÇÝN ÞÝMDÝLÝK BU KADAR Cumhuriyetleri Birliði Anayasasý en önemli bir esin kaynaðý idi. Sovyetler Birliði Anayasasý bir Cumhuriyetler Birliði Anayasasý idi. Ayrýca birçok toplumlar da özerkliðe sahipti Sovyetler Birliði'nde. Sovyetler Birliði'nde cumhuriyetlerin ayrýlma haklarý da vardý. Her neysa... Öðretmenler Sendikasý temsilcilerinin Kýbrýs'a dönüþünden sonra bir heyet olarak Denktaþ'ý ziyaret etti, durumu anlattý. Denktaþ Bey bu bilgi üzerine þöyle dedi: Bilsem bizi destekleyeceklerini sosyalist da olurum. Oysa Sovyetler Birliði Kýbrýs'ta sosyalizm peþinde deðildi. Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðýndan yanaydý sadece... Baðýmsýz olsun, Türkiye ile Yunanistan karýþmasýn, üçüncü dünya ülkesi olsun. NATO Kýbrýs'a egemen olmasýn tümden... Çünkü Ýkinci Dünya Savaþý galiplerinin yaptýklarý paylaþýmda, Türkiye ve Yunanistan gibi Kýbrýs da nüfuz alaný olarak Ýngiltere'nin payý olarak belirlendi. O nedenle Emperyalist Blok'un payýna düþen yerlerde Sovyetler Birliði Sosyalizm'e geçiþi deðil, kurtuluþ savaþlarýný, baðýmsýzlýk mücadelelerini desteklerdi. 15 Kasým 1983'ten sonra Dünya Öðretmenler Sendikasý Federasyonu, hatýrladýðým kadarýyla Portekiz'de toplandý. Sendikadan baþka iki temsilci katýldý. Rumca konuþan Kýbrýslýlarýn sendikalarýnýn Kuzey'deki baðýmsýzlýk ilanýnýn kýnanmasý için yaptýklarý öneri reddedildi. FÝZE sözünü tuttu. AKEL yanlýsý bir sendikanýn yetkilisinin, ilk yaptýðý konuþmada þövenizm yaptýðý gerekçesi ile ikinci kez söz alma isteðini, "bu örgütte þövenizm yapýlamaz" denerek, ret etti. Ne yazýk ki Denktaþ Bey ilan ettiði baðýmsýzlýðý bir daha aðzýna almadý. Toplumun onurunu, gururunu, kendi kendini yönetme isteðini çiðnedi, ve Türkiye'nin uþaklýðýný kabul ederek toplumu yok oluþ sürecine soktu. "Bu devlet baðýmsýz ve egemendir, içiþlerine karýþýlamaz" önerisine Mücahit temsilcileri dahil, UBP ve TKP de "hayýr" dedi. Türkiye'ye baðýmlý olmamamýz için oy kullanan, öneri sahibi Öðretmenler Sendikasý'nýn temsilcisi ile CTP'nin temsilcileri oldu. Anayasa'ya bir de geçici 10. Madde kondu. Öðretmen temsilcisi ile CTP buna da karþý çýktý. Ve iki örgüt birlikte 1985 Anayasasý'na "hayýr" kampanyasý yürüttü. Ve, %30'dan biraz az "hayýr" oyu çýkardýlar. Bundan daha çok bu olayý özetlemem mümkün olmadý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý UNUTULMUÞ KENTÝN GECE GÖLGELERÝ Gece geç vakit lokantasýna oturduðumuz adamýn, iþinin ehli biri olduðu titizliðinden anlaþýlýyordu hemen. Dar bir sokak içine dizmiþti masalarý... Aylardan Kasým'dý, ama onun da sonuna geliyorduk... Havada yaz kokusu vardý hala... Geceler serinlemiþti sadece biraz, hepsi o kadar... Bir taraftan öbür tarafa geçerken bazan sohbet ettiðimiz polisler, gece vardiyalarýnda artýk havalarýn üþütmeye baþladýðýný söylüyorlardý... Ama yazlýk masalarýný yollardan kaldýrmayan cafeler ve lokantalar vardý iþte hala... Masamýza servis yaparken sordum adama: -Memleket neresi? -Kilis, dedi. Ve güldü... -Bak, diye devam etti, adama memleket neresi diye sorduklarýnda þöyle derler bizim oralarda: -Ben evlenmedim daha... Bunu da söyledikten sonra, "Ben Limasolluyum, karým Limasollu çünkü" dedi... Surlariçindeki dar sokaklarda yürümezse Lefkoþa'da olduðunu anlamaz adam. Hayraným Venedikli ustalara... Nasýl da yusyuvarlak yapmýþlar bu kenti... Ve de uyumlu burçlarý... Olursa ancak bu kadar kusursuz olurdu. Eski günlerimizi anarak, silik sokak lambalarýnýn aydýnlattýðý sokaklardan geçtik. 'Tehlikeli bina' uyarýsý yapýlan evlere baktýk... Hala mazgal deliklerinin korunduðu sýnýrdaki harabelere... Kentin bir köþesine gizlenmiþ yoksul evlere asýlan bayraklar, o evlere daha da sefil bir görüntü veriyordu... Ve þaþýrtýyordu da beni... Bunca yoksulluk içinde nasýl kabarýr adamýn milli duygularý? Bir zamanlar, fasariyalarýn yeni baþladýðý günlerde, Rum komþularla birlikte oturduðumuz mahalle geldi aklýma... O mahallenin nüfusu da çok yoksuldu. Bol çocukluydular, ama sofralarý kýttý. Su ve elektrik yoktu evlerinde... Suyu tenekelerle sokak çeþmesinden taþýr, karanlýk basýnca da gaz lambasý yakarlardý... Ya kasap, ya hamal, ya manav, ya da belediyede çöpçü idiler... Ama bu yoksulluk bile milli duygularýný etkilemedi onlarýn... Zengin-yoksul farkýný sorgulayacaklarýna Türk-Rum haklarýný sorgulama gafletine düþtüler... Bir akýntýya kapýlýp gittiler... Körü körüne liderlerinin peþinden sürüklendiler... Para babalarýna tepki duyacaklarýna ve "Ben bu haldeyken, onlar neden refah içinde" diye kendi kendilerine soracaklarýna, yoksul Türklerle yoksul Rumlar birbirleriyle kavgaya tutuþtular... Birbirlerini boðazlamaya kalktýlar... O yoksul evlerin sofralarýnda tereyaðý bile 'lüks' sayýlýrdý, ama þimdi gördüðümüz bu sefil evlerdeki gibi, onlarýn kapýlarýnda da bayraklar vardý... Çetinkaya sahasýnýn üstünde, bir bulvardaki gibi dizilen, cumbalý muhteþem evler var... Tarih tüter... Ledra Palace'la karþý karþýya... Iþýklarýný yakmýþ 'Þato' restoraný ordan geceleyin bakýlýnca, denizin ortasýnda ýþýldayan bir gemiye benzer... 'Taksim' sahasý hatýralarýn sahasý... Kim koymuþ bu adý? Taksim... Nostradamus gibi biri olmalý... Yarým asýr öncesinden görmüþ bugünleri... Lefkoþa'yý bölenler de bir pastayý ortasýndan böler gibi bölmüþ... Ýyi bakýn... Tam orta yerden ayrýlmýþýz... Lefkoþa'nýn ortasý neresi? Bandabuliya... Ben Lefkoþalýyým da diyebilirsin artýk kardeþ, sana "memleket neresi" diye sorduklarýnda... Nerde evlenirsen oralýsýn deðil mi? Yalnýz unutma... Lefkoþe deðil... Lefkoþa...

3 AFRÝKA dan mektup... ÇETECÝLER ÝÞTE BÖYLE SIYIRIYORLAR PAÇAYI Ýsmet Felek çetesi sýradan bir çete deðil... Zaten sýradan olmadýðý için biz de bu kadar durduk bunun üstünde... 'Büyük' adamlar var iþin içinde... Siyasetçiler... Ýþadamlarý... Polis ve yargýya kadar uzanýyor kollarý... Merak ediyorsunuz belki... Bu çete nasýl olur da, bunca kriminal olaya karþýn hep serbest kalýr? Bu sorunun yanýtý da yukarýda yazdýklarýmýzda gizli iþte... 'Büyük' adamlar var iþin içinde... Bakýn mesela... Çete üyelerinden Orhan Sertataç, '11 býçak darbesi' davasýndan tutuksuz olarak yargýlanýrken adadan kaçmýþ. Polis kimlik ve pasaportuna el koymuþtu oysa... Nasýl kaçar? Sertataç, Özcan Hangün ve Fahri Tilim ile birlikte yargýlanýyordu bu davada... Dava aðýr yaralama davasý... Geçtiðimiz Aralýk ayýnda Ýsmail Barbaros Arslan'ý býçaklamýþlardý Maðusa'da... Arslan uzunca bir süre komada kalmýþ ve ölümden dönmüþtü. Mahkeme ise bu aðýr yaralama olayýna karþýn tutuksuz yargýlamaya kara vermiþ ve serbest býrakmýþtý sanýklarý... Þimdi Orhan Sertataç'ý ara da bul... O kaçtýðý için, geriye kalan diðer iki sanýðýn yargý süreci de tehlikeye girer... Ve büyük bir olasýlýkla bu davadan da sýyýrýrlar... Yargýlananlardan Özcan Hangün Ýsmet Felek'in sað kolu... Hangün Johnny Rockets davasýndan da tutuksuz yargýlanýyor... Orhan Sertataç tayinli duruþmaya gelmeyince ortaya çýkmýþ kaçtýðý ve polis tutuklama kararý çýkarmýþ hakkýnda. Gemi ile Türkiye'ye kaçtýðý söyleniyor. Neden kaçmýþ? Arkadaþlarý tüm suçu ona yüklemek istemiþler... Polis bu konuda bir açýklama yaparsa, öðreniriz belki iþin aslýný... YELTEKÝN'E TEPKÝ VAR Din Ýþleri Dairesi Baþkan Vekili Mehmet Emin Yeltekin bir açýklama yaptý gazetemizin yayýný ile ilgili... Konu Selimiye'de Osmanlý marþý... Bayram sabahý hoparlörle tüm Lefkoþa halkýna dinletilen marþ... "Ey þanlý ordu, ey þanlý asker"... Tekbir getirmenin Kýbrýs Türk halkýnýn geleneklerinden olduðunu söylüyor Sayýn Yeltekin... Ve minarelerden bu marþýn okunmasýný da normal sayýyor... Yeltekin'in bu açýklamalarýyla ilgili olarak pek çok mesaj aldýk okurlarýmýzdan... Ne diyorlar? Bizim böyle bir geleneðimiz yok. Tekbir nidalarý TC'li nüfusun adamýza yýðýlmasýndan sonra iþitilmeye baþlandý sokaklarýmýzda... "Allah-ü ekber" sesleri ilk kez ülkücülerin mitinglerinde çýnladý... Üç hilalli bayraklarla... Ne oluyoruz müftü efendi? Allah'ýn evinde 'Þanlý ordu'ya methiye düzmek mi þimdi moda? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sokaklarda uyuyanlara yardým edecek bir kurum aranýyor... Afrika Özel (EMK): Adý Cafer, Kýbrýslý, 49 yaþýnda ve sokakta yatýyor. 6 ay alkol tedavisi gördü, bir süre düzeldi, sonra gidecek yeri olmadýðýndan, sokaklarda yatmaya baþladý ve yine alkole sarýldý. Eskiden, boþaltýlan Lefkoþa Su Ýþleri Dairesi'nin binasýnda yatýyordu. Orasý yanýnca sokakta kaldý. Yýkýntýlarýn arasýnda, yorganý, þiltesi... Bir elinde de konyak þiþesi... Bir elinde ve bir ayaðýnda sakatlýk olan bu vatandaþýmýza TATAR ARASTA'YI GEZDÝ Maliye Bakaný Ersin Tatar, Arasta Çarþýsý'nýn daha iyi duruma gelmesi için hükümet olarak çalýþma yürüttüklerini söyledi. Bakan Tatar, Kurban Bayramý'nýn son günü olan dün Lefkoþa'da Arasta bölgesini gezdi ve halkýn bayramýný kutladý. Bakanlýktan verilen bilgiye göre, Tatar'a ziyaretinde Maliye Bakanlýðý Müdürü Olgun Amcaoðlu ile Kýbrýs Türk Esnaf Merkez Birliði Baþkaný Kemal Altuncuoðlu da eþlik etti. Bakan Tatar, Arasta'daki gezisi sýrasýnda halkýn bayramýný kutladý ve bayram alýþveriþi yaptý. Arasta çarþýsýndaki hemen hemen her dükkana giren ve gerek esnafýn gerekse halkýn bayramýný kutlayan Tatar, esnafla sohbet etti. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun sürdürdüðü görüþmeler çerçevesinde ülke ekonomisinin daha iyi ve daha güçlü olmasýnýn önemine dikkat çeken Maliye Bakaný Ersin Tatar, Arasta Çarþýsý'nýn da daha iyi duruma gelmesi gerektiðini ve hükümet olarak bu baðlamda çalýþma yürüttüklerini söyledi. Tatar, Belediyelerle iþ birliði içerisinde çarþý merkezlerinin daha iyi konuma gelmesi için gerekli inceleme ve tespitlerin yapýlmasý ile iyileþtirme çalýþmalarýnýn yapýlmasýyla bölgeye hareketlilik geleceðini ve ekonomik olarak da daha güçlü yapýya kavuþulacaðýný belirtti. LOKMACI KAPISI Maliye Bakaný Ersin Tatar, Arasta bölgesindeki gezinin ardýndan Lokmacý sýnýr kapýsýný da ziyaret etti. Lokmacý kapýsýnda çalýþan güvenlik mensuplarý ve gümrük personeli ile bayramlaþan Tatar, bayram süresince görevlerini yapan tüm polis ve askerlere teþekkür etti. Özellikle sýnýr kapýlarýnda görevli bulunan polis mensuplarý ile gümrük personelinin özverili çalýþmalarýndan dolayý kendilerine teþekkür eden Bakan Tatar, çarþýya sahip çýkýlmasý için halka bir kez daha çaðrý yaptý. yardýmcý olacak bir kurum yok mu? Hangi kuruma baþvuracak? Yazýk deðil mi? Törenlere harcanan paralarýn haddi hesabý yok, gövde gösterisinden geçilmiyor ortalýk. Törenlerle devlet olunacaðýný sananlar yanýlýyor. Devlet, vatandaþýna sahip çýktýðý oranda devlettir. Sokaklarda uyuyan evsiz barksýz vatandaþlarýna yardým eli uzatamayan devlet, devlet deðildir. EROÐLU, FÜLE ÝLE TELEFONDA GÖRÜÞTÜ (T.A.K-EMÝR ERTORUN): New-York'ta temaslarýný sürdüren Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Avrupa Birliði'nin (AB) Geniþlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Stefan Füle ile telefon görüþmesi yaptý. Yaklaþýk yarým saat süren görüþmede, Kýbrýs sorununa kapsamlý çözüm bulunmasý amacýyla sürdürülen müzakereler ve dün gerçekleþtirilen 3'lü görüþme ele alýndý. Eroðlu, New York'taki temaslarý kapsamýnda bazý basýn yayýn organlarýna mülakatlar da verdi. Eroðlu, dün yapýlan görüþmenin yararlý geçtiðini belirterek, soruna kapsamlý çözüm bulunabilmesi amacýyla Kýbrýs Türk tarafý olarak iyi niyetle masada görüþmeye devam edeceklerini söyledi. Eroðlu'na New York temaslarý sýrasýnda eþlik eden Özel Temsilcisi Kudret Özersay da bazý yetkililerle temaslarda bulunuyor. Özersay, bu kapsamda Ýngiltere, Finlandiya ve Ýsveçli diplomatlarla görüþtü. BM GENEL SEKRETERÝ BAN'DAN YENÝ SÜRE Rum basýný, Derviþ Eroðlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve Dimitris Hristofyas arasýnda New York'ta gerçekleþtirilen üçlü görüþmeye geniþ yer verirken, BM Genel Sekreteri Ban'ýn, üçlü görüþme için Ocak ayý sonunda randevu vermesiyle "gayri resmi takvim, yeni süre" ortaya koyduðu yorumunda bulundu. Gazeteler ayrýca Ban'ýn açýklamalarýna da geniþ yer verdiler. Fileleftheros gazetesi; "BM Genel Sekreteri'nden Yeni Süre- Pratik Planla Cenevre'de Yeni Randevu- Cenevre'de Yeni Randevu Verdiler" baþlýklarýyla aktardýðý haberinde, BM Genel Sekreteri Ban'ýn, Cumhurbaþkaný Eroðlu ve Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas'a, sürecin deðerlendirilmesi ve ileriki adýmlar için karar verilmesi amacýyla Ocak ayý sonu için Cenevre'de randevu verdiðini yazdý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Kurbanlar kesildi sokaklarýnda Lefkoþa'nýn Minarelerde ey þanlý ordu ey þanlý asker Tek yoluymuþ bu maneviyata koþmanýn Yürüyelim arkadaþlar allahüekber Ali OSMAN Periyodik KKTHY VE ORTAKLIK Geçtiðimiz haftalarda gazetelerde Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn bir ilaný vardý. Yeni kurulacak olan havayollarý þirketinin çýkaracaðý blok hisseleri satýn almalarý için vatandaþa çaðrýydý bu ilanýn içeriði KTHY batýrýldýktan sonra THY ile birlikte Pegasus ve Atlasjet buradaki pastayý kendi aralarýnda paylaþtýlar. Baþka bir þirketin aralarýna girmesine tahammülleri yoktur. KTHY'nin batýrýlmasýnýn Ankara'nýn iþi olduðunu söylememe gerek yok sanýrým. Kurulacaðý açýklanan Kuzey Kýbrýs Türk Hava Yollarý þirketinin hisseleri geçtiðimiz günlerde paylaþýldý. Türk Ýslam sermayesi büyük oranda payýný aldý Zaten yönetimin THY'de olacaðýný geçtiðimiz günlerde bu köþede yazmýþtýk. Burada toplanacak olan hisseler sermaye olarak kullanýlacak KKTC vatandaþlýðý dýþýnda kalanlar da ortak olabilmek için bir aracý bulmak zorunda... O da hazýrmýþ zaten... H.Y... Noterden tasdikli belgeler bu kiþide toplanacakmýþ... Aracýlý ortaklýkmýþ bunun adý. Bir vatandaþýmýz Zümrüt Turizm Direktörü Sami Güdenoðlu, Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn çaðrýsýna bir açýklamayla cevap verdi. "Bu þirkette blok hisse almalarý için Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý çaðrý yaptý. Bizimle alay etmekten baþka bir þey deðildir yaptýklarý. Ben ortak olmak istiyorum. 450 bin mücahit puaným var. Her puanýn ederi 1000 TL'dir. Bu durumda 450 bin TL'lik blok hisse almak istiyorum. Zümrüt Turizm Direktörü olarak elinde mücahit puaný bulunan tüm vatandaþlarýmýzý puanlarýný yatýrarak havayollarýna ortak olmalarýnýn çaðrýsýný yapýyorum. Her zaman para deðil geçerli olan, hisse senetleri de geçerlidir ve zaten para yerine geçmektedir." Güdenoðlu'nun bu önerisi elinde mücahit puaný olan vatandaþlarýmýzý ilgilendirir mi bilemem Ýlgilendirse bile KKTHY þirketinin hisselerini satmak istediðini söyleyenler bunu kabul ederler mi? Bence etmezler Çünkü bu þirket, baþta da dediðim gibi hisselerini geçtiðimiz hafta Türkiye'de yapýlan bir toplantýda halletmiþtir. Yani kimlerin ortak olacaðý belirlenmiþtir. Yapýlmaya çalýþýlan, hissedar olanlarýn ceplerinden sýcak paranýn çýkmamasýdýr. Bunu da ortak edecekleri iddiasýyla vatandaþlardan saðlayacaklardýr. Havacýlýk çok büyük bir pastadýr Bu sektördekiler elde edilen kârýn baþka þirketler arasýnda bölüþülmesini kabul etmezler Ýflas bayraðýný çekmeye hazýrlanan Atlasjet'in kýsa sürede ayaða kalkmasýnýn gerisinde yatan nedir sanýrsýnýz? KKTC falan ama pasta deðerlidir. Kurulacak olan KKTHY þirketi THY'nin bir alt birimidir Anadolujet gibi Bir zamanlar mücahit puanlarýyla Kýbrýs'ýn kuzeyi parsellenmiþti Yerde geçerli olan puanlar acaba havada da ayný deðeri taþýyacak mý? Kalay ÖZKER ÖZGÜR VE SALÝH MÝROÐLU PAZARTESÝ ANILACAK ÝYÝ KÝ NÜFUSUMUZU BÝLMÝYORUZ Newsweek dergisinin araþtýrmasýna göre bazý ülkeler ciddi nüfus azalmasý tehlikesiyle karþý karþýya. Japonya'nýn 2010 nüfusu 127,370,000 iken, 2050 için tahmin edilen nüfusu 95,152,000. Romanya'nýn 2010 nüfusu 21,454,000, 2050 nüfus tahmini 18,236,000. Küba'nýn 2010 nüfusu 11,246,000, 2050 nüfus tahmini 9,725,000. Almanya'nýn 2010 nüfusu 81,624,000, 2050 nüfus tahmini 71,510,000. Rusya 141,920,000'den 126,674,000'a inecek. Daha pek çok ülke 2050'de ciddi oranda bir nüfus kaybýna uðrayacak. Bizim için hava hoþ. Þimdiki nüfusumuzu bilmediðimiz için, 2050'deki nüfusumuzu düþünüp üzülmemize de gerek yok. Ne mutlu bize deðil mi!!.. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) eski baþkaný, eski Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Özker Özgür, ölümünün 5'inci yýldönümünde çeþitli ekinliklerle anýlacak. Özker Özgür Barýþ ve Demokrasi Vakfý Baþkaný Birikim Özgür yaptýðý yazýlý açýklamada, 22 Kasým Pazartesi saat 09.30'da Lefkoþa Mezarlýðý'ndaki kabri baþýnda ailesi ve sevenleri tarafýndan anýlacak olan Özker Özgür ve merhum eþi Zehra Özgür için ayný gün saat 16.00'da kýzý Elmaziye Özgür Küfi'nin evinde Mevlit okutulacaðýný bildirdi. Özgür için 24 Kasým Çarþamba saat 19.30'da Yakýn Doðu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi 4. Salon'da bir anma etkinliði gerçekleþtirileceðini kaydeden Birikim Özgür, "Güvercin Alkýþý" ve "Özker Hoca'nýn Býraktýðý Yerden Devam Edebilmek Kavgaya" temalarý ile hazýrlanan etkinlikte, Özker Özgür'ün 5'inci ölüm yýldönümü anýsýna hazýrlanan kitabýn tanýtýmý ve yaþamýný konu alan belgeselin 1. bölümünün gösteriminin gerçekleþtirileceðini belirtti. Birikim Özgür açýklamasýnda, Özker Özgür'ü anma etkinliklerine tüm halkýn davetli olduðunu da belirtti. SALÝH MÝROÐLU Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Sekreteri Salih Miroðlu, ölümünün 5'inci yýldönümü olan 22 Kasým Pazartesi günü Lefkoþa Mezarlýðý'ndaki kabri baþýnda anýlacak. UBP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre Miroðlu'nu anma etkinliði saat 10.00'da baþlayacak. UBP Genel Sekreter Vekili Mutlu Atasayan, Salih Miroðlu'nun ölüm yýldönümü ve anýlmasýyla ilgili açýklamasýnda, "7'sinden 70'ine Ulusal Birlik Partililerin sevgisini kazanmýþ olan eski Genel Sekreterimiz sevgili Salih Miroðlu'nu ölümünün beþinci yýlýnda rahmet ve özlemle anýyoruz" dedi. Miroðlu'nun, zor günlerde caný kadar sevdiði partisinde görev üstlenme sorumluluðunu almýþ, her zaman için halka hizmeti ön planda tutan bir Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti sevdalýsý olduðunu kaydeden Atasayan, "Miroðlu, unutulmadý, unutulmayacak" dedi. Atasayan mesajýnda þu ifadelere yer veri: "Salih Miroðlu UBP'nin bir sevgi ve kitle partisi olduðunun en açýk kanýtý idi. Miroðlu, zor günlerde caný kadar sevdiði partisinde görev üstlenme sorumluluðunu almýþ, her zaman için halka hizmeti ön planda tutan bir Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti sevdalýsý idi. Salih Miroðlu'nun sevecenliði, kucaklayýcýlýðý, uzlaþmacý, hoþ görülü tavýrlarý, Anavatan Türkiye ile en sýcak iliþkiler içinde bulunma, KKTC'yi kalkýndýrma, Kýbrýs Türk halkýný daha refah, daha huzurlu günlere taþýma idealleri partimiz için rehber olmaya devam etmektedir. HRÝSTOFYAS: SONUÇTAN MEMNUNUM Dimitris Hristofyas, New York'ta Derviþ Eroðlu ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile yaptýðý üçlü görüþmenin sonuçlarýndan ve Ban'ýn açýklamasýndan memnun olduðunu söyledi. Rum radyosunun haberine göre, gece geç saatlerde gazetecilere açýklamada bulunan Hristofyas, "New York'a bir yýðýn tahmin ve felaket tellallýðý bombardýmanýyla geldiðini, ancak New York'tan çok memnun ayrýldýðýný" kaydetti. Tahminlerden hiç birinin yer almadýðýný, ne zaman takvimi, ne herhangi birinden tehdit, ne de Genel Sekreter'den herhangi bir baský yapma niyeti bulunduðunu söyleyen Hristofyas, Ban'ýn açýklamasýnýn net olduðunu belirtti. Hristofyas, kendilerinin Kýbrýs sorununun çözümünü istediklerini, sýrf müzakereler uðruna müzakere istemediklerini kaydederek, bunun çok iyi bilinmekte olduðunu, ayrýca çýkmazýn kýrýlmasý için mümkün olan her þeyi yapacaðýný iddia etti. Hristofyas, "sürecin Kýbrýs sahipli olmasýnýn yeniden teyit edilmesinden" dolayý duyduðu memnuniyeti de dile getirdi. Habere göre Hristofyas, bugün New York'ta Çin ve Ýngiltere'nin BM daimi temsilcileriyle bir araya gelecek. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÞÝKÂYETÝN ADRESÝ YANLIÞ Cemil Çiçek geldi... Kýbrýslýtürklere her zaman yaptýðý hakaretlere bir yenisini ve belki de kendince en çirkinini yaparak... Çekip gitti. Sokaktaki vatandaþ, Arif hocanýn dediðinden çekti bu hakaretine Çiçek'in. "Hassigdir" dedi. Doðan'ýn gazetesi ve hempalarý ise günlerdir övgüler düzüyorlar, þükranlar çekiyorlar Cemil Çiçek'in hakaretine. Çarþaf çarþaf kasideler döþüyorlar. "Madem ki istemiyorlar, sen de paketini alýp döneydin be abi. Vallahi arkandan koþar kýçýný öperdik" diyorlar! "Anavatan" yalakalýðýnýn kýç öpmeye kadar vardýðý günlerden geçiyoruz. Dilim hiç alýþýk olmadýðý halde, Allah beterinden saklasýn diyeceðim ama, beteri var mý onu da bilmiyorum. KTOEÖS dün bir bildiri yayýnlayarak Cemil Çiçek'in Ercan havaalanýnda kendisini protestolarla karþýlayan sendikacýlara "Güneydekilere benziyorlar" diye hakaret etmesini TC Baþbakaný R.T. Erdoðan'a þikayet etmiþ. Cemil Çiçek'in hakareti kendi kafasýndan mý çýktý yoksa AKP'nin görüþleri midir diye soruyorlar Erdoðan'a. Yanýt alýncaya kadar da sormaya devam edeceklerini söylüyorlar. Bu haberi duyduðu zaman sanýrým okkalý bir kahkaha atmýþtýr Çiçek. Ya Erdoðan? Bildiri kendisine ulaþtý mý bilmiyorum ama, soruya öðretmenlerimizin beklediði yanýtý vereceðini hiç sanmýyorum. Olsa olsa, Kasýmpaþalýlýðýna çok yakýþan bir aðýzla, "Al ananý da git" diye bir yanýt postalar KTOEÖS'e! Ancak bu hakarete bile tenezzül buyuracaðýný sanmýyorum R.T. Erdoðan'ýn. Ne sanýyoruz? Kendisine tüm Türkiye'nin huzurunda maaþý sorulduðunda kuzucuklar gibi boynunu büküp hemen maaþýný söyleyen bizim Ýrsen Küçük'le karýþtýrmayýn Erdoðan'ý! Onlar diledikleri herþeyi sorabilirler! Yanýtýný da anýnda ister ve alýrlar! Ama hakaretmiþ... Bir halkýn onurunu ayaklar altýnda paspas yapmakmýþ... Umurlarýnda bile deðil! Ama biz soramayýz! Kölelerin efendilerine soru sorduðu... Üstelik de sorduðu sorunun yanýtýný aldýðý ne zaman nerde görüldü de burada da görülecek? Yoksa siz Erdoðan'ýn KTOEÖS'ün þikâyetini dikkate alýp Cemil Çiçek'i hesaba çekeceðini ve bu hesabýn sonunda da Çiçek'in görüþlerinin kendi görüþleri olduðunu ve AKP'yi baðlamadýðýný söyleyeceðini mi sanýyorsunuz? Ya da Erdoðan'ýn bizi ipleyip bu soruya öyle veya böyle gerçekten yanýt vereceðini mi düþünüyorsunuz? Þener Levent, durumu çok özlü biçimde yorumladý dünkü köþesinde... "Ananý belleyen kadý, kime anlatýrsýn halini?.." Kýbrýslýtürk toplumunun, o kadýdan medet umulamayacaðýný, yaþadýðý çok acý deneyimlerle bilmesi lâzým aslýnda. Cemil Çiçek, Erdoðan'a deðil, uluslararasý toplumun tüm organlarýna þikâyet edilse daha yerinde olurdu kuþkusuz. Ne yazýk... KTOEÖS'ün þikayetine Cemil Çiçek gülüp geçer sadece. Erdoðan ise, þikayet edenlere "Al ananý da git" der!

5 20 Kasým 2010 Cumartesi 5 Þaziye nin Görüþü: New York'tan iyi haberler gelse, Eroðlu mesaj gönderip "bu iþ tamamdýr" dese bayrama devam etmez misiniz? Bir sokaða ya da parka Mehmet Ali Erbil ismi verilecekmiþ. - Bence mahsuru yok. Nerde bir Kenan Evren adý varsa, Mehmet Ali Erbil'e çevirebilirler. Askerlik yapmak istemeyen bir gencimiz kendini yakmýþ. -Askerde yanmaktansa arabada yanayým daha iyi, diye düþünmüþ olabilir Bu durumda askerliðin neden yakýcý olduðu araþtýrmaya deðer.. Green Peace, yeni kampanyasýnda "seninki kaç cm?" diye soruyormuþ. - Bu benim özelim Ne sen sor, ne ben söyleyim UBP'de Genel Baþkanlýk seçimleri yaklaþtýkça heyecan artýyormuþ. - Heyecanlanacak ne var Sonuç belli Ya Hasan, ya Hüseyin Pardon Hüseyin olmaz Ya Ahmet. Kurbanlýklarýn çoðu mezbaha dýþýnda kesilmiþ. - Aman be siz da Çok çýtkýrýldým oldunuz Sanki da mezbahalarýmýz bal dök yaladýr. Onlarýn da ne halde olduðunu bilen bilir. Hayvan besleyicileri Çiftçiler Sanayiciler Demirciler Ahþapçýlar Plastikçiler Kýsacasý ne kadar üreticimiz varsa hepsi durumundan þikayetçi Hepsi destek istiyor. Ve gündemde olan hep üreticilerin sorunlarý Bir Allahýn kulu çýkýp da "senin halin ne acaba?" diye tüketicinin halini sormuyor!.. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI RUM KUYUYA DÜÞTÜ DÝYE Tiyatro sanatçýsý Köseoðlu, Yunanistan'ýn Kýbrýs'a yaptýðý kötülüðe raðmen, hiçbir Kýbrýslý Rum'un buna ses çýkarmadýðýný Ve Yunanistaný eleþtirmediðini Ve Yunanistan'ýn Rumlar için kutsal olduðunu, Ve bu tutumun, Kýbrýslý Türk devrimcilerin kulaðýna küpe olmasý gerektiðini söyledi. Hayýr Tiyatro sahnesinden, bir oyunda deðil. Kanal Sim'de canlý canlý dile getirdi bu görüþünü. Demek istiyor ki; Kýbrýslý Rumlar Yunanistan'ý eleþtirmiyorsa Kýbrýslý Türkler de Türkiyeyi eleþtirmesin Yok Rum kuyuya düþtü diye, bizim de gidip kuyuya düþmemize gerek yok.. Böyle bir düþünceyi asla kulaðýma küpe yapmam Kolye olarak boynuma asmam.. Sonuç ortada Yunanistan baþlarýna çorap örerken, eðer Kýbrýslý Rumlar ses çýkarsalardý, bu duruma düþerler, Kýbrýs'ýn bu noktaya gelmesine sebep olurlar mýydý? YAÐ GÝBÝYÝZ HÝÇ ÜSTÜMÜZE YOK Bu bayramýn adý üstünde. "Kurban bayramý.." Kanlý olmasýndan daha doðal ne olabilir ki? Ha çýkar da derseniz ki "kan göremiyoruz, kurbanlarý keserek deðil, boðarak öldürsünler" o zaman kansýz olur. Belki bana denk gelmemiþtir. Ama bu yaþa geldim "ben et yemiyorum" diyen birisi ile karþý karþýya gelmedim henüz. Bu adada yaþadýðým sürece yemeyene rastlayacaðýmý da sanmýyorum. Bütün tanýdýklarým "et" yiyor. Adým baþý bir dönerci, hamburgerci, lahmacuncu, kebapçý var. Yani eti götüren götürene.. Tatil günleri piknik alanlarýnýn yanýndan geçerken, yükselen kebap dumanýný görenler yangýn çýktý sanýyor. Yani durumumuz bu. Ama bir de bakýyorum "vah zavallý kuzucuklar, vah zavallý koyuncuklar" diye aðlaþan aðlaþana Ah biz Kýbrýslýlar ah Her kurbanýn arkasýndan (trafikte, siyasette, ticarette) timsah gözyaþý dökmek bize has. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Oh be Nihayet bayram bitti Þimdi iyi bir tatili hak ettik. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ADÝL VE KALICI BÝR ÇÖZÜM... (Ýstanbul)- Ve geldi geliyor, gitti gidiyor hesaplarý yaptýðýmýz uzun süren tatil -diðer adýyla Kurban Bayramý- bitti Oysa ki turizm acenteleri ne reklamlar yapmýþlardý tatil öncesi. Her neyse tatil bitti, herkes görevinin baþýna dönüyor. Derken Kýbrýs'ýn üzerinde yine kara bulutlar -sanki gitmiþ gibi- dolaþmaya baþladý... Kara bulutlar. Ban, yumruðunu masaya vurarak, "Bu iþ Ocak ayýnda Cenevre'de ya bitecek, ya da ben býrakacaðým" demiþ. Hristofyas, bu tutum karþýsýnda sendeleyerek bir adým geri çekilmiþ. Derviþ ise týnmamýþ, "Adil ve kalýcý bir çözüm" söylemini ayný tonda, ayný ritmik vuruþlarla söylemeye devam etmiþ. Rintler, Baf'ýn, bugün bile eski kayýtlarýný zevkle dinlediðimiz, müzik grubuydu. Bir dönem çalýþmalarýný babamýn Vikla'daki gazinosunda yaparlardý... O gazinonun nasýl açýldýðýna dair daha önce bir þeyler yazdýðýmý hatýrlarým, detaylý olarak fýrsat bulduðumda, nasýl açýldýðýný, kimlerin müdavim olduklarýný da anlatacaðým. Ve ben onlarý izlemekten büyük keyif alýyordum. Bateriste bir gün "daha canlý çalsana" dedim, o da, "Daha ne yapayým be Dolgun, iki elim ve iki ayaðým da tempo tutar, görmen ama" dediydi. Gerçekten doðru söylüyordu. Doðru söylüyordu, ama sanki bir þeyler eksikti yine de. Oysaki bir müziði götüren vurgulu çalgýlardýr, batý müziðinde bu görevi üstlenen de bateridir. Bateriler çýlgýn gibi deðil, ritmik olmalýlar. "Dým tas dým týk tas, dým tas dým týk tas, dým tas dým týk tas, dým tas dým týk tas ". Derviþ'in temposu iþte öyle, çünkü gidilen yol o tempoya göre, "Adil ve kalýcý bir çözüm, adil ve kalýcý bir çözüm, adil ve kalýcý bir çözüm,adil ve kalýcý bir çözüm,adil ve kalýcý bir çözüm". New York kentinde neler olmuþ Kýbrýs adýna, ne kadar ileriye adým atýlmýþ, ilerleyen zamanlarda yapýlan açýklamalarda ortaya çýkacak Oraya bir nokta koyup esas meseleye dönelim Kara bulutlar... Akdeniz'in doðusunda, aðzýndan salyalarý akan kara parçalarýnýn tam ortasýnda, kendini bir kenara atmýþ, ama duyduðu histerik nefeslerden ve isteklerinden bir türlü kurtulamamýþ bu küçük ada çok büyükmüþ gibi iki parçaya ayrýlmýþ. Televizyonlar bile haberleri verirlerken bin kilometre uzaktaki bir ülkeden bahseder gibiler. Oysa toprak ayný toprak, hava ayný. Üzerinden bir kuþ uçsa, bir fareyi kedi kovalasa sýnýr mý düþünür? Olmamalý bu ülkede ne bir sýnýr, ne de kapý. Kara bulut dedikleri yaðdý mý ayný yere yaðar dere, göl ayýrmadan. Ýki tarafý bin kilometre uzak gibi gösterenler þimdi güneyde bulutlarýn suni yardýmla yaðmur yaðdýrýlacaðý haberine "felaket kapýda" diyorlar. Hangi felaket kardeþim? Felaketi zaten yaþýyoruz. "Dým tas dým týk tas, adil ve kalýcý bir çözüm, Dým tas dým týk tas, adil ve kalýcý bir çözüm".

6 GÜNLÜK ÜÇLÜ GÖRÜÞME 4 SAAT SÜRDÜ Cenevre'de görüþmeye devam (T.A.K/Emir ERTORUN): Derviþ Eroðlu ile Dimitris Hristofyas, müzakerelere Kýbrýs'ta devam ederek, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile gelecek yýl Ocak ayýnýn sonunda Cenevre'de yeniden bir araya gelip durum deðerlendirmesi yapma kararý aldý. Eroðlu'nun, New York'ta Ban ve Hristofyas ile gerçekleþtirdiði üçlü görüþme tamamlandý. Eroðlu üçlü görüþme sonrasýnda yaptýðý açýklamada, Kýbrýs Türk tarafý olarak Ada'da BM parametreleri zemininde ve Genel Sekreter'in iyi niyet misyonu çerçevesinde kapsamlý ve kabul edilebilir bir çözüme ulaþýlmasý yönündeki çabalarýný yoðunlukla sürdüreceklerini bildirdi. Eroðlu, üçlü görüþmenin yararlý geçtiðini ve Kýbrýs Türk tarafý olarak müzakerelerde ortaya koyduklarý yapýcý tutumu sürdüreceklerini belirterek, Ocak ayýnda Cenevre'de yapýlmasý için mutabýk kalýnan toplantýda Genel Sekreter'in, misyonunu devam ettirip ettirmeyeceðine karar vereceðini düþündüðünü belirtti. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da, Eroðlu ve Hristofyas ile yaptýðý üçlü görüþmenin, bazý týkanýklýklar ve çok ciddi farklýlýklar olan ve yavaþlayan kapsamlý müzakerelere ivme kazandýracaðýna inandýðýný kaydetti. Ban, liderlerin Ocak ayýnýn sonuna kadar müzakere görüþmelerini yoðunlaþtýrmak ve kalan ayrýlýk noktalarýný çözmek için çalýþacaðýný ifade ederek, liderlerle Ocak ayýnýn sonunda Cenevre'de yeni bir üçlü görüþme yapma konusunda mutabýk kaldýklarýný söyledi. ÜÇLÜ GÖRÜÞME YAKLAÞIK 4 SAAT SÜRDÜ Ýki lider ve Ban arasýnda BM Binasý'nda öðle yemeðiyle baþlayan ve ardýndan toplantýyla devam eden üçlü görüþme yaklaþýk 4 saat sürdü. Toplantýda Derviþ Eroðlu'na Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Hristofyas'a ise Özel Temsilcisi Yorgos Yakovu eþlik ederken, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer ile heyeti de hazýr bulundu. Toplantý sonrasýnda BM Genel Sekreteri Ban; liderler ve Downer'ýn katýlýmýyla bir basýn toplantýsý düzenleyerek ortak açýklamayý okudu. Basýn toplantýsýna KKTC'den TAK ve BRT'nin yanýsýra New York yerel basýný ile Türk ve Rum gazeteciler büyük ilgi gösterdi. Toplantýnýn sonrasýnda ortak açýklamayý okumak için basýnýn önüne çýkan iki lider ve Ban Ki Moon el sýkýþarak poz verdi. ORTAK AÇIKLAMA Ban, açýklamasýnýn baþýnda iki lidere bugünkü üçlü görüþmeye katýlmak üzere New York'a geldikleri için teþekkür etti ve iki liderle yönetim ve güç paylaþýmý, ekonomi, AB konularý, mülkiyet, toprak ve güvenlik konularý gibi özlü meselelerde yapýcý bir görüþ alýþveriþinde bulunduklarýný belirtti. Kýbrýs'a bu yýlýn baþlarýnda yaptýðý ziyarette iki taraftaki toplumda da Kýbrýs'ýn nihayet yeniden birleþmesini saðlayacak bir çözüm yönünde umut ve beklenti olduðunu hissettiðini ifade eden Ban, müzakerelerde o dönemde gerçek bir ilerlemenin saðlandýðýný söyledi. Ancak yýl boyunca devam eden müzakerelerde net bir ilerleme saðlanamamasý nedeniyle bu beklentinin azaldýðýný belirten Ban, bu nedenle liderleri New York'a davet ettiðini bildirdi. BM Genel Sekreteri Ban, "Kýbrýs müzakereleri ivme kaybediyordu ve hala zaman ve siyasi fýrsat varken iki tarafýn çözüme ulaþmalarý için bu müzakerelere güç verilmesi, desteklenmesi gerekiyordu, bunu ancak iki lider yapabilir" dedi. BM'nin iki lideri desteklediðini belirten Ban, "Ama sadece iki lider bir çözüme varabilir" diye konuþtu. BM Genel Sekreteri Ban, üçlü görüþmenin müzakerelere istenilen ivmeyi kazandýracaðýna inanç belirterek, hem "Kýbrýs halký" hem de uluslararasý toplumun çözüm istediðini söyledi. Ban, iki liderin buna ulaþmak için hýzlý ve kararlý bir þekilde hareket etmesi gerektiðinin farkýnda olduklarýný görüþmede kendisine ifade ettiklerini belirtti. EROÐLU Eroðlu da ortak basýn toplantýsýnýn ardýndan yaptýðý basýn açýklamasýnda, müzakerelerde gizliliðin önemli olduðundan detaya girmeyeceðini belirterek, 6 baþlýk halinde yapýlan müzakerelerde bazý týkanýklýklar yaþandýðýný ve toplantýda bu týkanýklýklarýn aþýlmasý için ne gibi gayretler sarf edecekleri üzerinde durduklarýný, ayrýca Ocak ayý sonuna kadar yapacaklarý yoðunlaþtýrýlmýþ müzakerelerde ne gibi bir geliþme tespit edilebileceðini ele aldýklarýný kaydetti. Eroðlu, Ocak ayý sonuna kadar elde edecekleri geliþmeleri yine BM Genel Sekreteri'nin davetiyle Cenevre'de yapýlacak üçlü görüþmede deðerlendireceklerini belirterek, Cumhurbaþkaný olduktan sonra kendisinin Hristofyas ile sadece Mülkiyet baþlýðýný görüþtüðünü, ancak AB, Ekonomi ile Yönetim ve Güç Paylaþýmý baþlýklarýnýn kendisinden önce Ýkinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ile Hristofyas arasýnda ele alýndýðýný anýmsattý. EROÐLU YAZILI AÇIKLAMA YAPTI Bu arada Eroðlu, görüþme sonrasýnda heyetiyle yaptýðý deðerlendirme toplantýsýnýn ardýndan yazýlý bir basýn açýklamasý yaptý. Eroðlu, bugün BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un daveti üzerine Rum lider Hristofyas'la New York'ta üçlü toplantýda bir araya geldiðini belirterek, görüþmede, müzakere sürecinin ulaþtýðý aþamayý deðerlendirerek, önümüzdeki dönemde sürecin nasýl ileri götürüleceði hususunda kapsamlý görüþ alýþveriþinde bulunduklarýný kaydetti. Kýbrýs Türk tarafý olarak görüþlerini açýklýkla ortaya koyduklarýný belirten Cumhurbaþkaný Eroðlu, yazýlý açýklamasýnda þöyle dedi: "Bu baðlamda toplantý yararlý geçmiþ ve önümüzdeki Ocak ayý sonunda Cenevre'de yeniden bir araya gelinmesi konusunda mutabýk kalýnmýþtýr. Kýbrýs Türk tarafý olarak biz, görüþmelerdeki yapýcý tutumumuzu sürdürüyoruz. Genel Sekreter'in Ýyi Niyet Misyonu çerçevesinde sürdürmekte olduðu çabalarý destekliyor, kendisi, Özel Danýþmaný Alexander Downer ve ekibiyle iþbirliði yapmaya devam ediyoruz. Sayýn Genel Sekreter'in görüþme sonrasýnda yapmýþ olduðu açýklamayý olumlu karþýlýyoruz. Kýbrýs Türk tarafý, Kýbrýs'ta önümüzdeki dönemde BM parametreleri zemininde ve Genel Sekreter'in Ýyi Niyet Misyonu çerçevesinde kapsamlý ve kabul edilebilir bir çözüme ulaþýlmasý yönündeki çabalarýný yoðunlukla sürdürecektir." LLOSA'NIN KALEMÝNDEN NEWYORK VE BAÐDAT 2010 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Perulu yazar Mario Vargas Llosa'nýn özellikle kentlere ve insanlara dair gözlemlerine diyecek yok doðrusu. Llosa 11 Eylül 2001'den sonra New York'a iliþkin gözlemini þöyle aktarýyor: "Bu peri masalýnýn kosmopolisinde bir kum tanesi olmak, Julio Cortazar'ýn Paris için yazdýðý 'Her þey olan bir þehirde tanýnmayan biri olmak, hiçbir þey olmayan bir þehirde ünlü olmaktan kesinlikle çok daha tercihe þayandýr' anlamýnda depresif ve ayný zamanda heyecan vericidir." Temmuz 2003'te Baðdat'la ilgili yazdýklarý da þöyleydi: "Kamu hizmetlerinin çalýþmadýðý ve köþe baþlarýnda trafik polisi bulunmadýðý için Baðdat'ta araba sürmek bir cehennem. Her þoför nereye gitmek isterse arabasýný oraya sürüyor, bundan dolayý kazalar yaygýn. Trafik týkanýklarý insanlarý deli ediyor. Trafik týkanýklýðý felç noktasýna eriþtiðinde, bir düdük ve deðnekle donanmýþ olarak daima gönüllüler ortaya çýkýyor ve trafiði düzenlemeye baþlýyorlardý. Ve týkanýklýkta saplanmýþ olan sürücüler, nihayet kendilerine emir veriliyor olmasýndan rahatlamýþ bir þekilde, onlarýn talimatlarýna uyuyorlardý." NASREDDÝN HOCA New York'taki üçlü görüþmeden ne anladýnýz siz? Biz bir þey anlamadýk. Her iki taraf da memnunmuþ üstelik bu görüþmeden. BM Genel Sekreteri Nasreddin Hoca'yý da geçti anlaþýlan! ÇÖZÜM YOK Yapýlan hesaplamalara göre, önümüzdeki 5 yýlda Kýbrýs'ta çözüm ihtimali %5 imiþ... Önümüzdeki kýrk yýlda deseler daha doðru olurdu... MAFYA Kýbrýslý Rumlar mahkemelerden umudu kesmiþ. Toplumun üçte biri sorunlarýný halletmek için mafyaya baþvuruyormuþ. Ýsmet Felek'in deðerini biz bilemedik herhalde... DELÝYE HER GÜN BAYRAM Bayram bitti, ama tatil devam ediyor. Bugün de tatil, yarýn da... "Deliye her gün bayram" derler... Ama biz aklýmýzý oynatmadýk daha... Ancak gidiþat böyle devam ederse, gelecek için kimseye garanti veremeyiz... Týrnak... "Velhasýl bir yandan, güncel brucella konusunda da fena halde çuvallayan merkezi yönetim, bir yandan da adýna 'belediye' dediðimiz yerel yönetim, aklýn alamayacaðý absürd sorunlarý çözmek bir yana, her gün bunlarýn yanýna yenilerini eklemekle meþgul..." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "13. maaþlarý paranýz varsa ödeyin yoksa ahaliye ödeyemeyeceðinizi söyleyin diyen TC Büyükelçiliðinde görevli uzmanlara ödeyeceðini göstertmek için sevgili dostum Ersin Tatar, 13. maaþý alýp, normal maaþlarýn üzerinde koyacak. 13. maaþ artý maaþýn birleþmesi sonrasýnda oluþacak rakam, vergi dilimini metrelerce yukarýlara taþýyacaðýndan, 13. maaþlar 'Bumburo' kökten vergiye havale edilecek.'" Taner ULUTAÞ (Star) "Sn. Baþbakan ve kabinesi de, Cumhurbaþkanýnýn bu endiþelerini taþýyor mu? Taþýyorsa, protokolu gözden geçirmek için, TC ile istiþareye girecek mi? Sn. Çiçek, konuþmasýnda, protokoldeki ekonomik tedbirlerin katýksýz uygulanacaðýna vurgu yaptýðýna göre, bu zayýf bir ihtimal. UBP'si kurultayýndan sonra, memleket bir hayli hareketlenecek. 1964'ten sonra oluþan bir deyimle bu hareketlenmeyi belirteyim de, okuyucularým daha iyi anlasýn. 'Allem kallem Mansura.'" Yalçýn CEMAL (Vatan) Günün Kahramaný MEHMET EMÝN YELTEKÝN Din Ýþleri Baþkan Vekili Mehmet Emin Yeltekin'in, Selimiye Camisi'nde bayram sabahý okunan Osmanlý marþý ile ilgili olarak yaptýðý açýklama hayret uyandýrdý. Yeltekin'e göre, tekbir getirmek, Kýbrýslý Türklerin milli mücadele yýllarýndan beri süren bir gelenekmiþ. Milli mücadele yýllarýnda, özellikle þehit cenazelerinde Ahmet Gürses tarafýndan bazý ilahiler okunurdu. Kuran'da olmayan ilahiler... Þair Mehmet Akif Ersoy'un þiirlerinden derlenmiþti hatta... Ancak onlar olaðanüstü günlerdi ve radyodan da 'Kin' þiiri okunurdu o sýralarda... Þimdi ateþ-kes zamanýnda minarelerden Osmanlý marþý okumak neyin nesi?

7 20 Kasým 2010 Cumartesi Partiler üçlü görüþmeyi deðerlendirdi Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin temsilcileri, Derviþ Eroðlu, Dimitris Hristofyas ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon arasýnda New York'ta dün yapýlan üçlü görüþmeyi deðerlendirdi. ATASAYAN Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreter Vekili Mutlu Atasayan, zirveden Türk tarafý için olumlu bir sonuç çýktýðýný söyledi. Görüþme süreciyle ilgili Ocak ayýna kadar takvim ortaya konulduðunu kaydeden Atasayan, Rum Yönetimi'nin görüþmelerin ucu açýk bir þekilde devam etmesi eðiliminin bu görüþmeyle bertaraf edildiðini belirtti. Atasayan, üçlü görüþmeyi Türk tarafýnýn istediðini anýmsatarak, Ocak ayýna kadar yoðun bir süreç yaþanacaðýný ve ardýndan da Cenevre'de gelinen aþamanýn deðerlendirileceðini söyledi. Görüþmelere mülkiyetle baþlanmasý konusunda bazý eleþtiriler olduðunu anýmsatan Atasayan, ancak, tüm baþlýklarda anlaþmadan bir anlaþma olmayacaðý gerçeði göz önündeyken görüþmelere mülkiyetle baþlanmasýnýn bir sakýncasý olmadýðýný anlattý. Atasayan, tüm baþlýklarda anlaþma olduktan sonra da toprak konusunun gündeme geleceðini ifade etti. Genel Sekreter'in ay sonunda yayýnlanacak raporun dengeli olacaðýný açýkladýðýný da anýmsatan Atasayan, bu taahhüdün yerine getirilip getirilmeyeceðinin görüleceðini söyledi. SOYER Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler (CTP - BG) Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer de, üçlü zirveyi deðerlendirdiði açýklamasýnda, bundan sonrasý için liderlere büyük görev düþtüðünü vurguladý. Ocak ayýnda Cenevre'de gerçekleþtirilecek görüþmeye kadar liderlerin bazý konularda uzlaþmasý (T.A.K/Özgül Gürkut Mutluyakalý): KKTC'de Ekim 2009 ile Ekim 2010 arasýndaki bir yýlda, sanayi, saðlýk, turizm ve haberleþme alanýnda toplam 35 yatýrýma daha Devlet Planlama Örgütü'nce (DPÖ) teþvik belgesi verildi. 24'ü sanayi, 8'i turizm, 2'si saðlýk ve 1'i de haberleþme alanýndaki yatýrýmlarla, toplam 283 milyon 572 bin 215 TL'lik sabit yatýrým ve bin 842 istihdam öngörülüyor. DPÖ'nün teþvik belgesini alan yatýrýmlar, bina inþaat malzemesi, makine ve teçhizat alýmý ve gümrük vergisinde yüzde 100 fon ve KDV muafiyeti; inþaat ruhsat ücretlerinde de yine tam muafiyet kazanýyor. ZEYTÝNYAÐI... BILDIRCIN ENTEGRE TESÝSÝ, AYAKKABI ÜRETÝMÝ... TAK muhabirinin DPÖ Ekonomik Planlama Dairesi Baþkaný Ödül Muhtaroðlu'ndan aldýðý bilgiye göre, teþviklendirilen sanayi yatýrýmlarý arasýnda mobilya üretimi, zeytinyaðý üretim tesisi, su arýtma ve þiþeleme tesisi, biliþim teknolojileri, doðal mermer iþleme, býldýrcýn entegre tesisi, kuruyemiþ ve kuru meyve paketleme, un üretimi, tuðla üretimi, matbaa, helva - tahin üretimi, endüstriyel mutfak, ýslak havlu - mendil üretimi, ayakkabý üretimi, boya pigmenti gibi yatýrým projeleri bulunuyor. Yüzde yüzü yerli yatýrým olan sanayi yatýrýmlarý yanýnda, biri özel yaþlý bakým evi ve biri de özel hastane olmak üzere 2 saðlýk yatýrýmý; Bafra, Yeþilýrmak, Maðusa ve Yenierenköy bölgelerinde 8 tatil köyü ve otel ve haberleþme alanýnda bir yazýlým evi projesi de teþvik belgesi almaya uygun bulundu. YATIRIMLARIN ÝLÇELERE GÖRE DAÐILIMI Teþviklendirilen yatýrýmlardan 16'sý gerektiðini ifade eden Soyer, liderlerin Ocak ayýna kadar yönetim ve güç paylaþýmý konularýný sonuca baðlamasý gerektiðini kaydetti. "Ýki lider uzlaþamazsa Kýbrýs konusu daha problemli hale gelecek. Bu durumdan yalnýz Kýbrýs Türkleri deðil Rumlar da zarar görecek. Bu da bize çözümün kaçýnýlmaz olduðunu gösteriyor" diyen Soyer, iki lidere önemli görev düþtüðünü söyledi. Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri'nin raporunda Ocak ayýnda iyi niyet misyonunun sona erdirilmesinin gündemde olduðunu anýmsatan Soyer, "Bu sürecin ardýndan uzlaþma daha zor hale gelecek, liderlerin özellikle yönetim ve güç paylaþýmý konusunu baðlamalarý ve geri kalan konularý da toplumlarýna anlatmalarý gerekir" dedi. ÇAKICI Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý da, New York zirvesinden çýkan sonucun Kýbrýs Türk halkýnýn lehine olduðunu belirtti. Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un taraflarla temel noktalarýn nasýl çözüleceði ve yavaþlayan süreci nasýl hýzlandýracaðýný görüþtüðünü kaydeden Çakýcý, Ban'ýn Cenevre'de yapýlacak olan deðerlendirme sürecine kadar taraflardan hazýrlýk yapmasýný istediðini söyledi. Görüþme sürecinde týkanan noktalar bulunduðunu anlatan Çakýcý, görüþmeden çýkan sonucu "süreci hýzlandýrmaya yönelik olumlu bir müdahale" olarak nitelendirdi. Çakýcý, bu müdahaleyi saygýyla karþýlamak gerektiðini, çünkü Kýbrýs'ta halklarý çözüme götürecek her olayýn çok önemli olduðunu kaydederek, "Bu dönem bizim lehimizedir. Kýbrýs Türkleri erken Lefkoþa, 6'sý Ýskele, 5'i Gazimaðusa, 5'i Girne ve 3'ü Güzelyurt bölgelerinde yer alýyor. Lefkoþa'da 14 sanayi, 1 saðlýk ve 1 haberleþme; Ýskele'de 3 turizm, 2 sanayi ve 1 saðlýk; Güzelyurt'ta 2 sanayi ve 1 turizm; Gazimaðusa'da 4 sanayi, 1 turizm, Girne'de 3 turizm, 2 sanayi yatýrýmý teþvik aldý. Son bir yýlda teþvik alan turizm yatýrýmlarýyla bin 177, sanayi yatýrýmlarýyla 478, saðlýk sektöründeki yatýrýmlarla 160 ve haberleþme çözüm istiyor ve bu sürece giderek her türlü öneriye de açýk olmak gerekiyor. Bu anlamda bir kaç ayý iyi deðerlendirip Genel Sekreter'in önüne çözümü isteyen taraf olarak gitmeliyiz" dedi. Týkanan noktalarla ilgili ara formüller bulunmasý ve erken çözümün kýsa bir sürede saðlanmasý temennisini dile getiren Çakýcý, çok fazla týkanan nokta olsa da Kýbrýs'ta halklarýn çözüm istediðini kaydetti. Çakýcý, ivme artýrýcý yaklaþýmlarýn her iki tarafa da yarar saðladýðýný belirtti. DENKTAÞ Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ ise, Birleþmiþ Milletlerin yeni bir program gündeme getirebileceði endiþesi taþýdýklarýný ifade etti. Denktaþ, "Bizim için tehlike, Birleþmiþ Milletler'in liderlerin önüne sunacaðý bir ara formüldür" dedi. Serdar Denktaþ, kapsamlý deðerlendirmenin Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun Ada'ya dönüþünden sonra yapýlabileceðini belirterek, esas olanýn görüþmede neler konuþulduðu ve Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri'nin ortaya koyduðu tavýr olduðunu söyledi. Birleþmiþ Milletler'in Ocak ayýnda yeniden deðerlendirme yapýlacaðýný açýklamasýný olumlu bulduklarýný belirten Denktaþ, "BM'nin kendi misyonunu gözden geçirmesi önemlidir misyonuyla 2010 yýlýnda Kýbrýs sorununun çözülemez" dedi. Ocak ayýnda yeniden üçlü zirve öngörülmesinin Birleþmiþ Milletler'in elinde son rötuþlarý yapýlan yeni bir programýn bulunduðunun göstergesi olduðu görüþünü ifade eden Denktaþ, "Bizim için tehlike, BM'nin liderlerin önüne sunacaðý bir ara formüldür" diye konuþtu. Serdar Denktaþ, Ocak ayýna kadar gerçekleþtirilmesi öngörülen yoðunlaþtýrýlmýþ müzakerelerden olumlu bir sonuç beklemediklerini de söyledi. 35 YATIRIM DAHA TEÞVÝK BELGESÝ ALDI yatýrýmýyla 27 olmak üzere toplam bin 842 istihdam öngörülüyor. 8 turistik tesisteki yatak sayýsý ise bin 992 olarak açýklandý. Teþvik belgesi alan yatýrým projelerinde, saðlýk alanýnda 21 milyon 732 bin 909 TL; sanayi alanýnda 74 milyon 484 bin 240 TL, turizm alanýnda 185 bin 916 bin 760 TL ve haberleþme alanýnda da 1 milyon 438 bin 206 TL olmak üzere toplam 283 milyon 572 bin 215 TL'lik sabit yatýrým yapýlacaðý öngörülüyor. Sabit yatýrým; bina inþaatý, makine, mefruþat ve demirbaþ harcamalarýný içeriyor. DPÖ Ekonomik Planlama Dairesi, halen teþvik belgesi almak için baþvurulan PVC altyapý boru üretimi, süt ürünleri üretimi, biodizel, saðlýk turizmi, et ürünleri, su arýtma tesisi, otel, renk ayrýmý alüminyum toz boya, unlu donmuþ mamül üretimi, reçel - macun üretimi gibi birçok projeyle ilgili incelemelerini sürdürüyor. Teþvik belgesi almak için yapýlan baþvurularda, proje fizibilitesi, ekonomiye katký, ihracata dönük olup olmadýðý, istihdam yaratýp yaratmayacaðý ve karlýlýk oranlarýna bakýlarak deðerlendirme yapýlýyor. Teþvik belgeli yatýrýmlar, Kalkýnma Bankasý'ndan kredi de alabiliyor. "BALIK TUTMAYI BÝLÝYORUZ AMA..." DPÖ Ekonomik Planlama Dairesi Baþkaný Ödül Muhtaroðlu, izolasyonlara raðmen KKTC'de yatýrým ve üretim yapan giriþimcilerle görüþmelerinde yatýrýmcýlarýn "balýk tutmayý bildiklerini ancak pazar sorunlarý olduðunu söylediklerini" belirtti. Muhtaroðlu, ülkede çok modern ve teknolojiye uygun tesisler bulunduðunu kaydederek, ancak üretilenlerin dýþa satýlmasýndaki zorluklardan dolayý tesislerin üretim kapasitesinin tümünün kullanýlamadýðýný anlattý. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BÝR MEKTUP Ýsmail Kayhan Bozkurt isimli bir TC vatandaþýnýn gazetemize gönderdiði mektup özetle þöyle: "Özgür olmak istemeniz çok doðal. Fakat Kýbrýs Türkleri olarak üretmeden, sadece Türkiye'den gelen paralarla geçinen bir ülke olmanýz anlaþýlamaz. Benim babam 1974 yýlýnda Barýþ Harekatý sýrasýnda TSK'da görevli bir askerdi. Rumlar sizleri kýtýr kýtýr keserken gelip sizleri kurtaran, insan gibi yaþamanýzý saðlayacak ortamý hazýrlayan ve bunu caný pahasýna hiçbir menfaat gözetmeden siz kardeþlerini kurtarmak için yapan onurlu bir subaydý. Fakat bugün görülüyor ki buraya kurtarmaya geldiði kiþilerin çocuklarýndan bazýlarý (Afrika gazetesi ailesi) kendilerini Türkiye'nin sömürgesi olarak görmeye baþlamýþlar. Kusura bakmayýn ama babalarýnýz çok daha onurluydu. Hiç olmazsa Rumlar ile eski püskü silahlar ile savaþarak onurlarýný korudular... En düþük maaþ 1,320 TL.. Altýnýzda son model japon arabalarý ile geziyorsunuz. Her hafta sonu barlarý dolduruyorsunuz. Uygar ve eðitimli olduðunuzu söylersiniz ama pislikleri yaratan sizlersiniz. Bir öðretmen 4,000 TL maaþ alýyor. Öðretmenler ise öðrenci yetiþtirmek yerine grev yapmakla meþguller. Tamamen cahil bir nesil yetiþtiriyorsunuz. Türkiye'deki eðitimin kýyýsýna bile yanaþamýyorsunuz. Þu an dünya üzerinde 1 milyar Türk yaþýyor. Bu büyük grubun üyesi olmak yerine her zaman ezik, batý halklarý olmadan ayakta duramayan her savaþta sopayý yiyip oturan bir Rum halkýnýn borazanýný çalmak Türk'e yakýþmaz. Türklüðü bir kenara býrakýn, dedeleriniz ve babalarýnýzýn onurunu yok sayamazsýnýz. Siyasi iktidarlar Kýbrýs konusunda bazý pazarlýklar yapmak istemiþlerdir tarih boyunca. Buna sizin seçtiðiniz liderleriniz de çanak tutmuþtur. Fakat hala uyanamadýnýz. Üretmeyen bir toplumun özgür olmasý imkansýzdýr. Uçakla ada üstünde dolaþtýðýnýzda uçsuz bucaksýz tarým topraklarýna sahipsiniz. Fakat gelin görün ki bütün sebzenizi dýþarýdan temin ediyorsunuz. Tükettiðiniz suyu arýtma tesilerinde biyolojik temizliðe tabi tutup bu alanlarý sulamak için kullanmýyorsunuz. Akdeniz'in sularýna boþaltýyorsunuz. Beþparmak Daðlarý'nda elektrik üretecek rüzgara sahipsiniz. Fakat hala mazotla elektrik üretiyorsunuz. Bunu da 1970'lerin teknolojisi ile yapýyorsunuz. Ýlk önce kendiniz yeten bir toplum olmaya çalýþýn. Ondan sonra babasýna isyan eden bir çocuk olmaktan uzaklaþýn. Biz hükümetler deðiþse de her zaman sizin yanýnýzdayýz. Yardýma sadece ve sadece biz koþacaðýz senesinde 1 milyon Bulgar Türkünü biz memleketimize kabul ettik. Hepsi çalýþkan insanlardý. Üretime katkýda bulundular. Sorunsuz bir þekilde halen aramýzda yaþýyorlar. Oy kullanýyorlar. Bizim vatandaþýmýz oldular baþlarýnda Afganistan'dan soydaþlarýmýzý aldýk Türkiyemize. Hepsi vatandaþýmýz þimdi. Bu kadar örnek varken, 100,000 Kýbrýs Türkünü mü baðrýmýza basamayacaðýz. Sizin babalarýnýzý ve analarýnýz için babam canýný ortaya koymuþ. Bugün Kýbrýs vatan topraðýmýzdýr. Bölünemez. Ben de bu uðurda ölmeye hazýrým. Ama sizler kendi topraklarýnýz için ölür müsünüz bilemem. Bugün adadan Türk ordusu ayrýlsa Rumlar yine sizleri kesmeye baþlayacak. Sizler de karýlarýnýzýn etekleri altýna saklanýp ve Rumdan medet umacak duruma düþmeyin. Devrimcilik ve hainlik çok keskin bir býçak üzerinde yürümektir. Genelde hainler bu býçaðýn üzerinde düþer ve parçalanýrlar. Devrimciler her zaman baþlarý dik yürüdüðü için sona ulaþýrlar. Savaþýnýz kardeþiniz Türkler ile deðil, sizi izole etmek için her yolu deneyen ve her kavga sonunda yüzü gözü þiþen Rumlar ile olmalýdýr. Eminim ki bu yazýyý gazetenizde yayýmlamaya cesaretiniz olmayacaktýr. Gazetenizi bir kez aldým. Bundan sonra almayacaðým. Bana cevap yazmak isterseniz mail atýnýz. Yardým isterseniz yanýnýzdayým. Ama Türklere laf söylemeye devam ederseniz en þiddetli muhalifiniz olacaðým. Anavatan Türkleri her zaman sizin yanýnýzda olmaya çalýþtýk. Biz sizi kardeþ gördük bugüne kadar. Bu kafayý deðiþtirin. Aslýnýza yakýþýr tavýr sergileyin. Ya da anne ve babalarýnýz için yaptýklarýmýzýn hatýrýna bunu yapýn. Eðer anne ve babanýza saygýnýz var ise tabii ki." BÝZÝM DUVAR KIBRIS KURBAN, KIBRISLI'YA HER GÜN BAYRAM Bizim Mandra Din Ýþleri Baþkanlýðý'nýn, "toplumun maneviyatýný yükseltmek, burukluk ve kýrgýnlýklarý gidermek için" minarelerden marþlar çaldýklarýný açýklamasý mandrada büyük hayretle karþýlanýr. Vatandaþlar, toplumun gittikçe yokedilen moralinin, minarelerden çalýnan marþlarla ayaða kaldýrýlmaya çalýþýlmasýnýn insanlarla alay etmekten baþka birþey olmadýðý görüþündedirler. Sokaktaki adam "Bunlar toplumun moralini daha da bozuyor" diye kendi kendine söylenir.

8 8 20 Kasým 2010 Cumartesi Kalem Yalçýn Okut LOKMACI'DAN GÜNEYE KUYRUK- (Haber ve foto Mustafa Erkan)- Lokmacý'daki geçiþlerde kuzeyde personel eksikliði nedeniyle týkanýklýk yaþanýrken, güneyde de ayný sorunlarla izdiham yaþandý. Rum polisi kontrol noktasýnda tek memurla iþler yürütülmeye çalýþýldýðý için güneye geçmek isteyenler de Türk kontrol noktasýna kadar ulaþan kuyruklar oluþturdular. KKTC sularýnda arama kurtarma faaliyeti n ERENKÖY AÇIKLARINDA SEYREDEN GEMÝNÝN YARALI ÝKÝNCÝ KAPTANI'NA KKTC SAHÝL GÜVENLÝÐÝ TARAFINDAN ÝLK YARDIM YAPILDI Erenköy açýklarýnda seyreden Panama bayraklý "Defne" isimli gemiye yönelik, yaralý Ýkinci Kaptan'a yardým amacýyla KKTC Sahil Güvenlik Komutanlýðý tarafýndan arama kurtarma faaliyeti gerçekleþtirilerek, kaptana ilk yardým desteði saðlandý. Durumunun iyi olduðu bildirilen kaptan, gemi limana yanaþtýktan sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi. Konuyla ilgili olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklama þöyle: "17 Kasým 2010 tarihinde, saat sularýnda Erenköy'ün 3 mil açýklarýnda, KKTC sorumluluk sahasýnda, Ýskenderun'dan Mýsýr'a doðru seyreden 'Defne' isimli ticari boþ yük gemisinin II. Kaptaný'nýn yaralanmasý sonucu, gemiden yapýlan yardým talebi neticesinde KKTC Sahil Güvenlik Komutanlýðý tarafýndan gemiye arama kurtarma faaliyeti icra edilmiþtir. Olayýn cereyan tarzý aþaðýda olduðu gibidir. Panama Bayraklý 'defne' isimli gemide II. Kaptan olarak görev yapan 43 yaþýndaki Alperen Cengizhan Þentürk, geminin motor bölümünde çalýþtýðý sýrada kolundan yaralanmýþtýr. Gemi personelinin durumu Kýbrýs Türk Radyo'ya bildirmesi ve Kýbrýs Türk Radyo'nun da Ankara Arama - Kurtarma Merkezi'ne haber vermesi sonucu, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlýðý tarafýndan görevlendirilen sahil güvenlik botu, saat 03.05'te Girne Limaný'ndan hareket etmiþ ve 05.55'de gemiye ulaþarak yaralýya ilk müdahalede bulunulmuþtur. Sahil Güvenlik botunda bulunan tabip subayýn ilk müdahalesi sonucu yaralýnýn saðlýk durumunun iyi olduðu görülmüþtür. Limana yanaþmayý müteakip yaralý gemi personeli, ambulans ile hastaneye sevk edilmiþtir." Keþke olsaydý Keþke Afrika nýn olanaklarý ve sayfalarý daha çok olsaydý da Editörümüz bana daha çok yer ayýrabilseydi kelimeyle sýnýrlandýrýlmasam, Türkiye deki ve bölgemizle dünyamýzdaki sosyalist mücadelelerden ve yazarlarýndan aktarmak istediðim o kadar müthiþ yazýlar ve eylemler var ki Örneðin, sosyalist bir gazeteci olmakla onur duyduðunu belirten Nazým Alpman, son Antalya Film Festivali nde Sarýkeçililer adlý belgesel filmi ile Altýn Portakal ödülünü alan Yüksel Aksu yla yaptýðý bir sohbetinden þu satýrlarý aktarýyor: Ýslamcýlar henüz bir Deniz Gezmiþ çýkartamadýlar. Kimsenin adýný sanýný duymadýðý sol örgüt davalarýnýn 20 yaþýndaki sanýklarý bile, bu mahkeme bizi yargýlayamaz, asýl biz sizi mahkûm edeceðiz diye dikiliyorlar hakimin karþýsýna. () Bu satýrlarý aktardýktan sonra: Direnme kültürü Türkiye nin yakýn tarihinin hep sol yanýnda duruyor, dimdik.. diye ekliyor. Aslýnda Direnme kültürü Türkiye nin sadece yakýn tarihi nde deðil, yüzyýllarca önceden, hatta ondan da önce, Yavuz Sultan Selim in Baðdat seferinden ve Türkmenleri/Alevileri davar boðazlar gibi boðazlamasýndan beri sürmektedir. Daha sonra, de de Osmanlý Kýbrýs ý fethedince, Padiþahlarýn ünlü Kýbrýs a Sürgün Fermanlarý vardýr. Her kasabadan, her mahalleden þu kadar, ve asi Türkmen aþiretinden gitmezlerse idamlarýna.. hükmü ile Kýbrýs a sürgüne gönderilen Alevi Türkmenler vardý Demek ki, Direnme kültürü sadece Türkiye nin yakýn tarihi nde deðil, yüzyýllardan beri süregelmektedir. Türk egemenlerinin biz Kýbrýslýtürkleri hazmedememelerinin bir nedeni de o direnme kültürümüzdür. O hakaretleri, Biz vermesek açlýktan aðzýnýz kokar yalanlarý hep bu yüzdendir ten beri, hatta 1958 den beri tüketmeye çalýþýyorlar ama bitiremiyorlar. Çünkü ne kadar törpülense de ve þükrancý iþbirlikçiler tarafýndan ne kadar baltalansa de tarihin derinliklerinden izler taþýyor. Birinci ve Ýkinci Dünya Savaþlarýnda da direndi Kýbrýslýtürkler; hem de Türkiyesiz. 50 lerde de, 60 larda Laik gericiler tüketemedi, þimdi dinci gericiler aldý nöbeti. Bunlar da baþaramayacaklar () Nazým Alpman o sohbeti teyp e kaydetmemiþ olacak ki, ünlü yönetmen Yüksel Aksu nun: Yargýç a bu mahkeme bizi yargýlayamaz diyen 20 yaþýndaki sanýklarýn örgütleri için kimsenin adýný sanýný duymadýðý sol örgüt ler ifadesini düzeltmedi. Oysa o, kimsenin adýný sanýný duymadýðý dediði yargýlanmakta olan sol örgütlerin üyeleri de vardýr, sempatizanlarý da vardýr, aileleri ve çevreleri ve sevgilileri ile yoldaþlarý da vardýr. Sayýca henüz çok olmasalar da en azýndan onlar biliyorlardýr o sosyalist örgütleri. O sosyalist örgütleri bilmezden görmezden gelen ve onlara domuzuna ambargo uygulayanlar, dincisi ile laik iyle hain burjuva medyasýdýr SOYER, GÜZELYURT VE LEFKE'DE HALKLA BAYRAMLAÞTI Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler (CTP - BG) Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, Kurban Bayramý'nýn üçüncü günü, Güzelyurt Ýlçesi'ni ziyaret ederek, Güzelyurt ve Lefke þehir merkezleri ile köylerinde halkla bayramlaþtý. CTP - BG Güzelyurt Milletvekilleri Fatma Ekenoðlu ve Mehmet Çaðlar ile CTP - BG Güzelyurt Ýlçe yöneticilerinin eþlik ettiði Soyer, Güzelyurt Ýlçesi'ndeki ziyaretine Serhatköy'den baþlayarak, sýrasýyla Zümrütköy, Akçay, Bostancý, Güzelyurt, Yayla, Kalkanlý, Aydýnköy, Gaziveren, Yeþilýrmak, Lefke ve Doðancý'da kahvelerde oturdu ve halkla sohbet etti. CTP Genel Baþkaný Soyer ziyaretleri sýrasýnda, yurttaþlarýn sorunlarýný dinledi ve CTP - BG'nin yaþanmakta olan ekonomik ve sosyal sorunlara iliþkin çözüm önerileri konusunda halký bilgilendirdi. Soyer, Kýbrýs sorununda gelinen aþamaya iliþkin de yurttaþlara görüþ ve düþüncelerini aktararak, çözüme iliþkin umutlarýn devam etmesinin önemli olduðunu belirtti. CTP - BG Basýn Bürosu açýklamasýna göre, "yurttaþlar, ekonomik sorunlara iliþkin kaygýlarýný dile getirerek hükümete yönelik eleþtirilerde bulundular". Basýn açýklamasýna göre, sohbetlerde, "Kýbrýs sorununun çözümsüzlüðünden kaynaklanan belirsizlik ortamýnýn artýrdýðý kaygýlar" da dile getirildi. SATILIK KUAFÖR SALONU Lefkoþa'da devren satýlýk bay-bayan kuaför salonu Tel:

9 20 Kasým 2010 Cumartesi 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar NÝHAL ATSIZ DEÐÝL ZÝYA GÖKALP MHP'li milliyetçiler, Ziya Gökalp Ermeni tehcirine niye karþýydý, diye düþünsünler. Devlet Bahçeli'nin takip ettiði politika sert ve derinliksiz suçlamalara dayalý. Bu çýldýrmadýkça, toplumlarýn tercih edeceði bir politika deðildir. MHP'nin Kürt meselesindeki söylemi, Türkiye'de bir Ziya Gökalp yaþamamýþ gibi bir söylem. Ziya Gökalp "Kürtleri sevemeyen bir Türk iyi bir Türk olamaz, Türkleri sevmeyen bir Kürt de iyi Kürt olamaz" diyor. Nihal Atsýz'ýn "Yufka yüreklilerle çetin daðlar aþýlmaz" sözünü býrakacaksýn, "Din arabýn, hukuk romanýn, kahramanlýk Türk'ündür" anlayýþýný deðil Ziya Gökalp'in sosyoloji anlayýþýný takip edeceksin. Orada Rum da vardýr Ermeni, Yahudi, Kürt, Süryani de vardýr. Benim milliyetçiliðim hiç bir zaman Nihal Atsýz çizgisinde olmadý. Hiç bir döneminde Yahudi Ermeni Rum düþmaný olmadým. Taha AKYOL (Milliyet) DÝPNOT Polonya'da sigara kamuya açýk alanlarda da yasaklandý. BÝZ YAPICIYIZ, GERÝSÝNÝ ONLAR DÜÞÜNSÜN TARÝH 16 EKÝM, 2009 Geçtiðimiz Þubat ayýnda Lefkoþa'da Çetinkaya bölgesinde Nevzat Yýlmaz'ý býçak darbeleriyle öldüren Mehmet Yalçýn 20 yýl hapislik cezasýna çarptýrýldý. Gözden kaçmayanlar... VARSA YOKSA SÜRÜNCEME Türkiye bir limanýný Rum gemilerine, bir alanýný da Rum uçaklarýna açsa AB'ye üye olur mu? Türkiye AB'ye üye olunca Kýbrýs sorunu çözülür mü? Bu sorulara cevap verecek durumda deðiliz. Türkiye'nin AB üyeliði de, Kýbrýs sorununun çözümü de sürüncemede kalmaya mahkum gibi görünüyor çünkü. Bu uçak ve gemi muhabbetinden Kýbrýs Türkünün anladýðý bir þey de yok zaten. Ne uçuracak uçaðýmýz kaldý, ne yüzdürecek gemimiz. Kýbrýs Türkü açýsýndan durum battý balýk yan gider durumudur bu raddeden sonra... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "New York'a bir yýðýn tahmin ve felaket tellallýðý bombardýmanýyla geldim, ancak memnun ayrýldým" Dimitris HRÝSTOFYAS virgül... MANEVÝ DUYGULAR VE MARÞLAR Senelerce milli marþlarla galeyana getirmeye çalýþtýlar bizi. Þimdi milli marþlarýn yerini mehter marþlarý aldý. Artýk minarelerden Osmanlý ordularý savaþa giderken okunan dua niteliðinde marþlarý sabahýn köründe bangýr bangýr okuyorlar minarelerden. Neymiþ... Manevi duygularýmýzý kabartacaklarmýþ, köpürteceklermiþ... Bu akýlla giderlerse, var olan manevi duygularýn köküne kezzap dökeceklerini bile bilmiyorlar. Ne yapsýnlar... Bugün'e gelememiþler ki daha, hâlâ tarihte yaþýyorlar, hâlâ Osmanlý'da... "Kýbrýs Türk tarafý olarak biz görüþmelerdeki yapýcý tutumumuzu sürdürüyoruz." Derviþ EROÐLU Türkiye ya nikâh istiyor, ya da uzayan niþanlýlýðý bitirmek Büyük Avrupa ülkelerinin yöneticileri, AB'nin geniþlemesiyle ilgili tartýþmalara girmeden, büyük Avrupa için yeniden bir vizyon ortaya koymalý. Sarkozy'nin 19 Ekim'de Merkel ve Medvedev'le yaptýðý görüþme, bir Avrupa-Rusya iþbirliðinin ne kadar faydalý olabileceðini hatýrlattý. Türkiye'de ve Avrupa Konseyi üyesi olan eski Sovyet ülkelerinde 250 milyon insan yaþýyor. Bunu AB'nin 500 milyon vatandaþýna eklediðinizde, karþýnýza coðrafya, tarih ve demokrasi isteðinin yaný sýra Asya'yla rekabet ve terör tehdidiyle birleþen 750 milyonluk bir alan çýkýyor. Büyüyen ekonomileri bizim ihracatýmýzdan oluþuyor, bizim refahýmýzý saðlýyor. Avrupa entegrasyonuna yönelik net bir perspektif sunulmasý, karþýlýklý güveni ve dolayýsýyla krizden çýkýþý kolaylaþtýracaktýr. Ne var ki, Batý'nýn ihmali nedeniyle Türkiye ve Ukrayna'nýn yüzünü Doðu'ya çevirme riski var: Bu alan Türkiye için eski Osmanlý dünyasý, Ukrayna içinse Moskova olacaktýr. AB'nin kurumsal geniþlemesi birkaç yýl içinde çýkmaza girecek. Masanýn etrafýnda çok fazla bakan, müzakere edilmesi gereken çok fazla yasa, Türkiye gibi büyük nüfuslu ülkeler AB'ye katýlýrsa KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu yaþanabilecek çok fazla kargaþa var. Bu nedenle Türkiye'yle müzakereler sürüncemede. Yine de bunlarýn devam ettirilmesi lazým. Paris'in geniþlemeye alternatif olarak sunduðu 'imtiyazlý ortaklýk', içi boþ bir kavram. Uzayan bir niþanlýlýlýk gibidir. Türkiye ya nikâh tarihinin adýný koymak ya da iliþkiyi bitirmek istiyor. Bu geniþleme fikrinden rezil rüsva olmadan çýkmak için bir pan-avrupa vizyonu ortaya konmalý. Batý'nýn yaþadýðý kimlik kaygýlarýný azaltabilmek için, farklý viteslerde yol alan bir Avrupa projesinden baþka bir yol göremiyoruz. Avrupa'da üç çember olmalý. Bunlardan en entegre olan çember, þu anda 16 üyesi bulunan euro bölgesi olacak. Siyasi çember, þu anda 27 üyesi bulunan ama yakýnda üye sayýsý artacak olan AB. Geriye üçüncü çemberi tanýmlamak kalýyor. Entegrasyon küçük adýmlarla gerçekleþtirilmeli ve iþe ekonomiden baþlanmalý. Türkiye, Ukrayna ve Rusya'nýn entegrasyonu, 750 milyon vatandaþlýk bir pan-avrupa pazarýnýn oluþturulmasý yoluyla gerçekleþtirilebilir. Sadece bir gümrük birliði deðil, ki böyle bir birlik Türkiye'yle zaten var, iþ pazarý birliði de olacak. Bu büyük pazara, yeni Avrupa Ekonomik Topluluðu adýný verelim. Böylece eski Avrupa Ekonomik Topluluðu'nun 1963'te Türkiye'ye verdiði söz de yerine getirilir. Hatta bunun gerçekleþmesi için Brüksel'in 'Avrupa 2020' gündemine paralel bir 'AET 2020'den bahsedebiliriz. Geriye, çetrefilli olan siyasi mesele kalýyor. Burada 'yumuþak yönetim', yani hukuki temeli olmayan politika devreye girmeli. Avrupa Konseyi ve Parlamentosu yine yasama organlarý olarak kalýr, Komisyon ise Pan-Avrupa pazarýnýn garantörü olur. Büyük Avrupa fikrini yeniden harekete geçirmenin vakti geldi. Yöneticilerimiz bu fýrsatý kaçýrmasýn. (CHRISTOPHE LECLERQE/ Le Monde/11 Kasým 2010)

10 10 20 Kasým 2010 Cumartesi GÜNEYDEN... KANADALI ASKER BAF'TA YARALANDI Afganistan'da görev yapan ve tatil için Baf'ta bulunan 25 yaþýndaki Kanadalý askerin, Çarþamba akþamý dört metrelik yükseklikten düþerek ciddi þekilde yaralandýðý belirtildi. Haravgi gazetesi, yaralý askerin Baf Hastanesi'ne kaldýrýlarak kontrol altýna alýndýðýný belirtti. MAÐUSA'DA TARÝHÝ ESERLERE SAYGISIZLIK- Afrika Özel (EMK): Bayramýn son günü, turist kafileleri arasýna karýþarak Maðusa'yý dolaþtýk... Namýk Kemal Zýndaný'na yaklaþtýðýmýzda pis bir koku ile karþýlaþtýk. Zýndanýn yan tarafýnda birkaç gün önce kesilen bir kurbanýn, iþkembesi ve baðýrsaklarý naylon torba içerisinde atýlý duruyordu. St. Nicolas Katedrali'nin sonradan yapýlmýþ sarý taþ kaplamalý tuvaletine ek olarak duvarlarýna ilaveten klimalar monte ettirmiþler... Bu katedrala yakýn olan St. Georges Kilisesi'nin avlusu, Muzaffer Ersu Sokaðý'nda yaþayanlarýn çöplüðü durumunda... Turistlerin burunlarýný kapadýklarý ve bol bol resim çektikleri bu tarihi eserlerin birkaç resmini biz de çektik. Kim durduracak bu saygýsýzlýðý? Belediye mi, Eski Eserler Dairesi mi? Hangi kurumsa, buna bir çare bulmak zorunda. Hüseyin Çakmak ýn eserleri uluslararasý karikatür sergisinde Hüseyin Çakmak'ýn eserleri "Dünyayý Korumak" isimli uluslararasý karikatür sergisinde yer aldý. Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði açýklamasýna göre, Güney Kore'nin Seul þehrinde yer alan G20 Dünya Liderleri Toplantýsý sýrasýnda, Birleþmiþ Milletler Çölleþme ile Mücadele Sözleþmesi (UNCCD) örgütü ve Gelecek Ormanlardýr - Kore Vakfý'nýn iþbirliðiyle, 7-14 Kasým tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen "Dünyayý Korumak" konulu uluslararasý karikatür sergisi sona erdi. Sergide yer alan eserlerde, "Dünyadaki Ýklim Deðiþiklikleri", "Çölleþme", "Saðlýklý Topraklar", "Toprak Verimliliðini Koruma", "Kuraklýðýn Etkilerini Azaltma" gibi çevre sorunlarýnýn yaný sýra, "Dünya'daki Ekonomik Sorunlar" ve "Yoksulluðun Azaltýlmasý" gibi konular da iþlendi. Açýklamaya göre, G20 zirvesinin yapýldýðý binanýn sokaðýnda açýk havada ve "Sejong Sahne Sanatlarý Merkezi"nde yer alan "Dünyayý Korumak" Uluslararasý Karikatür Sergisi'ne, BM Çölleþme ile Mücadele Sözleþmesi (UNCCD) Sekreteri Luc Gnacadja ile Gelecek Ormandýr - Kore Vakfý Baþkaný ve Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve Yeþillendirme (UNCCD) Büyükelçisi Kwon Byong Hyon'un yaptýðý özel davet ile, 28 ülkeden 50'yi aþkýn karikatür sanatçýsý yaklaþýk 100 eserle katýldý. Sergide, Kýbrýslý Türk karikatür sanatçýsý Hüseyin Çakmak'ýn 6 karikatürü yer aldý. "Dünyayý Korumak" Uluslararasý Karikatür Sergisi'nde eserleri yer alan bazý çizerler þunlardýr: Alfredo Sabat (Arjantin), Antonio Antunes (Portekiz), Carlos Amorim (Brezilya), Cristian Topan (Romanya), Fadi Abou Hassan (Suriye), Hüseyin Çakmak (Kýbrýs), Ýzel Rozental (Türkiye), Makhmud Eshonqulov (Özbekistan), Marcin Bondarowicz (Polonya), Michel Kichka (Ýsrail), Michel Kountouris (Yunanistan), Morhaf Youssef (Suriye), Musa Gümüþ (Türkiye), Nicolas Vadot (Fransa), Pawel Kuczynski (Polonya), Rumen Dragostinov (Bulgaristan), Youngsik Oh (Güney Kore), Jonathan Zapiro (Güney Afrika), Victor Bogorad (Rusya), Wonsoo Yi (Güney Kore). RUM HAVA TRAFÝK KONTROL MERKEZÝ ANA BÝLGÝSAYARI ÇÖKTÜ Rum Hava Trafik Kontrol Merkezi'ndeki ana bilgisayar çöktü, "Lefkoþa FIR Hattý"nda uçan 40 uçak bir saat "kör uçuþ" yapmak zorunda kaldý. Fileleftheros; "Havada Karartma... Hava Trafik Kontrol Sistemi Bir Saat 'Gitti' Uçuþlar Körlemesine, Havaalanlarýnda Panik" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, Rum Hava Trafik Kontrol Merkezi'ndeki ana sistem bilgisayarýnýn arýza yapmasýnýn, on yýldan beridir yaþanan en ciddi güvenlik vakasý olduðuna dikkat çekti. PURGURÝDÝS'ÝN TÜRKÝYE HAKKINDAKÝ RAPORU Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Hukuk ve Ýnsan Haklarý Komitesi Baþkaný Hristos Purguridis'in; Türkiye'ye iliþkin hazýrladýðý raporunda, Güney Kýbrýs'ýn Türkiye aleyhine yaptýðý Dördüncü Hükümetlerarasý Baþvurusu'nu ve "Türkiye'nin, yýllardýr Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin (AÝHM) kararýndan kaynaklanan yükümlülükleri bulunduðunu" gündeme getirdiði bildirildi. RUM MECLÝSÝNDE MÜLKÝYET KONUSUNDA KAVGA Rum meclisinde, siyasi parti baþkanlarýnýn dün gerçekleþtirdiði gayrý resmi toplantý kavgaya sahne oldu. Politis; "Mecliste Sonu Gelmez Kavga... Gerekçe, Angelidis'in Mülkiyetin Görüþülmesi Önerisi" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, DÝKO Meclis Grup Sözcüsü Andreas Angelidis'in "göçmenlik ve mülkiyetin" meclis genel kurulunda görüþülmesini önermesi üzerine kavga çýktýðýný, kavga konusunun Downer belgelerine kadar uzandýðýný yazdý. Habere göre, AKEL Meclis Grup Sözcüsü Nikos Katsuridis, henüz müzakere masasýnda ele alýnmayan bir konu olmasýndan, bu nedenle Rum meclisinde görüþülmesinin yardýmcý olmayacaðýndan dolayý Angelidis'in önerdiði konunun görüþülmesini reddetti. RMMO'NUN "OPERASYONEL HAZIRLIKLILIK DURUMU EN ÜST SEVÝYEDE" Rum Savunma Bakan Vekili ve Saðlýk Bakaný Hristos Patsalidis, 2011'de savunma (silahlanma) için öngörülen bütçedeki rakamlarýn azaldýðýný ancak bunun; RMMO'nun savaþ kabiliyeti ve operasyonel hazýrlýklýlýk durumunu azaltmadýðýný söyledi. Haravgi; "Milli Muhafýz Ordusu'nun Operasyonel Hazýrlýklýlýk Durumu En Üst Seviyede" baþlýklý haberinde, Savunma Bakanlýðý 2011 bütçesinin ele alýndýðý Rum Meclisi Savunma Komitesi'nin dünkü toplantýsýna Kostas Papakostas'ýn kalp rahatsýzlýðý dolayýsýyla Savunma Bakanlýðý'na vekalet eden Rum Saðlýk Bakaný Pashalidis'in katýldýðýný yazdý. BRÜKSEL'DEKÝ SERGÝ KAPATILIYOR Avrupa Bölgeler Komitesi'nin; Sözde "Girne Belediyesi"nin KKTC'deki "kültürel mirasýn yaðmalandýðý" iddiasý ile ilgili Brüksel'de Avrupa Bölgeler Komitesi binasýnda düzenlediði fotoðraf sergisinin kapatýlmasý kararý aldýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi; " 'Sergiyi Bugün Kapatýnýz' - Bölgeler Komitesinden Geri Adým Atmayan Girne Belediyesine Uyarý" baþlýklarýyla verdiði haberinde, sözde "Girne Belediyesi" ile Avrupa Bölgeler Komitesi'nin; Cikko Manastýrý ve Baþpiskopos Makarios Kültür Merkezi ile iþbirliði içerisinde düzenlediði serginin, fotoðraflarýn alt baþlýklarýnda "istila" ifadesi yer aldýðý için Ankara'nýn müdahaleleriyle kapatýlmasý kararý alýndýðýný yazdý.

11 20 Kasým 2010 Cumartesi 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Dikkat! Her an soyunabilirler!... Ukrayna'da 2 yýl önce kadýn haklarýný savunmak için çýplak protestolar yapmaya baþlayan Femen örgütü, ülke siyasetinde önemli bir aktör olma yolunda ilerliyor. Ülkelerinde yaþayan kadýnlarýn ikinci sýnýf insan muamelesi görmesini protesto amacýyla 2008 yýlýnda yarý çýplak þekilde sokak gösterileri yapmaya baþlayan Ukraynalý Femen örgütü, bugün onbinlerce destekçisi bulunan ve uluslararasý politikadan, insan haklarýna kadar pek çok konuda eylemler düzenleyen siyasi bir hareket haline geldi. Örgütün 26 yaþýndaki lideri Anna Hutsol, yöneticilerin baþlarda eylemlerini zararsýz gördüklerini, ancak artan medya ve kamuoyu ilgisiyle birlikte sabýrlarýnýn taþtýðýný söyledi. Sun gazetesi yazarý Oliver Harvey, ismini açýklamadýðý bir adamla, kendisini sorgulayan bir CIA ajaný rolü yapmasý için anlaþtý. Harvey, Bush'un kitabýnda savunduðu "waterboarding" sorgulama yöntemine sadece 12 buçuk saniye dayanabildi: "Beni sorgulayan adama bu iþkenceyi durdurmasý için her þeyi söylerdim" Ýngiliz The Sun gazetesi yazarý Oliver Harvey, ABD'nin eski Baþkaný George W. Bush'un kitabýnda savunduðu "waterboarding" (zanlýnýn, suda boðulma hissi verilerek sorgulanmasý) yöntemini deneyerek izlenimlerini yazdý. "Waterboarding" tekniðinde, yüzüne bir havlu sarýlan zanlý sýrtüstü yatýrýlýyor ve baþýna su dökülüyor. Amaç, tutsaðýn boðularak öleceði hissine kapýlmasý ve sorgu görevlilerinin sorularýný yanýtlamasý. ABD'nin Bush döneminde terör zanlýlarýna uyguladýðý yöntem, insan haklarý örgütleri tarafýndan iþkence olarak tanýmlanýyor. Baþkan Barack Obama zanlýlarýn bu þekilde sorgulanmasýný yasaklamýþtý. Bush ise "waterboarding" için, "iþkence deðil, sorgulama yöntemi" diyor. The Sun yazarý Harvey'in izlenimleri ise þöyle: "CIA'de görevli bir sorgu görevlisi gibi davranmasý için anlaþtýðým adam, gözlerimi baðlayýp beni bir çiftlik kulübesindeki ahþap tezgâha yatýrýyor. Gövdeme bastýrýp, kafama beyaz bir havlu sarýyor. Sonra birden yüzüme su Reuters ajansýna konuþan Hutsol, geçen ay Kiev'i ziyaret eden Rusya Baþbakaný Vladimir Putin'e yönelik eylemlerinin, yetkililer için bardaðý taþýran damla olduðunu ve polisin artýk eylemcilerine agresif davranmaya baþladýðýný kaydetti. Femen üyeleri, geçen hafta Kiev'de Ýran'da zina ve cinayet suçlamasýyla idama mahkûm edilen Sakine Muhammedi Aþtiyani'ye destek için de çýplak gösteri yapmýþtý. Örgütün lideri Anna Hutsol, kadýn haklarýný güçlendirmek için toplum içerisinde soyunmaya hazýr 300 genç aktivistlerinin bulunduðunu, ancak internet üzerinden 25 bine yakýn destekçileri olduðunu belirtti. dökülmeye baþlýyor. Burnuma ve nefes almak için açýlmýþ aðzýma su doluyor. Kusma hissini bastýrmak için nefesimi tutmaya çalýþýyorum. 'Sorgu görevlisi' bir yandan 'Ýtiraf et. Bana isim ver' diyor. Baþým dönmeye baþlýyor. Nefes almaya çalýþýyorum. Sakin olmaya çalýþýyorum. Ama su, burun deliklerimden ve aðzýmdan taþýyor, nefesim kesiliyor. Cehenneme girmiþ gibi hissediyorum. Okyanus dalgalarýnýn altýnda biri beni göðsümden bastýrýyor gibi bir his. Titriyorum. Defalarca çýðlýk atmak istiyorum, ama sesim çýkmýyor ve su gelmeye devam ediyor." Oliver Harvey, bu deneyime giriþmeden önce internette yaptýðý araþtýrmalarda, 11 Eylül saldýrýlarýnýn planlayýcýsý Halid Þeyh Muhammed'in "waterboarding" yöntemine 2 buçuk dakika dayandýðýný belirterek, "Ben bu tiksindirici, insanlýk dýþý muameleye 12 saniye dayanabildim" dedi. Harvey, "Bu bir sorgulama yöntemi deðil, katýksýz bir iþkence. Beni sorgulayan adama bu iþkenceyi durdurmasý için her þeyi söylerdim" diye yazdý. DÝSCOVERY'NÝN SON SEFERÝ 3 ARALIK'TA Amerikan uzay mekiði Discovery'nin son seferini 3 Aralýk'ta yapacaðý bildirildi. Amerikan Uzay ve Havacýlýk Dairesi (NASA) yetkilileri, Uluslararasý Uzay Ýstasyonu'na (UUÝ) yapacaðý son seferi daha önce üç kez ertelenen Discovery'de onarým çalýþmalarýnýn devam ettiðini ve nihai sefere çok az kaldýðýný söyledi. Discovery'nin son gezisi, motorlarýndan birindeki elektronik sorun, kötü hava koþullarý ve yakýt sýzýntýsý nedeniyle daha önce üç kez ertelenmiþti. Yedi astronotla birlikte uzaya fýrlatýlmasý beklenen Discovery, UUÝ'ye yeni bir depolama modülü ve 'insansý' robot götürecek. NASA 30 yýldan sonra mekik programýna gelecek yýl son verecek. Programýn en eski ve en çok seyahat eden mekiði ise Discovery. IRKÇI RUM GENÇLER SOKAKLARDA DEHÞET SAÇMAYA DEVAM EDÝYOR Rum gençlerin Güney Kýbrýs sokaklarýndaki ýrkçý saldýrýlarýnýn çýð halini almaya baþladýðý, bu sefer de Lefkoþa'nýn Rum kesiminde bir Hindu'yu hedef aldýklarý haber verildi. Politis haberi; "Lefkoþa Merkezinde Hindu Mülteciye Yönelik Yeni Irkçý Saldýrý... Bazý Gençler Vatanpervercilik Oynamak ve Yabancýlara Saldýrmak Ýçin 'Ayara' Ýhtiyaç Duyuyor Görünüyor... Bunu Yeni Bir 'Kabadayýlýk' Türü Görüyorlar" baþlýk ve spotlarýyla yansýttý. Rum gençlerin ýrkçý saldýrýlarýnýn bir çýð halini almakta olduðunu, bu nedenle bu durumu yaratanlarýn ve motive edenlerin, geç olmadan, ciddiyetle düþünmesi gerektiði yorumunda bulunan gazete, geçen Cumartesi Lefkoþa'nýn Hilton bölgesinde, yolda yürüyen 7 kiþinin Rum gençler tarafýndan acýmasýzca dövülmesinden sonra önceki gece de 35 yaþýndaki bir Hindu'nun, yine Rum gençlerin kurbaný olduðunu yazdý. RUM MERKEZÝ CEZAEVÝ'NDE TUTULAN KÜRTLER ÝSYAN ETTÝ Rum Merkezi Cezaevi'nin; polis tutukevi olarak kullanýlan 10'uncu koðuþunda tutulan 3 Kürdün, tutukluluk sürelerinin uzadýðý gerekçesiyle dün mini isyan çýkardýðý haber verildi. Alithia ve diðer gazeteler, Güney Kýbrýs'a "kaçak giriþ" yaptýklarý gerekçesiyle tutuklanan ve ülkelerine geri gönderilmemek için kimlik ve seyahat belgelerini yaktýklarý iddia edilen, Rum polisiyle de iþbirliði yapmadýklarý belirtilen Kürtlerin; dün akþam, tutulmakta olduklarý koðuþtaki sandalye, yatak ve þilte gibi malzemeleri savurup baðýrarak isyan ettiklerini MÝLLETVEKÝLLÝÐÝ SEÇÝMLERÝ 22 MAYIS 2011'DE Güney Kýbrýs'ta, Rum meclisinde dün alýnan karar uyarýnca, milletvekilliði genel seçimlerinin 22 Mayýs 2011 tarihinde gerçekleþtirileceði bildirildi. Politis gazetesi, Rum Ýçiþleri Bakanlýðý Seçim Dairesi Yetkilisi Dimitris Dimitriu'nun yaptýðý açýklamada, seçimlerde oy kullanacak Kýbrýslý Türk ve Rumlarýn sayýlarý hakkýnda bilgi verdiðini kaydetti. Habere göre Dimitriu seçimlerde sadece Rum tarafýnda kalan Kýbrýslý Türklerin oy kullanabileceðini ifade etti. Þu an kayýtlý yaklaþýk 550 Kýbrýslý Türk olduðunu ifade eden Dimitriu, her 3 ayda yaklaþýk 5-6 yeni kayýt yapýldýðýný Habere göre, Lefkoþa'nýn Rum kesiminde, merkezi bir bölgede sat sularýnda cereyan eden olayda, caddede yürümekte olan Hindu, bir arabadan çýkan ve ellerinde plastik borular bulunan 4 Rum genç tarafýndan dövüldü. Habere göre gençler, bu sefer kurbanlarýný fazla dövmediler, yine arabaya binip olay yerini terk ettiler. Polis tarafýndan yakalanan gençlerin, yaþlarýnda Tzeri'li Rum gençler olduðu, bindikleri arabada göz yaþartýcý sprey, plastik boru, cop ve bir parça tahta parçasý bulunduðu kaydedildi. Karakola götürülen gençlerden 19 ve 20 yaþýnda olan iki tanesi suçlarýný kabul etti, diðer ikisi ise haklarýndaki suçlamalarý reddetti. Suçlarýný itiraf eden iki genç mahkemeye çýkartýldý ve 10'ar bin Euro teminatla serbest býrakýldý, itiraf etmeyen iki genç ise iddianameye "þahit" olarak kaydedildi. yazdý. Haberde, Rum Çevik Kuvvet (MMAD) mensuplarýnýn da çaðrýldýðý mini isyanýn, cezaevi gardiyanlarýn müdahalesiyle sonlandýðý, çevik kuvvetin müdahalesine gerek kalmadýðý belirtildi. Ýsyan eden Kürtlerin tutukluluk süresiyle ilgili detay verilmeyen haberde, Rum Polis Basýn Sözcüsü Mihalis Katsunodos'un, 3 tutuklunun, geldikleri ülkeye geri gönderilebilmesi için kendilerine yeni seyahat belgesi verilmesine çalýþtýklarýný ancak tutuklularýn, polisle iþbirliði yapmadýðýný açýkladýðý da kaydedildi. öne sürdü. Dimitriu; Rum tarafýnda yaklaþýk bin Kýbrýslý Türk'ün kaldýðýnýn tahmin edildiðini de savundu. Bu arada, Rum tarafýnda seçimlerde oy kullanabilecek yaþa gelen gençlerin seçmen listelerine kayýtlarýný yaptýrmamalarýndan dolayý endiþeler olduðunu ifade eden Dimitriu, son 9 ay içerisinde yaþ arasýnda bulun bin kiþiye yazý gönderildiðini, ancak bunlardan sadece bin 500'ünün yanýt verdiðini belirtti. Dimitriu, Nisan ayýna kadar Rum tarafýndaki kayýtlý seçmen sayýsýnýn 530 bini aþacaðýný da belirtti. "KAÇAK MUHACÝRLER" ÝÇÝN YERLEÞÝM YERLERÝ YAPILIYOR Güney Kýbrýs'tan siyasi iltica talebinde bulunan "kaçak muhacirler" için Larnaka'da yerleþim yerleri inþa edileceði ve bunun için 30 milyon Euro harcanacaðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, söz konusu yerleþim yerlerinin iki aþamada inþa edileceðini yazdý. Gazete, ilk aþamada 9 milyon 800 bin Euro harcanmasýyla 256 kiþiyi barýndýracak iki katlý bir bina, dört restoran, ofis ve muayenehane gibi yerler yapýlmasýnýn; ikinci aþamada da 19 bin 500 Euro harcanmasýyla 300 kiþiyi barýndýracak bir bina, restoran ve dinlenme alanlarý gibi yerler yapýlmasýnýn planlandýðýný kaydetti. Habere göre, "ilk aþamada yapýlacak çalýþmalar geçtiðimiz Temmuz ayýnda baþlarken", ikinci aþamadaki çalýþmalar ise 2011 yýlýnda baþlayacak. ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT RAPORU "ÖNÜMÜZDEKÝ 5 YILDA ÇÖZÜM ÝHTÝMALÝ YÜZDE 5" "Economist Intelligence Unit" (Ekonomist Ýstihbarat Birimi), önümüzdeki 5 yýlda Kýbrýs sorununun çözüm olasýlýðýný yüzde 20 olarak öngördü. Zamanla çeþitli anlayýþlarýn kemikleþtiðine ve halkýn müzakerelere desteðinin zayýfladýðýna dikkat çeken birim, Rumlarýn 40 yýldýr yetkilerini Kýbrýslý Türklerle paylaþmadýklarýna iþaret etti ve "Teorik olarak Kýbrýslý Rumlarýn ambargosu nedeniyle Kýbrýs sorununun çözümünde Kýbrýslý Türklerin teþvikleri daha güçlüdür" ifadesine yer verdi. Alithia; "Economist Intelligence Unit'in Öngörüsü : Kýbrýs'a Bir Bakýþ... Önümüzdeki 5 Yýl Kýbrýs Sorununun Çözüm Olasýlýðý Yüzde 5" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, adý geçen birimin Kýbrýs sorununun 2015'e kadar çözülmesi ihtimalini uzak gördüðünü, çözüme yalnýz yüzde 20 oranýnda ihtimal verdiðini yazdý. Birim tarafýndan hazýrlanan raporda, ekonomik kalkýnmanýn canlandýrýlmasý ve kamu ekonomilerinin kötüleþmesi fenomeninin önüne geçilmesi gereðine dikkat çekildiðini yazan gazete, Economist Intelligence Unit'in kurulmakta olan þirketlere ve ulusal sýnýrlar dýþýnda faaliyet gösteren iþletmelerin yönetimine hizmet ettiðini, 60 yýldan beridir iþletmelerin geliþmesi konusunda bilgi kaynaðý olduðunu, dünya çapýnda ekonomik ve siyasi eðilimlere v.b katký saðladýðýný yazdý. Habere göre raporda, BM'nin bu ay sonunda yayýnlanacak Kýbrýs raporunda; hiçbir yere gitmiyor ise müzakerelerin kesilmesinin önerilebileceði, bunun da çabalarý; Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin tanýnmasý ve siyasi açýdan baþarýlmasý zor olsa da mülkiyet meselesinde bir çözümü de kapsayacak, taksim müzakereleri üzerinde yoðunlaþmasý sonucunu getirecek bir geliþme olabileceði söyleniyor.

12 12 20 Kasým 2010 Cumartesi KÜLTÜR - SANAT Minarelerdeki marþlar maneviyatý yükseltmek içinmiþ! Biz de moralimiz neden bu kadar yüksek diye düþünüp duruyorduk! Bizim Duvar Harman yerine Cemil'in büstü dikilecekmiþ GIDI GIDI Mehmet Levent Pano 13. maaþý kimse çantada keklik görmesin MUHABBETLÝLER AHA ÞÝMDÝ GIRDIN GALBÝMÝ KEMAL -Be Razi... Þþþt... Bee... -Ne var be Kemal? Nedir isdediðin da uyandýrdýn beni gecenin bu sahatýnda? -Çekil yahu biraz o yanný da düþürüyon beni yatagdan... -U... E hiç farkýnda deðilim vallahi. -Fudbol sahasý gadar yer var o yanda, geldin sokuldun kýçýma... -E tamam yahu... Ne gýzan yani? Sebebidi bu uyandýrasýn beni gecenin bu sahatýnda? Hem canýna minned sokulduysam saa... Elalem can atar garýlarý sokulsun gendilerine. -E doðrudur dediðin ama yatagdan düþmeden! Hem nerden bilin sen elalemin can addýðýný? -Ne bileyim, öyle söyleller iþde. Asýnda benim öyle huyum yoðudu ama, havalar serinnedi ya geceleri, üþüdüm herhalde, senin da maþallahýn var, gaynan, sokuldugca sokuldum saa... -Tamam yahu, þikâyetim yog ya asýndan... Sen sokul ben sokulayým, ortada buluþalým... Ama yatagdan düþmeden... -Yog Kemal, galbimi gýrdýn aha þimdi. Ben da zanederdim hoþuna gider. Ama tamam. Bundan sora sen yalvaracan... -Öyleyse þimdiden yalvarmaya baþlayabilirim Raziyaným? Hazýr ikimizin da uykusu gaçmýþýkan. -...!? Asmaaltý konuþmalarý -Zor iþimiz gardaþ. Çok zor. Bu bayramýdý beglediðimiz belki biraz alýþveriþ ederik da belimizi doðrulduruk diye. Domuz öllümüzün körü. Gör iþde halimizi... Haftanýn Gýdýgýdýsý Din Ýþleri Baþkanlýðý'nýn, "Toplumun maneviyatýný yükseltmek için minarelerden marþlar çalýyoruz" þeklindeki açýklamasý, kanalizasyonlardaki bütün hamamböcülerini kahkahadan çatlattýðý için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. BÝLMÝÞ ÇOCUK Öðretmen derste sormuþ: "Çocuklar kalkan balýðý neden yassýdýr?" Küçük Can, parmak kaldýrmýþ... "Hocam bana amcam anlatmýþtý, balinanýn biri onu becerirken yassýlaþmýþ." Öðretmen, çok kýzmýþ ve baðýrmýþ: "Bir daha böyle birþey söylersen seni sýnýftan atarým!" Ertesi gün, öðretmen gene sormuþ... "Istakozun gözleri niye dýþarý fýrlamýþ gibi patlak patlaktýr?" Küçük Can, yine parmak kaldýrmýþ... "Hocam, amcam onu da anlattý. O sýrada ýstakoz da oradaymýþ!" -Esgiden bayram geldi mi bayram ederdik biraz. Ýngsannar artýk yeni uruba, potin alýrkan on defa düþünecek. -E haglý deðil mi herkeþ? Kimisinden beþyüz, kimisinden yediyüz, kimisinden bing. Vurdular palayý. -Tabii biz da eþþeg eþþeg desdegledik kessinner diye... -Doðrudur dediðin... Eþþegliðmize doymayalým. Ýngsan bindiði dalý böyle keser mi be!.. Biz kesdik iþde. Þimdi da sinek avlarýk... -Güneye gidermiþ ingsannar... Haglýdýllar... Böyle baþa böyle týraþ... ÇOCUK Adamýn biri yolda yürürken küçük çocuðu elindeki sigarayý tüttürürken görmüþ. Yanýna gitmiþ: "Evladým bu yaþta sigara içilir mi? Daha çocuksun sen yazýk deðil mi?" Çocuk, adama bakmýþ ve sigara içmeye devam etmiþ. Adam sormuþ: -Kaç yaþýndasýn sen? -Altý yaþýndayým. -Altý mý?.. Aman allahým! Sigaraya ne zaman baþladýn? -Ýlk kez bir kadýnla yattýktan sonra. -Nee? Ne zamandý peki? -Hatýrlamýyorum çok sarhoþtum! Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... ALEXANDER MARKELOV (ÖZBEKÝSTAN) Fikrinin Fikri ANAMIZI BELLEYEN KADI Derviþ Eroðlu "KKTC bir baþarý öyküsüdür" demiþ. -Oysa mal meydanda. Tam bir fiyasko öyküsü. Kurban Bayramý öncesi çarþýlar bomboþmuþ. -Ne olmasýný istiyordun yani? "Emekliden vergi alýn, memur maaþlarýný düþürün" diyen sen deðil miydin ey tüccar? Bindiðin dalý kesecek kadar ileriyi göremediysen, þikâyet etmeye de hiç hakkýn yok... Hep bir aðýzdan, "Kendim ettim kendim buldum" þarkýsýný söyleyin olsun bitsin! Ýtalyan Senatör Paolo Amato'ya KKTC vatandaþlýðý verilmiþ. -Kaynatýp suyunu içmesi de söylendi mi acaba? Adamcaðýz onunla neler yapabileceðini bilmeyebilir. Ýrsen Küçük sendikalar adýna Cemil Çiçek'ten özür dilemiþ. -Ýyi de, sormazlar mý adama, "Bu hakký sana kim verdi be efendi?" diye. Güneyde ýrkçýlýk propagandasýna devam ediliyormuþ. -Ýnsanlýktan uzaklaþanlarýn son sýðýnaklarýndan biridir ýrkçýlýk. Egemen Baðýþ Eroðlu ve Hristofyas'a "Size yakýþan uzlaþmaya varýn" diye çaðrý yapmýþ. -Desenize gene dalga geçti. Uzlaþma yolunda en önemli faktörün Türkiye olduðunu kamufle etmeye çalýþýyor. Dünyada ünlü DJ Shantel, Çatalköy'ü sallamýþ. -Yetiþtiren sallýyor ama dur bakalým bu sallamalarýn sonu nereye varacak? Tatar, "KKTC cazibe merkezi haline gelecek" demiþ. -Yani içi bizi, dýþý baþkalarýný yakacak... Kamu çalýþanlarý emekli ikramiyelerinin vergilendirilmeyeceði yolundaki vaatlere inanmamýþ. -E tabii inanmazlar. Yalancýlara kim inanýr? Sütten aðzý yananlarýn yoðurdu üfleyerek yemesi normal deðil mi? Ýtalya'da Napoli mafyasýna aðýr darbe indirilmiþ. -E hade darýsý baþýmýza... Minarelerdeki marþlar maneviyatý yükseltmek içinmiþ. -Öyleyse bu marþlarla toplumun maneviyatý neden daha da yerlere düþüp sinirleri geriliyor? KTOEÖS Çiçek'i Erdoðan'a þikayet etmiþ. -Ýyi de anamýzý belleyen kadý zaten. Kimi kime þikayet edelim? KTOEÖS Çiçek'i Erdoðan'a þikâyet etmiþ. Ýyi de anamýzý belleyen kadý zaten. Kimi kime þikâyet edelim?!

13 20 Kasým 2010 Cumartesi 13 AJANDA Kasým Cumartesi New York ta Beþ Minare 5 Kasým dan itibaren Lefkoþa daki Mýsýrlýzade Sinemasý nda gösterime giren New York ta Beþ Minare filmi Ýstanbul, New York, Bitlis üçgeninde geçiyor. Mahsun Kýrmýzýgül ün çektiði film ayrýca, yakýn dönemin Türkiye si ve 11 Eylül sonrasý dünyayý saran islam paranoyasýný da iþliyor/ 21:00-24:00. Seyfi & Montaj Band Haftasonu Maðusa da eðlenmek isteyenler, alternatif olarak Seyfi & Montaj Band ý deðerlendirebilirler. Giriþ 15 TL (ilk içki dahil). Rezervasyon: , Maðusa, Cappuccino Bar & Restaurant/ 22:00-04:00. Kayýp Mozaik Duvar Sergi Bedri Rahmi nin Sidestreets te halâ devam etmekte olan Kayýp Mozaik Duvar: Expo 58 den Kýbrýs a- adýný taþýyan sergisini, 30 Kasým a kadar izleyebilirsiniz/ Tel: Kasým Salý Sancýlý Ýnek Güncel Türkçe þarkýlarý rock tarzýnda yorumlayan Sancýlý Ýnek grubunun sahne programýný tüm rock severlere öneririz/ Maðusa, The Wall Bar, 22: Kasým Cuma Utku Yerebakan Utku Yerebakan kendi besteleri, Pink Floyd, Rainbow, Whitesnake, Bonjovi ve daha bir grubun parçalarýyla mikrofon baþýnda olacak. Özellikle rock severler için iyi bir alternatif. Giriþ: 10 TL. Rezervasyon: , Maðusa, The Wall Bar (Salamis Yolu üzeri, eski Roadhouse), 22:30-02:00 Niyal Öztürk & Umut Karacaoðlu Latin ve jazz parçalarýn yanýsýra, Türkçe þarkýlarý da kendi tarzlarýnda yorumlayan ikiliyi her Cuma Casablanca nýn sýcak ortamýnda dinleyebilirsiniz/ Girne Belediye Pazarý nýn yanýndan (sola dönüþ) 50 metre ilerde, 22:30-01: Kasým Cumartesi Siya Siyabend Konseri Ýsimleri gölgenin gölgesi anlamýna gelen ve ekþisözlükte Ýstanbul un sokak müziðini gerçek anlamda yaþatan bir topluluk olarak tanýmlanan Siya Siyabend in Kýbrýs ta ilk kez verecekleri konseri kaçýrmamanýzý tavsiye ederiz/ Lefkoþa, Narnia Pub, 22:00-02:00 Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: GAÜ Ýngiltere kampusu bahar dönemi kayýtlarý baþladý Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) Akademik Yýlý içerisinde eðitime baþlayan Ýngiltere Kampüsü Canterbury lisans ve lisansüstü akademik programlarý bahar dönemi kayýtlarý baþladý. GAÜ açýklamasýnda, üniversitenin Kýbrýs Yerleþkesi Karmi Kampusu akademik programlarýna kayýtlý öðrencilerin, Hazýrlýk Okulu ve Ýngilizce dil eðitimleri yanýnda dönemsel olarak ek eðitim ücreti ödemeden eðitimlerine Ýngiltere Kampusu Canterbury'de devam edebilecekleri belirtildi. Açýklamada, doðrudan kayýt yaptýrarak öðrenci adaylarýnýn yükseköðretim ile hazýrlýk KAROYAN: Hristofyas'a baský yapýldý Rum Meclis ve DÝKO Baþkaný Marios Karoyan, "Resmi aðýzlardan olmamakla beraber, New York görüþmesi sýrasýnda ve sonrasýnda Baþkan Hristofyas'a, baský yapýlarak dörtlü konferansýn dayatýldýðý ancak Hristofyas'ýn bunu kabul etmediði bilgisini aldým" dedi. Rum meclisinde yaptýðý açýklamada, "Hepimiz, Baþkan Hristofyas'ýn Kýbrýslý Türk liderle BM Genel Sekreteri'nin huzurunda dün yaptýðý görüþmenin zor bir görüþme olacaðýný biliyorduk" diyen Marios Karoyan, "Hepimiz baþýndan beri; metotlamalarýn; uluslararasý camianýn bazý güçlü ülkelerinin ve Genel Sekreter'in bazý yakýn çalýþma arkadaþlarýnýn hareketlerinin bilinci ile bu görüþmenin gebe olduðu tehlikeler konusunda uyarmýþtýk" dedi. Sözünü ettiði unsurlarýn; çeþitli þekillerde, BM'nin rolünü artýrmak ve ona; bazý köprü kurucu önerilerde bulunma, takvimler koyma ve hatta bir çeþit hakemlik yapma olanaðý saðlamak STEFANU: Ne takvim vardý ne hakemlik Rum Sözcü Stefanos Stefanu, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn dün New York'ta gerçekleþen ortak görüþmesini "ne takvim vardý, ne hakemlik" sözüyle niteledi. Rum radyosunun haberine göre, New York'ta Hristofyas'a eþlik etmekte olan Rum heyette yer alan Stefanu, bu sabah Rum radyosuna yaptýðý açýklamada "planlanan, Kýbrýs aidiyetindeki ayný prosedür çerçevesinde çabanýn hýzlandýrýlmasýdýr" ifadesini kullandý. Dünkü görüþmede bütün konular üzerinde görüþ alýþ veriþinde bulunulduðunu, ancak detaylara girilmediðini söyleyen Stefanu, "Bu Kýbrýs'ta, iki toplum lideri tarafýndan yapýlacak" okuluna Ýngiltere'de baþlayabilecekleri ifade edildi. Açýklamada, GAÜ Ýngiltere Kampusu'nda eðitime baþlayacak öðrenci adaylarýnýn GAÜ Kuzey Kýbrýs, Singapur ve ABD kampuslarýnda da dönemsel olarak eðitimlerine devam edebilecekleri belirtildi. Açýklamaya göre, öðrenci adaylarý, GAÜ Ýngiltere Kampusu programlarý ve bahar dönemi öðrenci kayýt kabul þartlarý ile ilgili detaylý bilgiye ve web adreslerinden veya numaralý telefon üzerinden Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý'ndan ulaþabilecekler. istediklerini savunan Karoyan, "dörtlü konferansla ilgili baskýlar ve metotlamalar da biliniyor" ifadesini kullandý, þunlarý söyledi: "Resmi aðýzlardan deðil ama; görüþme öncesinde de sonrasýnda da çeþitli þeylere kalkýþtýklarýna dair bilgi aldým. Bana ulaþan bilgiye göre uluslararasý camiadan; bana müteveffa Tasos Papadopulos'un New York'ta gördüklerine benzer baskýlarý hatýrlatan güçlü baskýlar oldu. Yine resmi aðýzlardan duymadým ama, görüþme sýrasýnda dörtlü konferans dayatýlmaya çalýþýldýðý bilgisini de aldým ve bana göre Baþkan Hristofyas bu talebi reddederek ve söylendiðinde kendi argümanýný ortaya koyarak doðru yaptý. Hemen sonuç çýkarmaya kalkmayalým, çünkü bunlar daha ilk tepkilerdir. Çok daha net bir görüntü elde etmek için BM Genel Sekreteri'nin açýklamasýnýn ötesinde ne konuþulduðu konusunda bilgi almamýz gerekir. Biz, Baþkan Hristofyas'tan bilgi almayý bekleyeceðiz." dedi. Genel Sekreter'le Ocak ayý sonunda Cenevre'de yapýlacak yeni ortak görüþme konusuna da deðinen Rum Sözcü, "BM, görüþ birlikleri saðlanýp saðlanamayacaðýný ve ileriye doðru adým atýlýp atýlamayacaðýný görmek istiyor. Çaba, anlaþmazlýklarýn aþýlmasý çabasýdýr" dedi. Stefanu, "BM Genel Sekreteri'nin ajansa söylediði pratik planý konusuna" da deðindi ve bunun; iki toplum lideri tarafýndan Ada'da belirleneceðini ve prosedürün bir parçasý olacaðýný anlattý, þunlarý söyledi: "Açýk konular var, bazý anlaþmazlýklar olan ve görüþülecek konular da var. Koordineli bir görüþme yapýlacak ve görüþ birliðine varýlýp varýlamayacaðý ortaya çýkacak." KKTC'DE TC NÜFUS DAÝRESÝ'NÝN OLDUÐUNU SANAN KOMUTAN Kýbrýs Türk Halký'na anlatacaðým bu ilginç bir o kadar da garip olay 2008'de bizzat benim baþýmdan geçen bir olaydýr. Bu hikayeyi okuduðunuzda "Milli dava" denilen þeyin nasýl algýlandýðýný ve nerelere vardýðýný daha iyi anlarsýnýz. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Kýbrýs'a gelmek için yola çýktým. Yüksekova Van arasý Yeniköprü denen mevkide, arama ve GBT noktasýna vardýðýmýzda otobüs durdu ve içeriye bir onbaþý geldi. Kimliklerimiz GBT taramasý için toplandý, konteynýrdan bozma bir kulübeye götürüldü. On dakika sonra ayný onbaþý otobüsün kapýsýnda belirdi ve yüksek bir sesle, - Necmettin Çapa, diye baðýrdý. -Buyurun dedim... El iþareti ile "aþaðý in" dedi. Aþaðý indiðimde, -Komutan seni istiyor, buyurdu. Konteynýrdan bozma kulübeye doðru yürüdüm ve küçücük bir pencereden kafamý içeri soktuðumda, içerde bir Astsubay Kýdemli Üstçavuþ eli ile arka tarafý iþaret ederek, -Ýçeri gel bakayým, dedi. Konteynýrý dolanýp içeri girdiðimde kimliðim komutanýn elinde, bir o yana bir bu yana çevirip duruyordu. -Buyurun komutaným. Komutan bir suçlu yakalamýþ edasý ile, -Bu kimliði nerden aldýn? -Lefkoþa Konsolosluðu'ndan. Bir durum mu var komutaným? Komutandan ses yok, kimliði incelemeye devam ediyor. Biraz sessizlikten sonra... -Bizim orada nüfus dairemiz yok mu, diye sordu. Bunu duyunca istemeden de olsa biraz gülümsedim. Çünkü "Milli dava" aþký ile yetiþtirilmiþ bir komutanýn "Milli dava"sýndan haberi yok. Hay gülmez olaydým, komutan sinirli bir þekilde baðýrdý; -Dalga mý geçiyon laan? -Ne münasebet komutaným, bizim orda nüfus dairesinin ne iþi var? -Çýk dýþarý þimdi anlarýz senin ne bok olduðunu! Çaresiz dýþarý çýktým ve hep birlikte beklemeye koyulduk. Yarým saat sonra otobüs þoförü geldi ve komutana; -Komutaným arkadaþýn kalacak durumu var ise biz beklemeyelim. Komutan, -Bekleyeceksiniz lan. Bir on dakika daha geçtikten sonra yine ayný onbaþý kimliðimi getirip bana verdi. -Ne oldu, diye sorduðumda, -Yok bir þey devam edin, dedi. Bu duruma dayanamadým ve komutana doðru gittim. Bir yandan da þoför kolumdan tutuyor -Boþver, tamam iþte bir þey yok gidelim, yoksa seni burada durdurur, diyor. Ama nafile ben komutana doðru yürümeye devam ettim. Kulübeye gittim ve komutana sordum. -Komutaným bir durum mu var? Komutan, -S...ktir git lan, burada kalmaya mý heveslendin, dedi. Tam cevap verecem ki, þoför... -Abi tamam iþte gidelim, deyip kolumdan çekti ve kulaðýma eðilerek, baþýmýza iþ almayalým abi, belli ki sen buralarý bilmiyorsun... Mecburen arabaya bindim ama komutanýn cahilliðini yüzüne vuramamanýn acýsý da içimde kaldý...

14 14 20 Kasým 2010 Cumartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Saklanmasý gereken þeyleri söyleyiveren, sýr saklamayan, geveze. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 2-Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. Oruç tutulan ay. 3-Duraðan bir nokta çevresinde aðýrlýðýnýn etkisiyle salýným yapan hareketli katý cisim, pandül. Bir nota. 4-Bir tür pasta. Baðýþlama. 5-Güzel koku. Namus. Ýnsan bedeninde göðüsle karýn arasýnda daralmýþ bölüm. 6-Sodyum'un kýsaltmasý. Gemicilerin veya iþçilerin birlikte bir þey çekerken "haydi çek, gayret" anlamýnda söyledikleri söz. 7-Eski dilde "Kâðýt, yazýlý kâðýt". Etrafý su ile çevrili kara parçasý. 8-Bir kadýn ismi. Köpek, kurt, çakal gibi hayvanlarýn uzun, iniltili, aðlar gibi bir ses çýkarmalarý. 9-Ölü yýkanan kerevet. 10-Eski dilde "Mavi". Bazý maddeleri korumak, belirli bir parlaklýk kazandýrmak veya boyamak için kullanýlan saydan veya donuk cama benzeyen cilâ. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 11-Bir temel gýda maddesi. Olgunlaþmamýþ ham kavun. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Aþan Eczanesi: Selçuk Avkýran Sok. No:1 Göçmenköy (Derya Butik Arkasý-Metropol Yolu) Tel: Beril Eczanesi: Müftü Ziyai Efendi Sok. No:28 Bekiroðlu Ýþhaný Tel: Maðusa Gülgün Eczanesi: Þht. Ýbrahim Han Sok. No:1 Tel: Özay Eczanesi: Altay Sok. No:2 Baykal Tel: Girne Gündal Eczanesi: Ýskenderun Cad. Altýnör Apt. A Blok Zemin Kat No:2 Karakum Tel: Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ani ve habersiz saldýrýda bulunmak (iki kelime). 2-Göçebelerin konak yeri. Eski dilde "Yemek, yiyecek". Beyaz. 3-Divan edebiyatýnda bestelenmek için, dörtlükler biçiminde ve uyaklý olarak yazýlmýþ olan þiir biçimi. Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, duraklarýn düzenli bir biçimde tekrarlanmasýndan doðan ses uygunluðu. 4-Genel kadýnlarýn erkek kabul ettikleri ev, genelev. 5-Elle ekin biçme aracý. Ekilecek yer, mezraa. 6-Ters okunuþu "Kendine özgü bir özellik taþýyan zaman parçasý, devir". Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü, avuç içi. Ýlâç, merhem. 7-Amerikyum'un kýsaltmasý. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Erkek hizmetçi. 8-Ýçine mektup veya baþka kâðýtlar konulan kâðýttan kese. Devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluþ. 9-Harf okunuþu. Enine göre boyu kýsa ve týknaz kimse. 10-Uzaklýk bildirir. Eski dilde "Söz". Kuzu sesi. 11-Rumcada "Bir". Bir nota. Yürüme uzvumuz. TV'DE BU AKÞAM Zathura: Bir Uzay Macerasý Türü: Yabancý Sinema FOX TV / 19:45 Yönetmen : Jon Favreau / 2005 Oyuncular : Jonah Bobo, Josh Hutcherson Babalarý iþe giderken, iki kardeþi ablalarýna emanet eder. Altý yaþýndaki Danny ve on yaþýndaki Walter ya birbirlerinin damarýna basan ya da can sýkýntýsýndan patlayan çocuklardýr. Dalaþmalarý üst noktaya çýkýnca, Walter, Danny'yi kovalamaya baþlar. Danny servis asansörüne saklanýr. Ama Walter onu þaþýrtýr, ve o arbede esnasýnda, Danny'yi karanlýk ve ürkütücü bodruma indirir. Ýki kardeþ burada "Zathura" adýnda eski püskü metal bir masa oyunu bulurlar. Aðabeyini kendisiyle oynamaya ikna etmeyi baþaramayan Danny, oyunu kendi baþýna oynamaya baþlar. Küçük çocuk, daha yaptýðý ilk hamlede, bunun sýradan bir oyun olmadýðýný anlar. Uzay gemisi piyonu kendi kendine hareket eder ve iniþ yaptýðý yerden bir kart çýkar. Kartýn üzerinde, "Meteor yaðmuru, hemen kaçýn" yazmaktadýr. Birdenbire evin üzerine sýcak, eriyik meteorlar yaðmaya baþlar. Danny ve Walter çatýlarýndaki deliðe bakarken, dehþet içinde, uzayýn karanlýk ve derin bir köþesine çekildiklerini fark ederler. Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Sevgili Claudia Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 20:40 Orijinal Adý: DEAR CLAUDIA Yönetmen: CHRIS CUDLIPP Oyuncular: BRYAN BROWN, ALEKSANDRA VUJCIC, DEBORAH MAILMAN, KIM HILLAS Ünlü Avustralyalý oyuncu Byran Brown'ý baþrole taþýyan romantik bir komedi... Ünlü Avustralyalý oyuncu Byran Brown'ý baþrole taþýyan bu sýcak romantik komedi, ýssýz ada filmlerinden hoþlananlarý ekran baþýna toplayacak. 40'larýndaki postacý Walter, asla açýlamadýðý genç ve güzel Claudia ile birlikte okyanusun ortasýndaki küçük bir adada mahsur kalýr. Claudia umutsuzca kurtarýlmayý beklerken, Walter adadaki basit yaþamaya alýþmaya baþlar ve çok geçmeden ikili arasýnda kaçýnýlmaz bir yakýnlaþma gerçekleþir. En Sevdiðim Marslý Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 22:15 Yönetmen:KEN KWAPIS Oyuncular: CHRISTOPHER LLOYD, JEFF DANIELS, ELIZA- BETH HURLEY, DARYL HANNAH, WALLACE SHAWN, CHRISTINE EBERSOLE TV yapýmcýsý Tim bir gün bir UFO'yu düþerken görür ve içinden çýkan Marslý ile karþýlaþýr. Tim bunun yüzyýlýn en büyük haberi olabileceðini düþünürken Marslý da uzay gemisini tamir etmek için özel bir parça aramaktadýr. Bu arada Marslý tanýnmamak için Tim'in amcasýnýn kýlýðýna girmiþtir. Tetikçi 2: Yüksek Gerilim Türü: Yabancý Sinema FOX TV / 22:15 Yönetmen: Josef Rusnak Oyuncular: Wesley Snipes, Eliza Bennett, Lena Headey TV'DE ÝLK KEZ... Montana'da çiftliðinde yaþayan eski CIA ajaný, daha önceki görevlerinde öldüremediði dünyanýn en azýlý teröristlerinden biri olan Jahar için geri döner. Jahar'ý öldürmeyi baþarmasýna raðmen oyuna getirilerek yüksek kademeli bir polisi öldürmekle suçlanýr. YENÝ ZELANDA'DA MADENDE PATLAMA Yeni Zelanda'daki bir madende meydana gelen patlamada 2 madenci kurtulurken, 30'a yakýn madencinin kayýp olduðu bildirildi. Maden þirketinden yapýlan açýklamada, patlamadan 2 kiþinin sað kurtulduðunu, ancak geri kalan 30 kadar madenciyle henüz bir irtibat saðlanamadýðý belirtildi. Polis açýklamasýnda, adanýn güneyindeki batý sahil bölgesinde bulunan küçük Grey District kentinde meydana gelen maden kazasýnda, 25 ya da 30 madencinin kayýp olduðu kaydedilmiþti. CASTRO YETKÝLERÝNÝ DEVRETTÝ Küba devriminin lideri, eski devlet baþkaný Fidel Castro, Küba Komünist Partisi liderliðinden kaynaklanan yetkilerini devrettiðini açýkladý. Resmi basýn organlarýnýn haberlerine göre Castro, öðrencilere hitaben yaptýðý bir konuþmada, olumsuz saðlýk koþullarý nedeniyle "Parti Birinci Sekreteri" olarak elinde tuttuðu yetkileri devrettiðini bildirdi. Castro, Devlet Baþkanlýðý yetkilerini 2006'da kardeþi Raul Castro'ya devretmiþ, 2008'de de Devlet Baþkanlýðý görevinden resmen ayrýlmýþtý. ÞANGHAY'DA KULE YANGINI Çin'in Þanghay þehrinin merkezindeki 28 katlý bir kulede çýkan yangýnda ölü sayýsý 58'e yükseldi. Daha önce yapýlan açýklamada, 53 kiþinin öldüðü belirtilmiþti. Yeni Çin Haber Ajansýnýn Belediye makamlarýnýn verdiði bilgiye dayanarak bugün yayýmladýðý haberde, ölü sayýsýnýn 58'e çýktýðý bildirildi. Yaralý sayýsý verilmeyen haberde, aðýr yaralý birçok kiþinin çeþitli hastanelerde tedavi gördüðü ifade edildi. Þehrin en hareketli bölgelerinden olan Cingan'da bulunan ve 156 ailenin yaþadýðý kuledeki yangýn, Pazartesi günü öðleden sonra çýkmýþtý. EVEREST'TE BÝNLERCE TURÝST MAHSUR KALDI Dünyanýn en yüksek zirvesi Everest yakýnlarýnda kötü hava koþullarý yüzünden 2 bin kadar yabancý turist daðda mahsur kaldý. Yetkililerin verdikleri bilgiye göre, turistlerle rehberleri, yoðun bulutlar ve rüzgar nedeniyle havayollarýnýn uçuþlarý iptal etmeleri üzerine, Everest yakýnýndaki bir zirvenin 2800 metre eteðindeki Lukla köyünde 5 gündür mahsur kaldýlar. Nepal ordusuna ait helikopterlerin bugün turistleri köyden tahliye etmeye baþladýklarý belirtildi. Her yýl bölgeyi binlerce turist ve daðcý ziyaret ediyor. Turistler bölgeye küçük uçaklarla ulaþýyor. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 20 Kasým 2010 Cumartesi 15 Bir bayram da böyle geçti... (Yazý ve fotoðraflar Mustafa Ertan)- KKTC'nin kuruluþuyla birleþen ve Cumartesi-Pazar günlerinin de dahil olmasýyla 9 günü bulan tatilin yarýn son günü. 9 günlük tatili fýrsat bilen çalýþanlarýn bir kýsmý tatillerini Türkiye'de geçirirken, geriye kalanlar da bilhassa bayramý fýrsat bilerek aile ziyaretlerinde bulundular. Kurban Bayramý'nda, kurban kesecek aileler, daha önceden tedarik ettikleri kurbanlýk hayvanlarý bayram sabahý kestiler veya kestirdiler. Hiçbir veteriner kontrolünden geçmeden saðlýksýz koþullar altýnda boðazlanan hayvanlardan akan kanlar Lefkoþa'nýn surlariçinde yer yer kan gölleri oluþturdu. Bir din adamý "Kuran'da kurbanýn kanýnýn kapýnýn eþiðinden akmasý þarttýr yazýyor" dedi. Son zamanlarda Brucellalý et yenir mi yenmez mi tartýþmalarýný kimse kaale almadý. Kurban kesen de, kestiren de, yiyen de bu tartýþmalara aldýrmadý bile... Bayramýn geriye kalan günlerinde aile büyükleri ziyaret edildi, Fuar Alaný'nda kurulan bayram yerine götürülen çocuklarýn da gönülleri alýndý. Bir Kurban Bayramý daha böyle gelip geçti... DÜNYA NÜFUSU 6,9 MÝLYARI AÞTI... n BM NÜFUS FONU TAHMÝNLERÝNE GÖRE, DÜNYA NÜFUSU GEÇEN YILA KIYASLA 79,3 MÝLYON KÝÞÝ ARTTI VE 6 MÝLYAR 908,7 MÝLYONA ULAÞTI n DÜNYA NÜFUSUNUN, 2050 YILINDA 9 MÝLYAR 150 MÝLYONU BULMASI BEKLENÝYOR n NÜFUSU 2010'DA GEÇEN YILA ORANLA YAKLAÞIK 900 BÝN KÝÞÝ ARTARAK 75,7 MÝLYONA ULAÞAN TÜRKÝYE'NÝN ÝSE 2050 YILINA GELÝNDÝÐÝNDE 97,4 MÝLYON KÝÞÝ OLACAÐI TAHMÝN EDÝLÝYOR n HALEN 1 MÝLYAR 214,5 MÝLYON OLAN HÝNDÝSTAN'IN NÜFUSU DA2050 YILINA KADAR 399,3 MÝLYON KÝÞÝ DAHA ARTACAK VE ÇÝN'Ý GEÇECEK Dünya nüfusu 2010 yýlýnda 6,9 milyar kiþiye ulaþtý. Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tahminlerine göre, dünya nüfusu 2010 yýlýnda, geçen yýla kýyasla, yaklaþýk bir Türkiye nüfusu kadar 79 milyon kiþi arttý ve 6 milyar 908,7 milyon oldu. Dünya nüfusu, 2050 yýlýnda 9 milyar 150 milyonu bulacak. UNFPA verilerine göre, nüfusu 2009 yýlýnda 1 milyar 198 milyon kiþi olan Hindistan, 2010 yýlýnda 1 milyar 214,5 milyona ulaþtý. Hindistan, 2050 yýlýna kadar, 399,3 milyonluk artýþla 1 milyar 613,8 milyon olacak ve þu anda kendisinden 139,6 milyon daha fazla nüfusa sahip Çin'in 196,8 milyon önüne geçecek. Bu dönemde Pakistan 150,4, Nijerya 130,8, Etiyopya 88,8, ABD 86,3, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 79,7, Çin 62,9 milyon kiþi artacak. TÜRKÝYE'NÝN NÜFUSU 97 MÝLYONU AÞACAK Türkiye nüfusu ise 2050 YILINA KADAR, 75,7 milyondan, 21,7 milyonluk artýþla 97,4 milyona yükselecek. Halen Türkiye nüfusundan az bir nüfusa sahip olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti nüfusta Türkiye'yi geçerken, Almanya, Türkiye'nin gerisinde kalacak. Bu dönemde, büyük nüfuslu ülkelerden Japonya'da 25,3, Rusya'da 24,3 ve Almanya'da 11,6, Ýtalya'da 3 milyonluk nüfus azalmasý olacak. ABD, 86,3 milyonla geliþmiþ ülkeler içindeki en yüksek nüfus artýþlarýndan birini gerçekleþtirerek nüfusunu 317,6 milyondan 403,9 milyona çýkaracak ve üçüncülükteki yerini koruyacak. Halen altýncý sýrada yer alan Pakistan, 335,2 milyonluk nüfusla dördüncü sýraya yükselirken, dördüncü sýradaki Endonezya 288,1 milyonluk nüfusla altýncý olacak itibariyle 158,3 milyon nüfuslu Nijerya ise 2050'de 289,1 milyonluk nüfusuyla dünyada 5. büyük ülke olacak. Nüfus büyüklüðüyle þu anda 17'inci sýrada yer alan Türkiye, 21,7 milyonluk nüfus artýþýna raðmen, Almanya'yý geride býrakacak, ancak Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Tanzanya'ya geçilmekten kurtulamayacak ve 18'inci sýraya inecek. AFRÝKA NÜFUSU 1 MÝLYAR AÞTI, 2050'DE 2 MÝLYARA DAYANACAK Halen 6,9 milyar düzeyinde bulunan dünya nüfusunun 1 milyar 237,2 milyonu geliþmiþ ülkelerde, 5 milyar 671,5 milyonu az geliþmiþ ülkelerde (bunun 854,7 milyonu da en az geliþmiþ ülkelerde) yaþýyor projeksiyonunda da 9 milyar 150 milyon olacaðý tahmin edilen dünya nüfusunun 1 milyar 275,2 milyonunun geliþmiþ ülkelerde, 7 milyar 946 milyonunun az geliþmiþ ülkelerde (bunun 1 milyar 672,4 milyonu en az geliþmiþ ülkelerde) olacaðý öngörülüyor itibariyle dünya nüfusunun 1 milyar 33 milyonluk kýsmýnýn yaþadýðý Afrika'da, 2050 yýlýna gelindiðinde nüfus 1 milyar 998,5 milyona ulaþacak. Bu dönemde Arap ülkelerinin nüfusu 359,4 milyondan 598,2 milyona çýkacak. Asya'nýn nüfusu 4 milyar 166,7 milyondan 5 milyar 231,5 milyona yükselecek. Avrupa nüfusu ise 732,8 milyondan 691,0 milyona gerileyecek. Söz konusu dönemde Latin Amerika ve Karayipler'in nüfusu 588,6 milyondan 729,2 milyona, Kuzey Amerika'nýn nüfusu da 351,7 milyondan 448,5 milyona yükselecek. Okyanusya'da ise nüfus 35,8 milyondan 51,3 milyona çýkacak. GELÝÞME AZ NÜFUS ARTIÞI FAZLA döneminde nüfus artýþ hýzý ve þehirleþme oraný deðerlendirildiðinde ise nüfusun daha az geliþmiþ ülkelerde daha hýzlý arttýðý bir kez daha görülüyor. BM Nüfus Fonuna göre, nüfus artýþ hýzý bu dönemde dünya toplamýnda yüzde 1,2, geliþmiþ ülkelerde yüzde 0,3, az geliþmiþ ülkelerde yüzde 1,4 ve daha az geliþmiþ ülkelerde yüzde 2,3 olacak itibariyle þehirleþme oraný dünya genelinde yüzde 50, geliþmiþ ülkelerde yüzde 75, az geliþmiþ ülkelerde yüzde 45 ve en az geliþmiþ ülkelerde yüzde 29 düzeyinde bulunuyor. Þehirleþme oraný kýtalara göre deðerlendirildiðinde de bu oran Afrika'da yüzde 40, Arap ülkelerinde yüzde 56, Asya'da yüzde 42, Avrupa'da yüzde 73, Latin Amerika ve Karayipler'de yüzde 80, Kuzey Amerika'da yüzde 82 ve Okyanusya'da yüzde 70 olarak hesaplanýyor döneminde kýtalara göre nüfus artýþ hýzýna bakýldýðýnda da en yüksek nüfus artýþ hýzýnýn yüzde 2,3 ile Afrikada, en düþük nüfus artýþ hýzýnýn ise yüzde 0,1 ile Avrupa'da olduðu görülüyor. Söz konusu dönem için nüfus artýþ hýzý Arap ülkelerinde yüzde 2,1, Asya'da, Latin Amerika ve Karayipler'de yüzde 1,1, Kuzey Amerika'da yüzde 1 ve Okyanusya'da yüzde 1,3 olarak belirtiliyor.

16

17

18

19 20 Kasým 2010 Cumartesi 19 Kuzey Kýbrýs Turkcell 3. Lig batý grubu takýmlarýndan Denizli ligde iniþli çýkýþlý bir grafik çiziyor Denizli'de hedef 2. Lig n Kulüp Baþkaný Ced sorunlarý aþmalarý halinde bir üst lige çýkacaklarýný, henüz takým olamadýklarýný, ekip ruhunun oluþmadýðýný ve futbolcularý bir üst lige çýkacaklarýný inandýramadýklarýný söyledi Santos "Hatalardan ders çýkarmalýyýz" Andre Santos, Fenerbahçe TV'ye açýklamalarda bulundu. Bucaspor karþýsýnda mutlaka 3 puan almalarý gerektiðini belirten Brezilyalý oyuncu, ''Mutlaka kazanmamýz gereken maçlardan birine çýkacaðýz. Özellikle kendi evimizde oynayacaðýmýz bu maçý, taraftarýmýzýn önünde kazanmamýz gerekiyor. Çünkü artýk þampiyonluk yolunda daha az hata yapan takým þampiyonluða ulaþacak. Özellikle bu tip maçlarda hiçbir þekilde teklemememiz gerekiyor. Pazartesi günü oynayacaðýmýz maça da bunu düþünerek çýkýyoruz. Taraftar desteðiyle maçtan galip ayrýlacaðýz.'' þeklinde konuþtu. UÐUR BORAL: ÞAMPÝYONLUÐUN EN GÜÇLÜ ADAYIYIZ Fenerbahçeli futbolcu Uður Boral, sarýlacivertli ekibin bu sezon þampiyonluðun en güçlü adayý olduðunu söyledi. Fenerbahçe'nin geçen sezon Bursaspor ile Ziraat Türkiye Kupasý çeyrek final karþýlaþmasýnda sakatlanan, 9 aylýk sakatlýk sürecinin ardýndan takýma katýlmak için gün sayan Uður Boral, Fenerbahçe TV'ye açýklamalarda bulundu. Bu sezon takýmda çok fazla sakatlýk MELÝ EMLAK SATILIK 1)K. Kaymaklý da Türk koçanlý, zeminde sýfýr satýlýk lüks apartman dairesi stg 2)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 3)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 4)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 5)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 6)Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg (Niyazi Ergülen) Kuzey Kýbrýs Turkcell 3. Lig batý grubu takýmlarýndan Denizli bu sezon hedeflediði 2. Lig için yaptýðý flaþ transferlere raðmen takýmda sorunlarý gideremedi. Topladýðý 7 puanla ligde 4'üncü sýrada yer alan mavibeyazlýlar lig öncesi yaptýklarý hazýrlýk maçlarýnda baþarýlý olmalarýna raðmen, ligde iniþli çýkýþlý bir grafik çiziyorlar. Geçtiðimiz gün Denizli Bilal Ýyigün sahasýnda tam kadro ile gece antremaný gerçekleþtiren Denizli'de antrenman sonrasý kulüp baþkaný Nazým Ced, golcü futbolcu Hasan Olgu ve ikinci kaptan Aziz yaptýklarý açýklamada hedeflerinin bir üst lig olduðunu söylediler. Kulüp Baþkaný Ced ligin geride kalan beþ haftasýný deðerlendirirken, sorunlarý aþmalarý halinde bir üst lige çýkacaklarýný, henüz takým olamadýklarýný, ekip ruhunun oluþmadýðýný ve yaþandýðýný kaydeden Uður Boral, sorunlarýn da bu nedenle yaþandýðýna inandýðýný dile getirerek Uður, ''Açýkçasý çok sakatlýðýmýz oldu. Tabii ki buna sýðýnmýyoruz. Takýmda bir sürü oyuncu var, çok iyi kadromuz var. Takýmdaki tüm oyuncular bir diðerinin yerini doldurabilir. 'Sakatlýklar oldu, þimdi böyle konuþuyorlar' diye düþünülebilir ama psikolojik olarak sakatlýklardan etkileniyorsunuz. Ben sakatým, Emre, Alex, Dia, Niang, Stoch sakatlandý. Þu an aklýma gelmeyen birçok arkadaþým sakatlandý. Bu da KLEOPATRA AKTAR DOÐALLIÐIN MERKEZÝ Þifalý Bitkiler Bitkisel yaðlar Enerji Taþlarý Adres: Yeniþehir Alirýzalar (1001 çeþit karþýsý...) futbolcularý bir üst lige çýkacaklarýný inandýramadýklarýný söyledi. Ced, futbolcularýnýn buna inanmalarý halinde bunu baþarabileceklerine inandýðýný söyledi. Kaliteli bir kadro oluþturduklarýna dikkat çeken Ced, sezon öncesi iyi bir performans sergilediklerini ve yapýlan hazýrlýk maçlarýnýn çoðunu kazandýklarýný ancak ayni performansý ligde gösteremediklerini belirtti. Þu anda 7 puan ile 4'üncü sýrada bulunduklarýný söyleyen Ced, ekip ruhunu oluþturmalarý halinde istenilen düzeye geleceklerine ve hedeflenen 2. Lige çýkacaklarýný kaydetti. takým olarak psikolojik etkiye yol açtý. Tam kadro olarak sahaya çýktýðýnýz zaman, arkadaþlarýnýza bakýnca güven hissedersiniz. ''TARAFTARIMIZ SABIRLI OLSUN, BAÞARILI OLACAÐIZ'' Bucaspor karþýlaþmasýný mutlaka kazanmalarý gerektiðini de kaydeden Uður Boral, ''Bucaspor karþýlaþmasý yüzde 100 kazanmamýz gereken bir maç. Ýlk yarýnýn sonuna kadar hedeflediðimiz serinin baþlangýcý olabilir. Sahamýzda taraftar desteðimiz dorukta. Taraftarlarýmýz bizi yalnýz býrakmýyor. Biz de taraftarýmýzla birlikte iyi konsantre olup iyi oynuyoruz. Taraftarýmýzdan biraz daha sabýr bekliyoruz. Bu takým gerçekten iyi bir takým, onlarý üzmeyecektir. Biraz sabýrlý olursalar, baþarýlý olacaðýz. Bizleri desteklemeye devam etsinler. Onlarla beraber aþamayacaðýmýz takým yok diye düþünüyorum.'' OTOBÜS TURU Baf+ Poli (Afrodit Hamamý) Pisuri + Yeroþibu Tarih: 20 Kasým 2010 Cumartesi Tel: Takýmýn ikinci kaptaný Aziz, geçtiðimiz hafta Doðancý galibiyetiyle moral bulduklarýný dile getirerek ait olduklarý 2. Lige çýkacaklarýna inandýðýný söyledi. Takýmýn gol ayaðý Hasan Olgu ise kadronun geniþ ve kaliteli olduðunu, ancak takýmda hala uyum sorununun bulunduðunu ve bunun aþýlmasý halinde hedefe ulaþacaklarýna inandýklarýný söyledi. Sakatlýðýndan dolayý iki hafta forma giyemediðini ancak artýk iyileþtiðini ve bugün Gaziköy karþýsýnda forma giymesi halinde gol atmak ve galip gelmek için elinden geleni yapacaðýný dile getirdi. Kýbrýs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneði ile Merkez Hakem Kurulu birlikte organize etti Türkiye'den hakem hocalarý geliyor n Doðan Babacan, Muzaffer Sarvan, Ertuðrul Dilek ve Sadýk Seda gibi eski hakem hocalarýnýn vereceði eðitim semineri 4 Aralýk 2010, Cuma günü gerçekleþecek Kýbrýs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneði ile Merkez Hakem Kurulu'nun iþbirliðinde hakem semineri düzenlendi. 4 Aralýk 2010, Cuma günü gerçekleþecek olan hakem eðitim semineri için Türkiye'den eski hakem hocalarý gelecek. Doðan Babacan, Muzaffer Sarvan, Ertuðrul Dilek ve Sadýk Seda gibi 6 eski Türkiyeli hakem hocasý 3 Aralýk 2010, Perþembe günü KKTC'ye gelecekler. KAYIP SEYRÜSEFER Honda motosiklete ait seyrüsefer bulunmuþtur. Kaybedenlerin aþaðýdaki numarayý aramalarý rica olunur. Tel: Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak. Yeniþehir-Lefkoþa

20 Türkiye'de 4 maç bugün oynanacak Türkiye Spor Toto Süper Ligi'nde 4 karþýlaþma bugün oynanacak. Kasýmpaþa-Gençler Birliði, Manisa- Bursa, Sivas-Karabük ve Beþiktaþ- Konya karþýlaþmalarý bugün oynanacak. Beþiktaþ-Konya maçý saat 19.00'da canlý yayýnlanacak. Ligin kalbi Girne'de atacak n KKTCELL 1.Ligi'nde bugün oynanacak olan maçlarda ikinci sýradaki Baðcýl, Türkmenköy'ü konuk edecek. Baðcýl bu maçtan 3 puanla ayrýlmasý durumunda yarýnki mücadeleyi maç fazlasýyla lider olarak izleyecek. Pazar günkü Doðan-Kaymaklý maçý haftanýn en kritik maçý. Lider Kaymaklý, üçüncü sýradaki Doðan ile Girne'de karþý karþýya gelecek. Kaymaklý liderliðini sürdürmek isterken, Doðan ise evindeki mücadeleyi kazanýp zirveye yükselme amacýnda Futbolda sezonun sekizinci haftasý dün akþam 2.Lig'de oynanan Yenicami- Mehmetçik gece maçý ile açýlýrken, 1.Lig'de haftanýn ilk maçlarý bugün oynanacak. Ligde haftanýn en önemli maçý yarýn Girne'de oynanacak. Lider Küçük Kaymaklý 1 puan gerisinde üçüncü sýrada bulunan Doðan Türk Birliði'ne konuk olacak. Liderliðini sürdürmek isteyen Küçük Kaymaklý, yeniden liderliðe yükselmek isteyen Doðan ile Girne'de karþý karþýya gelirken bu önemli maçta tecrübeli hakemlerimizden Ecvet Kanatlý düdük çalacak. Þampiyonluðun iddialý iki takýmýnýn mücadelesinde takýmlarda cezalý oyuncu bulunmuyor. Ýkinci sýrada bulunan Bostancý Baðcýl bir üst ve bir alt sýrasýnda bulunan iki takýmdan önce maçýný oynayacak. Geçtiðimiz hafta baþkentte Kaymaklý'ya yenilerek liderliði kaybeden Baðcýl, bugün sahasýnda Türkmenköy'ü konuk edecek. Ýki yeþil-beyazlý takýmýn karþý karþýya geleceði maç ev sahibi Baðcýl için önem arz ediyor. Baðcýl kazanmasý durumunda maç fazlasýyla lider olarak Pazar günkü Doðan-Kaymaklý mücadelesini Yalova takýmý bu sezon kurulan güçlü kadroyla hedefe doðru ilerliyor Yalova hedefe doðru n Yalova Kulüp Baþkaný Mustafa Mertekçi yaptýðý açýklamada, hedefe kýsmen ulaþtýklarýný, ligin ilk dört sýrasýnda olduklarýný, oysa hedeflerinin ilk üç olduðunu, ayrýca puan olarak 16 puan hedeflemelerine raðmen 11 puanda kaldýklarýný söyledi (Niyazi Ergülen) Kuzey Kýbrýs Turkcell 2. Lig batý bölgesinin baþarýlý takýmý Yalova sahasýnýn bakýmda olmasý nedeniyle kendi sahasýnda oynayacaðý karþýlaþmalarý ya bölge sahalarýnda, ya da bölge dýþý sahalarda oynama dezavantajý yaþamasýna raðmen sezona iyi bir baþlangýç yaptý. Bu sezon kurduklarý güçlü kadroyla hedefe doðru ilerliyor. Ýlk 7 maçta topladýklarý 11 puan ile ligde 4'üncü sýrada olmalarýna raðmen, hedefledikleri 16 puana yaþanan izleyecek. Lig dördüncüsü Lefke de sekizinci hafta maçýný bugün Gönyeli ile oynuyor. Gönyeli'deki maçta ev sahibi takým yeni teknik direktörü Hüseyin Hacýömer ile mücadele edecek. Bugün adýna bir baþka önemli maç beþinci sýradaki Cihangir ile yedinci sýradaki Lapta arasýnda oynanacak. Lapta'da yapýlacak bu karþýlaþmayý ev sahibi ekip kazanmasý durumunda puan cetvelinde rakibinin üzerine çýkacak. Girne bölgesinin iki komþu köy takýmý Ozanköy ile Düzkaya bugün Ozanköy'de kozlarýný paylaþacaklar. Düzkaya ligin son sýrasýnda dört puanla haftaya giriþ yaparken, Ozanköy'ün altý puaný bulunuyor. KKTCELL 1.Ligi'nin sekizinci haftasýnda Pazar günü 3 maç oynanacak. Doðan Türk olumsuzluklardan dolayý ulaþamadýlar. Yalova takýmý, çalýþmalarýný Fikri Karayel Stadý'nýn yanýnda bulunan küçük sahada ve diðer bölgenin sahalarýnda sürdürüyor. Son antrenman sonrasý Kulüp Baþkaný Mustafa Mertekçi yaptýðý açýklamada, hedefe kýsmen ulaþtýklarýný, ligin ilk dört sýrasýnda olduklarýný oysa hedeflerinin ilk üç olduðunu, ayrýca puan olarak 16 puan hedeflemelerine raðmen 11 puanda kaldýklarýný söyledi. Yapýlan transferlerde yeni futbolcularýn takýma çabuk uyum saðladýklarýna dikkat çeken Mertekçi amatör ruhla takýmýna baðlý oyuncularý transfer ettiklerini, takýmýn yaþ ortalamasýný civarýnda olduðunu ve genç takýmdan alýnan 7 futbolcunun nedeninin ise geleceðin baþarýlý Yalova'sýný kurmak olduðunu ifade etti. Mertekçi, teknik sorumlu olarak takýmýn baþýna bölge ve camiada sembol olmuþ Ýbrahim Þahin (Beyaz) ve Derviþ Daðman'ý getirdiklerini belirterek, Yalova olarak birebir Birliði-Küçük Kaymaklý maçýndan ayrý Tatlýsu-Maðusa Türk Gücü ve Alsancak Yeþilova-Çetinkaya karþýlaþmasý yapýlacak. Beylerbeyinde oynanacak maçta Tatlýsu, Türk Gücü'nü konuk edecek. Çetinkaya ile oynayacaðý erteleme maçý nedeniyle bir maç eksiði olan Tatlýsu geride kalan altý maçýnda istikrarlý bir performans sergilemezken, Maðusa ekibi Doðan Türk Birliði beraberliðinin morali ile yeni teknik direktörleri Mustafa Borataþ eþliðinde ilk deplasmanlarýna gidecek. Tüm eleþtirilerek raðmen altý puanla on birinci sýrada bulunan Alsancak Yeþilova takýmý ise sahasýnda Çetinkaya'yý konuk edecek. Ýki takým açýsýndan da ayrý bir önem arz eden mücadeleden taraflar arasýnda birer puanlýk fark bulunuyor. tüm rakipleri karþýsýnda sahaya kazanmak için çýktýklarýný, hedeflerinin güçlü Yalova kurmak olduðunu söyledi. Mertekçi son olarak Fikri Karayel Stadý'nýn bakýmda olduðunu, bunu da bir dezavantaj olarak gördüðünü açýkladý. Golcü Ertuð gol sözü vermedi 2. Ligde attýðý 7 gol ile gol kralýðýnda ikinci sýrada bulunan Ertuð yaptýðý açýklamada, attýðý gollerde arkadaþlarýnýn payýnýn büyük olduðunu belirterek, kendileri için önemli olanýn takým oyunu oynamalarý ve öncelikle olarak Yalova'nýn hedefine ulaþmasý olduðunu söyledi. Ertuð, bugün oynayacaklarý Türk Ocaðý maçýnda gol sözü vermedi. Takýmýn ikinci kaptaný Ercan ise, takýma yeni katýlan arkadaþlarýn çabuk uyum saðladýklarýný, hedefleri olan 1. Lige çýkacaklarýna inandýklarýný ve zorlu Türk Ocaðý deplasmanýndan galibiyetle dönmek istediklerini ifade etti. Savaþ Tilki, en çok görev alan hakem Kuzey Kýbrýs Turkcell 1.Ligi'nin 7 haftasý geride kalýrken bu ligde en fazla görev alan hakem Savaþ Tilki oldu. Savaþ Tilki geriye kalan 7 haftanýn 5 haftasýnda görev yaparak ilk sýrada yer aldý. Tilki, Kuzey Kýbrýs Turkcell 1'inci Ligi'nin birinci haftasýnda Ozanköy- Tatlýsu, üçüncü haftasýnda Çetinkaya- MTG, beþinci haftasýnda Düzkaya- Tatlýsu, altýncý haftasýnda Ozanköy- Türkmenköy ve yedinci haftasýnda da MTG-DTB maçlarýnda düdük çaldý. Ecvet Kanatlý, Fehim Dayý, Gökhan Koþer ve Mehmet Malek 4'er maç ile Savaþ Tilki'yi izliyorlar. Ligin en az maç yöneten hakemleri ise 1'er maç ile Mustafa Gençosman ve Serdar Bilgimer oldular. Gençosman ligde sadece Cihangir-B.Baðcýl, Bilgimer ise Ozanköy-A.Yeþilova karþýlaþmalarýnda düdük çaldýlar. Buna karþýlýk 3 maçta orta hakemlik görevi alan Murat Sapsýzoðlu, ligin 7'nci haftasýnda Cihangir-Tatlýsu maçýnýn ikinci yarýsýna devam edemeyen Ulus Sediral'ýn da yerine görev yaparak 4 maç yöneten hakemler arasýnda yer aldý. Ligin ilk 7 haftasýnda Kuzey Kýbrýs Turkcell 1'inci Ligi'nde maçlarýn hakemlere göre daðýlýmlarý þöyle: 5 maç yöneten: Savaþ Tilki 4 maç yöneten: Ecvet Kanatlý, Fehim Dayý, Gökhan Koþer, Mehmet Malek, Murat Sapsýzoðlu 3 maç yöneten: Aziz Dayý, Mehmet Sezener, Serkan Þimþek, Ulus Sediral 2 maç yöneten: Alkýn Gedikoðlu, Osman Küçük, Osman Özpaþa, Ramadan Göktan, Salih Tekirdaðlý 1 maç yöneten: Serdar Bilgimer, Mustafa Gençosman ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası.

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Kulplar taktım sicimden, Boyadım bakır gibi; Doldurdum

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

UBP'nin DP ile koalisyon flörtü CTP'yi çileden çýkarmýþ... Bir namus meselesi galiba bu! Eski nikahlýsý baþkasýna kaçarsa kimde aramalý suçu?

UBP'nin DP ile koalisyon flörtü CTP'yi çileden çýkarmýþ... Bir namus meselesi galiba bu! Eski nikahlýsý baþkasýna kaçarsa kimde aramalý suçu? UBP'nin DP ile koalisyon flörtü CTP'yi çileden çýkarmýþ... Bir namus meselesi galiba bu! Eski nikahlýsý baþkasýna kaçarsa kimde aramalý suçu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Mart 2010 Cumartesi YIL:

Detaylı

AKLIMA TAKILANLAR... ATILIM. Niyazi Ökten

AKLIMA TAKILANLAR... ATILIM. Niyazi Ökten Marþ dinlemek iyi gelmiþ Denktaþ'a... Kendisine 'Dað baþýný duman almýþ' marþý dinletilince tepki vermeye baþlamýþ... Bir de Ýstiklal Marþý'ný çalarlarsa, ayaða da kalkar mutlaka! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

MADALYONUN. Ahmet Kaptan: Çalýþanlarý ve halký için söylenenleri yüzü hiç kýzarmadan dinleyen ve cevap vermeyen Sayýn

MADALYONUN. Ahmet Kaptan: Çalýþanlarý ve halký için söylenenleri yüzü hiç kýzarmadan dinleyen ve cevap vermeyen Sayýn Baþbakanýn maaþý ile müdürün maaþýný kýyaslamak marifet mi Tayyip Bey? Kýyaslayabilirsen bir asgari ücretlinin maaþýný kýyasla baþbakanýn maaþý ile! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Temmuz 2010 Cumartesi

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı