BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU"

Transkript

1 İSTANBUL TİCARET ODASI BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU Istanbul

2

3 Istanbul ODA MECLiSi BAŞKANLIGINA Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen 1974 Yılı iş Programı, Bütçesi ve Kadro Cetvelleri ile Bütçe Talimatı tetkik olundu Yılı iş Programı ile Bütçesinin Gelir ve Gider kısımları fasıl ve maddeler itibariyle tek tek incelenmiş ve kabul olunan hususlar aşağıda arzolunmuştur: 1974 YILI BOTÇESi GELiR KlSMI Fasıl - KAYIT DCRETLERi VE YILLIK AiDAT: 1974 Yılı için Yönetim i<urulunca teklif edilen yeni aidat ve kaydiye tarifesi Komisyonumuzca yüksek bulunmuş, 1965 yılından beri tatbik edilmekte olan eski tarifenin fiatlarda meydana gelen artışlar nazara alınarak % 25 nisbetinde yükseltilmesi kabul edilmiştir. Bu suretle tesbit edilen aidat tarifesine göre, Odaya kayıtlı üye adedi üzerinden hesaplanan Kayıt Ucretleri ve Yıllık Aidat faslı ,- lira olarak aşağıda arzedildiği veçhile kabul olunmuştur. -1-

4 DERECE UYE ADEDi AiDAT TUTARI Fevkalade derece , ,- Ozel Sınıf A , ,- A , ,- B , ,- B , ,- c , ,- C , ,- Ç , ,- Ç , ,- Birinci Sınıf A , ,- B , ,- c , ,- ç , ,- D , ,- ikinci Sınıf A , ,- B , ,- c , ,- ç , ,- D , ,- üçüncü Sınıf , ,- Yeklln ~~~ ,-i ras;l 2 - MUNZAM AiDAT: Fert firmaların gelir vergisine matrah teşkil eden ticari kazançlarının %o 5'i ve kurumlar vergisine tabi firmaların kurum vergilerinin % 5'i olarak hesabedilen bu faslın birinci ve ikinci madde tahminleri geçen yılların fiili tahsilatı da nazarı itibare alınarak ve Yönetim Kurulu teklifi veçhile aşağıda görüldüğü şekilde kabul edilmiştir. Madde 1 - Ticari Kazançlardan 2 - Kurumlar Vergisinden Yekun , , ,-

5 Fasıl 3 - H A R Ç L A R: Odamızca yapılmakta olan hizmetler karşılığında ve Yüksel' Meclisin , , , ve tarihlerinde kabul ettiği tarifelere istinaden alınmakta olan harçların yer aldığı bu fasıl Yönetim Kurulu teklifi gibi ve aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir. Madde 1 - Fatura Tasdikleri 2 -!<ayıt, Tescil ve Diğer Suretler 3 - imza Tasdikleri ve Kefalet Harçları 4 - Yeddivahit, Distribütör ve Mümessillik Belgeleri 5 - Tevzi Gelirleri 6 - ithal Müsaadeleri 7 - Sair Belgeler YekCın Fasıl 4 - MiSIL ZAMLARI VE PARA CEZALARI : Bu fas ıl her sene olduğu gibi; ~/ladde 1 - Kaydiye ve Yıllık Aidat :2-Cezalar YekCın , , , , , , , ,- 1,- 1,- 2,- lira olarak kabul edilmiştir. Fasıl 5 - YAYlN GELiRLERi: Yönetim Kurulunca ,- lira olarak teklif edilen bu fasıl Komisyonumuzca da aynen ve aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir. Madde 1 - Oda Mecmuası (Reklam) 2 - Oda Gazetesi (Reklam) 3 - Adres Kitabı 4 - Diğer Yayın Gelirleri Ye ku n , ,- 1-, 1, ,-

6 Fasıl 6 - TORLO GELiRLER : Bu fasıl gelirleri içinde yer alan mevduat faizlerinin hisse senetlerimiz temettülerinin ve tahvillerimiz faizlerinin 1974 yılında Odamıza temin edeceği gelir miktan Yönetim Kurulu teklifi gibi ,- lira olarak tahmin edilmiş ve fasıl aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir. Madde 1 - Faizler a) Mevduat Faizleri b) Tahvilat Faizleri 2 - Hisse Senetleri Gelirleri 3 - Gümrük Eksper Dcretleri Oda. Hissesi 4 - Sair Gelirler 5 - Bağış ve Yardımlar Yekfın , , , ,- 1,- 1, ,- Fasıl 7 - TAHSiL EDiLECEK ALACAKLAR: Yönetim Kurulu kararı ile, Odanın eski senelere ait aidat, munzam aidat ve para zammı alacaklarının daha ciddi bir şekilde takip ve tahsilini mümkün kılmak için kurulmuş bulunan Komitenin faaliyet ve gayreti sonucunda tahsilatın artabileceği gerekçesi ile bu fasıl Komisyonumuzca Yönetim Kurulu teklifinden ,- lira fazlası ile ve aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir. Madde 1 - Kayıt ljcretleri ve Aidattan 2 - Munzam Aidattan 3 - Sair Alacaklardan Yekun Böylece 7 fasılda toplanan bütçenin gelir kısmı aşağıdaki dökümü arzedildiği veçhile ,- liraya baliğ olmaktadır , ,- 1, ,- -4-

7 Fas ıl 1 - Kayıt Ucretleri ve Yıllık Aidat 2 - Munzam Aidat 3-Harçlar 4 - Misil Zamları ve Para Cezaları 5 - Yayın Gelirleri 6 - Türlü Gelirler 7 - Tahsil Edilecek Alacaklar Yekun , , , , , , , YILI BOTÇESi GiDER KlSMI Fasıl 1 - MEMUR VE HiZMETLiLER DCRETLERi: 1974 yılı bütçesinde, Yönetim Kurulu tarafından, Personele ödenmekte olan aylık maaş, ikramiye, yıllık munzam ödeme ve fevkalade ikramiyeler birleştirilerek, bir senelik miktarı tesbit edilmiş, bulunan meblağ 14 e bölünerek 12 sinin personele aylık istihkak, 2 sinin de ikramiye olarak ödenmesi öngörülmüştür. Ancak bu hesaplamalar neticesi, müterakki vergi sistemi sebebiyl~ personelin 1973 yılı içinde aldığı istihkakların ele geçen net miktarının, 1974 yılında da sabit tutulabilmesi için, vergi artışından ileri gelen malf yükün Oda'ca karşılanması kabul edilmiştir. Yine personelin mutazarrır olmaması için teşkilat ve personel yönetmeliğinin 76. maddesindeki 3 senelik kıdem zamlarının, ücret birleşmesi sebebiyle, bir misli olarak ödenmesi teklif edilmektedir. Personel maaş ve ikramiyelerinin birleştirilerek ödenmesi, geçmiş senelerde Yüksek Meclisimizce de teklif ve temenni edildiğinden ve mezkcır hususun bir an evvel tahakkuku, Komisyonumuzca Yönetim Kuruluna aksettirilmiş olması sonucu, Yönetim Kurulunun bu teklifleri aynen kabul edilmiştir. Ancak, bu fasla yeniden konan "Geçinme indeksleri Fiat Artış Karşılığı, maddesi uygun bulunmakla beraber bu maddeye ,- lira tahsisat ayrılması yerinde görülmemiştir. Zira 1974 yılında, geçinme indekslerinin ve piyasa fiatlarının nasıl bir gelişme kaydedeceğinin şim'diden tesbiti uygun bulunmamıştır. Bununla beraber, muhtemel fiat artışlarının personelin geçim şartlarında meydana getirebileceği güçlükleri telafı maksadiyle ''geçinme indeksleri fiat artış karşılığı, maddesinin 1,- lira ile açık tutulması, Tica- -5-

8 ret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğünün, istanbul ili için yayınladığı geçinme indeksindeki artış nisbetlerine göre gerekli tediyelerde bulunabilmek için, gelir fazlası veya masraf tasarrufu~ Yönetim Kurulunun bu maddeye münakale yapmaya yetkili kılınması uygun mütalaa edilmiştir. Böylece bu fasıl, Yönetim Kurulundan farklı olarak aşağıdaki şekilde ,- lira olarak teklif edilmektedir. Madde 1 - Daimi Memur ücretleri 2 - Hizmetliler ücretleri 3-1\.~uvakka,t Memur ve Hizmetliler ücretleri 4 - Emeklilik Aidatı (Sigorta Primi) 5 - Çocuk Zammı 6 - Doğum - Olüm Yardımı 7 - Tedavi Masrafları 8 - Oda Personeli Oğle Yemeği Yardımı 9-ikramiye 10 - Ayrılma Tazminatı 11 - Fazla Mesai ücretleri 12 - Oda Personeli Sosyal Yardım Fonu 13 - Geçinme indeksleri Fiat Artış Karşılığı Yekun , , , , , , , , , , ,- 1,- 1, ,- Fasıl : 2 - HUZUR HAKLARI: Yönetim Kurulunca Oda Meclisi, Yönetim Kurulu ve Komisyonlar için teklif edilen Huzur Hakları tahsisatı, geçmiş yıllar fiili sarfiyatı da gözönünde bulundurularak, aynen ve aşağıdaki gibi kabul edilmiştir. Madde : 1 - Meclis Huzur Hakları 2 - Yönetim Kurulu Huzur Hakları 3 - Komisyonlar Huzur Hakları Yekun Fasıl 3 - idare MASRAFLARI: Bu fasla ait Yönetim Kurulu teklifi, Komisyonumuzca madde , , , ,- -6-

9 madde tezekkür edilmiş, 11 aylık fiili sarfiyat da gözönünde bulundurularak fasıl aşağıdaki şekilde ve Yönetim Kurulu teklifi veçhile , lira olarak kabul olunmuştur. Madde 1 - Seyahat Masrafları 2 - Şehir içi Yol Masrafları 3 - Kasa Tazminatı 4 - Seçim Masrafları 5 - Kırtasiye ve Matbua 6 - Hizmetliler Giyim Masrafları 7 - Telefon (Konuşma ve Bakım) 8- Elektrik 9 - Posta ve Telgraf 1 O - Damga Puiu Masrafları 11 - Temsil Masrafı (Misafir Ağırlama) 12 - Oda Binası Bakım ve idame Masrafları 13 - Kitap, Gazete, Mecmua, Mübayaa Abone ve Ciltleme Masrafları 14 - Dava - icra Masrafları.15 - ilan Masrafları 16 - Vergiler 17 - Müteferrik Masraflar 18 - Gayrı Melhuz Masraflar Yekun , , ,- 1, , , , , , , , , , , , , , , ,- Fasıl 4 - SERGILER VE FUARLAR : Gerek yurt dışı ve gerekse yurt içi sergi ve fuar faaliyetlerinde, çalışmaların masraflarını karşılamak üzere bu fasıl için Yönetim Kurulunca geçen sene gibi ,- lira olarak teklif edilen tahsisat, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. Madde 1 - Yurt Dışı Sergi ve Fuarlar 2 - Yurt içi Sergi ve Fuarlar Yekun , , ,-

10 Fasıl 5 - SABiT KlYMETLER : Bu yıl bütçesine, alınacak voltaj regülatörü, yenilenmesi düşünülen Adresoğraf Makinası ve mübayaası planlaştırılan sair demirbaş eşyanın bedeli ve bakımı için vazedilen tahsisat, Komisyonumuzca da uygun bulunmuş ve bu fasıl da Yönetim Kurulu teklifi veçhile, aynen kabul olunmuştur. Madde 1 - Tesisat 2 - Demirbaş 3 - Mefruşat ve Demirbaş Bakımı YekCın , , , ,- Fasıl 6 - ETOD, ARAŞTIRMA VE YAYlN MASRAFLARI: Odamızın yayın organları olan <<istanbul Ticaret Odası Mecmuası" ile.. istanbul Ticaret Gazetesi» nin ve sair, ticari yayatı ilgilendiren neşriyatın, üyelerimize ve tailep edenlere bedelsiz olarak tevziatı, prensip olarak kabul edildiğinden, sadece gazete için, geçen yıl olduğu gibi, talep edenlerderı senelik posta masrafı karşılığı olarak 5,- lira tahsil edilmesine 1974 yılında da devam edilecektir. Bu fasılda yer alan etüd ve yayınlarla ilgili maddelere, Yönetim Kurulunca teklif edilen ,- lira tutarındaki tahsisat komisyonumuzca da uygun görülmüş ve fasıl aşağıdaki şekilde kabul olunmuştur. Madde 1 - Oda Mecmuası 2 - Oda Gazetesi 3 - Etüd ve Araştırma 4 - Planlı Kalkınma ve Müşterek Pazar Teşkilatı 5 - iktisadi, Mali ve Sosyal Araştırma Yapan Teşekkül ve Tesisler 6- Yayınlar 7 - Adres Kitabı Masrafları 8 - Turizm ile ilgili Çal'ışmalar Yekun , , , , , , , ,- 1,- Fasıl 7 - EGiTiM MASRAFLARI: Yönetim Kurulunca ,- lira olarak teklif edilen bu fasılda bulunan Pratik Akşam Ticaret Kursları masrafları, Talebe Bursları, Yabancı Memleketlere Gönderilen Memur Masrafları, Eğitim Masrafları -8-

11 ı ve istanbul üniversitesi ile istanbul iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi ders kitapları Vakıflarına yapılması öngörülen ,- er lira yardım tahsisatı Komisyonumuzca da uygun bulunmuş ve bu fasıl, Yönetim Kurulu teklifi veçhile, aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir. Madde 1 - Pratik Akşam Ticaret Kursları 2 - Odaca Kurulması Ongörülen Sevk ve idare Enstitüleri Masrafları 3 - Talebe Bursları 4 - Yabancı Memleketlere Gönderilen Memur Masrafları 5 - Oda Personeli Kurs Masrafları 6 - Eğitim Giderleri 7 - Yurt Arsası Temini 8 - Odaca Tertiplenen Kurs Masrafları YekCın ,- 1, , ,- 1, ,.- 1, , ,- Fasıl 8 - SOSYAL YARDIMLAR: 1974 yılında, muhtelif sağlık kurumlarına, sosyal kurumlara ve çeşitli derneklere yapılacak yardımlar için, Yönetim Kurulu tarafından ,- lira olarak teklif edilen bu fasıl da Komisyonumuzca aynen ve aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir. Madde : 1 - Sağlık Kurumları ve Dernekleri ,- a) istanbul Esnaf Hastahanesi ,- b) Sair Sağlık Kurumları ve Dernekleri ,- 2 - Sosyal Kurum ve Dernekler ,- 3 - Müteferrik Yardımlar ,- 4 - Oda üyeleri Sosyal Yardım Fonu ,- YekCın Fasıl 9 - FEVKALADE MASRAFLAR; ki şekilde Bu fasla ait tahsisat Yönetim Kurulu teklifi gibi ve aşağıda~ kabul edilmiştir ,- -9-

12 Madde 1 - Gümrük Daimi Eksperler Kurulu Masrafları 2 - Bölge Çalışmaları için (Bölge Riyaseti emrine) 3 - Bakaniıkça Odamıza Tahmil Edilen Vazifeler Masrafları 4 -- istihbarat Sağlama Masrafları Yekun Fasıl 10 -Ai DA TL AR: Yönetim Kurulunca kanuni nisbetlere göre hesaplanarak tek~ lif edilen bu Fasıl tahsisatı, Komisyonumuzca gelir ve gider bütçelerinde yapılan değişiklikler neticesinde aşağıdaki şekli almıştır. Madde 1 - Birlik Aidatı 2 - Türk Standartları Enstitüsü Aidatı 3 - igeme - ihraccatı Geliştirme EtCid Merkezi Aidatı 4 - Milli Prodüktivite Merkezi Aidatı Ye ku n , , , , , , , , , , ~---.-~~ ~-- -- ~ Fasıl : 11 - ihtiyat AKÇESI : Gelir - Gider bütçelerinin nıuvazene unsuru olan bu fasıl, komisyonumuzca yapılan değişiklikler neticesinde, Yönetim Kurulu teklifinden farklı ve ,- lira olarak zuhur etmiştir. Madde : 1 - ihtiyat Akçesi ,- ===:---:=: Bu suretle Komisyonumuzca ,- lira olarak kabul olunan 1974 yılı Gider Bütçenıizin fasılları ve bu fasıliara tefı-ik edilen tahsisat aşağıda görüldüğü gibidir. Fa sıl 1 - Memur ve Hizmetliler ücretleri 2 - Huzur Hakları 3 - idare Masrafları 4 - Sergiler ve Fuarlar 5 - Sabit Kıymetler 6 - Etüd, Araştırma ve Yayın Masrafları 7 - Eğitim Masrafları , , , , , , ,-

13 Fasli 8 - Sosyal Yardımlar 9 - Fevkalade Masraflar 10- Ai d at 1 a r 11 - ihtiyat Akçesi Yekun ,~ , , , , YILI BOTÇE TAliMATI Yönetim Kurulunun 10 madde olarak teklif ettiği 1974 yılı bütçe talimatı Komisyonumuzca madde madde tetkik olunmuş ve aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir. Madde : 1 - Mer'i mevzuat hükümleri dahilinde 1974 senesi nde muhteli'f kaynaklardan elde edileceği tahmin olunan GELiR tutarı ,- liradır. Madde : 2 - Mer'1 mevzuatın Oda'ya tahmil ettiği muhtelif vazifelerin ifasını sağlamak maksadile 1974 senesinde sarfedileceği tahmin olunan GiDER tutarı ,-- liradır. Madde : 3 - Oda GELiR ve GiDER'lerinin mer'i hükümler ve mevzuat esasları dahilinde hesap, tahsil ve sarfına 1974 yılı içinde de devam olunur. Madde : 4 - Sarfiyat yapabilmek için Bütçede tahsisat bulunması şarttır. Yönetim Kurulu bir faslın maddeleri arasında münakale yapmaya yetkilidir. Madde : 5 - Daimi kadroda bulunan ehliyetli memurlara, bulundukları memuriyet derecesinin iki List derecesine kadar fark ödenmesine, barem derecelerinin yükseltilmesi ile mütenasip olarak bu farkın muhafaza edilmesine karar almağa Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde : 6 - Yönetim Kurulu, ihtisas kadrosuna tayin ettiği memurlara Teşkilat ve Pe,rsonel Yönetmeliği gereğince ihtisas tazminatı vermeye yetkilidir. Madde : 7 - Geçmiş senelerde tahsil edilerek kat'i hesapla ihtiyat akçesine intikal etmiş bulunan her çeşit harç, yıllık aidat, munzam aidat ve para zamlarının alakalı firmalara ve Odalara iadesine Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde : 8 - Yönetim Kurulu, personele, gider bütçesinin 1 ci Memur ve Hizmetliler Ucretleri faslında bulunan ve (1,-) lira ile açık tutulan "Geçinme indeksleri Fiat Artış Karşılığı" maddesine; Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğünün istanbul ili için yayınladığı geçinme indeksinde, 1972 yılı ortalamasına göre, yıl içinde meydana gelecek fiat - 11-

14 artış oranları ölçüsünde, ödeme(yapabilmek için, gelir fazlası ve masraf tasarrufatından eya ihtiyat Akçesfilae5:~ münakale yapmaya yetkilidir. Madde : 9- Yönetim Kurulu, 1973 yılında personele ödemekte olan 1 yıllık ücret, ikramiye, yıllık munzam ödeme ve fevkalade ikramiyeleri tutarının 14 te ikisini ikramiye olarak diğer 12 sini de aylık istihkak olarak (Bu ödemelerin net tutarının, personele 1973 yılında fiilen ödenen istihkakların net tutarlarından aşağı olmamak üzere) ve üç senelik terfi müddetini dolduran personele. Teşkilat ve Personel Yönetmeliğinin 76. maddesinde tesbit edilen kıdem zamlarını bir misli faziasiyie ödemeye yetkilidir Yılı iş Programı, Gelir- Gider Bütçeleri ve Kadro cetvelleri ile Bütçe talimatının, Yüksek Meclisimizin tasviplerine arzına müsaadelerini saygılarımla rica ederim. Bütçe Komisyonu Başkanı

15 ı!. 'i

16

17 ıl 1

18

19 İSTANBUL TİCARET ODASI ı is PROGRAMI ' ve BÜTCESi ' İstanbul

20 HOSNOTABIAT MATBAASI Jstanbul-1973

21 ÖN SÖZ İÇİNDEKiLER BİRİNCİ BÖLÜM 1973 YILI EIH)NO~'IİK DURUMU Sahife I A. Dünya Ekonomisi ) Başlıca Sanayileşmiş Ülkelerdeki Durum ) Milletlerarası Para ve Kambiyo istikrarsızlığı... 7 B. Türkiye Ekonomisi ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Genel Durum Milli Gelir Tarım Sanayi İnşaat Fiyat Hareketleri.... Para Arzı ve Emisyon.... Tediye Bilançosu..... Sonuç.... İKİNCİ BÖLÜM 1974 YILI İŞ PROGRAMI G İR İ ş A. Hür Teşebbüsün Geliştirilmesi ) Özel Sektör Kuruluşları Arasında Koordinasyon sağlanması ) Özel Sektör İle Kamu Sektörü Arasında Farklı Uygulamaların Önlenmesi B. Mevzuat Çalışmaları ) I-Iukuk.L l\!ievzuat a) Bankalar Kanununun Taclili b) Teşvü;: Tedbirleri Kanunu Tasarısı c) Serbest Bölgeler Kanunanun Tadili ç) Karayolları kanununda değ işiklikler V- 8 ll

22 Sahife d) Yabancı Uyruklu Gerçek ve Tüzel Kişilerin Türkiye'de Çcüı;;maları J:Jc İlgili Mevzuatın Revizyonu 31 e) Yıllaxdanberi Scnuçlan.dınlamamış Mevzuat f) 5580 C3a::nlı IL"~mn ve Tüzü.ğünün Tadili ile İlg) f'iyasası K:cuıun Tas2.nsı.... h) Tici2re ~~ ~::,ı1unu.nd2 Yapüm2.s1 Gerekli Değişikliklcr i) İC:J)Ortz-ı.cılıği"3~c I<Ezc.ı112 Ba~)aı~rnası...,.... j) Eml.k :ı~::ule..c ı?;,cmm Tz~sansı.... k) I-I2_ller I(3_111:n_u T'c3.dil TasarJSl.... ~~ J Bü>- L_i~.-;:_ 1\.!Tr _z:zı.?:acılı::: Y.:.aı1lll1 Tasarısı.... Değif)iJ:lii: r:reklifi.... I~o.nunlarda YapıJn:ası Düşü- 36 Bn{;--l'~ı..;r p) 5u. tjı ürjer~ J~ ~~8.l1El1 r_r:ü?.:üğü G2ii~, Ve' Y-::ıınu;~,l:.:r Vergileri T8dil Tasanları 37 ~(sn.uıı Tasarısı.... MalJ: Ve gisinin Kı'rumlar Vergisine Mz-drsh ('ice-ı Kur tü:cı Ka:wncmd<m İncErilmesi e) Crtals.ımc Kar Hadleri ()rta \lac~e1i. I(redi C. Dış Ticaret 40 1.) İhrac~1tla İlgili Ç2l1şmaJ.aT 41 a) İhrc.c;:ı_ün Te.]viki b) Ihı acatı:ı Üyelerinüze Yeni I:;azar Bulma Çalışmaları 41 c) İlıraç Piyasaları I-:Iakkında Bi;&ileı in Sür'atle "C yelere İntildli Üyeler~mizi J:hracata ~Yöneltme Çalışmaları e\ Basarılı İJ::rcı.catç:Jarın Taltifi 44 -VI

23 f) İhracatçılar İçin r:::urs ve Seminerler Düzenlenm esi g) İhracatçı Adres Kitabı S ahi fe h) Türkiye'nin ihraç Potansiyelinin Tanıtılması 44 i) Dış Alıcıların Şikayet ve İsteklerinin Tespiti 45 2) İthali'ttla İlgili Çalışmalar a) İthalat Rejimi b) İthalat Uygulaması D. İç 'I'icaret 48 1) Ticaretin Geliştirilmesi Sorunları ) Fiyat Artışlarının Önlenmesi ve 19 Sayılı Karar 49 3) Ticarethane ve İşyeri Kiraları ) Likidite Darlığı ) İnşaat Müteahhitleri ile İlı,{ili ÇcJışr::alar ) Reklamcılıkta Dürüstlük Yasası ) Genel Sağlık ve İşsizlik Sigortası ) Özel Sektör Sigortacılığının Geliştirilmesinin Sağlanması ) Turizmle İlgili Çalışmalar ) AET Karşısında Ticari İşletmelerin Durumu ll) Yıllık Program Hazırlık Çalışmalarına iştirak ) Yabancı Sermaye Sorunu ) Genel Af Konusu E. Küçük Sanayi 54 1) 2) 3) 4) 5) 6) Küçük Sanayiin Kuruluş Yeri Etüdleri Yapılması Kredi imkanları Sağlanması.... Tedarik Konusunda Çalışmalar.... Rekabete Hazırlama.... Tanıtma Çalışmaları... Eğitim Kursları F. Ulaştırma ile İlgili Çalışmalar 57 1) Kara Ulaştırması ) Deniz Ulaştırması a) Türk Denizciliğinin Sorunları b) İstanbul Limanına İlişkin Çalışmalar c) Denizeilikle İlgili Etüdler d) Tanıtma ve Bilgi Verme VII. -:-'

24 Sahife G. Kültür Faaliyetleri ) Meslek Seçimine Rehberlik Konferansları ) İlkokul İnşaası ) 4) 5) 6) 7) 8) Öğrencilere Burs V erilmesi.... Pratik Akşam Ticaret Kursları.... Teknik Akşam Kursları..... İstanbul Ticaret Odası Sertifikası.... Yurt İnşaası Konferans, Kurs ve Seminerler Düzenlenmesi ve Bunlara İştirak edilmesi H. Yayın }<_,aaliyetleri 1) Muntazam Yayınlar.... a) İstanbul Ticaret Gazetesi.... b) İstanbul Ticaret Odası Mecmuası.... c) Geçim ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksleri... d) İstanbul'dan Yapılan Fiili İhracat İstatistikleri e) İngilizce Oda Bülteni... f) İstatistik Özetleri..... g) Aylık İktisadi Durum Raporu... h) İstanbul'un Ekonomik Durumu Hakkında Rapor Hazırlanması ) Sair Yayınlar İ. Cumhuriyetimizin 50. Yıldönümü Dolayısiyle 1973 Yılında Yapılan Çalışmalar J. Uygulama Çalışmaları ) İdari Kadro İle İlgili Çalışmalar ) Uygulama Çalışmaları Hakkında Bilgiler a) Evrak Hareketleri b) V erilen ve Tasdik Edilen Belli Başlı Belgeler 71 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 1974 YILI BÜTÇE VE GEREKÇESi I Yılı Bütçe ve Gerekçesi IL Gelirler III. Giderler IV Yılı Bütçe Talimatı VIII-

25 Sayın Oda Meclisi Başkanlığına, Sona ermekte olan 1973 yılında gerçekleşen ve hepimiz ıçın -önemli olan iki olay, bizleri 1974 yılına yeni bir hamle ve şevk arzuuu ile girmeye hazırlamıştır. Bu iki olaydan biri, bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyetinin 50. yılını tamamlamasıdır. 50. yıl dönümü ile ilgili faalivetler Türk ekonomisinin 50 yıl içinde katettiği mesafenin büyüklüğünü bizlere tekrar göstermeye iyi bir vesile olmuştur. Ticaret, Sanayi, Ulaştırma, Turizm, Bankacılık v.s. gibi, ekonominin başlıca faaliyet kollarında görülen geli meler bizlere yeni çalışmalarımızda şevk ve ümit vermektedir yılının sonlarında gerçekleşen ikinci olay Parlamento seçimleridir. Seçim sonuçları ne olursa olsun, önemli olan bu seçimlerin Türkiye'de demokrasi rejiminin sağlamlığı bakımından arze";tiği güvendir. Yukarıda arzolunan her iki olay da özel sektör mensuplarının güven ortamı içinde çalışmalarının teminatıdır. Odamız 1974 yılı faaliyet dönemine, yukarıda arzolunan iki olaydan alınması gereken cesaretle ve Oda Meclisinin Sayın üye~erinden gelecek yapıcı tenkit ve temennilerle mem}e~<;.:et ekonomisine, hür teşebbüs camiasma ve üyelerimize yararlı faaliyetlerine daha geniş bir şekilde devam edecektir. Oda Meclisimizin değerli tensipleti ile Yönetim Kurulu nöbetini bu yeni dönem için devralmış bulunan biz arkadaşlannızın hazırladığl 19'?4 Yılı İş Programı ve Bütçesini ili~ikte tetkik ve tasvibinize tal:dim ediyoruz Yılı İş Programımız üç bölüme ayrılmıştır. Birinci Bölümde, Türkiye ve Dünya ekonomisi, işbu Programın yazılması sırasına kadar elimize geçen bilgilerin ı~ığında incelenmekte ve bu gelişmelerin 1974 yılına muh+emel yarısımalarma değinil ~mektedlı. İkinci Bölümde, 1974 Yıh İş Prognm:ı Odamızın faaliyetlerini -1

26 fonksiyonel bir şekilde açıklamakta ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar belirtilmektedir. Üçüncü Bölümde, Odamızın 1974 Yılı Bütçe Tasarısı yer almakta ve tetkik ve tasvibinize arzolunmaktadır yılına ait İş Programı ve Bütçesinin, Oda Meclisi Sayın üyeleri tarafından yapılacak öneri ve yardımlarla, camiamıza daha yararlı bir uygulama düzeyine gireceğine inanıyoruz. Bu sebeple Sayın Meclis üyelerimizin ilgi, katkı ve murakabelerinin devamını ri- ca ediyoruz yılı zarfında aramızdan ebediyen ayrılan ve bizleri görüş ve katkılarından mahrum bırakan değerli arkadaşlarımızın aziz hatırasını burada saygı ile yad etmek isterim. Değerli ve çalışkan elemanlardan kurulu olan Oda İdari Kadrosunun geçen yıllarda olduğu gibi 1974 yılında da başarı ve feragat dolu çalışmalarının devam edeceğine emin olarak kendilerine önceden teşekkür ederiz. Hür teşebbüsün en büyük bir teşekkülü olarak çalışmalarımızın başarılı olması temennisiyle mesai arkadaşlarımla birlikte teşekkür ve saygılarımızı arzederiz. CeliH U:MUR Yönetim Kurulu Başkanı -2-

27 BİRİNCİ BÖLÜM 1973 YILI EKONOMİK DURUMU

28

29 BİRİNCİ BÖLÜM A. DÜNYA EKONOMİSİ I. BAŞLICA SANAYİLEŞMiŞ ÜLKELERDEKi DURUM 1973 yılında Dünya ekonomisi, kökleri maziye uzayan bulıranların devam etmesi ve hatta şiddetlenınesi sonucu istikrarsız bir dönem geçirmiştir yılında dünya barışının sağlanması ümitlerini arttıran,blokları birbirine yaklaştıran olumlu teşebbüslerin mevcudiyetine rağmen, barışın sağlanması şöyle dursun, senenin son aylarında yeni ve ekonomik etkileri daha da geniş ve şumullü buhranlarla karşılaşmıştır. Sene başında, Vietnam'da İkinci Cihan Harbinde Japonya'nın Vietnam'ı işgali ile başlayan ve bu sebeple 30 yıl sürdüğü söylenebilecek uzun ve yıpratıcı savaşın sona erdirilmesi, stratejik silahların sınırlandırılması görüşmelerinin, kesintilere uğramasına, zaman zaman çıkınaza girmesine rağmen devam etmesi, Kıt'a Çin'inin Birleşmiş Milletiere kabulü, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı anlayış havasının yaratılması maksadiyle sarfedilen çabalar, sene sonuna doğru patlak veren Orta Doğu savaşı ile bir anda yok olmak tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. 1967'deki savaşın aksine 1973 savaşının, ateş-kes anlaşması ile sona ermeyerek, petrol üreten hemen bütün Arap ülkelerinin petrolü ekonomik bir silah olarak kullanmaya başlamaları ile ekonomik bir savaşa dönüşmesi, dünya ekonomisinin gelecekteki seyri hakkında ciddi endişeler yaratmak istidadındadır. Orta Doğu'da sür'atle adil ve tarafları tatmin edecek bir çözüm yolu bulunmadığı takdirde, ekonomik baskılarla petrol sorununa bir çözüm yolu bulunsa bile, Orta Doğu'daki gerginlik devam edecek, hatta artarak, yeni sorunların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Temennimiz 1974 yılının dünya için bir barış ve işbirliği ve eka- ıl -5-

30 nomik istikrara dayanan sür'atli bir gelişme, refah yılı olmasıdır. Dünya ekonomisi 1973 yılında da enflasyonist karakterini sürdürmüş ve hatta hemen bütün ülkelerde enflasyon hızı normal telakki edilmeyecek seviyelere ulaşmıştır. Enflasyonist haskılara rağmen, 1973 yılı bütün ülkelerde ekonomik bir ekspansiyon dönemi olmuş, üretimde artışlar meydana gelmiş gayri safi milli hasıla ortalama olarak % 6 artmıştır. Geçen senelerdeki hasıla artışının % 3,75 c0lduğu düşünülecek olursa, 1973 yılı herşeye rağmen, dünya ekonomisinde refah ve gelişmenin en yüksek olduğu bir yıl olarak hatırlanacaktır. Sınai hasıladaki artış ise, 1958 yılından beri kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Son iki yıldaki ekonomik duraklama ve hatta gerileme 1973 yılında yerini hızlı bir ekspansiyona terketmiştir. Sınai hasıladaki artış bilhassa Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Japonya ve İtalya'da daha da büyük olmuştur. Ekonomideki durgunluğu gidermek maksadiyle, sanayi ülkelerinin almış olduğu moneter ve fiskal tedbirler, mevcut enflasyon temayülünün hızlanmasına yol açmıştır yılında bilhassa temel maddeler ve zırai mahsül fiyatlarında meydana gelen cihan şumul artışlar, mevcut 'fiyat artışlarını daha da hızlandırmıştır. Zirai mahsül- 1er ve ham madde fiyatlarında ortaya çıkan olağanüstü artışlar, tesirlerini bilhassa gelişmiş sanayi ülkelerinde hissettirmiş, bu ülkelerdeki enflasyon hızının % 8'in üstüne çıkmasına sebep olmuştur. İngiltere ve İtalya'daki fiyat hareketleri daha ziyade ithal malları fiyatlarının artışından ileri gelmiştir. Sene sonuna doğru ortaya çıkan petrol bunalımının ekonomik gelişme üzerinde olumsuz tesirleri ola cağı ve enflasyonu şiddetlendireceği tahmin edilmektedir. Maliyet.artışlarına dayanan bu enflasyonun önlenmesi, son senelerdeki tecrübelerin de gösterdiği gibi kolay olmayacak ve yeni bir istikrar dönemi ancak uzunca bir süre sonunda kurulabilecektir. Amerika Birleşik Devletlerinden, 1973 yılının ilk yarısında kuvvetli bir talep baskısına dayanan bir fiyat artışı meydana gelmiş, Başkan Nixon, Haziran ortasında fiyat ve ücretierin dondurulmasını kararlaştırılmıştır. Bununla beraber, sonradan bu kontrollar kaldırılarak, ihtiyari bir kısıtlamaya dayanan daha elfıstiki bir ücret v fiyat_ politikası uygulanmasına geçilmiştir. Diğer taraftan para v! kredı alanmda alın. an çeşitli tedbirlere ilaveten Federal h J rm kısılması suretiyle de tale b k. 'o ıarcama a mıştır. p as ısının hafıfletilmesine çalışıl- Batı Almanya'da 1972 başında ba la ı yılında da devam etmiştir basında y_an ~kon?mıh: gelişme, 1973 ların çoğalmasına yol açmıs t. l d sı~arışlerın artması yatırım,, ya ının ar akı bu canlılık talep cephesi -6-

31 galip bir fiyat enflat<yonunu yaratmıştır. Ekonomideki bu canlılık sebebiyle kullanılmayan atıl kaynak hemen hemen kalmamış bunun sonucu olarak enflasyon hızlanmıştır. Ekonomisindeki aşırı fiyat artışlarını önlemek için Batı Almanya, 1973 yılının ikinci yarısında mali ve maneter tedbirlere dayanan bir stabilizasyon programını uygulamağa koyulmuştur. Federal harcamaların kısılması, tahditçi bir para ve kredi politikası uygulaması sonunda talebin fiyatlar üzerindeki baskısının hafifletileceği ümit edilmektedir. İngiltere' de, ekonomiyi canlandırmak için 1971 ve 1972 yıllarında alınan tedbirler, 1973 yılında şiddetli bir enflasyon ve fiyat artışı yaratmıştır ortasından beri, Hükumetin enflasyonla mücadelede ücret ve fiyat blokajı ve direkt kontrollar gibi radikal tedbirler almasına rağmen, 1973 yılında enflasyon hızı % 10'un üzerine çıkmıştır. İtalya'da da şiddetli bir enflasyon görülmektedir. Buna mukabil, Fransa ve Belçika gibi bazı ülkelerde yıllık enflasyon hızı, evvelki se nelerin üstünde olmakla beraber, diğer Batı Avrupa ülkelerindeki enflasyondan daha az şiddetlidir. H. MiLLETLERARASI PARA VE KAMBiYO İSTİKRARSIZLIGI : Kökleri 1968 yılına kadar uzayan milletlerarası para ve kambiyo istikrarsızlığı 1973 yılmda da devam etmiştir. Amerikan Dolarının devamlı değer kaybetmesi karşısında, Ortak Pazar ülkeleri paralarını dalgalanmaya bırakmışlardır yılı Bretton-Woods sisteminin hemen hemen terkedildiği bir yıl olmuştur yılında sabit pariteler yerine, arz ve talebe göre değişen dalgalanma esası dünya paralarında fiili bir sistem olarak ortaya çıkmıştır sonuna doğru, Merkez Bankalarınca, altın stoklarının serbest piyasada satılmalarının kabul edilmesi üzerine, Bretton W o o ds sisteminin son direği de yıkılmış tır. Esasen sistem 1971 Ağustos ortasında, Amerika Birleşik Devletlerinin doların, Altına tahvil kabiliyetini kaldırınasiyle sona ermişti. Bu son kararla artık Bretton W o o ds anlaşmaları ile yaratılan Par Value sisteminin mevcudiyetinden bahsedilemez. Kurların geniş hudutlar dahilinde dalgalanmasına müsaade edilmesi de esasen sabit kambiyo kuru sisteminin terkedilmesi anlamını taşır. Milli ekonomilerdeki gelişme farkları, enflasyon oranının değişik olması, sabit kambiyo kuruna dayanan milletlerarası ödeme- -7~

BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU

BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU 1 9 7 4 Istanbul - 1973 istanbul 14.12.1973 ODA MECLiSI BAŞKANLIGINA Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen 1974

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BiLANÇOSU KAT I HESABI

istanbul TiCARET ODASI BiLANÇOSU KAT I HESABI istanbul TiCARET ODASI 31.12.1992 BiLANÇOSU VE KAT I HESABI ODA MECLİSİ SAYIN BAŞKANLIGINA, Odamızın, 31.12.1992 tarihindeki hesap sonuçlarını gösteren ve Odalara ait yürürlükteki yasa ve yönetmelik ile

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ARALIK 2009 BÜTÇE TASLAĞI 2010 YILI BÜTÇESİ GELİR FASIL VE MADDELERİ CETVELİ FAS M.NO FASIL VE MADDE ADI 2009 YILI TAH FİİLİ(30/11/2009)

Detaylı

BUTÇE KOMISYO U RAPORU

BUTÇE KOMISYO U RAPORU .. ISTANBUL TICARET ODASI 2001... BUTÇE KOMISYO U RAPORU 20.12.2001 Oda Meclisi Sayın Başkanlığına, Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza havale olunan, Oda'nın 2002 Yılı iş Programı, Bütçesi ve Personel

Detaylı

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi On5yirmi5.com Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi Avro bölgesindeki ülkelerde derinleşmekte olan kamu borç krizine rağmen 2011, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızı yakaladığı bir yıl oldu. Yayın Tarihi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975

istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975 istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU VE.. HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975 1974 YILI BİLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU Odamızın 31. 12. 1974 tarihindeki hesap durumunu gösteren V 5590 sayılı

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI YILLIK BORSA MİZANI

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI YILLIK BORSA MİZANI 100 KASA HESABI 175.152,90 174.228,56 924,34 100.01 Kasa Hesabı 175.152,90 174.228,56 924,34 100.01.001 TL Merkez Kasası 175.152,90 174.228,56 924,34 102 BANKALAR 3.418.565,13 167.459,79 3.251.105,34 102.01

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

Sayı: 22/2013 GENEL TARIM SİGORTASI FONU 2013 MALİ YILI BÜTÇE YASASI

Sayı: 22/2013 GENEL TARIM SİGORTASI FONU 2013 MALİ YILI BÜTÇE YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Eylül 203 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oyçokluğuyla (34 Oyla) kabul olunan Genel Tarım Sigortası Fonu 203 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın 92

Detaylı

01/07/2015-31/07/2015 Gider CETVELİ

01/07/2015-31/07/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/02/2015-28/02/2015 Gider CETVELİ

01/02/2015-28/02/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN

SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN 1 2015 2 285 215 123 79 80 95 98 91 102 61 2011 2012 2013 2014 2015 KAYDEDİLEN SİLİNEN SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN 2011 79 80 2012 95 123 2013 98 61 2014 215 91 2015 285

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ISTANBUL. TiCARET ODASI 31. 12. 1973 BILANCOSU. K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974

ISTANBUL. TiCARET ODASI 31. 12. 1973 BILANCOSU. K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974 ISTANBUL TiCARET ODASI 31. 12. 1973.. BILANCOSU VE K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974 1973 YILI BiLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU - AKTiF HESAPLAR - NAKİTLER: 14.903.832.60 Odanın nakit

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI MİZAN ( )

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI MİZAN ( ) 100 KASA HESABI 212.555,66 212.232,70 322,96 100.01 KASA HESABI 212.555,66 212.232,70 322,96 100.01.001 TL MERKEZ KASASI 212.555,66 212.232,70 322,96 102 BANKALAR 3.302.932,74 356.624,31 2.946.308,43 102.01

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI 100 KASA HESABI 1.166.084,73 1.164.378,51 1.706,22 100.01 Kasa Hesabı 1.166.084,73 1.164.378,51 1.706,22 100.01.001 TL Merkez Kasası 1.166.084,73 1.164.378,51 1.706,22 101 ALINAN ÇEKLER 11.305,00 11.305,00

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BilANÇOSU KAT'i HESABI

istanbul TiCARET ODASI BilANÇOSU KAT'i HESABI istanbul TiCARET ODASI 31.12.1980 BilANÇOSU VE KAT'i HESABI 1980 YILI BiLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU Odamızın 31.12.1980 tarihindeki hesap durumunu gösteren ve 5590 sayılı Odalar Kanununa ve Muhasebe

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 211 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %17,1

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Amerikan Merkez Bankası FED, tahvil alım programını 10 milyar

Detaylı

01/10/ /10/2014 Gider CETVELİ

01/10/ /10/2014 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/06/ /06/2014 Gider CETVELİ

01/06/ /06/2014 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE KASIM 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

01/04/ /04/2015 Gider CETVELİ

01/04/ /04/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/01/ /01/2015 Gider CETVELİ

01/01/ /01/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI BÜTÇE KOMiSYONU RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI BÜTÇE KOMiSYONU RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI 2003 BÜTÇE KOMiSYONU RAPORU 17.12.2002 Oda Meclisi Sayın Başkanlığına, Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza havale olunan, Oda'nın 2003 Yılı iş Programı, Bütçesi ve Personel Kadro

Detaylı

01/08/ /08/2016 Gider CETVELİ

01/08/ /08/2016 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - AĞUSTOS 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesinin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz ve ülkemiz sanayiinin içinde bulunduğu

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER

2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER 2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER Bütçe aşağıda yazılı maddeler dahilinde hazırlanmıştır. a) Bütçe tasarısı, -2016 tahmini gelir bütçesi -2016 tahmini gider bütçesi -Aidat tarifesi -Belge ve

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Eylül 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 AĞUSTOS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 8 Ayında

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dış ticaret istatistiklerine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK, Gümrük ve

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI

HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 HALI SEKTÖRÜ Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını %

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %14,1

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI 1 DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI Durgunluk Tanımı Toplam arz ile toplam talep arasındaki dengesizlik talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, toplam talebin uyardığı üretim düzeyinin o ekonominin üretim

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

MİZAN 30/06/2016 İTİBARİYLE

MİZAN 30/06/2016 İTİBARİYLE 0/06/2016 İTİBARİYLE Sayfa No: 1/ 6 90 KASA HESABI 204,798.5 204,47.98 24.55 0.00.00 Merkez TL Kasası 204,798.5 204,47.98 24.55 0.00.00.001 TL KASA HESABI 204,798.5 204,47.98 24.55 0.00 102 BANKALAR 692,626.9

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Ocak 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 KASIM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %33,7 İTHALAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Temmuz 213 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 213 MAYIS AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %24,3

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ K A N A D A ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2008 Ülke No: 404 Şaban Oruç -45 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kanada Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

ista BU TICARET OO.AS! OMIS O RAPORU

ista BU TICARET OO.AS! OMIS O RAPORU ista BU TICARET OO.AS! OMIS O RAPORU 19 6 6 -1-- ODA MECLİSt BAŞKANLIGINA, 18. 12. 1965 Yönetim J{urulunca hazırlanan ve Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen 1966 yılı İş programı, Bütçesi

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı