ĐÇĐNDEKĐLER 2 PROSEDÜR 11 5 ANA SÜREÇ 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐÇĐNDEKĐLER 2 PROSEDÜR 11 5 ANA SÜREÇ 18"

Transkript

1 ĐÇĐNDEKĐLER 1 GĐRĐŞ 10 2 PROSEDÜR 11 3 LĐSANS VEREN 11 4 LĐSANS BAŞVURUSU SAHĐBĐ VE LĐSANS 13 5 ANA SÜREÇ 18 6 SPORTĐF KRĐTERLER 18 7 ALTYAPI KRĐTERLERĐ 20 8 PERSONELE ĐLĐŞKĐN VE ĐDARĐ KRĐTERLER 23 9 HUKUKĐ KRĐTERLER MALĐ KRĐTERLER EKLER 1

2 TANIMLAMALAR Muhasebe politikaları Üzerinde mutabık kalınan prosedürler ( ÜMKP ) Amortisman (Aşınma Payı) Yıllık mali tablolar Đştirak Denetim Tanım Bir kuruluşun kendi mali tablolarını hazırlarken ve sunarken benimsemiş olduğu özel ilkeler, dayanaklar, konvansiyonlar, kurallar ve uygulamalardır. Üzerinde mutabık kalınan prosedürleri uygulamaya yönelik bir taahhütname çerçevesinde, bir denetçinin, kuruluşun ve ilgili üçüncü tarafların üzerinde mutabık kaldıkları bu denetim prosedürlerini yürütmek ve gerçek bulguları rapor etmek üzere bir denetçi istihdam edilir. Raporun sunulduğu taraflar, denetçinin sunduğu rapora dayanarak kendi fikirlerini oluşturmalıdırlar. Rapor, ilgili prosedürler üzerinde mutabık kalan taraflarca kullanılır, zira prosedürlerin gerekçelerinden habersiz olan diğer taraflar yanlış yorumlayabilirler. Maddi olmayan varlıkların amortismana tâbi miktarının, onun kullanım ömrüne sistematik biçimde tahsis edilmesidir. Bir oyuncunun lisansının satın alınma maliyeti açısından kullanım ömrü, sözleşme süresidir. Genelde bir bilançonun, kâr/zarar tablosunun, nakit akım tablosunun ve önemli sayılabilecek diğer açıklamaların ve açıklayıcı bilgilerin dahil olduğu ve mali tabloların ayrılmaz birer parçasını teşkil ederek resmi bir mali yılın sonunda hazırlanan bir dizi mali tablolardır. Ortaklık gibi kurumsallaşmamış şirketler de dahil olmak üzere, yatırımcının üzerinde önemli ölçüde etki sahibi olduğu bir kuruluş olup, ne bir yavru şirket veya ne de bir ortak girişimde bir pay anlamındadır. Mali tabloların denetiminde amaç, denetçinin o mali tabloların belirli bir raporlama çerçevesine her açıdan uygun bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda bir mütalaa beyan etmesini sağlamaktır. Denetçi mütalaasını sunarken tüm önemli unsurlarıyla gerçek ve tarafsız olarak veya doğru bir şekilde yansıtmaktadır ifadelerini kullanır. Đlgili kriterlere 2

3 uygun olarak hazırlanan finansal ve benzeri diğer bilgilerin denetiminde de benzer bir amaç geçerlidir. Bir denetim çalışmasında denetçi, denetime tâbi olan bilgilerin önemli yanlışlıklar içermediğine dair yüksek ancak kesin olmayan bir güvence verir. Bu, denetim raporunda makul güvence olarak olumlu bir şekilde ifade edilir. Bütçe Nakit ve hazır değerler Şirket Konsolide finansal tablo Kontrol Ana süreç Kriterler Lisans alan kulüplerin UEFA ya bildirileceği son tarih Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olaylara ve kuruluşun muhtemel faaliyetlerine ilişkin yönetimin varsayımlarına dayanan geleceğe yönelik mali bilgileri içeren tahmini programlardır. Gelecek döneme ait tahmini gelir ve giderlerin dengelendiği tablolardır. Nakit kavramı, elde bulunan nakdi ve vadesiz mevduat hesaplarını kapsar. Hazır değerler, belirli nakdi miktarlara hemen tedavül edilebilen ve değerinde önemli değişiklik risklerine tâbi olmayan kısa vadeli ve yüksek seviyede likit değerlerdir. Ulusal mevzuata ve/veya ulusal federasyon mevzuatına göre kayıtlı bir üye ile akdi ilişkisi bulunan ve madde 4.1 de yazılı yükümlülükleri yerine getiren bir tüzel kişiliktir. Bir grubun tek bir iktisadi kuruluş gibi sunduğu finansal tablolardır. Bir kuruluşun finansal ve işletme politikalarını o kuruluşun faaliyetlerinden menfaat sağlamak amacıyla yönetme yetkisidir. Lisans verenin, lisans verilmesiyle ilgili olarak talimatta belirtilen kriterlere uygunluğu temin etmek üzere uygulamaya koymak zorunda olduğu asgari yükümlülüklerdir. Lisans başvurusu sahibinin uymak zorunda olduğu ve (sportif, altyapı, personele ilişkin ve idari, hukuki ve mali olmak üzere) beş kategoriye ayrılmış olan ve her biri ayrıca kendi içinde A-C şeklinde (zorunlu ve en iyi uygulama tavsiyesi) üç dereceye bölünmüş olan yükümlülüklerdir. Her bir lisans verenin, Yönetim Kurulu tarafından lisans verilen kulüplerin listesini UEFA ya bildirmesi gereken son tarihtir. Bu tarih, her yıl UEFA tarafından tespit edilir ve lisans verenlere bildirilir. 3

4 Lisans verene son başvuru tarihi Amortismana tâbi miktar Bir oyuncunun lisansının alınmasına ilişkin doğrudan maliyetler Lisans başvurusunda bulunacakların başvuruyla ilgili bütün bilgileri lisans verene sunacakları son tarihtir. Bir varlığın maliyetinden veya maliyet olarak ifade edilen diğer bir miktardan kendi net defter değerinin düşülmesiyle bulunan miktardır. Net defter değeri, bir kuruluşun tahmini satış maliyetini düştükten sonra bir varlığın satışından cari olarak elde edebileceği tahmini miktardır, ancak o varlığın kullanım ömrünün sonunda olacağı tahmin edilen yaşta ve durumda olması gerekir. Bir oyuncunun lisansının satın alınması için üçüncü taraflara yapılan ödemeler olup, kulüp içi geliştirme ve diğer maliyetleri dahil değildir. Doğrudan maliyetlere şunlar dahildir: a)lisansın alınması için ödenecek transfer ücreti; b) Transfer vergisi (varsa); ve c) Oyuncunun lisansının alınmasına ilişkin diğer maliyetler (örneğin kulübe hizmetlerinden dolayı oyuncu temsilcilerine ödenen ücretler, hukuki masraflar, FIFA ve/veya yerel transfer yönetmelikleri uyarınca ödenen yetiştirme bedelleri ve transferle ilgili diğer doğrudan giderler). Personel ücretleri Personel tarafından verilen hizmetler mukabilinde bir kuruluş tarafından ödenen her türlü ücret. Büyük ekonomik önemi haiz olay veya koşul Hesap yılı Geleceğe yönelik mali bilgi Faal kuruluş Bir kuruluşun finansal raporları açısından önemli olduğu düşünülen ve önceki hesap döneminde veya ara dönemde vuku bulmuşsa faaliyetlerinin sonuçları, finansal durumu ve net varlıklarının farklı (olumsuz) bir şekilde sunulmasını gerektirebilen büyük ekonomik önemi haiz bir olay veya koşuldur. Bir yılı kapsasın veya kapsamasın, ancak bir ara dönem olmaksızın, kanuni kapanış tarihi itibarıyla sona eren mali raporlama dönemidir. Gelecekteki olayların ve ilgili kuruluşun olası faaliyetlerinin vuku bulacak mali etkilerine ilişkin bilgilerdir. Mali raporlarını yayınlayan bir kuruluş, normal olarak faal, yani faaliyetlerini öngörülebilir bir gelecekte sürdürecek olan bir kuruluş olarak kabul edilir. O kuruluşun tasfiye yoluna gitmeye niyeti veya zorunluluğu olmadığı, faaliyetini 4

5 durdurmayacağı, kanun ve yönetmelikler uyarınca alacaklılarına karşı koruma talebinde bulunmadığı varsayılır. Grup Geçmişe dönük mali bilgi Bağımsız denetçi Maddi olmayan varlık Ara döneme ait mali tablolar Ara dönem Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UFRS ) Uluslararası Denetim Standartları ( UDS ) Bir ana şirket ve onun bütün yavru şirketleridir. Ana şirket, bir veya daha fazla sayıda yavru şirkete sahip bir kuruluştur. Bir yavru şirket, hükmi şahsiyeti olmayan ortaklıklar da dahil olmak üzere, başka bir şirket tarafından yönetilen bir kuruluştur. Đlgili kuruluşun geçmişteki faaliyetlerinin mali etkilerine ilişkin bilgilerdir. Geriye dönük mali bilgiler, lisans verme kararından önceki mali performansa ve pozisyona ilişkindir. IFAC ın Profesyonel Muhasebecilere Đlişkin Etik Kuralları çerçevesinde bir kuruluştan bağımsız olarak faaliyet gösteren bir denetçidir. Ulusal mevzuatımıza göre 3568 sayılı kanuna göre yetki almış Yeminli Mali Müşavirler ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetim yetkisi almış Bağımsız Denetim Şirketlerini ifade eder. Fiziki varlığı olmayan, tanımlanabilir gayri nakdi bir varlıktır; örneğin bir oyuncunun lisansı. Bir ara döneme ait mali tabloları ya da özetlenmiş mali tabloları içeren bir mali rapordur. Tam bir hesap yılından kısa olan mali raporlama dönemidir. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından belirlenen standartlar ve yorumlamalardır. Bunlara; a) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları; b) Uluslararası Muhasebe Standartları; ve c) Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlamaları Komitesi (UFRYK) veya Standing Yorumlamalar Komitesi(SIC) tarafından yayınlanan yorumlamalardır. Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu ( UDGSK ), geçmişe dönük finansal bilgilerin raporlanmasında denetçilerce uygulanacak standartlar olarak uygulanmak üzere Uluslararası Standartlar yayınlar. UDGSK ye göre, UDGSK nin amaçlarından biri, finansal tablo denetimlerine ilişkin olarak yüksek nitelikli ve yatırımcılar, denetçiler, hükümetler, bankacılık düzenleme kuruluşları, menkul kıymet 5

6 borsaları ve diğer önemli aktörlerce dünya çapında genel kabul gören denetleme standartları ve ilkelerini oluşturmaktır. UDGSK ve UDS hakkında daha fazla bilgi için sitesini ziyaret edebilirsiniz. Đnceleme Sözleşmelerine Đlişkin Uluslararası Standart ( ĐSĐUS ) Đlgili Hizmetlere Đlişkin Uluslararası Standartlar ( ĐHUS ) Ortak girişim Lisans Lisans başvuru sahibi Lisans alan Lisans birimi Lisanslama sezonu Lisanslama süreci Lisans veren UDGSK, geçmişe dönük finansal bilgilerin incelenmesi faaliyetlerinin tâbi olduğu standartları yayınlar. En son ĐSĐUS a adresinden ulaşılabilir. UDGSK, üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin bilgilere uygulanmasını içeren sözleşme standartlarını yayınlar. En son IHUS lere adresinden ulaşılabilir. Đki veya daha fazla tarafın (girişimciler) müşterek yönetime tâbi bir ekonomik faaliyette bulunmak üzere dahil oldukları akdi bir düzenlemedir. Konsolidasyona dahil olan bir kuruluşun, konsolidasyona dahil olmayan bir kuruluşla birlikte bir ekonomik faaliyet yürütmesi halinde, o faaliyet Grubun (Ortak girişim) hesaplarında takip edilebilir. UEFA ve Ulusal kulüp müsabakalarına katılma prosedürünü başlatmak amacıyla zorunlu asgari koşulların bir lisans başvurusu sahibi tarafından yerine getirildiğini gösteren belgedir. Ulusal ve uluslararası kulüp müsabakalarına iştirak eden futbol takımından tamamen ve münhasıran sorumlu olan ve lisans için başvuruda bulunan bir tüzel kişiliktir. Lisans veren tarafından kendisine lisans verilen bir lisans başvurusu sahibidir. Lisans veren kurum içinde kulüplere lisans verme işlemleriyle ilgilenen birimdir. Lisans başvurusu sahibinin lisans için başvuruda bulunacağı UEFA sezonudur, yani 1 Haziran ile 31 Mayıs arası Ana sürece bakınız. Lisansı veren Türkiye Futbol Federasyonu dur. Yönetim (personel) Mali tabloların ve diğer mali bilgilerin hazırlanması ve tarafsız bir şekilde sunulmasından sorumlu olanları kapsar. 6

7 Önem veya Önemlilik Ulusal muhasebe uygulamaları Kulüp Lisans Talimatı PFTT Ana şirket Tescilli üye Đlgili Taraf Bilgi veya kalemlerde atlamalar veya yanlış bildirimler, kullanıcıların mali bilgilere dayanan kararlarını gerek bireysel gerekse toplu olarak etkiliyorsa, önemli sayılır. Önemlilik, ilgili koşullarda veya içerikte belirlenen atlamaların veya yanlış bildirimlerin boyutuna ve niteliğine bağlıdır. Hesap kaleminin boyutu veya niteliği veya her ikisinin bileşimi belirleyici bir etken olabilir. Belirli bir ülkede kuruluşların yükümlü olduğu muhasebe ve bildirim uygulamalarıdır. Belirli bir ülkede ulusal lisans sistemini tanımlayan çalışma belgesidir. Belge, UEFA nın kulüp lisans sistemine ilişkin asgari zorunlulukları ve spesifik ulusal özellikleri ve amaçları kapsar. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı Bir veya daha fazla sayıda yavru şirkete sahip bir kuruluştur. Ulusal mevzuata göre Federasyona tescilli bir kuruluştur. Bir taraf, aşağıdaki hallerde bir kuruluşla ilgili sayılır: a) o tarafın, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı olarak, (i) o kuruluşu yönetmesi, o kuruluş tarafından yönetilmesi veya o kuruluşla birlikte yönetilmesi (buna ana şirketler, yavru şirketler veya iştirakler dahildir); (ii) o kuruluşta, o kuruluşu önemli derecede etkileme yetkisi veren bir payının bulunması; (iii) o kuruluşu müştereken yönetmesi; b) o kuruluşun bir ortağı olması; c) o kuruluşun da içinde bulunduğu bir ortak girişimin bir üyesi olması; d) o kuruluşun veya onun ana şirketinin önemli bir yönetim organında yer alması; e) (a) veya (d) de belirtilen herhangi bir kişinin ailesinin yakın bir bireyi olması; f) (d) veya (e) de belirtilen bir birey tarafından dolaylı da olsa yönetilen, müştereken yönetilen veya önemli ölçüde etkilenen bir kuruluş olması veya o bireyin o kuruluş içinde önemli bir oy hakkının bulunması; veya 7

8 g) o kuruluşun çalışanlarının veya o kuruluşun ilişkili tarafı olan başka bir kuruluşun çalışanlarının yararına kurulmuş bir istihdamsonrası emeklilik şirketi olması. Bildirimde bulunan kuruluş(lar) Bu talimat hükümlerine göre, lisans verene kanuni veya konsolide mali tablolarını sunmakla yükümlü olan kayıtlı bir üye ve/veya şirket veya gruptur. Đnceleme Mali bilgilerin incelenmesine dair bir sözleşmenin amacı, denetçinin kendi incelemesine dayanarak kendi dikkatini çeken ve mali bilgilerin önemli açılardan belirli bir mali raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanmadığı yönünde bir kanaate varmasına neden olan bir hususa ilişkin mütalaa vermesidir. Đnceleme faaliyeti, denetimin aksine mali bilgilerin önemli yanlışlıklardan arındırılmış olduğu yönünde makul bir güvence elde etmeye yönelik değildir. Đnceleme faaliyeti, esas olarak finans ve muhasebe işlemlerinden sorumlu olanlara sorular sormak, analitik ve diğer inceleme prosedürlerinin uygulanmasından ibarettir. Đnceleme faaliyeti, mali bilgileri etkileyen önemli hususları denetçinin dikkatine sunabilir, ancak denetim için gerekli olan kanıtları sağlamaz. Önemli değişiklik Lisans verene daha önce sunulmuş olan belgeler açısından önemli görülen ve lisans başvuru belgelerinin sunulmasından sonra vuku bulmuşsa farklı bir sunuş gerektiren bir gelişmedir. Önemli ölçüde etki Yatırım yapılan tarafın mali ve işletme kararlarına katılma yetkisidir, ancak bu politikalar üzerinde denetim veya müşterek denetim yetkisi değildir. Stat Resmi kapanış tarihi Bir müsabakanın yapılacağı yer olup, buna stadyumun yakınındaki bütün tesisler ve binalar (örneğin ofisler, konaklama tesisleri, basın merkezleri ve akreditasyon merkezleri) da dahildir ve onlarla sınırlı değildir. Bildirimde bulunan kuruluşun yıllık muhasebe referans tarihidir. 8

9 Müteakip gelişmeler Yavru şirket TURMOB Lisans verme kararından sonra ortaya çıkan olaylar veya koşullardır. Hükmi şahsiyeti olmayan ortaklıklar da dahil olmak üzere, başka bir şirket (ana şirket) tarafından yönetilen bir kuruluştur. Yönetim, bir kuruluşun finansal ve işletme politikalarını o kuruluşun faaliyetlerinden menfaat elde etmek amacıyla yönetme yetkisidir. Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği UEFA Stadyum Talimatı UEFA kulüp müsabakaları için kullanılacak olan stadyumlara ilişkin olarak kulüpler tarafından yerine getirilmesi gereken zorunlulukları içeren çalışma belgesidir. UEFA Kulüp Lisans Talimatı UEFA kulüp lisans sisteminin tanımlayan çalışma belgesidir. UEFA kulüp lisans sistemindeki ilkeler ve zorunluluklar, Ulusal Kulüp Lisans Talimatına dahil edilmelidir. Tek düzen Muhasebe Sistemi Türkiye deki tüm Kulüpler, ve gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından uygulanan ve IFRS ile tamamen uyumlu olan bir sistemdir. 9

10 1 GĐRĐŞ 1.1 UEFA KULÜP LĐSANS SĐSTEMĐNĐN AMAÇLARI UEFA Kulüp Lisans Sistemi nin amaçları şunlardır: Futbolun standardını bütün yönleriyle geliştirmek ve sürekli iyileştirmek ve her kulüp içinde gençlerin yetiştirilmesine ve korunmasına sürekli olarak öncelik vermek; Kulüplerin uygun yönetim ve organizasyon seviyesine sahip olmasını sağlamak; Seyircilere ve medyaya iyi düzenlenmiş, konforlu ve güvenli stadyumlar temin etmek üzere kulüplerin sportif altyapısının adapte edilmesi; Kulüplerin ekonomik ve mali yapılarının güçlendirilmesi, şeffaflıklarının ve güvenilirliklerinin artırılması ve alacaklarının korunmasına gerekli önemin verilmesi; Bir sezon içindeki uluslararası müsabakaların sürekliliğinin sağlanması; Müsabakalarda mali fair play in izlenmesi; Kulüplerin sportif, altyapı, personel ve idari, hukuki ve mali kriterler açısından değerlendirmesi standartlarının Avrupa çapında geliştirilmesi. 1.2 KAPSAM Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen bu Talimat Türkiye Süper Ligi ve Türkiye 1. Ligi nde bulunan tüm kulüplerin 2008/2009 sezonundan itibaren ulusal ve uluslararası kulüp müsabakalarına katılmak için yerine getirmeleri gereken asgari şartları kapsar. 1.3 DAYANAK Bu Talimat, 3813 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Ana Statüsü nün verdiği yetkiye dayanarak ve UEFA Kulüp Lisans El Kitapçığı 2.0 versiyonunda belirtilen kurallara göre düzenlenmiştir. 10

11 2. PROSEDÜR 2.1 KRĐTERLERĐN DERECELENDĐRĐLMESĐ ĐLKE Kulüp Lisans Talimatı nda tanımlanan kriterler, üç ayrı kategoriye bölünmüştür (A-C) Derecelendirme aşağıdaki şekilde yapılmıştır: a) A Kriterleri - ZORUNLU : Herhangi bir A kriterini yerine getiremeyen bir lisans adayı lisans alamaz ve UEFA kulüp müsabakalarına katılamaz. b) B Kriterleri - ZORUNLU : Herhangi bir B kriterini yerine getiremeyen bir lisans adayı lisans verence belirlenen yaptırımlara tâbi olacak, ancak yine de bir lisans alarak UEFA kulüp müsabakalarına katılabilecektir. c) C Kriterleri - EN ĐYĐ UYGULAMA : Bu kriterler en iyi uygulama tavsiyeleri dir. Bu kriterlerin yerine getirilmemesi herhangi bir yaptırımı gerekli kılmaz ve lisans verilmesine engel teşkil etmez. Ancak bazı C kriterleri gelecekte ZORUNLU kriterler haline getirilebilir. 2.2 UEFA TARAFINDAN YAPILAN SPOT-CHECKLER UEFA ve/veya onun yetkili birimleri/temsilcileri, lisans veren ile ve onun hazır bulunması şartıyla lisans adayını her zaman yerinde denetleme hakkını saklı tutar. UEFA tarafından yerinde yapılacak denetimler için, Kulüp Lisans Talimatı nın içeriğinin yorumlanmasında UEFA nın resmi dili ile ulusal resmi dil arasında tutarsızlık olması halinde, UEFA nın resmi dili ile yazılı olan metin geçerli olacaktır. 3. LĐSANS VEREN Lisansı veren Türkiye Futbol Federasyonu dur ve lisans sistemini yürütür. Federasyon, lisans verme kriteri karşısında futbol kulüplerini değerlendirme işlemlerini yerine getiren ve kulüp lisans birimi tarafından desteklenen iki karar mercii tayin eder. Đlk değerlendirme kulüp lisans sistemi Ana Sürecinde tanımlanan programa göre 2007/08 sezonunda yapılacaktır. Karar verme mercileri şunlardır; 11

12 - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu (Karar mercii) (yasa no. 3813, madde no. 9,10) - Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu (Temyiz mercii) (yasa no madde no. 13,14) 3.1 KULÜP LĐSANS BĐRĐMĐ Federasyon içinde, bir Kulüp Lisans Müdürü (KLM) ve ona bağlı olarak çalışacak gerektiği kadar kişi kulüp lisans biriminde görevlendirilir. Birim çalışanları en az üniversite mezunu ve FĐFA dillerinden en az birini iyi derecede konuşan ve yazan kişiler arasından seçilir. Birim görevlileri arasında en az bir mali uzman yer alır. Bu sağlanamaz ise birime danışmanlık yapmak üzere bir mali uzman ile hizmet sözleşmesi imzalanır. Birimin görevleri; - Kulüp lisans sisteminin hazırlanması, uygulanması ve geliştirilmesi, - Komite, Yönetim Kurulu ve Tahkim Kuruluna gerekli idari desteğin sağlanması, - Lisans dönemi içinde lisans sahiplerine danışmanlık, yol göstericilik yapmak ve destek sunmak - UEFA ve UEFA üyesi diğer Federasyonlarla lisans sistemi konusunda temasları yürütmek başta olmak üzere mevzuat ve yönetim kurulu tarafından öngörülen ilgili sair hizmetlerdir. Birim çalışanları, danışmanları ve karar organları gizlilik (Ek XXVI) ve bağımsızlık beyanını (Ek XXV) imzalamak ve kendileri veya birinci derece yakınlarının üye, hissedar, ortak, sponsor, danışman gibi sıfatlar ile ilişki içinde bulundukları tüzel kişilerle ilgili konularda müzakere ve oylamalardan çekilmek zorundadırlar. Bu hususlar lisans komitesi üyeleri açısından da geçerlidir. Bu birim kulüpler hakkında yerinde kontroller yapabilir. 3.2 KULÜP LĐSANS KOMĐTESĐ Federasyon Başkanı tarafından görevlendirilecek bir başkan vekili, bir genel sekreter vekili, bir Mali Đşler Koordinatörlüğü personeli ve bir Hukuk Kurulu üyesi ile kulüpler birliği tarafından bildirilecek bir üye olmak üzere beş kişiden oluşan bir lisans komitesi oluşturulur. Komite başkanı Federasyon başkan vekilidir. Komitede yer alan bütün üyeleri Yönetim Kurulu atamalıdır. Komite en az ayda bir kez olmak üzere başkanın daveti üzerine en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kulüp Lisans Komitesi verdiği kararları yazılı olarak hazırlamalı ve sebepleri içeriğinde belirtmelidir. Komite üyelerinin görev süresi iki yıldır. Üyelerin tekrar atanması mümkündür. Üyelerin asli görevleri sona erdiğinde komite üyelikleri de sona erer. Kulüpler birliği temsilcisi Kulüpler Birliği tarafından değiştirilebilir. Görev süresini istifa, vefat gibi 12

13 sebeplerle bitiremeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı kategoriden yeni bir üye atanır. Komite e göre lisans ve ilgili müeyyideler hakkında aday başvurularını değerlendirir. Komite en az 3 üyenin oyu ile karar alır. Komitenin kararları istişari niteliktedir. 3.3 TAHKĐM KURULU (TEMYĐZ MERCĐĐ) Kulüplerin, lisans taleplerinin kabulü veya reddi, geri alma ve disiplin uygulamalarına ilişkin Yönetim Kurulu kararlarına karşı Tahkim Kurulu na 7 gün içinde 3813 sayılı Yasa ve Tahkim Kurulu Talimatı na uygun olarak başvuru hakkı vardır. Tahkim Kurulu kararları nihai ve kesindir. Tahkim Kurulu itiraz edilen konularda kararları için özellikle mali konularda mali uzmanlar gibi ehil uzmanlar tarafından desteklenmelidir. Temyiz edilen konularla ilgili bilirkişi raporlarını hazırlayacak olan mali uzmanlar yeminli mali müşavir olmalıdır. Karar verme organlarının üyeleri aynı zamanda lisans verenin diğer karar mercilerinin üyeleri olamazlar. Menfaat çatışması veya bağımsızlığı konusunda bir tereddüdün olması halinde karar organının üyesi otomatik olarak çekilir. Karar verme organının bir üyesi (veya eşi, çocukları, anne, babası veya yakın akrabaları) lisans adayının bir üyesi veya hissedarı veya iş ortağı, sponsoru veya danışmanı, vs. ise o kişi bağımsız kabul edilmez. 4. LĐSANS ADAYI VE LĐSANS 4.1 LĐSANS ADAYI Sadece Federasyon a tescilli olan bir kulüp lisans için başvuru yapabilir. Lisans talep eden ulusal ve uluslararası futbol müsabakalarına katılma ve kulüp lisans şartlarına ilişkin tüm futbol faaliyetleri üzerinde tam olarak sorumlu olacak ve bunların tek hakimi olacaktır. Tescilleri en az 3 yıl olan lisans adayları lisans için başvurabilir. Yasal statü, isim, renk değişiklikleri için UEFA nın onayı olması şarttır. Lisans adayı bilhassa aşağıdaki hususları yerine getirmekten sorumludur: a) Bütün oyuncularının federasyona ve/veya ona bağlı lige kayıtlı olması ve profesyonel oyuncuları varsa, bunların ya kayıtlı üye ile ya da şirketle bir hizmet akdinin bulunması (bkz. FIFA nın Oyuncu Statüsüne ve Transferine Đlişkin Yönetmeliğin 2 ve 5. maddeleri); b) Oyunculara akdi veya hukuki yükümlülüklere binaen ödenen ücretlerin ve bilet hasılatlarının kayıtlı üye ya da şirket tarafından kendi muhasebe kayıtlarına yansıtılması; 13

14 c) Lisans adayının, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılan kayıtlı oyunculardan müteşekkil futbol takımından tamamen sorumlu olması; d) Lisans yükümlülüklerinin tamamen yerine getirildiğine dair bütün bilgi ve belgelerin lisans verene sunulması, zira bu yükümlülükler 6, 7, 8, 9 ve 10. bölümlerde belirtilen sportif, altyapı, personel ve idari, hukuki ve mali kriterlere ilişkindir; e) Sportif, altyapı, personel ve idari, hukuki ve mali bilgileri vermekle yükümlü olan ve bildirimde bulunan kuruluş(ların) bu bilgileri lisans verene sağlaması. Buna mukabil, lisans veren bildirimde bulunan belirli kuruluş(ların) lisans almaya hak kazanıp kazanmadığını değerlendirmelidir. Lisans adayının herhangi bir iştirak üzerinde denetim sahibi olması durumunda, o zaman konsolide mali tablolar, konsolidasyona ( grup ) dahil olan bu kuruluşlar sanki tek bir kuruluşmuşçasına hazırlanacak ve lisans verene tedarik edilecektir. Lisans adayının, başka bir ana şirketin denetiminde olan bir ana şirketin denetiminde olması veya başka bir iştirak üzerinde denetim sahibi olması veya başka bir bağlı ortaklık üzerinde önemli bir etkiye sahip olması halinde, lisans adayının ana şirketiyle veya ana şirketle veya o ana şirketin iştirakiyle veya bağlı ortaklığıyla yapılan bütün işlemler, lisans adayının mali pozisyonunun ve kâr veya zararının ilişkili tarafların mevcudiyetinden ve o taraflarla yapılan işlemlerden ve onlara ödenecek bakiyelerden etkilenip etkilenmediğini tespit etmek amacıyla mali tablo dipnotlarında açıklanacaktır. 4.2 LĐSANS TALEBĐ Lisans almak isteyen kulüp Federasyona yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu başvuru ile tüm lisans kriterlerini karşılayacağı, ilgili Talimatları kabul ettiği beyanını içeren Ek- XXX Başvuru Formu nun sunulması zorunludur. Aksi taktirde başvuru dikkate alınmayacaktır. Federasyon temsilcileri ve ilgili kulüp ekteki gizlilik sözleşmesini imzalamak zorundadır. (bkz Ek-XXV) Lisans almak isteyen kulüpler Federasyonun Yönetim Kurulunca belirlenecek başvuru bedelini peşin olarak ödemek zorundadır. 4.3 LĐSANSIN VERĐLMESĐ Lisans sistemi kriterlerini karşılayan ve Federasyon kriterlerine uyan lisans adaylarına TFF Yönetim Kurulunun kararı ile takip eden sezonu kapsayan ve UEFA müsabakalarına ve Süper Lig müsabakalarına katılabilmesi için bir yıllık lisans verilir. 4.4 LĐSANS TALEBĐNĐN REDDEDĐLMESĐ Eğer bir veya daha fazla asgari kriter (A) tam veya gerektiği gibi karşılanmaz veya bu Talimat a aykırılık mevcut olur ise lisans talebi reddedilir. 14

15 4.5 LĐSANSIN SONA ERMESĐ VE GERĐ ALINMASI Đlgili sezonun sonu veya kulübün dahil olduğu ligin kaldırılması hallerinde hiçbir işlem veya ihbara hacet olmaksızın lisans kendiliğinden sona erer. Lisans sahibinin başta aranan şartların bir veya birkaçını yitirmesi, Talimatlara aykırı davranması veya iflasına karar verilmesi ile 10.maddede yer alan hallerden birinin gerçekleşmesi halinde Komite Kararı ve Yönetim Kurulu onayı ile Lisans her zaman geri alınabilir. Bir kulübün lisansının geri alınması halinde, UEFA nın Adalet Yönetimi Organları o kulübün ilgili UEFA kulüp müsabakalarından eliminasyonuna ilişkin bir karar almalıdır. UEFA, yürürlükteki UEFA kulüp müsabakaları yönetmeliklerine dayanarak bir kulübe yaptırımda bulunma veya gelecekteki UEFA kulüp müsabakalarından men etme hakkını saklı tutar. Lisansın geri alınması durumunda UEFA derhal bilgilendirilecektir. 4.6 DEVĐR YASAĞI Lisans sahibi kulübün yasal statüsünün değişmesi ve bunun UEFA tarafından onaylanması dışında lisansın devri hiçbir şekilde mümkün değildir. Muvazaalı işlem halinde madde 4.5 te yer alan şekilde lisans iptal edilir. 4.7 UEFA KULÜP MÜSABAKALARINA KATILIM ILKE Lisans adayı, UEFA Kulüp Müsabakaları Kurulu tarafından benimsenen UEFA kulüp yönetmeliklerine uygun olarak diğer bütün yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Bu müsabakalara katılım süreci, tamamen UEFA nın ve onun yetkili organlarının (CEO, Kulüp Müsabakaları Kurulu, v.s.) kararına bağlıdır. Bir kulübün herhangi bir UEFA kulüp müsabakasına katılmasına ilişkin nihai kararı UEFA nın yetkili organları verir. Bu tür kararlar, olağan tahkim kurulu olarak hareket eden Lozan daki Spor Tahkim Kurulu da dahil olmak üzere UEFA nın mevzuata dayalı kaza yetkisine tâbi olarak verilir. (Mak. 59 ff UEFA statüsü) UEFA müsabakalarına katılmaya hak kazanan kulüpler açısından UEFA Kulüp Lisans Sistemi Talimatı ve UEFA yönetmelikleri uygulanır. 15

16 4.8 UYGULAMA ALANI a- Türkiye Süper Ligi Kulüpleri açısından tüm kriterler ve bu Talimattaki hükümler Talimatta yer aldığı şekilde uygulanır. b- Türkiye 1.Lig Kulüpleri açısından A kriteri de B kriteri kabul edilir. Aykırılık halinde uyarı veya para cezası verilebilir. Ancak tüm kriterleri bu Talimata uygun olarak karşılayan kulüplere lisans verilir. Süper lig dışında yer alan kulüpler bu Talimatta belirlenen kriterler açısından Federasyondan özel istisna talebinde bulunabilir. c- Diğer Kulüpler; Süper Lig ve 1.Lig dışındaki liglerde yer alan kulüpler de lisans talebinde bulunabilir ve aday olabilirler. Bu kulüplerden Lisans Đşlemleri ücreti alınmaz. Eğer bir kulüp, sportif sonuçlara dayanarak bir UEFA şampiyonasına katılma hakkına sahip olmuşsa (kupa şampiyonu veya finalisti) ancak lisans sisteminin uygulandığı lig kategorisine mensup olmadığı için lisans işlemine girişmemişse, en geç Federasyon UEFA ya, lisans sisteminin istisnai uygulaması için talepte bulunur. Pratikte, ulusal kulüp lisans sistemine dahil olmayan bir kulüp lig veya kupa müsabakaları neticesi elde ettiği sportif başarı elde edebilir. UEFA Đcra Kurulu Başkanı veya UEFA Đcra Kurulu Başkan Vekili, istisna uygulamasına ilişkin asgari kriterleri tanımlar ve onları lisansın verileceği sezondan önce yılın en geç 31 Ağustos tarihine kadar Extranet üzerinden ulusal federasyona bildirir. TFF, olası istisna uygulamasını yazılı olarak ve ilgili kulübün adını da zikrederek en geç 15 Nisan tarihine kadar UEFA ya bildirmelidir. UEFA Đcra Kurulu Başkanı veya UEFA Đcra Kurulu Başkan Vekili, en üst lig kulüplerine uygulanan yürürlükteki ulusal kulüp lisans kılavuzunun hükümlerini ve ilgili kulüplerin statülerini göz önünde bulundurarak ilgili kulüplerin tâbi olacağı asgari kriterleri tespit edebilir. UEFA Đcra Kurulu Başkanı veya UEFA Đcra Kurulu Başkan Vekili, ayrıca gerekli süreleri de tespit eder ve bunları TFF ye bildirir. TFF, istisna prosedürünün ulusal düzeyde değerlendirilmesi amacıyla kriterleri kendisine UEFA Đcra Kurulu Başkanı veya UEFA Đcra Kurulu Başkan Vekili tarafından iletilir iletilmez ilgili kulübe/kulüplere bildirmekten sorumludur. Ayrıca, o prosedürün hazırlanması için ilgili kulüp(ler)le birlikte gerekli önlemleri almak zorundadır. Đlgili kulüp(ler), gerekli yazılı kanıtları ulusal federasyona sunmak zorundadır. Lisans veren, tespit edilen asgari standartlara göre kulüpleri değerlendirecek ve aşağıdaki belgeleri UEFA nın resmi dillerinden birinde hazırlayarak belirlenen süre içinde UEFA ya gönderecektir: 16

17 i) Đlgili UEFA kulüp müsabakasına katılıma ilişkin özel izin için yazılı başvuru; ii) Lisans verenin kendi değerlendirmesine dayalı tavsiye yazısı (kulübü/kulüpleri değerlendiren kişilerin adları ve tarihler dahil); iii) Kulüp(ler) ve lisans veren tarafından sunulan yazılı kanıtlar; iv) Đstisna prosedürü kapsamında UEFA tarafından talep edilen diğer belgeler. UEFA Đcra Kurulu Başkanı veya UEFA Đcra Kurulu Başkan Vekili, kararını kendilerine ulaşan belgelere dayandırır ve belirlenen bütün kriterlerin yerine getirilmesi ve kulübün/kulüplerin elde ettikleri sportif sonuçlar bazında hak etmeleri halinde UEFA kulüp müsabakalarına katılım için özel izin verir. Karar, ilgili kulüplere iletilmek üzere ulusal federasyona iletilir. Bu tür karara yapılacak itirazlar için e bakınız. UEFA, yerinde denetimler yapma hakkını saklı tutar. Bu durumdaki bir kulübün istisna prosedüründen sportif nedenlerle elenmesi halinde TFF, UEFA yı derhal yazılı olarak bilgilendirmeli ve prosedürün hemen sona erdirilip erdirilmeyeceğine karar vermelidir. Sona erdirilen bu tür bir prosedür ileriki bir tarihte yeniden başlatılamaz. Bir kulüp UEFA kulüp müsabakalarına ve ulusal müsabakalara katılabilmek için Kulüp Lisans Talimatında belirtilen asgari zorunlu bütün kriterleri yerine getirmek zorundadır. Kulüplerin federasyonca verilmiş bir lisansa sahip olması gerekir. 4.9 ÇEŞĐTLĐ HÜKÜMLER DĐSĐPLĐN CEZALARI Bu Talimatta yer alan para cezası dışındaki tüm disiplin yaptırımları hakkında inceleme yapma ve karar verme görev ve yetkisi yönetim kuruluna aittir. A ve B kriterlerine uyulmaması halinde kulüplere yaptırım uygulama yetkisi vardır. Parasal cezalar için disiplin kuruluna başvurur. Para cezalarına ve bu Talimatta özel olarak yaptırıma bağlanmamış ihlaller ve disiplin suçları ile ilgili karar verme yetkisi Disiplin Kurulu na aittir. Para cezaları ile ilgili olarak cezanın üst limiti de dahil olmak üzere 3813 sayılı Yasa ve ilgili Talimatlar esastır. Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararları aleyhine lisans adayının mevzuata uygun olarak T.F.F. Tahkim Kurulu na başvuru hakkı vardır. Tahkim Kurulu kararları kesin ve nihaidir. 17

18 4.9.2 TALĐMATTA HÜKÜM BULUNMAMASI Talimatta hüküm bulunmayan hallerde Federasyon karar vermeye yetkilidir SON HÜKÜMLER YÜRÜRLÜK Bu talimat Resmi Gazete de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer YÜRÜTME Bu talimatı Federasyon Yönetim Kurulu yürütür. 5. ANA SÜREÇ Lisans veren, kendi ulusal kulüp lisans talimatında belirtilen kriterlerin (sportif, altyapı, personel ve idari, hukuki ve mali kriterler) doğrulanmasına ilişkin ana süreci tanımlar ve böylece lisans adaylarına lisans verilmesini denetim altına alabilir. Ana sürecin amacı: a) Uygun ve etkin bir lisans sürecini kendi ihtiyaçlarına ve organizasyon yapısına uygun olarak tesis etmesi için lisans verene yardımcı olmak; b) Lisans verenin UEFA kulüp müsabakalarına katılım için gerekli olan lisansı verebilmek için uymakla yükümlü olduğu ana koşullar üzerinde mutabakat sağlanması; c) Bir kulüp lisansının verilmesine ilişkin kararın bağımsız bir kurumca verilmesini temin etmek (YK ve/veya TK bkz. 3.2); d) Karar alma mercilerinin lisans verenin lisans idaresinden gerekli desteği almasının temin edilmesi. Ana süreç Ek I de ayrıntılandırılmıştır ve Ek XXVII de ise süreci belirleyen tarihler belirtilmiştir. Lisans veren, lisanslı kulüplerin bir listesini UEFA nın belirlediği süre içinde UEFA ya verecektir. Bu süre, lisansın verileceği sezondan önce yılın en geç 31 Ağustos tarihine kadar ulusal federasyonlara bildirilmesi zorunludur. 18

19 6. SPORTĐF KRĐTERLER 6.1 KRĐTERLER 6.1 A KRĐTERLERĐ No. Derece Tanım S.01 A ONAYLI GENÇLĐK GELĐŞTĐRME PROGRAMI Her lisans adayı, lisans verenin onaylayacağı bir gençlik geliştirme programına sahip olmalıdır. Bu eğitim programın en azından aşağıdaki unsurları kapsaması gerekir: a) Amaçlar ve gençlik geliştirme felsefesi; b) Genç takımların organize edilmesi (organizasyon şeması, ilgili kurumlar, lisans adayı ile ilişki, genç takımlar, v.s.); c) Personel (teknik, sağlık ve idari, v.s.) ve gerekli asgari nitelikler; d) Gençler için altyapı (antrenman ve maç tesisleri, diğerleri); e) Mali kaynaklar (mevcut bütçe, lisans adayı, oyuncu veya yerel toplum bazında dağılımı); f) Farklı yaş grupları için futbol eğitim programları (oyun becerileri, teknik, taktik ve fiziki); g) Futbol oyun kurallarına ilişkin eğitim programı; h) Genç oyunculara yönelik sağlık desteği (sağlık muayeneleri dahil); i) Sonuçları ve belirlenen hedeflere ulaşma seviyelerinin değerlendirilmesine yönelik inceleme ve geri besleme süreci; j) Programların süresi (asgari 3 yıl, azami 7 yıl). Gençlik geliştirme programı, aynı zamanda lisans adayının genç oyuncuların zorunlu ve ihtiyari okul eğitiminin aşağıda sıralanan zorunlu hükümler aracılığıyla taahhüt edildiğini ve desteklendiğini kanıtlamalıdır: a) Lisans adayı, kendi gençlik geliştirme programına dahil olan her genç oyuncunun ulusal kanunlara uygun olarak zorunlu okul eğitimine devam etmesini sağlamalıdır; b) Lisans adayı, bu gençlik geliştirme programına dahil olan her genç oyuncunun futbol dışı eğitimine (ihtiyari okul eğitimi ve mesleki eğitim) devam etmekten alıkonulmamasını temin etmek zorundadır. S.02 A GENÇ TAKIMLAR Lisans adayı, kendi tüzel kişiliğine dahil veya bağlı olan aşağıdaki genç takımlara sahip olmalıdır: a) yaş arasında en az iki genç takım; b) yaş arasında en az bir genç takım; c) 10 yaşın altında en az bir genç takım. Yukarıdaki a) ve b) paragraflarında anılan yaş aralıklarındaki genç takımlar, ulusal federasyonca tanınan ve ulusal, bölgesel veya yerel ölçekte oynanan resmi müsabakalara veya programlara 19

20 katılmalıdır. Bu takımların her bir genç oyuncusu ulusal ve/veya bölgesel olarak kayıtlı olmalıdır. Çocuk futbolunda genç takımlar (yukarıdaki paragraf c) resmi müsabakalara katılmak zorunda değildir. Bu takımlar için eğlence amaçlı ve başka çocuk takımlarıyla oynayarak deneyim kazanma olanağı sağlamak amacıyla uygun etkinlikler organize edilmelidir (mini turnuvalar, yerel düzeyde gençlik toplantıları, v.s.). Bu oyuncular için kayıt mecburi değildir. S.03 A OYUNCULARIN SAĞLIK MUAYENESĐ Lisans adayı, en üst ligde oynayan tüm oyuncularının kardiyovasküler tarama da dahil olmak üzere her yıl sağlık muayenesinden geçmesini temin etmelidir (Ek XXVIII, XXIX). S.04 A HAKEMLĐK KONULARI VE OYUNUN KURALLARI Lisans adayı, en az A takım kaptanının veya yedek kaptanının, teknik direktörünün veya onun yardımcısının Federasyon veya Federasyonun işbirliği ile lisans sezonundan önceki yıl içerisinde hakemlik konularında düzenlenmiş olan bir seminere katılmış olduğunu kanıtlamak zorundadır. Bu kişilerin seminere katılması halinde kriter yerine getirilmiş sayılır C KRĐTERĐ No. Derece Tanım S.05 C IRKSAL EŞĐTLĐK UYGULAMASI Lisans adayının futbolda ırkçılığı önleyecek bir politika geliştirmesi tavsiye edilir. 20

ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA TALĐMATI ĐÇĐNDEKĐLER

ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA TALĐMATI ĐÇĐNDEKĐLER ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA TALĐMATI ĐÇĐNDEKĐLER I. GENEL HÜKÜMLER.2 MADDE 1 AMAÇ...2 MADDE 2 TANIMLAR..2 II. UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 MADDE 3 TARĐHLER...2 MADDE 4 BAŞVURU 3 MADDE 5 TFF ONAYI..3 MADDE

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2018-2019 SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Süper Lig grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin bir alt-kategorisi

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde:1-Bu talimatın amacı, Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde yer alan dağcılık, spor

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI EKİM 13 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI GİRİŞ Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beden Eğitimi

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2018-2019 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

ĐKĐNCĐ KISIM. Amaç, Tanımlar ve Kısaltmalar

ĐKĐNCĐ KISIM. Amaç, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU KULÜP LĐSANS TALĐMATI BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Bu talimatın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu nun çalışma usul ve esasları

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F: YATIRIM TAZMİNAT FONU POLİTİKASI RELIANTCO INVESTMENTS LTD Nisan 2017 YATIRIMCI TAZMİNAT FONU POLİTİKASI Şirket, 2002 Yatırım Firmaları Yasası ile kurulan ve 144(I)/2007 ("Yasa") ile değiştirilerek yenilenen

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Akreditasyon Talimatı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Akreditasyon Talimatı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Akreditasyon Talimatı TEMMUZ 2012 MADDE 1- AMAÇ Bu talimat, KTFF tarafından düzenlenen tüm lig ve kupa müsabakalarında uygulanacak akreditasyon sisteminin esas ve usullerini

Detaylı

KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012. Tanımlar 6. Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10. Bölüm II. Kulüp Lisans

KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012. Tanımlar 6. Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10. Bölüm II. Kulüp Lisans KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER Tanımlar 6 Bölüm I. Başlangıç Hükümleri Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10 Bölüm II. Kulüp Lisans Madde 3 İstisnalar politikası 11 Madde 4

Detaylı

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ Masa Görevlileri Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 6 5. MASA GÖREVLİSİ OLABİLME ŞARTLARI 6 6. BAŞVURULAR

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU DANIŞMA KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR GENEL HÜKÜMLER AMAÇ:

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU DANIŞMA KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU DANIŞMA KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: Madde 1-Bu Talimatın amacı: Türk sporu ve Muay Thai spor dalının öncelikle ulusal

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kabul Tarihi: 26.03.2014 Yürürlük Tarihi: 26.03.2014 Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi YÖNETMELİĞİ Hazırlayan: Kurumsal Yönetim

Detaylı

Müsabaka mevsiminin 20 Haziran 2013 ile 31 Mayıs 2014 olarak tespitine, zorunlu nedenlerle bu sürelerin değiştirilebilmesine,

Müsabaka mevsiminin 20 Haziran 2013 ile 31 Mayıs 2014 olarak tespitine, zorunlu nedenlerle bu sürelerin değiştirilebilmesine, 2013-2014 FUTBOL SEZONU İLAN EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2013-2014 futbol sezonunda uygulanmak ve 1. Transfer ve Tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim

Detaylı

KULÜP LİSANS VE MALİ FAİR PLAY TALİMATI ARALIK 2012

KULÜP LİSANS VE MALİ FAİR PLAY TALİMATI ARALIK 2012 KULÜP LİSANS VE MALİ FAİR PLAY TALİMATI ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER TANIMLAR 6 BÖLÜM I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ 10 MADDE 1 - AMAÇ 10 MADDE 2- KAPSAM 10 BÖLÜM II. KULÜP LİSANS 11 MADDE 3 İSTİSNALAR POLİTİKASI 11

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. TFF bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir. (2) Halı Saha Ligi, Türkiye

Detaylı

TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı; yüzme, atlama, senkronize yüzme ve açık su dallarında; Müsabakalarda, Kamplarda,Antrenmanlarda,

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI İlk Yayım Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 28.04.2007 19.12.2008 BT-0901 1/9 BÜTÇE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU KULÜP KRİTERLERİ

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU KULÜP KRİTERLERİ SIRA 2015-2016 SEZONU KULÜP KRİTERLERİ KRİTERLER UYGULAMA BAŞLANGICI 1 Spor Kulübü Bilgi Formu A 2, Branş Sorumlusu Bilgileri A 3 Kulüp Adına Yetki Belgesi (Yönetim Kurulu Kararı) A 4 Adres, Tel, Faks

Detaylı

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI Amaç MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı; ulusal ve uluslararası atletizm yarışmalarında üstün başarı gösteren sporcular ile bunların kulüpleri, teknik direktörleri

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ Bu Yönerge nin amacı, Denetimden Sorumlu Komite nin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

Teknik Komiser Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Teknik Komiser Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU Teknik Komiser Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1. Amaç Bu Yönergenin amacı, basketbol müsabakalarında organizasyon sorumluğunu üstlenmiş

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKREDİTASYON TALİMATI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKREDİTASYON TALİMATI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKREDİTASYON TALİMATI EYLÜL 2015 AKREDİTASYON TALİMATI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğünün 37.

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL GELİŞTİRME MERKEZİ ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI İÇ TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL GELİŞTİRME MERKEZİ ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI İÇ TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL GELİŞTİRME MERKEZİ ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI İÇ TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Madde 1. Amaç Bu İç Talimat ın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen

Detaylı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5105 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI Kapsam Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu talimat, kulüpler arası Yıldızlar tenis liglerinin düzenlenmesini, idari

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU 2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER : 2015 2016 Futbol Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminden itibaren başlamak ve 4 sezon uygulanmak üzere aşağıdaki kararları

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI TALİMATI I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI TALİMATI I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI TALİMATI I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MADDE 1 -AMAÇ Bu Talimat ın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Grassroots Gönüllü Lider Kursu,

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2013 2014 SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) nun ulusal düzeyde düzenlediği kupanın

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı Yeri: Hülya Sokak No.37 GOP Çankaya/ANKARA

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı Yeri: Hülya Sokak No.37 GOP Çankaya/ANKARA Toplantı Gündemi: Çalışma Esas ve Usulleri hakkında TOPLANTI TARİHİ:06.07.2012 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Bayanlar Ligi Statüsü (23 Mart 2011 tarih ve 95/2010-2011 sayılı Yönetim Kurulu genelgesiyle düzenlenmiştir.) Madde 1 - Amaç ve Kapsam: 2010 2011 Futbol Sezonu Bayanlar Ligi

Detaylı

GENEL HÜKÜMLER ESAS HÜKÜMLER

GENEL HÜKÜMLER ESAS HÜKÜMLER AMATÖR FUTBOLCU LĐSANS VE TRANSFER TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu Talimat, amatör futbolun gelişmesini sağlamak ve futbol müsabakalarına katılmak isteyen futbol kulübü ile amatör

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI

YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- (1)Talimatın amacı, yurtiçinde düzenlenecek yüzme yarışmalarının

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Sezonu U17 (17 Yaş-altı) Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Sezonu U17 (17 Yaş-altı) Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2017-2018 Sezonu U17 (17 Yaş-altı) Ligi Statüsü Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu na ilgili sezon için kayıt yaptıran Süper Lig, 1.Lig ve

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU EĞİTİM KURULU ANTRENÖRLÜK DENEYİMİ UYGULAMA ESASLARI PROGRAMI. Bölüm I

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU EĞİTİM KURULU ANTRENÖRLÜK DENEYİMİ UYGULAMA ESASLARI PROGRAMI. Bölüm I - 1 - TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU EĞİTİM KURULU ANTRENÖRLÜK DENEYİMİ UYGULAMA ESASLARI PROGRAMI Bölüm I AMAÇ Madde 1-16.09.2015 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü web sayfasında yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 31/12/2012 tarih ve 926 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 15.04.2014 tarih ve 2014/11 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 28.07.2013 Doğu_Takım_Şmp_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Takım

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] :16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] :16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] 14.08.2012 16:16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Göztepe Mah. Kartopu Cad. B226 B No:34 Kavacık-Beykoz Istanbul Telefon ve

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU PAİNTBALL YARIŞMA TALİMATI TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU YAYIN VE MÜSABAKA İZİN TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI AĞUSTOS 17 ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI GİRİŞ Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Çalışma

Detaylı

HiF TURNUVALARI TALİMATI

HiF TURNUVALARI TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HiF TURNUVALARI TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye genelinde yürütülecek olan Herkes için Futbol faaliyetleri kapsamında düzenlenecek

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde

Detaylı

KULÜPLER ARASI ÇOCUKLAR, YILDIZLAR VE GENÇLER TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KULÜPLER ARASI ÇOCUKLAR, YILDIZLAR VE GENÇLER TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 KULÜPLER ARASI ÇOCUKLAR, YILDIZLAR VE GENÇLER TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI Kapsam Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu talimat, kulüpler arası Çocuklar, Yıldızlar ve Gençler Takım Şampiyonasının

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA YÖNERGESİ

ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA YÖNERGESİ ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA YÖNERGESİ Özel Müsabaka ve Turnuva Yönergesi - 2-01.08.2013 İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 6 ORGANİZASYON 6 5. ÖZEL

Detaylı

2010-2011 Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar

2010-2011 Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar 2010-2011 Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar 2010-2011 futbol sezonunda uygulanmak ve I. Transfer ve Tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönerge, birimin yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU KİMLİK FORMU(Tablo 3)

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU KİMLİK FORMU(Tablo 3) T.C. STAJ RAPORU KİMLİK FORMU(Tablo 3) Adı Soyadı:.. No:. Staj Yapılan Kulüp/Kurum: Staj Yapılan Spor Dalı: Staj Yılı ve Dönemi:./ Staj Süresi :.Hafta,.Saat Staj Değerlendirme Notu:.. Sorumlu Öğrt. Elemanı

Detaylı

KULÜP LĠSANS TALĠMATI

KULÜP LĠSANS TALĠMATI KULÜP LĠSANS TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 - AMAÇ Bu talimatın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu nun çalışma usul ve esasları ile kulüp lisans sisteminin bileşenlerini,

Detaylı

HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ

HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ 2015-2016 HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI..2 BÖLÜM II TAKVİM VE PROGRAM.5 BÖLÜM III STATÜ...5 BÖLÜM IV KADROLAR VE SPORCULAR.6 BÖLÜM V

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI 1. KURULUŞ Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi Amaç ve Kapsam TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - Bu Yönerge, Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. DAYANAK Kurumsal Yönetim Komitesi nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. Denetim Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu nun 26.03.2014 tarihli ve (22) sayılı kararı ile onaylanmıştır. Hazırlayan Denetim Komitesi Onay Yönetim Kurulu YAZICILAR

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI EKİM 16 ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI GİRİŞ Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Çalışma Usul

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI Amaç 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Binicilik Federasyonu bünyesinde bulunan dallarda ulusal ve uluslararası faaliyetlerde

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. Futbol Gelişim Direktörlüğü bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir.

Detaylı

A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HiF TURNUVALARI TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye genelinde yürütülecek olan Herkes için Futbol faaliyetleri kapsamında düzenlenecek

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 1 Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunun 16.10.2012 tarih / 58 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Yönetmelikte

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu CENTİLMEN LİG TALİMATI AĞUSTOS 2012 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU CENTİLMEN LİG TALİMATI MADDE 1- AMAÇ: Bu talimatın amacı, fair-play çerçevesinde centilmenlik ve sportif

Detaylı

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU TEKNİK KURULU TALİMATI

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU TEKNİK KURULU TALİMATI TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU TEKNİK KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1.Bu Talimatın amacı; Türkiye Atletizm Federasyonu Teknik Kurulunun oluşumunu, görev ve yetkileriyle çalışma

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Bütçe 3 MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 MADDE 5. Nakit Yönetimi ve Fonların Değerlendirilmesi 5 MADDE 6. İç

Detaylı

Denetim Komitesi Yönetmeliği. Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Denetim Komitesi Yönetmeliği. Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Denetim Komitesi Yönetmeliği Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Aralık 2013 İçerik 1. Amaç... 2 2. Yetki ve Kapsam... 2 3. Komitenin Organizasyonu ve Çalışma Şekli... 2 4. Görevler... 3 5. Yürürlük... 4

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ: 14/12/2012 KARAR NO: 72 TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın amacı; eskrim müsabakalarının

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

İKİNCİ TAKIMLA LİGLERE KATILIM UYGULAMA ESASLARI

İKİNCİ TAKIMLA LİGLERE KATILIM UYGULAMA ESASLARI İKİNCİ TAKIMLA LİGLERE KATILIM UYGULAMA ESASLARI İkinci Takımla Liglere Katılım Uygulama Esasları - 2 - Y/K: 31.08.2015 İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. Amaç 5 2. Kapsam 5 3. Dayanak 5 4. Tanımlar 5 ESAS

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Kadınlar Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Kadınlar Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kadınlar Ligi Statüsü ŞUBAT 2017 2016 2017 Futbol Sezonu Kadınlar Ligi Statüsü Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; KTFF'na tescilli Süper Lig, 1.Lig ile diğer futbol takımlarında

Detaylı