Bugünün Günde mi. Kuş Bakı şı Pi yasal ar. 3 Şubat 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bugünün Günde mi. Kuş Bakı şı Pi yasal ar. 3 Şubat 2014"

Transkript

1 Geç en haf t a gel i ş mekt e ol an ül kel eri n mer kez bankal arı ndan gel en açı kl a mal arı n y at ı rı mcıl arı n endi şel eri ni gi der emedi ği gör ül dü ve Cu ma günü A. B. D. ni n 10 yı llık t ahvil f ai zi % il e 2013 yılı Kası m ayı başından beri gör ül en en düş ük s evi yesi geri l edi. TCMB Par a Politi kası Kur ul u nun geçen haft a ar a t opl antı düzenl eyer ek al dı ğı güçl ü f ai z artırı m kar arı, bono getiri eğri si ndeki en kı sa vadeli kağıtl ar üzeri ndeki f onl ama baskı sı nı artır mı ştı. Bugün gözl er Oc ak ayı enfl asyon ger çekl eş mel eri ne çevril ecek. TÜFE artışı nı n, %1. 6 ol an pi yasanı n ort al ama bekl enti si nden yukarı yönde sap ması hali nde yurt i çi bono f ai zl eri nde yükseli ş bekl enebilir. Veri ni n pi yasanı n bekl enti si nden daha düşük gel mesi hal i nde i se bono f ai zl eri nde belir gi n bi r düşüş gör eceği mi zi düşün müy or uz ( sayf a 2) Bugün yurt i çi nde açı kl anacak ol an Ocak ayı enfl asyon veril eri mer akl a bekl eni yor. Yurt dı şı nda i se Al manya da ve Eur o Böl gesi nde açı kl anacak PMI veril eri il e A. B. D. deki I SM i mal at veri si, EUR/ USD pari t e har eketl erinde et kili ol acak. Haftanı n en öne çıkan i ki gelişmesi i se, Perşembe günkü t opl antısında ECB ni n zayıf büyümeye karşı bir pol i ti ka adı mı at ı p at mayacağı ( at ması hal i nde EUR değer kaybedecek) ve Cu ma günü A. B. D de açı kl anacak Ocak ayı t arı m dı şı i sti hda m v eri si ol acak. EUR/ USD parit esi nde sevi yesi ni n kırılması hali nde e kadar öne ml i bi r dest ek bul un muy or ( sayf a 3) Bugünün Günde mi Ül ke Sa at ( TSİ ) Ver i / gel i ş me I NG t a h mi ni Pi yasa bekl enti si Önceki veri Tür ki ye 10: 00 Oc ak ayı TÜFE ( aylı k %/ YY %) 1. 53/ / / 7. 4 A.B.D. 17: 00 Oc a k ayı I S M i mal at Eur o Böl gesi 11: 00 Oc a k ayı P MI i mal at Al ma ny a 10: 55 Oc a k ayı P MI i mal at Di ğer günde m maddel eri i çi n l ütf en Takvi m kı smı na bakı nı z. MA: Mevsi mselli kt en arı ndırıl mı ş. YY: Yıl dan yıl a ÇÇ: Çeyr ekt en çeyr eğe Kaynak: I NG, Tho mson Reut er s, Bl oo mber g Kuş Bakı şı Pi yasal ar Günl ük Sevi ye d e ği şi m ( %) US D/ T RY E UR/ T RY E UR/ USD Yurt i çi göst er ge t ahvil ( %) Basi t Bi l eşi k Bi r gün önceki kapanı ş Bugün açılış OT C de i şl em geç medi. Göst er ge Eur obond - Oca MB O/ N bor çl an ma f ai zi ( %) MB haf t al ı k r epo i hal e f ai zi ( %) Mar j i nal f onl a ma mali yet i ( %) Kaynak: Reut ers, Bl oomberg, TCMB, OTC, I NG Öz el Bankacı lı k St r at eji Böl ümü Pınar Uslu - St r at ej i st Kapanış Günlük Değişim (%) YBY* Değişim (%) BIST , BIST-30 74, BIST Bankacılık 106, FTSE 100 EOD 6, XETRA DAX 9, Dow Jones Ind. Ave. 15, Nasdaq Bileşik 4, S&P 500 1, Altın 1, Brent petrol * Yılbaşından bu yana pi nar. usl ngbank. co m. tr

2 Bono Pi yasası TCMB Par a Pol iti kası Kur ul u nun geçen haft a ar a t opl antı düzenl eyer ek al dı ğı güçl ü f ai z artırı m kar arı, bono getiri eğri si ndeki en kı sa vadeli kağıtl ar üzeri ndeki f onl ama baskı sı nı artır mı ştı. Cu ma günü bono pi yasası nda ni spet en dar bant ar alı ğı nda i şl eml er gerçekl eşti. 7 Eki m 2015 vadeli göst er ge t ahvili n bil eşi k f ai zi Cu ma günü sadece 3 baz puanlı k bant ar alı ğı nda i şl em gör dü ve haft ayı % il e Perşembe gününe gör e 10 baz puan yukarı da t ama ml adı. Göst er ge t ahvi l de Pazart esi günü val örl ü i şl em geç me di. 27 Eyl ül 2023 vadeli, 10 yı l l ı k t ahvi l i n bi l eşi k f ai zi i se yat ay seyr eder ek % sevi yesi nden kapandı. Son döne mde geli ş mekt e ol an ül kel er den çı kı ş yaşan ması, yatırı mcıl arı n güvenilir li man ar ayı şı na gi r mel eri ne neden ol du ve A.B.D. t ahvill eri ne al ı m g el di. Gel i ş mekt e ol an ülkelerin merkez bankalarından geçen haft a gel en açı kl amal ar A. B. D. t ahvill eri ndeki al ı ml arı sı nı rl asa da, y at ı rı mcı l arı n endi şel eri ni gi der e medi v e y eni den A.B.D. t ahvil pi yasası nda al ı m gör ül dü. Cu ma günü A.B.D. nin 10 yı l l ı kt ahvi lf ai zi % i l e 2013 yıl ı Kası m ayı başı ndan beri gör ül en en düşük sevi yesi geril edi. Bu sabah t ahvili n f ai zi % sevi yesi nde bul unuyor. Hazi ne Müst eşarlı ğı, Şubat ta t opl a m TL 15. 6mi l y ar lık iç borç i tf ası na k ar şıl ı k düzenleyeceği 6 ihale ve bir kira sertifikası ihracıyla t opl a m TL 13. 7mi l y ar lık i ç borçl anma yapmayı pl anl ı yor. İ hr açl ar dan bi ri si pi yasanı n y eni g öst er ge t ahvi li ol acak ( 24 Şubat 2016 vadeli). Mar t ta t opl a m TL 19. 2mi l y ar lık i ç bor ç ser vi si ne kar şılı k t opl a m TL 16. 9mi l y ar lık satı ş yapıl ması öngör ül üyor. Ni s a n da t opl a mtl mi l y lar ı k i ç bor ç i tf ası na k ar şı l ı k t o pl a TL m mi l y lar ı k i ç bor çl an ma yapıl ması pr ogr a ml anı yor. Gör üş: Geçen haft a geli şmekt e ol an ül kel eri n mer kez bankal arı ndan g el en açı kl a mal arı n y at ı rı mcıl arı n endi şel eri ni gi der e medi ği gör ül dü v e Cu ma günü A. B. D. ni n 10 yı l l ık t ahvi l f ai zi % i l e 2013 yı l ı Kası m ayı başı ndan beri gör ül en en düş ük s evi yesi geri l edi. T CMB Par a Politi kası Kur ul u nun geçen haft a ar a t opl antı düzenl eyer ek al dı ğı güçl ü f ai z artırı m kar arı, bono getiri eğri si ndeki en kı sa vadeli kağıtl ar üzeri ndeki f onl ama baskı sı nı artır mı ştı. Bugün gözl er Ocak ayı enfl asyon ger çekl eş mel eri ne çevril ecek. TÜFE artı şı nı n, %1. 6 ol an pi yasanı n ort al ama bekl enti si nden yukarı yönde sapması hali nde yurt i çi bono f ai zl eri nde yükseli ş bekl enebi li r. Ver i ni n pi yasanı n bekl enti si nden daha düşük gel mesi hali nde i se bono f ai zl eri nde beli r gi n bi r düşüş gör eceği mi zi düşün müyor uz. Eur obond Tür ki ye 2030 Eur obond; / Cu ma günü Türkiye nin 5 yıllık USD cinsinden CDS leri baz puan sevi yesi nden puan sevi yesi ne y üks el di. Tür ki ye ni n 2030 vadeli, USD ci nsi nden Eur obond unda i se fi yat US$ sevi yesi nden US$ sevi yesi ne i ndi. * CDS: Kr edi temerrüt takası, ül kel eri n veya şi r ketl eri n her hangi bir ifl as dur umunda bor çl ar ı nı ödey e me me ol ası l ı ğı na kar şı al ı nan bi r çeşi t si gort adı r. Si gort a özelli ği ni n yanı sı r a spek ül ati f a ma çl arl a t ezgah üst ünde al ı nı p satıl an bi r çeşi t türev enstrümandır. Dövi z Pi yasası TCMB f ai z or anl arı nı artır madan önce TRY, geli şmekt e ol an ül kel eri n par a bi ri ml eri nden ol umsuz yönde ayrıl ı yor du. Güçl ü f ai z artırı m k ar ar ı nı n g el mesi, TRY ni n ol u ml u t epki ver mesi ne n eden ol du, ancak ay nı döne mde gel i ş mekt e ol an ül kel er e y önel i k endi şel er ri skl i varl ı kl ar dan kaçı şı ber aberi nde geti ri r ken, TRY de baskı al tı nda kal mayı sür dür dü. Cu ma g ünü y ur t i çi nde Ar al ı k ayı dı şt i car et açı ğı nı n US$ mi l y ar l a US$ 7. 9 mi l yar ol an ort al ama bekl enti ni n üzeri nde gel mesi, USD/ TRY kur unda yükseli şe neden ol du. Ul usl ar ar ası kr edi der ecel endi r me kur ul uşu Moody s i n açı kl amal arı da T RY üz eri nde htt p: // www. i ngbank. co m. tr/tr/sizi n-i ci n/ oz el - bankacilik ( 0212)

3 baskı yar attı. Açı kl a ması nda Mo ody s, TCMB ni n f ai z artırımı nı n dövi zdeki vol atilit eyi, ekono mi deki fi nansal str esi azaltı p, öde mel er dengesi kri zi i hti mali ni sı nırl ayacağı nı belirtti, ancak bu adı mı n mali yeti ni n i se önemli öl çüde zayıfl ayan büyü me gör ünü mü ol acağı nı açı kl adı. Moody s, Tür ki ye ni n kr edi not unu geçen sene Mayı s ayı nda yatırı m yapıl abilir sevi yeye yükselt mi ş ve kr edi not unun gör ünü mü nü de dur ağan ol ar ak bel i rl e mi şti. Cu ma g ünü Al ma ny a da açı klanan Ar al ı k ayı per akende satışl ar v eri si %0. 2 li k artı ş bekl enti si ne kar şı n %2. 5 geril edi. Kası m ayı veri si de %1. 5 t en %0. 9 a r evi ze edil di. Eur o Böl gesi nde Ocak ayı nda enfl asyon yıllık bazda %0. 7 i l e %0. 9 ol an ort al ama bekl enti ni n altı nda gerçekl eşti. Böl gede defl asyon t ehdi di hi ssedilirken, bu haft a Per şembe günkü t opl antı sı nda ECB ni n zayıf büyümeye kar şı bi r politi ka adı mı at abil eceği ne dai r bazı bekl entil er dest ek bul du v e EUR değer kaybetti. EUR/ USD paritesi, s evi yesi ni n al tı na geri l edi. Bu sabah parit e , US D/ T RY k ur u sevi yesi nde bul unuyor. Gör üş: TCMB f ai z or anl arı nı artır madan önce TRY, geli şmekt e ol an ül kel eri n par a bi ri ml eri nden ol umsuz yönde ayrılıyor du. Güçl ü f ai z artırı m k ar arı nı n gel mesi, TRY ni n ol u ml u t epki ver mesi ne n eden ol du, ancak ay nı döne mde gel i ş mekt e ol an ül kel er e y önel i k endi şel er ri skli varlı kl ar dan kaçı şı ber aberi nde getirirken, TRY de baskı al tı nda kal mayı sür dür dü. Bugün yurt içinde açıklanacak ol an Ocak ayı enfl asyon verileri mer akl a bekl eni yor. Yurt dı şı nda i se Al manya da ve Eur o Böl gesi nde açı kl anacak P MI v eri l eri i l e A. B. D. dekii S Mi mal at v er i si, E UR/ US D p ar i t e h ar ek et l eri nde et ki l i ol ac ak. Haf t anı n e n ö n e çı k ani ki g el i ş me sii se, Per şe günkü mb e t opl ant ı sı nda ECB ni n z ayı f büyü mey e k ar şı bi r pol i ti ka adı mı at ı p at may acağı ( at ması hal i nde EUR değer kaybedecek) ve Cu ma günü A. B. D de açı kl anacak Ocak ayı t arı m dı şı i sti hda m veri si ol acak. EUR/ USD parit esinde sevi yesi ni n kırıl ması hali nde e kadar öne ml i bi r dest ek bul un muyor. US DT RY i çi n Dest ek: Di r enç: E URUS D i çi n Dest ek: Di r enç: Hi sse Senedi Pi yasal arı v e E mt i a Cu ma g ünü BI ST- 100 endeksi %1. 34 azal ar ak 61, puandan günü t ama ml adı. TCMB ni n f ai zl eri ni artır ması her ne kadar TRY ye destek veriyorsa da, ekono mi k büyü mede aşağı yönde r evi zyon yapıl abil eceği, bankal arı n ve şi r ketl eri n karl ıl ıkl arı nı n da aşağı yönde güncell eneceği düşüncesi, endekst e düşüşe neden ol uyor. Geçen haf t a BI ST- 100 endeksi yakl aşı k %4, BI ST- 30 endeksi %4. 6 azal dı. Bankacılık endeksi ndeki haft alı k bazdaki düşüş i se yakl aşı k %7 il e daha belirgi ndi. Cu ma günü kür esel bor sal arda da düşüş yaşandı. Merkez bankal arı ndan sı kıl aştırıcı par a politikası ve ger ekti ği nde pi yasaya mü dahal e y apı l abi l eceği yönündeki açı kl a mal ar gel se de, gel i ş mekt e ol an ül ke pi yasal arı ndan çı kı şl ar geçen haft a deva m etti. Cu ma günü A. B. D. bor sa endeksl eri de geril edi. S&P 500 endeksi Cu ma günü %0. 65 a zal ar ak 1, puandan kapandı. Do w Jones endeksi de %0. 94 geril edi. Çi n deki yıl başı t atili nedeni yl e al tı na ol an t al ep ol umsuz et kil eni rken, A. B. D. de büyümeni n güçl ü gel mesi, Fed i n t a h vi l al ı ml ar ı n azalt maya deva m ettireceği ni düşündür dü ve USD değer kazandı. USD deki değer kazancı da altının ons fi yatını baskı altında t uttu. Cu ma günü altı nı n ons fi yatı US$ 1, 238- US$ 1, 255 ar alı ğında har eket eder ek, US$ 1, sevi yesi nden haft ayı t ama ml adı. Bu sabah er ken saatl er de al tı nı n ons fi yat ı US$ 1, 245 sevi yesi nde bul unuyor. Gör üş: Bu sabah Asya bor sal arı eksi de. BI ST- 100 endeksi nde 61, 425, 60, 750 ve 60, 000 dest ek; 62, 000, 62, 800, 63, 500 ve 64, 000 i se di r enç sevi yel eri. htt p: // www. i ngbank. co m. tr/tr/sizi n-i ci n/ oz el - bankacilik ( 0212)

4 Çi n deki yıl başı t atili nedeni yl e al tı na ol an t al ep ol umsuz et kil eni rken, A. B. D. de büyümeni n güçl ü gel mesi, Fed i n t a h vi l al ı ml ar ı n azalt maya deva m ettireceği ni düşündür dü ve USD değer kazandı. USD deki değer kazancı da altının ons fi yatını baskı altında t uttu. Cu ma günü altı nı n ons fi yatı US$ 1, 238- US$ 1, 255 ar alı ğında har eket eder ek, US$ 1, sevi yesi nden haft ayı t ama ml adı. Bu sabah er ken saatl er de altının ons fi yatı US$ 1, 245 s evi yesi nde bul unuyor. Altı nı n ons fi yatında US 1, 238, US$ 1, 227 ve US$ 1, 215 dest ek, US$ 1, 257, US$ 1, 271 ve US$ 1, 278 i se di r enç sevi yel eri. Bugün yurt i çi nde Ocak ayı enfl asyon verileri, Al manya da ve Euro Böl gesi nde PMI veril eri ve A.B.D. de Ar al ı k ayı i nş aat har ca mal arı ve Ocak ayı I SMi mal at veril eri açı kl anacak. htt p: // www. i ngbank. co m. tr/tr/sizi n-i ci n/ oz el - bankacilik ( 0212)

5 Va deli İ şl e m ve Opsi yon Pi yasası ( Vİ OP) PAY VADELİ İŞLEM PAZARLARI 31/01/2014 F_AKBNK0214S F_EREGL0214S F_GARAN0214S F_ISCTR0214S F_THYAO0214S F_TUPRS1214S F_VAKBN0214S KIYMETLİ MADENLER VADELİ İŞLEM PAZARLARI F_XAUTRY0214S , F_XAUTRY0414S , F_XAUTRY0614S , F_XAUUSD0214S0 1, , , , , , , ,956 11,242, , F_XAUUSD0414S0 1, , , , , , , , F_XAUUSD0614S0 1, , , , , , , , DÖVİZ VADELİ İŞLEM PAZARLARI F_EURUSD0314S ,101 6,471, , F_EURUSD0614S , F_EURUSD1214S , F_TRYEUR0214S ,070 9,486, , F_TRYEUR0414S , , F_TRYEUR0614S , F_TRYEUR1214S , F_TRYUSD0214S ,509 58, ,757, ,993 1,128 F_TRYUSD0414S ,098 23,435, ,551 4,042 F_TRYUSD0614S , , F_TRYUSD1214S , , ENDEKS VADELİ İŞLEM PAZARLARI F_XU S , ,766 1,464,604, ,623-6,959 F_XU S ,276, , F_XU S , F_XU S ,585, ENDEKS OPSİYON PAZARLARI SÖZLEŞME AÇILIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA UZLAŞMA ÖNCEKİ UZLAŞMA FİYAT İŞLEM İŞLEM İŞLEM OPSİYON PRİM SEANS SONU POZİSYON KODU FİYATI FİYAT FİYAT FİYATI FİYAT FİYATI FİYATI DEĞİŞİMİ (%) SAYISI MİKTARI HACMİ HACMİ AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ ALIM (CALL) OPSİYONLARI O_XU030E0214C74.000S O_XU030E0214C84.000S , SATIM (PUT) OPSİYONLARI O_XU030E0214P70.000S O_XU030E0214P74.000S O_XU030E0214P76.000S Kaynak : VİOP htt p: // www. i ngbank. co m. tr/tr/sizi n-i ci n/ oz el - bankacilik ( 0212)

6 Takvi m Ül ke Sa at ( TSİ ) Ver i / gel i ş me I NG t a h mi ni Pi yasa bekl enti si Önceki veri 3 Şubat Pazart esi Tür ki ye 10: 00 Oc ak ayı TÜFE ( aylı k %/ YY %) 1. 53/ / / : 00 Oc ak ayı ÜFE ( ayl ı k %/ YY %) -/- -/ / A.B.D. - Ocak ayı t aşıt satışl arı ( SAAR, milyon) : 00 Ar al ı k ayı i nşaat har ca mal arı ( ayl ı k %) : 00 Oc a k ayı I S M i mal at Eur o Böl gesi 11: 00 Oc a k ayı P MI i mal at Al manya 10: 55 Ocak ayı PMI i mal t a Güney Af ri ka 11: 00 Oc ak ayı Kasi go PMI Br ezi l ya 14: 00 Oc a k ayı P MI i mal at Şubat Sal ı A.B.D. 15: 30 Ri chmond Fed Başkanı Lacker i n konuş ması 17: 00 Ar al ı k ayı f abri ka si pari şl eri ( ayl ı k %) : 30 Chi cago Fed Başkanı Evans ı n konuş ması Eur o Böl gesi 12: 00 Ar al ı k ayı ÜFE ( ayl ı k %/ YY %) 0. 2/ / / Şubat Çar şa mba A.B.D. 14: 00 Haftalık konut kredisi başvuruları (%) : 15 Oc ak ayı özel sekt ör i sti hda m deği şi mi veri si ( bi n) : 00 Ocak ayı I SMhi zmetl er : 30 Phi l adel phi a Fed Başk anı Pl osser i n konuş ması 20: 40 Atl ant a Fed Başkanı Lockhart ı n konuş ması Eur o Böl gesi 11: 00 Ocak ayı PMI birleşik Al manya 10: 55 Ocak ayı PMI hi z met l er Pol onya - Mer kez Bankası f ai z kar arı ( %) Br ezi l ya 16: 30 Haf t al ı k ser may e akı mı veri si Şubat Per şe mbe A.B.D. 15: 30 Haft al ı k i şsi zl i k maaşı başvur ul arı ( bi n) : 30 Bost on Fed Başkanı Rosengr en i n konuş ması Eur o Böl gesi 14: 45 ECB f ai z kararı ( %) : 30 ECB Başkan ı Dr aghi ni n ECB t opl antı sı sonr ası değerl endi r mel eri Al ma ny a 13: 00 Ar al ı k ayı f abri ka si pari şl eri ( ayl ı k %) Şubat Cu ma A.B.D. 15: 30 Ocak ayı t arı mdı şı i sti hda m deği şi mi veri si ( bi n) : 30 Ocak ayı işsi zlik oranı ( %) Çi n 03: 45 Ocak ayı HSBC PMI hi zmetl er YY: Yıldan yıla ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe MA: Mevsi msel etkilerden arındırıl mış SAAR: Mevsi ms el et kil er den arı ndı rıl mış yıllık oran Kaynak: TCMB, I NG, Tho mson Reut er s, Bl oo mber g htt p: // www. i ngbank. co m. tr/tr/sizi n-i ci n/ oz el - bankacilik ( 0212)

7 Öz el Bankacı lı k St r at eji Böl ümü R. Pınar Uslu pi nar. usl ngbank. co m.tr K er i m Ay dı nl ar keri m. aydi nl ngbank. com.tr AÇI KL A MA Burada yer al an yatırı m bil gi, yorum ve t avsi yel er yatırım danışmanlığı kapsamı nda değil dir. Yatırı m danışmanlığı hi zmeti; ar acı kur uml ar, portf öy yöneti m şi rketl eri, mevduat kabul et meyen bankal ar il e müşt eri ar ası nda i mz al anacak yatırı m danı ş manl ı ğı sözl eş mesi çer çevesi nde sunul makt adır. Bur ada yer al an yor u m ve t avsi yel er, yor u m ve t avsi yede bul unanl arı n ki şi sel gör üşl eri ne dayan makt adı r. Bu g ör üşl er mal i d ur u mu n uzi l er i sk v e g et i rit er ci hl eri ni ze gun u y ol mayabilir. Bu nedenl e, sadece bur ada yer al an bil gil ere dayanıl ar ak yat ı rı m kar arı veril mesi bekl ent il eri ni ze uygun sonuçl ar doğur may abi li r. I NG Öz el Bankacıl ı k Yat ı rı m St r at ej i l eri Böl ümü t ar afı ndan sadece bil gi a maçlı ol ar ak hazırl anmı ş ol an bu r apor, hiç bir şekilde bir yatırı m öneri si veya her hangi bi r yatırı m ar acı nı n doğr udan al ı mı na veya satı mı na dai r bi r t eklif veya r ef er ans ol ar ak al ı nma mal ı dı r. Geç mi ş perf or mans, t aki p eden döne m i çi n bi r göst er ge değil dir. Bu r apor da sunul an bil gil eri n yayı m t ari hi itibarıyl a yanlış/yanıltıcı ol ma ması na özen göst eril mi ş ol ması na kar şı n, I NG BANK bil gil eri n doğr u ve t a m ol ması ndan sor uml u değil dir. Bu r apor da yer al an bil gil er her hangi bi r uyarı yapıl madan deği şebilir. I NG BANK ve kur um çal ı şanl arı bu r apor da sunul an bil gil eri n kul l anıl ması ndan kaynakl anabil ecek her hangi bir doğr udan ve/ veya dol aylı zar ar dan öt ür ü hi çbi r şekil de sor uml ul uk kabul et me mekt edi r. Telif hakkı saklı dır, her hangi bi r a maçl a I NG BANK ı n i zni ol madan rapor un t a ma mı veya bi r kı smı başka bi r yer de yeni den yayı ml ana maz, dağıtı mı yapıl amaz. Tü m hakkı saklı dır. Bu r apor da açı k kaynak belirtil me mi ş ol sa da, yer al an bazı değerl endi r mel er ve öngör ül er daha önce I NG BANK Ekono mi k Ar aştır mal ar Gr ubu ve/ veya I NG Fi nanci al Mar ket s Resear ch r aporl arı nda y er al mı ş ol abi li r. I NG B A NK, bu r apor un Tür ki ye de yayı ml an ması ndan sor uml udur. htt p: // www. i ngbank. co m. tr/tr/sizi n-i ci n/ oz el - bankacilik ( 0212)

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 215 Dünya ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %,2 oranında daralmıştır. İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin seyrine ilişkin açıklanan veriler

Detaylı

Küresel piyasalarda istisnai gün

Küresel piyasalarda istisnai gün 10 Aralık 2014 Küresel piyasalarda istisnai gün Yunanistan da parlementonun yenilenebileceği ihtimali ve Çin in dün AAA ratingi altındaki tahvillerin kısa vadeli krediler için teminat olarak kabul edilmeyeceğini

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Haftalık Ekonomi ve Finans Bülteni 06 Temmuz 2015 / 27

Haftalık Ekonomi ve Finans Bülteni 06 Temmuz 2015 / 27 Haftalık Ekonomi ve Finans Bülteni 0 / 27 Haftaya Bakış Geçtiğimiz hafta küresel piyasaların gündeminde Yunanistan kaynaklı gelişmeler ön plana çıktı. Uluslararası kreditörler ile kemer sıkma ve emeklilik

Detaylı

16 Şubat - 20 Şubat 2015

16 Şubat - 20 Şubat 2015 GLOBAL PİYASALARDA GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÖZETİ VE GELECEK HAFTA... Geçtiğimiz hafta uluslar arası piyasalarda hangi gelişmelerin yaşandığını kısaca özetleyelim. ABD tarafı daha önceki haftalara göre sakin

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ

GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ Ga ran t i Emek l i l i k ve Hayat A.Ş. Grup la ra Yöne l i k H isse Sened i Emek

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Mayıs 2015 İçindekiler Önsöz Genel değerlendirme ve özet Global ortam: Merkez bankaları ve Yunanistan tekrar ön saflarda... Türkiye ekonomisi: Büyüme yavaş,

Detaylı

Piyasalarda Bu Ay. Nisan 2014. Şebnem Mermertaş

Piyasalarda Bu Ay. Nisan 2014. Şebnem Mermertaş Piyasalarda Bu Ay Nisan 2014 Şebnem Mermertaş 1 Neler oldu? BIST mart ayında %11,5 yükseldi. Dünyada ekonomik büyüme endişeleri yeniden ortaya çıkarken, Ukrayna nın Rusya ya katılması gibi tarihe geçecek

Detaylı

Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir..." Bertrand Russell

Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir... Bertrand Russell Haziran 2014 Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir..." Bertrand Russell GÖRÜNÜM Ekonomi Mayıs ayında finans piyasalarında

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

08 Haziran - 12 Haziran 2015

08 Haziran - 12 Haziran 2015 Önümüzdeki Hafta Neleri Takip Edeceğiz? Pazartesi; Tüm gün Avustralya Piyasalar Kapalı 02:50 Japonya Cari Denge, GSYİH, 05:10 Çin Ticaret Dengesi, İthalat ve İhracat hacmi 09:00 Almanya Ticaret Dengesi,

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 8 Mayıs 2014 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Mart 2014) i İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 5 2. Krediler...

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Kasım Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı sigortası, emeklilik ve fon

Detaylı

NE OLA Kİ BU REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU ENDEKSİ?

NE OLA Kİ BU REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU ENDEKSİ? 12 ARALIK 2012 08:30 NE OLA Kİ BU REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU ENDEKSİ? Alman yatırımcı güven endeksinde belentilerin üzerindeki artış ve bu akşam sonucunun açıklanacağı FED in Açık Piyasa Komitesi nden (FOMC)

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı