TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI TEKNİK VE MALİ KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI TEKNİK VE MALİ KILAVUZU"

Transkript

1 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI TEKNİK VE MALİ KILAVUZU (Yönetim Kurulunun 16/07/2012 tarih ve 23/278 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğegirmiştir.)

2 1. TKİ AR-GE PROGRAMI PROJE BAŞVURU PROSEDÜRÜ 1.1. Başvuru Zamanlaması Herhangi bir işgününde proje başvurusu yapılabilir. Proje başvuruları, TKİ Araştırma- Geliştirme Projeleri Yaptırma/Destekleme Programı Uygulama Usul ve Esasları ile bu Kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanarak TKİ Genel Müdürlüğüne yapılır. Proje değerlendirilmeleri TKİ nin belirleyeceği tarihlerde yapılır ve değerlendirme sonuçları TKİ nin internet sitesinde ilan edilir Başvuru Formları Proje başvurusu bu Kılavuzun ekinde yer alan TKİ Araştırma-Geliştirme Projeleri Yaptırma/Destekleme Programı Başvuru Formunda yer alan tablo (EK:1) ve bilgiler doğrultusunda hazırlanarak yapılır. 2. AR-GE PROJE ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME VE KARAR SÜRECİ 2.1. Proje Ön İncelemesi: Proje Ön İnceleme Kurulu, Ar-Ge Projeleri Yaptırma/Destekleme Programı Uygulama Usul ve Esaslarına göre belirlenir. Ön inceleme; Proje öneri dosyası ve bu kılavuza ekli Ön İnceleme Formu (EK:2) esas alınarak değerlendirilir. Ön incelemesi olumlu sonuçlanan projeler, proje değerlendirme sürecine dahil edilir. Ön incelemesi olumsuz sonuçlananlar iade edilir Projeyi Değerlendirecek Uzmanlar Kurulu (PDUK) ile Proje İzleme ve Sonuçlandırma Heyetinin (PİSH) Teşkili Proje Değerlendirme Uzmanlar Kurulu ile Proje İzleme ve Sonuçlandırma Heyeti, Ar- Ge Projeleri Yaptırma/Destekleme Programı Uygulama Usul ve Esaslarına göre belirlenir. Bu kurul ve heyet üyelerinin seçiminde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: TKİ dışından PDUK/ PİSH üyesi olarak yer alacak olan üniversite veya araştırma kuruluşlarındaki akademisyen ve/veya araştırmacılar, proje ile ilgili teknolojik alanlardan İdare tarafından seçilir. İdare tarafından Kurum içinden seçilecek üyelerin, projenin uygulanabileceği veya değerlendirilebileceği birimlerde görev yapması ve değerlendirilmesi yapılacak proje konusunda uzman olması tercih edilir. TKİ dışından PDUK/ PİSH üyesi olarak görevlendirilecek kişiler yılda en fazla ikişer adet TKİ Ar-Ge projesine PDUK/ PİSH üyesi olarak seçilebilirler. 1

3 2.3. Projenin Değerlendirilmesi, ilerleme raporu, izlenmesi ve sonuçlandırılması Projenin değerlendirilmesinde; her bir proje için bu kılavuzun ekinde (EK:3) de yer alan, projenin Ar-Ge niteliği, TKİ nin ihtiyacı, hedefi ve stratejik planına uygunluğu, ekonomik katkısı ve yaygın etkisi, pazarlama-satış etkisi, ekibin yeterliliği ve izlenecek yöntem ile bütçesi ve süresi başlıklarındaki 6 adet kriter için (a) ve (b) şıklarının her ikisinde de verilen referans puanlarının ortalamaları ( Tablo: 11) esas alınacaktır. Bu ortalamalarda; a) PDUK üyelerinin her birinin 6 adet kriter için ayrı ayrı verdiği puanlar toplanır. Bu toplam puanların aritmetik ortalaması alınır. Bu ortalama en az (yetmiş) olmalıdır. b) PDUK üyelerinin her kriter için verdiği değerlendirmeye esas puanlar toplanır ve aritmetik ortalaması alınır. Bu ortalama değerler, her kriter için ayrı ayrı olmak üzere tabloda yazılan referans puan aralığının en az % 50 si olmalıdır. c) Proje ilerleme raporu, projenin izlenmesi ve sonuçlandırılmasında, TKİ Araştırma-Geliştirme Projeleri Yaptırma/Destekleme Programı Uygulama Usul ve Esaslarında yer alan Madde: 14, 15 ve 18 deki hükümler uygulanır.raporların özel bir formatı yoktur.bu kılavuzun ekinde (EK:1) yer alan Proje Öneri Formu esas alınarak projenin ilerleme, izlenme ve sonuçlandırılması raporları hazırlanır ve İdareye sunulur Projeyi Değerlendirecek Uzmanlar Kurulu (PDUK) ile Proje İzleme ve Sonuçlandırma Heyetinin (PİSH) Değişikliği Belirlenen PDUK/ PİSH üyelerinin, projeyi değerlendirmek istememeleri veya İdarenin gerek duyması halinde değiştirilmeleri mümkündür PDUK / PİSH Üyelerine Ödenecek Ücretler Projelerin değerlendirmesini yapacak (PDUK) ile (PİSH) üyelerine, birinci gün için her yıl Ocak ayında belirlenen brüt asgari ücret tutarı net olarak ödenir. Sonraki günler için ödeme yapılmaz. Ayrıca belgelendirmek kaydıyla geliş-gidiş yol ücretleri de TKİ tarafından karşılanır. Proje ön inceleme, değerlendirme ve izleme kurullarında yer alan Kurum mensuplarına herhangi bir ücret ödenmez. EKLER 1. Başvuru Formu (10 Sayfa) 2. Ön İnceleme Formu (2 Safya) 3. Değerlendirme Formu (7 Sayfa) 2

4 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EK-1 AR-GE PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI BAŞVURU FORMU PROJE ADI : KURULUŞ ADI : BAŞVURU TARİHİ :

5 2 1. PROJE BİLGİLERİ Proje Kodu (Boş Bırakınız) 1.1. Proje Başlığı: Tarih: / / 20 (Projenin Başlığı Türkçe olarak yazılmalıdır.) 1.2. Projenin Tanımı: 1.3. Başvuruyu Yapan Özel/Tüzel Kişi veya Kuruluş: Kişi/Kuruluşun Açık Adı Adres Tel : E-Posta : Faks : Web Adresi : 1.4. Proje Süresi: Önerilen Proje Süresi (Ay olarak belirtilmelidir.) Önerilen Başlama Tarihi 1.5. Proje Yürütücüsü: Proje Yürütücüsü Adı, Soyadı T.C. Kimlik No : Ünvanı/Görevi Yazışma Adresi Tel : Faks : E-Posta : 1.6. Proje Ekibi: Unvanı, Adı ve Soyadı Çalıştığı Kurum/Kuruluş Projedeki Görevi Satır sayısını gerektiği kadar artırınız Önerilen Proje Bütçesi: TKİ den Talep Edilen Bütçe: Üniversite BAPK Destek Miktarı: Tübitak Destek Miktarı: Diğer Kuruluş(lar) Destek Miktarı (DPT v.b): TOPLAM (TL olarak belirtilmelidir.) :

6 Önerilen Proje Faaliyet Alanı: Projenin Ar-Ge faaliyetlerinin içerdiği teknolojilerin ağırlığı dikkate alındığında aşağıdaki teknoloji gruplarından hangisi içerisinde değerlendirilebileceğini belirtiniz. (Birden fazla yer işaretlenebilir) Yerli kaynak (kömür, bitümlü şeyl, leonardit v.s) araması ile rezervi ve kullanımının geliştirilmesi, Pazarlama ve satış faaliyetleri için sürdürülebilir teknolojiler, Kömür hazırlama ve iyileştirme teknolojileri, Temiz kömür teknolojileri, Kömür kaynaklı kimyasal teknolojiler, Kömür kaynaklı doğal ve tarımsal teknolojiler, Kömür yakma teknolojileri, Kömür kaynaklı enerji üretim ve dönüşüm teknolojileri, Kömür ve kömür üretimi ile ilgili çevre ve çevre koruma teknolojileri, Kömür ile ilgili teknolojilerde modelleme-simülasyon uygulamaları, Maden makinaları performans artırma ve maliyet düşürme çalışmaları, Üretim süreçlerinde iyileştirme ve maliyet azaltımı, 1.9. Projeye İlişkin İmzalar: Kuruluş Onayı Bu proje başvuru formu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme Projeleri Yaptırma/Destekleme Programı Usul ve Esaslarına uygun olarak hazırlanmıştır. Bu proje ile ilgili olarak proje isminin ve tanıtımının Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmasına izin veriyorum. Proje Yürütücüsü: Adı Soyadı İmzası Tarih Kuruluş Kaşesi Kuruluş Yetkilisi/Yetkilileri: Adı Soyadı İmzası Tarih

7 4 2. PROJE HAKKINDA BİLGİLER 2.1. Projenin Özeti Anahtar kelimeler: 2.2. Abstract Keywords: 2.3. Amaç ve Kapsam 2.4. Projenin Gerekçesi ve Hedefleri

8 Literatür Özeti: 2.6. Projenin Ar-Ge Niteliği ve Teknolojik Yönü 2.7. Yöntem 2.8. Proje Çıktıları:

9 Yaygın Etkisi: Başarı Ölçütleri ve B Planı: İş Paketleri ve Görev Paylaşımı:

10 Çalışma Takvimi: İş-Zaman Çizelgesi Zaman AYLAR İş Paketleri Tanımı ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)

11 8 3. PROJENİN BÜTÇE BİLGİLERİ 3.1. Önerilen Proje Bütçesi İçin Ödeme Planı: DÖNEMİ Makina/ Teçhizat Sarf Malzemesi Hizmet Alımı Seyahat Yardımcı Personel Proje Personeli TOPLAM (TL) 1-12 AYLAR AYLAR AYLAR TOPLAM (TL) 3.2. Talep Edilen Bütçe (TL) Bütçe Kalemleri Önerilen Onaylanan Herbiri (*) Toplamı (Boş bırakınız) Makina/Teçhizat Sarf Malzemesi Hizmet Alımı Seyahat Yardımcı Personel Adı/eğitim düzeyi/çalışma süresi (ay) belirtiniz GENEL TOPLAM

12 Bütçe Gerekçeleri BÜTÇE MADDELERININ GEREKÇELERI (HER BIR KALEM IÇIN AYRI AYRI YAZINIZ) Makina/Teçhizat Sarf Malzemesi Hizmet Alımı Seyahat Yardımcı Personel Proje Yürütücüsü (Ad-Soyad-İmza) : Tarih

13 10 Proje Müracaat Form ile Birlikte Teslim Edilmesi Gereken Evraklar : 1. Proje yürütücüsü ve araştırmacıların özgeçmişi, 2. Araştırmanın yapılacağı laboratuvarda bulunan ve başvuralan projede kullanılacak alt yapı imkanları, makina/teçhizat listesi,

14 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EK-2 AR-GE PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI ÖN İNCELEME FORMU

15 2 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU AR-GE PROJE BAŞVURULARI ÖN İNCELEME FORMU Proje Kodu Proje Adı Başvuru sahibi (Kurum/Firma/ Şahıs) Proje Geliş Tarihi Proje Yürütücüsü Ön İnceleme Kararı Ön İnceleme Raporunda Yer Alancak Kabul/Red Kriterleri Ön İnceleme Karar Tarihi: Telefon: e-posta : Adres: Değerlendirme Toplantısına alınsın Değerlendirme Toplantısına alınmasın o TKİ nin ana statüsü, amaç ve faaliyet konuları ile uyumluluğu, o TKİ nin stratejik plan, misyon ve vizyonuna uygunluğu, o Yeni teknoloji geliştirme ve/veya inovasyon (yenilikçilik), o Performans, çevre, iş sağlığı/iş güvenliği gibi ana unsurların değerlendirilmesi bu raporda yer almalıdır. Ön İncelemede Kabul/Red gerekçesi (Rapor şeklinde) Adı Soyadı Çalıştığı Yer Tarih İmza 1. Ön İncelemeyi Yapan 2. 3.

16 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EK-3 AR-GE PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU

17 2 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU AR-GE PROJE DEĞERLENDİRME FORMU PROJE ADI: 1. PROJENIN AR-GE NITELIĞI Referans Puan Puan Proje yeni bir ürün ve/veya üretim yöntemi, mevcut ürün ve/veya üretim yöntemlerinde yenilik ve teknoloji geliştirmeye yöneliktir. Proje yöntemi bilimsel ve sistematik unsurlar içermekte olup, Ar-Ge sistematiği analitik ve/veya deneysel yönden tanımlanmıştır. 10 Puan 0-2 Proje hakkında detaylı bir literatür taraması yapılmıştır. 0-2 Projenin Ar-Ge aşamaları açıklanmıştır.(laboratuvar,tasarım ve tasarım doğrulama, prototip/modelleme gibi) Bu bölümle ilgili görüşünüz: TOPLAM 2. PROJENIN, TKİ NİN İHTİYACI, HEDEFİ VE STRATEJİK PLANINA UYGUNLUĞU Yerli kömür üretimini nitelikli, güvenilir, etkin ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirmeye yöneliktir. Referans puan 0-5 Puan Kalite ve verimlilik artırıcı, yenilikçi etkisi vardır TKİ nin kömür endüstrisinde uluslararası rekabet edebilirliğine katkı Puan 0-5 sağlayan, stratejik planlar çerçevesinde belirlenen hedeflere uygun bir projedir. Projenin temiz kömür teknolojileri açısından insana ve çevreye duyarlı potansiyeli vardır 0-5 Bu bölümle ilgili görüşünüz: TOPLAM

18 3 3. PROJENIN EKONOMİK KATKISI VE YAYGIN ETKİSİ Referans Puan Proje, yenilikçidir. Patent veya faydalı model gibi sınai mülkiyet hakkı ile sonuçlanabilir. Projenin ticarileşebilir nitelikte ürün ve/veya üretim yöntemi ile sonuçlanması beklenmektedir. Proje çıktısının, ekonomiye olumlu katkı sağlayacı, katma değer yaratan, kömür kullanımını artıran potansiyeli bulunmaktadır. 20 Puan 0-4 Proje Ülkede ihtiyaç duyulan bir teknolojiyi geliştirerek ve/veya ithal ikamesi sağlayarak dışa bağımlılığı azaltacak niteliktedir Proje sektöre öncülük edebilecek, teknolojik gelişimine katkı verecek ve yaygın etki sağlayacak düzeydedir. 0-4 Bu bölümle ilgili görüşünüz: TOPLAM 4. PROJENIN PAZARLAMA-SATIŞ ETKİSİ Referans Puan Projede hedeflenen çıktı ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışı pazar durumu açıklanmış ve ürünün pazar hedefi belirtilmiştir. Proje yerli kömür veya diğer yan ürünlerin üretimini ve pazar payını arttırıp, bu pazarda kalıcı ve etkin olmasına katkı sağlamaktadır. Hedeflenen çıktının TKİ ye sağlayacağı rekabet üstünlüğü somut verilerle açıklanmıştır. Proje çıktısı ürün çeşitliliği, kullanım kolaylığı ve kullanıcıların ihtiyacına yönelik v.b. avantajlar sağlamaktadır. Bu bölümle ilgili görüşünüz: TOPLAM 16 Puan

19 4 5. PROJE EKİBİNİN YETERLİLİĞİ VE İZLENECEK YÖNTEM Referans puan Proje ekibinin tecrübesi/niteliği/niceliği/sürekliliği ile projenin yürütüleceği 0-4 üniversite veya kuruluşun altyapısı ve imkânları yeterlidir. Proje ekibinin sayısı ve niteliği, projede gerçekleştirilecek faaliyetlere 0-4 uygun olarak belirlenmiş ve her birinin görevleri net olarak tanımlanmıştır. 14 Yöntemler belirgin ve doğru olarak açıklanmış, literatüre/standart Puan metodlara atıflar yapılmış olup diğer yöntemlere olan üstünlükleri ve 0-3 zayıflıkları açıklanmıştır. Başarı kriterleri net olarak ortaya konularak, başarısızlık durumunda 0-3 alternatif B planı hazırlanmıştır. Bu bölümle ilgili görüşünüz: TOPLAM Puan 6. PROJE BÜTÇESİ VE SÜRESİ Referans puan Proje iş paketlerine bölünmüş olup, süresi her iş paketi için projede belirtilen faaliyetler ile uyumlu olarak makul ölçülerde dağıtılmıştır. 0-5 Puan Proje ekibinin projeye ayıracakları çalışma süresi (ay) ve iş gücü oranı her iş paketi için gerçekçi olarak belirtilmiştir. Proje bütçesinde öngörülen hizmet alımı, makina ve teçhizatlar, fiyatlandırma, kapasite, nicelik ve nitelik yönünden proje amacı ile uyumlu olup, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli ve yeterlidir. Projede yer alacak personele ödenecek ücretler, seyahat v.b. masraflar uygun ve dengelidir. Bu bölümle ilgili görüşünüz: TOPLAM 20 Puan VARSA İLAVE ETMEK İSTEDİĞİNİZ DEĞERLENDİRME KRİTERİ ÖNERİLERİNİZ

20 5 8. AR-GE PROJE DEĞERLENDİRME FORMU (Her PDUK üyesi tarafından ayrı ayrı doldurulacaktır) Üye No:. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUAN (REFERANS) PUAN PROJENIN AR-GE NITELIĞI 0-10 PROJENIN, TKİ NİN İHTİYACI, HEDEFİ VE STRATEJİK PLANINA UYGUNLUĞU 0-20 PROJENIN EKONOMİK KATKISI VE YAYGIN ETKİSİ 0-20 PROJENIN PAZARLAMA-SATIŞ ETKİSİ 0-16 PROJE EKİBİNİN YETERLİLİĞİ VE İZLENECEK YÖNTEM 0-14 PROJE BÜTÇESİ VE SÜRESİ 0-20 GENEL TOPLAM Projeyi Değerlendiren kişinin; Tarih:.../. /. ADI SOYADI KURUMU 9. PROJENİN TÜMÜ HAKKINDAKİ GENEL DEĞERLENDİRME İMZA :...

21 6 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10. AR-GE PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME KAPSAMINDAKİ PROJELER İÇİN DEĞERLENDİRME GRUBU ÜYESİ TAAHHÜTNAMESİ Adı ve Soyadı :. Kurum Adı-Bölümü :.. Unvanı / Görevi :. T.C. Kimlik No : Banka adı ve şubesi :. Banka Hesap No :. Yazışma Adresi : Telefon :. Faks : GSM Tel : e-posta :. TAAHHÜTNAME Değerlendirme uzmanı olarak görevlendirildiğim AR-GE Projeleri değerlendirmesinde, TKİ Genel Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından şahsıma verilen proje önerisi kapsamındaki tüm bilgi, belge ve fikirleri ilgili Kurum / Kuruluşa ait korunacak gizli bilgi olarak kabul edeceğimi; bu bilgi, belge ve fikirleri üçüncü taraflara herhangi bir yolla aktarmayacağım gibi kişisel kazanç-çıkar amacıyla veya başka kişi-kuruluşların kazanç ve çıkarına yol açacak şekilde kullanmayacağımı ve TKİ Ar-Ge Usul ve Esaslarında belirtilen kurallara uyacağımı taahhüt ederim. Tarih :.. Adı ve Soyadı :.. İmza :...

22 7 11. AR-GE PROJE DEĞERLENDİRME SONUÇ FORMU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUAN (REFERANS) Üye No 1 Üye No 2 Üye No 3 Üye No 4 Üye No 5 Değerlendirmeye Esas Puan Ortalaması PROJENIN AR-GE NITELIĞI 0-10 PROJENIN, TKİ NİN İHTİYACI, HEDEFİ VE STRATEJİK PLANINA UYGUNLUĞU PROJENIN EKONOMİK KATKISI VE YAYGIN ETKİSİ PROJENIN PAZARLAMA-SATIŞ ETKİSİ PROJE EKİBİNİN YETERLİLİĞİ VE İZLENECEK YÖNTEM PROJE BÜTÇESİ VE SÜRESİ 0-20 TOPLAM PUAN PDUK BAŞKANI Adı ve Soyadı :.. İmza :... PROJE DEĞERLENDİRME SONUÇ TARİHİ Projenin başarılı olabilmesi için; a) PDUK nun değerlendirmeye esas olan toplam puanlarının aritmetik ortalaması en az (yetmiş) olmalıdır. b) PDUK nun her bir kriter için verdiği değerlendirmeye esas puan ortalaması, tabloda yazılan referans puanın en az % 50 si olmalıdır.

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ DESTEĞĐ PROJE ÖNERĐSĐ ALAN KOMĐTESĐ DEĞERLENDĐRME FORMU

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ DESTEĞĐ PROJE ÖNERĐSĐ ALAN KOMĐTESĐ DEĞERLENDĐRME FORMU ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ DESTEĞĐ PROJE ÖNERĐSĐ ALAN KOMĐTESĐ DEĞERLENDĐRME FORMU Proje No Proje Adı Öneren Kuruluş/Yürütücü Ortak Proje Yürütücüsü Kuruluş Ziyaret Tarihi Ziyaret Açık Adresi Alan Komite Üyesi

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ndan: ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (Ar-Ge) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ. (Tebliğ No: 98/ 10 )

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ndan: ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (Ar-Ge) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ. (Tebliğ No: 98/ 10 ) 98/10 Sayılı Tebliğ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ndan: ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (Ar-Ge) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ 4.11.1998 tarih ve 23513 sayılıresmi Gazete (Tebliğ No: 98/ 10 ) Bu Tebliğ, 27/12/1994

Detaylı

Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi Kapsamında Yapılan Araştırmalara Çağrı Duyurusu ile İlgili Açıklamalar

Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi Kapsamında Yapılan Araştırmalara Çağrı Duyurusu ile İlgili Açıklamalar Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi Kapsamında Yapılan Araştırmalara Çağrı Duyurusu ile İlgili Açıklamalar Son yıllarda Türkiye de kadınların refah durumunda, özellikle sağlık

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci İçindekiler Önsöz... 2 Genel Bilgiler... 3 Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi... 3 Uluslararası

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ PLANI REHBERİ Ahmet CAN Uzman Yardımcısı Mart 004 ANKARA İÇİNDEKİLER. İŞ PLANI NEDİR?.... İŞ PLANININ KULLANIM ALANLARI... 3. İŞ PLANININ FAYDALARI...

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı

ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB, üniversitelerden, kamu Ar-Ge enstitülerinden ve özel sektörden önerilen araştırma projelerine destek vermektedir. SBAG SOBAG TOVAG TBAG H 2 0 TÜBİTAK

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı