ĐÇĐNDEKĐLER 2 PROSEDÜR 11 5 ANA SÜREÇ 18

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐÇĐNDEKĐLER 2 PROSEDÜR 11 5 ANA SÜREÇ 18"

Transkript

1 ĐÇĐNDEKĐLER 1 GĐRĐŞ 10 2 PROSEDÜR 11 3 LĐSANS VEREN 11 4 LĐSANS BAŞVURUSU SAHĐBĐ VE LĐSANS 13 5 ANA SÜREÇ 18 6 SPORTĐF KRĐTERLER 18 7 ALTYAPI KRĐTERLERĐ 20 8 PERSONELE ĐLĐŞKĐN VE ĐDARĐ KRĐTERLER 23 9 HUKUKĐ KRĐTERLER MALĐ KRĐTERLER EKLER 1

2 TANIMLAMALAR Muhasebe politikaları Üzerinde mutabık kalınan prosedürler ( ÜMKP ) Amortisman (Aşınma Payı) Yıllık mali tablolar Đştirak Denetim Tanım Bir kuruluşun kendi mali tablolarını hazırlarken ve sunarken benimsemiş olduğu özel ilkeler, dayanaklar, konvansiyonlar, kurallar ve uygulamalardır. Üzerinde mutabık kalınan prosedürleri uygulamaya yönelik bir taahhütname çerçevesinde, bir denetçinin, kuruluşun ve ilgili üçüncü tarafların üzerinde mutabık kaldıkları bu denetim prosedürlerini yürütmek ve gerçek bulguları rapor etmek üzere bir denetçi istihdam edilir. Raporun sunulduğu taraflar, denetçinin sunduğu rapora dayanarak kendi fikirlerini oluşturmalıdırlar. Rapor, ilgili prosedürler üzerinde mutabık kalan taraflarca kullanılır, zira prosedürlerin gerekçelerinden habersiz olan diğer taraflar yanlış yorumlayabilirler. Maddi olmayan varlıkların amortismana tâbi miktarının, onun kullanım ömrüne sistematik biçimde tahsis edilmesidir. Bir oyuncunun lisansının satın alınma maliyeti açısından kullanım ömrü, sözleşme süresidir. Genelde bir bilançonun, kâr/zarar tablosunun, nakit akım tablosunun ve önemli sayılabilecek diğer açıklamaların ve açıklayıcı bilgilerin dahil olduğu ve mali tabloların ayrılmaz birer parçasını teşkil ederek resmi bir mali yılın sonunda hazırlanan bir dizi mali tablolardır. Ortaklık gibi kurumsallaşmamış şirketler de dahil olmak üzere, yatırımcının üzerinde önemli ölçüde etki sahibi olduğu bir kuruluş olup, ne bir yavru şirket veya ne de bir ortak girişimde bir pay anlamındadır. Mali tabloların denetiminde amaç, denetçinin o mali tabloların belirli bir raporlama çerçevesine her açıdan uygun bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda bir mütalaa beyan etmesini sağlamaktır. Denetçi mütalaasını sunarken tüm önemli unsurlarıyla gerçek ve tarafsız olarak veya doğru bir şekilde yansıtmaktadır ifadelerini kullanır. Đlgili kriterlere 2

3 uygun olarak hazırlanan finansal ve benzeri diğer bilgilerin denetiminde de benzer bir amaç geçerlidir. Bir denetim çalışmasında denetçi, denetime tâbi olan bilgilerin önemli yanlışlıklar içermediğine dair yüksek ancak kesin olmayan bir güvence verir. Bu, denetim raporunda makul güvence olarak olumlu bir şekilde ifade edilir. Bütçe Nakit ve hazır değerler Şirket Konsolide finansal tablo Kontrol Ana süreç Kriterler Lisans alan kulüplerin UEFA ya bildirileceği son tarih Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olaylara ve kuruluşun muhtemel faaliyetlerine ilişkin yönetimin varsayımlarına dayanan geleceğe yönelik mali bilgileri içeren tahmini programlardır. Gelecek döneme ait tahmini gelir ve giderlerin dengelendiği tablolardır. Nakit kavramı, elde bulunan nakdi ve vadesiz mevduat hesaplarını kapsar. Hazır değerler, belirli nakdi miktarlara hemen tedavül edilebilen ve değerinde önemli değişiklik risklerine tâbi olmayan kısa vadeli ve yüksek seviyede likit değerlerdir. Ulusal mevzuata ve/veya ulusal federasyon mevzuatına göre kayıtlı bir üye ile akdi ilişkisi bulunan ve madde 4.1 de yazılı yükümlülükleri yerine getiren bir tüzel kişiliktir. Bir grubun tek bir iktisadi kuruluş gibi sunduğu finansal tablolardır. Bir kuruluşun finansal ve işletme politikalarını o kuruluşun faaliyetlerinden menfaat sağlamak amacıyla yönetme yetkisidir. Lisans verenin, lisans verilmesiyle ilgili olarak talimatta belirtilen kriterlere uygunluğu temin etmek üzere uygulamaya koymak zorunda olduğu asgari yükümlülüklerdir. Lisans başvurusu sahibinin uymak zorunda olduğu ve (sportif, altyapı, personele ilişkin ve idari, hukuki ve mali olmak üzere) beş kategoriye ayrılmış olan ve her biri ayrıca kendi içinde A-C şeklinde (zorunlu ve en iyi uygulama tavsiyesi) üç dereceye bölünmüş olan yükümlülüklerdir. Her bir lisans verenin, Yönetim Kurulu tarafından lisans verilen kulüplerin listesini UEFA ya bildirmesi gereken son tarihtir. Bu tarih, her yıl UEFA tarafından tespit edilir ve lisans verenlere bildirilir. 3

4 Lisans verene son başvuru tarihi Amortismana tâbi miktar Bir oyuncunun lisansının alınmasına ilişkin doğrudan maliyetler Lisans başvurusunda bulunacakların başvuruyla ilgili bütün bilgileri lisans verene sunacakları son tarihtir. Bir varlığın maliyetinden veya maliyet olarak ifade edilen diğer bir miktardan kendi net defter değerinin düşülmesiyle bulunan miktardır. Net defter değeri, bir kuruluşun tahmini satış maliyetini düştükten sonra bir varlığın satışından cari olarak elde edebileceği tahmini miktardır, ancak o varlığın kullanım ömrünün sonunda olacağı tahmin edilen yaşta ve durumda olması gerekir. Bir oyuncunun lisansının satın alınması için üçüncü taraflara yapılan ödemeler olup, kulüp içi geliştirme ve diğer maliyetleri dahil değildir. Doğrudan maliyetlere şunlar dahildir: a)lisansın alınması için ödenecek transfer ücreti; b) Transfer vergisi (varsa); ve c) Oyuncunun lisansının alınmasına ilişkin diğer maliyetler (örneğin kulübe hizmetlerinden dolayı oyuncu temsilcilerine ödenen ücretler, hukuki masraflar, FIFA ve/veya yerel transfer yönetmelikleri uyarınca ödenen yetiştirme bedelleri ve transferle ilgili diğer doğrudan giderler). Personel ücretleri Personel tarafından verilen hizmetler mukabilinde bir kuruluş tarafından ödenen her türlü ücret. Büyük ekonomik önemi haiz olay veya koşul Hesap yılı Geleceğe yönelik mali bilgi Faal kuruluş Bir kuruluşun finansal raporları açısından önemli olduğu düşünülen ve önceki hesap döneminde veya ara dönemde vuku bulmuşsa faaliyetlerinin sonuçları, finansal durumu ve net varlıklarının farklı (olumsuz) bir şekilde sunulmasını gerektirebilen büyük ekonomik önemi haiz bir olay veya koşuldur. Bir yılı kapsasın veya kapsamasın, ancak bir ara dönem olmaksızın, kanuni kapanış tarihi itibarıyla sona eren mali raporlama dönemidir. Gelecekteki olayların ve ilgili kuruluşun olası faaliyetlerinin vuku bulacak mali etkilerine ilişkin bilgilerdir. Mali raporlarını yayınlayan bir kuruluş, normal olarak faal, yani faaliyetlerini öngörülebilir bir gelecekte sürdürecek olan bir kuruluş olarak kabul edilir. O kuruluşun tasfiye yoluna gitmeye niyeti veya zorunluluğu olmadığı, faaliyetini 4

5 durdurmayacağı, kanun ve yönetmelikler uyarınca alacaklılarına karşı koruma talebinde bulunmadığı varsayılır. Grup Geçmişe dönük mali bilgi Bağımsız denetçi Maddi olmayan varlık Ara döneme ait mali tablolar Ara dönem Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UFRS ) Uluslararası Denetim Standartları ( UDS ) Bir ana şirket ve onun bütün yavru şirketleridir. Ana şirket, bir veya daha fazla sayıda yavru şirkete sahip bir kuruluştur. Bir yavru şirket, hükmi şahsiyeti olmayan ortaklıklar da dahil olmak üzere, başka bir şirket tarafından yönetilen bir kuruluştur. Đlgili kuruluşun geçmişteki faaliyetlerinin mali etkilerine ilişkin bilgilerdir. Geriye dönük mali bilgiler, lisans verme kararından önceki mali performansa ve pozisyona ilişkindir. IFAC ın Profesyonel Muhasebecilere Đlişkin Etik Kuralları çerçevesinde bir kuruluştan bağımsız olarak faaliyet gösteren bir denetçidir. Ulusal mevzuatımıza göre 3568 sayılı kanuna göre yetki almış Yeminli Mali Müşavirler ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetim yetkisi almış Bağımsız Denetim Şirketlerini ifade eder. Fiziki varlığı olmayan, tanımlanabilir gayri nakdi bir varlıktır; örneğin bir oyuncunun lisansı. Bir ara döneme ait mali tabloları ya da özetlenmiş mali tabloları içeren bir mali rapordur. Tam bir hesap yılından kısa olan mali raporlama dönemidir. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından belirlenen standartlar ve yorumlamalardır. Bunlara; a) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları; b) Uluslararası Muhasebe Standartları; ve c) Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlamaları Komitesi (UFRYK) veya Standing Yorumlamalar Komitesi(SIC) tarafından yayınlanan yorumlamalardır. Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu ( UDGSK ), geçmişe dönük finansal bilgilerin raporlanmasında denetçilerce uygulanacak standartlar olarak uygulanmak üzere Uluslararası Standartlar yayınlar. UDGSK ye göre, UDGSK nin amaçlarından biri, finansal tablo denetimlerine ilişkin olarak yüksek nitelikli ve yatırımcılar, denetçiler, hükümetler, bankacılık düzenleme kuruluşları, menkul kıymet 5

6 borsaları ve diğer önemli aktörlerce dünya çapında genel kabul gören denetleme standartları ve ilkelerini oluşturmaktır. UDGSK ve UDS hakkında daha fazla bilgi için sitesini ziyaret edebilirsiniz. Đnceleme Sözleşmelerine Đlişkin Uluslararası Standart ( ĐSĐUS ) Đlgili Hizmetlere Đlişkin Uluslararası Standartlar ( ĐHUS ) Ortak girişim Lisans Lisans başvuru sahibi Lisans alan Lisans birimi Lisanslama sezonu Lisanslama süreci Lisans veren UDGSK, geçmişe dönük finansal bilgilerin incelenmesi faaliyetlerinin tâbi olduğu standartları yayınlar. En son ĐSĐUS a adresinden ulaşılabilir. UDGSK, üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin bilgilere uygulanmasını içeren sözleşme standartlarını yayınlar. En son IHUS lere adresinden ulaşılabilir. Đki veya daha fazla tarafın (girişimciler) müşterek yönetime tâbi bir ekonomik faaliyette bulunmak üzere dahil oldukları akdi bir düzenlemedir. Konsolidasyona dahil olan bir kuruluşun, konsolidasyona dahil olmayan bir kuruluşla birlikte bir ekonomik faaliyet yürütmesi halinde, o faaliyet Grubun (Ortak girişim) hesaplarında takip edilebilir. UEFA ve Ulusal kulüp müsabakalarına katılma prosedürünü başlatmak amacıyla zorunlu asgari koşulların bir lisans başvurusu sahibi tarafından yerine getirildiğini gösteren belgedir. Ulusal ve uluslararası kulüp müsabakalarına iştirak eden futbol takımından tamamen ve münhasıran sorumlu olan ve lisans için başvuruda bulunan bir tüzel kişiliktir. Lisans veren tarafından kendisine lisans verilen bir lisans başvurusu sahibidir. Lisans veren kurum içinde kulüplere lisans verme işlemleriyle ilgilenen birimdir. Lisans başvurusu sahibinin lisans için başvuruda bulunacağı UEFA sezonudur, yani 1 Haziran ile 31 Mayıs arası Ana sürece bakınız. Lisansı veren Türkiye Futbol Federasyonu dur. Yönetim (personel) Mali tabloların ve diğer mali bilgilerin hazırlanması ve tarafsız bir şekilde sunulmasından sorumlu olanları kapsar. 6

7 Önem veya Önemlilik Ulusal muhasebe uygulamaları Kulüp Lisans Talimatı PFTT Ana şirket Tescilli üye Đlgili Taraf Bilgi veya kalemlerde atlamalar veya yanlış bildirimler, kullanıcıların mali bilgilere dayanan kararlarını gerek bireysel gerekse toplu olarak etkiliyorsa, önemli sayılır. Önemlilik, ilgili koşullarda veya içerikte belirlenen atlamaların veya yanlış bildirimlerin boyutuna ve niteliğine bağlıdır. Hesap kaleminin boyutu veya niteliği veya her ikisinin bileşimi belirleyici bir etken olabilir. Belirli bir ülkede kuruluşların yükümlü olduğu muhasebe ve bildirim uygulamalarıdır. Belirli bir ülkede ulusal lisans sistemini tanımlayan çalışma belgesidir. Belge, UEFA nın kulüp lisans sistemine ilişkin asgari zorunlulukları ve spesifik ulusal özellikleri ve amaçları kapsar. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı Bir veya daha fazla sayıda yavru şirkete sahip bir kuruluştur. Ulusal mevzuata göre Federasyona tescilli bir kuruluştur. Bir taraf, aşağıdaki hallerde bir kuruluşla ilgili sayılır: a) o tarafın, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı olarak, (i) o kuruluşu yönetmesi, o kuruluş tarafından yönetilmesi veya o kuruluşla birlikte yönetilmesi (buna ana şirketler, yavru şirketler veya iştirakler dahildir); (ii) o kuruluşta, o kuruluşu önemli derecede etkileme yetkisi veren bir payının bulunması; (iii) o kuruluşu müştereken yönetmesi; b) o kuruluşun bir ortağı olması; c) o kuruluşun da içinde bulunduğu bir ortak girişimin bir üyesi olması; d) o kuruluşun veya onun ana şirketinin önemli bir yönetim organında yer alması; e) (a) veya (d) de belirtilen herhangi bir kişinin ailesinin yakın bir bireyi olması; f) (d) veya (e) de belirtilen bir birey tarafından dolaylı da olsa yönetilen, müştereken yönetilen veya önemli ölçüde etkilenen bir kuruluş olması veya o bireyin o kuruluş içinde önemli bir oy hakkının bulunması; veya 7

8 g) o kuruluşun çalışanlarının veya o kuruluşun ilişkili tarafı olan başka bir kuruluşun çalışanlarının yararına kurulmuş bir istihdamsonrası emeklilik şirketi olması. Bildirimde bulunan kuruluş(lar) Bu talimat hükümlerine göre, lisans verene kanuni veya konsolide mali tablolarını sunmakla yükümlü olan kayıtlı bir üye ve/veya şirket veya gruptur. Đnceleme Mali bilgilerin incelenmesine dair bir sözleşmenin amacı, denetçinin kendi incelemesine dayanarak kendi dikkatini çeken ve mali bilgilerin önemli açılardan belirli bir mali raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanmadığı yönünde bir kanaate varmasına neden olan bir hususa ilişkin mütalaa vermesidir. Đnceleme faaliyeti, denetimin aksine mali bilgilerin önemli yanlışlıklardan arındırılmış olduğu yönünde makul bir güvence elde etmeye yönelik değildir. Đnceleme faaliyeti, esas olarak finans ve muhasebe işlemlerinden sorumlu olanlara sorular sormak, analitik ve diğer inceleme prosedürlerinin uygulanmasından ibarettir. Đnceleme faaliyeti, mali bilgileri etkileyen önemli hususları denetçinin dikkatine sunabilir, ancak denetim için gerekli olan kanıtları sağlamaz. Önemli değişiklik Lisans verene daha önce sunulmuş olan belgeler açısından önemli görülen ve lisans başvuru belgelerinin sunulmasından sonra vuku bulmuşsa farklı bir sunuş gerektiren bir gelişmedir. Önemli ölçüde etki Yatırım yapılan tarafın mali ve işletme kararlarına katılma yetkisidir, ancak bu politikalar üzerinde denetim veya müşterek denetim yetkisi değildir. Stat Resmi kapanış tarihi Bir müsabakanın yapılacağı yer olup, buna stadyumun yakınındaki bütün tesisler ve binalar (örneğin ofisler, konaklama tesisleri, basın merkezleri ve akreditasyon merkezleri) da dahildir ve onlarla sınırlı değildir. Bildirimde bulunan kuruluşun yıllık muhasebe referans tarihidir. 8

9 Müteakip gelişmeler Yavru şirket TURMOB Lisans verme kararından sonra ortaya çıkan olaylar veya koşullardır. Hükmi şahsiyeti olmayan ortaklıklar da dahil olmak üzere, başka bir şirket (ana şirket) tarafından yönetilen bir kuruluştur. Yönetim, bir kuruluşun finansal ve işletme politikalarını o kuruluşun faaliyetlerinden menfaat elde etmek amacıyla yönetme yetkisidir. Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği UEFA Stadyum Talimatı UEFA kulüp müsabakaları için kullanılacak olan stadyumlara ilişkin olarak kulüpler tarafından yerine getirilmesi gereken zorunlulukları içeren çalışma belgesidir. UEFA Kulüp Lisans Talimatı UEFA kulüp lisans sisteminin tanımlayan çalışma belgesidir. UEFA kulüp lisans sistemindeki ilkeler ve zorunluluklar, Ulusal Kulüp Lisans Talimatına dahil edilmelidir. Tek düzen Muhasebe Sistemi Türkiye deki tüm Kulüpler, ve gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından uygulanan ve IFRS ile tamamen uyumlu olan bir sistemdir. 9

10 1 GĐRĐŞ 1.1 UEFA KULÜP LĐSANS SĐSTEMĐNĐN AMAÇLARI UEFA Kulüp Lisans Sistemi nin amaçları şunlardır: Futbolun standardını bütün yönleriyle geliştirmek ve sürekli iyileştirmek ve her kulüp içinde gençlerin yetiştirilmesine ve korunmasına sürekli olarak öncelik vermek; Kulüplerin uygun yönetim ve organizasyon seviyesine sahip olmasını sağlamak; Seyircilere ve medyaya iyi düzenlenmiş, konforlu ve güvenli stadyumlar temin etmek üzere kulüplerin sportif altyapısının adapte edilmesi; Kulüplerin ekonomik ve mali yapılarının güçlendirilmesi, şeffaflıklarının ve güvenilirliklerinin artırılması ve alacaklarının korunmasına gerekli önemin verilmesi; Bir sezon içindeki uluslararası müsabakaların sürekliliğinin sağlanması; Müsabakalarda mali fair play in izlenmesi; Kulüplerin sportif, altyapı, personel ve idari, hukuki ve mali kriterler açısından değerlendirmesi standartlarının Avrupa çapında geliştirilmesi. 1.2 KAPSAM Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen bu Talimat Türkiye Süper Ligi ve Türkiye 1. Ligi nde bulunan tüm kulüplerin 2008/2009 sezonundan itibaren ulusal ve uluslararası kulüp müsabakalarına katılmak için yerine getirmeleri gereken asgari şartları kapsar. 1.3 DAYANAK Bu Talimat, 3813 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Ana Statüsü nün verdiği yetkiye dayanarak ve UEFA Kulüp Lisans El Kitapçığı 2.0 versiyonunda belirtilen kurallara göre düzenlenmiştir. 10

11 2. PROSEDÜR 2.1 KRĐTERLERĐN DERECELENDĐRĐLMESĐ ĐLKE Kulüp Lisans Talimatı nda tanımlanan kriterler, üç ayrı kategoriye bölünmüştür (A-C) Derecelendirme aşağıdaki şekilde yapılmıştır: a) A Kriterleri - ZORUNLU : Herhangi bir A kriterini yerine getiremeyen bir lisans adayı lisans alamaz ve UEFA kulüp müsabakalarına katılamaz. b) B Kriterleri - ZORUNLU : Herhangi bir B kriterini yerine getiremeyen bir lisans adayı lisans verence belirlenen yaptırımlara tâbi olacak, ancak yine de bir lisans alarak UEFA kulüp müsabakalarına katılabilecektir. c) C Kriterleri - EN ĐYĐ UYGULAMA : Bu kriterler en iyi uygulama tavsiyeleri dir. Bu kriterlerin yerine getirilmemesi herhangi bir yaptırımı gerekli kılmaz ve lisans verilmesine engel teşkil etmez. Ancak bazı C kriterleri gelecekte ZORUNLU kriterler haline getirilebilir. 2.2 UEFA TARAFINDAN YAPILAN SPOT-CHECKLER UEFA ve/veya onun yetkili birimleri/temsilcileri, lisans veren ile ve onun hazır bulunması şartıyla lisans adayını her zaman yerinde denetleme hakkını saklı tutar. UEFA tarafından yerinde yapılacak denetimler için, Kulüp Lisans Talimatı nın içeriğinin yorumlanmasında UEFA nın resmi dili ile ulusal resmi dil arasında tutarsızlık olması halinde, UEFA nın resmi dili ile yazılı olan metin geçerli olacaktır. 3. LĐSANS VEREN Lisansı veren Türkiye Futbol Federasyonu dur ve lisans sistemini yürütür. Federasyon, lisans verme kriteri karşısında futbol kulüplerini değerlendirme işlemlerini yerine getiren ve kulüp lisans birimi tarafından desteklenen iki karar mercii tayin eder. Đlk değerlendirme kulüp lisans sistemi Ana Sürecinde tanımlanan programa göre 2007/08 sezonunda yapılacaktır. Karar verme mercileri şunlardır; 11

12 - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu (Karar mercii) (yasa no. 3813, madde no. 9,10) - Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu (Temyiz mercii) (yasa no madde no. 13,14) 3.1 KULÜP LĐSANS BĐRĐMĐ Federasyon içinde, bir Kulüp Lisans Müdürü (KLM) ve ona bağlı olarak çalışacak gerektiği kadar kişi kulüp lisans biriminde görevlendirilir. Birim çalışanları en az üniversite mezunu ve FĐFA dillerinden en az birini iyi derecede konuşan ve yazan kişiler arasından seçilir. Birim görevlileri arasında en az bir mali uzman yer alır. Bu sağlanamaz ise birime danışmanlık yapmak üzere bir mali uzman ile hizmet sözleşmesi imzalanır. Birimin görevleri; - Kulüp lisans sisteminin hazırlanması, uygulanması ve geliştirilmesi, - Komite, Yönetim Kurulu ve Tahkim Kuruluna gerekli idari desteğin sağlanması, - Lisans dönemi içinde lisans sahiplerine danışmanlık, yol göstericilik yapmak ve destek sunmak - UEFA ve UEFA üyesi diğer Federasyonlarla lisans sistemi konusunda temasları yürütmek başta olmak üzere mevzuat ve yönetim kurulu tarafından öngörülen ilgili sair hizmetlerdir. Birim çalışanları, danışmanları ve karar organları gizlilik (Ek XXVI) ve bağımsızlık beyanını (Ek XXV) imzalamak ve kendileri veya birinci derece yakınlarının üye, hissedar, ortak, sponsor, danışman gibi sıfatlar ile ilişki içinde bulundukları tüzel kişilerle ilgili konularda müzakere ve oylamalardan çekilmek zorundadırlar. Bu hususlar lisans komitesi üyeleri açısından da geçerlidir. Bu birim kulüpler hakkında yerinde kontroller yapabilir. 3.2 KULÜP LĐSANS KOMĐTESĐ Federasyon Başkanı tarafından görevlendirilecek bir başkan vekili, bir genel sekreter vekili, bir Mali Đşler Koordinatörlüğü personeli ve bir Hukuk Kurulu üyesi ile kulüpler birliği tarafından bildirilecek bir üye olmak üzere beş kişiden oluşan bir lisans komitesi oluşturulur. Komite başkanı Federasyon başkan vekilidir. Komitede yer alan bütün üyeleri Yönetim Kurulu atamalıdır. Komite en az ayda bir kez olmak üzere başkanın daveti üzerine en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kulüp Lisans Komitesi verdiği kararları yazılı olarak hazırlamalı ve sebepleri içeriğinde belirtmelidir. Komite üyelerinin görev süresi iki yıldır. Üyelerin tekrar atanması mümkündür. Üyelerin asli görevleri sona erdiğinde komite üyelikleri de sona erer. Kulüpler birliği temsilcisi Kulüpler Birliği tarafından değiştirilebilir. Görev süresini istifa, vefat gibi 12

13 sebeplerle bitiremeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı kategoriden yeni bir üye atanır. Komite e göre lisans ve ilgili müeyyideler hakkında aday başvurularını değerlendirir. Komite en az 3 üyenin oyu ile karar alır. Komitenin kararları istişari niteliktedir. 3.3 TAHKĐM KURULU (TEMYĐZ MERCĐĐ) Kulüplerin, lisans taleplerinin kabulü veya reddi, geri alma ve disiplin uygulamalarına ilişkin Yönetim Kurulu kararlarına karşı Tahkim Kurulu na 7 gün içinde 3813 sayılı Yasa ve Tahkim Kurulu Talimatı na uygun olarak başvuru hakkı vardır. Tahkim Kurulu kararları nihai ve kesindir. Tahkim Kurulu itiraz edilen konularda kararları için özellikle mali konularda mali uzmanlar gibi ehil uzmanlar tarafından desteklenmelidir. Temyiz edilen konularla ilgili bilirkişi raporlarını hazırlayacak olan mali uzmanlar yeminli mali müşavir olmalıdır. Karar verme organlarının üyeleri aynı zamanda lisans verenin diğer karar mercilerinin üyeleri olamazlar. Menfaat çatışması veya bağımsızlığı konusunda bir tereddüdün olması halinde karar organının üyesi otomatik olarak çekilir. Karar verme organının bir üyesi (veya eşi, çocukları, anne, babası veya yakın akrabaları) lisans adayının bir üyesi veya hissedarı veya iş ortağı, sponsoru veya danışmanı, vs. ise o kişi bağımsız kabul edilmez. 4. LĐSANS ADAYI VE LĐSANS 4.1 LĐSANS ADAYI Sadece Federasyon a tescilli olan bir kulüp lisans için başvuru yapabilir. Lisans talep eden ulusal ve uluslararası futbol müsabakalarına katılma ve kulüp lisans şartlarına ilişkin tüm futbol faaliyetleri üzerinde tam olarak sorumlu olacak ve bunların tek hakimi olacaktır. Tescilleri en az 3 yıl olan lisans adayları lisans için başvurabilir. Yasal statü, isim, renk değişiklikleri için UEFA nın onayı olması şarttır. Lisans adayı bilhassa aşağıdaki hususları yerine getirmekten sorumludur: a) Bütün oyuncularının federasyona ve/veya ona bağlı lige kayıtlı olması ve profesyonel oyuncuları varsa, bunların ya kayıtlı üye ile ya da şirketle bir hizmet akdinin bulunması (bkz. FIFA nın Oyuncu Statüsüne ve Transferine Đlişkin Yönetmeliğin 2 ve 5. maddeleri); b) Oyunculara akdi veya hukuki yükümlülüklere binaen ödenen ücretlerin ve bilet hasılatlarının kayıtlı üye ya da şirket tarafından kendi muhasebe kayıtlarına yansıtılması; 13

14 c) Lisans adayının, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılan kayıtlı oyunculardan müteşekkil futbol takımından tamamen sorumlu olması; d) Lisans yükümlülüklerinin tamamen yerine getirildiğine dair bütün bilgi ve belgelerin lisans verene sunulması, zira bu yükümlülükler 6, 7, 8, 9 ve 10. bölümlerde belirtilen sportif, altyapı, personel ve idari, hukuki ve mali kriterlere ilişkindir; e) Sportif, altyapı, personel ve idari, hukuki ve mali bilgileri vermekle yükümlü olan ve bildirimde bulunan kuruluş(ların) bu bilgileri lisans verene sağlaması. Buna mukabil, lisans veren bildirimde bulunan belirli kuruluş(ların) lisans almaya hak kazanıp kazanmadığını değerlendirmelidir. Lisans adayının herhangi bir iştirak üzerinde denetim sahibi olması durumunda, o zaman konsolide mali tablolar, konsolidasyona ( grup ) dahil olan bu kuruluşlar sanki tek bir kuruluşmuşçasına hazırlanacak ve lisans verene tedarik edilecektir. Lisans adayının, başka bir ana şirketin denetiminde olan bir ana şirketin denetiminde olması veya başka bir iştirak üzerinde denetim sahibi olması veya başka bir bağlı ortaklık üzerinde önemli bir etkiye sahip olması halinde, lisans adayının ana şirketiyle veya ana şirketle veya o ana şirketin iştirakiyle veya bağlı ortaklığıyla yapılan bütün işlemler, lisans adayının mali pozisyonunun ve kâr veya zararının ilişkili tarafların mevcudiyetinden ve o taraflarla yapılan işlemlerden ve onlara ödenecek bakiyelerden etkilenip etkilenmediğini tespit etmek amacıyla mali tablo dipnotlarında açıklanacaktır. 4.2 LĐSANS TALEBĐ Lisans almak isteyen kulüp Federasyona yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu başvuru ile tüm lisans kriterlerini karşılayacağı, ilgili Talimatları kabul ettiği beyanını içeren Ek- XXX Başvuru Formu nun sunulması zorunludur. Aksi taktirde başvuru dikkate alınmayacaktır. Federasyon temsilcileri ve ilgili kulüp ekteki gizlilik sözleşmesini imzalamak zorundadır. (bkz Ek-XXV) Lisans almak isteyen kulüpler Federasyonun Yönetim Kurulunca belirlenecek başvuru bedelini peşin olarak ödemek zorundadır. 4.3 LĐSANSIN VERĐLMESĐ Lisans sistemi kriterlerini karşılayan ve Federasyon kriterlerine uyan lisans adaylarına TFF Yönetim Kurulunun kararı ile takip eden sezonu kapsayan ve UEFA müsabakalarına ve Süper Lig müsabakalarına katılabilmesi için bir yıllık lisans verilir. 4.4 LĐSANS TALEBĐNĐN REDDEDĐLMESĐ Eğer bir veya daha fazla asgari kriter (A) tam veya gerektiği gibi karşılanmaz veya bu Talimat a aykırılık mevcut olur ise lisans talebi reddedilir. 14

15 4.5 LĐSANSIN SONA ERMESĐ VE GERĐ ALINMASI Đlgili sezonun sonu veya kulübün dahil olduğu ligin kaldırılması hallerinde hiçbir işlem veya ihbara hacet olmaksızın lisans kendiliğinden sona erer. Lisans sahibinin başta aranan şartların bir veya birkaçını yitirmesi, Talimatlara aykırı davranması veya iflasına karar verilmesi ile 10.maddede yer alan hallerden birinin gerçekleşmesi halinde Komite Kararı ve Yönetim Kurulu onayı ile Lisans her zaman geri alınabilir. Bir kulübün lisansının geri alınması halinde, UEFA nın Adalet Yönetimi Organları o kulübün ilgili UEFA kulüp müsabakalarından eliminasyonuna ilişkin bir karar almalıdır. UEFA, yürürlükteki UEFA kulüp müsabakaları yönetmeliklerine dayanarak bir kulübe yaptırımda bulunma veya gelecekteki UEFA kulüp müsabakalarından men etme hakkını saklı tutar. Lisansın geri alınması durumunda UEFA derhal bilgilendirilecektir. 4.6 DEVĐR YASAĞI Lisans sahibi kulübün yasal statüsünün değişmesi ve bunun UEFA tarafından onaylanması dışında lisansın devri hiçbir şekilde mümkün değildir. Muvazaalı işlem halinde madde 4.5 te yer alan şekilde lisans iptal edilir. 4.7 UEFA KULÜP MÜSABAKALARINA KATILIM ILKE Lisans adayı, UEFA Kulüp Müsabakaları Kurulu tarafından benimsenen UEFA kulüp yönetmeliklerine uygun olarak diğer bütün yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Bu müsabakalara katılım süreci, tamamen UEFA nın ve onun yetkili organlarının (CEO, Kulüp Müsabakaları Kurulu, v.s.) kararına bağlıdır. Bir kulübün herhangi bir UEFA kulüp müsabakasına katılmasına ilişkin nihai kararı UEFA nın yetkili organları verir. Bu tür kararlar, olağan tahkim kurulu olarak hareket eden Lozan daki Spor Tahkim Kurulu da dahil olmak üzere UEFA nın mevzuata dayalı kaza yetkisine tâbi olarak verilir. (Mak. 59 ff UEFA statüsü) UEFA müsabakalarına katılmaya hak kazanan kulüpler açısından UEFA Kulüp Lisans Sistemi Talimatı ve UEFA yönetmelikleri uygulanır. 15

16 4.8 UYGULAMA ALANI a- Türkiye Süper Ligi Kulüpleri açısından tüm kriterler ve bu Talimattaki hükümler Talimatta yer aldığı şekilde uygulanır. b- Türkiye 1.Lig Kulüpleri açısından A kriteri de B kriteri kabul edilir. Aykırılık halinde uyarı veya para cezası verilebilir. Ancak tüm kriterleri bu Talimata uygun olarak karşılayan kulüplere lisans verilir. Süper lig dışında yer alan kulüpler bu Talimatta belirlenen kriterler açısından Federasyondan özel istisna talebinde bulunabilir. c- Diğer Kulüpler; Süper Lig ve 1.Lig dışındaki liglerde yer alan kulüpler de lisans talebinde bulunabilir ve aday olabilirler. Bu kulüplerden Lisans Đşlemleri ücreti alınmaz. Eğer bir kulüp, sportif sonuçlara dayanarak bir UEFA şampiyonasına katılma hakkına sahip olmuşsa (kupa şampiyonu veya finalisti) ancak lisans sisteminin uygulandığı lig kategorisine mensup olmadığı için lisans işlemine girişmemişse, en geç Federasyon UEFA ya, lisans sisteminin istisnai uygulaması için talepte bulunur. Pratikte, ulusal kulüp lisans sistemine dahil olmayan bir kulüp lig veya kupa müsabakaları neticesi elde ettiği sportif başarı elde edebilir. UEFA Đcra Kurulu Başkanı veya UEFA Đcra Kurulu Başkan Vekili, istisna uygulamasına ilişkin asgari kriterleri tanımlar ve onları lisansın verileceği sezondan önce yılın en geç 31 Ağustos tarihine kadar Extranet üzerinden ulusal federasyona bildirir. TFF, olası istisna uygulamasını yazılı olarak ve ilgili kulübün adını da zikrederek en geç 15 Nisan tarihine kadar UEFA ya bildirmelidir. UEFA Đcra Kurulu Başkanı veya UEFA Đcra Kurulu Başkan Vekili, en üst lig kulüplerine uygulanan yürürlükteki ulusal kulüp lisans kılavuzunun hükümlerini ve ilgili kulüplerin statülerini göz önünde bulundurarak ilgili kulüplerin tâbi olacağı asgari kriterleri tespit edebilir. UEFA Đcra Kurulu Başkanı veya UEFA Đcra Kurulu Başkan Vekili, ayrıca gerekli süreleri de tespit eder ve bunları TFF ye bildirir. TFF, istisna prosedürünün ulusal düzeyde değerlendirilmesi amacıyla kriterleri kendisine UEFA Đcra Kurulu Başkanı veya UEFA Đcra Kurulu Başkan Vekili tarafından iletilir iletilmez ilgili kulübe/kulüplere bildirmekten sorumludur. Ayrıca, o prosedürün hazırlanması için ilgili kulüp(ler)le birlikte gerekli önlemleri almak zorundadır. Đlgili kulüp(ler), gerekli yazılı kanıtları ulusal federasyona sunmak zorundadır. Lisans veren, tespit edilen asgari standartlara göre kulüpleri değerlendirecek ve aşağıdaki belgeleri UEFA nın resmi dillerinden birinde hazırlayarak belirlenen süre içinde UEFA ya gönderecektir: 16

17 i) Đlgili UEFA kulüp müsabakasına katılıma ilişkin özel izin için yazılı başvuru; ii) Lisans verenin kendi değerlendirmesine dayalı tavsiye yazısı (kulübü/kulüpleri değerlendiren kişilerin adları ve tarihler dahil); iii) Kulüp(ler) ve lisans veren tarafından sunulan yazılı kanıtlar; iv) Đstisna prosedürü kapsamında UEFA tarafından talep edilen diğer belgeler. UEFA Đcra Kurulu Başkanı veya UEFA Đcra Kurulu Başkan Vekili, kararını kendilerine ulaşan belgelere dayandırır ve belirlenen bütün kriterlerin yerine getirilmesi ve kulübün/kulüplerin elde ettikleri sportif sonuçlar bazında hak etmeleri halinde UEFA kulüp müsabakalarına katılım için özel izin verir. Karar, ilgili kulüplere iletilmek üzere ulusal federasyona iletilir. Bu tür karara yapılacak itirazlar için e bakınız. UEFA, yerinde denetimler yapma hakkını saklı tutar. Bu durumdaki bir kulübün istisna prosedüründen sportif nedenlerle elenmesi halinde TFF, UEFA yı derhal yazılı olarak bilgilendirmeli ve prosedürün hemen sona erdirilip erdirilmeyeceğine karar vermelidir. Sona erdirilen bu tür bir prosedür ileriki bir tarihte yeniden başlatılamaz. Bir kulüp UEFA kulüp müsabakalarına ve ulusal müsabakalara katılabilmek için Kulüp Lisans Talimatında belirtilen asgari zorunlu bütün kriterleri yerine getirmek zorundadır. Kulüplerin federasyonca verilmiş bir lisansa sahip olması gerekir. 4.9 ÇEŞĐTLĐ HÜKÜMLER DĐSĐPLĐN CEZALARI Bu Talimatta yer alan para cezası dışındaki tüm disiplin yaptırımları hakkında inceleme yapma ve karar verme görev ve yetkisi yönetim kuruluna aittir. A ve B kriterlerine uyulmaması halinde kulüplere yaptırım uygulama yetkisi vardır. Parasal cezalar için disiplin kuruluna başvurur. Para cezalarına ve bu Talimatta özel olarak yaptırıma bağlanmamış ihlaller ve disiplin suçları ile ilgili karar verme yetkisi Disiplin Kurulu na aittir. Para cezaları ile ilgili olarak cezanın üst limiti de dahil olmak üzere 3813 sayılı Yasa ve ilgili Talimatlar esastır. Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararları aleyhine lisans adayının mevzuata uygun olarak T.F.F. Tahkim Kurulu na başvuru hakkı vardır. Tahkim Kurulu kararları kesin ve nihaidir. 17

KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012. Tanımlar 6. Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10. Bölüm II. Kulüp Lisans

KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012. Tanımlar 6. Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10. Bölüm II. Kulüp Lisans KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER Tanımlar 6 Bölüm I. Başlangıç Hükümleri Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10 Bölüm II. Kulüp Lisans Madde 3 İstisnalar politikası 11 Madde 4

Detaylı

KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER

KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER TANIMLAR BÖLÜM I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER MADDE 1 - AMAÇ 10 MADDE 2- KAPSAM 11 BÖLÜM II. KULÜP LĠSANS MADDE 3 LĠSANS SÜRECĠ 11 MADDE 4 DEĞERLENDĠRME

Detaylı

TRANSFER BORÇLARI TABLOSU-OYUNCU LĐSANSI ALIMI ĐÇĐN DĐĞER KULÜPLERE ÖDENMESĐ GEREKEN MĐKTAR TRANSFER ALACAKLARI TABLOSU

TRANSFER BORÇLARI TABLOSU-OYUNCU LĐSANSI ALIMI ĐÇĐN DĐĞER KULÜPLERE ÖDENMESĐ GEREKEN MĐKTAR TRANSFER ALACAKLARI TABLOSU EK I. EK II. EK III. EK IV. ANA SÜREÇ DENETĐMLER, ĐNCELEMELER VE ÜZERĐNDE MUTABIK KALINAN PROSEDÜRLER : PROSEDÜRLERDEKĐ FARKLILIKLAR YILLIK MALĐ RAPORLAMA : GENEL MÜTALAALAR VE TEMEL ĐLKELER YILLIK MALĐ

Detaylı

FIBA (GENERAL REGULATIONS) GENEL TÜZÜK VE FIBA İÇ TÜZÜĞÜNÜN (INTERNAL REGULATIONS) DEĞERLENDİRİLMESİ

FIBA (GENERAL REGULATIONS) GENEL TÜZÜK VE FIBA İÇ TÜZÜĞÜNÜN (INTERNAL REGULATIONS) DEĞERLENDİRİLMESİ FIBA (GENERAL REGULATIONS) GENEL TÜZÜK VE FIBA İÇ TÜZÜĞÜNÜN (INTERNAL REGULATIONS) DEĞERLENDİRİLMESİ Çalışmamızda FIBA Genel Tüzüğü ve İç Tüzüğü nün önemli bölümleri İngilizceden Türkçeye çevrilerek okuyucunun

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (TAV) ın temel kamuyu bilgilendirme politikası, TAV ın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel

Detaylı

3.1.13. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

3.1.13. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 3.1.13. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Seri: IV, No: 56) (30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22)

Tebliğ. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) Tebliğ Sermaye Piyasası Kurulundan: Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1- (27/7/2006 tarihli ve 26241 sayılı Resmi

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler

Detaylı

(3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

(3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı,

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERİ: IV, NO: 56)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERİ: IV, NO: 56) 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERİ: IV, NO: 56) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.06.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.06.2013 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2013.30.06.2013 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 19 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28712 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 31 MAYIS 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 31 MAYIS 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 31 MAYIS 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu na Giriş Fenerbahçe Futbol A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle

Detaylı

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu: TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2013 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:

Detaylı

Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı

Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- AMAÇ...7 MADDE 2- KAPSAM...7 MADDE 3- DAYANAK......7 MADDE 4- TANIMLAR.....8-9 BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER MADDE 5- TEKNİK ADAMLARIN

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II Yavuz AKBULAK * 4. Bağımsız Denetimin İşlevi 19 : Bağımsız denetim kuruluşları ve bu kuruluşlarda istihdam edilen denetim elemanlarının

Detaylı

Hakem Yönergesi - 2 -

Hakem Yönergesi - 2 - HAKEM YÖNERGESİ Hakem Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 HAKEM KURULLARI 6 5. MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) 6 5.1. Kuruluşu 6 5.2. Kurul Üyelerinde

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:TMS / TFRS DERS NOTLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:TMS / TFRS DERS NOTLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:TMS / TFRS DERS NOTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Mert ERER Doç.Dr.Özgür ÇATIKKAŞ Yrd.Doç.Dr.Atilla PEREK 0 İÇİNDEKİLER GENEL OLARAK TÜRKİYE

Detaylı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / ÜRÇEP Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat 2014 Saat: 23:0 Evrakların

Detaylı