ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA."

Transkript

1 New York'taki üçlü görüþmeden ne anladýnýz siz? Biz bir þey anlamadýk. Her iki taraf da memnunmuþ üstelik bu görüþmeden. BM Genel Sekreteri Nasreddin Hoca'yý da geçti anlaþýlan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý UNUTULMUÞ KENTÝN GECE GÖLGELERÝ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KKTHY VE ORTAKLIK... Ali Osman ADÝL VE KALICI BÝR ÇÖZÜM... Dolgun Dalgýçoðlu RUM KUYUYA DÜÞTÜ DÝYE Erdoðan Baybars ÞÝKÂYETÝN ADRESÝ YANLIÞ Mehmet Levent Direnme Kültürü... Yalçýn Okut Kurtlar vadisinde adaletten yakalarýný iþte böyle sýyýrýyorlar Kurtlar vadisinde adaletten yakalarýný iþte böyle sýyýrýyorlar Ýsmet Felek çetesi mensuplarýndan Özcan Hangün, Fahri Tilim ve Orhan Sertataç ýn tutuksuz olarak yargýlandýklarý aðýr yaralama davasýnda yeni geliþmeler oldu býçak darbesi Yeltekin in açýklamalarýna halktan tepki var n Allah-ü ekber nidalarý TC li nüfus adamýza geldikten sonra sokaklarýmýzda iþitilmeye baþlandý. n Afrika okurlarý: Tekbir Kýbrýs Türkünün gelenekleri arasýnda deðil... n Afrika dan Mektup ta Sanýk kaçtý Geçtiðimiz Aralýk ayýnda Maðusa da Ýsmail Barbaros Arslan ý 11 býçak darbesiyle aðýr yaralamak suçundan tutuksuz olarak yargýlanan sanýklardan Orhan Sertataç ýn kaçtýðý ve hakkýnda tutuklama emri çýkarýldýðý öðrenildi... Böylelikle diðer iki sanýðý yargýlama süreci tehlikeye girdi... n Kimliðine ve pasaportuna el konulan ve mahkeme tarafýndan teminata baðlanan Sertataç ýn nasýl kaçtýðý bilinmiyor... Yakýn çevreleri tarafýndan gemiyle Türkiye ye kaçtýðý öne sürülüyor... n Sertataç ýn kaçtýðý, tayinli duruþmaya gelmediði zaman ortaya çýktý. Bazý iddialara göre, arkadaþlarý tarafýndan tüm suçu üstlenmesi istenince kaçtý... n 11 býçak darbesi davasýnda yargýlananlardan Özcan Hangün, Ýsmet Felek in sað kolu olarak biliniyor... Hangün, Johnny Rockets davasýnda da tutuksuz olarak yargýlanýyor sayfada Afrika dan Mektup ta Üçlü görüþme yaklaþýk 4 saat sürdü Eroðlu da memnun, Hristofyas da n Ocak ayýnda Cenevre de yeniden biraraya gelmeyi kararlaþtýran liderler New York taki sonuçtan memnun olduklarýný açýkladýlar... n Mecliste temsilcisi bulunan siyasi parti liderleri de yaptýklarý açýklamalarda sonucu olumlu olarak deðerlendirdiler... n Rum siyasiler ise daha farklý konuþtu. Meclis Baþkaný Karoyan, Hristofyas a baský yapýldýðýný ve dörtlü konferansýn kabul ettirilmeye çalýþýldýðýný öne sürdü... n Rum Sözcü Stefanu ise, üçlü görüþme için yaptýðý deðerlendirmede Ne takvim vardý, ne hakemlik dedi... n Ýç sayfalarýmýzda Arif H.Tahsin yazýyor: 15 Kasým 1983 baðýmsýzlýk ilaný için þimdilik bukadar n2. sayfada

2 20 YAÞINDAKÝ KADIN ANÝDEN RAHATSIZLANARAK ÖLDÜ Lefkoþa'da Neslihan Haberoðlu isimli 20 yaþýndaki genç kadýn, önceki gün saat sýralarýnda aniden rahatsýzlanarak hayatýný kaybetti. Polisin açýklamasýna göre, evinde bulunduðu sýrada rahatsýzlanan genç kadýn, eþi tarafýndan hastaneye kaldýrýldýðý sýrada yaþamýný yitirdi. Soruþturma devam ediyor. HIRSIZLIK OLAYLARI Lefkoþa ve bazý köylerde son 2 gün içinde çeþitli hýrsýzlýk olaylarý yaþandý. Polisin açýklamasýna göre, Lefkoþa'da faaliyet gösteren "Öz Gaziantep Seç Baklava Salonu"ndan 450 TL nakit para çalýndý. Dükkandaki bir televizyona zarar verip, çelik kasayý da çalmaya çalýþan hýrsýzlar, çevredekilerin olayý fark etmesi üzerine çelik kasayý býrakýp olay yerini terk etti. Doðanköy'de Sensevil Günkar'ýn evine giren hýrsýzlar ise; 1 adet fotoðraf makinesi, muhtelif altýn ziynet eþyasý, 15 adet muhtelif bijuteri, 200 TL ve 50 Euro nakit para çaldý. Öte yandan Akdoðan'da Polat Paþa Lisesi'ne giren kimliði meçhul kiþilerin müdür odasýndan 1 adet boþ çek yapraðý çaldýðý tespit edildi. Arýdamý köyünde isminin baþ harfleri Ý.P (E - 75) olan bir kiþinin ise evin avlusunda unuttuðu av tüfeði kimliði meçhul þahýslar tarafýndan çalýndý. Av tüfeðini salimen muhafaza etmediði için adý geçen kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Olaylarla ilgili polis soruþturmasý sürüyor. AVA KAPALI ASKERÝ BÖLGEDE AVLANIRKEN YAKALANDILAR Lefkoþa'da isimlerinin baþ harfleri H.Ç (E-27) ve A.Ç (E-49) olarak verilen kiþiler, ava kapalý I. derece askeri yasak bölgede avlanýrken yakalandý. Polis, sözkonusu kiþiler hakkýnda yasal iþlem baþlattý. Soruþturma sürüyor. YAÐMUR BEKLENMÝYOR KKTC'nin önümüzdeki bir haftalýk sürede alçak basýnç sistemi ile ýlýk hava kütlesinin etkisi altýnda kalacaðý belirtildi. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, yaðmur beklenmezken, periyodun ilk yarýsýnda hava açýk ve parçalý bulutlu, ikinci yarýsýnda parçalý ve çok bulutlu geçecek. En yüksek hava sýcaklýðý iç kesimlerde periyodun ilk yarýsýnda derece, ikinci yarýsýnda derece, sahillerde periyodun ilk yarýsýnda derece, ikinci yarýsýnda ise derece dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar; genellikle batý ve güneybatý, periyodun son günlerinde güney ve doðu yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esecek. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Öðretmenler Sendikasý o zaman Dünya Öðretmenler Sendikalarý Federasyonu "FÝZE"nin üyesiydi. FÝZE Solcu dünya sendikalarýnýn örgütüydü. Ve, Sovyetler Birliði'nin egemen olduðu bir örgüttü. FÝZE Yönetimi tüm üye sendikalarýn olduðu gibi Öðretmenler Sendikasý'nýn da çalýþmalarýný yakýndan izlerdi. Bildirilerini, beyanlarýný, yayýnlarýný tercüme eder ve bilgi sahibi olurdu. Öðretmenler Sendikasý'nýn çalýþmalarý, benimsediði ve uygulatabilmek için mücadelesini verdiði politika nedeniyle FÝZE'de çok özel bir yeri vardý. 15 Kasým 1983'ten önce, Dünya Öðretmenler Sendikalarý Federasyonu (FÝZE)'nun Paris'te toplantýsý vardý. Öðretmenler Sendikasý bu toplantýda Genel Baþkaný ve bir Yürütme Kurulu üyesi ile temsil edilirdi. Öðretmenler Sendikasý'nýn 2 kiþilik heyeti Paris'e toplantý tarihinden bir gün önce vardý. Örgütün Genel Sekreteri da ordaydý. Öðretmenler Sendikasý'nýn iki kiþilik heyeti ile karþýlaþtýðýnda ilk sorusu þöyle oldu: Denktaþ Makarios'un vardýðý noktaya mý geldi? Yani, Makarios'un Yunanistan'dan baðýmsýzlýðýný çok geniþ oranda kazandýðý gibi Denktaþ da Türkiye'den baðýmsýz hareket etme mücadelesi mi baþlattý? Öðretmenler Sendikasý heyeti: -Bizim Denktaþ'a desteðimiz o yöndedir. Toplumun Türkiye'den baðýmsýzlýðýný savunuruz. Toplum olarak kendi kendimizi idare etme mücadelesi veririz. Ama Denktaþ o noktaya geldi mi bilmeyiz. Genel Sekreter: -Sanmam. Ama gene da sizi destekleyeceðiz. Toplantýnýn birinci, ya da 2. günüydü. Öðlen yemeði salonunda öyle bir düzenleme yaptýlar, ve öyle bir dümen döndüler ki, Öðretmenler Sendikasý'nýn 2 temsilcisi kendilerini "Kraliçe" diye hakkýnda söz edilen Bayan Tamara'nýn masasýnda buldu. Kraliçe Tamara iri yarý bir bayandý. Örgütün hakimi olduðu her halinden belliydi. Yanýnda bir da tercümaný vardý. Ufak tefek bir bayan. Adý Galina... Yemeði uzattýlar. Konu Kýbrýs meselesi idi. Öðretmenler Sendikasý'nýn iki kiþilik heyeti, Sendikalarýnýn bilinen politikasýný bir kere daha anlattý. Kraliçe Bayan Tamara sadece sordu ve dinledi. O dönemde Öðretmenler Sendikasý sosyalizm kavgasýnýn içindeydi. O nedenle Sovyet Sosyalist 15 KASIM 1983 BAÐIMSIZLIK ÝLANI ÝÇÝN ÞÝMDÝLÝK BU KADAR Cumhuriyetleri Birliði Anayasasý en önemli bir esin kaynaðý idi. Sovyetler Birliði Anayasasý bir Cumhuriyetler Birliði Anayasasý idi. Ayrýca birçok toplumlar da özerkliðe sahipti Sovyetler Birliði'nde. Sovyetler Birliði'nde cumhuriyetlerin ayrýlma haklarý da vardý. Her neysa... Öðretmenler Sendikasý temsilcilerinin Kýbrýs'a dönüþünden sonra bir heyet olarak Denktaþ'ý ziyaret etti, durumu anlattý. Denktaþ Bey bu bilgi üzerine þöyle dedi: Bilsem bizi destekleyeceklerini sosyalist da olurum. Oysa Sovyetler Birliði Kýbrýs'ta sosyalizm peþinde deðildi. Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðýndan yanaydý sadece... Baðýmsýz olsun, Türkiye ile Yunanistan karýþmasýn, üçüncü dünya ülkesi olsun. NATO Kýbrýs'a egemen olmasýn tümden... Çünkü Ýkinci Dünya Savaþý galiplerinin yaptýklarý paylaþýmda, Türkiye ve Yunanistan gibi Kýbrýs da nüfuz alaný olarak Ýngiltere'nin payý olarak belirlendi. O nedenle Emperyalist Blok'un payýna düþen yerlerde Sovyetler Birliði Sosyalizm'e geçiþi deðil, kurtuluþ savaþlarýný, baðýmsýzlýk mücadelelerini desteklerdi. 15 Kasým 1983'ten sonra Dünya Öðretmenler Sendikasý Federasyonu, hatýrladýðým kadarýyla Portekiz'de toplandý. Sendikadan baþka iki temsilci katýldý. Rumca konuþan Kýbrýslýlarýn sendikalarýnýn Kuzey'deki baðýmsýzlýk ilanýnýn kýnanmasý için yaptýklarý öneri reddedildi. FÝZE sözünü tuttu. AKEL yanlýsý bir sendikanýn yetkilisinin, ilk yaptýðý konuþmada þövenizm yaptýðý gerekçesi ile ikinci kez söz alma isteðini, "bu örgütte þövenizm yapýlamaz" denerek, ret etti. Ne yazýk ki Denktaþ Bey ilan ettiði baðýmsýzlýðý bir daha aðzýna almadý. Toplumun onurunu, gururunu, kendi kendini yönetme isteðini çiðnedi, ve Türkiye'nin uþaklýðýný kabul ederek toplumu yok oluþ sürecine soktu. "Bu devlet baðýmsýz ve egemendir, içiþlerine karýþýlamaz" önerisine Mücahit temsilcileri dahil, UBP ve TKP de "hayýr" dedi. Türkiye'ye baðýmlý olmamamýz için oy kullanan, öneri sahibi Öðretmenler Sendikasý'nýn temsilcisi ile CTP'nin temsilcileri oldu. Anayasa'ya bir de geçici 10. Madde kondu. Öðretmen temsilcisi ile CTP buna da karþý çýktý. Ve iki örgüt birlikte 1985 Anayasasý'na "hayýr" kampanyasý yürüttü. Ve, %30'dan biraz az "hayýr" oyu çýkardýlar. Bundan daha çok bu olayý özetlemem mümkün olmadý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý UNUTULMUÞ KENTÝN GECE GÖLGELERÝ Gece geç vakit lokantasýna oturduðumuz adamýn, iþinin ehli biri olduðu titizliðinden anlaþýlýyordu hemen. Dar bir sokak içine dizmiþti masalarý... Aylardan Kasým'dý, ama onun da sonuna geliyorduk... Havada yaz kokusu vardý hala... Geceler serinlemiþti sadece biraz, hepsi o kadar... Bir taraftan öbür tarafa geçerken bazan sohbet ettiðimiz polisler, gece vardiyalarýnda artýk havalarýn üþütmeye baþladýðýný söylüyorlardý... Ama yazlýk masalarýný yollardan kaldýrmayan cafeler ve lokantalar vardý iþte hala... Masamýza servis yaparken sordum adama: -Memleket neresi? -Kilis, dedi. Ve güldü... -Bak, diye devam etti, adama memleket neresi diye sorduklarýnda þöyle derler bizim oralarda: -Ben evlenmedim daha... Bunu da söyledikten sonra, "Ben Limasolluyum, karým Limasollu çünkü" dedi... Surlariçindeki dar sokaklarda yürümezse Lefkoþa'da olduðunu anlamaz adam. Hayraným Venedikli ustalara... Nasýl da yusyuvarlak yapmýþlar bu kenti... Ve de uyumlu burçlarý... Olursa ancak bu kadar kusursuz olurdu. Eski günlerimizi anarak, silik sokak lambalarýnýn aydýnlattýðý sokaklardan geçtik. 'Tehlikeli bina' uyarýsý yapýlan evlere baktýk... Hala mazgal deliklerinin korunduðu sýnýrdaki harabelere... Kentin bir köþesine gizlenmiþ yoksul evlere asýlan bayraklar, o evlere daha da sefil bir görüntü veriyordu... Ve þaþýrtýyordu da beni... Bunca yoksulluk içinde nasýl kabarýr adamýn milli duygularý? Bir zamanlar, fasariyalarýn yeni baþladýðý günlerde, Rum komþularla birlikte oturduðumuz mahalle geldi aklýma... O mahallenin nüfusu da çok yoksuldu. Bol çocukluydular, ama sofralarý kýttý. Su ve elektrik yoktu evlerinde... Suyu tenekelerle sokak çeþmesinden taþýr, karanlýk basýnca da gaz lambasý yakarlardý... Ya kasap, ya hamal, ya manav, ya da belediyede çöpçü idiler... Ama bu yoksulluk bile milli duygularýný etkilemedi onlarýn... Zengin-yoksul farkýný sorgulayacaklarýna Türk-Rum haklarýný sorgulama gafletine düþtüler... Bir akýntýya kapýlýp gittiler... Körü körüne liderlerinin peþinden sürüklendiler... Para babalarýna tepki duyacaklarýna ve "Ben bu haldeyken, onlar neden refah içinde" diye kendi kendilerine soracaklarýna, yoksul Türklerle yoksul Rumlar birbirleriyle kavgaya tutuþtular... Birbirlerini boðazlamaya kalktýlar... O yoksul evlerin sofralarýnda tereyaðý bile 'lüks' sayýlýrdý, ama þimdi gördüðümüz bu sefil evlerdeki gibi, onlarýn kapýlarýnda da bayraklar vardý... Çetinkaya sahasýnýn üstünde, bir bulvardaki gibi dizilen, cumbalý muhteþem evler var... Tarih tüter... Ledra Palace'la karþý karþýya... Iþýklarýný yakmýþ 'Þato' restoraný ordan geceleyin bakýlýnca, denizin ortasýnda ýþýldayan bir gemiye benzer... 'Taksim' sahasý hatýralarýn sahasý... Kim koymuþ bu adý? Taksim... Nostradamus gibi biri olmalý... Yarým asýr öncesinden görmüþ bugünleri... Lefkoþa'yý bölenler de bir pastayý ortasýndan böler gibi bölmüþ... Ýyi bakýn... Tam orta yerden ayrýlmýþýz... Lefkoþa'nýn ortasý neresi? Bandabuliya... Ben Lefkoþalýyým da diyebilirsin artýk kardeþ, sana "memleket neresi" diye sorduklarýnda... Nerde evlenirsen oralýsýn deðil mi? Yalnýz unutma... Lefkoþe deðil... Lefkoþa...

3 AFRÝKA dan mektup... ÇETECÝLER ÝÞTE BÖYLE SIYIRIYORLAR PAÇAYI Ýsmet Felek çetesi sýradan bir çete deðil... Zaten sýradan olmadýðý için biz de bu kadar durduk bunun üstünde... 'Büyük' adamlar var iþin içinde... Siyasetçiler... Ýþadamlarý... Polis ve yargýya kadar uzanýyor kollarý... Merak ediyorsunuz belki... Bu çete nasýl olur da, bunca kriminal olaya karþýn hep serbest kalýr? Bu sorunun yanýtý da yukarýda yazdýklarýmýzda gizli iþte... 'Büyük' adamlar var iþin içinde... Bakýn mesela... Çete üyelerinden Orhan Sertataç, '11 býçak darbesi' davasýndan tutuksuz olarak yargýlanýrken adadan kaçmýþ. Polis kimlik ve pasaportuna el koymuþtu oysa... Nasýl kaçar? Sertataç, Özcan Hangün ve Fahri Tilim ile birlikte yargýlanýyordu bu davada... Dava aðýr yaralama davasý... Geçtiðimiz Aralýk ayýnda Ýsmail Barbaros Arslan'ý býçaklamýþlardý Maðusa'da... Arslan uzunca bir süre komada kalmýþ ve ölümden dönmüþtü. Mahkeme ise bu aðýr yaralama olayýna karþýn tutuksuz yargýlamaya kara vermiþ ve serbest býrakmýþtý sanýklarý... Þimdi Orhan Sertataç'ý ara da bul... O kaçtýðý için, geriye kalan diðer iki sanýðýn yargý süreci de tehlikeye girer... Ve büyük bir olasýlýkla bu davadan da sýyýrýrlar... Yargýlananlardan Özcan Hangün Ýsmet Felek'in sað kolu... Hangün Johnny Rockets davasýndan da tutuksuz yargýlanýyor... Orhan Sertataç tayinli duruþmaya gelmeyince ortaya çýkmýþ kaçtýðý ve polis tutuklama kararý çýkarmýþ hakkýnda. Gemi ile Türkiye'ye kaçtýðý söyleniyor. Neden kaçmýþ? Arkadaþlarý tüm suçu ona yüklemek istemiþler... Polis bu konuda bir açýklama yaparsa, öðreniriz belki iþin aslýný... YELTEKÝN'E TEPKÝ VAR Din Ýþleri Dairesi Baþkan Vekili Mehmet Emin Yeltekin bir açýklama yaptý gazetemizin yayýný ile ilgili... Konu Selimiye'de Osmanlý marþý... Bayram sabahý hoparlörle tüm Lefkoþa halkýna dinletilen marþ... "Ey þanlý ordu, ey þanlý asker"... Tekbir getirmenin Kýbrýs Türk halkýnýn geleneklerinden olduðunu söylüyor Sayýn Yeltekin... Ve minarelerden bu marþýn okunmasýný da normal sayýyor... Yeltekin'in bu açýklamalarýyla ilgili olarak pek çok mesaj aldýk okurlarýmýzdan... Ne diyorlar? Bizim böyle bir geleneðimiz yok. Tekbir nidalarý TC'li nüfusun adamýza yýðýlmasýndan sonra iþitilmeye baþlandý sokaklarýmýzda... "Allah-ü ekber" sesleri ilk kez ülkücülerin mitinglerinde çýnladý... Üç hilalli bayraklarla... Ne oluyoruz müftü efendi? Allah'ýn evinde 'Þanlý ordu'ya methiye düzmek mi þimdi moda? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sokaklarda uyuyanlara yardým edecek bir kurum aranýyor... Afrika Özel (EMK): Adý Cafer, Kýbrýslý, 49 yaþýnda ve sokakta yatýyor. 6 ay alkol tedavisi gördü, bir süre düzeldi, sonra gidecek yeri olmadýðýndan, sokaklarda yatmaya baþladý ve yine alkole sarýldý. Eskiden, boþaltýlan Lefkoþa Su Ýþleri Dairesi'nin binasýnda yatýyordu. Orasý yanýnca sokakta kaldý. Yýkýntýlarýn arasýnda, yorganý, þiltesi... Bir elinde de konyak þiþesi... Bir elinde ve bir ayaðýnda sakatlýk olan bu vatandaþýmýza TATAR ARASTA'YI GEZDÝ Maliye Bakaný Ersin Tatar, Arasta Çarþýsý'nýn daha iyi duruma gelmesi için hükümet olarak çalýþma yürüttüklerini söyledi. Bakan Tatar, Kurban Bayramý'nýn son günü olan dün Lefkoþa'da Arasta bölgesini gezdi ve halkýn bayramýný kutladý. Bakanlýktan verilen bilgiye göre, Tatar'a ziyaretinde Maliye Bakanlýðý Müdürü Olgun Amcaoðlu ile Kýbrýs Türk Esnaf Merkez Birliði Baþkaný Kemal Altuncuoðlu da eþlik etti. Bakan Tatar, Arasta'daki gezisi sýrasýnda halkýn bayramýný kutladý ve bayram alýþveriþi yaptý. Arasta çarþýsýndaki hemen hemen her dükkana giren ve gerek esnafýn gerekse halkýn bayramýný kutlayan Tatar, esnafla sohbet etti. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun sürdürdüðü görüþmeler çerçevesinde ülke ekonomisinin daha iyi ve daha güçlü olmasýnýn önemine dikkat çeken Maliye Bakaný Ersin Tatar, Arasta Çarþýsý'nýn da daha iyi duruma gelmesi gerektiðini ve hükümet olarak bu baðlamda çalýþma yürüttüklerini söyledi. Tatar, Belediyelerle iþ birliði içerisinde çarþý merkezlerinin daha iyi konuma gelmesi için gerekli inceleme ve tespitlerin yapýlmasý ile iyileþtirme çalýþmalarýnýn yapýlmasýyla bölgeye hareketlilik geleceðini ve ekonomik olarak da daha güçlü yapýya kavuþulacaðýný belirtti. LOKMACI KAPISI Maliye Bakaný Ersin Tatar, Arasta bölgesindeki gezinin ardýndan Lokmacý sýnýr kapýsýný da ziyaret etti. Lokmacý kapýsýnda çalýþan güvenlik mensuplarý ve gümrük personeli ile bayramlaþan Tatar, bayram süresince görevlerini yapan tüm polis ve askerlere teþekkür etti. Özellikle sýnýr kapýlarýnda görevli bulunan polis mensuplarý ile gümrük personelinin özverili çalýþmalarýndan dolayý kendilerine teþekkür eden Bakan Tatar, çarþýya sahip çýkýlmasý için halka bir kez daha çaðrý yaptý. yardýmcý olacak bir kurum yok mu? Hangi kuruma baþvuracak? Yazýk deðil mi? Törenlere harcanan paralarýn haddi hesabý yok, gövde gösterisinden geçilmiyor ortalýk. Törenlerle devlet olunacaðýný sananlar yanýlýyor. Devlet, vatandaþýna sahip çýktýðý oranda devlettir. Sokaklarda uyuyan evsiz barksýz vatandaþlarýna yardým eli uzatamayan devlet, devlet deðildir. EROÐLU, FÜLE ÝLE TELEFONDA GÖRÜÞTÜ (T.A.K-EMÝR ERTORUN): New-York'ta temaslarýný sürdüren Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Avrupa Birliði'nin (AB) Geniþlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Stefan Füle ile telefon görüþmesi yaptý. Yaklaþýk yarým saat süren görüþmede, Kýbrýs sorununa kapsamlý çözüm bulunmasý amacýyla sürdürülen müzakereler ve dün gerçekleþtirilen 3'lü görüþme ele alýndý. Eroðlu, New York'taki temaslarý kapsamýnda bazý basýn yayýn organlarýna mülakatlar da verdi. Eroðlu, dün yapýlan görüþmenin yararlý geçtiðini belirterek, soruna kapsamlý çözüm bulunabilmesi amacýyla Kýbrýs Türk tarafý olarak iyi niyetle masada görüþmeye devam edeceklerini söyledi. Eroðlu'na New York temaslarý sýrasýnda eþlik eden Özel Temsilcisi Kudret Özersay da bazý yetkililerle temaslarda bulunuyor. Özersay, bu kapsamda Ýngiltere, Finlandiya ve Ýsveçli diplomatlarla görüþtü. BM GENEL SEKRETERÝ BAN'DAN YENÝ SÜRE Rum basýný, Derviþ Eroðlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve Dimitris Hristofyas arasýnda New York'ta gerçekleþtirilen üçlü görüþmeye geniþ yer verirken, BM Genel Sekreteri Ban'ýn, üçlü görüþme için Ocak ayý sonunda randevu vermesiyle "gayri resmi takvim, yeni süre" ortaya koyduðu yorumunda bulundu. Gazeteler ayrýca Ban'ýn açýklamalarýna da geniþ yer verdiler. Fileleftheros gazetesi; "BM Genel Sekreteri'nden Yeni Süre- Pratik Planla Cenevre'de Yeni Randevu- Cenevre'de Yeni Randevu Verdiler" baþlýklarýyla aktardýðý haberinde, BM Genel Sekreteri Ban'ýn, Cumhurbaþkaný Eroðlu ve Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas'a, sürecin deðerlendirilmesi ve ileriki adýmlar için karar verilmesi amacýyla Ocak ayý sonu için Cenevre'de randevu verdiðini yazdý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Kurbanlar kesildi sokaklarýnda Lefkoþa'nýn Minarelerde ey þanlý ordu ey þanlý asker Tek yoluymuþ bu maneviyata koþmanýn Yürüyelim arkadaþlar allahüekber Ali OSMAN Periyodik KKTHY VE ORTAKLIK Geçtiðimiz haftalarda gazetelerde Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn bir ilaný vardý. Yeni kurulacak olan havayollarý þirketinin çýkaracaðý blok hisseleri satýn almalarý için vatandaþa çaðrýydý bu ilanýn içeriði KTHY batýrýldýktan sonra THY ile birlikte Pegasus ve Atlasjet buradaki pastayý kendi aralarýnda paylaþtýlar. Baþka bir þirketin aralarýna girmesine tahammülleri yoktur. KTHY'nin batýrýlmasýnýn Ankara'nýn iþi olduðunu söylememe gerek yok sanýrým. Kurulacaðý açýklanan Kuzey Kýbrýs Türk Hava Yollarý þirketinin hisseleri geçtiðimiz günlerde paylaþýldý. Türk Ýslam sermayesi büyük oranda payýný aldý Zaten yönetimin THY'de olacaðýný geçtiðimiz günlerde bu köþede yazmýþtýk. Burada toplanacak olan hisseler sermaye olarak kullanýlacak KKTC vatandaþlýðý dýþýnda kalanlar da ortak olabilmek için bir aracý bulmak zorunda... O da hazýrmýþ zaten... H.Y... Noterden tasdikli belgeler bu kiþide toplanacakmýþ... Aracýlý ortaklýkmýþ bunun adý. Bir vatandaþýmýz Zümrüt Turizm Direktörü Sami Güdenoðlu, Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn çaðrýsýna bir açýklamayla cevap verdi. "Bu þirkette blok hisse almalarý için Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý çaðrý yaptý. Bizimle alay etmekten baþka bir þey deðildir yaptýklarý. Ben ortak olmak istiyorum. 450 bin mücahit puaným var. Her puanýn ederi 1000 TL'dir. Bu durumda 450 bin TL'lik blok hisse almak istiyorum. Zümrüt Turizm Direktörü olarak elinde mücahit puaný bulunan tüm vatandaþlarýmýzý puanlarýný yatýrarak havayollarýna ortak olmalarýnýn çaðrýsýný yapýyorum. Her zaman para deðil geçerli olan, hisse senetleri de geçerlidir ve zaten para yerine geçmektedir." Güdenoðlu'nun bu önerisi elinde mücahit puaný olan vatandaþlarýmýzý ilgilendirir mi bilemem Ýlgilendirse bile KKTHY þirketinin hisselerini satmak istediðini söyleyenler bunu kabul ederler mi? Bence etmezler Çünkü bu þirket, baþta da dediðim gibi hisselerini geçtiðimiz hafta Türkiye'de yapýlan bir toplantýda halletmiþtir. Yani kimlerin ortak olacaðý belirlenmiþtir. Yapýlmaya çalýþýlan, hissedar olanlarýn ceplerinden sýcak paranýn çýkmamasýdýr. Bunu da ortak edecekleri iddiasýyla vatandaþlardan saðlayacaklardýr. Havacýlýk çok büyük bir pastadýr Bu sektördekiler elde edilen kârýn baþka þirketler arasýnda bölüþülmesini kabul etmezler Ýflas bayraðýný çekmeye hazýrlanan Atlasjet'in kýsa sürede ayaða kalkmasýnýn gerisinde yatan nedir sanýrsýnýz? KKTC falan ama pasta deðerlidir. Kurulacak olan KKTHY þirketi THY'nin bir alt birimidir Anadolujet gibi Bir zamanlar mücahit puanlarýyla Kýbrýs'ýn kuzeyi parsellenmiþti Yerde geçerli olan puanlar acaba havada da ayný deðeri taþýyacak mý? Kalay ÖZKER ÖZGÜR VE SALÝH MÝROÐLU PAZARTESÝ ANILACAK ÝYÝ KÝ NÜFUSUMUZU BÝLMÝYORUZ Newsweek dergisinin araþtýrmasýna göre bazý ülkeler ciddi nüfus azalmasý tehlikesiyle karþý karþýya. Japonya'nýn 2010 nüfusu 127,370,000 iken, 2050 için tahmin edilen nüfusu 95,152,000. Romanya'nýn 2010 nüfusu 21,454,000, 2050 nüfus tahmini 18,236,000. Küba'nýn 2010 nüfusu 11,246,000, 2050 nüfus tahmini 9,725,000. Almanya'nýn 2010 nüfusu 81,624,000, 2050 nüfus tahmini 71,510,000. Rusya 141,920,000'den 126,674,000'a inecek. Daha pek çok ülke 2050'de ciddi oranda bir nüfus kaybýna uðrayacak. Bizim için hava hoþ. Þimdiki nüfusumuzu bilmediðimiz için, 2050'deki nüfusumuzu düþünüp üzülmemize de gerek yok. Ne mutlu bize deðil mi!!.. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) eski baþkaný, eski Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Özker Özgür, ölümünün 5'inci yýldönümünde çeþitli ekinliklerle anýlacak. Özker Özgür Barýþ ve Demokrasi Vakfý Baþkaný Birikim Özgür yaptýðý yazýlý açýklamada, 22 Kasým Pazartesi saat 09.30'da Lefkoþa Mezarlýðý'ndaki kabri baþýnda ailesi ve sevenleri tarafýndan anýlacak olan Özker Özgür ve merhum eþi Zehra Özgür için ayný gün saat 16.00'da kýzý Elmaziye Özgür Küfi'nin evinde Mevlit okutulacaðýný bildirdi. Özgür için 24 Kasým Çarþamba saat 19.30'da Yakýn Doðu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi 4. Salon'da bir anma etkinliði gerçekleþtirileceðini kaydeden Birikim Özgür, "Güvercin Alkýþý" ve "Özker Hoca'nýn Býraktýðý Yerden Devam Edebilmek Kavgaya" temalarý ile hazýrlanan etkinlikte, Özker Özgür'ün 5'inci ölüm yýldönümü anýsýna hazýrlanan kitabýn tanýtýmý ve yaþamýný konu alan belgeselin 1. bölümünün gösteriminin gerçekleþtirileceðini belirtti. Birikim Özgür açýklamasýnda, Özker Özgür'ü anma etkinliklerine tüm halkýn davetli olduðunu da belirtti. SALÝH MÝROÐLU Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Sekreteri Salih Miroðlu, ölümünün 5'inci yýldönümü olan 22 Kasým Pazartesi günü Lefkoþa Mezarlýðý'ndaki kabri baþýnda anýlacak. UBP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre Miroðlu'nu anma etkinliði saat 10.00'da baþlayacak. UBP Genel Sekreter Vekili Mutlu Atasayan, Salih Miroðlu'nun ölüm yýldönümü ve anýlmasýyla ilgili açýklamasýnda, "7'sinden 70'ine Ulusal Birlik Partililerin sevgisini kazanmýþ olan eski Genel Sekreterimiz sevgili Salih Miroðlu'nu ölümünün beþinci yýlýnda rahmet ve özlemle anýyoruz" dedi. Miroðlu'nun, zor günlerde caný kadar sevdiði partisinde görev üstlenme sorumluluðunu almýþ, her zaman için halka hizmeti ön planda tutan bir Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti sevdalýsý olduðunu kaydeden Atasayan, "Miroðlu, unutulmadý, unutulmayacak" dedi. Atasayan mesajýnda þu ifadelere yer veri: "Salih Miroðlu UBP'nin bir sevgi ve kitle partisi olduðunun en açýk kanýtý idi. Miroðlu, zor günlerde caný kadar sevdiði partisinde görev üstlenme sorumluluðunu almýþ, her zaman için halka hizmeti ön planda tutan bir Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti sevdalýsý idi. Salih Miroðlu'nun sevecenliði, kucaklayýcýlýðý, uzlaþmacý, hoþ görülü tavýrlarý, Anavatan Türkiye ile en sýcak iliþkiler içinde bulunma, KKTC'yi kalkýndýrma, Kýbrýs Türk halkýný daha refah, daha huzurlu günlere taþýma idealleri partimiz için rehber olmaya devam etmektedir. HRÝSTOFYAS: SONUÇTAN MEMNUNUM Dimitris Hristofyas, New York'ta Derviþ Eroðlu ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile yaptýðý üçlü görüþmenin sonuçlarýndan ve Ban'ýn açýklamasýndan memnun olduðunu söyledi. Rum radyosunun haberine göre, gece geç saatlerde gazetecilere açýklamada bulunan Hristofyas, "New York'a bir yýðýn tahmin ve felaket tellallýðý bombardýmanýyla geldiðini, ancak New York'tan çok memnun ayrýldýðýný" kaydetti. Tahminlerden hiç birinin yer almadýðýný, ne zaman takvimi, ne herhangi birinden tehdit, ne de Genel Sekreter'den herhangi bir baský yapma niyeti bulunduðunu söyleyen Hristofyas, Ban'ýn açýklamasýnýn net olduðunu belirtti. Hristofyas, kendilerinin Kýbrýs sorununun çözümünü istediklerini, sýrf müzakereler uðruna müzakere istemediklerini kaydederek, bunun çok iyi bilinmekte olduðunu, ayrýca çýkmazýn kýrýlmasý için mümkün olan her þeyi yapacaðýný iddia etti. Hristofyas, "sürecin Kýbrýs sahipli olmasýnýn yeniden teyit edilmesinden" dolayý duyduðu memnuniyeti de dile getirdi. Habere göre Hristofyas, bugün New York'ta Çin ve Ýngiltere'nin BM daimi temsilcileriyle bir araya gelecek. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÞÝKÂYETÝN ADRESÝ YANLIÞ Cemil Çiçek geldi... Kýbrýslýtürklere her zaman yaptýðý hakaretlere bir yenisini ve belki de kendince en çirkinini yaparak... Çekip gitti. Sokaktaki vatandaþ, Arif hocanýn dediðinden çekti bu hakaretine Çiçek'in. "Hassigdir" dedi. Doðan'ýn gazetesi ve hempalarý ise günlerdir övgüler düzüyorlar, þükranlar çekiyorlar Cemil Çiçek'in hakaretine. Çarþaf çarþaf kasideler döþüyorlar. "Madem ki istemiyorlar, sen de paketini alýp döneydin be abi. Vallahi arkandan koþar kýçýný öperdik" diyorlar! "Anavatan" yalakalýðýnýn kýç öpmeye kadar vardýðý günlerden geçiyoruz. Dilim hiç alýþýk olmadýðý halde, Allah beterinden saklasýn diyeceðim ama, beteri var mý onu da bilmiyorum. KTOEÖS dün bir bildiri yayýnlayarak Cemil Çiçek'in Ercan havaalanýnda kendisini protestolarla karþýlayan sendikacýlara "Güneydekilere benziyorlar" diye hakaret etmesini TC Baþbakaný R.T. Erdoðan'a þikayet etmiþ. Cemil Çiçek'in hakareti kendi kafasýndan mý çýktý yoksa AKP'nin görüþleri midir diye soruyorlar Erdoðan'a. Yanýt alýncaya kadar da sormaya devam edeceklerini söylüyorlar. Bu haberi duyduðu zaman sanýrým okkalý bir kahkaha atmýþtýr Çiçek. Ya Erdoðan? Bildiri kendisine ulaþtý mý bilmiyorum ama, soruya öðretmenlerimizin beklediði yanýtý vereceðini hiç sanmýyorum. Olsa olsa, Kasýmpaþalýlýðýna çok yakýþan bir aðýzla, "Al ananý da git" diye bir yanýt postalar KTOEÖS'e! Ancak bu hakarete bile tenezzül buyuracaðýný sanmýyorum R.T. Erdoðan'ýn. Ne sanýyoruz? Kendisine tüm Türkiye'nin huzurunda maaþý sorulduðunda kuzucuklar gibi boynunu büküp hemen maaþýný söyleyen bizim Ýrsen Küçük'le karýþtýrmayýn Erdoðan'ý! Onlar diledikleri herþeyi sorabilirler! Yanýtýný da anýnda ister ve alýrlar! Ama hakaretmiþ... Bir halkýn onurunu ayaklar altýnda paspas yapmakmýþ... Umurlarýnda bile deðil! Ama biz soramayýz! Kölelerin efendilerine soru sorduðu... Üstelik de sorduðu sorunun yanýtýný aldýðý ne zaman nerde görüldü de burada da görülecek? Yoksa siz Erdoðan'ýn KTOEÖS'ün þikâyetini dikkate alýp Cemil Çiçek'i hesaba çekeceðini ve bu hesabýn sonunda da Çiçek'in görüþlerinin kendi görüþleri olduðunu ve AKP'yi baðlamadýðýný söyleyeceðini mi sanýyorsunuz? Ya da Erdoðan'ýn bizi ipleyip bu soruya öyle veya böyle gerçekten yanýt vereceðini mi düþünüyorsunuz? Þener Levent, durumu çok özlü biçimde yorumladý dünkü köþesinde... "Ananý belleyen kadý, kime anlatýrsýn halini?.." Kýbrýslýtürk toplumunun, o kadýdan medet umulamayacaðýný, yaþadýðý çok acý deneyimlerle bilmesi lâzým aslýnda. Cemil Çiçek, Erdoðan'a deðil, uluslararasý toplumun tüm organlarýna þikâyet edilse daha yerinde olurdu kuþkusuz. Ne yazýk... KTOEÖS'ün þikayetine Cemil Çiçek gülüp geçer sadece. Erdoðan ise, þikayet edenlere "Al ananý da git" der!

5 20 Kasým 2010 Cumartesi 5 Þaziye nin Görüþü: New York'tan iyi haberler gelse, Eroðlu mesaj gönderip "bu iþ tamamdýr" dese bayrama devam etmez misiniz? Bir sokaða ya da parka Mehmet Ali Erbil ismi verilecekmiþ. - Bence mahsuru yok. Nerde bir Kenan Evren adý varsa, Mehmet Ali Erbil'e çevirebilirler. Askerlik yapmak istemeyen bir gencimiz kendini yakmýþ. -Askerde yanmaktansa arabada yanayým daha iyi, diye düþünmüþ olabilir Bu durumda askerliðin neden yakýcý olduðu araþtýrmaya deðer.. Green Peace, yeni kampanyasýnda "seninki kaç cm?" diye soruyormuþ. - Bu benim özelim Ne sen sor, ne ben söyleyim UBP'de Genel Baþkanlýk seçimleri yaklaþtýkça heyecan artýyormuþ. - Heyecanlanacak ne var Sonuç belli Ya Hasan, ya Hüseyin Pardon Hüseyin olmaz Ya Ahmet. Kurbanlýklarýn çoðu mezbaha dýþýnda kesilmiþ. - Aman be siz da Çok çýtkýrýldým oldunuz Sanki da mezbahalarýmýz bal dök yaladýr. Onlarýn da ne halde olduðunu bilen bilir. Hayvan besleyicileri Çiftçiler Sanayiciler Demirciler Ahþapçýlar Plastikçiler Kýsacasý ne kadar üreticimiz varsa hepsi durumundan þikayetçi Hepsi destek istiyor. Ve gündemde olan hep üreticilerin sorunlarý Bir Allahýn kulu çýkýp da "senin halin ne acaba?" diye tüketicinin halini sormuyor!.. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI RUM KUYUYA DÜÞTÜ DÝYE Tiyatro sanatçýsý Köseoðlu, Yunanistan'ýn Kýbrýs'a yaptýðý kötülüðe raðmen, hiçbir Kýbrýslý Rum'un buna ses çýkarmadýðýný Ve Yunanistaný eleþtirmediðini Ve Yunanistan'ýn Rumlar için kutsal olduðunu, Ve bu tutumun, Kýbrýslý Türk devrimcilerin kulaðýna küpe olmasý gerektiðini söyledi. Hayýr Tiyatro sahnesinden, bir oyunda deðil. Kanal Sim'de canlý canlý dile getirdi bu görüþünü. Demek istiyor ki; Kýbrýslý Rumlar Yunanistan'ý eleþtirmiyorsa Kýbrýslý Türkler de Türkiyeyi eleþtirmesin Yok Rum kuyuya düþtü diye, bizim de gidip kuyuya düþmemize gerek yok.. Böyle bir düþünceyi asla kulaðýma küpe yapmam Kolye olarak boynuma asmam.. Sonuç ortada Yunanistan baþlarýna çorap örerken, eðer Kýbrýslý Rumlar ses çýkarsalardý, bu duruma düþerler, Kýbrýs'ýn bu noktaya gelmesine sebep olurlar mýydý? YAÐ GÝBÝYÝZ HÝÇ ÜSTÜMÜZE YOK Bu bayramýn adý üstünde. "Kurban bayramý.." Kanlý olmasýndan daha doðal ne olabilir ki? Ha çýkar da derseniz ki "kan göremiyoruz, kurbanlarý keserek deðil, boðarak öldürsünler" o zaman kansýz olur. Belki bana denk gelmemiþtir. Ama bu yaþa geldim "ben et yemiyorum" diyen birisi ile karþý karþýya gelmedim henüz. Bu adada yaþadýðým sürece yemeyene rastlayacaðýmý da sanmýyorum. Bütün tanýdýklarým "et" yiyor. Adým baþý bir dönerci, hamburgerci, lahmacuncu, kebapçý var. Yani eti götüren götürene.. Tatil günleri piknik alanlarýnýn yanýndan geçerken, yükselen kebap dumanýný görenler yangýn çýktý sanýyor. Yani durumumuz bu. Ama bir de bakýyorum "vah zavallý kuzucuklar, vah zavallý koyuncuklar" diye aðlaþan aðlaþana Ah biz Kýbrýslýlar ah Her kurbanýn arkasýndan (trafikte, siyasette, ticarette) timsah gözyaþý dökmek bize has. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Oh be Nihayet bayram bitti Þimdi iyi bir tatili hak ettik. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ADÝL VE KALICI BÝR ÇÖZÜM... (Ýstanbul)- Ve geldi geliyor, gitti gidiyor hesaplarý yaptýðýmýz uzun süren tatil -diðer adýyla Kurban Bayramý- bitti Oysa ki turizm acenteleri ne reklamlar yapmýþlardý tatil öncesi. Her neyse tatil bitti, herkes görevinin baþýna dönüyor. Derken Kýbrýs'ýn üzerinde yine kara bulutlar -sanki gitmiþ gibi- dolaþmaya baþladý... Kara bulutlar. Ban, yumruðunu masaya vurarak, "Bu iþ Ocak ayýnda Cenevre'de ya bitecek, ya da ben býrakacaðým" demiþ. Hristofyas, bu tutum karþýsýnda sendeleyerek bir adým geri çekilmiþ. Derviþ ise týnmamýþ, "Adil ve kalýcý bir çözüm" söylemini ayný tonda, ayný ritmik vuruþlarla söylemeye devam etmiþ. Rintler, Baf'ýn, bugün bile eski kayýtlarýný zevkle dinlediðimiz, müzik grubuydu. Bir dönem çalýþmalarýný babamýn Vikla'daki gazinosunda yaparlardý... O gazinonun nasýl açýldýðýna dair daha önce bir þeyler yazdýðýmý hatýrlarým, detaylý olarak fýrsat bulduðumda, nasýl açýldýðýný, kimlerin müdavim olduklarýný da anlatacaðým. Ve ben onlarý izlemekten büyük keyif alýyordum. Bateriste bir gün "daha canlý çalsana" dedim, o da, "Daha ne yapayým be Dolgun, iki elim ve iki ayaðým da tempo tutar, görmen ama" dediydi. Gerçekten doðru söylüyordu. Doðru söylüyordu, ama sanki bir þeyler eksikti yine de. Oysaki bir müziði götüren vurgulu çalgýlardýr, batý müziðinde bu görevi üstlenen de bateridir. Bateriler çýlgýn gibi deðil, ritmik olmalýlar. "Dým tas dým týk tas, dým tas dým týk tas, dým tas dým týk tas, dým tas dým týk tas ". Derviþ'in temposu iþte öyle, çünkü gidilen yol o tempoya göre, "Adil ve kalýcý bir çözüm, adil ve kalýcý bir çözüm, adil ve kalýcý bir çözüm,adil ve kalýcý bir çözüm,adil ve kalýcý bir çözüm". New York kentinde neler olmuþ Kýbrýs adýna, ne kadar ileriye adým atýlmýþ, ilerleyen zamanlarda yapýlan açýklamalarda ortaya çýkacak Oraya bir nokta koyup esas meseleye dönelim Kara bulutlar... Akdeniz'in doðusunda, aðzýndan salyalarý akan kara parçalarýnýn tam ortasýnda, kendini bir kenara atmýþ, ama duyduðu histerik nefeslerden ve isteklerinden bir türlü kurtulamamýþ bu küçük ada çok büyükmüþ gibi iki parçaya ayrýlmýþ. Televizyonlar bile haberleri verirlerken bin kilometre uzaktaki bir ülkeden bahseder gibiler. Oysa toprak ayný toprak, hava ayný. Üzerinden bir kuþ uçsa, bir fareyi kedi kovalasa sýnýr mý düþünür? Olmamalý bu ülkede ne bir sýnýr, ne de kapý. Kara bulut dedikleri yaðdý mý ayný yere yaðar dere, göl ayýrmadan. Ýki tarafý bin kilometre uzak gibi gösterenler þimdi güneyde bulutlarýn suni yardýmla yaðmur yaðdýrýlacaðý haberine "felaket kapýda" diyorlar. Hangi felaket kardeþim? Felaketi zaten yaþýyoruz. "Dým tas dým týk tas, adil ve kalýcý bir çözüm, Dým tas dým týk tas, adil ve kalýcý bir çözüm".

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý! Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn aslýnda vali olduðunu bilenler dün söylediklerine hayret etmediler. Ama KKTC'yi hala baðýmsýz ve egemen bir devlet zannedenler buna çok þaþtýlar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK... Papandreu iki ülke arasýndaki vizesiz uygulama konusunda "One day" deyince, Erdoðan "Two days" demiþ... Ýngilizcesinin 'van minit' kadar olmadýðýný ispat etmiþ böylelikle! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Gülü seven dikenine katlanýr

Gülü seven dikenine katlanýr Dün akþamki yemekte Eroðlu ile Hristofyas'a Downer Avustralya þarabý ikram etmiþ. Ancak kanguru koymamýþ masaya... Yazýk! Anasý ile yavrusu tam da bu masaya göreydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mayýs

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Nisan 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2. Eylemde izinsiz ses yükseltici cihaz kullanmýþlar diye, Maðusa Kaymakamlýðý öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmýþ... Ýlahi Kaymakam, Mustafa Kemal sesini yükseltmek için padiþahtan izin mi almýþtý?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA... Ramazan uðurlu geldi galiba... Hele þükür, daðlarýmýzda þimdilik yangýn yok! Oruç tutanlar da þahittir... Henüz bir yangýn helikopteri almadýðýmýzý Allah da bilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

Pakete karþý olup da Ankara'ya laf etmemek mümkün mü Mehmet? Bu ne biçim muhalefet? Hem senin anavatanýn neresi? Türkiye mi, yoksa Kýbrýs mý?

Pakete karþý olup da Ankara'ya laf etmemek mümkün mü Mehmet? Bu ne biçim muhalefet? Hem senin anavatanýn neresi? Türkiye mi, yoksa Kýbrýs mý? Pakete karþý olup da Ankara'ya laf etmemek mümkün mü Mehmet? Bu ne biçim muhalefet? Hem senin anavatanýn neresi? Türkiye mi, yoksa Kýbrýs mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10

Detaylı