Bugünün Günde mi. Kuş Bakı şı Pi yasal ar. 3 Şubat 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bugünün Günde mi. Kuş Bakı şı Pi yasal ar. 3 Şubat 2014"

Transkript

1 Geç en haf t a gel i ş mekt e ol an ül kel eri n mer kez bankal arı ndan gel en açı kl a mal arı n y at ı rı mcıl arı n endi şel eri ni gi der emedi ği gör ül dü ve Cu ma günü A. B. D. ni n 10 yı llık t ahvil f ai zi % il e 2013 yılı Kası m ayı başından beri gör ül en en düş ük s evi yesi geri l edi. TCMB Par a Politi kası Kur ul u nun geçen haft a ar a t opl antı düzenl eyer ek al dı ğı güçl ü f ai z artırı m kar arı, bono getiri eğri si ndeki en kı sa vadeli kağıtl ar üzeri ndeki f onl ama baskı sı nı artır mı ştı. Bugün gözl er Oc ak ayı enfl asyon ger çekl eş mel eri ne çevril ecek. TÜFE artışı nı n, %1. 6 ol an pi yasanı n ort al ama bekl enti si nden yukarı yönde sap ması hali nde yurt i çi bono f ai zl eri nde yükseli ş bekl enebilir. Veri ni n pi yasanı n bekl enti si nden daha düşük gel mesi hal i nde i se bono f ai zl eri nde belir gi n bi r düşüş gör eceği mi zi düşün müy or uz ( sayf a 2) Bugün yurt i çi nde açı kl anacak ol an Ocak ayı enfl asyon veril eri mer akl a bekl eni yor. Yurt dı şı nda i se Al manya da ve Eur o Böl gesi nde açı kl anacak PMI veril eri il e A. B. D. deki I SM i mal at veri si, EUR/ USD pari t e har eketl erinde et kili ol acak. Haftanı n en öne çıkan i ki gelişmesi i se, Perşembe günkü t opl antısında ECB ni n zayıf büyümeye karşı bir pol i ti ka adı mı at ı p at mayacağı ( at ması hal i nde EUR değer kaybedecek) ve Cu ma günü A. B. D de açı kl anacak Ocak ayı t arı m dı şı i sti hda m v eri si ol acak. EUR/ USD parit esi nde sevi yesi ni n kırılması hali nde e kadar öne ml i bi r dest ek bul un muy or ( sayf a 3) Bugünün Günde mi Ül ke Sa at ( TSİ ) Ver i / gel i ş me I NG t a h mi ni Pi yasa bekl enti si Önceki veri Tür ki ye 10: 00 Oc ak ayı TÜFE ( aylı k %/ YY %) 1. 53/ / / 7. 4 A.B.D. 17: 00 Oc a k ayı I S M i mal at Eur o Böl gesi 11: 00 Oc a k ayı P MI i mal at Al ma ny a 10: 55 Oc a k ayı P MI i mal at Di ğer günde m maddel eri i çi n l ütf en Takvi m kı smı na bakı nı z. MA: Mevsi mselli kt en arı ndırıl mı ş. YY: Yıl dan yıl a ÇÇ: Çeyr ekt en çeyr eğe Kaynak: I NG, Tho mson Reut er s, Bl oo mber g Kuş Bakı şı Pi yasal ar Günl ük Sevi ye d e ği şi m ( %) US D/ T RY E UR/ T RY E UR/ USD Yurt i çi göst er ge t ahvil ( %) Basi t Bi l eşi k Bi r gün önceki kapanı ş Bugün açılış OT C de i şl em geç medi. Göst er ge Eur obond - Oca MB O/ N bor çl an ma f ai zi ( %) MB haf t al ı k r epo i hal e f ai zi ( %) Mar j i nal f onl a ma mali yet i ( %) Kaynak: Reut ers, Bl oomberg, TCMB, OTC, I NG Öz el Bankacı lı k St r at eji Böl ümü Pınar Uslu - St r at ej i st Kapanış Günlük Değişim (%) YBY* Değişim (%) BIST , BIST-30 74, BIST Bankacılık 106, FTSE 100 EOD 6, XETRA DAX 9, Dow Jones Ind. Ave. 15, Nasdaq Bileşik 4, S&P 500 1, Altın 1, Brent petrol * Yılbaşından bu yana pi nar. usl ngbank. co m. tr

2 Bono Pi yasası TCMB Par a Pol iti kası Kur ul u nun geçen haft a ar a t opl antı düzenl eyer ek al dı ğı güçl ü f ai z artırı m kar arı, bono getiri eğri si ndeki en kı sa vadeli kağıtl ar üzeri ndeki f onl ama baskı sı nı artır mı ştı. Cu ma günü bono pi yasası nda ni spet en dar bant ar alı ğı nda i şl eml er gerçekl eşti. 7 Eki m 2015 vadeli göst er ge t ahvili n bil eşi k f ai zi Cu ma günü sadece 3 baz puanlı k bant ar alı ğı nda i şl em gör dü ve haft ayı % il e Perşembe gününe gör e 10 baz puan yukarı da t ama ml adı. Göst er ge t ahvi l de Pazart esi günü val örl ü i şl em geç me di. 27 Eyl ül 2023 vadeli, 10 yı l l ı k t ahvi l i n bi l eşi k f ai zi i se yat ay seyr eder ek % sevi yesi nden kapandı. Son döne mde geli ş mekt e ol an ül kel er den çı kı ş yaşan ması, yatırı mcıl arı n güvenilir li man ar ayı şı na gi r mel eri ne neden ol du ve A.B.D. t ahvill eri ne al ı m g el di. Gel i ş mekt e ol an ülkelerin merkez bankalarından geçen haft a gel en açı kl amal ar A. B. D. t ahvill eri ndeki al ı ml arı sı nı rl asa da, y at ı rı mcı l arı n endi şel eri ni gi der e medi v e y eni den A.B.D. t ahvil pi yasası nda al ı m gör ül dü. Cu ma günü A.B.D. nin 10 yı l l ı kt ahvi lf ai zi % i l e 2013 yıl ı Kası m ayı başı ndan beri gör ül en en düşük sevi yesi geril edi. Bu sabah t ahvili n f ai zi % sevi yesi nde bul unuyor. Hazi ne Müst eşarlı ğı, Şubat ta t opl a m TL 15. 6mi l y ar lık iç borç i tf ası na k ar şıl ı k düzenleyeceği 6 ihale ve bir kira sertifikası ihracıyla t opl a m TL 13. 7mi l y ar lık i ç borçl anma yapmayı pl anl ı yor. İ hr açl ar dan bi ri si pi yasanı n y eni g öst er ge t ahvi li ol acak ( 24 Şubat 2016 vadeli). Mar t ta t opl a m TL 19. 2mi l y ar lık i ç bor ç ser vi si ne kar şılı k t opl a m TL 16. 9mi l y ar lık satı ş yapıl ması öngör ül üyor. Ni s a n da t opl a mtl mi l y lar ı k i ç bor ç i tf ası na k ar şı l ı k t o pl a TL m mi l y lar ı k i ç bor çl an ma yapıl ması pr ogr a ml anı yor. Gör üş: Geçen haft a geli şmekt e ol an ül kel eri n mer kez bankal arı ndan g el en açı kl a mal arı n y at ı rı mcıl arı n endi şel eri ni gi der e medi ği gör ül dü v e Cu ma günü A. B. D. ni n 10 yı l l ık t ahvi l f ai zi % i l e 2013 yı l ı Kası m ayı başı ndan beri gör ül en en düş ük s evi yesi geri l edi. T CMB Par a Politi kası Kur ul u nun geçen haft a ar a t opl antı düzenl eyer ek al dı ğı güçl ü f ai z artırı m kar arı, bono getiri eğri si ndeki en kı sa vadeli kağıtl ar üzeri ndeki f onl ama baskı sı nı artır mı ştı. Bugün gözl er Ocak ayı enfl asyon ger çekl eş mel eri ne çevril ecek. TÜFE artı şı nı n, %1. 6 ol an pi yasanı n ort al ama bekl enti si nden yukarı yönde sapması hali nde yurt i çi bono f ai zl eri nde yükseli ş bekl enebi li r. Ver i ni n pi yasanı n bekl enti si nden daha düşük gel mesi hali nde i se bono f ai zl eri nde beli r gi n bi r düşüş gör eceği mi zi düşün müyor uz. Eur obond Tür ki ye 2030 Eur obond; / Cu ma günü Türkiye nin 5 yıllık USD cinsinden CDS leri baz puan sevi yesi nden puan sevi yesi ne y üks el di. Tür ki ye ni n 2030 vadeli, USD ci nsi nden Eur obond unda i se fi yat US$ sevi yesi nden US$ sevi yesi ne i ndi. * CDS: Kr edi temerrüt takası, ül kel eri n veya şi r ketl eri n her hangi bir ifl as dur umunda bor çl ar ı nı ödey e me me ol ası l ı ğı na kar şı al ı nan bi r çeşi t si gort adı r. Si gort a özelli ği ni n yanı sı r a spek ül ati f a ma çl arl a t ezgah üst ünde al ı nı p satıl an bi r çeşi t türev enstrümandır. Dövi z Pi yasası TCMB f ai z or anl arı nı artır madan önce TRY, geli şmekt e ol an ül kel eri n par a bi ri ml eri nden ol umsuz yönde ayrıl ı yor du. Güçl ü f ai z artırı m k ar ar ı nı n g el mesi, TRY ni n ol u ml u t epki ver mesi ne n eden ol du, ancak ay nı döne mde gel i ş mekt e ol an ül kel er e y önel i k endi şel er ri skl i varl ı kl ar dan kaçı şı ber aberi nde geti ri r ken, TRY de baskı al tı nda kal mayı sür dür dü. Cu ma g ünü y ur t i çi nde Ar al ı k ayı dı şt i car et açı ğı nı n US$ mi l y ar l a US$ 7. 9 mi l yar ol an ort al ama bekl enti ni n üzeri nde gel mesi, USD/ TRY kur unda yükseli şe neden ol du. Ul usl ar ar ası kr edi der ecel endi r me kur ul uşu Moody s i n açı kl amal arı da T RY üz eri nde htt p: // www. i ngbank. co m. tr/tr/sizi n-i ci n/ oz el - bankacilik ( 0212)

3 baskı yar attı. Açı kl a ması nda Mo ody s, TCMB ni n f ai z artırımı nı n dövi zdeki vol atilit eyi, ekono mi deki fi nansal str esi azaltı p, öde mel er dengesi kri zi i hti mali ni sı nırl ayacağı nı belirtti, ancak bu adı mı n mali yeti ni n i se önemli öl çüde zayıfl ayan büyü me gör ünü mü ol acağı nı açı kl adı. Moody s, Tür ki ye ni n kr edi not unu geçen sene Mayı s ayı nda yatırı m yapıl abilir sevi yeye yükselt mi ş ve kr edi not unun gör ünü mü nü de dur ağan ol ar ak bel i rl e mi şti. Cu ma g ünü Al ma ny a da açı klanan Ar al ı k ayı per akende satışl ar v eri si %0. 2 li k artı ş bekl enti si ne kar şı n %2. 5 geril edi. Kası m ayı veri si de %1. 5 t en %0. 9 a r evi ze edil di. Eur o Böl gesi nde Ocak ayı nda enfl asyon yıllık bazda %0. 7 i l e %0. 9 ol an ort al ama bekl enti ni n altı nda gerçekl eşti. Böl gede defl asyon t ehdi di hi ssedilirken, bu haft a Per şembe günkü t opl antı sı nda ECB ni n zayıf büyümeye kar şı bi r politi ka adı mı at abil eceği ne dai r bazı bekl entil er dest ek bul du v e EUR değer kaybetti. EUR/ USD paritesi, s evi yesi ni n al tı na geri l edi. Bu sabah parit e , US D/ T RY k ur u sevi yesi nde bul unuyor. Gör üş: TCMB f ai z or anl arı nı artır madan önce TRY, geli şmekt e ol an ül kel eri n par a bi ri ml eri nden ol umsuz yönde ayrılıyor du. Güçl ü f ai z artırı m k ar arı nı n gel mesi, TRY ni n ol u ml u t epki ver mesi ne n eden ol du, ancak ay nı döne mde gel i ş mekt e ol an ül kel er e y önel i k endi şel er ri skli varlı kl ar dan kaçı şı ber aberi nde getirirken, TRY de baskı al tı nda kal mayı sür dür dü. Bugün yurt içinde açıklanacak ol an Ocak ayı enfl asyon verileri mer akl a bekl eni yor. Yurt dı şı nda i se Al manya da ve Eur o Böl gesi nde açı kl anacak P MI v eri l eri i l e A. B. D. dekii S Mi mal at v er i si, E UR/ US D p ar i t e h ar ek et l eri nde et ki l i ol ac ak. Haf t anı n e n ö n e çı k ani ki g el i ş me sii se, Per şe günkü mb e t opl ant ı sı nda ECB ni n z ayı f büyü mey e k ar şı bi r pol i ti ka adı mı at ı p at may acağı ( at ması hal i nde EUR değer kaybedecek) ve Cu ma günü A. B. D de açı kl anacak Ocak ayı t arı m dı şı i sti hda m veri si ol acak. EUR/ USD parit esinde sevi yesi ni n kırıl ması hali nde e kadar öne ml i bi r dest ek bul un muyor. US DT RY i çi n Dest ek: Di r enç: E URUS D i çi n Dest ek: Di r enç: Hi sse Senedi Pi yasal arı v e E mt i a Cu ma g ünü BI ST- 100 endeksi %1. 34 azal ar ak 61, puandan günü t ama ml adı. TCMB ni n f ai zl eri ni artır ması her ne kadar TRY ye destek veriyorsa da, ekono mi k büyü mede aşağı yönde r evi zyon yapıl abil eceği, bankal arı n ve şi r ketl eri n karl ıl ıkl arı nı n da aşağı yönde güncell eneceği düşüncesi, endekst e düşüşe neden ol uyor. Geçen haf t a BI ST- 100 endeksi yakl aşı k %4, BI ST- 30 endeksi %4. 6 azal dı. Bankacılık endeksi ndeki haft alı k bazdaki düşüş i se yakl aşı k %7 il e daha belirgi ndi. Cu ma günü kür esel bor sal arda da düşüş yaşandı. Merkez bankal arı ndan sı kıl aştırıcı par a politikası ve ger ekti ği nde pi yasaya mü dahal e y apı l abi l eceği yönündeki açı kl a mal ar gel se de, gel i ş mekt e ol an ül ke pi yasal arı ndan çı kı şl ar geçen haft a deva m etti. Cu ma günü A. B. D. bor sa endeksl eri de geril edi. S&P 500 endeksi Cu ma günü %0. 65 a zal ar ak 1, puandan kapandı. Do w Jones endeksi de %0. 94 geril edi. Çi n deki yıl başı t atili nedeni yl e al tı na ol an t al ep ol umsuz et kil eni rken, A. B. D. de büyümeni n güçl ü gel mesi, Fed i n t a h vi l al ı ml ar ı n azalt maya deva m ettireceği ni düşündür dü ve USD değer kazandı. USD deki değer kazancı da altının ons fi yatını baskı altında t uttu. Cu ma günü altı nı n ons fi yatı US$ 1, 238- US$ 1, 255 ar alı ğında har eket eder ek, US$ 1, sevi yesi nden haft ayı t ama ml adı. Bu sabah er ken saatl er de al tı nı n ons fi yat ı US$ 1, 245 sevi yesi nde bul unuyor. Gör üş: Bu sabah Asya bor sal arı eksi de. BI ST- 100 endeksi nde 61, 425, 60, 750 ve 60, 000 dest ek; 62, 000, 62, 800, 63, 500 ve 64, 000 i se di r enç sevi yel eri. htt p: // www. i ngbank. co m. tr/tr/sizi n-i ci n/ oz el - bankacilik ( 0212)

4 Çi n deki yıl başı t atili nedeni yl e al tı na ol an t al ep ol umsuz et kil eni rken, A. B. D. de büyümeni n güçl ü gel mesi, Fed i n t a h vi l al ı ml ar ı n azalt maya deva m ettireceği ni düşündür dü ve USD değer kazandı. USD deki değer kazancı da altının ons fi yatını baskı altında t uttu. Cu ma günü altı nı n ons fi yatı US$ 1, 238- US$ 1, 255 ar alı ğında har eket eder ek, US$ 1, sevi yesi nden haft ayı t ama ml adı. Bu sabah er ken saatl er de altının ons fi yatı US$ 1, 245 s evi yesi nde bul unuyor. Altı nı n ons fi yatında US 1, 238, US$ 1, 227 ve US$ 1, 215 dest ek, US$ 1, 257, US$ 1, 271 ve US$ 1, 278 i se di r enç sevi yel eri. Bugün yurt i çi nde Ocak ayı enfl asyon verileri, Al manya da ve Euro Böl gesi nde PMI veril eri ve A.B.D. de Ar al ı k ayı i nş aat har ca mal arı ve Ocak ayı I SMi mal at veril eri açı kl anacak. htt p: // www. i ngbank. co m. tr/tr/sizi n-i ci n/ oz el - bankacilik ( 0212)

5 Va deli İ şl e m ve Opsi yon Pi yasası ( Vİ OP) PAY VADELİ İŞLEM PAZARLARI 31/01/2014 F_AKBNK0214S F_EREGL0214S F_GARAN0214S F_ISCTR0214S F_THYAO0214S F_TUPRS1214S F_VAKBN0214S KIYMETLİ MADENLER VADELİ İŞLEM PAZARLARI F_XAUTRY0214S , F_XAUTRY0414S , F_XAUTRY0614S , F_XAUUSD0214S0 1, , , , , , , ,956 11,242, , F_XAUUSD0414S0 1, , , , , , , , F_XAUUSD0614S0 1, , , , , , , , DÖVİZ VADELİ İŞLEM PAZARLARI F_EURUSD0314S ,101 6,471, , F_EURUSD0614S , F_EURUSD1214S , F_TRYEUR0214S ,070 9,486, , F_TRYEUR0414S , , F_TRYEUR0614S , F_TRYEUR1214S , F_TRYUSD0214S ,509 58, ,757, ,993 1,128 F_TRYUSD0414S ,098 23,435, ,551 4,042 F_TRYUSD0614S , , F_TRYUSD1214S , , ENDEKS VADELİ İŞLEM PAZARLARI F_XU S , ,766 1,464,604, ,623-6,959 F_XU S ,276, , F_XU S , F_XU S ,585, ENDEKS OPSİYON PAZARLARI SÖZLEŞME AÇILIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA UZLAŞMA ÖNCEKİ UZLAŞMA FİYAT İŞLEM İŞLEM İŞLEM OPSİYON PRİM SEANS SONU POZİSYON KODU FİYATI FİYAT FİYAT FİYATI FİYAT FİYATI FİYATI DEĞİŞİMİ (%) SAYISI MİKTARI HACMİ HACMİ AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ ALIM (CALL) OPSİYONLARI O_XU030E0214C74.000S O_XU030E0214C84.000S , SATIM (PUT) OPSİYONLARI O_XU030E0214P70.000S O_XU030E0214P74.000S O_XU030E0214P76.000S Kaynak : VİOP htt p: // www. i ngbank. co m. tr/tr/sizi n-i ci n/ oz el - bankacilik ( 0212)

6 Takvi m Ül ke Sa at ( TSİ ) Ver i / gel i ş me I NG t a h mi ni Pi yasa bekl enti si Önceki veri 3 Şubat Pazart esi Tür ki ye 10: 00 Oc ak ayı TÜFE ( aylı k %/ YY %) 1. 53/ / / : 00 Oc ak ayı ÜFE ( ayl ı k %/ YY %) -/- -/ / A.B.D. - Ocak ayı t aşıt satışl arı ( SAAR, milyon) : 00 Ar al ı k ayı i nşaat har ca mal arı ( ayl ı k %) : 00 Oc a k ayı I S M i mal at Eur o Böl gesi 11: 00 Oc a k ayı P MI i mal at Al manya 10: 55 Ocak ayı PMI i mal t a Güney Af ri ka 11: 00 Oc ak ayı Kasi go PMI Br ezi l ya 14: 00 Oc a k ayı P MI i mal at Şubat Sal ı A.B.D. 15: 30 Ri chmond Fed Başkanı Lacker i n konuş ması 17: 00 Ar al ı k ayı f abri ka si pari şl eri ( ayl ı k %) : 30 Chi cago Fed Başkanı Evans ı n konuş ması Eur o Böl gesi 12: 00 Ar al ı k ayı ÜFE ( ayl ı k %/ YY %) 0. 2/ / / Şubat Çar şa mba A.B.D. 14: 00 Haftalık konut kredisi başvuruları (%) : 15 Oc ak ayı özel sekt ör i sti hda m deği şi mi veri si ( bi n) : 00 Ocak ayı I SMhi zmetl er : 30 Phi l adel phi a Fed Başk anı Pl osser i n konuş ması 20: 40 Atl ant a Fed Başkanı Lockhart ı n konuş ması Eur o Böl gesi 11: 00 Ocak ayı PMI birleşik Al manya 10: 55 Ocak ayı PMI hi z met l er Pol onya - Mer kez Bankası f ai z kar arı ( %) Br ezi l ya 16: 30 Haf t al ı k ser may e akı mı veri si Şubat Per şe mbe A.B.D. 15: 30 Haft al ı k i şsi zl i k maaşı başvur ul arı ( bi n) : 30 Bost on Fed Başkanı Rosengr en i n konuş ması Eur o Böl gesi 14: 45 ECB f ai z kararı ( %) : 30 ECB Başkan ı Dr aghi ni n ECB t opl antı sı sonr ası değerl endi r mel eri Al ma ny a 13: 00 Ar al ı k ayı f abri ka si pari şl eri ( ayl ı k %) Şubat Cu ma A.B.D. 15: 30 Ocak ayı t arı mdı şı i sti hda m deği şi mi veri si ( bi n) : 30 Ocak ayı işsi zlik oranı ( %) Çi n 03: 45 Ocak ayı HSBC PMI hi zmetl er YY: Yıldan yıla ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe MA: Mevsi msel etkilerden arındırıl mış SAAR: Mevsi ms el et kil er den arı ndı rıl mış yıllık oran Kaynak: TCMB, I NG, Tho mson Reut er s, Bl oo mber g htt p: // www. i ngbank. co m. tr/tr/sizi n-i ci n/ oz el - bankacilik ( 0212)

7 Öz el Bankacı lı k St r at eji Böl ümü R. Pınar Uslu pi nar. usl ngbank. co m.tr K er i m Ay dı nl ar keri m. aydi nl ngbank. com.tr AÇI KL A MA Burada yer al an yatırı m bil gi, yorum ve t avsi yel er yatırım danışmanlığı kapsamı nda değil dir. Yatırı m danışmanlığı hi zmeti; ar acı kur uml ar, portf öy yöneti m şi rketl eri, mevduat kabul et meyen bankal ar il e müşt eri ar ası nda i mz al anacak yatırı m danı ş manl ı ğı sözl eş mesi çer çevesi nde sunul makt adır. Bur ada yer al an yor u m ve t avsi yel er, yor u m ve t avsi yede bul unanl arı n ki şi sel gör üşl eri ne dayan makt adı r. Bu g ör üşl er mal i d ur u mu n uzi l er i sk v e g et i rit er ci hl eri ni ze gun u y ol mayabilir. Bu nedenl e, sadece bur ada yer al an bil gil ere dayanıl ar ak yat ı rı m kar arı veril mesi bekl ent il eri ni ze uygun sonuçl ar doğur may abi li r. I NG Öz el Bankacıl ı k Yat ı rı m St r at ej i l eri Böl ümü t ar afı ndan sadece bil gi a maçlı ol ar ak hazırl anmı ş ol an bu r apor, hiç bir şekilde bir yatırı m öneri si veya her hangi bi r yatırı m ar acı nı n doğr udan al ı mı na veya satı mı na dai r bi r t eklif veya r ef er ans ol ar ak al ı nma mal ı dı r. Geç mi ş perf or mans, t aki p eden döne m i çi n bi r göst er ge değil dir. Bu r apor da sunul an bil gil eri n yayı m t ari hi itibarıyl a yanlış/yanıltıcı ol ma ması na özen göst eril mi ş ol ması na kar şı n, I NG BANK bil gil eri n doğr u ve t a m ol ması ndan sor uml u değil dir. Bu r apor da yer al an bil gil er her hangi bi r uyarı yapıl madan deği şebilir. I NG BANK ve kur um çal ı şanl arı bu r apor da sunul an bil gil eri n kul l anıl ması ndan kaynakl anabil ecek her hangi bir doğr udan ve/ veya dol aylı zar ar dan öt ür ü hi çbi r şekil de sor uml ul uk kabul et me mekt edi r. Telif hakkı saklı dır, her hangi bi r a maçl a I NG BANK ı n i zni ol madan rapor un t a ma mı veya bi r kı smı başka bi r yer de yeni den yayı ml ana maz, dağıtı mı yapıl amaz. Tü m hakkı saklı dır. Bu r apor da açı k kaynak belirtil me mi ş ol sa da, yer al an bazı değerl endi r mel er ve öngör ül er daha önce I NG BANK Ekono mi k Ar aştır mal ar Gr ubu ve/ veya I NG Fi nanci al Mar ket s Resear ch r aporl arı nda y er al mı ş ol abi li r. I NG B A NK, bu r apor un Tür ki ye de yayı ml an ması ndan sor uml udur. htt p: // www. i ngbank. co m. tr/tr/sizi n-i ci n/ oz el - bankacilik ( 0212)

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günün en önemli verileri A.B.D. de açıklanacak Temmuz ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve PMI imalat verileri olacak. Verilerin piyasanın öngörüsünden olumlu yönde sapması halinde yükselişini sürdürmesi

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bugün A.B.D. de öğleden sonra açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasanın beklentisinden olumlu yönde sapması, ekonomik toparlanmaya işaret edecektir. Olumlu gelebilecek bir veri, Fed in tahvil

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri 21 Ocak taki TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı ve Hazine ihalesi öncesinde bono piyasasında işlem hacminin düşük kalacağını ve alım iştahının olmayacağını düşünüyoruz. USD/TRY kurunda gün içinde yeni

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Noel tatili nedeniyle birçok ülke piyasasının kapalı olduğu dün, yurt içi piyasalarda oldukça düşük hacimli işlemler gerçekleşti. Bugün de benzer seyrin görülmesini bekliyoruz. İngiltere piyasalarının

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dün TCMB, iki yıl aradan sonra ilk defa dövize doğrudan satım yönünde müdahale etti. Gün içinde aralıklarla devam eden ve bankacılar tarafından yaklaşık US$ 3 milyar olabileceği tahmin edilen müdahaleye

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri TCMB Para Politikası Kurulu dünkü toplantısında beklenildiği üzere faiz oranlarını sabit tuttu. Yaptığı açıklamada TCMB, başta petrol olmak üzere düşen emtia fiyatlarının enflasyonda öngörülen düşüş sürecini

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Yeni haftaya başlarken döviz piyasasında likiditenin artmasına rağmen bono tarafında hacimlerin hâlâ düşük olduğunu görüldü. Düşük hacimle de olsa getiri eğrisinin uzun tarafında öğleden sonra görülen

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dün sabah saatlerinde hafif satış yönünde açılan yurt içi bono piyasasında, A.B.D. de güçlü gelen Chicago PMI verisi sonrasında satışlar hızlandı ve 10 yıllık tahvilin bileşik faizinde gün içinde yaklaşık

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bu sabah yayımlanacak TCMB Enflasyon Raporu nda TCMB nin güncel varsayımları, yıl sonu TÜFE tahmini ve para politikasına ilişkin değerlendirmeleri yer alacak. Raporun sunumu ve TCMB Başkanı Başçı nın katılacağı

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri A.B.D. de açıklanacak Haziran ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi dışında dikkate değer bir verinin bulunmadığı bugün, yurt dışındaki siyasi gelişmeler takip edilecek. Yeni bir haber gelmemesi durumunda

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen baskınla Türk diplomatların rehin alınması, risk algısını artırarak tahvil faizlerinde yükselişe neden oluyor. Konuyla ilgili gelişmeler izlenirken, bu sabah açıklanacak

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Hem bankaların borçlanma maliyetlerinin artması ve TCMB nin %6.8 olan yıl sonu enflasyon tahmininin üzerine çıkılacağı beklentisi hem de dün USD/TRY kurunun günün büyük kısmında 2.02 seviyesinin üzerinde

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri A.B.D. nin 10 yıllık tahvil faizinin bugün 7 baz puanlık bant aralığında hareket etmesini bekliyoruz. Moody s in İstanbul da gerçekleştireceği konferanstan yansımaların izleneceği bugün, yurt içinde 2

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Yılın son gününde yurt içi bono piyasasında dar bant aralığında, düşük işlem hacimli bir seyir görmeyi bekliyoruz. Yıl sonu hareketi nedeniyle bono faizlerinde sınırlı düşüş görülebilir (sayfa 2) Siyasi

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dün A.B.D. de yayımlanan veriler, yatırımcıların A.B.D. tahvillerine yönelik güvenilir liman alımlarının azalmasına neden oldu ve fiyatlar geriledi. Bu akşam açıklanacak Fed kararı öncesinde yatırımcıların

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Yeni kabinede ekonomi yönetiminin başında Başbakan Yardımcısı Babacan ın kalmaya devam edeceği yönündeki beklentilerle dün öğle saatlerinde yurt içi tahvil piyasasında alım görüldü. Bugün yurt içi tahvil

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dün A.B.D. de açıklanan ISM imalat endeksinin ortalama beklentinin üzerinde gelmesinin ardından A.B.D. nin 10 yıllık tahvil faizi %2.3840 ile 8 Ekim den beri görülen en yüksek seviyesine çıktı. Bugün A.B.D.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bugünün gündeminde A.B.D. deki Eylül ayı NAHB konut piyasası endeksi dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor. Bugün yurt içi tahvil piyasasında faizlerin dar bant aralığında hareket etmesini bekliyoruz.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Yurt içi bono piyasasında bugün sabah saatlerinde TCMB nin repo ihale tutarı, öğleden sonra ise TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısı izlenecek. Fed Başkanı Yellen dünkü konuşmasında, düşük enflasyonun ülke

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Yeni yıl haftasında tahvil piyasalarındaki düşük işlem hacminin korunması beklenebilir. Bugün A.B.D. nin 10 yıllık tahvil faizinin %2.22-%2.27 aralığında hareket edeceğini düşünüyoruz (tahvil, sayfa 2)

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye nin kredi notunu BBB- olarak teyit etti ve kredi notunun görünümünü de durağan olarak korudu. Fitch in kredi notunun görünümünde herhangi bir değişikliğe gitmemesi,

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Daha yüksek enflasyon ve Fed faiz oranı beklentileri A.B.D. tahvilleri üzerindeki baskısını sürdürüyor. Bugün yurt içi tahvil faizlerinin, bir yandan A.B.D. tahvil faizlerini izlerken, bir yandan da USD/TRY

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri A.B.D. tahvil faizlerinin 11 ayın en yüksek seviyesinden gerilemiş olması, Türkiye nin Eurobond faizlerindeki yükselişin sınırlı da olsa bir kısmının geri alınmasını sağladı. A.B.D. de sanayi üretimi,

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Birleşik Krallık ta 23 Haziran da yapılacak referanduma ilişkin endişelere bağlı olarak Alman tahvilleri bir süredir güvenilir liman alımlarıyla geriliyor. Dün 10 yıllık Alman tahvili gün içinde %0.035

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Son iki gündür yönünü aşağı çeviren yurt içi tahvil faizlerinde, Moody s kararı öncesindeki seviyelere geri gelindi. Moody s kararına ilk tepkilerin ve Hazine nin yüklü ihalelerinin geride bırakılmasının

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Yerel seçim sonuçlarının mevcut siyasi durumun korunacağını işaret etmesinin ardından bu sabah gerileyen USD/TRY kuruna paralel olarak yurt içi bono faizlerinin de güne düşüşle başlamasını bekliyoruz.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Yellen in ve Fischer in konuşmalarının ardından Cuma günü A.B.D. de açıklanacak resmi istihdam verileri daha fazla merakla beklenir oldu. Her ne kadar bugün açıklanacak özel sektör istihdam verisi ile

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Türkiye'nin USD cinsinden 5 yıllık CDS primi dün 250 baz puanın üzerine çıktı. Risk göstergelerinden birisi olarak da takip edilen CDS priminde Temmuz ortasından beri yaklaşık 36 baz puanlık artış yaşandı.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri TCMB nin para politikasında sıkılaştırmaya gitmesi ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düzeltmenin enflasyonu yıl sonu tahmini olan %6.8 e indirmeye yetmeyeceğini belirtmesi, özellikle kısa ve orta vadeli

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Fed Başkanı Yellen dünkü konuşmasında, tam istihdama ve enflasyonda da %2 lik hedefe yaklaşılması nedeniyle faizlerin kademeli olarak artırılmasının mantıklı olacağını söyledi. Yellen in açıklamaları sonrasında

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dün A.B.D. de işsizlik maaşı başvurularının ve perakende satış verilerinin beklentiden kötü gelmesi, bazı piyasa oyuncularına Acaba Fed tahvil alımlarını azaltmaya ara verebilir mi? diye düşündürdü ve

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Pazartesi günü beklentinin üzerinde gelen Ekim ayı enflasyon verisinin ardından dün TCMB, 11-12 Kasım da ek parasal sıkılaştırmaya gideceğini açıkladı. Daha önce haftada bir gün uygulanan ek parasal sıkılaştırmanın

Detaylı

Hisse Senedi Piyasaları ve Emtia

Hisse Senedi Piyasaları ve Emtia Şirketlerin tahvil ihracı ve Fed in Aralık ta faiz artırımına gideceği beklentisi dün gün içinde A.B.D. tahvillerinin satıcılı seyrini sürdürmesine yol açsa da, hisse senedi piyasalarındaki satışların

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri OPEC in petrol üretimini kısma kararı almasının Brent petrol fiyatını yükseltmesi ve bunun enflasyonda artışa neden olacağı düşüncesi, A.B.D. tahvil faizlerinde yükselişe yol açtı. Faiz yükselişinde, beklentiden

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bankaların borçlanma maliyetlerinin artması bono faizleri üzerinde yukarı yönde baskı yaratırken, dün USD/TRY kurundaki artış da bono faizlerinde görülen yaklaşık 20-25 baz puanlık yükselişte etkiliydi.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Cuma günü A.B.D.'de beklentinin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisi, Fed in öngörülenden daha erken bir zamanda tahvil alımlarını azaltabileceğini düşündürdü ve tahvillere satış getirdi. Bugün A.B.D.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bir taraftan yurt içinde hareketlenen siyasi gündem takip edilirken, dün TSK nın operasyon düzenlediği haberinin ve kredi derecelendirme kuruluşu Moody s in açıklamalarının ardından TRY, diğer gelişmekte

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dün Yunanistan da Cumhurbaşkanlığı için gerçekleştirilen 3. tur oylamada da gerekli çoğunluğa ulaşılamaması, 25 Ocak ta genel seçimlere gidilecek olmasına yol açtı ve Yunanistan varlıklarında satış görüldü.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dün A.B.D. nin 2 yıllık tahvil faizi %0.8150 ile 2011 yılının Nisan ayından, 10 yıllık tahvil faizi de %2.2940 ile 30 Temmuz dan beri en yüksek seviyesini gördü. A.B.D. de yarın sonuçlanacak Fed toplantısı

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Cuma günü A.B.D. de açıklanan Şubat ayı tarım dışı istihdam verisinin ardından Fed in 19 Mart taki toplantısında tahvil alımlarını US$ 10 milyar daha azaltacağı beklentisinin destek bulmasıyla birlikte

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Fed in tahvil alımlarını azaltacağını açıklaması ve yurt içindeki siyasi riskin artması, bono getiri eğrisini yukarı kaydırırken, hem TRY deki değer kaybının kalıcı olması halinde kur geçişkenliği nedeniyle

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri 2012 yıl sonunda %6.18 olan ve 2013 yılı içinde rekor düşük seviyesi olan %4.61 seviyesini gören 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, Aralık taki toplantısında Fed in Ocak ayında tahvil alımlarını

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Fed in 2015 yılında faiz artırımına gideceği beklentisi güçlü olmasına karşın A.B.D. tahvil faizlerinde son günlerde görülen gerileme, küresel büyümenin yavaşladığı endişeleriyle ve güvenilir liman arayışıyla

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Portekiz in en büyük bankalarından Banco Espirito Santo'nun en büyük hissedarının durumuna dair endişeler, bankanın sermaye tabanını olumsuz etkileyebileceğini düşündürdü ve dün Avrupa borsalarında satış

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Paskalya tatilinin ardından yatırımcıların piyasalara dönmesi ve Cuma günü zayıf gelen A.B.D. tarım dışı istihdam verisi sonrasında dün USD deki değer kaybının geri alınması, USD/TRY kurunun ve yurt içi

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Cuma günü A.B.D. de açıklanan istihdam verilerinin iyi geldiğini ve işgücü piyasasının güçlenmekte olduğunu söyleyebiliriz. Verilerin ardından Fed in ilk çeyrekte faiz artırımına gidebileceği olasılığını

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Yurt içinde Cuma günü 2 yıllık ve 10 yıllık tahvillerin bileşik faizi %9 seviyesinin altında kapansa da, halen %9 seviyesi kritik önem taşıyor. Ekim deki TL 10.8 milyarlık borçlanma öngörüsünün büyük kısmını

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri A.B.D. tahvil faizlerindeki yükselişte, işsizlik maaşı başvurularının istihdam piyasasına dair bazı endişeleri azaltması, 30 yıllık tahvil ihalesine zayıf talep gelmesi ve Yunanistan ın IMF ye borcunun

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Geçen hafta A.B.D. de güçlü gelen Ekim ayı istihdam verilerinin 16 Aralık taki toplantısında Fed in faiz artırımı için elini rahatlattığı düşüncesi USD ye destek verirken, 3 Aralık taki toplantısında ECB

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri A.B.D. ve Almanya tahvil faizlerindeki yükselişte, ECB nin varlık alımlarını kademeli olarak azaltarak sonlandırabileceği olasılığına yer veren haberin de etkisi oldu. Bugün A.B.D. de haftalık işsizlik

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bazı beklentilerin aksine S&P nin Türkiye nin kredi notunun görünümünde yukarı yönde revizyona gitmemesi nedeniyle bu sabah tahvil faizlerinde birkaç baz puanlık artış görülebilir. Bugün, A.B.D. nin 10

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dün gün içinde %2.1970 seviyesine kadar gerileyen A.B.D. nin 10 yıllık tahvil faizi, petrol fiyatlarının akşam saatlerinde dengelenmeye başlamasıyla yükselerek günü %2.2380 seviyesinden tamamladı. Petrol

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Fed in aylık tahvil alım miktarını US$ 65 milyara indirmesi ve bu sabah Çin de nihai PMI verisinin son 6 ayda ilk defa azalması, halihazırda satış görülen gelişmekte olan ülke piyasalarına olumsuz yansıdı.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bugün A.B.D. de Eylül ayı dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışları verileri yayımlanacak. Yarın açıklanacak 3. çeyrek GSYH büyüme verisi öncesinde A.B.D. tahvil faizlerinin yükseldiği mevcut

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bugün A.B.D. de açıklanacak perakende satışlar verisi öncesinde yatırımcıların temkinli kalmayı tercih ettikleri ve dün A.B.D. tahvil fiyatlarındaki artışın sınırlı olduğu görüldü. A.B.D. nin 10 yıllık

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Fed'in tahvil alımlarının azaltıyor olması her ne kadar A.B.D. tahvillerine satış getirmiş olsa da, son dönemde gelişmekte olan ülkelerden çıkışların yaşanması, yatırımcıların güvenilir liman arayışına

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri 19 Nisan da görev süresi dolacak olan TCMB Başkanı Başçı nın yerine Para Politikası Kurulu üyesi Murat Çetinkaya nın atanma kararı, hem bu konudaki belirsizliğin giderilmesi hem de kurum içinden atama

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Piyasanın beklentisinin aksine güvercince bulunan Fed tutanaklarının ardından gerileyen A.B.D. tahvil faizleri, dün yayımlanan işsizlik maaşı başvurularının olumlu gelmesi sonrasında yönünü tekrar yukarı

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dün USD/TRY kurunda gözlenen düzeltme hareketinin etkisiyle yurt içi tahvil faizlerinde de yaklaşık 20 baz puanlık düşüş yaşandı. Yurt içinde ve yurt dışında önemli bir verinin olmadığı bugün de tahvil

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Çin in para birimi Yuan ı devalüe etmesi, A.B.D. tahvil faizlerinde alım görülmesine neden oldu. A.B.D. faiz oranlarındaki gerilemede, hem güvenilir liman alımlarının hem de Çin in bu kararı sonrasında

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri BIST hisse senetleri piyasası ve USD/TRY kurundaki olumlu seyrin dün, organize tahvil piyasasının kapanışından sonra da korunmasının etkisiyle tahvil faizlerinin bugün güne hafif düşüşle başlayabileceğini

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dünkü toplantısında Fed, para politikasındaki duruşunu normalleştirmeye başlamak için sabırlı olabileceğini belirtti. Ancak Fed bu yönlendirmenin, Ekim ayındaki toplantı metninde yer alan faiz oranlarının

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Yurt içi tahvil faizlerindeki gerileme, hızı azalmakla beraber dün de devam etti. Son bir aylık dönemde 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme sırasıyla yaklaşık 145 baz puan ve 76 baz puan

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bu sabah uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody s in, Türkiye nin Baa3 olan kredi notunu teyit ederken, kredi notu görünümünü durağan dan negatif e revize etmesinin ardından yurt içi bono faizleri

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Fed in, faiz artırımı konusunda verilere bağlı hareket edeceğini tekrarlamasının ardından bu hafta A.B.D. deki yoğun veri gündemi takip edilecek ve faiz artırımının zamanlamasına dair beklentiler sorgulanacak.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Cuma günü A.B.D. de açıklanan Ağustos ayı tarım dışı istihdam artışının ortalama beklentinin oldukça altında gelmesi, Fed in ilk faiz artırımı zamanlamasını öne çekmeyeceğini düşündürdü ve gelişmekte olan

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Toplam talep gelişmelerinin döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyona etkilerini sınırlamakta olduğu belirten TCMB, bu unsurların net etkilerini izleyeceğini belirterek dünkü toplantısında

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri A.B.D. nin ve Almanya nın 10 yıllık tahvilleri arasındaki getiri farkının dün yeniden 169 baz puana yükselmesi, küresel risk iştahındaki toparlanmayı işaret ediyor. Risk algısındaki azalmanın da etkisiyle

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dün yurt içi bono getiri eğrisinin genelinde faizler, küresel piyasalarda artan risk iştahının ve hafif gerileyen A.B.D. nin 10 yıllık tahvil faizinin etkisiyle yaklaşık 20-25 baz puan geriledi. 7 Ekim

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri A.B.D. tahvil piyasasında dün, önceki akşam yayımlanan FOMC toplantı tutanaklarının Fed in Aralık ayında faiz artırımına gidebileceği beklentisini güçlendirmesinin etkileri hissedilmeye devam edildi. Fed

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bugün piyasalar, ECB toplantısının ardından Başkan Draghi nin konuşmasını ve A.B.D. de açıklanacak Ocak ayı fabrika siparişleri verisini takip edecek. Yurt içi tahvil faizlerinin TRY deki değer kaybının

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Yurt içi tahvil faizlerinin bugün USD/TRY kurundaki harekete paralel bir seyir izleyeceğini düşünüyoruz. A.B.D. nin 10 yıllık tahvil faizinin Cuma günü %2.3030 ile son 14 ayın en düşük seviyesini görmesinin

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri 5 Ocak 215 Yurt içinde Aralık ayı enflasyon verilerinin takip edileceği bugün, 2 yıllık ve 1 yıllık gösterge tahvillerin bileşik faizinin %8 seviyesinin altına inmekte zorlanacağını düşünüyoruz. Hazine

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri A.B.D. ve A.B. den gelen zayıf ekonomik veriler küresel piyasalarda risk iştahının yükselmesine neden olurken, dün yurt içi bono piyasasında faizler 10-20 baz puan geriledi. Gelişmekte olan ülkeler genelindeki

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Yaklaşık bir haftadır, 2004 yılından bu yana gördüğü en düşük seviyeden yükselmeye çalışarak US$ 36-38 bandında yön arayan brent petrol fiyatındaki hareketler, önümüzdeki günlerde küresel piyasaların risk

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Cuma günü A.B.D. de beklentinin oldukça üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında A.B.D. de tahvil getiri eğrisinin kısa tarafında faiz düşüşü yaşanırken, küresel büyümeye dair endişelere bağlı

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri TL de görülen kar realizasyonu nedeniyle USD/TRY kuru 2.10 seviyesinin üzerine çıkarken, yurt içi tahvil faizlerinde de hafif satış görülüyor. 2 yıllık gösterge tahvilde %9 bileşik faiz seviyesi aşağıda

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri TL deki değer kaybının tahvil faizleri üzerindeki baskısını sürdürmesi beklenebilir. 10 yıllık tahvilin bileşik faizinde bugün 15-20 baz puanlık yükseliş yaşanabileceğini düşünüyoruz. Bugün yurt içinde

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Cumhuriyetimizin 91. Yılı Kutlu Olsun Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün öğleden sonradan itibaren Perşembe gününe kadar kapalı olacak yurt içi bono piyasasında, dar bant aralığında, düşük işlem hacmi

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dün TCMB, ortalama yaklaşık %8.73 ile piyasayı toplam TL 69 milyar fonladı. Bir önceki gün fonlama maliyetinin %8.39 olduğunu hatırlatalım. TCMB nin bugünkü TL 5 milyarlık repo dönüşüne karşılık yine ihale

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Nisan ayı TÜFE gerçekleşmesi piyasanın öngörüsünden anlamlı ölçüde olumlu yönde saparsa, TCMB nin faiz koridorunun üst bandı olan O/N borç verme faiz oranında daha fazla indirime gitmek için elinin güçlendiği

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Çin de bu sabah açıklanan Ocak ayı PMI verisinin 49.4 ile 49.6 olan ortalama beklentinin altında kalması, Çin de ekonomik zayıflamaya ilişkin endişeleri canlı tuttu. Bugün petrol fiyatlarındaki gerilemede

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Perşembe günkü TCMB PPK toplantısının ardından yapılacak açıklamayı ve Cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P nin Türkiye ile ilgili kredi notu değerlendirmesini bekleyen piyasada, dün

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bugün AK Parti heyeti, CHP ile yapılan ön görüşmelere dair Başbakan Davutoğlu na bir rapor sunacak. Yurt dışında veri gündeminin nispeten zayıf olduğu bugün, A.B.D. de haftalık işsizlik maaşı başvuruları

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Şükran Günü nedeniyle A.B.D. piyasalarının tatil olduğu dün, yurt içi bono piyasasında işlem hacmi oldukça zayıftı ve bono faizleri günü yatay kapattı. Bugün de düşük hacim beklediğimiz bono piyasasında

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Almanya Merkez Bankası Bundesbank ın, ECB nin gerekli görülmesi halinde faiz indirmesini destekleyeceğine yönelik haberin ardından USD/TRY kurunda ve tahvil faizlerinde düşüş görüldü. Bugün küresel risk

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dün ECB nin önümüzdeki dönemde varlık alımlarını artırabileceğine, hâlihazırda en az 2016 yılının Eylül ayına kadar sürdürüleceği belirtilen alımların süresini uzatabileceğine ve/veya faiz oranlarının

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günün en merakla beklenen gelişmesi, saat 10:30 da başlayacak TCMB nin 2017 Yılında Para ve Kur Politikası konulu basın toplantısı olacak. TCMB Başkanı nın son gelişmeler üzerine yapacağı değerlendirmeler

Detaylı

SGK ya Taci ki stan Sağlı k Bakanlı ğı Heyeti nden Zi yaret

SGK ya Taci ki stan Sağlı k Bakanlı ğı Heyeti nden Zi yaret SGK ya Taci ki stan Sağlı k Bakanlı ğı Heyeti nden Zi yaret SOSYAL GÜVENLİ K KURUMU BAŞKANI YADİ GAR GÖKALP İLHAN: -SOSYAL GÜVENLİ K UYGULAMALARI YLA İLGİLİ BİLGİLERİ PAYLAŞMAKTAN VE KENDİ LERİ NE DESTEK

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri A.B.D. tahvil faizleri piyasaların odak noktası olmayı sürdürüyor. Dün A.B.D. nin 2 yıllık tahvil faizi %1.1070 ile 2010 yılının Nisan ayından beri en yüksek seviyesini gördü. Yurt içi tahvil faizlerinin,

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bugünkü toplantısında TCMB PPK nın, faiz koridorunun üst bandını 50 baz puan indirmesi bekleniyor. TSİ 17:00 de Fed Başkanı Yellen in Senato nun Bankacılık Paneli nde para politikası üzerine yapacağı konuşmasının,

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bugün düzenleyeceği üç ihaleyle Mayıs ayı borçlanma programına başlayacak olan Hazine nin ihalelerde yeterli taleple karşılaşmasını bekliyoruz. 10 yıllık tahvilin bileşik faizinin bugün %9.4-%9.5 seviyesinden

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bu sabah Japonya Merkez Bankası BoJ dan gelen sürpriz parasal genişleme kararının etkisiyle A.B.D. nin 10 yıllık tahvillerinde satış görülürken, tahvilin faizi %2.35 seviyesini test etti. Yurt içi piyasalar

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bugün A.B.D. nin 10 yıllık tahvil faizinin 7 baz puanlık, yurt içi tahvil faizlerinin ise 15-20 baz puanlık bant aralığında işlem görmesini bekliyoruz. Bu hafta yurt içinde siyasi gelişmelerin yanı sıra

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dün A.B.D. tahvil faizlerindeki yükselişte; San Francisco Fed Başkanı Williams ın iyileşen işgücü koşullarına ve artan enflasyona vurgu yaparak bu yıl Fed in faiz artırması gerektiğini söylemesi, petrol

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Brexit in sonuçlarına dair endişeler nedeniyle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P ve Fitch, Birleşik Krallık ın kredi notunu düşürdü. Brexit in ardından güvenilir liman olarak görülen A.B.D.

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri TL likiditenin sıkılaştırılmasının USD/TRY kurundaki artışı dizginlemesi beklenmekle birlikte fonlama maliyetinin kademeli olarak artacak olmasının, benzer şekilde tahvil faizlerinde de yükselişe yol açabileceği

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Hazine Müsteşarlığı bugün 13 Nisan 2016 vadeli kuponsuz tahvil ihalesini, yarın da 15 Şubat 2017 vadeli kira sertifikası ihracını gerçekleştirecek. Hazine nin Şubat ayı borçlanmalarını rahat şekilde tamamlamasını

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dünkü ihalelerde Hazine, piyasanın ortalama beklentisinin altında maliyetlerle borçlanırken, ihalelerin ardından ikincil piyasada faiz oranları geriledi. 2 yıllık ve 10 yıllık tahvillerin bileşik faizi

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Yurt içinde genel seçimler yaklaşırken anket sonuçlarını yakından takip eden piyasalarda net bir tahmin yapmak pek mümkün görünmüyor. Bunun etkisini tahvil faizleri üzerinde de görmek şaşırtıcı değil.

Detaylı