Bugünün Günde mi. Kuş Bakı şı Pi yasal ar. 3 Şubat 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bugünün Günde mi. Kuş Bakı şı Pi yasal ar. 3 Şubat 2014"

Transkript

1 Geç en haf t a gel i ş mekt e ol an ül kel eri n mer kez bankal arı ndan gel en açı kl a mal arı n y at ı rı mcıl arı n endi şel eri ni gi der emedi ği gör ül dü ve Cu ma günü A. B. D. ni n 10 yı llık t ahvil f ai zi % il e 2013 yılı Kası m ayı başından beri gör ül en en düş ük s evi yesi geri l edi. TCMB Par a Politi kası Kur ul u nun geçen haft a ar a t opl antı düzenl eyer ek al dı ğı güçl ü f ai z artırı m kar arı, bono getiri eğri si ndeki en kı sa vadeli kağıtl ar üzeri ndeki f onl ama baskı sı nı artır mı ştı. Bugün gözl er Oc ak ayı enfl asyon ger çekl eş mel eri ne çevril ecek. TÜFE artışı nı n, %1. 6 ol an pi yasanı n ort al ama bekl enti si nden yukarı yönde sap ması hali nde yurt i çi bono f ai zl eri nde yükseli ş bekl enebilir. Veri ni n pi yasanı n bekl enti si nden daha düşük gel mesi hal i nde i se bono f ai zl eri nde belir gi n bi r düşüş gör eceği mi zi düşün müy or uz ( sayf a 2) Bugün yurt i çi nde açı kl anacak ol an Ocak ayı enfl asyon veril eri mer akl a bekl eni yor. Yurt dı şı nda i se Al manya da ve Eur o Böl gesi nde açı kl anacak PMI veril eri il e A. B. D. deki I SM i mal at veri si, EUR/ USD pari t e har eketl erinde et kili ol acak. Haftanı n en öne çıkan i ki gelişmesi i se, Perşembe günkü t opl antısında ECB ni n zayıf büyümeye karşı bir pol i ti ka adı mı at ı p at mayacağı ( at ması hal i nde EUR değer kaybedecek) ve Cu ma günü A. B. D de açı kl anacak Ocak ayı t arı m dı şı i sti hda m v eri si ol acak. EUR/ USD parit esi nde sevi yesi ni n kırılması hali nde e kadar öne ml i bi r dest ek bul un muy or ( sayf a 3) Bugünün Günde mi Ül ke Sa at ( TSİ ) Ver i / gel i ş me I NG t a h mi ni Pi yasa bekl enti si Önceki veri Tür ki ye 10: 00 Oc ak ayı TÜFE ( aylı k %/ YY %) 1. 53/ / / 7. 4 A.B.D. 17: 00 Oc a k ayı I S M i mal at Eur o Böl gesi 11: 00 Oc a k ayı P MI i mal at Al ma ny a 10: 55 Oc a k ayı P MI i mal at Di ğer günde m maddel eri i çi n l ütf en Takvi m kı smı na bakı nı z. MA: Mevsi mselli kt en arı ndırıl mı ş. YY: Yıl dan yıl a ÇÇ: Çeyr ekt en çeyr eğe Kaynak: I NG, Tho mson Reut er s, Bl oo mber g Kuş Bakı şı Pi yasal ar Günl ük Sevi ye d e ği şi m ( %) US D/ T RY E UR/ T RY E UR/ USD Yurt i çi göst er ge t ahvil ( %) Basi t Bi l eşi k Bi r gün önceki kapanı ş Bugün açılış OT C de i şl em geç medi. Göst er ge Eur obond - Oca MB O/ N bor çl an ma f ai zi ( %) MB haf t al ı k r epo i hal e f ai zi ( %) Mar j i nal f onl a ma mali yet i ( %) Kaynak: Reut ers, Bl oomberg, TCMB, OTC, I NG Öz el Bankacı lı k St r at eji Böl ümü Pınar Uslu - St r at ej i st Kapanış Günlük Değişim (%) YBY* Değişim (%) BIST , BIST-30 74, BIST Bankacılık 106, FTSE 100 EOD 6, XETRA DAX 9, Dow Jones Ind. Ave. 15, Nasdaq Bileşik 4, S&P 500 1, Altın 1, Brent petrol * Yılbaşından bu yana pi nar. usl ngbank. co m. tr

2 Bono Pi yasası TCMB Par a Pol iti kası Kur ul u nun geçen haft a ar a t opl antı düzenl eyer ek al dı ğı güçl ü f ai z artırı m kar arı, bono getiri eğri si ndeki en kı sa vadeli kağıtl ar üzeri ndeki f onl ama baskı sı nı artır mı ştı. Cu ma günü bono pi yasası nda ni spet en dar bant ar alı ğı nda i şl eml er gerçekl eşti. 7 Eki m 2015 vadeli göst er ge t ahvili n bil eşi k f ai zi Cu ma günü sadece 3 baz puanlı k bant ar alı ğı nda i şl em gör dü ve haft ayı % il e Perşembe gününe gör e 10 baz puan yukarı da t ama ml adı. Göst er ge t ahvi l de Pazart esi günü val örl ü i şl em geç me di. 27 Eyl ül 2023 vadeli, 10 yı l l ı k t ahvi l i n bi l eşi k f ai zi i se yat ay seyr eder ek % sevi yesi nden kapandı. Son döne mde geli ş mekt e ol an ül kel er den çı kı ş yaşan ması, yatırı mcıl arı n güvenilir li man ar ayı şı na gi r mel eri ne neden ol du ve A.B.D. t ahvill eri ne al ı m g el di. Gel i ş mekt e ol an ülkelerin merkez bankalarından geçen haft a gel en açı kl amal ar A. B. D. t ahvill eri ndeki al ı ml arı sı nı rl asa da, y at ı rı mcı l arı n endi şel eri ni gi der e medi v e y eni den A.B.D. t ahvil pi yasası nda al ı m gör ül dü. Cu ma günü A.B.D. nin 10 yı l l ı kt ahvi lf ai zi % i l e 2013 yıl ı Kası m ayı başı ndan beri gör ül en en düşük sevi yesi geril edi. Bu sabah t ahvili n f ai zi % sevi yesi nde bul unuyor. Hazi ne Müst eşarlı ğı, Şubat ta t opl a m TL 15. 6mi l y ar lık iç borç i tf ası na k ar şıl ı k düzenleyeceği 6 ihale ve bir kira sertifikası ihracıyla t opl a m TL 13. 7mi l y ar lık i ç borçl anma yapmayı pl anl ı yor. İ hr açl ar dan bi ri si pi yasanı n y eni g öst er ge t ahvi li ol acak ( 24 Şubat 2016 vadeli). Mar t ta t opl a m TL 19. 2mi l y ar lık i ç bor ç ser vi si ne kar şılı k t opl a m TL 16. 9mi l y ar lık satı ş yapıl ması öngör ül üyor. Ni s a n da t opl a mtl mi l y lar ı k i ç bor ç i tf ası na k ar şı l ı k t o pl a TL m mi l y lar ı k i ç bor çl an ma yapıl ması pr ogr a ml anı yor. Gör üş: Geçen haft a geli şmekt e ol an ül kel eri n mer kez bankal arı ndan g el en açı kl a mal arı n y at ı rı mcıl arı n endi şel eri ni gi der e medi ği gör ül dü v e Cu ma günü A. B. D. ni n 10 yı l l ık t ahvi l f ai zi % i l e 2013 yı l ı Kası m ayı başı ndan beri gör ül en en düş ük s evi yesi geri l edi. T CMB Par a Politi kası Kur ul u nun geçen haft a ar a t opl antı düzenl eyer ek al dı ğı güçl ü f ai z artırı m kar arı, bono getiri eğri si ndeki en kı sa vadeli kağıtl ar üzeri ndeki f onl ama baskı sı nı artır mı ştı. Bugün gözl er Ocak ayı enfl asyon ger çekl eş mel eri ne çevril ecek. TÜFE artı şı nı n, %1. 6 ol an pi yasanı n ort al ama bekl enti si nden yukarı yönde sapması hali nde yurt i çi bono f ai zl eri nde yükseli ş bekl enebi li r. Ver i ni n pi yasanı n bekl enti si nden daha düşük gel mesi hali nde i se bono f ai zl eri nde beli r gi n bi r düşüş gör eceği mi zi düşün müyor uz. Eur obond Tür ki ye 2030 Eur obond; / Cu ma günü Türkiye nin 5 yıllık USD cinsinden CDS leri baz puan sevi yesi nden puan sevi yesi ne y üks el di. Tür ki ye ni n 2030 vadeli, USD ci nsi nden Eur obond unda i se fi yat US$ sevi yesi nden US$ sevi yesi ne i ndi. * CDS: Kr edi temerrüt takası, ül kel eri n veya şi r ketl eri n her hangi bir ifl as dur umunda bor çl ar ı nı ödey e me me ol ası l ı ğı na kar şı al ı nan bi r çeşi t si gort adı r. Si gort a özelli ği ni n yanı sı r a spek ül ati f a ma çl arl a t ezgah üst ünde al ı nı p satıl an bi r çeşi t türev enstrümandır. Dövi z Pi yasası TCMB f ai z or anl arı nı artır madan önce TRY, geli şmekt e ol an ül kel eri n par a bi ri ml eri nden ol umsuz yönde ayrıl ı yor du. Güçl ü f ai z artırı m k ar ar ı nı n g el mesi, TRY ni n ol u ml u t epki ver mesi ne n eden ol du, ancak ay nı döne mde gel i ş mekt e ol an ül kel er e y önel i k endi şel er ri skl i varl ı kl ar dan kaçı şı ber aberi nde geti ri r ken, TRY de baskı al tı nda kal mayı sür dür dü. Cu ma g ünü y ur t i çi nde Ar al ı k ayı dı şt i car et açı ğı nı n US$ mi l y ar l a US$ 7. 9 mi l yar ol an ort al ama bekl enti ni n üzeri nde gel mesi, USD/ TRY kur unda yükseli şe neden ol du. Ul usl ar ar ası kr edi der ecel endi r me kur ul uşu Moody s i n açı kl amal arı da T RY üz eri nde htt p: // www. i ngbank. co m. tr/tr/sizi n-i ci n/ oz el - bankacilik ( 0212)

3 baskı yar attı. Açı kl a ması nda Mo ody s, TCMB ni n f ai z artırımı nı n dövi zdeki vol atilit eyi, ekono mi deki fi nansal str esi azaltı p, öde mel er dengesi kri zi i hti mali ni sı nırl ayacağı nı belirtti, ancak bu adı mı n mali yeti ni n i se önemli öl çüde zayıfl ayan büyü me gör ünü mü ol acağı nı açı kl adı. Moody s, Tür ki ye ni n kr edi not unu geçen sene Mayı s ayı nda yatırı m yapıl abilir sevi yeye yükselt mi ş ve kr edi not unun gör ünü mü nü de dur ağan ol ar ak bel i rl e mi şti. Cu ma g ünü Al ma ny a da açı klanan Ar al ı k ayı per akende satışl ar v eri si %0. 2 li k artı ş bekl enti si ne kar şı n %2. 5 geril edi. Kası m ayı veri si de %1. 5 t en %0. 9 a r evi ze edil di. Eur o Böl gesi nde Ocak ayı nda enfl asyon yıllık bazda %0. 7 i l e %0. 9 ol an ort al ama bekl enti ni n altı nda gerçekl eşti. Böl gede defl asyon t ehdi di hi ssedilirken, bu haft a Per şembe günkü t opl antı sı nda ECB ni n zayıf büyümeye kar şı bi r politi ka adı mı at abil eceği ne dai r bazı bekl entil er dest ek bul du v e EUR değer kaybetti. EUR/ USD paritesi, s evi yesi ni n al tı na geri l edi. Bu sabah parit e , US D/ T RY k ur u sevi yesi nde bul unuyor. Gör üş: TCMB f ai z or anl arı nı artır madan önce TRY, geli şmekt e ol an ül kel eri n par a bi ri ml eri nden ol umsuz yönde ayrılıyor du. Güçl ü f ai z artırı m k ar arı nı n gel mesi, TRY ni n ol u ml u t epki ver mesi ne n eden ol du, ancak ay nı döne mde gel i ş mekt e ol an ül kel er e y önel i k endi şel er ri skli varlı kl ar dan kaçı şı ber aberi nde getirirken, TRY de baskı al tı nda kal mayı sür dür dü. Bugün yurt içinde açıklanacak ol an Ocak ayı enfl asyon verileri mer akl a bekl eni yor. Yurt dı şı nda i se Al manya da ve Eur o Böl gesi nde açı kl anacak P MI v eri l eri i l e A. B. D. dekii S Mi mal at v er i si, E UR/ US D p ar i t e h ar ek et l eri nde et ki l i ol ac ak. Haf t anı n e n ö n e çı k ani ki g el i ş me sii se, Per şe günkü mb e t opl ant ı sı nda ECB ni n z ayı f büyü mey e k ar şı bi r pol i ti ka adı mı at ı p at may acağı ( at ması hal i nde EUR değer kaybedecek) ve Cu ma günü A. B. D de açı kl anacak Ocak ayı t arı m dı şı i sti hda m veri si ol acak. EUR/ USD parit esinde sevi yesi ni n kırıl ması hali nde e kadar öne ml i bi r dest ek bul un muyor. US DT RY i çi n Dest ek: Di r enç: E URUS D i çi n Dest ek: Di r enç: Hi sse Senedi Pi yasal arı v e E mt i a Cu ma g ünü BI ST- 100 endeksi %1. 34 azal ar ak 61, puandan günü t ama ml adı. TCMB ni n f ai zl eri ni artır ması her ne kadar TRY ye destek veriyorsa da, ekono mi k büyü mede aşağı yönde r evi zyon yapıl abil eceği, bankal arı n ve şi r ketl eri n karl ıl ıkl arı nı n da aşağı yönde güncell eneceği düşüncesi, endekst e düşüşe neden ol uyor. Geçen haf t a BI ST- 100 endeksi yakl aşı k %4, BI ST- 30 endeksi %4. 6 azal dı. Bankacılık endeksi ndeki haft alı k bazdaki düşüş i se yakl aşı k %7 il e daha belirgi ndi. Cu ma günü kür esel bor sal arda da düşüş yaşandı. Merkez bankal arı ndan sı kıl aştırıcı par a politikası ve ger ekti ği nde pi yasaya mü dahal e y apı l abi l eceği yönündeki açı kl a mal ar gel se de, gel i ş mekt e ol an ül ke pi yasal arı ndan çı kı şl ar geçen haft a deva m etti. Cu ma günü A. B. D. bor sa endeksl eri de geril edi. S&P 500 endeksi Cu ma günü %0. 65 a zal ar ak 1, puandan kapandı. Do w Jones endeksi de %0. 94 geril edi. Çi n deki yıl başı t atili nedeni yl e al tı na ol an t al ep ol umsuz et kil eni rken, A. B. D. de büyümeni n güçl ü gel mesi, Fed i n t a h vi l al ı ml ar ı n azalt maya deva m ettireceği ni düşündür dü ve USD değer kazandı. USD deki değer kazancı da altının ons fi yatını baskı altında t uttu. Cu ma günü altı nı n ons fi yatı US$ 1, 238- US$ 1, 255 ar alı ğında har eket eder ek, US$ 1, sevi yesi nden haft ayı t ama ml adı. Bu sabah er ken saatl er de al tı nı n ons fi yat ı US$ 1, 245 sevi yesi nde bul unuyor. Gör üş: Bu sabah Asya bor sal arı eksi de. BI ST- 100 endeksi nde 61, 425, 60, 750 ve 60, 000 dest ek; 62, 000, 62, 800, 63, 500 ve 64, 000 i se di r enç sevi yel eri. htt p: // www. i ngbank. co m. tr/tr/sizi n-i ci n/ oz el - bankacilik ( 0212)

4 Çi n deki yıl başı t atili nedeni yl e al tı na ol an t al ep ol umsuz et kil eni rken, A. B. D. de büyümeni n güçl ü gel mesi, Fed i n t a h vi l al ı ml ar ı n azalt maya deva m ettireceği ni düşündür dü ve USD değer kazandı. USD deki değer kazancı da altının ons fi yatını baskı altında t uttu. Cu ma günü altı nı n ons fi yatı US$ 1, 238- US$ 1, 255 ar alı ğında har eket eder ek, US$ 1, sevi yesi nden haft ayı t ama ml adı. Bu sabah er ken saatl er de altının ons fi yatı US$ 1, 245 s evi yesi nde bul unuyor. Altı nı n ons fi yatında US 1, 238, US$ 1, 227 ve US$ 1, 215 dest ek, US$ 1, 257, US$ 1, 271 ve US$ 1, 278 i se di r enç sevi yel eri. Bugün yurt i çi nde Ocak ayı enfl asyon verileri, Al manya da ve Euro Böl gesi nde PMI veril eri ve A.B.D. de Ar al ı k ayı i nş aat har ca mal arı ve Ocak ayı I SMi mal at veril eri açı kl anacak. htt p: // www. i ngbank. co m. tr/tr/sizi n-i ci n/ oz el - bankacilik ( 0212)

5 Va deli İ şl e m ve Opsi yon Pi yasası ( Vİ OP) PAY VADELİ İŞLEM PAZARLARI 31/01/2014 F_AKBNK0214S F_EREGL0214S F_GARAN0214S F_ISCTR0214S F_THYAO0214S F_TUPRS1214S F_VAKBN0214S KIYMETLİ MADENLER VADELİ İŞLEM PAZARLARI F_XAUTRY0214S , F_XAUTRY0414S , F_XAUTRY0614S , F_XAUUSD0214S0 1, , , , , , , ,956 11,242, , F_XAUUSD0414S0 1, , , , , , , , F_XAUUSD0614S0 1, , , , , , , , DÖVİZ VADELİ İŞLEM PAZARLARI F_EURUSD0314S ,101 6,471, , F_EURUSD0614S , F_EURUSD1214S , F_TRYEUR0214S ,070 9,486, , F_TRYEUR0414S , , F_TRYEUR0614S , F_TRYEUR1214S , F_TRYUSD0214S ,509 58, ,757, ,993 1,128 F_TRYUSD0414S ,098 23,435, ,551 4,042 F_TRYUSD0614S , , F_TRYUSD1214S , , ENDEKS VADELİ İŞLEM PAZARLARI F_XU S , ,766 1,464,604, ,623-6,959 F_XU S ,276, , F_XU S , F_XU S ,585, ENDEKS OPSİYON PAZARLARI SÖZLEŞME AÇILIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA UZLAŞMA ÖNCEKİ UZLAŞMA FİYAT İŞLEM İŞLEM İŞLEM OPSİYON PRİM SEANS SONU POZİSYON KODU FİYATI FİYAT FİYAT FİYATI FİYAT FİYATI FİYATI DEĞİŞİMİ (%) SAYISI MİKTARI HACMİ HACMİ AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ ALIM (CALL) OPSİYONLARI O_XU030E0214C74.000S O_XU030E0214C84.000S , SATIM (PUT) OPSİYONLARI O_XU030E0214P70.000S O_XU030E0214P74.000S O_XU030E0214P76.000S Kaynak : VİOP htt p: // www. i ngbank. co m. tr/tr/sizi n-i ci n/ oz el - bankacilik ( 0212)

6 Takvi m Ül ke Sa at ( TSİ ) Ver i / gel i ş me I NG t a h mi ni Pi yasa bekl enti si Önceki veri 3 Şubat Pazart esi Tür ki ye 10: 00 Oc ak ayı TÜFE ( aylı k %/ YY %) 1. 53/ / / : 00 Oc ak ayı ÜFE ( ayl ı k %/ YY %) -/- -/ / A.B.D. - Ocak ayı t aşıt satışl arı ( SAAR, milyon) : 00 Ar al ı k ayı i nşaat har ca mal arı ( ayl ı k %) : 00 Oc a k ayı I S M i mal at Eur o Böl gesi 11: 00 Oc a k ayı P MI i mal at Al manya 10: 55 Ocak ayı PMI i mal t a Güney Af ri ka 11: 00 Oc ak ayı Kasi go PMI Br ezi l ya 14: 00 Oc a k ayı P MI i mal at Şubat Sal ı A.B.D. 15: 30 Ri chmond Fed Başkanı Lacker i n konuş ması 17: 00 Ar al ı k ayı f abri ka si pari şl eri ( ayl ı k %) : 30 Chi cago Fed Başkanı Evans ı n konuş ması Eur o Böl gesi 12: 00 Ar al ı k ayı ÜFE ( ayl ı k %/ YY %) 0. 2/ / / Şubat Çar şa mba A.B.D. 14: 00 Haftalık konut kredisi başvuruları (%) : 15 Oc ak ayı özel sekt ör i sti hda m deği şi mi veri si ( bi n) : 00 Ocak ayı I SMhi zmetl er : 30 Phi l adel phi a Fed Başk anı Pl osser i n konuş ması 20: 40 Atl ant a Fed Başkanı Lockhart ı n konuş ması Eur o Böl gesi 11: 00 Ocak ayı PMI birleşik Al manya 10: 55 Ocak ayı PMI hi z met l er Pol onya - Mer kez Bankası f ai z kar arı ( %) Br ezi l ya 16: 30 Haf t al ı k ser may e akı mı veri si Şubat Per şe mbe A.B.D. 15: 30 Haft al ı k i şsi zl i k maaşı başvur ul arı ( bi n) : 30 Bost on Fed Başkanı Rosengr en i n konuş ması Eur o Böl gesi 14: 45 ECB f ai z kararı ( %) : 30 ECB Başkan ı Dr aghi ni n ECB t opl antı sı sonr ası değerl endi r mel eri Al ma ny a 13: 00 Ar al ı k ayı f abri ka si pari şl eri ( ayl ı k %) Şubat Cu ma A.B.D. 15: 30 Ocak ayı t arı mdı şı i sti hda m deği şi mi veri si ( bi n) : 30 Ocak ayı işsi zlik oranı ( %) Çi n 03: 45 Ocak ayı HSBC PMI hi zmetl er YY: Yıldan yıla ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe MA: Mevsi msel etkilerden arındırıl mış SAAR: Mevsi ms el et kil er den arı ndı rıl mış yıllık oran Kaynak: TCMB, I NG, Tho mson Reut er s, Bl oo mber g htt p: // www. i ngbank. co m. tr/tr/sizi n-i ci n/ oz el - bankacilik ( 0212)

7 Öz el Bankacı lı k St r at eji Böl ümü R. Pınar Uslu pi nar. usl ngbank. co m.tr K er i m Ay dı nl ar keri m. aydi nl ngbank. com.tr AÇI KL A MA Burada yer al an yatırı m bil gi, yorum ve t avsi yel er yatırım danışmanlığı kapsamı nda değil dir. Yatırı m danışmanlığı hi zmeti; ar acı kur uml ar, portf öy yöneti m şi rketl eri, mevduat kabul et meyen bankal ar il e müşt eri ar ası nda i mz al anacak yatırı m danı ş manl ı ğı sözl eş mesi çer çevesi nde sunul makt adır. Bur ada yer al an yor u m ve t avsi yel er, yor u m ve t avsi yede bul unanl arı n ki şi sel gör üşl eri ne dayan makt adı r. Bu g ör üşl er mal i d ur u mu n uzi l er i sk v e g et i rit er ci hl eri ni ze gun u y ol mayabilir. Bu nedenl e, sadece bur ada yer al an bil gil ere dayanıl ar ak yat ı rı m kar arı veril mesi bekl ent il eri ni ze uygun sonuçl ar doğur may abi li r. I NG Öz el Bankacıl ı k Yat ı rı m St r at ej i l eri Böl ümü t ar afı ndan sadece bil gi a maçlı ol ar ak hazırl anmı ş ol an bu r apor, hiç bir şekilde bir yatırı m öneri si veya her hangi bi r yatırı m ar acı nı n doğr udan al ı mı na veya satı mı na dai r bi r t eklif veya r ef er ans ol ar ak al ı nma mal ı dı r. Geç mi ş perf or mans, t aki p eden döne m i çi n bi r göst er ge değil dir. Bu r apor da sunul an bil gil eri n yayı m t ari hi itibarıyl a yanlış/yanıltıcı ol ma ması na özen göst eril mi ş ol ması na kar şı n, I NG BANK bil gil eri n doğr u ve t a m ol ması ndan sor uml u değil dir. Bu r apor da yer al an bil gil er her hangi bi r uyarı yapıl madan deği şebilir. I NG BANK ve kur um çal ı şanl arı bu r apor da sunul an bil gil eri n kul l anıl ması ndan kaynakl anabil ecek her hangi bir doğr udan ve/ veya dol aylı zar ar dan öt ür ü hi çbi r şekil de sor uml ul uk kabul et me mekt edi r. Telif hakkı saklı dır, her hangi bi r a maçl a I NG BANK ı n i zni ol madan rapor un t a ma mı veya bi r kı smı başka bi r yer de yeni den yayı ml ana maz, dağıtı mı yapıl amaz. Tü m hakkı saklı dır. Bu r apor da açı k kaynak belirtil me mi ş ol sa da, yer al an bazı değerl endi r mel er ve öngör ül er daha önce I NG BANK Ekono mi k Ar aştır mal ar Gr ubu ve/ veya I NG Fi nanci al Mar ket s Resear ch r aporl arı nda y er al mı ş ol abi li r. I NG B A NK, bu r apor un Tür ki ye de yayı ml an ması ndan sor uml udur. htt p: // www. i ngbank. co m. tr/tr/sizi n-i ci n/ oz el - bankacilik ( 0212)

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günün en önemli verileri A.B.D. de açıklanacak Temmuz ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve PMI imalat verileri olacak. Verilerin piyasanın öngörüsünden olumlu yönde sapması halinde yükselişini sürdürmesi

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bugün A.B.D. de öğleden sonra açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasanın beklentisinden olumlu yönde sapması, ekonomik toparlanmaya işaret edecektir. Olumlu gelebilecek bir veri, Fed in tahvil

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri A.B.D. ekonomisindeki toparlanmanın düşünülenden daha güçlü olduğunu işaret eden 2. çeyrek GSYH büyüme verisinin ve 7 yıllık tahvil ihalesinin ardından A.B.D. nin 10 yıllık tahvil faizi yükseldi. A.B.D.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Noel tatili nedeniyle birçok ülke piyasasının kapalı olduğu dün, yurt içi piyasalarda oldukça düşük hacimli işlemler gerçekleşti. Bugün de benzer seyrin görülmesini bekliyoruz. İngiltere piyasalarının

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri ECB Başkanı Draghi nin dünkü basın toplantısında para politikasında yakın zamanda genişlemeye gidileceğine dair işaret vermemesi üzerine Alman tahvillerinin faizinde yükseliş yaşandı. A.B.D. tahvilleri

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri 21 Ocak taki TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı ve Hazine ihalesi öncesinde bono piyasasında işlem hacminin düşük kalacağını ve alım iştahının olmayacağını düşünüyoruz. USD/TRY kurunda gün içinde yeni

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dün TCMB, iki yıl aradan sonra ilk defa dövize doğrudan satım yönünde müdahale etti. Gün içinde aralıklarla devam eden ve bankacılar tarafından yaklaşık US$ 3 milyar olabileceği tahmin edilen müdahaleye

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri TCMB Para Politikası Kurulu dünkü toplantısında beklenildiği üzere faiz oranlarını sabit tuttu. Yaptığı açıklamada TCMB, başta petrol olmak üzere düşen emtia fiyatlarının enflasyonda öngörülen düşüş sürecini

Detaylı

Günlük Strateji Notu Tahvil: Döviz: Hisse Senedi: Altın:

Günlük Strateji Notu Tahvil: Döviz: Hisse Senedi: Altın: Günlük Strateji Notu 22.02.2017 Tahvil: Piyasalar bu gece yayımlanacak Fed toplantı tutanaklarında bir sonraki faiz artırımının zamanlamasına dair ipucu arayacak. Tutanaklar öncesinde Fed üyelerinden gelen

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bu sabah yayımlanacak TCMB Enflasyon Raporu nda TCMB nin güncel varsayımları, yıl sonu TÜFE tahmini ve para politikasına ilişkin değerlendirmeleri yer alacak. Raporun sunumu ve TCMB Başkanı Başçı nın katılacağı

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dün sabah saatlerinde hafif satış yönünde açılan yurt içi bono piyasasında, A.B.D. de güçlü gelen Chicago PMI verisi sonrasında satışlar hızlandı ve 10 yıllık tahvilin bileşik faizinde gün içinde yaklaşık

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Yeni haftaya başlarken döviz piyasasında likiditenin artmasına rağmen bono tarafında hacimlerin hâlâ düşük olduğunu görüldü. Düşük hacimle de olsa getiri eğrisinin uzun tarafında öğleden sonra görülen

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günlük Strateji Notu 31.07.2017 Tahvil: A.B.D. tahvil faizleri Cuma günü beklentiden zayıf gelen A.B.D. verileri ve Kuzey Kore nin füze deneme haberleri nedeniyle geriledi. Bu haftanın öne çıkan gündem

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Gelişmekte olan ülke piyasalarında görülen sert satışların durulmasına ve yerini iki gündür temkinli bir iyimserliğe bırakmasına bağlı olarak dün yurt içi bono piyasası alım yönünde hareket etti. Yarın

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Hem bankaların borçlanma maliyetlerinin artması ve TCMB nin %6.8 olan yıl sonu enflasyon tahmininin üzerine çıkılacağı beklentisi hem de dün USD/TRY kurunun günün büyük kısmında 2.02 seviyesinin üzerinde

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri A.B.D. de açıklanacak Haziran ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi dışında dikkate değer bir verinin bulunmadığı bugün, yurt dışındaki siyasi gelişmeler takip edilecek. Yeni bir haber gelmemesi durumunda

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen baskınla Türk diplomatların rehin alınması, risk algısını artırarak tahvil faizlerinde yükselişe neden oluyor. Konuyla ilgili gelişmeler izlenirken, bu sabah açıklanacak

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Yılın son gününde yurt içi bono piyasasında dar bant aralığında, düşük işlem hacimli bir seyir görmeyi bekliyoruz. Yıl sonu hareketi nedeniyle bono faizlerinde sınırlı düşüş görülebilir (sayfa 2) Siyasi

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Yeni kabinede ekonomi yönetiminin başında Başbakan Yardımcısı Babacan ın kalmaya devam edeceği yönündeki beklentilerle dün öğle saatlerinde yurt içi tahvil piyasasında alım görüldü. Bugün yurt içi tahvil

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri A.B.D. nin 10 yıllık tahvil faizinin bugün 7 baz puanlık bant aralığında hareket etmesini bekliyoruz. Moody s in İstanbul da gerçekleştireceği konferanstan yansımaların izleneceği bugün, yurt içinde 2

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günlük Strateji Notu 07.08.2017 Tahvil: Cuma günü A.B.D. de açıklanan Temmuz ayı istihdam verilerinin iyi gelmesi, A.B.D. tahvil faizlerinin yükselmesine neden oldu. Bu hafta A.B.D. de Perşembe günkü ÜFE

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dün A.B.D. de yayımlanan veriler, yatırımcıların A.B.D. tahvillerine yönelik güvenilir liman alımlarının azalmasına neden oldu ve fiyatlar geriledi. Bu akşam açıklanacak Fed kararı öncesinde yatırımcıların

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günlük Strateji Notu 06.11.2017 Tahvil: Cuma günü açıklanan yıllık TÜFE artışının %11.20 den %11.90 a çıkması sonrasında yurt içi piyasalarda gözlenen satışların gün içinde artmasıyla birlikte tahvil faizlerinde

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri A.B.D. faizlerindeki yükselişe paralel olarak Cuma günü yurt içi bono piyasasında da satış yönünde bir seyir izlendi. Bugün açıklanacak Ekim ayı enflasyon verisi piyasanın beklentisinin üzerinde gelirse,

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Yurt içi tahvil piyasasında hacmin zayıf olmasını beklediğimiz bugün, işlemlerin 15 baz puanlık bant aralığında gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bu hafta A.B.D Hazinesi nin toplam US$ 105 milyarlık yüklü

Detaylı

Günlük Strateji Notu Tahvil: Döviz: Hisse Senedi: Altın:

Günlük Strateji Notu Tahvil: Döviz: Hisse Senedi: Altın: Günlük Strateji Notu 14.02.2017 Tahvil: Yellen in bugünkü konuşmasında Mart ayının faiz artırımı için canlı bir ay olduğunu söylemesi durumunda A.B.D. tahvil faizlerinde yükseliş görmeyi bekleyebiliriz.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günlük Strateji Notu 08.03.2017 Tahvil: Fed den gelecek haftaki toplantısında faiz artırımı geleceği beklentisi büyük ölçüde fiyatlamalara yansırken, A.B.D. tahvil piyasası ekonominin gücüne dair daha

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günlük Strateji Notu 20.06.2017 Tahvil: New York Fed Başkanı Dudley in para politikasını sıkılaştırmaya şu anda ara verilmesinin A.B.D. ekonomisini tehlikeye atacağını söylemesi dün A.B.D. tahvil faizlerinin

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Brexit sonrasında sert satışların olduğu hisse senedi piyasalarında şokun yavaş yavaş atlatılmasının ardından toparlanma yaşanırken, yatırımcıların güvenilir liman olarak değerlendirdikleri A.B.D. tahvillerindeki

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günlük Strateji Notu 17.07.2017 Tahvil: Cuma günü A.B.D. de açıklanan verilerin beklentiyi karşılamaması, Fed in 2018 yılı sonuna kadar 4 defa daha faiz artırımına gideceği düşüncesinin gerçekleşmeyeceğine

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri A.B.D. tahvil faizlerindeki düşüşe paralel olarak dün yurt içi bono faizlerindeki gerileme de devam etti. 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi %7.52 ile 19 Haziran dan beri en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bugünün gündeminde A.B.D. deki Eylül ayı NAHB konut piyasası endeksi dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor. Bugün yurt içi tahvil piyasasında faizlerin dar bant aralığında hareket etmesini bekliyoruz.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri A.B.D. de Columbus Günü nedeniyle bugün tahvil piyasası kapalı olacak. Hafta içinde A.B.D. nin 10 yıllık tahvil faizinde %2.30 seviyesinin kritik olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Önemli bir veri gündeminin

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Yurt içi bono piyasasında bugün sabah saatlerinde TCMB nin repo ihale tutarı, öğleden sonra ise TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısı izlenecek. Fed Başkanı Yellen dünkü konuşmasında, düşük enflasyonun ülke

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri TCMB Enflasyon Raporu nda, enflasyon tahminlerinde değişikliğe gidilmemesi ve Başkan Başçı nın söylemlerinden ölçülü faiz indirimi olasılığının devam ettiğinin anlaşılması, yurt içi tahvil faizlerinde

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Geçen hafta bayram tatili nedeniyle kapalı olan yurt içi bono piyasası, küresel piyasalardaki son gelişmeleri dün fiyatlara yansıttı. Bono getiri eğrisinin tüm vadelerinde faiz düşüşü yaşanırken, 2 yıl

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Fed tutanaklarında A.B.D. ekonomisinin güç kazanmakta olduğu yer alsa da, ilk faiz artırımına 2015 yılının 2. çeyreğinden önce gidilebileceğine yönelik bir işaretin olmaması A.B.D. tahvillerine alım getirirken,

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Son iki gündür yönünü aşağı çeviren yurt içi tahvil faizlerinde, Moody s kararı öncesindeki seviyelere geri gelindi. Moody s kararına ilk tepkilerin ve Hazine nin yüklü ihalelerinin geride bırakılmasının

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günlük Strateji Notu 31.03.2017 Tahvil: Dün A.B.D. de açıklanan 4. çeyrek GSYH büyüme verisinin %2.1 ile %1.9 olan tahminin üzerinde gelmesi A.B.D. tahvil faizlerinin yükselmesine neden oldu. Yurt içi

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günlük Strateji Notu 23.03.2017 Tahvil: Bugünün öne çıkan iki gelişmesi, A.B.D. de Fed Başkanı Yellen in konuşması ve Temsilciler Meclisi nde yapılacak sağlık yasasına ilişkin oylama olacak. Bugün sağlık

Detaylı

Günlük Strateji Notu Tahvil: Döviz: Hisse Senedi: Altın:

Günlük Strateji Notu Tahvil: Döviz: Hisse Senedi: Altın: Günlük Strateji Notu 15.02.2017 Tahvil: A.B.D. tahvil faizlerindeki yükselişte, Yellen in destekleyici para politikasını geri çevirmek için çok uzun beklemenin akıllıca olmadığını söylemesi etkili oldu.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dün A.B.D. de açıklanan ISM imalat endeksinin ortalama beklentinin üzerinde gelmesinin ardından A.B.D. nin 10 yıllık tahvil faizi %2.3840 ile 8 Ekim den beri görülen en yüksek seviyesine çıktı. Bugün A.B.D.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri A.B.D. tahvil faizlerinin 11 ayın en yüksek seviyesinden gerilemiş olması, Türkiye nin Eurobond faizlerindeki yükselişin sınırlı da olsa bir kısmının geri alınmasını sağladı. A.B.D. de sanayi üretimi,

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Daha yüksek enflasyon ve Fed faiz oranı beklentileri A.B.D. tahvilleri üzerindeki baskısını sürdürüyor. Bugün yurt içi tahvil faizlerinin, bir yandan A.B.D. tahvil faizlerini izlerken, bir yandan da USD/TRY

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günlük Strateji Notu 30.03.2017 Tahvil: Bugün A.B.D. tahvil faizlerinin yönünü, 4. çeyrek GSYH büyüme verisi ve Fed yetkililerinin önümüzdeki dönemde bankanın faiz artırım hızına ilişkin olası yorumları

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri A.B.D.'de beklentiden iyi gelen veriler Fed in öngörülenden daha erken bir zamanda tahvil alımlarını azaltabileceğini düşündürürken, tahvillere satış getiriyor. Dün A.B.D. de tatil nedeniyle bono piyasası

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Trump ın vaat ettiği daha gevşek mali politikaların ve daha korumacı ticaret politikalarının uygulanmasının enflasyonda artışa yol açacağı ve Fed in de öngörülene göre daha fazla faiz artırımına gidebileceği

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri TCMB nin para politikasında sıkılaştırmaya gitmesi ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düzeltmenin enflasyonu yıl sonu tahmini olan %6.8 e indirmeye yetmeyeceğini belirtmesi, özellikle kısa ve orta vadeli

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Birleşik Krallık ta 23 Haziran da yapılacak referanduma ilişkin endişelere bağlı olarak Alman tahvilleri bir süredir güvenilir liman alımlarıyla geriliyor. Dün 10 yıllık Alman tahvili gün içinde %0.035

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Yeni yıl haftasında tahvil piyasalarındaki düşük işlem hacminin korunması beklenebilir. Bugün A.B.D. nin 10 yıllık tahvil faizinin %2.22-%2.27 aralığında hareket edeceğini düşünüyoruz (tahvil, sayfa 2)

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Yellen in ve Fischer in konuşmalarının ardından Cuma günü A.B.D. de açıklanacak resmi istihdam verileri daha fazla merakla beklenir oldu. Her ne kadar bugün açıklanacak özel sektör istihdam verisi ile

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Çarşamba günü sonuçlanan Fed toplantısının ardından yayımlanan projeksiyonlarda, 2015 sonu için daha fazla Fed üyesinin daha yüksek faiz oranı tahmininde bulunması, A.B.D. tahvillerinde dün de satışın

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Yerel seçim sonuçlarının mevcut siyasi durumun korunacağını işaret etmesinin ardından bu sabah gerileyen USD/TRY kuruna paralel olarak yurt içi bono faizlerinin de güne düşüşle başlamasını bekliyoruz.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye nin kredi notunu BBB- olarak teyit etti ve kredi notunun görünümünü de durağan olarak korudu. Fitch in kredi notunun görünümünde herhangi bir değişikliğe gitmemesi,

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri A.B.D. 10 yıllık tahvil faizlerinde dün yaşanan yukarı yönlü hareketin öğleden sonra ADP istihdam raporunun açıklanmasıyla birlikte hızlandığı gözlendi. Veri öncesinde %2.8042 seviyesinde bulunan faiz,

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dün A.B.D. de işsizlik maaşı başvurularının ve perakende satış verilerinin beklentiden kötü gelmesi, bazı piyasa oyuncularına Acaba Fed tahvil alımlarını azaltmaya ara verebilir mi? diye düşündürdü ve

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bugün gösterge tahvilin bileşik faizinin yatay bant aralığında işlem göreceğini ve bono getiri eğrisinin uzun tarafının A.B.D. nin 10 yıllık tahvil faizine paralel hareket edeceğini düşünüyoruz (sayfa

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günlük Strateji Notu 14.06.2017 Tahvil: Fed den 25 baz puanlık faiz artırımını fiyatlamış olan piyasalarda, Fed yetkililerinin yılsonları itibarıyla Fed faiz oranının hangi seviyede oluşacağını işaret

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günlük Strateji Notu 06.09.2017 Tahvil: Dün A.B.D. tahvilleri genel olarak iki nedenden dolayı alıcılıydı. İlki Kuzey Kore gerginliği, diğeri ise Irma Kasırgası nın ekonomi üzerinde yaratacağı olumsuz

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Noel tatili nedeniyle Cuma günü kapalı olan A.B.D. piyasaları bugün açık, İngiltere piyasaları ise yarın açılacak. Bu sabah itibarıyla A.B.D. nin 10 yıllık tahvil faizi, Perşembe günkü kapanışa göre yükselerek

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günlük Strateji Notu 26.09.2017 Tahvil: Hazine Müsteşarlığı bugün düzenleyeceği 15 Mayıs 2019 vadeli, 2 yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracıyla Eylül ayı iç borçlanma programını tamamlayacak. İhaleye

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Başarısız darbe girişimi sonrasında yaklaşık 120 baz puanlık yükseliş yaşanan 2 yıllık ve 10 yıllık tahvillerin bileşik faizlerinde, bu yükselişin 65-68 baz puanı geri verildi. Bu sabah açıklanan Haziran

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Türkiye'nin USD cinsinden 5 yıllık CDS primi dün 250 baz puanın üzerine çıktı. Risk göstergelerinden birisi olarak da takip edilen CDS priminde Temmuz ortasından beri yaklaşık 36 baz puanlık artış yaşandı.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günlük Strateji Notu 24.07.2017 Tahvil: EUR nun USD karşısında yaklaşık son 2 yılın en yüksek seviyesine çıkması bazı yatırımcılara ECB nin tahvil alımlarını azaltma planını erteletebileceğini düşündürürken,

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Fed Başkanı Yellen dünkü konuşmasında, tam istihdama ve enflasyonda da %2 lik hedefe yaklaşılması nedeniyle faizlerin kademeli olarak artırılmasının mantıklı olacağını söyledi. Yellen in açıklamaları sonrasında

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri 2012 yıl sonunda %6.18 olan ve 2013 yılı içinde rekor düşük seviyesi olan %4.61 seviyesini gören 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, Aralık taki toplantısında Fed in Ocak ayında tahvil alımlarını

Detaylı

Hisse Senedi Piyasaları ve Emtia

Hisse Senedi Piyasaları ve Emtia Şirketlerin tahvil ihracı ve Fed in Aralık ta faiz artırımına gideceği beklentisi dün gün içinde A.B.D. tahvillerinin satıcılı seyrini sürdürmesine yol açsa da, hisse senedi piyasalarındaki satışların

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günlük Strateji Notu 23.05.2017 Tahvil: Almanya Başbakanı Merkel in, ECB nin gevşek para politikası uygulamaları nedeniyle EUR nun zayıf kaldığını söylemesi ve Almanya nın yüksek dış ticaret fazlasının

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günlük Strateji Notu 10.05.2017 Tahvil: A.B.D. Başkanı Trump ın FBI nin başındaki Comey i sürpriz bir kararla görevden alması riskten kaçınma hareketini beraberinde getirince A.B.D. tahvil faizlerindeki

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri OPEC in petrol üretimini kısma kararı almasının Brent petrol fiyatını yükseltmesi ve bunun enflasyonda artışa neden olacağı düşüncesi, A.B.D. tahvil faizlerinde yükselişe yol açtı. Faiz yükselişinde, beklentiden

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günlük Strateji Notu 13.06.2017 Tahvil: İlk çeyrek GSYH büyüme verisinin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi ve öncü göstergelerin 2. çeyrekten itibaren ekonomik büyümenin hız kazandığını işaret etmesi,

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günlük Strateji Notu 22.05.2017 Tahvil: A.B.D. tahvil faizlerindeki düzeltme hareketi bugün sınırlı olarak devam edebilir. A.B.D. Hazinesi bu hafta toplam US$ 88 milyarlık tahvil ihracı gerçekleştirecek.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bankaların borçlanma maliyetlerinin artması bono faizleri üzerinde yukarı yönde baskı yaratırken, dün USD/TRY kurundaki artış da bono faizlerinde görülen yaklaşık 20-25 baz puanlık yükselişte etkiliydi.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Cuma günü A.B.D.'de beklentinin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisi, Fed in öngörülenden daha erken bir zamanda tahvil alımlarını azaltabileceğini düşündürdü ve tahvillere satış getirdi. Bugün A.B.D.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Cuma günü A.B.D. de açıklanan Şubat ayı tarım dışı istihdam verisinin ardından Fed in 19 Mart taki toplantısında tahvil alımlarını US$ 10 milyar daha azaltacağı beklentisinin destek bulmasıyla birlikte

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günlük Strateji Notu 10.04.2017 Tahvil: Cuma günü beklentiden zayıf gelen A.B.D. istihdam verileriyle gerileyen A.B.D. tahvilleri, daha sonra New York Fed Başkanı Dudley den gelen açıklamalarla yönünü

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bir taraftan yurt içinde hareketlenen siyasi gündem takip edilirken, dün TSK nın operasyon düzenlediği haberinin ve kredi derecelendirme kuruluşu Moody s in açıklamalarının ardından TRY, diğer gelişmekte

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Pazartesi günü beklentinin üzerinde gelen Ekim ayı enflasyon verisinin ardından dün TCMB, 11-12 Kasım da ek parasal sıkılaştırmaya gideceğini açıkladı. Daha önce haftada bir gün uygulanan ek parasal sıkılaştırmanın

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dün A.B.D. nin 2 yıllık tahvil faizi %0.8150 ile 2011 yılının Nisan ayından, 10 yıllık tahvil faizi de %2.2940 ile 30 Temmuz dan beri en yüksek seviyesini gördü. A.B.D. de yarın sonuçlanacak Fed toplantısı

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Geçen hafta A.B.D. de güçlü gelen Ekim ayı istihdam verilerinin 16 Aralık taki toplantısında Fed in faiz artırımı için elini rahatlattığı düşüncesi USD ye destek verirken, 3 Aralık taki toplantısında ECB

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri TCMB nin ek parasal sıkılaştırmayı düşünülenden daha seyrek yapabileceği endişesine ek olarak bu sabah Çin de açıklanan Aralık ayı PMI verisinin beklentiden kötü gelmesi riskten kaçışı beraberinde getirerek

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günlük Strateji Notu 12.09.2017 Tahvil: Hazine Müsteşarlığı bugün iki tahvil ihalesi düzenleyecek. Hazine nin iç borç çevrim oranının yükselmesiyle birlikte ihalelere gelecek talep de daha yakından izlenecek.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bugün yurt içi bono piyasasında Mart ayı enflasyon gerçekleşmeleri ve TCMB Başkanı Başçı nın Londra da ekonomistlerle yapacağı toplantıdan yansımalar izlenecek. Beklentiden belirgin yönde sapmadıkça enflasyon

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Fed in aylık tahvil alım miktarını US$ 65 milyara indirmesi ve bu sabah Çin de nihai PMI verisinin son 6 ayda ilk defa azalması, halihazırda satış görülen gelişmekte olan ülke piyasalarına olumsuz yansıdı.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günlük Strateji Notu 14.11.2017 Tahvil: Hazine Müsteşarlığı bugün 13 Kasım 2019 vadeli, 2 yıllık tahvilin ilk ihracını ve 11 Ağustos 2027 vadeli, 10 yıllık tahvilin yeniden ihracını yapacak. Dün 15 Mayıs

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Fed in 2015 yılında faiz artırımına gideceği beklentisi güçlü olmasına karşın A.B.D. tahvil faizlerinde son günlerde görülen gerileme, küresel büyümenin yavaşladığı endişeleriyle ve güvenilir liman arayışıyla

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Portekiz in en büyük bankalarından Banco Espirito Santo'nun en büyük hissedarının durumuna dair endişeler, bankanın sermaye tabanını olumsuz etkileyebileceğini düşündürdü ve dün Avrupa borsalarında satış

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri A.B.D. de bugün Nisan ayı ISM hizmetler endeksi açıklanacak. Veri gündeminin zayıf olduğu bugün, yurt içinde 2 yıllık tahvilin bileşik faizinin %10 seviyesinin üzerinde kalmasını bekliyoruz. Tahvil faizleri

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri 19 Nisan da görev süresi dolacak olan TCMB Başkanı Başçı nın yerine Para Politikası Kurulu üyesi Murat Çetinkaya nın atanma kararı, hem bu konudaki belirsizliğin giderilmesi hem de kurum içinden atama

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Cuma günü A.B.D. de açıklanan istihdam verilerinin iyi geldiğini ve işgücü piyasasının güçlenmekte olduğunu söyleyebiliriz. Verilerin ardından Fed in ilk çeyrekte faiz artırımına gidebileceği olasılığını

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından yurt içi tahvil faizlerinde sınırlı düşüş görüldü. 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 19 Temmuz dan beri ilk defa %9 bileşik faiz seviyesinin altında kapandı.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Yurt içinde Cuma günü 2 yıllık ve 10 yıllık tahvillerin bileşik faizi %9 seviyesinin altında kapansa da, halen %9 seviyesi kritik önem taşıyor. Ekim deki TL 10.8 milyarlık borçlanma öngörüsünün büyük kısmını

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri A.B.D. Başkanı Trump ın ticaret politikalarında korumacı bir tavır benimsemesi, güvenilir liman özelliğini öne çıkartarak A.B.D. tahvillerinde alım görülmesine neden oldu. A.B.D. Hazinesi bugün düzenleyeceği

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dün akşam yükselen A.B.D. nin 10 yıllık tahvil faizine paralel olarak bu sabah bono piyasasının güne satış yönünde başlamasını bekliyoruz. Sabah saatlerinde açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verisinin

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Paskalya tatilinin ardından yatırımcıların piyasalara dönmesi ve Cuma günü zayıf gelen A.B.D. tarım dışı istihdam verisi sonrasında dün USD deki değer kaybının geri alınması, USD/TRY kurunun ve yurt içi

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri A.B.D. ve Almanya tahvil faizlerindeki yükselişte, ECB nin varlık alımlarını kademeli olarak azaltarak sonlandırabileceği olasılığına yer veren haberin de etkisi oldu. Bugün A.B.D. de haftalık işsizlik

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bu hafta A.B.D. Hazinesi nin düzenleyeceği ihalelere gelecek talep, Çarşamba günü yayımlanacak olan 17-18 Aralık taki Fed toplantı tutanakları ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, A.B.D.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Haftanın en merakla beklenen gelişmesi, yarınki toplantısında TCMB Para Politikası Kurulu nun alacağı kararlar olacak. Aralık ortasında yurt içindeki siyasi risk algısının artması ve Fed in tahvil alımlarını

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bugün yurt içinde Ağustos ayı enflasyon verileri açıklanacak. Piyasanın ortalama beklentisi TÜFE nin aylık bazda %0.15 gerileyeceği yönünde. Dar bant aralığında hareket eden yurt içi tahvil piyasasında

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günlük Strateji Notu 15.03.2017 Tahvil: ING nin baz senaryosu; bu akşamki Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımının yapılması, para politikası için kademeli artışlar ifadesinin yeniden kullanılması,

Detaylı